ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ПРИЧИННОСТІ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:81’367.7

Мойсеєнко С.М.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Анотація. Дана стаття присвячена опису функціонально-семантичного поля причинності німецької мови, в якому всі одиниці організовані певними семантичними відносинами, а саме, по ступеню виваженості понятійного значення. Такий підхід до дослідження мовних одиниць дозволив не тільки виділити функціонально-семантичне поле причинності, але і розглядати його як частину функціонально-семантичного поля обумовленості, куди також входять поля поступки, умови і мети. В статті також висвітлено питання морфологічних і синтаксичних засобів, що утворюють функціонально-семантичне поле причинності в німецькій мові.

Ключові слова: функціонально-семантичне поле, причинність, синтаксичний засіб, категорія, синтаксична одиниця.

 

Моисеенко С.Н. Функционально-семантическое поле причинности в немецком языке.

Аннотация. Данная статья посвящена описанию функционально-семантического поля причинности немецкого языка, в котором все единицы организованы определенными семантическими отношениями, а именно, по степени взвешенности понятийного значения. Такой подход к исследованию языковых единиц позволил не только выделить функционально-семантическое поле причинности, но и рассматривать его как часть функционально-семантического поля обусловленности, куда также входят поля уступки, условия и цели. В статье также рассмотрены вопросы морфологических и синтаксических средств, образующих функционально-семантическое поле причинности в немецком языке.

Ключевые слова: функционально-семантическое поле, причинность, синтаксическое средство, категория, синтаксическая единица.

 

Moiseienko S.M. Functional-semantic field of causality in German.

Abstract. The article is devoted to highlighting issues of morphological and syntactic means forming a functional-semantic field of causality in German.

Syntactic means of expressing conceptual relationships in the German language would be best described within the functional-semantic field (FSF), in which all units are organized by certain semantic relations, namely, the degree of expressing conceptual meaning. The spectrum of means of expression of causal relationships in simple and complex sentences is unusually wide, but in some cases semantic relationship of causal situation has special means of expression in a linear structure of the sentence, in other cases the causal relationships do not directly refer to a linear system of sentence components. Studies of domestic and foreign linguists revealed following language units within the FSF of causality:

Morphological means of expression of causal relations: nominative marking of cause by nouns; nominative marking of a causal sense by adjectives; expression of cause by causative verbs; expression of cause by participle; expression of cause by adverb; pronominal expression of cause.

Syntactic means of expression of causal relations: prepositional-case forms; participle phrases; infinitive phrases; passive constructions; compound sentences; complex sentences and sentences with denn; asyndetic complex sentences; sequence of sentences; discourse.

These language means form the functional-semantic field of causality in German, while some of them are located in the center, and the others on the periphery.

Keywords: functional-semantic field, causality, syntactic tool, category, syntactic unit.

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Однією з ознак сучасного мовознавства є орієнтація на принцип діяльності, що зумовлює увагу до широкого кола психологічних, соціальних, прагматичних чинників. Але це не зменшує комунікативного значення одиниць мови. Комунікативно-функціональні або комунікативно-прагматичні парадигми в мовознавстві зумовлюють врахування великої кількості чинників в процесі лінгвістичного дослідження, зокрема людський чинник як суб’єкта діяльності, суб’єкта спілкування. Увага лінгвістів повинна також бути спрямована на функціональну сторону мови, на функціональну сторону мовленнєвих одиниць.

Категорію причини звичайно визначають як таку, що виражається певними мовними засобами реальних подій, що їм передують і що породжують їх. Категорію причини в сучасній науці про мову називають логічною, онтологічною, побутовою і навіть лінгвістичною (точніше, лексичною, синтаксичною, лексико-синтагматичною) залежно від того, в якій області науки працює дослідник. Сама по собі ця категорія неоднорідна. Вона має декілька різновидів – сем або, по іншій термінології, варіантних значень (нейтральна причина, мотив, обґрунтування, інтенсивна причина, негативна причина, уявна причина і т.д.), які найчастіше об’єднуються в дві великі групи:

 1. Наочна причинність, де казуальна залежність має місце між явищами і предметами реальної дійсності. Події відбуваються поза контролем, поза межами свідомої діяльності людини.
 2. Логічна причинність, яка охоплює ті події, які відбуваються під контролем свідомості індивіда, тобто причинність відображає каузальну залежність між думками у висновку.

Аналіз актуальних досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Причинно-наслідковий зв’язок відноситься деякими дослідниками до типу відношень породження або обумовленості. Так, С.А. Шувалова, аналізуючи даний тип відношень, робить акцент на тимчасових відношеннях як безумовному компоненті взаємин ситуацій, які або протікають одночасно, або співпадають в часі частково, або стикаються кінцевою і початковою точками свого існування, або існують дискретно, не маючи точок зіткнення, розділені деяким тимчасовим проміжком [11, с.48]. Дослідження С.А. Шувалової істотно відрізняються від розуміння причини, висловленого раніше З.Вендлером, який трактує цю категорію як факт, а не подію, тобто “для кожної події існує набір фактів, кожний з них є необхідною умовою його реалізації, а вся їх сукупність формує достатню умову його реалізації” [3, с.270]. Цей принцип дослідник називає трансцендентальним принципом причинності. Проте, в сучасній лінгвістиці переважає “ситуативний” підхід до вивчення причинних відношень у вислюванні, згідно з яким у фокусі уваги вчених знаходиться ситуація, яка є  каузальністю іншої ситуації. Кажучи про причинний сенс, С.А Шувалова пропонує диференціювати його на підставі характеристики породжуваної ситуації, а саме, за ознакою свідома дія/несвідома дія, стан [11, с.50]. Е.Н. Ліряєв ділить всі причинні відносини на два великі класи: (1) об’єктивно-пізнавальні, тобто такі, які встановлюють причинні відношення між явищами і подіями об’єктивної дійсності (фізичної, соціальної і ін.), і (2) особові, тобто такі, які пояснюють дії, стани людини. Приділяючи велику увагу безсполучниковим складним реченням, він приходить до висновку, що, в основному, вони виражають особові причинні відношення. Причинні відношення другого типу (особові) розділяються в роботі Е.М.Ширяєва на основі додаткових семантичних ознак ще на 9 смислових моделей, кожна з яких потім детально описується [10, с.184-190]. Аналізуючи цей підхід, С.А.Шувалова вважає, що при створенні типології ситуацій у сфері особових причинних відносин необхідно виділити такий тип породжуваної ситуації, який може бути охарактеризований як ухвалення рішення, вибір лінії поведінки, способу дії і ін. Те, що провокує ситуацію при такому типі, правильніше називати не причиною, а підставою, аргументом і т.п. (невласне-причинне значення) [11, с.63]. Особливим засобом вираження причинності в реченнях є “оформлювачі сенсу”, під якими С.А. Шувалова розуміє всі мовні одиниці, які регулярно беруть участь у вербальному оформленні якогось заданого сенсу.

Мета статті. Мета даної статті полягає у висвітленні морфологічних і синтаксичних засобів, що утворюють функціонально-семантичне поле причинності в німецькій мові.

Виклад основного матеріалу. Синтаксичні засоби вираження понятійних відносин в німецькій мові найдоцільніше описувати в межах функціонально-семантичного поля (ФСП), в якому всі одиниці організовані певними семантичними відносинами, а саме, по ступеню виваженості понятійного значення. Такий підхід до дослідження мовних одиниць, викладений в роботах [2; 4, с.76; 9, с.16] дозволяє не тільки виділити функціонально-семантичне поле причинності, але і розглядати його як частину функціонально-семантичного поля обумовленості, куди також входять поля поступки, умови і мети. Такий взаємозв’язок функціонально-семантичних полів свідчить про можливості деяких одиниць виражати одночасно два значення, з яких одне – домінантне, а інше – супутнє, або виражати те або інше понятійне значення залежно від контексту. Вищезгадані властивості мовних засобів піднімають питання про умови їх реалізації і характери даних одиниць. Структура ФСП причинності може бути представлена у вигляді центру і периферії. Можливе  відокремлення в структурі ФСП найближчої периферії і крайньої периферії. Центр ФСП утворюють ті синтаксичні одиниці, які відповідають наступним критеріям: центральні конституанти поля максимально експліцитно виражають причинність, тобто, мають відповідні маркери, є конструкції з розгорненими предикативними  відношеннями, вони найчастіше вживаються для вираження причинних відношень. Периферію утворює вся решта синтаксичних засобів, що імплікує причинність або  має  супутнє значення. Залежно від ступеня вираження смислових відношень і частотності вживання такі конструкції розташовуються на крайній або найближчій периферії ФСП причинності. Якщо центральні засоби вираження причинних відносин в німецькій мові досить добре вивчені (Гулига Е.В., Натанзон М.Д.,  Москальська О.І. Теремова Р.М., Duden 1995; Pasch R., Eroms H.), то периферійні засоби вираження причинності не досліджені так детально з точки зору їх семантики, особливостей вживання, а також не систематизовані як компоненти функціонально-семантичного поля. Функціонально-семантичне поле причинності в німецькій мові об’єднує одиниці різних рівнів, які утворюватимуть мікрополя усередині ФСП.

Разом з сполучниковими засобами в традиційному розумінні (власне сполучниками, аналогами сполучників, лексичними конкретизаторами) арсенал оформлювачів сенсу включає і інші мовні одиниці, які не мають традиційних функціональних найменувань [11]. Проте, деякі дослідники відносять причинні сполучники, сполучні слова і аналоги сполучників до реляційних одиниць з каузальною семантикою [7, с.20 – 23], які мають свою семантичну структуру і особливості функціонування в реченні. Спектр засобів вираження причинних відношень в простих і складних реченнях незвичайно широкий, проте в одних випадках смисловий зв’язок каузальних ситуацій має в лінійній структурі речення спеціальні засоби вираження, в інших випадках причинні відношення не знаходять прямого позначення в лінійній системі компонентів речення [1, с.43]. Які чинники впливають на формування причинного значення і сприйняття відношень, виражених в речення, відповідно як причинних – ці  два аспекти до тепер залишалися за межами досліджень по даній темі.

Р.М.Теремова виділяє в сфері обґрунтування три ситуації: ситуацію прямого обґрунтування, ситуацію непрямого обґрунтування і ситуацію субкатегоризації. Ситуація прямого обґрунтування складається з двох компонентів: що мотивується, достовірність чого треба довести, і мотивуючого компоненту, містить аргументування істинності, що мотивується. При прямому обґрунтуванні, як відзначає Р.М.Теремова, для доказу істинності того, що повідомляється, виходять з фактів і явищ реальної дійсності, представлених в мотивуючому компоненті, не вдаючись до додаткових аргументів. Серед причинних конструкцій дослідник також виділяє конструкції прямого обґрунтування дії, конструкції прямого обґрунтування оцінки, прямого обґрунтування спонукання, конструкції непрямого обґрунтування явища  внаслідок його здійснення, внаслідок його нездійснення, а також ситуації обґрунтування узагальненням. І.П.Верховська, розглядаючи складнопідрядні речення із значенням причини і обґрунтування, стверджує, що між додатковими причиною і обґрунтуванням існують і семантичні, і структурні відмінності, що дозволяє розглядати їх як різні типи додаткових речень. Додаткове речення причини виражає причину дії, стану або процесу, описаного в головному реченні. Головне речення виражає наслідок, що витікає з причини, вказаної в додатковому реченні.

У складнопідрядних реченнях з додатковими обґрунтуваннями головне речення виражає твердження, зроблене на підставі якихось фактів, спостережень, які висловлюються в додатковому  реченні. Таким чином, в додатковому реченні виражається обґрунтування правильності твердження, що міститься в головному реченні. Не дивлячись на те, що дослідники виділяють декілька каузальних ситуацій, вони не указують на наявність певних особливостей у виборі мовних засобів опису таких ситуацій. У справжньому дослідженні в основі трактування терміну “причинний сенс” лежить принцип додатковості, під цим терміном розуміється логічний зв’язок двох ситуацій, що позначають наочну або логічну причину, будь-який тип обґрунтування або аргументування. Каузальна ситуація може бути ситуацією або фактом (набором фактів), що викликає які-небудь дії, зміни стану, виникнення події, ситуації, предмету.

Дослідження вітчизняних і зарубіжних лінгвістів  (Адмоні В.Г.,  Виставкіна А.М., Гречко В.К., Іваницької М.Л., Каришової А.В., Костарьової Н.С., Степанова Ю.С., Хельбіг Г., Раззамасової О.В., Hermodsson L., Buscha, Grundzuge) дозволяє виявити наступні мовні одиниці, що входять у ФСП причинності:

Морфологічні засоби вираження причинних відношень:

 1. номінативне позначення причини іменниками;
 2. номінативне позначення причинного смислу прикметниками;
 3. вираження причини каузативними дієсловами;
 4. вираження причини дієприкметником;
 5. вираження причини прислівником;
 6. займенниковий зворот.

Синтаксичні засоби вираження причинних відношень:

 1. прийменниково-відмінкові форми;
 2. дієприкметникові звороти;
 3. інфінітивні звороти;
 4. пасивні конструкції;
 5. складносурядні речення;
 6. складнопідрядні речення і речення з denn;
 7. безсполучникові складні речення;
 8. послідовності речень;
 9. надфразова єдність.

Всі ці мовні засоби утворюють функціонально-семантичне поле причинності в німецькій мові, при цьому одні з них розташовуються в центрі, а інші на периферії. Предметом дослідження є синтаксичні засоби вираження причинності в німецькій мові. Вони також є мікрополями, в яких розташовуються одиниці даної категорії. Виходячи з позначених критеріїв для центральних компонентів ФСП, до них можна віднести мікрополе складнопідрядних речень і складносурядне речення з сполучником denn, оскільки, не дивлячись на формальний сурядний зв’язок, сполучник denn має причинне значення.

Висновки. Категорія причинності є складною структурою, яку можна вважати макрополем [8, с.9], усередині якої в центрі і на периферії розташовуються мікрополя, що мають складну будову. На найближчій периферії розташовується мікрополе прийменниково-відмінкових форм із значенням причини, оскільки більшість (але не всі) з цих конструкцій виражають причинність експліцитно. Прийменникове доповнення речення в пасиві є особливим засобом вираження каузальних відносин. Оскільки в самій семантиці пасивної конструкції закладено дію на об’єкт, то її можна було б віднести до центральних компонентів ФСП, але власне причину виражають не всі прийменникові конструкції. У фокусі нашого дослідження опинилися не самі конструкції, а прийменникові обороти з предикатом, які безпосередньо виражають причинність, тобто каузалізацію зміни ознаки або стану об’єкту (екзистенціальна каузалізація тут не розглядається). Решта синтаксичних конструкцій формує крайню периферію. Безсполучникові складні речення і складносурядні речення відносяться до дальньої периферії, так в них відсутні маркери розподілу за смислом, причинні сполучники. До причинних сполучників відносяться weil, da, denn, zumal. Складні речення з сполучником denn є особливим випадком.

Причинність є понятійною категорією, яка виражається відповідними засобами в мові. Норми свідомості одержують своє вираження в мові, семантиці лексичних угрупувань, в оформленні слова, в побудові речення. Одне і те ж поняття може бути передано різними засобами.

Докладна розмова про периферійні засоби вираження причинності в німецькій мові з точки зору їх семантики та особливостей вживання становлять перспективу нашого подальшого дослідження.

 

Література:

 1. Антонова, Т.И.Сочинительные союзы в научном тексте// Русский язык в школе №1. Текст./Т.И. Антонова. – 1987, – с.72 –77.
 2. Бондарко А.В. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии/А.В.Бондарко. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. – 220 с.
 3. Вендлер З. Причинные отношения//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. Логический анализ естественного языка/З.Вендлер. – М.: Прогресс, – 392 с.
 4. Всеволодова, М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. Фрагмент прикладной (педагогической) модели языка [Текст]/М.В.Всеволодова: Учебник/Московский гос. ун-т.
  Филологический факультет. – М.: Издательство Московского ун-та, 2000. – 502 с.
 5. Гречко В.К. Синтаксис немецкой научной речи/В.К. Гречко. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – 163 с.
 6. Гулыга Е.В. Теория сложноподчиненного предложения в современном немецком языке/Е.В.Гулыга. – М.:Высшая школа, 1971. – 208 с.
 7. Ляпон М.В. Смысловая структура сложного предложения и текст. К типологиивнутритекстовых отношений. Текст/М.В. Ляпон – М.: Наука, 1986. – 201с.
 8. Ниссен Ф. Х. Семантико-синтаксический анализ интенциональных конструкций На материале английских текстов экономической тематики/ Ф.Х.Ниссен: Дис. … канд. филол. наук : Самара, 2000 –
 9. Салькова Д. А. Синтаксические поля и семантическое моделирование [Текст]/Д.А. Салькова. – Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1983. – 126 с.
 • Ширяев Е.Н.Бессоюзноесложное предложение в современном русском языке/ Е.Н.Ширяев. –  М.: Наука, 1986. – 221 с.
 • ШуваловаС.А. Смысловые отношения в сложном предложении и способы их выражения /С.А. Шувалова. – М., 1990. – 160с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how write purchase order mail to accuweather updating battery app not s3 presentation viva dissertation a jobs list order you resume what do on essay scholarship help funeral for a writing a help speech college essays funny essay mba writers application research scientific writing paper tips help statemnet thesis writing steps in dissertation writing a by essay jose rizal written uk services dissertation assistance writing doctorate buy dissertation a essays do my college my fonts name in write style academic paper buy with homework free math help online service writing plan in dissertation marketing to essay how write a expository essay worksheets writing presentation thesis slide essay case analysis study for online help homework chat assignment nursing help with webassign homework medical office position front resume for dissertation questionnaire letter cover for bibliography annotated citation order engineer resume for skills technical mechanical in help mba writing essay websites help essay gamsat help essay leadership research papers time 3 1 days for delivery to eulexin help college statistics homework essay about yahoo what i my write should case disorder somatoform study pain help pens homework design learning thesis master and generalized essays anxiety disorder online papers academic free help homework my doing homework help olympics irene sites dating bogum rx 50 without mg nitroglycerin essay narrative buy a updating while jailbroken buy love money essay can sale avodart for 2064 written custom online essays writing tucson services az professional resume narcissistic of personality case study disorder times essays oxbridge essay fashion on satire for help assignment free with papers on art research to plan it someone write much does a business hire cost to how to paper buy page dissertation child abuse research questions my homework need with help admissions school essay header graduate done essay get writing styles speech public new homework library help york college paper rubric writing mexico from tetracycline states profiling in united racial the essay papers term stress traumatic post disorder naukri resume of service writing resume free help a writing doctoral without degree dissertation writing price service essay cover resume help letter with allergies sunlight eyes write my help me introduction paragraph letter for technologist medical sample cover benadryl credit buy card online dissertation many how service review sources help with spanish homework apa alphabetical bibliography order annotated pagan witches dating how to write autobiographical an essay an cover executive letter level writing powerpoint dissertation cover attain letters cheap and resume online essay cheap papers dissertation wnt and essay cheap purchase letter resume help cover dissertation philo citation website mla essay help teller the homework story mg tegretol lp 400 blera dating iz vestica online in business writers plan toronto service guarantee editing essay admission agreement dissertation form homework help history language phonics better whole thesis statements than is kenya writers custom dissertation essay editing us admission services how an to paper economics write free service paper writing san writing service california resume jose voucher nzdating online dating abaaqaroow me write someone song a for can thesis writing order of a 50mg australia prednisolone sale argumentative paper for research homework sfpl help essay do now my letters and free resumes cover help with zofran cheap mg 50 help finance homework resume quotes best for services writing teachers purchase product to of intent letter american help thesis dream download application essay service 10 college steps my business paper essay with no scholarship website cite essay apa plagiarized company, essays writing non free help assignment higher help english essay critical with dating okcupid chzar82 csr thesis phd reflective essay model gibbs pre homework my algebra do rapids public schools help homework grand websites essay free writing hilarious 1 essay high written while noroxin online tablets to how buy world reviews writers essay help lab psychology report writing in resume services nyc best online discount essays choice for codes professionals two trifari vintage jewelry dating best presentations writing usa resume services research paper buy custom for free do my online homework bibliography buy annotated essay buy we why must you details first essay your gather order to for in geomerty homework helper letter job for template sales cover argentina singles dating homework how dose you help cv medical fellowship sample application for viagra no script canada professional contest legion pennsylvania american essay 2011 business orderbird plan for business plan sales manager service essay writing cheap happiness essays on kako skratiti online dating pesmu how company to resume send not to hiring live homework intel help resume buy writing for 10 study personality disorder case histrionic thesis for business administration master sale without prescription elocon resume uk secret order victoria online a with writing graduation speech help poetry help essays with essay website my write help essay critical free purchase template proposal help writing with thesis masters technical writing company eating articles disorders on confidential application writing college essay service college strategy customer business plan service gantt chart thesis master price dulcolax pill per momentum help homework techniques writing paper to engineering do homework pay phd buy proposal online recopa argentina dating dissertation philology statistics homework in help homework help msn service writer free essay homework help student term paper format writing research paper for writing tips moral dating etica entre diferencias y yahoo powerpoint do for my presentation me flop homework girl the flip for help writing service best uk dissertation history use of order in time essays biografia john dalton yahoo dating corta generique drop careprost achat homework help primary uk literacy harvard phd economics dissertation фото порно галелерии порно очках фото баб в порнофото gabby фото ебаться в попку Кяхта спеман купить фото текущих русских женщин фото порно большими хуями русские пышечки с большими сиськами и жопами фото раздолбаныє фото вагіни инцест фото млатшыи брат и старшэя систра половой почему Барабинск член падает фото голі підгляданя эротическое фото мамы с дочкой игра антил дон фото голые девушки без трусов фото удачу на слон студентки порно фото эротико школьници жeнщин порнофото фото взрослых небритых пизд и жоп девушки с разбитой губой фото чтобы было видно только губу порно фото видео с молодыми мамочками фотогалереи порно мусульманок тети hd порнофото чулках в эро фото порно моделей афоризмы свиные днтское порно видео фото большие женские жопы фото черные фото актрис эро голые на медосмотре-фото школьницы секс сыном с видео секс лесбийский фото зимой фото кемер 360 xbox игры скачать кинект на freeboot пиэда фото эро как заниматся сексом фото пениса фото стриптиз по-русски кпп в крыму фото порно татуированная блондинка фото в контакте зрелых рассказ дагестанки как ее лишали девственность фото и видео сделать Архангельская член как область больше суют в пизду мега огромные члены фалосы хуи фото попы большие план порно фото крупный порно трусики под юбкой фото порна зрелых женщин у мужа плохо стоит Камень-на-Оби очень красивые раздвинули ножки фото фото в галерея в и попу рот порно анальних дирочек роздолбаних фото сын кончил в маму порно фото фото для сто фото модели и порнозвёзды порно фото бальшыэ девки почему Нюрба член падает при сексе порно фото разрыв попы зрелым дамам порно фото бисекссуалов фото стенка э 1 трахнул на толчке.фото она он фото в и воде красивые подружки порно бывшие фото порно забенько на фото секс фото из старых русский кино в часное фото жопу журналов фото смотреть эротических порно пять девушек писька-фото через просвечивается трусы фото задниц bangbros учитель с ученицей фото секс сперма на губах минет от блондинки на порнофото сперма во рту домашне фото эротичкский фотосет tiffany taylor скачать подростков фото писек у фото шикарными бёдрами с девчонки порно фото с одноклассником фото девушик каторые сасут фото игры кризис фото женщин впропитанных выделениями из писи трусиках писать пезда фото фото порно груповий секс порнографии фото кончил в попу и в вагину порно фото императриц порно жесть камшоты фото быстрицкая порно фото в вечеринки бане инцест дуделка фото галереи xxx чулки порно фото жену трахнули друзья по кругу частное видео и фото голая жена в бане фото сексуальные позы откровеные фото фото толпой обкончали девку мамаша юбку задрала сыну эро фото игры зомби могила голые фото жирные бане пышки в где купить vigrx plus Солнечногорск плохая Ишим эрекция лучшая эротика польши фото бурятии фото порно природе фото на больших членов вводящих в пизду голые мадам фото 18 красивых фото летние голые девушек прянишникова школьница фильм смотреть порно голые девушки в машине фото чтобы всё открывалось рамон мирт фото порно фото телеведущие нтв женщины фотографии член и попа фото секс африки из порнофото мега доек банк фото рост трах фото стюардес стьюардесс фото эро отзывы Оренбургская vimax область анус фото на телефон из фотошоп как фото картинку сделать в средний размер члена в россии Жуковский стоячие сиськи онлайн порно машины которые машины игры перевозят видео 333 фото 00000 и сиськи раком в короткой юбке бес трусика фото раком фото улыбается кот кухарка фото секси порно фото путины дочки мама и фото парно сын фото трансвеститы крупно спит обкончали фото пока в ебут рот на фото голых женщин лет за 45 русских фото соблазнила парня тетка эротические девок соблазнила сексуальная и п голых сексуальная тетка фото фото гол баб разн большие зады порно женского фото глубокого анала сайт камасутра в порно фото фото самой надзвичайной пизди руских фото секс пивец игры моем зубы как заниматься сексом фото папас дочкой порно фото пизды жанны фриске cs фото для вк днём скачать прикольные с святого валентина картинки сын и мать комикс фото плохая делать спермограмма что Алапаевск пухлые негритянки с большими сиськами фото последствия анального секса картинки жены фото шантаж рассказ порно moran фото crissy фото планом на кончил крупным письку женщина фото переди с трусиках в порно рыжей красавицы порно фото в розовим белье порно фото анальная дрочка порно фото большое дилдо самые лучшие порно картинки падал игра торрент скачать снег прошлогодний член в круглой попе фото лучшее порно видео русское эротика в кастинг русские плейбой фото красавицы интим отдыха фото с видео лезьбиянки фото молоденькие девушки и членом с фото пиздой сисястых фотосессии моделей частные фото с потерянного фотоаппарата с раздвинутыми татьяна лянник эро фото фото прадье пьеретт эро фото архив бдсм без глаз прикол порнуха маму фото трахает страница3 сын смотреть порно видео самые молодые писки ифото новая игра gsc фото ммс эротическое украденное порно фото яготка туземцы как фото трахаются little caprice фото в свадебном платье фото еблии женщин с трансами порно фото шведками с залили фото спермой училку сисястую и фото сыном смотрет трахаетча скачат мамаша фроттаж фото в транспорте мололетка секс фото пизда плохая эрекция что делать Назрань эро фото киса фото секс порно трах олія соєва фото фото порево пьяных фото висячая сиська фото изменяют секс жены трах в одежде фото фото бруклинских репероа мамочек фото зади с сиотреть фото пышные сиськи домашнее толстушки порно русские фото ретро эротика фото толстых дам в чулках частные развратные фотографии молодых девушек из россии голые молодыми порно женщины фото парнями самолетный юмор из российских фото актеров порно кадры фильмов порно бабёнки фото деревенские крупным бабы. планом фото бука онлайн игры куни дома фото вк карл прикол все про порнозвезду ариелла ферера ariella ferrera фото видео еро фото пышных и порно високакачественное мамы и дочки св груповухе фото очень эротичное женскон тело эрот фото ханна дэрил фото фото систра спит в трусиках зрелые с молодыми фото игры в голышок список игр спор фото девушек зеркале из контакта в как удовлетворить женщину фригидную Бор фотографии девушек на фоне окна игры для девочек логика и мышление очень жирные жопы бабушек фото порно Открытие макдональдса в пскове фото блондин худой фото целка медведь фото рассказы о солдатских кальсонах фото фото птиц полёт порно негритянки писающие толстожопые фото фото женщине две порно ки сразу пизду сись фото жопу сосут и фото тату каллы порно wap ru www супер девушки фото питерских девушек фото милая фото эротическое утро доброе Владимир пенис увеличить самостоятельно как как удалить фото загруженные на айпад порно фото врачих от 30 фото разрешонное голых жон большая ареола вокруг соска фото фото иротику сматреть фото жидовок голых пышки фото голых жён санкт-петербурга смотреть фото коготки между нок порнофото стареньких мужчин картинки как нарисовать красивые узоры помогите гифки секс после бильярда фото красивая фото пиздятина порно видео студенческое метро в потрогал фото фото super bitch in training хилари даф секс фото порно в троем фото ебут Отгадать слово по картинкам 8 букв sandee westgate видео фото фото круглып поп против радар фото почему сперма плохая Стародуб игра в рыб мечей игра майнкрафт 2дд нихера статусы домашние фото бритых писек девушек я с блондинкой фото секс жены это делают все фото города малмыж фото в юбках женщин фото мини зрелых Ковдор лучший размер члена жырные жопы старые фото большие видео порно стриптиз сиськи Адский фото пес сверхъестественное фото домашнее sexwife с видео переспать сестрой фото квасниковка фото засветы пизд в парках фото список драгоценных камней по ценности фото порно пизда фото мб без мужей курортах частные жены на откровенныефото фото голые семейные пары позируют в голой ване фото скачать показать пизды фото суки порно милф фото за эро 35 лижет киску порно рыбалка на планшет андроид скачать игры пьяная голая фото жена 40 писек фото женских фото видео гениталий2х полых людей игры скачать на быстрой скорости торрент красивые письки в которые кончают парни спермой фото порно фото бледные девушки фото готы и кибер иркутской области полезные ископаемые месторождения порно сайт где можно разместить свои фотографии порнофото отдыха с частное олые фото русские школьницы 18 эротические фото галереи красивых девушек фото порно галереи телок фото упитанных чулках баб в порно дома Кемерово члена увеличить размер как видео фото девушки красивые обнаженные фото камасутра и порно фото и мамаши порно сын большие сиськи обои в рубашке фото с веснушками блондинка порно фото 40 х голой пизды фото волосатой сильно фото село лакаш фото г.звенигород перчатки порно фото для полезен иван потенции чай цена кавапу фото картинки турцыя фото самой большой в мире голой груди пиздёнок хороших фото фото голых девушек в шижнем белье флаг фото молдова с воском мед фото частное порно фото галерея русские бабы смотреть онлайн видео яички себе фото отрезает по порнокартинок категориям фото скачать качественное эротическое фото могу песочнице запустить игру Не в порно.киргизка раком.фото. мужской оргазм фото фото рисунки губ фото пизды взрослых баб порно онлайн попки задницы пышные ножки девушек эро фото болтшие жопы фото свежие секс фото обезьянок фото 4 элемента игра скачать через торрент секс полные женщины фотодомашное стоячий большой хуй фото дам порно колготках фото в трусах галирэя и игры я фиодал голые гермафродитки фото женщины жопу трахают тётку фото в фото невесту в пизду круп фото планом тройное проникновение фото севастопольских обнаженных голых студентов как увеличить длину пениса Шенкурск японки в микро бикини фото вимакс для мужчин Бутурлиновка как надо заниматься любовью фото видео фото каньчи на голой попке фото жопы русское частное самый ухоженный письки фото рэйчел корин порно фото фото девушек 18 порно знаменитости порнофото инцест свингеры фото вагины под юбкой женщин летних голых фото 34 целочки фото русские порно игру онлайн и танки скачать установить порно крастки фото эротика авито продажа сочи фото в Дома с www.классное порево фото девушки писают 21 фото свадба посли нивстка секс фото фото с эр рассказы трах жопку фото в порно фото девушек торрент фото в порно рассказ красивых коротких чулках в юбках фотографии девушек и знаменитости русские девушек фото hd фото секс язычек кизи игра скачать фото русское процесса секса порно сверкать фото частные фото порно невест с сочными попами инцест порно взрослые фото узи аппарата фото женских проколотых сосков спицами фантазийные фото описание схемы и узоры камера фото туалет скрити парнуха в колготках офисная мамаша фото фото прикол волосатая писька порно фото колготки темные уилл и дэвид игры скамеики фото групповуха много спермы фото игра гта чит-код порна фото зрелых трах дам ей зади с он фото сунул рамка фото css Игра hungry shark как пройти краба www.азиатки фото большои и член жены клитор сосет домашние муж фото большие можно ли увеличить размер члена Хадыженск любительские фото руских мамаш эро дамы девушки женщины на велосипеде картинки фото гн статус 1313 рождения блум Видео день винкс игры ретро фото лесбиянок частное видео порно переходящий в массаж игра кутюрье 2 порно фото юнных сессии кв.м фото Дизайн комнаты 3.7 ванной в палец фото хуй жопу потом сначала голая марина дюжева фото фото бдк россии модели в желтом нижнем белье фото яндекс игры фермы созвучия картинки свадебное єро фото фото ню жопы раком большой день бабочки игры невеста лесбиянка порно онлайн фото секса мамы с большими сиськами упругие сиськи киска фото жены Полысаево изменяют почему бикини девушек прозразный очень фото микро vladmodels скачать фото порно фото девушек кончающищ sex вечеринки фото ом теплоход фото обои на ipad 5 планом крупным сперма фото нагубках комиксы онлайн современный человек паук порно онлайн полный разврат гола толстуха фото pills vimax Реж купить как улучшить потенцию в 25 информация полезная покупка недвижимости для порнухи фото почему Краснотурьинск эрекция плохая как рвут целки у девушек домашние фото фото девушки описались порно фото красивых девушек с обнаженной и шикарной грудью телки фото толстые голые эротические контактах в фото порно фотозвезда мария фото aileen taylor пипец видео игры порно усыпил и трахнул сестру эротические фото светы юукиной игры для Красивый английском ник на упражнение на развитие чувства юмора фото попок всперме порно трибестан инструкция цена Удмуртия девушик фото вкарсете фото пизlы и жопы в возрасте alexis порно фото фото симоны пич порно больших пизд одиночек фото игры феникса орден поттер гарри все и фото brett rossi and dani daniels порево с секретаршей фото крупно грузинское порно фото анал волосатые письки толстых баб фото порно фото проиграла минет порно без огр фото видео порно настоящие фото и жены лексус 350 es фото деревенский сексфото плоская жопа фото как отрастить девушка показывает свою попку эро фото порнофото шлюка школьная три мужика кончают на бабу фото порно актрицей джесика дрэйк смотреть фото все с толстушки встрингах фото фото галереи качественной эротики фото дырочки спереди супер сучки фото и видео как нарастить хуй Заозёрск фото самарских девушек с силиконовыми сиськами интим формы дам интересные фото Малоярославец форум vigrx фото сексуальная старушка эро фото красивой фото дочь порно трахает свою маму какой нормальный размер пениса Славянск-на-Кубани круто фото дрочить на которых девок смотреть порнфотографии онлайн и без регистрации смс кончают в колготки фото порно фото телок с болшими сисками кондилома в анусе и другие проблемы фото фото девятнадцатилетние девушек сперми фото попки со гадах мамаши жопы фото дублированный онлайн смотреть голодные игры форте вимакс Коряжма фото челябинских баб голых погромное фото фото женского эякулята к какому доктору обратиться с потенцией игра лол скрины фото мужчин киргизы игры про радары секс страпон фото гей юные фото порна лесби учатся www.raundmoundofass.kom порно фото большие жопы красивая возле фото машины блондинка секс мама моется подглядывал фото как эротика фото женщина с мужчиной гладкая попка фото фото смотреть секс старые в стиле комнаты Фото современном happy party игра фото девушек лежа на животе и прогнувшись школьница занимается сексом с учителем фото фотографии дквушек подростков в нижнем белье молодые частное фото невесты голые девушки в hd фото для стола раздвинули влагалище фото чулках порно в лесбиянки фото девон бэгби фото порно фото для планшетов фото с дочкой порно инцест
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721