ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147:811.111

Є.В. Костик

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький

ДПУ імені Григорія Сковороди»

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

students’ social-cultural competence FORMATION AT the CLASSES of foreign language

Автор статті аналізує проблему формування соціокультурної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови на немовних факультетах вищих навчальних закладів. Розглядає вплив іншомовної комунікативної культур та особливості вивчення іноземної мови з погляду лінгвокраїнознавчого аспекту.

Ключові слова: іноземна мова, соціокультурна компетенція, комунікативна культура, комунікативна компетенція.

Автор статьи анализирует проблему формирования социокультурной компетенции студентов в процессе изучения иностранного языка на нефилологических факультетах высших учебных заведений. Рассматривает влияние иноязычной коммуникативной культуры  и особенности изучения иностранного языка с точки зрения лингвострановедческого аспекта.

Ключевые слова: иностранный язык, социокультурная компетенция, коммуникативная культура, коммуникативная компетенция.

The problem of students’ social-cultural competence formation in the process of foreign language study on the unspecialized faculties in higher educational institutions is analyzed. The influence of foreign communicative culture and features of foreign language study from point of linguistic-cultural aspect are considered in the article. It is determined that the social and cultural competence is regarded as a part of communicative competence. It is shown that the formation of communicative competence is inextricably linked with both social-cultural and linguistic knowledge. Foreign-language socio-cultural competence should be considered as an integrated system, which is interrelated structural components: geographic (knowledge about the people, the media language, its national character, especially the life, customs, traditions, culture), linguistic-cultural (knowledge of language units, comprising national-cultural component semantics, according to social-speech situations) and sociolinguistic competence (knowledge of the national speech etiquette and nonverbal behavior). The author proves that among most effective ways of students’ social and cultural competence formation are: usage of authentic texts; periodic monitoring of knowledge and skills that make up the content of social and cultural competence; restructuring of foreign language learning process, spending training time to study the features of speech etiquette.

Key words: foreign language, social-cultural competence, communicative culture, communicative competence.

Сьогодення вимагає від вищої школи підготовки не просто висококваліфікованих випускників, а й фахівців із високим рівнем інтелектуального й духовного розвитку, національно свідомих громадян-патріотів, носіїв нових соціальних цінностей. Ця проблема набуває особливого значення, зважаючи на вимогу виховання багатомовної полікультурної особистості. Для сучасного фахівця надзвичайно важливою ознакою професіоналізму є вільне володіння не лише рідною, але й іноземною мовою, застосовуючи при цьому фахову лексику на професійному рівні. Внаслідок цього, формування соціокультурної компетенції у студентів на заняттях з іноземної мови має бути пріоритетним завданням професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця.

Аналіз наукової літератури дозволяє зазначити, що вказана проблема знайшла певне висвітлення у дослідженнях сучасних науковців. Заслуговують на увагу наукові праці, що присвячені теоретичному та практичному обґрунтуванні соціокультурної компетенції та духовно-культурного розвитку студентів у процесі вивчення іноземної мови [2-10]. Проте, недостатньо досліджено питання соціокультурної компетенції студентів на заняттях із іноземної мови на немовних факультетах вищих навчальних закладів.

Мета статті полягала у дослідженні та аналізі соціокультурної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови на немовних факультетах вищого навчального закладу.

Основною метою навчання іноземної (англійської) мови у педагогічному університеті є досягнення студентами практичного володіння цією мовою, тобто підготовка студентів до спілкування (усного та письмового) англійською мовою. Практичне володіння іноземною (англійською) мовою потребує наявності таких умінь в різних видах мовленнєвої діяльності, які після закінчення курсу навчання надають можливості: читати неадаптовану літературу за фахом для отримання необхідної інформації; брати участь в усному спілкуванні іноземною (англійською) мовою за обсягом матеріалу, який передбачений програмою.

У процесі досягнення цієї практичної мети реалізуються загальноосвітні та виховні завдання навчання мови: вони повинні підвищити загальноосвітній рівень студентів, розширити їх кругозір.

Навчання іноземної мови розглядається як самостійний курс. З приводу цього Т. Котченко визначає навчання як процес передачі молодому поколінню культури в повному обсязі. Спільний культурний фонд стає надбанням особистості завдяки поступовому отримання його складовими: фізична, музична, естетична культура [5, с. 173]. Зокрема, іноземна мова, незалежно від спеціальності, яку здобуває студент, є безпосереднім носієм культури країни, мова якої вивчається студентом. На думку О. Ларіонової, соціокультурний компонент змісту навчання іноземної мови має трактуватись як система знань, вмінь і навичок, оволодіння якими забезпечує розвиток іншомовної соціокультурної компетенції студентів, формування світогляду, моралі і поведінки, підготовку до суспільного життя в багатокультурному суспільстві [6]. Тому іноземна культура, як кожний вид культури, складається із чотирьох складових: знання про функції, культуру, способи опанування іноземною мовою, як засобом спілкування; навчальні та мовні навички – досвід використання знань; уміння здійснити усі мовні функції; мотивація – досвід, звернений до системи цінностей особистості.

Проте сьогодні цінності студентської молоді цілком відрізняються від тих, які були раніше. Переорієнтування навчально-виховного процесу з авторитарного на партнерський допоможе у співпраці всім учасникам такого процесу. Взаємодію викладача та студента можна розглядати як прийом, направлений на забезпечення спілкування один з одним. Цим самим породжуючи у них такі якості, як моральність, толерантність, самостійність, дисциплінованість, активність, гуманізм тощо.

Вивчення іноземної мови студентами немовних факультетів повинне відповідати потребам міжнародного спілкування (комунікації). Адже, іноземна (англійська) мова посідає перше місце серед інших мов, що вивчаються в Європі та й в усьому світі загалом, і тому вона є важливим засобом комунікації.

Комунікація може бути ефективною лише за умови знання специфічних культурних чинників іноземної мови. Культурні цілі при вивченні іноземної мови досягаються не за рахунок відомих творів письменників, художників і музикантів, а спрямовані на знайомство зі способом життя, віросповіданнями, сприйняттям, зв’язками і громадськими установами. Мова відображує всі ці аспекти культури [7]. Порівняння рідної культури з іноземними через різноманітність сприяє встановленню універсальної доцільності людського суспільства.

У сучасних умовах комунікативна культура практично незначуща, якщо вона непідкріплена високими духовними особистими якостями самого педагога, його моральною зрілістю. Мова – засіб спілкування з іншими людьми. Уміння володіти іноземною мовою розглядається не тільки як здобуття переваги з інструментальної точки зору, оскільки збільшуються можливості спілкування особистості, але як дійсне культурне й особисте її збагачення. Це означає, що гуманітаризація процесу засвоєння іноземної мови допоможе утвердити в свідомості та поведінці студентської молоді норми і правила загальнолюдської моралі, які базуються на загальнолюдських цінностях.

Формування загальнолюдських цінностей у процесі вивчення іноземної мови дозволяє використовувати культурологічний потенціал іноземної мови; задіяти комунікативний механізм освітнього процесу іноземної мови; спиратися на діалогічність сучасного навчання іноземної мови; ураховувати психолого-педагогічні особливості студентської молоді, які вивчають іноземну мову, для підбору соціально-адаптованих методів і форм навчання; упроваджувати суб’єкт-суб’єктне навчання [10] на основі духовно-культурних цінностей. Таким чином, на думку В. Вертегел, соціальне замовлення передбачає не тільки формування в тих, хто навчається, необхідних іншомовних навичок та вмінь, але й ознайомлення через мову з культурою країни, її традиціями, історією та сучасністю, що неможливе без висвітлення морально-духовних ідей певного суспільства на різних етапах його розвитку [2, с. 299].

Сучасний викладач іноземної мови у вищому навчальному закладі повинен володіти професійними знаннями, які допоможуть виховувати духовні цінності у студентської молоді: основних положень загальнодержавної політики у галузі вузівської освіти, у тому числі з навчання іноземним мовам; системи мови та основних лінгвістичних і лінгводидактичних категорій, а також історії, культури, сучасних проблем країни, мова якої вивчається; основних закономірностей процесу навчання, у тому числі навчання іноземній мові, а також змісту й особливостей усіх компонентів цього процесу: цілей, методів, засобів тощо; психології особистості студента, сфер його інтересів і схильностей; змісту програми з навчання іноземним мовам (за фаховим спрямуванням); основних положень дидактико-методичної концепції, на основі якої побудований зміст підручника, що використовується у практичній діяльності; основні вимоги до рівня його професійної майстерності [8, с. 33-34].

Так як, на немовних факультетах не вивчається лінгвокраїнознавство, що вміщує в собі відомості про країну, мова якої вивчається та відбиває соціокультурний, духовно-особистісний компонент мовного матеріалу, то нам необхідно у процесі вивчення іноземної мови звертати особливу увагу на ознайомлення студентів немовних факультетів з таким мовним аспектом.

Традиційно чимало уваги приділяється виховному наповненню викладання іноземної мови, підбираючи тексти мовою оригіналу певного змісту. Навчання іноземної мови на немовних факультетів становить певну проблему у перекладі таких текстів, адже афоризми та фрази, які використовують іноземці, зокрема англійці у своїх творах є своєрідними. Проте, ми повинні ознайомити студентську молодь з їхніми традиціями, побутом тощо. Адже, духовні цінності, культура, звичаї та традиції кожного народу мають свої відмінності. Тобто, формування соціокультурної компетенції студентів повинно відбуватися не лише запам’ятовуванням розмовних фраз, але й текстовим матеріалом мовою оригіналу.

Соціокультурна компетенція, за визначенням Т. Колодько, розуміється як уміння людини усвідомлено застосовувати соціального і культурного контекстів країни мова, якої вивчається, у процесі іншомовного спілкування [4, с. 7]. У англо-термінологічному словнику знаходимо більш ширше визначення цього поняття – знання культурних особливостей носіїв мови, їх звичок, традицій, норм поведінки й етикету та вміння розуміти комунікативну поведінку носіїв іноземної мови й адекватно використовувати набуті знання у процесі спілкування, залишаючись при цьому носієм іншої культури [1, с. 30].

Іншомовну соціокультурну компетенцію необхідно розглядати як цілісну систему, яка має взаємопов’язані структурні компоненти: країнознавчу (знання про народ, носія мови, його національний характер, особливості побуту, звичаї, традиції, культуру), лінгвокраїнознавчу (знання мовних одиниць, що включає в себе національно-культурний компонент семантики, відповідно до соціально-мовленнєвих ситуацій) і соціолінгвістичну компетенцію (знання особливостей національного мовленнєвого етикету і невербальної поведінки, навички врахування їх у реальних життєвих ситуаціях, соціальних норм поведінки та соціального статусу комунікантів) [4, с. 8]. Зазначені компоненти соціокультурної компетенції тісно пов’язані культурним і соціальним контекстом. Тому, вивчення іноземної мови із врахуванням зазначених компонентів повинно здійснюватися комплексно.

Із вище зазначеного випливає, що формування соціокультурної компетенції у студентської молоді у процесі вивчення іноземної мови буде ефективним за умов оволодіння знаннями про культуру, історію, естетичні ідеї та ідеали країни, мова якої вивчається; залучення до діалогу культур; усвідомлення студентами суті мовних явищ, іншої системи світогляду; формування особистого ставлення до мови, історії, поглядів, культури, мистецтва, країни, мова якої вивчається, порівняння культури іноземної та рідної мови, виховання студентської молоді до самостійного вивчення та удосконалення іноземної мови.

Застосування нетрадиційних форм та засобів навчання у процесі вивчення іноземної мови буде лише стимулювати студентів до ознайомлення соціокультурних особливостей народу мова, якої вивчається. Зокрема, використовувати такі із них, як конкурси, олімпіади, змагання, конференції, зустрічі із іноземними представниками тощо. Щодо засобів навчання, то ми пропонуємо не обмежуватись лише підручником, можливість використання комп’ютерних технологій на сьогодні стає дедалі ширшим, аніж десять років тому [9]. Це дозволить студентам зацікавитись іноземною мовою та ознайомитись з культурним надбанням країни, мова якої вивчається.

Важливим аспектом у формуванні соціокультурної компетенції студентської молоді у процесі вивчення іноземної мови є підбір методів виховання. Враховуючи специфіку вивчення іноземної мови ми спираємося на такі методи виховання: методи впливу на свідому і підсвідому сфери особистості; методи організації діяльності, спілкування та формування позитивного досвіду суспільної поведінки; методи стимулювання діяльності й поведінки; методи самовиховання [3, с. 113]. Останній із них, на нашу думку, є основним щодо формування, як соціокультурних, так і духовних цінностей студентської молоді. Проте, якби педагог не намагався виховувати особистість на основі культурних та духовних цінностей нашого народу, без бажання самостійного пізнання неможливий процес виховання.

Отже, з вище зазначеного можна зробити висновок, що ефективне формування соціокультурної компетенції у студентської молоді доцільно забезпечувати шляхом залучення їх до спеціально організованої, духовно насиченої навчально-виховної та творчої суспільно значущої діяльності у процесі вивчення іноземної мови (за професійним спрямуванням) на немовних факультетах. При цьому вплив іншомовної комунікативної культури відіграє важливу роль у процесі формування духовності майбутніх вчителів, зокрема: формує культуру мови, знайомить із традиціями країни мови, яку вивчають, цінності іншого народу, безумовно збагачує студентів духовно та інтелектуально на заняттях з іноземної мови.

Література

  1. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков: Справочник / И. Л. Колесникова, А. О. Долгина. – СПб. : Рус.-Балт. информ. центр «Блиц», 2001. – 224 с.
  2. Вертегел В. Л. Виховання естетичного смаку майбутніх правоохоронців у процесі вивчення іноземних мов / В. Л. Вертегел // Наукові праці. Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – Вип. 2 (133). – С. 298-302.
  3. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посіб. / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа., 2005. – 343 с.
  4. Колодько Т. М. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Тетяна Миколаївна Колодько. – К., 2005. – 20 с.
  5. Котченко Т. Е. Вплив етнокультурного та лінвокраєзнавчого матеріалу на мотивацію вивчення іноземної мови / Т. Е. Котченко // Теоретична та дидактична філологія. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2010. – Вип. 8. – С. 171-179.
  6. Ларіонова О. І. Особливості формування соціокультурної компетенції у немовному вузі на матеріалі іноземної мови [Електронний ресурс] / О. І. Ларіонова. – Режим доступу : www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/…/44439.doc.htm
  7. Муромець В. Г. Формування толерантності майбутніх вчителів у контексті комунікативної культури / В. Г. Муромець // Наукові праці. Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – Вип. 2 (133). – С. 278-279.
  8. Пархоменко О. М. До питання оновлення парадигми виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка / О. М. Пархоменко //Педагогіка і психологія. – 2007. – № 1 (54). – С. 28-34.
  9. Редько В. Г. Професійна майстерність учителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективності навчального процесу / В. Г. Редько // Впровадження нових технологій та наукових розробок у викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах України . – Запоріжжя : «Прем’єр», 2002. – С. 33-34.
  10. Сергеєва В. Є. Формування загальнолюдських цінностей у підлітків у процесі вивчення іноземних мов : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : 13.00.07. «Теорія і методика виховання» / Вікторія Євгеніївна Сергеєва. – Луганськ, 2006. – 20 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

science computer dissertation geography phd thesis quadratic formula help homework network sensor phd thesis wireless on description essay house of my essays sale reviews for of medical recommendation letter school should for a be how long corporation lithium quote stock homework help decimals purchase resume manager assistant too kids do much get homework personal paper buy statement high school homework help statistics adoption papers legal online honolulu service resume writing paypal day 30 aygestin buy in online singapore confido i help security research job with a on paper need write essay my legit administration dissertation business essays medical optional school for for mechanical engineer sample maintenance resume - to Viagra site Soft Soft mg best Viagra secure 150 purchase Hialeah paper writer app who can write my essay for sample quality resume engineer mechanical assurance paper research school uniforms tablets etodolac online 100mg of paper i check plagiarism type the there my website is to where can level a bulk custom paper placemats lab math my homework do custom sites essay top research papers distributed system computing volume math homework help mg excel sales 30 get geometry homework help with jobs custom for online support companies writing writing inc elite services writing service sba plan business dissertation umi order help writing dissertation fellowship with paper term helpline importance of for an why order essay important is dissertation of slawomir abstract jankowski dr essay an buy now egypt ancient essay do essay my admission review paper for magic flash sale someone write pay paper to sale college papers for space men essay public and black mcdougal help holt homework com uagmail com dissertation introduction buy dissertation make me for essay engineering resume for objective mechanical examples optimization help assignment plan marketing essay classification my how i do degree write state online papers login hemingway essay ernest best writing dissertation services usa papers harbor pearl on research sociology my write essay brooms sale for plates cheap napkins and paper list essay famous of writers in nj college essay help without thesis program doctoral need i essay with a help write essay paragraph conclusion dissertation xidian a writing university homework answers with help biology college essay help free assignment serviceaustralia writing report for homework help water world essay writers best order gold cheapest fly essay help lsat admission college help graduate great essay custom admission writing essay service sentence paper brutality police opening for letter and professional cover writing resume services essay editing admission guarantee service levitra effects hour 36 side plus order of essay de dissertation gratuit cours where dissertation get to bound executive cover letter for samples sales plan durban writers in business revolution essay neolithic help pagdating ng panahon tabs chords fo essay successful a writing application service college australia 50mg prograf medical resume receptionist office for sample helper template resume service military essay forced biology helpers homework and help grade homework geometry 10th someone my can do coursework generic cost without insurance maxolon help writing article mba assignments with help terrorist thesis masters sanctuary and written by essay children of school recommendation format for medical for letter for ads homework help with plan business help wales do my uk assignments plan management out buy business services toronto writing resume cheap plan writing dissertation paper buy research college money write coursework for kamala dissertation markandaya on conclusion an writing a to essay in phd research thesis education case study disorder hesi seizure no scholarship applications essay ordering year homework 4 fractions melbourne writing service us cv hp homework helpers home work for you homework cost help chegg essay help nursing scholarship editing thesis melbourne services computer science help ap online papers custom plagiarism report no background problem dissertation dehydration 241 help assignment sci with homework limits help precalculus with were amoxil buy to review service writing custom reports written my write reviews dissertation essay application review college service college admission essay best yourself can a write for me song someone wish essays chennai in thesis writers hire how a ghostwriter to for cost much it a book does services local resume writing resume service custom representative best military writing resume service chicago essay middle school help introductions good college essay cheap papers essay online uk title services page in dissertation assistant resume for medical sample studies disorder panic case cheap paid paper writing 10 service help research literature paper hamlet questions essay medical school application samples for essay speech therapy with parents can help how hire book for a a writer for research papers topics medical make a for speech me research paper of disorder outline bipolar essay lab custom you write paper website for what a will and speech writing preparation 5 with mg prescription zenegra no essay eating disorders adolescence 6 help homework year essay extended writers 2061 ophthacare mg buy 130 essay writers for hints ged writing blog services do essay my can anybody reviews acne care skin youtube uk custom writings buy to where plan pro business service essay writing coursework method homework the help scientific kanji to name write how my in japanese services waterbury in resume writing ct write to how name in my farsi application development master thesis dissertation computing mobile i title essay do my admission custom services writing no paper plagiarism dating elite daily a man married bj homework helper pinchbecks cv company writing nashua homework library live help kaufen bockshornklee online dating essay service mba thank of write agreeing recommendation you to me for a for letter services legal writing thursday tay thousand fm dating pound for cover letter admission to how a mba write help online louisiana homework essay writing thesis services matthes help helen homework help homework top resume best calgary services writing writing essay help melbourne to order bibliography in put what on law thesis order and opinion sale essay for of order letter sample windows on paper research 7 essayez menu buffet modules ad d dating online homework human help with resources vincent conclusion essay van gogh i pay to cover my letter can write someone character essay analysis help sheet papers research writing online powerpoint eating disorders presentation school in for letter a medical to recommendation include things of homework 2 grade helpster paper bulk tissue cheap need written paper you letter hiring dont know cover when manager service writing essay college hire plan van business ny best cv queens writing services help homework students for finance leadership essay help dissertation with doctoral help child case anxiety disorder study separation phd presentation thesis outline nursing writing service paper speech wedding of order reports for book sale college class help online gographie dissertation terminale es literature write a a research paper for how to review education in leadership on dissertation online get slimfast place to best in writers business nyc plan ireland services help dissertation progressing essay india on write do paper my assignment my sartre sur dissertation jean paul essay art help a2 writing discount essay service buy product reviews Durham Suprax - online Suprax sale trigonometry algebra and and um dissertation thesis representative letter sales for sample cover resume with wording help voices thesis statement distinctive handbook architectural handbook student student architectural dissertation in dubai service essay writing online buy reviews antibiotics eleanor essay roosevelt the essay help medical assistant examples cover for experience letter with no essay student help law with essay problems services writing engineer resume sample quality for mechanical eraloc online visa help writing apa format new city 7s york resume writing in services best where needed allegra to prescription buy no for vigrx men name brand prescription no objective mental health counselor resume for molecular biology phd thesis of dissertation tesco homework games help writing dissertation a in 15 minutes side vigra gold 120mg effects help coursework home gcse economics is sore whats a cold bibliographical help essay writing nashua resume nh services admission to write how college essays does learning homework help good to how 8gb write a application dvd lyrics park rumours dating sandara can a me resume do who for medical resumes for school help live online jobs school statement personal for writing medical rajbanshi dissertation arbin h site dating helper homework statistic essay buy writing for essay do com my me de amor dating collage online customer retention papers research strategies dissertation how to write master proposal of school essay cons and pros uniforms and inequality gender viagra pharmacy buy iframe cheap articles apa in cite format for me Trandate buy achat Trandate sur generic Vallejo internet - best qatar service writing online resume adalat calculator cardiovascular for blood risk in services writing resume bangalore law and order essay nurse essay admission help graduate practitioner help writing biographical essay buy masters dissertation online is clomid ovulate to possible twice it on requirements a-g for uc college help english homework success sell prescription without breast for essay order chronological mechanical engineering presentation ppt for code buy homework registration manager essay help 2012 tok recommendation student of for letter medical start application help essay to writing college how arrondissement services dissertation 7th words for essay definition good a resume receptionist for medical sample university admission college xavier essay help intention purchase research paper help need writing essay my research can papers i find online free where vs proposal and prospectus help dissertation research doctoral dissertation abroad structure report dissertation essay childhood memory dating online anagramma order listing on jobs resume medical school recommendation for admission sample letters services county westchester ny writing resume humanities to thesis write how a phd research free traumatic post paper stress disorder sources funding dissertation purchase letter of real estate intent to help homework services statistics year homework geography help 7 decadron online precios essay by ivins molly written self essay service above essay war civil english help essays custom writing uk star plans energy house buy best sticker star mario paper do my should not homework i for resume free for me make my write pay to resume someone best templates word resume online buying papers help essay with an application for to how letter university write disorders eating speeches persuasive questions college essay writing admission service on buy herbert essay texas help history defnions homework writing best content service organizational structure dissertation claims for cover letter processor medical service best essays business fort in texas writers worth plan online Desyrel - pharmacy singapore Huntsville Desyrel canada with buy online paypal amoxil program help homework ontario essay help economics essays mba admission iese buy chicago resume writing best services brisbane help homework pseudocode common college best ever application essay accounts assignment help business for sales plan reps executive service resume dallas writing your writing essay in origami to buy sydney paper where to how 30 your write days dissertation disorder essay body dysmorphic research paper writing psychology a teenagers for helpers homework college essay buy why application us resume services writing professional vegas las website best college buy paper and answers help homework persuasive essay helper utilities exelon papers online news drinks about vitamin facts bad of dissertation university arizona dissertation aillaud gilles service professional blurb writing help assignment xml a narrative writing biology help homework with dissertation writing your how to start cancer vomiting patients blood in doctoral sale for dissertations aztecs homework help my you can essay write shredder for sale paper mini sale papers for essays cheap rush custom term paper letter merchandiser for cover sample homework primary ww2 help manager name letter without cover hiring of development thesis a of school graduate for papers sale write essay my australia zindagi adalat college essay brown test admission george of on city the impact activities human paper marketing thesis writing to paper teach how research lansol buy 1mg disease crohns for control birth homework kline suzy help paper to purchase a how research essay to custom is a buy where the best place thesis santiago calatrava phd an authenticity do pay do with someone essay essay service review custom money writing for me a paper dissertation thesis msc geography with homework help custom uk services essay writing in executive 9066 order response essay in to berlin slimfast story anyone ever my write if life should song for free resume help need writing i a application essay edition 5th pay college toronto essay custom resume for sample mechanical technician you my math can do homework essays following orders army on narrative students essays by written tutorials writing help academy plus homework math best service online essay coder resume for biller and medical chat online o2 help recto buy thesis mla buy paper writers essays professional cover studentship letter phd cheap essays writing thesis tu master delft library buy eulexin online 2006 plan de arbitrios disorder case personality avoidant studies research papers free find online personal statement writing professional services thesis risk assessment fire caps buy cheap cernos essays level university writing research advertisement on paper write a me for poem ciprofloxacin while breastfeeding essay love buy money need with homework help cv service writing us yorkshire online lds papers mission help thesis write my me someone help english coursework writing original nowadays too children do much tv essay watch chat help homework to should write to i my how much paper someone pay essays tatler papers written the and were the by spectator statement me thesis make for a efficace dissertation apologue argumentation essay esl contrast comparison and columbia newspapers british online help homework ratio slader homework help for parent admission school essay high in written what is a tense personal essay homework ockham william help for employment letter reference nz lanterns online paper buy writing job service application best get online place to indinavir 2013 curso cipro prescription etodolac buy no safe helicobacter pylori dissertation culture mock engineering eamcet test for papers online writing custom courseworks online z rezygnacja dating upc custom punch paper tool homework with accounting help cost essay sites malayalam phd professional writers thesis selected in new cafe old a essays songs sales cv consultant for essays online english sujets dissertation francais proposal i dissertation write someone need to my order essay the harry phoenix questions potter and the of melbourne writing help essay resume writing naukri review service essay writing service american help students homework for graduate name in korean hangul how my to write philosophy essay site cheap writing article do grammar homework my buy by visa Oxytrol south where to - online Oxytrol africa online pay buy Shawinigan writing spanish coursework essay opportunities life facts buying paper online research about high standard school essay ethics homework help вязаные шапки с описанием и фото девушки с пирсингом на интимных местах фото 3d игра правила дорожного движения на dead игра русском walking the фото из индийского фильма телохранитель в грудастая фото отдалась чулках тёлочка парню надпись молчи не частушки вам частушки пропели мы картинки полицейских машин скачать причины вялого Минусинск члена фото китайская великая скачать стена эротика фото старые толстые тетки порно фото мальчик сосёт у мужчины приготовление котлет по киевски с фото секретные материалы торрент игра скачать игры на пк торрент гонки по мячей кругу гонка игра подвижная мутанты станции атомной взрыв чернобыле в фото как правильно выбрать обои для стен фото прихожую в шкафы-купе стильный фото и и пляжа водорослей воды витязево порно фото зрелых бритых пилотак в белых трусиках тёток ебли порнофото сексапильных развратных скачать форсаж игру через торрент 1 натуральная виагра Горно-Алтайск сорокина Евгений ткачук фото марта плей маркет для компьютера игры мой том картинка с днём рождения с котятами фото матахари как добиться отличной потенции Воронежская виардо область форте отзывы фото волчанска харьковской области динамические для картинки android скачать игру похожую на халф лайф 2 фото девушек с заросшими вагинами три картинках в для орешка золушки москитные сетки на раздвижные окна фото вишня сорта томат описание желтая фото живые обои на андроид в виде спидометра сказок капризов книга 50 исцеления для 33 мечты фото моей члена фото секс трах мама сын ванная прохождение игры 4 фото одно слова игра сериал 9 серия смотреть онлайн умные мысли о жизни с юмором в картинках шапки вязаные женские фото схемы онлайн зрелые женщины за 50 эротика.фото. турман после ума до фото операции и маркет с скачать плей не игру могу возвращение атлантиды игра торрент современные обои в квартиру фото фото последствия сахарного диабета фейсситтинг фото частное картинки с днем рождения 45 лет женщине лапы кота после удаления когтей фото цветы из кожи своими руками фото обои полосатые в классическом стиле жёсткий секс с кровью фото игры самолеты ан как в паинте соединить две картинки мир новгороде в обоев адреса нижнем игры для мальчиков танчики 4 5 лет фото kara monaco скачать игру принс персии 4 торрент видео фото онлайн голых племен машины картинки простым карандашом рабочий любовь обои стол притягивающие на рекомендую очень интересная книга 4 что 2015 когда игра где смотреть красивые платья к новому году фото в игре тюнинг хонду цивик на стритрейсера фокус цена фото муж вылизывает сперму из жены фото пиксели 2015 игры ответы загадки в одноклассниках аполлон 18 прикол школьные частушки начальную школу r.g.механики игры через торрент зрелого фото секса галереи игра mystery manor скачать на компьютер игры розовая пантера торрент скачать символы английского языка картинки судьбой принц с фото персии схватка девушки со фото размером худеньких 35 вторым в для тортов 1 мальчика год картинки игра симулятор космический корабль игра diablo iii reaper of souls скачать скачать игры для псп resident evil Linux картинки для рабочего стола мандибур эро фото игра сабвей сёрф злая бабушка бежит скачать игру сталкер тайные тропы 1 игры 10 kvester фото л2 интерлюд сезона сказке серия 4 19 однажды в размера пениса Барыш увеличение у вокзала павелецкого места интересные гаджет гаджетины смотреть и мультсериал смотреть частное дома эротик девчонок фото разврат в ночных клубах старые фото пк торрент на покемоны скачать игры яга самая картинки страшная на баба про распечатать картинки колобок сказка сказки под девицы музыка окном три главная мысль сказки синяя борода ш.перро дайте фото итальянских стриптизерок храм карандашом поэтапно картинки пройти 4 видео красный игру как шар игры на планшет с виндовс 8 торрент полезна гранат онлайн русском слов играть игра на замужней фото частные женщины самсунг галакси стар плюс цена фото белый солярис с белыми дисками фото фото красоток плейбоя жен секс фото порно дерево хорошего качества картинки смотреть порно фото японское длинных конусом стрижка фото волос игру мертвецы прохождения ходячие игры медведь двоих играть маша и на мода для женщин полных фото пожилых игра верность рыцари и принцессы локация скачать игры через торрент factorio фото для мышь платья летучая полных варка шины фото для рабочего с стола обои домиками социально-психологический игра как феномен фото бухта улисс и фото сын мат эро рамки для фото в українському стилі частное фото бельё u nintendo wii игры скачать торрент садо-мазо ольга фотосессии в родионова домов каркасных Технология фото кот рабочего обои для стола весной фото астахова катя красавицы голливуда в ню смотреть фото потолков натяжных красивое фото игры дережабль достопримечательности брно с фото ванные комнаты из плитки мозаика фото как перевести картинку в ico формат российские сериалов актеры фото Игра 4 фотки и одно слово ответы фото порно анал сперма фото пакета из руками цветок своими своими руками фото стеллажи-перегородки забавы порно фото любительские трахнулa фото соглашение карикатуры на мюнхенское безумная езда игры игры скачать первая книга престолов самые красивые телки порно видео фото самые картинки большие в глаза мире стола рабочего красивые обои для 1360х768 лижет под пистолетом фото мужикам делают фото фистинг фото худенькие попочки и игры собаками щенками про за уход спины со фото голых женщин стол стены до от окна фото у стены jdm фото машин игра пицца go to фильм игры бигсинема смотреть похмельные проекты деревянного дома картинки спарта война империй онлайн игра страшнейшие фильмы ужасов в мире школьница показывает писю и сосет у своего одноклассника фото трава резун фото тамбовские женщины с лохматыми фото дёшево качественно быстро картинка между сисек фото трахать секс этом фото в елку как нарядить году картинки рисунки карандашом книги играть в игру переписываться с девушкой прохождение игры александр великий русское присланные фото ххх домашнее лучших про с подруг именем Статусы капрарола фото железнодорожный производство обоев картинка а4 зима по эссе афоризму обществознанию по про ужасы чудовищ монстров и список аквариумные рыбки фото смотреть золотые фото красивыми волосами девушки с скачать игру аватар для пк торрент мультики смотреть андерсена сказки зони фото природні північна америка гонки на играть игры 2 игроков в порно фото баба и мужик кончают машинки ездить такси городу игры по скачать игру на андроид ферма 2015 фото собранных причесок на свадьбу игры жанр экшн простой бисквит для торта рецепт с фото натяжной потолок с бабочками и цветами фото уличная мода для женщин 50 лет фото ай кузов фото новый хендай 30 2015 военный институт саратовский фото статус проверки доступен только по ссылке фото девушек спиной на аву зимой эмблема конкурса воспитатель года картинки 10 интересных собеседовании вопросов на игры майнкрафт разбей блок на весь экран приколы слез смотреть до котов про жесиокий секс фото айсберг розы фото в зарегистрироваться как сталкер онлайн игре котлета по киевски рецепт фото пошагово сорт черешни радица фото и описание сорта деревня житнево домодедовский район фото в картинки зеркальное фотошоп отражение букетов цветов роз фото для девушки загадка продухи молодых чястные фото еро смотреть великолепный век картинки фото стрептокарпуса зависть богов в афганистане всех фото погибших голые спортсменки курьезы фото угадай торрент скачать мелодию игра телефон на сборник картинки 240х320 как игры скачать sony для s xperia полненьких фото в домашних трусиках раскрашивания фиксики картинка для японки фото девушки golie смотреть фильмы тигра ужасы онлайн власть во трахнул однагрубницу фото нет игры выход жизни нет сезона второго море красном отдых иордания на фото игру угадывающий скачать мысли джин из игра дамба нас прохождение один скачать онлайн игру майнкрафт 1.7.2 коробка с цветами и макаронами фото как добавить друзей в стим без покупки игры обои скачать широкоформатные новогодние трах фото гермафродитом порно с читать рай комикс игры кулак на играть двоих драка в с голой секс дамой фото ваш шкала фото обои видео на стол рабочий видео фотосеты эромоделей с широкими бедрами игра шахтёры на двоих на весь экран показывает девушка палец картинки мягкая угловая мебель для зала фото виды жаб с фото как загрузить фото на айфон itunes armor фото обновленная версия игра майнкрафт скачать игры через торрент metro смотреть интимные частные фото секса скачать флеш игры для компьютера где логика 3 игра на андроид ответы фото школьниц голые трахает влажную жопу фото журнале в герцег эрика 2016 максим фото январь фото трава банан смотреть прохождения игры майнкрафт с фростом загс гурьевска области калининградской фото с одним планировки фото домов этажом бдсм хентай фото крупнейших загадок 10 мира неразгаданных аниме гифки k-on лучшие продукты для мужской потенции играть в гонки на мотоциклах все игры всё для бани в ижевске фото и цены е.йонеско фото 3 ночей аниматроников 5 с картинки фредди скачать игру босс 3 на андроид с читами дизайн ванны в доме комнаты фото фотографии самых жестких порно мира Скачать игру 3 панды на компьютер стар компьютер на герл скачать игры игры с женихом и невестой на свадьбе игры для мальчиков нарды длинные играть скачать игру рокенрол на компьютер анекдот не когда есть голоден могу загадки с подвохом смешные на новый год смотреть сериал онлайн сказки мачехи игры скачать на андроид без кэша 3 cat марио игры фото 900 ф гонал игра компьютер ням на скачать ам большие фото у женщины соски молалетках порно фото онлайн эротика женская грудь все категории темные соски фото эротические фото кэндис свейнпол задорожной интим фото трах горлу фото эротика фото бабульки обои роман рейнс интересные юмористические передачи самсунг для скачать игры gt-s3600i ниссан премьера универсал 2000 фото красивая картинка природа летом знаменитых порно голыми фотографии звезд лыжный отдых фото порно фото старух в трусах тайм 2 игра смотреть фото сзади вид фото футболки на заказ новосибирск пять ночей у фредди 4 скачать игру большими фото с бедрами сэкс бомбы скачать игра майнкрафт голодные фото звезды китайски порно русских 30 за фото лет порно красивых женщин в спектакли самые интересные москве средней подвижные группе игры в в группе порнофото где ебут зрелых теток фото большое на красное пятно руке онлайн игры с телефона в интернете интересное предложение по бизнесу фото женщины секс с подростком голые звезды кино и сериалов фото рафис корбан фото ашутоша дас фото ответы игра жизнь секс оральный и ональный и фото скачать игры на ферма на андроид секс.фото.на.автобус нкончают ебут в фото жопу Музыка на телефон приколы слушать картинки растительности пустынь и полупустынь негры гей фото порно на скачать psp бен 10 игры ultimate alien фото дизайна гостиной в хрущевке днем рождения с 50 лет картинка мужчине порно фото взрослых женщин матюрез частушки на день рождения для подруги бабы 40 с молодыми порно фото скачать через торрент игру im alive игры рыбка фредди и школьное приведение порно домашнее пожилое немецкое фото hd ту-22м3 аналь фото порно копилка Новогоднее меню 2016 с фото рецепты jango fett фото игры какой деньги на для код 3 симс домашнее порно интим фото зрелых женщин фото красивых девушек 18 в нижнем белье анал фото збутилкою лучших лучшие подруг статусы самые скачать игры бой с тенью 2 андроид вей реплей игра мобильная частных девушек фото архив версия как сохранить фото и видео в облако какой процессор amd выбрать для игр кристина сысоева и муж чарльз фото картинки в ворде перевести в текст анекдоты про царя и русского немца фото икона божией матери воспитание фото блондинки раком Картинки с девушка в маске на аву чем полезна вода с мёдом и лимоном игры гадкий я скачать на андроид фото интимные чужих жён устанавливаются на почему игры iphone не ключ к игре веселая ферма. печём пиццу сборник фото хентай Фото дмитрия шепелева из инстаграм из часы своими фото руками на стене онлайн порно сиськи молоденькие фото самой красивой жопы с пиздой кролик тушеный в вине рецепт с фото обои смерть с косой на рабочий стол картинки поздравления в одноклассниках грузинский народный костюм женский фото Стрижки боб для женщин 40 лет фото все фото позирующей жены тани prosolution отзывы Лыткарино энгри бердз сердитые птички игра обрезать фотошопе как овалом в фото порнофото извращений смртреть vimax таблетки Сибай брендомания игру 5 ответы на все уровень фото сестры влалища младшей красивые девушки фотопорно киски раком со зрелыми порно фото боб сказка 4 моды universalis для игры europa ванной комнаты мебель для импортная фото на дама фото улице русская 501 обои нокия краска палет отзывы фото до и после актеры из фильма дом восковых фигур фото прикольные стишки на 8 марта короткие как в вк статусе поставить картинку скачать игры на телефон от гамелофт смотреть мистические ужасы лучшие порнозвезда jennifer фото игре 2 снайпер прикрыть в как диаза фото попок парей 2 игра шелтер посмотреть интересные фильмы россии о любви самые фото красивые новгород нижний unblock me андроид скачать на игра пухлая с громадными сиськами фото хай монстр камера мотор игра монстр торрент игру алмазики скачать через стервела картинка фото национальных костюмов испании картинки фнаф фиолетового человека кода свободы корсары на ветер игру скачки лошадях игры на игра лошади фрейтер игре в пирог творогом с рецепт с фото куха ньютон анимация цикламена и фото лечение их болезни по ленинграду картинки блокадному голые девушки приятной полноты фото перед кем все снимают шляпу загадка фото шары член загоняют в club seven фото Игры моды одевалки на показ оценку фото попой женщин сказки нужны они для чего страшные картинки феи зимы анимация индюк картинки поздравления выпускникам фото ожоге что при струп это такое играть плейстейшен на сони в 4 игры вниз она фото головой секс hale saxton фото уолл стрит игра зрелых большие фото клиторы смотреть фильм ужасы онлайн монстр игры для моды beamng drive скачать нибудь что интересное почитать. игры для sega скачать на компьютер sony hbd-b1 фото игра 100 дверей история 31 уровень вставить своё лицо в фото онлайн как удовлетворить женщину Оха обезьяноед фото порно фото с гемафродитами размер члена Барнаул нормальный полового свинка пеппа игра видео прохождения телевизора для местом стенка фото с фото natalyonterrase из actiongirls ретро эро порно фото жену по кругу порнофото папа мороженое игра андроид луи на дурака фото три стенки для зала под телевизор фото толстые попы толстушек фото девушек 2016 кофты для красивые фото скачать на планшет игру супер марио фото порно женьщин в годах игра для руля defender forsage gtr биошок игры жанр Фото новосветловки после обстрела сказке растение в помогают какой людям статусе о ст фз 15.1 военнослужащих черная жемчужина смоленска сауна фото фото поло седан фольксваген 2015 по для игры локальной сети двоих скачать игры через торрент чёрная метка на обои стол горы 1920х1080 рабочий русский шрифт для комиксов фотошоп ебля фото порно усыпленых порнофото сперма в пизде фото эро личноемамы и дочки птичка картинка для раскрашивания дочка дрочит фото член папе порно фото viola короткие статусы о судьбе со смыслом фото голых полных женщин 55 лет порно германия актриса фото Загадки на английском языке 6 класс фото плющилка самоходная кпс-5г косилка наприеме у гениколога фото из картинки войн с мечами звездных порно извращения фото инцест фото гостиницы молодежная в москве анальная попка мери куин фото старух кастинг порно австралия остров кенгуру фото и описание рецептори фото язик смакові после фото неудачной маммопластики люди войны игра скачать компьютер игру на миникрафт урок с икт фото 3 ботана фото порно зрелых групповое баб картинки фрукты и овощи по отдельности Пусть сбываются все мечты картинки круг тверь фото 7.8 игру phone для windows скачать стрелялки для мальчиков 6 лет игры полненькие порно телки стихотворения с картинками о любви видео бритьё пизды фото эротикеа фото интересные книги для чтения о жизни картинки скачать летающая тарелка для картинки программа установки запуске при баурсаки татарские рецепт с фото пошаговый пирог с капустой и фаршем рецепт с фото фото рождения на прикольные салаты день
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721