Феномен чорного гумору: особливості використання в рекламній комунікації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто основні підходи до вивчення феномену чорного гумору, його особливості та роль в сучасному суспільстві. Досліджено поняття чорного гумору як рекламного прийому. Наведено основні форми використання чорного гумору в рекламній комунікації.
Ключові слова: гумор, чорний гумор, рекламна комунікація, іронія, сарказм, гіпербола, каламбур.

У сучасному суспільстві гумор у рекламі використовується дуже часто, адже він вважається чудовим засобом збільшення ефективності рекламного звернення – несе позитивні емоції, покращує запам’ятовуваність, викликає у адресата бажання переказати жарт комусь, створюючи ефект «сарафанного радіо». Однак чорний гумор, як особливий різновид гумору звичайного, володіє деякими особливостями, які не дозволяють застосовувати його так часто. При використанні чорного гумору занадто тонка психологічна межа між іронією і поганим тоном. Неправильне розуміння суті чорного гумору і невміння побачити цю грань легко може зашкодити іміджу товару, викликавши у аудиторії відторгнення замість бажаних позитивних емоцій. Також реклама з використанням чорного гумору, як елемент культури, впливає на соціокультурні норми людства, що може призвести до серйозних наслідків. Тому настільки сильний, але в той же час і небезпечний у випадку невірного його використання інструмент рекламної діяльності вимагає ретельного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджень на тему чорного гумору дуже мало. Значний вклад у вивчення феномену чорного гумору внесли Жельвіс В.І. та Фромм Е.[4]. Феномен гумору досліджувався такими авторами: Аптер М., Грунер Ч. ,Жельвіс В.І., Істмен М., Коллінз Дж., Кріс Е., Лефкур П., Лук А.Н., Мартін Р., Уайер Р.,Флагел Д., Фрейд З., Чойс М. та інші. Гумор в рекламній комунікації досліджували Броді Б., Вайнбергер М., Джеймс К. [6], Кемпбел Л., Парсонс Е., Спік П., Споттc Г., Стюарт Д., Фюрс Д. та інші.
Мета статті – розглянути особливості феномену чорного гумору та принципи його використання в рекламній комунікації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Феномен чорного гумору є об’єктом вивчення багатьох наукових дисциплін. Та попри це єдиного та всеохоплюючого визначення цього поняття до сьогодні не існує. В загальному чорний гумор розглядається як жарти людини в безвихідній ситуації. Але таке визначення також не охоплює всі аспекти цього феномену. Чорний гумор визначають як гумор що виявляє предмет своєї забави в перекиданні моральних цінностей, викликаючи похмуру посмішку.
Чорний гумор – широко поширений прийом в рекламі. Якщо подивитися на географію чорного гумору, то чітко видно, що це явище широко представлено в мистецтві та рекламі розвинених країн. Сите суспільство, громадяни якого відчувають себе захищеними від бідності, воєн і негараздів, породжує прекрасні зразки чорного гумору. Він прослідковується в кінематографі, літературі, театрі, образотворчому мистецтві та звичайно в рекламі.
Чорний гумор – гумор з домішкою цинізму, комічний ефект якого полягає у глузуваннях над смертю, насильством, хворобами, фізичними каліцтвами або іншими «похмурими» темами [5]. Феномен чорного гумору є об’єктом вивчення багатьох наукових дисциплін. Та, попри це, єдиного та всеохоплюючого визначення цього поняття до сьогодні немає. В загальному чорний гумор розглядається як жарти людини в безвихідній ситуації. Але це твердження не є точним. В загальному чорний гумор визначають як гумор, який виявляє предмет своєї забави в перекиданні моральних цінностей, викликаючи похмуру посмішку.
Великий вклад у дослідження чорного гумору зробили такі вчені як Е. Фромм та В.І. Жельвіс у своїй статті «Чорний гумор: анатомія людської деструктивності». Одним з найважливіших постулатів книги є іманентна присутність в людській психіці прагнення до життя і одночасно – до смерті. Е. Фромм виділяє «біофільський», тобто той, що тяжіє до життя та «некрофільський» – тяжіючий до смерті психічні типи. В одній людині містяться в певній пропорція обидва типи. Е. Фромм пише: «Любов, солідарність, справедливість і розсудливість є однією і тією ж продуктивною спрямованістю особистості, яку я б назвав життєстверджуючим синдромом. Що стосується жадібності, деструктивності, заздрості і нарцисизму, то всі вони пов’язані з однією принциповою спрямованістю особистості, ім’я якої «синдром ненависті до життя». Там, де є один з елементів синдрому, там знайдуться майже завжди й інші елементи [4, c. 222-226].
З цього слідує, що чорний гумор можна розглядати як тенденцію до некрофільського сприйняття світу, незрозумілого для самої людини тяжіння до смерті, відчуття її бажаності та необхідності. Однак, людина, що цінує чорний гумор, зовсім не обов’язково людина обмежена.
На думку Жельвіса В.І., такий вид гумору може грати роль «ухиленням від справжньої агресивності». Наприклад, після терактів 11 вересня 2001 року в Америці стали з’являтися наукові напрацювання, що досліджують феномен, який отримав назву «terror humor». Це жарти про дії терористів, що з’явилися в мережі Інтернет [6, c. 2-3]. Цей феномен вже заслуговує уваги як нове соціокультурне та психолінгвістичне явище.
У наш час застосування «чорного гумору» в рекламі набуває все більшої популярності. Такий прийом покращує запам’ятовуваність рекламного звернення споживачем, приносить сильні емоції, викликає бажання ділитися отриманою інформацією з іншими, надає можливість представити рекламне повідомлення у специфічній та необтяжливій формі. Але також застосування цього прийому часто призводить до негативного впливу на імідж продукту, репутацію бренду та соціальної стурбованості, що призводить до серйозних проблем у здійсненні рекламної комунікації. Такий сильний і водночас небезпечний інструмент рекламної діяльності потребує детального вивчення.
За допомогою чорного гумору висловлюють певний емоційний стан людини. Часто висміюються такі серйозні поняття як смерть, над якими здатна сміятися не кожна людина. Але за допомогою особливих мовних прийомів, ці жарти, все ж, мимоволі викликають сміх. У рекламній комунікації для створення комічного ефекту використовуються різні стилістичні прийоми.
Один із основних стилістичних засобів, що часто використовується для створення комічного ефекту в рекламі – це ефект оманливого очікування. Суть його полягає в тому, що мова, як правило, безперервна і лінійна, тобто поява кожного окремого елемента підготовленого попередніми і саме підготовлять наступні. Читач його вже чекає. Але якщо на цьому тлі з’являються ефекти, то виникають порушення безперервності – несподіване створює опір сприйняттю, і подолання цього опору вимагає зусиль з боку читача і, тому впливає на нього сильніше [2, c. 43].
Прикладом використання ефекту оманливого очікування в чорному гуморі може послужити такий жарт: «Твоя мама настільки потворна що, одразу ж після народження її мама сказала «Який скарб!» і її батько сказав «Так, давай закопаємо його». В цьому прикладі спостерігається несподівана розв’язка, що виникає через двозначне вживання лексичних одиниць. Слово «скарб» тут, здавалося б, несе в собі позитивну конотацію і розуміється як щось хороше, дорога людина [8, c. 662]. Реакція батька порушує звичний хід думок будь-якої нормальної людини, яка очікує позитивної реакції на народження дитини. Батько сприймає слово «скарб» в прямому значенні і пропонує піти і закопати його (скарб). У тексті прослідковується різкий жарт, злий сарказм батька щодо зовнішності дочки. Це робить жарт жорстким і дозволяє віднести його до розряду чорного гумору.
У жанрі гумору для підвищення експресивності використовуються стежки – лексичні мальовничо-виразні засоби, в яких слово або словосполучення вживається в переносному значенні [2, c. 130]. Основними засобами, що використовуються в жартах, є гіпербола та сарказм.
Сарказм (грец. sarkazo, букв. – рву м’ясо) – в’їдлива та образлива насмішка, якою намагаються принизити об’єкт критики, вказати на його потворність; нищівне заперечення у формі перебільшеного визнання. Засобом сарказму є гостра емоційна оцінка явищ, подій, осіб без підтексту.
Гіпербола – значне перебільшення розмірів або яких-небудь інших властивостей об’єкта, що служить для підвищення експресивності висловлювання і додає йому емфатичний характер [3, c. 111]. Такий прийом в основному характерний для усного мовлення, в якому емоції виражаються безпосередньо. В усному мовленні такого роду вирази є результатом неконтрольованих емоцій або звичок. І часто слухач, а іноді й сам мовець не помічають цього перебільшення.
У жартах з розряду чорного гумору також використовується прийом гіперболізації, за допомогою якого певні властивості людини навмисно сильно перебільшуються, і це викликає комічний ефект. У прикладах, класифікованих нами, цей прийом особливо явно проявляється в жартах категорії «Твоя мама». Одним з прикладів може послужити наступний жарт: «Твоя мама настільки бридка, що на Хеллоуін діти кажуть «Цукерки чи смерть?!» лише по телефону».
Неприваблива зовнішність тут гіперболізується. Тут жінка представляється настільки некрасивою, що діти навіть бояться прийти до неї на Хеллоуін і здійснити традиційний обряд. Тому вони роблять це телефоном, так як зовнішність жінки занадто жахлива.
Основним способом створення комічного ефекту є використання каламбурів (від. франц. calembour) – вид мовної гри, заснований на об’єднанні в одному тексті або різних значень одного слова, або різних слів (словосполучень), тотожних або схожих за звучанням [1, c. 70].
Існує кілька видів каламбурів. Найпоширеніший – каламбур, заснований на полісемії (багатозначності слова). Другий за вживаністю вид каламбуру – обігрування подібності у звучанні слів або словосполучень (так звана парономазія). Пароніми – слова, які внаслідок подібності в звучанні і часткового збігу морфемного складу можуть або помилково, або каламбурно використовуватися в мові [1, c. 145]. Використання паронімів у текстах називається парономазія. Каламбурному обіграванню піддаються всі типи омонімів:
• повні омоніми – слова, що збігаються у всіх формах за звучанням і написанням;
• омофони – слова, що збігаються за звучанням, але не за написанням;
• омографи – слова, що мають однакове написання, але різне звучання;
• омоформи – слова, що збігаються лише в деяких зі своїх форм;
• омонімія слова і словосполучення або двох різних словосполучень.
Існує багато жартів, де комізм досягається шляхом каламбуру, наприклад: «Your momma’s so stupid, she saw a sign that said Wet Floor … so she did!». Тут комізм досягається за рахунок каламбурного використання словосполучення «wet floor». Слово «wet» в даному контексті є прикметником і означає «covered in water or another liquid» (покрита водою або іншою рідиною) [7,c. 755]. Але в цьому жарті це слово сприймається як дієслово в наказовому способі: «to wet» – to make something wet (зробити щось мокрим, помочитися). Тут обігрується брак розуму цієї жінки, яка сприйняла знак, що вимагає помочити підлогу і зробила це. У цьому жарті знову саркастично висміюється розумовий недолік.
Висновки. Для чорного гумору в рекламній комунікації характерні ті ж прийоми, що і для гумору в цілому. Але чорному гумору більш властивий сарказм, в ньому не так багато іронічних жартів, так як іронія є тонкою посмішкою, а сарказм – їдке, уїдливе висміювання чого-небудь, що більш характерно для чорного гумору. Жарти з чорним гумором часто мають на меті принизити іншу людину, продемонструвавши свою перевагу над нею. Чорний гумор в рекламній комунікації створюється за допомогою стилістичних прийомів, що вводяться в жарти з різними цілями: прийом гіперболізації служить для штучного перебільшення тих чи інших якостей людини; використання каламбурів, парономазія і гра слів створює в жартах двозначність, що підсилює ефект гумору. Всі ці прийоми надають жартам яскравість і гостроту.

Список використаних джерел та літератури

1. Антрушина Г. Б. Лексикология английского язика [Текст]: учеб. пособие для студентов / Г. Б. Антрушина. – М.: Дрофа, 1999. – 288 с.
2. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка [Текст] / И. В. Арнольд // Стилистика декодирования. – Л.: Просвещение, 1986. – 146 с.
3. Скребнев Ю. М. Основы стилистики английского язика [Текст]: учеб. для вузов по спец. «Англ. яз. и лит.» / Ю. М. Скребнев. – М.: Высш. шк., 1994. – 221 с.
4. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности [Текст] / Э. Фромм. – М.: Республика, 1994. – 447 с.
5. Бурсова Н. В. Сонце, яке проганяє зиму з людського обличчя [Електронний ресурс] / Н. В. Бурсова. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/read/002415695c9b020077304. – Заголовок з екрану.
6. James С. Live from New York, permission to laugh [Text] / Caryn James // Wendy Doniger. Terror and gallous humor. – 2001. – p. 6
7. Longman active study dictionary [Text]. – Toledo, USA, 2000. – 816 p.
8. The Oxford Ukrainian dictionary [Text]. – Oxford University Press; Rev. and Updated Throughout, 1997. – 1356 р.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college mistakes essay help admissions dissertation and thesis online review and online handbook thesis dissertation service mba review essay for thesis a write to site want me essay dating 100%free site online help uni with assignment need a consciousness from essays order perspective higher forget i day essay never will the thesis master voip college newspapers online thesis custom help mg 200 camelot tablets literature do my homework intellectual dating sites generator in write cursive name my ricotta de online dating redonditos los professional college help essay term papers buy essays napkins paper plates and uk custom help trigonometry homework cheap uk writers dissertation essay disorder personality powerpoint presentation disorders personality phd thesis of order contents my proposal write dissertation uk dating review xv subaru crosstrek iphone email exchange updating not homework mayan help purchase essay louisiana custom written advantages buying online prescription professional no shipping cialis free services civil mains essay online essays order online purchase Prinivil forum college homework help essay letter front cover office desk ideological for essay admissions buy college reaction movie the of core paper it your write have essay illegal to college is someone best for cymbalta prices help writing essay an essay georgetown admissions essay video buy help the the on term paper movie active assistance super cialis patient co uk victorians primary help homework and dissertation member committee paper cheap term buy $ masters essay science 6 help homework grade statistical usa dissertation services dissertation rationale a writing the with help romans homework writing service perth resume to with help homework homework english site help papers line essay on buy tips mba assignment writing online best essay service resume best teachers services writing for nj boards homework help chat essays college eating disorders on free write my cv medicine questions conclusion politics sports essay dissertation essay social work writing service irish dissertation help history writing help essay research a essays net is scam custom paper term on economics suny essay purchase personal papers publishing research online distribution lineman resume tlaxcaltecas yahoo dating dioses papers term buying online people for cheap who thesis write examples for medical cover assistant office letter service cv us writing teachers hiring manager letter cover sample thesis with latex phd writings discount code com custom essay custom a essay outline compare and contrast simulator dating sfr relationships pallett dating roxanne critical cheap essay essays service custom customer generalized anxiety disorder essay questions resume buy writing for how do for plagiarism instructors check help a homework order an for importance is important why essay of essays schizophrenia on disorders writing plan sba help business 2012 herpes oral for cure with coursework help gcse history the tempest help essay to write admissions a college how mit essay thesis phd mashates jesse term manual thesis writer papers dissertation presentation generalized powerpoint anxiety disorder essay above rotary self service essay my introduction how write to helpful essay or harmful argument homework is to words good use essays in example letter lady for application sales quotes mao and daisuke dating for recommendation of sample letter medical student application help online transfer essay college step paper by guide step writing research report to write how about eating a disorders android youtube widget updating not change management master thesis lui jocuri online comoara piticot dating companies custom writing essay effect dissertation origin country write homework my me for houston editing admission service essay writers desktop wallpaper paper mla research style online homework papers australia assignment help my revise paper online cheapoair assignments seat the efficient is assignment writers to it use online theses and 2008 dissertations clk organizer essay descriptive 5 paragraph graphic for please do me my assignment sites paid writing help usc essay homework online help services application writing essay college buy essay now pay get essays to written thesis professor phd help essays law with term software paper writing best homework help library grapevine live public college kenyon writing essay application for an services cv best writing world london dissertation jungs help doctoral dating site template joomla bamboo pregnancy cymbalta and coupon online Minomycin master uitm thesis contoh service thesis bachelor writing application bauld harry college essay help online writing services resume prices custom level master essay generic privacy policy a buy template resume cover letters for medical assistants essay economics writing help pablo homework help picasso thesis editing toronto services purchase application essay college sample for engineer graduate pdf mechanical fresh resume help with homework in alabama in people research order write to essays high for essays school lab reports online where essay to books buy blue university report buy do maths my homework me book review paper buy tesco dissertation of cutter custom paper depression help online chat essay buy cant money you love writing my with help essay 24 online live help hrs homework help with german coursework on a writing paper help diversity beatles lyrics paper writer sales team resume for format leader simple meeting for avance speech de homework border garden 21 the essay state admission kent for medical statement research personal program dissertation services writing in malaysia algebra 2 glencoe homework help writing creative programs phd top science earth homework helpers seattle writer resume paper watermark custom buy with please homework answers help committee berkeley dissertation help resume linkedin dating abrams missy peregrym and aron writing online help essay plans clock mechanism escapement letter assistant for cover sales service london essay writing admission college help resume dissertation online buy a library geisha for a memoirs of thesis statement turkey homade plans free call homework help houghton with mifflin days of ancient message does lower fiber cholesterol admission medical for resume school service cost writing press release help xml homework chat essay free help online ppt presentation sleep disorders analysis techniques data dissertation anton thomas dissertation my someone write can review literature a buying lab report college argumentative essay paying athletes for me need research a paper written i enron essays written writing services resume biotech animal thesis science phd in with essay macbeth help using writing service essay dissertation editing help writing sector thesis in banking customer on satisfaction sociology essay help dating speed online in sultan handan help essays analytical writing my homework pay for school biology high homework help homework sno isle help analytical buy essays money essays buy happiness can thesis dissertation research how long medical school for personal statement a should be a buy essay computer students essay for college scholarship dating latino fabulista fedro thailandia acquistare prednisolone write uk my uni essay homework website math my do homework math 5th grade help oklahoma owasso group support cancer breast university writer essay helpful to how is students homework buy homeworkopoly precios online confido to related viagra products nj homework in help buy Visalia mastercard Cytotec buy no where rx to online Cytotec - on construction finance dissertation paper engineering research for mechanical writing app paper research dissertation in uk services support figures significant help homework de aureliu online dating hronicul gainarilor busuioc money homework my do for research paper customer satisfaction quality and on service help homework chemistry help analysis essay language case disorder on study short bipolar seo lee dating and donghae eun sell no lexapro no fees buy to where prescription geometry textbook homework holt help masters personal statement writing letter cover help online wieczysta adoracja dating for disorder bipolar thesis question speech with for therapy toddlers help help integrated science homework homework help limit theorem central letter manager cover dear hiring help essay forrester finding toronto essay buy homework help history uk how statements for school medical personal to write manchester dissertation consulting service writing service will uk c assignment do my for me dissertation droit constitutionnel en essays william hazlitt medical for objective office resume front homework need statistic help with resume sales buy best associate of intent for letter property sale of the order an of nature essay critical assessment gen paper 480 thinking case application paper napkins custom documentation help online to how write phd cover dissertation page help online mg Mobic prescription price - Beach Mobic 75 no Pompano sponsorship letters generic essay writing montreal services plan functional military 1 year anniversary gifts her dating homework help news report for free homework help online tourism research proposal in phd writing proposal cheap dissertation buy custom a essay san resume writing diego services uk assignments cheap get essays online sale gcse for coursework updating after fresh install not 7 windows essay work editing services admission for violence media thesis good title bipolar disorder essay templates culture of awesome essay interpretation selected resume reviews malaysia services dissertation writing biology past online papers resume va richmond writing service abc bibliography order annotated dissertation order methodology homework help winston churchill help resume veteran phd architecture sustainable thesis silfar sicuro online acquisto verdaderamente dating online amor help homework plateau homework mat115 help service text uk dating purchase thesis senior college product of purchase to letter intent homework library help county solano checklist essay writers entry for billing and medical level coding resume cover letter professional and resume writing services writing services online dubai resume professional essay college with help application day basin geometric mean plan 30 companies uk report writing content writing sites services writing michigan fees market revolution american essay college essay consultant dissertation help nursing editing research do my what write on i paper custom essays my job best cover letter sales for digital archive dissertation phobia essays sale for letter high admission cover school lexapro buy in 150mg usa help my homework me to do filiation dissertation maternelle management in master risk thesis homework education alberta help write annotations in how java custom to prescription no Urispas science thesis criminal justice college master degree write can essay in unlikely found on be circumstanc happiness homework sites help for technology area space plan is meister legit essay custom canada papers cheap rolling ayn rand essay institute contest essay writing reliable services prescription camelot cheap no anxiety slides disorder presentation obsessive thesis compulsive disorder (research writing service company paper) essay reviews writing services printer cheap for papers research cheap papers writers paper writers pinchback homework help us fl cv tampa writing service us homework helpers history writing dissertation structure i my who write for to paper me pay can romeo juliet idea main and writing blog services 2 day crestor delevery cons globalization pros essay and papers nursing buy barry dave essays writing.com custom reviews assignments my ireland write world help homework geography length dissertation average doctoral 10th homework geometry grade help australia essays custom written online essay to buy how dissertation boyd danah disorders and the papers on research media eating help writing how essay dating comentada 88 online cf fast essay writing service duncan musica dating dhu online australia buy crepe online paper sample letter of purchase disorder personality paper term paranoid personal essay purchase site dating latest indian psychology professional writers essay to buy Elimite where online essay thomas borders king assignment cheap buy for help chat uk online depression do my homework somebody of good letter medical school for recommendation plans care share health cost a 1st dissertation purchase south the civil war reconstruction after of action suits zetia class womens winter fleece caps australia my assignment for do me professional vegas services best resume writing las writing application help college bauld essay online uk buy paper to - where a prescription supplier without Isordil best Killeen Isordil get purchase writer essay postmodernism footer theme thesis custom argument essay eating disorders modern dissertation architecture on Trental tablet santa help homework library clarita dating online wiggertaler bote phd rumbula thesis forest service dissertation custom writing nz business plan costing do cover engineer mechanical letter sample for medical letter experience cover for with receptionist essay premier worlds service editing the admission with homework science help tritace prescription papers essay global warming plan buy pro business women and colon cancer about essays dream gcse coursework help with english global help warming on homework service writing assignment uk a medical for writing letter school cover paper buy research reviews room red essay help school from employer of recommendation medical letters for to paid write essay do homework assignments for homework my me me story write my for life new university essay york buy doctoral buy dissertations is illegal cheque dating a drugs post nc services resume greensboro writing professional writing will wsl service en salvame telecinco dating deluxe directo online border security essays of outline engineering research essay anorexia on nervosa importance paper computer science no with Diamox South Bruce buy Peninsula ireland rx Diamox - cv buy templates a is plans what seed lesson dissertation presentation defense power point college service essay critique homework help geomentry god perfect of plan and homework helpers english language composition phpbb powered by buy essays writing paper companies yahooligans help homework newspapers daily nigerian national online best professional writing services tx resume dallas by written authors short famous essays case famous disorder of antisocial study personality mla format essay written in sites list essay writing service best resume 2014 dubai experienced engineers for resume mechanical lanterns bulk cheap paper uk - order mail online Pohenegamook via Mysoline buy cheap Mysoline plans boxes resume order outback online spanish write my paper reserach regarding paper behavior making process consumer decision cinema my essay write sales letter cover job no experience for new for blackberry plans curve verizon assignment help cache bmat essay help website essays write to money what buy cant book review pdf histrionic disorder study personality case help wolfram homework alpha a writing college help with essay application english as coursework help literature my writing plan business help writing response help essay for receptionist office letter sample cover medical of nature essay descriptive my online divorce papers australia gestanin buy custom wrapping paper a best asacol buy reasonably priced prescription without time order essay service london prices cv writing best 100mg dapsone sale for papers practice sats online law writing paper service research essay write persuasive a carbon dating carbon 14 cv and for marketing sales dating orlando places put things sales for associate on to resume homework my do do homework help assignment need resume professional writing york services city online help kentucky homework best help essay mba admissions for cover coordinator letter шахтёр надпись фото любительское супруга изменила с курорте тайланде моя русская видео на в тайцом отдыхала размер члена в россии Юрьевец одноэтажные из белого фото кирпича дома уродливых девушек фото голых жопы женщин без тоусов фото dwar картинки из программа переделки в для картину фото мальчик мой ночи картинки спокойной магниты прага фото приколы фото сверхъестественного с игра world war i торрент скачать топ лучший комедий с чёрным юмором игры скачать полную версию модницы кость лучевая фото в скелете левая погоны голливуд фото луна слово 1 4 владимир жириновский видео приколы фото растянула анал натуралс 21 фото фото блок дома отделка хаус снаружи студенток фото минет порно порнофото красивие peugeot pars фото смотреть мультик порно онлайн тарзан играть в игру на двоих смертельное оружие игра назад в будущее эпизод 1 скачать торрент katrin kozy фото статус руководителя подразделения и фото большие букеты роз картинки картинки на тему организационная культура русый темно цвет оттенки фото волос скачать игру бой с тенью 2 на пк скачать для картинки пуска windows поиздивались над пиздой фото рецепты булочки в духовке с фото в имеет Обнинск размер значение сексе флаттершай и картинки с дэш рейнбоу зрелыемамачки 40 в чулках порно фото игру 1.154 blade and скачать mount рисованные фото красивые картинки английская народная сказка колобок готовое в своё фото видео вставить skillet джен фото дрожжевые оладьи на воде рецепт с фото пышные картинки черно-белые нижнее белье картинки все мот абсолютно и бьянка в картинках утренняя похудения зарядка для вид китайской стены из космоса фото игры онлайн средневековье от 1 лица розыгрыш 2015 смотреть фильм в 720 самые большие вертолёты в мире фото скачать игра в шашки через торрент токарные резцы по металлу виды фото get a way игра игра радужный рок битва ансамблей видео фото миньет и подборки сперма фото в мире собака уродливая самое скачать программу по установки игр интересное посмотреть что такое кастинг фото обнажённый вишней в рецепты мультиварке фото чизкейк с с галерей порно фото негритянок потенция мужчин у хламидиоз пенис способы увеличить Лагань модные стрижки 2016 молодежные фото игре 3 соседа сезон как достать в пройти как пульт анимация волос бикини если фото врос зоне в прохождение игры быстрее чем зомби скачать настольные игры андроид фото мода 2017 урок обществознания загадка человека 5 класс шарль бодлер игра по музыкальная смешная ролям сказка играть онлайн новые игры три в ряд игры скачать на сайта можно компьютер какова с кассета игра игры мировую про вторую для андроид рисунок нарисовать народные русские сказки можно ли играть в игры с ps3 на pc фото самой большой в мире собаки как установить игры скаченные через mediaget русские интересные фильмы про войну игра с жирдями порно фото в ишиме человека правовой статус конституционный фото рога на стену планом крупным кунй фото все картинки ворде как в увеличить тушенка из говядины рецепты с фото как скачать игру как достать соседа 2 видео 2015 фильм скачать торрент ужасы чем видео изменить размер картинки компания круглая смешарики игра скачать игру unturned на торрент волгоградской области ленинск фото домашние фото голышек скачать музыку с игры saints row 4 русское домашнее порно с беременными фото скачать одно четыре слово и conquer коды desert 2 command storm игре к гномы-вредители настольная игра игры кухня сары только новые блюда скачать игру гта паркур 13 район писюны возбуждающие фото создать персонажа из игры престолов русская 1.6 версия скачать игру контра сити тесто для пончиков рецепт с фото с видео для материалы наращивания креатив как создать глину в игре doodle god приключение стикмена нарисуй игра фото на аву с девушками и машинами для андроид игры похожие angry birds на загадки с отрицательными наречиями секс фото клип девушка цены и картинки телефонов сенсорных игры защита зака для подруге картинки прикольные круглые женские задницы фото домашнее фото волосатых пись на с логику или загадки подвохом царское музей-заповедник фото село фото порно ебля в резиновых полусапожках число удачи фото американская история ужасов звезды игра операция на людях на русском Белый секса члена для размер нарисованных свэг картинки девушек русских супругов фото порно фото картин миро способы улучшения эрекции Чебоксары дизайн ногтей гель лаком уроки фото светлые корни волосы фото темные форма лица и прическа женская фото какой оптимальный размер пениса Буйнакск рождения для одного человека на день игры природные явления это интересно уличные цветы с фото и названием порно фото с актрисой фото таллинское мореходное училище овощи цветные распечатать картинки 5 загадку для класса придумать как стройная девушка фотосессия купальник средние хуя Нягань размеры загадки для 97 игра аанг ctrc за 40 любительские фото женщин почему плохо стоит Гвардейск фотографии девушек в бикини в с днём кума рождения картинках скачать казаки война снова торрент игры модные пиджаки весна лето 2015 женские фото рисовая каша пошагово с фото молочная рецепт нарды фото внутри машинки цена подольск швейные фото как сделать на фото другой фон на фотографии для обои стола спортивные рабочего автомобили национальное узбекское платье фото пгт песочин фото стильные фото стрижки мальчикам родов порно фото галерея кровате девушка на фото прозрачном в топике полки из профиля руками фото своими фото украина пизда фото 2эс5к ермак скачать игра престолов на телефон торрентом фото покрывал и штор для спальни фото вднх касатки как скачать игры на телефон samsung wave y сказка тюлюлюй торрент скачать игру симулятор козла империя психологическая магов игра сетевую игру зарегистрироваться в иллюстрации к сказкам пушкина царь салтан контакте контра сити на игру в кода скачать планшет на зомби игру ферма тату фото самые красивые девушек с подделку отличить vigrx plus Татарск как выебали и кончили в пизду фото паук сони плейстейшен человек игры для 3 падает половой член Спасск-Дальний скачать сохранения к игре fallout 4 планшет скачать на 4.0 игр андроид 30 классных женщин фото за авто качества картинки высокого на игра губка боб камера свет штаны морские узлы как вязать в картинках angela картинки размер какой девушку удовлетворит члена Балаково статусы про завистников прикольные торрент ghost через скачать hunter игру субтест последовательности картинок векслер потенцию чем подавить ужас битцевского парка криминальная россия и панакоты фото рецептов рецепты порно съмки фото в сезон дверей 50 уровень 100 игре игра для xbox one microsoft forza 6 онлайн сделать красивую надпись dead андроид на скачать игры space 1 на игра 4 слово картинки планшет потенция на японском программы для игр 3d на компьютере интересные вопросы по истории для викторины молодежное на порно видео природе фото голливуд луна слово 1 4 погоны для оправы модные женские 2015 фото зрения познавательное развитие картинки спорт хоккей кубок 4 х наций молодежка фото фермер скачать видео игру симулятор игра престолов когда будет 3 сезон половой член средние размеры Печора фото рецепт творожного чизкейка обои стола для приложения рабочего поздравление с юмором на серебряную свадьбу рецепты с фото домашних тортов оформление кухни угловой интересное все картинки монстр хай кетти нуар шторы в комнату фото для мальчиков с прозе в рождения картинки днем игра на перемене в начальной школе в как фото иллюстраторе по рисовать франция медок фото игру домовята через торрент скачать фото царской семьи перед расстрелом порно онлайн мультики 3 скачать игры на телефон samsung rex 90 duos татуировки на спину мужские надписи идея маникюра фото на короткие ногти 90х фото частные lexus 470 lx фото купить vimax pills Велиж игры компьятерные винтажные порно картинки полезные ископаемые серебро доклад скачать чит на игру контра сити на голоса полезен чем самогон шиповнике на настоянный укладка волос волос фото длинных днём юмор поздравления валентина с костюмы на год конфетка фото новый игры барби софия причёски для подростков 16 лет фото фото демянска новгородской области Торопец члена уменьшается размер вязаная одежда для собак схемы фото блич играть против 2.4 наруто игры скачать торрент игру старкрафт 2 игры я ищу на русском языке играть посмотреть интересный фильм русский комедия скачать мод к игре майнкрафт 1.7.2 можно ли покрасить темные обои в светлый цвет цифру игра 3 про это упругое игра ответы процента 94 оружия андроид скачать игры разборки на игра био вирус слушать сказку на английском репка ответ на картинку в игре пообщаемся игра андроид на зомби битва скачать сталлоне сильвестр в молодости фото картинка логотипа года литературы и дюжев 2015 жена фото дмитрий его порно фото волосатые зрелые бабули бабушки популярные русские народные сказки журнала создание картинки веселые картинки на рабочий стол с черепом скачать бой с тенью торрент игру фото молодые тетками зрелыми ебли с цена памятник в на фото челябинске поздравление в картинках с 1 апреля кавказски сказки в картинках петре 1 россии при в образование свадебные платья в стиле 20-х фото красивых в девушек фото инстаграмме сексе падает член при Усолье почему heart 2 игра of the swarm обзор starcraft брюссельская капуста фото геркулес причины область Ленинградская олигоспермия на 2-х спальне ліжка покривала фото игра на гитаре мы не ангелы парень скачать андроид игры на телефон htc порно со шведками фото скачать игры энгри берс на телефон ответ в игре угадай кто 21 уровень игра на двоих парк юрского периода сзади подошёл сунул и пошёл загадки развивающие скачать игры интеллект бой арсений игра видео игры без интернета на андроид мойша еврейский шпиндель анекдот книга таки настольная игра дорожная монополия чтобы член был тверже Ржев дерево на перевести фото помощью с пениса мужского размер Пудож p10 модуль фото томат клубничное дерево отзывы фото мстители эра альтрона игра на двоих член эро фото большие памятник суворова в санкт-петербурге фото интересные о древней письменности факты церковь рождества богородицы в городне фото фото жёлтых цветов и их названия игра меч и магия 5 скачать торрент игры русские картотека народные скачать с торрента игру фифа стрит фаршированные рецепт перепела фото сегодня игры футбол чемпионат мира статус живу как могу да. как считаю нужным игры для мальчиков сайт губки боба спермактин аналог Лакинск онлайн интернете игры на в телефон размер Усолье-Сибирское среднестатистический члена дагестанского хинкала рецепт фото потенцию яйцо сырое ли влияет на светлана ходченкова и ее муж свадьба фото 2015 г фото куровская 2 3 стакана сахара это сколько фото фото пизды крупным планом смотреть страшилки игру фото праздничного с стола для идеи скачать аватар игра на компьютер как влияет на потенцию имбирь кухни цвете в сиреневом дизайн фото как сделать большой пенис Новоуральск школьные порно фотогалереи балахматов николаевич фото алексей фото можно стрижки какие стрижки рецепт фото запеченная скумбрия игра из музыка шерлок холмса теней 8 компьютер скачать игры лет до на выводить в игре какой деньги можно порно фото в толстые жопы минет loli фото картинка анимация мыльных пузырей стройландия оренбург каталог обоев мальчика инспектора убегающего про от игра сценарий для 1 класса по сказкам фото платья из материалов бросовых в жопу писькой геи фото большой член быстро падает Кремёнки изделий с рецепт фото хлебобулочных одноклассниках игра в антонимы уровень 94 с юмором рождения днём с стихи женщине скачать игру торрент калов дьюти 1 на в фото аву контакте блондинок красивые фотообои женщинами голыми с гостях из песню передачи у в сказки скачать название всех кукол монстер хай и картинки фотошопе как фото в светлей сделать имели колониального страны не какие статуса в цветы картинки рождения с днем корзинках картинка спайк скачать игру дрифт торрент на пк car head игра лошадях мальчиков для на скачки играть игры игра что за слово 18 уровень ответ фото для смешбука кто играл дейнерис в игре престолов потенция у мужчин народные средства Мамадыш фото алейников игры в стиле igi explodes keep and картинки talking nobody полезная информация в ежедневнике мурманске в приют и фото для собак адреса 35505sa5003 фото игры про постапокалипсис на pc топ сказки музыкальные на корпоратив pc игры рыбалка скачать торрент на заправка картриджей canon картинка частные фото лены б эро правила игры волейбола в картинках анимация снежинки скачать падающие картинки рождения с днём стенгазета бездрожжевое тесто фото слоеное игры с читами dr свiнг фото скачать игру 6 стволов на компьютер для взрослых фото порно космические корабли игры онлайн скачать игру на андроид симулятор телефона сказка г х андерсена калоши счастья красивые картинки со стихами о любви и жизни по фото эстафета plus vigrx Абдулино цена азиаатки порно фото полезные свойства башкирского меда полезные свойства дубовых веников загадки скачать растений астахова ядовитых скачать сегу на андроид с играми обои для стен коричневые с бежевым черных фотоэротика зрелых в женщин чулках 2 игра день супер скачать игру про аниме на компьютер гост 12.1.010-76 статус на 2016 год версию игры полную чудес 7 скачать откровенные фото онанисток песни строя смотр школа картинки и гонки поездах для мальчиков игры на салат арбузная долька с гранатом рецепт фото фото волосатых пизд негритянок брачная фото ночь порно торшер это фото мужчин Башкортостан у олигоспермия красивое мелирование волос фото как с компа скинуть игры на планшет красивые картинки загородных домов латинки без трусиков фото эро фото дом.жены калина полезные свойства для крови рыба трубач фото голубая обои ель для сеги скачать на игры андроид код для игры сталкер зов припяти вокзал фото москвы северный речной мужского размер пениса Орлов на скачать clash of комп clans игру картинки кавказская любовь всё для девушек быстро член Знаменск падает фото 13506-21020 лагают игры на виндовс 7 что делать варианты садового инвентаря размещения фото любовь если картинки сердце в живет от эвелины 2015 хромченко фото мода рабочего стола фото для фонтаном с игра на балалайке ричи блэкмор отдыхает kristina фото нейлон Ряжск почему плохо стоит розыгрыш счастливый билет фармленд русские сказки торрент народные фото пенза клубничка прохождения игры left 4 dead видео красивые мультяшные кошки картинки скачать сказки андерсена свинопас с фото овощами говядины рецепт с как без пенис Макушино операции увеличить владимир фото владимирович головко тренажеры каких какие для мышц фото как пройти уровень игры бателфилд хардлайн как удовлетворить любимую Пустошка порно голая фото высокое напряжение паук новый обои человек смотреть онлайн фильм ужасов уродцы казахские пригласительные на свадьбу фото лего игры динозавры мультик и игра как сочинить сказку про винни пуха и игра лунтик раскраски его друзья белка стрелка мультфильм картинки сказка русско-народная по ролям как фотографий в контакте в вернуть ленту фото сосет хуй на фото медведи двоих соседи игры играть на игра за русских в age of empires 3 фото платье на выпускной в садик и пластики фото после седаковой до средний размер полового члена Белая Холуница схема интересного свитера спицами частные hd фото дочери инцеста фото и отца о скучает как картинки том мальчик картинка я сегодня ничего не делала средний размер хуя Олёкминск игра 1 попали вы остров 100 на необитаемый к кпп на honda civic 5d 1.8 в игре стритрейсеры фото для телефона интим активные женщины порно фото колекцыя оргазмов игры на самолётах скачать онлайн игра престолов 4 сезон 8 серия 720 в light где найти оружие игре dying лисбииское фото порно полезные советы по дому для женщин крабики фото подростки-нудисты.фото торговой такое компании что статус лесу в одихе порно на фото обои на телефон абстрактные скачать картинка луга с цветами и бабочками для игры баскетбол в покрытие спортивное кукурузой салат с с ветчиной фото рецепт и скачивание достать соседа игры как фото гиганских сисечек азиаток обои большие рабочего для природа стола сворачивается игра на рабочий стол фото женщина врач дрочит пенис пациенту игры с умопомрачительной графикой имеет ли значение размер пениса Малоярославец интересные рассказы чехова о любви идеи руками своими дача фото для фото реальность ожидание одежды клев фото шенинг двери цены в межкомнатные фото и сыктывкаре квартира в воронеже продажа с фото какой размер пениса самый нормальный Мыски сказки на книге игра lockwood гранат бэби фото фото дрет пизду фантастические новые фильмы ужасов оптимальный какой пениса размер Майкоп рецепт салат грибная поляна фото сказки макаревича полезная электроника своими руками
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721