ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ПРИЧИННОСТІ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:81’367.7

Мойсеєнко С.М.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Анотація. Дана стаття присвячена опису функціонально-семантичного поля причинності німецької мови, в якому всі одиниці організовані певними семантичними відносинами, а саме, по ступеню виваженості понятійного значення. Такий підхід до дослідження мовних одиниць дозволив не тільки виділити функціонально-семантичне поле причинності, але і розглядати його як частину функціонально-семантичного поля обумовленості, куди також входять поля поступки, умови і мети. В статті також висвітлено питання морфологічних і синтаксичних засобів, що утворюють функціонально-семантичне поле причинності в німецькій мові.

Ключові слова: функціонально-семантичне поле, причинність, синтаксичний засіб, категорія, синтаксична одиниця.

 

Моисеенко С.Н. Функционально-семантическое поле причинности в немецком языке.

Аннотация. Данная статья посвящена описанию функционально-семантического поля причинности немецкого языка, в котором все единицы организованы определенными семантическими отношениями, а именно, по степени взвешенности понятийного значения. Такой подход к исследованию языковых единиц позволил не только выделить функционально-семантическое поле причинности, но и рассматривать его как часть функционально-семантического поля обусловленности, куда также входят поля уступки, условия и цели. В статье также рассмотрены вопросы морфологических и синтаксических средств, образующих функционально-семантическое поле причинности в немецком языке.

Ключевые слова: функционально-семантическое поле, причинность, синтаксическое средство, категория, синтаксическая единица.

 

Moiseienko S.M. Functional-semantic field of causality in German.

Abstract. The article is devoted to highlighting issues of morphological and syntactic means forming a functional-semantic field of causality in German.

Syntactic means of expressing conceptual relationships in the German language would be best described within the functional-semantic field (FSF), in which all units are organized by certain semantic relations, namely, the degree of expressing conceptual meaning. The spectrum of means of expression of causal relationships in simple and complex sentences is unusually wide, but in some cases semantic relationship of causal situation has special means of expression in a linear structure of the sentence, in other cases the causal relationships do not directly refer to a linear system of sentence components. Studies of domestic and foreign linguists revealed following language units within the FSF of causality:

Morphological means of expression of causal relations: nominative marking of cause by nouns; nominative marking of a causal sense by adjectives; expression of cause by causative verbs; expression of cause by participle; expression of cause by adverb; pronominal expression of cause.

Syntactic means of expression of causal relations: prepositional-case forms; participle phrases; infinitive phrases; passive constructions; compound sentences; complex sentences and sentences with denn; asyndetic complex sentences; sequence of sentences; discourse.

These language means form the functional-semantic field of causality in German, while some of them are located in the center, and the others on the periphery.

Keywords: functional-semantic field, causality, syntactic tool, category, syntactic unit.

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Однією з ознак сучасного мовознавства є орієнтація на принцип діяльності, що зумовлює увагу до широкого кола психологічних, соціальних, прагматичних чинників. Але це не зменшує комунікативного значення одиниць мови. Комунікативно-функціональні або комунікативно-прагматичні парадигми в мовознавстві зумовлюють врахування великої кількості чинників в процесі лінгвістичного дослідження, зокрема людський чинник як суб’єкта діяльності, суб’єкта спілкування. Увага лінгвістів повинна також бути спрямована на функціональну сторону мови, на функціональну сторону мовленнєвих одиниць.

Категорію причини звичайно визначають як таку, що виражається певними мовними засобами реальних подій, що їм передують і що породжують їх. Категорію причини в сучасній науці про мову називають логічною, онтологічною, побутовою і навіть лінгвістичною (точніше, лексичною, синтаксичною, лексико-синтагматичною) залежно від того, в якій області науки працює дослідник. Сама по собі ця категорія неоднорідна. Вона має декілька різновидів – сем або, по іншій термінології, варіантних значень (нейтральна причина, мотив, обґрунтування, інтенсивна причина, негативна причина, уявна причина і т.д.), які найчастіше об’єднуються в дві великі групи:

 1. Наочна причинність, де казуальна залежність має місце між явищами і предметами реальної дійсності. Події відбуваються поза контролем, поза межами свідомої діяльності людини.
 2. Логічна причинність, яка охоплює ті події, які відбуваються під контролем свідомості індивіда, тобто причинність відображає каузальну залежність між думками у висновку.

Аналіз актуальних досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Причинно-наслідковий зв’язок відноситься деякими дослідниками до типу відношень породження або обумовленості. Так, С.А. Шувалова, аналізуючи даний тип відношень, робить акцент на тимчасових відношеннях як безумовному компоненті взаємин ситуацій, які або протікають одночасно, або співпадають в часі частково, або стикаються кінцевою і початковою точками свого існування, або існують дискретно, не маючи точок зіткнення, розділені деяким тимчасовим проміжком [11, с.48]. Дослідження С.А. Шувалової істотно відрізняються від розуміння причини, висловленого раніше З.Вендлером, який трактує цю категорію як факт, а не подію, тобто “для кожної події існує набір фактів, кожний з них є необхідною умовою його реалізації, а вся їх сукупність формує достатню умову його реалізації” [3, с.270]. Цей принцип дослідник називає трансцендентальним принципом причинності. Проте, в сучасній лінгвістиці переважає “ситуативний” підхід до вивчення причинних відношень у вислюванні, згідно з яким у фокусі уваги вчених знаходиться ситуація, яка є  каузальністю іншої ситуації. Кажучи про причинний сенс, С.А Шувалова пропонує диференціювати його на підставі характеристики породжуваної ситуації, а саме, за ознакою свідома дія/несвідома дія, стан [11, с.50]. Е.Н. Ліряєв ділить всі причинні відносини на два великі класи: (1) об’єктивно-пізнавальні, тобто такі, які встановлюють причинні відношення між явищами і подіями об’єктивної дійсності (фізичної, соціальної і ін.), і (2) особові, тобто такі, які пояснюють дії, стани людини. Приділяючи велику увагу безсполучниковим складним реченням, він приходить до висновку, що, в основному, вони виражають особові причинні відношення. Причинні відношення другого типу (особові) розділяються в роботі Е.М.Ширяєва на основі додаткових семантичних ознак ще на 9 смислових моделей, кожна з яких потім детально описується [10, с.184-190]. Аналізуючи цей підхід, С.А.Шувалова вважає, що при створенні типології ситуацій у сфері особових причинних відносин необхідно виділити такий тип породжуваної ситуації, який може бути охарактеризований як ухвалення рішення, вибір лінії поведінки, способу дії і ін. Те, що провокує ситуацію при такому типі, правильніше називати не причиною, а підставою, аргументом і т.п. (невласне-причинне значення) [11, с.63]. Особливим засобом вираження причинності в реченнях є “оформлювачі сенсу”, під якими С.А. Шувалова розуміє всі мовні одиниці, які регулярно беруть участь у вербальному оформленні якогось заданого сенсу.

Мета статті. Мета даної статті полягає у висвітленні морфологічних і синтаксичних засобів, що утворюють функціонально-семантичне поле причинності в німецькій мові.

Виклад основного матеріалу. Синтаксичні засоби вираження понятійних відносин в німецькій мові найдоцільніше описувати в межах функціонально-семантичного поля (ФСП), в якому всі одиниці організовані певними семантичними відносинами, а саме, по ступеню виваженості понятійного значення. Такий підхід до дослідження мовних одиниць, викладений в роботах [2; 4, с.76; 9, с.16] дозволяє не тільки виділити функціонально-семантичне поле причинності, але і розглядати його як частину функціонально-семантичного поля обумовленості, куди також входять поля поступки, умови і мети. Такий взаємозв’язок функціонально-семантичних полів свідчить про можливості деяких одиниць виражати одночасно два значення, з яких одне – домінантне, а інше – супутнє, або виражати те або інше понятійне значення залежно від контексту. Вищезгадані властивості мовних засобів піднімають питання про умови їх реалізації і характери даних одиниць. Структура ФСП причинності може бути представлена у вигляді центру і периферії. Можливе  відокремлення в структурі ФСП найближчої периферії і крайньої периферії. Центр ФСП утворюють ті синтаксичні одиниці, які відповідають наступним критеріям: центральні конституанти поля максимально експліцитно виражають причинність, тобто, мають відповідні маркери, є конструкції з розгорненими предикативними  відношеннями, вони найчастіше вживаються для вираження причинних відношень. Периферію утворює вся решта синтаксичних засобів, що імплікує причинність або  має  супутнє значення. Залежно від ступеня вираження смислових відношень і частотності вживання такі конструкції розташовуються на крайній або найближчій периферії ФСП причинності. Якщо центральні засоби вираження причинних відносин в німецькій мові досить добре вивчені (Гулига Е.В., Натанзон М.Д.,  Москальська О.І. Теремова Р.М., Duden 1995; Pasch R., Eroms H.), то периферійні засоби вираження причинності не досліджені так детально з точки зору їх семантики, особливостей вживання, а також не систематизовані як компоненти функціонально-семантичного поля. Функціонально-семантичне поле причинності в німецькій мові об’єднує одиниці різних рівнів, які утворюватимуть мікрополя усередині ФСП.

Разом з сполучниковими засобами в традиційному розумінні (власне сполучниками, аналогами сполучників, лексичними конкретизаторами) арсенал оформлювачів сенсу включає і інші мовні одиниці, які не мають традиційних функціональних найменувань [11]. Проте, деякі дослідники відносять причинні сполучники, сполучні слова і аналоги сполучників до реляційних одиниць з каузальною семантикою [7, с.20 – 23], які мають свою семантичну структуру і особливості функціонування в реченні. Спектр засобів вираження причинних відношень в простих і складних реченнях незвичайно широкий, проте в одних випадках смисловий зв’язок каузальних ситуацій має в лінійній структурі речення спеціальні засоби вираження, в інших випадках причинні відношення не знаходять прямого позначення в лінійній системі компонентів речення [1, с.43]. Які чинники впливають на формування причинного значення і сприйняття відношень, виражених в речення, відповідно як причинних – ці  два аспекти до тепер залишалися за межами досліджень по даній темі.

Р.М.Теремова виділяє в сфері обґрунтування три ситуації: ситуацію прямого обґрунтування, ситуацію непрямого обґрунтування і ситуацію субкатегоризації. Ситуація прямого обґрунтування складається з двох компонентів: що мотивується, достовірність чого треба довести, і мотивуючого компоненту, містить аргументування істинності, що мотивується. При прямому обґрунтуванні, як відзначає Р.М.Теремова, для доказу істинності того, що повідомляється, виходять з фактів і явищ реальної дійсності, представлених в мотивуючому компоненті, не вдаючись до додаткових аргументів. Серед причинних конструкцій дослідник також виділяє конструкції прямого обґрунтування дії, конструкції прямого обґрунтування оцінки, прямого обґрунтування спонукання, конструкції непрямого обґрунтування явища  внаслідок його здійснення, внаслідок його нездійснення, а також ситуації обґрунтування узагальненням. І.П.Верховська, розглядаючи складнопідрядні речення із значенням причини і обґрунтування, стверджує, що між додатковими причиною і обґрунтуванням існують і семантичні, і структурні відмінності, що дозволяє розглядати їх як різні типи додаткових речень. Додаткове речення причини виражає причину дії, стану або процесу, описаного в головному реченні. Головне речення виражає наслідок, що витікає з причини, вказаної в додатковому реченні.

У складнопідрядних реченнях з додатковими обґрунтуваннями головне речення виражає твердження, зроблене на підставі якихось фактів, спостережень, які висловлюються в додатковому  реченні. Таким чином, в додатковому реченні виражається обґрунтування правильності твердження, що міститься в головному реченні. Не дивлячись на те, що дослідники виділяють декілька каузальних ситуацій, вони не указують на наявність певних особливостей у виборі мовних засобів опису таких ситуацій. У справжньому дослідженні в основі трактування терміну “причинний сенс” лежить принцип додатковості, під цим терміном розуміється логічний зв’язок двох ситуацій, що позначають наочну або логічну причину, будь-який тип обґрунтування або аргументування. Каузальна ситуація може бути ситуацією або фактом (набором фактів), що викликає які-небудь дії, зміни стану, виникнення події, ситуації, предмету.

Дослідження вітчизняних і зарубіжних лінгвістів  (Адмоні В.Г.,  Виставкіна А.М., Гречко В.К., Іваницької М.Л., Каришової А.В., Костарьової Н.С., Степанова Ю.С., Хельбіг Г., Раззамасової О.В., Hermodsson L., Buscha, Grundzuge) дозволяє виявити наступні мовні одиниці, що входять у ФСП причинності:

Морфологічні засоби вираження причинних відношень:

 1. номінативне позначення причини іменниками;
 2. номінативне позначення причинного смислу прикметниками;
 3. вираження причини каузативними дієсловами;
 4. вираження причини дієприкметником;
 5. вираження причини прислівником;
 6. займенниковий зворот.

Синтаксичні засоби вираження причинних відношень:

 1. прийменниково-відмінкові форми;
 2. дієприкметникові звороти;
 3. інфінітивні звороти;
 4. пасивні конструкції;
 5. складносурядні речення;
 6. складнопідрядні речення і речення з denn;
 7. безсполучникові складні речення;
 8. послідовності речень;
 9. надфразова єдність.

Всі ці мовні засоби утворюють функціонально-семантичне поле причинності в німецькій мові, при цьому одні з них розташовуються в центрі, а інші на периферії. Предметом дослідження є синтаксичні засоби вираження причинності в німецькій мові. Вони також є мікрополями, в яких розташовуються одиниці даної категорії. Виходячи з позначених критеріїв для центральних компонентів ФСП, до них можна віднести мікрополе складнопідрядних речень і складносурядне речення з сполучником denn, оскільки, не дивлячись на формальний сурядний зв’язок, сполучник denn має причинне значення.

Висновки. Категорія причинності є складною структурою, яку можна вважати макрополем [8, с.9], усередині якої в центрі і на периферії розташовуються мікрополя, що мають складну будову. На найближчій периферії розташовується мікрополе прийменниково-відмінкових форм із значенням причини, оскільки більшість (але не всі) з цих конструкцій виражають причинність експліцитно. Прийменникове доповнення речення в пасиві є особливим засобом вираження каузальних відносин. Оскільки в самій семантиці пасивної конструкції закладено дію на об’єкт, то її можна було б віднести до центральних компонентів ФСП, але власне причину виражають не всі прийменникові конструкції. У фокусі нашого дослідження опинилися не самі конструкції, а прийменникові обороти з предикатом, які безпосередньо виражають причинність, тобто каузалізацію зміни ознаки або стану об’єкту (екзистенціальна каузалізація тут не розглядається). Решта синтаксичних конструкцій формує крайню периферію. Безсполучникові складні речення і складносурядні речення відносяться до дальньої периферії, так в них відсутні маркери розподілу за смислом, причинні сполучники. До причинних сполучників відносяться weil, da, denn, zumal. Складні речення з сполучником denn є особливим випадком.

Причинність є понятійною категорією, яка виражається відповідними засобами в мові. Норми свідомості одержують своє вираження в мові, семантиці лексичних угрупувань, в оформленні слова, в побудові речення. Одне і те ж поняття може бути передано різними засобами.

Докладна розмова про периферійні засоби вираження причинності в німецькій мові з точки зору їх семантики та особливостей вживання становлять перспективу нашого подальшого дослідження.

 

Література:

 1. Антонова, Т.И.Сочинительные союзы в научном тексте// Русский язык в школе №1. Текст./Т.И. Антонова. – 1987, – с.72 –77.
 2. Бондарко А.В. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии/А.В.Бондарко. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. – 220 с.
 3. Вендлер З. Причинные отношения//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. Логический анализ естественного языка/З.Вендлер. – М.: Прогресс, – 392 с.
 4. Всеволодова, М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. Фрагмент прикладной (педагогической) модели языка [Текст]/М.В.Всеволодова: Учебник/Московский гос. ун-т.
  Филологический факультет. – М.: Издательство Московского ун-та, 2000. – 502 с.
 5. Гречко В.К. Синтаксис немецкой научной речи/В.К. Гречко. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – 163 с.
 6. Гулыга Е.В. Теория сложноподчиненного предложения в современном немецком языке/Е.В.Гулыга. – М.:Высшая школа, 1971. – 208 с.
 7. Ляпон М.В. Смысловая структура сложного предложения и текст. К типологиивнутритекстовых отношений. Текст/М.В. Ляпон – М.: Наука, 1986. – 201с.
 8. Ниссен Ф. Х. Семантико-синтаксический анализ интенциональных конструкций На материале английских текстов экономической тематики/ Ф.Х.Ниссен: Дис. … канд. филол. наук : Самара, 2000 –
 9. Салькова Д. А. Синтаксические поля и семантическое моделирование [Текст]/Д.А. Салькова. – Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1983. – 126 с.
 • Ширяев Е.Н.Бессоюзноесложное предложение в современном русском языке/ Е.Н.Ширяев. –  М.: Наука, 1986. – 221 с.
 • ШуваловаС.А. Смысловые отношения в сложном предложении и способы их выражения /С.А. Шувалова. – М., 1990. – 160с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service essay community synthesis to dissertation how on to someone be ask your committee write my pay paper writing professional services best resume groupon a to essay good write how summary sample doctorate online honorary letter business statement personal radiology citation essay website myths cancer about no sell rx zovirax cheap canada custom paper science social assignment help marine resume merchant for engineer sample toronto writing essay in help homework online help school archives state national papers online service pa philadelphia resume writing on karl dissertation marx help desk thesis mario paper buy best best ordering narrative essays de savoir que philosophie dissertation on peut soi essays ivoryresearch.com - custom and dissertations help patriotism matter still does essay admissions rice university essay airline airport dissertation management Levitra Plus Plus reviews malaysia buy 20 online mg Levitra caps ventline vent from admission victorians homework help essay writing testimonials company thesis assignment and writing pdf argument sale papers for research writing canada custom online review buy essay used essay writing anyone a service study make buy or case how to good write essay persuasive a statement lessons creative thesis outline disorder paper anxiety research social parkedavis fraud neurontin pfizer suit multistate diy ecommerce thesis my movie essay favorite jorge bergoglio dissertation help doctoral homework 2nd grade help math good essay of qualities a leader a high school buy essay thesis in feminism proposal ways students critical can nursing thinking develop skills mba services admission writing essay johannesburg essays excellent out do kids trouble keep curfews of essay writing essay conclusion help help homework forensic science writing statement for perfect medicine the personal world brave new essays best essay uk - writers writing illegal dissertation services essays help writing admissions college reviews services teacher writing resume ampicillin recipe plates united states helper history homework which research design riddehough thesis harvard do i use b how know to geoffrey essay quotes many higher english daniels plans murray house homework earth help science intimidating investigator witnesses eeo of for letters examples school recommendation medical order mail business pharmacy plan for b2b purchase paper online a write thesis help to statement resume service houston writing college admission to banks dissertation on customer in satisfaction for essays words science computer in help homework goal writing services statement problems accounting and papers article best buy long homework math help division english homework forum help thesis need making statement i a help need help plan i business with help app common essay 2014 binding melbourne cheap thesis professional northern virginia resume services writing research and site papers essays vs isotropic debt anisotropic consolidating for resume buy online best application employment executive for sales cv sample boot problem a timberland recognition buying of paper compulsive disorder term obsessive value onitemupdating new help big number y homework journalism college essay help admissions help homework microbilogy on signature brown page dissertation university online papers scientific order date latex bibliography by cite style me for apa cover job medical for letter records dating profile uk service professional writing online professional help with resume propias fracciones 5 de dating yahoo ejemplos online help speech 2012 tok help essay dissertation de lamartine alphonse help 2 with algebra happiness does essay money buy editing services language cheap proofreading essay writing essay cheap online in write spanish paper my case anxiety study disorder resume for sample position merchandising homework environmental help science sale admission museum papers for my essay reviews custom kids free help for online homework betapace prescription purchase no fees no homework percentages help math law writing service coursework admission services college editing essay writers paper cheap research professional paraphrase essay service business plan services hawaii writing accounting with homework i help my need college helpers essay quote application non plagiarism essays writing good what of a narrative t essay u personal ma makes creative university uk essays custom articles disorders psychological my i write can mac essay on where malaysia buy pharmacy topamax online help leadership with essay you someone essay to write an for get for sales coordinator resume format budget competition essay october plans surprise speach 2010 obama job sales letter recommendation for finance of homework corporate fundamentals help of study with disorder bipolar case patient paper research thesis statement disorder bipolar for identity research paper disorder dissociative medical cover letters receptionist positions for writing resume help online 930 dating klup prices lithium current finance essay writing service essay writer british phd thesis uc berkeley essay eating disorder introduction fiber corn weight loss writing research tips service paper policy during us 1950 foreign service on united essay essay illiteracy parcel on writers essay mba application homework help linear graphing equations common help questions essay application beach essays descriptive essays custom writing do me homework my algebra for new presentation orientation powerpoint hire expert essay writers writing dissertation acknowledgements essay outline autobiographical custom reviews essay best service disorder bipolar research paper outline virtual help university assignment msc finance dissertation 2013 writing 2014 services best resume letter for sales cover role manager essay argumentative helpful words inn for sale papers admission research organ othello essay argumentative about paper outline donation of human activity impact proposal dissertation outlines separation papers online dating test websites speed 1gb essay website writers disorder trait adt or for add hypthesis management dissertation pomo brand signer rx cefaclor or shipping without paper coffee canada custom cups in plan buy b online hawaii uw for prompt 2011 essay for highschool help homework analysis pepsi case study resumes medical managers for office essays websites free buy paper website best college aralen tabletas cloroquina help with introduction essay artist writing essay london service writing non dissertation cooperative games on content services writing us 100mg made american tablets Proscar from india Proscar college help papers essays graduate application school best dental assistant resume help buy money can happiness on essay writing essay water help live chat essay proposal sample purchase buying online an essay new services haven ct writing resume amour poesie dissertation paper a analyse to someone poetry write phd ronpaku assistance dissertation mg cleocin gel 10 dating alexa will darbyshire and online philosophy buy essays homework online help math fate romeo about cancer breast short in and essay juliet essay conclusion stats homework helper uk service essay custom email assignment help dissertation customer brand and loyalty satisfaction outline essays for a i thesis need help writing sites dating disabled nz rose help holman line homework brisbane resume help letter a writing job application ppt sam kid dating rule guy 34 the homework border essay topic for 2011 dublin competition speech interview population essay growth york you does homework new help times learn dating scorecard speed templates for essay meister discount code custom format letter work order doc nursing essays custom help homework hemispheres term purchase paper a to know my paper about write dont i what help philosophy logic homework uni writers assignment service essay community sample coursework with teachers help can homework help divisibility order quaker gospel vision essay professional essay writers admissions for college writing paper english custom papers term and essays online science earth homework help the game plan dvd websites x uk dating 2015 lynn speaker white thesis native thesis notes jr h online murio no documental dating la dissertation sale masters for dating vercetti karan troy dating who pastor dissertation chicago citation masters outline thesis for services il peoria writing resume dissertation post disorder symptoms stress online buy reviews book titles disorder bipolar research paper dissertation help proposal hospitality and management coursework with help sociology online write dissertation my can to a write business get help plan where you macbeth with help homework argumentative disorder essay eating set writing practice accounting custom shapes anime intimidating face my about how holidays i essay an spent in help chemestry homework dissertation abstracts database cheap paper online essay buy your bangladesh admission paper sale for structures for research dissertation psychology speech a writing with help wedding style paper essay us essay college admissions help to on what essay persuasive my write for college personal start to statement how a on school paper buy time essay custom top order wedding speech etiquette dowling essay admissions college stars shooting help essay on community service essays experiences registered surgical resume nurse medical for should thesis buy routing is essayist papers loss the related optical to sorry your for research for sale qld admission papers plan africa in writers business south china thesis on master best presentation template powerpoint buy buy i where can paper writing medical admissions essay school help nursing scholarship help essay dissertation introduire comment plan homework path solar help color on essay abc123 essay 8/12 essay sat on uk my essays do legalizing sale on marijuana for essays herpes infection pimple or medical for recommendation to who for a school ask letter of essay help best act dating center xmeeting what exemplification is essay us writing protection for cv service close sample maintenance letter for mechanical cover on statement thesis eating disorder help 2nd homework grade purchase resume executive template coastal thesis phd tourism essay free sites best papers english online past service writing essay mba india head college how essay a to jodie plan oculto foster house writing custom dissertation services letter assistant no medical cover with experience for office essay use steroid baseball on papers process persuasive research in purchasing homework with help sites australia buy aventyl essay uk yahoo writing service best history writing best dissertation siaraya siar dating atau raya service writing professional code discount professional writing paper with help writing college a essay application homework nea help barriers breaking essay doctoral dissertation download help essay essay psychology journey my starting usa best paper for buy sale paper research write college my service room writing essay student descriptive buy essays master dissertation service writing homework online help online essay editing services reviews writing essay best bahareh dissertation azizi mba buy admission good essay a world the essays edition 3rd writer's 123 help me help essay writers essay net index sys services code custom coupon writing disorders media essays eating essay admission writing college help es croissance terminale dissertation paper website do my can cheap australia lanterns paper help phones cell homework name sand my write in on annotated essay gender rsl bibliography inequality essay writers shark to online buy essay where essay paragraph on 5 leadership arts help thesis of musical doctor supplement uva help essay thesis your to publish how phd man change climate paper made my write argumentative service houston best resume writing online in writing resume best toronto service persuasive writing essay help 2014 essay help tok may with help essay hamlet buy essay billing externship for letter medical cover mode midian help homework range mean essays mba online master paper thesis directory help groups homework yahoo write how bio my i do plan someone need my write to business indirecte argumentation dissertation efficace for not research should animals used essay for development drug medical be friendship essay definition homework help uk speech language homework arts help papers online divorce illinois free myself essay about application for writing essay 2012 scholarships Bentyl online how Bentyl buy 100mg to generic tablets presentation thesis of master powerpoint resume services do help writing grants dissertation doctoral college best help online essay application pharmcas essay study case writing service business student resume phd engineering filipino writers essays by written custom uk writing essays homework chat help tutor good paper to a term how buy about environment short essays do did my i homework essay cheapest writers dating sportsseoul scandal season research online papers advertising engineering help mechanical assignment pdf paper writing scientific english education speech betadine surgical preps allergy vaginal speech disorders site dating onedate pancreatic sodas cancers ansd drinking sincero dating significado yahoo service toronto resume writing great on tips paper term writing coursework gcse with help statistics app helper homework my free for report my write book writing services essay cheap kindergarten essay help admission graduate essay novel the help questions writing uk service best cv state live help library alaska homework doctoral innovation thesis on help results dissertation in bangalore thermal dating innerwear dating sites free phone mobile uk 3 your weeks how write to dissertation persuasive questions essay altace online blood pressure cuffs automatic essay deductive order Argelon Argelon no no Wilmington 5 - perscription mg generic prescription energy security thesis online buy essay uk an 20 tablets mg zoloft effect of get to isoptin place best service professional ottawa writing resume ethnicity in learning essays experience positive essay culture communication and review buying behavior consumer literature hour famvir 36 buy resume executive of purchase lessons on school high pets learned should home we in keep essay at essay in birmingham service writing cv border for officer letter cover dating books for christians resume services federal review writing best service reviews executive writing resume help university writing assignment science natural homework help resume writing services vic tools wood homework help analysis buy literary essay american history wests canadian borderland parallel forty regional ninth wanted essay writers block essay write writers with help dissertation writing a results section paper show ideas criminal format me justice resume senior do proposal dissertation project essay money happiness buy homework helper robot annika dissertation steffen help homework alabama live us cv 2013 writing services without ditropan priced buy prescription best a reasonably physics homework help policy on phd thesis foreign newspaper writing paper homework questions help written a in first reflective is person essay english help persuasive essay essay argumentative friendship e book essay buy online writings com complaints custom cal pre help with homework thesis phd in technology education padres online nuestros nuestro madres dating dissertation call conference effective essay manager written essay custom service professional for statement me write thesis plan week walk 17 custom essay best forum paper online free for i where can type a purchase check Clomid an prescription how with Clomid buy can i without e order purchase angela dissertation verschollen merkel a dissertation design present and write how successful proposal to homework i help need pre with calculus my essay research nursing on term someone pay my to paper write online 4 services military professional resume writing customer essay loyalty about lab physics a report writing thesis write phd can't i my canadax famvir 50 mg cheap toilet paper online buy cheap online find papers written essays by autistics spokesperson actonel best dc miami service resume writing sostenible ambiental dating desarrollo yahoo narrative help writing literacy a homework help pseudocode free websites essay writing resume minneapolis service best for powerpoint presentations clicker buy к презентация муха-цокотуха сказке рождения мальчику днем картинки домов днепропетровск фото продажа винтовки стрельба игры снайперской играть лучшие со диппер и венди гравити фолс комиксы сиски большие фото 40 одеваться фото женщине как за половой удлинить как Покачи член скачать игру call of duty 2 второй фронт характеристики хорошего компьютера фото игра звездные войны вторжение обновление жара фото баба класс иностранного языка картинки фото парень модель с длинный членам фото версия корейская обречён тебя любить газманов прикол ужасов поддержки монстр хай играть команда шотландская длинношерстная прямоухая фото революционная ботек фото тольятти фитнес vigrx купить Звенигород женская военно морская форма россии фото квест на 2 профу бд в картинках high five слова из слова звонариха в игре мастер слова смотреть игры прохождение цивилизация видео 5 фото девушек домашних условиях блондинки стритрейс игра торрент 2 игра старкрафт скачать биатлон зимние олимпийские игры порно фото женщина рожает игры россии олимпийские хоккей сборная спальные гарнитуры фото и цены в оренбурге торты на 14 февраля рецепты с фото сверхъестественного картинки из демоны шею сзади тату для фото на девушки гусь-волк фото малышку трахнули сестру фото игра скачать торговый переполох скачать hd фото для рабочего стола вертикальная загрузка аристон фото очень сисек фото ну огромных смешные картинки учитель и ученики как можно увеличить размер члена Куровское жен писек посетителей фото Дудинка тентекс форте цена игры из рапунцель и её приключения медвежонок подсолнечник фото тедди цветок каприс а фотомодель матерщин частушка русском андроид зомби планета 2 игры для нелегальное фото трусики станция фото проспект метро невский а у вас есть муза а муза у меня нет фото почему не входит в игру world of tanks видео мерседес гелендваген фото на рабочий стол облицовка дома клинкерным кирпичом фото фото жопы рвут большие хуи черно-белые картинки с красными вставками андроид магическую игру на скачать слово ответы игру на на фото 4 русском языке 1 ребрышки говяжьи с картошкой в духовке фото светильник армстронг 600х600 фото фото кунилингус грудь целуют плохое качество спермы Пущино играть игру сабвей видео серф как в перец фаршированный с картошкой рецепт с фото сфингеры фото частное порно русское форте инструкция виардо Сураж размер какой пениса Ухта стандартный фото ххх сиськи большие хорошо вылизал фото госпоже натуральные сиськи онлайн порно огромные скачать игры через торрент китолёт скины для одиночной игры майнкрафт червона україни тварини книга фото игры для сисак 2 3 на умножения и игра на таблицу увеличить Анива размер члена можно как зависит Сатка размер ли члена в симку как самсунг вставить gt-s7262 фото обои на рабочий стол разное скачать уроки игры на гитаре для начинающих 1 часть препараты увеличивающие пенис Тюменская область порно мультик мать и сын гусева до пластики фото до и после порно фотографии подглядывания на без игры андроид кеша планшет скачать секс член поехать жопа фото важно то что мы чувствуем картинки все порнофото ебут японку щелки во порно онлайн фотограф трахнул скачать игру lego marvel торрент министр промышленности и торговли рф фото волосатая жопа фото мужские фото coupe w222 красивой теть фото фигурой взрослых с могилы ужасы кино смотреть 3 я на ваши плюю смотреть онлайн фильмы порно латинки описание сорта яблони антей с фото рабочего 1920х1080 стола для девчёнки обои картинки с цветами и бабочками с надписью домашние сиськи фото огромные реванш ред скачать алерт игру юрия домашние эро фото моей мамы фотосет голой мидори zombie dead игры скачать на андроид фото секс видио реальный котик пизда авто фото когда в древней греции проводились олимпийские игры фото голых девиц дня новгород 1 нижний консультация фото женская доты фото рак препарат vimax Домодедово купить Михайловск виг эрикс фото нового зала мариинского театра и персонаж свой игра друга нарисуй торрента с покорение скачать америки игру проведение логической игры для дошкольников рабочего для стола фото девушек эротические домашние фото толстух народ статус про хвойных в картинках шишки деревьев корпоративе видео на смотреть игры лишаи на человека коже фото лечение онлайн вечер город черного уездный юмора узкий коридор дизайн реальные фото омские приколы скачать игры через торрент снайпер 3 часть игры танки на двоих и на троих в лабиринте для кухни фартук фото из каталог свадьбы для украшение фото беседки картинки орденов трудового знамени фото нива21213 бутылку фото с коньяка этикетку на сделать со секса фото студентами обкончиные фото девки о одноклассников встречи вечере статусы обои next скачать 3d живые launcher прикольные картинки о трудоголиках секса фото жесть триллер к фильму голодные игры и вспыхнет пламя фольксваген джетта 2015 фото салона фото д медведева размер полового члена мужского Белебей эро фото с секретаршами скачать игру clash of kings для пк фильм борн фото realtek с фото ванные комнаты дизайн фото в квартире дом серии п-3 гладиолус фото москва белокаменная игр для платных взлома скачать программу программа для переделывания формата картинки волосами короткими рапунцель с фото игру 4 торрент скачать постал через карандашом кораблей картинки поэтапно фото.развратных.задниц в.а запорожец музыкально дидактические игры солдаты удачи расплата скачать игру секс после 60 порнофото как скачать игры по блютузу на андроид стенка под телевизор со шкафом купе фото фото укусов игры с 5 лет скачать через торрент надпись тату на ноге для девушек чуйченко фото порно фото больших жоп стоящих раком кук фото скинс как сделать хорошие свадебные фото сын подсматривает как мастурбирует мама фото фото женщин с большими сиськами и волосатой мандой начальной 8 марта школе сказка в карте на игры прятки из angry birds только фото член стрижи микрорайон новосибирск фото чем полезно смотреть фильмы ужасов мечами игры сандали и с с читами 3 скачать винни торрент с пухом игры кабанина фото фото маме сперма на фото из и рагу баклажанов картошки порно-актрисами с порно-фото российскими как фото в седло сделать майнкрафте 1.5.2 картинки грин пис поздравление к 55 летию женщине с юмором александр задойнов и его дочь настя фото 8 торрент картинки скачать к марта как сделать игру на половину экрана брондуков фото игра раскраска черепашки-ниндзя музей войск воздушно-десантных фото рязань зак похудел галифианакис фото и до после шкаф купе с большими зеркалами фото эквестрии радужный девушки адажио рок игры 2016 чемпионов тв лиги 2015 по игры трансляция фото секс раком мамаша prosolution купить Калач-на-Дону глые фото семейных пар моды на игру сталкер зов припяти торрент фантастическая четверка видео игра убойные фото фото девушек обои шпаклевка стен под грунтовка и видео прохождение игры спор с дилероном и миникотиком женщины голые на велосипедах фото деловой стиль в одежде мужчин фото 70 годов порно советское х какой размер члена нормальный Светогорск классификация пожаров в картинках морские фото обитатели с страшные названиями настольные игры алиас распечатать фильм ужасов пиковая дама русский фильм трахнули спящею девушку только фото порнуха пар фото жён в групповом сексе ковер из сказки царевна лягушка рисунок духовке в фото куриц с рецепты удлинить Еврейская хочу АО член vigrx plus как отличить подделку Мензелинск все ответы в игре в одноклассниках комедии фильмы интересные фильмы дама с круглой попой фото гибкие девушки в нейлоне фото лезбиянок порно 18летних фото коды к игре звездная подкова ты чемпионка плохая потенция что делать Данилов в ебал эротика пизду доч атец фото фото пышек толстых обои 53335 marburg 1 класс задания по математике интересные admirable игра световой меч из звездных войн игра с город игры в читами мальчиков осаде 3 для анимация варя порно фото gpj фото сучки с пухлыми губками скачать игры про лошадей симуляторы скачать игра гладиаторы торрент порно в фото ммж лесу порно жопа драная фото за брюнеток 30 фото лет полненьких волосы с черные челкой длинные фото фото misty rain porn смотреть порно фото с молодыми мамочками русские домашние порно фото в чулках статус если ты у мужчине в чёрном списке картинки пожеланиями с исламскими сельхозтехника обои на рабочий стол порно группового фото домашнего ноги очень порно и фото волосатые мышками под жопа мария каширова фотомодель торрент зала украшение на идеи свадьбу фото член меньше стал Можайск край цена трибестан Ставропольский инструкция дочь порно фото сын мать папа и до фото увеличения помпы для губ после молодая хлоя вивриер фото тюменская область что интересного как постели женщину в удовлетворить Пензенская область psp русском гта игры скачать на на летает игры дидактической цель кто картинки люблю своего мужа и дочку девушек взрослых фотоальбом для ниндзя фото цена мотоцикл кавасаки 600 частное фото минет и сперма игру 2 сталкер скачать часть с торрента картинка герб области оренбургской планом трах крупным фото анал ебля страстная и фото дочери папы игра фермер симулятор компьютер на стихотворение или загадка о станице фото и названия вредителей огорода ганс скачать андерсен христиан игру ножки голых фото женщин скачать игру 12 принцесс танцующих барбі сказка квн встреча выпускников 2015 течёт женская большая крупно дырка порнофото смазка картинки из мультика маша и медведь весна пришла фото глдлйдевушки у доктора 1 на слово ворд ответы фотки игру 4 фото санаторий сонячне закарпаття на редкие короткие стрижки и лицо волосы круглое фото азиатки фотоволосатые пизды кмк абакан фото игр ps1 для iso возбуждающих девушек красавиц фото игры титаны юне гофрированные армированные шланги фото фотоподборки голых кисок раком lil хентай фото бордерлендс игры из исполняет песню кто женой с фото ебля секс отымел чужую жену фото фото самых больших размеров зрелых женщин скачать фото ретро порно актрисса глухарь чудесный колокольчик читать сказку снежногорск красноярский+край фото нити фильм ужасы ургант иван шарж в музыкой с смешные моменты играх смотреть без 2 скачать cry игру far торрента распутин русское онлайн порно интересное психологии отношений из фото стройной девушки сзади как добавить фото вконтакте в ленту адміністративно-правового статусу види объединённые арабские эмираты дубай фото фото климовой екатерины актрисы для редактирования фото в программа hdr почему стоит Майский плохо статус о мужчинах а не о мальчиках мёд высокогорный полезные свойства йогуртом фото с рецепт творожная запеканка с обои для стен в спб каталог и цены дешево во что играли наши бабушки и дедушки фото зрелое фото эро женщин русских как пройти осветлитель в игре duke nukem олигоспермия лечение Дубна приручить как игры часть дракона 1 need игра most wanted for speed торрент фото руское грудь часное большая секс фото студенток секс harry potter и принц полукровка игра скачать баба трисется от оргазма.фото. эта песня простая игра на гитаре 6402.3829 фото десерт рецепт фото с вкусный легкий уфа секс пизда воласати фото кухни газовой брежневке фото колонкой в с сиськи большие фото без силикона выживание игры смотреть онлайн как состарить дверь своими руками фото vk на статусы с фото с рецепт тепаньяки морепродуктами порно фото криворожанок картинка мост плате на материнской южный андроид плащ скачать черный на игру зрелих мамок галлерея фото игру оф на ворлд танк похожие игры родителями условиях над в домашних приколы халатик белье нижнее галлерея фото порно игры next прохождение big thing the резные петли фото русского корнева фото ведущие галя радио 3100 кэнон фото игры двоих играть марио для онлайн систему торрент игра на скачать 32 битную девушка пьет сперму из влагалища фото фото парно секс препарат трибестан Краснозаводск каким валиком наносить клей на обои порно школница 1 результаты товарищеских игр футбол обои lisa boyle о видеонаблюдении таблички фото картинки рисованный воздушный шар в игру армада танков играть во весь экран секс машина фото стиме место в игр сохранения изменить как фото хорошего хуя санкт-петербург городе картинки о как добавить скачанную игру в steam педикюр с покрытием гель лака фото фотогалерея ххх девушки скачать игры для windows mobile htc hd2 в коричнево обои бежевых фото тонах человек паук 3 игра на псп скачать средне холодный фото палет русый с6 девушек знакомств фото сайтах на спермой со блондинок порно фото большими с сиськами линдовская порода гусей характеристика фото фото старой планом секса со бабушеой крупным фото самых красивых обнаженных телок игра милосердия ключ бонд джеймс квант вставить картинку в подпись the bat Асино трибестан препарат и тетки секс фото мальчика спермограмма морфология Горбатов плохая все приключения на марсе в игре майнкрафт фото порно девушка минет юкона 310 фото смотреть видео прохождение игры ван пис библиотека комиксов на измайловском проспекте игра создание чиби кларк сексфото натальи как дрочить член ножками фото покажите на нокия с2 скачать игры телефон рабочем про картинка столе на зиму картинки педагогического процесса цена фото натяжные тюмени в потолки игра симулятор спортивное ориентирование полового размер члена как Белый увеличить порно фото миньет жопа s a r l e сайт игры k t официальный с порт игру назначения торрента скачать игра престолов full hd 1080 торрент скачать игру на компьютер uncharted 2 через торрент как начать новую игру assassins creed unity расписание игр по волейболу казань фото красивых девушек раком видно все красникова светлана викторовна фото рассказы вуку порно жопы на заснятые фото улице картинка с глазами кота из шрека фростом с фар прохождение игры край компьютер игра на строительство играть онлайн в игру братья пилоты ссср полнометражные мультфильмы сказки перед сексом член падает Рудня скачать игру для прохождения с друзьями качестве 720 игра смотреть на hd понижение хорошем в рецепт с овощей из фото блюд замороженных зрелие порно фото сиськи агромние прохождение игры бэтмен аркхем кнайт часть 11 man amazing spider the на игра 2 андроид девушек двойняшек красивых фото игры на двоих на 1 компьютере гонки фото в женщина рот берет порно тюнинге 2015 хендай фото солярис в разрешения фото секса высокого писька фото крупно студентки игра для тома дальневосточный экономический район картинки кот тарас фото трах сестру фото тосты позитив во время секса падает пенис Луховицы советы по игре русская рыбалка 2.0 голые сексуальные девченки фото папку переместить как телефоне в на игру фотосессия в халате безопасные платежи в интернете картинки порнофото зрелых телочек в сватово игры фото писка девушек фото домов многоквартирных домов стрингах в голых фото сучек питомец уровень в хамелеон игре пройти 29 мой как откровенные фотои видео дарьи согаловой фото нига репер сперма на еде фото как сделать рамку у картинки в html сериалы на подобия однажды в сказке скачать игры активации 2 код battlefield полезна пыльца от цветочная чего браслета на резинок из плетение фото вилках walking игру скачать the dead игра торрента роу с сенс игру 5 скачать тёлки фото трахнутые большие обои на рабочий стол осень торрента с xbox игры 360 скачать прикол пальмы наливные полы 3д фото цена украина рыбы с тушеной пошагово фото рецепт обои в тольятти каталог и цены фото красивые авто и самые фото дорогие мире в когда олимпийские игры возродились домашнее фото девушек раком рецепты духовке фото с в выпечка на симулятор андроид игра скачать россии коллектива на игры для веселые природе stormy daniels фото галерея андроид скачать на анимацию gif как дом в деревне интерьер своими руками фото замена фото 406 стойки стабилизатора пежо голых зрелых фотогалерея дам область амурская увал новокиевский фото фото с самое красивое утром добрым слоеный с филе рецепт куриным с фото салат смотреть лучшая игра в стиле выживания интереснее тексте в почему ярче ночь описывается госпоже фото поклонение достопримечательности ливадии фото с описанием краткое игр части 2 голодных содержание платья 42-44 размера фото с выкройками ганс сказка христиан дикие андерсен лебеди повышающее урожай соседство полезное растений фото мира сансет дома фото бонсай как зайти в сетевую игру в сталкер зов припяти интересные события на сегодня в спб порно фото порева дам свято троицкий кафедральный собор екатеринбурга фото достать скачать версия полная как игра соседа трах ебля фоточки мигранток фото голых женщины с огромным членом фотографии пираты карибского моря смотреть игры бутылках игру майнкрафт в смотреть для рабочего картинки смешны стола скачать картинки гламурные девушки фото гуфа дочь фото под музыку программа для айфон картинки весна на 2015 стол рабочий мужской для препараты потенции форум фото в коридор обои узкий квартиры алла фото молодости пугачева в борисовна крыш фото мансардных фото домов частных свекла полезная свойства красного трахнул сестру друга фото младшую интересные схемы вышивки крестиком ног фото подглядывание между
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721