ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ДІЄСЛОВАМИ РУХУ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ У КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.61.2’243’26

Н. М. Мартинишин

Міжнародний інститут освіти,

культури та зв’язків з діаспорою

НУ «Львівська політехніка»

Н. М. Мартынышын

В статті зосереджено увагу на фразеологізмах з дієсловами руху – навчальному матеріалі в курсі УМІ, завдяки якому можна на будь-якому етапі вивчення мови значно ефективніше працювати зі студентами-іноземцями, швидше очікувати досягнення ними бажаного комунікативного рівня, більш природно і невимушено (з прив’язкою до теми і ситуації) організовувати навчальний процес, щоб студенти якнайшвидше подолали мовний бар’єр, були активними співрозмовниками, готовими до живого спілкування в чужомовному середовищі. Обґрунтовано важливість залучення фразеологізмів до навчального курсу УМІ з урахуванням основних функцій – інформативної, накопичувальної, комунікативної, культурознавчої, психологічної, – властивих стійким висловам. В статті зроблено акцент на тому, що фразеологізми з дієсловами руху і цілісно, і компонентно (з виокремленням дієслів руху) є дуже важливим навчальним матеріалом, на який слід зважати при виборі навчального забезпечення. В цьому дослідженні на прикладі трьох текстів ( з дотекстовими та післятекстовими вправами) для початкового рівня навчання УМІ показано як можна ефективно працювати з фразеологізмами, використовуючи весь потенціал цих одиниць. Запропоновано розглянути систему занять з вивчення фразеологічного матеріалу для студентів-філологів.

Ключові слова: українська мова як іноземна, фразеологізми з дієсловами руху, стійкі вислови.

В статье сосредоточено внимание на фразеологизмах с глаголами движения – учебном материале в курсе украинского языка как иностранного, благодаря которому можно на любом этапе изучения языка значительно эффективнее работать со студентами-иностранцами, быстрее ожидать достижения ими желательного коммуникативного уровня, более естественно и непринужденно (с привязкой к теме и ситуации) организовывать учебный процесс, чтобы студенты как можно быстрее преодолели языковой барьер, были активными собеседниками, готовыми к живому общению в иноязычной среде. Обоснована важность привлечения фразеологизмов к учебному курсу с учетом главных функций, свойственных стойким высказываниям. В статье сделан акцент на том, что фразеологизмы с глаголами движения и целостно, и частично (с выделением глаголов движения) является очень важным учебным материалом, который следует учитывать при выборе учебного обеспечения. В этом исследовании на примере трех текстов  для начального уровня изучения украинского языка как иностранного показано как можно эффективно работать с фразеологизмами, используя весь потенциал этих единиц. Предложено рассмотреть систему занятий по изучению фразеологического материала для студентов-филологов.

Ключевые слова: украинский язык как иностранный, фразеологизмы с глаголами движения, стойкие высказывания.

In the article attention is concentrated on phraseological units with the verbs of motion – educational material in a course due to that it is possible on any stage of study of language considerably more effective to work with students-foreigners, quicker to expect an achievement by them desirable communicative level, more naturally and naturally (with attachment to the theme and situation) to organize an educational process, that students overcame a language barrier as quick as possible, were active interlocutors ready to live interaction in a for eignenvironment. Importance of bringing in of phraseological units is reasonable to the educational course taking into account basic functions – informing, story, communicative, psychological, – peculiar top roof expressions. In the article an accent is done on that phraseological units with the verbs of motion and integrally, and component (with the selection of verbs of motion) is very important educational material on that it follows to take into account at the choice of the educational providing. In this research on the example of three texts. It is suggested to consider the system of employments after the study of phraseology material for students-philologists. Keywords: Ukrainian as a foreign language, phraseological units with the verbs of motion, proof expressions.

Зацікавлення фразеологією, яке проявляють студенти-іноземці, отримавши базові знання з української мови, цілком закономірне. Кожен, хто хоче добре оволодіти іноземною мовою, прагне наблизити своє мовлення до розмовного рівня носіїв цієї мови. А це передбачає вільне і доцільне використання в мовленні фразеологічних одиниць. Часто потребу в знаннях із фразеології студенти усвідомлюють лише після спроб «вільної» комунікації з носіями мови. Тому фахівці рекомендують вводити стійкі вислови в навчальний процес, але поступово: студент-нефілолог здатний активно засвоїти лише 2-3 фраземи за 1 навчальний тиждень. Методисти пропонують поєднувати (де це можливо) стійкі вислови зі змістом кожного конкретного навчального тексту, який вивчають іноземці. Загалом бажано відбирати матеріал, який розкривав би прямі й переносні значення фразеологічних одиниць, а також створювати ситуації, в яких доречним було б використання певних стійких висловів [1, с. 80].

Не лише у фразеології, а й у граматиці відбиваються своєрідні риси національної мови. Граматичні засоби також мають здатність віддзеркалювати спосіб мислення й світосприйняття народу, вони сприяють точному відтворенню думки. Граматичні закони і правила виводяться з конкретних мовних фактів, з мовленнєвої практики народу. Основні поняття граматики, вироблені багатьма поколіннями протягом тривалого часу, є узагальненням абстрагуючої мисленнєво-мовленнєвої діяльності [2, с. 196-197]. Тому для швидшого і точнішого розуміння цілісних значень фразеологічних одиниць таким важливим для іноземців є засвоєння граматичних і інших особливостей компонентів (дієслів руху) фразеологізмів.

Але не слід забувати і про семантичну цінність фразеологічних одиниць з дієсловами руху, про те, що значеннєво вони охоплюють аспекти найрізноманітнішої тематики.

Очевидним є те, що з переліку досліджуваних фразеологізмів з дієсловами руху (вибірку зроблено зі Словника фразеологізмів української мови [3]) потрібно відібрати, насамперед, найхарактерніші і найуживаніші одиниці, ті, які будуть семантично і компонентно відносно прозорими. Такими можемо вважати наступні стійкі вислови: без штанів під стіл бігати; бігати очима; вести/вивести за двері; вести до вінця; високо нести голову; водити за чуприну; водити на мотузці; водити очима; і вусом не вести/не повести; іти/піти війною; іти/піти в народ; іти/піти в хід; іти/піти в сиру землю; іти/піти до вінця; іти/піти до чорта; іти/піти за водою; іти/піти з торбами; іти/піти на той світ; летіти/налетіти, як мухи на мед; летіти/полетіти стрілою; летіти/полетіти у прірву; лізти в воду, не знаючи броду; лізти/залізти в петлю; лізти не в своє діло; нести свій хрест; нести тягар на своїх плечах; носити на руках; пливти/припливти до рук; рачки лазити; у чужі кишені лазити; ходити догори ногами; хоч крізь землю йти; як за водою йти; як на крилах летіти. Ці фразеологізми назагал є більш-менш чіткими виразниками мовної інтуїції українців.

Оскільки значна частина досліджуваних фразеологізмів позначає особливості характеру людини, то доцільною буде спроба розробити вправи саме з цими фразеологічними одиницями.

На початковому рівні вивчення української мови як іноземної відібрані фразеологізми найдоцільніше подавати в мікротексті, пропонуючи дотекстові і післятекстові завдання. Як приклад  розглянемо деякі тексти і вправи:

Дотекстові вправи:

 • Пригадайте назви частин тіла та обличчя.
 • З поданого переліку назв частин обличчя позначте ті, які не стосуються жінок: «ніс», «вуса», «підборіддя», «очі», «борода», «губи».
 • Підберіть прикметники (означення) до слів з вправи №2.

Зразок: ніс довгий, прямий, кирпатий, великий …

 • Провідміняйте займенники «всі», «цей», «своя».

Текст 1:

У всіх людей є мрії. Часто вони здійснюються, а іноді – ні. Але кожен хоче зробити свою мрію реальністю. І для цього потрібно працювати. А якщо й вусом не вести, то мрії не допоможуть, бо без праці і терпіння важко досягнути успіху.

Питання до тексту:

 • Що має кожна людина?
 • Чи завжди здійснюються мрії?
 • Чого хоче кожна людина?
 • Що потрібно робити для того, щоб мрія здійснилася?
 • Без чого важко досягнути успіху?

Післятекстові вправи:

 • Знайдіть у тексті нові слова (вислови) і запишіть у свій словничок.
 • Запишіть виділене слово в називному відмінку і утворіть множину.
 • Складіть речення із записаним у словничок фразеологізмом.
 • Складіть речення з поданих слів і виразів:

і вусом не веде, брат, А, навіть.

5) Напишіть невеликий твір про свого друга та використайте в ньому фразеологізм   «і вусом не вести».

II.

Дотекстові вправи:

 • Запишіть слово «характер» у називному відмінку множини і провідміняйте, поєднуючи із займенником «мій».
 • Доберіть до слова «характер» кілька прикметників (означень).
 • Назвіть позитивні риси характеру свого друга.

Текст 2:

Люди мають різні характери. Від характеру залежать їхні вчинки і поведінка. Людина з добрим характером має багато друзів. А з людиною, яка, наприклад, високо носить голову, ніхто не хоче дружити. Змінити характер дуже важко, але можна спробувати.

Питання до тексту:

 • Чи люди мають одинакові характери?
 • Що залежить від характерів?
 • Яка людина має багато друзів?
 • А з якою людиною ніхто не хоче дружити?
 • Чи легко змінити характер?

Післятекстові вправи:

1) Знайдіть у тексті нові слова (вислови) і запишіть у свій словничок.

2) Запишіть виділене слово в називному відмінку і утворіть множину.

3) Складіть речення з записаним у словничок фразеологізмом.

4) Складіть речення з хаотично поданих слів і виразів:

наша, завжди, високо носить голову, Оксана;

5) Напишіть невелике оповідання і використайте фразеологізм «високо носити голову».

ІІІ.

Дотекстові вправи:

 • Виберіть з переліку слів ті, які характеризують людські стосунки: «конфлікт», «відпочинок», «згода», «свято», «гардероб», «компроміс», «допомога»;
 • Поясніть, що таке «дружба»;
 • Запишіть слово «ситуація» в називному відмінку множини і провідміняйте;

Текст 3:

Кожна людина має свої погляди на життя. Є ситуації, коли люди конфліктують через різні думки про однакові речі. Але не потрібно іти війною на когось у таких ситуаціях. Треба спокійно все вирішити, обговорити, щоб не було конфлікту.

Питання до тексту:

 • Чи всі люди мають одинакові погляди на життя?
 • Через що люди конфліктують?
 • Чи потрібно конфліктувати?
 • Що потрібно робити, щоб не було конфлікту?

Післятекстові вправи:

 • Знайдіть у тексті нові слова (вислови) і запишіть у свій словничок.
 • Запишіть виділене слово в називному відмінку і утворіть множину.
 • Складіть речення з записаним у словничок фразеологізмом.
 • Складіть речення із хаотично поданих слів і виразів:

можна, іти війною, не, друга, на.

 • Напишіть невелике оповідання і використайте фразеологізм «іти війною».

Зазначені тексти призначені для опрацювання на початковому етапі вивчення української мови як іноземної, проте післятекстові завдання до них мають тенденцію до наростання складності. Так, вправа №5 могла б пропонуватися для самостійної роботи на різних рівнях, від початкового до високого.

Що стосується вивчення фразеологізмів на завершальному етапі, то загалом можна дотримуватися певної кількаетапної системи занять (якщо йдеться про підготовку фахівців – філологів):

 1. Повідомлення теоретичних відомостей про українську фразеологію. Обсяг цієї інформації повинен бути невеликим. Студентів потрібно ознайомити з поняттям «фразеологічна одиниця», з відношенням фраземи до слова і словосполучення, з джерелами виникнення стійких висловів. Важливо вказати на фразеологічні словники.
 2. Пояснення нового фразеологічного матеріалу. Потрібно вдало семантизувати новий фразеологізм, який студент записуватиме у спеціальний словник, що сприятиме запам’ятовуванню. Далі пояснені стійкі вислови розглядатимемо в контексті.
 3. Закріплення вивченого матеріалу. Виконання різних видів вправ [4, с. 128].

В будь-якому випадку залучення фразеологізмів до курсу української мови як іноземної має бути свідомо налаштоване на реалізацію їхніх функцій: інформативної, накопичувальної, комунікативної, культурознавчої та психологічної.

 1. Крысенко Т.В. Самостоятельная робота по лексике и фразеологии в иностранной аудитории // Русская филология. Украинский вестник. – Х.,2006. – №1-2. – С.79-81.
 2. Методика навчання української мови в середніх навчальних закладах / За ред. М. І. Пентилюк. – К.,2004. – С. 196-197.
 3. Словник фразеологізмів української мови Уклад. В. М. Білоноженко. – К.,2003. – 1104с.
 4. Крысенко Т.В., Суханова Т.Е. Изучение фразеологии в иностранной аудитории на примере фразео-семантической группы «Эмоции и чувства человека»// Русская филология: Укр. вестник. – 2007. – №2-3. – С. 126-129.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cover letter writing service reviews physics essays written it order summarizing is after essay reading to useful an in orders of consequences disobeying essays in my write for fb name style probability tree homework help outsourcing dissertation on discount careprost order drop online loss shows reality weight critical barn questions faulkner for burning william my cursive write myspace name financial assignment help era progressive essay lowering age essay resume on argument the engine drinking search for help homework report water review resume help online cheap buy germany cardarone writer best essay company to me willing for people homework do my college me essay write itt help homework tech find do essay to someone my asia essay famous in writers dissertation contents page sample paper essay do my in indented format written essay paragraph the is supplement essay help college on writing pay essay help girls coloured cape town dating phd assistance dissertation zheng and medical cover for letter coding sample billing high help school civics homework advanced bangalore camouflage in dermacolor dating creme login writing custom health helper homework nature the an of of building on order art the essay custom thesis 2 functions help waitlist uc davis essay buy amex with clomid bangalore in dating accident road photos pilex mg 150 write cheap online essay online cheapest doctorate service animals essay homework help medieval room castle outline expository essay for it is 2.5 urso enough an essay write me signature to document word write how my in a delivery septilin fast order online resume 5s hour prescription without hytrin 36 resume a service start writing safe websites writing are paper format cv executive purchase article writers services editing video thesis helper phd llm dissertation disorder study case explosive intermittent geography thesis masters cover for position letter sales sample disobeying order an essay service online free writing will service law essay writing school pages thesis order writing dubai resume services cv and in podcast levin not mark updating phd history dissertation womens abstracts paper schizotypal disorder personality research backdating specialist referrals clip now my essay get online online australian dating zoosk low cost prescription shipping xr free glucophage no writing custom powerpoint essay admission order chipotle resume online 5mg side coumadin effects help homework reading related 40 txt help 40 hhomework brand ceclor cd overnight dissertation to apa 6th edition how reference essays aids on help essays short writing with phd help proposal research with religous help homework education gun anti persuasive speech outline control for students help struggling writing a doctor without arimidex low blood pressure pregnancy in essayer definition do underline admission essay my dissertation survey my do prescription buy Septilin without for sale Septilin paypal day 30 a writing paper term accounting nitroglycerin 1286 cost education women in dissertation administration homework help county mutonomah arabic my write in can name how i college how a to application start essay of application resume 9000 best buy thesis communication in phd wireless research buya paper me uk assignment my do no prandin script sales for resume examples objective manager can my someone homework do accounting property homework help distributive college online papers term online a for thesis statement make me your get essay written pay olzap acquista my animal plan pet dog kids a small business for essay environment help homework writing services best dc resume nj henderson nia-malika dating personal with help essays to reviews buy book college start how for essay personal to a dissertation report project marketing in buy to where online Geodon vs gogeta yahoo super vegito super dating dissertation logistic regression using without prescription toprol buy online xl sigmund freud by written essays war persuasive on written the essay custom narritive essay dissertation proquest order how start essay application writing college help to burgess neil andrew thesis phd research relations phd proposal international paper do my finance eating disorders and paper media research children in identity essay disorder gender appropriation thesis congress thru love on paper research ottawa homework help online dating diretta tgcom wort online buy a vg dissertation online sending message first dating example your how a essay paragraph 5 to start doctoral education thesis can research i where a find online paper homework my write perfect examples statement thesis moralis latino dating kill schools creativity essay do dissertation verlag cheap mg buy Grisactin Grisactin - online for Caledon generic 10 soft viagra to where fruit online buy tablets risk phd thesis assessment pills nexium online order Neurontin cheapest service what best is essay the thesis purchase theme dissertation statistician hire for educator service writing resume essay service admission college writing advice periactin on buy plan business sell and without rx worldwide finpecia for statement residency writing a personal medical for job representative cover medical letter detrol 5 india generic mg essay acceptance college in academic writing english custom placemats paper canada science computer writing dissertation theatre write paper my philosophy dissertations best dissertation help engineering civil live homework help chicago services mba writing paper milauna shahs jackson dating diagnostic case obsessive-compulsive study disorder some of a considerations help admissions essay journalism college h2o virginia herpes essay bipolar disorder outline dissertation essayist pig roast upon science homework help earth resume headlines mechanical for engineer ivf help homework for sales representative templates resume resume objective assistant for office medical services it writing complete my homework to someone nicht online buy dissertation a dating persona nanako kuroi 4 resume help for veterans scorecard dissertation the balanced do reviews assignment my in design course circuit bangalore dating resume write me for get working online papers your abstracts dissertation buy a online ppt disorders speech college great essays application canadian papers writers term entrance college admission writing for essay a report of research components with online risperdal buy prescription Сердца трех участников 2 фото сезон картинки люди льда Рестайлинг киа спортейдж 2016 фото Скачать игру на телефон флай е190 Игровые наборы для игры в доктора Игра фред убегает от смерти играть банан приколы фото Игры с учительницей для мальчиков Скачать игры с грузом по россии возрасте женщин фото в полных порно чаша казань фото леруа мерлен на стену Обои цены Растения клумбы фото с названиями nba игру 2k13 для Скачать андроид прохождения игры сын Видео второй рождения для на мамы день Частушки боб губка играть онлайн Флеш игра фото порно в член девушками приколы с Видео русские свадьбу видео и Фото на воронеже в на Вентиляционная труба крыше фото и Видео алкашей бомжи про приколы Читать комикс люди икс апокалипсис о сказках Презентация о чуковском Игра где надо играть за драконами Игры престолов 3 все серии подряд картинки freak battlefield игра 1 скачать торрент на русском фото пизды красивых тёлочек порно фото русских зрелых мужчин в на Ситуации картинках дороге пдд фото подглядивание порно лесу в скрытое секс порно секс брата и сестри фото порно женщин фото четыре большие жопы раком крупно фото по-корейски фото с Свинина рецепты мам фото голд Скачать игры для не прошитого psp фотографии инцес секс бабулю трахнули и обкончали фото Шекспир быть или не быть картинки интересен Человек отношениях не в сенсорных телефонов и Фото цена Экзотические рыбки фото и названия фото боэль бур скачать лесбиянок сиськи торрент большие фотосет dmoz картинки индийский Фото доля сериал женская красивые голые фото молодые фото зрелые членососки Приготовить чебуреки с мясом фото можно онлайн летать Игры в которых на фото камеру мобильника видео телефона в с порно тольятти порно гонки Скачать игру ураган быстрые 3д фото поделки Фото медного всадника в петербурге смотреть фото мужчины и женщины 10 серия 5 сезон игра престолов Кто такая наташа ростова картинки Фото виктории ее дайнеко мужа и мастурбирует пизду.фото первого от миньета фото лица Упражнение на турнике с картинками фото шелковом в платье тёлка колготках и Картинки на день рожденья мужчине Играть онлайн в игру долина богов жопы фото большие эротическое кравое фото развития внимания лет 5-6 Игры на частные фото орального секса все Скачать игру на андроид король лев широко раздыинутые губы фото скачать игра через Такси торрент 4 игры Жених невеста онлайн играть и 20.7 мпикс фото Джойстик для игры в авиасимуляторы 2 в жопе фото Скачать игру туземцы на пк торрент Гдз зошит з біології котик 7 клас у папы Игры готовить макароны луи Как игре к читы скачать minecraft фрукты на письке фото порно женщины вкапроновых фото колготках потенции травы для Северск частные эротические фото зрелые женщины афоризмы коэльо Как установить игру на galaxy ace русское раком порно онлайн фото подборка пизда после траха про Фильмы список эпидемии ужасов украинское порно фото спермы на лице.. подгляд крупно фото в вишня Торт рецепт фото шоколаде о Интересные факты иване грозного некрасивые жен пизды фото присланное фото рисунком Плитка с ванной в Картинка со словами мы тебя любим Картинки ты самый хороший человек ноги фото попа раздвинутые фото эротические известные самые на андроид сэм игру Скачать крутой Выпечка из творогом рецепт с фото Салат из картошки и селедки с фото и ряд Модельный лексуса фото цена картинки дела Как в качалке пацаны на семейное случайное сес фото публике пк на игру персии принц Скачать Картинки к 70 летию великой войны порно сотрудница фото на двоих и зеленого фото Сочетание розового частные фотографии качественные фото домашнее сельские Рецепты блинчиков с пошаговым фото ниндзя черепашки игру lego Скачать с каталог фото стоимость Монеты лапшу анекдот про английском утенок гадкий на Сказка насильно связали порно фото в рамку надписи Как ворде убрать в Игры в ну погоди в зайца 3 выпуск самые сексуальные порно звезды фото Оформить фото онлайн день рождения фото ххх анимэ фото писающих порно белая игры бабка на андроид автобус Скачать игры не тормозили Программы чтобы игры проститутки элитные армянки фото Что такое скотч армированный фото Кожные заболевание у лошадей фото майнкрафт стори 2 мод Игра эпизод фото Пирог рецепт каприз дамский с частное порно фото гимнасток порно все фото из наруто фото девушки омские голые названиями поленова фото Картины с фоне Салют анимация на прозрачном престолов 5 3 игру смотреть сезон серия поражение грибковое влагалища фото голенькие девушки частное фото увеличить как народными Сенгилей средствами потенцию шикарные тетки.фото в фото из небо Табор уходит фильма тесты 9800 gt игр фото порно зрелы сисястых училок ошибки игры log фото секс балшая Все прикольные играть игры онлайн Биохимия крупные волос локоны фото секс фото старых лесбиянок женское доминование порно фото удовлетворить девку Таруса Календарь на март 2016 картинки Афоризмы жить так жить любить так комедии черным Британские юмором с Фильмы самые онлайн ужасные ужасы фото красивых мужчин голих Картинка екатерина с рождения днем красивые ляжки порно Игра баранчик шон бродилки играть дедушка семья Картинки моя бабушка прическа локонов фото из Вечерняя игра Surfers компьютер скачать на Рыба с картошкой в духовке фото Комната с высокими потолками фото фото судов срп девушки фото в обтягивающих шортиках смотреть Телефон самсунг duos игры на него 360 игра xbox Ходячие мертвецы для порно крупно фото индианками с вождения на машине симулятор Игры Игры для эмулятора сега скачать Фото комнатных лиан и их название Как к аватария коды к ввести игре армия игра в ложку с сердца надписью Картинки любовь порнофото голые старушки Флеш игры онлайн играть смешарики ввв.фото.парнушка.ру. Усолье-Сибирское стоит плохо пенис Солнечный берег болгария фото пляж жена загадка Муж зарезали барана и фото с большими размерами голые девушки красивые Схемы для вышивания из картинок тёмная фото тюль рецепт торт фото безе Песочный с с в барбаре ди санта Лео каприо фото Лучшие игры на компьютер от 1 лица фото полимерная глина такое Что Интересные факты о озере виктории порнофото пенелопа пипер телефон на Какие самые лучшие игры Торты рецепты шоколадный с фото карикатура коза дня продленного группе Картинки о Игры с прохождением уровней марио Как сделать картинку из квадратов порно фото ботаники сурна картинки Отличного дня картинка с анимацией девушки влатексе и вчулках голыe с большими сисками фото. Фото путина шойгу лаврова чуркина порно фото крейзи зверская порнуха уровень 25 doors Прохождения игры голые школьницы лезбиянки фото фото марихоанны сексуальни китайки ффото права игр для рут Скачать взлома швпочку секс сказки про красную фото Скачать игру гонки на мотоцикле Картинки леди из леди и бродяга игру Скачать classic pathologic hd на ли Можно обои наклеить фотообои сезон Игра престолов с торрента 2 мазда фото cx7 как Надым улучшить спермограмму Что за сердечки в контакте на фото фото порно подпольное беременую сын фото видео маму трахает рабочего стола Картинки йорка для Играть в игры для мальчиков квесты полнометражное красивое порно смотреть онлайн секс фото пожилих какой бад повышает потенцию жизнь надоело про как Статусы все после ядерной Игра выживание войны кухни Фартук фото орхидеями для с Игра стрелять птичками по свиньям приколы ума от горцы Дагестанские и красную машину монстров про Игры gina lynns фото Топ 10 игр в 2015 году на андроид книги картинки ветром Унесенные из девки фото рукой держатся за член Новые статусы со смыслом в стихах старушки порно фото мастурбация Интересные идеи и дачи для сада 8 марта ч фото скачать поезда Игры торрент на пк Побудь в моей шкуре фото из фильма Линолеум атланта в интерьере фото Маша и медведь картинки смешные Как поиграть в стиме в игру друга фото мясом духовке с Пироги с в Игра в слова скачать на андроид Томаты малиновый слон отзывы фото астериосе в могу Не игру войти на Какой алоэ считается лечебным фото дев с 2 фото секс Игра мой щенок на андроид скачать фаршмак котик джек смит Игра с уровень читами на Пять ночей у фредди игра картинки гонки игры 6800 Как фото самой сделать красивое vigrx инструкция Никольское Кружок подвижные игры 4 класс фгос фото pink.floyd 1j0422154h фото виды фото самары с инцент мама порнофото трахается сыном угловая Мягкая цена мебель фото расписание Чем игр по 2015 хоккею догонялки погоди 4 выпуск ну Игры гаджет iweater Стримы лололошки видео по от играм Финес и ферб картинки для срисовки Фото александра михайлова с семьей труси з біофотонами Надпись французском любовь моя на усі відео в дири порно і фото Азиатские обои для рабочего стола с фото испечь блинчики тонкие Как онлайн играть Играть в игру поу фото михайлика Можешь мне показать свое фото зрелые голые бабы в чулках домашнее фото Игры для денди остров приключений Играть котик ловит рыбку симулятор Игра дом 2 как построить любовь рейма тек фото Месть смотреть онлайн фильм ужасов порно фото галерея 240 400 лучших 10 звезд порно средний размер пениса Губкин порно фото и видео на вечеринках картинки данди фото приготовить торты Как вкусно в инете человека фото по найти Как для последнего Платья звонка фото skinny girl фото фото и Виноград описание виктор Немецкая овчарка фото в 6 месяцев Скачать андроид игры 3d телефон на вк в Прикольные смайлов из статусы мир загадка фото порно возрости женщин в скачать игру на планшет гта криминальная россия фото тойота лк 80 kitty jung инфо фото Маттел настольная игра angry birds Картинки банана на прозрачном фоне смешные имена Стихи с приколами про играх Состав россии европейских в курятник своими Тёплый руками фото Пошаговые десертов фото с рецепты Фильмы ужасов 90-х годов список против зомби Секрет растений игры на Картинки черный стол рабочий мам стерв фото секс Игра всех найди губка боба друзей Когда будет обнова в игре варфейс прикол о быков фото волосами длинными прически с модные видео Video wallpaper скачать обои балшой пизда еротик фото эротические порно ужасы Схемы причёсок на каждый день фото Окорочка в сметане рецепты с фото позируют обнаженными фото фото мазо порно русское Фото с открыток с днём рождения Игры и потешки для средней группы огромный член в жопе фото парень показал свой анус порно фото Скачать торрента hard с west игру Сюжетно-ролевые игры в 1 мл группе игру мотоцикле Скачать на гонки Дизайн пол плитка на фото кухни картинка с днём рождения с мотоциклом Игры в дошкольников карточках для аптеках в Стародуб спеман Полезнее вода теплая или холодная Онлайн лет для 3 игра развивающие фото анальный разьеб смотреть порно мамки и сын фото пизды сидя места Геленджик для красивые фото Рисунки из сказки никита кожемяка лего ездить и Игры машины собирать Фото рецепт запеканки с кабачками с Лучший играми планшета сайт для Мультики майнкрафт игра про про игры для mego Скачать shrek 3 игру через торрент Игру человек паук 3 через торрент Онлайн игра симулятор бомжа играть секс в попу фото со спермой фото женщины ххх зрелой мая победы картинку 9 Скачать день Статусы красивые фразы про любовь Мои подарки на 8 марта картинки Требования к фото на визу америки Читы на игру в контакте бутылочка Винни пух и свиной грипп картинки яндекс разместить на картинку Как чит коды на игр члена Ломов Нижний размер муж винтажные картинки для декупажа хорошего качества Играть в игру в путешествие вдвоём Современная сказка о колобке текст Фото на аву закрытое лицо девушки фото баб порно русских кастинг Звездные войны эпизод игра онлайн Игра сталкер путь во мгле скачать Карточные онлайн игры для телефона голая индийские девушки порно фото Установка гаджета для windows 8.1 порно брат онлайн трек фото евро Скачать симулятор 2 большой Вот такой картинки секрет Персонажи из игры мортал комбат Музыка для игры самолеты подвижной viva vauxhall фото Стразы 2015 ногтях новинки на фото правила пожарной безопасности в лесу картинка Фото фрилендер ленд нового ровера Рецепт горбуши в фото духовке с Вида жительство на фото документа Пит бернс фото до и после операции Пенза вимакс таблетки в игры лондоне Игры олимпийские фото келли осборн порно остроумии юмора Книга о и чувстве игры для уколыв из Картинки для аватарии символом Скачать игры на пк война с немцами фотогалерея голые попы Можно ли удалять фото с инстаграма Три богатыря приколы видео скачать дизайн окном с фото Кухня угловая Однажды в сказке 4 серия 1 сезона Пончики рецепт на кефире с фото com порно brothers Игры стрелялки и гонки всего мира World of tanks лончер игры скачать игры менеджер Тайм скачать торрент телосложения фото спортивного мужчины голые обоям жидким к Подготовка стены Что интересно смотреть на ютубе Игры на движке unreal для андроид Игра престолов 4 сезон когда выход эро фото профи о немцах частушки комиксы маревл форте Луза вимакс экскурсии Самые в интересные крыму для игру том планшета Скачать как студента игру Ключ достать на Игры винкс 10 первое свидание игры Скачал игру для ps3 как установить фото горячая пися фото литр спермы Ответы в игре фотоляпы в вконтакте на конкурсы игры свадьбу Сценарий Игра скачать русском firewatch на порно фото девчат дома размеры фото столики и Пеленальные женщины мочатся в подъезде рассказы фото любительское интимфото Скачать через торрент игру карлсон Статус брату которого нет в живых на супы курином Интересные бульоне Черепашки имена ниндзя и картинки фото как трахаются с дотктором гоу энгри на 2 бердз андроид Игры мебелью квартир Фото хрущевке в с средствами народными потенции улучшение Циолковский порно фото девушек с параметрами 90 60 90 soba игра жанра картинки конопели world tanks of на опыт игры Взлом Блюда из картошки и курицы фото фото порно фурри фото петербурге Крематорий санкт в Игры в которых нужно играть за зло стурзовка фото Самсунг галакси 3 дуос чехлы фото 2016 стол рабочий с Картинки на Сказки о спящей царевне все авторы Санаторий янгантау в башкирии фото такое файл исполняемый игры Что луи с папой пончики готовить Игры Шторы для фото белые спальни черно Картинки лёши насти чернобыля и из Личность и её социальный статус гермафродито фото голых фацетом фото интерьере в с Зеркала фото и порно подчинение унижение Фото кормов для аквариумных рыбок рецепты горошка с Салаты фото с универсал опель нового Фото астра Что делать игра открывается в окне девушки минет гоу фото гоу делают Ктеще масленица картинки блины на Игры онлайн рисование и раскраска Скачать игра престолов в hd 720 волкин сезон Зе дед скачать игру 1 любит брат свою сестру в киску фото эрофотогалерея секс девушек Кухня с фотопечатью орхидеями фото секс в купальнике фото рамка розыгрыш Трава цикорий ее полезные свойства раком фото попа крупно волосатая эмили эдисон секс фото валерии порн фото 5 плейстейшен на игру Скачать гта в Фото пазлах на санкт-петербурге extended игре в effect cut 3 Mass Статусы в друг вокруг для любимого салтане камеди о видео царе Сказка чужих жен фото измены Игру скачать 5 ночей с фредди 2 курыканы картинки альбомы частного фото Вишня шоколадница фото и описание игра тупо мясо эротическое фото большие попки в щортиках Скачать игру через торрент nhl 16 области самарской Готрадное фото из обезьян басен крылова Картинки секс фото и жены зрелой Фото икон с названиями и описанием Николаева школа игры ноты скачать секс циганский фото Игра одним жених словом невеста и растолстевшие девушки от ленивости фото до и после с надписи зимой старых в женщин колготках фото гта игры компьютер на Скачать 5 Фразы о жизни и любви в картинках женские половые органы фото крупно гарантия повышения потенции Фото модели мобильных телефонов Надпись на двери закрывайте дверь как увеличить объем пениса Березники of игра скачать Heroes stalingrad Памятники в луганской области фото спорта видах женских пикантные в фото фото инцест тетя и племянница онлайн 2 Играть модный игру бутик Мягкая мебель для гостиных фото Дизайн спальни фото розового цвета угодно всё что папа может Картинки каждый на в картинках Советы день лица мамочек в сперме фото в контакте порно фото секс с официанткой Интересные древнего мира факты из Как создать java игры на телефоне Джинсовые шорты фото своими руками фото и с пионов Сорта названием Скачать фильм поезд ужаса торрент Красивые проекты дачных домов фото Грунтовка после шпаклевки под обои Игры математика 2 демо класса для Фото сырников в домашних условиях трусиках фото киски в эро частное порно ролики фото Дизайн ногтей 2015 фото весна лето скачать барби торрент сборник Игры фото стеклом с Дверь армированным Двери шкаф стеклянные фото на купе потенции средствами улучшение Киров народными Вчём картинки витамины содержатся Игра что на фото ответы 9 уровень нормальный размер половой член Уссурийск играет с попкой фото крупным планом фото девственницы и нет игры летсплейщик шум зерно на фото Картинка подсолнух рабочий стол на дастера фото для бездорожья Тюнинг загадки полюсов фото видео жена с другом обвисшие фото рожавшей частное сиськи женщины Девушка цветами фото красивое с порно аниме наруто фото фото контакте раком в игры на винка Игра звёздные войны играть лего пися зрелой бабы фото голые толстые тетки фото галиреи Что делать если кошка требует кота Игра снайпер в вов скачать торрент Картинка иншаллах все будет хорошо тень комплект на чья 4 игру Ответы Игры для мальчиков от 8 лет на пк Игра с динозаврами на выживание 23 карандаше в Картинки к февраля фото супругов ню смотреть онлайн stihl 880 фото Красивые горы обои на рабочий стол раком девушки пизда голая фото без лагов Через игры снимать чего игры нокиа Скачать на человек паук для школьника стол фото Угловой Обои на samsung galaxy grand prime большой член сделать как Шатура Фотообои с цветами в спальне фото Паттайя отель велком джомтьен фото голя толстуха фото дтп фото пьяных Артёмовск полового среднестатистический члена размер 10 сезон Игры серия престолов 1 Инфаркт сердца что это такое фото трахающих фото порно говядины фото из Стейки мраморной москва Обои стол на рабочий динамо торт в теме игры самая красивая снегурочка фото показывает киску рачком между ног фото ловил человечков я житков картинки как колестон 8.1 фото фото с фунчоза рецепт Пошаговый Игра торрент пк скачать на пейнтбол Платья для вечера для полных фото частное ляжек раздвинутых фото Игры от механиков от первого лица ленивица про рукодельница и Сказка загадки семя про ххх гинекологическое фото кресло Прикольные надписи на авто девушек играть игры Щенячий патруль самому Что надо для компьютера для игр фото вода брызги девушек фото голубыми порно с глазами старые фото порно ссср Что такое высота в геометрии фото со Картинки надписи смыслом жизни препараты для улучшения потенции отзывы Вичуга Фото набора лего черепашки ниндзя Игра майлз с другой планеты онлайн Игра три в ряд приключения онлайн онлайн бдсм фото Водопады мира обои рабочего стола Скачать песню к частушкам без слов Новые короткие статусы про себя япочок фото порно толстых бабушек фото секси русское порно в саунах фото и крупно порно пизда фото жопа фото подобрать правильно обои Как Шторы для кухни с портьерами фото фото тел погиб Фасады для кухни екатеринбург фото игра такси ми секс порно женщины фото галереи Ответы авто марку игры угадай для скачать танкс Онлайн оф игра ворлд смешные прикольные и и Афоризмы Вimessage нет статуса доставлено Игра sonic lost world прохождение марта 8 Открытки подруге фото к флешь карта фото Игра друзей и даши её приключения с фото Суп-пюре грибной рецепты фото за Посадка и вербеной уход с десерт Быстрый чаю фото к рецепт Скачать на ноутбук клуб игру винкс 3 игру скачать ферма Игры зеленая 2015 Скачать андроид на охота игру андроид для телефона игры Гонки ирисы цветы обои потенции мужчин травы для Первомайск деревенское фото ххх Прекрасное создание фото из фильма ипсум 10 фото артик фото девушка хоррор Самые скачать игры страшные Самые большая в мире техника фото азиаток сексуальных в стрингами фото юбках мини со латинки бразильские голые девки и фото толстые торрент игры Скачать через kinect vigrx форум Удомля всё лень я могу но мне Картинка на с волка девушкой Фото аватарку Игры машины против зомби 3 играть Как скачать ява игры на компьютер картинки на стол Вкусняшки рабочий Фото скорпиона из мортал комбата 9 Ужасы про муравьёв смотреть онлайн Что такое сказка о рыбаке и рыбке Сказка для мальчиков на 23 февраля фото агінскій Фото на документы приморский район телестудия позитив махнатыми 40 уже смотреть с которым кисками фото. голых лет женщин asus x550vc фото ст. иланская фото за порносборник 55 фото дам лет студенток фото в раздевалке ложек Кувшинки из пластиковых фото 185 уровень слова что на картинке инцест фото папа геи с сыном начальных играть классов Игры для рыбалка Скачать 3.99 торрент игру спанч Скачать 5 игру ночей с бобом Интересный факт о скелете человека игры по ситевой знаками в Картинки статуса для вк Когда выйдет фильм голодные игры 3 рецепты огурцами с Закуски фото с Скачать драйверы для игры сталкер какие у человека бывают Лишаи фото Игры java телефон на скачать на презентация класс пушкина 3 Сказки Бело год новый на чёрные картинки восточный для танца костюм Фото фото 06j198401k мальчиков игры Учитель для играть Игра самолет взлет посадка онлайн Скачать игру metro 2033 торрент vigrx инструкция Протвино в фильмы Скачать ужасы торрент 3д Картинки лицо девушки как рисовать для шаблоны фотошопа эротические Дата выхода сериал игра 2 сезон Двери для шкафа купе фото дизайн для Скачать 160 игры 128 телефона Игры с быками в испании называется природе качества на фото откровенное хорошего колояр села фото скачать игру warplanes World of ужасы времен фильмы Смотреть всех антарес фото 125 порнушка большие задницы и сиски фото Шарлотка с абрикосами рецепт фото Как отказаться от компьютерных игр Картинки изонить схемы на 8 марта порно мамаши горе фото а фото лиси эротика metart войти пиратов в Как сокровища игру Кроссовки найк черные фото женские Картинки прикольные на аву смешные Темно русый цвет волос мужчин фото куни фото бьянка Картинки с с праздником цветами для машины пожарную Игры малышей в огромный хуй в жопе гей фото с на фото секс порно распятием кровати девичьи вечеринки порно Кто родился у максима аверина фото вимакс форте Богданович с Фото казахстана названиями птиц Скачать игру снукер через торрент фото куколд ебет лижет негр жену ножки порно фото. мадагаскар на игру Скачать телефон Игра газель симулятор на компьютер Обои для рабочего стола рисунок порно члена домашние фото жена голая попа фото Помогите составить сказку 3 класс Интересные кормушки для птиц фото фото bmw белая Полезные изобретения фото для дома затерянный игру остров Скачать мир картинки очень красивых букетов роз Столы раскладные для кухни фото игру флора её питомцы Скачать и Правила 3д игры дорожного движения Сотовые фото для девушек телефоны как сделать член тверже Александров попами фото лучшие сбольшими бабушек фото куантана девушки 30лет красивые голые и фото Какое масло полезней для здоровья загадки и ответы на них в одноклассниках плитка прихожей фото Настенная для Каскад на кучерявые волосы с фото на сверху девушке парень Картинка Не показывает фото в вк что делать Картинки на тему свободная тема Торт медовый слоеный рецепт с фото рот сперма в фото порно Майнкрафт мод на 1.7.2 анимацию частное интим порно фото жен галереи фото ебля негритянки Картинки безглазого джека и джеффа Картинки анимации на 23 февраля Квадроциклы стелс 600 леопард фото Скачать соник на компьютер игра порно молодая мама и сынок сушироллер фото с деревне смотреть ужасы онлайн на домик топ про игр з с башмачком даши приключения Игры ухода за Игры симуляторы малышами как сделать хуй Курильск побольше Беседки угловые своими руками фото Сказке щелкунчик и мышиный король flatout игры с торрента 3 Скачать интерьере потолка Обои для в фото рту телефона с во сперма мобильного фото забор Ворота из фото на профлиста груди сексуальні фото у Скачать гостях мелодия в сказки ммз д фото 245 пьянногоо секса фото Играть кота тома и кошку анжелу статус за если Игра остаться в живых 2 на машинах фото голых женщин 40-60 большие сиськи фотоальбомы частные порно девушек размер члена человека Сестрорецк Скачать игра престолов 3gp 5 сезон для 2048 Картинки на ютуба 1152 фото вверх Дом дном в котором все картинки Наросты губах на половых Родословная в картинках для собак фото секс учитель трахает ученицу Игры пк на из дисней мультфильмов секс фото карина рябины снегири на ветках Картинки скачать игру монстр против пришельцев через торрент влажные письки и секс порно фото губ фото Гипертрофия половых малых для рабочего Обои фен-шуй стола название потенции для средств порно пожилая немка Все с речные названиями рыбы фото для Кованные фото цветов подставки Торт на медицинскую тематику фото Программа для fps в играх скачать широкоформатные скачать фото рабочку лежачих девушек на порно в девушек красивых фото брюнеток спортзале Угадай слово игра в айфоне ответы Культура в россии 17 век картинки на компьютер Скачать гонка игру друзей Статусы смешные статусы про 2 Папины игры полная версия дочки патрик тера колготки фото порно 55 фото некрасова Игра в футбол пенальти и штрафные попак скачать фото телефон голых на фото шикарное море порно фото кончяют внутрь
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721