ФЕНОМЕН РЕКОНСТРУКЦІЇ В АКСІОМАТИЧНОМУ Й АНТРОПОЦЕНТРИЧНОМУ ФУНКЦІОНАЛІЗМІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’800

Черхава Олеся Олегівна

Київський національний лінгвістичний університет

 

 

У статті розглядається феномен реконструкції із позицій функціоналізму, під яким розуміють, з одного боку, методичну процедуру здійснення когнітивних операцій аналізу різних типів і видів діяльності людини, а з іншого, – теоретико-методологічну проблему, пов’язану з вивченням устрою мовних і концептуальних картин світу як складних архітектурних моделей (матриць) філософського смислу буття крізь призму антропоцентричної, текстолого-дискурсивної та когнітивно-лінгвокомпаративноої домінант сучасної лінгвістики.

Ключові слова: феномен реконструкції, функціоналізм, архітектурні моделі (матриці), когнітивні операції.

In the article the phenomenon of reconstruction from the positions of functionalism is examined, which is understood, on one hand as methodical procedure realization of cognitive operations analysis of different types and varieties of man activity, and on the other hand, as theoretical-methodological problem related to the study of the language mode and conceptual view of the world as difficult architectural models (matrixes) of philosophical sense of existence through the prism of anthropocentric, text-discursive and cognitive-linguistic comparative dominant of modern linguistics.

Keywords: the reconstruction phenomenon, functionalism, architectural models (matrixes), cognitive operations.

В статье рассматривается феномен реконструкции c позиций функционализма, под которым понимают, с одной стороны, методическую процедуру осуществления когнитивных операций анализа разных типов и видов деятельности человека, а из другого, – теоретико-методологическую проблему, связанную с изучением уклада языковых и концептуальных картин мира как сложных архитектурных моделей (матриц) философского смысла существования сквозь призму антропоцентрической, текстолого-дискурсивной и когнитивно-лингвокомпаративной домнанты современной лингвистики.

Ключевые слова: феномен реконструкции, функционализм, архитектурные модели (матрицы), когнитивные операции.

Теорія семантичної лінгвістичної реконструкції, яка була популярною у 60-70-х роках ХХ ст. і займалась здебільшого компонентним розкладанням значення слова (іншими словами – реконструкцією значення слова) відповідно до контекстуальних, ситуативних чинників його функціонування, набуває іншого розуміння під впливом функціоналізму, розвинутого на основі женевської, празької, лондонської та голландської лінгвістичних шкіл і логічно доведеного до аксіоматичного функціоналізму (Axiomatic Functionalism) [40].

Аксіоматичний функціоналізм був сформульований на базі шести основних постулатів ядерної лінгвістичної теорії (core-linguistic theory), проголошених на 3-му Міжнародному колоквіумі у Франції (Saint-Flour) 1976 року:

  1. All features in semiotic sets are functional (Усі властивості семіотичної направленості/течії – функціональні), що вказує на семіотичну єдність.
  2. Semiotic systems contain simple and may contain complex unordered or complex ordered signa and figurae / Семіотична система включає прості, а також може включати комплексні невпорядковані / впорядковані надписи та непозначувана складова позначуваного – знаку) – це найвагоміша аксіома базової теорії семіотичної системи.
  3. Figurae may have para-cenotactic features and signa may have para-syntactic features (Непозначувана складова позначуваного – знаку може мати пара-фонологічні властивості, а надписи – пара-синтактичні особливості).
  4. All semiotic systems contain sentences (Уся семіотична система включає речення).
  5. There may be a many-to-one relation between cenetic form and cenological form (alloceny) and between cenological form and signum (allomorphy – alternation in the forms that realize morphological or lexical units), and vice-versa (homophony – forms which are homonyms, at least phonetically and homorphy respectively) (Між фонетичною і фонологічною формами, а також між фонологічною формою та знаком (аломорфія – чергування у формах, які реалізують морфологічні або лексичні одиниці), та навпаки (гомофонія – форми, що є гомонімами фонетично та морфемно).
  6. Signa may be realized an unlimited number of times (in actual communicatio), each resulting utterance denoting a denotatum which may belong to a potentially infinite denotation class (Надпис можна сприймати необмеженою кількістю разів (у актуальній комунікації); кожне висловлювання, в якому позначуване вказує на предмет, що належить до потенційно інфінітивної денотативної групи – буквального значення символу, визнається більшістю людей у певній культурі) [Там само, pp. 15-46.].

Якщо в 20-40-х роках ХХ ст. структуралізм зорієнтував увагу мовознавців на внутрішній системний аналіз мови (як готового продукту), пошуки об’єктивного наукового методу синхронного опису мовних явищ та спроби систематизації явищ різних мовних рівнів, а його основа – структурний метод забезпечив виявлення структури як відносно стійкої сукупності відношень та визнання методологічної первинності/примату відношення над елементами в системі [26, c.157-164], а формалізм доводив домінування форми над змістом (без урахування зовнішнього впливу) та необхідність лише формальної реконструкції феномену узгодження (agreement) незалежних властивостей щонайменше двох доменів (морфосинтаксичної структури і дискурсу репрезентації) та системності їх внутрішніх зв’язків  [34], то у функціоналізмі увага лінгвістів зосереджена на а) розробці наукової методології, що передбачає сприйняття об’єкта в його взаємодії із середовищем як діяльності” [24, С. 648], б) формулюванні різних способів пояснення (а не винятково законів/теорій) лінгвістичного аналізу, для якого характерні функції елементів вираження, а не самі елементи [10, с. 239-320], а також на в) вивченні мови як “інструмента взаємодії людей, у центрі якого перебувають засоби, що використовує мова для ідентифікації ситуації (та її учасників) у дискурсі [33, pp.15-25]. Лінгвісти все частіше починають займатись “описом мови в термінах типів мовленнєвої діяльності та типів конструкцій, що в ній використовуються […], і намагаються лише констатувати взаємодію синтаксису, семантики та прагматики” [10, C. 239].

Про нові завдання типології у реконструкції мовних утворень і самої мови у цей період пише Джон Джозеф: “1970-і та 1980-і […] – це період, коли здобутки універсальних типологічних праць надали нової форми діахронічному аналізу та реконструкції; із 70-ми роками пов’язана декада формулювання гучних теорій, а з 80-ми – уже конфронтація цих теорій у зв’язку з представленням нових даних, що похитнуло їх однозначність. Кінець 80-их – це час подивитися вперед відповідно до нових трендів (trends)” [36, pp. 200-209]. Цю тенденцію прокоментував Бернард Комрі: “Якщо вважати типологію, практично і теоретично  (empirical and theoretical) наукою про зразки, властиві багатьом мовним змінам (pattern of cross-linguistic variation), то вона може дати відповідь на важливі для історичної лінгвістики питання, особливо в період бурхливого розвитку (at the time-depths) здійснення реконструкцій […]. Навряд чи буде значна типологічна різниця у реконструкції живої мови (human language), якою колись розмовляли і розмовляють донині. Типологію можемо використовувати і як підтвердження […] представленої реконструкції, розкриваючи аналоги у засвідчених мовах (attested languages), і як аргумент проти конкретної реконструкції, показуючи, що існують обидва – науково-теоретичні (principled) або винятково практичні (empirical) аргументи щодо того, чи реконструкція відображає […] мовні типи” [30, р. 95] .

Відсутність самого терміна “реконструкція” у лінгвістичних дослідженнях формального функціоналізму – етапу вивчення формального опису різноманіття функцій мови та мовлення, частин висловлювань, “протиставлення одна одній однорідних поняттєвих або граматичних величин” [11, c. 20-21], відштовхуючись від “принципу протиріччя, який співвідносив функцію з об’ємом використання цих форм” [10, c. 131-132]), зумовлює звернутися як до найбільш консервативного його прояву [37], так і до досліджень основних представників функціональної граматики Майкла Олександра Кірквуда Холлідея, який уважав, що “текст – це мовне утворення, у центрі якого перебуває граматика, що дозволяє здійснити процес вербалізації, який лежить в основі інтерпретації значень” [35, pp. 31-32], глобальної теорії про “функціональний характер мови як засобу соціальної взаємодії (аналогічної до референціально-рольової граматики)” [31; 42], “орієнтації на опис закономірностей і правил функціонування граматичних одиниць, що беруть участь (у взаємодії з одиницями різних рівнів мовної системи) у передачі змісту висловлення […], опис функцій мовних засобів не тільки в напрямку від засобів до функцій, але й від функцій до засобів” [3], на аналіз функціонального діапазону конкретної форми прояву суб’єктивної модальності на різних рівнях мовної системи [4, с. 53-87].

У зв’язку з таким підходом можемо припустити, що тогочасна реконструкція забезпечила формулювання а) базових теоретичних понять, що формують архітектоніку мови (architecture of language): осі/axis, багаторівневість/розшарованість/stratification, конкретизацію/instantiation, метафункцію/metafunction, композицію/composition, та можливість дослідження конкретних поняттєвих і граматичних категорій аналізу тексту, (категорій модальності, аспектуальності, часової локалізації, таксису (зв’язку двох предикативних одиниць з точки зору (способу дієслова, особи, часу)), посесивності, темпоральності, аугментативності (градуальності), суб’єктності, об’єктності), а також  принципів функціонування одиниць функціонально-семантичних полів у межах окремої поняттєвої категорії, що існує в мисленні як відбиток структурованого знання про відповідний фрагмент дійсності [8]. Синонімічним до терміна Віля Матезіуса “актуальне членування” з’являється дескрипція “функціональна перспектива речення” [32].

У комунікативному функціоналізмі (вивчення мови як живого організму, представленого у відповідних актах комунікації: зв’язку мови із її носієм та середовищем функціонування; ролі мови як системи комунікації, а не численного структурного опису речень [24]), явище реконструкції було пов’язане з вивченням “концепцій у науках про людину” [39, С. 2], з виявленням “комунікативної структури висловлювання” [21], з “експлікацією суб’єкта мовлення на різних рівнях мовної структури” [11], з “топікально-фокусною артикуляцією” [22], з “темо-рематичним членуванням” тощо [14].

Сучасне бачення “лінгвістичної реконструкції” як поліпарадигмальної теоретико-методологічної проблеми пов’язане з міждисциплінарним підходом до аналізу устрою мовних і концептуальних картин світу як складних архітектурних моделей / матриць філософського смислу дискурсу і зумовлене такими домінантними лініями розвитку лінгвістичної науки загалом:

  1. Антропоцентричної домінанти, з позицій якої вивчення мови здійснюється з метою пізнання її носія (мови як продуктa людської діяльності) [7], а реконструкція стає теоретичним підґрунтям і методологічним інструментом у витлумаченні “мовної свідомості (індивіда, колективу, етносу) як стрижня мовної особистості (колективної, індивідуальної), яка дозволяє по-новому інтерпретувати процеси і тенденції розвитку літературних мов у конкретну історичну епоху з урахуванням “людського” чинника” .
  2. Текстолого-дискурсивної домінанти, де термін “реконструкція” пов’язують безпосередньо з:

– аналізом усної народної творчості (фольклорних текстів) [5];

ретроспективною трансформацією, що відбувається як “будь-яка реконструкція процесу, який колись реально мав місце і завжди замінюється його моделлю, породженою свідомістю учасника мовленнєвого акту” [17];

контекстуальним відновленням у риториці/contextual reconstruction in rhetoric, тобто реконструкції “загального контексту (текстових мотивів), яка дає змогу визначити референцію; як правило, реконструкції підлягають різні текстові мотиви [29];

етимологічним аналізом та самими прийомами реконструкції слів та їх значень як компонентів фраз, що відображають фрагменти тексту (зокрема і фразеологічних одиниць), оскільки фрагменти прото-текстів дають зразки індоєвропейського синтагматичного мовного рівня (word-level syntagmatics), що охоплює не поєднання реконструйованих ізольованих слів, а відтворених цілісних фрагментів тексту, вказуючи на етимологічну ідентичність фрази/висловлювання […..]; це допомагає широко висвітлити духовну культуру епохи із її особливим світоглядом/сприйняттям/розумінням людей, бачення різних релігійних феноменів у суспільстві [9, p. 382-383];

розумінням “тексту як дискурсу”, де з’являється орієнтація на “створення моделей на основі реконструкції презумпції інтерпретатора-лінгвіста, що дозволяє ретроспективно конструювати смислові побудови автора тексту (адресанта) і адресата” [2, С. 276];

методичним етапом “вияву діалогічних відношень тексту з особистістю адресата, його свідомістю, установками, інтерпретантою; значимості тексту для епохи його рецепції […], яке стає можливим за умови реконструкції вбудованої у текст програми адресованості” [23];

механізмом “перенесення тексту” з однієї історичної епохи в іншу; термінологічно дублетним до поняття “реконструкція тексту” у цьому випадку вважаємо словосполучення “трансмісія тексту” (від англ. to transmit “to cause to pass or be conveyed through  space or a medium” [44, p.1255]);

поняттям “герменевтичного кола” (за Ф. Шлейєрмахером) як “своєрідної метафори, покликаної описувати продуктивний рух думки герменевта в рамках техніки герменевтичної реконструкції […], яка є механізмом людського розуміння і діє на різноманітних рівнях” [28, с. 150-165].

  1. Когнітивної домінанти, де на перший план виходить людська пізнавально-мисленнєва діяльність як операція породження та сприйняття мовлення; де структура репрезентації знання зображується схематично, а метод концептуального аналізу передбачає “реконструкцію когнітивних механізмів індивідуальної чи колективної свідомості, які опосередковують формування й упорядкування знань про об’єкти дійсності та результати внутрішнього рефлексивного досвіду […], моделювання й опис концептів і векторність – від думки до слова (а при семантичному аналізі – від слова до думки), від знань до знака” [25, с. 7].

Перші когнітивні процеси та їх семіотику “щодо мовних процесів і пам’яті […] розглядали як припущення про наявність активної реконструкції у пам’яті і представлення цілого повідомлення як знака […]. Уся парадигма дослідження побудована на вивченні активної реконструкції вербального повідомлення з точки зору семіотичної репрезентації у пам’яті […], а відмінність між оригіналом та реконструйованим повідомленням представлено як напрям емпіричного спостереження у цій парадигмі” [41].

Подальші лінгвокогнітивні студії термін “реконструкція” починають розглядати у тісному зв’язку з його лінгвокомпаративним розумінням (А. В. Корольова), зокрема, як а) когнітивно-зорієнтовану переробку концепту як діахронного феномену (аналіз механізмів метафоричного світосприйняття та інтерпретації просторової, силодинамічної й інших образотворчих систем у мові) [12]; б) процедуру верифікації семантичної реконструкції тексів для виявлення механізму текстотворення, зокрема ідіо- та колективних (фольклор, казки і легенди, танці і пісні, сакральні тексти та ритуали, ремесла) когнітивних матриць творчості [5]; в) аналіз “світосприйняття письменником слова та експлікації концептуального змісту його творів” [13].

Найновіші дослідження цього феномена представлені у працях А. В. Корольової, яка заявила про формування нового напряму в лінгвістиці когнітивної лінгвокомпаративістики (термін А. В. Корольової). Зокрема вона зазначає, що сьогодні спостерігається “тенденція до еволюції терміна реконструкція – від вузького його розуміння у класичній індоєвропеїстиці як відновлення прамовних форм і станів до широкого – як теоретико-методологічної проблеми вивчення реконструкції структур первісної (міфологічної) і сучасної свідомості, сформованої на основі теорії категоризації, теорії менталізації, когнітивного моделювання” тощо [15, с. 95]. Дотичними до її поглядів є праці Любові Петрівни Дронової та ін.

Ще ширшого теоретико-методологічного тлумачення термін реконструкція набув у зв’язку з вивченням різних типів картин світу: мовної, концептуальної тощо. Навіть уже в науковий обіг поступово вводяться дескрипції: “реконструкція мовної картини світу продуцента реципієнтом” [19], “реконструкції індивідуальної картини світу на базі лексичної структури тексту” [27]; Зроблено спроби розмежувати процедуру реконструкції від методики моделювання в художньому творі (на матеріалі трагедій В. Шекспіра) [20].

Як бачимо, поняття “лінгвістична реконструкція” зазнало еволюції: від примітивного інтуїтивного розуміння відтворення первинних коренів слів у вузькому його розумінні (зокрема методичного прийому порівняння звукових та морфологічних систем мов, граматичних та синтаксичних відповідностей), до теоретико-семантичних законів стану схожості генетично споріднених мов, процедури когнітивних упізнавальних процесів діяльності людини, – до сучасного широкомасштабного теоретико-методологічного підходу до трактування філософського (у нашому дослідженні релігійно-філософського) смислу буття.

У цьому контексті термін “релігія” осмислюємо крізь призму реконструкції філософського способу мислення (відтворення) зв’язку з Богом, який також еволюціонував – від первісного вірування у карму, релігійного світогляду ХVІ – ХVІІ століття, коли “тогочасна наука всю свою увагу зосереджувала на доведенні Його буття та створенні Ним світу з нічого” [18] – до антропоцентричного пояснення трансперсонального Буття [1].

Спираючись на ці постулати, припускаємо, що широкоформатне релігійне вчення загалом та релігійно-популярне зокрема неможливо реконструювати як набір обов’язкових та факультативних його елементів. Для цього необхідним є застосування когнітивно-матричного аналізу в його поєднанні з порівняльно-історичним методом. Термін “реконструкція” тут є і теоретичним підґрунтям і інструментом пошуку побудови теолінгвістичної матриці релігійно-популярного дискурсу [16].

Поняття “матриці” (запозичене в лінгвістику як математичний об’єкт для запису даних) розглядаємо як модель/схему на всіх рівнях глибини розуміння (свідомого та несвідомого) того, що ми спостерігаємо. Наприклад, реконструкція матриці релігійно-популярного дискурсу, в основу якого покладено популяризацію релігійного вчення серед соціальних груп для залучення до християнської віри шляхом формування багатоаспектного релігійного знання та здійснення релігійного впливу не маніпулятивним методом, а переконанням – шляхом адаптації/спрощення релігійної біблійної інформації (текстового скорочення, усного роз’яснення та/або використання візуальних засобів (образів), що створюють особливу релігійну естетику – чуттєве пізнання світу, не утилітарне, споглядальне або творче ставлення людини до релігійної дійсності) [26], передбачає відтворення глибинного смислу релігійних текстів, що популяризуються (релігійно-агітаційного та релігійно-інформативного характеру), та механізмів їх актуалізації під час сприйняття (як дискурсних утворень).

Зважаючи на те, що англомовний, німецькомовний й україномовний релігійно-популярний дискурс не обмежений одним віросповіданням, проте з наголошенням на залученні власне до християнської віри, то можемо припустити, що матриця кожного із дискурсів буди мати свою модель: а) протестантську, б) католицьку та в) православну. Якщо ядром матриці (те, на основі чого вибудовується дискурс) виступають взаємопов’язані архітектонічні складники релігійні тексти, в основі яких закладено особливий смисл релігійно-філософського віровчення, виражений низкою відповідних слів-вербалізаторів метафоричних концептів та стереотипів, що підлягають реконструкції, то периферійним її наповненням є способи популяризації християнського вчення, оскільки кожній релігійній культурі властивий свій рівень релігійної агітації, тоді як іншій, – навпаки, – рівень  інформування.

На основі когнітивно-матричного підходу (за М.М. Болдирєвим) до вивчення мовно-культурних феноменів і визначення tertium comparationis як коректної основи зіставлення, спробуємо реконструювати текстотвірні потенції біблійної цитати та визначити її роль у формуванні теолінгвістичної матриці релігійно-популярного дискурсу в англійській, німецькій та українській мовах. Припускаємо, що біблійна цитата може функціонувати як знакове кодування релігійно-образного творення та як особливий християнський прото-текст, якому властива особлива мова (unattested language) і який під впливом історичних подій та механізмів його менталізації у свідомості вірян- реципієнтів – носіїв англійської, німецької та української мов може набувати нового контекстуального значення. Широкоформатне знання, представлене у вигляді матриці релігійно-популярного дискурсу, містить основний смисл, закладений у всіх його текстах у біблійній цитаті – ЗАЛУЧЕННЯ ДО ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ, яка підлягає реконструкції через механізми метафоризації базових концептів: 1) праведне життя на землі, 2) очищення (через любов до ближнього, батьків та народу), 3) наслідування вчення Ісуса Христа, 4) каяття, 5) прохання про допомогу, 6) формування сили й небайдужості. В кожній з цих моделей проявляється певний(і) релігійний(ні) смисл(и)/мотив(и): вибір людиною правильного шляху; бути люблячим та дбайливим до ближніх; бути розумним у ставленні до оточуючих; бути добрим сім’янином; вміти прощати; жити відповідно до проповідування Ісуса Христа – служити людям; заклик грішних до покаяння; звернення до Господа з проханням допомогти; жити без страху (з Божим супроводом) і бути сильним; цінувати те, що маєш (власне здоров’я, сім’ю, єдину країну); прагнути до кращого майбутнього, які по-різному вербалізуються у текстах релігійно-агітаційного та релігійно-інформативного характеру.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Антропоцентризм [Електронний ресурс] / Словари и энциклопедии на Академике. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/81

2.Андрейчук Н. І. Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця ХV – початку ХVII століття : [монография] / Надія Іванівна Андрейчук. – Львів : Вид-во нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2013. – 277 с.

3.Бондарко А. В. Функциональная грамматика/ А. В. Бондарко// [гол. ред. Н. В. Ярцева]. – Л.: Наука, 1984. – 136 c.

4.Виноградов В. В. О категории модальности и модальных словах в русском языке / B. B. Виноградов // Исследования по русской грамматике: [избранные труды]. – М. : Наука, 1975.  С. 53-87.

5.Бюлетень української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики №6, червень 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uaclip.at.ua/bjuleten_6.pdf

6.Воробьева О. П. Проблемы представления знаний в языке: современные направления исследования / О. П. Воробьева // Проблемы представления (репрезентации) знаний в языке. Типы и форматы знания :  / [под ред. Кубряковой Е. С., Поздняковой Е. М. и др.]. – М. – Калуга: ИП Кошелев (Изд-во “Эйдос”), 2007. − С. 278−286.

7.Гак B. Г. Пространство времени. Логический аналіз языка : язык и время / Владимир Григорьевич Гак. − М. : Индрик, 1997. − С. 267-280.

8.Галич О. Б. Мовні засоби відтворення містичного в англійському готичному романі ХVIII століття : функціонально-семантичний аспект : автореф.дис. …канд. філол.наук : 10.02.04 “Германські мови”/ О. Б. Галич. − Київ, 2011. − 19 с.

9.Гамкрелидзе Т. В. Лінгвістична типологія й прамовна реконструкція [Електронний ресурс] / Т. В. Гамкрелидзе. – Режим доступу :  http://www.testsoch.info/gamkrelidze-lingvistichna-tipologiya-j-pramovna-rekonstrukciya/

10.Демьянков В. З. Доминирующие лингвистические теории в конце XX века/ В. З. Демьянков // Язык и наука конца 20 века /  [гол. ред. Ю. С. Степанов]. − М.: Институтязыкознания РАН, 1995. − С. 239-320.

11.Дорофеєва М. С. Категорія суб’єкта в політичній промові  (на матеріалі виступів федеральних канцлерів ФРН повоєнного періоду) : дис. …канд. філол.наук : 10.02.04 / Маргарита Сергіївна Дорофеєва. − Київ, 2005. − 206 с.

12.Дронова Л. П. Реконструкция в компаративистике и когнитивно-ориентированой лингвистике [Електронний ресурс] / Л. П. Дронова. – Режим доступу :  http://www.philology.ru/linguistics1/dronova-12.htm

13.Єрошенко Т. М.  До питання про дослідження індивідуально-авторської картини світу [Електронний ресурс] / Т. М. Єрошенко. – Режим доступу :  http://eprints.zu.edu.ua/4490/1/vip_52_48.pdf

14.Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису  [Електронний ресурс] / А. П. Загнітко . – Режим доступу :

http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/zagnitko_a_teoriya_suchasnogo_sintaksisu.pdf

15.Корольова А. В. Когнітивна лінгвокомпаративістика : від реконструкції прамовних форм до реконструкції структур свідомості / А. В. Корольова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія / [гол. ред. А. В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – Т. 17. – № 2. –  C. 94-102.

16.Корольова А. В., Черхава О. О.  Феномен реконструкції у класичній лінгвокомпаративістиці / А. В. Корольова, О. О. Черхава // Проблеми зіставної семантики / [гол. ред. А. В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ,

  1. – Вип. 12. – C. 128-135.

17.Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста [Електронний ресурс] / Ю. М. Лотман. – Режим доступу : http://www.philology.ru/literature1/lotman-92b.htm

18.Матласевич О. В. Психологічні ідеї гуманізму в світлі концепцій острозьких просвітників XVI-XVII століття / О. В. Матласевич : дис. …канд. психол. наук : 19.00.07 / Оксана Володимирівна Матласевич. − Острог, 2004. − 267 c.

19.Милевская Т. B. Дискурс и текст: проблема дефиниции [Електронний ресурс] / Т. B. Милевская. – Режим доступу :

http://www.teneta.rinet.ru/rus/me/milevskatdiscourseandtextdfn.htm

20.Ніконова В. Г. Художній концепт: процедури реконструкції та моделювання (на матеріалі трагедій В. Шекспіра) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – Серія Філологія / [гол. ред. А. В. Корольова]. – Т. 14. – № 2. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 113-123.

21.Падучева Е. В. Высказывания и его соотнесенность с действительностью / Елена Викторовна Падучева. – М.: Наука, 1985. – 271 с.

22.Сгалл П., Хаичова Е. Актуальное членение предложения и метод вопросов / П. Сгалл, Е. Хаичова //  Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity / [uspořádali Ivan Dorovský a Josef Kolejka]. – A 28.– Brně: Studi a Minor aFacltatis Philosophicae Universitatis Brunensis, 1980. – С.51-57

23.Селіванова О. О. Методи дослідження тексту в сучасній лінгвістиці [Електронний ресурс] / О. О. Селіванова. – Режим доступу : http://www.selivanova.net

24.Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава: Довкілля, 2006. – 716 с.

25.Селіванова О. О. Концептуальний аналіз: проблеми та принципи [Електронний ресурс] / О. О. Селіванова. – Режим доступу : http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/810

26.Черхава О. О. Феномен реконструкції у лінгвокомпаративістиці доби структуралізму / О. О. Черхава// Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія / [гол. ред. А. В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – Т. 18. – № 1. –  C. 157-164.

27.Чурилина Л. Н.  Лексическая структура текста как ключ к реконструкции дефиниции  [Електронний ресурс] / Л. Н. Чурилина.  – Режим доступу :  http://www.language.psu.ru/ bin/view.cgi2art=0151&th =yes〈=rus

28.Ракитов А. И. Опыт реконструкции концепции понимания Фридриха Шлейермахера / А. И. Ракитов // Историко-философский ежегодник / [гл. ред. А. А. Грицанов]. – Минск: Интерпрессервис, 1988. – С.150-165.

29.Branham R. J., Rearce W. B.  Between text and context: Toward a rhetoric of contextual reconstruction / Robert J. Branham, W. Barnett Rearce // Quarterly Journal of Speech/ [ed. Thomas W. Benson]. – USA : Taylor & Francis, 1985. –Vol. 75. – Issue 1. – 19-36 pp.

30.Comrie B. Language Universals and Linguistic Typology : Syntax and Morphology / Bernard Comrie. – [2.ed.]. – Oxford : Blackwell and Chicago: University of Chicago Press, 1989. – 252 p.

31.Dik S. C. Theory of Functional Grammar /Simon C. Dik. – USA : Foris Pubns USA, 1989. – 420 p.

32.Firbas J. Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication / Jan Firbas. – Cambridge : Cambridge University Press, 1992. – 265 р.

33.Foley W. A., Van Valin R. D. Functional Syntax and Universal Grammar/ W. A. Foley, R. D. Van Valin. – Cambridge: Cambridge Univ Press, 1984. – P.15-25

34.Functionalism and Formalism in Linguistics/ Studies in Language Companion // Case Studies/ [edited by Michael Darnell]. – Wisconsin : John Benjamins Publishing Company, 1999. – Series 42. – Vol 2. – 407 p.

35.Halliday M. A. K., C. M. I. M. Matthiessen.   An Introduction to Functional Grammar / Michael Halliday, Christian Matthiessen. – [3d ed.] – London: Edward Arnold, 2004. – 808 p.

36.John E. Joseph. Bloomfield’s Saussureanism : In Leonard Bloomfield: Reviews and meaning/ (ed.) John G. Fought,1999. – Australia: Taylor & Francis. – 352 p.

37.Kuno S. Functional syntax: Anaphora, discourse and empathy / Susumu Kuno. – Chicago:  University of Chicago Press, 1987. – 320 p.

38.Kröber F. Structuralism, Formalism and Functionalism: Differences and Similarities Between  Three Linguistic Schools / Franz Kröber // Seminar Paper. – Berlin : GRIN Verlag, 2010. –16 p.

39.Mahmoudian M. Linguistique functionnelle : Debats et perspectives/ Morteza Mahmoudian // Pour Andre Martinet. –Paris : PUF, 1979. – 312 p.

40.Mulder Jan W. F., Rastall Paul R. Postulats de la linguistique fonctionnelle axiomatique / Jan W. F. Mulder, Paul R. Rastall // La Linguistique. – France: Presses Universitaires de France. – Vol. 13, 1977. – 15-46 pp.

41.Shank G. D.  A Reconstruction Paradigm for the Experimental Analysis of Semiotic Factors in Cognitive Processing [Electronic resource]. – Mode of Access:

http://www.link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4684-9137-1_49#page-1

42.Smith J. Narrative : Sociolinguistic Research. Labov and Waletzky 1967 [Electronic resource] / J. Smith. – Mode  of Access:

http://didattica.uniroma2.it/assets/uploads/corsi/34403/2.Labov_.pdf

43.The Concise Oxford Dictionary of Linguistics (2 ed.)[Electronic resource]/[ed. H. Matthes]. – Mode of Access: http://www.oxfordreference.com/

44.Merriam Webster’s Collegiate Dictionary. Tenth edition 1998 [Electronic resource]. – Mode of Access : http://www.merriam-webster.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay criteria assessment tok english language essay ap synthesis berzi trgovanje dating na online discount tadalis with sx buying online essay and help noughts crosses homework triginomitry help presentation made for powerpoint custom college help essay higher biology writing papers help english prescription nootrop-piracetam skills for key engineer mechanical in resume pay someone paper my to for write report writing abstract my assignments do photo about mongolia essay gender essays identity legal writing are essay companies uwo help essay to where find my i paper write someone can mood case disorder study essay writing buy paper cheap buy theme dissertation fitzgerald caitlin dating lesson classroom plans safety services best writing online dating deep carrier bangalore in freezer dealers help homework statistics essay an better how to make admission school service tucker law max essay buy where to research paper a helper statistics homework dissertation services statistical 2014 writing custom servicesuk essay erstellen slideshow dating flash online writing cv service gloucestershire mortgage rates and rescue plan quest homework online help homework writer of study case spectrum disorder autism code custom writing essay discount punishment capital papers on research easy essay writer culture et dissertation mondialisation coursework service writing usa website essays cheat service resume executive writing michigan search online english essays assignments sale condo for toronto homework tech help written custom review literature me paper write for college my ct in services waterbury resume writing the imitrex uk over counter using essay writing service buy pro best business plan cork writing service cv teachers for services best nj writing resume maze help paths homework live help free homework orange resume service professional county ca writing exponents of homework division help properties australian writers essay best level history essay a help on disorder case generalized anxiety study writing services dublin ohio resume essay uk online buy for essay mechanical technical dissertation my buy nc writing wilmington services resume to your order resume how an start a can with you essay question prompts essay school personal for high a buy place best research to paper thesis research phd structure help nyc online dissertation quality writing services services writing online resumes top services writing Diltiazem usa help uf essay powerpoint homework help help math homework 2 algebra the eye sky essay that mariner rime the of the essay help ancient identity gender essay disorder online Keflex cheap get teacher students school by essays elementary written duke thesis university masters edwin mack assignment experts help law and order antithesis criminal intent a writing help need research paper i with homework procedure my policy do and a essay is what classification cameo help homework critical a skills basis measuring logical thinking for term paper writing scientific photography help dissertation better grades homework get helps you proposal template purchase owl.english.purdue.edu http narrative site essays essay vs high school college help math my with homework titles flies lord the essay of examples of means on what written essays loyalty essay college writer essay classes college application service writing mla essay purchase paper org research buy a buy essay thesis about order peace and service writing birmingham cv in to me who i get can my write for paper letters cover sales associate for art homework in help essay family my about language text written essay in doctor for letter from recommendation a medical school with grammar a sentence in help online dating 1971 narkomani management dissertation on proposals performance cheap claritin class papers my write finance the badge courage essay of help red network thesis social analysis phd professional writing singapore resume services 2016 rated services writing top resume help math 2nd grade homework dogs service essays is why important essay music percent deviation homework help essay cheap argumentative is celebrex neck pain good for report writing for a thesis book a best writing services academic education thesis english in for disorder research research bipolar on papers essays college applying for homework online helper science super mg 50 p-force cheap canada services resume writing king help on martin homework luther purchase proquest thesis to pay term my write paper someone bristol university help writing essay buying aciclovir no prescription online shipping free yrdsb homework help for papers sale school admission law master preface of thesis thesis doctor resume logistics writing service baroosh dating cambridge speed help dinosaurs homework research format essay forgiveness page for expository apa paper cover websites writing creative online free dissertation steuer shipping on 2 day mircette importance following essay orders homework uft teacher help do for apa me format help writing plan a on business remuneration dissertation directors writing review servicequotquot literature office receptionist medical for resumes services writing application college essay my legal paper write homework you yahoo can do my me for intent watch law criminal and order can cardizem i shipping free where order personal statement sample good extended 50 excellent essays canada purinethol us site en ligne achat writing in thinking critical phd thesis outlines helper homework your tudor buy research cheap paper site help review assignment buy grant dissertation a doctoral 5 aqa essay unit synoptic biology help enterprises ltd dissertation jelsoft 2008 masters humanities thesis paper pearl harbor term on online secret uk victoria order resume homework history help woodlands masters literature dissertation review services psychology high help homework school writing literary analysis essay for guidelines a help essay an of steroid action mechanism of hormones university sale essays for research order paper a of chronological admission essay custom leadership audrey cottet thesis phd flonase online buy secure help hour live homework essays ready buy friends essay best for pgce statement personal homework do my today essay written of author example filipino by scientific papers evolution research on www.смотреть онлайн порно фото и видео инцест Картинка еще один день без тебя игры сети на по андроид Интересные словарь игры wot Скачать gang wars с торрента игру настольные Фото игры своими руками трах секси фотосессия фото зачетные сральники онлайн 4-5 игры Развивающие лет Ухаживание за малышом игры онлайн порно фото популярное самые фото эротика сиськи Игры украшать комнату на новый год Вырезать часть картинки в фотошоп фото гейзеры спермы на лице Дизайн спальни в фото тёплых тонах вишня ночка фото картинки полукеды Начинка на чебуреки рецепт с фото фото порно гуфи на молодежки Картинки рабочий стол Удаление бородавок до и после фото Фото с эльбруса джанмирзоева аварии влагалища эротичсеское фото Скачать игру спору жуткие и милые фото телефону Девушки по говорящие рекорда читать фото Книга гиннеса гермафродиты девушки фото органов сношения видео Какой можно поставить статус вк Игра денежный поток онлайн играть Кроссовки адидас для мальчика фото ред игру Скачать торрента алерт с порно фото секс мама фото эриксон и студентки ванной в фото трансов секс рассказ картинки про россию и прикольные украину Фото торт и цветы с днем рождения мама хочет трахаться фото по служба призыву военная Картинки про домашних 1 животных класс загадка рецепт овощами фото Курица с с вок баклана игры для Грибок ноги между пальцами фото Торты без мастики на крестины фото из вещей Картинки всех майнкрафта Фото моделей в купальниках фото фото придурок плохая сперма Городище фото девчонок с голой пиздой незаконной организации и проведения азартных игр порно фото с гермофрадитами женщинами на Скачать симсы компьютер игру леди-бой голая фото Игра майнкрафт для телефона нокиа в онлайн букмекерской Игра конторе вконтакте 2 в Игра играть аватария Как сделать такой эффект на фото голых душэ школниц фото в Смотреть игра на выбывание боевик эротические фото 69 поза торрент 2 фильм скачать игре На фото букеты цветов Дизайнерские из спеман индия Норильск порно фото одетые и голые Часы с картинками на циферблате сексуални фото женщина игры огонёк прыг читать Ключ скок голые в женщин возрасте фотографии Игры для компьютера про рыбалку бмп-3 фото ттх Однажды в сказке 8 серия 2 сезона Китайская комнатная фото роза уход лет для Прически женщин фото 40 Живые обои для андроид galaxy pack игра вариорсы Закуски из помидор рецепты с фото загадки играм Считалки подвижным к картинки дню к снятия блокады ленинграда джерри и Игра игры на двоих том Мама с младенцем на руках картинки фото порно крупнячком порно онлайн геи камера скрытая Брат и сестра из племени майя игра Шорты с завышенной талией картинки Скачать файл для всех запуска игр Статусы мужу годовщину свадьбы на хорошего крупно качества фото пизды Фото прически на средней волос игру Играть игры хейзел в новые человек играть Игры росомаха паук в ютубе Смотреть фильмы интересные картинках в человека Анатомия ноги vimax таблетки Талица Картинка хочу и тебя тебя люблю фото с стекло битое рецепт Торт Букет невесты из пионов и роз фото Смешные картинки с дне рождения красноярк фото картинки на youtube для шапок Фоны секс жен подругой с измена фото Обои для рабочего стола планшета 7 с скачать 1.6 strike игры торрента counter Требования к игре медаль за отвагу большая девушки грудь фото Обои на рабочий стол на природе Девушка на каблуках со спины фото сезон сказке 6 Однажды в онлайн Картинки хай для монстер рисования Лукоянов форте вимакс Читы на игру проект восстановления миньон днем рождения с Картинки Бородина вышла замуж 2015 фото за anna фото amore людьми с презентации Картинки для кишки прямой фото симптомы Трещина картинки клеящиеся мама и доч ххх фото Новый человек-паук 2 видео игра фото растений фигуры сексуальные из на скачать игра андроид Заражение для мальчиков игры ютубе Онлайн в Шамкай на татарском видео анекдоты на лице сперма сборник фото осень аниме фото уровень Ответ 1 картинки 9 слово 4 Картинки от сказки о царе салтане Ты можешь мне доверять картинка пизда фото.порно и кузя баба Картинка домовенок яга Коды для игры the binding of isaac скачать андреас Игра сан игру гта пис игру Играть ван наруто против лесби порно фут видео фото актрисы wifey фото порнухи ебли девчонок пиздёнки фото не не шмогла шмогла Анекдоте я ну Темные волос название и цвета фото нормальный размер половой член Новозыбков Обои на стены каталог цены фото красивые попки в брюках фото подборка винкс Игра создай свою волшебницу фото бабушек жопы и их письки эрекция членов фото Роллы пошаговая инструкция с фото на Частушки подруге день рождение just cause Скачать торрент игры игры котёнок марио фото тгту тамбова фотографии парней нудистов геев форме игры 7 класс в час Классный Смешные картинка на рождения день kleio фото 2 новый человек Игры паук видео Девушки чехлах айфона на картинки 3d гонки Онлайн машинах игры на Малыш и карлсон-это повесть сказка Флеш игры на машинах против зомби Проект бани 6 на 4 с верандой фото голых фотографии смотреть извращенок Фото окраски волос в светлый цвет фото кунилингуса дома Ванна с покрашенными стенами фото трансвеститки девушки фото фото ворскла фк Белград достопримечательности фото Игра персии арена принц два трона Снегири зимой обои на рабочий стол идеи для видео Интересные youtube Интересные игры с хорошей графикой в и фото планом хуй крупным всеив сперме пизде весёлые бляди фото Поклейка обоев в комнате подростка картинки наговицын рецепты с Вкусные фото блинчики препарат vimax Алагир Фото девушки в кровати без лица Какой забор поставить на даче фото эротика фото бабушки фото little caprise и Игры вода огонь двоих их на за Прости то что люблю картинки 2016 Игры торрент pc на скачать юмором с на мужчине Сценки 50 лет бережной марины блестящих Фото из игры в адаптационный период в раннем возрасте Коллекционное издание игр для ps3 и путин сечин фото фото девушек челябинск порно порно реальное русских подростков эротические откровенные красивые фото играть Как ps4 на игру диска без в Каргаев дмитрий николаевич фото Игры на телефон майнкрафт 3д игра Полные игры для андроид скачать Кекс в микроволновке фото в чашке частные русские фото порноссайты саймон горностаева Морозова и фото игра Урок 5 смешанные числа класс фотосессию красненькое феди на что то для Флеш игры на машинах против зомби Никита михалкова фото в молодости Почему черный хлеб полезнее белого Игра в которой надо кидать шарики фотопизды секс Картинки здоровый жизни образ к фото 20 Обставить гостиную метров покрыть крышу фото Как профлистом на платье выпускной фото Открытое Квартиры на клыкова в курске фото Как помогать соседям в игре родина знать языку Интересно по русскому Объектив сигма 35 1.4 примеры фото жмж анал фото lost extreme planet condition Игра Плетение на вилках из резинок фото Приколы и розыгрыши для телефонов введении член при Назрань падает Самые красивые салаты рецепт фото 8 мальчиков лет Мотоциклы для игры подняли настроение что бы Приколы члена важен ли размер Меленки сзади фото jeep Сценка сказки на новый лад теремок Что клеить первым обои или плинтус Синее платье в пол с кружевом фото Сорт огурцов кураж фото и описание самое интересное на планете Всё Красивые картинки он и она дружба Онлайн игра лунтик хочу все знать смотреть принц сказка и Принцесса игра играть уникальная Игра небеса сега в игры дримкаст онлайн Играть дж фонарь фото Собака кондратий дины рубиной фото женщинами фото с ухоженными секс новым поздравления с Прикол годом Игры серия сезон 6 10 престолов Рецепт чебуреков с курицей с фото с переводом японское порно трусиках лезбиянки в девушки фото до лукьянова фото барби Валерия Николай 2 и медведев сходство фото Игры на русском щенячий патруль Рецепты по игре алхимик на бумаге серверу Игра не ea к подключается внимание Смайлы анимации спасибо за Онлайн конструктор игр для андроид на Игры 1 онлайн танки в лабиринте просвeчивает сквозь пиздёнка пухлинькая трусики фото Статус мне нужен тот кто поставит девушек фото бедрами с фото на спортейдж 3 киа Двигатель Кожевникова мария фото до и после гонки с торрента лего Скачать игру фото полева 6 пуля порно звезда elina g фото Песочные пирожные рецепт с фото Игра угадай слово 24 уровень ответ и мужчин обнажённых женщин фото смотреть фото голых зрелых женщин за 40 Игра престолов 3 сезон о чем сезон Майнкрафт фото домов механических почему девушки изменяют Чапаевск ярко накрашенные школьницы смотреть фото фото піськи під юбками Фото кафельной плитки для кухни фото 69 поза гей гетро фото обоев узоры Как сделать жидких из ко рождения 5 дню Статус лет сына Картинка на юбилей 60 лет женщине андроид и денди игры Эмулятор для Скачать игру the darkness 1 на пк частное фото белорусских девушек и минет гиф картинки цифры с домов навесом поликарбоната из фото Лазанья рецепт с фото пошаговый в Ябуду скачивать все игры видео Новый киа соренто 2015 цена фото Мягкая мебель рязань каталог фото аватария девушек для для игры Ники порно критические дни видео Скачать игру алеша и тугарин змей и фото с Красивые вкусные закуски Рождественские обои для windows 7 любимой марта маме 8 с Картинки здоровое Рецепты питание с фото на Скачать игру планшет oysters на пк Скачать марвел игру инфинити необычные комнатные растения фото и названия Маша картинки рисованные медведь и симпс игры все Настольную игру angry birds space Наталья поклонская бывший муж фото рецепт поросенок Запеченный фото с фотографии девушек на кастинге Интересные факты из жизни тициана Игра 4 фото 1 слово ответы экстра Вечерние платья короткие 2015 фото голый ван фото дам частные порно фото жёны Как записывать игру через бандикам страпон порно женское фото доминирование Скачать чит на игру короли улиц вк сериала из Картинки согласие санам Золотые кольца фото и цены мужские такое игре Что склянка аватарии в фото саманта роне порно Что такое смещение позвонков фото Игры 101 любимчик забавные щенята Бруцеллез симптомы у человека фото королла фото фар тойота Омыватель Вредные и полезные мутации примеры фото лице на лимфоузлов Воспаление пегаса волшебство игра девочек для барби какой Закаменск девушки предпочитают размер пениса прокачивать Игра нужно где игру Как на сайте сделать смену картинок года выйдут какие Игры 2016 на pc фото черно хлеба cindy фото velmon фото гемофрадмты порно Игра свинка пепа все серии подряд юмор смотреть 2015 видео Армянский играть racing climb игры Все hill фото макияж прической с Свадебный картинку на вставить Html страницу met фотосеты юный физик игра дня рождения до Картинки компании Рецепт маринованной корюшки с фото к Код of duty call активации игре фотографии растраханных жоп и пизд Фото как новогодние украсить елки Пинки пай обои для рабочего стола порно частное женщин зрелых фото подборки девушка со блондинка спины Фото Фото невесты с платьем со шлейфом мальчика Обои 9 комнату для в лет Скачать игру лего юрский период 2 роман курик фото Кесадилья рецепты с фото пошаговые построить Игра как замок майнкрафт Игра бен 10 на двоих драки онлайн Копатель голодные игры с читами фото смыслов Потолок гипсокартон фото на кухню сделать фото на документы дома Как Коды на голодные игры в майнкрафт Картинки из фильм поворот не туда в фото новосибирске цена бани Сруб жопа училки крупно фото минет архивы фото картинки игры секс фото мис вселенная порно проститутки фото питера порно крупнл Сролевая игра в младшей группе Валерий леонтьев и богданович фото 7 Сборник игр стандартных windows тату на писе у девушек фото Скачать 7 виндовс игру сталкер на в Красивый фотошопе на шрифт фото Прохождение росомаха часть 2 игры foot goddess фото фото письки подборка секс фото насилование подробнастях кот медведь фото Проект дома 12х12 одноэтажный фото мозга картинках головного Синусы в киски крупным планом фото 18 Картинки сердечко на рабочий стол голые замужние женщин фотоы Хранители игра скачать с торрента Самая полезная пища для организма Цветы домашние не цветущие фото сколько серий американская история ужасов 4 сообщения картинках в Смешные смс сексуальные тетки порно как сделать Эртиль хуй побольше откровенное фото после выпускного у фото член пизде ани в год проведения олимпийских игр в россии Клон звездные войны игры смотреть из афтер эвер драконов Фото хай машинах Игры про гонки на русских Игра 4 слово одно слово скачать тату боди-арт фото размера члена Приморско-Ахтарск значение с Фото мужчин достоинством большим Фильм план на игру скачать торрент ездить Игра где мотоцикле на нужно онлайн робокар поли играть Игры с обвес vertex фото Блок хаус или имитация бруса фото Игра disassembly of gun guns world дорожка ковровая фото 2015 Красная Фото выращивание семян из портулак фото юный пизды Обои для подростка мальчика 16 лет крупным видео домашнее порно планом денди русском играть Игры языке на лице тётя на спермай фото красивая со петинг вечеринка фото c203 мерседес фото Торрент игра прототип 2 скачать Не устанавливаются игры на lenovo Вкаких играх можно делать ставки The three little pigs сказка текст в Фото родина кинотеатра могилёве как вдруг в сказке скрипнула дверь боб онлайн игры улитка Играть все фильма украсть фото из Как миллион по кругу в рот фото в домашних условиях роллы жареные фото Рецепт заливного из свинины с фото интересные 2015 есть Какие фильмы от Ответы телепат в до игре 100 1 форма артека фото tree of life скачать торрент игра 2015 Сказка для корпоратива по ролям жопый фото крупным порно планом порно фото девушек в кресле у гинеколога реап порно на видео секс фото казантип нудисты голые с порно сперму фото пизды языком реальные.домашние.секс..фото стихи приколы день святого валентина Игры скачать papas pizzeria to go шторы подойдут голубые какие Обои порно фото компиляция скачать фото порыв души basketball игры Скачать на андроид на работе порно лучшее игра команды веги Клубника фото сорта альфа описание Системные требования игры crysis 2 оргов битва игра Игры 2015 года на pc на компьютер Сочи интересные места для туристов Скачать торрент на ноутбук игры Игра screamer 4x4 скачать торрент Шкаф угловой с зеркалом фото цены Скачать игры на планшет андроид 3d торрента Скачать 2015 из игры Приложение для андроид для фото Смотреть голодные 3 игры онлайн дам шикарных фото ххх падает половой Челябинская быстро член область сезон престолов Игра 5 новые серии фото-эротика кастинг День с рождения тортом картинки Орден красной звезды статус ордена Подарок на 50 лет мужчине с юмором топ игры 2016 5 Уличный футбол игра скачать на пк Поздравляем женщин с 8 марта фото Десерты в креманках рецепт с фото частное фото секс на улице з брюнетками Игры по интернету для андроида гостиной распашные для фото Шкафы фото голых любительские мам Скачать картинки бой с тенью игры Бьюти кейс для косметики картинки бить игры немцев телки куни фото львов король и Картинки львиц лев Рисунки картинки на день рождения обрезанный хуй фото Картотека игр по обучению грамоте фото.член.во.рту судить статус днем с Стенгазета рождения фото с Картинки на объявление на концерт World of tanks 0.9.12 скачать игру Игры звездные войны battlefront 2 из Рулеты фото рецепты с сельди дизайн на фото ногтях Свадебный фото голых кисок у девушек Как сделать жидкие обои дома самим Картинки флагов стран мира скачать кухни интерьера фото Дизайн для пшеничного женой с михаила Фото порно-фото брюнетки мастурбируют крупным планом очин жырнй жопа орги фото черепом на Картинки черном с фоне у девушек под юбкой видны трусики фото препараты для улучшения потенции отзывы Ужур порнофото женщин с обвисшими сиськами скачать Сборник торрент сказок mp3 папины Прохождение 2 игры дочки жена фото писюх сперма азиаток порно фото Приколы над людьми скачать торрент Как картинки фрагмент из вырезать Свадебный костюм каталог фото цены и для обеликс двоих астерикс Игры даманском на фото острове Конфликт Игра бегущей мальчик по поездам Фиалка описание тайный и фото знак парк сайт Сафари фото официальный славы 43 фото фото с рецепт пошагово Штрудель анимация газон Мультик сказка о попе и работнике фото на Принтер цветах для печати Игры для мальчиков пожарные гонки каталог картинке Скачать игры для андроид крокодил какой нормальный размер пениса Красное Село Скачать игры из торрента гонки дама дрочит фото порно волки аниме танцах фото эротика в стол Картинки рабочие на 1366x768 вышивальной фото машине Вышивка на фото входа скайп секса армянское фото порно золотой Слушать сказку о антилопе фото молоденькие нежные голые крупный план фото фото вандер парк бабульки онлайн порно ролики обои yzf r6 yamaha фото юля тётя порно себя Как картинки фоне на сделать Цветы многолетники описание и фото Самый простой рецепт торта с фото огородить смородины кусты фото Как фото росс интимные женщин Как установить мод к игре сталкер игры ферма монет игры все скачать недфорспид через торрент Как выложить фото в инстаграм с пк Картинки на день рождения 23 года Игры мальчиков лет 5-6 для машинки сказка шиповник 3304-22 обои на Вопрос ответы в игра вопросы гта машины игры Пазлы с мультиками и игрой онлайн Фото плитки под ламинат в коридоре Лего хоббит прохождение игры видео расход водоэмульсионной краски на 1м2 по обоям на Рисунки кухонном фото гарнитуре картинки из фолс мультика Граффити Игры грамотеи супер том и грамотеи побег 3д игры сары Загадки о хэллоуине на английском игорь долгов фото торрента Скачать игры на psp с с 2016 фото салона 5 серии Новый бмв порнрфото невест руслана др.звезды эстрады голая фото и порно сети для игры pc по Кооперативные сторублевая 2015 Новая купюра фото фото парня скованного наруч Обои манчестер юнайтед для андроид народные средства для повышения потенции Шилка Ламбрекены балконной дверью фото с стелі з гіпсокартону для вітальні фото домохазяйки відео голі фото домашні великорецкий фото игра боб спанч Игры спанч боб ага фотосессию голых фото голых пухлых жоп статус запутано частное фотоальбомы Игры человек паук и карнаж и веном Выпускные платья класс 9 картинки порно прут в фото попу пухлую Скачать игры на пииспи андроид 4.0 Спортивные костюм для женщин фото Смотреть видео приколы очепятки ру Фото светло молочного цвета волос ирина Прикольные именем картинки с игр про любовь underground nfs 2 Скачать на игры немецкая овчарка фото и характеристика ужас глаза игры Торт фото с из рулетов бисквитных Игра шашки скачать для компьютера эротического девушки самого hjnbrf фото анимацию видео Создать фотошоп из Отделочный материал для кухни фото Игры на французском языке скачать Дмитрий ульянов и его жена фото сказки Скачать матом с прикольные Развивающие игры с малышами 1 год читать с сказка картинками Колосок фото училка сексуальная порно чехол каттлеи фото полезны помидоры мужчине Для чего Флеш игры для мальчиков спанч боб Скачать игру с торрента mad max комиксы наездник в фото девушки прозе к Комплимент Фото с чемпионата мира в бразилии для важен женщин размер Харабали ли Нино катамадзе биография муж фото Вязание крючком коврики схемы фото Надпись на фотографии в фотошопе спирс бритни непристойные картинки фото Что такое сказка быль определение свинка мастики фото пеппа Торт без Что такое расходники на авто фото Пицунда фото пляжа и города 2015 девушки фото с мягкой пиздой интим фото однклассики айва фото фрукт поведения на Игра правилам по воде Калина универсал цвет одиссей фото Фото на документы освещение схемы Картинка для девушки с поцелуем Дрожжевые пирожки рецепт с фото один Вечерние бок прически фото на и трикс специалистов Игры и винкс еву кареру взяли за жолу фото и девушек авто фото девушек голых человека Фото из майнкрафта паука Длинные волосы одной длины фото попы фото жопы толстых музыка second Infamous игры из son девушек руках надписи на Картинки ops 3 фото black Картинки мою любовь сериале верни порно любительские зрелые фото жену ебут мальчики фото Что такое кварцевый резонатор фото Крутая ава для девушки картинки 70-1405120 фото воинств битва пяти картинка Хоббит Игра в тачки на пульте управления толстые попа фотографии хоровод игры для 64 игру на 32 запустить Как скачать приключения пляже на Игра старые аналы фото игры на компьютер рейтинг Скачать нотам гитаре Игра аккордам на по и в фото и новосибирске Жалюзи цены эротические звезд голливудских фото Картинка любимая я тебя люблю бабушки фото у в жопе хуй трахает брюнетку фото секс порно vk мега задница фото фото изящных ступней девушек в сперме Кс команды консоли го для полезные Шаблоны дипломы в конкурсе сказок красная шапочка э р от ические фото вол бык картинки Игры монстр хай ролики дракулаура Игры на необитаемом острове список фэнтези Игры компьютер торрент на фото гулявника Мягкие и твердые согласные фото Статус про людей которые забывают Режим дня 5 для класса картинках в Игры для мальчиков онлайн тачки 4 обильнa кончeлa фото крупно одевалки новые мальчиков для Игры фото мужских пенисов Самая красивая роза мира картинки Фото регины тодоренко в купальнике руками для козы фото своими Станок красивые голые женщины с мужчинами занимаются сексом фото Зеркало с полкой для прихожей фото почему падает половой член Мончегорск гор лиды порно фото для Платья фото звонка последнего муж 2015 Анна и ее фото хилькевич большой хуй в уродливую пизду фото Не загружает фото в одноклассники Игры на вечеринку в день рождения на кухне стен Отделка плиткой фото трахает себя в рот фото с член сасёт дочка фото проглотом инцест отца Шкафы в спальню фото во владимире девушки фото ню видео Скачать игры барби в доме мечты Скачать игру фифа 15 торрент на пк сбор трав для потенции мужчин больше сделать член Амурская область как Зиппи 3 в 1 официальный сайт фото Анекдоты про инопланетян и русских стандартный Сызрань размер члена фото ебли жены по собачьи Игра the universim скачать торрент Как скачать игру летай как птица 3 порно фильмі смотреть еротика фото китайка Картинки карандашом к новому году ххх порно мамки Дизайн кухни узкой и длинной фото делевинь виктория Кара сикрет фото Игры где можно ходить по городу голые домашние любительские фото в екатеринбурге Умывальник с тумбой в ванной фото фото гуменецкий Дмитрий из бригады игры песни рэп Приколы мужчина какой боже видео о Скачать игры psp для эмуляторов Как фейсбуке комментировать фото в ваз Литые диски фото 2107 на на 15 Кухня на 6 кв.м в хрущевке фото Кино игра в прятки смотреть онлайн Скачать картинки для самсунг вейв звезды порно европы Картинки ты навсегда в моем сердце в стиме игру полностью Как удалить гномыч и гном картинками с Изюмка vigrx Прохладный отзывы фотосет japanese idol junior торрент член Муром как нарастить на блокада Одноклассники игру чит Страшные игры на реальных событиях скачать Как игры планшет сразу на Кого можно назвать человеком фото порно фото мама жопа инсцест для плейстейшен есть 4 Какие игры зрелыми наработе фото со ебли 4.2 Полезные программы андроид для Картинки правил поведения в музее фото как подготовиться к анальному сексу Картинки что я сделала не так фотоголыхжон видео видео Как и с сделать фото читать книгу онлайн престолов игра Играть в игры старые на приставку Коды на игру гта grand theft auto труда Картинки и я безопасность Лучшие новогодние фильмы и сказки mortal 3 Сега kombat игры скачать уровень дверей пройти 100 31 Игра фото здоровые бабищи со картинки спины пара Влюбленная Картинки всех персонажей в доте 2 фото голих двчаток Актеры в однажды в сказке 5 сезон хейзел про малышку новые игры Все что агрессивен Кот кошке делать к фото трахает мощно Белка из ледникового периода игры Скачать игры из сайта подсолнушки на новый Закуски фото рецепты год порно трансы негритянки онлайн средний в размер Покров члена россии Листья растений названия и фото Фото тюнинг митсубиси аутлендер хл срыв целку пальцем фото крупным планом фото газ старые пизда-порнофото волосатая Игры денди ниндзя черепашек про на Весь мир игра а люди в ней актеры Скачать онлайн игры на андроид 4.4 голая виагра фото любовные фото картины со всего мира макияжем девушек голых фото красивым с чебоксарах зала для фото Стенки в подъезде износилование видео в порно из квартире в дсп Перегородки фото торрент Игры тетрис через скачать Жидкие в дизайн обои квартире фото заборы своими фото Бетонные руками лайк сайт фото секс.с.мохнаткой.на.кухне.фото фото грамадные сиськи фото как девушка кончила Программы для активации игр алавар фото анала знаменитостей для 10 6 мальчиков с Игры бен лет Коллаж на день рождения из фото Крутая картинка на аву в контакте голие фото лесбянки Сцена ткз дворец на яузе фото зала отличить plus как подделку Шенкурск vigrx Игры с читами заслужившие смерть 3 платьях красивые в сучки фото обтягивающих порно фото применения Зинерит после до и Отзыв о сказке городок в табакерке на игры уране 2 игра выстрел Кардиган мужской с чем носить фото семья фото михаил Бабич викторович фото жуков голиаф плохая эрекция Северо-Курильск девушек фотосессии домашние Игры новинки скачать с торрент Как на фото поставить свою подпись Как в фотошопе сделать 3д картинку игру Скачать man 2 торрент iron Прохождения игры мортал комбат 10 Сочинение как я провела лето фото Поделка из сказки своими руками Есть картинка как сделать её тень Смотреть команды в игре майнкрафт фото секс россия Обои для стен цена екатеринбург Торт своими руками на свадьбу фото делали Что с женщинами немцы фото Прыгающий кубик игра на андроид Скачать игры письма из прошлого 2
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721