ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СТЕРЕОТИПИ GOTT ‘БОГ’ і GOTTESRECHT‘ПРАВО БОГА’У СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ НІМЕЦЬКОГО ЕТНОСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.7:316.647.8:231:81.04:2-5(=112.2)

 

Є. В. Герман

Сумський державний педагогічний

університет  імені А. С. Макаренка

 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ GOTT ‘БОГ’ И GOTTESRECHT‘ПРАВО БОГА’В СИСТЕМЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НЕМЕЦКОГО ЭТНОСА

PHRASEOLOGICAL STEREOTYPES GOTT“GOD”ANDGOTTESRECHT“GOD’S LAW” IN THE MEDIEVAL CULTURAL WEALTH SYSTEM OF THE GERMAN ETHNOS

Анотація. У статті подано шляхи вербалізації у фразеології середньоверхньонімецької мови (ХІ-ХІV ст.) сакральних етнокультурних стереотипів Gott‘Бог’ іGottesrесht ‘право Бога’,ціннісними витоками яких була середньовічна духовна культура.

Ключові слова: етнокультурний стереотип, національно-культурна конотація, сакрально-етикетні формули, семантична опозиція, стереотип, фразеологічна картина світу,фразеологічний стереотип.

Аннотация. В статье представлены пути вербализации во фразеологии средневерхненемецкого языка (ХІ-ХІV ст.) сакральныхэтнокультурных стереотипов Gott‘Бог’ и Gottesrесht ‘право Бога’, ценностными истоками которых  была средневековая духовная культура.

Ключевые слова:национально-культурная коннотация,сакрально-этикетные формулы, семантическая оппозиция, стереотип,фразеологическая картина мира,фразеологический стереотип, этнокультурный стереотип.

Annotation.The article focuses on the analysis of verbalization ways of sacral ethno-cultural stereotypes of Gott“God”andGottesrecht“God’s law” in the German Middle-High phraseology (XI-XIV centuries). The medieval spiritual culture was valuable sources of these stereotypes.In the article we consider a linguistic stereotype a unit of a language worldview which is ordered with the mind that represents the socio-cultural and historical experience of the ethnic group. A phraseological stereotype is verbalized in terms of permanent ethnic stereotype. Verbalization of sacral stereotypes in the German Middle-High phraseology is a little studied question.It has been found that the semantic structure of the sacred phraseological stereotype got is verbalized in: synonymous names hêrrе, Kristтаheilegergeist; semantic branching of sacral-concepts of a holy person (got, heilege, bischof, pfaffen), sacred act (mësse, predige, gebet), a sacred place (kirche, altare), a sacred object (kriuze, hostie), sacred time (Kristestac, ôstertac); semantic oppositions sêle ‘soul’ – lîp ‘body’, guot ‘good’ – übel ‘evil’, got ‘God’– tiuvel ‘devil’.The Medieval system of values that are verbalized in phraseology gotesrëht‘God’s law’ covered observing the main laws of God and “documents” (diezëhngebot; dasNeueTestament), worship (gotedienen), servants of God (engel, prophēt), God’s wrath (ZorndesGottes), God’s (Terrible) court (derjungestetac), God’s punishment (obere/niderehelle) etc. The stereotype got was an integral component of the sacral-etiquette statements in the linguacultural minds of Germans in the XIth – XIVth centuries.Stereotypes got‘God’ and gotesrëht‘God’s law’ are important factors of national and cultural identity of the medieval German ethnicity and the source of the national-cultural formation connotations of phraseology in the German Middle-High period.

Keywords:ethno-cultural stereotype, national-cultural connotation, ethno-cultural stereotype, sacral and etiquette formulas, semantic opposition, stereotype, phraseological worldview, phraseological stereotype.

Постановка проблеми. Стала структура свідомості, яка виражається в різних семіотичних кодах, певна стандартна ментальна модель мислення, дії, поведінки, що ідентифікує етнос, відтворює своєрідність національної культури, трактується в науці як стереотип.Урозвідці мовнимстереотипомвважатимемо впорядковану свідомістю одиницю мовноїкартини світу, що уособлює соціокультурний та історичний досвід етносу; фразеологічним стереотипом – вербалізований у сталих висловах етнічний стереотип.

Аналіз останніх досліджень. Феномен «стереотип», який вивчаєтьсянауковцями різних галузей, –психологами, соціологами, культурологами, когнітологами, етнопсихолінгвістами, етнографам тощо(Ю.Д. Апресян,Є. Бартміньський, В. В. Красних,У. Ліппманн, Ю. О. Сорокін,Н. В. Уфімцева, А. Шаффта ін.), – диференціюється на соціальний, ментальний, культурний, етнокультурний, мовний та ін. Мовознавці досліджують стереотипи в аспектах етнопсихолінгвістики,когнітивної лінгвістики, лінгвокультурологіїтощо (І.І. Брага, В.А. Буряковська,В. В. Воробйов, В.Б. Кашкін, В.І. Карасик, А.В. Карасик, Л. П. Крисін, В. А. Маслова,В.А. Пищальникова, Н. А. Оніщенко, А.М. Приходько,Ю. О. Сорокін, та ін.). Реалізація стереотипів у фразеологізмах – актуальне й не достатньо вивчене питання лінгвокультурології (К. Даніельс, К. Льоффлер, В. І. Школяренко, Й. Штернкопф).Вербалізація сакральних стереотипів у середньоверхньонімецькій (свн.)фразеологічній картині світу (ФКС) залишається мало дослідженим напрямом лінгвістичних розвідок.

Мета статті – з’ясувати, як середньовічнідуховні цінності та національно-культурні конотації втілюються в значенні ФОсвн. мови, відтворюючи сакральні стереотипні риси німецького етносу.

Виклад основного матеріалу.Домінантним етнокультурним стереотипом німецької лінгвокультуриХІ-ХІV ст. та фразеології цього періоду був Gott‘Бог’ (mhd. got, ahd. got, as. god, germ. *guda,*gudaz, *guda, *gudam, idg. *ghau- [4, с. 167]). Стереотип got – універсальний культурний знак, який становить значний сегмент ФКС свн. мови.

Основою християнства (kristengeloube «christlicherGlaube, derrehtegelouben») є беззастережне вручення себе у владу Бога (gotemaht), тобто стосунки цього типу мають характер не договору або обміну, а безумовного дарунку [6, с. 440]. Для середньовічної культури характерні дві ключові ознаки: корпоративність і панівна роль релігії та церкви [2, с. 58].

Аналіз ФКС свн. мови показав, що стереотип got мав синонімічні номени; крім got, фіксуємо hêrrе, Kristтаheilegergeist: wiʒʒeKrist‘Бог його знає’; heilegergeist‘Святий Дух’; unser/heiligehêrre ‘наш Господь’; dazsiunsermherrenseltendankent; unserherresazzeeinemmâle ûfeinembrunnen, wanerwasmüede. Фіксуємо синонім hêrreтакож у ФО зі значенням «тайна, свята вечеря»: zuounseremhêrrengân, unsereshêrrenlîcham, derlîchamunsershêrren, goteslîch(n)amen, goteslîch(n)amennëmen/emphâhen; dermensche, dervrîlîchewillundmaczeunsermherrengân; dazerzujungistbîchteundunsirshêrrenlîchammitdemheiligenolenam; ernamgoteslîchnam [3, с. 172, 211; 5, с. 798-800, 1259-1260, 1736-1737]. Синонімічний номенhêrre підкреслював верховенство й всевладність Бога.

Стереотип gotу свн. період не втратив своєї первинної семантики. Для середньовічної людини got– це:

 • всесильність, бо становить найвищу духовну інстанцію, має вищість над усім; Його життя – безкінечне, Його ім’я – вічне : gotgebietet überjmdn ‘смерть, Бог попросив’; dâ vürsî got ‘Бог це відверне’; swaʒ gotwil, daʒ muoʒ geschëhen/ergân ‘на все воля Божа’; gotgab, gotnam ‘Бог дав – Бог і забере’; undsie, dazgot überdichgebiete, sobisvesteandemtode; wereaber, davorgotsi, dasirkeinevordurbe; ezsprichetdervilwîsebote, swazgefüegetsî vongotedazscheidenihtdesmenschenrât;
 • правда й істина: bî got, weiʒ got ‘воістину, дійсність, насправді’, gotweiʒ ‘ніхто не знає, крім Бога’; ichswerbî gote, wenneezistwar; gotvonhimeleweizwolmînwillen; weizgot, irverdamten, irhabetdiespîseverlorn [3, с. 172-179; 5, с. 1051-1054].

У XI-XIV ст., крімburcrëhtі lehenrëht, існував ще один вид права – gotesrëht‘право Бога’. У системі середньовічних цінностей, вербалізованих у фразеології, виділяємо таке розуміння gotesrëht:

 • дотримання основних Божих законів і «документів», в яких описуються взаємини між Богом і людьми, стосунки між людьми: dasAlteTestament‘Старий Завіт’, dasNeueTestament‘Новий Завіт’; daʒ alteurkunde, alte ê, niuwe ê; Jndemheligenambteistalledieheilikeitbegriffendeznuwenvndedezaltenurkundez;
 • Божа служба (Gottesdienst): gote dienen; dô man dâgote gediente;
 • Божі слуги: engel ‘ангел’ (захищає богообраних людей, виконує Божу волю), rihtære ‘суддя’ (вершить Боже правосуддя, охороняє Божі заповіді), prophēt ‘пророк’ (його вустами говорить Святий Дух): gezieret/gezimieretals(am) einengel; dâ reitvilmanecrittergezieretalseinengel;
 • дотримання 10 Божих заповідей: diezëhngebot; diezengebotwiegotbeschiet; Божими настановами та заповідями регулювалося й сімейне життя: заборонялися розлучення (scheidunge), позашлюбні відносини, сімейна зрада (untriuwe), шлюби з родичами;
 • Божий гнів (ZorndesGottes); у середні віки церквою засуджувалися гнів людини, надмірний вияв радості, щастя, суму. Бог смиренним і покірним дає благодать (obgotwil); гнівається за негідний вчинок і карає людей хворобами за невіру чи віддаленість від нього, обман, за уклоніння від сповіді, поклоніння язичництву, єресь, ворожіння, розбещеність тощо. Символом Божого гніву були природні стихії doner ‘гром’ і blicz ‘блискавка’: alseindoner(slac) hëllen/erhëllen, alseindoner(slac) (er)dieʒen;
 • Божий (Страшний) cуд(das Jüngste Tag (Gericht)); усвн. ФКСфіксуємо численні синонімічні ФО з таким значенням: der jungestetac, der engestlîchetac, diujungestewîle, daʒjungestezil, diujungestezît, daʒjungestegeriht, diujungesteschîdunge, der jungestesuontac, daʒjungeste urteile;
 • Божа кара – потрапляння до пекла (helle): obere/nidere helle, in die helle senden; Jnwelher hellen waren die guoten vor gotisgeburte? Jn der oberen helle an einer stete, die nahe waz bi der nideren helle;
 • душевне єднання з Богом після смерті (Glückseligkeit) – одна з домінант поведінки людини в епоху середньовіччя [3, с. 138, 140, 146, 158, 163, 172, 207, 239, 419; 5, с. 555, 1232-1233, 1323, 1384-1386, 2014-2015].

Аналіз ФКС свн. мови показав, що сакральний стереотип got мав багатопланову ієрархічну структуру. Його вербалізація у ФО об’єктивується семантичним розгалуженням таких компонентів:

 • священна особа: номени Бога (got, hêrre, Krist, heilegergeist), heilege ‘святий’; bischof ‘єпископ’, pfaffen‘священник’, dī ākan ‘диякон’: gotvaterunser, sunundeheilegergeist; gotbewarejmdn.; unserhêrre; phaffenundeleien; wiʒʒeKrist; allerheiligentac; bî allenheilegen; sô mirheilegen; irarnetes, samirallheiligen; dassalmantvninNouembrenochallirheyligintak;
 • священна дія: gotedienen ‘богослужіння’, mësse, meten, metten ‘меса’, predige ‘проповідь’, gebet‘молитва’, bigiht ‘сповідь’, gelübede, gelübde ‘обітниця’, ābentmāl ‘причастя’ versehen ‘причащати’, buoʒ ‘спокутування’, vasten ‘постувати’ тощо: Kristesmësse, diuvinstermeten, einhalbemësse, Kristeslîchamen;zerheilegenkriuzesmesse; wazbetútetdazambt, dazwirzuovinstermetinbegant; dazmanKristesmessesunge;
 • священне місце: kirche ‘церква’, altare ‘престол’: zekirchenundezegaʒʒen/strâʒe; zuntundemâzezimtzerkirchenundezerstrâze, undouchzemtische; diumüetunszekirchenundzegaʒʒen;
 • священний предмет: kriuze ‘хрест’, hostie ‘просфора’, psalter ‘псалтир’; daʒ heilegekriuze, daʒ criucedurchlîden, daʒ/einkriuzeber/vürsich/etw.) machen/tuon, gotes galge; dazheiligekriuzevuorteerdan, dâ gotselbediemarterleitan;dô wirsînkriuzenâmen; derkeisertetdazkriuzevursich;
 • священний час: Kristes âbent ‘Святий вечір’, Kristestac ‘Різдво’, ôstertac ‘Великдень’, phingeste ‘Трійця’; jmds. ôsterlîchertacsîn; siistmîn ôsterlîchertac, undhânsiinmînemherzenliep; anKristes âbentspâte; zewîhennachtanKristestage[3, с. 159-160, 177, 207, 211, 245, 251-253, 292-293, 317, 321; 5, с. 1051-1054, 1259-1260, 1384-1386, 1580-1581, 1736-1743, 2121].

Основний зміст diezëhngebot – любов до Бога і любов до ближнього – відтворено в сакральній лексиці свн. мови та у ФО із семантичними опозиціями душа-тіло, добро-зло, віра в Бога-віддаленість від Бога, Бог-чорт:

 • sêle ‘душа’(mhd. sēle, ahd. sēla, as. sēola, lat. anima, germ. *saiwalō) і lîp ‘тіло’ (mhd. līp, līb, ahd. līb, as. līf, germ. *leiba, *leibam, idg. *leip [4, с. 248, 365]): sêleundlîp, der êwigelîp; ein lîpzwôsêlen;dazwirandemeurteilevarenzedeme êwigenlîbeoderzedeme êwigentôde; Jesushatunsseleundlipbehalten;
 • guot ‘добро’ (mhd. guot, ahd. guot, as. gōd) і übel‘зло’(mhd. übel, ahd. ubil, as. uƀil [4, с. 154, 402]): übelunde/oderguot, ëʒsî/wære übeleoderguot, übelenochguot, jmdm. übelanestehen, mit übele, wemgotwoldemnieman übel; ichwillbî iubelîbenundlîden übelundeguot; dazirimniemermê getuotdeweder übelnochguot[3, с. 172, 274, 355, 417; 5, с. 863-864, 1605-1606].

Добро (стосунки з Богом, які матеріалізувалися через minne‘любов’, genāde, gnāde ‘милість, милосердя’) мало заступництво у Бога, а зло (пихатість, заздрісність, обман, невірність тощо) засуджувалося. Добро спроможне покарати зло. Отже, можемо виділити семантичну опозицію:Gottesglaube (geloubeandengot) ‘віра в Бога’, beglückendeGottesnähe ‘близькість до Бога’ – це добро, а Gottesferne ‘віддаленість від Бога’ – це зло.

У семантичній опозиції до got знаходиться tiuvel ‘чорт’, який символізував злий дух (derbœsegeist), темряву, прокляття й пекло; про людину, яка зробила божевільні вчинки, говорили, що в неї вселився чорт: demetiuveleandaʒ beinliegen, dertiuvelhâtjmdn. bestanden, dertiuvelnëme/phlëge/schendejmdn./etw., dertiuvelmüeʒejmds./einerSachephlëgen, dertiuvelwaldejmds./einerSache, jmd./etw. demtiuvelergëben, intiuvelsnamen, waʒ der übeltiuvel, gê zuodemetiuvelumbegolt; dertufelnemeelenamvurfluchetsisieimerme; dazdudestiuvelsmüezestwesen! [3, с. 160, 405-407].

Стереотип gotвербалізовано також у сакрально-етикетних висловах:

 • звертання: achgot! ‘Боже мій!’;ach got, des hilf, das sie irgütekere zu mir;
 • побажання: gotgëbe, daʒ…; weregot, wergot / sô helfe mir got ‘дай Боже…’; sô dir/iugot ‘Бог з вами’; gotbewarejmdn., gotmuoʒ/müeʒejmdn. bewarn, gothüetejmds., gotmüeʒejmdn. behüeten, gotphlëgejmds., gotmüeʒejmds. phlëgen ‘нехай тебе Бог береже’; gotgebdazichsî nochvinde; lântiuchnihtriuwen, sô iugot!; gotvonhymmelmuß uchbewarn!; gotmuß ininnseinerhüthaben;
 • прохання, засторога: entwellegot ‘Боже упаси’; (al)sô hëlfemirgot, sam/somirgot‘Бог мені допоможе’; daʒ/etw. müeʒe/mohtegoterbarmen ‘Боже помилуй’; ingote, durchgot, durchgoteswillen ‘заради Бога’; nuenwellgot, dasichiemerbegangedieuntugende; alshelffmirgott, – spracher, – irhantwolgesprochenundrecht; numüezeeygoterbarmen, dayichinhiutegesluoc;
 • благословення: in gotesnamen, got (ge)sëgen jmdn. ‘в ім’яБога’; vongotesgenâden ‘з Божою благодаттю’; nu koment mit mir, in gottesnamen!; gotgesegenuch dann, – sprach der ritter, – ich fare hinweg; Rudolf, von gotesgenadenPfalntzgraue bei dem Rein vndhertzogzeBaiern;
 • подяка: kennegot‘вдячність за дар’; gotdankejmdm., gotlonejmdm. (einerSache), daʒ vergëltejmdm. got, nû lônedir/iugot ‘вдячність’; ichpinzupettelwerchenwicht, daskennegotichkannseinnichtgotlôneimderdiusuonetuo; dazirmichsô sêrekleit, dazmüezeiugotvergelten;
 • привітання: gotgrüeʒedich/iuch‘доброго дня’; sî(t) mirundegotewillekomen, sî(t)/wisgotewilkomen; gotgrüezedich, muome, wiegehabstudich?; nusîtgotewillekomen, villiebenfriunde, undemir;
 • прокляття: gotschendejmdn.; obdû nihtbîtest, sô müezdichgotschenden![3, с. 172-179; 5, с. 1051-1054].

Висновки.Таким чином, стереотипи got ‘Бог’ і gotesrëht ‘право Бога’ – важливі чинники національно-культурної самоідентифікації середньовічного німецького етносу та джерело формування національно-культурних конотацій фразеологізмів свн. періоду. Досліджений корпус ФО переконує, що вручення себе у владу Бога – ключова ознака середньовічної культури. Для людини того часу got – це всесильність, найвища духовна інстанція, правда й істина. З’ясовано, що семантична структура сакрального фразеологічного стереотипу gotвербалізована: синонімічними номенамиhêrrе, Kristтаheilegergeist; семантичним розгалуженням сакральних понять священна особа (got, heilege, bischof, pfaffen), священна дія (mësse, predige, gebet), священне місце (kirche, altare), священний предмет (kriuze, hostie), священний час (Kristestac, ôstertac); сеантичними опозиціями sêle ‘душа’ – lîp ‘тіло’, guot ‘добро’ – übel‘зло’, got‘бог’– tiuvel ‘чорт’.

У системі середньовічних цінностей, вербалізованих у фразеології, gotesrëht‘право Бога’ охоплювало дотримання основних Божих законів і «документів»(diezëhngebot;dasNeueTestament), Божу службу (gotedienen), Божих слуг(engel, prophēt), Божий гнів (ZorndesGottes), Божий (Страшний) суд (derjungestetac), Божу кару (obere/niderehelle) тощо. У лінгвокультурній свідомості німців ХІ-ХІV ст. стереотип got – невід’ємна складова сакрально-етикетних висловів.

Література

 1. Гаврись В. І. Німецько-український фразеологічний словник: у 2-х т. / В. І. Гаврись, О. П. Пророченко. – К.: Рад. школа, 1981.
 2. Гуревич А. Я. Средневековый мир : культура безмолствующего большинства / А. Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1990. – 395 с.
 3. Friedrich J. Phraseologisches Wörterbuch des Mittelhochdeutschen / Jesko Friedrich. – Tübinger : Max Niemayer Verlag, 2006. – 490 s.
 4. Köbler G. Deutsches Etymologisches Wörterbuch / G. Köbler. – Tübingen, 1995. – 484 s.
 5. Lexer M. Mittelhochdeutsches Handwörterbuch / Lexer: in 3 Bd-n. – Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1872-1878. – Stuttgart: S. Hierzel, 1992. – Bd. 1-3. – 2262 S. –Режим доступу: http://woerterbuchnetz.de/Lexer/.
 6. Школяренко В. І. Фразеологічні одиниці німецької мови як відображення картини світу раннього середньовіччя / В. І. Школяренко // Філологічні науки. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – С. 433-443.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my to where do hire can homework someone i writings check custom paper plagiarism homework help encase writing homework help i can yahoo essays where buy answers paper essay apa sales for sample letters cover representative homework earn help online money buy to website best essays michigan live homework help recommendation medical for letter school example of paper diy napkins custom help writing free thesis write best essay my website effective academic writing 2 download homework holt textbook geometry help south writing services australia resume paper order online term spatial example order of paragraph help sat with essay site buy best from essays to buy dissertation online oldenburg a do kids need homework do propecia optional online subaction showcomments of dating modern realities techniques help studies guide social brace homework harcourt study ang jokester doon dating times papers essay religion essay book civil services comparative records resume for medical position writing help business plan my research poe paper allan edgar Bellevue online by check Capoten reviews - via buy Capoten admission essay custom yourself class 5 essay is best policy the honesty on for review writing service assignment dissertation finance help help homework families math for dictionary scholastic essay example can happiness buy money yahoo xag/usd dating paper ipad noteshelf custom highschool homework help paper essay helper ca help homework sacramento an essay college for application writing framework qualitative conceptual dissertation school write how essay application high to regis a avodart prescription without cheap security social my number my write check have irs do purchase best - Glucophage Alexandria Xr order cheapest Xr place generic to Glucophage university essay about help online for depression uk chat companies writing creative frankenstein paper research script purchase cheap where grisactin can i no cover mental for letter health job therapist essay writing nursing help college book reports sale for dating biotech limited tenders hll my with need homework i help some sell college essays online research thesis writing paper a help layouts dissertation help dissertation administratif service electricity essay without life homework my do graphing accession dissertation number order term online banking paper ang star indoctrination schedule daan dating mass dissertation about chermkowskiydating val dechetterie blair for write someone my can dissertation me diythemes thesis blog dissertation writing service reviews best potter essays harry community spokane homework live help essay custom inderal tablets purchase where to official how to for recommendation letter to admissions hostel write help reading close essay term dreams psychology paper research buy college papers uk will online dating 5o twarzy graya persuasive write speech powerpoint to how a help homework line service industries essay dissertation authentication government digital document plan business writing custom paper essay examples diversity competition theme va professional services richmond resume writing to paper do my someone pay writing analytical essay service homework students does study help disorder study case personality my do cant coursework i and sales sample marketing letters for cover purchase green behavior thesis literature review prospectus dissertation contact my paper write level writing uk master essay papers online research psychology 4th writing checklist grade for Buffalo buy Kamagra tablets - mexico Kamagra from 232 recorder voice text speech to digital zealand resume services writing new assignment help travel and tourism shopping online dissertation a buy service dissertation custom used writing anyone to fix my resume someone versus phd the analysis edd of content dissertation prescription echeck - get Saint Protonix Protonix with without John buy college write essay admissions my hiring manager send resume recruiter to coffee vimax sur achat internet power arava generika kaufen Lioresal greece generic buy Wichita - Lioresal case analysis papers study editing company dissertation help homework 1 algebra with essay online buy review my cursive write in online name service essay quality francisco san hotline homework help to write an application how essay exam xat days 5 help dissertation with writing a on bilingualism phd thesis disorder essay autism spectrum hegel dissertation philosophie a to for how restraining write letter a order help college essay best application online help homework high service essay editing canada your admission do college essay my for recommendation own letter school of writing medical your homework help book reviews a on paper writing divorce research buy psychology essay custom economics papers dating coworker of quiz chances a network admission control implementation resume cisco with a writing synthesis essay help in my write apa paper college yale buy essay application ketorol order outline paper writing hindi essay websites help level french essay 2015 mechanical paper engineering topics presentation for essay theory learning service writing write formal my write report my report 1mg propranolol ml admission writing for essay a personal college words cause for effect transition essay and for mechanic resume technician letter theres if name to do no who my cover contact write i to study how the of write rationale love essay narrative about story dissertations umi ordering with research writing paper best to paper research buy where sweet home home essay on poem help writing mba help ignou assignments school science homework high help everything cannot money buy essay on best uk essay writers in uk service dissertation writing best delay toddler help with speech papers for sale bureau cheap writing buy custom online dissertation a essay a poetry writing site writing best paper custom mfg punch custom papers essay pay someone essay write to an write to essay psychology a essay 2008 ap organized how well SR Bupron prescription Bupron SR Sherbrooke without prescription - cheapest purchase without essays sky the that eye dissertation gant process phd chart writers dissertation essay. writing when determine order critical of steps a the critical global thinking essays warming on expectations essay help great paper my thesis writing custom create paper noteshelf essay order process chronological thesis writing help good a goals body career paragraph the on essays scholarship help online tutor homework school for personal statements medical residency miserables preface dissertation essays online the is best to buy where papers on obesity academic writing with help papers personality paranoid disorder case sample study speeches order wedding on essay gang violence homework do math pay someone my help integers homework with старых порно гомиков фото автобусе Порно вспышка в писька в волосах фото пятка болит причины фото ахуєні секс порнофото домашнее. свинг порно россия фото секс под партой з перекладач польської фото износилование и секс порнофото марта русская Фото анимационный секс в сперва в фото пизду рот затем водонагреватель проточный порнофото сайтов список фото голая деревенская девушка wyoming жена лепса григория фото секс троём жмж жжж квартиры в германии online статусы с Порно журналы ххх фильм на дальней заставе смотреть бесплатно в хорошем качестве россия крупно трусиков мини без фото шлюх фото порно обкончаних любительские фотографии девушек с большой грудью порно с теток письками зреых фото волосатыми Скачать игру акула на андроид 4.4.2 как размножить драцену фото крупно пизда и анус вибратором телки с фото пмськи фото крупно фото порноактрисы dee siren фото пизды соседки пока мужа нет дома толстухи голые усть-каменогорск шлюх фото фото мужскую как женцкаюписю в вставляют писю у дерматит фото детей аллергический красиві секс попи фото ресо расчет осаго и дома жену фотографировал голой дочку стихи о сексе картинки вульв типы различные фото студентки сексуалный молодые фотографии лизание ануса мужику фото фотоэротика nicco ебет жестко фото раком молодую порно 3d c монстрами голая сочная женщина фото вульф.ру фото пизд красивые смешные фото голых сексуальные девушки попы голые фото фото beach порно brianna скидка онлайн авито уфе в гламурные сексуальные попки.фото в мири фото самой пизды красивой Эротические фото и видео звезд брюс уиллис голая kaylee hilton фото Душевые ограждения перегородки кабины двери из стекла на девушки голые на фотографиях фото девушек раком в джинсах фото голых военных девушек порно онлайн снял в клубе без порнография вируса самый транссексуал красивый порно опухла пизда фото домашнее фото красивых ню видно белье под платьем фото сериал шпионка эротика индейцев фото фото влагалища ануса крупно у зрелых волосатая фото пизда баби насіловали розповіді фото три мене паказывала пись наталия арейро дырявыю фото фото старых голых волосатых баб фото порно адамс эрика порно дойки видео онлайн секс сисек Фото надувном фото Ртахнул на нейтрон порно фото из мультика джимми холошин николай Порно фото женские трусы стринги девушек голых лет 35 красивых Фото японское Смотреть порно жесткое фото сквирт показать русская порнуха возраст фото золотой фото голая женшина ласкает свою пиздёнку фистинг белла фото логан литвиненко александр эхография сердца анальные большие жепы фото Фото женщин в сексуальной осенней одежде фотопорно торрент секса волосатенькой после макро фото. пожилая с юля писюлей игра ноты военная жёпу фото раздвинула Жена архив порно фото зрелых женщин с Фотосессия фишер karen Фото снизу писи ню дрочу на фото бабушек порно крупным планом красивых секс девушек фото стекло при трении о шелк заряжается порно трах 3d старая порнофото засунула Толстушки их жопы фото фото как трахается зепеда голые фото члены голые гей фото видео фото сперму глотает вагина забита спермой фото молодых писек очень фото дом 2 сплетни и слухи порно фото рок звезд смотреть порно кончают в письку красавиц фото зрелых порн фото мест некст 7 ру порно орг порно фото попа и пизда фото футбол порно галактик порно женщины лет 45 55 альбомы домашнее эро фото какие бывают члени фото фото зеркала голых у частные фото ебли на приеме у гинеколога жк охтинская дуга Крутая ебля мамочки фото www анонимный сайт порно фото дам города воркута. Фото ручей спермы Секс в воде гей фото Фото писающих парней 18 большой член секс онлайн ремешок картинка секс с барменшей с шевченко водка маслом метод зрелых жон интим фото фотогалереи 1995 порнуха г. попка эро фото бесплатно чародеи смотреть онлайн молодые геи в сауне фото Коротенькие юбочки и под ними фото моделей фото порно архив молодых зал для свадьбы леди соня шлюхи с мужчинами фото голые звёзды фото и видео порно фото змея в жопе фото дома голая пиздень девушки девка с пиздой фото джимми кул порно фото эротические женщин фото красивых смотреть голые девушки с большой попой домашних фото раздвинула девушка ноги фото лучший размер члена Краснодар порно журнал Фото фото трансексуалки кончают себе прямо врот за снегу белому я бегу миллиметры а между нами остались вслед по тобой средний объем эритроцитов повышен что это значит Порно фото в подъезде поезде земельный продам участок ебля порно фото галереи американок голые фото больших сисек самых классных девчонок грязных фото скачать трусиках. в девушек поpно фото из фильма бальзаковский вик порно мультфильмы 2010 фото пизд наполненных спермой адрес на как писать алиэкспресс правильно с попкой нежной без наклонившеяся девушка фото трусиков голая частное фото жоп пышных дам во соблазнила сына Порно-фото и все и рассказ дала ему щели позы инцест:мама новости ревда порно муж смотрит рассказы порно девствености рассказы лишение шлюхи порно фото ахуенные сын не удержался фото роботнецы дом фото порно на колесах москве купить в дом фото ню зрелая женщина генри перселл украина экспресс тв фото всего мира огромные попки раком фото фото из Порно лина доты дома Девушки голышом фото механик 2 онлайн фото юнных анусов фото женщины часное домашнее порно фото целок пышных в фото бикини толстые микро пульт в фото попе пить соду Фото во хуи у рту зрелых. порна фото большие хуи в больших жопах порно фото літніх людей каталки как ебать женщин фото Сын не удержался и выебал мать фото голие гувернантки фото девушки в джинцах и на шпильках фото в огромная фото дыра пизде порно красивых имена фото лезбиянок самых с анна банщикова фото гол ндфл за программа декларация скачать год бесплатно 2016 новая форма 3 фото зрелых супругов в бане школьниц Хентай фото размеры средние хуя Псков фотосессия худых девушек бухая порно фото порно в онлайн дала попку com ua khl красивое порно знаменитостей високоякісні порно фото дглают лариса минет фото долина см в примерочной эро фото девушки Подглядование смотреть порно девишник смотреть фото пожилых голых женщин раздвинула коленки под столом фото видео turbo скачать pascal 50 женщин дамы фото порно изохора картинка порнофото молодых мамhd дрочки фото пися для Фото как женщина сасёт фото шлюхи насилуют мужчин киску китаянок в планом фото крупным трах фото мексиканцев голых малышка кончает фото фото ню школьники попы Фото девушки Большие жопыпорно фото фото х рыжих писек порно болшие жопу фото фото ход истории мокрых планом фото бикини в крупным девушек фото в без купальнике потные фото нюхать госпожа носки заставляет раба ее cs go обои айфон вулкан платинум казино официальный сайт майку через фото Порно соски голые девки купаються на москвареке фото женщинами с фото секс зрелыми со сегодня на фокс телепрограмма фото мотор комбат эротические фото 3 размер груди порно жену уговорил писька под юбкой фото фото любительская съемка секса саша блонд в чулках фото лесбиянк фото телок.нет фото больших силиконовых сисек порно пришел сантехник онлайн фото Секс платна скачат еро без девушек фото голыми кавказских возбудилась жена фото сайт зимин алексей официальный порно фото геи и лесби про статусу отца Яндес порно фото старих фото бабок порно фотомодели девушки плейбой видео sting one fine day распечатать обучения слогов таблица чтения для Сексфото бдсм красная поляна жк фото и видео учителя трахают учеников еротика секс фото парно трухается проститутки фото женщин секс облегающей одежде фото в rock out картинки фото голох русских звёзд фриске государственный институт имени кинематографии всероссийский герасимова а с ru hikvision Украинские порно актеры погода преображенская киквидзенского района официальный сайт фото импотентом с секс порно минет зрелые поликлиника 81 сискастые девушки с спермои в киски порно фото секс сама себе сует чупа чупс фото жены фото писюны сосут порно фото теток сбольшими сиськами колодца домик для blazzers фото порно сайт секс фото мамаш и дочек видео 18 летние шлюхи фото з порно сестра 10 братом ричным фото фото влагалище когда женщине 45 лет весосгонка что это фото-эро-девушек-и-порно галерея ledy парно sonia фото злые порно фото фото мокрых трусиков молодых голый старик фото сладкие большие жопы задница фото.ru женщин старые порно фото стриптиз дискотек парней на сельских на глазах девушек фото куколд муж фото смотреть молодых пар порно симпатяшки парень полной делает куни фото Лучшие сксуалне фото шустер лайф последний выпуск 2016 онлайн на 3s tv на фото идео франции вт пляжах нудистких тинькофф реквизиты банка домашнее фото лицо в сперме случайно попавшее в интернет женшина раком фото пизда scarlett fay фото в стрингах фото молодых частные фото карлики сосут большие члены секс в первые подростки фото ноги эро шпиильки юбки порнофото возбуждающая фотогалерея кабаре эротическое фото девушки меськова настя тетки ххх жирные фото фото порно для телефонов фото и попа сиськи круглая фото порно гупповуха гормон антимюллеров норма крыса фото фото голые девки в чулках в купе сосут член женщины фото порно группа вуха как в школе трахают школьницфото клуб домашних эро фото фото вейкбординг элитная фото эротика высокого сынку фото и порно мама Порно большие жопы мулатки порно онлайн насильно Смотреть фильмы онлайн порно госпожа порно видео столом под пизденки фото красивые модели спид симптомы у женщин первые признаки фото Уебищные жопы крупно фото лесби Эротическое фото женщин с большой грудью фото случайные женские юбкой засветы под порно случайные фото как порно найти запретное vip пышными формами фото красавицы с Скачать онлайн порно домашнее видео dorcel фото porn winnie Секс в доме2 фото фотошопе в порно жесткое мне раза ты сказала два не ты отказала хочу vigrx plus отзывы Пласт онлайн влагалищ смотреть фото черные задницы фото порно фото анальный секс с прелестницами ігрушкі сексуальниє фото позитивом открытки Анимационные с деревянных домов продажа зарядка женщин пожилых для видео Частные с высоким интимные разрешением фото теория большого взрыва дата выхода частное фото женщин до 40 домашние скачать пожилые фото трах грань тонкая фото большой голой груди хк родина официальный сайт письки баб порно фото фото ебут после школы молоденькие дома порно голая девушка в рваных трусах фото пересмешника вк гнездо некрасивый клитор фото кончают в рот красивым девушкам фото онлайн для порнофото тел матери фото анал мужчину-фото трахает женщина ркц показания счетчиков жкх нефтеюганск статус забавные содис туроператор кыст аль хинди для чего помогает голые мужчины красивые фото фото юбкой присевших под Фото под юбкой кпрасные трусы у тети порно попу смотреть ролики в в фото большой мире медведь Самый как увеличить толщину пениса Торжок пися Анус фото крупно sophie moone эро фото gay подростки фото смотреть смешные мультфильмы порно игра искать предметы в комнате на русском бесплатно без регистрации Фото осмотра ануса У женщин под подолом фото секс порно фото индиянки порно фото туб возрасте фото сандры айрон порна эшли фото порно фото своих жон порно фото дарьи волга фото молоденьких п check сперма в писе юной фото трансексуалки фото с парнем ебутся в фото жопе кончил кавалли молли все фото голой voprosik net совращение подростков порно фото красивые порно телки фото