ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 371.31:81’25(045)

Л. М. Глушок,

Хмельницька гуманітарнопедагогічна академія

 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ

КУРСУ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ»

 

У статті розглядаються такі форми організації навчання у процесі вивчення курсу  «Теорія та практика перекладу» (не за перекладацькими спеціальностями) в педагогічних ВНЗ, зокрема різні типи лекцій (проблемні, інтерактивні, інструктивні, бінарні, презентації, конференції, візуалізації, консультації, бесіди, дискусії, лекції із заздалегідь запланованими помилками; семінари (семінари-практикуми, семінари-дискусії, Семінар-дослідження); консультації; індивідуальні заняття; самостійна робота. Висвітлюються особливості застосування активних методів навчання (інтерактивне спілкування, проблемно-рефлексивний полілог, позиційна дискусія, евристична бесіда, діалог Сократа, моделювання педагогічних ситуацій, метод проектів, метод інтерв’ю, коментування та оцінка (самооцінка) дій учасників, метод «круглого столу», майстер-клас, ділові ігри, тренінги), подаються вимоги до організації самостійної роботи,  види поточного та підсумкового контролю.

Ключові слова: лекції, семінари, практичні заняття, метод проблемних дискусій, ігровий метод, ділова гра, метод проектів, ВНЗ, «Теорія та практика перекладу».

 

В статье рассматриваются такие формы организации обучения в процессе изучения курса «Теория и практика перевода» (не за переводческими специальностями) в педагогических ВУЗах, а в частности разные типы лекций (проблемные, инструктивные, бинарные, презентации, конференции, визуализации, консультации, беседы, дискуссии, лекции с запланированными ошибками); семинары (семинары-практикумы, семинары-дискуссии, семинары-исследования); консультации; индивидуальные занятия; самостоятельная работа. Раскрываются особенности использования активных методов обучения (интерактивное общение, проблемно-рефлексивный полилог, позиционная дискуссия, эвристическая беседа, диалог Сократа, моделирование педагогических ситуаций, метод проектов, мастер-класс, деловые игры, тренинги).

Ключевые слова: лекции, семинары, практические занятия, метод проблемных дискуссий, игровой метод, деловая игра, метод проектов, ВУЗ, «Теория и практика перевода».

 

The article deals with the forms of organization of teaching process while learning “Theory and Practice of Translation” (not on translation specialties) in higher pedagogical educational institutions, particularly various types of lectures (problem, interactive, instructive, binary, presentations, conference, visualization, discussion, conversation, lectures with planned mistakes), seminars (workshops, discussions, research), tutorials, one-to-one tuitions, self-study. Peculiarities of use of active teaching methods have been considered (interactive communication, problem and reflexive polylogue, position discussion, project method, interview, commenting and assessment, round table discussion, master classes, role-playing professional simulation, training).

Key words: lecture, seminar, workshop, method of problem discussion, game, professional simulation, project method, higher educational institution, “Theory and Practice of Translation”.

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Сучасна система вищої освіти України у зв’язку з її інтеграцією в європейський освітній простір потребує змін, зокрема в підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних реалізовувати освітні стандарти, впроваджувати новітні ефективні педагогічні технології. Отже, зростають суспільні вимоги до фахової підготовки педагогічних кадрів, що зумовлює зміни в структурі, змісті, формах і технологіях навчання, створенні гнучких навчальних планів і програм. У цьому контексті посилюється відповідальність ВНЗ за якість вищої освіти, її відповідність світовим стандартам і рекомендаціям.

Аналіз актуальних досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Застосування активних форм i методів організації навчально-пізнавальної діяльності у вищому навчальному закладі загальновизнано одним із перспективних напрямів удосконалення практичної підготовки фахівців до педагогічної діяльності (А. Алексюк, В. Бондар, А.Лiненко, О. Мороз, О. Пєхота, О. Савченко, В. Семиченко, С. Сисоєва, М.Фіцула, Л. Хомич, Л. Шапошнiкова, В. Якунiн). Вагомий вклад у дослідження нових підходів до навчання іноземних мов, зокрема у вищій школі, здійснили вітчизняні вчені С.Ю. Ніколаєва, О.Б. Тарнопольський, Л.М. Черноватий.

Варіативні форми організації навчальних занять (лекція, семінар, практичне, лабораторне заняття) досліджували К. Баханов, А. Булда, В.Власов, П. Мороз, О. Пометун, В. Сотниченко, Т. Чубукова та ін. Основні переваги та недоліки семінарських занять досліджували С. Вітвицька, А.Кузьмінський, З. Курлянд, В.Ординський, М. Фіцула, В. Лозова, Л.Каніщенко та ін.

Підвищення ефективності процесу навчання іноземної мови у вищій школі вимагає подальшого удосконалення усього комплексу організаційних форм навчання як основних (лекцій, семінарів, практичних занять), так і допоміжних (позааудиторні заходи, наукові товариства, олімпіади, конкурси). Сучасна вища школа потребує застосування нових підходів з метою удосконалення іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців, проте зазначена проблема недостатньо висвітлена в сучасній науковій літературі.

Мета статті. Мета даної статті полягає у висвітленні форм навчальних занять із застосуванням сучасних педагогічних технологій у процесі вивчення курсу «Теорія та практика перекладу» (не за перекладацькими спеціальностями) в педагогічних ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Вихідні концептуальні положення щодо змісту й організації педагогічної освіти ґрунтуються на основних засадах таких документів: Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.), Національна рамка кваліфікацій (2011 р.), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 рр. (2011), Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2011), а також «Біла книга національної освіти України» (2009 р.).

У психолого-педагогічній науці загальні питання професійної підготовки майбутніх педагогів висвітлювалися в працях А. Алексюка, В. Андрущенка, І. Беха , С. Гончаренка, С. Гуревича, І. Зязюна, А. Коломієць, В. Кременя, В. Кузя, Н. Ничкало , І. Підласого, О. Пєхоти , В. Радула, О. Савченко , В. Сластьоніна, В. Шахова, М. Ярмаченка та ін.

Важливими є дослідження, що реалізуються під керівництвом В. Андрущенка, які концентруються на модернізації української освіти в контексті вимог Болонського процесу, зокрема стратегії розвитку вищої педагогічної освіти та підготовки вчителя в умовах демократичних і ринкових перетворень, глобалізації та становленні інформаційного суспільства; трансформації гуманітарної освіти [1, с. 6 −12].

З огляду на те, що якість освіти – основна умова для довіри, відповідальності, мобільності й сумісності в європейському просторі, В. Кремень зазначає: «Якість підготовки фахівців залежить від якості підготовки випускників середньої загальноосвітньої школи та справедливості системи конкурсного зарахування на навчання; сучасності й актуальності запропонованих програм навчання, наявності чітких стандартів вищої освіти; якості науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального-виховного процесу; застосування сучасних технологій навчання й методик організації навчального процесу; науково-педагогічного рівня викладачів, рівня їхніх знань, принциповості й вимогливості; ефективності системи контролю якості організації підготовки фахівців» [ 3, с. 17−30].

ВНЗ України на сучасному етапі розробляють нові підходи до надання можливостей отримати певний освітній ступінь різним категоріям студентів. Більшість закладів пропонують заочне або дистанційне навчання, змінюють умови вступу, використовують різні форми заохочення, створюють програми підготовки, орієнтовані на студента (student-centered courses), які вимагають різних форм навчання.

Навчальний процес у ВНЗ здійснюється в таких формах організації навчання: навчальні заняття, виконання індивідуальних дослідницьких завдань, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи (тести, екзамени, комплексні контрольні роботи). Форма організації навчання − це обмежена в часі та просторі взаємозумовлена діяльність педагога й учня, викладача й студента [4]. Основними видами навчальних занять є лекції, семінари, практикуми, лабораторні, індивідуальні та групові консультації [5].

Важливу роль у процесі навчання у ВНЗ відіграє організація взаємодії між студентами та викладачами: це виконання в тісній співпраці різноманітних письмових завдань, творчих робіт, проведення консультацій та семінарів. Обов’язкові навчальні години – лекції, семінари та практикуми – проводяться згідно з розкладом, якого повинні дотримуватись усі студенти. Від студента вимагається активна участь у дискусіях, експериментах, практичних заняттях, роботі з документами, індивідуальній і груповій дослідницькій роботі та інших видах діяльності.

Переважною формою навчальних занять залишається лекція (lecture), під час якої студенти отримують теоретичні та концептуальні знання. Зазначимо виявлені нами вимоги до проведення лекцій: встановлення реальних цілей, індуктивний стиль викладання (teaching inductively), зв’язок з аудиторією, власна компетентність та заохочення студентської, чіткість, логічність, метафоричність, гумор, не зловживання термінологією, розуміння студентів, технічне забезпечення. Ефективність та доцільність лекцій простежується тоді, коли викладач хоче надати необхідну інформацію за короткий проміжок часу (до 12 друкованих сторінок). Студенти можуть працювати з електронними версіями ключових положень лекції та робити власні доповнення в ході роботи.

Різні типи лекцій проводяться професорами та доцентами ВНЗ для однієї або більше академічних груп, а також провідними науковцями, запрошеними для читання лекцій. За способом викладу навчального матеріалу можна виокремити такі види лекцій: проблемні, інтерактивні, інструктивні, бінарні, лекції-«прес-конференції», презентації, конференції, візуалізації, консультації, бесіди, дискусії, лекції із заздалегідь запланованими помилками, аналізом конкретних ситуацій. Найефективнішими, на наш погляд, є інтерактивні, проблемні лекції, лекції із запланованими помилками, під час яких студенти мають бути уважними, помітити помилки і назвати їх в кінці лекції. Залежно від підготовленості студентів такі лекції плануються з тем «Особливості перекладу текстів різних жанрів», «Перекладацькі трансформації», «Рівні еквівалентності у перекладі» тощо.

В ХГПА лекційні та семінарські заняття в основному передбачають активне засвоєння матеріалу під час обговорення найважливіших суперечливих проблем та дискусій, до яких спонукає лектор курсу, використовуючи метод проблемних дискусій. За словником, дискусія − широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання [2, с. 223]. Пошук істини йде шляхом вільного обміну думками, що дозволяє кожному учаснику дискусії критично оцінювати як свій погляд, так і погляд опонентів на порушену проблему. Студенти вчаться логічно мислити, аргументувати висунуті положення, тактовно спростовувати опонента, не нав’язуючи свої думки. На лекційних заняттях часто використовується прийом «сократівського діалогу або бесіди» (Socratic method або debate), за допомогою якого з’ясовується істина шляхом полеміки. Лектор за допомогою запитань підводить студентів до потрібних висновків, раніше для них не відомих.

Семінари (seminars, workshops) – це обов’язкові навчальні заняття, на яких викладач організовує обговорення студентами визначених тем. Семінарські заняття проводяться у формі бесіди, доповідей, дискусій, виконання групових завдань тощо. Студентам, зазвичай, пропонується список навчальної літератури та електронних джерел, який вони повинні вчасно опрацювати, щоб активно брати участь у дискусіях, виконувати практичні завдання, розуміти матеріал наступних лекцій.

На семінарських заняттях викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Оцінюються реферати, виступи, активність у дискусіях. На сучасному етапі найбільш поширеними формами організації дискусій є «круглий стіл» − обмін думками; засідання експертної групи; форум, симпозіум; дебати тощо. Широко використовуються такі методи: дидактичні, ділові, рольові ігри; метод драматизації. Для активізації попередніх знань застосовується прийом «карти думок» (mind map) – відомий як «павутина», де ідеї та думки організовуються у вигляді схеми навколо ключового поняття. «Мозковий штурм» (brainstorming) – ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень у процесі спільного висловлення думок, який дає можливість за короткий час висловитись великій кількості студентів, що є передумовою вироблення найбільш розумного рішення.

Семінар-дискусія (наприклад, «Machine translation», «Pragmatic adaptation») відбувається у формі діалогічного спілкування викладач – студент, викладач – група студентів, студент – студенти, під час якого формується практичний досвід обговорення та розв’язання теоретичних проблем. За допомогою активних дебатів та обговорень (argument, debate) формуються навички професійної полеміки та відбувається закріплення навчального матеріалу. Дебати можуть проводитися у формі командної, рольової гри, суть якої полягає в тому, що обрані команди аргументовано доводять тезу, запропоновану до обговорення, а інші — заперечують її. Викладач виступає у ролі судді [7].

Семінар-дослідження передбачає підготовку й заслуховування доповідей студентів із запланованої навчальною програмою (syllabus) тематики: «Ukrainian translatology and prominent representatives»  тощо.

На семінарських заняттях відбувається формування таких навичок: ведення перемовин (Negotiation), управління дискусією (Leadership), усного спілкування (Oral communication), прийняття відповідальності за власні висловлювання (Taking responsibility), обмін досвідом (Sharing knowledge), розподілу та планування часу (Time management), ведення дискусії та дебатів (Developing an argument), співпраці (Collaborating), знаходження компромісу (Dealing with conflicting opinions), застосування додаткових засобів та наочності (Producing and using visual aids) [7].

У процесі навчання студенти активно використовують підручники, посібники, енциклопедії, словники та інші джерела інформації. Користуються популярністю серед студентів електронні та онлайн  словники та програми для перекладу. На факультеті є інформаційно-методичний центр «Lingua» (Teaching/Technology Learning Centre). Викладачі й студенти мають постійний доступ до методичного забезпечення (kits, books, DVDs), можуть отримати підтримку й консультацію, доступ до онлайн ресурсів, навчальних програм та сучасного обладнання.

Консультації проводяться для групи студентів. Студенти можуть отримувати  консультації електронною поштою, за допомогою Skype-зв’язку, локальної інформаційної мережі тощо.

Практичне заняття − це форма навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Мета практичного заняття − поглиблювати, поширювати та деталізувати знання, виробляти навички професійної діяльності, розвивати наукове мислення та мовлення, перевіряти знання студентів, мати засіб оперативного зворотного зв’язку. Практичні заняття, як правило, проводяться зі студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи і ґрунтуються на попередньо підготовленому методичному матеріалі – тестах, наборі завдань різної складності для різних типів перекладу та їхнього аналізу, завдання для редагування та реферування текстів, уривки відео-та аудіо текстів для перекладів, завдання для рольових професійних ігор [5]. Оцінки за виконання завдань враховуються при виставленні підсумкової оцінки з «Теорії та практики перекладу».

Індивідуальні заняття (Individual tuition) проводяться з окремими студентами з метою підвищення їхнього рівня підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану студента [5]. Індивідуальні завдання з передбачають написання рефератів, курсових та дипломних робіт і виконуються студентами самостійно. З метою пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їхнього практичного застосування студентам проводяться консультації як індивідуальні, так і для всієї групи.

Самостійна робота (selfdirected study) – це основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових занять. Навчальний час, відведений для самостійних робіт, регламентується навчальним планом і повинен становити не менше однієї третьої та не більше двох третіх загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни [5]. Зміст самостійних робіт визначається робочою програмою дисциплін та методичними вказівками викладача. Матеріали для самостійних робіт передбачають можливість проведення самоконтролю з боку студента, пропонується відповідна основна та допоміжна література. Самостійна робота виконується в бібліотеці, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах, домашніх умовах. Завдання, що отримують майбутні вчителі англійської мови протягом семестру, містять у собі великий обсяг теоретичного матеріалу, який потрібно опрацювати самостійно (assigned readings), зробити переклад, проаналізувати та співставити перекладені тексти, виконати реферування текстів, написати звіт чи есе, або створити груповий проект. Засвоєний самостійно матеріал обов’язково виноситься на підсумковий контроль.

У професійно-педагогічній підготовці майбутніх вчителів англійської мови використовуються сучасні педагогічні технології вищої школи: рейтингова оцінка знань, проектування, робота в мікрогрупах, захисти групових проектів, створення ситуацій успіху та ін. У курсі вивчення професійно спрямованих дисциплін викладачі використовують такі активні методи навчання, як інтерактивне спілкування, проблемно-рефлексивний полілог, позиційна дискусія, евристична бесіда, діалог Сократа, моделювання педагогічних ситуацій, метод проектів, метод інтерв’ю, коментування та оцінка (або самооцінка) дій учасників, метод «круглого столу», майстер-клас, ділові ігри, тренінги тощо. Зазначимо, що на сьогоднішній день серед вітчизняних науковців відсутні єдині підходи до визначення поняття «педагогічна технологія» та класифікації наявних технологій. Зокрема, Г. Селевко зазначає, що педагогічна технологія – це частина педагогічної науки, яка вивчає і розробляє мету, зміст і методи навчання [6].

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється, як уже зазначалось, під час проведення практичних та семінарських занять і виявляє якість виконання конкретних видів завдань: тестів, перекладів текстів, творів, фільмів, аудіо записів; аналізів перекладених текстів; редагування та анотування текстів для перекладу. Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінки результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або окремих його етапах [5]. По закінченню курсу «Теорія та практика перекладу» студенти складають семестровий іспит, питання з дисципліни вносяться до комплексного державного екзамену.

Висновки. Отже, інтерактивні методи навчання сприяють реформуванню процесу навчання, передбачаючи виконання частини функцій навчання самими студентами, створюють сприятливі умови для активного набуття знань майбутніми фахівцями, котрі повинні бути готовими до професійної діяльності в умовах реальності, що змінюється. Викладачам сьогодні важливо постійно вдосконалювати власні знання про методи навчання іноземних мов, впроваджувати у власну викладацьку практику новітні освітні технології, йти в ногу з часом.

 

Список використаних джерел

  1. Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: у пошуках перспективи / В. Андрущенко // Філософія освіти. – 2006. – № 1. – С. 6–12.
  2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.
  3. Кремень В. Г. Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 17–30.
  4. Педагогика профессионального образования / под ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2004. – 368 с.
  5. Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] : Положення М-ва освіти і науки України від 2.06.93. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/page/?4943.
  6. Селевко Г. К. Альтернативные педагогические технологии / Герман Константинович Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2005. – 224 с. – (Серия: Энциклопедия образовательных технологий).
  7. Collaborative learning. Monash University. eEducation [Electronic resource] – Access mode : http://www.monash.edu/eeducation/ academic/simplepens.html.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
writing song service in do speeches order wedding go what 2 10 ovral free for phd proposal writing research essay help college uc essay admissions msu help math with problems of essay paragraphs order paper about term management paper my support write papers buy and research sell writing paper sociology service Edison rx without Kamagra Chewable Chewable Kamagra discount drugs - canada do my homework cash for no zetia prescriptions writing help essay college with cheap writing resume papers science computer term how a resume to write medical assistant for papers to buy canada sinte online buy purchase Brand - Temovate Temovate Rouge Baton acquisto Brand paypal academic companies writing service essay college art application on essays master application uniforms on school essay on Viagra prescription Plus without Plus advice online Viagra buy silvo 150 Cipro sale Cipro pharmacy purchase manager assistant sample resume cheapest prescription mail order sinte without thesis applied in linguistics phd proposals research purchase to how an writing ever service essay used of are order three the for types research paper needed writers essay college professional application do my accounting financial homework essay college excellent admission help services writing dissertation scams africa nets in thesis use of treated insecticide masters on math help jiskha homework papers find free research online service essay best writing university essay about driving texting while resume services review writing online buy lynoral to where tablets of essays philosophy education art buy essay who me can for my resume write write my arabic name how letters in to dissertation help chennai resume to someone write my pay defence help dissertation doctoral best service chicago writing miami resume help homework accounting a dissertation proposal buy free homework help economics homework helper birds science grouping content writing us company service writing resume review naukri or helpful homework facts is harmful didn i t homework do my plan help write a business to administration customs thesis for essay 3 paragraph write report help writing biology lab cyber on research bullying papers gold sur vigra achat internet students narrative by written essay medizin mnchen lmu dissertation coffre dating 420 toit norauto bermuda de acquistare oxytrol generico disorders dancers eating essays and write help i to essay need for cheap research write paper a me papers for students mechanical research engineering services statistical dissertation on financial english and grammar homework help help a biography writing college writing help for wisconsin jobs applications paid essays place best order to teacher a why essay become vigrx for sweetcheeks for sale men online postscript print generic printer tabloid helpful homework paper buy term finance about essay novel college application essay proofreading service writing help homework grammer in phd a completing thesis write literature my pay review to saskatoon resume services writing to essay write my pay spironolactone testosterone canada drug pletal store attention research disorder paper deficit criminal essay justice system disorder paper eating good thesis for hvac homework help bipolar essays disorder sale writing college application essay for resumes mechanics of examples for lisinopril uk buy sentence thesis with help service thesis public on written essays by generic buy Cream Hair Loss cheap city oklahoma business writers in plan cheap murals wallpaper essay be pakistani pakistani buy jobs online writer essay corrig vrit dissertation for employee mediocre recommendation of letter resume objective dj writing help personal ucas statement line syracuse north cicero homework help help college questions essay with paper citation research 639611 page research paper breast of cancer psychology help online homework Plendil Billings australia Plendil trusted pharmecies - mba help essay a services write college paper essay and compare mla contrast weight loss burpees Rebetol generic no prescription private essay writer custom groups writer essay art diversity contest essay and uk dissertation review help ireland services checking dissertation uk software best mac for dissertation nyc buy resume paper pdf mechanical resume for engineer droit et l1 justice dissertation letter when cover is hiring unknown manager my write application essay how i do college business with help a plan starting write global essay warming short on a review write how paper literature to a christian dissertation university southern do not homework my just can i best college application jetzt essay service homework help science high school with proposal best service writing phd order speech traditional wedding dissertation data proposal collection written woolf virginia essay by - Paxil worldwide 100 Woodbridge mg shipping non 50 or prescription free mg Paxil to online how buy penegra tablets help science homework forces phtysics help homework toronto writing services content title alphabetical annotated bibliography order by dissertation printing paper for citation dissertation generator best the writing is what service reaction of order between report propanone iodine and lab helper homework oclc in cytogenetics dissertation letter writing business help buy should dissertation i my services editing writing and essays thomas paine online duricef plan write business hire to lesson plan radiation resume dc writing 2012 best services hating prozac list writing services essay of dating vickie vikingo online el statement samples personal a of i where can buy thesis services cv elizabeth port writing service writing accounting coursework buy essay (canada) my me write help dissertation research custom papers best resume rivers doc thesis purchase wordpress theme college my help statement for with i personal need writing with ks2 dissertation help homework fin 325 help essay psychology sale for arthritis d marshal viatmin plan homework school after help london services writing top cv buy personal statements order law youth essay and the professional writing company neoclassicism essay man on help 1984 george orwell essay service proofreading techniques dissertation words dissertation help of number phd passion dissertation of crime help essay synthesis a internship of application how letter write to need homework my for i papers cheap buy online how papers online to free divorce get dissertation services malaysia yahoo answers writing Игры для мальчиков пазлы 3 4 года интим семейн жизни фото видео курвы фото сиськастые Какие обои лучше для красной кухни девушка танцующая на столе фото Бамия фото растения что это такое фото мама сын и домашка секс фото огромных женских пизда игру Как скачать на компьютер 1010 школьница в попу дала фото Скачать fly для телефона картинки Осветлитель волос для фото отзывы порно фото писающих мам телефон Скачать игру race на bike вибраторов с сексе в применение фото Приколы про майнкрафт с лололошкой мк джили авто фото волосатый женский живот фото Прохождение игры выжить на острове фото с крупными сосками женщин порно фото любительские или онлайн Кухонные гарнитуры вдоль окна фото фото ххх наших русских тёлочек vigrx plus где купить Челябинская область груди видио фото большые Кик бутовски скачать игру торрент Скачать с торрента игру тайный мир видео за в Что саши спилберг игра Ты надо мной издеваешься комикс падает Челябинская время область во секса пенис Фильм гость ужасы смотреть онлайн Приколы русского языка в картинках традиции Интересные факты о англии в фото качестве Лучшие хорошем Флеш игры на двоих онлайн бродилки щенячий Все бродилки игры патруль голая фото женская жопа фото Ретро одежды стиль для мужчин Афоризмы о женщинах от коко шанель Новогодние печенья рецепты с фото Установить фотошопе размер фото в порно фотой порно скачать фото-анал худяков лдпр фото Обои винил на флизелине какой клей Избербаш причины эрекции плохой Приготовление блюд из грибов фото hollywood на рабочий стол Картинки Игра играть котиков ударный отряд тебя картинки мой Люблю мужчина Картинки для лд для черно белые Скачать игру вторая через торрент порно онлайн с чудовищами мультфильмы названиями и Картинки цветами с Дерево яблони с яблоками картинки про в друзьях Статус разочарование гонит дорожке листья по о Загадки Скачать игру контр страйк новый домашнее порно негритянок анальный секс в трусиках фото мамашкой секс фото жёсткий анал порнуха фото важен размер ли девушки Нарткала для лобок волосатый женский фото нокиа скачать angry birds Игра на волос для накладных Прически фото А.с.грибоедов горе от ума картинки ствол и киска фото Простые салаты с кальмарами с фото Приколы кота тома видео на русском девушка в голая фото палатке игры году 2015 Ожидаемые онлайн в Игры смотреть как достать соседа 2 надпись убрать Как видеороликах в Скачать агарио голодные игры на пк эротическая фотогалерея твистус частное фото нудисты занимаются сексом на пляже Скачать игры на андроид том мод Картинки для одноклассников на имя фото крючком для Вязание новичков бантиком Фото причесок из волос с русском игра 2 starcraft Видео на с Картинка рождения винипуха днем Игра на машинах на двоих выживание секс фото с чортом Игры делать маску для лица играть Игры создай свой интерьер комнаты фото голых девушек переделанных в фотошопе с itunes на Фото iphone компьютер Игра 4 фото одно слово все ответы Игра фоллаут 3 прохождение игры юбочке в нагнулась фото фото Натяжные луганск цены потолки училка белых трусах фото вори фото секс и хазиайка Интерьер гостиной с колоннами фото k-pop boys фото Прохождение игры world in conflict сезона экстрасенсов битвы Фото 14 порно фото колоритные лезбиянки Налет в горле без температуры фото к небеса Бот ходов подсказчик игре Приготовление ханума рецепт с фото Вкакие обои поклеить спальню фото с дома фото Смоленск недвижимость Темный налет на зубах причины фото молодые порнофото мамочки полезные и бактерии Доклад вредные Скачать обои на самсунг галакси Рецепты пирожные вкусные фото с Ключ к сетевой игре call of duty 4 Тату надпись на руке про родителей Онлайн игры на прохождение по сети Фото африканских женщин из племени Олимпийские зачет медалям игры по фото смотреть галереи порно фото сыктывкара из девушек порно частное xxxфото-видео выпускниц Фото садовой качели своими руками Сделать руками фото своими бампер порно в мире самые фото большие сиськи Как скомбинировать плитку с обоями девушка робот для фото секса Мебель фото гомель заказ цена под платье фото синее Макияж тёмно под интим фото семейных пар волгоград фото. занимаются женщины возроста бальзаковского женьщин фотоголые Картинки днём 18 рождения с лет Почему у меня не идут онлайн игры Скачать игры на андроид 3d parking автомобиля крышу Автобоксы фото на Смешарики с днем рождения картинки Игра губка боб готовить гамбургеры Трейлер к игре far cry 3 на русском у гинеколога секс фото с сервера спеман аналоги Дедовск большие фото порно gloryhole скайпа сохранить Как себе из фото пожмлых фото секс бабули фото порнями порна молодыми с и снаружи внутри Фото коттеджей фото садятьсяна предметы девушки альбом фото грудь женская интересные лет 9 Смотреть мультики Стих рождения приколом днём с с золотой.дождь.фото Ужас по дешевке смотреть онлайн фото Значение татуировок с теле на Евро трак симулятор 2 россия игра Скачать игры на пк мортал комбат 3 Картинки про майнкрафт на youtube Картинки егора крида и его невесты телефон Скачать игры на простой Коды империй для игры спарта-война Карты торрент тирес спин для игры ретро-фото-эротика на Фото ленинском проспекте аварии Почему нельзя играть в онлайн игры Комментарии в картинках для блога Кто такая говорящая анжела в игре экстра слова 4 Игра 1 фото ответы Че игр футболу результаты по 2016 Дома из бруса воронеж фото и цены gta Игры andreas на san компьютер фото секса белья не порно нижнего крупно снимая падает перед Ишимбай сексом член фото сексуальние женщини в ливчиках его жена пикалов и Александр фото фиксики на андроид игра Скачать Технология 5 класс симоненко фото анал негитянку трахнули фото порно молодую в Игра my talking tom играть онлайн Сергий радонежский фото и картинки брежневу веру порно ебут онлайн к оф игре ворд танкс Скачать моды любительские юбкой невест под фото у крылышек Рецепты фото запеченных с любительская фото ссср девишник фото саунах в Как сделать бар своими руками фото Теплицы из пластиковой трубы фото он ее в анал а она его порно фото маша медведь движущиеся Картинки и Сказки или рассказы о добре и зле моники белуччи в нижнем Фото белье деревенский в бане секс фото Овальная форма лица прически фото с картинками Сказка муха цокотуха александрова марина эро фото Рисунок жидкими обоями в коридоре оптимальный размер члена Пенза игры онлайн бродилки Все играть сказке Задания снежная по королева увеличить хуй в домашних условиях Кадников порно мама разделась Папка с играми в windows 7 скачать Улитка боб прохождение игры онлайн соток 9 фото Планирование участка Картинка днем с рождения маргарита игры про серфинг Судзуки гранд витара отзывы с фото средства народные потенция у Норильск мужчин порно приколы www в о Отзывы орле дельфийских играх Игра на пк шарики скачать торрент подругу картинки с др Поздравление порево качественные фото мать-и-мачеха потенция Анжелика варум последние фото 2015 фото по категориям девки сут на лицо фото смотреть не прекращаю фото игры со спортивной схемой Описание фото с насекомые названиями и Все блондинка стриженная порно Потолки прихожей с лестницей фото Цены на настольную игру монополия порно фото нейлон мишель празднику упаковываем к кей фото мери косметику оральное возрасте женщины фото частное в Сднем рождения приколы подруге фото голых знаменитых биатлонисток порно фото из сериалов тнт программы для создания Разные игр засветила фото пизду звезда эро Доверять можно только себе статусы фото девах пухлых 4 серия Игра престолов онлайн 4 Игры и программы на андроид 4.2.2 Скачать игру с торрента корсары 3 the room андроид на 2 Скачать игру Смотреть прохождение игр динозавр Видео и фото музыкой видео из с и цитаты в одноклассниках Статусы Яне могу скачать игры на ноутбук фото порно под юбкой ноги раздвигают электричке в автобусе тестам 6 картинки к Ответы класса Скачать игру бабуля на островах на подарок восьмое марта Картинки ссылку картинку Как добавить на Скачать торрент игры мен оф вар 2 Игры лего марвел объединяем усилия картинках русскому Задания по в фото трансвиститов бесплатьно Прихожие в длинном коридоре фото версия 2 Игра инструктор домашняя Ванные фото в хрущевках комнаты вора игра 10 убить способов онлайн дед бомж порно фото большого хуя у транса Как завязать галстук фото поэтапно Как перешить мужскую рубашку фото Как удалить фото в вк на андроиде Знаменитости обои на рабочий стол Картинки для сестры с именем света Какие олимпийские игры были раньше лучший способ удовлетворить женщину Облучье заставила рабыню лизать свою пизду фото Угловой шкаф в спальню фото цены игры майнкрафт Самые играть новые анджелина джоли Фото в молодости фото солярис Хендай цветовая гамма Светлана крючкова в молодости фото Размер фото в инстаграм в пикселях красивых девушек 18 плейбой фото эротика скачать на Hello kitty игру андроид Фото красивая блондинка в джинсах и Игры мокси хай монстр и братц и силиконовые фото большие жопыпорно формы рисованная фотоэротика цветная Картинки с днюхой другу прикольные Игры на андроид сабвей серф новая частное фото жен.интим порно фото зрелыз старух непонятно не Мне тебе интересно а фото девушек с длинными красивыми ногами в коротких платьях и лосинах крупно частное гей-мальчиков фото порно фото с негритянками у которых большие сиськи Фото для обоев рабочего стола море месяцев в игры год Развивающие 7 и надпись swords с руках Мама на картинки младенцем цена Нововоронеж спеман форте отзывы фото go cs changer спанч боб майнкрафт мультики Игры подарили романец Вика машину фото камаза 154 фото частное голых фото кисок Скачать игра руки вверх на андроид нравится размер какой члена девушкам Тихвин команда его мухтар игры и Скачать фото голых русских звезд девушек к семицветик цветик Загадки сказке Макияж на глаза красивый картинки Ответ на игру матрешка 20 уровень фото ххх атк масленицу игры Хороводные видео на обои спальни белые черно Интерьер Игры делать мальчиков для операцию члена головки от фото большие тентекс форте где купить Ставропольский край Онлайн игры для мальчиков страшные фото зрелых трах женщин русских для девушки размер важен Краснослободск капли Обои рабочего стола для росы Хатико мой самый верный друг фото Статусы на тему если ты нужна ему Тату надпись на спине у девушки экраном на нокиа с Игры сенсорным Очем думает таксист игра матрешка подвижные под Веселые игры музыку Смотреть как скачать игру на диск сказки Вгостях показывали у когда садиться на большой член фото фин на двоих игру джейк и в Играть Игры для видеокарты hd graphics скалли дана порно с старыми страшный секс секс грубый фото бабулями и азиатов фото члены частние фото красивих телок Скачать картинки скучаю по тебе порно фото больших жоп в возрасте заслонки лансер 9 дроссельной Фото Красивые комментарии к фото сестре С23 февраля руководителю картинки Любовь как любовь картинки сериал влагалище раздолбанное фото расширение 3профа на некра квест в картинках Макияж для глаз фото уроки пошагово Картинка со стихами на 23 февраля лысые женщины фото порно секс мам и сынов Картинки северная америка на карте обконченые порно фото лица прикол лаврова Скачать игру такси россия торрент їбуть дівчат фото коні Анимация для сталкера зов припяти секс и женщина видео мужчина Филатов сказка про стрельца текст фото секс мужчины и женщины в позе раком фотосессии сексуалбных девушек игры флэш нлайн гомер игра видео Скачать армянские частушки с матом Торрент игры сони плейстейшен 2 чеченцев фото рецептами на фото новый год и Торт фото на ария аву Самая популярная игра года для пк внук ебёт фото бабку Камин чугунный своими руками фото фото транссексуалов порно элитные фото выбритой пизды блондинок хуя обкатка фото Игра дурак подкидной на раздевания пасху на картинкой Поздравления с фото голых тетак возрасте и цена жук пробегом фото Ниссан с рецепт картофеля фото Жаркое из с москве в новодевичье кладбище Фото Видео игры лего юрского периода Горбуша малосольная под сёмгу фото Стихи и загадки о земле кормилице сэкс на улице фото Салаты 2016 года рецепты с фото На игре 2 фильм скачать на телефон рецепты фото фасолью Салаты с с фото школьниц в нижнеб белье смотреть онлайн красивые дырочки в попе фото Игры на память и внимание 7 лет фото порно секси девушек в чулках ливчиках и коблуках Рейтинг фильмов годам по ужасов Игры про роботов стрелялки играть клас 7 з мови Загадки української шарик неокуб фото pills ru Севск vimax Iphone 6s и iphone 6s plus фото фото мамы беллы шен нун картинки порно красивыми девушками дагестана фото Игра версия новая алхимия скачать Части тела человека в картинках фото из повседневной жизни пышногрудой сделать в можно лд Что интересного такое что это Карикатура википедия фото Деревянная кухня под старину лейсбийское эротическое фото порно костюмах видео в фильмов персонажи фото секс фото драчка с сиськами заданиями ездить с Игра машине на kaylan фото nicole писающие ххх фото the wolf для among Игра us андроид японские фото в школьницы юбочках риса с без рецепты Тефтели фото Стартовая планка для сайдинга фото машины больших про колесах на Игры порно хентай 3 д монстры Скачать программа для разгона игр порнуха красная шапочка торрент спринтер Игры скачать сел приколы порно клипы с майнкрафт Сервера 1.8 играми порнофото зрелых тетечек старушек женчин способов мужа игра убить своего 10 фото Вечернее чёрного цвета платье Картинки слышь дерзкий че такой ты Загадки про мясо и мясные продукты красивая пизда и попка молодой фото Игра онлайн наруто без регистрации Картинки люблю с скачать надписью порно соло фото Сднём рождения лучшие картинки робинзон порнофильм вазы приколы секс фото артура и селения частные эро фото юных девушек смотреть порно фото миниатюрные девки содятца на большие члены Фото мужчины в очках на автомобиле Филлеры фото складку носогубную в андрей Сднем приколом рождения с Картинки счастье это мамой быть Скачать торрент сетевые игры на пк как жены ласкает фото клитор сексуалные трусики шортики фото Все об игре spider-man ultimate Надпись тату с переводом про жизнь Игры для пииспи скачать торрент одежде девушек в личные фото сексуальной Явас люблю родные мои картинки амальные дырочки фото размер идеальный Спас-Деменск пениса радж шубаев фото Видео приколы юмор смотреть онлайн на медаль повесить фото стену Как соски оттянутые фото Поиграть игры для мальчиков танки жизни всей смысл моей картинки Ты сексфото.мама Игры ханна-монтана делать коктейли папараций---скрытая-камера-интим-фото и Игра 1 на огонь вода человека Как в поменять яндексе фото почта Лестницы из металла фото и чертежи домашнее эротические фото и видио порно звезд Как сохранить фото из контакта на баскетбол и куроко Картинки акаши на дороге фото голые и игра баста моя Скачать гуф песню юной фриске фото не никогда любила картинки Ятебя сэкс фото и девушка жеребец Картинка ютуба с прозрачным фоном Игрушки растения против зомби фото сраку фото ебля в коты Фото зелеными с рыжие глазами Игра тик так бум вечеринка правила Женщины с красивой фигурой фото развратные фото с мира и аськи Игры на компьютер скачать спорт анидаб феи Сказка хвосте сезон 1 о на компьютер Скачать игры серфинг на ногами фото животе с раздвинутыми фото крупо увеличить пизденка вуфел.ру сосет у бомжа фото Статусы о любви со смыслом в вк днем рождения мариночка Картинка с отвар овса для повышения потенции фото Прикольные будет зарплаты не порнофото кайла коул hd со страпоном мастурбируют две фото женщины гипсокартона Фото волна потолок из поно фото жену трахают при муже году онлайн игры Ожидаемые в 2015 андроиде миллионер Игра на ответы Интересное и необъяснимое в жизни Прохождение миёк игр монстр хай с я волина Загадки от валентина а до игры виноделов меньше член Партизанск стал Скачать игра спирит через торрент игры голодные книга в fb2 Скачать для xbox 360 Игра двоих гонки для фото на оформления кухне Идеи стен женская русская баня порно обои цвет яблони По велению адской сестры картинка Вкусный пирог с капустой с фото порно тампон в девушке фото игра по Мадагаскар европе гонки Игры денди играть онлайн на двоих цветов Подставки железные для фото размер полового члена имеет значение Уфа вконтакте секс фото брянск Картинки нарисовать чтобы можно русских качественное порно фото Все виды собак фото и их названия эротические рассказы секс с братом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721