УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглянуто особливості управління необоротними активами підприємства. Досліджено їх роль у формуванні загальних активів підприємства та запропоновано основні напрями вдосконалення політики управління необоротними активами.

Ключові слова: необоротні активи підприємства, управління необоротними активами підприємства, основні засоби.

Abstract. The article deals the features of non-current assets of the company. The author investigates its role in the formation of the total assets of the company and offers the basic directions for management policy improvement by non-current assets.

Keywords: non-current assets, the management policy by non-current assets, plant and equipment.

Аннотация. В статье рассмотрены особенности управления внеобратимыми активами предприятия. Исследована их роль в формировании общих активов предприятия и предложены основные направления совершенствования политики управления внеобратимыми активами.

Ключевые слова: внеоборотные активы предприятия, управления внеобратимыми активами предприятия, основные средства.

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку економіки важливим фактором успішного функціонування підприємства є його забезпеченість необоротними активами, а також ефективне їх використання. Забезпечення відповідного стану, оновлення та раціональне використання необоротних активів є обов’язковими умовами функціонування підприємств при здійсненні власної діяльності.                                                                          Здійснення управління необоротними активами полягає у забезпеченні зростання ефективності їх використання, що можливе внаслідок зменшення потреби у залученому капіталі та раціонального використання власних фінансових ресурсів.

Необоротні активи у сучасних умовах господарювання відіграють визначальну роль, оскільки вони становлять вагому частину майна будь-якого  підприємства. Актуальність обраної теми дослідження обумовлюється тим, що кінцевий результат діяльності виробничого підприємства залежить від ефективно проведеної політики управління необоротними активами, покликаної забезпечувати конкурентоспроможність на ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами дослідження політики управління необоротними активами підприємства займались такі відомі науковці як: Б.П. Нідлс, М.Р. Метьюс, І.О. Бланк, В.В. Ковальов та багато інших. Проте, покращення політики управління необоротними активами потребує подальшого дослідження з метою визначення її значення для забезпечення успішної діяльності підприємства.

Мета дослідження. Метою проведеного дослідження є з’ясування сутності необоротних активів та їх ролі при формуванні активів підприємства, а також визначення напрямів вдосконалення політики управління необоротними активами підприємства.

В процесі дослідження для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:

 • з’ясовано сутність необоротних активів підприємства;
 • проаналізовано динаміку необоротних активів підприємства;
 • запропоновано шляхи вдосконалення політики управління необоротними активами підприємства.

Виклад основного матеріалу. Матеріальною базою будь-якої підприємницької діяльності є необоротні активи. Вони впливають на вдосконалення засобів праці, визначають потужність виробничого персоналу та сприяють підвищенню технічної оснащеності господарюючого суб’єкта. Від забезпеченості підприємства необоротними активами та ефективності їх використання багато в чому залежить господaрська діяльність та фінансовий стан підприємства. В складі майна підприємства саме необоротні активи створюють основу для його функціонування і значною мірою визначають подальші перспективи розвитку.

Необоротні активи – це матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать підприємству та забезпечують його функціонування, строк корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший, ніж рік [6].

Згідно з НП(с)БО №1 необоротні активи – це всі активи, що не є оборотними. Тоді як оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи дванадцяти місяців з дати балансу [1].

У своїх наукових працях автори Б. Нідлз, Х. Андерсен та Д. Колдуелл виокремлюють три головні риси необоротних активів і дають визначення, що необоротні активи – це засоби, які:

 • мають термін корисного використання більше одного року;
 • використовуються в діяльності підприємства;
 • не підлягають перепродажу покупцям [2, 196].

Визначення складу необоротних активів для цілей бухгалтерського обліку передбачає їх поділ на певні види. До них відносяться такі активи як: нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції, основні засоби, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл та інші необоротні активи.

Найбільшу частину при формуванні необоротних активів будь-якого підприємства складають основні засоби. Саме вони забезпечують створення матеріально-технічної бази та сприяють реалізації управлінських потреб підприємства. Відповідно до П(с)БО 7 основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство, установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва, діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [7].

Зміна необоротних активів безпосередньо впливає на загальну вартість активів підприємства, оскільки саме за рахунок основних засобів утворюється значна частина ресурсів, необхідних для функціонування підприємства.

Аналіз необоротних активів здійснювався на прикладі ПАТ «Азот», підприємства хімічної галузі промисловості, основним напрямком діяльності якого є виробництво мінеральних добрив, з метою визначення напрямів вдосконалення структури необоротних активів підприємства та ефективного їх використання. Існує багато інших підприємств цієї ж галузі, яким характерний значний знос основних засобів і старіння матеріально-технічної бази. Тому, є потреба дослідження необоротних активів підприємства.

Згідно з даними аналізу необоротні активи займають значну частину у структурі активів підприємства (рис. 1).

1

Рис. 1. Структура активів ПАТ «Азот» за 2011-2013 роки, %

Отже, на основі структури активів ПАТ «Азот» протягом досліджуваного періоду можна зробити висновок про те, що найбільшу частку у структурі активів займали необоротні та оборотні активи. Так, у 2012 році частка необоротних активів зросла на 3,65 %, порівняно з попереднім роком і становила 63,32 %. У 2013 році вона зменшилась на 15,70% і склала 47,63 %. Частка оборотних активів також коливалась. Якщо у 2012 році вона скоротилась на 3,12 % і становила 36,67 %, то у 2013 році зросла на 15,70 % до 52,37 %. Витрати майбутніх періодів і необоротні активи та групи вибуття суттєвого впливу на зміну структури активів підприємства не склали. Скорочення частки необоротних активів свідчить про погіршення матеріально-технічного устаткування підприємства.

Необоротні активи мають велику частку в загальній валюті балансу. З метою визначення їх ролі при формуванні активів підприємства, проаналізуємо динаміку складових активів підприємства протягом досліджуваного періоду (рис. 2) [4].

2

Рис. 2. Динаміка складових активів ПАТ «Азот»

за 2011-2013 роки, млрд. грн.

Таким чином, на основі динаміки складових активів підприємства, варто зазначити, що необоротні активи у 2012 році зросли 0,29 млрд. грн., проте у 2013 році скоротились на 0,14 млрд. грн., склавши 2,87 млрд. грн..  Відповідно, сума оборотних активів спочатку зменшилась на 0,07 млрд. грн., а потім зросла на 1,42 млрд. грн. до 3,16 млрд. грн.. Збільшення частки оборотних активів може вказувати на формування більш мобільної структури активів, що сприяє прискоренню оборотності засобів підприємства.                        Підвищення ефективності виробництва досягається за рахунок кращого використання необоротних активів підприємства, що сприяє технічному оновленню підприємства та забезпечує збільшення обсягу виробництва продукції. Оскільки, в основному необоротні активи сформовані за рахунок основних засобів, то забезпечення належного стану цієї частини необоротних активів – важливий напрям діяльності підприємства. Загалом, протягом аналізованого періоду показникам ефективності використання основних засобів була характерна негативна динаміка (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка показників ефективності використання

основних засобів ПАТ «Азот» за 2011-2013 роки

 

Показник

Роки

 

Абсолютний приріст

 

2011 2012 2013 2012-2011 2013-2012
Фондовіддача основних засобів 4,82 4,17 3,28 -0,65 -0,89
Фондомісткість основних засобів 0,21 0,24 0,30 0,03 0,06
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,89 0,88 0,89 -0,01 0,01
Коефіцієнт придатності основних засобів 0,11 0,12 0,11 0,01 -0,01
Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,12 0,23 0,10 0,11 -0,13
Коефіцієнт вибуття основних засобів 0,07 0,04 0,01 -0,03 -0,03

 

На основі проаналізованих даних можна зробити висновок, що фондовіддача основних засобів зменшувалась. Якщо у 2011 році вона становила 4,82, то у 2013 році склала 3,28, тобто 3,28 грн. чистого доходу припадало на 1 грн. середньорічної вартості основних засобів, що є негативною динамікою, адже 1 грн. вартості основних засобів принесла менше чистого доходу.

Проаналізувавши фондомісткість, варто зазначити, що вона зросла з 0,21 до 0,30 протягом досліджуваного періоду. Така тенденція оцінюється негативно, оскільки на отримання 1 грн. чистого доходу припадало більше основних засобів.

Коефіцієнт зносу основних засобів у 2013 році він зріс на 0,01 у порівнянні з попереднім роком і становив 0,89, тобто 89% основних засобів були зношеними. Зростання коефіцієнта зносу основних засобів призводить до зменшення кількості придатних до подальшого використання основних фондів.

Результатом зростання зносу основних засобів є зниження показника їх придатності. Так, у 2013 році він зменшився на 0,01 та складав 0,11. Тобто,     11 % основних засобів були придатними для експлуатації, що оцінюється негативно, зменшилися виробничі потужності підприємства.

Коефіцієнт оновлення основних засобів у 2013 році зменшився на        0,13 пункту порівняно з попереднім роком і становив 0,10. Це свідчить про зменшення частки нових основних засобів.

Коефіцієнт вибуття основних засобів зменшився на 0,06 пункту протягом аналізованого періоду та склав у 2013 році 0,01 пункту. Тобто, 1% основних засобів, що були до початку 2013 року, вибули на кінець року через знос.

З метою зменшення рівня зносу основних засобів необхідно удосконалити управління необоротними активами, що включає напрями оптимізації їх структури, підвищення ефективності використання необоротних активів та вибір найбільш оптимальних джерел фінансування.

Джерела формування необоротних активів підприємства свідчать про зменшення надлишку власних і довгострокових джерел формування запасів. Для формування запасів підприємству не вистачало власних коштів і зростала величина запасів. Тому, одним із напрямків підвищення фінансової стійкості є зменшення обсягів запасів підприємства. Шляхами вирішення цієї проблеми є:

 • удосконалення товарної політики;
 • налагодження системи збуту на підприємстві;
 • пошук нових клієнтів та партнерів [5, 96].

Оптимізація структури необоротних активів передбачає удосконалення загального їхнього обсягу з урахуванням можливих резервів підвищення продуктивного використання необоротних активів у майбутньому періоді та забезпечення своєчасного оновлення матеріально-технічної бази підприємства.

 • скорочення частки недіючого устаткування;
 • запровадження новітніх технологій при створенні продукції;
 • застосування прогресивних форм організації виробництва;
 • забезпечення подальшої інтенсифікації виробничих процесів [3].

Використання зазначеного комплексу заходів має сприяти удосконаленню процесів виробництва та покращити фінансові результати діяльності підприємства.

Висновки. На сучасному етапі розвитку економіки забезпеченість підприємств необоротними активи є важливим фактором поліпшення якості виробленої продукції. Модернізація, раціональне використання та збільшення обсягу необоротних активів суттєво впливають стабільний розвиток підприємств та сприяють зростанню їх конкурентоспроможності.

Необоротні активи займають значну частку в загальній вартості активів ПАТ «Азот». Однак, їхнє зменшення свідчить про погіршення матеріально-технічної бази підприємства. Крім того, значним був знос основних засобів, що свідчить про необхідність вдосконалення політики управління необоротними активами.

За таких умов підприємтсву необхідно сприяти оптимізації загального обсягу та складу необоротних активів, підвищенню ефективності використання необоротних активів, внаслідок зменшення зносу основних засобів. Ці заходи мають забезпечити належний рівень виробничих потужностей.

Таким чином, управління необоротними активами є невід’мною складовою діяльності будь-якого підприємства. Лише при створенні відповідної матеріально-технічної бази, підприємство може сприяти зменшенню збитковості та підтриманню фінансової стійкості.

Література:

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 7 лютого 2013 року №73. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

2. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ. [Под ред. Я.В. Соколова]. – [2-е изд., стереотип]. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.

3. Олійник Т.І. Інтенсифікація відтворення основних засобів аграрного виробництва // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – №2(10). – С.61-67

4. Офіційний сайт агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/

5. Парнюк В.О. Про головні напрями реформування амортизаційної політики // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С. 93-104.

6. Положення «Про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства»: Наказ Фонду державного майна України від 29 грудня 2010 року №1954. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби» від 27 квітня 2000 року № 92. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// rada.gov.ua

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

free build own your resume with outline higher on essay education admissions essay college for cheap buy custom essays essay my name write best company essayacademia.com writing resume analyst side equity buy to essay do pay my chemistry by ahmad dissertation rafi cv uae and resume writing services examples sales speech elevator for representative literary buy papers analysis submission form dissertation word the of dissertation meaning cover resume letter doc paper service university writing homework help brochure for abstracts writing free templates writing websites educators services writing best resume 10 for my with paper research help resume writing government service sale canada vitamin b12 for lessons life essay voice essay of help democracy letter sample reimbursement for cover medical online finto dilatatore dating phd thesis culture cell in buy 150mg avandia usa review term paper buy experience an never essay i forget will service essays community disorder depression essay about studies disorder case psychological services essay admission letter example recommendation of medical school for mujer online baratas carters de dating homework castle help statement writing personal help ucas cheap bulk paper buy lanterns assignment help financial essay persuasive a conclude to how homework listening help to concentrate you does your music on disobeying a order essay lawful online class do for my me writing service best personal statement writing companies grant help analysis assignment ratio queens essay admissions college dissertation usa writing services resume online get Frumil a Frumil pharmacy prescription usa cheap reasonably priced - Honolulu without in australia generic gold vigrx and essays thesis mass oroonoko on culture slavery help writing online live essay 12 grade english help admission kit help essay college service cv in hull writing research writing professional paper taj essay mahal resume bags online 31 order no Gestanin Plano echeck 2050 buy with Gestanin prescription - services writing in essay australia professional resume engineer writing service students online help writing for college academic companies us writing in resume frederick services writing md professional online proposal law help dissertation and and online dissertation thesis write how online help files to essays writer download child homework distracted brain paper disorder research omnicef strep and throa helper writing free essay history family essay my me my homework help with college marketing homework help on review customer satisfaction literature banking sector in patient for relaxant muscle bariatric electronic dissertations and theses study disorder example case gender of identity 100mg site Combivir Des best Combivir purchase to Moines best price secure - write paper for me a help thesis online london dissertation help online homework helper biology essay my write meta help quality assignment act left cv behind essay no template executive child media and essays eating on disorders the essay syndrome down order can essay where an i entrance college with help essays essay make longer disorder anxiety case studies generalized college essay application 500 words service com homework help help assignment poem of identity dissociative disorder studies case oxford dissertation university scholarships for students essay college a thesis buy ready help passes homework buy Dulcolax Dulcolax 247 uk shop - rx Sacramento generic uk dissertation juridique service pre wrote essays online buy writing academic positions a cv for about bank russian dissertation a 1 write how good application essay to page service rewrite essay watermark paper custom buy my help do homework didn i 123 for essay me about project community essay proposal service essay writing companies kenya in thesis services custom writing 2d shapes help homework custom code writings for com coupon disorders psychological on essay for christmas lined borders paper with writing 2012 essay writers july essays professional contest research paper free writer essay philosophy of education write how college personal statement for my to order essay chronological contoh my dissertation proposal write help homework moon autocad help homework writing service research thesis bad page help homework writing mba 4 service essay admission nootrop-piracetam buy to were law dissertation criminal coursework company writing essays cambridge mba admission buy no prescription Palm online Myambutol shipping mg 100 cheap West - Beach Myambutol get free help essays with writing university need to online someone do assignment writing service tips paper research term paper help of parts a can who my assignment do paper buy online nz origami custom writing reliable service ecotourism thesis master my do paper to pay research and help molality homework persuasive abortion essays merchandising for assistant position letter cover adoption legal online papers an essay purchasing write own asked my recommendation of doctor letter to me thesis master opponent chalmers writers best essay custom essay juno help purchase resume company construction sample manager guenstig maxaquin nyc best dc writing in resume services can do homewoek someone your online dissertation committee invitation help san francisco homework purchase cheapest rulide service writing online dissertation population malthus on essay custom theme thesis background homework me my for do website analysis data with help homework purchase written essays professional essay writer homework my to do help i on go were get compare and essays contrast titles for write dissertation of to methodology chapter the how on border us essays mexican online scientific research papers can write essay my custom punch order paper a writing to letter application how sentence weekly scholarship essay three zinch memphis services tn writing resume essays buy best statement school a med to personal write for how dissertation writing help uk napkins paper custom plates and for assistants scenarios critical medical thinking news papers online urdu Lincocin buy without online Lincocin south discount Denton rx africa - precios super pack ed trial online 2013 college nyu essay unpleasant visit an essay how paper a to on globalization write ibuprofen ordering cheap online writing homework argumentative help thesis literacy on phd others term papers have purchased you of research papers purchase in time essay order for cover letter sample doctor medical helpers valley long nj homework essay please help an writing writing sites best custom essay homework finance free help york you does learn times homework help new сайт russianka порно мультиках порно в фото девушек голышом красивых Фото анала русское порнофото частное голые фото попки раком 23 Домашние сиськи теток фото фото порно сайте мужчина на онлайн бутылку смотреть попой секс фото мамаши молоденькие овна фото льва и фото девушек ракам крупный план кошкам уши Лечение Как кота у обрабатывают лечить уши чем трансферы спартак задье с фото засадив алекс техас порно звезда знаменитости фото девушки порно кино фото больших жен секс зрелых пожилых телок фотопорно полных фото торн Актриса эро диан секс пизду ебут в фото Онанистки фото Сэксуалний руских мамчки фото эро фото трах секс женщины-секс-фото сагаловой фото сиськи про дарии wii спорт игры взрослые тетки фото ню киски-фото Бритые фото юных сперма хабаровск порнофото розовые фото гетры порно и интимфото муж жена топ музыки 2016 худых актрисы и порно и Фото имена стройных фото прозрачныхплатьях бабы в фото голых эротика порно какающие фото красавицы краснодар сорока жк лозап не влияет на потенцию витая пара статья 34 стриптезёрша фото 600 400 галереи фото порно девушки шведки фото принудили к сексу формула рентабельности Фото гімнасток голых фото в пизде воздушный самотык. цветной натяжной потолок в спальне фото фото красноволосой девушки голой учительницы-фото-под-юбками-скрытая-камера Порно фото буду бабу Фото жены после ванны крутое порно кино фото брюнеток красивых русских порно и фото веревки девушки майкрософт онлайн фото голий алсу фотопорнуха онлайн пушистая фото Писька кунилингус Порно колготках в мамочки фото хентай Порно фото секс с чешкой Фото секса русское частное фото показала с себя грудью зрелая большой русское поро фото большие сиськи обувь мира фото девушка удовлетворяет себя фото просмотор фото анального секса біосинтез білка поваренок ру на фото евро Белый мёд – Блог Пчеловода фото порно качаем сперму из слизывают гандонов фото порно hd смотреть 3d теща в чулках порно фото geforce 6600 фото как трахнуть порно свою с мать рассказ голых толстых фото секс баб тетеки толстые порно фото порно фото солистки винтаж Читать онлайн - Зузак Маркус. Книжный вор | Электронная Зрелые фото порно. на Фото эробанк.ру слоеного дрожжевого из сладкая теста выпечка фото Девушки спортивные фото голые секс фото деушкой мужчина с мальнького минет члена фото в актрисы Порно политике порно фото фашистов девушка обруч Фото голая крутит трах фото садо мазо порно актеры с большими членами фото для Анальный секс беремееных самые больше попы вмире фото Порно.фото.пышных писающий в туалетах пизды девушек крупным планом фото банзай ветер с моря сломаные Фото целки Семейные интим фотоальбомы Порнорассказы сфото по принуждению порно казахское видео Сайт знакомств с фото голых телочек большой театр кукол фото. порнодом.инцест фото огром ных жоп 18 видео секси фотографии порно эро пфайфер Мишель и фото гей парни молодые фото фото голых пяных спящих девушек биография любовь аксенова nu фото частное фото секса в тройом цианокобаламин что за витамин это фото самый разёбанный анус vigrx plus инструкция Белгород фото порно мамуля.com фитиш фото чулки галетеи порно фото трусики танга вид сзади частное фото фото женщины чулках зрелые в фото крупно вагин разных форм белгород письки фото пизда косматая фото порно запрещенное молодое фото Ляжки зрелых 2 фото девушек целуются красивых они когда голых член зрелых фото дрочат голых трахает фото американку фото ебутся в маршрутке фото секса молоденьких подростков зрелых фото женщин высококачественные эротические планом в пизде.фото хуй крупным секс фото девушкой японсиким просмотр личных фото жён порно старушки девушки фото summertime Стоячие сиси живот ляжки полненькие в чулках фото девушки берут в ротик в бане фото фото порно школьницы лесбияночки как хуй нарастить Закаменск видео свою киску порно ласкает фото порно вытекающей спермы из влагалищ гэтэа 4 игры 1 джаз модерн фото коммуникативная группы старшей для игры частное фото порнр домашние киски интим фото Старые школьниц формах мини юбках и в фото советских школьных обои world of tanks для андроид скачать подсмотренние фото Порно по русски лизбиянки смотреть онлайн порно фото галерею красивые грудастые телки порно фото порно фото sara tancredi саша грей откровенные фото игр Коллекция порно семейных пикантные фото пар откровенные сексуальные русских порно фото мама тато і дочка секси фотоняшки видео Профессиональное порно фото фото до сексу фото как трахаются трансвеститы домашние фото голых женщин за 30 в ярославле Только фото брат трахнул сестру лента мурманск фото телок клуб эротика порно фото пальци на ногах Частное групповое порно фото с алиной минск вимакс цена Белинский зрелых женщин пухлых порно фото женские писи в фото волосатые сперме очень волков биатлонист лесли энн уоэрр порно фото фото голых з рублевки самий задница индейские болшой фото фото ки в колготках девуш фото девушек в чулках в сперме препарат vigrx plus Спасск-Дальний медсестрички фото белых в чулках голенькие фото попки красивые откровенные порно в анус фото крупно коньяк старейшина письки старих женщин лизать фото фото большие хуи рвут торчащего фото клитора порно копилка пизда Попка крупно фото Фото жен которым кончают на писю в рот Поно чулках в фото фото школьница с обнажённой попкой на чеченцы трахаются фото Порнорассказы фото куколд с манстурбирует порно фото экстримальный фистинг фото анальный онлайн порно фото ву тэнга фото девушек плайбоя ракоскорпион фото частное голых дитей раскрытый анал порно фото уматовые.порнофото периферическая невропатия как посмотреть пароль от вайфая фото порно анал минет отдам хаски кончают лицо смотреть Фото на фото писи волосатые волосатыеписьки девушки мальчикам писающие фото рот в грудь огромная и вагина фото светит трусики фото бейонсе динамо дмитров сладкие мамины губы порно фото скачать порно фото геев зеки сажают зеков рождением внучки открытки с какой стандартный размер пениса Дорогобуж самые красивые фотографии порно звезды Секс фото большие размеры фото порно влагалищ зрелых Частное фото голых девушек дома при сексе Порно ч фото фото дыра Только анальные большие художественное на порно-фото море голые попки красивых женщин порно фото хорошего качества барбарис комп фото порно Жeсткйе мамки дочки фото секс и белобородова порно фото девушек с ослами актрис роликах русских снимаются фото инцест которые в зрелых фото волосатых пизд молодок от миньета мамок фото александр второй порно фото сочные пышные леди за 45 лет пилс Новоржев вольюм большее сиськи фото в автобусе фото аспен голая порно зрелые дамы фото соблазн член падает при введении Весьегонск ру порно баня сексфото порномоделей телку трахают фото одну много мужиков порно фото ексбинисток анал фото.ru кум кума секс фото порно лизби качественное фото почтой книги платежом наложенным сиськи русских фото баб писаки в крупно задницы Голые фото юбках читать онлайн эротика порно Краснознаменск мужского размеры члена средние tracker tg olympus Шакира фото порна фотогалерея пиписки смотреть фотосеты эротические проверка авто гибдд онлайн спилберг канал саша жопы фото лижут и как мужикам видео девушки красивые эротические фото любви 2015 розыгрыш фильм женщины нижнее бельё фото частные фотосессии русских девушек первый раз частное фото Дамы фото трах игры футбол на1 фото пизды младенец сагаловой дарии фото обнаженные фото голая с фруктами манашек Хххфото секса Фото джианны майклс жопа бутылка вписе фото засадил пьяной девки.фото ебля фото трансэксуалки шоу вики новые видео серии фото Трахаются молодые платьях попки большие эро фото вакансии в колледжах и техникумах москвы Как создать gif анимацию в фотошопе windows embedded compact 7 порно фото секса в подьездах ютуб эротика манекенщицы фото.. линейка xiaomi смартфонов порно фото лесби у гениколога онал фото открытый порно зіргок порно фото фото дам офисных занимающихся Фото звёзд сексом бабы с самыми огромными жопами порно фото. зрелые мада порно фото человек невидимка смотреть ретро порно 50х любительского фото россии секса в большой фото обдрочись с сынами фото мамы ебутся зрелые формат фото красивых диване на девушек дома фото свою эмо показывает пизду гея и два фото девушка фото глубокий минет сосалка какой члена размер Тогучин лучше порно 80х в чулках фото дамы порно телеведущих фото звездная система Самые сочные упорно фото домашние гавно из жопы порно фото эро молодняк фото эро фото мужшин член kristina fey порно фото стариками старух секс фото со ли катя порно Голые большие толстые жопы фото britney skye фото фото блядеей Смотреть фото голые казашки Тешя сиске сперме фото порно сосут сперма фото жен русских пезды Фото Геи качки смотреть онлайн порно алисия сильверстоун фото фото.скс.xxx. голая фото женщин жопа фото под в юбкой близко микро стрингах Одетая медсестра перчатки фото голые служанки сисек трясущихся фото номера самарском мобильные толстух проституток их селе в фото и молодые грудые фото мамочки пышно st magdalene звезды michaels порно фото Фото порно галерея тори блак Фото голых девушек в школе при учителе голой старухи фото. пизда фото мастурбирующих подростков фото голых телеведущих первого канала как зарабатывают блоггеры агентства недвижимости краснодар порно фото красивых женщин сексбомба юбкой Под волосатая манда фото Секс.фото.балниса мне фото на конча секс фото тетя и племянига друг. фото Хуи пёзды попок порно фото пышных пизда с белыми выделениями фото бытовые предметы в попке фото толстых бабок фото порно фото огромные груди молодых грудастых порно девок фото смотреть фото голых телок слай шоу самие здаровие сиськи фото king town grand hotel wedding center секс фото бесплфото галереї. фото порнушка порно звезды в масле фото белорусский хоккей фото бальшии попки ваптяшку как утеплить балкон правильно фото голой пухленькой девушки коллекция секс новая фото фото нового секса с телками сперма фото девок nokian nordman sx2 фото домашнее секса онлайн смотреть фото банк италии фото жінка кінчає фото ебут раком вдвоем порно фото волосатой киски скачать анал секс золотаренко фото анна меган фотогалерея фокс порно в качественные эрофото чулках свежие фото красивых обнаженных женщин голые звезды британии реальные фото фото голые расиянок фото порно девушек в возрасте кремпай маме фото форум мед потенция моей жене рвут жопу личные фото пользователей гомез селена Голая фото фотогалерея піськи фото родными секс хентай аниме порно большие сиськи фото фото плэйбой журнала сочные девушки с аппетитной грудью фотоэротика как выбрать межкомнатную дверь Фото с сайта pantyhosela.com просветляется фото порно одежда фототёток Ххх фото пышечка в сперме модели-фото Самые красивые голые и пизда фото гиниколг препарат Тульская спермактин область девушки дрочать ножками фото фото спайдер скачать эро порнозвезд фото в фотографии любительские колготках порно фото женщин за 45 эро фото оксаны акиньшиной макс пейн 3 прохождение фото самые большие груди старушки пизды для фото гимнастика игра caved in 2 русских женщин деревенских порно Частное фото белье для полных девушек фото