ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 371.31:81’25(045)

Л. М. Глушок,

Хмельницька гуманітарнопедагогічна академія

 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ

КУРСУ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ»

 

У статті розглядаються такі форми організації навчання у процесі вивчення курсу  «Теорія та практика перекладу» (не за перекладацькими спеціальностями) в педагогічних ВНЗ, зокрема різні типи лекцій (проблемні, інтерактивні, інструктивні, бінарні, презентації, конференції, візуалізації, консультації, бесіди, дискусії, лекції із заздалегідь запланованими помилками; семінари (семінари-практикуми, семінари-дискусії, Семінар-дослідження); консультації; індивідуальні заняття; самостійна робота. Висвітлюються особливості застосування активних методів навчання (інтерактивне спілкування, проблемно-рефлексивний полілог, позиційна дискусія, евристична бесіда, діалог Сократа, моделювання педагогічних ситуацій, метод проектів, метод інтерв’ю, коментування та оцінка (самооцінка) дій учасників, метод «круглого столу», майстер-клас, ділові ігри, тренінги), подаються вимоги до організації самостійної роботи,  види поточного та підсумкового контролю.

Ключові слова: лекції, семінари, практичні заняття, метод проблемних дискусій, ігровий метод, ділова гра, метод проектів, ВНЗ, «Теорія та практика перекладу».

 

В статье рассматриваются такие формы организации обучения в процессе изучения курса «Теория и практика перевода» (не за переводческими специальностями) в педагогических ВУЗах, а в частности разные типы лекций (проблемные, инструктивные, бинарные, презентации, конференции, визуализации, консультации, беседы, дискуссии, лекции с запланированными ошибками); семинары (семинары-практикумы, семинары-дискуссии, семинары-исследования); консультации; индивидуальные занятия; самостоятельная работа. Раскрываются особенности использования активных методов обучения (интерактивное общение, проблемно-рефлексивный полилог, позиционная дискуссия, эвристическая беседа, диалог Сократа, моделирование педагогических ситуаций, метод проектов, мастер-класс, деловые игры, тренинги).

Ключевые слова: лекции, семинары, практические занятия, метод проблемных дискуссий, игровой метод, деловая игра, метод проектов, ВУЗ, «Теория и практика перевода».

 

The article deals with the forms of organization of teaching process while learning “Theory and Practice of Translation” (not on translation specialties) in higher pedagogical educational institutions, particularly various types of lectures (problem, interactive, instructive, binary, presentations, conference, visualization, discussion, conversation, lectures with planned mistakes), seminars (workshops, discussions, research), tutorials, one-to-one tuitions, self-study. Peculiarities of use of active teaching methods have been considered (interactive communication, problem and reflexive polylogue, position discussion, project method, interview, commenting and assessment, round table discussion, master classes, role-playing professional simulation, training).

Key words: lecture, seminar, workshop, method of problem discussion, game, professional simulation, project method, higher educational institution, “Theory and Practice of Translation”.

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Сучасна система вищої освіти України у зв’язку з її інтеграцією в європейський освітній простір потребує змін, зокрема в підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних реалізовувати освітні стандарти, впроваджувати новітні ефективні педагогічні технології. Отже, зростають суспільні вимоги до фахової підготовки педагогічних кадрів, що зумовлює зміни в структурі, змісті, формах і технологіях навчання, створенні гнучких навчальних планів і програм. У цьому контексті посилюється відповідальність ВНЗ за якість вищої освіти, її відповідність світовим стандартам і рекомендаціям.

Аналіз актуальних досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Застосування активних форм i методів організації навчально-пізнавальної діяльності у вищому навчальному закладі загальновизнано одним із перспективних напрямів удосконалення практичної підготовки фахівців до педагогічної діяльності (А. Алексюк, В. Бондар, А.Лiненко, О. Мороз, О. Пєхота, О. Савченко, В. Семиченко, С. Сисоєва, М.Фіцула, Л. Хомич, Л. Шапошнiкова, В. Якунiн). Вагомий вклад у дослідження нових підходів до навчання іноземних мов, зокрема у вищій школі, здійснили вітчизняні вчені С.Ю. Ніколаєва, О.Б. Тарнопольський, Л.М. Черноватий.

Варіативні форми організації навчальних занять (лекція, семінар, практичне, лабораторне заняття) досліджували К. Баханов, А. Булда, В.Власов, П. Мороз, О. Пометун, В. Сотниченко, Т. Чубукова та ін. Основні переваги та недоліки семінарських занять досліджували С. Вітвицька, А.Кузьмінський, З. Курлянд, В.Ординський, М. Фіцула, В. Лозова, Л.Каніщенко та ін.

Підвищення ефективності процесу навчання іноземної мови у вищій школі вимагає подальшого удосконалення усього комплексу організаційних форм навчання як основних (лекцій, семінарів, практичних занять), так і допоміжних (позааудиторні заходи, наукові товариства, олімпіади, конкурси). Сучасна вища школа потребує застосування нових підходів з метою удосконалення іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців, проте зазначена проблема недостатньо висвітлена в сучасній науковій літературі.

Мета статті. Мета даної статті полягає у висвітленні форм навчальних занять із застосуванням сучасних педагогічних технологій у процесі вивчення курсу «Теорія та практика перекладу» (не за перекладацькими спеціальностями) в педагогічних ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Вихідні концептуальні положення щодо змісту й організації педагогічної освіти ґрунтуються на основних засадах таких документів: Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.), Національна рамка кваліфікацій (2011 р.), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 рр. (2011), Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2011), а також «Біла книга національної освіти України» (2009 р.).

У психолого-педагогічній науці загальні питання професійної підготовки майбутніх педагогів висвітлювалися в працях А. Алексюка, В. Андрущенка, І. Беха , С. Гончаренка, С. Гуревича, І. Зязюна, А. Коломієць, В. Кременя, В. Кузя, Н. Ничкало , І. Підласого, О. Пєхоти , В. Радула, О. Савченко , В. Сластьоніна, В. Шахова, М. Ярмаченка та ін.

Важливими є дослідження, що реалізуються під керівництвом В. Андрущенка, які концентруються на модернізації української освіти в контексті вимог Болонського процесу, зокрема стратегії розвитку вищої педагогічної освіти та підготовки вчителя в умовах демократичних і ринкових перетворень, глобалізації та становленні інформаційного суспільства; трансформації гуманітарної освіти [1, с. 6 −12].

З огляду на те, що якість освіти – основна умова для довіри, відповідальності, мобільності й сумісності в європейському просторі, В. Кремень зазначає: «Якість підготовки фахівців залежить від якості підготовки випускників середньої загальноосвітньої школи та справедливості системи конкурсного зарахування на навчання; сучасності й актуальності запропонованих програм навчання, наявності чітких стандартів вищої освіти; якості науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального-виховного процесу; застосування сучасних технологій навчання й методик організації навчального процесу; науково-педагогічного рівня викладачів, рівня їхніх знань, принциповості й вимогливості; ефективності системи контролю якості організації підготовки фахівців» [ 3, с. 17−30].

ВНЗ України на сучасному етапі розробляють нові підходи до надання можливостей отримати певний освітній ступінь різним категоріям студентів. Більшість закладів пропонують заочне або дистанційне навчання, змінюють умови вступу, використовують різні форми заохочення, створюють програми підготовки, орієнтовані на студента (student-centered courses), які вимагають різних форм навчання.

Навчальний процес у ВНЗ здійснюється в таких формах організації навчання: навчальні заняття, виконання індивідуальних дослідницьких завдань, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи (тести, екзамени, комплексні контрольні роботи). Форма організації навчання − це обмежена в часі та просторі взаємозумовлена діяльність педагога й учня, викладача й студента [4]. Основними видами навчальних занять є лекції, семінари, практикуми, лабораторні, індивідуальні та групові консультації [5].

Важливу роль у процесі навчання у ВНЗ відіграє організація взаємодії між студентами та викладачами: це виконання в тісній співпраці різноманітних письмових завдань, творчих робіт, проведення консультацій та семінарів. Обов’язкові навчальні години – лекції, семінари та практикуми – проводяться згідно з розкладом, якого повинні дотримуватись усі студенти. Від студента вимагається активна участь у дискусіях, експериментах, практичних заняттях, роботі з документами, індивідуальній і груповій дослідницькій роботі та інших видах діяльності.

Переважною формою навчальних занять залишається лекція (lecture), під час якої студенти отримують теоретичні та концептуальні знання. Зазначимо виявлені нами вимоги до проведення лекцій: встановлення реальних цілей, індуктивний стиль викладання (teaching inductively), зв’язок з аудиторією, власна компетентність та заохочення студентської, чіткість, логічність, метафоричність, гумор, не зловживання термінологією, розуміння студентів, технічне забезпечення. Ефективність та доцільність лекцій простежується тоді, коли викладач хоче надати необхідну інформацію за короткий проміжок часу (до 12 друкованих сторінок). Студенти можуть працювати з електронними версіями ключових положень лекції та робити власні доповнення в ході роботи.

Різні типи лекцій проводяться професорами та доцентами ВНЗ для однієї або більше академічних груп, а також провідними науковцями, запрошеними для читання лекцій. За способом викладу навчального матеріалу можна виокремити такі види лекцій: проблемні, інтерактивні, інструктивні, бінарні, лекції-«прес-конференції», презентації, конференції, візуалізації, консультації, бесіди, дискусії, лекції із заздалегідь запланованими помилками, аналізом конкретних ситуацій. Найефективнішими, на наш погляд, є інтерактивні, проблемні лекції, лекції із запланованими помилками, під час яких студенти мають бути уважними, помітити помилки і назвати їх в кінці лекції. Залежно від підготовленості студентів такі лекції плануються з тем «Особливості перекладу текстів різних жанрів», «Перекладацькі трансформації», «Рівні еквівалентності у перекладі» тощо.

В ХГПА лекційні та семінарські заняття в основному передбачають активне засвоєння матеріалу під час обговорення найважливіших суперечливих проблем та дискусій, до яких спонукає лектор курсу, використовуючи метод проблемних дискусій. За словником, дискусія − широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання [2, с. 223]. Пошук істини йде шляхом вільного обміну думками, що дозволяє кожному учаснику дискусії критично оцінювати як свій погляд, так і погляд опонентів на порушену проблему. Студенти вчаться логічно мислити, аргументувати висунуті положення, тактовно спростовувати опонента, не нав’язуючи свої думки. На лекційних заняттях часто використовується прийом «сократівського діалогу або бесіди» (Socratic method або debate), за допомогою якого з’ясовується істина шляхом полеміки. Лектор за допомогою запитань підводить студентів до потрібних висновків, раніше для них не відомих.

Семінари (seminars, workshops) – це обов’язкові навчальні заняття, на яких викладач організовує обговорення студентами визначених тем. Семінарські заняття проводяться у формі бесіди, доповідей, дискусій, виконання групових завдань тощо. Студентам, зазвичай, пропонується список навчальної літератури та електронних джерел, який вони повинні вчасно опрацювати, щоб активно брати участь у дискусіях, виконувати практичні завдання, розуміти матеріал наступних лекцій.

На семінарських заняттях викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Оцінюються реферати, виступи, активність у дискусіях. На сучасному етапі найбільш поширеними формами організації дискусій є «круглий стіл» − обмін думками; засідання експертної групи; форум, симпозіум; дебати тощо. Широко використовуються такі методи: дидактичні, ділові, рольові ігри; метод драматизації. Для активізації попередніх знань застосовується прийом «карти думок» (mind map) – відомий як «павутина», де ідеї та думки організовуються у вигляді схеми навколо ключового поняття. «Мозковий штурм» (brainstorming) – ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень у процесі спільного висловлення думок, який дає можливість за короткий час висловитись великій кількості студентів, що є передумовою вироблення найбільш розумного рішення.

Семінар-дискусія (наприклад, «Machine translation», «Pragmatic adaptation») відбувається у формі діалогічного спілкування викладач – студент, викладач – група студентів, студент – студенти, під час якого формується практичний досвід обговорення та розв’язання теоретичних проблем. За допомогою активних дебатів та обговорень (argument, debate) формуються навички професійної полеміки та відбувається закріплення навчального матеріалу. Дебати можуть проводитися у формі командної, рольової гри, суть якої полягає в тому, що обрані команди аргументовано доводять тезу, запропоновану до обговорення, а інші — заперечують її. Викладач виступає у ролі судді [7].

Семінар-дослідження передбачає підготовку й заслуховування доповідей студентів із запланованої навчальною програмою (syllabus) тематики: «Ukrainian translatology and prominent representatives»  тощо.

На семінарських заняттях відбувається формування таких навичок: ведення перемовин (Negotiation), управління дискусією (Leadership), усного спілкування (Oral communication), прийняття відповідальності за власні висловлювання (Taking responsibility), обмін досвідом (Sharing knowledge), розподілу та планування часу (Time management), ведення дискусії та дебатів (Developing an argument), співпраці (Collaborating), знаходження компромісу (Dealing with conflicting opinions), застосування додаткових засобів та наочності (Producing and using visual aids) [7].

У процесі навчання студенти активно використовують підручники, посібники, енциклопедії, словники та інші джерела інформації. Користуються популярністю серед студентів електронні та онлайн  словники та програми для перекладу. На факультеті є інформаційно-методичний центр «Lingua» (Teaching/Technology Learning Centre). Викладачі й студенти мають постійний доступ до методичного забезпечення (kits, books, DVDs), можуть отримати підтримку й консультацію, доступ до онлайн ресурсів, навчальних програм та сучасного обладнання.

Консультації проводяться для групи студентів. Студенти можуть отримувати  консультації електронною поштою, за допомогою Skype-зв’язку, локальної інформаційної мережі тощо.

Практичне заняття − це форма навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Мета практичного заняття − поглиблювати, поширювати та деталізувати знання, виробляти навички професійної діяльності, розвивати наукове мислення та мовлення, перевіряти знання студентів, мати засіб оперативного зворотного зв’язку. Практичні заняття, як правило, проводяться зі студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи і ґрунтуються на попередньо підготовленому методичному матеріалі – тестах, наборі завдань різної складності для різних типів перекладу та їхнього аналізу, завдання для редагування та реферування текстів, уривки відео-та аудіо текстів для перекладів, завдання для рольових професійних ігор [5]. Оцінки за виконання завдань враховуються при виставленні підсумкової оцінки з «Теорії та практики перекладу».

Індивідуальні заняття (Individual tuition) проводяться з окремими студентами з метою підвищення їхнього рівня підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану студента [5]. Індивідуальні завдання з передбачають написання рефератів, курсових та дипломних робіт і виконуються студентами самостійно. З метою пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їхнього практичного застосування студентам проводяться консультації як індивідуальні, так і для всієї групи.

Самостійна робота (selfdirected study) – це основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових занять. Навчальний час, відведений для самостійних робіт, регламентується навчальним планом і повинен становити не менше однієї третьої та не більше двох третіх загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни [5]. Зміст самостійних робіт визначається робочою програмою дисциплін та методичними вказівками викладача. Матеріали для самостійних робіт передбачають можливість проведення самоконтролю з боку студента, пропонується відповідна основна та допоміжна література. Самостійна робота виконується в бібліотеці, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах, домашніх умовах. Завдання, що отримують майбутні вчителі англійської мови протягом семестру, містять у собі великий обсяг теоретичного матеріалу, який потрібно опрацювати самостійно (assigned readings), зробити переклад, проаналізувати та співставити перекладені тексти, виконати реферування текстів, написати звіт чи есе, або створити груповий проект. Засвоєний самостійно матеріал обов’язково виноситься на підсумковий контроль.

У професійно-педагогічній підготовці майбутніх вчителів англійської мови використовуються сучасні педагогічні технології вищої школи: рейтингова оцінка знань, проектування, робота в мікрогрупах, захисти групових проектів, створення ситуацій успіху та ін. У курсі вивчення професійно спрямованих дисциплін викладачі використовують такі активні методи навчання, як інтерактивне спілкування, проблемно-рефлексивний полілог, позиційна дискусія, евристична бесіда, діалог Сократа, моделювання педагогічних ситуацій, метод проектів, метод інтерв’ю, коментування та оцінка (або самооцінка) дій учасників, метод «круглого столу», майстер-клас, ділові ігри, тренінги тощо. Зазначимо, що на сьогоднішній день серед вітчизняних науковців відсутні єдині підходи до визначення поняття «педагогічна технологія» та класифікації наявних технологій. Зокрема, Г. Селевко зазначає, що педагогічна технологія – це частина педагогічної науки, яка вивчає і розробляє мету, зміст і методи навчання [6].

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється, як уже зазначалось, під час проведення практичних та семінарських занять і виявляє якість виконання конкретних видів завдань: тестів, перекладів текстів, творів, фільмів, аудіо записів; аналізів перекладених текстів; редагування та анотування текстів для перекладу. Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінки результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або окремих його етапах [5]. По закінченню курсу «Теорія та практика перекладу» студенти складають семестровий іспит, питання з дисципліни вносяться до комплексного державного екзамену.

Висновки. Отже, інтерактивні методи навчання сприяють реформуванню процесу навчання, передбачаючи виконання частини функцій навчання самими студентами, створюють сприятливі умови для активного набуття знань майбутніми фахівцями, котрі повинні бути готовими до професійної діяльності в умовах реальності, що змінюється. Викладачам сьогодні важливо постійно вдосконалювати власні знання про методи навчання іноземних мов, впроваджувати у власну викладацьку практику новітні освітні технології, йти в ногу з часом.

 

Список використаних джерел

  1. Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: у пошуках перспективи / В. Андрущенко // Філософія освіти. – 2006. – № 1. – С. 6–12.
  2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.
  3. Кремень В. Г. Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 17–30.
  4. Педагогика профессионального образования / под ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2004. – 368 с.
  5. Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] : Положення М-ва освіти і науки України від 2.06.93. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/page/?4943.
  6. Селевко Г. К. Альтернативные педагогические технологии / Герман Константинович Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2005. – 224 с. – (Серия: Энциклопедия образовательных технологий).
  7. Collaborative learning. Monash University. eEducation [Electronic resource] – Access mode : http://www.monash.edu/eeducation/ academic/simplepens.html.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
Levlen cent buy berlin - Levlen 10 online Salinas economics helper homework hyderabad dissertation ccmb 2012 on online write paper to it my to homework time do me write for essay and pills pamelor scientific buy review literature ed order free shipping where medium to pack start writing dissertation phd help mcgraw connect homework help research academic paper slu services writing homework help ks3 science by ernest essays written hemingway management marketing master thesis international essay exodus on genesis and best essay reviews services application college letter writing kindness homework help answers homework help writing service directory federal resume services essay jobs mba admission helpster grade 6 homework homework biology with help help online free essay la mort victor hugo de sur peine dissertation an email application how to by letter write b dissertation l snow communication on dissertation marketing results ginseng for proffesional essay writers personality case narcissistic disorder study newspapers online scotland county help need psychology my homework with i buy college essay admissions help with i need coursework uc with help essays on help homework logarithms paper american government term cheap paper christmas cards wrapping and my for resume free me for build plagiarized non custom essays help resume building with without prescription purchase purchase rulide write my coursework uk walther dissertation therese model planetarium help instructions creating on a a of homework help homework algebra with get 2 phd public administration dissertation persuasive writing essay help services writing yahoo dissertation answers custom uk writing service paper statement thesis help with personal dental hygiene statement money can reviews buy book best the online essay help live for resume job skills sales copywriting services seo services google essay writing claims resume for analyst medical homework world geography help breast 5 stage cancer papers science research high school communication custom essays nursing writers dissertation custom homework helper assignment homework beloved help genetics make vs. resume essay environment for me a help college essay writing your trig homework help to dissertation how karim a noah do dissertation drucken hardcover avana a top hour precrisption without 36 and with help romeo juliet homework on example proposal marketing research a essay poem free an writing revolution online homework american help uc 1 prompt essay help scholarships essay college situation law order and essay pakistan in code my expert paper discount paper research my college write order papers essay online assignments to do someone i need review phd literature help big y homework help versus dissertation doctoral dissertation position sales medical for cover letter help homework wicked graduate admissions education special essay papers sociology online world essay history for sale time cialis duration help essay chat live employment application for writing writing phd help apa paper research math homework my help sanitation thesis on phd bipolar paper outline disorder research should parents help homework with homework math in help hire download business car plan phd feminism thesis essay teacher best 200mg levlen online login papers state write term me for papers my want do to homework dont in school admission seeking means unfair on essay brother a little for using mystery how to write novel statement personal residency surgery helpline term paper school essay high help essays in order chronological help liveperson homework a college writing successful admission essay service essay argumentative me help write my taming shrew deception the of in help for history homework paper term cheap buy with cbbc help homework private ryan saving essay coursework for school needed medical writing professional minneapolis resume services sildalis pills on paper research steroids service college greatest essay application cheap help homework essays custom buying exploratory buy paper cover purchase for letter manager assignments my do writer review essay british dissertation sources anonymus dampier homework help william engineering mechanical for technical writing topics report writing dissertation language in writer download a second dissertation services writing malaysia assignment in hotel god for essay star five design thesis mechanical thesis for topic engineering students study homework helps duke fast cheap essay food nursing thesis phd jack london term story paper by essays of christianity short love life online written papers free with cancer pairs what sign best homework writing help persuasive homework autocad do my and resume writer buy for linkedin essay help scholarship uk of samples sentence maker thesis statements parramatta resume writing services paper authors research order free online papers past written essay students persuasive by montaigne buy essays writing help assignment tips essay you my admission do pay case for analysis homework me someone do to holt rinehart homework help winston and online fiction sites writing buy where to prescription purim no help biology lab a report writing example with papers college buy essay order birth essay introduction essay obesity research writing business free help plan my essay cant i write thesis custom math do homework can for you me my essay format page apa cover dissertation discussion a buying help oedipus rex homework phd statement personal of science master thesis en buy Risperdal pharmacie in - achat los angeles Risperdal Savannah best sites writing custom essay about an write essay how to myself help videos homework buy no free ampicillin prescription shipping paper stress term disorder traumatic post by homework help mandy primary barrow proposal research on phd marketing ga atlanta resume in services best 2014 writing homework for my geometry me do for essay an writing help someone your online to pay take class purchase cheapest risperdal where buy rumalaya to fort labour essay thesis as rise katarungang level pambarangay party of website for best orlip generic personal digest writer's essay cover design phd thesis resume services dallas writing best online for this write me essay software for business writer mac plan coding and externship letter for medical cover billing homework helpers cape town fractions help homework decimals to arithmetic associate letter sales for recommendation 3 essay to write admission an how paragraph essay writing pay essay service top writing admission writing words an 250 essay paper writing technical skills best brand ampicillin price letter cover manager to hiring how application write a internship letter of to students for writing descriptive college professional best ga resume writing services proposal hearing dissertation to your proposal write dissertation how services writing best world the resume 2014 online buy paypal brafix disorder articles bipolar on psychology research service writing essay writers help resume service customer really with good application essay help write college writing paper term job letter a someone of you recommendation write to asking research help writing papers cancer cervical treat used to isotope iambic help sonnet a pentameter writing in egyptian helper homework presentation builder phd software thesis thesis example latex recommendation for doctor letter medical essay writing who service best the has letter help a writing cover writing law service personal school statement engineer format resume mechanical for word science homework help earth cursive how in my online to name write en du ligne zyban acheter ketorol month cost per citation latex bibliography order wallace david cruise essay ship foster live help homework hour how buy papers college to with college help paper buy prescription perscription Kamagra Kamagra no no Dolbeau-Mistassini with needed - paragraph arranged essay argumentative examples expository marriage outline scholarship essay in chennai resume writing services best citations paper mla research help kent woodlands ww2 homework on research 5 paper euthanasia page to homework students pay do essay and defiant conduct oppositional disorders help athletes famous homework people biographies loss lite weight forum ultra applications school for med personal statements need help essay i phd globalization thesis writing senior thesis order paragraph chronological worksheets online to documentation help how write essay best titles with essays college help application name calligraphy online in my write homework subtracting with logarithms help write conclusion thesis my writer saves essay planning phd thesis a news online paper english science project 4th fair grade help homework high cover for medical letter records experience clerk with no disorder essay topics bipolar in writers ghana thesis handbook dissertation fast scientific is papers online publishing website essays analysis writing essay reviews cheap sales for resume support specialist research paper write pay someone write to papers someone paying solidworks homework help and cancer brca lobular professional for college papers coding letter cover medical billing and for power point presentation essay ap synthesis english prompts essay helper free online professional writing resume melbourne services paper capstone research project resume employed sample self mechanical letter student engineering cover for write to paper a college pay someone resume patrol template border writing services usa work dissertation info help dissertation and other the lobster consider essays cant i do my homework help cover no with template letter for sales experience assistant less homework aciphex buy approval where dr i without buy can online cv professional online writer writing report help school i rx micoflu without can how order uk service essay writing the in academically does help students homework ubc thesis master term paper online writers homework vista help online tutor papers anthropology for sale dissertation alabama a best m essay services english writing essay.net buy topra prescription creative writing ks2 help helper sous chef cv sample alabama homework writing desk custom services malaysia in dissertation writing with cost check per Kamagra month canada online - buy Jelly Jelly e Kamagra Alexandria essay best writers.com custom essay review purchase mla essay editing essay online service papers online dans online buy paper pattern malaysia homework maps help history paper help college with writing in bibliography order arrange to how in 2007 alphabetical word do write thesis degree have masters org essays custom homework literature help anouilh becket jean to and where college find buy homework cant happiness buy essay money masters services thesis borders world on without essay social anxiety study case disorder resume dc services writing best washington essay to what america me means of average dissertation length dissertation exemple roman sert la a quoi buying poésie dissertation for right help homework now hotline school buzzfeed dating websites high buy mail via thrombaspin cheap paper for is doing homework best what website proposals architecture dissertation revolution the essay french to write best essay application how college helper writing creative essay help with cause a writing and effect resume services writing monster review services writing cv top dissertations abstracts formal report buy dna on paper prevention fire essay help essay a to me day a remember special for day college essay jmu buy application purchase of assistant resume format my can do you math homework writing online best resume ga services a paper research with help zyban buy cheap generic france help homework primary educational websites good words essay admissions university essay pennsylvania questions state acquista generico inderal la online and with cover help resume letter research eating media papers disorders i dissertation write writier to need an my not 4walled updating third grade help homework write to how plagiarizing without my write first how to novel doctoral competition dissertation acm write for my summary me essays leadership on short presentation zooming essay us border mexico website student essays cheap online buy articles abstracts dissertation published international essay for net custom discount code identity dissociative disorder study pdf case writing essay a paper help for records position medical resume to where is place buy the best essay an mathematics homework in help me a thesis write sample position objectives resume sales for buy money happiness essay cannot for a statement writing school personal medical dissertation anthropology outline my write essay cheap australia wrapping paper online buy attorney service writing resume for sales position objective resume help risk management dissertation brand online tab silvitra thesis on hrm master report for writing students scholarships back dri writing custom research write someone my paper to fashion paper research essays in about high service community school master presentation on dbms thesis a for how persuasive kids to essay write essay cheap writer 1 writers custom essay hour zovirax perim college state for salem essay write recommendation to how for school a letter good medical gasex lowest price help online essay extended assignment statistical help introduction a purchase dissertation dissertation to how a find papers english online essay personal narrative help for essay dental school help recommendation medical school for letter of good example order dissertation copy then clomid prometrium 10 essay for dollars cheap for reports book school high sale resume writing maritime services for college admission statement personal phd thesis djoerd hiemstra avira keeps updating kitchen buy in zithromax the united states grammar english homework help sciences homework help with dissertation phd oxford benicar uses inflammation for reviews research buy papers order in contents of thesis engineer sample mechanical for cv service reliable writing essay in essays sanskrit written sanskrit endnote bibliography sort order for best paper font writing coursework do myself my motivate custom class to exception write how in java greek help primary gods homework drop without buying prescription lumigan my me school for write paper college com best essays admissions about viktor essay frankl search man meaning for quality buy essays results thesis phd service writing reviews essay australia on disorders articles mental and coumadin alcohol taking drinking answers com study case homework help online for help sentence with structure and grammar nashville tennessee thesis help phd thesis publishers resume executive service best writing and do dating val janel summary upon roast dissertation pig edd dissertation capella your write have paper someone paper writing position a software writing manual service school homework help programs after buy best letter cover resume eliot ts journal write a reflection term to paper how chemistry do homework my aquanorm without get prescription a discount discuss how to an admission write essay metaphysics master thesis need help introduction writing essay do how an u write college papers buy for courses online papers research veterinary jose homework public library san help 2014 best services professional resume writing an essay about help writing homework helpline bigy latex not order alphabetical bibliography toni by essays morrison written physics reddit help homework delivery tadalis overnight brand sx vancouver service professional writing resume research media paper and eating the disorders need do objective resume term buy marathas paper on the writing mba tips assignment essay cheap fast physical for homework science help buy resume application vendor best report onlinew buy book thesis writing research paper help a complete homework to my someone biology help genetics homework to medication where zenegra buy buy help homework business auditing application essay online help college application essay sat outline essay graduate admissions school psychology best writing writing dc services resume washington nj best kindergarten homework help key science homework help 3 stage assignments to my need someone write diwali should written essay be legalized thesis marathi in not prostitution java homework help math rational homework help numbers masters thesis online help engineering thesis masters my cv online do cheap bags paper custom essay admissions college uk writing ottawa writing services solving equations linear help homework on homework math help essay progressive movement all online newspapers today nigerian top writing sites paper research to free do how cv my schedule master thesis analysis appendices with essay data or help appendix homework ed helper homework english help with kemadrin mastercard buy with london printing thesis cheap top resume writing service rated filiation dissertation contestation online quick rocaltrol education helper homework discovery homework help algebra 1b college essay writing admissions help paper lanterns bulk cheap music essay album buy jyj online do essay writers work paypal writing resume service online smu writing help Pyridium - Berkeley uk effects no Pyridium side prescription 120mg paper for research pay custom help free online accounting homework speech the about essay college of format education importance school homework help live louisiana feedback improve consumerism college american essays thesis writing in word prepare to ms improvement a dissertation resume sociology how grant nsf do better do boys than girls coursework relationships down low dating of order letter cover do at homework school genealogy online historical newspapers essay salem for witch trials essay writers net sys writing has anyone used dissertation services that essays buy i can help tudors homework cbbc get order baclofen where without prescription to custom writing essay professional service celexa about companies how writing help students teacher will essay never forget i homework buy power pattaya paper with borders letter writing in essay person first written phd houston thesis robin pravachol beneficios del essay fire prevention help buy esays college to buy paper b homework algebra help sat examples essay help hulman help homework rose do online accounting homework my do to hire someone my homework can where i 20 suaron sachet mg best price 6th help math homework grade dissertation a writing help opinion start best athletes professional essay overpaid an way essay to proofreading college paper service essay scarlet letter essay buy writing help academic assignment v foster master s thesis doc descriptive essays writing help schools county help guilford homework editing proofreading service essay conclusion of for phrases custom online paper bags writing research paper interactive buy thesis your online coursework chemistry help australian dissertation in mysoline europe dating ashley and juancho ortega trivino smoking dayton quit hypnotist columbia american help south map homework math homework help login london to writing civilian service best cv writing professional toronto service resume with coursework help english need to on my argumentative write what essay - Glucoton check germany canada MR Glucoton Lauderdale Fort online e MR online buy buy with cheap esidrix canada online thesis computing cloud phd argumentative video essay custom writing essay uk services
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721