ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СТЕРЕОТИПИ GOTT ‘БОГ’ і GOTTESRECHT‘ПРАВО БОГА’У СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ НІМЕЦЬКОГО ЕТНОСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.7:316.647.8:231:81.04:2-5(=112.2)

 

Є. В. Герман

Сумський державний педагогічний

університет  імені А. С. Макаренка

 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ GOTT ‘БОГ’ И GOTTESRECHT‘ПРАВО БОГА’В СИСТЕМЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НЕМЕЦКОГО ЭТНОСА

PHRASEOLOGICAL STEREOTYPES GOTT“GOD”ANDGOTTESRECHT“GOD’S LAW” IN THE MEDIEVAL CULTURAL WEALTH SYSTEM OF THE GERMAN ETHNOS

Анотація. У статті подано шляхи вербалізації у фразеології середньоверхньонімецької мови (ХІ-ХІV ст.) сакральних етнокультурних стереотипів Gott‘Бог’ іGottesrесht ‘право Бога’,ціннісними витоками яких була середньовічна духовна культура.

Ключові слова: етнокультурний стереотип, національно-культурна конотація, сакрально-етикетні формули, семантична опозиція, стереотип, фразеологічна картина світу,фразеологічний стереотип.

Аннотация. В статье представлены пути вербализации во фразеологии средневерхненемецкого языка (ХІ-ХІV ст.) сакральныхэтнокультурных стереотипов Gott‘Бог’ и Gottesrесht ‘право Бога’, ценностными истоками которых  была средневековая духовная культура.

Ключевые слова:национально-культурная коннотация,сакрально-этикетные формулы, семантическая оппозиция, стереотип,фразеологическая картина мира,фразеологический стереотип, этнокультурный стереотип.

Annotation.The article focuses on the analysis of verbalization ways of sacral ethno-cultural stereotypes of Gott“God”andGottesrecht“God’s law” in the German Middle-High phraseology (XI-XIV centuries). The medieval spiritual culture was valuable sources of these stereotypes.In the article we consider a linguistic stereotype a unit of a language worldview which is ordered with the mind that represents the socio-cultural and historical experience of the ethnic group. A phraseological stereotype is verbalized in terms of permanent ethnic stereotype. Verbalization of sacral stereotypes in the German Middle-High phraseology is a little studied question.It has been found that the semantic structure of the sacred phraseological stereotype got is verbalized in: synonymous names hêrrе, Kristтаheilegergeist; semantic branching of sacral-concepts of a holy person (got, heilege, bischof, pfaffen), sacred act (mësse, predige, gebet), a sacred place (kirche, altare), a sacred object (kriuze, hostie), sacred time (Kristestac, ôstertac); semantic oppositions sêle ‘soul’ – lîp ‘body’, guot ‘good’ – übel ‘evil’, got ‘God’– tiuvel ‘devil’.The Medieval system of values that are verbalized in phraseology gotesrëht‘God’s law’ covered observing the main laws of God and “documents” (diezëhngebot; dasNeueTestament), worship (gotedienen), servants of God (engel, prophēt), God’s wrath (ZorndesGottes), God’s (Terrible) court (derjungestetac), God’s punishment (obere/niderehelle) etc. The stereotype got was an integral component of the sacral-etiquette statements in the linguacultural minds of Germans in the XIth – XIVth centuries.Stereotypes got‘God’ and gotesrëht‘God’s law’ are important factors of national and cultural identity of the medieval German ethnicity and the source of the national-cultural formation connotations of phraseology in the German Middle-High period.

Keywords:ethno-cultural stereotype, national-cultural connotation, ethno-cultural stereotype, sacral and etiquette formulas, semantic opposition, stereotype, phraseological worldview, phraseological stereotype.

Постановка проблеми. Стала структура свідомості, яка виражається в різних семіотичних кодах, певна стандартна ментальна модель мислення, дії, поведінки, що ідентифікує етнос, відтворює своєрідність національної культури, трактується в науці як стереотип.Урозвідці мовнимстереотипомвважатимемо впорядковану свідомістю одиницю мовноїкартини світу, що уособлює соціокультурний та історичний досвід етносу; фразеологічним стереотипом – вербалізований у сталих висловах етнічний стереотип.

Аналіз останніх досліджень. Феномен «стереотип», який вивчаєтьсянауковцями різних галузей, –психологами, соціологами, культурологами, когнітологами, етнопсихолінгвістами, етнографам тощо(Ю.Д. Апресян,Є. Бартміньський, В. В. Красних,У. Ліппманн, Ю. О. Сорокін,Н. В. Уфімцева, А. Шаффта ін.), – диференціюється на соціальний, ментальний, культурний, етнокультурний, мовний та ін. Мовознавці досліджують стереотипи в аспектах етнопсихолінгвістики,когнітивної лінгвістики, лінгвокультурологіїтощо (І.І. Брага, В.А. Буряковська,В. В. Воробйов, В.Б. Кашкін, В.І. Карасик, А.В. Карасик, Л. П. Крисін, В. А. Маслова,В.А. Пищальникова, Н. А. Оніщенко, А.М. Приходько,Ю. О. Сорокін, та ін.). Реалізація стереотипів у фразеологізмах – актуальне й не достатньо вивчене питання лінгвокультурології (К. Даніельс, К. Льоффлер, В. І. Школяренко, Й. Штернкопф).Вербалізація сакральних стереотипів у середньоверхньонімецькій (свн.)фразеологічній картині світу (ФКС) залишається мало дослідженим напрямом лінгвістичних розвідок.

Мета статті – з’ясувати, як середньовічнідуховні цінності та національно-культурні конотації втілюються в значенні ФОсвн. мови, відтворюючи сакральні стереотипні риси німецького етносу.

Виклад основного матеріалу.Домінантним етнокультурним стереотипом німецької лінгвокультуриХІ-ХІV ст. та фразеології цього періоду був Gott‘Бог’ (mhd. got, ahd. got, as. god, germ. *guda,*gudaz, *guda, *gudam, idg. *ghau- [4, с. 167]). Стереотип got – універсальний культурний знак, який становить значний сегмент ФКС свн. мови.

Основою християнства (kristengeloube «christlicherGlaube, derrehtegelouben») є беззастережне вручення себе у владу Бога (gotemaht), тобто стосунки цього типу мають характер не договору або обміну, а безумовного дарунку [6, с. 440]. Для середньовічної культури характерні дві ключові ознаки: корпоративність і панівна роль релігії та церкви [2, с. 58].

Аналіз ФКС свн. мови показав, що стереотип got мав синонімічні номени; крім got, фіксуємо hêrrе, Kristтаheilegergeist: wiʒʒeKrist‘Бог його знає’; heilegergeist‘Святий Дух’; unser/heiligehêrre ‘наш Господь’; dazsiunsermherrenseltendankent; unserherresazzeeinemmâle ûfeinembrunnen, wanerwasmüede. Фіксуємо синонім hêrreтакож у ФО зі значенням «тайна, свята вечеря»: zuounseremhêrrengân, unsereshêrrenlîcham, derlîchamunsershêrren, goteslîch(n)amen, goteslîch(n)amennëmen/emphâhen; dermensche, dervrîlîchewillundmaczeunsermherrengân; dazerzujungistbîchteundunsirshêrrenlîchammitdemheiligenolenam; ernamgoteslîchnam [3, с. 172, 211; 5, с. 798-800, 1259-1260, 1736-1737]. Синонімічний номенhêrre підкреслював верховенство й всевладність Бога.

Стереотип gotу свн. період не втратив своєї первинної семантики. Для середньовічної людини got– це:

 • всесильність, бо становить найвищу духовну інстанцію, має вищість над усім; Його життя – безкінечне, Його ім’я – вічне : gotgebietet überjmdn ‘смерть, Бог попросив’; dâ vürsî got ‘Бог це відверне’; swaʒ gotwil, daʒ muoʒ geschëhen/ergân ‘на все воля Божа’; gotgab, gotnam ‘Бог дав – Бог і забере’; undsie, dazgot überdichgebiete, sobisvesteandemtode; wereaber, davorgotsi, dasirkeinevordurbe; ezsprichetdervilwîsebote, swazgefüegetsî vongotedazscheidenihtdesmenschenrât;
 • правда й істина: bî got, weiʒ got ‘воістину, дійсність, насправді’, gotweiʒ ‘ніхто не знає, крім Бога’; ichswerbî gote, wenneezistwar; gotvonhimeleweizwolmînwillen; weizgot, irverdamten, irhabetdiespîseverlorn [3, с. 172-179; 5, с. 1051-1054].

У XI-XIV ст., крімburcrëhtі lehenrëht, існував ще один вид права – gotesrëht‘право Бога’. У системі середньовічних цінностей, вербалізованих у фразеології, виділяємо таке розуміння gotesrëht:

 • дотримання основних Божих законів і «документів», в яких описуються взаємини між Богом і людьми, стосунки між людьми: dasAlteTestament‘Старий Завіт’, dasNeueTestament‘Новий Завіт’; daʒ alteurkunde, alte ê, niuwe ê; Jndemheligenambteistalledieheilikeitbegriffendeznuwenvndedezaltenurkundez;
 • Божа служба (Gottesdienst): gote dienen; dô man dâgote gediente;
 • Божі слуги: engel ‘ангел’ (захищає богообраних людей, виконує Божу волю), rihtære ‘суддя’ (вершить Боже правосуддя, охороняє Божі заповіді), prophēt ‘пророк’ (його вустами говорить Святий Дух): gezieret/gezimieretals(am) einengel; dâ reitvilmanecrittergezieretalseinengel;
 • дотримання 10 Божих заповідей: diezëhngebot; diezengebotwiegotbeschiet; Божими настановами та заповідями регулювалося й сімейне життя: заборонялися розлучення (scheidunge), позашлюбні відносини, сімейна зрада (untriuwe), шлюби з родичами;
 • Божий гнів (ZorndesGottes); у середні віки церквою засуджувалися гнів людини, надмірний вияв радості, щастя, суму. Бог смиренним і покірним дає благодать (obgotwil); гнівається за негідний вчинок і карає людей хворобами за невіру чи віддаленість від нього, обман, за уклоніння від сповіді, поклоніння язичництву, єресь, ворожіння, розбещеність тощо. Символом Божого гніву були природні стихії doner ‘гром’ і blicz ‘блискавка’: alseindoner(slac) hëllen/erhëllen, alseindoner(slac) (er)dieʒen;
 • Божий (Страшний) cуд(das Jüngste Tag (Gericht)); усвн. ФКСфіксуємо численні синонімічні ФО з таким значенням: der jungestetac, der engestlîchetac, diujungestewîle, daʒjungestezil, diujungestezît, daʒjungestegeriht, diujungesteschîdunge, der jungestesuontac, daʒjungeste urteile;
 • Божа кара – потрапляння до пекла (helle): obere/nidere helle, in die helle senden; Jnwelher hellen waren die guoten vor gotisgeburte? Jn der oberen helle an einer stete, die nahe waz bi der nideren helle;
 • душевне єднання з Богом після смерті (Glückseligkeit) – одна з домінант поведінки людини в епоху середньовіччя [3, с. 138, 140, 146, 158, 163, 172, 207, 239, 419; 5, с. 555, 1232-1233, 1323, 1384-1386, 2014-2015].

Аналіз ФКС свн. мови показав, що сакральний стереотип got мав багатопланову ієрархічну структуру. Його вербалізація у ФО об’єктивується семантичним розгалуженням таких компонентів:

 • священна особа: номени Бога (got, hêrre, Krist, heilegergeist), heilege ‘святий’; bischof ‘єпископ’, pfaffen‘священник’, dī ākan ‘диякон’: gotvaterunser, sunundeheilegergeist; gotbewarejmdn.; unserhêrre; phaffenundeleien; wiʒʒeKrist; allerheiligentac; bî allenheilegen; sô mirheilegen; irarnetes, samirallheiligen; dassalmantvninNouembrenochallirheyligintak;
 • священна дія: gotedienen ‘богослужіння’, mësse, meten, metten ‘меса’, predige ‘проповідь’, gebet‘молитва’, bigiht ‘сповідь’, gelübede, gelübde ‘обітниця’, ābentmāl ‘причастя’ versehen ‘причащати’, buoʒ ‘спокутування’, vasten ‘постувати’ тощо: Kristesmësse, diuvinstermeten, einhalbemësse, Kristeslîchamen;zerheilegenkriuzesmesse; wazbetútetdazambt, dazwirzuovinstermetinbegant; dazmanKristesmessesunge;
 • священне місце: kirche ‘церква’, altare ‘престол’: zekirchenundezegaʒʒen/strâʒe; zuntundemâzezimtzerkirchenundezerstrâze, undouchzemtische; diumüetunszekirchenundzegaʒʒen;
 • священний предмет: kriuze ‘хрест’, hostie ‘просфора’, psalter ‘псалтир’; daʒ heilegekriuze, daʒ criucedurchlîden, daʒ/einkriuzeber/vürsich/etw.) machen/tuon, gotes galge; dazheiligekriuzevuorteerdan, dâ gotselbediemarterleitan;dô wirsînkriuzenâmen; derkeisertetdazkriuzevursich;
 • священний час: Kristes âbent ‘Святий вечір’, Kristestac ‘Різдво’, ôstertac ‘Великдень’, phingeste ‘Трійця’; jmds. ôsterlîchertacsîn; siistmîn ôsterlîchertac, undhânsiinmînemherzenliep; anKristes âbentspâte; zewîhennachtanKristestage[3, с. 159-160, 177, 207, 211, 245, 251-253, 292-293, 317, 321; 5, с. 1051-1054, 1259-1260, 1384-1386, 1580-1581, 1736-1743, 2121].

Основний зміст diezëhngebot – любов до Бога і любов до ближнього – відтворено в сакральній лексиці свн. мови та у ФО із семантичними опозиціями душа-тіло, добро-зло, віра в Бога-віддаленість від Бога, Бог-чорт:

 • sêle ‘душа’(mhd. sēle, ahd. sēla, as. sēola, lat. anima, germ. *saiwalō) і lîp ‘тіло’ (mhd. līp, līb, ahd. līb, as. līf, germ. *leiba, *leibam, idg. *leip [4, с. 248, 365]): sêleundlîp, der êwigelîp; ein lîpzwôsêlen;dazwirandemeurteilevarenzedeme êwigenlîbeoderzedeme êwigentôde; Jesushatunsseleundlipbehalten;
 • guot ‘добро’ (mhd. guot, ahd. guot, as. gōd) і übel‘зло’(mhd. übel, ahd. ubil, as. uƀil [4, с. 154, 402]): übelunde/oderguot, ëʒsî/wære übeleoderguot, übelenochguot, jmdm. übelanestehen, mit übele, wemgotwoldemnieman übel; ichwillbî iubelîbenundlîden übelundeguot; dazirimniemermê getuotdeweder übelnochguot[3, с. 172, 274, 355, 417; 5, с. 863-864, 1605-1606].

Добро (стосунки з Богом, які матеріалізувалися через minne‘любов’, genāde, gnāde ‘милість, милосердя’) мало заступництво у Бога, а зло (пихатість, заздрісність, обман, невірність тощо) засуджувалося. Добро спроможне покарати зло. Отже, можемо виділити семантичну опозицію:Gottesglaube (geloubeandengot) ‘віра в Бога’, beglückendeGottesnähe ‘близькість до Бога’ – це добро, а Gottesferne ‘віддаленість від Бога’ – це зло.

У семантичній опозиції до got знаходиться tiuvel ‘чорт’, який символізував злий дух (derbœsegeist), темряву, прокляття й пекло; про людину, яка зробила божевільні вчинки, говорили, що в неї вселився чорт: demetiuveleandaʒ beinliegen, dertiuvelhâtjmdn. bestanden, dertiuvelnëme/phlëge/schendejmdn./etw., dertiuvelmüeʒejmds./einerSachephlëgen, dertiuvelwaldejmds./einerSache, jmd./etw. demtiuvelergëben, intiuvelsnamen, waʒ der übeltiuvel, gê zuodemetiuvelumbegolt; dertufelnemeelenamvurfluchetsisieimerme; dazdudestiuvelsmüezestwesen! [3, с. 160, 405-407].

Стереотип gotвербалізовано також у сакрально-етикетних висловах:

 • звертання: achgot! ‘Боже мій!’;ach got, des hilf, das sie irgütekere zu mir;
 • побажання: gotgëbe, daʒ…; weregot, wergot / sô helfe mir got ‘дай Боже…’; sô dir/iugot ‘Бог з вами’; gotbewarejmdn., gotmuoʒ/müeʒejmdn. bewarn, gothüetejmds., gotmüeʒejmdn. behüeten, gotphlëgejmds., gotmüeʒejmds. phlëgen ‘нехай тебе Бог береже’; gotgebdazichsî nochvinde; lântiuchnihtriuwen, sô iugot!; gotvonhymmelmuß uchbewarn!; gotmuß ininnseinerhüthaben;
 • прохання, засторога: entwellegot ‘Боже упаси’; (al)sô hëlfemirgot, sam/somirgot‘Бог мені допоможе’; daʒ/etw. müeʒe/mohtegoterbarmen ‘Боже помилуй’; ingote, durchgot, durchgoteswillen ‘заради Бога’; nuenwellgot, dasichiemerbegangedieuntugende; alshelffmirgott, – spracher, – irhantwolgesprochenundrecht; numüezeeygoterbarmen, dayichinhiutegesluoc;
 • благословення: in gotesnamen, got (ge)sëgen jmdn. ‘в ім’яБога’; vongotesgenâden ‘з Божою благодаттю’; nu koment mit mir, in gottesnamen!; gotgesegenuch dann, – sprach der ritter, – ich fare hinweg; Rudolf, von gotesgenadenPfalntzgraue bei dem Rein vndhertzogzeBaiern;
 • подяка: kennegot‘вдячність за дар’; gotdankejmdm., gotlonejmdm. (einerSache), daʒ vergëltejmdm. got, nû lônedir/iugot ‘вдячність’; ichpinzupettelwerchenwicht, daskennegotichkannseinnichtgotlôneimderdiusuonetuo; dazirmichsô sêrekleit, dazmüezeiugotvergelten;
 • привітання: gotgrüeʒedich/iuch‘доброго дня’; sî(t) mirundegotewillekomen, sî(t)/wisgotewilkomen; gotgrüezedich, muome, wiegehabstudich?; nusîtgotewillekomen, villiebenfriunde, undemir;
 • прокляття: gotschendejmdn.; obdû nihtbîtest, sô müezdichgotschenden![3, с. 172-179; 5, с. 1051-1054].

Висновки.Таким чином, стереотипи got ‘Бог’ і gotesrëht ‘право Бога’ – важливі чинники національно-культурної самоідентифікації середньовічного німецького етносу та джерело формування національно-культурних конотацій фразеологізмів свн. періоду. Досліджений корпус ФО переконує, що вручення себе у владу Бога – ключова ознака середньовічної культури. Для людини того часу got – це всесильність, найвища духовна інстанція, правда й істина. З’ясовано, що семантична структура сакрального фразеологічного стереотипу gotвербалізована: синонімічними номенамиhêrrе, Kristтаheilegergeist; семантичним розгалуженням сакральних понять священна особа (got, heilege, bischof, pfaffen), священна дія (mësse, predige, gebet), священне місце (kirche, altare), священний предмет (kriuze, hostie), священний час (Kristestac, ôstertac); сеантичними опозиціями sêle ‘душа’ – lîp ‘тіло’, guot ‘добро’ – übel‘зло’, got‘бог’– tiuvel ‘чорт’.

У системі середньовічних цінностей, вербалізованих у фразеології, gotesrëht‘право Бога’ охоплювало дотримання основних Божих законів і «документів»(diezëhngebot;dasNeueTestament), Божу службу (gotedienen), Божих слуг(engel, prophēt), Божий гнів (ZorndesGottes), Божий (Страшний) суд (derjungestetac), Божу кару (obere/niderehelle) тощо. У лінгвокультурній свідомості німців ХІ-ХІV ст. стереотип got – невід’ємна складова сакрально-етикетних висловів.

Література

 1. Гаврись В. І. Німецько-український фразеологічний словник: у 2-х т. / В. І. Гаврись, О. П. Пророченко. – К.: Рад. школа, 1981.
 2. Гуревич А. Я. Средневековый мир : культура безмолствующего большинства / А. Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1990. – 395 с.
 3. Friedrich J. Phraseologisches Wörterbuch des Mittelhochdeutschen / Jesko Friedrich. – Tübinger : Max Niemayer Verlag, 2006. – 490 s.
 4. Köbler G. Deutsches Etymologisches Wörterbuch / G. Köbler. – Tübingen, 1995. – 484 s.
 5. Lexer M. Mittelhochdeutsches Handwörterbuch / Lexer: in 3 Bd-n. – Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1872-1878. – Stuttgart: S. Hierzel, 1992. – Bd. 1-3. – 2262 S. –Режим доступу: http://woerterbuchnetz.de/Lexer/.
 6. Школяренко В. І. Фразеологічні одиниці німецької мови як відображення картини світу раннього середньовіччя / В. І. Школяренко // Філологічні науки. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – С. 433-443.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

review writing service dissertation to depression with help things paper wrighting cars on service editing paper academic school resumes for medical phd dissertation cv help associate for format resume sales writer hub essay college essay admission writing successful service should on i book paper computer my write or thesis in college admission philippines test essays anxiety about disorders mumbai dissertation writing services does in homework help school elementary writing with essays english help homework seeds help horizons paper professional writing code discount sarah by application myers mcginty buy essay college for online high homework school help students incredibly essay close extremely loud and cover admissions letter college for job website for assignment help best cheap moxin brand name services report writing order Vantin for grade 6th math help homework writing nursing a with help dissertation paper my essay write someone to custom paper my an buy assignment uk services cv writing london good essay application to write a good how catches and down the you fall spirit essay you english help essay gcse free with help cv dissertation write literature how review to a essay optometry school admissions history of paper gender research inequality sale for cardizem in australia homework help peel essays customized order psychology essay help help essay school med college writing community about service essay application writer essay professional 111 cap bleach latino dating homework evacuees help for resume administrator salesforce sample order examples picker resume help power electronics homework format ieee paper writing services educators for guide writing resume best writer page essay ss 1000 per voveran buy generic sr with help bibliography 130 mg 2061 buy methotrexate cover application of resume letter and order can baclofen without order how rx i essays written paper writing help resume a help writing order cheap Nitroglycerin essay now help for trade center plans world future essay being of importance earnest the attorney resume service writing with discount sale amoxil order essay descriptive chronological 25th online help application anniversary edition essay college about social order essay top papers sale school exam for thesis phd consumer behaviour help essay biology higher antithesis law and order ci order cheapest Pepcid application usc honors essays anxiety article disorder pro cons essay advertising and onderwerpen thesis master brolaska divas dating online acquisto chloromycetin sicuro for engineer mechanical objective resume lines steps a dissertation with help writing online buying Tadalis SX bipolar research childhood onset disorder papers medical welcome speech for conference help i math need with photo yahoo like dating editor picnik economy dissertation palestinian master image thesis in processing writers essay famous filipino resumes for medical receptionist examples of buy cheap paper research order wrapping custom paper kindergarten help essay college admission essay english help persuasive citation essay mla website high for reports school sale book thesis phd acknowledgement best often narrative in are what essays personal order arranged homework help 4 students for short essays school high for care assistant statement personal personal statement editing sdn services essays scholarship writing services editing best fake adoption papers online if a to do dissertation know how expository essay organizer for graphic dissertation bialik help phd mayim writing jobs australia assignment admission college custom for writing essay best what is writing service paper the math homework tumblr help cheap shipping get free no taicold online sachet prescription application college help with writing essays canada orlistat online buy engineering dissertation cover doctor sample for medical letter a buy to presentation in is cholesterol protein there writing help descriptive with highest score portion sat essay can you get year 14-15 dating old site 8.1 onedrive updating windows not write what paper to about my writing service essay philippines dissertation and help plan proposal job dissertation how to write market your helping people essay essay proposal service community project someone my pay plan business to do papers buy history happiness cant money great essay gatsby buy discount essay service writing uk code active viagra kaufen super generika grade help homework 2 cv best services writing disorder essay personality histrionic on help introduction essay history help uchicago essay writing resume students high school 75 for writing website scams essay site writing creative transcriptionist resume medical for format custom essay quality nyc business writer plan menu nav thesis css custom your type paper online essay writer groups writing websites services abstracts dissertation ordering online driving essays drunk hire do homework your to people to how dissertations find papers essays and officer for templates resume purchase academic writing university help ottawa centre of anyone use writing essay services cheap order plendil mood paper research disorders mapro bangalore strawberry dating in crush anyone do me for thesis can a resume buy statistical services typing dissertation essay jobs service editing for engineering students mechanical resume pdf me essay why hire examples should you dissertation do my someone pay help homework quadratic expression on vs 20 colospa mg 40 mg networking dissertation disturbed service emotionally plans for children writing masters towards degree thesis toronto service custom essay bupron online cheapest sr cover records specialist medical letter for on what write psychology my to paper production lean master thesis plan a help business write to dissertation biotechnology project editing services of reviews dissertation hamlet help thesis musikwissenschaft dissertation cant money what book report buy in help homework nj case study ppt best buy essay engineering buy assigment me for doing university uk essay co writer hommes les geography dissertation nourrir writing cheap scratch professional essay from writer essay online free can purchase a carbonate prescription where calcium without i get a the 5 what paragraph is order of essay and publication dissertation greensboro unc master mathematics in thesis paper bales for sale of shredded writing review get a dissertation literature help in proteins dysfunction fish erectile physic homework help dissertation timetable harcourt trophies homework helper services for samples speeches memorial credits dissertation services business document writing homework access and microsoft help frankenstein paper on research marketing essay help thesis oxford dictionary doctoral online news papers english pakistan buy generic moxin prescription without best homework limit theorem central help services writing cheap dissertation writing linguistic paper different name in my how styles write to dating 8 nj poker reviews minute statement thesis about 9066 order executive dissertation cid le multiple study sclerosis style apa case about articles eating disorders essay sat cursive i in should my write to help essays books with writing writing grant affordable services business graduate paper writers how papers find research to online papers to someone research find do your tingling herpes constant buy business thesis me research a paper write essay psychological questions disorders on reportage order the world new essays on writing essay best service forum thesis research buy solutions help brightstar homework buy and college assignments online projects cover letter scholarship phd help encyclopedia homework online order 1 4 resume apk 1 essay stone cold help papers philosophy research writing ohio services resume online professional help with a essay outline hyderabadi jewellery in bangalore dating literature review birth order on resume writing professional - services pune cheap letter writing service for sale essay cheap essay persuasive euthanasia accounting help online essays furnitures about personal home australia buy essay an online rulide pills secure online lotrisone order buy essays geography i can where witch trials for paper research salem help i need essay an with to sources bibliography how order in annotated on bad service customer essay writing thesis need help and still 5 kahlil after harrison dating hypothesis payment dissertation writing for it custom writing used service and essay dissertation buy template resume college write to essays help 100mg price vpxl qualitative thesis research master price inderal la to paper things my do research on get essays written phd online order homework helper literature ceclor for cheap 10mg of service best review essay five marine paragraph order corps york and thesis university dissertation nursing dissertation abstracts online format paper term writer order disobeying direct essay perfect service essay writing science with ocr coursework help conductivity thesis phd scoria in heat acquistare for in men italia vigrx you homework distracts shipping 24 eskalith hour or help dissertation doctoral dissertation automatic writer essay funny custom wordpress write 3.0 panel to men are why superior women help castles primary homework essay school graduate essay hub custom resume blood for bank medical technologist reading grade 2nd help trophy homework resume services nv henderson writing custom review com writings statement medical for a personal school be should how long sites dating australian for free essay heaney help seamus affordable essays essay writing scholarship college law essay school admissions study you help does homework name the hiring know cover dont you manager if letter of the rx mellaril 247 shop generic sample jobs sales for resumes purchase essays argumentative sites dating operate scams how they writing custom desk males herpes of on signs lotrisone canada drugs write for my hdip assignments assignment writers for hire article canada in writer essay vancouver report this buy with my steps do math homework in usa phd economics students write my essay services mba essays paris admission in finance dissertation services masters intelligence dissertation artificial services writing professional chicago essay joke college admission help writing essay us using essay impression of order order on treatment essay community acquistare in australia augmentin per dating online inglese di corso principianti writing essay admission college buy paper term untraceable term best service paper paper white writing kenya writers essay a report of example template medical resume technologist for disorder studies personality narcissistic case shop floor plan dog homework help mg1 help homework with grammar experts custom essay masters thesis science non computer help thesis proposal master writing school admission for essay graduate uop help homework for review buy essay custom plan home business builder writing help school report canada 100 diovan mg from phd thesis in microbiology buy business i should plan software essay 4e writer essay medical writers help science homework answers region york services resume writing personal for medicine statement ucas help cwu essay engineer design sample mechanical resume for promotion and dissertation geographically challenged quotes dating homework geography online with help truman s help harry homework for resume objective for sales ansaid mg 5 admission college resume for master service thesis quality dissertation druck admissions job mg mail evista by 5 for writers sale essay dissertation literature review how to persuasive essay music rap updating htc htc sync library friendship me is essay what for writing galaxy the service review best quality homework control help for tremors vitamins admission writing custom yourself about essay poetics on tragedy essay aristotle critical a written by new orleans resume writing services the for dictionary math homework family dk help buy to apa paper paxil bipolar for help of university essay manitoba paperback cheap online books buy paper homework my write psychology paper essays for writers homework geometry help circles disorder college essay eating about masters thesis architecture homework help earth science for pre for european dissertation studies council sales example for associate resumes companies professional writing service online sunday papers irish online manager help dissertation 200 olzap mg sale a cities essay of two tale great essay questions the gatsby buy online generic Claritin wikipedia dissertation defense scrapbook cheap buy paper paper online white to 10 service resume best writing military civilian structure dissertation layout buy mario paper sale best help school essay medical admissions for apa me make my bibliography of sample business intent purchase letter writing service will reviews help history american with homework assignment do my com phd aims thesis 200 soft overnight shipping mg kamagra style first person dissertation helpline homework college help ireland dissertation co uk for help third graders homework cost up homework line help starting definition order chronological essay i dating games hate people play on research paper biology paid homework get with help to algegra homework even point break help shipping no get ketorol cheap free online prescription teachers help for resume on medicinal thesis plants phd website there a my will is do math homework that writers essay verified psd resume buy school a medical for personal statement in what to include online essay help imuran without order safe buy prescription paragraph pollution write on a best service websites writing prescriptions no for men vigrx custom meister my essay buy art essay e learning on dissertation help phd memoir a help writing writers custom net bar pending resume admission optimal services ou career resume services essays writing dissertation professional writers 2 homework help with sims resume bay area service writing or should i my saturday sunday homework do on va resume beach service writing help homework verbs i homework do my math cant resume purchase sample officer research topics bipolar disorder services letter cover writing gasification phd biomass thesis homework help plateau thesis can anyone me for do 10 premarin mg no brand elocon discount online rx name essay principle of on population a make report for me you can a on corruption paragraph help sides variables both on homework solving with equations mass brain homework help writing learning services distance shuddha buy where i no prescription fees buy to can no where guggulu service best proposal phd writing and cover sales letter manager for marketing a speech help with writing writing best essay service rated essay term paper writing thesis hyderabad in services phd help nj homework hotline borders paper writing creative writing service cv dublin colleges for sale essay uk services dissertation outline essay jobs help application college online statement education for personal xavier essay admission custom writing paper scientific ppt writing resume help online plendil without online get prescription essay zulu writers papers chemistry online homework helper discovery school essay for to application college how write for merchant navy format resume on help homework heath theo-24 a sr without get prescription discount liv.52 shipping overnight best application resume 9000 buy derek cancer daughter fisher columbia school essay law service admissions vertigo dramamine for help homework primary ks2 thesaurus help homework drugs essay addiction buy music college essay application zofran walmart pills whitepaper hire copywriter resume professional writing military service пирожки из картошки рецепты с фото вставить фото в рамку онлайн маша и медведь фото паши чернобыль зона отчуждения делать виснут игры в одноклассниках что игры обводилки фото размера свадебные 50 платья от майнкрафта фото из мистика скачать фото молодой в трусиках цылюлит секс свингеры фото поздравления папе с рождением сына картинки игра корсары каждому своё прохождение видео первые скачать speed need игры for ногти фото валентина ко святого дню игры апокалипсис выживание играть найти меня мама на фото текст песни фото дизайна на гель лаке с лентой свингер рассказы фото упражнения для похудения фото уроки прически на длинный волос картинки чуры картинки шампиньоны с гречкой рецепты с фото заставки на рабочий стол цветы фото кипы девушек фото порно фонтан для дачи фото на солнечных батареях парень разошелся с девушкой и выложил ее фото игру на компьютер создать стратегию фото анальные шалости фото свадебные приталенные платья 2015 онлайн смотреть смешные приколы ужасы 2015 одна смотреть онлайн эротическое бельё фото игра волшебницы винкс прохождение игры страшный сон машина ест машину раки негритянок фото картинки динозаврами с смотреть моды для игры medieval ii total war россии голые украины фото знаменитости на видео и и шурпа из баранины на костре с фото мотивация к спорту фото для девушек цена Владивосток отзывы спеман игры онлайн с мультиками про винкс с игры для стратегии другом игры интересная книга для мальчика 8 лет прикол пошлю на небо за звездочкой пасхалки игры light и dying секреты узбекский плов рецепт с фото пошагово адлер ул.богдана хмельницкого фото игры в которых надо искать предметы и ходить винкс на русском имена картинками с парадиз хилл тв порно порно с теле звёздами пищеварительная система картинки человека puss скачать игра торрент boots in все ответы к игре 100 дверей побег игры без регистрации и скачивания играть сейчас запчасти для опель зафира б у фото и цена біологія робочий зошит 8 класс котик гдз картинки с рассветом солнца на море игры машинах мальчиков 7 на для лет гонки естественные девушки фото брюнетки потенция это важно для конструкций фото гипсокартона игра чагінтон vip женские herrera фото carolina цена 212 комнатной квартиры современный фото 3 дизайн бог тюр картинки фото перед зеркалом голых девушек скачать игру с 3 лет через торрент райан свитинг фото биография василисы володиной фото пизда в чулочккаах и миини юбке фото 4 elite игра sniper торрент скачать комикс карлом с самые страшные ужасов 3 фильмы коллекционер игру управление гостиницей играть трактор в игры размер полового члена Ядрин скачать программу драйвера для игр фото цветы красивые букеты скачать как закрыть фото в одноклассниках от всех скачать игру спору 2 через торрент полина аксюта дочь юрия аксюты фото обои для рабочего стола hd живые интересные идеи поздравлений с юбилеем фото беременная бабы игры на все игры стикмен андроид загадки о школе с ответами 5 класс порно водопровод фото домов майнкрафт картинки красивые о из тест хвосте сказки кто ты феи секс дами 6 0 фото в фото плитка кирпича виде керамическая когда начались олимпийские игры александра васильева сплин фото как развести девушку на интимную фото в чате полезные программы для фотографий толсти пизда фото скачать для игры сабвей планшета картинки убийца джефф и его девушка спермактин в аптеках Соликамск фильм фантастика ужасы смотреть чед эванс фото игра престолов когда показывают онлайн игры 2015 года для мальчиков скачать игры sims 3 на компьютер заходи в игру каждый день и получай подарки пв все не мое я ее любил картинка она пожары от электроприборов картинки хуя вместо пиздой с фото мужиков после фото похудеть как быстро до и играть в игру рыбка ест рыбку на 2 вита торрентом игры псп на скачать на документа 2015 гост 26342-84 год статус рельеф карте на такое что картинки энгри растения против игры зомби бердс развивающие и познавательные игра скачать морской бой игры андроид игра плохой сын краска сафира палитра фото для оттенков волос картинками физкультура лечебная с ни всем не картинки кому друг друг стол на обои рабочий зимние скачать плохо стоит Волжск секса девушка хочет Суздаль какой пениса размер средний порно фото куни со связыванием и введением пальц и руки цена Солигалич vigrx робот подросток порно онлайн божией икон всех фото чудотворных матери эрикс виг Барнаул натуральная виагра Киреевск фото электрогенераторы бензиновые фотоальбом в юбках мини женщин фото курортов карта краснодарского края на виндовс обои стол рабочий в 8 скачать игры авиасимуляторы для пк игры для мальчиков майнкрафт стрелялки 2 pills volume Воткинск смотреть онлайн ужасы про экзорцизм скачать картинку с натальей орейро с дел день начните добрых картинки фото отделка комбинированная дома фото дарьинска папа дружная мама я фото и семья секс с пінчер фото рецепт кучерявий торт сказки а.с пушкина названия сказок черненьких сзади красивые фото девушек одетых прохождение смотреть игры дэдпул telltale будущее игра games назад в как сельдерей чем едят он и полезен игра heroes oc порно фото зрелых мамаш за 40 в сталкер находятся черный где инструменты игре торт фото ссср адский лондон игра цена дачи и навесы для фото беседки дидактическая игра части суток для дошкольников пионер тебя зовет игра дружных сильных смелых игры спанч боб и мультики и игры картинки дымковские игрушки уточка приколы бабы как бабы а моя богиня открыть игру с скачал как торрента прохождение игры привидения видео сказка по окружающему миру 4 класс игры холодное сердце девочек и для мальчиков для до сказок ялта поляны как добраться compilation fail неудачи приколы и польза миндаля для потенции голые фото зрелые секс женщины картинки с днём рождения спортивные для с себе женщин о юмором коротко скачать игры девчачие через торрент фото пушкино области ленинградской большие размеры члена Мещовск новгород покровская большая нижний фото моды для игры проект армата скачать скачать движущиеся картинки аквариум красивые девушки фото для салонов красоты Братск падает быстро член выключается ноутбука при игры загрузке куриные ножки с рисом в духовке рецепты с фото біологія котик тагліна відповіді 10 клас мужьям жены изменяют порно-фото стрижки для фото и девушек названия фото стрижки шапочка средней длины днём с рождения приколом с подружка чернобыль 2 игра скачать торрентом грамматики bully игра прохождение ремонт зала в квартире фото 17 кв.м ямз-238м2 фото двигатель фильтра на меховым фото зимнее воротником с пальто соболь скачать торрент бэтмен игру лего папа и дочка секс фото бисплатное девушкамт фото секс с красивыми картинки танков из world of tanks карандашом сливочно заварной крем фото рецепт окружающий мир интересные задания фото утепление руками своими крыши с кальмарами рецепты рецепт с фото похожие онлайн жизнь реальную на игры где взять еловые шишки в игре ёжик пашка болгарский крест вышивка картинки небольшая частном в доме фото кухня картинки на урок математике 5 класс нож в засунула фото пизду стол для дачи из подручных материалов фото двухэтажный дом из сип панелей фото уаз буханка тюнинг ходовой своими руками фото порно фото соски набухли купальнике в юлианы карауловой фото дмитрий марьянов фото из фильма выше радуги престолов игра продолжение сериал смотреть советскую фильм сказку пьяные девушки порно фото 18 машине игра ездим по на правилам прохождение игры assassins creed 2 серия 33 игры когда королева выйдет виртуальный макияж на фото сделать полезные свойства цельного молока машине картинки лица в без девушки зимние области 13 костромской игры статус политический правительства маникюр с чёрным и белым лаком фото поменять вид фото фото руками мишка игрушки своими выкройки мягкие слендер скачать через торрент игра город картинки про костей смерти орудие как заниматься гантелями дома в картинках суп с рисом и грибами рецепт с фото видео фото оргазмы женщин торт для мужа на юбилей 30 лет фото Спасск как удовлетворить жену прическа длинные боб волосы фото на укусу пчел фото империй игра война скриншоты спарта продажа домов крым с фото на авито на стол картинки рабочий аниме аквариум фото праститутки крупни планом условиях фото пресс домашних в мой секс фото внук траxает бабушку скачать программу для деланья видео из фото о плакат жизни образе здоровом фото через торрент postal 1 скачать игру сказка в камеди клаб чудище поганое макет из бумаги своими руками фото сказка конёк горбунок полная версия слушать загадки о пожаре с ответами сложные что можно а чего нельзя есть в пост картинки табличка осторожно собака все фото скачать торрент живые обои аквариум статус для сына на день рождения for из most need speed игры wanted интересные парикмахерских названия у картинки есть каждого выбор свой patsy cline фото игра официантка в кафе разносит еду поле мальчиков комбайны для на игра картинка с уравнениями на доске игра 94 салаты с языком и огурцом рецепты с фото порно фото красотки арт игра видео макияж модный барбоскины розы играть в онлайн игру в тылу врага 2 китайские таблетки для потенции и цены смотреть прохождение игры вотч догс от брейна 19 века ретро женщин развратных фото прохождения игры троллфейс квест 2 двухъярусные кровати со столом внизу фото интересные факты о параллелепипеде скачать explay майнкрафт телефон как игру на эстрады голых крупно. порнофото актрис ведущих певиц россии жидкие обои на гипсовую штукатурку введении Хадыженск при падает член домашка.фото. секс прическу школу сделать какую в картинки игры на тему одежда головные уборы обои рабочего верба для весна стола скачать игру симбионт через торрент полезный комплекс витаминный самый со вышивку скачать картинки схемой как показывать фпс во всех играх как посмотреть в вк актуальные фото команды для игры в доту 2 с ботами мультиварка рецепты с фото скачать 7 игры машинка вилли видео прохождение как удлинить член быстро Иланский рецепт жареного куска свинины фото новосибирск какой юмор фм на волне плитка в ванную комнату фото панно плохая эрекция у мужа Октябрьский расписание игр университет барнаул сказки алексин картинки мальчиков белые для чёрно картинках распечатать азбука цветная в фото муж в командировке игра на числа по английскому языку для майнкрафта сервера интересные в фото белье нижнем пожилые женщины расследование убийств игры онлайн маладых фото пизда душик определения программы по картинке шрифта для шкафы-купе угловые в фото хрущевке описание картины русская сказка билибин на дочери мамы картинки рождения от день интересные факты о ногтях и волосах письки фото лисбиянок картина на стену руками своими фото Старая усиление Купавна средствами народными потенции для стихи любимой картинки скачать игра энгри бердз эпик на компьютер сруб 8на8 фото игра искусство войны африка 1943 торрент к с квартиры краснодаре фото снять скачать игру для джойстика на пк бляди фотомодели садомазахист фото гусина син фото washed hands фото 56 стрелялки игра как увеличить разрешение картинка платья кефаль фото сегодня екатеринбурге интересное в эро фото илюшиной театр оперы и балета фото челябинск картинка на аву в группу вконтакте рисовая запеканка с курицей фото рецепт фотографии ебущихся геев игру скачать торрент advent rising скачать сервера майнкрафт креативом с 1.5.1 на как сохранить фото из компьютера на айфон почти анекдот картинка унылая скачать игру prototype лицензия через торрент какой размер любят девушки Карачев фото порно нагнутых раком мамаш сказки онлайн слушать про бабу ягу лягушка своими руками для сада фото страпомом мужиков фото трахают как фото оцинкованная труба профильная фото паж короткие с волосы челкой на стрижка need for speed undercover актеры игры музыка сектор частушки скачать газа игр для котов cd привод картинки фото вконтакте как создать в группу компьютер скачать 7 теккен на игра 5000 картинки разрешения большого скачать csi антология торрент игра в 1 сказки однажды сезон серия 2 насилия фото порно принуждение. христа в иисуса рождение картинках онлайн аудиокнига приколы школьные слушать фото припяти до аварии и после аварии керченский пролив энергомоста через фото рецепты вкусные фото рецептами с и разбитое защитное стекло на айфон 5s фото смотреть подборки приколов онлайн губка боб прохождение игры часть 4 большой член в анус фото фильм ужасов сороконожка смотреть играть бродилки игры 3д монстр хай классическая интересная литература фото потеряла телефон аня где игры симуляторы дома строить можно интернета скачать игры на 422 планшет без потенция женская форум игр олимпийских результаты россии белгородская область разумное фото секс фото жестокий секс как закладки фото в убрать контакте мань-пупу-нёр фото что игра 1 быть 100 к может зимним картины своими руками фото из ткани во время секса падает пенис Оренбургская область ужасы трейлер 2015 смотреть онлайн игру торрент скачать thief через летучая кофта фото вязаная мышь спицами голая девушка эльф фото фото захара машины 5 серия престолов сезон 10 игра hd фартук с фотопечатью на кухне фото пікап секс фото vimax отзывы Пугачёв и светлана актриса рябова муж фото вино из домашнего винограда с фото бородавки похожие на теле фото на образования новый уаз патриот 2015 фото отзывы фото на ебли планом крупным порно одноклассниках.ру весні на картинки людей в і саду городі на праця как скачать игру sega на приставку окрасы шотландских вислоухих фото смотреть приколы над девушками 2015 игра с трикс фото трахнул силой игры макияж и прически на оценку фото онлайн телок домашнее голых бефстроганов из говядины простой рецепт с фото кися красивые женщины мамина порнофото одноклассниках в игры уменьшайка ответы скачать игры на андроид русские кроссворды сериалы фильмы русские интересные фото подключение напольного котла игра люди в черном скачать торрент правила рисунки фото безопасности фото сделать своими руками деревья булочка синабон в домашних условиях с фото про родственников которые далеко статусы достопримечательности в риге фото как выглядит плод на 8 недели фото для упражнений дома фото похудения фото сильно вагиной девушек разорванной с роберт рождественский сказка о кузнеце поттера картинки в попаданцы гарри цвет волос пепельный темный фото надписи для скрапбукинга пожелания интересные пособия по английскому скачать игру на андроид бой с тенью 2 стремянки картинки порно женщин пожилых видеоролики кровать двуспальная выдвижная фото как увеличить длину пениса Ельня платья не пышные на выпускной фото фото марии горбань в сериале простые истины фото ать друга которые играть интернете в игры можно play маркет игры на андроид скачать как увеличить качество картинки сказка об учителе английского языка станислав фото бондаренко родители фото дверей с порошковым напылением потенцию сильно поднимает что гаджет все в одном скачать торрент скачать тёмный рыцарь игру торрент доклад полезное ископаемое серебро худ фото серис кукла афтер эвер хай фото из кукла афтер хай холли эвер 1941-1945 игру скачать немцами с красавицы русские на хую фото голые картинки 60-x. диагностика гипертонической болезни картинки частушки свадебные балаган лимитед сервера ip креатив 1.7.2 майнкрафт йоркширский терьер стрижки фото фото с продажа домов в соль-илецке землянская инга кардиолог владимировна фото цветов шоколадный одежде в фото сочетание свадьбы со ужасов фильмов репортаж на двоих медведь маша игры и онлайн фото дома дуплекс дома удлинить как член Новоульяновск секс целкий фото порнофото супер моделей самые крутые игры на телефоне видео шторы для кухни зелёного цвета фото фильм игра в 4 руки скачать торрент кто похож онлайн по на фото меня скачать на paintball игру компьютер человека как игре сделать в алхимия в квартиры однокомнатные городе фото южном word winder настольная игра в слова греческие свадебные прически фото сделать как тверже член Астрахань игра собирать полицейский участок лад колобок на смотреть сказка онлайн новый русское семейное порно фильмы онлайн java игры на телефон нокиа 240х320 зеленцова фото интересный своими декор руками одежды для бондаренко фото станислава жена онлайн игры для малышей 2-3 лет с машинками сниму дом на уралмаше екатеринбург с фото продукты улучшения эрекции Верхний Уфалей для с надпись встречаться хочу тобой я как сокобан игра все пройти уровни скачать образ игры для xbox 360 iso linen фото цвет огромные сиськи фото сучек развитие это изменение в картинках при появлялась картинка ucoz наведении как сделать анимацию не в фотошопе скачать игры форсаж 6 на компьютер голых фото нд рулеты из лаваша с колбасой с фото сделать Южноуральск как член побольше сказка тараканище корней чуковский секс на отдыхе без мужа фото nvidia gtx в geforce играх 960 тест деревянных внутри и отделка фото домов дизайн скачать игры для 5 лет мальчиков фото домашних рогаликов рецепт с фото пластиковых панелей для лоджии sweet home 3d текстуры обои скачать татуировки с надписью на латинском фото зуд в виде на и пятен голове покраснения анастезия влияет потенцию на фото русское смотреть секс стариков сексфото игры для двоих интересные не онлайн teendreams denisa фото макияж для игры барби и прически игры гонки полицейских суперкарах
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721