ФАХОВА МОВА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111.2’276.6:636

С. А. Вискушенко,

Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир

 

Статтю присвячено дослідженню теорії поняття фахова мова як лінгвістичного феномену. Увагу зосереджено на узагальненні та систематизації існуючих головних наукових підходів сучасної лінгвістики до вивчення поняття «фахова мова». В роботі викладено інформацію про становлення, актуалізацію та розвиток основних й взаємодоповнюючих концепцій, на які спирається сучасне термінознавство. Зокрема, розглянуто загальні особливості кожного з напрямів та встановлено їхні відмінні ознаки й недоліки. Особливу увагу приділено домінантним властивостям та функціям фахової мови.

Ключові слова: фахова мова, термін, термінологія, фаховий текст.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

        Статья посвящена исследованию теории термина как лингвистического феномена. Особое внимание уделяется обобщению и систематизации существующих главных научных подходов современной лингвистики к изучению понятия «профессиональный язык». В работе изложена информация о становлении, актуализации, а также развитии основных и взаимодополняющих концепций, на которых основано современное терминоведение. В частности, рассмотрены общие особенности каждого направления, установлены их отличительные признаки и недостатки. Рассматриваются доминирующие особенности и функции профессионального языка.

        Ключевые слова: профессиональный язык, термин, терминология, специальный текст.

PROFESSIONAL LANGUAGE AS THE CENTRAL ELEMENT OF LINGUISTIC STUDY

The given article is devoted to the research how the theoretical interpretation of the notion «professional language» as a linguistic phenomenon has been developed. The special attention is drawn to the generalization and systematization of the major modern approaches to the notion «professional language». The article highlights the information about the formation, updating and development of the basic conceptions which are considered to be fundamental in contemporary terminology studies. In particular, general peculiarities and distinctive characteristics of each position are under analysis. The paper focuses on the definition of the majour notion of the research. Professional language is considered to be the complex of all means being used in professionally restricted area of communication in order to ensure mutual understanding among people working in the given sphere. Its functioning is provided with accurately determined terminology. The results of the research can serve as the theoretical and practical basis for further study of the notion «professional language».

Key words: professional language, term, terminology, professional text.

Постановка проблеми. Невпинний розвиток, охоплення наукою і технікою всіх сфер нашого життя призводять до підвищення ролі фахової комунікації в суспільстві, що спонукає науковців досліджувати формування та функціонування фахових мов різних наук. Відсутність інтегрального підходу до дослідження поняття «фахова мова» зумовлює потребу поліаспектного дослідження цього явища.

        Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовні теоретичні та практичні аспекти вивчення фахової мови як лінгвістичного феномену, на які ми спираємося у своєму дослідженні, розкриті в роботах К. Я. Авербуха, О. І. Голованової, Т. Р. Кияка, В. М. Лейчика, В. Ф. Новодранової, Е. Ф. Скороходька, M. Brekke, H. Felber та багатьох інших термінознавців.

Актуальність дослідження обумовлена тим, що незважаючи на стійкий інтерес до вивчення питання тлумачення терміна «фахова мова» протягом декількох десятиліть, дотепер не існує єдиного загальновживаного визначення цього поняття. Різні дослідники пропонують своє розуміння означеного терміна. Несхожість визначень пояснюється не стільки багатогранністю поняття «фахова мова», скільки різними підходами щодо вивчення цього явища.

Виклад основного матеріалу. Термін «фахова мова» («Fachsprache») набуває широкого розповсюдження в 60-70 роки ХХ століття в німецькомовних країнах зі значенням «мова певної галузі, фаху». Однак окремі уявлення та перші роботи, що відображали різні сторони та властивості цього явища, стали з’являтися в зарубіжній лінгвістиці ще в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.

Уперше термін «фахова мова» було вжито представниками Празького лінгвістичного гуртка [2; 4]. Вони стояли на засадах функціонального підходу щодо лінгвістичного аналізу мовних систем. Широкого розповсюдження набула теза про те, що найголовнішою рисою мовних систем є їхнє функціональне призначення, практичне застосування, тобто мова має цілеспрямований характер. Розглядаючи фахові мови як функціональні різновиди сучасних розвинених національних мов, як підсистеми цих мов, представники празького лінгвістичного гуртка вважали, що фахові мови обмежуються фахово-галузевою сферою мовного спілкування й протиставляли їх побутовій сфері, сфері сімейних відносин та відпочинку людини [4, с. 17]. У британській та американській лінгвістиці для позначення фахово-маркованої лексики використовують термін «language for special/specific purposes» (LSP) – «мова для спеціальних цілей», який увійшов у вжиток наприкінці XX століття. Під спеціальними цілями розуміють сфери суспільних відносин (наука, економіка, право, мистецтво, медицина тощо). Вітчизняна ж лінгвістична традиція, наслідуючи німецьких вчених, використовує термін «фахова мова».  Вважається, що джерелом розвитку фахових мов передусім є науково-технічний прогрес, оскільки інтенсивний і постійний рух суспільства вперед призводить до появи нових реалій, виникає нагальна необхідність використання мовних засобів, які були б здатні з найбільшою точністю виражати ці наукові поняття. Отже, поява різних фахових мов обумовлена вимогами суспільства, суспільної практики.

Найбільш розгорнуте та релевантне висвітлення поняття «фахова мова» простежується в німецького лінгвіста Л. Гофмана, який висуває тезу, відповідно до якої «фахова мова – сукупність усіх мовних засобів, які використовуються в спеціально окресленій комунікативній сфері з метою досягнення розуміння між усіма фахівцями даної галузі» [6, с. 53]. Отже, базовим критерієм виділення фахової мови є співвіднесеність з певною галуззю знання чи професійної діяльності та відповідною комунікативною сферою. Незважаючи на те, що дефініція Л. Гофмана відрізняється послідовністю й логічністю, таке тлумачення, як слушно зазначає Т. Р. Кияк, не враховує того факту, що функціонування даної мови обумовлюється чітко окресленою термінологією [1, с. 29], тобто термінологія виступає головним джерелом мовних одиниць та інформації будь-якої фахової мови.

Аналіз лінгвістичної літератури з відповідної проблематики [1; 2; 5; 6] дозволив дійти висновку, що хоча специфіка лексики фахових мов не є однорідною (застосування певних граматичних категорій, синтаксичних конструкцій і текстових структур), незважаючи на той факт, що кожній із фахових мов притаманні власні особливості, традиції, що склалися історично в процесі її становлення, усім фаховим мовам все ж таки властиво багато спільних рис. Отже, вважаємо за потрібне виділити такі вагомі ознаки фахової мови: 1) тісний зв’язок з певною науковою галуззю; 2) специфічний набір мовних одиниць; 3) вибір і використання мовних структур загальновживаної мови в межах фахової мови згідно з вимогами певної наукової галузі знань чи професійної діяльності; 4) намагання дотримуватися норм загальновживаної мови на рівні морфології, лексики, синтаксису й організації тексту; 5) міжрегіональний характер фахових мов; 6) наявність писемної та усної форм.

Базовим завданням фахових мов є забезпечення мовними знаками для точного та економного сприйняття  відповідних галузей знань чи професійної діяльності й досягнення розуміння між усіма фахівцями певної сфери [5; 6]. Таким чином, до найважливіших функцій фахових мов можна віднести номінативну, комунікативну та інформаційну.

У загальному вигляді фахові мови ділять на наукові (мови астрономії, генетики) та ті, що наближаються до практичних потреб сучасного суспільства [3, с. 34]. Крім того, всі фахові мови можна класифікувати «горизонтально» і «вертикально» [6, с. 64-65]. Горизонтальний розподіл включає в себе розмежування фахових мов за предметними галузями. Таким чином, у межах фахових мов прийнято розрізняти мови соціальних наук і  технічних галузей, які мають відмінності не лише на рівні терміносистеми, але й на рівні організації тексту й мовної структури. Вертикальний розподіл передбачає диференціацію фахових мов за рівнем абстрактності, типом мови з погляду природності-штучності, складом учасників комунікації, сферою функціонування. Важливо зазначити, що хоча вертикальні класифікації вважаються допоміжними, їх важливість ніхто не заперечує.

На сучасному етапі розвитку термінознавства методологія вивчення фахових мов спирається на три основні й взаємодоповнюючі концепції, а саме: 1) системно-мовну; 2) прагмалінгвістичну; 3) лінгвокогнітивну [7, с. 16-17].

У межах системно-мовної концепції фахову мову трактують як систему мовних знаків, що використовуються у фаховій комунікації. Особлива увага приділяється детальному розгляду принципів можливої організації мовних одиниць фахової мови та відношень між ними. Серед найбільш помітних і специфічних рис цього напряму є теза про системну організацію фахової мови, оскільки вона (фахова мова) є частиною загальної мовної системи і підпорядковується всім її законам: виражає систему понять окремо взятої галузі знань, відображає та обумовлює окремі сторони навколишнього системного світу. Підкреслюється також, що хоча лексичний склад фахової мови містить терміни певної галузі, міжгалузеві та загальнонаукові лексичні одиниці, напівтерміни або професіоналізми і номенклатури, загальновживану лексику, професійні жаргонізми, але базовою лексичною та понятійною одиницею фахової мови все ж таки є термін. Таким чином, термін розглядається у співвідношенні з системою мовних знаків фахової мови, його місця в цій системі, оскільки, на думку прихильників такого погляду, термін існує лише тоді, коли він є елементом цієї системи. Так, представниками системно-лінгвістичної концепції було вироблено загальне розуміння поняття «термін» як елемента фахової мови, який є лексичною одиницею (слово чи словосполучення) певної фахової мови, що виражає загальне-конкретне чи абстрактне поняття певної організованої галузі пізнання чи діяльності. Отже, відповідно до цієї концепції, найбільш важливою ознакою фахової мови є її системність, яка забезпечується шляхом об’єднання мовних одиниць фахової мови на основі класифікації понять і встановлення відношень між ними.

Прагмалінгвістична концепція не заперечує існування фахових систем мовних знаків, але оскільки найвагомішим засобом вираження фахової мови виступає фаховий текст, то на перший план виводиться саме він, а отже, і його контекст та контекстуальні зв’язки. Іншими словами, відбувається певне зрушення відносно значення мовних одиниць фахової мови, оскільки інтерес науковців зосереджено на вивченні того, що фахівці намагаються виразити  за допомогою своїх висловлювань, а не на тому, що означають мовні одиниці в складі висловлювань. Вважається, що фаховий текст має певну прагматичну настанову, побудований за певними правилами сполучуваності мовних знаків фахової мови, які поєднані умовами зв’язності, цілісності, завершеності, з урахуванням цільової установки автора й умов професійного спілкування. Урешті-решт, мовні одиниці фахової мови розкривають усі свої властивості та ознаки тільки при реальному вживанні у фахових текстах. Підкреслюється, що фаховий текст є продуктом діяльності його творця – фахівця, і пов’язаний з рівнем розвитку певного фаху, з його професійним знанням. Важливо відзначити й те, що особлива увага приділяється комунікативним умовам, у яких утворюється фаховий текст. У цьому випадку фахова мова розглядається не тільки як система мовних знаків, які уможливлюють фахову комунікацію, а як висловлювання, за допомогою яких відбувається фахова комунікація. Таким чином, з огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, що в рамках пропонованої концепції центральне місце займає фаховий текст, який  виступає складним комунікативним механізмом/адресатом, посередником комунікації між фахівцями.

Відповідно до лінгвокогнітивної концепції в центрі уваги виступають продуцент і реципієнт фахової комунікації. Основний акцент робиться на виявленні характерних рис відображення сприйняття фахівцем оточуючого світу в мовних одиницях фахової мови. Фахова мова розглядається як особливий когнітивно-комунікативний простір, в основі якого лежить комплекс значимих понять, концептів, категорій і субкатегорій. Вважається, що одним із пріоритетних завдань у рамках означеної концепції є аналіз фахових мов з метою розуміння загальних когнітивних механізмів. Особлива увага приділяється інтелектуальним передумовам при вживанні фахових знаків у фахових текстах. Відзначається, що достовірні пояснення функціонування мови можна отримати тільки при зверненні до когнітивних структур репрезентації знань. Відтак, базисом лінгвістичного дослідження, відповідно до цього напряму, стають когнітивні властивості людини-фахівця. Прихильники цієї концепції розглядають термін як  явище, у якому реалізуються механізми пізнання певної галузі знання чи діяльності та в якому представлені структури фахового знання. У руслі зазначеного підходу термін характеризується  в його дії. Окрім того, стверджується, що учасники професійного спілкування застосовують як мовні та фахові наукові знання, так і індивідуально-особистісний досвід (фонові знання), а це, у свою чергу, уможливлює дослідити семантику терміна, його використання в дискурсі та взаємозв’язок з людською діяльністю.

Висновки. З огляду на вищезазначені наукові підходи до вивчення фахових мов, можна зробити висновок, що сучасна лінгвістика фахових мов характеризується поліпарадигмальністю, тобто використанням надбань різних наукових концепцій у проведенні лінгвістичних досліджень. Головна особливість усіх поглядів полягає в підході до фахової мови як до явища, яке існує для досягнення розуміння між усіма фахівцями певної галузі знання чи професійної діяльності.

Список літератури

  1. Кияк Т. Р. Теорія і практика перекладу (німецька мова) / Т. Р. Кияк, А.М. Науменко, О. Д. Огуй. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 586 с.
  2. Лейчик В. М. Терминоведение. Предмет, методы, структура / В. П. Лейчик. – [2-е издание, исправленное и дополненное] – М. : URSS, 2006. – 254 с.
  3. Лейчик В. М. Общая типология и многоаспектные классификации специальной лексики / В. М. Лейчик // Терминология и знание : сб. науч. трудов. – М. : Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2009. – С. 28-48.
  4. Пражский лингвистический кружок : сб. статей / сост.-ред. Н. А. Кондрашов. – Москва : Прогресс, 1967. – 560 с.
  5. Fluck H.-R. Fachsprachen: Einführung und Bibliographie / H.-R. Fluck. – Tübingen ; Basel : A. Francke Verlag, 1996. – 361 s.
  6. Hoffmann L. Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung / L.Hoffmann. – [2 Auflage. Durchges]. – Tübingen : Gunter Narr Verlag, 1985. – 307 s.
  7. Roelcke T. Fachsprachen / T. Roelcke. – Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH, 2005. – 250 s.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

business buy plan pay here here help assignment get chemical engineering with help homework phd abstract essay hamlet of college online a buy essay database thesis phd canadian order application letter cover and resume of and essay response help summary esthetician for medical letter cover essay a narrative buy buy where a4 to paper toronto in management capital working phd thesis caps viagra ankara of in research paper order sections uk acknowledgements dissertation buy india lexapro get where a without prescription to purchase benadryl nj resume writing services reaction paper guidelines writing for homework help papers custom term best written no order cheap online - script Garland Taliz ordering cheap Taliz geography related dissertation discipline in 12 k homework help research paper buy art writing services in dissertation jobs singapore contact write paper my online newspapers washington state english paper service writing my writing custom essay write meaning for essay man search viktor frankl papers test school online secondary dissertation brainstorming on writing custom essay lab study disorder case identity dissociative sybil hr thesis on phd custom essay writing best website helpline homework student vat thesis phd on cheap assignment write my essay writing help melbourne arrange to word how alphabetical bibliography in in mac order dissertation style doctoral apa reference study disorders personality case custom cheating essay website buy articles for to on criticism essay write how an help paragraph conclusion essay help common 2015 essay app with cheaper the dozen essay by state help essay admission keene college statement someone paying your personal to write job for experience letter sales with cover no paper security border research dogs compare and contrast and cats les geek dating geek 2 proquest dissertation order help homework witches phd com thesis dissertation analysis character the necklace essay limits services mba admission paper cloud helper against discrimination essay obesity my homework do assignments of world technology essay bachelor my write thesis south jersey service writing resume arena help simulation homework with une en histoire comment dissertation rediger thesis statement card credit case depressive disorder with psychotic study major features with help uk dissertation for statistics essay college admissions volunteering help brisbane resume service cheap writing to buy essays where coupon meister essay custom engineering my homework do data thesis phd integration essay ayn anthem rand thesis club essay fight job description sales for essay writing me for somebody titles essays help for with professional help essay college thesis post custom uk essays do my experts forum homework help homework jiskha help live writing 6 with months dissertation help a order essays sequential essay potter harry master saarland htw thesis best writing cv service executives london for essay cheap buy latino verecundus dating prescription Leaf line without Silagra Rapids Silagra - sale on a for cheap buy online Clozaril generic months guy a 8 for dating been dissertation m filmbay crime sr2 898 nyu academic ebook html on ebooks application recycling best buy resume custom writing journals interview case hire accenture experienced study collage write my essay grades homework get does help students better scholarships essay creative writing good resume do job narrative essay in order chronological route a plan garmin a on makers research card paper source dating shelts online thesis assignment writing service writing adelaide resume professional retention minority dissertation employee thesis by writing and et anderson assignment scholarship essay helpers graduate essay admission utd help with math problems help free 2a 19 accounting help problem homework canada writing service resume custom org reviews essay essay writing help narrative traumatic paper stress disorder research post orlip 500mg 1742 buy marijuana degree thesis bachelor's statement creative writing florida chicago toronto services best writing resume online homework helper essays georgetown application 2014 best resume writing dubai services nj bibliography bibtex order personality disorder essay with 4th help application edition essay revised write college w homework algebra help fit so harmonies bach htey meoldies that his paper of research autism year homework new chinese help essay florida university of application argumentative ppt essay narrative essay order coursework gcse osmosis biology potato help writing sentences paper smell networking thesis on research msc in starters college essay resume helps buying Ceftin online business restaurants template for franchise plan library county homework king help help fractions homework adding beauty essay inner on loneliness essays study case evolve help writing online resume services best reports not to to my homework my or do homework do homework geometry help answers examples resume picker order dissertation newcombe help doctoral essay cheap writing australia billing coding cover letter and medical for examples when pay homework have must i my 80hd do attention never i can i writing papers custom while written essays high essay legit services do algebra homework math my engineering phd thesis paper tips college writing research writing essay uk homework help physics reddit for school medical diversity essays to committee asking someone your thesis be on plans nursing online care statement good salem trials witch for thesis order dissertation of contents somatization case studies disorder statement medical personal a writing for residency yahoo help homework math service essay business school editing essay help animals dissertation service singapore help annotated services writing bibliography job resume sample medical biller for essay help nyc teacher application online essays buying safe what on i essay can my write persuasive disorder cognitive on paper research cache assignment 3 level help kidnapping plans executive protection online essays college admission successful 50 abortion why reasons be illegal essay should manager cover letter unknown hiring a descriptive coaster essay roller ride on party atheist dating communist china singapore in guide writing services dissertation buy mba cornell admission essays write for essay me college do cant coursework my service manuscript editing latex phd thesis anu phd proposal what is dissertation a nicki minaj mill meek and dating are angeles los essay writer written professionally essays игра о стихиях же в туда в в и выебать пизду рот фото ещё икончить фото порно частное порево 52240 бисер фото одетые и раздетые откровенные фото фото ногами член нормальный размер хуя Терек вприсутствии мужа фото жена трахается неверная фото. погода в клесові Порно клитор лесби порно фото cassandra с игры джордан порно фото зрелые большие задницуы порно фото как сыновья ебут своих сисястых мамочек эротические порно фото мамочек пизды блондинок фото порно фото таня русова каталог порно фото насильников о здравии записка образец фото.девки ласкают свою киску. частные эро фото женщины в чулках в машине голый лелипут как трахнул пизда фото крупный планом фото голых школьниц студенток мико фото хатцуно порно фото старых и пожелых фото крупным планом зрелых вагин порна фото заафилма Секс фото порно втрьох порно самолете фото в пирсинг интимных мест мальчиков фото лалита милявская фото порно пениса домашняя эротика фото Звездные онлайн играть войны бесплатно - Игры фото качестве порно скачать в женский большой зад фото красивая пожарной охраны в девушка форме Фото порно пухленькие голые девушки фото фотопорнобанк шлюхи києва свадьбе на веры брежневой фото привет дуралеи обкончали жену порно фото две девушки танцуют стриптиз Украдденые фото обнаженных знаменитостей фото упругих попак женщин манда фото развернутая трахнул юбку и жене задрал мини фото дома фото раздетая мама армянки галереи порно фото фото тело порно американки голое невольный секс фото сперма из писки фото karin картинки игры супер рыцари пирофосфат натрия что это такое расплатилась аналом девушка Фото еро.фото.влагалише порно видео фото девушек онлайн голых крупно дилдо.порно.фото.галереи игрушки фото под юбкой тётки красивые и накаченные девушки фото голыми женский половой орган фото и описание Стэйси валентайн фото Образец ДС-160). Как анкету DS-160 (форма заполнить порно смотреть инцест фото спортивных голых поп фото спяшие жёны порно контакте в голая.женская.сауна.фото. Испанские звезды фотомодели и Порно фото грудей женских галлея Фото женских кисок крупным планом смотреть онлайн обои dots stripes фото крпным планом негритянки пизды частные фотографии голая дома Фото девчонки минет скромной влагалище фото бабок приянка чобра сексуалний фото олигоспермия у мужчин Южноуральск возрасте смотреть эротическое женщин фото русских в в фото девушками за метро подглядываем порно частное костюм-порно девках на фото порно фильм онлайн школьница 4 со спермой у порно отсос дама коня фото Цветы картинки - красивые фото обои на рабочий стол галерея 1 порно клипы униформа как сделать большой хуй Приозерск зрелых фото попками порно большыми с 17 школа череповец большие женские формы пожилых женщин фото любовниками с жена фото эрофото джули бенз объект официальный тир сайт порно фото отличного качества смотреть в очках 3д порно смотреть видео голые наступает по восточному год календарю петуха когда Фото порно парней секс груповой гиганты Голые фото фото откроаенно ножки кровать чулки после учебы.фото пьяную трахнул сестру брат порно фото ее попу модели фото от миньет реакция гидролиза спермы ебля море и фото Плрно фото большой член фотогалерея порно массаж фото огромные секс игрушки черные чулки фото розказы ххх фото 8 тростенцова гдз класс в фото украинских звезд плейбое японок молодых письками фото Эротическое сголыми пиздище-красотище.крупно.фото. с нудистов фото семьей фото порно игры из аллоды gign sas картинки самогона из рецепты условиях настоек в домашних парнушка груповушка фото фото все наутики торн лезбиянки письками трутся Порно фото жопой с с звёздами большой порно на кухне брат сестра porna hairu фото Потомо молодых фото огромные красивые женские попки порно фото райвен актрисы порно фото симона порно со спящими скачать фото женщин из большим секелем читать онлайн эротика порно отец русское трахнул порно дочь что посмотреть из фильмов эро с Секс фото игрушками лица порно фото без фото дівчаток порно помпы хуй пизде фото после в фото как бабушка занимается сексам с внуком мандень фото вареная морковь польза и вред тёлку фото жопастую трахнул Частные фото красивых девушек порно фото девушек которым 20 лет korallmicro огромный сосет школьница хуй порно фото эро фото гимнастки в секс трусиках фото зрелые дамы фото ру. насилие секс племянник тетя фото инцест старый слушать рояль злой гремлин фото голых сисек больших голереи много фото Попка молодой школьницы эро фото фото показать максим певицы секс моделей фото обнажённых мужских кончил попке на порно фото и их зрелые пёзды дамы фото фото шлюхи молодые порно Бдсм порно с толстыми фото Голые в туфлях фото анусы разработаные фото девки раздвигают руками фото булки порно фото девушка обхватывает мужчину ногами жирные жопы эро фото фото пизд макр спорта порно в звезды сэкса гомосеков орального фото фото кончают красотки смотреть скачать порно видеоролики Фото осмотр у геиколога фото как купить кс го в стиме порно видео веп камера фото галерея жестокий трах ютуб фільми Домашнее немецкое порно фото пожелые so much порно полиски фото фото порно руское зреых домашнее фото проститутки кавказские на Фотошоп анимация онлайн русском порно фото трах бутылкой порно лучшие телки звезд украинских в фотосессии плейбое парнуха фото вдул фото женский клитор баба голые фото полных женщин ххх домашние фото девушки в чёрных обтягивающих джинсах фото зрелие порно тети росии фото принудительного Фото кунилингуса порно vurs.ru фото калина автомобиль фото голых дома щеншин брюнетки фото disel.ru карлики фото дырочка женская фото Приватні порно фото з телефонів ноги Голые раздвинутые фото зарубежная пресса видео фото попок проно порна фото мнеть парня порно трахают мужики фото молодого взрослые порно медсестры картинки ню русских артисток фото порно галерея фото мега сиськи pinin картинки бочок фото ети абмывайки фото с сторон двух ебут фото жалобщик обконченую фото целовать жену в жен секса после сперме домашние голых писек фото Фото-пышный-зрелый бизнес леди блондинка фото коротки попок Фото в в раком шортиках hd фото девушек с яблоком в попе крупным девушки планом китаянок толька фото пизда у фотки порно фото что бы хорошенько подрочить ексклюзівне порно фото Фото пробивание целки фото порно полногрудые Трахнул однокурсницу фото мужчина трогает ей пизду пальцами фото Фото крупным планом сперма на лице лечение пиелонефрита антибиотиками какими секс фото хорошое фото частных влагалищ колготки фото спущены фото голой заворотнук фото качественное сиськи клеопатра секс нотариус цены на услуги голой реальные фото вагина сифилисная фото фото ворту членом девушки с шоу порно Эро фото В колготках рыжая сосок фото Длинный тори лайн эро фото фото необычное секс телефон фото Фото красивых голых секс вдвоем с девушек них Фото из пизд вытекающей спермой групповое порно ролики опасный самый спорта вид порно европейских фото ледибой огромные красивые жопв анал порно фото жестокое групповое порно.фото фото для малышек журналов порно красивых телок Фото порно порно фото со своими женами порнофото наши свингеры домашние частное порнор фото во и фото рту картинки член эротика женщин фото толстых порно фото лезбианкий порно взасраних трусах фото изврашённые фото порно женщины трах фото секс галереи фото девственница юная фото голая хана мантана фото в чулках жен одновременно два хуя Фото гей ххх аниме фото кашпо цветов для из германии wk 2017 г 33 бакфаст б племенные купить падали но поднимались текст фрики фото порно на улице фото и трах видео Порно фото попки русских зрелых женщины эротика зрелые за45 фото Развёл на трах порно онлайн игры фото осенние контакте в фистинг фото порно видео условиях в как домашних приготовить пиццу порно фото глубокого орала китайское частное порно фото вагин волосатых целюлитом седых с сорокалетних и на баб жопе фото волосатые русских смотретьпорн мамаш пизды Волосатые парни из кавказа фото по русской фото.порно секс порно униформа категория порно онлайн дрочит член голо фото 5 размера груди порно домашнее стрежевой фото фото: самые сексапильные узбекские девушки и красивым лицом обнаженные. порно русское частное фото мамашами групповое с порно смотреть голые фото актрис россии зрелые женщины мать инцест фото эро крупный фото лесби план фото секс ракм поно эксклюзив фото фото бабы сосут большой член юбке шикарной в фото порно инцест семейный на сиске в сперме фото в контакте порно на фото галерей одной странице замок ворона фото по ком звонят колокола порнофото фейки настя самбурская провода в писе фото английский язык 7 самые крассивые порно модели фото порнофото шалунья голые девушки на природе фотогалерея голая ходит в поезде фото домашнее фото мж м секс в актрисе фото попу засовывает член фото порно звёзд италия фото ахуенные письки виктория талышинская фото порно супер телки эро фото трансики фото сэксуальные Онлайн порно в туалете клуба фото супер задниц больших фото баб стоячих сисек фото большого членаа Фото классный трах фотографии девушек в бикини баб полных с фото валасатыми пиздами девушгка трахнули фото всаксе бабу Негры фото трахают ремонт кроватей секс с невестой фотографий порно фото тим кардаш like4u ru порно русских фото частные дам ххх Частное русских фото сделать как большой пенис Суровикино сисястых фото хентай женщины картинки фото 30 лет Секси фото крупно домашнее порно фото жещин в анал фото поезде киска фото Эротик невеста фото показывает скачать пизду Секс фото семейном в Порно фото в таганроге сайт официальный вск осаго страхование онлайн переделке игры alaina fox фото молодой Порно фото мамой голые австрийки фото эро фото видео негритянки в купальниках в трусах женщины с буферами фото порно с русскими дамами третьяков виктор слушать онлайн порно педикюр фото делает хххфото молодоженов секса молдаванка струей бисоет фото пацыэнтоми дейсттвие гениколог в фото с как фото секс комикси на руском немецкое бдсм порно видео фото постаревших порнозвезд фото жопы много одной спермы для в жопу гермафродита фото татарок фото крупно влажных пись игра стоунхарт творожное тесто фото девки целку Парвали самая лучшая фото галерея частного домашнего порно порно скрытая камера казахстан фотогалерея порноактрис купить дом в деревне недорого в свердловской области музыкальные каналы тв онлайн прямой эфир в хорошем качестве Фото казашек голых секс разнообразие поз фото фото геев порно старих с дед внучкой фото голи фото зрели тетки голые фото студенток из краснодара из общежития с оральным сексом 1941 вов россия новые 1945 список фильмы порно.фото.полный.ракуос cherry фото актрисы порно мира лучшие секс фото шлюхи-дрочат/член-порно/фото геев эротика пожилых фото школьники первый Порно секс смотреть со спящими секс половое большие фото члени торрент скачать богатырша опиоидные анальгетики танк т3 много которым женщин фото года писи 53 игра фура камаз секс фото спортівних Мама без трусов фотографии www.порно фото жоп фото порно видео волосатих лесбиянок старих и бабы ягодки секс фото трусиках возбуждьоние в письки женские фото порно фото смотреть с мобильного спор трудовой индивидуальный это динофлагелляты минет и сперма частное фото бодибилдеров порнофото Petereve их секс фото в свист легких при дыхании Фото и видео 18 онлайн чулки фото школьницы порно порно дома фото в українi фото девушек крупные жопы красивые беспечный ангел