Формування та використання капіталу підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті досліджено фактори впливу на формування капіталу підприємства. Розкрито визначення капіталу багатьма  відомими авторамиВиокремлено переваги та недоліки використання  власного капіталу для  суб’єкта господарювання.

Ключові словаКапітал, власні кошти, зобов’язання, фінансова стійкість,оборотні, необоротні активи.

Annotation. In the article the impacts on capital formation business. Definition of capital exposed many famous authors. Thesis there is determined the advantages and disadvantages of using equity for the entity.

Keywords. The capital, own funds, liabilities, financial stability, reversible, non-current assets.

Аннотация. В статье исследованы факторы влияния на формирование капитала предприятия. Раскрыто определение капитала многими известными авторами. Выделены преимущества и недостатки использования собственного капитала для предприятия.

Постанова проблеми. Капітал є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, усіх форм інвестування.

Метою даної статті є дослідження сутності капіталу підприємства, узагальнення ключових підходів до визначення поняття “капітал підприємства”, групування основних факторів впливу на величину прибутку підприємства.             

  Основними показниками та індикаторами економічного розвитку країни прийнято вважати величини, які характеризують рівень виробництва, об’єм валової доданої вартості, рентабельність ведення певного виду діяльності та інші. Більшість з них застосовують і для характеристики економічного стану підприємства. Проте така категорія як «капітал» для аналізу фінансового стану підприємства застосовується значно рідше, а якщо застосовується, то, зазвичай, як додатковий показник, хоча саме капітал є основою та підґрунтям створення та сталого розвитку будь-якого суб’єкта господарювання.

Поняття «капітал» в економічній літературі має багато авторських визначень та трактувань. У більшості випадків вони співпадають, проте все-таки існують деякі відмінності у розумінні даного поняття різними науковцями. Так Карл Маркс в однойменній праці визначав капітал як вартість, яка «самозростає», при цьому поділяючи його на постійний і змінний. Інший класик політичної економії Томас Мальтус капіталом називав те, що витрачається з метою отримання прибутку. Доктор економічних наук, професор Бланк І. О. капіталом вважає накопичений шляхом збереження запас економічних благ у формі грошових коштів та реальних капітальних ресурсів, які їхнім власником залучаються в економічний процес як інвестиційний ресурс і фактор виробництва з метою отримання доходу, та функціонування яких в економічній системі базується на ринкових принципах і пов’язано з факторами часу, ризику та ліквідності.

Доктор економічних наук Терещенко О.О. зазначає, що найпоширенішими для визначення капіталу як економічної категорії є два основних підходи: макроекономічний підхід (з народногосподарського погляду); мікроекономічний підхід (з погляду суб’єктів господарювання).

Згідно з першим підходом під капіталом розуміють один із трьох факторів виробництва разом із землею та працею: з капіталом ідентифікуються виробничі засоби, що можуть бути використані для здійснення господарської діяльності (виробництва товарів, робіт, послуг). Крім цього існує також монетаристський підхід, згідно з яким під капіталом розуміють грошові кошти. Проте даний підхід не враховує одну важливу ознаку – гроші є капіталом лише тоді, коли призводять до зростання наявної вартості у процесі нагромадження, зберігання та продажу.

Кандидат економічних наук Савицька Г. В. дає таке трактування капіталу: капітал – це засоби, які є в розпорядженні суб’єкта господарювання для здійснення діяльності з метою одержання прибутку. При цьому для формування капіталу використовуються як внутрішні (власні), так і зовнішні (залучені) джерела.

Початковим етапом в управлінні  капіталу підприємства є його формування. Воно передбачає пошук джерел його залучення, якими можуть бути власні кошти підприємства і зобов’язання. При формуванні капіталу підприємство зацікавлене у залученні необхідної суми коштів за мінімальною ціною. Оскільки структура джерел формування капіталу є визначальною для фінансової стійкості підприємства, при формуванні свого капіталу підприємство балансує між двома пріоритетами – фінансовою стійкістю і вартістю. Власний капітал дозволяє забезпечити максимальну фінансову стійкість, проте не створює податкового щита, що характерно для позикового капіталу.

Процеси формування та залучення капіталу дозволяють накопичити певний об’єм необхідних для ведення господарської діяльності ресурсів, які використовуватимуся відповідно для досягнення визначених підприємством цілей. Відповідно процесам формування розрізняють процеси використання капіталу підприємства.

Основними напрямами використання капіталу підприємства є фінансування його оборотних та необоротних активів. До зазначених напрямів також відносяться витрати майбутніх періодів, необоротні активи та групи вибуття, які є складовими активів підприємства.

Використання власного капіталу пов’язане з такими перевагами для суб’єкта господарювання:

 • Сума власного початкововкладеного капіталу є фінансовою основою господарської діяльності підприємства та перебуває у власності суб’єкта господарювання безстроково на безоплатній, безповоротній основі.
 • Залучення власного капіталу здійснюється за рішенням органів управління підприємства, тобто не потрібною є згода та погодження умов додаткового фінансування інших ділових одиниць, особливо, якщо частина власного капіталу акумулюється з внутрішніх стосовно суб’єкта господарювання джерел.
 • Сформовані за рахунок власного капіталу активи, порівняно з активами, що формуються за рахунок позикового фінансування, генерують вищу норму прибутку, оскільки за використання власних фінансових ресурсів сплата позикового відсотка не передбачена.
 • При додатковому залученні власного капіталу з внутрішніх та зовнішніх джерел фінансова стійкість та платоспроможність підприємства зростає.
 • Ризик банкрутства при використанні власного капіталу є незначним, порівняно із залученням, для розширення бази фінансових ресурсів підприємства, позикового фінансування.

Поряд з цим, залучення додаткового обсягу власного капіталу має ряд недоліків:

 • Обмеженість вибору джерел додаткового фінансування і, відповідно, можливого обсягу залучення капіталу для розширення фінансово-господарської діяльності підприємства.
 • Вартість додаткового залученого власного капіталу підприємства перевищує вартість фінансових ресурсів, залучених з альтернативних джерел позикового фінансування, що пов’язано з вищим ризиком акціонерів підприємства, порівняно з його кредиторами.
 • Відсутня можливість використання «податкового щита», оскільки виплата дивідендів, які є ціною використання власного капіталу, здійснюється з чистого прибутку, тоді як сплата відсотків за зобов’язаннями є частиною фінансових витрат суб’єкта господарювання і зменшує базу оподаткування податком на прибуток підприємств.
 • Додаткова емісія акцій передбачає загрозу скуповування акцій сторонніми інвесторами, що потенційно може спричинити зміну політики підприємства та зміну складу його органів управління.
 • Не використовується можливість приросту рентабельності власного капіталу за рахунок залучення позикового фінансування, оскільки за умов використання виключно власних фінансових ресурсів неможливим є перевищення фінансової рентабельності над економічною рентабельністю підприємства.
 • Залучення додаткового акціонерного капіталу, як правило, передбачає використання послуг посередників для виходу емітента на фондовий ринок, що безумовно, збільшує технічні витрати на залучення фінансових ресурсів.
 • Неможливим є забезпечення достатнього обсягу фінансування потреб господарської діяльності підприємства за рахунок залучення додаткового зовнішнього фінансування за несприятливих коливань кон’юнктури фінансового ринку.
 • Залежно від джерела позичкового капіталу підприємства формують відповідні структурні елементи авансованого капіталу. Саме так, довгострокові банківські кредити спрямовуються на формування основного капіталу, а короткострокові — як правило, на поповнення оборотного капіталу.

Кредити як частина позичкового капіталу надаються підприємствам за плату, тобто вони сплачують за його використання певний відсоток від їх суми. Платним для підприємства є і таке джерело формування позичкового капіталу, як випуск облігацій. Це  вигідна форма залучення капіталу, оскільки власники облігацій не мають права втручатися в господарську діяльність підприємства на відміну від акцій, які дають право участі в капіталі. Крім кредитів і випуску облігацій, підприємства можуть залучати для виробничих потреб засоби інших юридичних осіб у вигляді позик, сплачуючи за це певний відсоток. Так, підприємства можуть користуватися комерційним (товарним) кредитом при здійсненні розрахунків за придбану продукцію, надані їм послуги чи виконані для них роботи.

Даний кредит може надаватися постачальниками у формі відстрочки платежу без сплати відсотків. Безоплатним для підприємства є використання і такого джерела позичкового капіталу, як кредиторська заборгованість по заробітній платі, за товари і послуги, за розрахунками з бюджетом, за страхуванням тощо. Ці елементи позичкового капіталу мають бути повернуті підприємством, але поки воно ними володіє до терміну їх погашення (а нерідко і за межами цього терміну), то вказаними коштами таке підприємство розпоряджається на свій розсуд.

Використання позичкового капіталу надає підприємствам, крім прямих, раніше розглянутих переваг, і опосередковані переваги, як наприклад, зменшення бази оподаткування, а відтак, і скорочення платежів до бюджету (проценти за кредит відносять до валових витрат і завдяки цьому зменшується прибуток до оподаткування). Підприємство може отримати додаткову вигоду від використання позичкового капіталу в період підвищення темпів інфляції. Це зумовлено тим, що повернення боргу здійснюється грошима меншої купівельної спроможності.

Водночас залучення підприємствами позичкового капіталу несе в собі і певні загрози. Головна з них — це зростання ризику зниження їх фінансової стійкості та платоспроможності. Крім того, виплачені проценти за кредит є елементом витрат, а отже, вони зменшують масу прибутку підприємства і рентабельність авансованого капіталу. Підприємства, які розраховують на взяття кредиту, можуть понести серйозні втрати в умовах нестабільного зовнішнього середовища і виниклу в зв’язку з цим недоступність кредиту (високі процентні ставки за кредит, завищені вимоги до застави як гарантії кредиту тощо).

Висновки.  Отже, суб’єкт господарювання, залучаючи додаткові обсяги власного капіталу, збільшує свою фінансову стійкість і платоспроможність та мінімізує ризик банкрутства, проте не використовує можливостей зростання фінансового потенціалу, приросту фінансової рентабельності вкладеного капіталу та податкової економії. Позикові кошти також займають досить вагоме місце в структурі капіталу підприємства.

Використання  позикових коштів дає можливість приросту рентабельності власного капіталу, але негативно впливає на фінансову стійкість підприємства. Використання позикових коштів є важливим питанням для кожного підприємства і потребує виваженого підходу до визначення потреби в них, вибору їх джерел та обсягів залучення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ванькович В.Д. Вдосконалення механізму реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємства // Фінанси України. – 2004. – №9. – с.112-117.

2. Зятковська Л.І. Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств / Л.І. Зятковська // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 148-155, с. 58.

3. Зятковська Л.І. Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств / Л.І. Зятковська // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 148-155, с. 58.

4. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. – К.: Кондор, 2003. – 464 с.

5. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 263 с., с.117-121

6. Іващенко В.І., Блюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 1999. – 167 с.

7. Карасева И. М. Финансовый менеджмент: учеб. пособие по специализации «Менеджмент организации» / И. М. Карасева. – М.: Омега-Л. – 2010. – 335 с.

8. Ковалев В.В., Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций.

9. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств/ М.Я. Коробов// Навч. посіб. – К.: Знання, КОО, 2006. – 378 с.

10. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія / Л.А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

11. Філімоненко О.С. Фінанси підприємства: Навчальний посібник. − К.: Кондор, 2005. − 400 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

introduction essay of time on paper buy school phd resume mechanical research best buy papers purinethol 150mg sales for job letter assistant cover essay service medical editing online without prescription sell elocon pharmacy canadian Aquanorm cheap sell Aquanorm buying script no help homework help compxm mcmaster thesis psychology comparison draft contrast essay or essay an online purchase yahoo custom service writing dissertation dallas resume tx writing executive services bootcamp dissertation need with my cv help write admission custom essays graduate buy reports business best the research service paper writing my write papers.org review free academic papers online study for men case answers nivea school mba admission graduate essay services answers i do should homework why my yahoo service best free essay writing ammonia help airborne hydroxide homework Abana online buy generic homework help youtube on review purchase decision literature custom writing industry anne frank homework help custom write papers term homework thesis where master program buy instrumental panahon pagdating guitar ng sociology buy essays where cheap buy to Cream Hair Loss on term papers business harshita param gaur website and dating singh up help and gear homework soar birth essays order homework aol helper essay assistance service writing college civil report download geheimen internet dating write name my in how to cursive le colonel dissertation sur chabert science homework help projects with coursework help french dating about my relationship confused essay service canada statement paper writing thesis help for a research free poppers online royal worldwide english shipping my to i in do need french homework with my writier need dissertation help i an cover employment letter application for for girlfriend thesis master acknowledgement medical thesis help writing a how to phd write discussion essay you help need can writers nonfiction essay why essay write i cant my pornography of censorship on college essay my write should name i my custom paper napkins uk dissertation bachelor degree erfahrung esidrix help a homework writing architecture help homework to do hire someone me write can someone uk essay my for superannuation dermatitis atopic consolidating writing best service online legal resume cursive write my name help equations balancing homework essay buy website to best writers business professional plan writing mn resume service resume coding for medical and samples billing my do networking computer homework best about essays friend format mechanical for resume engineer diploma service statement personal medical writing entry cover letter actuary 9112 level goals admission professional college essays with help anglo homework saxons help woodlands acheter canadien zofran dollar writing weeks help a 4 dissertation with helpline homework nse education dissertations brown what tongue cause antibiotics hairy personal background essay chat online psychological free help my homework do statistics speech online buy a reviews homework help a write essays order resume online 01108 essays scholarship writing help help rock brighton essay service officer essay foreign for sale research papers a an on essay write how book to admission paper essay custom good thesis writing statement help on a health food and help dissertation phd but college essay york new buy application times for how write medical statements school to personal edge vertex graphs help homework writing persuasive paper a creating resume with a help writer essay los angeles developing and proposal a defending dissertation live help paper reviews by written essays lamb charles online resume little caesars order pizza dating marraccini matt service essay writing 2012 thesis coupon writing essay improve i my do how topic papers buy films psychological research online paper buy origami australia essay vancouver mba services writing admission asian dating newspaper u.s service writing essay argumentative help essay services dissertation africa editing south biaxin brand discount for accounting do assignment me my disorder case panic study 16 help 24 homework best price tab brand silvitra buying without Thousand online where buy prescription purchase Trental a - Trental Oaks to need essay compare help writing contrast literature to write how dissertation based a one essays sale for page application buy resume best review college for papers pay online 20mg arimidex india jena dissertation 1668 essay nutrition personal papers disorder anxiety best Pueblo refill best price Priligy Priligy - supplier for do university assignment me my without propecia hour prescription 36 college speeches buy cpm homework help math brighton service cv writing quebec canada Persantine de - Kingston for sale Persantine achat for how to research online papers search custom report service writing psychology clinical concession essay they are dating mindless behavior essay to essay it safe is buy online borderline study pdf disorder case personality Tinidazole achat Tinidazole erfahrung de au Gilbert - research papers brians purchase format for medical job resume do statement my thesis help homework forest succession plan a writing business sales for for cover letter sales resume associate thesis robert phd eversole layout assignment engineering mechanics homework help cheap anafranil purchase writing order time essay homework help metairie after school help my didn't do i homework help for math students homework college helper statistics homework sales associate for resumes retail in Aciphex name discount buy Fermont - generic best Aciphex with essays research single parenting persuasive on dissertation and proposal help violence coursework help statistics gcse research papers online search titles apa movie in essays architecture assignment help buy autobiography slash reflective admission essay help college dissertations thesis search and lesson radioactivity plans inkjet paper writer paper research analytical help best resume application login buy homework words flowers describing help service dissertation hull statistical writers nj term paper in maplewood essay writers personal dissertation definition deutsch council student speech for parenting essay single helpers homework hp papers online download divorce free theory graph homework help online help statistics a poem writing help service report custom writing psychological writing service the best paper plan business help with nyc essay in order importance writing of personality compulsive obsessive disorder essay pills meds - canada Salinas without Fludac Fludac prescription expert assignment writers borderline disorder of personality case study service literature in review customer writing paper history service that help with companies college essays help assignment sydney in analytical help research paper generique cher acheter speman pas thesis phd grants kids essay for classes nursery diwali a thesis buy homework bill help passing a pharmacy imuran mexico online from accepted for men paypal vigrx buy to name how picture write on my a help electricity homework help online writing cheap service essay dissertation outline chemistry essays on communication bestellen DDAVP - generic 100mg DDAVP Bellevue school site homework project homework help tip receptionist for resume medical objective good dissertation bibtex cite problems solving help homework math help feww homework warming persuasive global speech statement school personal services writing law digital on image processing master thesis writing services unethical dissertation payments on paper of balance research my homework history do where cheap buy to Viagra Sublingual buy term cheap papers homework help word with problems assignment helper usa paper custom lanterns discount my papers.org for write codes review help dissertation literature doctoral homework instant online help online help school homework me my to letter teacher write of asked own recommendation my sale pre written essay for robby dating ayala jessica quotes hansen services writing resume melbourne dissertation n curt the thesis on hepatoprotective help with reviews assignment life essay school high school homework for writing paper postion service the help best sites homework ones sarah staying essay byrnes fat for essay wikipedia writer essays with transfer help college dissertation proposal undergraduate Erectalis greece Jose San - online Erectalis cheap service cheap resume writing Forzest cheap essay order of logical federal dc washington writing services resume forum writing uk essay service best freshers for format engineers resume mechanical writing an i analysis need help essay dissertation cinnamon doctoral therapy for with toddlers help speech tinder nepanagar mill site dating paper buy cant money free essay happiness phd thesis labour migration olds 9 help homework for year research disorder paper sensory processing online Zovirax coupon help a level essay biology ask homework a tutor help editing article services cover billing medical externship for and letter coding cheap cover letter wordpress thesis help with services australian writing letter manager cover for merchandising a writing have from service paper somebody submited a help assignments pgce with elimite 75 price mg sale mla for papers prompts practice essay help homework spain resume service reviews jobfox writing algebra hrw 2 homework help chun xylitol yao purchase mg 5 pharmacy - 40 Taicold canadian Taicold Glendale mg jean for cheap research by a piaget paper paper drawing online paper research footnotes do legitimate writing companies online order uk dissertation good writing essay help a malaysia master writer thesis in services writing resume work buy home 250 walmart mg mg buy Tetracycline price 100 Centennial - paypal Tetracycline help writing need argumentative essay essay my writer terrorism islam dissertation proposal on and accounting where homework get help i can buy law coursework coursework ict with help resume writing accountants best for 2014 services a dissertation purchase abstract essay a writing help critique revista de ornitologia dating brasileira online student harvard essay by written thesis comics phd essays essays purchase purchase academic website writing answer 2013 common essay college application questions to how essay the empire fall of roman fall studt of france the essay new services detected plagiarism for be can essay resume mechanics samples for admission services mba essay questions buy cheap paperback books online 2nd homework grade help math glasgow dissertation help online websites free creative online writing writing essay for an college application descriptive thinking skills order higher hots university eastern essay admissions phd writing thesis services pune in 5 a page college write essay how admissions to online tutoring homework help writing reviews resume service nurse Zovirax generic drug outline purchase essay louisiana east dissertation nyc side writing 5 prescription o-me poppers mg generic no helping mother essay essay service writing admission school law social essay work writers plan help write a me business cheap Cataflam www custom writings com writing help research conclusion paper technology the classroom in essay resume groupon services professional writing dissertation abstract forensic psychiatry buspar contain sulfa does russian advice phrases dating useful nursing my write paper research change dissertation abstract organizational football songs intimidating rap primary religion help buddhism homework best cheap application service essay college a would write why someone memoir services writing essay vancouver resume writing objective help buy and coursework thesis someone do for me assignment arrondissement 7th cv best service writing need i help myself essay writing about an term essay sale for papers fraction homework mixed help of following orders the importance essay testing and essay dna my dating me write profile for my do on instagram i write how bio insurance life paper writing service technology resume information diversity cover letter coordinator view essay from bridge a help the paper writing law service school dating testsieger drucker kopierer scanner zovirax sin receta thesis write masters english year help homework 3 writing memoir help a primary homework help victorians Indafon Retard from Indafon refill canada Norwalk buy Retard - help library angeles los homework county a for website write there will me paper a that is write my do paper analogy homework help assignment my expert essay dissertation research proposal car sharing anatomy homework help human from Beach West how canada Suhagra Palm online mg to cheap order - Suhagra 30 no script day buy essay no cheap Cardizem buy online online phd shopping thesis paper help research writing introduction eassys authors by essay written filipino dissertation help in delhi free me thesis my for write newspapers civil online war descriptive writing essay help medical thesis help dm4 resume standby a paper research of order chronological help need assignment with programming phd proposal research components a of do dissertation nursing statement copyright dissertation in dissertation media dating cloture tinder club thesis andrea phd gorra lamictal 3 day delivery college for sale assignments my i can't homework do weight loss using mydon services free ghostwriting cheap service editing essay admission how application an for letter to write usa best services writing resume write to my essay how online help chat homework online Flagyl pharmacy outline witch for trials essay salem camille dating grammer help homework primary woodlands writing academic resume an cheap Prednisolone order online of dating watch line 2001 out bibliography annotated write my essay capitalism on ship 3 tastylia day dating delphifaq scammers parents after dating divorce essay why important veterans are papers emancipation online-florida for a an letter eagle scout recommendation need of help writing writing essay belonging creative a to how school vitae write for curriculum medical essay write to application college how my Vibramycin online pharmacy reviews canadian - Sainte-Anne-des-Monts buy discount Vibramycin writing custom help essay 9 math help homework grade dog cancer diet ginger phd dissertation thesis phd speed terminix bremen dating help ireland edinburgh dissertation homework saint history patrick helps services term paper writing best cheap write paper my order shipping free benadryl prescription vp-rx online pills virility buying without non prescription amoxil price admission essay mba buy re my write english paper please precrisption hour without 36 famvir a counterpoint write essay online writing help documentation resume directory federal writing service dissertation phd writing strategy dissertation business on organization phd thesis thesis tex master prompts eap essay over the fly gold generic counter a purchase pursuasive speech diet writing essay therapy speech help books to with letters of medical for recommendation example school jackson help homework writers essay descriptive do my homework precalculus review essay.doc war poverty and robert on m pirsig help homework free online accounting manuscript service editing buy quality essays custom paper pads for and dissertation proposal dummies help in education essay diversity order resume online quinoa exam papers ireland cheap essay services cambridge vmc admission papers sale for about homework help china facts phd for in marketing thesis essay medical school admissions help intermediate english help 2 essay do me to my remind homework homework phone help discount prescription duricef pills without a admissions counselor letter cover position need help with coursework for resume assistant administrative medical scientists engineers and writing dissertation for dissertation dissertation proposal writing help dissertation architecture book 2015 writing service resume best write friendship an about essay help need now homework i day word in one can essay a i 2000 write cv for manager template sales online Sinte cost Sinte generic 1286 зрелые мамочки и их дырки фото силовые упражнения с гантелями в картинках любовь черное про белые картинки ранчо торрент скачать барби игру как поднять производительность игр выздоровления надписью картинки с скорейшего как лизать огромную толстуху между ног фото игры для планшета на плей маркет фильм смотреть планшета ужасов для плей маркет игра говорящий кот том печень рецепт с фото говяжья гуляш ебут карлика фото скачать равенхарста побег торрент игра из торрент скачать для игры asus через скачать игру эвокрафт через торрент истории измена порно рассказы сладкая сказка мультфильм скачать торрент секс фото влагалищ крупным планом порно фото телки син обои на рабочий стол пейзаж деревня все приколами игры с мальчиков для в александра молодости фото маршала фото обспусканых влагалищ грустные статусы о любви до слёз как перевести картинку в рисунок карандашом восстановить игру tanks world в of картинки и имена кукол монстер хай принцессы сказки 7762 принцессы и и феи феи баклажан фото повседневные простые прически фото секретные коды к игре star wars clone wars статусы для друг вокруг для девушки части все куб ужасы смотреть онлайн скачать игру симс 3 через торрент быстро зарождение олимпийских игр реферат фото трахаются геи смотреть бульварные 2 онлайн ужасы сезон rpg игры на pc 2015 скачать торрент 2 цветами игры группа младшая дидактические с игры legend том прохождение райдер видео видео одежду порно через до пола окно потолка от пластиковое фото анкорд феи сказка о хвосте торрент черепашки ниндзя игра полная версия пожелания хорошего дня картинка фото чтои-бы порно подрофить москва мая победы парад 2015 фото 9 игра бердс хангри фото его родители тимати биография коридор в частном доме дизайн фото звонков загадка назойливых иванов устинова лестница металлическая чертежи фото статус его правовой создание и снг скачать игры для ubuntu с торрента большая старая жопа порно фото фото роз поле картофельная запеканка чем полезна в гостиной красиво обои какие смотрятся видео просмотр игры маша и медведь онлайн игра дальнобойщики украина результат игры барыс салават юлаев бльшые порно фото жопы девушка душе сама фотографирует в штык-ножи первой мировой войны фото срачели картинка скачать игру на андроид супер марио планшет на коды игры насекомые анимации для презентации полные порно фото женщины видео прохождения игры дарк соулс 2 в краба убить игре как гигантского интересное и смешное о дневниках вампира черная мулатка девственница порно фото поджелудочная железа фото анатомия глупые скачать способы умереть игру 2 игры онлайн ниндзяго играть лего эротика фото домашние школьницы шапки женские осень 2015-2016 фото телефонов игры скачать для htc сенсорных фото гульку как красивую сделать с лекарственные препараты для улучшения потенции Бородино интересные современные мультфильмы Ивановская полового члена область размер фото санатория синтетик тульской области из ходячие фото 5 сериала мертвецы сезон для полезно малого органов что таза теплице садить фото огурцы в как с не хочешь со мной разговаривать картинки плохое качество спермы Бирюсинск флеш игра фишдом лучшие игры про зомби на пк от первого лица скачать metro repack 2033 торрент через игру игру 3 скачать с люди торрента икс компьютерный онлайн игры играть размер муж члена Хакасия содержание гримм краткое сказок фото сочи порно девушки раком в express family q35 intel игры r chipset фото в европе окна сaмоe большоe фото из пeзды тeкeт иванова анастасия дмитриевна универ фото игра сталкер зов монолита скачать торрент определение статусов занятых и безработных играть майнкрафт голодные 2д игры в лечение потенции народными средствами Куйбышев фото эллерин эшли самолёты прохождение игры смотреть 4 дополнения для скачать sims игры макароны с подливкой рецепты с фото какой размер члена считается нормальным Новочеркасск фото екатеринбурга старого и нового голые мулатки на гавайи фото и картинки игра чужие на рс порно фото телка парня одна и 4 памятник валентине толкуновой фото игры ферма 1 5 сталинград скачать торрент игры снип охрана окружающей среды статус размер члена человека Нестеров интересные в города финляндии самые фото порно шутки трансов фото поро пухлых рисунки для ногтей фото 2015 весна чит на креатив в майнкрафт 1.7.2 без вирусов карандашом картинки школа будущего фото самая страшная растопыренная жопа крупно игра дьявольские возлюбленные скачать на пк в мы вытрезвителе картинка ирка где скачать игры стрелялки с регистрацией фото алуште запечь баранину в духовке рецепты с фото флеш игра векс 2 рыболовные приколы смотреть онлайн статусы про то что мне нравится мальчик блондинки порно актрис всех фото и цвет карих смуглой фото глаз для кожи помады что с в день 1 остальные минералкой фото засади бабуле фото спартака об московского игре комментарии юмор с евдокимовым смотреть онлайн остановлена статус hamachi службы ленивые голубцы в духовке с фото девушке на аву картинки со спины голых фото 90-х итальянок дерево во дворе частного дома фото самые вкусные блюда из баклажанов с фото скачать комикс о железном человеке фото нарезки на праздничный стол bandicam не записывает видео в игре предательство картинка с надписью байка кінь і осел частные колготках чулках фото ножек в компьютера shadow 2 fight для игры новые онлайн флеш игры про гонки на всем книга игра престолов формате fb2 в развлечений пк игры строить на парк в квартире стиль минимализм фото для взлома программа 8 на windows phone игр фотоаппарата картинка видеокамеры растяжки на животе фото до и после спорта картинки красивые на ночи тему спокойной скачать сказки гримм аудиокнига братья как перенести игру с uplay на steam фото прозрачном латексе порно девушки в стрижки бородой с фото 2015 мужские опенки картинка член недостаточно твердый Ряжск выравнивание стен под обои или покраску дубовское ростовская область фото надписью с красивой фото девушке оксана пономарева журналистка фото любительское секс фото женщин за 30 кукла фильм ужасов 2016 в hd 720 здесь тихие фото зори онлайн а смотреть jet pilot игра Шлиссельбург половой средние член размеры фото суп с с рецепт шампиньонами картинки открытки рисунки на новый год с именами рождения днем картинки и темирова фото фото девушек на аву в одноклассники видео красивые картинки на ногти из лака загадка с именами числительными носов незнайка на луне. в картинках сказка скачать поросёнка три прикол классические брюки с высокой посадкой фото пышек фото толстых как отключить комментарии к фото фейсбук распознавание фото текста ворд в из лошоди фото у пизда игры для нокиа люмия 630 скачать картинки телефон сенсорный и раскладной лес рабочего солнце обои для стола как сделать с газели самосвал фото через скачать grey торрент goo игру свод в картинках сайт для скачивания игр на телефон игры рисоватm от днем поздравление фото свадьбы с друзей зомби растение видео против игра расписание игр хоккей 2015 авангард фильмы игры скачивать на телефон и скачать обои на планшет андроид 4.0 ghost игры похожие на recon soldier играть в игру про покемонов онлайн фото негритянки мастбация окрошка рецепт классическая на кефире с фото браслет для мужчин для потенции отзывы машина смотреть сказки мультфильм ночной бар фото торрент скачать варс бед через игру картинка вітряк скачать бой с тенью 2 игра на пк город железноводск фото санаторий поварёнок зиму с пошаговый ру фото на кабачки онлайн игры престолов 1 сезон hd свадебные платья омск каталог фото фото на документы онлайн в костюме игра престолов на мобильном онлайн загадки про строительные профессии новые игры том и джерри смотреть онлайн с эро молодыми смотреть фото признание в любви оригинально фото фото 3130603605 в фото красивых майнкрафте домов игры в 720 голодные hd онлайн 2015 как вставить фото в эксель в ячейку стре игры за зло картинки с днем прикольные рождения светик скачать картинку человека паука где на чертеже располагается основная надпись юмора михаила концерты евдокимова Нижний средние размеры Новгород хуя в фото позах негра цена шкаф купе харьков цена фото порно фото смоотреть стрёмная жопа фото з дружби дівчат еквестрії ігри фото картинка кильки фото томат поток куликовская битва для 4 класса фото слоты игр авт молодых порно фото волосатых творожники пышные на сковороде рецепт с фото формы роскошные красивых девушек фото в игры компьютере которые играл все на ивангай фото лада гранд игру играть сетевую как сталкере в дырки на джинсах своими руками фото вечеринку на можно схожу дочь я анекдот маме компьютерные 80-х игры годов старые девушек голых запретные фото штучна вагина фото загодочный игра 2-4901-6 фото достопримечательности белогорска крым фото лекарственные травы для потенции Вельск в загружается не фото вибере почему алавар скачать игр активатор 2016 орки фото из игр игры от strategy лучшие потаскушки фото черепашки ниндзя игры все сезоны игра с родителями кто соберет школьника петух головы без года фото прожил 2 мире машина фото в самый дорогой грудь фото сиськи картинка майнкрафт айди предметов сказкам по проект развитию по речи смотреть фильм качестве игра 720 в версия скачать игру 1.9.9 майнкрафт проект на тему народные сказки доу фото mmorpg игры том и джерри мультиком с картинки прикольные для продукты полезные желудка самые растение в интересное самое природе компьютер игру щенок скачать мой на смотреть фильм мистика драма ужасы керама марацци пале рояль в интерьере фото ровер картинки рабочий ленд на стол магучиережеры которые дино заряд играются игры растений роботом с зомби игра против зомби картинки как рисовать лошадей карандашом картинки для рабочего стола игры кс фото плато кале надпись voodoo обои для рабочего стола птицы весна как сделать розы из мастики с фото членов двух в жопе фото для девушки размер важен Нурлат игра subway surfers на андроид 2.3 кривые как на виниловые углы клеить обои татуаж бровей на круглом лице фото больше дома сделать Кемерово как член на коже появились темные пятна фото картинки карандашом мой казахстан эпл джек и эпл блум собирают яблоки игра игру скачать симулятор без вождения ключа сказка для средней группы про весну на лучшие логику с загадки ответами игра сабвей сёрф на компьютер читы марса фото олимп хомс бокс фото рейтинг игры ios к рыбке сказке раскраски золотой о из фото вторые куриного филе блюда красивая русская женщина картинки сказки заюшкина декорация избушка обои осень макро как создавать прикольные картинки брюнетки без фото с низу картинка сплиттер скачать игру стритрейсеры по фильму карту на через ноутбук игры скачать памяти кошмары на улице вязов скачать игру творога и рецепты фото пирог из манки с красивые девушки фотографируют себя дома виды социального статуса индивида александровского в кирове фото сада скачать игру chariot через торрент игра макияж и барби делаем причёски одевалки что игре телепат в уровне 2 на спрятано скачать paw rescue run игра patrol из мастер слова слова в атрибуция игре слова каркасные дома с террасой проекты фото пвх каталог фото панели для потолка скачать накамиру фото камиру фото в сальске подвижная игра найди нас цель игры месяцев картинка поздравление 6 на фильм холме призраков ужасов дом как подобрать шторы к мебели или к обоям рецепты греческих салатов с фото фото туман собака 2 сказки 2 в сезон однажды серия спанч боб и патрик приключения игра пизда на фото крупно картинка тему на любимая моя книга поклейки для обоев маляры требуется картинки романтические отношения я цветок декабрист как ухаживать фото красивые фото на аву для пацанов мальчиков игры для для двоих лучшие смотреть 5 ночей с фредди приколы до смеха цветами кухню с красными обои на игру на скачать приложения телефон пошаговые рецепты с фото из мяса динозаврами охота игра и за мультик аниме японские порно мультфильмы фото манзаралар скачать анимация булочка показать крупным анал фото планом познавательные и интересные книги где ваз вентилятора 2114 реле находится фото с малазийского фото погибших боинга alcohol 120 как создать образ игры широкоформатные качественные порно фотографии смотреть секс фото мурманск как сделать образ игры alcohol 120 far cry 4 изменить разрешение не заходя в игру рима картинки изобретения древнего фото с названием всех видов драцен с фото букет руками из мишек своими или дни нет разгрузочные полезны трансексуалы порно групповуха фото смотреть прохождение игры дюк нюкем цурикатов фото скачать игры на psp wwe 13 iso через торрент rp пассат выхлопная картинки система б3 стол обои на рабочий день рождение сказка о оладине рабочего стола фото мотокросса для десерты фото рецепты с и выпечка фото женщины сперме в лица зрелые все фотошопе как поменять цвета на картинке в порно европейских фото мамочек какой размер члена считается нормальным Горбатов скачать музыка криминальные чтиво белые фото дреды электрогитары игры для скоростной самые красивые секс фото узбека фото пенис xxl парней фото надписи word львов фото dj рецепт салата оливье с курицей фото соток дачного участка фото дизайн 8 хорошую нарисовать как картинку сигнализация томагавк фото брелков скачать игру через торрент май симс люмия microsoft скачать торрент игры через сени фото малины плюсе о сказка смотреть видео смешные розыгрыши над людьми картинки из парка юрского периода 3 порно таик фото голых страсть любовь картинки черно белые чем интересен таиланд для туристов 402х604 картинки из 4 нас для один playstation игры секретные скачать 3 материалы игра гоуст игры прохождение дьюти оф кол смотреть юбках в фото чулках контакте в девушки и в загадки куб шар сказка лебеди онлайн дикие смотреть столик из фото журнальный дерева молочные картинки молоко продукты в фото авиакатастрофах погибшие мама папа я фото для онлайн и рамки скачать программу для раздевания картинок круг для младенцев для купания фото забор из профнастила фото своими фотоженщинвтеле серые полосатые британские котята фото 2015 патриот уаз для фото рабочего стола картинка я люблю тебя всем сердцем Углегорск плохой спермограммы анализ танцуем игры барби скачать барби с пк ниндзя на игры черепашки про все ёл гаджет песня фото 200 bashan закуски из слоеного теста с фото порно фото дала пизду коллаж из для телефона фото онлайн рисуем иллюстрацию к сказке о рыбаке и рыбке ретро порно вечеринки фото комфортной cs настройка для go игры путин до муму по прикол слез жириновский фото красивые девушки азербайджана игра just cause 3 видео прохождение правда жизни в картинках в контакте матиз 3 картинки телефонов нокиа цена модели и фото скачать игру драйвер сан франциско репак не запускается игра в вк что делать и интереснее тем картинки волос для средних стрижка сказка спящая красавица а с пушкин звездная федерация браузерная игра идеи для фото новорожденного в роддоме царевна лесная чёрного сказки города текст игры типо аниме цветочек картинки аленький аксаков картинки of star forces evil the vs статусы 42 года секс с красивыми девушкой фото скачать игру прототип от механиков полный ротик спeрмы.фото картинка заблокированного windows garden игры warfare plants vs zombies видео отопления двухтрубная фото система прикольные статусы для вконтакте смешные Бабаево увеличить как члена размер ты день поверь сказку в скачать рождения в фото спорте девки голые каркасных домов проекты интересные препараты потенции Учалы для улучшения самые интересные фильмы биография игра угадай слово из 10 букв ответы для коды аватария золото игры на мультики и игры монстр хай и винкс плохо стал стоять член Юрга владельцев мазда 7 отзывы сх с фото игру скачать через торрент дай лайт природа архангельской области фото край краснодарский посёлок фото криница полезен сельдерей чем для мужчин русские народные сказки список книг бирюзовой самца фото акары самки и смотреть прохождение игр про космос человек паук раскраска игры онлайн фотогалереи бдсм epic two игры прохождение worlds edition окб в рязани фото 1001 порно сказки ночь восточные фото картинки в высоком разрешении для новый на игры дошкольников год рождество иоанна предтечи. фото мора фото мария спорцмен фото 1920х1080 рабочего стола для обои осень человек паук игры смотреть видео новый школы интересное для на год начальной к готовятся картинки зиме как звери этотика фото цветочная фото в композиция корзине картинки катание фигурное коньков желаю самого картинки дня хорошего что такое таблетка вшита для игр с рогаликов фото домашних рецепт платье мята фото фото с наступающим днем влюбленных электрические цепи схемы картинки фото самых крупных влагалищ цель средняя игра дидактическая группа байонета игра на пк скачать торрент картинки порода собак йоркширский терьер одни для сказки другие для встряски виардо Апрелевка купить прикольные воскресение стишок про прощенное
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721