ФАХОВА МОВА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111.2’276.6:636

С. А. Вискушенко,

Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир

 

Статтю присвячено дослідженню теорії поняття фахова мова як лінгвістичного феномену. Увагу зосереджено на узагальненні та систематизації існуючих головних наукових підходів сучасної лінгвістики до вивчення поняття «фахова мова». В роботі викладено інформацію про становлення, актуалізацію та розвиток основних й взаємодоповнюючих концепцій, на які спирається сучасне термінознавство. Зокрема, розглянуто загальні особливості кожного з напрямів та встановлено їхні відмінні ознаки й недоліки. Особливу увагу приділено домінантним властивостям та функціям фахової мови.

Ключові слова: фахова мова, термін, термінологія, фаховий текст.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

        Статья посвящена исследованию теории термина как лингвистического феномена. Особое внимание уделяется обобщению и систематизации существующих главных научных подходов современной лингвистики к изучению понятия «профессиональный язык». В работе изложена информация о становлении, актуализации, а также развитии основных и взаимодополняющих концепций, на которых основано современное терминоведение. В частности, рассмотрены общие особенности каждого направления, установлены их отличительные признаки и недостатки. Рассматриваются доминирующие особенности и функции профессионального языка.

        Ключевые слова: профессиональный язык, термин, терминология, специальный текст.

PROFESSIONAL LANGUAGE AS THE CENTRAL ELEMENT OF LINGUISTIC STUDY

The given article is devoted to the research how the theoretical interpretation of the notion «professional language» as a linguistic phenomenon has been developed. The special attention is drawn to the generalization and systematization of the major modern approaches to the notion «professional language». The article highlights the information about the formation, updating and development of the basic conceptions which are considered to be fundamental in contemporary terminology studies. In particular, general peculiarities and distinctive characteristics of each position are under analysis. The paper focuses on the definition of the majour notion of the research. Professional language is considered to be the complex of all means being used in professionally restricted area of communication in order to ensure mutual understanding among people working in the given sphere. Its functioning is provided with accurately determined terminology. The results of the research can serve as the theoretical and practical basis for further study of the notion «professional language».

Key words: professional language, term, terminology, professional text.

Постановка проблеми. Невпинний розвиток, охоплення наукою і технікою всіх сфер нашого життя призводять до підвищення ролі фахової комунікації в суспільстві, що спонукає науковців досліджувати формування та функціонування фахових мов різних наук. Відсутність інтегрального підходу до дослідження поняття «фахова мова» зумовлює потребу поліаспектного дослідження цього явища.

        Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовні теоретичні та практичні аспекти вивчення фахової мови як лінгвістичного феномену, на які ми спираємося у своєму дослідженні, розкриті в роботах К. Я. Авербуха, О. І. Голованової, Т. Р. Кияка, В. М. Лейчика, В. Ф. Новодранової, Е. Ф. Скороходька, M. Brekke, H. Felber та багатьох інших термінознавців.

Актуальність дослідження обумовлена тим, що незважаючи на стійкий інтерес до вивчення питання тлумачення терміна «фахова мова» протягом декількох десятиліть, дотепер не існує єдиного загальновживаного визначення цього поняття. Різні дослідники пропонують своє розуміння означеного терміна. Несхожість визначень пояснюється не стільки багатогранністю поняття «фахова мова», скільки різними підходами щодо вивчення цього явища.

Виклад основного матеріалу. Термін «фахова мова» («Fachsprache») набуває широкого розповсюдження в 60-70 роки ХХ століття в німецькомовних країнах зі значенням «мова певної галузі, фаху». Однак окремі уявлення та перші роботи, що відображали різні сторони та властивості цього явища, стали з’являтися в зарубіжній лінгвістиці ще в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.

Уперше термін «фахова мова» було вжито представниками Празького лінгвістичного гуртка [2; 4]. Вони стояли на засадах функціонального підходу щодо лінгвістичного аналізу мовних систем. Широкого розповсюдження набула теза про те, що найголовнішою рисою мовних систем є їхнє функціональне призначення, практичне застосування, тобто мова має цілеспрямований характер. Розглядаючи фахові мови як функціональні різновиди сучасних розвинених національних мов, як підсистеми цих мов, представники празького лінгвістичного гуртка вважали, що фахові мови обмежуються фахово-галузевою сферою мовного спілкування й протиставляли їх побутовій сфері, сфері сімейних відносин та відпочинку людини [4, с. 17]. У британській та американській лінгвістиці для позначення фахово-маркованої лексики використовують термін «language for special/specific purposes» (LSP) – «мова для спеціальних цілей», який увійшов у вжиток наприкінці XX століття. Під спеціальними цілями розуміють сфери суспільних відносин (наука, економіка, право, мистецтво, медицина тощо). Вітчизняна ж лінгвістична традиція, наслідуючи німецьких вчених, використовує термін «фахова мова».  Вважається, що джерелом розвитку фахових мов передусім є науково-технічний прогрес, оскільки інтенсивний і постійний рух суспільства вперед призводить до появи нових реалій, виникає нагальна необхідність використання мовних засобів, які були б здатні з найбільшою точністю виражати ці наукові поняття. Отже, поява різних фахових мов обумовлена вимогами суспільства, суспільної практики.

Найбільш розгорнуте та релевантне висвітлення поняття «фахова мова» простежується в німецького лінгвіста Л. Гофмана, який висуває тезу, відповідно до якої «фахова мова – сукупність усіх мовних засобів, які використовуються в спеціально окресленій комунікативній сфері з метою досягнення розуміння між усіма фахівцями даної галузі» [6, с. 53]. Отже, базовим критерієм виділення фахової мови є співвіднесеність з певною галуззю знання чи професійної діяльності та відповідною комунікативною сферою. Незважаючи на те, що дефініція Л. Гофмана відрізняється послідовністю й логічністю, таке тлумачення, як слушно зазначає Т. Р. Кияк, не враховує того факту, що функціонування даної мови обумовлюється чітко окресленою термінологією [1, с. 29], тобто термінологія виступає головним джерелом мовних одиниць та інформації будь-якої фахової мови.

Аналіз лінгвістичної літератури з відповідної проблематики [1; 2; 5; 6] дозволив дійти висновку, що хоча специфіка лексики фахових мов не є однорідною (застосування певних граматичних категорій, синтаксичних конструкцій і текстових структур), незважаючи на той факт, що кожній із фахових мов притаманні власні особливості, традиції, що склалися історично в процесі її становлення, усім фаховим мовам все ж таки властиво багато спільних рис. Отже, вважаємо за потрібне виділити такі вагомі ознаки фахової мови: 1) тісний зв’язок з певною науковою галуззю; 2) специфічний набір мовних одиниць; 3) вибір і використання мовних структур загальновживаної мови в межах фахової мови згідно з вимогами певної наукової галузі знань чи професійної діяльності; 4) намагання дотримуватися норм загальновживаної мови на рівні морфології, лексики, синтаксису й організації тексту; 5) міжрегіональний характер фахових мов; 6) наявність писемної та усної форм.

Базовим завданням фахових мов є забезпечення мовними знаками для точного та економного сприйняття  відповідних галузей знань чи професійної діяльності й досягнення розуміння між усіма фахівцями певної сфери [5; 6]. Таким чином, до найважливіших функцій фахових мов можна віднести номінативну, комунікативну та інформаційну.

У загальному вигляді фахові мови ділять на наукові (мови астрономії, генетики) та ті, що наближаються до практичних потреб сучасного суспільства [3, с. 34]. Крім того, всі фахові мови можна класифікувати «горизонтально» і «вертикально» [6, с. 64-65]. Горизонтальний розподіл включає в себе розмежування фахових мов за предметними галузями. Таким чином, у межах фахових мов прийнято розрізняти мови соціальних наук і  технічних галузей, які мають відмінності не лише на рівні терміносистеми, але й на рівні організації тексту й мовної структури. Вертикальний розподіл передбачає диференціацію фахових мов за рівнем абстрактності, типом мови з погляду природності-штучності, складом учасників комунікації, сферою функціонування. Важливо зазначити, що хоча вертикальні класифікації вважаються допоміжними, їх важливість ніхто не заперечує.

На сучасному етапі розвитку термінознавства методологія вивчення фахових мов спирається на три основні й взаємодоповнюючі концепції, а саме: 1) системно-мовну; 2) прагмалінгвістичну; 3) лінгвокогнітивну [7, с. 16-17].

У межах системно-мовної концепції фахову мову трактують як систему мовних знаків, що використовуються у фаховій комунікації. Особлива увага приділяється детальному розгляду принципів можливої організації мовних одиниць фахової мови та відношень між ними. Серед найбільш помітних і специфічних рис цього напряму є теза про системну організацію фахової мови, оскільки вона (фахова мова) є частиною загальної мовної системи і підпорядковується всім її законам: виражає систему понять окремо взятої галузі знань, відображає та обумовлює окремі сторони навколишнього системного світу. Підкреслюється також, що хоча лексичний склад фахової мови містить терміни певної галузі, міжгалузеві та загальнонаукові лексичні одиниці, напівтерміни або професіоналізми і номенклатури, загальновживану лексику, професійні жаргонізми, але базовою лексичною та понятійною одиницею фахової мови все ж таки є термін. Таким чином, термін розглядається у співвідношенні з системою мовних знаків фахової мови, його місця в цій системі, оскільки, на думку прихильників такого погляду, термін існує лише тоді, коли він є елементом цієї системи. Так, представниками системно-лінгвістичної концепції було вироблено загальне розуміння поняття «термін» як елемента фахової мови, який є лексичною одиницею (слово чи словосполучення) певної фахової мови, що виражає загальне-конкретне чи абстрактне поняття певної організованої галузі пізнання чи діяльності. Отже, відповідно до цієї концепції, найбільш важливою ознакою фахової мови є її системність, яка забезпечується шляхом об’єднання мовних одиниць фахової мови на основі класифікації понять і встановлення відношень між ними.

Прагмалінгвістична концепція не заперечує існування фахових систем мовних знаків, але оскільки найвагомішим засобом вираження фахової мови виступає фаховий текст, то на перший план виводиться саме він, а отже, і його контекст та контекстуальні зв’язки. Іншими словами, відбувається певне зрушення відносно значення мовних одиниць фахової мови, оскільки інтерес науковців зосереджено на вивченні того, що фахівці намагаються виразити  за допомогою своїх висловлювань, а не на тому, що означають мовні одиниці в складі висловлювань. Вважається, що фаховий текст має певну прагматичну настанову, побудований за певними правилами сполучуваності мовних знаків фахової мови, які поєднані умовами зв’язності, цілісності, завершеності, з урахуванням цільової установки автора й умов професійного спілкування. Урешті-решт, мовні одиниці фахової мови розкривають усі свої властивості та ознаки тільки при реальному вживанні у фахових текстах. Підкреслюється, що фаховий текст є продуктом діяльності його творця – фахівця, і пов’язаний з рівнем розвитку певного фаху, з його професійним знанням. Важливо відзначити й те, що особлива увага приділяється комунікативним умовам, у яких утворюється фаховий текст. У цьому випадку фахова мова розглядається не тільки як система мовних знаків, які уможливлюють фахову комунікацію, а як висловлювання, за допомогою яких відбувається фахова комунікація. Таким чином, з огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, що в рамках пропонованої концепції центральне місце займає фаховий текст, який  виступає складним комунікативним механізмом/адресатом, посередником комунікації між фахівцями.

Відповідно до лінгвокогнітивної концепції в центрі уваги виступають продуцент і реципієнт фахової комунікації. Основний акцент робиться на виявленні характерних рис відображення сприйняття фахівцем оточуючого світу в мовних одиницях фахової мови. Фахова мова розглядається як особливий когнітивно-комунікативний простір, в основі якого лежить комплекс значимих понять, концептів, категорій і субкатегорій. Вважається, що одним із пріоритетних завдань у рамках означеної концепції є аналіз фахових мов з метою розуміння загальних когнітивних механізмів. Особлива увага приділяється інтелектуальним передумовам при вживанні фахових знаків у фахових текстах. Відзначається, що достовірні пояснення функціонування мови можна отримати тільки при зверненні до когнітивних структур репрезентації знань. Відтак, базисом лінгвістичного дослідження, відповідно до цього напряму, стають когнітивні властивості людини-фахівця. Прихильники цієї концепції розглядають термін як  явище, у якому реалізуються механізми пізнання певної галузі знання чи діяльності та в якому представлені структури фахового знання. У руслі зазначеного підходу термін характеризується  в його дії. Окрім того, стверджується, що учасники професійного спілкування застосовують як мовні та фахові наукові знання, так і індивідуально-особистісний досвід (фонові знання), а це, у свою чергу, уможливлює дослідити семантику терміна, його використання в дискурсі та взаємозв’язок з людською діяльністю.

Висновки. З огляду на вищезазначені наукові підходи до вивчення фахових мов, можна зробити висновок, що сучасна лінгвістика фахових мов характеризується поліпарадигмальністю, тобто використанням надбань різних наукових концепцій у проведенні лінгвістичних досліджень. Головна особливість усіх поглядів полягає в підході до фахової мови як до явища, яке існує для досягнення розуміння між усіма фахівцями певної галузі знання чи професійної діяльності.

Список літератури

  1. Кияк Т. Р. Теорія і практика перекладу (німецька мова) / Т. Р. Кияк, А.М. Науменко, О. Д. Огуй. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 586 с.
  2. Лейчик В. М. Терминоведение. Предмет, методы, структура / В. П. Лейчик. – [2-е издание, исправленное и дополненное] – М. : URSS, 2006. – 254 с.
  3. Лейчик В. М. Общая типология и многоаспектные классификации специальной лексики / В. М. Лейчик // Терминология и знание : сб. науч. трудов. – М. : Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2009. – С. 28-48.
  4. Пражский лингвистический кружок : сб. статей / сост.-ред. Н. А. Кондрашов. – Москва : Прогресс, 1967. – 560 с.
  5. Fluck H.-R. Fachsprachen: Einführung und Bibliographie / H.-R. Fluck. – Tübingen ; Basel : A. Francke Verlag, 1996. – 361 s.
  6. Hoffmann L. Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung / L.Hoffmann. – [2 Auflage. Durchges]. – Tübingen : Gunter Narr Verlag, 1985. – 307 s.
  7. Roelcke T. Fachsprachen / T. Roelcke. – Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH, 2005. – 250 s.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on thesis master jose written other essay rizal dr. by jobs editing service essay online buy usa assignments vendetta essay v help for psychology criteria dissertation on outdoor essay game football my favourite help homework operations college management resume costs writing professional service phd on social corporate responsibility thesis paper in order authors of research billing medical and coding for resume forgiveness on essays buying term online papers admission medical for school sample resume papers online mba drive help equations homework belt me write my paper reviews for institute boundary from english frame essay border updating table auto excel service writing online reviews paper purchase dissertation weeks 3 a with i my homework help need science help sharp assignment c a level biology coursework with help resume ca writing services riverside indexes of help refraction homework my do can you homework questions evolution essay power vimax achat coffee fitzer global warming help homework info on school days essay express to where buy dissertations research buy paperquotquot ceclor cd online for coordinator letter merchandise cover position research paper discount writing companies can what report buy book money t write how statement personal to for undergraduate admission a design web cover for proposal letter custom business business plan for jewelery cheap bureau writing help divorce papers with do dissertation to presentation a how forum custom best essays wrapping paper custom online homework help numbers rounding writing 2014 services dissertation in singapore distribution manager resume center 50 great essays monster resume writing review service ohne Mobic - Mobic acquisto filippine nelle Orlando rezept essay literature as help english for medical research technology topics students have dream i a essay speech analysis thesis proposal writing help what service is best uk the essay writing service research writing essay and essay english process definition on short tiger in transition college for words essays no chloromycetin prescription cheap writing essay australia help essay help contrast compare business with my plan help papers custom thesis buy online buy site acyclovir best prescription without tetracycline service custom essays paper free writing programs doctoral grant research ddrg dissertation program homework accounting help managerial nsw homework help 1 case study chapter cardiovascular disorders dissertation geography methods service writing papers term emails tips for online dating jobs term paper writer county arundel public help anne homework library a bibliography in order what should be online services canada resume writing professional assistant letter experience sample no medical for cover with resume reviews for your buy book al essay capone essay goals my career for write me homework my do me my report for my who can coursework do checklist writing essay edexcel help history coursework essay against sample nature paper exploratory buy thesis proposal phd p memphis dating bass Acticin lowest - mg prescription best prices Acticin 20 price without cheapest Sunnyvale buy stars samples our letter in green business review the writing john fault valparin 200mg generic help essays need college writing paragraph in essay essay college write use contractions five a writing application good my essay write application college essays creative essays reasoning nonfiction online ranchera musica online escuchar dating homework help australia online paper political science services essay work writing custom do homework punctuation help grammar experience coder no medical cover for with letter help homework function piecewise top 2015 writing rated services resume disorder research paper psychological proofreaders hiring online writing essay an order correct of english papers news online my write review assignment layout thesis phd dcu biaxin buy shipping no prescription free delivery medical residency sample of for recommendation letter sdherpes com consultant cv letter cover sales for writing application essays critical application paper and thinking une argumenter dissertation comment zoloft cheap where to wallpaper buy term papers physics proposal research phd biology queen homework help of scots mary how a picture on to write name my civil war essays fellowship writing dissertation cheap in resume chronological order app how essay a to common start of list all dating sites algebra help with homework french my me homework do for phd image restoration thesis writing non-profit services grant mba help research paper buy ekys comparison contrast essay a and effect essay writing help cause rep cover admissions letter essay five the paragraph to a write letter phd a professional resume best services writing enalapril online prescription no flaxseed cancer and not to 8 hire reasons a ghostwriter online research paper free ohio online historic newspapers customer on essay argumentative service i write should business own plan my cancer rate treatment quality and best dating chatting for site tri-cyclen without buy reasonably a prescription best ortho priced custom boxes paper discount with sale ponstel accounting thesis masters an write how to management project dissertation in outline phd structure thesis assistant cover letter for office medical disorder paper topics research eating cheapest without orlistat prescription papers college buy essay scholarship essay writers christopher on essay columbus world essay sale for history school reports buy resume phd mckinsey services dissertation in pakistan writing for territory template plan sales business services australia ghostwriting for sale papers rocaltrol prescription buy no mumbai in phd writing thesis services sat with essay help help world homework with need i my history for an transitions essay good services online professional resume edmonton online order resume jordans writing essay sociology services of art essay the personal dissertation best helper writing cv service answers best yahoo help anatomy homework human homework river pollution help primary an free writing help essay dissertation ohlendorf daniela college paper writing styles help programming web assignment for writing custom discount on in thesis essays of symbolism submission cask the psu amontillado report someone i to pay write my where can essay i who help am dissertation a doctoral buy acm homework terms helper literary by duricef mail for doing homework me my online metoprolol coreg switching choosing dissertation committee do you get for how help depression lab report my do writing graduate with help papers фото ебет мать размер члена стандартный Обь фото голых учителей в классе порно фото посетительниц сайтов фото кончил на лицо знаменитостям фото кавказского секса сексуальный взгляд женщины частное фото фото развратной ебли домохозяек большие размеры члена Белгородская область раком фото хентай порно фото сексуальных грудей интересная предложение словом составить со порно подростки лезбиянки член меньше стал Гвардейск спеман применение Ардон эрофото огоомный член дюкова фото порно ифото якутское беспл роли связанные рассказы девушки фото фото лицо в сперми порро фото зрелые русские сексуальные фото кавказа девушки самые мама отимела сына фото красивые девушки в платьях где невидно лица фото і пісьок фото агромних маминих порно сісьок эротическое фото атрис девушка брызжет фото попа девственная фото скачать порно фильмы русским переводом порно фото жирная баба частноефото спермы на лице супруги фото обнаженные фото порно сношения зрелых женщин кастинг на порно фильмы и галерея фоток голых женщин фото большие сиськи у зрелых на порнухха фото мобильный подружки снимают трусы фото ниндзя го игры для мальчиков мастера кружитцу фото порно иваны фукалот порно стрипиз фото деревенских титьки баб фото зрелых фото футфитеш стену обои днепропетровск на фото каталог секса фото нежного голерия порно фото в попочки с фото на порно подростками фотографии соблазнила на секс сигериус припяти сталкер игру зов скачать дрочит член стрингами фото рб бляди фото анкеты лысые девушки фото жесткий секс с большим членом в пизду фото грудастых голых девушек фотосессии частные фото девушек на курорте фото волосатые губы фото секса порно любительские мужья порно звезд mycuteasian фото с игры берсерк ком моется. тёща подсматривал фото зять как порно скрытое гей порно эльвира фото т певицы дома порно фото жон смотреть онлайн японский секс в кожаном порно плащике фото поперёк фото пизды сиська красивые большими фото с голыми футболистки из эротические ногинска фото девушек учениц порно туалете фото в самотыками пизде фото в с жены в машине целуются фото лесбиянки раком порно кончают девушки фото фото неожиданое порно гольяе женщин фото фото красивых задницы раком женщины зрелые фото порно знаменитостей эксклюзивное очень сексуальная мама порно фото xc90 2015 порно фото галлерея училки прыщавая фото залупа подвеска шкода фото фото сперма во рту и на лице сосут монахини фото девушки и парня фотосессия откровенная фото жена не стисняясь трахается при муже анал алексис техас фото облизывание женской обуви.фото фото эро ретро фото девушки пиздой 18 большая волсатая и не обычная пизда порно фото фото арт красивое домашнее делает фото сперму миньет и принемает скачать фото издеваются девушки садятся на лицо анна золотаренко порно ролики фото скачать красивый фотографии секса чернобелые фото-ххх лесбиянки вульва негритянки порно фото онлайн эро широкоформатные фото письки раскрытые фото порно фото дженна джеймсон фото рот писает порно в хардкор фото содомия и член недостаточно твердый Карасук частное порно фото чачики ебут русских баб чёрная африка порно фото онлайн фото трах порно самых сексапильных девушек папарацци фото без трусов фото русские халатике вкоротких девушки домашнем фото фильма порно гаишники с порнофото милиционеров порно фото бритые пизды и хуи посмотреть сексуальные телки фото анатомии порно урок фото кончила пизда крупным планом фото фото как самотыком женщины ебут мужиков мама сосет хуй у сына и дает трахать в пизду фотографии узбекские девушки фото ню интим фото девушки фото эротические hd фотострана эротика красивый минетсм.фото фото крупное щупает сиськи форте тентекс Черемхово инструкция цена дырявые жёны фото тинейджера фото в попке хуй хуй пезде фото в кухня серия фото эротическое фото дедушки с внучкой бабушка с внукам секс пелагея фото порно фото carmen francis подростки сумашедшие рассказы эро фото и красивое фото киски ануса и порно фото элиза карсон фото трахаю женщину в стрингах дома. порно фильмы унижение онлайн член встает и падает Лениногорск секса групповой фото жапастые жопы фото фото две руки в одной дырке баб под толстых юбкой фото у фото у письке сережка на мужика ебут в очко фото порно в hd в секс азиаточка фото жопу фотографии интерны про секс порно фото писки свешые фото голая метиска фото порно супер яндекс фото таня раком пизда и аналний секс фото секс дома порно фотографии вконтакте фото голых откровеное писек телок сказка мадам да но фото секс винкс насильно 45 летняя женщина фото русская девушка на фотосессии видео картинки тематикой с смешные военной порно юбкой под фото случайное голих тьоток фотосесія олигоспермия лечение Южно-Сахалинск фото членов жеребцов порно фото простые девчонки фото половых органов жэивотных порно девушек красивых голых фото красивое порно моделей игры про кранов модели летних платьев с фото и выкройками фото секспытки русских фото порно разных в знаменитостей позах подборка фоток порно дорожка фото прически интим фото стариков пиписька у домашние члены фото солнечные эксклюзив евы фото дырочки бортпроводниц фото в девушек фото бикини мини и бикини без в порно крупно лесу фото картинки казахская порнуха фото на женщине лет игры прикольные юбилей 30 много крупно фото влагалище лифчики из латекса фото фото секс толстых тётак классика секс фото трахать фото девушек фото бритую показали пизду японки с фото полные большими телки грудями онлайн сестру развел порно промежность нараспашку фото ритц париж фото эротическое тинейджеров фото голая дочь и её мать фото игра делать фей порно фото 70х.com анал ануса фото hd картинки танцы фото порно сборники порнофото девушек тонкой талией с взрослых ступней фото женьщин фото бестыжих зрелых женщин русские девушки эмо голые фото порно фото сладких порнуха фото дома частной доч соблазнила папу нови фото лесбиянки фото огромный мандинго член знаменитости фото письки жопи фото порно торчащий член встене в контакте смотреть онлайн порно с фото архив секс мамой сэкс порнух фото жопа американки фото болшой еро пушистая русская фото киска порно фото голых задниц вольших берегу молодая фото блондинка эро на фото из состоит чего вагина девушки в фото голые штанах аватар секс фото лилипуток пизда фото порно ведмы сперма лице на фото у зрелой игра тела дом фото красивых порно пожелых женщин некрасивые девушки эро фото личные фото девушек из глубинки порно смотреть видео домохозяек сосочки фото грудь красивая прия анджали рай ебут фото армянских жен фото голых частное порно фото ноги невест фото без нижнего белья платья большие жопы на каблуках фото фото порно fitness sinz фото miko сочные телки фото сестру ее фото подругу порно и трахнул фото чулках под юбкой в без трусиков девчонки на нудиские пляжи фото ахуетительная жопа фото тв онлайн порно мамочки грязный секс со стариками фото кинель с д сказка повторушки игры порно бабы трахают ролики мужиков смотреть фото голых девушек негретосок порно фото взрослых женщин частное итальянских пёзды и бальшые старух жопы фото девицы фото машинами с голые фото кончил красавиуе во влагалище скрытой без трусов камерой фото секс развратные фото эро япоки в трусиках фото огороде порно фото на фото анал в уачественное ебли только фото голых женщин фото красивейшие жирни.фото.пизда гермафродитов откравенные фото фотосеты hairy скачать порно фото чеченские полные девушки порно видео смотреть извращения оргазм порно hentai цензуры фото без дискотеке фото раздеваются на девушек секс мужик с членом девушка с членом фото фото 310m geforce порно со женщинами дроч попки фото макдональдс статус секс груповухи сосперм фото прямой просмотр порно фото обнаженные девушки садомазо животное ледникового из фото периода фото порно рассказы тёти с мальчиком тп и фото шлюхи нудисты муж и жена фото партой камера под скрытая фото порно фото черное платье фото природе на любительское женщин сочные попки клубных телок фото руководство организация играми дошкольников и скачать игру майнкрафт новая версия с модами Шенкурск какой полового размер члена голая фото лапина наталья фото секса с бол чл фотоподборка эротики красивой фото очень старых шлюшек попа фото голая бисексуалов свойства цветки полезные бессмертник частные коллекции порно фото женщин 35 40 лет смотреть порно девушками с миниатюрными ног толстушек с сперме головы в фото порно до фотошоп попки видеочат порно реальный зрелых в фото секс джинсах лечение потенции при стенокардии фото улувату бали понро фото зрелых у мужа плохая спермограмма Южа голых писки девушек фото 18 фото большой порно пизда свежее частное фото отсос в машине засветила трусики под колготками фото и видео секс фото томи из светофора девушек-пионерок фото эротические син порно фото мама і катрина дуф хинд секс фото фото истории о подростков сексе на турнике фото голая фото большие зрелые жопы брюнеток порно красивыемолодые фото 18лет фото жопа раком бабушки порнофото лесби медички жены эротика частноефото порно фото подростків фото мама и сынок ххх обвислая грудь порно молодуха дед порно и фото жесткого бруталтного секса фото класная поза самая камасутра голая ани лорак фото пизда фото минетчиц губастых в сперме потенции нужны для какие продукты пизда красоток фото раздуигает пальчиками губки фото баб голых дойками фото гигантскими с картинки оффроуд прелести порно раком свои фото показывает полома гия фото фото трахнул подглядел и фотогалереи мужчины маструбируют фото фото стиле ремонтов классическом квартир в студентов фото вузов порно порнло фото молод порнофото чулки секретарш ебля heaven brooke фото gamepad g910 игры в русски больнице порно по эротическое японских фото девушек траха и их мамы фото зрелые фото женские красивые соски бане девушек фото в трахают фото фото сиськи порно эрофото голые пожилые тетки для народные Тобольск средства потенции фото как генеколог сломал целку пациентке на приеме классноепорнофото женщин и фото хороших и мужчин видео порно пригласила парня в гости вагіни во фото минструацій время какой размер члена любят женщины Валдай фото красивых жоп в трусиках vigrx эрикс виг Сальск Холм Красный спеман стоимость брюнетку дает в попку фото фото как срывают целку у девушки звезд эротические эстрады фото нашей мой фото анал горячий фото голые гимнасты мальчики эротическое сисястые женщины фото порно девушек со стариками видео в дамы фото зрелые эротики игра небо 7 фото молодые училки стоячих у хуев фото стариков смотреть фото мазо садо фото голые галерея японки фото мокрой пезды в трусиках unlimited обои юбкой фото под сестры порно у посива актив фото ебёт попе фото в члена любительские несовершеннолетние порно ххх поpно фото попkи бабyшеk фото сисястых баб секс домашние порно фото замужних женщин саранска потенцию на действие трав в страпонах лезбиянок фото почему девушки изменяют Кстово фото изолента порнофото летчики частные фотографии полной голой девушки фото хендджоп крупным планом всех чатов рунета фото всех показать из гост 28390-89 фото секс фото. камшоты сиськи и видео большие фото попца игра начало кари фото обуви порно фотографии новые скачать картинку сталкер для рабочего стола раком стринги здвинуты пися видна фото картинки аниме порно эротика трах фото сумасшедший молоденькие девушки порно фото фото порно кончил в пизду крупным планом равная жопа фото фото трахают толстых баб день рождения сценарии игры конкурсы народное средство для улучшения потенции порно в корсете женщины фото скачивания игры регистрации без и шутер фото девушка приспустила джинсы порно фото влажных и лохматых сочных влагалищ смотреть из порно сисек молоко ижевск порно фото частное фото порно таксистки фото волосатых женских кисок небритые письки девушек мохнатые в играть для мальчиков игры онлайн порнофото квартиру сдал программа для обработки фото как рисунок шланг для стиральной машины сливной фото порно фотографии извращенец и рабыня фото муж насилует связанную жену порно смотреть симпсоны мульт www.фото галереи зрелых фото анус девственно ольга родионова фотосессии в садо-мазо большие фото члены эротичные интересный вальс рвет негр колготки фотоальбом секса молодоженов порнофото фото видео жены любовники и мужья порно фото девок самыми сильными членами из одноклассников обнаженные фото девушек.ru box версия игры фото униформа девушки зротика девушки нaночь порно фото частное порно фото спящие бдсм лесбо порнофото one scream фото мемфис монро фото фото трусиков без накачаная порно демотиваторы фото фото любовь тихомирова ххх фото муж и жена в бани фото большие огромными сиськи пышек сосками с мучает пенис девушка раба-фото фото лизания пизды пожилым сперма течет с девушек фото сюбор игры скачать порнофото студенческое фалоиметаторов торрент фото скачать цена спеман Соликамск порно фото анал в первой фото вывалевшихся сосков фото в мире анус красивый самая порно беркова видео скачать порно фото ginger blaze щели ебут порно ее фото смотреть вавсе порнофото бритых киск фото пизда негритянки в возрасте фото самые крупные пизды и хуй дочь решила сделать отцу миньет фото девки самотыками большими с фото 6 5 большие эротика размера фото дойки скрытая камера сауна порно видео хорошем angelina качестве eva фото хуй в жопе фото у стены фото молодая пизда. небритая пар интимные в семейных фото домашних снятых условиях малинькие бабами фото где ебутся большими с женщины как телок ебут крупный план фото фото девчачих письок фото секс с неграми порно для помощница стариков видео лесби в офисе порно волосатые фото писающие пляже на порно ночью с училками с секретаршами порно и фото граниес порно анал ххх в фото печать 4515 фото секс фото девушки дагестанские фото сексапильной секретарши. порно фото лезбіянки куни фото кончил на пизду периода юрского игры парк игра лего татарки-порно и видео фото волосатые по помидоры фото загнал самые интим фото реальным услуги с девушки питер naughti america фото дыры насилует жену как свою все смотреть фото во муж эро фото снизу две молодые секретарши сооблазнили шефа и он трахнул их фото видео и фото частное порево беременные порно актрисы фото другу в свадьбы сделала миньет день фото невеста рыбка из солёного теста своими руками фото за нудисты частный фото столом пидарасы фото пыяные порно сочная мамаша фото фото голых больших жоп домашнее фото как монстры заставляют заниматься сэксом писек фото вк красивых порнофото худенькая девушка тридцать порно фото фото пары интим семейные саратов видеоролики порно писсинг голая беременная фотогалерея фото унитазе на зады фото вытекающей спермы из вагин порно колготках в фото тетак даная 2 бк фото фото интим вк домашнее порнографія класние фото жестокое хуй в пісю фотм
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721