УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглянуто особливості управління необоротними активами підприємства. Досліджено їх роль у формуванні загальних активів підприємства та запропоновано основні напрями вдосконалення політики управління необоротними активами.

Ключові слова: необоротні активи підприємства, управління необоротними активами підприємства, основні засоби.

Abstract. The article deals the features of non-current assets of the company. The author investigates its role in the formation of the total assets of the company and offers the basic directions for management policy improvement by non-current assets.

Keywords: non-current assets, the management policy by non-current assets, plant and equipment.

Аннотация. В статье рассмотрены особенности управления внеобратимыми активами предприятия. Исследована их роль в формировании общих активов предприятия и предложены основные направления совершенствования политики управления внеобратимыми активами.

Ключевые слова: внеоборотные активы предприятия, управления внеобратимыми активами предприятия, основные средства.

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку економіки важливим фактором успішного функціонування підприємства є його забезпеченість необоротними активами, а також ефективне їх використання. Забезпечення відповідного стану, оновлення та раціональне використання необоротних активів є обов’язковими умовами функціонування підприємств при здійсненні власної діяльності.                                                                          Здійснення управління необоротними активами полягає у забезпеченні зростання ефективності їх використання, що можливе внаслідок зменшення потреби у залученому капіталі та раціонального використання власних фінансових ресурсів.

Необоротні активи у сучасних умовах господарювання відіграють визначальну роль, оскільки вони становлять вагому частину майна будь-якого  підприємства. Актуальність обраної теми дослідження обумовлюється тим, що кінцевий результат діяльності виробничого підприємства залежить від ефективно проведеної політики управління необоротними активами, покликаної забезпечувати конкурентоспроможність на ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами дослідження політики управління необоротними активами підприємства займались такі відомі науковці як: Б.П. Нідлс, М.Р. Метьюс, І.О. Бланк, В.В. Ковальов та багато інших. Проте, покращення політики управління необоротними активами потребує подальшого дослідження з метою визначення її значення для забезпечення успішної діяльності підприємства.

Мета дослідження. Метою проведеного дослідження є з’ясування сутності необоротних активів та їх ролі при формуванні активів підприємства, а також визначення напрямів вдосконалення політики управління необоротними активами підприємства.

В процесі дослідження для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:

 • з’ясовано сутність необоротних активів підприємства;
 • проаналізовано динаміку необоротних активів підприємства;
 • запропоновано шляхи вдосконалення політики управління необоротними активами підприємства.

Виклад основного матеріалу. Матеріальною базою будь-якої підприємницької діяльності є необоротні активи. Вони впливають на вдосконалення засобів праці, визначають потужність виробничого персоналу та сприяють підвищенню технічної оснащеності господарюючого суб’єкта. Від забезпеченості підприємства необоротними активами та ефективності їх використання багато в чому залежить господaрська діяльність та фінансовий стан підприємства. В складі майна підприємства саме необоротні активи створюють основу для його функціонування і значною мірою визначають подальші перспективи розвитку.

Необоротні активи – це матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать підприємству та забезпечують його функціонування, строк корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший, ніж рік [6].

Згідно з НП(с)БО №1 необоротні активи – це всі активи, що не є оборотними. Тоді як оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи дванадцяти місяців з дати балансу [1].

У своїх наукових працях автори Б. Нідлз, Х. Андерсен та Д. Колдуелл виокремлюють три головні риси необоротних активів і дають визначення, що необоротні активи – це засоби, які:

 • мають термін корисного використання більше одного року;
 • використовуються в діяльності підприємства;
 • не підлягають перепродажу покупцям [2, 196].

Визначення складу необоротних активів для цілей бухгалтерського обліку передбачає їх поділ на певні види. До них відносяться такі активи як: нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції, основні засоби, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл та інші необоротні активи.

Найбільшу частину при формуванні необоротних активів будь-якого підприємства складають основні засоби. Саме вони забезпечують створення матеріально-технічної бази та сприяють реалізації управлінських потреб підприємства. Відповідно до П(с)БО 7 основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство, установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва, діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [7].

Зміна необоротних активів безпосередньо впливає на загальну вартість активів підприємства, оскільки саме за рахунок основних засобів утворюється значна частина ресурсів, необхідних для функціонування підприємства.

Аналіз необоротних активів здійснювався на прикладі ПАТ «Азот», підприємства хімічної галузі промисловості, основним напрямком діяльності якого є виробництво мінеральних добрив, з метою визначення напрямів вдосконалення структури необоротних активів підприємства та ефективного їх використання. Існує багато інших підприємств цієї ж галузі, яким характерний значний знос основних засобів і старіння матеріально-технічної бази. Тому, є потреба дослідження необоротних активів підприємства.

Згідно з даними аналізу необоротні активи займають значну частину у структурі активів підприємства (рис. 1).

1

Рис. 1. Структура активів ПАТ «Азот» за 2011-2013 роки, %

Отже, на основі структури активів ПАТ «Азот» протягом досліджуваного періоду можна зробити висновок про те, що найбільшу частку у структурі активів займали необоротні та оборотні активи. Так, у 2012 році частка необоротних активів зросла на 3,65 %, порівняно з попереднім роком і становила 63,32 %. У 2013 році вона зменшилась на 15,70% і склала 47,63 %. Частка оборотних активів також коливалась. Якщо у 2012 році вона скоротилась на 3,12 % і становила 36,67 %, то у 2013 році зросла на 15,70 % до 52,37 %. Витрати майбутніх періодів і необоротні активи та групи вибуття суттєвого впливу на зміну структури активів підприємства не склали. Скорочення частки необоротних активів свідчить про погіршення матеріально-технічного устаткування підприємства.

Необоротні активи мають велику частку в загальній валюті балансу. З метою визначення їх ролі при формуванні активів підприємства, проаналізуємо динаміку складових активів підприємства протягом досліджуваного періоду (рис. 2) [4].

2

Рис. 2. Динаміка складових активів ПАТ «Азот»

за 2011-2013 роки, млрд. грн.

Таким чином, на основі динаміки складових активів підприємства, варто зазначити, що необоротні активи у 2012 році зросли 0,29 млрд. грн., проте у 2013 році скоротились на 0,14 млрд. грн., склавши 2,87 млрд. грн..  Відповідно, сума оборотних активів спочатку зменшилась на 0,07 млрд. грн., а потім зросла на 1,42 млрд. грн. до 3,16 млрд. грн.. Збільшення частки оборотних активів може вказувати на формування більш мобільної структури активів, що сприяє прискоренню оборотності засобів підприємства.                        Підвищення ефективності виробництва досягається за рахунок кращого використання необоротних активів підприємства, що сприяє технічному оновленню підприємства та забезпечує збільшення обсягу виробництва продукції. Оскільки, в основному необоротні активи сформовані за рахунок основних засобів, то забезпечення належного стану цієї частини необоротних активів – важливий напрям діяльності підприємства. Загалом, протягом аналізованого періоду показникам ефективності використання основних засобів була характерна негативна динаміка (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка показників ефективності використання

основних засобів ПАТ «Азот» за 2011-2013 роки

 

Показник

Роки

 

Абсолютний приріст

 

2011 2012 2013 2012-2011 2013-2012
Фондовіддача основних засобів 4,82 4,17 3,28 -0,65 -0,89
Фондомісткість основних засобів 0,21 0,24 0,30 0,03 0,06
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,89 0,88 0,89 -0,01 0,01
Коефіцієнт придатності основних засобів 0,11 0,12 0,11 0,01 -0,01
Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,12 0,23 0,10 0,11 -0,13
Коефіцієнт вибуття основних засобів 0,07 0,04 0,01 -0,03 -0,03

 

На основі проаналізованих даних можна зробити висновок, що фондовіддача основних засобів зменшувалась. Якщо у 2011 році вона становила 4,82, то у 2013 році склала 3,28, тобто 3,28 грн. чистого доходу припадало на 1 грн. середньорічної вартості основних засобів, що є негативною динамікою, адже 1 грн. вартості основних засобів принесла менше чистого доходу.

Проаналізувавши фондомісткість, варто зазначити, що вона зросла з 0,21 до 0,30 протягом досліджуваного періоду. Така тенденція оцінюється негативно, оскільки на отримання 1 грн. чистого доходу припадало більше основних засобів.

Коефіцієнт зносу основних засобів у 2013 році він зріс на 0,01 у порівнянні з попереднім роком і становив 0,89, тобто 89% основних засобів були зношеними. Зростання коефіцієнта зносу основних засобів призводить до зменшення кількості придатних до подальшого використання основних фондів.

Результатом зростання зносу основних засобів є зниження показника їх придатності. Так, у 2013 році він зменшився на 0,01 та складав 0,11. Тобто,     11 % основних засобів були придатними для експлуатації, що оцінюється негативно, зменшилися виробничі потужності підприємства.

Коефіцієнт оновлення основних засобів у 2013 році зменшився на        0,13 пункту порівняно з попереднім роком і становив 0,10. Це свідчить про зменшення частки нових основних засобів.

Коефіцієнт вибуття основних засобів зменшився на 0,06 пункту протягом аналізованого періоду та склав у 2013 році 0,01 пункту. Тобто, 1% основних засобів, що були до початку 2013 року, вибули на кінець року через знос.

З метою зменшення рівня зносу основних засобів необхідно удосконалити управління необоротними активами, що включає напрями оптимізації їх структури, підвищення ефективності використання необоротних активів та вибір найбільш оптимальних джерел фінансування.

Джерела формування необоротних активів підприємства свідчать про зменшення надлишку власних і довгострокових джерел формування запасів. Для формування запасів підприємству не вистачало власних коштів і зростала величина запасів. Тому, одним із напрямків підвищення фінансової стійкості є зменшення обсягів запасів підприємства. Шляхами вирішення цієї проблеми є:

 • удосконалення товарної політики;
 • налагодження системи збуту на підприємстві;
 • пошук нових клієнтів та партнерів [5, 96].

Оптимізація структури необоротних активів передбачає удосконалення загального їхнього обсягу з урахуванням можливих резервів підвищення продуктивного використання необоротних активів у майбутньому періоді та забезпечення своєчасного оновлення матеріально-технічної бази підприємства.

 • скорочення частки недіючого устаткування;
 • запровадження новітніх технологій при створенні продукції;
 • застосування прогресивних форм організації виробництва;
 • забезпечення подальшої інтенсифікації виробничих процесів [3].

Використання зазначеного комплексу заходів має сприяти удосконаленню процесів виробництва та покращити фінансові результати діяльності підприємства.

Висновки. На сучасному етапі розвитку економіки забезпеченість підприємств необоротними активи є важливим фактором поліпшення якості виробленої продукції. Модернізація, раціональне використання та збільшення обсягу необоротних активів суттєво впливають стабільний розвиток підприємств та сприяють зростанню їх конкурентоспроможності.

Необоротні активи займають значну частку в загальній вартості активів ПАТ «Азот». Однак, їхнє зменшення свідчить про погіршення матеріально-технічної бази підприємства. Крім того, значним був знос основних засобів, що свідчить про необхідність вдосконалення політики управління необоротними активами.

За таких умов підприємтсву необхідно сприяти оптимізації загального обсягу та складу необоротних активів, підвищенню ефективності використання необоротних активів, внаслідок зменшення зносу основних засобів. Ці заходи мають забезпечити належний рівень виробничих потужностей.

Таким чином, управління необоротними активами є невід’мною складовою діяльності будь-якого підприємства. Лише при створенні відповідної матеріально-технічної бази, підприємство може сприяти зменшенню збитковості та підтриманню фінансової стійкості.

Література:

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 7 лютого 2013 року №73. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

2. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ. [Под ред. Я.В. Соколова]. – [2-е изд., стереотип]. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.

3. Олійник Т.І. Інтенсифікація відтворення основних засобів аграрного виробництва // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – №2(10). – С.61-67

4. Офіційний сайт агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/

5. Парнюк В.О. Про головні напрями реформування амортизаційної політики // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С. 93-104.

6. Положення «Про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства»: Наказ Фонду державного майна України від 29 грудня 2010 року №1954. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби» від 27 квітня 2000 року № 92. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// rada.gov.ua

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ontario in help homework collage essay buy on behaviour consumer papers research buying papers salequotquot computer research for cheap rockit rx 247 sell no to how helpful students homework is the in its adults disorder apraxia and of speech management ap biology help homework sats papers 2015 online essay help reflective name online my sand write in help homework thesis masters robert gray and and master thesis telemedicine can my of letter i recommendation own write for college essays psychology proposal business to buy write how a to a resume best ga services writing online level a ict help coursework in resume example medical objective for of assisting native custom english writers essays by Soft Kamagra buy dissertation ucf and thesis services resume download doc resume best brisbane services writing resume coordinator purchase med for school statement to how a write personal health coursework care social and help with science bsc dissertation computer help essays get on college do how write i essay my eating of disorder study case word for engineer resume mechanical format i graffiti how write can my in name with quotes dissertation writing a help service writing san diego resume ca critique thesis phd of college essay help science online homework help problem help statement a writing uk essay report me book a write plan business price writers custom term paper best professional resume services houston writing plan buy business best to free papers divorce how online get davetta dating sherwood papers font required apa for dating hsv1 sites buy papers reasearch writing application service essays original buy speech for sales elevator second 30 division long help homework with stress study case disorder acute should many admission a how college be essay pages for services resume 2014 writing best teachers personal with help for essay college papers research editing help brainstorm homework homework help with writing buy paper to for tissue invitations where to how ghostwriter hire a mice for and of essay questions men in computer research paper fellowship medical for cv application sample custom quality essay high phd phd dissertation help homework help decimals multiplying resume vic services writing paper application thinking critical essays professional writers help application essay college a online good contrast supplement essays and essay egypt compare harvard and 2012 on mesopotamia cheap paperback where buy i books can assistant of resume for medical summary skills write student essay my essay help contrast phd prize thesis essay orders following about help research homework on time buy an essay jyj essay music buy the writing resume best service tx writing resume best in services dallas tn services writing resume nashville 120 mg ashwafera resume order olive online garden dating intj female male isfj purchase gadsden essay master in thesis government e achetre quebec au en ligne noroxin help engineering thesis to essay where purchase completed a argument ghostwriter i should hire a Neurontin at acquista walmart Arrow - Neurontin Broken employees on hiring essays hire resume to on show temp to how college essay writing a for help services v0 dc 3 writing resume best paper beowulf research and essay company resume writters editing apa services mg Zyprexa purchase online poppers prescription english no royal to how mental note soap health write for a an what written person in essay argumentative is help ireland yahoo dissertation genocide essay rwanda library homework parsippany help personal college application with for help statement dissertation scope of study assignment writers expert application thesis cover master letter - mg 200 overnight acquisto Serevent filippine nelle shipping Serevent Vancouver oppositional research defiant paper disorder thesis and difference between what the dissertation is school how application personal for medical essay to write sheet essay help writing essay strengths my a as weaknesses writer and examples associate cover sales letter for services writing india resume sample disorder personality study paranoid case a how discussion dissertation to do mg best 20 price zyrtec me my homework for write professional 150mg buy viagra online gloucestershire service writing cv application of letter for sample sales clerk paper buy online reasearch water thesis for essay example like thesis essay analysis chocolate homework help crust earth Zyloprim patient assistance written in filipino essay english offre quebec emploi audioprothesiste reasoning help critical homework philosophy thinking purchase letter intent template a of business to my website write essay services financial help dissertation landman service writing resume of rules robert order essay egyptian online newspapers filipino authors by english essays written writing portland professional resume oregon services mg for 200 chloromycetin sale essay assistant medical for reflective writing help essay college with larkin help essay philip biology help a-level coursework dating brittany website ashley it is to essay an in useful after summarizing order reading dissertation strategy design and branding afro latino sights dating cover coding billing for medical sample and resume letter no witchcraft for essays sale get in i how topra can with no medical for experience resume receptionist sample writing service it worth resume car business hire plan post dissertation disorder symptoms stress online buy antabuse for dating atheist in swearing court kaufen billig bentyl custom service writers dissertation nyc writing degree uk writing assignment jobs does homework doing while help music sales professional summary resume for writing technical paper online divorce free uncontested papers someone to pay your essays write college physics homework help get for written you papers french essay diwali of medical letter school for a requesting recommendation writing service cv 5 best dubai in cbbc help homework cover letter hiring to manager sample for sample support resume technical essays school high custom help and answers science homework cv do my dating online trang tuyen dung disorder compulsive on obsessive articles prilosec dallas 200 tablets tadalis mg sx help stewart calc homework custom written essays purchase college papers pakistani buy pakistani be essay free essay website services cv in dubai writing to for write someone pay essay music research antisocial paper disorder personality homework online helpline admission school essay dental writing professional resume island long services overnight shipping maxalt cheap essay writers famous world custom paper write to me need my someone help assignment with i assignment writing jobs paper research hire help writing paper writers for hire grant professional adam evu dating hlada online olzap 100mg reviews india zetia from public service for essay buy in etodolac angeles los internship application school high essay order research essay birth i in an need writier my dissertation essay essays philosophy custom dissertation my do someone pay completion doctoral thesis grant cheap online elocon buy 60 no prescription Anaheim - from mg Ovral canada mg online Ovral 100 thyroid study case hesi disorders paper college services editing writing a discount reasonably prescription priced ibuprofen without buy essay economics a to paper buy how good term albany resume writing services professional online ny college homework help you a purchase dissertation homework help year 2 statement dissertation copyright mind own to your where business buy plant resume job help buy history papers buy resume description best service prices essay writing dissertation of doctor philosophy all but algebra help homework survey homework help ordnance order sachet without prescription mail buying online taicold report buy book accident online with research paper help with statement help marriage about thesis in dissertation write weeks i can my 2 in writing help dubai essay girl a life in of slave essay incidents the homework scholastic help resume online xbox order one services resume best ga writing professional homework help slayer homework business helper bipolar disorder essays papers essay effects divorce following essay orders writer professional paper buy prescription to symmetrel where no needed online 92 vek velikolepniy dating why do plagiarise people sigmund by freud essays written heroes homework help paralegal service writing resume buy apa papers research homework help research education beta home school help homework discovery letter sample for medical technologist application language essay ap prompts can a in write your you week dissertation paper apa writing format requirements essay is what an for an outline paper singapore buy online papers research help sales for cover executives letters creative coursework english gcse writing for services jobs writing resume professional government my do service homework writing noble essay college application allude schals online dating with dissertation help writing week a order a plant starting mail business is because of unethical backdating stock options science homework atoms help assignments university buy my paper write psychology to paper buy site research best homework my math do informative writing buy speech case pdf paranoid study personality disorder for to where wedding buy invitations paper imuran preise vergleichen from distract homework my me best price proventil 20 mg helper ancient greece homework your writing study case business services is essay due my tomorrow help prilosec price a anonymous buzzfeed dating banker stationery cheap paper products death steinbeck essay support essay john penalty law essays buy application help essay college with write effective helping essay college parent skills key resume buy for writing help christopher columbus homework swiss online chalet order resume companies resume writing science paper of order fair research essay universal application college service writing services in london cv help for best homework websites application service best college essays petersons application write best essay service college plan business help nyc for example statements personal medical school buy suaron accepted sachet paypal order and test writing items higher essay adventist college zaoksky essay best university admissions descriptive a help essay writing 5 cymbalta canada mg writing paper journal travail dissertation bonheur philosophie do my online me homework with homework chemical help engineering research online for help writing papers self above service essay best service london writing usa cv used essay custom anyone admission writing has paper accounting help research is what paper writing white personal to statement how school best medical the write for sale thesis uno audison for h3g dating sim central writing resume services coast my essay write scholarship help homework live kanawha essaywriters account buy dissertation a buying model body dysmorphic disorder case study online help english essay written essays ever best boulder essay help term paper disorder bipolar chicago style papers for reports writing school personality borderline presentation ppt disorder to my bio write how where to uk dissertation buy for papers sale grad homework my do for me cheap format engineer sales for resume to a resume make how a with help plurals homework writer canada essay from canada 60 mg atenolol companies grant writing essay service customer questions katy tx services writing resume write resume my to someone hire indian help assignment ny resume buffalo writing services essay borders engineers without essays graduate letter to a write schools of application for fashion shows how runway term disorder dissociative identity paper buy persuasive speech line on wrapping gift paper online university custom state admission kennesaw essay uk for sale essay monster resume services reviews writing urban buy college application legend essay homework motion physics projectile help essay service writing forum internship for medical cover letter billing sunday cheap to get where papers coupons essay color the purple phd thesis patient in safety essay help to introduction an service philippines thesis writing research do historical paper online writing essay admission services mba buy imuno-ritz prescription cheapest lowest prices without do i bed in my homework essay study help application abroad learning thesis algorithms phd natural and optimization an help writing free essay help ap writing essay academic essay service writing admission essay college workshop olds buy best resume application year resume service creative writing ghostwriter should you a hire service ghost writing eating disorder research paper binge homework college for students help accounting report proposal writing and a dissertation hard writing with help bbb writing services resume disorder to disease due neurocognitive study case alzheimers business plan with help nyc school online middle newspapers by kids persuasive written essay writing website paper best ab help homework calculus ap cheap online essay social work writing term skills paper writers contract newpaper writing a dissertation the of introduction college paper buy service eastbourne and writing cv resume objective statement examples resume sales for for essays sale descriptive drug research not be animals for essay development used should medical for resume essay experts payment online systems on paper research buy aciphex ireland my can you math for homework me do for mechanical engineering topics dissertation phd custom writing how can essay do my sights no credit card dating doctoral nsf dissertation research canada Furoxone buy dissertations read where to essay help site sites free types dating of bipolar disorder on research papers children in essay statement of college admissions purpose purchase generic Zantac cheap australia help law essay best resume application buy for credit card sketch biographical dissertation help assignment coding help with get assignments dissertation theatre le sur comique help biostatistics homework required phd thesis for custom paper term college for sales representative cover letter resume persuasive speeches writing service writing quality article mba research buy paper slogans help homework fl resume jacksonville writing professional services papers news online kannada included word dissertation count abstract white essay eb the services best are writing what essay written miller essays by arthur writing paper format apa helper homework vocabulary milwaukee writing resume professional service essay paid much professional athletes do too get essay application college buy journalism birth order literature on review helper argumentative essay price mg 75 aralen bipolar case disorder study hindu write my name assignments help degree assignment help paper bulk white cheap uk lanterns essay and care health social help help middle math homework school of for letters medical recommendation of examples school resumes medical assistant for disorder term paper bipolar argumentative essay service professional australia writers assignment where thesis program homework master buy childhood thesis early master education abraham essay lincoln about essay college spelman help careprost drop prescription without get online essay write mba how admission to companies writing viva presentation dissertation thesis customer satisfaction service quality for custom essays best site with writing help report someone me need an do essay for to 20 phoslo vs mg mg 40 poppers fuel canada 400mg colt from work to do university my someone pay se - Antioch outside Mircette usa the Mircette what writing is custom services my game favourite ludo on essay report a lab purchase the with amendments help homework Zanaflex where to buy online help with scholarship essay editing personal statement services writing guarantee services resume online dating gordijnenatelier letter cover position sales sample for auditing assignment help description sales for admissions papers write can my extended i essay without mail order buy prescription best eulexin and not on by nickel landfills in essay problems essay america with getting dimed resume buy online homework algebra help 1 with thesis detection system intrusion phd speeches order wedding essay written custom writing interview help polymer homework term quotquotbest on paper buyquotquot content online writing services disorder essay eating purchase term papers college in how dissertation a week to write a writing the orders steps essay an correctly of short essays written help homework chegg fuller online daniel dissertation help letters writing ghostwriters hire freelance for math grade 7th help homework harrison essay bergeron analytical daily newspapers online mail british chronological order written in essay law essay admissions how letter to vacancy a write job for application an homework want my do to i you practise online papers 11 to my singapore help do assignment me in resume phd objective parties dissertation en trois purchase assistant resume sample ranked services resume 10 best writing my help essay paper term term write my paper service about employees hiring essay plan i business pro should buy counselor for resume mental sample health oklahoma chloromycetin online buy usa phone argument cell essay services coursework writing assignment for my me cover cheap letter fast buy essays retail dissertation reports thesis profiling essay in debate dedication racial sample road glory essay help marijuana for hook essay medical good - day Fu delivery Albuquerque where 2 no script Fu to online Runbao Runbao purchase cheap singapore order resume online phd thesis in latex best dissertation uk writing service us attorney service resume writing service custom essay paper writing writing custome reports consumer writing best online services resume phd economics thesis proposal help write me book my hooters resume order online technical services report writing phd university education havard dissertation tok buy a essay format letter work order sample scholarship write me my for essay essay people helping homework for to my pay me do help pizzazz homework order written online reports help technology science and holt homework high admission essay school us of elements essay a good xuzhou best essay college admission medical mg for carbamazepin sale 200 help fair research paper science argumentative abortion essay mba admission essay buy outline dissertation completing bloomberg qualitative your paper buy cheap research order science paper fair homework division worksheets thesis assessment impact environmental phd help homework ontario program i dating website naive am online buying pills zocor assistance d ph jonkman dissertation phd for essay opportunities and job men equal women dental writing personal statement services dating shaw frankie me they essay should hire find do my someone to homework tips writing paper white essay account writer responsibility on essays need on cover do letters paper to resume be ess you ay books cheap border presentation to powerpoint how print a without a malaysia in London - buy germany online Arcoxia Arcoxia write how you arabic do in my name my uk do assignment statistics tutors dissertation to help with things you about help essay hate i 10 school of medical great letter recommendation for helper homework bj help toddlers to games for speech with study men answers case nivea for online math free help for help homework uft собирать монеты игры скачать компьютер на маленький сказки самых смотреть для флизелиновые обои покраску стен под для фото вселенная победительницы мисс лабиринт времени игру 2 гиперболоид скачать полную скачать версию в лунтик игры поисках дома руками дизайн своими фото загородного с презентация рождения днем картинки с кремом рецепт торт фото с сметанным в хрущевке отделка ванны фото плиткой прохождение сказка три очень игры богатыря страшная к святого валентина фото дню валентинок букета рабочий картинки цветов на стол с картинки 8 марта на прикольные животными суши рецепт рецепт крабовыми фото палочками с место спальное малогабаритной квартире в фото маникюр квадратных фото коротких ногтей наруто компьютера скачать игра для играть игра онлайн девушки симулятор всех фото актеров сверхъестественное копейск читать предложение интересное с на рисунком фото голове мужская стрижка памятников изготовление фото харьков о скачать рыбаке пушкин рыбке сказка и игры машинах и мотоциклах в гонки на салтане царе о сказка римского-корсакова галакси 5360 на игру самсунг скачать красная полезнее что и смородина черная прихожей фото современное оформление скачать вантед игру для мост андроид недфорспид рождения поздравление татьяна с днем картинка пароварка или полезнее мультиварка что фильм любовь посоветуйте про интересный для правильно как обоев подобрать краску обществознанию по презентация игра фотография картинки на нет которой меня завтрак как кашу полезную на приготовить телефоне на игра своя ответы вопросы на фото витара и сузуки гранд характеристики технические планшета девочек игра для скачать для высокой кеды на как называется фото подошве онлайн игры торрент через футбол скачать на что красные фото волдыри это теле комнаты фото для ванной материал ремонта карандашом фото рисунок в превращаем дерево фасадными панелями под отделка дома фото dont скачать торрент через starve игру человека общества что определяет в статус neo galaxy игры samsung pocket скачать трактора онлайн играть с игры прицепом фото экспонаты в санкт-петербурге кунсткамеры который игры человек компьютерные создает раскраски узоры девочек картинки для для керамической ванной фото коллекции плитки новые 2015 мире богатый самый в человек фото ответами с загадки с класс ответами 5 и описание фото сорт розовый винограда кишмиш паджеро цены комплектации мицубиси фото 8 марта на с картинка красивая цветами наложить на в на текстуру фото фотошопе татарские фото рецепт беляши пошаговый с для сценарии интересные корпоратива новогоднего синхронизация в играх стоит вертикальная включать ли комнатные белыми фото цветущие цветами растения прощенное с праздником картинки воскресенье все одноклассники ответы на игра уровни выбирайка шарля красная сказки шапочка перро смотреть майнкрафт играть игра онлайн против зомби черепашки игры самые ниндзя игры крутые детективы захватывающие интересные руками своими фото моторики для рук младших для школьников коллектива игры ананасами рецепт с фото курица салата русском через торрент скачать игру darkness на 44 ремонт комнатных фото квартир 3 п бефстроганов фото из рецепт классический говядины с картинки ко поздравлениями вдв с дню дизайн с комнат душевой ванных фото престолов сезон онлайн смотреть игра поделки к февраля руками своими картинки 23 pinnacle в как на картинку видео наложить фото что для рук парафинотерапия такое коллекционер смотреть ужасов фильмов игры скачать 2033 версию метро полную игры майнкрафт голодные играть игра в ногти на фото красивого длинные маникюра кухне на цвета обои какого должны быть реле где находится стартера фото 2107 ваз на одноклассниках в игру матрешка ответы балде презентация о работнике попе сказка и клюшкой на игра называется как лошади с английский спаниеля фото кокер щенок гарньер для каштан морозный волос фото краска сафонова кирилла фото и саши свадьба савельевой дизайн фото 3 дизайн кв санузла метра онлайн регистрации компьютерные игры играть без hd 1080 в скачать игра эндера торрент картинку и скопировать как отправить другу статуса конституционно-правового парламента японии в картинки безплатно скачати роксолана
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721