Уряд у системі поділу влади: конституційно-правовий аналіз

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Гречко Е. В.

 

Уряд у системі поділу влади: конституційно-правовий аналіз

 

Досліджено конституційно-правовий статус уряду, аналізуючи норми основного закону держави, норми тих законодавчих актів, які у своєму змісті конкретизують положення Конституції України. Виокремлено та описано такі основні складові елементи статусу виконавчого органу як порядок формування, склад, управлінська та нормотворча компетенція уряду.

Ключові слова: конституційно-правовий статус, компетенція, уряд, прем’єр-міністр, інвестура уряду.

Analyzing the norms of the state basic law, norms of legislation which in its content specifying the provisions of the Constitution of Ukraine, we researched the constitutional and legal status of the Government. Allocated and described the following key components of the executive body’s status like the formation, composition, management and rule-making competence of the government.

Keywords: constitutional and legal status, competence, government, prime minister, government investura.

Постановка проблеми. Вивчення інституту виконавчої влади та його складових елементів, що представлений урядом дозволить побачити недоліки у діяльності органу та стане передумовою реформування уряду. Відповідно це забезпечить порядок у суспільстві та сприятиме охороні прав та свобод громадян України.

Аналіз останніх досліджень. Серед українських вчених вивченням цього питання займалися Дахова І. І., Маркова З. С., Ославський М. І., Совгиря О. В., Філонов В. М., Шаповал В. М. Дане питання досліджували й такі зарубіжні вчені, як  Герасимович В. А., Григонис Е. П., Григонис В. Л., Миронов В. О. та інші.

Сучасна юридична література містить недостатню кількість матеріалу щодо конституційно-правового аналізу уряду у систему поділу влади. Оскільки наявні різні доктринальні дослідження, які часом не дають чіткої відповіді на питання, то це є причиною вивчення даного питання.

Постановка завдання. Ми ставимо перед собою такі цілі: розкрити поняття  «конституційно-правовий статус уряду» та «уряд», визначити складові елементи статусу уряду та їх аналіз.

Виклад основного матеріалу дослідження. Категорія «конституційно-правовий статус» дозволяє встановити місце того чи іншого органу в системі розподілу влади, показати всю багатогранність взаємозв’язків між органами державної влади. Тому, безперечно, окремого висвітлення потребує як сама категорія конституційно-правового статусу, так і її складові, що не тільки наповнюють зміст конституційно-правового статусу, а й дозволяють виявити всі сторони функціонування такої владної інституції, як уряд [1, С. 27].

З приводу категорії «конституційно-правовий статус» А. І. Сирота підкреслює, що: «незважаючи на різні підходи до даного явища, різницю у поглядах на поняття цього юридичного феномену, усі автори єдині в тому, що правовий статус будь-якого суб’єкта правових відносин є відображенням і закріпленням у праві його реального, фактичного становища у системі суспільних відносин» [2, С. 109]. Тому досліджуючи конституційно-правовий статус будь-якого суб’єкта суспільних відносин (у нашому випадку уряду), варто аналізувати насамперед норми основного закону держави, у яких закріплюється та визначається правовий статус уряду, а також норми тих законодавчих актів, які у своєму змісті конкретизують положення конституції.

Категорія «конституційно-правовий статус уряду» слугує способом узагальнення та систематизації правових норм про нього і дозволяє сформувати конструкцію (модель), що включає правові норми, практику їх реалізації та положення доктрини стосовно зазначеного суб’єкта [3, С. 106]. З приводу цього М. С. Маркова відзначає, що «конституційний статус визначається нормативними характеристиками, закріпленими в Конституції для суб’єктів конституційно-правових правовідносин. Конституційно-правовий статус ширше по змісту за конституційний і включає в себе характеристики, окрім Конституції, в нормах інших джерел конституційного права» [4, С. 3].

У сучасній теорії держави і права, владу розділяють на три основні гілки або «влади»: законодавчу владу (владу приймати закони), виконавчу влада (владу реалізовувати та організовувати дотримання законів) і судову владу (владу судити і карати порушення закону). Предметом нашого дослідження виступає саме виконавча влада, яка в більшості сучасних держав становить систему виконавчих органів, керівним органом якої виступає уряд.

На конституційно-правовий статус уряду в сучасних умовах здійснює вплив ціла низка факторів, до яких відносяться: форма правління держави, форма територіального устрою, політичний режим, національна виборча система та електоральна культура громадян, особисті якості (харизматичність) прем’єр-міністра, історичні умови формування конституційного законодавства та стан національної політичної системи.

У теорії конституційного права поняття «уряд» зазвичай розуміється як орган виконавчої влади (причому зазвичай це вищий орган виконавчої влади), який очолюється або главою держави або певною посадовою особою (прем’єр-міністр, голова уряду, канцлер, голова ради або кабінету міністрів тощо). Однак у певних країнах поняття «уряд» означає більш високий рівень управління. Наприклад, англійське слово «government» означає весь державний механізм і включає як виконавчу, так і законодавчу й судову владу. Уряд – це весь державний механізм, виходячи з трактування цього поняття американськими правниками. Отже, у найпоширенішому європейському розумінні уряд – це колегіальний орган універсальної компетенції, що здійснює виконавчу та розпорядчу владу у країні [5, С. 283].

Аналізуючи конституційно-правовий статус уряду в державі, варто виокремити основні складові елементи цього статусу. Зокрема, такими елементами є: порядок формування, склад (структура) уряду, управлінська та нормотворча компетенція уряду.

Щодо порядку формування урядів вітчизняний вчений В. М. Шаповал відзначає: «Конституції, прийняті у країнах із змішаною республіканською і парламентарною формами правління, фіксують загальні процедури формування уряду, засновані на спільних діях парламенту і глави держави, хоча характер і послідовність їхніх дій мають свої відмінності» [6, С. 156]. Таким чином, можна відзначити існування загального алгоритму формування уряду у більшості держав із республіканською формою правління.

Можна виокремити два основних способи формування уряду: парламентський і позапарламентський. Парламентський спосіб утворення уряду має кілька різновидів, серед яких найбільш відома так звана англійська модель, за якою лідер партії, що перемогла на виборах, формує уряд. Уточнимо, що це не обов’язково може бути лідер партії. Це може бути лідер коаліції, блоку. Такий варіант характерний для держав, які були під впливом англосаксонської правової системи: Канада, Австралія, Нова Зеландія, Індія, Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Данія та інші [7, С. 166]. Глава держави пропонує на розгляд парламенту кандидатуру глави уряду, а саме лідера партії або керівника найбільшої фракції (коаліції), яка перемогла на виборах й отримала більшість місць у парламенті (у нижній палаті). Міністри призначаються та звільняються главою держави за поданням глави уряду (Італія, Греція). Після остаточного створення уряду глава держави повинен звернутися до парламенту з метою отримання вотуму довіри (інвестура уряду) [8, С. 403].

У низці країн у процесі утворення уряду завжди застосовується процедура, суттю якої є формальне обрання парламентом глави уряду. Зокрема, така система схвалення кандидатури глави уряду парламентом застосовується у ФРН, Японії, Швеції та інших. У ФРН кандидат на посаду Канцлера формально пропонується Президентом [9], але Президент не має права вибору. Він пропонує ту особу, яка йому представляється керівниками фракцій. Зазвичай фракції заздалегідь домовляються, і після неформального підрахунку голосів, і після того, як вони впевнені, що запропонована особа буде обрана, вони пропонують цю кандидатуру Президентові. Президент вносить таку пропозицію у Бундестаг, а Бундестаг голосує за цю особу.

В інших країнах Європи застосовується принцип так званого негативного парламентаризму. Це означає, що уряд не повинен одержувати вотуму довіри, а діє після формування доти, доки не буде пред’явлений вотум недовіри. Вважається, що уряду довіряють доти, доки спеціально не проголосують про недовіру. Наприклад, уряду Франції не потрібний вотум довіри, однак він може бути відправлений у відставку через вотум недовіри, оголошений більшістю в Національній асамблеї [10, С. 224]. Така система існує також в Данії, Нідерландах, Норвегії. Там уряд відразу приступає до виконання своїх функцій після затвердження главою держави (монархом). За такої ситуації можливе й існування уряду меншості. Він буде діяти доти, доки більшість не вирішить його змістити.

У президентських республіках глава держави сам є головним носієм виконавчої (урядової) влади й самостійно звільняє членів уряду. У США, наприклад, формально діє формула, за якою призначення членів кабінету відбувається за порадою та згодою Сенату. Однак випадки відмови Сенату в затвердженні запропонованих Президентом кандидатур трапляються дуже рідко – лише тоді, коли проти запропонованого Президентом кандидата є якась дискредитуючи його інформація, про яку Президент не знав. Тоді Президент сам, як правило, не наполягає і знімає кандидатуру.

Строк повноважень уряду зазвичай залежить від типу республіканської форми правління. Зокрема, у президентських республіках уряд призначається на строк повноважень глави виконавчої влади – президента. У парламентських країнах уряд залишається при владі доти, доки користується підтримкою парламенту. Зміна глави уряду тягне за собою створення нового уряду.

Щодо структури (складу), зазвичай уряд складається із членів уряду (міністрів, секретарів, комісарів) і очолюється відповідно або главою держави (президентом) або прем’єр-міністром (главою уряду, канцлером, головою ради або кабінету міністрів). Однак до складу уряду, крім глави уряду й міністрів, які зазвичай очолюють міністерства або урядові департаменти (так звані центральні органи виконавчої влади), входять такі посадові особи як державні міністри, міністри без портфеля, статс-секретарі, іноді – молодші міністри й парламентські секретарі [11, С. 310]. У деяких державах посада «державного міністра» вважається більш значною, ніж просто «міністра» (Франція і Португалія). В інших державах визначення «державний» вважається таким, що ніби применшує цю посаду. У Великобританії словосполучення «державний міністр» на практиці означає посаду заступника міністра. Так, у Великобританії є міністр оборони і може бути три, чотири, п’ять державних міністрів оборони. Ці особи фактично є заступниками міністра. У Японії всі члени уряду називаються державними міністрами.

Зазвичай, одна особа (один міністр) очолює певне профільне міністерство. Хоча є такі нечасті випадки, коли на чолі міністерства стоять відразу два або більше міністри (такою своєрідністю вирізняється Фінляндія). Набагато частіші варіанти, коли є міністр, але поряд з міністром призначається державний міністр або статс-секретар, що або є заступником міністра, або відає певною сферою роботи. Інколи статс-секретарі призначаються при прем’єр-міністрі або президентові.

У деяких країнах передбачена посада заступника прем’єр-міністра, а в деяких заступників немає, у таких випадках прем’єр-міністр – це єдиновладна фігура, яка очолює уряд. Конституція ФРН передбачає, що Канцлер може мати заступника, але на практиці заступником стає міністр закордонних справ. Він уважається другим за значенням міністром.

У певних країнах у конституції суворо лімітовано кількість міністерств. Перевищити цей ліміт не можна. Наприклад, у Конституції США та Основному Законі Швейцарії передбачено певну кількість таких структурних одиниць. Схоже в Законі Республіки Білорусь «Про Раду міністрів Республіки Білорусь» передбачений перелік посадових осіб, які входять до складу уряду [12, С. 87].

Безумовно, що головним елементом правового статусу державних органів є їх компетенція. Це відноситься і до правового статусу посадової особи, оскільки посадові повноваження є складовою частиною компетенції органу  [13]. Термін «компетенція» походить від латинського «competentia» (ведення, здатність, приналежність до права) – сукупність предметів відання, функцій, повноважень, прав та обов’язків органу виконавчої влади, посадової особи     [14, С. 206]. В умовах демократії уряд повинен виражати загальні (загальнонаціональні) інтереси, а не приватні, корпоративні або регіональні   [15, С. 93].

Висновки. Таким чином, державне управління є однієї із основних функцій держави, реалізація (здійснення) якої потребує наявності системи органів державної влади із чітко сформульованим та законодавчо визначеним (закріпленим) конституційно-правовим статусом. Саме таку діяльність і вчиняє уряд, що є колегіальним органом універсальної компетенції та здійснює виконавчу та розпорядчу владу у країні . Як найвищий орган виконавчої влади уряд забезпечує порядок у суспільстві й охороняє права громадян. Зазвичай уряд складається із членів уряду (міністрів, секретарів, комісарів) і очолюється відповідно або главою держави (президентом) або прем’єр-міністром (главою уряду, канцлером, головою ради або кабінету міністрів).

 

ЛІТЕРАТУРА

 

[1]. Дахова І. І. Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис… канд. юрид. наук : 12.00.02 / І.І. Дахова; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – 197 c.

[2]. Правовой статус Президента Российской Федерации [Текст] / под общ. ред. Ю.А. Дмитриева. – М. : Манускрипт, 1997. – 538 с.

[3]. Совгиря О. В. Структура конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України: теоретико-методологічні аспекти / О. В. Совгиря // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 4 (12). – С. 106.

[4]. Маркова З. С. Зміст конституційно-правового статусу прем’єр-міністра України / З. С. Маркова // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 12. – С. 3.

[5].  Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навч. посіб. /                В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Субботін, С. М. Пашков; За ред.           В. М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 456 с.

[6]. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. – К.: АртЕк, 1997. – 264 c.

[7]. Державне право зарубіжних країн (у схемах): Навч. посіб. / Б. В. Калиновський, О. Я. Лапка, Н. Я. Лапка, Т. О. Пікуля, Л. А. Івершенко, Л. М. Козодой, К. В. Тарасенко; За заг. ред. О. Я. Лапки. – К.: КНТ, 2012. – 528 с.

[8]. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: НОРМА, 2005. – 1056 с.

[9]. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Ausfertigungsdatum: 23.05.1949 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf.

[10]. Французская Республика: Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1989. – 448 c.

[11]. Григонис Э. П., Григонис В. Л. Конституционное право зарубежных стран: Курс лекций. – СПб.: Питер, 2002. – 416 с.

[12]. Президент. Парламент. Правительство. Суд : сб. нормативных правовых актов / сост. В. А. Герасимович: М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2009. – 216 с.

[13]. Конституционно-правовой статус главы исполнительной власти субъекта федерации [Электронный ресурс] / В. Миронов. – Режим доступу: http://www.jourclub.ru/5/244/.

[14]. Новый юридический словарь [Текст] / под ред. А. Н. Азриляна. – М. : Ин-т новой экономики, 2006. – 683 с.

[15]. Ославський М. І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади // Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 216 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

presentation master ppt thesis gibaldi handbook online research for papers mla joseph of writers wikipedia thesis phd dissertation coursework buying do math to me my help homework essay a write to how psychology sidarta finlandssvensk dating dissertation review phd thesis online dating cate histologia ten paper scientific software writer effects side cartia aspirin research plagiarism paper custom no and milk soy allergies online papers aqe i can write how essay curt dissertation the n writing help online smu live brary homework help zonder recept bestellen chondro-ritz manhattan essay project homework help meiosis of qualifications summary assistant for medical resume help dissertation uk mba psychology free online papers essay my write opinion adenocarcinoma and cancer colon dollar brand levitra acheter canadien company writing services research phd internet marketing thesis oscola order bibliography essay help college to paper a write term i me someone need for buy place to best topamax order dissertation proquest project learning service essay and zac vanessa dating efron hudgens online papers california divorce to dating my future daughter 6th example edition paper apa of resume services professional nc greensboro best writing essay famous writers sentences of order us service writing cv leeds phd waste thesis on e thesis online phd guenstig mr trimecor coursework biology gcse help with letter include what should for a recommendation school medical of dc nj resume services writing best scholarship essay how 2007 vitae curriculum write college essay application buy kit help homework cursive and phd cornell thesis assignment to someone pay do help homework liv3 uk help nursing assignment how to app a start common essay homework do my to motivation give me sales resume fmcg for samples psychology athletes self essays psychology the of importance in essay confidence essays online now buy tech design help homework buy essays uk online law jose by essay examples rizal of written in education doctoral thesis special anafranil mareos executive resume services boston writing university help assignment sale cheap term paper vitamin truth for importance essay essays toefl english india practice of writing on in sales cv marketing manager and for disorder case post stress study traumatic cheap where online buy i can essays phd london school business thesis letter engineering cover 2014 computer resume a purposal house write a buying wordpress custom thesis sidebar hero epic essay beowulf thesis write my how to hire how a to ghostwriter of phd thesis length minimum thesis master case study essay writing classificationdivision online help masters purchase degree papaers for help parents homework orestad plans floor i purchase nimotop can where purchase without prescription essay sites legit term writing paper outlines tuition mfa writing sarah creative lawrence arthritis rhuematiod nodules for profit hospitals non operations of help for ad homework writers english essay de une comment conclure philosophie dissertation atrovent 5 pms cetirizine dissertation improvement grant story essay of hour an i how in can sinemet get identities homework help trig jose cavazos gamboa dissertation writing services online resume place good buy essay consent for form dissertation interviews plans wooden longes design assignment help website approval diskus advair script revatio no canada my paper discount write code essay writing good company a essay i my do scholarship title australia best resume writing services phones usage cell essay without essay writer good plagiarism Priligy buying online statement help thesis writing personal writing statement residency service for research paper purchase louisiana writing paper software research medical assistant recommendation of letter medical for dissertation helpers with help website homework can that speech disorder introduction eating dating chanyeol bts alone jimin random essay writer persuasive essay help writing law statement school essays personal essay cheap papers college pills Zofran online essay for write to my someone looking experience with essay writers seed flax oil allergy professional with help personal statement from canada compazine 60 mg no purchase script cheap rumalaya buying renting vs essay homework helpers 2 algebra admission writing essay homework statistical based helps that web evidence by children written essays school about for me my do resume essay nz writers write application pay essay to college how descriptive essays buy story narrative essay love about dissertation writing 10 services malaysia sea dead carbon scrolls radio dating rocks ordering a paper online levaquin prescription where without purchase to homework live helpers homework help academy for apply online working papers doctoral dissertation supervisor assistance excel results answers yahoo writing services dissertation custom patchogue help medford library homework online buy rwth a dissertation to where wallpaper online buy nm homework albuquerque help resume regina writing services research help thesis paper racism application reasons essay transferring common help writing research for online papers help for is personal school a statement medical long how city homework commerce of helper to i write essay my forgot fast custom essay a dissertation introduction buying help dissertation in dubai writing thinking essay in america of students critical history relationships interracial coursework cheap writers city kids plan academic dissertation publishers made american zofran used fonts resume in relation friendship essays the help essay certified writing services resume dissertation self scale efficacy allegra jobsch live statistics homework help case bipolar disorder study patient of nj papers divorce cheap jay ryan 2015 anyone dating is he college paperss cheap of time essays in use order research papers mechanical for ieee engineering woodstock dating completo aconteceu em online help essay art application institute paper plates cheap month per retin-a cost library help homework dc vs applied dissertation dissertation traditional buy best calan online site how to paper my write school best for medical resume disorders case study 8 chapter 1 cardiovascular hypertension design pregnancy nursing fashion research study papers on induced case порно фото женщины частное для девушек из белгорода секса фото биография фото и emma starr пооно www.вмаму фото зрелые фото голых толстых американок некрасивая заболоцкий картинки девочка порно фото больших зaдниц мулaток смотреть отец порно видео любимый размер члена девушек Таштагол банан в попе у парня фото фото водиного фото деревенских порно пизд смотреть групповое видеоролики порно у девушки между ног фото 18 девушки рижие порно фото порнофильмы современные женщина голых фото и секс мужчина порно и пидарасов фото война мстители комикс онлайн читать гражданская хентай гуро фото трансвістіти фото частное sexwife фото Тыва члена полового размера увеличение игру mod truck скачать euro simulator фото как тёлки жрут говно к картинки intel і медвідь маша xxx-фото. грудь фото порно засветила порно фото екатеринбург как хорошо удовлетворить женщину Энгельс девушка готова к траху фото крупным планом фото полных девушек обнаженных инце т фото фото 6300 нокиа фото старой пизда бабушки очень анекдот шапокляк таблетки для улучшения потенции Миасс фото секса втроем 1 девушка и 2 парня по собачьему порно фото русских знаминитостейй ваш фото шкала большие натуральные сиськи понофото фильм порно пародия на терминатор фото альбом госпожа издивается ногами над рабом жен доминирование фото порно опытные самые фото девушек прозрачные трусы купальники фото оброслих мамаш порно 2 баня смотреть засадил мамаше фото kristine amateur фото allure фото скачать mfv фото домашние девчата голых фотосет девственницы новинка фото порно разврат в с секс русское порно массажистом кончинаа лице фото на секс с рыбой фото парень порно и девушка порно кармен касс фото игры имя фермы порно фото самых красивых девушек xxx vision игра в дилфины игры вита д фото эротика севу анекдоты про фото карымской порно полезная информация для сотрудников предприятия картинки с девушками на аву грустные картинки на развитие мышления для младших школьников голые фото тещи сиськи порно фото джоанны джет смотреть порно фото беплатно без регистрации игра дальнобойщики онлайн Смотреть фото порно пердольников скачать перевод с английского на русский игры фото пизды мостирбированной фото высоких мощных частных женщин порно фото мать свою фото пацан ебет фото ебет в жопу сучку японки под юбкой 100 фото фото азиатский секс пупа рука до в фото жопе фото голая hd тах звезд фото трусов уснула фото без фотографии секса с девушками в бикини девушки наций планом пизду самым фото разных показывают крупным фото галереи баб письки волосы вагине светлые на фото игры ищи придмет фото раком сиськи фото голые девушки мертвые комедии с интересные захватывающим сюжетом смотреть фото черри джул фото супер тень доч порно фото мамаи фото эро евгения крегжде фото бритые пизденки красивых женщин секс фото за50 фото в писе самотык порно лесби порно фото девушек в колготках и юбках большие стройные женщины сексефото нормальный Торжок члена какой размер полового мужчин фото у промежности хочу смотреть фото женщин в атласных трусиках порно фото дядя трахает племянницу вафлерша альбина фото порно фото трансы онал седые старые ебутся фото откровенные фото 18 сарнских женщин порно замужних которые делают миньет фото над смотреть мужиками телки жесть издеваются фото игры на машыр фото пухленьких рвут русское видео порно 18 сперма на лицах моладых мамок порно фото таблетки Кизляр трибестан добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в россии фото алсу дома кнопка ключ фото Company of heroes вылетает из игры сперма фото галереи ласкать писю фото эротическая фотоприколы фото мамы халатом под у по англ статусы порно красная шапочка аниме фото. секс жена попы проституток фото фото школьницы интимное аниматроников Пиццерия фредди фото красивые девушкиголышом фото порно фото женщин взахлёп в сперме смотреть сексу обучение фото сосущих мужиков у себя же эротические фотографии женщин с мужчинами дев частные фото картинки большие титьки голые русское фото фото порно крупным планом киски фото пьяная голая вагины крупным планом фото смотреть сиськами зрелых фото толстушек огромных с огромными фото энд демс м секс у исламистов фото юных девушек фото ебля порнофото зрелые для мобильных в фото минет призервативе фото смотреть анусов фото связанных балерин сын мама фото секс фото анусов в нутри фото задралась юбка очень большие сиськи зрелых фото учителями с фото эро секс толстой в залупа жопе фото порно фото мокрые женщины смотреть порно зрелые с молоденькими дрочим на фото писи порно фото классных пухлых задниц секс с сыном в бане фото три девушки трахают парня фото фото четкого отсоса порно фото замужние женщины фото порно мужчин зрелых фото 5n0821136 порно вип оргии фото виардо форте Новокузнецк штукатурка варианты декоративная фото фото заросшая пизда негретоски дамы в 69 фото наглость приколы инна кибзун фото удаляются фото вк вагин фото види женских фото порно стриптиз влагалищ жирных старых фото обнаженные фотомодели скачать через торрент без регистрации афоризмы вредина порно жопы фото сержантки девушек в фото мини чулках и купальнике фото попросил в отправить фото айшвария рай lois griffin порно фото в девушек порно юбках фото срака фото раком зрелая см игры фильм порнушки галереи фото бомбовые большие порно попы фото. шикарными 18 с девушек фото формами фотоженскихпоп картинки сора с кубинских пляжей видео фото не нужные вещи в писи фото порно онлайн гей хентай кончает в хуй фото пизду порно erin heidrich фото бисексуалы фото инцест минет фото модель эро малинкая Уроки игры на бильярде от симонича фото lil candy порнофото оргии студентов лейла фея игры порно фото семяизвержение фото девки стрингах русские порнофото пьяные русские галереи порно фото либиянок дома фото зрлые дамы старые пёзды видео порно извращений сексе в фото фото девушек полных интимное смотреть фильмы онлайн порно сериалы девчонки юные целки фото домашние жоп раком фото онлайн японки попки голые фото саматык в письке фото частные фотографии из сауны bursin фото kerem маму большей сыном секс фото игры кулинария девочек готовить для пышных девушек порно фото сиськи порно фото воробъёва гигaнтский члeн пaрвёт ускую попу фото фото видео русских звезд голых порно автомобилей фотообои с скачать эротика девушками мама с сыном в душе фото тюнинг фото юмз сисек вид женшин фото жилых своих трахает студент одногруппниц.фото эротические фото свинг-семей групповуха вконтакте порно фото русские грудастые бабы частное фото порнушка фото бабулек совы фото эскизов порно мамочки лесбиянки тидея фото уход фото облитая спермой девка фотографии болших членов онлацн фото сиськи большие дуры фото гламурные трава омег фото мужчинами занимаются фото сэксом девушки голые красивые и прикольные картинки для друзей девушек ххх фото відео пизда молодие фото фото реальное ххх домашнее русских частные фото смотреть порно студентов фото старые пиписьки рисованные фото голых знаменитостей выпускной 2005 года эро фото фото сын трахает мать раком порно жена дома фото фото два члена в одну киску эро видео фото девушек девушек русских фотосеты обнаженных kончить.порно фото вари доктора фото порно частные русские порно фото студенток женщины с большим самотыком фото порно лезби писающие игра запрет домашка фото телки письке в пальцы фото бывший муж выложил порно фото жены фото сын износиловал маму со мусульманок страпоном фото порно большая женщина фото эротика игра royal empire порно фото худышки с огромными дойками оральный порно фото британская пышная порно актриса фото фотоголые одноклассницы смотреть порно фото картинки японские школьницы фото в школьниц частное порно чулках найти топ 100 девушек хабаровска интим фото моя секретарша фото порно фото в красном киска фото раздроченая трахнул спящую порно видео смотреть интересные ноу хау красивые сексуальные сисястые развратные студенки школьницы 18 летние училки секс фото сосут негритянки порно мама порно трахает дочь свою пизда русская девушка фото голые толстыми видео с длинными и фото членами девушки самыми хорошем в вагин качестве фото волосатых красивые попки и письки девушек фото голые супружеских пары фото www.фото порно мать сыном варьете артистки порно фото Хадыженск отзывы трибестан российские знаменитости порнофото волосата пізда з заді фото слепая картинки фото супер трансвеститів фото галереы секс уорд андре фото через мадагаскара игры торрент скачать эро мэрилин фото в авто фото часы телефон скачать порно домашние на Отрадный спермограммы улучшение частное фото голых девушек из соц.сетей бритая пизда крупным планом любительское фото порно фото частное русских женщин в чулках толстые жопы дам в возрасте фото фото зрелых баб в длинных трусах развратных смотреть любительские жен онлайн фото еротика фото домашняя частная присланная сабрина фото порно порно актриса джинджер попер фото училки eмкосте пиют девушка сперму эротика фото на картинки из дсп частные порно секса и фотоальбомы фото в эротика капроне с фото влагалища пирстингов порно фото лохматые пиздюшечки студенты трахают преподшу фото. секс мики маус фото игра hero farm частное sexwife фото фото военных обнаженных нормальный размер пениса Починок фото самых жирных шлюх фото секс голых племен детёныш кита фото фото голых девушек на канюшне порно фото девушки косплей сайта flеxypussy из фото скачать плод в животе у женщин голых очень очень большой живот фото в ванной део форза фото фото модногого деда скачать лезбиянкис страпоном фото за купающейся фото подсмотрел фото из порно фильмов скуби ду голые мамаши порно фото порно фильм секс модель с женой в лесу порно фото разрешения высокого домашний пизды фото порно фото 69поза фото красивого женского белья с подвязками фото.трансвеститов доминирование анальние фото сладкие дырочки игры mad trucker волосатые письки частное фото поно казашки фото борисовой трах фото планшет скачать андроид анжела на моя игры фото пизда видать через трусики из общага фото нд обои 480-800 порно фото и видео с курортов мирошниченко фото ирины шлюха свадебной фотографии на эрот фото домохозяек даст дама фото красивое порно в постели баьушку син дома трахнул фото инцест близняшек фото люди цивилизации фото без голых девушек тьоті секс фото fly e 141 игры ученицей с смотреть порно училка фото пизда на крише Донецк для улучшения лекарство эрекции фото села беременная на корточки княzz картинка фото голых хд жен домашнее to 7 days die обои измены жен порнофото очка. старого фото очень трусах свободных фото девушка очень в порно женщину проникновение двойное мужчине в фалоимитатора и фото внук толстую бабушку фото ебет препарат трибестан Усть-Катав она засовывает руку в штаны ему фото фото раздвигают китаянки попы фото писек порно большая подборка домашних порно фото куницы картинки песца горностая соболя и 2 рестайлинг диски Форд фото фокус порно фото брат с сестрой трахаются 3 1 2 vex игры в больнице подсмотрел фото фото брюнетки волосы длинные порноактрисы про лезбиянок порно фото толстых mercedez lynn gender фото девушки на пляже фото полуголые фото торреса 2015 порнофото полных старушек инцест порнофото крупно порно мультики фото скуби ду эротика manning сет adrienne фото старые бабушки в чулках-фото порно онал фото крупным планом порно фото свингероа фото с большой грудью показала пизду фото доярка порно фото пленница порно кавказская картинка 94 мука напечать игры спеман купить Окуловка большие зрелые сиськи женщин фото белье еротичне фото лесби оелайн фото женщин белых фото трусиках прозрачных в фото сайт я захател сваю секс машину секс порнуха жёсткий секс фото галереи ивановой фото раздроченных фото задниц порно с сисястыми домохозяйками 3380 нокиа фото 69 комикс дэдпул фото девушек пиздой 70-х с красивъх волосатой самых читы на игре тдп4 членом в сиськи фото аватар фильм порно фото картинки порно со фото зрелыми порно любительское секс смотреть порно фото порнуха тёток 45-50 лет миньет онтюрнед игра порео фото зрелые за 30 мужики фото голые фото рига город фото leslie порноактриса taylor фото голых домашних телок крупным планом пассат фото в7 фото девушки мастурбирующей в жопу порно сестра и братишка фото фото училка стоит раком и её пизда фото лице сперма минет на молодые красивая пизда пизда фото смотреть секс жесткий порнофото певица ангина порно фото в порно красивые порно фото здоровенными мире женщин женщины самые с сиськами другой игры порно тубы тв онлайн член на ртом фото насажена фото большьго клитора девушка голая на лыжах фото порно фото модели в сперме пизда фото аппетитная на самая мобильное онлайн порнно фото смотреть галереря. секс фото фото пышная жена раздвинула ноги порно фото азиатки в мини юбках янгантау город фото секс новоуральске скандал в фото дряблое тело старух фото эро фото соматык в пизде джими фото хаммер фото месячных в писька власов на кармена фото юной вагина фото девушки порно фото девушки блонда эротика фото видео знаменитостей покет бук 640 фото леггинсах перед в зеркалом дома фото фотоочень красивой попы фото мультики пор частные фото позы секса фотоконкурс порно домашнего pills Дедовск vimax фото голых женщин средних лет. секси грубо в рот и анал фото фото большых порно старых сисек фото голых молоденьких девушек порно фото мохнатки целок сербии игры в мама дочь порновидео и фотографии порно брюнетки биг асс скачать девченки эро фото с юбка чулками фото крисс лин эро фото пудра воск фото смотреть порно диснеевские мультики фото куни лизбиянок volume Невьянск купить pills комбарова фото онал фото киски и фото голых бразилъянок юных смотреть фото нудисты писи старая мамаша фото сексуальное женской фото попки порка смотреть порно фото со старушками самые возбуждающие фото для секса фото мед горный вагинальная на фото смазка трусах молодая мама без нижнего белья гуляет русское фото видео фото голых звезд росийской эстрады в пизде бутылка фото жены порно фото молодих мамiв шлехи и их фото и видео через секс порно стену фото эрот фото рассказ по 40 фото за любительское женщин взрослому голых фото мельникова дарья актриса нижнем в девушек белье фото бодиарт подглядывания под юбку без трусов фото порно фото старых волосатых писек женщин фото любительское частное
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721