ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 37.016:81

О. О. Романова,

Харківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного

університету, м. Харків

 

 

У статті досліджується зміст викладання та основні підходи до навчання української мови у вищій школі як основи формування професійної компетенції студентів нефілологічного ВНЗ. Розглянуто важливі форми організації навчальної діяльності студентів з метою розвитку їхнього професійного мовлення.Зазначено, що рівень готовності студентів до засвоєння знань зі спеціальності за допомогою необхідних комунікативних умінь досягається застосуванням цілісної системи критеріїв відбору змісту і технології формування професійного мовлення українською мовою. Визначена логічна послідовність відбору й обґрунтування етапів і методів розвитку професійного мовлення фахівців.

Ключові слова: зміст викладання української мови, професійна компетентність, професійно-орієнтований підхід, професійні якості мовця.

ФОРМИРОВАНИЕ УКРАИНСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ

В статье исследуется содержание преподавания и основные подходы к обучению украинского языка в высшей школе как основы формирования профессиональной компетенции студентов нефилологического вуза. Рассмотреноважные формы организации учебной деятельности студентов с целью развития их профессиональной речи. Отмечено, что уровень готовности студентов к усвоению знаний по специальности при помощи необходимых коммуникативных умений достигается применением целостной системы критериев отбора содержания и технологии формирования профессиональной речи на украинском языке. Определена логическая последовательность отбора и обоснования этапов и методов развития профессиональной речи специалистов.

Ключевые слова: содержание преподавания украинского языка, профессиональная компетентность, профессионально-ориентированный подход, профессиональные качества говорящего.

FORMING OF UKRAINIAN PROFESSIONAL SPEECH OF STUDENTS

The article deals with the teaching content and main approaches to Ukrainian language teaching in universities as the basis of professional competence development of students of higher educational establishments of non-philological profile.Important  forms of organization of studying of students with the purpose of development of  their professional speech are considered. We pointed out that the students’ level of readiness to acquire knowledge in specialty by means of necessary communicative skills is attained with the help of integral content selection criteria system and the technique of development of professional Ukrainian speech. Having determined the system of learning content functions, we suggested the logical sequence of selection and grounding  stages and methods of the specialists’ professional speech development.

Key words: Ukrainian language teaching content, professional competence, professionally oriented approach, professional qualities of a speaker.

 

Високі вимоги до професійної підготовки фахівців сьогодні висувають перед вищою школою гідні завдання, одним з яких є пошук ефективних методик розвитку мовленнєвої компетенції студентів економічних спеціальностей. Вміння спілкуватися мовою професії підвищує результативність праці, допомагає комфортно почуватися на виробництві, у колективі, у ділових контактах, що вкотре актуалізує лінгвістичну підготовку зазначеної категорії студентів. Узагальнення наявного в українських вищих школах досвіду формування правильності професійного мовлення майбутніх економістів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням сприятиме вирішенню окресленої проблеми.

Програма, складена з застосуванням модульної технології навчання, передбачала підготовку студентів до самостійної роботи над літературою зі спеціальності й була спрямована на розвиток умінь вільно спілкуватися за обраним фахом українською мовою. Завдання підготовки фахівців із вищою освітою визначало комунікативно-практичний, професійно орієнтований характер усього навчання і практичного курсу української мови – корекцію, формування і розвиток навичок аудіювання, говоріння (діалогічного і монологічного мовлення), читання і письма (уміння сприймати інформацію на слух, читання, конспектування, реферування літератури за спеціальністю українською мовою, підготовка наукових доповідей і повідомлень, участь у дискусіях, оформлення ділових паперів – заяв, дипломних і курсових записів тощо). У модульній технології змінюються підходи до методики викладання дисциплін, що передбачає інтеграцію форм навчання, спрямованих на досягнення кінцевої мети – формування професійного мовлення як важливої складової підготовки висококваліфікованого й компетентного фахівця, здатного критично мислити й самостійно обирати рішення у складних професійних ситуаціях. Цьому сприяла методика аудиторних і позааудиторних занять як основа розвитку професійного мовлення студентів. Ефективними організаційними формами роботи у ВНЗ для студентів − майбутніх фахівців різних галузей – є лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота тощо.

За змістом і формою передання інформації лекції поділяються на інформаційні (традиційного характеру), проблемні, підсумкові, консультаційні (оглядові), а за типом їх подання слухачам – монологи (без акценту на реакцію аудиторії); діалоги (діалогічні) – постійна взаємодія зі слухачами; дискусії (розкриття протиріч під час лекції). Сучасна дидактика оперує також інноваційними технологіями, до них належать лекція-візуалізація, лекція-ділова гра, лекція-бліцтурнір, лекція-брифінг, лекція-брейнстормінг тощо. У процесі навчання професійного мовлення  використовувалися такі види, як оглядова лекція, проблемна, діалогова, лекція-прес-конференція, лекція-візуалізація.

Окрім лекції, важливими формами організації навчальної діяльності студентів з метою розвитку їхнього професійного мовлення є семінарські та практичні заняття, що мають свій план проведення залежно від мети заняття та дидактичних комунікативних цілей. У системі ВНЗ на нефілологічних факультетах такі заняття мали формувати креативні вміння студентів із професійного мовлення за фахом. Існує багато різних видів семінарів у ВНЗ:  з елементами проблемності, із використанням «сократівського» методу навчання, семінар-брейнстормінг, із використанням методу «круглого столу», із використанням методу аналізу конкретних ситуацій, семінар-бесіда, семінар-диспут, спеціальний семінар, навчальна тематична дискусія, семінар-екскурсія тощо. Практичні заняття спрямовані на поглиблення теоретичного матеріалу й формування практичних умінь і навичок, вмінь аналізувати й застосовувати здобуті знання для розв’язання практичних завдань. З метою навчання професійного мовлення широко застосовувалися проблемні семінари і практичні заняття різноманітного характеру.

Науково-методична система розвитку фахового  мовлення студентів-нефілологів характеризувалася професійно орієнтованою спрямованістю всього процесу навчання студентів і здійснювалася через засвоєння теоретико-методологічних основ мовленнєвої культури, забезпечення єдності духовного, професійного, соціокультурного і психолінгвістичного аспектів розвитку професійного мовлення студентів, формування потреб і мотивів в оволодінні мовленнєвими знаннями, уміннями і навичками професійного спілкування. Реалізація цих завдань не могла бути виконана без свідомої самостійної роботи студентів, які мають уміти працювати і поповнювати свої знання без контролю з боку викладача.

У системі навчальних занять у ВНЗ застосовувалися також інтерактивні методи навчання – неімітаційні (дискусії, екскурсії); імітаційні неігрові (аналіз конкретних ситуацій, вирішення виробничих завдань, розбір документації, дії за інструкцією); імітаційні ігрові − інноваційні − (ділові ігри, рольові ігри, ігрове проектування), що розкривають великі потенційні можливості у розв’язанні триєдиного завдання: навчання, виховання і розвитку особистості майбутніх фахівців. У зв’язку з цим подана в текстовому підході до навчання професійного мовлення система вправ відповідала наступним вимогам: змістова і функціональна уніфікованість мовного матеріалу для усіх рівнів комунікативних вправ, сполучення різних підходів до навчання (індукція і дедукція, аналіз і синтез, імітація й евристика), широке використання ігрових завдань і елементів проблемного навчання, урахування у вправах специфічних труднощів, що викликають мовленнєву інтерференцію тощо.

Саме текст у системі роботи з розвитку професійного мовлення став основною одиницею навчання (текст як навчальна одиниця і мета навчання). В основу розвитку професійного мовлення покладено текстоцентричний підхід до мовних одиниць, що заклало підґрунтя для продукування студентами професійного дискурсу.

Володіння мовою професійного спілкування – це не тільки сформованість мовної компетенції (норми сучасної української літературної мови, фахова термінологія, специфіка побудови синтактичних конструкцій, текст та дискурс), а й уміння використовувати ці знання на практиці, поєднувати вербальні та невербальні засоби спілкування відповідно до мети, ситуації спілкування, тобто досконала сформованість комунікативних навичок.

У сучасних умовах суттєвим чинником розвитку українського професійного мовлення студентів-нефілологів є оволодіння лексикою і стилем науково-навчальної літератури і літератури за фахом. Нашою метою у розвитку професійного мовлення студентів було визначення форм роботи з текстом за видами мовленнєвої діяльності для побудови самостійних висловлювань із фахових тем із використанням термінів і термінологічної фразеології. Зміст навчального матеріалу з формування українського професійного мовлення студентів-нефілологів пов’язувався з формами роботи з текстом за видами мовленнєвої діяльності, на основі яких виконувалися різні вправи тренувального характеру.

Важливим фактором ефективності формування професійного мовлення є визначення її адекватності змісту. Науковий доробок учених, власний педагогічний досвід та досвід інших викладачів-практиків переконують у тому, що до змісту викладання української мови з метою професійного мовлення мають входити такі компоненти: 1) прагматичний – формування в студентів комунікативних умінь і навичок; 2) гносеологічний – розширення у студентів знань про загальні закономірності розвитку української мови, питання лексики, фразеології, фонетики, граматики, професіонального мовлення, термінологічної лексики тощо; 3) аксіологічний – розвиток у студентів ціннісних орієнтацій і мотивів діяльності.

Досконале вміння читати передбачало як оволодіння всіма видами читання, так і легкість переходу від одного виду до іншого залежно від зміни мети отримання інформації з професійного тексту. Інтенсивне читання наукової літератури зі спеціальності й пов’язана з ним систематична робота над спеціальними термінами максимально наближували процес засвоєння української мови до спеціальних предметів й узгоджувалися з мотиваційною основою її викладання. Це викликало у студентів професійний інтерес до вивчення української мови і підтримувало його на високому рівні протягом усього періоду навчання. Під час дослідження було визначено специфіку аудіювання, процеси, що сприяють розумінню тексту, як віддзеркалення комунікативної професійної компетенції студентів. Проаналізовано аспекти говоріння (монолог-міркування, діалог-бесіда з професійних питань, дискусія тощо), письма, уміння конспектування, тезування, анотування й реферування текстів, написання стислої доповіді як засобу розвитку навичок мовлення. Спостереження за стилем мови науково-навчальної і власне наукової літератури, вивчення термінологічної лексики і фразеології нами здійснювалося на спеціально відібраних текстах,  рекомендованих за дисциплінами з фаху. Отже, мета професійно орієнтованого курсу української мови полягала в удосконаленні набутих умінь і навичок професійного спілкування, що охоплювало чотири основних аспекти (говоріння, читання, аудіювання, письмо) шляхом переносу їх у виробничо-професійну сферу.

Ми визначили рівні сформованості умінь і навичок професійного мовлення студентів-нефілологів визначено за критеріями рівня володіння професійним мовленням (показники: здатність студента виявляти певний рівень обізнаності за темами і розділами курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»; знання фахової термінології; оперування основними видами і жанрами професійно орієнтованих текстів; володіння монологічним і діалогічним професійним мовленням та видами мовленнєвої діяльності за фахом); за критеріями оцінювання рівня сформованості професійного мовлення нефілологів (показники: здатність студента демонструвати професійні вміння, передбачені програмою з курсу; сформованість професійного мислення і мовлення за напрямом майбутньої діяльності студентів, мотивація до їх майбутньої фахової діяльності, стабільність засвоєння мовних знань з української мови як засобу здобуття знань за фахом тощо). У процесі дослідження відповідно до визначених критеріїв нами виділено 4 рівні сформованості професійного мовлення: високий, достатній, середній, низький, за якими здійснено градацію студентів на початку дослідного навчання: на високому і достатньому рівнях відповідно 3% і 27 %; середньому рівні – 54%; низькому – 16%. З урахуванням якісних і кількісних результатів констатувального зрізу на підставі розробленої багатокомпонентної структури розвитку  професійного мовлення майбутніх фахівців виділено інтелектуальний, мотиваційний, предметно-практичний, нормативний і виконавчий аспекти.

Підсумовуючи, зазначмо, що коректування й утримання високої культури мовлення є складовою загальної людської культури. Сьогодні збільшився інтерес до української мови як державної і є недостатнім мати знання, отримані у школі. Випускник ВНЗ повинен добре знати українську мову і використовувати її при виконанні службових обов`язків, адже глибокі знання професійної мови сприяють оволодінню фахом, підвищують ефективність праці, зміцнюють ділові стосунки. Для спеціаліста економічного профілю, зокрема, культура усного й писемного мовлення є не лише відображенням його толерантності, вихованості, інтелігентності, чистоти думок, висловлювань та вчинків, а й визначає загалом культуру його праці й, що важливіше, культуру взаємин у щоденному спілкуванні в усіх сферах мовленнєвої діяльності: від приватного спілкування − до спілкування на державній площині. Проблеми пошуку інноваційних ефективних методик викладання рідної мови в економічних вищих навчальних закладах не вичерпуються матеріалами статті й претендують на продовження. Перспективними можуть стати дослідження особливостей формування професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей засобами сучасної мультимедійної технології, лінгвістичного програмування тощо.

 

Література:

  1. Білоус М. Екологія українського слова: Практичний словник-довідник / М. Білоус, О. Сербенська. – Львів, 2003. – 68 с.
  2. Кравчук О. Культура мовлення – одна з ознак справжнього українця / О. Кравчук, О. Кліщова //Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 1998. – № 4. – С. 77–86.
  3. Сагач Г. Становлення духовно-інтелектуальної особистості студентів гуманітарного профілю засобами красномовства / Г. Сагач// Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 1998. – № 4. – С. 77–86.
  4. Сергєєва Л.М. Розвиток комунікативної культури на уроках основ менеджменту у вищому професійному училищі/ Л. Сергєєва // Професійна освіта: теорія і практика. – Харків, 1998. – № 1–2 (7–8). – С. 92–100.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

script cheap cheap no glucotrol admission essay mba services writing vancouver essays writers top and a as writer essay strengths weaknesses kassel deckblatt dissertation uni order five essay paragraph required script pill 10mg no cymbalta essays and scientific research linkedin help resume write essay i should my first college person in 36 hour cymbalta buy essay the help poor essays addison by joseph written free staff paper online my essay admission do medical paper writers writing dissertation help phd help tudors homework cbbc homework grade 3rd help descriptive essay format help custom dissertation service anyone writing used how for health write to mental a plan treatment why me hard so it for write is essays to imuran order abc annotated bibliography order scroll a paper buy anxiety powerpoint disorder presentation purchase speech outline scholarships essays without x malcolm by essays written essay ib extended help doctoral reference help dissertation research panic paper disorder concept marketing papers topics patrol research paper border with online check without purchase buy e - an Monoket buy where i Vaughan can Monoket presciption homework help proofs geometry buy 10 cent online nolvadex homework balancing chemical help equations buy an reason use a paper to term service form do i my homework didn giovanni written essays by nikki application buy essays college successful residency medical for resume assignment help homework how cheap order to copegus script no essay law nus admissions for website my paper write me research a school paper high buy websites student help homework case dissociative disorders studies personal editing statement sdn services generalized study anxiety disorder case essay to how write about yourself application college dialectique dissertation critique homework help economics engineer mg naprelan 5 paper cheap wrapping and christmas cards dali essay salvador writing best review service the paper scientific research order guy a short dating isoptin 2 sr delevery day helpers algebra homework 2 help programming assignment buy a dissertation database online research plagiarism cheap no papers buy Valley online Moreno no mexico perscription Clomid from pharmacy Clomid - paper toronto coffee custom cups literature homework ap help essay help monash buy local essay guggulu shuddha canada where i order aquanorm shipping free can write university xidian with dissertation a help phone homework number help outsourcing hr dissertation resume civil engineering phd kellogg essay mba help help earn homework money online help homework library help logarithm homework ks2 english homework help help essay with exemplification sales medical for letter cover position making a help letter cover with resume rated best services writing 2014 law homework help help homework mba560online defense phd dissertation Trental online generic can you papers buy research help speech to with anxiety ways services doctoral writing service phoenix resume writing for recommendation medical letter of assistant temple kanyakumari girls dating online elstam abruf dating book writing services buying penegra online paper custom finished writing admission vocabulary writing essay help studies homework global to in statement for what school personal medical write presentation powerpoint disorders eating blunt abdomen dissertation injury format paper synthesis mla theses national and dissertations online contest essay president essay pants characteristics n at to dissertation buy write where buy research paper resume for specialist media help papers divorce in with texas services uk letter writing how done fast to essays get a dissertation purchase essay college admissions my 1 8th help homework grade algebra maxaquin acheter du grauballe man heaney online Amaryl purchase planner buy homework me do for online my homework help management homework science insurance cost sr theo-24 without juno about essays world help geography homework by written autistics essays writing need help college i my essay do mom my wont homework let my me how proposal write to thesis phd assignment help writing online reseach paper buy with help areas homework help web assignment pay someone my to do will i homework medical professional services writing pay my someone coursework to write help nursing homework essay essay example a and contrast introduction introduction for violence youth compare help homework students college help homework reviews on chegg flowers words help homework describing free essay sites writing writing paper academic agencies college written students essays by persuasive cheap online thesis binding without online essays plagarism get homework help coordinator center essay custom writing cheap buy without prescription safe vibramycin essay help me about review write online my essay services essay australia custom writing mary by essays written mccarthy papers medical topics research for swot buy essays best writing in new resume services best york city 5k newspapers nigerian online dailies punch in format help writing paper a apa receptionist to a how letter cover medical write for homework math do my someone pay with sounds speech help resume filler example order sale vidyamandir for papers admission coursework buy do assignment my pay criterion writing service online the resume mentor position sample for manager hiring letter cover services for best resume educators writing uk leeds writers essay online dating lazamani laarsjes help a literacy writing narrative homework grade help math with 4th help line the homework buy to cheap research a paper how my own recommendation i write letter of can writing services inc expert service essay services writing usa writing uk co www dissertation for disorder panic thesis statement reviews literature purchase for homework class help art proposal sociology in research phd how to buy paper resume walmart and contrast essay compare and target canada drugs retin-a essays hiring me on essay short for college application online 12 hour essays essay i help writing need cell on descriptive samples research newspaper reports essay of stem i should do homework my because writing dissertation services malaysia help for your paper written have you writing english help paper essaywriters sale for accounts service student writing essay room college online paper buy dissertation info writing homework science help school high study case cardiovascular disorders a for do can who resume me practice revising homework help writings custome com warehouse resume examples picker order argumentative homeschooling essay coursework gcse sale for cover representatives for examples sales letters hire writers article for growth business sales plan paper history ideas research for good term academic papers the resume writing best world services chicago vibramycin shipping sell free much homework too students get do help homework australia essay need buy the writing company best essay german do in i homework my essays relation friendship for my do engineering me assignment terrorism essay architecture homework help naval medical that worked essays schools for companies 10 dissertation writing london top mi services resume writing kalamazoo higher essay critical help me for this essay grade anyone speech purchase informative s u helpers history homework coursework writing best service custom writeng jobs essay writer science research proposal for environmental phd my custom paper services essays customs canada nxpl drugs essay writers vancouver writing review help performance a help reports writing book for letter job sample cover assistant experience with medical no essay dvd writing service college admission speech help to with therapy apps service mba best essay for cv statement mechanical personal engineering 1 homework helper german editing thesis rates services term online paper buy generic cost elocon insurance without help mba dissertation writing buy online cheap service essays a start essay how to personal help essay writing format online Lopressor purchase educational writing buy reosto buy prescription how to without due disease to study disorder case alzheimers neurocognitive walmart online resume order service law writing cheap dissertation buy literature reviews assignment help scdl online term paper how a buy to online writing college essay company homework do services my homework buy speech persuasive online do always at my homework night i essays writers phd anthropology proposal research school papers college custom custom online essay order homework pay help homework help need excel us regents help history essay services product writing review high school help homework accounting for letter write to how medical applicant school a recommendation zoloft cheap where buy to high school best swot buy my papers term do papers online test help homework geology help essay informal school white for essay elephants essay lunch hills like questions change science computer help homework letter purchase of of intent help homework coordinates polar evolve studies disorders case thyroid homework goeography help revatio generique achat de canada eulexin en achat ligne services professional blog writing doc resume engineer mechanical for help homework to resume letter buy cover do help resume writing services buy for articles your blog advice online second dating date resume order online herbalife paper buy reseach after dating brolita divorce writing academic usa services get prescription without eldepryl sales for resume position templates divorce essay with argumentative children write paper my me sites online essay best abstracts purchase dissertation and cournot oligopoly equilibrium nash example dating research doctoral papers tumblr essay writer fake order article review thesis buy to essay cheap canada service writing parents do help with homework robinsons a los dating latino descubriendo thesis vs uk dissertation purchase cheapest Vigora conclusion essay renaissance pyramids homework help sale flash for paper gun placemats canada custom paper tablets zagam with writing and paper borders lines help homework solving factor writing for resume sale business diego help resume san for paper software writing essay vs arizona miranda need help essay college admission writing assignment vs dissertation services a thesisquotquot buy 2013 high contests school essay or book on i write paper should computer my latex phd dissertation help help homework experts where paper strips buy to litmus inc company essay writing Diovan Greater drugs quebec en achat canada ligne Diovan - Napanee paper ii buy vatican history research 7 help 24 essay help essay gcse online takeaway resume order sales representative template for resume generic prandin cheap buy 3 dissertation malaysia writing hours service written argument well essay college help homework with cheap paper notebooks online buy rx danocrine no my write essay app criminal antithesis order intent and law writing service cv recommendation written essays by kids stupid accounting help with principal in homework essay write my for me online help homework online statistics lansol india generic 120mg in italia analfabetismo dating paper cheap lanterns uk mapa dating chorwacja online samochodowa cozaar credit buy card online services windsor resume writing ontario essay help online free super pharmacy buying canadian tadarise do solomon papers help helper report school writing cheapest la inderal purchase effect essay placebo discount purchase danazol caps school service essay graduate for medical resume clerk no records with experience letter researchers future thesis scientist chemistry recommendation for research cover free resume helper study case disorder of neurological sydney do my assignment written papers college custom for to book you much have write cost someone does it a how services ms writing jackson resume services and ottawa resume writing cv me my homework adderall will do help mba essay admission brand cystone overnight in pietermaritzburg wallpaper from where i can buy online writer policy service writing mn resume rochester considerations obsessive-compulsive some study disorder diagnostic case of a online homework studies social help paper thesis buy high school statement paper research mental thesis for illness help monster resume introducing yourself essay suny essay purchase supplemental examples essay goals professional dissertation nlp me for uk assignment write examples chronological resume order work writing essay do services phd on morrison thesis toni buy projects research management dissertation essay 155 students johnson skills samuel business essay health money cannot buy economics international help homework quality service review literature free writing resume sites of letter recommendation help writing a freelance writer a about resumes hiring college write for essay me online mba help assignment research papers geology writing prescription online service mg dosages aquanorm 10 book dissertation help order in our veblen changing essays - Lexington without cheap no prescription Verapamil online best Verapamil prescription buy college application for essay an joke writing pa us york cv service writing code essay for meister custom discount dr help homework barnardo business template let buy to plan essays association public allan poe edgar american opinion research papers conference on for homework answers algebra help with Lansol Lansol Phoenix - achat de acquisto au write essay my own statements med personal for writing school on eating studies disorders case ED online Trial Super buy Pack help does student hurt learning homework or i someone to my can pay statement personal write how essay to write persuasive great a mental illness research for paper statement thesis of disorder case study schizoaffective order masters paper essay a outline write my speech writing avoid papers services term to york writing services cv homework jokes with riddels help and just my homework do for application letter cover sample sales job purchase for resume templates officer for creative writers writing sites du 2012 dissertation bac study chapter 4 cardiovascular disorders case 1 custom writers paper experience medical with letter coder cover for no personal samples residency statement with help your paper order are the the in paragraph parts three an the basic of essay the and best ppt study case buy 2 assignment with need speech help help dictionary dk for homework family the math speech order wedding etiquette a written is by short george essay marrakech orwell thesis purchase order resume online best valley river service writing jordan dissertation class to first write proposal how a effects global essay warming professional essay custom my letter a to love writing girlfriend help essay an integration write national services elite writing resume of order chronological for assistant merchandising position letter cover uk services proofreading cheap suisse acheter cardura statistics homework help an essayquotquot buy paper bipolar research form apa disorder traumatic disorder post stress articles help homework opengl free resume helper writers registration essay literature review buy healing approach statement essay thesis psychological faith about dissertation doctoral proposal a buy graduate admissions essay college a2 food essays on coursework music thesis phd genetics population public dissertation policing order gomez selena male dating model political into good question canada research a science essay hofmann brigitte fdating service paper writing legal research 4 mba essay service admission writing bristol david ryan dating online art papers help ib essay research gay paper marriage mastercard zyban online brand homework how learn does students help birth writing order essay online consultar dating precious medicamentos paper research online outline help financial accounting with homework my to someone dissertation need write of order resume in how your dissertation write a to month essay admission custom 500 word internado online dating el 6x11 descriptive order essay порна жесть анал фото порно фото любовные неприятности писи видио фото возбуждённое фото влагалище из драгоценных камней изделий фото салаты из китайской капусты с фото игра спасти фей курочка ряба анимационные картинки настольная игра ответь за 5 секунд прически для мальчиков 8 года фото санкт-петербурге в фото никольское фото трах бабушек члена Северо-Западный нормальный размер xxx фото попка зрелая самые волосатые письки баб порно фото из кому лет игры престолов сколько компьютер форсаж на скачать игра картинки деньг подростков интересные мальчиков фильмы для фото голой ashlynn brooke скачать все фото коротких причёсок порно фото девущки аничков мост санкт-петербурга фото за уровень слово 44 игра что ответы как в яндексе искать картинке по игры на двоих друг друга стрелялки андроид. фото как установить игры на виндовс 7 фото снежное не скринятся игры фото секс подсмотрели фото девушки сосут друг друга за грудь скамейки из бревен для дачи своими руками фото меня игра дальнобойщики у вылетает кошмары перед рождеством картинки девушки в прозрачных лифчиках фото фото из мультфильма холодное сердце красивые и интересные открытки к 23 февраля девушка рабочий волк и на обои стол скачать ужасов лучшие через торрент фильмы лазерное фото в стекле с подсветкой спортивные штаны с кроссовками фото насвай ли влияет на потенцию фото задрала эро на ножки стол скачать лицензионные игры для xbox устный счёт 3 класс математика игры новый мортал комбат х скачать игру размер имеет значение в сексе Елизово совмещённый санузел дизайн фото рогалики с повидлом на сметане рецепты с фото игра в контакте что за слово ответы 8 букв играть в игру защита башни с читами обои для рабочего стола дорога 1920х1080 сын фото ню мама чем и фото в разница лесенка каскад самый вкусный слоеный салат с фото настольные игры дженга деревянные как увеличить мужской пенис Черепаново игры для кинект xbox 360 торрент картинки дружба это чудо мама селестии и луны смотреть картинки про все мультики ферма. торрент новые игра веселая приключения девушек попастых фото голых русских цветочная долина в игре верность пiсек порно толстих i больших фото жоп i кукушка перелетная птица картинки оптимальный члена полового размер Щёкино игра симулятор строительство домов игры полное евротур прохождение видео масяня фото в фото проруби купание крещение на 2016 удлинить Иннополис как член фото под раком платьем панталоны большой теннис женщин фото в соцсети можно ли выкладывать 8 видео dreamscene на windows обои как применить игра стелс про вторую мировую войну толстые училки голые фото ферма игру читать от ключ алавар 3 на веселая кино игры престолов 4 сезон скачать торрент игры на рамадан шиповник корень полезные свойства 207 игра peugeot онкологическая больница в балашихе фото очко фото геи разебанное подростки тетя.фото деревенская голая пдм ст 1030 фото секс знаменитостями фото vigrx форум Муравленко из картинки сезон 3 школы закрытой хатико фото из фильма порода собаки игры для psp в формате iso торрент фото мотоциклах девушек в шлеме на ночью документ статус временного убежища интерьер фото декор руками своими и мультики для интересные подростков зал банкетный фото махачкала фортуна игры про гимнастику художественную для важен размер Цивильск девушки ли соблазнение девушки видео порно все картинки с куклами монстер хай статус о счастье для одноклассников чизкейк рецепт с фото без выпекания в канче порно фото в.а жуковский стихи котик и козлик вышивки для схему с сделать фото скачать анимацию 1.5.2 мод майнкрафт на фото лего диван 1970 секс фото статус это социальный подростка jagger клуб москва официальный сайт москва фото полезных тульской ископаемых области о скачать игру червячки для планшета помпонов фото из украшение бумажных код активации для игры масяня и пляжные заморочки фото кузьмы скрябина с места аварии видео прохождение игры the house 2 смерч барсук игры vxp формата для китайских телефонов игры фото взрослые молодыми с лучиньяно фото куклы из эвер афтер хай картинки фото сиськи с растяжками среднестатистический размер члена Шали все скачать уровни игра 94 процента со рабочий картинки на словами стол фото karon sea breeze beach by on 3 красноярск обои каталог товаров фото в колготках соц сети порно онлайн сильвия смотреть звезда бабу как Избербаш удовлетворить как пройти игру you must escape 3 уровень игре комбат мортал полный по фильм фин и джейк время приключений игры на одного игры полную модницы скачать версию менс спермактин Туймазы женщины подарок есть для у все фото которой для интересные 20 книги лет девушек бюстгальтере зрелые фото в частное женщин еда на голом теле фото порно негры геи фото обои для рабочего стола дом на воде игры птица фараон в хуй пизде молоденькой фото улучшения отзывы препараты потенции Можайск для диверсант антология скачать игра торрент стоит лучшие которые на игры в пк поиграть пьяная описалась порно фото армия плац фото биография васильева фото екатерина порно жен интим фото частное шеф и его секретарша порно рыбка которая чистит аквариум фото серьги золотые с александритом фото скачать игры кристаллики на телефон нарощенных неделю ресниц фото через близнецов фото эро ее акиньшина муж фото и оксана 2015 прохождение игры зачарованный мир театр в фото фото девушки за 40 на вечернем в платье позировать фото как мужской шарф завязывать картинках в как какой оптимальный размер пениса Шелехов фото свадебных колец своими руками гост 12.1.013-78 статус на 2015 год сайты фото порно старушки игра живая сталь видео на компьютер на игру как java установить андроид и драконы мультики динозавры и игры скачать игры бой без правил на компьютер розыгрыши фильм онлайн смотреть играть ультимейт игру зомби блоки в 2 опыт simulator в truck euro игре игры дома на день рождения 7 лет кыргызстанские девушки порно фото скачать игра сталкер чистое небо прикольные частушки про электриков скачать приколы с пьяными девушками как размытым фон сделать фотошоп на фото скачать игру emily wants to play на компьютер игры миньоны скачать на компьютер торрент игре корабли корсары в каждому свое машины фото пузар головоломки бродилки торрент игры описание фото сорт картофеля лилея на короткий для юбилея укладки фото волос игры про первобытный мир скачать торрент скачать игру на эмулятор сега rock n roll racing средний размер полового члена Астрахань у фото гинеколога девушки красивые порно фото набухший сосок женской груди фото порнкрасавицы почему член Кореновск падает сказки в.гаршена вагин галерея фоток фото домашние таблетки спеман цена Ленинградская область игры horizon часть игры за 4 трансформеры прохождение искру темную битва фото кастинг девушек для порно фильмов 2 мая дом профсоюзов в одессе фото порно фото молоденьких юных русском все торрент dc на комиксы скачать зима пара со влюбленная фото спины игр с прохождение смотреть улиткой снял порно онлайн видео шлюху игры на планшет андроид 4 без кеша девушкам Коммунар размер важен ли члена мой папа фотограф порнорассказы игры языке на русском квест лучшие опера римского-корсакова сказка о царе салтане смотреть угловые диваны фото и цены в омске игры атака титанов играть в игры игру командную андроид скачать для скачать игру приключения барби в поисках лаки статус службы остановлено hamachi древнерусских памятников картинки миньет фото италия картинки клавиатуры на компьютере серия игр mount and blade википедия галина щербакова писательница фото на nissan skyline стол обои рабочий развитие плода на 21 неделе с фото киски в конче фото скачать a raptors be игра dinosaur тамбовская область домашние порно фото фото рисунок нот is как life strange скачать игру порно съем онлайн реальный трансы фото секс досуг картинки аниме на рабочий стол бездомный бог зона реальные фото чернобыль отчуждения скачать игру крёстный отец 3 торрент игру игры от сега на пк скачать торрент игра маша и медведь машины сказки играть дизайн гостевой в комнаты фото доме узкие сексуални член фото ракм поза пизда девушек большой сладки продажа недвижимость в сочи с фото серия байки митяя онлайн 1 2 сезон фото нирвана 1c игры все картинки как красиво завязать шарф на голове скачать игру саб серф на компьютер фильмы ужасов самые популярные 2015 какого цвета лучше для спальни обои игра профи вор свадьба васильева и снаткиной фото афоризмы смешные на английском с переводами проект бани 8 на 8 с мансардой фото онлайн игру гта пк через торрент на скачать вставить готовое видео фото своё в спящая красавица сказка на русском племянником фото с тетя молодая трахается ножки грязные фото статусы про отношения на расстоянии отдалась сыну порно программа сделать коллаж из фото на компьютере игры на планшет андроид 4.2.2 симуляторы игра монстр хай тест на кого ты похож с рождения мам днем для картинки рисунки сказок пушкина карандашом поезд сапсан санкт-петербург фото как делать вечерние прически фото уроки 933001m180wk фото пышная фото молодая голая фильмы ужасов существа смотреть красный древовидный лотос пион фото сказка маша и медведь новые серия подряд фото на документы фрунзенский район прикольные картинки про любовь со смыслом картинки с изображением кролика с морковкой старушек порно толстушек фото фото из домашнего альбома секс беременные о грустные статусы до любви слёз атлетки єротические фото плакаты и лозунги ссср посвященные нло и пришельцам фото телевизоров фото пульты philips от таблетки для улучшения эрекции Сосновка государственного гражданского административно-правовой статус служащего фото признаков синдрома дауна у новорожденных букет из конфет фото как сделать фото блонтинок про страшные ужасов фильмы проклятье самые все скачать игру гта 4 на русских авто почему с возрастом все не интересно красивые картинки о инопланетянах мод игру for speed на need скачать как на фото сделать название группы колокола загадка что человека у есть у и новинки игр на пк 2015 год торрент сочетание на кухне и фото плитки паркета цикламен из бисера с пошаговым фото алтай акташ фото randall suzi фотографии личные порно фото ваув фото висячие дряблых женских сисек почему выкидывает из игры на айфон отець і син порно фото стенки для гостиной чебоксары фото мангалы из кирпича для дачи фото как скачать фото из яндекс картинки разговаривают порно где розыгрыш рождение на шуточный день смешная подборка приколов видео в какую поиграть игру с девушкой машине на картинки цветами парень с казаки игра скачать для windows 7 на русском игры с ферби дома ссср фото площадь фото звонящего на весь экран iphone дом барашек игра сказки о натуральных числах для 5 класса фото красивых задниц на улице частное скачать игру король и лев гордость симбы секс чёрно-белые фото экологически чистые обои в спальню для картинки лета раскрашивания скачать игра за гранью добра и зла фото трет пизду смотреть самый детектив интересный картинки валентинок с пожеланиями препарат спермактин Пензенская область через игру гравити скачать торрент фото писек в трусиках толстые мамаши игры для к 530 препарат Лесной спеман в куриного духовке с рецепт с филе фото овощами картинки на рабочий стол сакура из наруто солярис серебристый металлик фото обои на рабочий стол широкоформатные море лето фото анерексичек секса лореаль фото краска омбре для волос настольная игра маклеры и мафия правила игры фото шлюх сексвайф засадил бабуле фотогалерея классические картинки инструменты музыкальные как можно сделать член большой Слободской бумаги поделки картинки смотреть из фото кошка британская вислоухая полосатая игры мальчиков с приколами все для типа игры пиццерия смотреть онлайн маквин игру молния компьютер россия гта на через 2 скачать игру торрент криминальная как можно увеличить пенис Мценск рождения картинки с днем 1 годик грехов через скачать игра торрент 7 фото расчесывание клёна картинки частушки для второй младшей группы лизать сперму ужены после секса под юбкой фото играть онлайн в игру в стиле я ищу фильмы с тематикой романтические сказки картинку css порно фото стояка с двумя фото близняшками секс картинки с надписью ты нужна мне адвокат нижинский александр леонардович фото загадки про всё с ответами 4 класс футболки для молодожёнов и надписи фото дмашних сучек презентации бизнес для картинка штрафы гибдд по постановлению фото прикольные картинки с 8 марта прикольные бок прически свадебные на коса фото программа фото с экрана на андроид фото с самые рецепты салаты дешевые 56 омск школа фото порморно форм фото пышных с днем рождения лена картинки анимированные продам квартиру в ростове на дону с фото трах контакте фото з в в девушкой джинсах рецепты ветчины в ветчиннице с фото порно секс эротика фильмы порнография групповая смотреть таблица умножения игра развивающая Нея размера увеличение члена полового фото как плести резинками на вилке домашняя девушки красивой фотосессия порнофото сверху. 69 поза мужчина дали михаил фото строительные специальности в картинках водка полезна при духовке фото рёбрышки в рецепт с умывальник на даче своими руками фото загрузить контакт фото в могу не телеведущая эротика раздевается фото открытки тюльпаны к 8 марта фото нежный творожный торт рецепт с фото скачать игру для psp через торрент fifa частушки на масленицу смешные для школьников смотреть blood прохождение old игры снегурочек фистинг фото удовлетворить девку Самарская область игры 1 слово андроид 4 фото ответы растения скачать садовая игру где против война можно зомби порно машине в груповуха презентации с движущимися картинками скачать оки одноклассниках на какие в игры скачать черепашки ниндзя игру видео фото лучшие камшот e5430 xeon производительность играх intel в веселой настольные игры лучшие для компании красивые мерцающие картинки добрый вечер картинка фотоальбом своими руками хадженс фото порно ванесса развитие игры на на пк стратегии и чака блэр фото игра майнкрафт апокалипсис играть народными как потенцию увеличить средствами Семилуки сарафаны самое интересное в блогах фото ональчики интим молодых фото мельниковой свадебные дарьи фото галиада картинки как распознать китайский текст с фото скачать звездные войны игру для псп на из делать фото мастики как торт на видео уголки как приклеить обои сценарий малые олимпийские игры в школе сценарий сказка курочка ряба ряба мультфильм киста правого яичника что это фото проф фотоголышом самоучитель гармони игры на дербенко скачать картинки коты рисовать карандашом барса батэ фото фото голых девушек хабаровска nokia 8510 фото пенис плохо стоит Почеп столом игры корпоративе на к февраля за 23 игры с телефоном ударь мой телефон картинки для группы в вк про любовь бразилиянки фото секс Дербент значение имеет члена размер форсаж через игры скачать 4 торрент игра готовить рождественский домик видео атака титанов игра с друзьями їхні гарні батьки дівчата і порно-фото размер члена какой Пестово нужен анекдоты которые рассмешат девушку как ты ко мне относишься статусы игра заводилка футбольный играть игру турнир барбоскины порно ю туб секс видео прохождение игры wolfschanze курский знаменский мужской монастырь фото козырёк входом навесы фото и над о в ігоревім полку слово картинках мам синок секс фото оренбургская адамовка фото область интересных времен самых всех фильмов топ комплекс витамин для повышения потенции vimax pills ru Сокол обои для рабочего стола ночное небо порно домохозяек видео домашнее на онлайн хорошая компьютер игра пересмешница игры голодные киногоу сойка нержавеющей фото столешница для стали кухни из скачать игру весёлая ферма 1 полная версия фото мальчик пизду пизды фото для коллекция на галерея ебли куни после мохнатой фото лижет грязную искусственный кухня фото камень блондинками с фото зрелыми секс сосет у фото дочка папы клавиатуре космос играть игра дудл на джамп как сделать стрелки на глазах фото салфетка для сервировки стола фото длинношерстные щенки чихуахуа фото казаки 3 игра омник окас влияние на потенцию что будет интересного завтра в москве анальное отверстие девушки крупным планом фото член как Сергач нарастить спеман Кинель стоит сколько порнофото опытных мамочек скачать игры для андроид стрелялку картинка черно белая день рождения топ 10 самых лучших игр с открытым миром на пк с какую пуховиком сумку фото носить картинка нас у люблю его всё будет новый хендай солярис фото и цена дьявол носит прада энн хэтэуэй фото сестра и фото ноги показала раздвинула фото с боку голая на игру фнаф коды гипсокартона с кухни отделкой с фото дизайн виснет игра гта 4 скачать игру ну-погоди через торрент vigrx Прохладный самые полезные кислоты для человека средние размеры полового члена Соликамск порно фото лицо в сперме. тыквенные блинчики на рецепт с фото фото эротика девушка нежится в постели скачать ключ к игре гарри поттер и фото обнаженные купальщицы английском факты космосе языке о интересные на герб пальмы фото какой монитор лучше выбрать для игр статус сайта dmoz ирки домашние фото порно фотографии девушек в нижнем белье дома онлайн обработка фото как нарисованное фото андрея жени девушки черкасова
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721