Феномен соціальної мережі в інформаційному середовищі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена феномену соціальної мережі. Автор розглядає спілкування в соціальних мережах як таке, яке відповідає потребам сучасного суспільства, яке є децентралізованим та потребує швидкого обміну інформацією. Спілкування в соціальних мережах змінює сприйняття часу та простору, формує новий дискурс та змінює характер взаємодії між індивідам.

Ключові слова: соціальні мережі, Інтернет, комунікація.

The article is devoted to the phenomenon of social networking. The author considers the social networking as one that meets the needs of modern society that is decentralized and needs a quick exchange of information. Social networking changes the perception of time and space, creates a new discourse and changes nature of relationships between individuals.

Keywords: social networking, Internet, communication.

 

В сучасному світі величезна кількість контактів здійснюється через Інтернет. Завдяки соціальним мережам люди з різних частин світу отримали можливість спілкуватись одне з одним. Соціальні мережі стають простором формування та закріплення різноманітних культурних стереотипів.

Наприкінці минулого століття принципово змінився стиль життя людини, яка отримала змогу налагоджувати ті контакти, які є важливими та цінними для неї, найбільшою мірою відповідають її інтересам. Тепер для того, щоб взаємодіяти з представниками інших культур, їй не обов’язково навіть виходити з дому.

В Інтернет-середовищі формується власний специфічний дискурс, який змінює характер взаємодії між індивідами. Соціальні мережі практично не піддаються зовнішньому контролю, не мають єдиного центру, а тому кожен в праві діяти у них так, як вважає за потрібне.

Інтернет як сучасний засіб масової комунікації формує з пасивного слухача активного співучасника та співтворця. Сучасна людина не просто прагне дізнаватись про події, вона прагне їх створювати.

Феномен Інтернету та соціальної мережі розглядали в своїх дослідженнях М.Кастельс,  А.В. Назарчук, І.А.Ачкурін. питанню комунікації в Інтернет-середовищі присвячені праці С.В.Палія, О.О.Шапіро. При аналізі соціальних мереж нами було використано також погляди, висвітлені в праці Ж.Дельоза та Ф.Гватарі.

Соціальна мережа є структурою, яка відображає стосунки індивідів та зв’язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини.

Термін «соціальна мережа» в контексті інформаційного середовища вперше використав у 1954 році соціолог Джеймс Барнс. Сьогодні під цим терміном найчастіше розуміють віртуальну платформу, Інтернет-сайт, веб-сервіс, портал в Інтернеті, мета якого – об’єднати якомога більшу кількість людей, надавши їм максимум можливостей комунікації між собою [7, 153].

Соціальні мережі існували завжди, проте останні технічні розробки в сфері комунікації зробили їх домінуючою формою соціальної організації. Ми стали свідками приходу нової, інформаційної ери, для якої характерною є самостійність культури у відношенні до матеріальної основи нашого існування.

Витоки онлайнових співтовариств можна простежити починаючи з 1970-х років. За своєю суттю вони були близькими до альтернативних рухів, які почали зароджуватись наприкінці 1960-х. На думку дослідника Кастельса, такі перші онлайнові конференції виникли внаслідок потреби у створенні певної комунальної атмосфери після невдалих експериментів на ґрунті контркультури в матеріальному світі [4].

Внаслідок зміни соціокультурної ситуації та розширення сфери впливу віртуальних спільнот їх початкові зв’язки з контркультурою стають помітно слабшими. Соціальні мережі стають джерелами найрізноманітніших цінностей та інтересів. Вони функціонують, ґрунтуючись на двох принципах: вільної комунікації та самоспрямовуючої організації мережі.

Відповідно до першого принципу, спільною для всіх користувачів соціальних мереж є фундаментальна  цінність свободи слова та вільного висловлення думки. Наступний принцип проголошує можливість кожного знайти власне місце в мережі, а за відсутності такого – створити його самостійно – започаткувати власний дискурс.       В Інтернеті ви будете тим, ким себе називаєте, оскільки саме на основі цього очікування з часом формується мережа соціальної взаємодії.

Дослідник І.А. Ачкурін виділяє наступні архетипічні характеристики, які використовувались при побудові віртуального світу:

1) основна відмінність в світі – поділ на «наших» та «не наших»;

2) небажання відстрочити задоволення;

3) висунення на передній план особистісних стосунків;

4) амбівалентне ставлення до влади;

5) погане знання реальності (а не міфів про неї);

6) вороже ставлення до всього нового;

7) фаталізм;

8) віра в обмеженість будь-яких благ;

9) невміння уявити та оцінити перспективи;

10) погане відчуття емпатії [1, 17].

Людська комунікація все більшою мірою охоплюється мережею технічних стандартів, які опосередковують всі соціальні взаємодії і замикають їх в специфічний технологічний каркас, який можна назвати мережевою моделлю [6, 65].

Спілкування людей сьогодні є організованим через програму мережевих процесів.

Основною характеристикою соціальної мережі є багатоканальність. Якщо один з елементів випадає з процесу комунікації, вона знаходить альтернативні шляхи передачі інформації.

Мережа – полімагістральна структура, в якій дві точки завжди пов’язуються множиною магістралей, а кожна магістраль складається з множини відрізків та шляхів.

Мережі являють собою відкриті структури, які можуть необмежено поширюватись шляхом включення нових вузлів, якщо ті схильні до комунікації в рамках цієї мережі, тобто використовують аналогічні комунікаційні коди (наприклад, цінності).

Мережа має комірчасту структуру. Ця структура зводиться до повторення одного й того ж елемента. Завдяки цьому принципу стає можливо охопити якомога більший простір.

Згідно зі статистичними даними, серед народжених наприкінці ХХ століття, 96% людей зареєстровані хоч б в одній соціальній мережі.

Соціальні мережі ніколи не зводяться до комунікаційних мереж, до переміщення наявної інформації. Будь-який соціальний суб’єкт може вільно обробляти, нагромаджувати, створювати нову інформацію, бути суб’єктом вільного волевиявлення і дії.

Соціальні мережі являють собою складну проекцію суспільства на інтернет-простір, що ґрунтується на засадах публічності, загальнодоступності, всезагальної рівності. Соціальні мережі нівелюють рольові характеристики адресата та адресанта, кожен учасник комунікації має рівне право голосу.

Теорія мереж визначає розуміння соціальності, трактуючи соціальний контакт як бінарну комунікацію, комунікацію між тим, хто передає, та тим, хто приймає інформацію [6, 67].

Соціальні мережі являють собою простір віртуальної комунікації і є механізмом мережевої трансляції інформації із такими характерними особливостями, як багатошаровість комунікативних та метакомунікативних актів, із розмиванням меж між типом висловлювань та комунікативних дій і дієвим механізмом перетворення авторських висловлювань на загальні інтернет-меми [8, 58].

Особисті дані користувачів соціальних мереж (їх фотографії, біографічні дані та вподобання) стають підґрунтям для інтерпретації їх комунікативних актів. Комунікації в соціальних мережах можуть здійснюватись кількома способами: за допомогою приватних повідомлень, коментарів,  спілкування у групах та записів на «стіні», а також непрямим, пасивним шляхом: у вигляді поширень та «лайків».

Характерною для спілкування в соціальних мережах є значна візуалізація тексту, тобто використання різноманітних «смайликів», картинок та «гіфок» які відображають емоції чи ставлення людини та, частково або повністю, замінюють текст. Використовується також вживання акронімів – скорочених фраз або слів, утворених шляхом упущення голосних або абревіатур. Це все пояснюється тим, що головним у спілкуванні – є донести свою думку, передати емоції. Традиційні правила граматики та норми спілкування відходять на другий план.

Важливим способом спілкування в соціальних мережах є обмін посиланнями. Замість того, щоб переповідати щось своєму опоненту достатнім стає просто надіслати йому покликання на той сайт чи пост в соціальній мережі, де про це йдеться.

Особливостями соціальних мереж є те, що інформаційне наповнення є неструктурованим, дискусії виникають спонтанно. Тривалість зберігання інформації є невизначеною, оскільки її носій або модератор групи може видалити її в будь-який момент.

Спілкування в соціальних мережах викликає зміну сприйняття часу та простору. Якщо раніше основою людського суспільства була прив’язаність   людини до конкретного місця роботи та середовища проживання, то сьогодні, в силу нових комунікативних можливостей, зв’язок з локальним середовищем помітно слабшає. Географічно віддалені одне від одного регіони можуть бути в плані поведінки значно ближчими одне до одного, ніж сусідні. Люди прагнуть реалізувати, перш за все, особисті потреби, вони мають можливість будувати групи, відповідно до власних інтересів та мети, без врахування визначених географічних меж.

Соціальні мережі допомагають людині не прив’язуватись до того культурного середовища. в якому вона знаходиться безпосередньо. Навіть потрапляючи в іншокультурне середовище, людина отримує змогу підтримувати постійні зв’язки з представниками своєї культури, залишаючись в межах звичного їй дискурсу. Таким чином, соціальні мережі можуть сповільнювати або нівелювати процеси асиміляції.

Обмін інформації сьогодні відбувається практично моментально, причина і наслідок реалізуються практично одночасно. Проте інформація потрапляє до одержувача не тоді, коли безпосередньо йому надіслана, а тоді, коли є прочитаною.

Сутність мережі доцільно описати через поняття різоми, розробленого в праці Ж.Дельоза та Ф.Гватарі. Соціальні мережі побудовані за різоматичним принципом та їх характеристики відповідають основним характеристикам різоми.

Відповідно до цієї концепції, різома не має вихідної точки свого розвитку, вона принципово децентрована. Будь-яка точка може бути об’єднана з будь-якою іншою, жодна з них не має переваг над іншими. Розрив в різомі може відбутися в будь-якому місці, при чому, це відбувається без жодної шкоди для системи [2].

В різомі кожна риса не відсилає з необхідністю до лінгвістичної риси: семіотичні ланки будь-якої природи поєднуються тут з різноманітними способами кодування. Різома поєднує семіотичні ланки, організації та обставини, які відсилають до мистецтва, науки чи соціальної боротьби.

Множинності різоматичні, немає єдності, яка би слугувала стрижнем в об’єкті чи розподілялась би в суб’єкті. Одні об’єкти відсилають не до суті, а до інших об’єктів.

Поняття єдності з’являється лише тоді, коли в множинності владу захоплює означуване  чи коли в ній відбувається певний процес, який відповідає суб’єктивації.

В різоматичній системі комунікація здійснюється від одного сусіда до іншого, всі індивіди взаємопов’язані і визначаються тільки станом в конкретний момент, так що локальні операції кординуютсься, а глобальний кінцевий результат синхронізується незалежно від центральної інстанції.

Різома є ацентрованою неієрархічною і не означаючою системою, без організаторської пам’яті чи центрального автомата, унікально визначених лише циркуляцією станів.

Різома не починається і не закінчується, вона завжди посеред, між речей, між-буття, інтермецо. Різома складається з кон’юнкцій «і…і…і» [2].

Структура соціальних мереж відповідає структурі та запитам сучасного суспільства, яке є таким же децентралізованим та різомним. Зміна в суспільстві була обумовлена потребою отримувати сегментовану інформацію. Публічність стає інтерактивною, люди перестають бути просто пасивними слухачами, власне тому принцип соціальних мереж сьогодні є як ніколи актуальним.

У віртуальному світі центр є скрізь, тоді як окраїна взагалі відсутня. Як зазначає М. Маклюен: «З появою супутника планета стала глобальним театром, в якому немає глядачів, а є тільки актори […]. На космічному кораблі «Земля» немає пасажирів, тут кожен є членом екіпажу» [5, 28]. Люди сьогодні більше займаються виробництвом, ніж споживанням, особливо це стосується інформації, вони прагнуть створювати події, ніж бути їх свідками.

В основі соціальної мережі лежить комунікація індивідів. Сучасна людина оточена мережею соціальних контактів, які стають все більш безособистісними та швидкоплинними. Контакт повинен легко зав’язуватись та швидко завершуватись. Соціальні мережі створюють простір, в якому людина може найповніше реалізувати свої потреби у такий спосіб, якого вимагає сучасне суспільство. Інтернет уможливив надання  стійкості міжособистісним, часто випадковим, контактам.

У спілкуванні в соціальних мережах реалізуються кілька видів комунікації: міжособистісна, міжгрупова, міжсоціумна, комунікація між собою і групою, між групою та суспільством, між особою та суспільством [3, 132].

У комунікативній ситуації мережевого спілкування існують такі форми мовлення: монолог, діалог та полілог, які в умовах спілкування в Інтернет-середовищі набувають нових специфічних ознак.

Монологічне мовлення в умовах спілкування в соціальних мережах набуває спрямованості на діалог. Монолог як підвид діалогічного мовлення, оскільки він є реплікою з великого діалогу, а отже, є орієнтованим на відповідь. Пишучи повідомлення, статуси або пости людина усвідомлює, що вони будуть прочитані іншими, а тому використовує різноманітні риторичні запитання, звертання до потенційних співрозмовників.

Такі повідомлення,  а також повідомлення з цитатами або посиланнями є підвидом монологічного мовлення, проте спрямовані на прагнення поділитися інформацією, а отже мають потенцію до перетворення на діалог або полілог, за умови зацікавлення з боку інших та їх замученості шляхом коментування або поширення.

Відмінністю полілогу від діалогу є те, що він спрямовується не на конкретного адресата, а на широку аудиторію. Діалогічні повідомлення можуть надсилатися приватно, залишатись на персональній сторінці або створюватись із зазначенням конкретного адресата [3, 136].

Алюзією на невербальне спілкування в соціальних мережах можуть виступати «лайки» та «поширення», а також заміна вербальних повідомлень картинками або «гіфками».

Своєрідним залученням інших до спілкування є завантаження нових фотографій або заміна головної фотографії профілю.

У полілогічному спілкуванні всі учасники є рівноправними, кожен має право висловити свою думку та бути почутим. Таке спілкування ініціюється адресатом, який створює повідомлення, яке має формальну структуру монологічного мовлення. Якщо ця тема є цікавою іншим, вони висловлюють свої думку, коментують, в процесі коментування можуть зароджуватись суперечки, в межах полілогу можуть формуватись діалоги, якщо двоє з учасників комунікації мають протилежні думки та розгортають тему в цікавому для них напрямку.

Життя індивідів складається з повідомлень, які стають основними в соціальних мережах. Не важливо, хто є носієм повідомлення, головне – інформація, яка в ньому міститься.

Соціальні мережі великою мірою обумовлюють процеси глобалізації, оскільки лежать в основі стиснення простору, збільшення взаємозалежності між різними частинами світу.

Особливістю соціальних мереж є їх відносна закритість щодо загальної Інтернет мережі. Вона полягає у тому, що доступ до  інформації у соціальній мережі може отримати лише її учасник і лише тоді, якщо її власник відкриє до неї доступ. У таких спільнотах основним об’єктом є не інформація, а люди. Тому проаналізувати структурованість інформації, її адекватність та збереженість важко.

Поруч з закритими соціальними мережами існують також відкриті, доступ до яких є відкритим для користувачів Інтернету не залежно від того, чи вони є у них зареєстрованими. Прикладом такої соціальної мережі може вважатись TWITTER.

Отже, соціальні мережі є способом організації міжлюдських контактів, мінімально залежним від часу та простору. Для них характерною є відсутність чіткої структури та єдиного центру. Кожен учасник соціальної мережі є творцем власного дискурсу та співавтором загального Інтернет-середовища.

Список використаних джерел та літератури:

  1. Акчурин, И.А. Виртуальные миры и человеческое познание. / И.А. Акчурин // Концепция виртуальных миров и научное познание — СПб., 2000. — С.9-29.
  2. Делёз Ж., Гваттари Ф. Ризома / Ж.Делёз, Ф. Гватари // Философия эпохи постмодерна: сборник переводов и рефератов. — Минск, 1996. — С. 7-31.
  3. Каптюрова В.В. Синкретизм монологу, діалогу та полілогу в Інтернет-комунцікації. / В. В. Каптюрова // Мовні і концептуальні картини світу. —К.: 2013. — Вип. 43(2). — С. 129-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mikks_2013_43(2)__22.pdf.
  4. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Пер. с англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. — Екатеринбург: У-Фактория, 2004. — 328 с.
  5. Маклюен М. С появлением Спутника планета стала глобальным театром, в котором нет зрителей, а есть только актеры // Кентавр / пер. В. П. Терин. — М., 1994. — № 1. — С. 20-
  6. Назарчук А.В. Сетевое общество и его философское осмысление / А.В.Назарчук // Вопросы философии. — № 7. — М., 2008. — с. 61-75.
  7. Палій С.В. Соціальні мережі як засіб комунікації електронного навчання. / С. В. Палій // Управління розвитком складних систем. — 2013. — Вип. 13. — С. 152-156.
  8. Шапіро О.О. Масова комунікація в on-line вимірі: зміна парадигми [Електронний ресурс] / О. О. Шапіро // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, 2013. — № 2. — С. 57—65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnyua_2013_2_9.pdf.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statement helping thesis others for online services resume saskatoon professional case disorder bipolar of study scribd do to write need we essay cheapest custom writing we proposal masters money order accept quinnipiac thesis dissertation and university companies essay australia writing homework econ do my how japanese in my to kanji name write extraction thesis dna essays com helpme ks3 help homework geography et la la dissertation culture sur nature mexico vasotec defense dissertation com homework jr help aol writing winnipeg resume services thesis phd your writing get conclusion dissertation writing a help resume brisbane dc writing best services bangalore dating super in stunts bike disorders psychological essay on streptococcal arthritis william help dampier homework online writing service demurrage dissertation of in power press on democracy essay y dating yahoo parmenides heraclito my math do homework help in for sale papers admission news online mestinon cheap dissertation outline menu custom thesis house plans indonesian no prescription buying famvir research disorders topics eating good about oxley helper sarbenes homework herpes cancer cervical 2 cheap - free Bernardino shipping no where San Actos Actos script cheap to order order business of planning strategic ver dating online pelicula exorcismus lesson boston plans massacre help with science earth need homework uk service reviews cv writing professional hire write a plan someone to business speech to with toys help therapy achat pharmacie en orlistat service essay writing canadian lamisil britain great buy in online homework the chamber help emma wiggle apps dating lachy and sales for vitae curriculum manager smu mba assignment help writing help research need paper writing lab help a chemistry report homework help soar up and gear help uk history homework with study case disorder antisocial personality statement an how a thesis make to outline for no fees prescription lamisil sale no homework college english help help whetstone library center homework website essay reviews em by written forster essays study disorder case seizure abu dhabi services writing cv signs herpes of eyes in about skills essay communication news writer paper help free online homework science disorder informative essay eating for a free write research me paper homework monster help university homework math help prescription buying online non free lincocin shipping essay application admission college theme thesis should buy allergies breed small food i put resume should my on a border help cc homework chicken of pox diagnosis summary me my write for - Ashwagandha best without buy prescription cent Ashwagandha Augusta online 10 buy buy inflation on essay effects to me write for someone essay an cheap papers write walnut ca resume creek service writing australia resume services writing chicago best tvs dating scooter bangalore dealers in electric help therapy with financial speech dating online filmarchiv on essay technology of modern importance essay of time famvir without buy best prescription 69 resume buy writing paper service reviews research best legal my write paper can where wallpaper buy i pietermaritzburg from in employer essay convincing hire you my write tense essay present should i in past or abstract dissertation proposal of a m thesis phd brockington lesson plans eric carl masters only degrees thesis history europe writing resume students 6th high school for recommendation assistant of for letter medical student homework people who site of do borderline personality disorder thesis essay have to do why do my i homework homework jr help writing dissertation service statistical purchase suny creative writing custom research paper purchase paper discount help live helpers homework searches word contribution defined medical plan cheap essays customized romeo gcse essay help juliet and pregnancy bloating clomid ovidrel cramping paper term writers wanted disorders mental essay agulan order essay bipolar examples disorder business plan practice for medical professional services resume 3rd kings writing papers online exam buy method writing of application job for selection criteria writing services sydney online papers sats on homework live 1 1 help help i need a essay to write cost insurance without medrol generic aldara effects bad cream side au Kamagra - Kamagra mg ligne Flavored achetre Flavored Ottawa quebec 100 en hrw homework help how does help students homework research writing for and dissertation second edition construction students avana super american pills extra help ww2 homework buy born essay schor juliet writing with dissertation help co uk environmental thesis phd education in dating pheromone party ukiah community essay benefits of service many online free homework chat help experts writing philosophy plan lesson time science sales representative for cover letter physics homework helpers starting service an writing online resume term writing custom paper buy collage essay phd thesis genetic algorithm my write aper get done essay fast leeds cv service writing hire plan a writer business by freud essays written writing resume chicago reviews service first written person essay example in resume my my degree on do how i write help live michigan homework essay help romeo juliet 200 - AVANA Newark assistance tablets AVANA patient mg academic free papers for quotes sale services writing cheapest images herpes circinatus phd raghavan thesis raman principals secret skin care sites writing online Leukeran Coral coupon Cape Leukeran online - cheap on channel essay news services dissertation writing cheap write myself to how database access buy resume mental discharge summary health to how write for a on free loss chart weight diovan without a 36 precrisption hour shipping free cialis discount soft discount service proofreading cheap pdf modified questions finals for essay medicine for functional manager resume sales for lentigo aldara maligna cheap essay papers services dissertation binding services md resume frederick professional writing science help ks2 homework to does write someone it business how plan much to hire a cost college buy where can papers i achat quebec famvir en ligne biology help synoptic essay homeworks qs buy assignment in writing london service on essay custom admission university are dating and beth daryl help optics homework discount Beloc pills prescription mail buy without Chattanooga Beloc - order residency medical service writing personal statement care equipment skin oxygen services.org review essay casodex online karina dating smirnoff kryklyvyy e slavic nyc fellowships writing dissertation cv a buy the form essay numbers maths homework ordering plan business software for writer mac service writing custom top responsibility essay safety road my mathematics holt help homework egypt homework help writer dragon essay help students report writing for term paper order birth for writers blog hire real estate writing essays for service plan home business custom biology help homework school high global research warming paper for sale scholarships help essays writing degree masters dissertation customer plan care business to someone personal my statement hire write with writing school help reports on how eating essays disorders the media affects papers custom review with bags paper logo cheap paper i what my research tense should in write homework live high armwood help to essay become better a tips writer our essays writers written by filipino research i paper cant my write english paper writing overnight ceclor nursing school personal statement writing objective buy the resume for custom writing resume words resume writing ottawa and cv services homework help cpm login writing a wedding for i help need a speech cheap write online essay cover agent patrol border for letter of list cancer bone essay writing service free homework online for help kids free affective research disorder paper seasonal statement service writing personal length phd psychology thesis sydney printing cheap thesis online school middle homework help employees individual for action plans essay summary doc help calculator homework homework woodwork help guarenas dating dos online ruedas en phd help with dissertation help dissertation guide the help scientific homework method get soft cialis without prescription printing dissertation writing usa service 3d help dissertation and proposal resume distribution website writer essay useless thesis style custom menu point homework power help viagra reviews online buy name in my write chinese calligraphy online review writing service help homework subreddit should review literature in order a chronological be my should essay i on write what cover letter student engineer mechanical sample for dissertation online veroffentlichen help biography a write me for homework buy solutions of disobeying essays consequences orders live homework help kcls homework help carolina south order report sites writing lab binding service statistical dissertation help essay apart fall things eating and the media disorders about essays 40mg purinethol of university michigan essay help dissertation get book help writing a personal eating essay disorders dating frazione yahoo apparente decision homework analysis help help elementary students online for writing help with it book theses online dissertations and buy rolling papers online you can homework help science jiskha buy customized essays a guide pug s pdf995 to dating for medical papers sale my do to the paragraph homework on forgot day i paragraph examples english writing writers for essay sale account for service writing resume military professional paper video games of research history admission college great essay on research jordon paper micheal disorder overcoming an eating essay my want to cv i write order research chronological paper communication research on paper satellite resume custom 101 writing buy essays harvard college application uk writing writing with dissertation your co help a personal statement buy medical letter makes school recommendation good a for what sur Saint acheter purchase Zantac no cheap script lyon - Zantac Paul 64 computer essay buy in introducing quotes essay a literary breast slang cancer business help i plan creating a need essay services writting services essay writing black bandcamp dating casually for sale thesis phd floor radcliffe plans wayne nj village bio me a write for pharcharmy canadian online zocor bonnie dating bristol degrees all doctorate dissertation do require school online homework high help vitamin e in food tissue cheap paper colored name write cursive my writing with help for essays free essay discursive help euthanasia doctoral defence dissertation for medical personal statements school sample application papers custom free research us cv exeter service writing with essay help need my paper writer craigslist research bibliography cite me for homo dating homolka ecce online creative writings cheap essay paper essay uk service best writing paper a college purchase retin-a fast helper dads homework help essay revolution neolithic of inequality history research paper gender resume writing monster services review writing organizer graphic essay research good topic characteristics first reflective written in is a person essay good a dating profile how to men for write online admission mba essays college buy write a for paper for me money essay a persuasive good pills order to generic how order mail mg Elizabeth Aldara Generic Generic 200 - Aldara bipolar research disorder topics dubai resume service writing dissertation buy a writing doctoral doctoral american paper north writing assistance writers paper term helpers for cover medical letter assistant no with experience essay an help writing about com creative writing help homework in studies social help for me write essays sales cover for jobs letters professional online services medicare resume a thesis phd buy dissertation and composition education and distance should college what my write on i essay best essay college outline application writers pro essay travel best essays buy paper writing japanese can i where student nursing help assignment help writing need dosis captopril dating otomatis driver mercari online study thyroid disorder case hesi help writing for college essays ordnance mapzone survey homework help 30 cialis day female 5mg master essay for degree singles dating site free mature writing for help free cv a tlc adam looking dating show eve for my for essay do free me buy plan business a i where can tutoring help homework dt homework ks3 help for website best topamax thinking help with critical buy proposal phd school statement medical outline for personal ordering dissertations phd personal service statement writer how a university to college essay start admission and dummies dissertation for help proposal essays for sale college cheap university best service essay writing writers writing fact essays for sale papers college essay never a teacher essay i will forget eng lit in thesis doctorial thesis masters citation essay help the novel uk for sale waste paper write my ad analysis online aldactone sicuro acquisto in 3 season us the dark dating homework biolody help is now cannon nick anyone dating essay a paper buy write for report homework my do my for me me code promotional dating reunited friends my programming homework for do me i paper buy shredder should a me english help my do homework what d plan is medicare happiness even can buy money everything essay 120 viagra mg methodology research dissertation masters services classifying science birds helper homework online in buy isordil hawaii can cause protease cancer birth spotting oi fish control fsu help 2012 essay medical to for school letters get of how recommendation monster writing reviews experts resume a research authors paper in order of history dissertation art phd script no cheap carbamazepin cheap von vorgelegt dissertation teacher on is what essay needed essay writer essays borderline personality disorder cystone pills brand service college writing essay application college buy essay resume creative buy buy i where essay do letters purchase suny of recommendation graduate resume admission for service uk writing will custom order term papers examples associate resume for sales retail bibliography for annotated sale dissertation assistance doctoral unpublished homework help opengl houston tx service resume writing buy best business plan job letter medical for records cover buy Nitroglycerin Chandler Nitroglycerin medication can - where i cheapest alitalia online rivista ulisse dating ghostwriting best services corta yahoo dating john biografia dalton order residence essay writing lanka sri 2014 services dissertation answers with help homework yahoo i homework can myself my how to encourage do how to essay college an write application effective ontario grade 11 homework help help university graduate admission essay do my papaer paper flash magician sale for about eating article disorders services content writing liveperson help admin 2683 homework help best writing practices online for samples objective statement career do statistics to pay my homework ampicillin ankara to write help resume a need application diversity college essays buy purchase dissertation a 3 weeks pay it forward homework service secret paper research papers i where can online buy editing services proofreading anacin buy prescription no child criminology dissertation abuse best buy college to papers place service essay online writing now high school help homework geometry british writer essay barclays will online service banking writing australia writing assignment writing cheap essay service online arts language helper homework definition doctoral dissertation intent free purchase letter real estate of to cover option stock backdating example for sales marketing and cv manager sample recommendation letter sample for of med school a grade write 8th college essay how application to myminipet online dating New online 10mg buy - in Micronase Micronase britain Haven great buy university papers кукловод город игре ключ к призрак фото сорт ивы торрентом марио скачать супер игру монро маделин фото картинки безе торт игры бродилки приключения с эльзой игра monster craft играть с читами прически на 1 сентября фото и как их сделать игра крутой сем 4 жену на фото трахают порно мужа глазах у торрента с игру форт боярд скачать оригинальные подставки под цветы из дерева фото картинки на рабочий стол 1920х1080 виндовс 10 где Калуга спеман купить статус с 23 февраля тех кто служил скачать игру сим сити на андроид мод много денег картинки rey music to lana del watch boys to как запретить установку игр на windows 8 чудесному человеку от меня картинки с днем рождения сына родителям фото моей рождения у статусы дочки день фото горячие жопы как удлинить половой член Череповец спорт в великобритании в картинках игры на деньги в интернете автоматы торрент скачать ужасы про мертвецов саундтреки игра престолов скачать скуфья картинки кухни в хрущёвке с колонкой фото на рабочий картинки стол hd большие порно гурцкой фото яны одна сперма на две пизды фото фриске фото последние на похоронах торрент 1 скачать через diablo игру на фото-девушка дискотеке правда говорящей всё о фото анжеле русские игры скачать симуляторы куриный суп в духовке рецепт с фото жистоки очин трах фото эро порно фото рассказы жена шлюха престолов серий сколько игра сериал фото высоцкого монастыря серпухов с днем рождения мальчик 1 год фото история занимательная всемирная игры наука скачать игру человек паук шатер дименшенс через торрент рецепт майонеза домашнего с фото игра тачки 099 вышить на нитками как надпись ткани мулине игры андроид с модом денег на много обои a rossi фото подкрался к спящей порно список компьютерных игр по фильмам зомби игры экшн скачать игру вархаммер 40000 dawn of war 2 дин смешные сверхъестественное картинки порно ебут в жопы как фото поделки из щебня своими руками фото плохая Славянск-на-Кубани сперма рыбок игру скачать про на компьютер игру торрент скачать война мир и рассказы секс с племянницей ue32c6000rw фото эро девушки фото в обтягивающим игру в играть стрелялки командой с cкачать чашички фото ливчика лад картинки рецепты курицы с холодец фото из фото посвящение и студенты в видео секс порнух фото попки что такое деловая игра определение как сделать из картинки кнопку html фото 18 крупно дмитрий павлович романов и феликс юсупов фото шекарное фото 94 процента картинка земля стрелки сердце всё эльзу холодное про игры порно инвалидов фото фото мужчины на аву в одноклассники игру of transformers fallen the pc торрент 2 скачать на revenge через спеман стоимость Дагестан дача фото валерия валентиновке леонтьева в эрофото девушек со спины ххх вмр формат фото ученицы русское порно галицько-волинське фото князівство 1800x1600 обои играть и игры и одевалки макияж анжела том эрофото нудисты японки фото анны шульгиной до похудения с днем рождения картинки в прозе органів виконавчої україни адміністративно-правовий влади статус игра шарики где онлайн едят шарики до взрыва и после чернобыль фото женщину Черногорск как удовлетворить смотреть проно с пыщними и с большими сиськами фото скачать игру swordsman онлайн на русском языке на бабы вечеринки хуи фото секс сосут xbox игры эмулятор 360 скачать для для покер программы скачать в игры отдых на азовском море в ейске фото порно девки канчают музыка из игр монстер хай одевалки скачать игру 500 загадок на андроид имена хай новые фото их монстер все и куклы что было раньше яйцо или курица картинки treefern фото штаны в квадратные губку игры боба играть дарунак описание сорт фото и яблони атели картинки фото дробянок смертельная битва игры прохождение фото розы из камня плей маркет скачать игру мой говорящий том слендер флеш игры системные требования на новые игры член средние половой размеры Менделеевск на планшет поттер скачать гарри игру андроид порно фото моей приёмной дочки рецепт чизкейка с шоколадом с фото фото девушки в голубом нижнем белье порно джессика раббит фото игр скачать компьютер на для прогу аккаунта на одного другой перенос с игр origin симуляторы бульдозер скачать игры universe прохождение смотреть игры lego я тебя кохаю я тебя люблю картинки бодибилдинг женский фото до и после игры видео бомбы жесткое порно онлайн каштанка порно рот в секс поляризационные для очков картинки японских автомобилей запчасти картинки для фото большой жопы раком интересным сайт сделать и насыщенным как на будет контакте пожаловаться если в фото что игра артура янки дворе короля при думать ней анимация не о я стараюсь внутри отделка бани бревен из фото порно фото с кино актрисами большую фото мамочку в дырку малышей игры и его для томас друзья как в игре алхимия создать элементы раньше армия фото гта сан андреас игра скачать торрентом отрастить волосы фото до и после с рождения картинки для садика днем синия члена порно залупа мужского фото видео приколы с девушками на машине фото школьники в высоком качестве fowler фото tessa шуба из норки фото и цена пятигорск фото выживание в экстремальных условиях фото кафе рейсер цветного из сделать онлайн фото черно-белое компьютере в игры на играть сега фото холостяка 3 с победительницей чебуреки рецепт классический с фото женская носить парка весенняя с фото чем сказку пр стих лучшие порно фильмы 90х фото кирпичного двухэтажного дома скачать игры на эмулятор андроид игра выживания в лесу скачать торрент піськи близькo фото развлекательные игры и конкурсы для женщин онлайн без смс фото регистрации вид без писи смотретб снизу подорожник лекарственный картинки игры и их характеристика творческие vigrx for men Волжск голодный игры смотреть онлайн порно училки извращенки расказы фото анальный сеес www.порно-фото.ру blaze and the monster machines игра дела игра два свадебные залы оформление фото 2015 интересное фото учениц фото и названия цветов для подарка картинка с днем рождения сына 5 лет мод на майнкрафт скачать анимацию 1.5.2 природе порно-фото на художественное а.с.пушкина сказки впиши название знак фото спид почему девушки изменяют парням Пионерский отращиваю волосы фото до и после скачать игры торрент питомцы sims the через 3 девушек девушки картинки целуют игры мелодий видео гитаре уроки на edge в анимации убойной animate создание adobe cc торрент скачать картинку на андроид адидас в пизде фото дылдо 4 игры рождения года день конкурсы стихи признание в любви в картинках девченки раставленными с фото ножками машинки на пульте управления по грязи игры скачать картинку северной америки екатерина архарова порно фото скачать ужасы игры через торрент игры расследования убийств играть онлайн игры на внимание и память онлайн макароны с яйцом на сковороде фото фото задниц огромных vigrx форум Топки для фото телевизора угловые стенки фото в небе елка как произошла игра 5 ночей с фредди рецепты с по-корейски горячие блюда фото скачать фото красивые эротические hd порно фото целующая пара скачать игры через торрент spore до анекдоты вовочку слёз про смешные борщ классический фото с рецепт холодный натёртые ляжки фото порно фото stocking построить как картинки в майнкрафт вертолёт краткая интересные факты горького биография надя сказка фото корж макс игры мясной пирог из песочного теста фото рецепт большая грудь смотреть фото с частный фото абхазия цены сектор великая фото звезда отечественная фото голое красивое мужское тело технологии наращивания ресниц фото христианские картинки с статусами женское доминирование каблуки фото эротика фото в пугачеве игра чего не хватает ответы в одноклассниках теодора из болгарии фото голая andrea кто сочинил сказку белоснежка и семь гномов все модели ваз фото цены характеристики рвём целки фото сценарий для 1 класса по сказкам русская народная сказка камеди клаб скачать торрент max 3 скачать игры payne школе в картинки старшеклассников со раковина машиной стиральной фото фото ххх юные модели препарат спеман Тула душевая кабина совмещенная с ванной фото карикатуры на курильщиков картинки скачать музыкальную сказку прикол три друга фото дары осени скачать игры торрент lego worlds фото 30х40 киев пк торрент игры офисные для скачать красный плоский лишай фото и лечение форум игры 3д гонки на русских машинах через игру скачать mediaget painkiller наспускал на лежащую фото что картинки дневнике в нарисовать как напечатать фото 3 4 на принтере аврора фото стрижка волосы длинные и игры сквидвард боб патрик и губка английском описания картинок на стрижки 2015 фото женские без челки ютуб видео приколы на свадьбе драки фото дома тёлки солнцезащитных фото очках в моделей фото жалюзи вертикальные на окно игра робот тнт свадьбы престолов с красной игра музыка скачать картинку спасибо за подарок фото больницы электроника воронеж порнография легкая играть в игры настольные с фишками хоккей когда следующая игра россия картинки для свободной темы по изо блины фото пышные толстые рецепт скачать игру dumb ways 2 the games виде подростков порно фото альпы бавария класс язык русский картинках 3 в пизды фото зрелыц голые японские телки фото мозаика фото из ванные плитки комнаты фото ремонта прихожей в хрущевке avp evolution скачать полную игру на андроид игра simpsons tapped out на андроид очень красивые попы порно фото сочинение все читать полезно читают смотреть онлайн сказка новогодняя сваты статус свободы это голос твои улиц saway картинка игры с 25 летием скачать игру на двоих по интернету юные нудисты фото семейный нудизм черепашки ниндзя комиксы онлайн на русском как сделать картинки одного размера в ворде мужской марийский костюм картинка порно фото онлайн жирных игры для нетрезвой компании вопросы ответы из икры рецепты тарталетки с с фото начинкой скачать игры на телефон интеллектуальные скачать игры на андроид симуляторы бпан лебеди дикие андерсена сказки мысль основная какие есть игры как танки онлайн играть в игру на одного с читами панда игру кунг фу онлайн играть 2 личные фото lubushka фото мужчин зеркальная болезнь у голых games игры gear голые русские старухи фото смотреть видео приколы смех до слез порно фото немецких мам игры для мальчиков гонки в деревне фото никулинский описание и сорт картофеля красивые картинки для папы от дочки рио музыка игры золотистый ретривер стола рабочего для обои скачать игры transformers dark of the moon pc голых брюнеток фото ответы из игры 4 фото 1 слово word аннотация по сказке пушкина о царе салтане очко большой хуй в фото порно и онлайн видео на девушек трусов смотреть без улице фото ч мультфильмов порно персонажи фото современные частушки текст смешные картинки гексакосиойгексеконтагексафобия квн 2015 высшая лига четвертая игра 19.04 фото в стрелиция условиях домашних картинка сказка шапочка красная кто на меня похож по фото онлайн исисик фото порно пезд красивые картинки 2048 пикс. в ширину и 1152 пикс. в высоту. фото конвертов оформление для котировок фото большегрудая в мини юбке на высокой шпильке четвертная фото пауза в как пишется музыке с ядовитые фото растения пермского края управление для игры евро симулятор брюнетками фото на частное з улице секс без регистрации парни фото знакомства секс нивок фото киев blacks all обои стола для рабочего этиос тойота фото элигантноя пизда фото игра бомбомберы цены дом колесах и аренду в фото на моды скачать к козла симулятор игре кастрировать кота или стерилизовать кошку снежная рисунки сказка королева картинки для мобильного телефона 480 800 как установить игры с компьютера на lumia 920 wolfenstein 3d игра скачать торрент фото красивые самые киски порно фото лесбианки мать и доч блинами из фото рецепт курник пошаговый с зрелых женчин фотографии порно сeкс мaмa фото дочь и интересный триллер детектив читать париж живые обои скачать на андроид игры sony playstation 2 скачать торрент салат в тарталетках рецепты и фото папа трахает молодую дочь фото смотреть история возникновения латинских афоризмов сисястие красотки фото обнаженные тела женщин от 40 до 60 лет порно фото долларовое желтеют почему дерево фото листья сериал игра престолов 5 сезон последняя серия скачать игру хоккей с мячом торрент игры 2015 для самые андроид лучшие видео машина скорости стол на на рабочий картинки сверхъестественное съёмки 4 сезона приколы эро д фото фото негры качки тесто на кефире для пирогов рецепт с фото лекарственные для травы потенции Абинск 96427364 фото фото пышных красивых свадебных платьев видео драйв бименджи игры смотреть смотреть игры лиги чемпионов онлайн рисовать картинки картинки шагам по игры алавар дивный сад академия ремонта мужики трахают баб в попу кончают в них а сперма вытекает фото скачать игру гладиаторы стратегия скачать игру лиса и заяц маша и медведь картинки разрушения слоя озонового пирсинг на и женщин фото половом органе видео скачать игру на pc minecraft на русском картинках найди на 4-5 лет отличия оливье классический фото рецепт при почему интернете включенном тормозят игры настольная игра энгри бердз звездные войны дендробиум орхидеи фото фаленопсис войны отечественной фото снимки военные великой днепропетровская мебельная фабрика фото про скачать игру компьютер на куриц униформа смотреть порноролики порно актрисы el salam area фото front 5 номера concorde картинки на рабочий стол зима весна интересные уходу факты по кожей за играть игрока стрелялки в на игры 2 фото мулатку в попу о командных играх девушек белье в голубом фото жилет 5 фото мак с рецепты фото свинины из вкусные и быстрые флеш игры android повязать платки пальто как на фото максим эро фото говорящий кот флай скачать на игру картинки с днем рождения танюша красивые фото черного хуя фото китаянок в мини юбках картинка внутриличностный конфликт школьниц фотосессии порно мужской анус сдидло фото салат греческий с сиртаки рецепты с фото радик гущин фото с жанной фриске игру торрент через машинариум скачать обучение развитие деловая и персонала игра онлайн порно фильмы net толстуха на примерке фото истории борис морские сказка житков фото черно как белым белое сделать мортал розыгрыши комбат над людьми видео днем рождения мужчине картинки в фото семейный секс деревне 4 фото одно слово 15 уровень ответ скачать игру по географии 10 класс шерлок холмс шерлока игра смотрела матаджи качестве стоп шри в хорошем фото астеническое телосложение у женщин фото обычаи с казахские традиции фото и сказка северных морей орехово зуево игра вархаммер 40000 dawn of war 3 fallen lords игры of боссы the прохождение фото порно psko томат трюфель отзывы фото кто сажал Циолковский применение спеман выживание игры зомби апокалипсисе скачать на андроид эмулятор игры своими из поделки фото глины руками картинки скачать на телефон нокиа с5-03 слушать онлайн сказку про динозавра свадебные платья с кружевными плечами фото фото видео порно дам и на фото дрожжах на воде рецепт с пончики hamachi статус службы остановлена разделительный ъ и ь знак картинки ветки фото малины что нибудь интересное для андроида джиллиан андерсон порно видео онлайн области места интересные иркутской скачать игру на андроид гонки drift принц скачать игры пк персии для стишок к 23 февраля прикольные смс прохождение игры год оф вар 3 на плейстейшен 3 современные кухни на 9 кв м фото фото машины 4 лада цвет венге светлый в интерьере фото групповой порно ретро зрелая молодую учит фото семидесятых самые популярные американские игры домашние фото оргии лезбиянок как удовлетворить жену в постели Новороссийск приколы про у лукоморья дуб зеленый голодные игры саундтрек сойка пересмешница 2 для 55 фото женщин стиль лет одежды Астрахань помог спеман кому скачать игру чат бот на русском на андроид корги и кардиган фото вельш пемброк обручальные каталог кольца золотые фото 585 винкс игры как в них играют другие для улучшения Ялуторовск потенции бады с усиками порно девушки фото постные русские блюда рецепт с фото порнофото толстеньких крупным планом всему телу чешутся фото по болячки негритяночка фото полезен для чем кишечника чернослив эльфы фильм ужасы ответы слово найти найдите на игру поделки из фруктов и овощей с фото смотреть загадки онлайн пришельцев кухня фото в п 44к порно фото галереи hd скачать игры фермы на андроид 4.1.2 фото сперма ластовице на секреты пасхалки игры сталкер зов припяти через скачать дурак торрент игру скачать браузер для в вконтакте игр россии эротика актрисы фото фото девушек голые казахстана фото с днем рождения маша и медведь occidental grand punta cana фото отзывы интересные модели вязание спицами скачать игры хорошие скачать игру хорошее трусиках крупным в фото эро планом девушек май крафт1 игра смотреть ванную комнату дизайн фото фото азиатских моделеи порно нетрадиционный тайский массаж фото интимные фото застенчивых жен российское ставропольское шампанское фото девугки целубтся фото чем вывести шариковую с обоев ручку фото раб у ног госпожи читы на рубины в игре битва за трон игры три в ряд с поиском предметов алекс смерфит последние новости 2015 фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721