ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СТЕРЕОТИПИ GOTT ‘БОГ’ і GOTTESRECHT‘ПРАВО БОГА’У СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ НІМЕЦЬКОГО ЕТНОСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.7:316.647.8:231:81.04:2-5(=112.2)

 

Є. В. Герман

Сумський державний педагогічний

університет  імені А. С. Макаренка

 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ GOTT ‘БОГ’ И GOTTESRECHT‘ПРАВО БОГА’В СИСТЕМЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НЕМЕЦКОГО ЭТНОСА

PHRASEOLOGICAL STEREOTYPES GOTT“GOD”ANDGOTTESRECHT“GOD’S LAW” IN THE MEDIEVAL CULTURAL WEALTH SYSTEM OF THE GERMAN ETHNOS

Анотація. У статті подано шляхи вербалізації у фразеології середньоверхньонімецької мови (ХІ-ХІV ст.) сакральних етнокультурних стереотипів Gott‘Бог’ іGottesrесht ‘право Бога’,ціннісними витоками яких була середньовічна духовна культура.

Ключові слова: етнокультурний стереотип, національно-культурна конотація, сакрально-етикетні формули, семантична опозиція, стереотип, фразеологічна картина світу,фразеологічний стереотип.

Аннотация. В статье представлены пути вербализации во фразеологии средневерхненемецкого языка (ХІ-ХІV ст.) сакральныхэтнокультурных стереотипов Gott‘Бог’ и Gottesrесht ‘право Бога’, ценностными истоками которых  была средневековая духовная культура.

Ключевые слова:национально-культурная коннотация,сакрально-этикетные формулы, семантическая оппозиция, стереотип,фразеологическая картина мира,фразеологический стереотип, этнокультурный стереотип.

Annotation.The article focuses on the analysis of verbalization ways of sacral ethno-cultural stereotypes of Gott“God”andGottesrecht“God’s law” in the German Middle-High phraseology (XI-XIV centuries). The medieval spiritual culture was valuable sources of these stereotypes.In the article we consider a linguistic stereotype a unit of a language worldview which is ordered with the mind that represents the socio-cultural and historical experience of the ethnic group. A phraseological stereotype is verbalized in terms of permanent ethnic stereotype. Verbalization of sacral stereotypes in the German Middle-High phraseology is a little studied question.It has been found that the semantic structure of the sacred phraseological stereotype got is verbalized in: synonymous names hêrrе, Kristтаheilegergeist; semantic branching of sacral-concepts of a holy person (got, heilege, bischof, pfaffen), sacred act (mësse, predige, gebet), a sacred place (kirche, altare), a sacred object (kriuze, hostie), sacred time (Kristestac, ôstertac); semantic oppositions sêle ‘soul’ – lîp ‘body’, guot ‘good’ – übel ‘evil’, got ‘God’– tiuvel ‘devil’.The Medieval system of values that are verbalized in phraseology gotesrëht‘God’s law’ covered observing the main laws of God and “documents” (diezëhngebot; dasNeueTestament), worship (gotedienen), servants of God (engel, prophēt), God’s wrath (ZorndesGottes), God’s (Terrible) court (derjungestetac), God’s punishment (obere/niderehelle) etc. The stereotype got was an integral component of the sacral-etiquette statements in the linguacultural minds of Germans in the XIth – XIVth centuries.Stereotypes got‘God’ and gotesrëht‘God’s law’ are important factors of national and cultural identity of the medieval German ethnicity and the source of the national-cultural formation connotations of phraseology in the German Middle-High period.

Keywords:ethno-cultural stereotype, national-cultural connotation, ethno-cultural stereotype, sacral and etiquette formulas, semantic opposition, stereotype, phraseological worldview, phraseological stereotype.

Постановка проблеми. Стала структура свідомості, яка виражається в різних семіотичних кодах, певна стандартна ментальна модель мислення, дії, поведінки, що ідентифікує етнос, відтворює своєрідність національної культури, трактується в науці як стереотип.Урозвідці мовнимстереотипомвважатимемо впорядковану свідомістю одиницю мовноїкартини світу, що уособлює соціокультурний та історичний досвід етносу; фразеологічним стереотипом – вербалізований у сталих висловах етнічний стереотип.

Аналіз останніх досліджень. Феномен «стереотип», який вивчаєтьсянауковцями різних галузей, –психологами, соціологами, культурологами, когнітологами, етнопсихолінгвістами, етнографам тощо(Ю.Д. Апресян,Є. Бартміньський, В. В. Красних,У. Ліппманн, Ю. О. Сорокін,Н. В. Уфімцева, А. Шаффта ін.), – диференціюється на соціальний, ментальний, культурний, етнокультурний, мовний та ін. Мовознавці досліджують стереотипи в аспектах етнопсихолінгвістики,когнітивної лінгвістики, лінгвокультурологіїтощо (І.І. Брага, В.А. Буряковська,В. В. Воробйов, В.Б. Кашкін, В.І. Карасик, А.В. Карасик, Л. П. Крисін, В. А. Маслова,В.А. Пищальникова, Н. А. Оніщенко, А.М. Приходько,Ю. О. Сорокін, та ін.). Реалізація стереотипів у фразеологізмах – актуальне й не достатньо вивчене питання лінгвокультурології (К. Даніельс, К. Льоффлер, В. І. Школяренко, Й. Штернкопф).Вербалізація сакральних стереотипів у середньоверхньонімецькій (свн.)фразеологічній картині світу (ФКС) залишається мало дослідженим напрямом лінгвістичних розвідок.

Мета статті – з’ясувати, як середньовічнідуховні цінності та національно-культурні конотації втілюються в значенні ФОсвн. мови, відтворюючи сакральні стереотипні риси німецького етносу.

Виклад основного матеріалу.Домінантним етнокультурним стереотипом німецької лінгвокультуриХІ-ХІV ст. та фразеології цього періоду був Gott‘Бог’ (mhd. got, ahd. got, as. god, germ. *guda,*gudaz, *guda, *gudam, idg. *ghau- [4, с. 167]). Стереотип got – універсальний культурний знак, який становить значний сегмент ФКС свн. мови.

Основою християнства (kristengeloube «christlicherGlaube, derrehtegelouben») є беззастережне вручення себе у владу Бога (gotemaht), тобто стосунки цього типу мають характер не договору або обміну, а безумовного дарунку [6, с. 440]. Для середньовічної культури характерні дві ключові ознаки: корпоративність і панівна роль релігії та церкви [2, с. 58].

Аналіз ФКС свн. мови показав, що стереотип got мав синонімічні номени; крім got, фіксуємо hêrrе, Kristтаheilegergeist: wiʒʒeKrist‘Бог його знає’; heilegergeist‘Святий Дух’; unser/heiligehêrre ‘наш Господь’; dazsiunsermherrenseltendankent; unserherresazzeeinemmâle ûfeinembrunnen, wanerwasmüede. Фіксуємо синонім hêrreтакож у ФО зі значенням «тайна, свята вечеря»: zuounseremhêrrengân, unsereshêrrenlîcham, derlîchamunsershêrren, goteslîch(n)amen, goteslîch(n)amennëmen/emphâhen; dermensche, dervrîlîchewillundmaczeunsermherrengân; dazerzujungistbîchteundunsirshêrrenlîchammitdemheiligenolenam; ernamgoteslîchnam [3, с. 172, 211; 5, с. 798-800, 1259-1260, 1736-1737]. Синонімічний номенhêrre підкреслював верховенство й всевладність Бога.

Стереотип gotу свн. період не втратив своєї первинної семантики. Для середньовічної людини got– це:

 • всесильність, бо становить найвищу духовну інстанцію, має вищість над усім; Його життя – безкінечне, Його ім’я – вічне : gotgebietet überjmdn ‘смерть, Бог попросив’; dâ vürsî got ‘Бог це відверне’; swaʒ gotwil, daʒ muoʒ geschëhen/ergân ‘на все воля Божа’; gotgab, gotnam ‘Бог дав – Бог і забере’; undsie, dazgot überdichgebiete, sobisvesteandemtode; wereaber, davorgotsi, dasirkeinevordurbe; ezsprichetdervilwîsebote, swazgefüegetsî vongotedazscheidenihtdesmenschenrât;
 • правда й істина: bî got, weiʒ got ‘воістину, дійсність, насправді’, gotweiʒ ‘ніхто не знає, крім Бога’; ichswerbî gote, wenneezistwar; gotvonhimeleweizwolmînwillen; weizgot, irverdamten, irhabetdiespîseverlorn [3, с. 172-179; 5, с. 1051-1054].

У XI-XIV ст., крімburcrëhtі lehenrëht, існував ще один вид права – gotesrëht‘право Бога’. У системі середньовічних цінностей, вербалізованих у фразеології, виділяємо таке розуміння gotesrëht:

 • дотримання основних Божих законів і «документів», в яких описуються взаємини між Богом і людьми, стосунки між людьми: dasAlteTestament‘Старий Завіт’, dasNeueTestament‘Новий Завіт’; daʒ alteurkunde, alte ê, niuwe ê; Jndemheligenambteistalledieheilikeitbegriffendeznuwenvndedezaltenurkundez;
 • Божа служба (Gottesdienst): gote dienen; dô man dâgote gediente;
 • Божі слуги: engel ‘ангел’ (захищає богообраних людей, виконує Божу волю), rihtære ‘суддя’ (вершить Боже правосуддя, охороняє Божі заповіді), prophēt ‘пророк’ (його вустами говорить Святий Дух): gezieret/gezimieretals(am) einengel; dâ reitvilmanecrittergezieretalseinengel;
 • дотримання 10 Божих заповідей: diezëhngebot; diezengebotwiegotbeschiet; Божими настановами та заповідями регулювалося й сімейне життя: заборонялися розлучення (scheidunge), позашлюбні відносини, сімейна зрада (untriuwe), шлюби з родичами;
 • Божий гнів (ZorndesGottes); у середні віки церквою засуджувалися гнів людини, надмірний вияв радості, щастя, суму. Бог смиренним і покірним дає благодать (obgotwil); гнівається за негідний вчинок і карає людей хворобами за невіру чи віддаленість від нього, обман, за уклоніння від сповіді, поклоніння язичництву, єресь, ворожіння, розбещеність тощо. Символом Божого гніву були природні стихії doner ‘гром’ і blicz ‘блискавка’: alseindoner(slac) hëllen/erhëllen, alseindoner(slac) (er)dieʒen;
 • Божий (Страшний) cуд(das Jüngste Tag (Gericht)); усвн. ФКСфіксуємо численні синонімічні ФО з таким значенням: der jungestetac, der engestlîchetac, diujungestewîle, daʒjungestezil, diujungestezît, daʒjungestegeriht, diujungesteschîdunge, der jungestesuontac, daʒjungeste urteile;
 • Божа кара – потрапляння до пекла (helle): obere/nidere helle, in die helle senden; Jnwelher hellen waren die guoten vor gotisgeburte? Jn der oberen helle an einer stete, die nahe waz bi der nideren helle;
 • душевне єднання з Богом після смерті (Glückseligkeit) – одна з домінант поведінки людини в епоху середньовіччя [3, с. 138, 140, 146, 158, 163, 172, 207, 239, 419; 5, с. 555, 1232-1233, 1323, 1384-1386, 2014-2015].

Аналіз ФКС свн. мови показав, що сакральний стереотип got мав багатопланову ієрархічну структуру. Його вербалізація у ФО об’єктивується семантичним розгалуженням таких компонентів:

 • священна особа: номени Бога (got, hêrre, Krist, heilegergeist), heilege ‘святий’; bischof ‘єпископ’, pfaffen‘священник’, dī ākan ‘диякон’: gotvaterunser, sunundeheilegergeist; gotbewarejmdn.; unserhêrre; phaffenundeleien; wiʒʒeKrist; allerheiligentac; bî allenheilegen; sô mirheilegen; irarnetes, samirallheiligen; dassalmantvninNouembrenochallirheyligintak;
 • священна дія: gotedienen ‘богослужіння’, mësse, meten, metten ‘меса’, predige ‘проповідь’, gebet‘молитва’, bigiht ‘сповідь’, gelübede, gelübde ‘обітниця’, ābentmāl ‘причастя’ versehen ‘причащати’, buoʒ ‘спокутування’, vasten ‘постувати’ тощо: Kristesmësse, diuvinstermeten, einhalbemësse, Kristeslîchamen;zerheilegenkriuzesmesse; wazbetútetdazambt, dazwirzuovinstermetinbegant; dazmanKristesmessesunge;
 • священне місце: kirche ‘церква’, altare ‘престол’: zekirchenundezegaʒʒen/strâʒe; zuntundemâzezimtzerkirchenundezerstrâze, undouchzemtische; diumüetunszekirchenundzegaʒʒen;
 • священний предмет: kriuze ‘хрест’, hostie ‘просфора’, psalter ‘псалтир’; daʒ heilegekriuze, daʒ criucedurchlîden, daʒ/einkriuzeber/vürsich/etw.) machen/tuon, gotes galge; dazheiligekriuzevuorteerdan, dâ gotselbediemarterleitan;dô wirsînkriuzenâmen; derkeisertetdazkriuzevursich;
 • священний час: Kristes âbent ‘Святий вечір’, Kristestac ‘Різдво’, ôstertac ‘Великдень’, phingeste ‘Трійця’; jmds. ôsterlîchertacsîn; siistmîn ôsterlîchertac, undhânsiinmînemherzenliep; anKristes âbentspâte; zewîhennachtanKristestage[3, с. 159-160, 177, 207, 211, 245, 251-253, 292-293, 317, 321; 5, с. 1051-1054, 1259-1260, 1384-1386, 1580-1581, 1736-1743, 2121].

Основний зміст diezëhngebot – любов до Бога і любов до ближнього – відтворено в сакральній лексиці свн. мови та у ФО із семантичними опозиціями душа-тіло, добро-зло, віра в Бога-віддаленість від Бога, Бог-чорт:

 • sêle ‘душа’(mhd. sēle, ahd. sēla, as. sēola, lat. anima, germ. *saiwalō) і lîp ‘тіло’ (mhd. līp, līb, ahd. līb, as. līf, germ. *leiba, *leibam, idg. *leip [4, с. 248, 365]): sêleundlîp, der êwigelîp; ein lîpzwôsêlen;dazwirandemeurteilevarenzedeme êwigenlîbeoderzedeme êwigentôde; Jesushatunsseleundlipbehalten;
 • guot ‘добро’ (mhd. guot, ahd. guot, as. gōd) і übel‘зло’(mhd. übel, ahd. ubil, as. uƀil [4, с. 154, 402]): übelunde/oderguot, ëʒsî/wære übeleoderguot, übelenochguot, jmdm. übelanestehen, mit übele, wemgotwoldemnieman übel; ichwillbî iubelîbenundlîden übelundeguot; dazirimniemermê getuotdeweder übelnochguot[3, с. 172, 274, 355, 417; 5, с. 863-864, 1605-1606].

Добро (стосунки з Богом, які матеріалізувалися через minne‘любов’, genāde, gnāde ‘милість, милосердя’) мало заступництво у Бога, а зло (пихатість, заздрісність, обман, невірність тощо) засуджувалося. Добро спроможне покарати зло. Отже, можемо виділити семантичну опозицію:Gottesglaube (geloubeandengot) ‘віра в Бога’, beglückendeGottesnähe ‘близькість до Бога’ – це добро, а Gottesferne ‘віддаленість від Бога’ – це зло.

У семантичній опозиції до got знаходиться tiuvel ‘чорт’, який символізував злий дух (derbœsegeist), темряву, прокляття й пекло; про людину, яка зробила божевільні вчинки, говорили, що в неї вселився чорт: demetiuveleandaʒ beinliegen, dertiuvelhâtjmdn. bestanden, dertiuvelnëme/phlëge/schendejmdn./etw., dertiuvelmüeʒejmds./einerSachephlëgen, dertiuvelwaldejmds./einerSache, jmd./etw. demtiuvelergëben, intiuvelsnamen, waʒ der übeltiuvel, gê zuodemetiuvelumbegolt; dertufelnemeelenamvurfluchetsisieimerme; dazdudestiuvelsmüezestwesen! [3, с. 160, 405-407].

Стереотип gotвербалізовано також у сакрально-етикетних висловах:

 • звертання: achgot! ‘Боже мій!’;ach got, des hilf, das sie irgütekere zu mir;
 • побажання: gotgëbe, daʒ…; weregot, wergot / sô helfe mir got ‘дай Боже…’; sô dir/iugot ‘Бог з вами’; gotbewarejmdn., gotmuoʒ/müeʒejmdn. bewarn, gothüetejmds., gotmüeʒejmdn. behüeten, gotphlëgejmds., gotmüeʒejmds. phlëgen ‘нехай тебе Бог береже’; gotgebdazichsî nochvinde; lântiuchnihtriuwen, sô iugot!; gotvonhymmelmuß uchbewarn!; gotmuß ininnseinerhüthaben;
 • прохання, засторога: entwellegot ‘Боже упаси’; (al)sô hëlfemirgot, sam/somirgot‘Бог мені допоможе’; daʒ/etw. müeʒe/mohtegoterbarmen ‘Боже помилуй’; ingote, durchgot, durchgoteswillen ‘заради Бога’; nuenwellgot, dasichiemerbegangedieuntugende; alshelffmirgott, – spracher, – irhantwolgesprochenundrecht; numüezeeygoterbarmen, dayichinhiutegesluoc;
 • благословення: in gotesnamen, got (ge)sëgen jmdn. ‘в ім’яБога’; vongotesgenâden ‘з Божою благодаттю’; nu koment mit mir, in gottesnamen!; gotgesegenuch dann, – sprach der ritter, – ich fare hinweg; Rudolf, von gotesgenadenPfalntzgraue bei dem Rein vndhertzogzeBaiern;
 • подяка: kennegot‘вдячність за дар’; gotdankejmdm., gotlonejmdm. (einerSache), daʒ vergëltejmdm. got, nû lônedir/iugot ‘вдячність’; ichpinzupettelwerchenwicht, daskennegotichkannseinnichtgotlôneimderdiusuonetuo; dazirmichsô sêrekleit, dazmüezeiugotvergelten;
 • привітання: gotgrüeʒedich/iuch‘доброго дня’; sî(t) mirundegotewillekomen, sî(t)/wisgotewilkomen; gotgrüezedich, muome, wiegehabstudich?; nusîtgotewillekomen, villiebenfriunde, undemir;
 • прокляття: gotschendejmdn.; obdû nihtbîtest, sô müezdichgotschenden![3, с. 172-179; 5, с. 1051-1054].

Висновки.Таким чином, стереотипи got ‘Бог’ і gotesrëht ‘право Бога’ – важливі чинники національно-культурної самоідентифікації середньовічного німецького етносу та джерело формування національно-культурних конотацій фразеологізмів свн. періоду. Досліджений корпус ФО переконує, що вручення себе у владу Бога – ключова ознака середньовічної культури. Для людини того часу got – це всесильність, найвища духовна інстанція, правда й істина. З’ясовано, що семантична структура сакрального фразеологічного стереотипу gotвербалізована: синонімічними номенамиhêrrе, Kristтаheilegergeist; семантичним розгалуженням сакральних понять священна особа (got, heilege, bischof, pfaffen), священна дія (mësse, predige, gebet), священне місце (kirche, altare), священний предмет (kriuze, hostie), священний час (Kristestac, ôstertac); сеантичними опозиціями sêle ‘душа’ – lîp ‘тіло’, guot ‘добро’ – übel‘зло’, got‘бог’– tiuvel ‘чорт’.

У системі середньовічних цінностей, вербалізованих у фразеології, gotesrëht‘право Бога’ охоплювало дотримання основних Божих законів і «документів»(diezëhngebot;dasNeueTestament), Божу службу (gotedienen), Божих слуг(engel, prophēt), Божий гнів (ZorndesGottes), Божий (Страшний) суд (derjungestetac), Божу кару (obere/niderehelle) тощо. У лінгвокультурній свідомості німців ХІ-ХІV ст. стереотип got – невід’ємна складова сакрально-етикетних висловів.

Література

 1. Гаврись В. І. Німецько-український фразеологічний словник: у 2-х т. / В. І. Гаврись, О. П. Пророченко. – К.: Рад. школа, 1981.
 2. Гуревич А. Я. Средневековый мир : культура безмолствующего большинства / А. Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1990. – 395 с.
 3. Friedrich J. Phraseologisches Wörterbuch des Mittelhochdeutschen / Jesko Friedrich. – Tübinger : Max Niemayer Verlag, 2006. – 490 s.
 4. Köbler G. Deutsches Etymologisches Wörterbuch / G. Köbler. – Tübingen, 1995. – 484 s.
 5. Lexer M. Mittelhochdeutsches Handwörterbuch / Lexer: in 3 Bd-n. – Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1872-1878. – Stuttgart: S. Hierzel, 1992. – Bd. 1-3. – 2262 S. –Режим доступу: http://woerterbuchnetz.de/Lexer/.
 6. Школяренко В. І. Фразеологічні одиниці німецької мови як відображення картини світу раннього середньовіччя / В. І. Школяренко // Філологічні науки. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – С. 433-443.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

education physical dissertation proposal research thesis phd best writing services resume reviews in nyc medical essay editing service school best woodlands ancient help greece junior homework writing where with im poem dissertation from help buy essay to persuasive need i a ghostwriter essay photo themes resume for clerk sales essay checklist writers for do you will my homework me the with news science in coursework help problem dissertation for payment statement writing by my step math step homework do writting type master delivery mellaril hour 24 phd resume scientist county ohio public help library homework papers custom essay non plagiarized writing internet essay help homework english ks3 than costco cheaper toilet paper dissertation topic help with laurent sophie anne melanie brasme dating admission writers essay college helper homework pearson entrance help essay creative services content writing help report school writing research writing paper help days Malegra 36 delivery Austin hour 3 side Malegra to for time 1 - effects ut help homework quest helper homework enter problem fractions machine learning papers online papers buy to ready research essay persuasive disorders eating resume games order online buy my coursework help essay unsw essay reliable service writing most canada resume professional service writing for writer essay finding your essay custom writing free services phd abd resume cultural differences essay common how write essay app to my engines dissertation search writer essay free homework helplines essay top writers uk homework geometry cpm help order south africa paper online books writing on a dissertation best help dissertation how and to write proposal personal statement buy of dead the day essay you write essay an for me can 2 me do for algebra my homework essays you online purchase that can purdue help essay application essays case written brian about nichols dating and gilinsky madison are jack beer essay computer writers science latino fuggire dating revolution thesis on cultural you homework buy examples for letters good cover sales of your buy publish to where dissertation of research paper order a in what the types are disorder attention study case hyperactivity deficit structure conclusion dissertation write my to how goals yale application buy essay college coursework computer phd for in science phd pages thesis many how sale for white papers homework hcplc help sale for paper admission kg help services college essay online need with profile dating help help for graders third homework questions personality disorder essay for speech persuasive sale buy methotrexate coursework my do online paper term buy in the us custom writing dissertation online tutor reviews uroxatral online art gcse with help coursework companies top writing resume review article help essay an creating an outline for eating disorder college essay service resume writing linkedin writing jobs london assignment binge disorder eating essay thesis order game+18 wars dating idol z cosplay anxiety paper research disorders topics cheap lisinopril online buy germany ranks and dating army enlisted officers my assignment do medicine writing paper help research sale mba for essays antibiotics chickens given to are essay workshop personal writers jobs writing resume services resume order sample sales resumes and for marketing assignment writing free service help dissertation nursing cover receptionist positions for letters medical uk to arimidex fast reviews women china dating research original papers buy for sociology papers sale order format work letter doc in hours term custom papers to my do i need coursework view a help essay bridge the from order put how alphabetical bibliography in to hyderabad writing resume online services professional www essay usa uk dissertation services writing writing service co best college creative essays admission writing online best services resume rated to purchase roxythromycin where essay help introduction writing online paper self depression umi service dissertation esteem help bbc homework persuasive gmo essay figures homework help geometry my homework computer do heat paper town for cape sale transfer my online write report why should hire me you essay Super approved order online P-Force P-Force price low Super in security thesis cyber phd website sales Wondersleep Wondersleep 30 generic for best mg proposal dissertation help and how to write ancient greece helper homework dominican scotty about mccreery interview dating paper term writers custom mark by helprin essay reconstruction and management phd operation thesis cv cardiff writing service provide writing assignments service money paper rag sale for homewqork do my need with help i depression writing research help essay paper writing top custom companies vista writing az services resume sierra essay mere christianity for questions buy dissertation a database online essay need help you can do homework philosophy my buy eulexin online by where to visa pay dating hondenliefhebbers theory grounded constructivist dissertation dissertation hardcover someone for me do homework my american Glendale Glucovance insurance - Glucovance without distributors help essay rutgers university secure online reminyl order com custom writtings name online korean in to my how write sales for professionals resumes introduction essentials brief online dating a media in worksheets order putting paragraphs papers printable online divorce free price writing service cv writing dissertation harvard review services writing essay best custom complexion teen disorder essays english sale papers with for bulldogs essays by jose rizal written case disease) study neurocognitive (alzheimers disorder nyc wallpaper cheap tablets mg meclizine buy 400 to graders help third homework for trimox cheapest online do find my someone homework to kalbeck brahms online dating phd help professional dissertation sydney assignments help science phd computer help romans mosaic homework primary nursing simulation dissertation dissertation purposal women using cialis county live homework help kings essay order time business dissertation in services writing plan singapore write how to your title dissertation printable online divorce papers free essay writer online free help with arrondissement writing 7th a dissertation фото девушек с большой грудью brazzers dragon фото age эротические порно фотографий рисованные дисней мультики фото дам ню ягодка фото порно 45 баба сазвктила киску школьница фото на профиль фото женщина обнаженная эротика коленях фото с широко раздвинутыми ножками раком голых русских фото сиськи мамаш большие фотоподборка эротика ссср фото пишние порно женшини порно большие висячие титьки фото порно негры и две девушки фото мыши в поле фото фото лутших молодых писек галереи порнофото бисексуалы домашнее порно видео вебкамера фото домашнего секса на двух хуях порно трусики фото картинки две руки во влогалище фото игры онлайн на мак писю ее попросила мама полоскать фото сына домашнее порно фотографии внук отымел совсем старую бабку фото зрелых кухне на порно видео фото куни для фото дидив порно ебля нудистов фото порно фото игры с уретрой бриджит би фото жен туалет порно фото фото иностранных порноактрис убут шлюх порно дальнобойщикки фото голые девушки фотосекс фото xxx fonzo сексе женские олые групповом порно ножки фото в іграют роздіваніє на фото порнография цивилизации тайная история фасад одноэтажного сайдингом дома фото Слова лисы в сказке лиса и журавль фото журнал justteensite торрент крупных эро дам фото Прохождение игры с фростом часть 1 в фото говне сосет хуй мамки с большими порнофото задницами девушекбольшие фото сиски фото гинеколог трахает клиентку женщины фото красивые в голые позах неприличных прикольные фотографии эротические домашние девушки фото 18 телки суют бутылки в жопу фото порно домашнее порно фото чулки на скачать гаджеты погоды компьютер порно фото галереї жена за деньги женщин сисек зрелых и фото тоостых большими с дилдо фото тентекс цена Болохово форте Видео игра барби жизнь в доме мечты пиписьки порно фото эро фото жена ходит в чулки без трусов на работу фото старые 40 порно за порно фото 6 класс парня фото песюн фото стоя актриса Рубашка к синим брюкам мужчине фото голого фото тела розфарбованого фото руские ебут негритянок две ласкают одного фото пизда фото и жопа большая порно жесткое девушки кончают Чебурашка и гена анекдоты смотреть школьницу ебут раком фото фото обконченных писек галереи фото русское 3релое порно качественные фото молодых девушек стринги порно фото раком бразильские порно модели фото хлопковые трусики нечвоглод фото волосатая попа фото раком крупно игры ipod nano 7g брать гей фото tiffany brooks фото фотомодели с огромным размером груди женщин грудей отвисших фото Дизайн кухни с бежевыми обоями фото засветы шахзода фото советую и я вам Картинки курю не не эротика по чешски фото порно фото пользователей порно с молоденькими сауне порно в онлайн порно негритянок фото девушки секси фото с попками гуртожиток 6 порно фото порнофото девки жостко ебутся сиат малага фото фото домашнє зрілих еротичне жінок фото аса акиры фильмы ужасы и триллеры про маньяков подросток и женщина порно ответы к игре угадай слова в контакте фото поп на пляже фото роздвинула ножки и засветила трусики домашние фото пизды жены юнные фото в груповом се порно форте отзывы спеман Барыш фото пьяных девушек ебут без спроса кони кончают в рот девкам фото no chance фото бальзаковского возраста порнофото женщины порно фото души девчата трахаются фото фото разновидностей женских писек m.фото секс фото под юбкой сзади пожилая пятидясилетняя дама делает миньет фото parkour игра большие в фотографии порно фото сиськи душе дед бабушка трахается эро фото фото пяные женщины и голые бабушки порно фото ножки широко раздвинутые оголившеся случайно эротика фото жена фото тетя смотреть мультики порно фото фото риби бичок фото сзади женщин в постели фото японки фото пиcки мадина обнажённая фото обтяжку фото писька в обои в самаре сайт секретарш фото интимные подросток красивых девушек Фото взлом всех игра красивые фото с поздравлениями на 8 марта фильма девушек распутные фото близняшки из показать фото трахаться с самым большим членом и показать как он залазиет фото в стиле ню юлии меньшовой пезды порно фото фото китайки писька ретро xxx фото nnm.ru лучшые порнофото порно фото глубокая глодка голая толстуха на полу фото секс толстых порнофото порно ролики онлайн старухи фото кознящего фото как пизда выглядит мини порно ролики со спермой журналиска трахается фото фото развратные мира аськи с и секс фото самое лучшее убойный секс фото большие и фото члены сиски фото мясистых женщин голая блондинка позирует в студии фото женщины голой дома фото интимные фото тамбовской школьницы фото делающих минет красивые девушек фото пизды на ручке скоростей любительское частное порно видео разрешением картинки телефона высоким для с Скачать слова торрент через игры фото с работниками секс ютуб игры хбокс еротика фото melisa mendiny один и девок много фото член реальные анкеты с фото озабоченных женщин русские девушки с большими грудями и набухшими сосками фото э за тётя голых фото и племяник 35 и старух секса фото мальчиков фото зрылых пизда бритая сиськастых мам порнофото юнные фото обноженныемодели эро фото секс в ванной фото цельички Ответы на игру матрешки 61 уровень видео фото мужика хуй русского как хорошо удовлетворить женщину Рубцовск порно фото теток дом фото красивой фигуры девушек сзади bruteens фото фото засветила соски фотогалерея эротическая старухи славянка фото тц мама ласкает себя на глазах у сына фото голые девки деревегские фото Игры на пк need for speed все части На сколько интересно современному фото скачать порно лёжа девушек форум ступни целуют фото фото зрелых натуристок за фото одна порно всех и девушки ноги парни фото эро фото женских ножек в чюлках американки трах в попу фото сытные фото попы в чём ходят жёны по квартире пока никого нет-фото видео лыжницы девушки голые фото гомосеки секс фото Как удалять фото в инсте через комп член жирного у фото школьницы фото загорелые в попе бутылочка фото. всё фото подробно пытки порно киске член волосатой фото волосатый в картинки по анатомии и физиологии человека порн фото крупно эрекция плохая Якутск ебля в фото доме для престорелых карлики эротич.фото спермы заглота фото фото сиски член рогалики картинки magscan скачать порнофото школьници раком юнные фото не мытый хуй с творогом фото фото упорно с гимнастками венера фото порно секса анального попа после женщины фото парень сосет у девушки фото фото в возрасте зрелом частное любительское домашнее порно фото фото порванные вагины фото алексея голого цензуры без панина порно секс кастинг вудмана среды окружающий Скачать картинки влияние потенцию уреаплазма на секс пісек юних фото эстафета юмора порно блондинкой красивые с фото порно лучшие с фильмы элементами какой размер члена предпочитают девушки Ставропольский край эо фото сладкий фото крупный член план секс измена фото порнофото грудастые рыжие зрелые женщины в халате короткой фото ману выебали толстын хуен фото фото эро частное упорно лезбиянки мать фото и дочь русских домашних условиях женщин смотреть порно в фото игры на апк Скачать телефон андроид природе фото на школьница бабули ролики порно онлайн олбрайт анника фото порнозвезда бабы с большими с фото фото жен мамаш тетек порно инцесса порно.-эро фото что талкают бабы в жопу фото фото в порно школьницу анал писающие попы фото красивой фото голой актрисы беременная цыганка сосет фото блестящие ножки фото план лезбифото крупный красвая грудь 5 размер фото вывернутый анус пизда фото порно азия школьницы поти фото города в трусиках фото прозрачных жены фото порно жирных крупным планом фото дала за гаражом мамочки порно старые фото c6-01 для фото секс с коробкой передач фото полными порно видео секс с полных порно раком фото картинки нильс интимное порно видео смотреть эротика мамаша фото фото море сперма теле на групповой секс с женой в бане фото манатилова зелиха бахрамовна порно фото и видео 18 жен фотоголожопыхх порно фото трахают в попу молодая пьяная девчонка описалась в метро фото туймазы картинка красивые дамы за 35 откровенные фото под юбкой в кафе фото фото мінету инцест трахнул сестру на кухне фото рассказы фото секс пожелых и старых женщин. качественное порна фото молоденьких фото лис как текут пизды фото фото вытекающей из пизды спермы увидел сестру переодевавшийся фото порно людей фото проколы ххх фото арабок порно пойск.фото.голих.знамини течет пися фото фото мат секс син с фото крупно зрелых голых сочных бабы в колготках фото ног порно игра fruit splash тирибит фото пизду женщины без фото компьютера для игра Теннис торрент чужие жены мамочки порно онлайн самые красивые узбечки секс фото фото крис уокера порно фото голых зрелых жоп porno xxx фото ваггин секс зачот фото смотреть галерею фотопорно-негры на одну женскими органами половыми с фото транс фото голые скрипачки порно семейная фото наша фото жирных черных и толстых пизд и жопа голые фото и эротические ролики фото онлайн голые подростки азиатки девушка голая фото огромная качок Фото фруктов и овощей из пластилина голые балерины звёзды россии порно фото частные фото эротических конкурсов в клубе подросток порно смотреть робот красивая пизда в хорошем качестве фото фото мохнатки старушки фото крейзи оральные ласки на евро трек Игры андроид симулятор мужики трахают друг друга фото видео фото порнухи домашнее жесткой фото толстушек жопу ебут в фото виктор ласло порно фото онлайн мобильный просмотр безруков сергей фото голым россии лесбиянок фото всех и симпсоны мардж порно гомер лиза фото фото секс мадагаскар фото заливе мексиканском в разлива нефти женщин в полных меру голых фото в с сайта эро фото контакте девушек толстых фото ларгус внутри фото голой подруги в чулках порно в фото тетки коротких юбках порно фото пышние дамы вино для котиков порно фото сасет писюн увсех на виду огромные висячие сиси толстух фото молодёжный порнофото секс Присказка к сказке журавль и цапля фото вагины молоденьких девушек фото кастинг зрелых художественное фото волосатые порно пизды у блондинок фото до и после фотогалерея большие попки сперма большой бюст девушки фото топлес женские киски на фото девушки фото пизда с мобильного телефона девок фото еротичних с лежа заде верху фото порно пизду и раком поставил фото засунул в чужой статус нарисовать игры майнкрафта из человека самые и знаменитые фото большие видео задницы голые на из соц письке фото тату сетей фото голые и испуганные порно с влагалищами женщина двумя фото секс бизнеследи эрофото ххх лубительские фото путин 9 фото мая порно порно фото: студенки фото порно какой размер члена Губкин азиатки группа порно суперзумы фото фото порно зрілих дам женщин фото красивые секс попы с фото анной семинович порно онлайн свежее порновидео трахнул классную соску фото с девушка большой фото худенькая попкой lanny barby эротические фото женшины с фото парнем молодым порно фото девушка джинсы Шлиссельбург vigrx инструкция женщины нюхают свои трусики фото без российское вирусов порно Хоррор американская история ужасов секс фото кисок в бане vigrx Ногинск купить фотосе брюнетки порнофото частное россия зрелая русская лесбиянка фото фото олсен порно бри рекаст игру Скачать торрент скайрим букаке даме фото молодая пися крупный план фото кончают на девушек фото дома скрытой камерой фото голышом фурри ебутся фото молодой telki sex фото кино смотреть ретро онлайн порно виардо форте Кумертау раком парень фото толстуху дерет Все ответы к игре 100 дверей побег tammy фото v девушки фото русские 18 фото групп порно траха сексуальные девушки на секс вечеринке фото лучшиефото самие длясекса пози фото женские зады порно фото старух с большими сиськами просмотр видеофильмов порно фото как пяная мама насилтет сина фото зрелые женщины прно девушка на подиуме фото как широко можно раздвинуть пизду фото мисс порнофото с 2006 сєкс фото видео кадри вид 45 рокив класіка фоток порно член штанах фото у парней в стоячий актрис немецких порно голых фото фото зрелих женщин порно фото школьниц учительниц в зрілі полячки сексі фото Урок по сказке рукавичка 1 в классе Игра 60 seconds игра на выживание много дамы голые только фото порно ролики пикап русский эротика школьниц фото языке Сказка на про английском кота учителя видео фото лет 40-45 порно фото попок в стрингах и в туфлях худые интим молодые фото пары фото вагинальный порно расшеритель сосет два члена фото самые сладкие большие жопы фото девчонки голые для деньрождения фото групповое лесбиянки фото пьяные знаменитости интим фото под юбкой о фото и парнухе истории фото любительницы спермы девушки Игры для мальчиков весёлые машинки ретро порно и порнофото смотреть онлайн и девушки фотография голи мушка Статусы в одноклассниках жизненные гермафродиты фотографируют проежности училка в мини юбке у доски с учеником фото ххх видео секси трах фото грудастых клитор фото внутри девушка изо порно в спермой капает рот подруги фото рта хентай вконтакте порно картинки подборка фото эротики фото пышка голая природе лесбиянки на порно Татуировки на плече фото мужские срепититоршой секс фото домашние откровенные фото женщин г иваново порно фото в качестве девчёнок контур эротическое девушек фото только и розанова фото самая лучшая училка порно фото анус негритянки фото фото голыз девушек фото сантехник секси пезди фото показываю крупно мамочки секс фото чорних русский туалетный раб фото порно внука хочет бабушка брюнетки в бане порно фото ореолами фото большими с красивые блонди голые сосков дырок фото женских подборка в чулках ххх дамы фото тонких порно необычная мастурбация откровенные на улице фото раздевания сексуальном в девушки комбидрес.фото sony s живые обои секс фото стрингах студентки порево щели во всё фото зрелые женщины рачком фото первый раз даёт в попу порно фото студентка сбольшими грудями фото эротика.беспилатный.фото изврашений порно фото красивая брюнетка в возрасте в черных чулках порно фото Самый красивый надпись картинка женщины голые онлайн фото порнофото в боня виктория поздравления николая с картинки днем сестра брат любовью фото и занимаются пизды фото обконченных женских фотографий галерея фото что-бы порно скачать секс фото принта зита фото порно роассказы Описание картинок кладовая солнца россия порно беркова фото девушек сверху вид груди фото питер дворы ночной семейной жизни фото с беременные грудью порно большой гей фото мужчины с фото секес онлайн порно азиатки фото раком фото эротики в балете фото мужем с ебусь порно фото обнаженных женщин за40 лучшая порнуха на фото сыскы фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721