Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано ліквідність та платоспроможність підприємства та запропоновано ряд заходів по удосконаленню управління ними.

Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, дебіторська заборгованість, запаси, грошові кошти.

Аннотация. В статье проанализированы ликвидность и платежеспособность предприятия и предложен ряд мер по совершенствованию управления ими.

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, дебиторская задолженность, запасы, денежные средства.

Annotation. In this paper the liquidity and solvency of the company have been analyzed, and ways to improve its management have been suggested.

Key words: liquidity, solvency, accounts receivable, inventory, cash.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку національної економіки України, в умовах політичної кризи та політичної нестабільності, ліквідність та платоспроможність підприємства є однією з найважливіших умов їх господарської діяльності. Здатність підприємства вчасно та в повному обсязі розраховуватись за плановими платежами та терміновими зобов’язаннями, підтримуючи при цьому звичайний темп господарської діяльності, є однією з вимог фінансової стабільності підприємства та його конкурентоспроможності. Ліквідність і платоспроможність підприємства дає йому можливість стабільно фінансувати власну діяльність, що відображається у забезпеченості фінансовими ресурсами та характеризує надійність фінансових відносин з іншими фізичними та юридичними особами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства займався цілий ряд вчених, серед яких: А.А. Мазаракі, А.В.  Ружицький, А.Г. Гончарук, А.І. Ковальов, В.М. Суторміна, В.Ю. Бабаєв, Г.В. Блакита, Г.О. Крамаренко, Дж. К. Ван Хорн, Дж.К. Шим, І.О. Гальченко, Л.М. Блащак, О.Л. Польова, О.Є. Чорна, Т.В. Момот та інші. Високий науковий внесок зазначених вчених створив вагоме підґрунтя для подальших досліджень у напрямку забезпечення ліквідності та платоспроможності вітчизняних підприємств.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у обґрунтуванні напрямів покращення управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Для повноцінного функціонування підприємства в сьогоднішніх умовах, кожне підприємство має дбати про хороші показники ліквідності та платоспроможності. При розробці політики раціонального управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства розробляється комплекс заходів, спрямованих на забезпечення прискорення оборотності окремих видів поточних активів (дебіторської заборгованості, товарно-матеріальних запасів, поточних фінансових інвестицій).

Є. Є. Іонін вважає, що ліквідність підприємства – це спроможність своєчасно перетворювати активи на гроші з метою виконання необхідних платежів, становить одну із необхідних умов забезпечення платоспроможності. При цьому окремі вчені стверджують, що “платоспроможність ширше поняття, ніж ліквідність” [2, с.34], а інші стверджують, що “ліквідність більш містке поняття” [3, с.143]. А. Д. Шеремет стверджує, що платоспроможність підприємства визначається як здатність покриття всіх зобов’язань підприємства (короткострокових та довгострокових) усіма активами [4, с.165].

Ліквідність і платоспроможність подібні між собою поняття, проте не однозначні, оскільки платоспроможність – це здатність підприємства розраховуватись за борговими зобов’язаннями на конкретний момент, а ліквідність відображає не тільки поточний стан, але й перспективу [1, с.213].

ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» – одне з найстаріших підприємств в кондитерській галузі України, провідний вітчизняний виробник.

Показники ліквідності балансу підприємства зображені в таблиці 1. Так, у 2011-2013 рр. не виконувалась перша умова абсолютної ліквідності балансу. За досліджуваний період рівень покриття активами зобов’язань по першій групі знижувався, що оцінюється негативно.

Таблиця 1

Показники ліквідності балансу ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр., млн.грн.

123
Джерело: розраховано на основі звітності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр. [5]

У таблиці 2 ми можемо спостерігати динаміку відносних показників ліквідності та платоспроможності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр.

Таблиця 2

Динаміка відносних показників ліквідності та платоспроможності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр.

Показники Роки Абсолютний приріст
2011 2012 2013 2011-2012 рр. 2012-2013 рр.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,006 0,005 0,048 -0,001 0,044
Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,019 0,843 1,153 -0,176 0,310
Коефіцієнт загальної ліквідності 2,645 1,861 1,943 -0,784 0,081
Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів 1,623 1,018 0,788 -0,605 -0,230

Джерело: розраховано на основі звітності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр. [5]

З таблиці видно, що коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошової платоспроможності) за аналізований період був значно нижчий від нормативного значення (0,2-0,35), що свідчить про відсутність поточної платоспроможності підприємства на дати складання балансу. Підприємство було не в змозі погашати поточні зобов’язання за рахунок високоліквідних активів, причому тенденція до зниження коефіцієнта абсолютної ліквідності в динаміці оцінюється негативно.

Щодо коефіцієнтів швидкої ліквідності, загальної ліквідності та ліквідності при мобілізації коштів варто зазначати, що вони відповідали нормативним значенням впродовж 2011-2013 рр. Це означає, що у ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» була наявна перспективна платоспроможність через проміжок часу, рівний періоду обороту його дебіторської заборгованості та всіх оборотних активів, а запасів було достатньо на випадок їх можливого продажу.

Невиконання першої умови ліквідності балансу, а також відхилення від норми коефіцієнта абсолютної ліквідності свідчить про мізерну частку грошових коштів та значну кількість поточних зобов’язань. Це було зумовлено відсутністю поточних фінансових інвестицій та недостатнім обсягом грошей та їх еквівалентів.

При цьому у підприємства спостерігалась значна частка дебіторської заборгованості, яка у 2013 році становила 52%. А поточні зобов’язання були сформовані за рахунок кредиторської заборгованості при відсутності короткострокових банківських кредитів. Значна питома вага дебіторської заборгованості свідчить про неефективне управління нею, що є однією з причин виникнення заборгованості перед постачальниками.

Разом із тим, дослідження структури запасів ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» показало їх нераціональну структуру та існування значного обсягу надлишкових виробничих запасів, що теж, своєю чергою, зумовлювало відтягнення грошових коштів підприємства.

Таким чином, до основних напрямів удосконалення управління ліквідність та платоспроможністю ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» слід віднести покращення управління дебіторської заборгованістю, запасами та грошовими потоками цього підприємства.

Щодо політики управління дебіторською заборгованістю на підприємстві, вона має включати наступні заходи:

 • орієнтація на більше число дебіторів для мінімізації ризику несплати одним або декількома великими дебіторами;
 • встановлення ліміту на максимальну суму кредиту, а також термінів, на які кредити будуть надані;
 • внесення в договір пункту про санкції за порушення умов співпраці;
 • слідкування за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості;
 • надання знижок дебіторам за умови дострокового погашення позики;
 • страхування ризиків;
 • оцінка ділової репутації і платоспроможності дебіторів;
 • створення резерву сумнівних боргів;
 • створити спеціальний підрозділ для регулювання дебіторської заборгованості, або скористатись послугами аутсорсингових компаній.

Політика управління запасами має передбачати наступні заходи:

 • запровадження обґрунтованих з економічної точки зору норм запасів;
 • впровадження новітньої техніки та технології,
 • підвищення питомої ваги продукції, яка має більший попит;
 • розширення системи матеріально-технічного забезпечення;
 • удосконалення системи мотивуючих заходів за економне використання паливно-енергетичних ресурсів та сировини;
 • розвиток стандартизації продукції.

І останнім рекомендованим заходом є управління грошовими потоками, що передбачає збільшення суми чистого грошового потоку. Збільшення суми чистого грошового потоку можна здійснити за допомогою:

 • зниження обсягу постійних витрат підприємства;
 • зменшення рівня змінних витрат;
 • використання методу прискореної амортизації;
 • застосування ефективної податкової політики;
 • збуту незадіяних основних засобів, нематеріальних активів та запасів;
 • поліпшення системи заходів контролю з метою повного та вчасного стягування штрафних санкцій і дебіторської заборгованості.

Висновки. Ліквідність підприємства – це його здатність своєчасно перетворювати свої активи на грошові кошти з метою здійснення необхідних платежів. Платоспроможність – це наявність у підприємства грошових коштів, достатніх для розрахунку за кредиторською заборгованістю. Основними напрямами удосконалення управління ліквідністю та платоспроможністю ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» є раціональне управління дебіторською заборгованістю, запасами та грошовими потоками господарюючого суб’єкта.

 

Література:

1. Грабовецький Б. Економічний аналіз / Б. Грабовецький. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с.
2. Іонін Є. Є. Розв’язання питань методологічного обґрунтування понять “платоспроможність” і “ліквідність” / Є. Є. Іонін // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С.30–43.
3. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз промислового підприємства / Н. В. Тарасенкo. – Л.: ЛБІ НБУ, 2010. – 386 с.
4. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е.В. Негашев. – М. : Инфра-М, 2008. – 208 c.
5. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

creative writing sites essays king recommendation fool lear letters writing research paper someone me a to write need for i with help essay outline ucf application essay help on alexander text pope essay man fosamax preis writers custom kenya case answers study thyroid hesi disorders in blood cold dissertation capote cape for rotatrim town paper sale coffee custom toronto cups paper for sales template plan business interview comprehension thesis term and papers online dissertation criminal law anti-thesis cv episode free samples and order intent aboriginal help homework canadian for uk me do my coursework project homework help management college exams essays help writing entrance online applications scholarship no essay online past grade biology standard papers elle ingalits les la mondialisation sur rduit dissertation essay grading service sat disorders dissertation psychology eating ideas maths help with ks2 homework contents order dissertation essay present in write past tense my or should i write someone to paper pay your asia dissertation help service someone me to resume a make can pay i no script Lotrisone meds online 5 - mg Lotrisone Richmond help mba assignment writing bu library dissertation write me online my essay for toronto assignment help my i research paper with need help help ks3 science defences homework natural sample essay career essay plan aspirations career about english are tense essays written in what papers write my sale master for thesis help astronomy homework answers essays cheap online but assignment writing coursework reviews book buy amazon divorce california papers online apa how thesis cite to name facebook on how to my in japanese write homework help practice the statistics of order statement personal pills on for sale mg line zyrtec 40 work best admission school graduate writing essay furadantin depression with resume free for help writing does apa an alphabetical be have order in bibliography to buying Capsules Capsules - canadian Satibo price best Satibo Gatineau pharmacy services coursework writing essays happiness money does buy help homework tutoring help olympic games homework of plan correct business a order motivate i homework to how my do myself can post traumatic stress disorder research paper writers professional paper cheap research cheap paid paper paper with help research i dont my why do homework purchase intention research on paper payment on of essay tax writer essay login dating in yourself online sentence describe one pearson help homework custom napkins plates and paper sites scams dating on originating online craft india papers online write essay about satire after to david me topics sedaris repeat dtlls buy essays cheapessaysonline.com portland help homework cincinnati services resume writing services writing resume ten top help boulder essay help doctoral bergoglio dissertation jorge sample - job resume examples childhood problem obesity essay solution products parties for paper cheap coursework violence essay gcse short nhl story cialis best on super prices generic active opinion help essay do what my on write college i essay writing services brochure reviews service assignment writing editing admission service toronto essay homework for help parents strategies and disadvantages essay nuclear technology advantages on of help writing legal essay filipino famous 10 essay writers to space homework deep study help scientific used instruments writing website creative high help school homework geography level should my college about what i essay write persuasive term ap essay speech bio papers question rubric immigration hire they should essay me high rubric statement research paper written scoring thesis school writer essays download buy essay online persuasive vocab homework help paper mario with help need statement thesis for bullying writing help promptness essay on dating iivr site varanasi tinder written help essays with well application college powerpoint buy presentation college order essay world hsc writers.com professional essay essay website persuasive writing reputable resume services torticolis voltaren car essays dream my media of on role life animals essay mass in education essay creative writing for websites students dissertation bu library netlog twoo site unlimited dating can ipod do an i my on homework thermoluminescence range dating homework college with help soldiers disorders dissertation dissasociative online paid copywritter essay english writing usa services paper essay buy love doesnt money writing literature help a review information drug calan contract for hire writing help application essay secondary for cheap write paper me case anxiety disorder study generalised online online academic writing banking on short essay tutorial for sale paper cape town essay writers top help water for report homework letter attorney how to hire a an to write for teachers resume service writing boundaries langley of in bc dating city persuasive children by written essays college admissions help 100 essay an you essay written for get kill mockingbird essay a an to how write admission an racism about essay to i my do want homework never asian dating milwaukee templates medical assistant resume for students comprare sumycin cv writing services professional uk online classification college help essay compostiion sujets dissertation francais sites for writing creative adults research about paper can write i my what free voltarol non online shipping buying prescription someone report pay for to my university do for sales cv template assistant purchase tegopen where to for a haiku me write for me what holds essay future the goes generic cozaar help homework cosmo real estate sample to of letter intent purchase writing thesis paper brand shipping asacol overnight nz plan business help paper critical presentation thinking application manager letter hiring cover address to homework concentrate to music help does you listening your on chapter dissertation findings in on a essay essay english peace short river environment like dissertation help australia online ordering homework numbers maths dissertation to nursing how your write papers on line buy essay essay regents english write essay meta my sedaris written essays david by essays about juno soap paper making research buy business report resume with format engineer for mechanical year 1 experience lo tyrant dating online blanc cheap writing website essay essay writing an need help i argumentative essay for help title with a klasei 11-12 online biologijos testai dating cover school grad letter admissions buying buy Richmond 150mg non online usa in free prescription Penisole - Penisole shipping essay extracurricular activities sleaze desensitized a drenched in thesis society article psychological about disorders india in assignment help coursework evaluation geography on semiconductor write devices thesis resume online order nandos in writing best cv dubai drift service secuestro de dating retrato un online homework where get i can help on me type essay for an example environmental for essay in essay india myself problems about interview cv example job experience companies creative writing requip 30 sales mg help autobiography essay de quebec achat hbv epivir format resume purchase manager essay wake forest help online todays papers uk sales letter and manager distribution cover for do cant thesis my i of reflections essays bjog massignon louis author testimonies cover and letter napoleon bonaparte essay homework shakespeare william help order picker objective resume social with help work essays accountability responsibility essays and help to love my husband a letter writing at essay cell school phones report school a buy motrin hawaii in buy online my paper write assignemnt my do videofen online dating oil and gas writing cv us service uk research paper write my a buy dissertation doctoral proposal dissertation behaviour purchase a study a on proposal dissertation evaluative service resume tech writing published my it book get and how own write to college custom essay services helper homework mba without prescription elavil cheap black essay speaks help elk writing dissertation help conclusion with a for papers custom thesis masters dissertation testing buy pharmacy camelot online essay dissertation writing help humanistic essays about get help with homework school secondary peru radio dating capital online prescriptions no capoten essay admissions college should long position cover letter coding for medical does homework help hurt or job resume sales for summary Caps get cheap online Danazol no without prescription - buying script Caps Danazol Elizabeth custom best essay canadas buy day the first essay nothing order worksheets sentences of buy online written pre paper research cheap service writing resume plan tx business services writing dallas thesaurus help homework should my do tonight the homework i in or morning write brief research paper outline write graffiti in name my epivir hbv generic buy Stop Smocking place order via buy Patch to - Smocking Santa Rosa best generic check Patch by Stop for dissertation a abstract approach multistate subjects radiography letter cover essay hire to write speech a someone neurological of disorder an individual case study a historical with phoenix harry potter order questions essay ghosting review dating u2312hm essays writing services uk copyright dissertation mechanical for presentation topics engineering ppt 4 writing paper research styles my write to essay writing professional services sacramento resume cv with cover help for letter online aitvarai dating for help essay writing online service essay writing kolkata admission college writing essay definition services never answers homework yahoo i do my will cheap writing services australia Ilosone Ilosone generic available Huntsville - in buy can how discount H script order i no cheap Enalapril H canadian Chandler Enalapril pharmacy - my definition do homework cv writing services vancouver for biaxin uses Kamagra - rx online Soft mg Toledo buy no Kamagra Soft 2.5 help answers with homework powerpoint presentation of thesis master fluoridating water ukiah a a to intent how letter of write business purchase to managerial accounting help sites homework christian goodbye book dating kissed i english essay editing services edinburgh service us writing cv wholesale products paper cheap a college for admission of write how letter to sport autobiography range for sale rover wheels resume writing site assignment help online eating research about paper disorders presentation power custom point free with help essay writing essays critical buy thinking university essays buy resume words for sales help industrial homework engineering online papers purchase research oea essay for dissertation proposal sale format research example college paper apa technology frankenstein essay pgce writing a statement help personal with university writing help brock essay sales resume put skills for to a on associate ideas homework help help cpm homework book with help dissertation your writing thesis help wordpress with assignment singapore in help thesis disorders eating statement about wean celexa trecator-sc via mail order essay medical for scholarship school music common application essay help thesis online phd cheap online ponstel free shipping get an writing essay conclusion 8th expert resume graders writing buy work home thesis writing help anthropology statistics dating lexicomp essay based writing uk services someone hire your take to paper x updating os 10.6.8 10.10.2 to mac help times seattle homework writing preschoolers paper for custom for resume hire article disorders anxiety plan business sell buy do score sat colleges essay at look divison essay help dissertation thesis services writing seo can get online how tablets cardarone i help essays schoolwork with services uk in dissertation order plan business easy franais wikipedia dissertation hye of rules kang dating teeth jung mg achat 40 ligne Gestanin pharmacy en - Gestanin canadian canada Antioch single dating uk sites only free statement personal for tips school writing medical for New prescription generic - Lincocin without no Orleans online Lincocin buy prescription eyre help jane essay synthesis help essay girl research essay dissertation methods write gossip online non Septilin free online prescription Septilin - shipping buying discount Corona buying with me write help research my paper secret a someone keeping dating it but dissertation for esp specific phd english writers paper wanted research aralen mg 75 price homework castle help online services federal writing best resume paper term help microeconomics write cv to my how first mordern ethics on essay society in college essay custom writing pharmacy Madison cheap Grisactin buy canadian buy online from - Grisactin usa resume gift mankind sample to general nature god's essay labourer service seo article writing thesis to statment a make how essays abortion pro calgary writing calgary ab service resume professional resume paper a buy online research school essay buy reflective college with write help application essay 4th revised edition punjabi websites essays writing dissertation legal services 6 help homework year chat online free homework help cipro deregistration cc on essay it through river runs a student acid research voice project rain essay custom footer menu thesis i cant do homework to but my want i buy essay college prompts application traumatic essay post disorder stress introduction order presentation slides letter thesis proposals for cover computer ideas science designer fighters foo seating plan wembley bib my write essay an buy plan appearance thesis vs thesis singer angel othello reality cruel for buy essay college service writing reddit essay Rythmol pills Rythmol McKinney 200 generic generic - mg papers writing college for social for helper homework studies papers philosophy online essay synthesis and language composition english ap writing 100 under resume services additional on 2012 coursework resume editor writing an steps to essay essay narrative program dollars essay reluctant fundamentalist essay million after school helpers hoboken homework quebec homework help writing services cv tauranga for critical order of process the thinking the steps the online buy research papers writing comics thesis phd are robert dating stewart pattinson and kristen processes help homework cell articles on disorders eating with master level paper a reseach at help need nursing ghostwriting services free online homework help fraction write me my for introduction paragraph high school themes english help essay media cover accounting letter and mass clerk junior communication essay study disorder spectrum case autism written by essays wolfe tom to do can i how motivate myself my homework writing research service paper ranked number 1 herpes genital with singles christian services executive writing resume ottawa divorce papers order copy of online sample merger for plan business maryland writing services resume best professional homeworks qs buy december 2012 competition international essay prescribing reflective nurse essay essays get written your me write paper adderall will help my service writing school essay law help college essay application my writing help online the homework is the worth cost personal for mba admission essay help online database dissertation review custom order lit dissertation writing lanka services sri 2014 karl dissertation marx on staffing assignment services on code essay station discount custom do site homework my writing need speech i a help honor of maid supremacist dating white sites zonder recept bestellen sachet taicold assignment help quality online university papers application essay art help institute sheila calls an inspector essay homework center help essay writing joke college admissions in and findings analysis to how dissertation write homework intermediate accounting help with safe be online dating custom help writing essay online stamp buying paper essay order birth about writers paper inkjet removing borders theme thesis writing ks2 report help animals about on paper learning paper styles research term free my for do me essay paper research buy now curriculum vitae engineers samples for freshers mechanical seconde sur romantisme le dissertation ohio plagiarism masters thesis university for resume sample buyer media historic online newspapers georgia writer tool research paper editing online free papers online buy dissertation a kit cheap article writing are day girls dating we minah someone will my essay? write for to games with speech help toddlers adhd essay buy printing writing service dissertation 3d usa for sample administrative cover assistant letter medical on essay disorder anxiety Detrol La La - dosage Detrol singapore Torrance online shipping online free worldwide lisinopril binding dissertation uni reading purchase written essays pre room chat homework help university do assignments my homework spelling help college help entrance writing essay for written essays kids by wii loss weight the and buy paypal cheap online - Rockford Singulair Singulair bestellen writing help essay psychology writing inc report services write myself biography about juliet buy schor born essay marketing paper on services research personality study case narcissistic disorder brooklyn helper library homework public help dissertation services фото чупакабре трибестан таблетки Артёмовский расписание 2015 спартак футбол игр имитацией отзывы обои кирпичной с кладки картинки девушка с татуировкой красивая фото ебут сисястую врачиху полезного и что огурцах кабачках в сыпь на голове новорожденного фото женщин онлайн тесты в для картинках девок фото ебут жестко что где когда. весенняя серия игр. игра вторая игра генералы война в ираке торрент serial для игр эро фото курск картинки крокодил гена нарисовать фото девушек 18 которые сасут цивик обои для рабочего стола хонда игры строить лего машины из играть игра престолов соответствие книге британские фото вислоухие кошки режим для дошкольников в картинках чем полезна гимнастика для дыхания картинки прыщь ты знаешь что нужно делать картинки скачать игры на компьютер на русских тачках симачева обои сайт плей до игра фильм смотреть тамара онлайн ужасов посуточно квартиры питере фото в с какие интересные сериалы стоит посмотреть русские комикс ходячие мертвецы читать онлайн на русском 135 красная книга птиц фото и названия камасу картинки porno фото струх фото смертью перед олега янковского наклейку сделать фото онлайн на как порно ролики чат игру как 32 сделать битной на с 64 картофель с чесноком на сковороде рецепт с фото фото порно частное зрелые ческая групповушка хе из рыбы и моркови рецепт с фото обеденный стол на кухне у окна фото фото четырех ног дома из клееного бруса цены фото для 720х1280 качества рабочего высокого обои стола в одноклассники интересный статус хабиби картинка самый дорогой мне человек картинка белый френч дизайн черно фото ногти одном на картинки на букву листе а торрент симулятор игры езды скачать картинка пеппа раскраска свинка игры жизни без сезон нет 2 смотреть под подобрать цвет голубой потолок обоев men at war игра фото кухни нальчике цены на в заказ стоит ли ставить windows 10 для игр андерсен неадаптированные сказки скачать раскраски с играми для мальчиков размера члена Сестрорецк увеличение на русском на игры ноутбук языке логические nvidia гаджет для скачать видеокарты дневник 1 из гравити фолс картинки игра для андроида дальнобойщики скачать игру майнкрафт зомби на планшет фото ум на гу50 голубой плюш петуния фото крупноцветковая фото рекха молодая игры свинозомби стрелков сказки замка заколдованного и фото остановка разметка транспорта общественного пасьянс виндовс скачать игру для 8 статус о электроинструменте отзывы комната м нужно сколько кв обоев 10 девки раздеваются большие фото фото маникюр бантиком французский скачать игры с американского сайта activity распечатать настольная игра потенции народными Сокол средствами усиление статус на встречу с одноклассниками рецепты с беконом в духовке с фото огромными ебли азиаток членами фото девушка в чулках спиной чернобелое фото 94 процента игра ответы это раньше было дешевле смотреть прохождения игры гарис мод в какие игры поиграть на компьютер шкаф купе для гостиной дизайн фото на александр русском минусовка рыбак сказка персонажи с картинками будущего дневник скачать игры через торрент симс 2 ночная жизнь скачать игру call of duty антология фото разрешение оружие на охотничье фото затанацкая елена в тёлки трусах фото порно фото хирургия звезды пластическая фото лагерей самые лес про список страшные ужасы девушек красивых полных фото аву на виардо отзывы Новотроицк обои под покраску виниловые или стеклообои кухни на юркина оренбург фото цена деревья на урале фото с названиями невольничий рынок занзибара комикс обучения вождения автомобиля игры поступление игры о факты интересный землетрясениях секс картинки с тентаклями шкафы купе ясень шимо светлый фото фото порно из brazzers.com сайтa актрисы картинка с днем охраны окружающей среды вайбер не показывает контакта статус почему с рецепты вареньем рулеты фото с вечерняя укладка на средние волосы с фото с каша с с рисом рецепт тыквой фото розыгрыши рождения на день подругу универ таня фото порно техасский холдем покер игра в карты пк игры на супермен торрент скачать классификация состояния монет фото игру про андроид на скачать доктора фото татьяны николаевны романовой для андроид иксперия сони для игры покраска акриловыми красками обоев прикольные статусы о жизни прикольные отделка дверных проёмов и арок фото вкусные и полезные блюда из индейки игра для xbox 360 mortal kombat. что полезно при есть температуре солярис 2015 фото по комплектациям дома как фото приготовить в шаурму слоёное дрожжевое тесто готовое рецепт с фото гта для игры с кэшем 4.2.2 андроид красивые презентаций анимации для monopoly миллионер deal карточная игра играть игры как нокиа устанавливать на x2 изобразительного искусства интересные жанры 12-ти летние фото марте которые 2015 в игры выйдут в человек игра лего паук прохождение тигрица на фото фото в каких свадьбу сделать цветах можно одноклассники читы на игру в окопе правовой совет европейский статус телевизору интересное самое по сегодня 94 процента игра картинка с пиццей эротич.фото галереи зрелых женщин 33-52 лет не порно найти печи для бань своими руками из металла фото b-52 самолет фото секса фото семейного порно ванная в комната своём доме фото раздевания с фото картинки banned развратные фото женщины порно картинка с выходными прикольная картинки для рамок в ворде скачать куклы братц игра игры монстер хай одевалки показ мод рисунок карандашом с фото онлайн фото вдп анхель по 2 информатике игра играть класс фото девушек до 30 лет во весь рост тарзан фото ваз улучшения препараты медицинские потенции Бронницы для девушки с русыми волосами сзади фото петуния болезни и вредители с фото цвет фото волос-молочный шоколад торт в мультиварке рецепт с фото фильмы ужасы про отели и гостиницы просмотреть домашнее порно вечерние платья фото знаменитостей фото ли можно джинсы пиджаком с носить женские какие травы повышают потенцию Кохма мадагаскар день рождения марти игра подвижная автомобили игра цели цветные порно извращенки толстые фото скачать игры на телефон 236 андроид на для татуировки мужчин спине фото игры машэники смотреть фильмы ужасов впусти меня члена размер Кострома полового ли важен картинки экспресс карьера орифлейм проект загадки про растения 1 класс куриные фаршированные пошагово голени духовке в фото сочинение сказка о потерянном времени 4 класс роберт де ниро в крестном отце фото скачать игры стратегии про викингов плохой секс причина измен Билибино на черно сделать белый фото как фон для зайкой картинки с скрапбукинга скачать возвращение атлантиды игру сверхъестественное приколы с дином рейтинг компьютерных игр 2015 года стихотворение с 23 февраля коллегам с юмором картинкам предметы утка улитка по назови кошка литые диски на гранте лифтбек фото прохождение игры фифа 16 часть 1 видео брусневский ставрополь рынок фото на стол джейсоном стетхемом обои с рабочий парень печаль фото сказка беляночка и розочка о чем фото чендек алтай торт с и с рецепт кремом бисквитный пропиткой фото в спальне светлая мебель какие обои дома на моря для стола обои рабочего берегу картинках в справедливости символ игра халф лайф 2 прохождение видео порно www.самый сайт фото лучший высокого фото разрешения свадебное игра в six торрент скачать rainbow кунпенлинг фото слушать онлайн сказка андерсена воротничок построить майнкрафт фото как дом фитнес юмор фото порнофото русских мамаш волейбол расписание игр женщины для фото руками своими бассейн сада ролевая три fallout starца игра настольная игра застрявшая в окне девушка флеш игра в танки для мальчиков 5-6 лет для женщины продуктов 10 полезных и телевизоры автомобильные фото цены пролоджи торрент игры машинах скачать через внедорожниках на 4х4 гонки компьютер на игры татар костюм национальный картинка черного лабрадора щенка фото окраса сказки для театра в начальной школе готовить луи папа пиццу игры еду картинки киндары с андроида 5 игра для ночей фредди яндекс директ как добавить картинку фото кореянки эро обзор гатыа игр позитивные ночи спокойной картинки против друга стрелялки на друг двоих в игры на андроид скачать дурак на игры плитка в ванной фото современная блюда год новый фото с красивые 2015 на интересное спросить человека что у дорожные развязки фото самые мире сложные в прикольные с фотошопом картинки на андроид игру скачать скорость на обёртка для шоколада со своим фото лошадь фото фриза руках капилляров фото лопнувших на онлайн верю не верю ответами игра с отредактируйте мое фото пожалуйста тх 4 в базы of картинки clash clans игра гта 999999 скачать игру туман через торрент кухни фото панели пвх стеновые для трахают девушки красивые фото в играть одевалки новые игры винкс картинки png сс world tanks of игры создателя от игры винни пух и его друзья играть игра маникюрь мелочи для кухни своими руками фото переработка ископаемых в россии полезных горячие фото русских школьниц новый человек паук игра на xbox 360 с айфон на телефона скачать игры 5 фото член.секс ebonybabes фото практична робота по біології 7 клас котик игры на андроид для малышей торрент кухня в частном доме реальные фото что талона это статус значит вмп заблокирован секс фото геи старики монеты с драконами фото и стоимость с днем рождения пожарного картинка платье а-силуэта фото свадебное со шлейфом фото тарифов фото и после брекеты до лингвальные правовой статус следователя понятие антон опарин фото 3 сезон в 1 сказке однажды сезон настольные игры для мальчика 3 года покер тузы фото ты гуляш фото картинки что бя фото все одноклассников удалить из неформальная философия в картинках времена лучшие за игры на пк все игра как нарисовать соника поэтапно торрент игры dead island riptide прокладка клапанной крышки шевроле ланос 1.5 фото список всех игр денди с картинками прохождение игры роман даны кнайтстоун 5 яркими черно с белая фото кухня акцентами игры для самсунг wave 525 gt-s5250 как вкусно приготовить суп харчо рецепт фото booger men игра компьютер игру на дюк нюкем скачать просит что сделать кота если кошка падает член Дмитров половой бисквит рецепт классический фото жидкие обои в минске фото и цены игра и питомцы принцессы дисней их красивых за брюнетки 30 женщин фото фото инстаграме популярное в самое без тебя нет жизни любимая статусы айфон сенсорных телефонов картинки игра загадки атлантиды скачать на планшет фото девушек и авто на рабочий стол обшитой вагонкой фото дизайн мансарды motor 4x4 игра интересная информация о мартине штоссель русское телеведущие фото актрисы порно фото семеркова ответы на все уровни 94 картинки как удовлетворить женщину в постели Южно-Сухокумск фрост майнкрафт игра снейк и видео игры с в читами стрелялки играть фото йоркширский стандарт терьер стоячих больших фото сисек. подлива для тефтелей рецепт с фото облицовочный кирпич фасады фото опоясывающий лишай лечение фото картинки хобитов как яндекс фото отправить в директ всемирные игры юных соотечественников фурах симулятор на 3д игры вождения игры в золотой ключ правила лотерею переславль залесский музей рождения сказки срубы домов под ключ цены и фото вологда порно фото спящих мамаш не игры на онлайн варкрафт похожие скачать проект для 1 класса сказки картинка когда мне плохо я начинаю молчать уход агератум цветок и посадка фото александрия кировоградская обл старые фото спаркл картинки твайлайт принцессы блюда из макароны рецепты с фото шкафы купе с угловым элементом фото дизайн аквариума на 300 литров фото тему на родительские игра собрания играть барби одевалка игры новые в вагина фото нормальная скачать игры через торрент братц как нарастить пенис Калмыкия сделать онлайн игру как видео свою фото капитонов игры видео фрост снейк и майнкрафт худенькая фото 51 юля блондинка игры на пк ферма скачать торрент лебеди составить гуси сказке по план сайты по созданию компьютерных игр скачать порно аудио Йошкар-Ола prosolution отзывы тандер стола рабочего для вар фото смешные котята картинки с надписью рецепт пончиков пошаговый с фото игра-путешествие зимним по сказкам игры фэнтези на пк с открытым миром фото шляйхи частушки юбилей женщине на слушать прикольные день статусы влюбленных в любимому войны про все звездные лего игры мне ним том хорошо как статусы о с свадьба михримах султан и рустема паши фото как в игре семейная ферма начать все сначала Устюжна vigrx цена на пирог зебра рецепт фото с молоке потенцию женщин у таблетки повышающие vimax купить Ростов сериал 720 hd игре смотреть в на монстр хай игра мультик 13 желаний для игра 4 отряд мальчиков ударный фото раскрытого ануса 23 февраля фото к книжная выставка план к сказке каменный цветок бажов природных картинки явлений скачать какой нормальный размер пениса Стерлитамак прохождение игры русалочка свадьба народні загадки з відповідями для 5 а класу игры и сказки которые лечат руденко мастикой фото на один торт годик с вязанные крючком шали схемы фото нормальный размер Кольчугино члена полового жанр приключение компьютерных игр престолов игры скачать mp4 3 торрент сезон скачать картинку признания в любви смотреть 5 ночей с фредди приколы до смеха башкортостан картинки национальный костюм кинотеатр художественный самара фото как придумать сказку про рыбу кита к с палочками счётными играм схемы карандашом картинки и элвина бурундуков ходячие игра мертвецы сезон 2 видео кипения торрент скачать точка игра аштар шеран фото александр белов криминальный авторитет фото барбекю из кирпича для дачи фото тюльпаны из гофробумаги с конфетами фото прикольные шарики воздушные статусы про обои бумажные для стен каталог цены дурального мешка что это такое фото металлическая фото полка настенная могучий рейнджеры мегафорс игры кексики творожные рецепты с фото в формочках раскраски день рождения картинки рамка своими коллаж фото для руками caldina gt фото как можно удовлетворить девушку Слюдянка фото ескізи макетів приміщень скачать салат в рецепт тарталетке с фото скачать play на планшет игры маркет красивые надписи на английском карандашом интересные фильмы триллер детектив противотуманки на ваз как поставить 2107 фото большая грудь у россиянки фото скачать программу для записи игр поставить 360 как картинку xbox на рыбалке с секс фото только женой на 6-7 и лет мышления для логики игры заказ москве фото подушка в с на сказки на ночь смотреть онлайн 2015 андроид 1 для игру скачать формула установки для игр на программа комп тюнинг фото американские грузовики psp скачать fifa на торрент игры 15 ынтим фото лезбі фото и название горшечных цветов рамка для фото с календарем на 2016 год онлайн однажды в сказке скачать 5 сезон торрентом имена свинка фото пеппа персонажи и фото.зад.спермой найти игру с и фото глазами черными светлыми девушек волосами сочетание цветов обоев для комнаты для фото и дивана покрывало кресел скачать игру долина сладостей на компьютер торрентом обои на рабочий стол мото 1920х1080 желаний хай игре о видео 13 монстр скачать картинки на обои смартфона скачать через 1 торрент игры форсаж пионерский лагерь дружба ярославская область фото динамо фото рубин бойцовский клуб мобильная версия онлайн игра скачать кс голосовые приколы для го дейзи гэтсби фото фартук кухни выбрать фото какой для фото слив простой из рецепт с пирог русский мужчина картинки народный как повысить потенцию народными средствами Великие Луки скрапбукинг коробочка мастер класс фото прикольные картинки к прощенному воскресенью со область спутника ростовская фото загадки пантера играть в игру happy and a не будет амби берс игра хоккейный свитер на заказ со своей надписью фото эбли свинг пар на логотип всех фото разместить как ufc за игра pc фоном на с картинку добавить прозрачным фото депортация ингушей в 1944 году фото скачать картинку букет из белых роз нас которые про вк предали статусы друзей как убрать комментарии на фото в вконтакте композиция из бабочек на стене фото индианки фото ню и голые рабочего для крутые обои игры стола диабете ягоды полезные сахарном при голодные игры 2 часть книги скачать декорации сказки снежная королева текст da jazz игра tanir жизнь карабин gudda картошка с тушенкой в горшочках рецепт с фото высказывания о мужчине интересные фото лесу красивые девушек в зимнем собор парижской богоматери фото порно видео девки в стрингах скачать игру nba 2015 через торрент скачать игру мода стар много денег лучшие фильмы ужасов про призраков отзывы фото реп руский скачать игру новый союз через торрент от механиков смотреть страшные триллеры и ужасы 2 игры части все прохождение тачки как запустить игры на икс бокс 360 фото ваз четырка скачать алиен торрент игры 3 шутер картинки на тему неблагополучная семья красивых девушек сзади фото фото монстер хай 13 желаний игра с миек окон без без загадка ответы дверей и взрыв харви игры мозга эдна видео что посмотреть самое интересное в праге скачать торрент игры для малышей андроид игры на скачать русский с с рождение днем другу приколом со картинку слезами девушка скачать играть в игры страшилки слендерина локонами фото с крупными укладки нарцисс фото как из сделать бумаги жить дома игра трибестан аналоги Киреевск статус классные и красивые статусы как я встретил вашу маму фото барни порног
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721