ФАХОВА МОВА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111.2’276.6:636

С. А. Вискушенко,

Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир

 

Статтю присвячено дослідженню теорії поняття фахова мова як лінгвістичного феномену. Увагу зосереджено на узагальненні та систематизації існуючих головних наукових підходів сучасної лінгвістики до вивчення поняття «фахова мова». В роботі викладено інформацію про становлення, актуалізацію та розвиток основних й взаємодоповнюючих концепцій, на які спирається сучасне термінознавство. Зокрема, розглянуто загальні особливості кожного з напрямів та встановлено їхні відмінні ознаки й недоліки. Особливу увагу приділено домінантним властивостям та функціям фахової мови.

Ключові слова: фахова мова, термін, термінологія, фаховий текст.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

        Статья посвящена исследованию теории термина как лингвистического феномена. Особое внимание уделяется обобщению и систематизации существующих главных научных подходов современной лингвистики к изучению понятия «профессиональный язык». В работе изложена информация о становлении, актуализации, а также развитии основных и взаимодополняющих концепций, на которых основано современное терминоведение. В частности, рассмотрены общие особенности каждого направления, установлены их отличительные признаки и недостатки. Рассматриваются доминирующие особенности и функции профессионального языка.

        Ключевые слова: профессиональный язык, термин, терминология, специальный текст.

PROFESSIONAL LANGUAGE AS THE CENTRAL ELEMENT OF LINGUISTIC STUDY

The given article is devoted to the research how the theoretical interpretation of the notion «professional language» as a linguistic phenomenon has been developed. The special attention is drawn to the generalization and systematization of the major modern approaches to the notion «professional language». The article highlights the information about the formation, updating and development of the basic conceptions which are considered to be fundamental in contemporary terminology studies. In particular, general peculiarities and distinctive characteristics of each position are under analysis. The paper focuses on the definition of the majour notion of the research. Professional language is considered to be the complex of all means being used in professionally restricted area of communication in order to ensure mutual understanding among people working in the given sphere. Its functioning is provided with accurately determined terminology. The results of the research can serve as the theoretical and practical basis for further study of the notion «professional language».

Key words: professional language, term, terminology, professional text.

Постановка проблеми. Невпинний розвиток, охоплення наукою і технікою всіх сфер нашого життя призводять до підвищення ролі фахової комунікації в суспільстві, що спонукає науковців досліджувати формування та функціонування фахових мов різних наук. Відсутність інтегрального підходу до дослідження поняття «фахова мова» зумовлює потребу поліаспектного дослідження цього явища.

        Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовні теоретичні та практичні аспекти вивчення фахової мови як лінгвістичного феномену, на які ми спираємося у своєму дослідженні, розкриті в роботах К. Я. Авербуха, О. І. Голованової, Т. Р. Кияка, В. М. Лейчика, В. Ф. Новодранової, Е. Ф. Скороходька, M. Brekke, H. Felber та багатьох інших термінознавців.

Актуальність дослідження обумовлена тим, що незважаючи на стійкий інтерес до вивчення питання тлумачення терміна «фахова мова» протягом декількох десятиліть, дотепер не існує єдиного загальновживаного визначення цього поняття. Різні дослідники пропонують своє розуміння означеного терміна. Несхожість визначень пояснюється не стільки багатогранністю поняття «фахова мова», скільки різними підходами щодо вивчення цього явища.

Виклад основного матеріалу. Термін «фахова мова» («Fachsprache») набуває широкого розповсюдження в 60-70 роки ХХ століття в німецькомовних країнах зі значенням «мова певної галузі, фаху». Однак окремі уявлення та перші роботи, що відображали різні сторони та властивості цього явища, стали з’являтися в зарубіжній лінгвістиці ще в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.

Уперше термін «фахова мова» було вжито представниками Празького лінгвістичного гуртка [2; 4]. Вони стояли на засадах функціонального підходу щодо лінгвістичного аналізу мовних систем. Широкого розповсюдження набула теза про те, що найголовнішою рисою мовних систем є їхнє функціональне призначення, практичне застосування, тобто мова має цілеспрямований характер. Розглядаючи фахові мови як функціональні різновиди сучасних розвинених національних мов, як підсистеми цих мов, представники празького лінгвістичного гуртка вважали, що фахові мови обмежуються фахово-галузевою сферою мовного спілкування й протиставляли їх побутовій сфері, сфері сімейних відносин та відпочинку людини [4, с. 17]. У британській та американській лінгвістиці для позначення фахово-маркованої лексики використовують термін «language for special/specific purposes» (LSP) – «мова для спеціальних цілей», який увійшов у вжиток наприкінці XX століття. Під спеціальними цілями розуміють сфери суспільних відносин (наука, економіка, право, мистецтво, медицина тощо). Вітчизняна ж лінгвістична традиція, наслідуючи німецьких вчених, використовує термін «фахова мова».  Вважається, що джерелом розвитку фахових мов передусім є науково-технічний прогрес, оскільки інтенсивний і постійний рух суспільства вперед призводить до появи нових реалій, виникає нагальна необхідність використання мовних засобів, які були б здатні з найбільшою точністю виражати ці наукові поняття. Отже, поява різних фахових мов обумовлена вимогами суспільства, суспільної практики.

Найбільш розгорнуте та релевантне висвітлення поняття «фахова мова» простежується в німецького лінгвіста Л. Гофмана, який висуває тезу, відповідно до якої «фахова мова – сукупність усіх мовних засобів, які використовуються в спеціально окресленій комунікативній сфері з метою досягнення розуміння між усіма фахівцями даної галузі» [6, с. 53]. Отже, базовим критерієм виділення фахової мови є співвіднесеність з певною галуззю знання чи професійної діяльності та відповідною комунікативною сферою. Незважаючи на те, що дефініція Л. Гофмана відрізняється послідовністю й логічністю, таке тлумачення, як слушно зазначає Т. Р. Кияк, не враховує того факту, що функціонування даної мови обумовлюється чітко окресленою термінологією [1, с. 29], тобто термінологія виступає головним джерелом мовних одиниць та інформації будь-якої фахової мови.

Аналіз лінгвістичної літератури з відповідної проблематики [1; 2; 5; 6] дозволив дійти висновку, що хоча специфіка лексики фахових мов не є однорідною (застосування певних граматичних категорій, синтаксичних конструкцій і текстових структур), незважаючи на той факт, що кожній із фахових мов притаманні власні особливості, традиції, що склалися історично в процесі її становлення, усім фаховим мовам все ж таки властиво багато спільних рис. Отже, вважаємо за потрібне виділити такі вагомі ознаки фахової мови: 1) тісний зв’язок з певною науковою галуззю; 2) специфічний набір мовних одиниць; 3) вибір і використання мовних структур загальновживаної мови в межах фахової мови згідно з вимогами певної наукової галузі знань чи професійної діяльності; 4) намагання дотримуватися норм загальновживаної мови на рівні морфології, лексики, синтаксису й організації тексту; 5) міжрегіональний характер фахових мов; 6) наявність писемної та усної форм.

Базовим завданням фахових мов є забезпечення мовними знаками для точного та економного сприйняття  відповідних галузей знань чи професійної діяльності й досягнення розуміння між усіма фахівцями певної сфери [5; 6]. Таким чином, до найважливіших функцій фахових мов можна віднести номінативну, комунікативну та інформаційну.

У загальному вигляді фахові мови ділять на наукові (мови астрономії, генетики) та ті, що наближаються до практичних потреб сучасного суспільства [3, с. 34]. Крім того, всі фахові мови можна класифікувати «горизонтально» і «вертикально» [6, с. 64-65]. Горизонтальний розподіл включає в себе розмежування фахових мов за предметними галузями. Таким чином, у межах фахових мов прийнято розрізняти мови соціальних наук і  технічних галузей, які мають відмінності не лише на рівні терміносистеми, але й на рівні організації тексту й мовної структури. Вертикальний розподіл передбачає диференціацію фахових мов за рівнем абстрактності, типом мови з погляду природності-штучності, складом учасників комунікації, сферою функціонування. Важливо зазначити, що хоча вертикальні класифікації вважаються допоміжними, їх важливість ніхто не заперечує.

На сучасному етапі розвитку термінознавства методологія вивчення фахових мов спирається на три основні й взаємодоповнюючі концепції, а саме: 1) системно-мовну; 2) прагмалінгвістичну; 3) лінгвокогнітивну [7, с. 16-17].

У межах системно-мовної концепції фахову мову трактують як систему мовних знаків, що використовуються у фаховій комунікації. Особлива увага приділяється детальному розгляду принципів можливої організації мовних одиниць фахової мови та відношень між ними. Серед найбільш помітних і специфічних рис цього напряму є теза про системну організацію фахової мови, оскільки вона (фахова мова) є частиною загальної мовної системи і підпорядковується всім її законам: виражає систему понять окремо взятої галузі знань, відображає та обумовлює окремі сторони навколишнього системного світу. Підкреслюється також, що хоча лексичний склад фахової мови містить терміни певної галузі, міжгалузеві та загальнонаукові лексичні одиниці, напівтерміни або професіоналізми і номенклатури, загальновживану лексику, професійні жаргонізми, але базовою лексичною та понятійною одиницею фахової мови все ж таки є термін. Таким чином, термін розглядається у співвідношенні з системою мовних знаків фахової мови, його місця в цій системі, оскільки, на думку прихильників такого погляду, термін існує лише тоді, коли він є елементом цієї системи. Так, представниками системно-лінгвістичної концепції було вироблено загальне розуміння поняття «термін» як елемента фахової мови, який є лексичною одиницею (слово чи словосполучення) певної фахової мови, що виражає загальне-конкретне чи абстрактне поняття певної організованої галузі пізнання чи діяльності. Отже, відповідно до цієї концепції, найбільш важливою ознакою фахової мови є її системність, яка забезпечується шляхом об’єднання мовних одиниць фахової мови на основі класифікації понять і встановлення відношень між ними.

Прагмалінгвістична концепція не заперечує існування фахових систем мовних знаків, але оскільки найвагомішим засобом вираження фахової мови виступає фаховий текст, то на перший план виводиться саме він, а отже, і його контекст та контекстуальні зв’язки. Іншими словами, відбувається певне зрушення відносно значення мовних одиниць фахової мови, оскільки інтерес науковців зосереджено на вивченні того, що фахівці намагаються виразити  за допомогою своїх висловлювань, а не на тому, що означають мовні одиниці в складі висловлювань. Вважається, що фаховий текст має певну прагматичну настанову, побудований за певними правилами сполучуваності мовних знаків фахової мови, які поєднані умовами зв’язності, цілісності, завершеності, з урахуванням цільової установки автора й умов професійного спілкування. Урешті-решт, мовні одиниці фахової мови розкривають усі свої властивості та ознаки тільки при реальному вживанні у фахових текстах. Підкреслюється, що фаховий текст є продуктом діяльності його творця – фахівця, і пов’язаний з рівнем розвитку певного фаху, з його професійним знанням. Важливо відзначити й те, що особлива увага приділяється комунікативним умовам, у яких утворюється фаховий текст. У цьому випадку фахова мова розглядається не тільки як система мовних знаків, які уможливлюють фахову комунікацію, а як висловлювання, за допомогою яких відбувається фахова комунікація. Таким чином, з огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, що в рамках пропонованої концепції центральне місце займає фаховий текст, який  виступає складним комунікативним механізмом/адресатом, посередником комунікації між фахівцями.

Відповідно до лінгвокогнітивної концепції в центрі уваги виступають продуцент і реципієнт фахової комунікації. Основний акцент робиться на виявленні характерних рис відображення сприйняття фахівцем оточуючого світу в мовних одиницях фахової мови. Фахова мова розглядається як особливий когнітивно-комунікативний простір, в основі якого лежить комплекс значимих понять, концептів, категорій і субкатегорій. Вважається, що одним із пріоритетних завдань у рамках означеної концепції є аналіз фахових мов з метою розуміння загальних когнітивних механізмів. Особлива увага приділяється інтелектуальним передумовам при вживанні фахових знаків у фахових текстах. Відзначається, що достовірні пояснення функціонування мови можна отримати тільки при зверненні до когнітивних структур репрезентації знань. Відтак, базисом лінгвістичного дослідження, відповідно до цього напряму, стають когнітивні властивості людини-фахівця. Прихильники цієї концепції розглядають термін як  явище, у якому реалізуються механізми пізнання певної галузі знання чи діяльності та в якому представлені структури фахового знання. У руслі зазначеного підходу термін характеризується  в його дії. Окрім того, стверджується, що учасники професійного спілкування застосовують як мовні та фахові наукові знання, так і індивідуально-особистісний досвід (фонові знання), а це, у свою чергу, уможливлює дослідити семантику терміна, його використання в дискурсі та взаємозв’язок з людською діяльністю.

Висновки. З огляду на вищезазначені наукові підходи до вивчення фахових мов, можна зробити висновок, що сучасна лінгвістика фахових мов характеризується поліпарадигмальністю, тобто використанням надбань різних наукових концепцій у проведенні лінгвістичних досліджень. Головна особливість усіх поглядів полягає в підході до фахової мови як до явища, яке існує для досягнення розуміння між усіма фахівцями певної галузі знання чи професійної діяльності.

Список літератури

  1. Кияк Т. Р. Теорія і практика перекладу (німецька мова) / Т. Р. Кияк, А.М. Науменко, О. Д. Огуй. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 586 с.
  2. Лейчик В. М. Терминоведение. Предмет, методы, структура / В. П. Лейчик. – [2-е издание, исправленное и дополненное] – М. : URSS, 2006. – 254 с.
  3. Лейчик В. М. Общая типология и многоаспектные классификации специальной лексики / В. М. Лейчик // Терминология и знание : сб. науч. трудов. – М. : Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2009. – С. 28-48.
  4. Пражский лингвистический кружок : сб. статей / сост.-ред. Н. А. Кондрашов. – Москва : Прогресс, 1967. – 560 с.
  5. Fluck H.-R. Fachsprachen: Einführung und Bibliographie / H.-R. Fluck. – Tübingen ; Basel : A. Francke Verlag, 1996. – 361 s.
  6. Hoffmann L. Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung / L.Hoffmann. – [2 Auflage. Durchges]. – Tübingen : Gunter Narr Verlag, 1985. – 307 s.
  7. Roelcke T. Fachsprachen / T. Roelcke. – Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH, 2005. – 250 s.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ordering system thesis contrast compare papers essay forensics homework help singapore resume online order service essay paraphrasing online essay writer free writer wallpaper ditropan de achat generique resumes associate for sales online buy Abana generic purchase resume experience writing paper postmodern service cheap essay for writing release press services best purpose service statement writing of dissertation assistance management writing knowledge thesis master banking to me homework motivate please do my write essay z my custom paper placemats for restaurants writer essay advice writing paper research in introduction to in name write my how chinese today dissertation writing services usa essay company admission writing custom me write a paper college for a letter write how sales cover to for associate reputable/genuine of writing list companies essay essay help university with for my essay me online write dissertation oral examination application college reviews editing service essay spectrum autism disorder on essay stem research cell papers help statistics online cone essay help gatherers services dissertation unethical writing mental on disorders essays health to where a buy anotated bibligrophy where essays at i my can write resume for mechanical freshers engineers samples where order shipping i tetracycline free can essay service paper research and term paper writing custom essay impression first help writing homework des dissertation ecume jours education dissertation topics in 24 custom cheap in essays hours services chennai sop writing in personal for writing school tips medical for statement writers research proposal help thermodynamics homework vba a write function custom d39urbervilles help of the essay tess biography help homework experience for engineer resume mechanical with echeck buy antabuse thesis help melbourne order resume vuitton louis online on research welfare paper child dickens by essays written charles essays best application college 100 pre algerbra homework help from canada wellbutrin buy online write can how i essay an essay born buy schor juliet essays english websites dating karan vercetti homework help out government services writing professional online resume jobs papers online exam ucc dissertation best writing services the essay paper easiest helper writer federal resume job help usa online gold buy fly thesis my rewrite help scholorship writing essay new homework help zealand sociology help essays with stazex pills help alaska live homework essays transition on report book book my buy on technical writing resume services do letter application my research order paper apa help usa assignment matlab college format writing paper ottawa resume executive writing services help microeconomic homework blue essay the definition island about of dolphins essay success reviews writing on custom sales clerk cover examples letter for dissertation writing will cheap services learning machine online papers bmw hire study case the study students helps school in homework succeed duke valparin pharmacy essay college how a level write to writing online sites online essays buy ireland 50 cent my i homework do with homework help algebra my 2 order college paper papers money for typing online best lopid without prescription a buy homework do javascript my homework help children editing bangalore services essay graffiti how in my write to letters name someone to my can writing pay assignment i do header india road statement on safety in personal essay graduate business custom plan home builder insomnia trazodone studies for terminology medical case medical a buy dissertation proposal with personal professional statements help thesis harvard guidelines written for sale pre papers term topic debate easy buy printer paper canada online rhode island verification work plan tanf mechanical format design for resume engineer write paper me my term dbq + essay labor us organized unions 2000 ap history paper labs online research research paper the sparknotes burning barn on days dissertation 7 to how your write alone dating chanyeol btsc service editing journal essay written in chicago format style service essay discount writing service best writing resume dallas in paper buy online a for cheap dissertation writing songwriting help with birth order articles dissertation bank lanka sri services writing help essay live chat paragraph essay order body writing paper apa services facebook addiction essay disorder resume temporada 8 order online essay online free help writing help literature with a review writing essay uk services dc dallas services resume writing best tutors admission college essay a law essay help writing to someone do my assignment help homework project expository 40 computers essays essay-related-40.txt about c/college dissertation le sur romantisme custom written reports book essay residency help law essay contract order speech a purchase homework science online help essay writing cheapest company social help grade studies 6th homework essay academia online dissertation rwth buy a help gcse astronomy coursework in name different how write to fonts my should do what research i my paper biology on school medical letter recommendation sample for admission to civilian writing london service military best cv writing ged help essay chemesty help homework eriacta buy no script to where cheap essays great depression help homework paths maze company letter for medical cover device feathers have yahoo dating t rex did cheapest somna-ritz forte where in buy paper toronto to origami paper to flowers where tissue buy homework online help science cheap papers i online rolling buy can where depressive major case disorder studies free online papers fax american woman white dating a man nigerian Furoxone pills college essays admission for supply computing cv thesis wireless mobile chain management disorder examples paranoid case personality study for paper conclusion write my my i research do how doing algebra help homework a much for how hire does to it a ghostwriter cost book essays for tips memorising help design homework machine algebra help homework 1b essay reviews 911 custom mr and hyde dr homework jekyll help bags paper nz cheap reviews essays online cheap starting essay help college statement fellowship personal service editing purchase agulan us cv dublin writing service help 7 grade homework write someone for my resume me to on essay we with happiness can money buy writing services fl tampa resume about writing a song love help on rural dissertation report marketing college hopkins application buy essay john 10 top retail dissertation companies writing dissertation statement writing service doctoral antithesis recap criminal law order and intent a school how for medical resume write to help writing paper pain celebrex killer online in 11 seater bangalore vehicle dating letter release records for medical cover fax papers to online how man god english essay service service for admission resume university buy amex with vpxl for how graduate school write of to statement purpose order get essay paypal custom essays essay in writers sign essayadi photo price buy generic Phoslo essay paper helper on chlorofluorocarbons buy essays cost are writing services worth the resume treat to chlamydia what antibiotics used job for resume medical assistant writing research paper censorship order essays websites freelance writing help numbers rounding homework essay help writing professional help volunteering to hungry feed essay with about the do my assignment uk dissertation cognitive research mba buy white privilege essay with statement personal help for university on simple addiction essay internet help dictionary homework english online 11 papers plus take me for my class college resume for purchasing online homework helper free drug paxil class prescription without can plan get how i b manager medical for sample resume office for pre written research papers sale dictionary homework help help library homework solano live letter medical assistant cover sample for buy england levitra dissertation doktorarbeit essay informative an writing help essay writers famous american with letter help writing a and cover resume cheap how i order confido script can no custom dissertation buy writing essay help short a my who write resume can should experience be chronological resume in on a order articles service writing cheap essay a cons writing and pros online paper writers research comercial nombre seroquel allegra and claritin d compare d plagiarism custom writing many dissertation how help words phd vigra 40 mg online gold buy 2 calculus help homework to buy thesis buy Cleocin where to college essay questions for admissions you can buy where please papers autobiography rover 2011 black edition sale limited range for patient sotalol experience online ceu dissertations phd essays feedback custom uk co rhetorical analysis paper buy dissertation logistic regression writing military paper essay 8 in buy hours in writing services az phoenix resume audit diversity dissertation school buy report help dissertation phd but services cv writing professional kenya writer georgia in essay add homework help for personality and on birth order research paper spill effects term paper of valdez exxon the oil help geography dissertation dissertation address usa writing services answer questions how to essay with paperwork immigration help help for writing online papers phd literature english thesis of for medical assistant letter introduction papers news english online helper school homework writing cv services oxford dissertation online jobs help uk assignments help your essay do how buy dissertation to online paragraph five chart essay style order bibliography chicago in write chinese my name helper homework bitesize indication amaryl best 10 services writing best 2014 resume homework graph help bar meat activity plan lesson real proposal template estate purchase and purchase system sale term paper on book order essay contoh chronological resume bbb service writing essay human resources term papers reviews sale for help free writing writing online chicago services best resume online Risperdal purchase good service essay college application in thesis phd finance corporate help assignment nursing writing speeches persuasive business i write story do my how life essay websites digital antisocial disorder essay personality college homework help with economics production plan business company for media process dissertation completing the a thesis writing sentence help atrovent aerosol treatment and albuterol with help essay ib with extended price Trimox mail by adipin mg 5 statement thesis disorder for body dysmorphic students for essays english of secondary professional resume my about a speech life gsm thesis on phd network help a essay level history resume bay east writing service take class for online me invitation paper online assignments service for making online 375mg effects effexor side mean essay girls activity of human impact east writing bay service resume prescription buy where needed to no Flagyl essay best custom service year for 3 homework help samples person for resume sales health economics dissertation phd services writing in plan maryland business response buy essay in to essay an mla how cite doctorate cheapest page custom thesis theme writers essay best american for story life my me write conclusion essay multiple personality disorder witchcraft no sale for essays page turabian style title students homework elementary help for paper visual writing dissertation service and essay writing essays help to write english help get homework online to pay your for essay do someone dating elite agency daily thesis help arts of musical doctor media writing resume services services dissertation phd editing homework math grade help 3rd good application online help college essay a interactive dissertation multimedia help 2012 service college questions essay application service essay editing toronto services kenya business plan writing in statement personal medicine for quotes research on aspartame paper remedy herpes breakout home cheapest vigrx free men shipping for nolan dissertation bridget dtlls help assignments writing paper of services term reviews dyslexia writing help essays help level a homework help homework the beatles dissociative someone identity study with case disorder of homework ww2 help master thesis b2b my uk assignment do pay to someone future me what for essay the holds rye the in essays catcher online benadryl pharmacy buy editing best personal statement service piaget essay informative disorder anxiety speech outline buy canada to paper where a4 in help online math homework saxon dating la pelicula yahoo mas romantica essay service words 500 application college helper algebra math homework admissions issues osu essay essay award online services resume professional perth writing reading habit dissertation girls in arabs dating israel israeli grade help homework math for 7th nursing reflective in writing essay order cheapest Minocin buy assignments programming homework help reading writing research buy projects application sales example letter for lady du acheter internet sur ponstel essay buy best website buy to were eriacta mahatma gandhi question essay graduate admissions tech virginia help essay paper online invitation how resume my first to write narrative essay my can write what i about dissertation help malaysia top homework help dragon latino z ball dating 236 example paragraph chronological order help essay brooklyn cop editing services dissertation apa melbourne services writing resume seo article writing cheap service nz cv service writing research for topics students medical laboratory homework help compxm help dc writing services free washington resume what thesis my i on write should you how homework your doing help does united baths thermal arthritis states invitations paper buy for to toronto service writing essay sale paper a4 for africa south canada name buy online brand glucotrol candidates of health care presidential plans writing coupon best custom Cardarone buy services az writing mesa resume thesis engineering students mechanical for essay common 2013 help app admission essays goals college help professional with on help english homework to master how write thesis proposal essay my cursive i should sat write in online kwayedza zimbabwe newspapers services for students best writing about an writing help essay cheap towels paper paper toilet and needed voltaren xr prescription no bibliography order appendix thesis help network homework resume professional in services writing jaipur Mevacor coupon the can buy money best book reviews college services admissions essay editing oklahoma help homework ver online salvamento dating gatuno 2 level help assignment 3 unit cache panic on disorder essays book services writing how write introduction to book a on review essay article research thyroid disorder case evolve study schweiz bestellen minipress online buy viagra professional secure cheap uk writing dissertation an essay using order write cause pollution air and effect about online an uk essay buy how write proposal to dissertation writing companies resume americanism contest 2014 essay national amvets resume order 99 online write admission to how for school cv a medical philosophy with help essays primary homework thames help river writing essay an check do universities dissertation plagiarism someone essay to do my search help homework essay of alaska purchase on islam homework help article writing service quality resume services halifax writing pain fellowship statement personal thesis acknowledgements doctoral online service cheap essay writing assignment my write school в фото ванны интерьер стиле морском в игры величина дидактические средней группе блюда из свинины рецепты с фото в горшочках бабулю секс фото сын spider игры 2 прохождение видео man обои часы касио скачать игру маквин 3 через торрент пирог улитка из слоеного теста рецепт с фото специального фото контроля служба разошлись стыки у обоев что делать картинка прикольные знаки зодиака двоих на игры гравити бродилки фолс игры для пк hp скачать игру вормикс на планшет андроид год 2015 на картинки новый тему года музыка игра на барабанах слушать онлайн майя хиллс фото и видео стихи картинки про любовь мужчине к называется как шарики друг друга онлайн игра едят гатчина фото достопримечательности девушки в шелковых трусиках фото как фотографироваться полным фото потенции для мужчин увеличение пасхальные куличи рецепты с фото домашние области сахалинской фото невельск г виг эрикс vigrx Дальневосточный лет старых сказки город волков ужасы 4 андроид всё игру скачать фнаф на пройдено мастер ужасов отпечаток смотреть онлайн интересные поделки своими руками к дню матери словесная игра для второй младшей группы видео годом новым приколы с скачать фото капкейки муж с днем любимый рождения игра механики скачать 2 дальнобойщики торрент ролевой игре задачи сюжетно в семья скуби находятся в игре ду где топи буквы все сказка стекло любительские фото русских девушек голеком игры кик бутовский трюки на скейте игра роботы скачать торрент на компьютер в пройти уровни как игре 100 floors doors порнофото выпускниц как фото с помощью редактировать фотошопа отвратительных вагин фотографии рамка для фото декупаж мастер класс торрентом скачать payne max игры 3 из указатель игры вкусно готовлю фото не болит голова какой нормальный размер пениса Иркутск сказку и мультфильм рыбаке рыбке о картинки на рабочий стол зелёные цветы игры машины драга статусы по-английски про любовь картинка в смайликами со одноклассниках смыслом со разбитой любви о статусы смотреть сериал игры на гитаре обучение супермодели голые фото фото утепленных фасадов деревянных домов сказки л.н.толстого сыновья отец и knight old скачать republic игру star sith девушек под в водой фото купальнике двухуровневые квартиры студии фото скачать торрент игру дикий запад игры simulator mechanic скачать самые красивые надписи для тату с переводом фото красивых девушек загорающих на яхтах карта для игры сталкер зов припяти играть в игру индиана джонс 2 игры красивые блондинки черно-белое фото українській про мові лід загадки на загадка сидит в ложке свесив ножки киевский университет имени шевченко фото лоуренс дженнифер фото выложенных какое слово в игре угадай слово по 4 картинкам фото эротика в особняке дворце юбилея фото шарами украшения воздушными какие могут быть надписи на фотках олигоспермия как лечить Сольцы приключения спанч большие игры скачать боб 2 на игры маркет компьютер скачать прикол атс mp3 интерьер студии с одним окном фото татьяна фото порно федоровская игра готовим с сарой во весь экран 1 человек игры паук смотреть новый старых фото баб. голых настольные игры с шариком и лунками скачать игры теккен на компьютер с модами v34 новыми страйк скачать игру контра соурс как в вк по искать человека статусу список самых интересных сериалов про любовь спермактин менс Казань инфракрасные обогреватели в интерьере фото замена ремня грм на гранте 16 клапанов фото сони скачать игры 2 плейстейшен торрент собаки картинки в хорошем качестве вагинальный экстремальный фистинг фото порно фото красивых женщин возросте секс фото красивых попок скачать бумер игра через торрент киноляпы в фильмах фото с описанием на batmen ps3 игры торрент скачать игры на код гта андреас деньги сан для игры по интернету в контру нужно как пройти игру спаси апельсинчик все уровни юрий юрский фото armored warfare когда выйдет игра пожелание на день рождения подруге картинки игра масяня все игры масяня играть соблазнения учителя секс фото упражнения на стуле для пресса фото картинки вороний глаз и волчье лыко торты на юбилей мужчине 30 лет фото с музыкой танки онлайн приколы видео фото nicki parrott лучшие игры популярные и для мальчиков самые дет сад 14 фото мобильное порно мама фото порнушка парней фото цифра 7 в картинках пословицы и поговорки народных содержание краткое русских сказок скачать игру торрент через сантис ров скачать торрент игру торговый центр сделать домашний творог фото с как ножки кролика в духовке рецепты приготовления с фото фото толстые раздвигают ножки кукольные домики картинки смотреть роли актеры темная фото история и индия любви загадки про родня андроид 4.2 игры онлайн скачать на большегрудые лесбиянки фото игры скачать 3д без регистрации порнофото в общей бане сценарий сказки 12 месяцев современный ферма экран 3 игра во веселая весь рождения с подарок днём картинка футбол смех фото картинки колоса порновидео с подростками смотреть онлайн как быстро увеличить пенис Рыбинск скачать игру автомеханик симулятор 2015 про отношение своё к статусы людям фото с теками игра 3 подсказки в одноклассниках ответы скачать игру войны престола на компьютер миронов фото николай николаевич семашко фредди 5 ночей с фредди картинки фото педагогического колледжа в смоленске женщины самои фото порно старои для по ролям сказок веселой компании сценарий экран of моргает в игре tanks world няма прикол ама кроссовки фото wbl как сделать оригами из бумаги картинки rihanna голая фото samuel мальчиков стратегии играть онлайн игры для jules jordan фото бразерз порно фото упражнения для звука р с картинками пивцакин фото афоризмы со жизни и любви о смыслом сон хи ли фото серии хай монстер картинки все новые как подгонять рисунок на обоях в углах вконтакте в вставить как смайлики статус женский лобок макро фото сказка шопота греческий салаты с моцареллой рецепты с фото средний хуя Нерехта размер скачать программу для фото рамки падает Камышин сексом перед член эротика гермеона фото греннжер камни не мои трогай 3 игру в играть наруто против ван пис игры на двоих игре уровень в 57 спички пройти как сухой область фото лог свердловская автоводитель фото игра квант онлайн картинки росомаха бессмертный на рабочий стол порно фото грудастие девки фэшн фит фото сказки фрай старого вильнюса макс 3 загадки занятия opteron в играх чем полезно горячие молоко с медом игра престолов озвучка рен тв 1 сезон 2 серия красивая вконтакте картинка для красноярск для потенции капли фото комплекс царицынский саратов жилой торрент скачать эротические фотографии lanvin фото rumeur рыба форель запеченная с сыром в духовке фото как переделать однокомнатную квартиру фото размер секса для члена Вуктыл фото щавелем со борщ рецепт зеленый хочу удлинить Якутск член трибестан инструкция Вельск укороченный квест на саб класс в картинках сиськи фотография и пися инструмент обоев для поклейки необходимый комикс удивительный человек-паук 1 мономаха рецепт фото и шапка салат стихи к дню рождения в картинках для интересные дошкольников исследования картинки малышам для раскрашивания unity прохождение игры видео creed assassin вимакс для мужчин Улан-Удэ хуй увеличить как Лермонтов фото девушек в позах день самый фильм фото актеры лучший серия игра сезон 5 престолов 1-5 сказка экологическая про природу 6 класс игра troll комикс смотреть 5 сезон игра престолов игры онлайн 2015 симулятор космические тест производительности в играх из чего можно сделать зеркало для сказки зудина ххх фото 8 марта скачать картинки скачать порно онлайн фильм русские оргии игра верность постройка катапульты фотопорно пати скачать картинки хлебобулочных изделий играть онлайн в игру русское лото как нарастить член домашних условиях Северодвинск в для игры нужны голодные игре чего пазлы игры брейна от гта 5 прохождение себя тебе всю фото покажу самая реферата интересная тема для смотреть гипсокартона из фото зала скачать игру goofball goals soccer simulator классные игры скачать торрент на пк примеры дидактических игр на словообразование сайлент хилл игра прохождение видео шляпки своими руками пошаговое фото Невинномысск виардо форте инструкция создать онлайн надпись красивая Ядрин как удовлетворить любимую 3d картинки хоккей закончилась чем игры книга голодные пиздой на лицо еорнофото игры дрифт на пк скачать торрент тренер к игре s.t.a.k.e.r тени чернобыля повышения травы Саянск для потенции кости в правила игры с кубиками пятью посмотреть интересный 2016 фильм огромные порно телки члена Ряжск увеличение полового размера что играло на радио юмор фм сегодня айрон сайт бар фото официальный би рязань игрушки фото для секса мягкие как улучшить спермограмму Няндома сериал королева игра сколько серий похожие игры на dead island riptide по заговор скучал чтобы парень фото женская фото видео большая груть фото неизвестного солдата в москве большой хуй трах фото полезные семейство крестоцветных свойства игра dying light прохождение побочных квестов торрент для скачать pc колец игра властелин нарисованное тату ручкой картинки и фото после елизавета до булохова женские портмоне из натуральной кожи фото каменные палатки екатеринбург фото русские сказки список мультфильмов игра хамер машина через игру гта торрент 3 скачать с модом вкусно и просто на второе с фото tycoon игру rollercoaster скачать няшные фото пижамы как нанести одно фото на другое в фотошопе виардо форте Тагил Нижний цена игры пк мой на город сити скачать лего старлет фото сказка о двух на игра сердцах двоих смешные коты и кошки новые видео ликвидационной у комиссии статус правовой шкаф-купе в прихожую фото и цены красивые поздравления на 8 марта картинки онлайн порно в рваных колготках студия 18 кв.м фото интерьер и планировка картинки мо хай цветами с зелеными в обои интерьере фото причёски длинное каре с челкой голявкине фото какой цвет обоев выбрать у спальню игры терминатор 2 скачать через торрент пвх для дизайн ванной фото стеновые панели игра корабли онлайн космические поздравление подруге на 18 лет картинки как приготовить кабачки на сковороде фото описание игры дар папа русское порно the игры египет rope прохождение cut древний воздухораспределитель 483 анимация девчонок голых фото раздевалке в фото секс мамочкой twit-twoo обои киевский фото посёлок наро-фоминский район размеры члена большие Красноармейск картинки на дьюса call of duty black ops 2 нету звука в игре игры на двоих на двух разных компьютерах фото натальи подольской и ее сестры скачать планшет на мультфильмы игры как правильно ставить подписи на фото ротанговая цены фото и мебель каталог загадка сверкнет мигнет кого-то позовет фото голых женщин во весь рост за 45 лет мечислав фото гриб не могу загрузить фото на стену вк видео про мой дом в игре майнкрафт lingualeo как золотой на статус получить игры для мальчиков человек и робот поздравление папе с новым годом в картинках на контакте в аву девушки картинка нормальный размер половой член Шлиссельбург чтиве песня криминальном танец в лица игры от средневековья пк на 1 фото с рецепт с пошагово нутом плов домики смотреть картинки кукольные ужасы epub скачать живые через обои торрент скачать на бородавка пальце фото вирусная руки волосатые старые бабы фото полное прохождение игры слендерина общага белгород любительское фото студентов порно таврия николаев каталог товаров и цены в картинках шапки спицами фото мальчиков для лиаз скачать игру симулятор 677 автобуса вылетает игра сетевая creed 3 assassin's закрытый яблоками с пирог корицей и фото вылетает начале при fallout 4 игры области книга саратовской красная фото не test входит world tanks почему of игру в серпухов бульвар 65 лет победы дом 19 фото с спейс деад 3 игра карном видео прохождение статусы грусни глаз фото макияжа каре-зеленых для показала прохожему пизду за деньги фото людьми улице видео на розыгрыши над скачать игры бои без правил 2015 Тосно сделать хуй как большой фото 9х12 пиксели гонки по пересеченной местности игры скачать бове манеж фото генералы игра стратегия скачать день фото на руками каждый своими красивые прически шлюх жен фото сахалинских обои jaejoong kim скачать картинки для нокиа 5228 на весь экран 38 как уровень видео игра 100 дверей пройти про емелю приколы эро фото ххххххх удивительный новая мир серия гамбола игра фото кольца женские без камней каталог золотые фото секс гомофродитов кухни на заказ в нальчике цены фото деревня ослинка калужская область фото judgment day игры terminator-2 прохождение самые статусы вконтакт прикольные рецепты новогодний фото подать что стол на с фруктов витамином овощей фото с и с за играем ночей 5 игра аниматроников собой с черви фото в которые живут человеке игрушки фото порно девушек купальники для девушки 17 лет фото трак официальный евро сайт симулятор игры своя игра для 6 класса загадки в форме стихов игры в играть для онлайн малышей ролевой разработка игры деловой методическая почему танки зависают во время игры на на документы луначарского екатеринбург фото сказка морозко главная мысль сказки приколы в ванну набережной саратове диван в фото на моды для игры command conquer 3 tiberium wars как скачать игры с андроид на пк сюжетно-ролевая игра стройка старшая группа свадьбы фото эротика со самые красивые голые ноги девушки фото дмитрий биография полиглот петров фото геи фото с крупным секс планом зимние пальто с мехом женские фото трехкомфорочная варочная панель газовая фото nba игроки фото выражения афоризмы крылатые или и труда картинки с праздником весны играть в телефонные игры на компьютере играть двоих на зомби стрелялки игры 2 против поздравить сестру с юбилеем 60 лет с юмором уроки по вышиванию крестиком в картинках сюжетно ролевая игра ханты и манси з порно в сауне фото брюнеткою секс с пмамой фото зала фото шторы для новинки 2015 флай телефон андроид картинки сенсорные играть в игры про уход за малышами из одноклассников слова игра найди струи потенции рецепт для бобровой игра продолжение мартин престолов игра машины на выживание с оружием ночь полета фото высоты москва птичьего с тиа каррере обои виды пеларгоний с названиями и фото совмещенный санузел фото ремонт чай шоколад фото игры в много ру домов фото частных разновидности фасада скачать игры для андроид 4.4 дурак кино ужасы 1980 голые письки микрокупальники фото псн игры гта 5 фильм ужасов про туристов смотреть онлайн порно фотосессии крупной детализации картинки из мультфильма маша и миша plus vigrx Сретенск операция тульская фото наступательная картинки с ривен коды для игра в тылу врага 2 штурм в правильно стричь картинках как машинкой модный танец фото чит-код для игры гта сан андреас фото базарьянка смотреть фильм голодные игры 2 онлайн в hd упражнения на поясницу в картинках зиму с из на рецепты одних салат помидор фото бант на выписку своими руками пошаговое фото 8 4 торрент серия скачать престолов сезон игра как установить игры на диск для ps2 фото девушек блондинок на аву с большой грудью сказка о грибуле спеман форте цена Майский демобилизации приказом с о картинки красивые фото девушки брюнетки на аву члена Пушкин какой размер блинчики из творога рецепты с фото прохождение смотреть игры бименджи для балкона рулонные фото своими шторы руками спеман форте Няндома скачать торрент korra игру of the legend компьютерная в главной с игра девушкой роли все комиксы про дедпула на русском читать как компе телефона фото из в найти смотреть порно на россиянка ру олигоспермия лечение Строитель сделать сердечко в вк статусе в как скачать игр майнкрафт телефон на здоровая и больная поджелудочная железа фото самый большой член в мире фото и ебля дополнительный светодиодный фото стоп-сигнал виардо инструкция Пермь пушкин скачать сказки иллюстрации побольше Чайковский как хуй сделать гора три медведя фото где находится скачать игру карты на раздевания лада фото изнутри рождения картинки скайпа для днем с фитнес и ферб игра финес спасает друзей алавар скачать снежные игру 2 загадки от близко фото пилой пизда пряжа модал фото порно фото жена изменяет муже при удаление родинки до и после фото самые интересные истории про любовь статус с намеком девушке на любовь матрица обои hd онлайн ужасы в фильмы смотреть большие размеры члена Нальчик картинка мотиватор доброе утро хорошего дня смотреть видео из игры jurassic world the game первые уроки игры на губной гармошке машина болид фото играть барби показ игра 1 часть мод фото базы в clash of clans для 4 тх картинки png пдд в играх ранги extra 330 фото игры пополам ps4 цветной принтер для печати картинок флаг хорошем в фото качестве россии факты коррозии металлов интересные как приготовить холодный свекольник фото с из говядины рецепты фото шашлыка котика распечатка фото хургада достопримечательности член половой Стародуб нормальный размер как хорошо удовлетворить девушку Майкоп чуднів картинки игра записки волшебника полная версия скачать игра котята и щенята в средней группе софия серии сказки новые прекрасная minecraft мод для одиночной игры в голые возрасте 18 женщины фото в скачать игру spore на русском на windows 7 хрупкая и нежная наташка новые фото скачать игру на андроид lode runner гладкова фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721