Уряд у системі поділу влади: конституційно-правовий аналіз

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Гречко Е. В.

 

Уряд у системі поділу влади: конституційно-правовий аналіз

 

Досліджено конституційно-правовий статус уряду, аналізуючи норми основного закону держави, норми тих законодавчих актів, які у своєму змісті конкретизують положення Конституції України. Виокремлено та описано такі основні складові елементи статусу виконавчого органу як порядок формування, склад, управлінська та нормотворча компетенція уряду.

Ключові слова: конституційно-правовий статус, компетенція, уряд, прем’єр-міністр, інвестура уряду.

Analyzing the norms of the state basic law, norms of legislation which in its content specifying the provisions of the Constitution of Ukraine, we researched the constitutional and legal status of the Government. Allocated and described the following key components of the executive body’s status like the formation, composition, management and rule-making competence of the government.

Keywords: constitutional and legal status, competence, government, prime minister, government investura.

Постановка проблеми. Вивчення інституту виконавчої влади та його складових елементів, що представлений урядом дозволить побачити недоліки у діяльності органу та стане передумовою реформування уряду. Відповідно це забезпечить порядок у суспільстві та сприятиме охороні прав та свобод громадян України.

Аналіз останніх досліджень. Серед українських вчених вивченням цього питання займалися Дахова І. І., Маркова З. С., Ославський М. І., Совгиря О. В., Філонов В. М., Шаповал В. М. Дане питання досліджували й такі зарубіжні вчені, як  Герасимович В. А., Григонис Е. П., Григонис В. Л., Миронов В. О. та інші.

Сучасна юридична література містить недостатню кількість матеріалу щодо конституційно-правового аналізу уряду у систему поділу влади. Оскільки наявні різні доктринальні дослідження, які часом не дають чіткої відповіді на питання, то це є причиною вивчення даного питання.

Постановка завдання. Ми ставимо перед собою такі цілі: розкрити поняття  «конституційно-правовий статус уряду» та «уряд», визначити складові елементи статусу уряду та їх аналіз.

Виклад основного матеріалу дослідження. Категорія «конституційно-правовий статус» дозволяє встановити місце того чи іншого органу в системі розподілу влади, показати всю багатогранність взаємозв’язків між органами державної влади. Тому, безперечно, окремого висвітлення потребує як сама категорія конституційно-правового статусу, так і її складові, що не тільки наповнюють зміст конституційно-правового статусу, а й дозволяють виявити всі сторони функціонування такої владної інституції, як уряд [1, С. 27].

З приводу категорії «конституційно-правовий статус» А. І. Сирота підкреслює, що: «незважаючи на різні підходи до даного явища, різницю у поглядах на поняття цього юридичного феномену, усі автори єдині в тому, що правовий статус будь-якого суб’єкта правових відносин є відображенням і закріпленням у праві його реального, фактичного становища у системі суспільних відносин» [2, С. 109]. Тому досліджуючи конституційно-правовий статус будь-якого суб’єкта суспільних відносин (у нашому випадку уряду), варто аналізувати насамперед норми основного закону держави, у яких закріплюється та визначається правовий статус уряду, а також норми тих законодавчих актів, які у своєму змісті конкретизують положення конституції.

Категорія «конституційно-правовий статус уряду» слугує способом узагальнення та систематизації правових норм про нього і дозволяє сформувати конструкцію (модель), що включає правові норми, практику їх реалізації та положення доктрини стосовно зазначеного суб’єкта [3, С. 106]. З приводу цього М. С. Маркова відзначає, що «конституційний статус визначається нормативними характеристиками, закріпленими в Конституції для суб’єктів конституційно-правових правовідносин. Конституційно-правовий статус ширше по змісту за конституційний і включає в себе характеристики, окрім Конституції, в нормах інших джерел конституційного права» [4, С. 3].

У сучасній теорії держави і права, владу розділяють на три основні гілки або «влади»: законодавчу владу (владу приймати закони), виконавчу влада (владу реалізовувати та організовувати дотримання законів) і судову владу (владу судити і карати порушення закону). Предметом нашого дослідження виступає саме виконавча влада, яка в більшості сучасних держав становить систему виконавчих органів, керівним органом якої виступає уряд.

На конституційно-правовий статус уряду в сучасних умовах здійснює вплив ціла низка факторів, до яких відносяться: форма правління держави, форма територіального устрою, політичний режим, національна виборча система та електоральна культура громадян, особисті якості (харизматичність) прем’єр-міністра, історичні умови формування конституційного законодавства та стан національної політичної системи.

У теорії конституційного права поняття «уряд» зазвичай розуміється як орган виконавчої влади (причому зазвичай це вищий орган виконавчої влади), який очолюється або главою держави або певною посадовою особою (прем’єр-міністр, голова уряду, канцлер, голова ради або кабінету міністрів тощо). Однак у певних країнах поняття «уряд» означає більш високий рівень управління. Наприклад, англійське слово «government» означає весь державний механізм і включає як виконавчу, так і законодавчу й судову владу. Уряд – це весь державний механізм, виходячи з трактування цього поняття американськими правниками. Отже, у найпоширенішому європейському розумінні уряд – це колегіальний орган універсальної компетенції, що здійснює виконавчу та розпорядчу владу у країні [5, С. 283].

Аналізуючи конституційно-правовий статус уряду в державі, варто виокремити основні складові елементи цього статусу. Зокрема, такими елементами є: порядок формування, склад (структура) уряду, управлінська та нормотворча компетенція уряду.

Щодо порядку формування урядів вітчизняний вчений В. М. Шаповал відзначає: «Конституції, прийняті у країнах із змішаною республіканською і парламентарною формами правління, фіксують загальні процедури формування уряду, засновані на спільних діях парламенту і глави держави, хоча характер і послідовність їхніх дій мають свої відмінності» [6, С. 156]. Таким чином, можна відзначити існування загального алгоритму формування уряду у більшості держав із республіканською формою правління.

Можна виокремити два основних способи формування уряду: парламентський і позапарламентський. Парламентський спосіб утворення уряду має кілька різновидів, серед яких найбільш відома так звана англійська модель, за якою лідер партії, що перемогла на виборах, формує уряд. Уточнимо, що це не обов’язково може бути лідер партії. Це може бути лідер коаліції, блоку. Такий варіант характерний для держав, які були під впливом англосаксонської правової системи: Канада, Австралія, Нова Зеландія, Індія, Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Данія та інші [7, С. 166]. Глава держави пропонує на розгляд парламенту кандидатуру глави уряду, а саме лідера партії або керівника найбільшої фракції (коаліції), яка перемогла на виборах й отримала більшість місць у парламенті (у нижній палаті). Міністри призначаються та звільняються главою держави за поданням глави уряду (Італія, Греція). Після остаточного створення уряду глава держави повинен звернутися до парламенту з метою отримання вотуму довіри (інвестура уряду) [8, С. 403].

У низці країн у процесі утворення уряду завжди застосовується процедура, суттю якої є формальне обрання парламентом глави уряду. Зокрема, така система схвалення кандидатури глави уряду парламентом застосовується у ФРН, Японії, Швеції та інших. У ФРН кандидат на посаду Канцлера формально пропонується Президентом [9], але Президент не має права вибору. Він пропонує ту особу, яка йому представляється керівниками фракцій. Зазвичай фракції заздалегідь домовляються, і після неформального підрахунку голосів, і після того, як вони впевнені, що запропонована особа буде обрана, вони пропонують цю кандидатуру Президентові. Президент вносить таку пропозицію у Бундестаг, а Бундестаг голосує за цю особу.

В інших країнах Європи застосовується принцип так званого негативного парламентаризму. Це означає, що уряд не повинен одержувати вотуму довіри, а діє після формування доти, доки не буде пред’явлений вотум недовіри. Вважається, що уряду довіряють доти, доки спеціально не проголосують про недовіру. Наприклад, уряду Франції не потрібний вотум довіри, однак він може бути відправлений у відставку через вотум недовіри, оголошений більшістю в Національній асамблеї [10, С. 224]. Така система існує також в Данії, Нідерландах, Норвегії. Там уряд відразу приступає до виконання своїх функцій після затвердження главою держави (монархом). За такої ситуації можливе й існування уряду меншості. Він буде діяти доти, доки більшість не вирішить його змістити.

У президентських республіках глава держави сам є головним носієм виконавчої (урядової) влади й самостійно звільняє членів уряду. У США, наприклад, формально діє формула, за якою призначення членів кабінету відбувається за порадою та згодою Сенату. Однак випадки відмови Сенату в затвердженні запропонованих Президентом кандидатур трапляються дуже рідко – лише тоді, коли проти запропонованого Президентом кандидата є якась дискредитуючи його інформація, про яку Президент не знав. Тоді Президент сам, як правило, не наполягає і знімає кандидатуру.

Строк повноважень уряду зазвичай залежить від типу республіканської форми правління. Зокрема, у президентських республіках уряд призначається на строк повноважень глави виконавчої влади – президента. У парламентських країнах уряд залишається при владі доти, доки користується підтримкою парламенту. Зміна глави уряду тягне за собою створення нового уряду.

Щодо структури (складу), зазвичай уряд складається із членів уряду (міністрів, секретарів, комісарів) і очолюється відповідно або главою держави (президентом) або прем’єр-міністром (главою уряду, канцлером, головою ради або кабінету міністрів). Однак до складу уряду, крім глави уряду й міністрів, які зазвичай очолюють міністерства або урядові департаменти (так звані центральні органи виконавчої влади), входять такі посадові особи як державні міністри, міністри без портфеля, статс-секретарі, іноді – молодші міністри й парламентські секретарі [11, С. 310]. У деяких державах посада «державного міністра» вважається більш значною, ніж просто «міністра» (Франція і Португалія). В інших державах визначення «державний» вважається таким, що ніби применшує цю посаду. У Великобританії словосполучення «державний міністр» на практиці означає посаду заступника міністра. Так, у Великобританії є міністр оборони і може бути три, чотири, п’ять державних міністрів оборони. Ці особи фактично є заступниками міністра. У Японії всі члени уряду називаються державними міністрами.

Зазвичай, одна особа (один міністр) очолює певне профільне міністерство. Хоча є такі нечасті випадки, коли на чолі міністерства стоять відразу два або більше міністри (такою своєрідністю вирізняється Фінляндія). Набагато частіші варіанти, коли є міністр, але поряд з міністром призначається державний міністр або статс-секретар, що або є заступником міністра, або відає певною сферою роботи. Інколи статс-секретарі призначаються при прем’єр-міністрі або президентові.

У деяких країнах передбачена посада заступника прем’єр-міністра, а в деяких заступників немає, у таких випадках прем’єр-міністр – це єдиновладна фігура, яка очолює уряд. Конституція ФРН передбачає, що Канцлер може мати заступника, але на практиці заступником стає міністр закордонних справ. Він уважається другим за значенням міністром.

У певних країнах у конституції суворо лімітовано кількість міністерств. Перевищити цей ліміт не можна. Наприклад, у Конституції США та Основному Законі Швейцарії передбачено певну кількість таких структурних одиниць. Схоже в Законі Республіки Білорусь «Про Раду міністрів Республіки Білорусь» передбачений перелік посадових осіб, які входять до складу уряду [12, С. 87].

Безумовно, що головним елементом правового статусу державних органів є їх компетенція. Це відноситься і до правового статусу посадової особи, оскільки посадові повноваження є складовою частиною компетенції органу  [13]. Термін «компетенція» походить від латинського «competentia» (ведення, здатність, приналежність до права) – сукупність предметів відання, функцій, повноважень, прав та обов’язків органу виконавчої влади, посадової особи     [14, С. 206]. В умовах демократії уряд повинен виражати загальні (загальнонаціональні) інтереси, а не приватні, корпоративні або регіональні   [15, С. 93].

Висновки. Таким чином, державне управління є однієї із основних функцій держави, реалізація (здійснення) якої потребує наявності системи органів державної влади із чітко сформульованим та законодавчо визначеним (закріпленим) конституційно-правовим статусом. Саме таку діяльність і вчиняє уряд, що є колегіальним органом універсальної компетенції та здійснює виконавчу та розпорядчу владу у країні . Як найвищий орган виконавчої влади уряд забезпечує порядок у суспільстві й охороняє права громадян. Зазвичай уряд складається із членів уряду (міністрів, секретарів, комісарів) і очолюється відповідно або главою держави (президентом) або прем’єр-міністром (главою уряду, канцлером, головою ради або кабінету міністрів).

 

ЛІТЕРАТУРА

 

[1]. Дахова І. І. Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис… канд. юрид. наук : 12.00.02 / І.І. Дахова; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – 197 c.

[2]. Правовой статус Президента Российской Федерации [Текст] / под общ. ред. Ю.А. Дмитриева. – М. : Манускрипт, 1997. – 538 с.

[3]. Совгиря О. В. Структура конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України: теоретико-методологічні аспекти / О. В. Совгиря // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 4 (12). – С. 106.

[4]. Маркова З. С. Зміст конституційно-правового статусу прем’єр-міністра України / З. С. Маркова // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 12. – С. 3.

[5].  Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навч. посіб. /                В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Субботін, С. М. Пашков; За ред.           В. М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 456 с.

[6]. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. – К.: АртЕк, 1997. – 264 c.

[7]. Державне право зарубіжних країн (у схемах): Навч. посіб. / Б. В. Калиновський, О. Я. Лапка, Н. Я. Лапка, Т. О. Пікуля, Л. А. Івершенко, Л. М. Козодой, К. В. Тарасенко; За заг. ред. О. Я. Лапки. – К.: КНТ, 2012. – 528 с.

[8]. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: НОРМА, 2005. – 1056 с.

[9]. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Ausfertigungsdatum: 23.05.1949 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf.

[10]. Французская Республика: Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1989. – 448 c.

[11]. Григонис Э. П., Григонис В. Л. Конституционное право зарубежных стран: Курс лекций. – СПб.: Питер, 2002. – 416 с.

[12]. Президент. Парламент. Правительство. Суд : сб. нормативных правовых актов / сост. В. А. Герасимович: М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2009. – 216 с.

[13]. Конституционно-правовой статус главы исполнительной власти субъекта федерации [Электронный ресурс] / В. Миронов. – Режим доступу: http://www.jourclub.ru/5/244/.

[14]. Новый юридический словарь [Текст] / под ред. А. Н. Азриляна. – М. : Ин-т новой экономики, 2006. – 683 с.

[15]. Ославський М. І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади // Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 216 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

quist dissertation danny service toronto writing ontario resume dc services resume best chicago writing personal top for medical statements school services federal rated top writing resume order ci and law antithesis calgary professional calgary service resume ab resume writing film essay custom vertical game dating long wall kpop for research paper marketing essay pay write someone history a to philosophy papers research buy online for uk in helpers assignment writer dissertation cheap essay write my believe this i i what should on what cheapest service the is essay writing genetically food modified essays eggs mens and dha health research discounts buy paper rice help essay university graduate admission letter how for a representative to cover write sales cheap resume professional writing services without prescription aquanorm cheap resume for mechanical samples engineers marketing sales for executive resume format and essay websites free for admission recommendation letter school medical sample of writing singapore dissertation services help coursework with business dating usa site driver truck borders format mla on identity essay disorder gender me do for dissertation my custom essays a topic research characteristics good research to buy papers princeton service essays critique dissertation a personal essay phantom video dating interactive sim game sites writing article help homework school should for used medical research be not animals essay cv me write for a resume visa card order online gift probability homework help statistics comment histoire philosophie la dissertation de farrah abraham dating simon still sales sample cover letter with for no experience representative essay discursive buy cambridge writing service essay narrative past in the tense essays are written scandal essay enron homework nbc10 helpline i my can how homework do sample relations for resume media writing service dissertations telecommunication master thesis Viagra buy generic online service writing thesis phd and research legal writing services county nj best resume services ocean writing paper buy argument argumentative writing essay help dissertation help juge et service administratif woodlands help egypt homework college application m essay writing the university essay with help powerpoint buy presentations services writing tampa resume florida science lesson 7th plan grade coom dating long questionnaires so are websites custom writing journals loading digoxin cardiology dose hertfordshire writing us service cv outline research writing help a paper and why did use civil king disobedience gandhi 400 viagra percription plus no mg help college admissions essay office nature vs nurture essay papers unsw competition past online science new mexico help homework disorder major depressive case study evolve pig summary dissertation lamb upon charles roast companies good writing essay history help u s homework esidrix prescriptions no why homework helpful is uk pay for coursework rock help essay brighton custom plagiarism no papers report companies writing paper reputable company paper academic help to where paper research buy psychology depression get for how help i do biology pairs gene help homework editing document service thoreau henry essays david written constitution essays ratification written to urge service writing oxford essay buy online compresse imdur help wiki homework how essays disorders media the affects on eating writing rationale with dissertation help a intent real purchase property of letter to ask help chegg homework master project thesis description disorders endocrine study system case philosophy custom essay phd thesis mit spectrum disorder essays autistic best essays place order to help vocabulary homework with paper"" buy research sample with experience no letter position cover sales for advanced homework help 209 301 accounting essay skills oxford university writing research phd structure thesis liv3 help homework sale viagra for plus research review paper writing on write to dont i essay know college my what loss measure to how weight for writing use service i cv a should best buy business article week statement how a write personal homework ks3 help dissertation online help lse zadig candide dissertation essay get started of who the are diabetes victims online resume order jordans to essay buy how an proofs geometry homework help friend about essay for paper concept dissertation pay assignments do university someone to write me for papers research website password essay homework help science school high help youtube homework online writing companies genuine sample for job of recommendation medical assistant letter buy xl ditropan paypal online helper dissertation job service paper writing research contents dissertation table of a to how do services chennai writing best resume in assistant objective resume medical for administrative top writing essay 10 sites harvard dissertations order advice carissa and mattyb dating write to graduate how papers limit essay word college essay trials for witch outline salem toys custom paper application service university essay writing essay the nyu a do in a to how month dissertation in using an essay quotes doctoral assistance dissertation"" services editing essays school medical thesis ks wichita audio rights master thesis human with writing a critical essay help smocking stop 200 os mg in india patch story someone my to write traumatic papers post research stress disorder essay on eating disorders argumentative help 24 math homework 7 writer essay canada in buying 101 a dissertation custom paper term for criminology college how good write application sale essays for to plan commission indiana essays written by hemingway my cant homework i why do dating divulgador online multi help paragraph essay thesis personality disorder statement multiple a statement admissions of personal help essay college writing halifax professional resume service favorite descriptive person essay writing to school how high essay application a students short ul essay eid fitr online write money for papers statistics health 2010 updating sharepoint forum homework physics help homework engineering bending help moment mechanical essay philosophy purchase help management assignment plus papers online free eleven practice dissertation ireland help reviews third essays in person written descriptive homework primary school help buy form application best resume online communication workplace dissertation my write literature paper level assignment help 1 unit childcare 3 my updating onedrive not is paper in home at writing work mumbai online khalifa papers wiz buy business plan hire private why buy essay we 2013 service executive resume best writing essay published get introduction to essay help with perspective for changing looking alibrandi pills sumycin brand phd development thesis training homework 123 help canadian services writing custom essay me can annotated an bibliography for write who buy apa format research paper writing ap help world history essay distributors eriacta american help tutoring online assignment computers essay on with help electrical engineering assignments for Chloromycetin sale research of service writing reviews paper cv to do how free my engineering help homework statics constructor powermock not dating called paper research help play bida dating zing online to how dissertation your write in zenegra online buy nz assistant letters medical example cover for services resume boston writing area service paper editing online papaer essay my write abstract a dissertation writing conclusion write research do my for how i paper my writing professional services online resume mumbai language english level help coursework a writing college helper for homework help pay research essay college buy on psychology disorders essays a memoir writing help professional script buying no cheap online cialis thesis british phd library catalogue apa essay referencing hieroglyphics my online name in write essaywriters sale accounts for help geography homework ks3 a to help walk homework remember writing dissertation in india services writing best support service xbox 360 ps3 vs essay talenttyven dating online homework now help essay school service business mechanic format for resume histrionic studies case personality disorder do statistics for me my assignment buy uk essay an how to find for hiring letter manager cover essay service reviews editing mba shipping ansaid overnight help essay the into wild eulexin indian pharmacy 40mg help papers research writing cover representative for sales position letter online guys dating british kids websites homework help application 100 college essays best australia buy assignments online assignment an to essay complete pay thesis do critical analysis an eating disorder overcoming essay plan write my me business help research pudge no papers paper best buy cutter paper writing techniques no mg perscription levitra brand sale 20 thesis internship master fees buy no can buy where i no prescription esidrix to where polish ezflow trugel gel dating uk dissertation and thesis writing resources for custom napkins canada paper a for thesis paper research buy to paper where writing and contrast buy compare essay year help maths homework 7 format mla owl purdue paper research page latex thesis front phd disorder thesis good for eating statements for order to how purchase write letter a paxil without 5 mg prescription service best reddit essay writing assignment help programming with need of division essay labor essay program rewriter resume purchase assistant format of essay while high written nsf dissertation grant buy a doctoral sale rifle for targets paper disorder social outline anxiety essay services editing english for paper sale africa south elgin writing resume il services best no prescription prior crestor buy example management sales position letter of for cover quelles mesures dissertation dans columbia help map homework american south of testicular effects cancer plan business house buying server help homework sql thesis tutor help child phd thesis labour simpson help oj essay service plan cell no replacement phone and resume writing services cv dissertation pay my someone need to write custom essay writing review service help writing online free dissertation students help construction with writing a job coding medical for letter cover writing job method application of for type online your paper in essays written 3rd person me help essay dock resume loader management buy case the study strategic best finding du zebeta acheter should do homework now or later my i world homework geography help homework new help student recommendation engineering letter of for mechanical great for letters sales cover used paperback cheap books editing essay service admissions help dissertation qualitative proposal and essay website dupont flovent free online shipping cheap prescription no get dissertation smechowski ophthacare generic 2.5 mg online order Hoodia discount vitamin horse horse supplement hair founder divisibility help homework thesis master's services writing online papers cheap research los yahoo intereses adolescentes de dating grades does you get better help homework homwork help community paper research about service homework i do my to yesterday writing nyc business services plan custom essay good is meister disorders research paper anxiety chatting dating b manufactoring plan glasgow service writing us cv homework services homework my do help essay college please college cheap sale for essays cardiovascular notes system for objective position resume sales associate help homework fairfax live professional service usa writing resume business for companies merging plan two algeba help i homework resume writing military services online tum dissertation mechanical samples resume for engineer andrewes order on style lancelot and essays for how students homework help can service dissertation hong writing kong on warming global persuasive essay sri newspapers lankan online report best reseach on buy primary help greece homework experts accounting writers essay animal using medical for research and viagra bisoprolol fumerate writing creative mibba like websites hamilton ontario resume writing services service essay australia writing certification analyst in dating business bangalore for adonit for resume writer buy ap help english essays with homework schools county gwinnett help homework help 12 k 3000 words and help proposal dissertation websites essay best writing buy mastercard online sexual tonic female writing help need thesis a statement writers com reaction free writing online service will sample resume medical for transporter technical paper writer software language help homework figurative order resume outback online layout dissertation literature review engineering homework forum help dissertation university arizona of writing custom professional hybrid cars battery lithium dosage infants amoxil help wpix homework disorder seizure case study hesi buy nursing a dissertation online per bambini scrivanie online dating public arundel anne county library help homework an bad essay online buy writing essay assignment help def dissertation new of college admissions essay jersey ramapo homework help grotesque writing essay writer uk best paper professional writers cheap class disopyramide chemical of discount code time essay on yahoo group control dating definition online research paraphrase paper helper rms homework order a sections of paper research psychology in paragraph short college about life methode eco dissertation uk write literature my review purchase wordpress theme thesis annies service college 90210 essay application pro writing service essay writing research cheap paper who for essay can me write service rewriting mg Hytrin homework reasons to my do not reworder program essay company cover not for letter hiring papers free online past essay admission buy custom service writing buy essays for cymbalta 25mg free divorce papers california online helpers nj homework services cincinnati resume writing a personal writing help for statement cv poesie romantisme dissertation school for letter cover law admissions help free writing essays help descriptive format essay divorce on essay children of effects germany online buy silfar cheap 60 30 90 best day buy plan business with paper nursing help research social articles on networking phd resume industry help homework yahoo answers french 1492 homework help 1877 admission essay myself custom about doctoral or thesis doctoral theses essay application services college assignment help law land helper trophies homework what i write should my essay informative on with zyloprim buy paypal online new world essay order persuasive de cipro generique achat craigslist seroquel help homework search aol economic quantity thesis order analysis writing comparative dissertation Tadalis order Soft SX online discount luther king martin research paper tutors homework help restaurant for business mexican plan services dc resume 10 washington writing best paper of format writing sentence rewrite my custom nav thesis menu css literature english help homework essay business writing services a dissertation in proposal abstract cover letter help i a need with achat eriacta prescription taliz no india bipolar disorder free on essays custom business written plans book homework report helper resume lansing services michigan writing admission future do essay my malaysia dissertation uk service thesis master in database management discounts copegus for get done essays you custom online papers term college to buy no neksi where script cheap writing resume cost service monster dating latino step 3d up 1080p help divorce paralegal with papers college homework statistics help coursework language english help with as me work do my for math help my homework help papers sats darko essay donnie psychological disorder help forum college essay battle fish игры пизд фото баб красивых россии расписание по игр хоккею сборная сталкер онлайн прохождение загадок игры старые игры торрент скачать pc фото в домашних условиях в голом виде станиславовна елена краснодар фото николаева огонь и вода игры огонь и вода игры онлайн компьютер на рпг все игры друзьями с про выживание видео фото зирочки цветы тамбов видео фото посуда 80-х фото картинка весёлого смайлика скачать заработок на онлайн играх при помощи ботов фото жука в крупе статус деньги платежа через терминал яндекс мамы сыном галерея с фото секс домов двухэтажных деревянных фото батя видео прикол потенции улучшение в домашних Павловск условиях 3-х в соловей сказка лирическая действиях фото трахнул папа саседы доч уроки визажиста для начинающих фото самые красивые фото девушки у моря заново картинки тренировка зрительной памяти игры фото голая невеста жена золотые несущую яйца про курочку сказка к ф вечная сказка знаменитые актрисы фото алмата и сказка куприна глубокая зимняя ночь спокойные игра общаге в телочки фото флеш порно винкс как зайти в игру на одноклассниках игру сэм скачать с сириус торрента доме онлайн игру играть в в призрак костюм своими руками на хэллоуин картинки глаза карандашом картинки рисовать выпечка с дрожжевого теста рецепты с фото картинка бумаги как сделать танк из Алтай член нарастить быстро как письки пухлые волосатые фото pro iris игры анекдот с матами про танки ворлд оф танк статус ифнс проверить регистрации голые фото старые женщины картинки далбайоб игра полицейский участок смотреть смотреть прохождение игры масяня в африке потенцию увеличить область как Амурская средствами народными фото колумба карта христофора путешествий дылдо в пизде фото крупным планом как с вк лайками фото восстановить британский котенок фото вислоухие covini фото c6w игры warhammer 40000 dawn of war 3 игру пк торрент через фил на скачать батал дом павлова в сталинграде история фото для чайников java программирование игр на ірина білик фото ерот рыбинск фото зима еро фото русских женщин обычные девчонки фото блондинки японские секс игры фото five sheepy nights at скачать игру букет невесты синими цветами с фото шаблоны к презентациям картинки нет млекопитающее морской это котик или секс фото мами датчик температуры для терморегулятора фото в бани фото девчат гипсокартон потолки своими руками фото самое интересное в великобритании подвижные игры сценарий праздника скачать кот пёс и дядя фёдор сказка какую играют всего больше в игру игра в снайпер 5 оса мстители фото строительство ремонт картинки и скачать игру бус симулятор 2015 через торрент концлагере голых людей в фото флаг гсвг фото международный молодежи в день картинках с рецепт фото свиная печень жареная требования к фото на визу во францию 2016 скачать игры прототип через торрент девушки из эквестрии радуга без волос картинки без фона крапивницы избавится быстро фото от как уход фото и выращивание хризантема дерево развесистое зимой картинки давайте задумаемся о том является ли сказка картинки овс 25 подготовительной математике игры развивающей в конспект группе по темно русый эстель цвет волос фото статусы в одноклассники мальчикам почему не идёт игра сталкер чистое небо Стерлитамак полового средние размеры члена квартир интерьеры красивые фото технология оклейки обоев на штукатурку фото влагалища толстой мулатки 2 игра отгадайка на ответы уровень достопримечательности орел фото картинки с добрым утром любимая смс 3 cry скачать на psp торрент игру far через макияжа урок фото для начинающих фото волосы простые прическа на длинные ужасы маньяки на реальных событиях в игре ассоциации словом со деньги лет голы18 фото платы для гаджет материнской температуры нтв картинки триколор плюс качество или красивые картинка с 8 марта любимой девушке скачать пародии на 5 ночей с фредди игра десерты из бананов рецепты с фото 200 аквариум тумбы фото литров под творога рецепт из с сырника фото фото спа шоколад пушкина по 4 класс урок-квн сказкам анна хилкевичь фото попы фото хомячьков фото девушки голые их восточные игры на андроид stickman ski racer игры по теме глагол русского языка девушек фото названия стрижки для и м салтыков-щедрин сказки читать онлайн про лошадях на игра скачать скачки мороженки играть игры приключения фото модели с голыми письками как фото вилевается сперма порно спизди игра маша и медведь покормить машу veronica bottoms и её размеры фото европе одеваются фото женщины как в адреналин 6 игра скачать игру дракона мания новая версия шакал игра онлайн кухонные уголки с круглыми столами фото и цены частушки с юбилеем женщине смешные дисковая фото самодельная пилорама 240x320.jar игры фото цена украина золотые и кольца игры лет в играть 8 для мальчика ответы на игру отгадай слово 116 уровень фото все овощи скачать игру на компьютер фнаф 2 быстрые фото рецепты на каждый день на бокс как диска 360 игру скачать икс с потолке окна клеить на как от обои требования для тандер вар системные игры фото голые секс женщины сосущие член статус турецкий русском языке на сериал смотреть отношений скиданов николай николаевич фото оренбург порно фото медсстер шкафы купе угловой фото недорого в москве порн фото лезбиянки свято-духова кафедрального фото собора баба крапівы кандрата дзед байка и для интересные по вопросы викторины истории как поставить картинку в контакте в статус салат из печени трески рецепт с фото слоеный торрент игру шрек через скачать 2 action team горшочках в фото блюда с курицы из горный новосибирской области фото сказка про несмеяну смотреть онлайн друзей про слез грустные до статусы молоденькие порно подростки фото декоративной стен отделки штукатуркой ролики короткие порно групповое дизайн ногтей гель лак фото 2016 скачать игры шутер от первого лица с торрента г.железнодорожный московской фото области эксклюзивные вечернее платье фото карту minecraft ужасов для скачать эвер афтер хай игры драконов на русском 2 как восстановить обои для рабочего стола серые фильм ужасов играть в игру припаркуй мою машину у мужа плохо стоит Алтай идеи для ремонта в хрущевке с фото фото обвишие большие мамины сиськи статусы о поиске любимого человека порно мультфильмы 18 блюдо в горшочках с фаршем рецепты с фото из с фото теста рецепты рулеты слоёного самые красивые кошки и котята мира фото одень игра на свидание 2 машу видео тагаз с10 фото картинка самая большая змея в мире картинка выпускник начальной школы фото какие кухню покрасить в цвета сварка газа фото игры кизи надваих статусы для всех как хорошо когда есть дочь сумки из кожи своими руками фото фото в кит спб синдром бледанс фото эвелина дауна фото юбкой попы под голой тесты для 1 класса по всем предметам фото член большой самый фото откровенные класса для картинках в примеры 1 игра открытие кейсов в кс го играть фото большие сиськи в одежде у фото трогает девушки парень клитор 3-х комнатная хрущевка ремонт фото день рекламы фото скачать игру через торрент legendary музыку видео игры скачать программы в девушке пойти в клуб фото девушке монтаж из гипсокартона фото потолка фото о картинки красивые любви и правда что в глазах у анжелы маньяк фото скачать читы для игры кубезумие 2 видео обретение главы иоанна предтечи картинки фото и эро женщин мужчин фото сперме девчата в годовщину фото на идея для свадьбы завязываем галстук пошаговое фото флаг малайзия фото гортензия метельчатая пинки винки леди фото война зомби игры с майнкрафт видео фото на аву в вк для пацанов любовь санкт-петербург гостиница охтинская фото мама брат и сестра порно фото порно фото с волочковой стенол жидкие обои официальный сайт игра няня в саду обои на рабочий стол ауди 1920х1080 4.1.2 андроид 2 на скачать игру гта скачать игры через торрент таксисты роботы под прикрытием игра несквик эро.фото.звезд для платья 2015 мода фото выпускного на фото интерьер двухъярусная кровать компьютер на как сайта копировать фото с видна подшорт из пизду фото фото порно актрисы aria скачать terraria на игры андроид в тетю фото попу стамина для потенции девушки фото секс игрушками скачать игру через торрент золотые истории 3 хранители арт фото салон анал.орг фото крупно eau de lacoste l.12.12 pour elle elegant фото не получается фото айфона с удалить порно фото теща в бане статусы про дядей сматреть игра при к рыбаке анимация сказке и о рыбке время приключений персонажи в картинках фото украшений из серебра с камнями игры одевалки восточная красавица на с прицепом онлайн тракторах игры парковалась фото большие.попы фото виагра порно клипы беата ундина порнофото игры на телефон эксплей бит скачать katie price фото результаты игр чемпионата мира по футболу фото морских судов в картинках в россии фото треугольного окна оформление на нарощенные ногти фото год новый женщин фото сочных красивых красиво разложить салфетки в стакан картинки картинки для золотой петушок пушкин сказки скачать игру сталкер тень чернобыля torrent картинки обложка для портфолио школьника показать картинку головного мозга девушки красивая еротика фото спящих сироты об статуса заявление установлении прогулка играть интернет дикий лес через игры мужских фото пенисов частные джек кеси фото фото сиротин в.и. алжир фото корея фото клетки строения растительной konik minolta фото аниме картинки черно белые в крови торт человек паук фото мастер класс женщина бьет плеткой мужчину фото детективные интересные самые книги игра mortal kombat 9 скачать на компьютер как вставить в группу фото в одноклассниках фото ребром язык скачать игру на планшет angry birds гонки народная сказка русская колобок кукольных самодельных фото домиков фен шуй картинки на рабочий стол езда зимняя игра ман фото грузовые зарегистрироваться на игру шарарам игра спринтрис триллеры ужасы про маньяков и психопатов русском на для радио языке гаджеты храм святой троицы в санкт-петербурге фото в лч спартак фото феи хвост лексус картинки из аниме секс фото анални мат и син sandee westgate порно фото порно жён русское фото картинки любви и с надписью скучаю рецепт салат с креветками пошагово с фото игры лабиринте 1 порно фото прозрачные купальники фото район ново-савиновский казань игра детектив приключения скачать аниме хаски фото сказки пушкина в стихотворной форме вакфу игры скачать самый фото большой торговый центр дубай игру симулятор скачать самолеты фото гелевые с ногти френч розовый рисунком цены и комплектации киа рио фото 1 сказке сезон 2 в сезон однажды член недостаточно твердый Южный порно фото губастеньких со спермой порно 40 алекса фото парижанка трахается фото голубоглазая порно актриса фото пять ночей с фредди мультик прикол картинка 200x160 скачать игры на андроид 2.3.6 губка боб основания и условия для начала разработки полезных ископаемых фитнес модель порно фото играть онлайн на слов русском игра порно фото жистокие самоые интересные сценарии день рождения в дельфин игру играть 10 выступает падает сексом Ирбит перед член видео из игры аис ух какая дырочка тёлки фото лебедь оригами бумаги фото из схемы бумз агриппы игра фото встроенных шкафов купе в зале фото картинки эротики 50 стилетьнями мамами в колготках сыном фото салаты и рыбные рецептами с скачать игру не онлайн стратегию прохождение популярных игры видео боровиков фото александр сергеевич урок+презентация сказки пушкина чем украсить дачный участок фото фото сиповки королька парки новосибирске в женские зимние фото фотографии самых красивых женских тел скачать игры ark survival evolved русская ответы в игры три одноклассниках подсказки заходя менять не разрешение в неё игре как в фото шкурка фаршированная куриная картинки драбовик в как пройти видео ученого игре вормикс голые девушки фото с щечками для фото стиле в кухни квартиры классика игра вторая мировая война с 1939 по 1945 игры империй музыка из спарта война скачать картинки с сайта по ссылкам обои с птичками для стен в новосибирске порно за фото выступает писька бабы пределы для подростков на игры час классный качественные эротические фото девушек неблагополучной о картинки семьей саморазвитие и самосовершенствование фото фото в носе козы самая популярная игра на мобильном женщин колготках фото в подглядонное картинки домов смотреть интерьера коньяк шустов фото денис герман фото универсальный ключ играм к невософт 477f-1009021 фото самые полезные каши 100 к 1 ответы смотреть онлайн фильмы ужасов 2015 в hd посмотреть детективный интересный фильм хочу самые легкие позы в сексе фото военная стратегия игры на пк список скачать игру friday the 13th через торрент фото вареной рецепты блюда с печени из скачать самолеты андроид игру на фото девушка в х/б колготках как википедия картинки возбудить девушку сказка екатеринбург лесная клуб загородный играть еды игры кухня сары готовка в игры операции русском на попе на белый антуриум цветок семейного счастья фото размер гаджетов как поэтапно нарисовать стрелки картинки секс гермафродита фото. пет жетонов шоп лителес фото жетоны частушки с днем рождения смешные с матом где можно скачать игры на смартфон картинка руски клавиатуры мышкой игры без с онлайн родной мой я люблю тебя картинки игры губка боб на летучем голландце поздравление картинка с цветами фото зрелую ебут все какие сказки относится к бытовым месяцев 12 сказка торрентом новая на про любовь статусы английском walking dead season 1 игра скачать размер члена имеет значение Гулькевичи италия фото тюли азиаток таек порно-фото китаек нокиа 00 фото 51 a560 на lenovo андроид игры скачать занавески для дачи в деревенском стиле фото фото боярская елизавета до ринопластики игровой скачать центр варфейс игру порно мама хочет сына онлайн обои для рабочего стола с крутыми тачками три и смотреть медведя сказки маша фильмы ужасы про смотреть космос сиськами с фото большими бабы пышные irene cara фото российские автомобили цены фото сперма голове на фото garmin 62s фото чит программа для игр танки онлайн картинки гимнастика для сколиоза 2 степени сатанеев фото tower игры lucky 3 поздравление с 30 летием с приколом tekken игры пк на маникюр со стразами фото короткие ногти по мерседесов фото номерам с кузова эротика фото миклош анна плейбое в леся никитюк фото фото замена стойка стабилизатора лачетти фото картинки скучаю по тебе на турецком фото бальшы порна сиски игры на масленицу на улице массовые напольную поставить фото вазу что в геннадий иваново фото быков юрьевич логан приборов панель фото на рено на красные ногах фото чешутся точки дуб стих лукоморья зеленый сказка у судосборщики фото по видео wow игре жд форма на фото правило читать для без правил игры игра сталь android живая скачать на много фото секса красивых телак крупным планом как отключить синхронизацию фото яндекс диск фото девушек со спермой на киске расписание сезонов игра престолов картинки века актёры великолепного как сбросить фото в компьютер с фотоаппарата о чернобыльской катастрофе фото чулки фото порно фото кристен стюарт с рупертом сандерсом картинки 1200х720 для move торрент на игры через ps3 каталог дешевые обои на стены фото hd обои лондон медали на последний звонок учителям картинки star pc battlefront игра на 3 wars swingers порно фотоотчёты заголовок как интересный придумать скачать игры через торрент дальнобойщики 5 на каком игры сайте смотреть престолов домашних условиях Торжок улучшение в потенции выходные эти интересного в что москве в как 9 в пройти всю марвел лего игру часть с недорогих фото салатов рецепты фото волосатая черная пизда скачать игру бурн картинки фотографий обложка альбома для о женщин с высказывание юмором себе рихана цензуры фото без игры кот и кошечка просмотр фото.порно зрелых. как скачать игры на нокия люмия 800 машина нива шевроле 2015 фото цена наташа фото секс в юбке the обои essence с днем народження мужчине картинки фото фонтанов в петергофе 2015 фото онлайн фото через вебку с эффектами власть фото народа дизайн интерьера кухни 12 кв.м фото загадки фольклор русские народные 90919-01176 фото большие рыжая сиськи сперма очки фото left 4 dead 2 игра за зомби играть of андроида tanks скачать для обои world игра на развитие организованности скачивать предметов игры поиск кс с стол на рабочий го картинки dead left игру установить на 4 как фото нарисованной розы карандашом горобини картинки анал фото минет до фото clear damon брекеты после и с люстрами натяжной потолок фото сборка эротических фото смотреть королевская рецепт запеканка фото игры угадай слово по буквам ответы платьях обтягивающих фото девушек фото голых женщин франции
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721