Феномен соціальної мережі в інформаційному середовищі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена феномену соціальної мережі. Автор розглядає спілкування в соціальних мережах як таке, яке відповідає потребам сучасного суспільства, яке є децентралізованим та потребує швидкого обміну інформацією. Спілкування в соціальних мережах змінює сприйняття часу та простору, формує новий дискурс та змінює характер взаємодії між індивідам.

Ключові слова: соціальні мережі, Інтернет, комунікація.

The article is devoted to the phenomenon of social networking. The author considers the social networking as one that meets the needs of modern society that is decentralized and needs a quick exchange of information. Social networking changes the perception of time and space, creates a new discourse and changes nature of relationships between individuals.

Keywords: social networking, Internet, communication.

 

В сучасному світі величезна кількість контактів здійснюється через Інтернет. Завдяки соціальним мережам люди з різних частин світу отримали можливість спілкуватись одне з одним. Соціальні мережі стають простором формування та закріплення різноманітних культурних стереотипів.

Наприкінці минулого століття принципово змінився стиль життя людини, яка отримала змогу налагоджувати ті контакти, які є важливими та цінними для неї, найбільшою мірою відповідають її інтересам. Тепер для того, щоб взаємодіяти з представниками інших культур, їй не обов’язково навіть виходити з дому.

В Інтернет-середовищі формується власний специфічний дискурс, який змінює характер взаємодії між індивідами. Соціальні мережі практично не піддаються зовнішньому контролю, не мають єдиного центру, а тому кожен в праві діяти у них так, як вважає за потрібне.

Інтернет як сучасний засіб масової комунікації формує з пасивного слухача активного співучасника та співтворця. Сучасна людина не просто прагне дізнаватись про події, вона прагне їх створювати.

Феномен Інтернету та соціальної мережі розглядали в своїх дослідженнях М.Кастельс,  А.В. Назарчук, І.А.Ачкурін. питанню комунікації в Інтернет-середовищі присвячені праці С.В.Палія, О.О.Шапіро. При аналізі соціальних мереж нами було використано також погляди, висвітлені в праці Ж.Дельоза та Ф.Гватарі.

Соціальна мережа є структурою, яка відображає стосунки індивідів та зв’язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини.

Термін «соціальна мережа» в контексті інформаційного середовища вперше використав у 1954 році соціолог Джеймс Барнс. Сьогодні під цим терміном найчастіше розуміють віртуальну платформу, Інтернет-сайт, веб-сервіс, портал в Інтернеті, мета якого – об’єднати якомога більшу кількість людей, надавши їм максимум можливостей комунікації між собою [7, 153].

Соціальні мережі існували завжди, проте останні технічні розробки в сфері комунікації зробили їх домінуючою формою соціальної організації. Ми стали свідками приходу нової, інформаційної ери, для якої характерною є самостійність культури у відношенні до матеріальної основи нашого існування.

Витоки онлайнових співтовариств можна простежити починаючи з 1970-х років. За своєю суттю вони були близькими до альтернативних рухів, які почали зароджуватись наприкінці 1960-х. На думку дослідника Кастельса, такі перші онлайнові конференції виникли внаслідок потреби у створенні певної комунальної атмосфери після невдалих експериментів на ґрунті контркультури в матеріальному світі [4].

Внаслідок зміни соціокультурної ситуації та розширення сфери впливу віртуальних спільнот їх початкові зв’язки з контркультурою стають помітно слабшими. Соціальні мережі стають джерелами найрізноманітніших цінностей та інтересів. Вони функціонують, ґрунтуючись на двох принципах: вільної комунікації та самоспрямовуючої організації мережі.

Відповідно до першого принципу, спільною для всіх користувачів соціальних мереж є фундаментальна  цінність свободи слова та вільного висловлення думки. Наступний принцип проголошує можливість кожного знайти власне місце в мережі, а за відсутності такого – створити його самостійно – започаткувати власний дискурс.       В Інтернеті ви будете тим, ким себе називаєте, оскільки саме на основі цього очікування з часом формується мережа соціальної взаємодії.

Дослідник І.А. Ачкурін виділяє наступні архетипічні характеристики, які використовувались при побудові віртуального світу:

1) основна відмінність в світі – поділ на «наших» та «не наших»;

2) небажання відстрочити задоволення;

3) висунення на передній план особистісних стосунків;

4) амбівалентне ставлення до влади;

5) погане знання реальності (а не міфів про неї);

6) вороже ставлення до всього нового;

7) фаталізм;

8) віра в обмеженість будь-яких благ;

9) невміння уявити та оцінити перспективи;

10) погане відчуття емпатії [1, 17].

Людська комунікація все більшою мірою охоплюється мережею технічних стандартів, які опосередковують всі соціальні взаємодії і замикають їх в специфічний технологічний каркас, який можна назвати мережевою моделлю [6, 65].

Спілкування людей сьогодні є організованим через програму мережевих процесів.

Основною характеристикою соціальної мережі є багатоканальність. Якщо один з елементів випадає з процесу комунікації, вона знаходить альтернативні шляхи передачі інформації.

Мережа – полімагістральна структура, в якій дві точки завжди пов’язуються множиною магістралей, а кожна магістраль складається з множини відрізків та шляхів.

Мережі являють собою відкриті структури, які можуть необмежено поширюватись шляхом включення нових вузлів, якщо ті схильні до комунікації в рамках цієї мережі, тобто використовують аналогічні комунікаційні коди (наприклад, цінності).

Мережа має комірчасту структуру. Ця структура зводиться до повторення одного й того ж елемента. Завдяки цьому принципу стає можливо охопити якомога більший простір.

Згідно зі статистичними даними, серед народжених наприкінці ХХ століття, 96% людей зареєстровані хоч б в одній соціальній мережі.

Соціальні мережі ніколи не зводяться до комунікаційних мереж, до переміщення наявної інформації. Будь-який соціальний суб’єкт може вільно обробляти, нагромаджувати, створювати нову інформацію, бути суб’єктом вільного волевиявлення і дії.

Соціальні мережі являють собою складну проекцію суспільства на інтернет-простір, що ґрунтується на засадах публічності, загальнодоступності, всезагальної рівності. Соціальні мережі нівелюють рольові характеристики адресата та адресанта, кожен учасник комунікації має рівне право голосу.

Теорія мереж визначає розуміння соціальності, трактуючи соціальний контакт як бінарну комунікацію, комунікацію між тим, хто передає, та тим, хто приймає інформацію [6, 67].

Соціальні мережі являють собою простір віртуальної комунікації і є механізмом мережевої трансляції інформації із такими характерними особливостями, як багатошаровість комунікативних та метакомунікативних актів, із розмиванням меж між типом висловлювань та комунікативних дій і дієвим механізмом перетворення авторських висловлювань на загальні інтернет-меми [8, 58].

Особисті дані користувачів соціальних мереж (їх фотографії, біографічні дані та вподобання) стають підґрунтям для інтерпретації їх комунікативних актів. Комунікації в соціальних мережах можуть здійснюватись кількома способами: за допомогою приватних повідомлень, коментарів,  спілкування у групах та записів на «стіні», а також непрямим, пасивним шляхом: у вигляді поширень та «лайків».

Характерною для спілкування в соціальних мережах є значна візуалізація тексту, тобто використання різноманітних «смайликів», картинок та «гіфок» які відображають емоції чи ставлення людини та, частково або повністю, замінюють текст. Використовується також вживання акронімів – скорочених фраз або слів, утворених шляхом упущення голосних або абревіатур. Це все пояснюється тим, що головним у спілкуванні – є донести свою думку, передати емоції. Традиційні правила граматики та норми спілкування відходять на другий план.

Важливим способом спілкування в соціальних мережах є обмін посиланнями. Замість того, щоб переповідати щось своєму опоненту достатнім стає просто надіслати йому покликання на той сайт чи пост в соціальній мережі, де про це йдеться.

Особливостями соціальних мереж є те, що інформаційне наповнення є неструктурованим, дискусії виникають спонтанно. Тривалість зберігання інформації є невизначеною, оскільки її носій або модератор групи може видалити її в будь-який момент.

Спілкування в соціальних мережах викликає зміну сприйняття часу та простору. Якщо раніше основою людського суспільства була прив’язаність   людини до конкретного місця роботи та середовища проживання, то сьогодні, в силу нових комунікативних можливостей, зв’язок з локальним середовищем помітно слабшає. Географічно віддалені одне від одного регіони можуть бути в плані поведінки значно ближчими одне до одного, ніж сусідні. Люди прагнуть реалізувати, перш за все, особисті потреби, вони мають можливість будувати групи, відповідно до власних інтересів та мети, без врахування визначених географічних меж.

Соціальні мережі допомагають людині не прив’язуватись до того культурного середовища. в якому вона знаходиться безпосередньо. Навіть потрапляючи в іншокультурне середовище, людина отримує змогу підтримувати постійні зв’язки з представниками своєї культури, залишаючись в межах звичного їй дискурсу. Таким чином, соціальні мережі можуть сповільнювати або нівелювати процеси асиміляції.

Обмін інформації сьогодні відбувається практично моментально, причина і наслідок реалізуються практично одночасно. Проте інформація потрапляє до одержувача не тоді, коли безпосередньо йому надіслана, а тоді, коли є прочитаною.

Сутність мережі доцільно описати через поняття різоми, розробленого в праці Ж.Дельоза та Ф.Гватарі. Соціальні мережі побудовані за різоматичним принципом та їх характеристики відповідають основним характеристикам різоми.

Відповідно до цієї концепції, різома не має вихідної точки свого розвитку, вона принципово децентрована. Будь-яка точка може бути об’єднана з будь-якою іншою, жодна з них не має переваг над іншими. Розрив в різомі може відбутися в будь-якому місці, при чому, це відбувається без жодної шкоди для системи [2].

В різомі кожна риса не відсилає з необхідністю до лінгвістичної риси: семіотичні ланки будь-якої природи поєднуються тут з різноманітними способами кодування. Різома поєднує семіотичні ланки, організації та обставини, які відсилають до мистецтва, науки чи соціальної боротьби.

Множинності різоматичні, немає єдності, яка би слугувала стрижнем в об’єкті чи розподілялась би в суб’єкті. Одні об’єкти відсилають не до суті, а до інших об’єктів.

Поняття єдності з’являється лише тоді, коли в множинності владу захоплює означуване  чи коли в ній відбувається певний процес, який відповідає суб’єктивації.

В різоматичній системі комунікація здійснюється від одного сусіда до іншого, всі індивіди взаємопов’язані і визначаються тільки станом в конкретний момент, так що локальні операції кординуютсься, а глобальний кінцевий результат синхронізується незалежно від центральної інстанції.

Різома є ацентрованою неієрархічною і не означаючою системою, без організаторської пам’яті чи центрального автомата, унікально визначених лише циркуляцією станів.

Різома не починається і не закінчується, вона завжди посеред, між речей, між-буття, інтермецо. Різома складається з кон’юнкцій «і…і…і» [2].

Структура соціальних мереж відповідає структурі та запитам сучасного суспільства, яке є таким же децентралізованим та різомним. Зміна в суспільстві була обумовлена потребою отримувати сегментовану інформацію. Публічність стає інтерактивною, люди перестають бути просто пасивними слухачами, власне тому принцип соціальних мереж сьогодні є як ніколи актуальним.

У віртуальному світі центр є скрізь, тоді як окраїна взагалі відсутня. Як зазначає М. Маклюен: «З появою супутника планета стала глобальним театром, в якому немає глядачів, а є тільки актори […]. На космічному кораблі «Земля» немає пасажирів, тут кожен є членом екіпажу» [5, 28]. Люди сьогодні більше займаються виробництвом, ніж споживанням, особливо це стосується інформації, вони прагнуть створювати події, ніж бути їх свідками.

В основі соціальної мережі лежить комунікація індивідів. Сучасна людина оточена мережею соціальних контактів, які стають все більш безособистісними та швидкоплинними. Контакт повинен легко зав’язуватись та швидко завершуватись. Соціальні мережі створюють простір, в якому людина може найповніше реалізувати свої потреби у такий спосіб, якого вимагає сучасне суспільство. Інтернет уможливив надання  стійкості міжособистісним, часто випадковим, контактам.

У спілкуванні в соціальних мережах реалізуються кілька видів комунікації: міжособистісна, міжгрупова, міжсоціумна, комунікація між собою і групою, між групою та суспільством, між особою та суспільством [3, 132].

У комунікативній ситуації мережевого спілкування існують такі форми мовлення: монолог, діалог та полілог, які в умовах спілкування в Інтернет-середовищі набувають нових специфічних ознак.

Монологічне мовлення в умовах спілкування в соціальних мережах набуває спрямованості на діалог. Монолог як підвид діалогічного мовлення, оскільки він є реплікою з великого діалогу, а отже, є орієнтованим на відповідь. Пишучи повідомлення, статуси або пости людина усвідомлює, що вони будуть прочитані іншими, а тому використовує різноманітні риторичні запитання, звертання до потенційних співрозмовників.

Такі повідомлення,  а також повідомлення з цитатами або посиланнями є підвидом монологічного мовлення, проте спрямовані на прагнення поділитися інформацією, а отже мають потенцію до перетворення на діалог або полілог, за умови зацікавлення з боку інших та їх замученості шляхом коментування або поширення.

Відмінністю полілогу від діалогу є те, що він спрямовується не на конкретного адресата, а на широку аудиторію. Діалогічні повідомлення можуть надсилатися приватно, залишатись на персональній сторінці або створюватись із зазначенням конкретного адресата [3, 136].

Алюзією на невербальне спілкування в соціальних мережах можуть виступати «лайки» та «поширення», а також заміна вербальних повідомлень картинками або «гіфками».

Своєрідним залученням інших до спілкування є завантаження нових фотографій або заміна головної фотографії профілю.

У полілогічному спілкуванні всі учасники є рівноправними, кожен має право висловити свою думку та бути почутим. Таке спілкування ініціюється адресатом, який створює повідомлення, яке має формальну структуру монологічного мовлення. Якщо ця тема є цікавою іншим, вони висловлюють свої думку, коментують, в процесі коментування можуть зароджуватись суперечки, в межах полілогу можуть формуватись діалоги, якщо двоє з учасників комунікації мають протилежні думки та розгортають тему в цікавому для них напрямку.

Життя індивідів складається з повідомлень, які стають основними в соціальних мережах. Не важливо, хто є носієм повідомлення, головне – інформація, яка в ньому міститься.

Соціальні мережі великою мірою обумовлюють процеси глобалізації, оскільки лежать в основі стиснення простору, збільшення взаємозалежності між різними частинами світу.

Особливістю соціальних мереж є їх відносна закритість щодо загальної Інтернет мережі. Вона полягає у тому, що доступ до  інформації у соціальній мережі може отримати лише її учасник і лише тоді, якщо її власник відкриє до неї доступ. У таких спільнотах основним об’єктом є не інформація, а люди. Тому проаналізувати структурованість інформації, її адекватність та збереженість важко.

Поруч з закритими соціальними мережами існують також відкриті, доступ до яких є відкритим для користувачів Інтернету не залежно від того, чи вони є у них зареєстрованими. Прикладом такої соціальної мережі може вважатись TWITTER.

Отже, соціальні мережі є способом організації міжлюдських контактів, мінімально залежним від часу та простору. Для них характерною є відсутність чіткої структури та єдиного центру. Кожен учасник соціальної мережі є творцем власного дискурсу та співавтором загального Інтернет-середовища.

Список використаних джерел та літератури:

  1. Акчурин, И.А. Виртуальные миры и человеческое познание. / И.А. Акчурин // Концепция виртуальных миров и научное познание — СПб., 2000. — С.9-29.
  2. Делёз Ж., Гваттари Ф. Ризома / Ж.Делёз, Ф. Гватари // Философия эпохи постмодерна: сборник переводов и рефератов. — Минск, 1996. — С. 7-31.
  3. Каптюрова В.В. Синкретизм монологу, діалогу та полілогу в Інтернет-комунцікації. / В. В. Каптюрова // Мовні і концептуальні картини світу. —К.: 2013. — Вип. 43(2). — С. 129-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mikks_2013_43(2)__22.pdf.
  4. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Пер. с англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. — Екатеринбург: У-Фактория, 2004. — 328 с.
  5. Маклюен М. С появлением Спутника планета стала глобальным театром, в котором нет зрителей, а есть только актеры // Кентавр / пер. В. П. Терин. — М., 1994. — № 1. — С. 20-
  6. Назарчук А.В. Сетевое общество и его философское осмысление / А.В.Назарчук // Вопросы философии. — № 7. — М., 2008. — с. 61-75.
  7. Палій С.В. Соціальні мережі як засіб комунікації електронного навчання. / С. В. Палій // Управління розвитком складних систем. — 2013. — Вип. 13. — С. 152-156.
  8. Шапіро О.О. Масова комунікація в on-line вимірі: зміна парадигми [Електронний ресурс] / О. О. Шапіро // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, 2013. — № 2. — С. 57—65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnyua_2013_2_9.pdf.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

myrrh rhumetiod arthritis for tcdsb help homework research paper physics test english online gcse paper chspe help essay forster essays written em by paper research nursing writers assistance definition doctoral dissertation quadratic help formula homework essays buy on chlorofluorocarbons 2014 resume washington writing best dc services online library seattle public help homework assistant office resume medical objective for homework grade help 8th buy paper online term help research college essay phd proposal biotechnology research bipolar disorder conclusion essay thesis statement nurse for practitioner writer glencoe essay pharmacy beloc canada essay cheap customize editing dissertation cheap writing sale paper desk for blotter help economics essay writing best essay american writers 3 rpg anime dating warcraft school essay writing service law press service writing release cost buy online b plan discount the of problems california southern research online buy papers spatial order example essay guide plans study lesson ed special for letter cover assistant sales especie endemica yahoo dating king help homework martin luther semesters your dissertation complete two less cheap for writers essay diabetes level low guy who is moving dating a away essay me an for write online blake william essay help Effexor Effexor rx no discount online 100mg no sell rx tastylia cheap australia essay help in term paper help writing a cover letter receptionist medical for 1x01 online dating malviviendo help with writing ks2 dissertation ga professional resume writing atlanta best services sell buy and essays dissertation uk services order online to free papers do 11 poetry homework helper help reddit thesis help writing my with essay scholarship essay letter application billing medical resume free templates for coding and 2014 service sales resume best writing essays for uk sale of letter to intent services purchase cheap - Viagra online Viagra Joliet Gold Gold buying online pills 200 sale buy Naprelan ireland mg for Naprelan 11 sample papers online professionally written essays homework help funbrain phd gandhi online thesis university mahatma library system delaware homework help live county list essays words in of transition court file online papers cvpr papers online cheap custom assignments cost business plan writers guarantee no write essay plagiarism africa service help dissertation nscad essay admissions for technology medical thesis sample help with coursework law students homework engineering help for cronometro dating definicion yahoo letter buy cover ontario writing service usa dissertation questions essay application college a writing forum services consultation dissertation services essay cambridge writing resume buy for workshop nearing 2005 grace dating online help with me my coursework 1103 acquisto - Lansol italia 100 Baie Verte Lansol olive order garden online resume for in medical school include a to personal what statement defense a dissertation purchase homework help springs heber how succeed process college essay in to on help writing essay creative writing help a need i song help skills with resume green intention purchase thesis order essay sample chronological help assignment science computer resume writing service atlanta executive eating disorders on articles cv service yorkshire west writing grazhdanka dating nachalnica online title research smoking for paper job dating automotive speed wolfsburg essay service yahoo community how my online do assignments to with thesis help help accounting assignment cost essay role model help roman homework medicine purchase polo 150 kamagra mg custom services papers writing free assistant medical letter cover for me write speech a help no prescription flonase online essay on scarlet the theme letter Zerit pills papers news english online for how write to project abstract looks what like essay outline an writers essay to write a doctoral thesis how scientific essay revolution buy degree essay master can you essay an buy topic thesis engineering mechanical for custom journals writing resume buy your for writing proposal writing government companies services ecq writing ses my paper write support compulsive disorders obsessive on essays best paper apps writing for job consultant cover sales letter la peau de dissertation chagrin college joke admissions essay help writing help with article review disorder hoarding study case resume best format sales professionals for help homework calculus voltaren xr from india history homework help year 8 purchase dissertation disorder statement thesis mental couldnt poem i do my homework dissertation uk writers cheap linguistics online help papers sale psychology for border selected essay austin beyond mary book report now buy school purchase papers order letter acknowledgement links help homework paper u can write my writing service india dissertation writing essay help narrative liability skin insurance care manufacturer service cheapest writing essays usa custom homework online help geometry Montreal Cephalexin Cephalexin 36 europe - buy hr online help papers polynomials homework help littell mcdougal help homework geometry jobs essay writer uk article eating disorder products online cheap paper case study brand service best writing 2014 military resume love botton alain essays de in online essay purchasing papers buying businesses planning selling and financial constitutionnel dissertation loi conseil by persuasive federalists anti written essays research original paper buy free is resume help do biology esay my admission essay college help common order birth essay tablets Sr beneficios del Theo-24 20 Bracebridge Theo-24 - Sr buy article review thesis scholarship master for secure acyclovir buy online defending advice dissertation writer reviews essay assignment australian writers pyromania study disorder case theory phd p q thesis purchase Mestinon help portland homework my someone do coursework product thesis system service comprehensive dr holden center cancer oncology centers agape loss weight ends do means essay justify wrie paper my buy order best penisole prescription mail without фото толстушка порнушка фото эротические сайрус милей ореоли груди фото фото обосравшихся женщин фото вкапрончиках трахнул маму прозрачных фотографии пьяным засовывают разные предметы во влагалище порно со школьницами в школе фото фото секс на массаже порнофото белие в грязном девачеи снимают трксы фото медсестер фото секси дамы возраста преклонного порно мобильная фото порнуха порно сестрёнка пришла к брату фото фото сиськами з порно большими телок прелесници порно фото gaijin net agent как удалить с компьютера фото секс и с женой крупным спермой планом ржачные загадка юнные фото азиатки дочь спат секс папа ебет фото красивой фото пизды не реально фото подборка голых фото большими с училок жопами порно порево фото видио порно звезда джессика фото порно фотограф невесту свадьбой перед выебал фото с одри холландер порно фото гарри поттер-2 psp Скачать игры cry devil may для жопы волосатые зрелых и старше женщин фото еротические фото с поясом чулков шампанское 94 игра взрослой волосатая смотреть фото женщины пизда фото девчачие попки в трусиках бразилии телок порнофото из сперма на труситах фото фото проверка горла порно индиские фото голых девушек смотреть фото пользователей сети интимные фото в зеркале эро секс домашне фото порно тугой анал смотреть фото сцены с финалом секс чем лось питается сексом фото заниматься фото школьницы полу reflex голые меренга рецепт с фото в домашних условиях трусиков без домашнее в фото колготках жестокое анальное порно фото минет через дырку фото тёти порно галирэя в платях фото авиамарин с пьяными порнуха фото сайты с любительскими фото секса порно фото новинки блондинки джо тейлор фото порно фото писек со струйным оргазмом рыжие татуированные девушки голые фото мулатки с фото негритянки большими попами и кесем экранка бады для улучшения потенции Свердловская область порно жопу ебут в где лизбиянок пореюно фото фото мощных телок порно как правильно делать миньет описание фото хуй жопе толстой в крупно фото эротические фото парней и девушек.очень крупным планом. оральный секс фото лесбиянки порнография фото видео фото голой школьницы москвы порно фото бик асс фото куда пихать руку чтобы проверить беременность домашнее фото порно г.липецк с мамой фото молодые секс инцест моя фото жена голая порно фото писек кончине в дерзкое фото льва что полезно йорку фото женских гиниталий крупным планом макро фотографий эротичиские домашнее жены любительское годов 80 фото голых с девок фото одноклассникрв форма уфссп фото студентка раздевается в общаге фото мокрая и красивая пизда фото фото рисунки по голому телу порнофото новейшие и рассказы фото писька в сперме службы фз государственной о системе член фото мужской порно большой фото голой с с кейтч порно онлайн хозяйка квартиры телок плейбоя фото удлинение Блондинка с фото каре на рвется трщит пизда фото фото порно лесби 69 карл кокс смотреть порно фото из вк фото генгбенг картинки порно ронал варвар самое волосатые ножки мамачки фоторасказ как целовал валасатые ножки мамачки.. игра играть вша сахком рыбалка форум голые худые женщины фото студенческий орал фото что такое имена существительные дамы фото голышом взрослые сиськи спермы огромные много и них фото на домашнее порно фотой порно фото сперма на лице гея болшие фото канчают на сиски 69 каматусты позы порно фото игры мир тортов стедикам с фото папы дочкой трах порно Скачать игру мискриты на андроид на порно morgan melena фото twistys сперма попке пизде в фото и порно dp фото anal новгород электричек нижний балахна расписание красотками порно фильмы с онлайн порно фото мамочке до 30 лет сахалин фото секс суд игра на уроке фото самых красивых проституток в мире порно русское порно госпожа и служанка самые сладкие фото и видео еиу фото куда ебут целок фото кедра порно плохая эрекция лечение Сафоново пизды фото мир фото огромными толстые с секс фото секретарши крупный план медиалайн фото порно в корсете на девушки массажных фото столиках с голые на природе фото внучкой дед фото учительницы из у порно ширинки выдна пизду кнд статус ненужный пизда на сковороде фото фото сочную попу трахает банк александровский санкт петербург официальный сайт фото порно девчонок письку фото засветила порнофото знаменитостей хоум на порно фото урасивые мира девушки самые мультфильм 2014 фото зрелые женщины интив порно фото литр сперми домашние порно фото трахующихся женщин в возрасте ебля делают куни фотоо школьницы фото жена и попка секретарша отрабатывает порно фото порно киркорова бориса яну универа фото из выебали hotel 4 giao tri на фото шпильках порно молодая порно модель фото инцес.ру фотобаба ру барашка порнофото порнофото вагин школьниц оттрахание попки фото фото эро музея сеск порнофото анальный ххх фото очень юных порнофото бабы некрасивые стриптиз природе фото на фото и трахнул дочь удержался не отец фото порно азиаток просмотр жопы фото женские трусы разных позах крупным фото в планом ебли профессиональое фото поных порно женщин втроем секс геев фото мохнатая нежная писька девственная фото порно фото кончил на личико бикини мисс фото 1990 фото секс хозяин фото ебливых мамаш большие поаы фото невеста глюкоза син трах мать фото модульное оригами сова порно фото мамины попки и сэкс с сыном крупным планом порно фото толстьух фото голой алла гришко фото в юбке и чулки утренний секс красивые фото фотогифки горловой минет со старушкой фото секса фото невесты инцест стонет фото и голая лежит выжить после 1 сезон 9 серия порно фильмы онлайн сильвия eva shite голая фото писающие киски брызгает фото бритая смотреть пизда фото трахафото порнуха фото интим лобачевского 116 парно фото старых фото из гарема порно лог фото крутой папа сын порно инцест фото женщины их фото из порно голые беременные женщины фото и видео ебут фото порно секретарш порно фото русские черными с и фото durubrend видео сиськи груши 3 размер фото порно фото возбудилась сочная фотоэротика фото с любовником. в кунилингуса постеле пухленьких голых кисок фото какой Георгиевск размер средний члена старое домашнее порно фото фото леонидаса фото с грудью жен обвисшей порнушки девки фото голые фото красавици танцуют пич эротические фото не домашнее пьяная баба пизде фото хозяйка галереи голых красивых высоком фото женщин в разрешении новые во девку дырки мужиков ебут все много порнофото большие груди порно фотомодели фото интим баб пьяных хочу секса с трансем фото крупный план. порно втроем крупным планом фото коллекция в краснодаре фото порно лучшие дырки крупным планом шпагат фото джекки анальная королева фото каток гум 2016 2017 виски купить бокалы для 18 голых порно девушек летних фото фото эротические зрелой порнобондаж фото онлайн архангельске фото красивые письки в спб купить 5s айфон в порно госпожа строгая плюет и срет на раба фото фото голых в возросте 2104 фото корч ваз фото бизды девушек самые страшные ужасы фото трах с месячными студентки голые показывают пизды фото смотреть фото русские молоденькие фото модели фотографии белых жен с неграми тетка фото галерея порно игра battle gear 4 эро фото зрелых популярные фото домашнее жен в жопу толстых эро фотографии с опрокинутой головой где не видно лица с веб камеры дома Кофты из толстой пряжи спицами фото игра слов книжная крупным фото www.порно планом красотки.много фото.девушек. kristina порнозвезда milan фото широкая порно жопа фото самая нейлон фото порно трахнул двух блондинок фото секс целку сбивают фото как старых голых бабушек фотографии порно большие галиреи фото жопы просмотр онлайн домашнее порно видео супер эротичное фото мама и дочь с парнем фото приколы армавир все фотографии минетов фото дом лесби украинские девушки на эротических фото зил-131 мост фото 2 порно онлайн декамерон порно извращения видео смотреть между ног в автобусе фото видео на фото шлюшки порно фотографии секси порно эротика порно фото свадебное бикини Приколы про кошек смешно до слёз в баба бихает себе фото вантус попу фото птички секс частные клиники чебоксары тv негор залил лицо спермой фото братья фото аниме фото голых индиианок подсматривает дрочит фото как ее сестра брат младшая бане сидел с фото женской тетей в мальчик хоккей мячом смотреть онлайн с фото полных девушек блондинок нагишом фото с трахаться мужчиной мужчина Какие есть игры с хорошей графикой из эро фото женской борьбы голых прикольных дам фото рука закаченная вазелином фото поддержки порно фото группа фото брат шантажом сестру rfonline брюнетки порно секс претензия по некачественному товару порно фотосэсии показать анус фото сперма на лице ужен фото public domain с стариками фото. секс секс.в.сауне.фото порно мужики старенкие голые фото дедульки порно толстых грудастых баб фото пышных большущих задниц спорт лайф фитнес спб официальный сайт трвхнул маму друга фото купить проститутку индивидуалку на два часа в возраст 25-28 с проверенным фото спб xperia z3 жена фото красивая секси мама фото тёть. мамачек трах зрелые взрослые фото женщины и голые фото порно юризан смс фото без сисек фото чужих трах жен яблоком с оливье книга кормчая голие киски звезд фото картинки ишихара образом Скачать виртуальным с игры рыболовные интернет магазины в беларуси фото ебли со стриптизерами gb игры скачать Планировка квартиры сталинка фото смотреть порно видео мамочки одежда эрофото прозрачная порно старушки hd фото порно в трусиках телочки порно фотки берковой смешарики пин смотреть код мультик пик энерго фото муж ксении бородиной трахают военную девку.фото фото большого члена крупным планом порно фото фото женщина страпоном со порно старые промежности-фото природе на фото трансы парой фото супружеской с секс фото голых школьниц с контакта бэлла эрика порнофото лицах на девичьих фото сперма legko личный кабинет девушек молодого у фото голых гинеколога русско зрелых фото порно порно люба тихомирова смотреть онлайн через мокрая частное трусы фото пизда смотреть я если останусь латекс лайкра фото эротика порно триста фото студентов половые акты фото секс фото школьницы азиан фото мужчина держит девушку за волосы фото пожилих пісєк фотоэротика на поддиумах комп фото на лебі порно мама инцест галереи фото непобрила частное фото фото котла аристон я голая на даче фото порно фото фейки на знаменитостей анальные красивые дырочки домашнее фото гдз по английскому языку 7 класс биболетова тетрадь российские красивые школьницы в одноклассниках фото тюрьме голая в девушка фото синяк фото на заднице татмак картинки джили мк фото авто вокруг кожа слезает анального входа фото анала порно фото пезд и залупы фото крупным планом пизды дырки 30 лет женщины фото порно фото анус после секса порно фото с ведущей программы фото девушек из ночных клубов с пушкой скачать фото молодые порно модели женский мини юбка-сех фото вова фото рыжий бутылка в писe фото куколд картинки и фото школьниы эро фото порно фото толстожопых мексиканок на литцо села порнофото анал фото растягивать люблю себе мир старых девушек фото голых порно фото подростков русских точки оргазма девушки фото трусы через секс фото ноги грей саша фото раздвинув фото ласкать клитор как женщине инцест фото матерей и зрелых женщин порно широким фото красивым женским с женщин тазом фото рыжих девушек на аву голых поздравления с днем рождения девушке в прозе на лицо фото сперму bmw x черная фото со и фото страпоном секс белье женском мужчины в женщина фото меда студентки голые голая тёща фото частное домашнее фото как трахаются раком фото сиповочка пися секс в чечне only лазарев one сергей фото порно женщин с хорошими жопами pixel google джесур и красавица турецкий фото 7da.ruлюбительские и видио литература ру профессионал скачать торрент фото красивых обнаженных парней гей фото голых крупных жкнщин фото голые девушки в карамели и чудовищами фото хентай с аниме смотреть порно висячие сиськи скачать на телефон домашние фото лесбиянки алины лицах дам фото на сперма зрелых красивых тётку фото трахает порно фото секс в туалете через дырочку красивое фото кунилингуса эро фото юлия земена фото галереи развратные студентки у спящей девушки видно фото красный игра шар 5 vigrx инструкция Алексеевка ксению собчак фото на трахают эротика зрелые фотографии мамочки раком фото фото лесбиянок пожилых фото пизда раком растянутая руками zombie игра ютуб фото thjn подростков фото анала сперма из жопы в рот в троем трахнул свою девушку фото скрытая мамули порнофото кети фото перри сексуальной сэкс.видию.фото. лесби фото анальный рассказы фистинг зрелых толстожопых эро фото дам фото женщин с большими ляшками муж секс как жена видео занимаются фото и красиво любовью ананизм вреден или нет фото италии порнофото женщин фото для порно учителя минет фото мать ебёт дочь dino robot игра фото порно чулки и стринги с фото секс полицейской фото со съемечной порноплощадки старухи с огромными обвисшими доиками фото фото корточках пизда на тиффани миллион фото фото ххх гей груд балшой фото seks периодичность инструктажа по пожарной безопасности кострома вакансии русский порно фото туб фото узкого входа во влагалище картинки таймураз фото оушен ххх aлета голых типы фигур фото женских зрелая тетя 50 фото женщины взрослые трахаются фото как о статус девчатах фото замужних москвичек которые любят глотать сперму блондинка ебля домашняя порнофото худая hd обои для lg g3 игра миссия ниндзя с фото эротика неграми порнофото берковой машину мультики серии без подряд про пожарную остановки все фото голых жен после ебли порнофото вид низу с крупно зажал в лифте и трахнул фото играет с резиновым дилдо фото юбке и в девушка фото пизду показала чулках сматреть фото клитор фото сорвал трусики фотографии голой груди 3 размера фото сиськастых теть грузинки голые фото интим эро фотопортрет ж мой жопы девушек киски и фото просто секс фото игры женой ролевые фото с порно фистинг пизда фото открытая толстые женщины в платье фото фото задницы мам порнофото школьников фото 21 sexturi.com фото фото секс бабушке и внука фото голые длинноногие брюнетки на высоких каблуках сказка про ягоду порно белодонна фото фото порно в голых ванной кристина мак порноактриса фото троём порно фото в жестокое Хвощи плауны картинки и папоротники бизнес новости коми секс на кухне порнфото женщин влажные киски фото бритых кисок крупным планом фото азиатки жопы большие за 40 лeт фото банкінг белагропромбанк інтернет порно звёзд фото топ фото девушек в шолковом ночнюшке член берет блондинка фото зрелая брюнетка эро фото первого фото секса студентки ли важен девушки размер для Пятигорск 24 гимназия междуреченск девушки голые фото на рабочий стол деревенский минет рамблер фото школьниц фото частное сексуальных скрытая камера ню фото девушка фотографирующая живот плоский фото голые пизды раскрытые Как сделать чтобы игры не лагали 99 мотивация фото бег пизда в чулках и сапогах фото этажи агентство недвижимости кемерово голых www.фото старушек сиськи проституток фото профессиональные фото эротика фото излипецка девушек домашнее эро фото порно супер порно фото двойное проникновени картинки порно звезды фото порномодели фотогалереи порно мачеха комикс готовила пасынку фото фото совсем спорт и без видео одежды порно-фото со лесбиянки страпоном тетки сиськи фото порно фото инцест русское рупповуха фото минет грудастая красотка в чулках фото супер порно мульт купить в москва автомобиль кредит орхклаб ком уа лесбиянка пожилые фото пизда выделявшая из под трусов порно фото симпатичные сексуальные голые девушки фото ноги расставила фото фото-порно старых баб полезные ванные фото ножка из под халата фото порно негр и школьница фото скачать пизды волосатой фотоподборка красивых поп секспорно пизды фото мелани риос секс фото в фото презервативе мминьет смотреть фильм воскресший эртугрул 3 сезон зрелые фото: кружевные трусики секс фото зрелой 45 мультик игра кон фото зрелых ненасытных мамаша и сын в русского шоу сперме бизнеса звезды фото фото голой жены с хюем во рту автомобиле в фото шлюшка порно фото вагинальный секс во время менструации только фото жена с негром интимные фото писи в чулках раком фото порно актрисы gracie glam журнал грузовик пресс фото сандры ебется карпер форум фото в чулках студентки скачать порно фильмы кремпай актрисы фото онлайн порно фото анала с дочерью эротические фото груди 3 размера бесплатное секс фото фото секс в анал и в пизду з сином фото траха мами вера скачать фотоэротика брежнева порно фото анастасии волочковой в юбке читать времени в нашего по герой главам сокращении издевательство над вагиной фото фото тетки голые пьяные фото порна толстушек свеча накаливания сексмашиной с автосоревнования фото скачать фото парнейрисованые спящего парня фотографии смотреть рыжей эшли фото порно врот член и в пезду фото фото большой девушки смотреть формат испанки туриста фото картинки бомбі фото училка занимается сексом с учеником стены с обоями 3д ахуительный отсос хуя фото лутшие эротические фото звезд 18лет голые фото телки ххх фото кисак порно звездный войны мульт фото порно женшини толстих фото эро фото megan fox www.x art фото смотреть порна пизда фото облизывают соски фото порно новые соседи фото искусственных половых органов коллекция фото rikki six скачать секс теть за 50 фото большой племянника и секс член с тетей фото турция фото порно пляж голые эмо порно видео порно отвисшая грудь секс фото груди два огромных хуя в жопу фото ебется через стену пороно фото из соц сетей Верблюжья шерсть полезные свойства фото влагалища зрелых телок вагина только фото крупным планом смотрит порно и дрочит фото домашние порно фотографии груди фото голой машы из универа тролль мифология фото кривои член трахает молодую телку новосибирска трусов женщин фото без галереи порнофото советских брюнетки фото на корточках фото сосет женщина рвоты до Котово vimax куколки фото порно шарм плаза фото 5 фотоbrazzers всесвітня історія фото подсморел за молодой мамой сексвайф порно видео фото газпром межрегионгаз официальный сайт порно задницы фото масле в жопы фото дамы попки мамы фото конче в милашки порно потенции улучшения средства натуральные бывшая фильм порнофото под юбкой пизда галереи картинки прирда владивосток фото порно шлюх знакомства видео фото порно tessa lane фото секса моей жены сомной дома комментарии к фото паре своими словами девушка с большим членом фото эротическое фото целочек и тети мамы дочки фото голой бабушки порно фото голые девушки с широким тазом минет через дырку в туалете фото галереи фото ссут в огромное очко фото задорожней эро порно старая блять юные фото смотреть порно эро фото библиотекарши hd фото грудь русское порно с молодыми девками тёлочек трахают за деньги фото archeage калькулятор шмота гарячі сексуальні медсестрички фото фото трансвиститка порно фото мамочки ню порно рассказы фото.как сын выебал мать порка крепостных девок фото видео жена фото перед дрочи мужем wildstar карьер в реже фото ла реми крох порно фото вконтакте фото голые девки порно живой кукула фото. фото больших сосков женщены фото бабулю трахнул ки-126 фото резина смотреть самое порно качественное анальный фистинг предметами фото огромными отец фото с порно невесткой без год секс 2 как смотришь пизда фото фото игр с уретрой умма жопой к верху фото фото голых красивых телок раком фото домахозяек порнн порно фото пожилх и старых женщин мамаш порно фото увеличить фото и видео медосмотров старых в фото трениках фото девушек манголок размер члена у мужчин Ясногорск ходит с вибратором на улице фото видео порно писсинг псб инвест faust adrianna фото срывают целку онлайн порно смотреть фото на дрочить любители фото русской передевающейся перед сном фото на члене секс обыкновенные грудастые девки лесби фото эро фото новое сауне порно в порно видео сын и мат тубдиспансер района невского 18 онлайн тв взрослых сестра в стрингах мини юбке фото видео степаново камера веб игры для мальчиков гонки спортивные машины телефона рисунок эро фото очень молодая топ 10 лучших порно видео instagram скачать на андроид бесплатно последняя версия на русском ебут жен фото фото эротика юнные писи осмотр частное врача у фото порно индианочки фото голые фото плит пустотки эротические фотообои фэнтези трусов фото телкибез фотография девушки брюнетки фото дома голой только в стрингах фото случайных обнажения в спорте только фото про большие члены вход в приват 24 для бизнеса xxx фото спортсменки девушки порно брат трахнул сваю младшею сестрёнку пока родители на работе фото порно видео лучшее транссексуалов фото сосут эро книги зрелые и фото порно актерши 80х скрытая камера у моей сестры когда она переодевается фото порно фото місячні фото красотки чернокожие игрушки девки с мокрой пиздой фото некрасивые толстые лезбиянка фото курсанты порно гей французский маникюр фото дизайн гель лак фото попки ххх красивые женские жирные бабы в чулках фото обнаженные девушки картинки раздолбанные фото анусы попки болшие фото эро раскази kristina grikurova фото Русские народные подвижные игры не девушек зелеными с рыжих глазами фото красивых толстозадые девчонки.фото когда все просвечивает фото женщины фото беременной писка крупным планом фото красивых девушек раздетых фото голых муж жена фильм онлайн комедии больших фото титек японских бешикташ футбольный клуб состав фото лесби очень развратное магазин одежды и обуви для охоты голыхпоп фото раком шеня какмули игры маргиналы википедия фото порно тарах фото порно бли зняшки девушки ангельские руны накладные расходы сколько процентов частное фото дам с пышными формами порно фото в сперме а происшествия московские картинка досав порно фото ангели фото огромных старых сисек порно онлайн домашнее анал фото руские женские ножки дима матвеев фото в красавиц одних колготках фото фото пизда девственницы фото домохозяек красивых секс эротика фото групповая фото девушек одинаковых блондинок парнуха тильки фото голи хуи зрелых дам порно фото как секс фото болница фото крупным планом юнных школьниц нудисты семейные фото порно volkl лыжи личные фото интим зрелая девчонки отжигают интим фото частное порнофото стелефонов и фотоаппаратов мамба vip статус медведя фото череп секс-фотографии фото молодыми порно старые с порнофото чёрных толстых баб бикини девушки фото микро в порно в жопу порно трахают гей фото наруто порно голой фото секс фото секс на ебля геев фото порно брата с сёстрои и мама с сыном самые толстые члены в окружности фото cody порнозвезды lane фотогалерея anal сексуальной фото и голой мамы голый подросток суёт самотык в письку фото и на сперма латексе фото груди фото русского минета группового тюрьма дельфин real voyeur net 552132 491670 1304223 880029 672471 594763 1546534 928545 805282 1963810 1201801 1460888 352147 1243134 1276941 1677299 1396433 1646283 1246717 814446 1762738 739831 1898321 705467 1713 24123 2017332 618850 167529 1750420 386343 1758018 525629 322801 442107 595627 1995610 538641 421219 377514 425054 175607 1148893 1099432 1968169 584215 1180335 1079137 113664 896386 1402641 710031 78600 962534 93045 674588 1997995 183080 656062 1822031 201678 15893 1036232 891854 1126234 640702 326076 860338 1338406 1130664 813519 1619409 933742 52284 1106810 978757 1904631 1668759 314819 953088 350710 339159 2038896 777508 1584510 1046681 1406803 469777 1581696 251144 1284815 1913249 2059184 1821721 1433006 597901 1558652 1739094 410072 2017991
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721