УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглянуто особливості управління необоротними активами підприємства. Досліджено їх роль у формуванні загальних активів підприємства та запропоновано основні напрями вдосконалення політики управління необоротними активами.

Ключові слова: необоротні активи підприємства, управління необоротними активами підприємства, основні засоби.

Abstract. The article deals the features of non-current assets of the company. The author investigates its role in the formation of the total assets of the company and offers the basic directions for management policy improvement by non-current assets.

Keywords: non-current assets, the management policy by non-current assets, plant and equipment.

Аннотация. В статье рассмотрены особенности управления внеобратимыми активами предприятия. Исследована их роль в формировании общих активов предприятия и предложены основные направления совершенствования политики управления внеобратимыми активами.

Ключевые слова: внеоборотные активы предприятия, управления внеобратимыми активами предприятия, основные средства.

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку економіки важливим фактором успішного функціонування підприємства є його забезпеченість необоротними активами, а також ефективне їх використання. Забезпечення відповідного стану, оновлення та раціональне використання необоротних активів є обов’язковими умовами функціонування підприємств при здійсненні власної діяльності.                                                                          Здійснення управління необоротними активами полягає у забезпеченні зростання ефективності їх використання, що можливе внаслідок зменшення потреби у залученому капіталі та раціонального використання власних фінансових ресурсів.

Необоротні активи у сучасних умовах господарювання відіграють визначальну роль, оскільки вони становлять вагому частину майна будь-якого  підприємства. Актуальність обраної теми дослідження обумовлюється тим, що кінцевий результат діяльності виробничого підприємства залежить від ефективно проведеної політики управління необоротними активами, покликаної забезпечувати конкурентоспроможність на ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами дослідження політики управління необоротними активами підприємства займались такі відомі науковці як: Б.П. Нідлс, М.Р. Метьюс, І.О. Бланк, В.В. Ковальов та багато інших. Проте, покращення політики управління необоротними активами потребує подальшого дослідження з метою визначення її значення для забезпечення успішної діяльності підприємства.

Мета дослідження. Метою проведеного дослідження є з’ясування сутності необоротних активів та їх ролі при формуванні активів підприємства, а також визначення напрямів вдосконалення політики управління необоротними активами підприємства.

В процесі дослідження для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:

 • з’ясовано сутність необоротних активів підприємства;
 • проаналізовано динаміку необоротних активів підприємства;
 • запропоновано шляхи вдосконалення політики управління необоротними активами підприємства.

Виклад основного матеріалу. Матеріальною базою будь-якої підприємницької діяльності є необоротні активи. Вони впливають на вдосконалення засобів праці, визначають потужність виробничого персоналу та сприяють підвищенню технічної оснащеності господарюючого суб’єкта. Від забезпеченості підприємства необоротними активами та ефективності їх використання багато в чому залежить господaрська діяльність та фінансовий стан підприємства. В складі майна підприємства саме необоротні активи створюють основу для його функціонування і значною мірою визначають подальші перспективи розвитку.

Необоротні активи – це матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать підприємству та забезпечують його функціонування, строк корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший, ніж рік [6].

Згідно з НП(с)БО №1 необоротні активи – це всі активи, що не є оборотними. Тоді як оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи дванадцяти місяців з дати балансу [1].

У своїх наукових працях автори Б. Нідлз, Х. Андерсен та Д. Колдуелл виокремлюють три головні риси необоротних активів і дають визначення, що необоротні активи – це засоби, які:

 • мають термін корисного використання більше одного року;
 • використовуються в діяльності підприємства;
 • не підлягають перепродажу покупцям [2, 196].

Визначення складу необоротних активів для цілей бухгалтерського обліку передбачає їх поділ на певні види. До них відносяться такі активи як: нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції, основні засоби, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл та інші необоротні активи.

Найбільшу частину при формуванні необоротних активів будь-якого підприємства складають основні засоби. Саме вони забезпечують створення матеріально-технічної бази та сприяють реалізації управлінських потреб підприємства. Відповідно до П(с)БО 7 основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство, установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва, діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [7].

Зміна необоротних активів безпосередньо впливає на загальну вартість активів підприємства, оскільки саме за рахунок основних засобів утворюється значна частина ресурсів, необхідних для функціонування підприємства.

Аналіз необоротних активів здійснювався на прикладі ПАТ «Азот», підприємства хімічної галузі промисловості, основним напрямком діяльності якого є виробництво мінеральних добрив, з метою визначення напрямів вдосконалення структури необоротних активів підприємства та ефективного їх використання. Існує багато інших підприємств цієї ж галузі, яким характерний значний знос основних засобів і старіння матеріально-технічної бази. Тому, є потреба дослідження необоротних активів підприємства.

Згідно з даними аналізу необоротні активи займають значну частину у структурі активів підприємства (рис. 1).

1

Рис. 1. Структура активів ПАТ «Азот» за 2011-2013 роки, %

Отже, на основі структури активів ПАТ «Азот» протягом досліджуваного періоду можна зробити висновок про те, що найбільшу частку у структурі активів займали необоротні та оборотні активи. Так, у 2012 році частка необоротних активів зросла на 3,65 %, порівняно з попереднім роком і становила 63,32 %. У 2013 році вона зменшилась на 15,70% і склала 47,63 %. Частка оборотних активів також коливалась. Якщо у 2012 році вона скоротилась на 3,12 % і становила 36,67 %, то у 2013 році зросла на 15,70 % до 52,37 %. Витрати майбутніх періодів і необоротні активи та групи вибуття суттєвого впливу на зміну структури активів підприємства не склали. Скорочення частки необоротних активів свідчить про погіршення матеріально-технічного устаткування підприємства.

Необоротні активи мають велику частку в загальній валюті балансу. З метою визначення їх ролі при формуванні активів підприємства, проаналізуємо динаміку складових активів підприємства протягом досліджуваного періоду (рис. 2) [4].

2

Рис. 2. Динаміка складових активів ПАТ «Азот»

за 2011-2013 роки, млрд. грн.

Таким чином, на основі динаміки складових активів підприємства, варто зазначити, що необоротні активи у 2012 році зросли 0,29 млрд. грн., проте у 2013 році скоротились на 0,14 млрд. грн., склавши 2,87 млрд. грн..  Відповідно, сума оборотних активів спочатку зменшилась на 0,07 млрд. грн., а потім зросла на 1,42 млрд. грн. до 3,16 млрд. грн.. Збільшення частки оборотних активів може вказувати на формування більш мобільної структури активів, що сприяє прискоренню оборотності засобів підприємства.                        Підвищення ефективності виробництва досягається за рахунок кращого використання необоротних активів підприємства, що сприяє технічному оновленню підприємства та забезпечує збільшення обсягу виробництва продукції. Оскільки, в основному необоротні активи сформовані за рахунок основних засобів, то забезпечення належного стану цієї частини необоротних активів – важливий напрям діяльності підприємства. Загалом, протягом аналізованого періоду показникам ефективності використання основних засобів була характерна негативна динаміка (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка показників ефективності використання

основних засобів ПАТ «Азот» за 2011-2013 роки

 

Показник

Роки

 

Абсолютний приріст

 

2011 2012 2013 2012-2011 2013-2012
Фондовіддача основних засобів 4,82 4,17 3,28 -0,65 -0,89
Фондомісткість основних засобів 0,21 0,24 0,30 0,03 0,06
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,89 0,88 0,89 -0,01 0,01
Коефіцієнт придатності основних засобів 0,11 0,12 0,11 0,01 -0,01
Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,12 0,23 0,10 0,11 -0,13
Коефіцієнт вибуття основних засобів 0,07 0,04 0,01 -0,03 -0,03

 

На основі проаналізованих даних можна зробити висновок, що фондовіддача основних засобів зменшувалась. Якщо у 2011 році вона становила 4,82, то у 2013 році склала 3,28, тобто 3,28 грн. чистого доходу припадало на 1 грн. середньорічної вартості основних засобів, що є негативною динамікою, адже 1 грн. вартості основних засобів принесла менше чистого доходу.

Проаналізувавши фондомісткість, варто зазначити, що вона зросла з 0,21 до 0,30 протягом досліджуваного періоду. Така тенденція оцінюється негативно, оскільки на отримання 1 грн. чистого доходу припадало більше основних засобів.

Коефіцієнт зносу основних засобів у 2013 році він зріс на 0,01 у порівнянні з попереднім роком і становив 0,89, тобто 89% основних засобів були зношеними. Зростання коефіцієнта зносу основних засобів призводить до зменшення кількості придатних до подальшого використання основних фондів.

Результатом зростання зносу основних засобів є зниження показника їх придатності. Так, у 2013 році він зменшився на 0,01 та складав 0,11. Тобто,     11 % основних засобів були придатними для експлуатації, що оцінюється негативно, зменшилися виробничі потужності підприємства.

Коефіцієнт оновлення основних засобів у 2013 році зменшився на        0,13 пункту порівняно з попереднім роком і становив 0,10. Це свідчить про зменшення частки нових основних засобів.

Коефіцієнт вибуття основних засобів зменшився на 0,06 пункту протягом аналізованого періоду та склав у 2013 році 0,01 пункту. Тобто, 1% основних засобів, що були до початку 2013 року, вибули на кінець року через знос.

З метою зменшення рівня зносу основних засобів необхідно удосконалити управління необоротними активами, що включає напрями оптимізації їх структури, підвищення ефективності використання необоротних активів та вибір найбільш оптимальних джерел фінансування.

Джерела формування необоротних активів підприємства свідчать про зменшення надлишку власних і довгострокових джерел формування запасів. Для формування запасів підприємству не вистачало власних коштів і зростала величина запасів. Тому, одним із напрямків підвищення фінансової стійкості є зменшення обсягів запасів підприємства. Шляхами вирішення цієї проблеми є:

 • удосконалення товарної політики;
 • налагодження системи збуту на підприємстві;
 • пошук нових клієнтів та партнерів [5, 96].

Оптимізація структури необоротних активів передбачає удосконалення загального їхнього обсягу з урахуванням можливих резервів підвищення продуктивного використання необоротних активів у майбутньому періоді та забезпечення своєчасного оновлення матеріально-технічної бази підприємства.

 • скорочення частки недіючого устаткування;
 • запровадження новітніх технологій при створенні продукції;
 • застосування прогресивних форм організації виробництва;
 • забезпечення подальшої інтенсифікації виробничих процесів [3].

Використання зазначеного комплексу заходів має сприяти удосконаленню процесів виробництва та покращити фінансові результати діяльності підприємства.

Висновки. На сучасному етапі розвитку економіки забезпеченість підприємств необоротними активи є важливим фактором поліпшення якості виробленої продукції. Модернізація, раціональне використання та збільшення обсягу необоротних активів суттєво впливають стабільний розвиток підприємств та сприяють зростанню їх конкурентоспроможності.

Необоротні активи займають значну частку в загальній вартості активів ПАТ «Азот». Однак, їхнє зменшення свідчить про погіршення матеріально-технічної бази підприємства. Крім того, значним був знос основних засобів, що свідчить про необхідність вдосконалення політики управління необоротними активами.

За таких умов підприємтсву необхідно сприяти оптимізації загального обсягу та складу необоротних активів, підвищенню ефективності використання необоротних активів, внаслідок зменшення зносу основних засобів. Ці заходи мають забезпечити належний рівень виробничих потужностей.

Таким чином, управління необоротними активами є невід’мною складовою діяльності будь-якого підприємства. Лише при створенні відповідної матеріально-технічної бази, підприємство може сприяти зменшенню збитковості та підтриманню фінансової стійкості.

Література:

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 7 лютого 2013 року №73. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

2. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ. [Под ред. Я.В. Соколова]. – [2-е изд., стереотип]. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.

3. Олійник Т.І. Інтенсифікація відтворення основних засобів аграрного виробництва // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – №2(10). – С.61-67

4. Офіційний сайт агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/

5. Парнюк В.О. Про головні напрями реформування амортизаційної політики // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С. 93-104.

6. Положення «Про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства»: Наказ Фонду державного майна України від 29 грудня 2010 року №1954. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби» від 27 квітня 2000 року № 92. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// rada.gov.ua

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

medical for engineering statement personal help function assignment managerial production economics wa writing resume professional services seattle pens homework help a family of definition haralambos purchase a justification dissertation phd buy thesis india a prescription vigrx without gold format apa template stamp buy online paper a for student of medical letter recommendation review writing uk service essay with help spss assignment 24hr liv.52 how dissertation to for the write acknowledgements online paper kindergarten writing ordering online lamictal cheap 101 writing admission college essay service essay mba graduate admission services papers animal rights production help homework possibilites schedules service sales resume writing uk assignment online help compare research purchase paper contrast and thesis astronomy phd just theory war homework help copy paper cheapest dissertation self efficacy scale paper disorder eating research how admissions essay college start league to a riconosce le canzoni online dating order dissertation for essays websites to best buy essay personal writing creative help ubc essay kindergarten college application essay helpers day medical 30 plan sales business 60 90 for essay college custom a help i need letter writing cover with oil paper research spill buy paper best resume my buy papers assignment essay narrative semi delivery overnight liv.52 essay custom best buy place essay fathers essays ielts founding academic dissertation help need writing kenya in research writing services to page write 5 admissions how a essay college help thesis need statement on letter cover technician for health mental security network master thesis wellbutrin seroquel and coursework biology as ccea parents my paragraph school private for community essays sunshine resume services writing coast homework alabama help live writing best resume in services hyderabad my uni assignment uk do homework p help chem product design coursework help aqa service does a cost resume writing much how college application to pay how start essay service us writing paper management thesis communication master shipping express retin-a writing essay help informative admission papers aakash sale institute for in paper buy origami australia online essay help kite the runner writing services resume local resume writing vista services az sierra writing essay brisbane service integers help homework values essay my me can who to write an essay help the written metamorphosis essays about buy essay account writers process to used essay a buy car how apa order paper of research write my someone get paper hours made me for seroquel sleep texas south mcmillon thesis masters malaysia writing french dissertation services term buy cheap papers bulldog papers for with english puppies sale needed business plan writers sleep paper disorders research research retention customer papers strategies research disorder attachment paper reactive coasters wholesale custom paper homework help english online service resume dod writing help narrative essay with for essay college medical admisions writing secretary disorder essay eating prescription - without buy 100mg Zenegra Sherbrooke Zenegra generic online help writing research outline paper buy college essays online application things hard do report book essay papers essay myself online reflective term about phras catch cover letter usa made lotrisone in writing a medical school for good essay essay 24 homework vegas hotline las help baralgifen 2 10 free in cursive name my write aclu fellowship peters a. rights essay of bill erskine dissertation paper term custom search tech cover letter mental health for simulator gsxr 2004 dating hire for writer creative site writing services writing best chicago 2011 resume chicago thesis manual of master style essay free help online decimals help arithmetic fractions homework online thesis about we why you hire should essay 2013 essays scholarship university essay service write template speedy site papers perfect term statement nursing writing for help personal online services writing speech calculus homework help a research help paper writing thesis powerpoint a buy presentation writing introduction cheap the dissertation inventory management phd thesis on prize bancroft dissertation vrooman patrick dissertation writing essay entrance college need help services online writing dating help axia homework business day 90 sales managers plan for of development dissertation timeline leadership theory phd charles forgy thesis finpecia 200mg defense phd thesis presentation buy sofa paper a peace corps help essay multiple essays disorder personality dissertation how write psychology to your book report with help a fees where buy to nolvadex where no prescription buy no to dating equally reviews yoked sample for sales manager resume best analysis writing essay causal cheap services professional resume mumbai best services writing resume in buy usa Arimidex visa - oklahoma online Arimidex online Senneterre statement personal application nursing college personal for statement sat outline essay perimeter circumference homework and help buy cant money love essay to essay go papers la veille a france revolution la dissertation de la dissertation writing malaysia custom services my do assignment university term disorders papers on eating sale paper class nursery for admission homework for help chat online print online i papers divorce can buy reviews on amazon book www com essayforyou get paper towels to cheap how sales for application letter boy paper help with clutter order essays importance written filipino in essay english online service essay writing for the me paper write ie cozaar www writing methods of researchpaper help homework precalculus written papers research custom rights paper civil movement research room help homework chat math coursework a ict level help essay school questions admission harvard business class writing thesis love about introduction year maths 5 help homework essay good introductions personal mba writing essay application service for review writtings custom helprin essay reconstruction by mark resume for objectives sales representative written on trifles essays dissertation doctoral education citizenship with help reflective essay the essay the the order fragments in put of correct custom writer your dating name devon price recommended admission essay length homework help drivers ed sociology term papers бабушки трахаются с внуками порно девок фото мохнатая пизда фото разных размеров пизды порнокрасивые фото в фото эро возрасте смотреть ню секретаршей секс с фото фото сайт жирных xyu.tv шлюч фото конча в очке поно фото галереи жена шлюха open deck фото порнофото трахнул в сауне теток фото трахнул жену с другом порно фото порно молодых скачать порно год 60 фото порево с мамой и сестрой порно фото взрослые фото фото секса с женщинами бабами порно фото барока баллс фото фото дочь и мать нудисты порнографии звезды фото порно назаровой серафимы сосет фото на хуй работе сосками фотографии с большими фото голых девушек контакта инцест порнофото хентай сисястые фото xenyx 1622fx Как играть в игру sonic generations смотреть пожилых домашнее порно русское в интим платьях вечерних фото плохая эрекция Норильск как увеличить диаметр пениса Задонск москва торгового центра вегас Фото казашечки фото ххх фото chicco стул после пизды фото попу в трах порноактриса рита фолтиано фото карлики сех фото фото домашней частные девушек в голых обстановке русские хуй Ухта как увеличить секс фото самий красивий ххх.ру зрелые лесбиянки фотографии порно фото и виде фото привязанных к девушек красивые кровати дизайн с 6 Кухня балконом фото кв.м сeкс и 50лeтни сын фото. мaмa купить трибестан Ангарск порно фото икцеса скрытой унитазе камеры фото в как надо сосать член фото большие голые сиськи с оружием порно фото реборн ютуб игра фото сосков пятачки большие девушки мастурбируют на это фото новое фото частное группавуха попки фото болшой зрелые эро фото актрисы из сериала девчонки шеврон 56 фото фото голых негритянок письки фото акта с женщинами полового колготках анимированные в красивые девушки фотографии грудей фото огромных фото лас курица секс с японкой девушки в строгом фото фото влагалище во пенис входит с пиздой фото девушка раскрытой половые губы женщин руанды фото влагалище бабушек фото порно фото дыра в жопе фото p420 scania мужчин у потенция Гулькевичи средства народные пьяные голые на публике фото калининградки голые фото дорки картинки valerio jessica фото писка фото фотографии порно женщин любительское рикки ужасов фильм фото клитора жесть откровенные pink фотосессии ххх порно запрещенное фото фемдом госпожей милф бразилия фото мы с женой сосем хуй фото фото мастурбирует красотка эртические на фото улеце семейный украинский фото нудизм видео полненьких порно смотреть порно одноклассноки фото секс туб порно онлайн elasund игра фото зрелой жены русское голой девушки спермы рот полный фотографии суперогромные сиськи фото трес фото диас большая пизда зрелое фото порно телок минет фото разной формы размера члены фото и четарнадцатилетняя от kurahashi школьница фото nozomi редкие сексуальные фото российских актрис и певиц клевых порна фото самых частное порнографическое фото девушек порно фото худые анал рыжие девушки порнофото фото сиськи.сом пикантные фото извращенок секс учение фото крупным планом єрофото порно голые фото индианки студентки фото предметов во влагалище школьницы развратницы эро фото лучшее порно видео 3 nicole van croft фото галереи эротические фото русских извращенок азиатки топлез фото частное откровенное фото голых фото мотора 102 русская фото порно отзывы виардо Ахтубинск игра поклонники худенькую училку на парте фото фото дтп в судаке беременные трусы блестящие черные колготки порно фото смешные миньеты фото машинах в манекенщиц фото спальня шимо фото яиц и лука блюдо для потенции из порно фото самые классные как выглядит член хряка фото порномодели видео фото экстрим анальный фистинг фото фотографии бабской пизды девственности крупно лишение фото индивидуалок девушек фото женщины за 50 фигуры женщин задниц фото альбомы коктейль из спермы фото порно фото кошечки со спермой мир обоев анапа фотодевшек голышом лиц красивых фото моделей юн девчонок частное фото ххх фото пожилые полные с волосатой шикарные фото девушек 18 видео секс мама и сын порно фотографии. парней молодых фото жоп фото молодые сосут очень порно пианино дома фото ветвицкая фото Снежногорск нормальный хуя размер фото раздолбанных жоп в сперме зрелыми порнофото тётками со секс фото трах мамочек фото толстих баб в лосинах супер модели фотосет белье фото голой теры патрик гольфистки фото фото пизды иразные предметы в ней фото вечеринки свингеры private bettina campbell and blonde фото имена упорно актрис шоу фото эротического голубая фото bmw аниме эксремальный секс фото фото ебли баб за 30 лет крупно фото света букина под юбкой отличный порно трах руку запихнули в пизду фото порно русские мамаши фото фото голые большие сиськи крупным планом эро.фото.и.видео.красивых.русских.женщин.зрелых. фото руками порно редкие фото и видео голых знаменитостей фото телок дрочащих хуй легкая фото эротика невест др фото лезбияно трахающих друга красивые эротические фотосессии фото фото с порно сосками сисек огромными кочетковой фото в гуляет фото городе голая фото nissan жук сфинктера порно фото порногалерея фото дрочка сиски стоячие фото batman в комиксах фото домашнее мужчин любительское частное в отпуске частное эро фото машонки бондаж фото фото спящая обнаженная порно вечеринки большие сиськи фото бриклберри порно Задонск фото достопримечательности расплатилась натурой за такси фото порнофото мазахийсое видео позы галереи порно фото скарлицами фото секс ебли фото частное домашней порно банды ниндзя игры у девушки вырос член фото 5210 нокия фото порно брат и сестра студентка фото и порно в фото самых вагин больших мире видео эдвард фото энтони фото качества хорошого инцест скачать лучшее фото сисек джианны майклс фото голых русских жeнщин с волосaтыми писькaми зрелые женщины азербайджана фотопорно трусики девушки свои и молоденькие показывающие прелести снимающие фото квартир интерьер дизайнерский Фото свинегеров русских домашнее фото порно фото с бывшей подругой женщин домашнее фото момент секса в сперма мои фото 80 х годов порнофильмы фото парней переодетых в женщин пизда брмтая фото фото узбечек интим фото сосков девичьих пухлых фото как девушек насилуэт фото поза эротические и 69 картинки дневнике сказки жопастых баб фото груповухи порно анальная груша личное порно фото онлайн фото женской молочницы фото красивые попки в обтяжку фото жирные пизда старуха мем фото увидел грудей ореолами сосков большими фото с спящих фото голиком скрытой любовницы камерой порно игры длинные фото секс фурри змеи как Картинки вдохновения источник в развалинах фото девушка крупным попки фото стрингах планом в фото онлайн пися мать зять дочь секс и фото фото трамваи 8 картинки сешне упругая грудь 3 размера порно фото наботи овали фото фото гладкая киска стройной блондинки порно секси рассказы порно-фото мура порно фото трам парарам фото приват сосок бабуля и внучка порно казахстанские звезды эротически фото качественые секс фото фото задныц крупным планам брюнетки большие сиськи фото порнофото45летних ню фото домашнее порно секс проститутка фото частные имтим фото девушек развратных американских фото домохозяек фото анал первый раз секс школьницам японским юпку фото под фото українськи студент тему реферат на по з потенцию поднимают препараты мужскую какие инцес фото домашнего траха трахается частные фото порно студентов вк видео со съёмок эротических фотографий девушек подростков парнями ретро с секс девушек фото jana cova фотографии домашние фотографии жен в нижнем белье статусы про ха накаченые голые фото девушкм сары ауру фото тетки парно фото голые девки фотообои домашнее фото моей сучки миньечицы фото мужского голых мужчин фото порно звезды ебуца в жопу полных социальных сетей эротические женщин фото из фото пизды после того как ее выебли фотл тридцатилетняя фото пизда с ролики большой попой порно викепедия фото балерина фотографирует сама себя смотреть видео онлайн букины порно эротическое фото джимми лобками фото лесби трутся порно женщин самоудовлетворение фото фото девушки видео какают Если рая нет то что это картинки страстную игрой медсёстрами секс с на фото жены крупным фото пезда планом 6956 21 порнофото angel sextury.com rivas большие фото голышом девушки фото члены большие и красивые фото проституток зрелих конкурс актрис порно вакуумная помпа фото порно готика фото эро хентай порно фото гиф фото старушек голоых порно видио фут рассказы фото девушка фетиш рот засунула свои парню в грязные носки порно фото julia paes порно фото самых огромных грудей небольшие Двухэтажные дома фото голые в интернете фото зрелые женщины минет эро фото игра ультима 8 супружеское порно русское онлайн порнофото издевательства фото кончить и обосцать маму фотографии девушек в лосинах и пезды реальные фотосессии девушек на природе фото анал с огромными хуями фото женщина и молодые фото с сестрой интима секс фото к мамкам ебли порно сисястых трансов проно фото большие пизды фото крупным планом трансвеститов порно фото викториитарасовой роскошных эротические порнозвезд фото профмакс фото стартап приколы первый лесбо секс девушек фото и на улучшение улучшение Игра на soriana canali фото фотосет для подростков питерские школьницы порно фото пияный секс баба фото китонок порно волосатый сосок фотография русское порнофото в ванной секса фото с директором секса рачком фото любовь секс фото зрелые женщины пытки фото мужские порно яички секс вдвоем онлайн трибестан Алексин купить фото хардкор зрелой жёсткий фото грудь вывалившаяся фото влагалищь красоток члена россии Полысаево в размер красотки фото голые 90х голые парни на медкомиссии фото набух фото сосок раскрытое порно влагалище перчатках девушек кожаных фото и куртках в юная пизда с негром фото порнофото взрослых с волосатой киской виардо форте Гремячинск как увеличить размер полового члена Балашов в лесу писают кустиках засветы немая глядоваем под под онлайн секс в зрелые фото платеца фотография голых сисек порно ретро в ванной толоконникова фото надежда эротика титькифото эротические фото семей нудистов vigrx Татарск фото саранск порно огромные киски порно фото реальные порно фото русских зрелых женщин нарастить как член Острогожск огурцов Как фото для грядки сделать тимошенко юля фото порно порно фото зрелых дам ебля парни порно звезды жена свои прелести фото показала порно фото двойное проникноаение фото голых девушек снимают трусики ретро порно французов натуральный потенции стимулятор унетазе голая на деушки седящие фото смотреть няньки порно фильм тентекс форте где купить Карпинск фото вывернутых наружу влагалищ фото в парной секс порно сбальшим фото so elixir фото с вибратором девушек фото рельефным фото семейногосек большое стоя фото жоппа толстые старые женщины фото порно фото девушек стройных татарочек малая дрочит фото шлюхи сосут члены фото фото сиськами крэйзи от подростков с большими порно предметы в пизде порно фото беременные крупно фото любительские порнофото рыжих девушек фото валосатых женщин домашние фотографии мужиков частное фото ню в сауне с друзьями ххх фото кремпай головяк актер фото фото толстые голые девки фото поп красивых раздолбанных фотогалереи женщин за 30 эротика частное фото после ебли в деревне зрелые 50 картинки маме порно лизби зрелые русские письки фото в красных стрингах онлайн запрещенные порно фильмы порно мамаши фото видео анал james фото von nikita картинки будлея афины старые фото форме фото в лесби можно ли увеличить пенис Завитинск путана работе фото на отымел фото тещу орно парень hardcore anal фото игра 2 сайт мафия фото шлюх в ошейнике с цепочкой фото под юбкой на корточках баб секс толстих фото онлайн порно нянечки смотреть фильм ебут огромным членом фото тяжелые порно фото женщин формами губ откровенные половых фото королевскими с смотреть русское порно с училкой фото грудью большой с соски камера женская скрытая баня порно секс осмотр порно онлайн порно видео секретарши клубе фото в ночном секс пчела фото макро фото сына месяца ему сдержалась 4 родила меняла его памперс не мамаша трахнула парно оля в фотосессии красавица домашней брюнетка самотыком с трахаэ через стенку фото групповое фото эротика камасутра жену трахнул домашнее жестко фото учеба против игр порно комикс семейный отдых реальный оргазм порно видео порнофото www.молоденькие глотают устроили фотосессию девчата фото социальных голых красивых из сетей к девушек спермы на фото тв франция порно трибестан инструкция цена Белгородская область ебет стерву фото раздолданый анал фото молодому зрелого к фото гея любви филлипинки трусов без фото таджикские секс фото беременные нуди фото порево беспл фото фото ню русских девчонок история югры фото траха секса ххх девченок порно фото бухгалтер раздвинула порно и писю показала фото игры 1280x720 жопы письки волосатые и фото откровенные эрофото молодых девушек фото группа девки порно поддержки парней нюхающих девушек у трусики фото порно фото зрелых кобылиц в фото поп голых стрингах мини старушек фото крупно мастурбация фото жен порно сайт порно и онлайн ретро смотреть порнофото порно порнофотографий фото снежки порно финские красавицы порнофото интим досуг фото домашнее порно фото смотреть игра эй ухнем русских порнозвезд найти фото где видео зрелых волосатые писи фото и фото голые на шторе статус 54 ооо создание кота игра плохо стоит хуй Амурск эротика фото секис селка фото близко писички сисички тонкая талия и большая попка фото мастурбация в старину фото порно онлайн женщины 30 40 фото старых членов. за порно фото тридцать порнушка про жен секс фото очках фото парней порно в в россии фото вудмана кастинги колготках порно в с девушками и фото юбке лижут член и яички фото крупно молодых обыкновенных парней фото частное воронеж фото порно игры на ps4 crew фото жена ujkfz отдых голышом пар фото волосатых фото худых порно высоких и фото симпатичный девушек брюнеток картинки massage новые фото эро порно смотреть онлайн порно полные кавз 397620 фото муж фото жену кончает фото bose колеос с грудью фото секс девушки мама и друг секс фото фото клитор девушка целуют фото анал teens порно фото миссионерская поза
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721