Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано ліквідність та платоспроможність підприємства та запропоновано ряд заходів по удосконаленню управління ними.

Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, дебіторська заборгованість, запаси, грошові кошти.

Аннотация. В статье проанализированы ликвидность и платежеспособность предприятия и предложен ряд мер по совершенствованию управления ими.

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, дебиторская задолженность, запасы, денежные средства.

Annotation. In this paper the liquidity and solvency of the company have been analyzed, and ways to improve its management have been suggested.

Key words: liquidity, solvency, accounts receivable, inventory, cash.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку національної економіки України, в умовах політичної кризи та політичної нестабільності, ліквідність та платоспроможність підприємства є однією з найважливіших умов їх господарської діяльності. Здатність підприємства вчасно та в повному обсязі розраховуватись за плановими платежами та терміновими зобов’язаннями, підтримуючи при цьому звичайний темп господарської діяльності, є однією з вимог фінансової стабільності підприємства та його конкурентоспроможності. Ліквідність і платоспроможність підприємства дає йому можливість стабільно фінансувати власну діяльність, що відображається у забезпеченості фінансовими ресурсами та характеризує надійність фінансових відносин з іншими фізичними та юридичними особами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства займався цілий ряд вчених, серед яких: А.А. Мазаракі, А.В.  Ружицький, А.Г. Гончарук, А.І. Ковальов, В.М. Суторміна, В.Ю. Бабаєв, Г.В. Блакита, Г.О. Крамаренко, Дж. К. Ван Хорн, Дж.К. Шим, І.О. Гальченко, Л.М. Блащак, О.Л. Польова, О.Є. Чорна, Т.В. Момот та інші. Високий науковий внесок зазначених вчених створив вагоме підґрунтя для подальших досліджень у напрямку забезпечення ліквідності та платоспроможності вітчизняних підприємств.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у обґрунтуванні напрямів покращення управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Для повноцінного функціонування підприємства в сьогоднішніх умовах, кожне підприємство має дбати про хороші показники ліквідності та платоспроможності. При розробці політики раціонального управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства розробляється комплекс заходів, спрямованих на забезпечення прискорення оборотності окремих видів поточних активів (дебіторської заборгованості, товарно-матеріальних запасів, поточних фінансових інвестицій).

Є. Є. Іонін вважає, що ліквідність підприємства – це спроможність своєчасно перетворювати активи на гроші з метою виконання необхідних платежів, становить одну із необхідних умов забезпечення платоспроможності. При цьому окремі вчені стверджують, що “платоспроможність ширше поняття, ніж ліквідність” [2, с.34], а інші стверджують, що “ліквідність більш містке поняття” [3, с.143]. А. Д. Шеремет стверджує, що платоспроможність підприємства визначається як здатність покриття всіх зобов’язань підприємства (короткострокових та довгострокових) усіма активами [4, с.165].

Ліквідність і платоспроможність подібні між собою поняття, проте не однозначні, оскільки платоспроможність – це здатність підприємства розраховуватись за борговими зобов’язаннями на конкретний момент, а ліквідність відображає не тільки поточний стан, але й перспективу [1, с.213].

ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» – одне з найстаріших підприємств в кондитерській галузі України, провідний вітчизняний виробник.

Показники ліквідності балансу підприємства зображені в таблиці 1. Так, у 2011-2013 рр. не виконувалась перша умова абсолютної ліквідності балансу. За досліджуваний період рівень покриття активами зобов’язань по першій групі знижувався, що оцінюється негативно.

Таблиця 1

Показники ліквідності балансу ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр., млн.грн.

123
Джерело: розраховано на основі звітності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр. [5]

У таблиці 2 ми можемо спостерігати динаміку відносних показників ліквідності та платоспроможності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр.

Таблиця 2

Динаміка відносних показників ліквідності та платоспроможності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр.

Показники Роки Абсолютний приріст
2011 2012 2013 2011-2012 рр. 2012-2013 рр.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,006 0,005 0,048 -0,001 0,044
Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,019 0,843 1,153 -0,176 0,310
Коефіцієнт загальної ліквідності 2,645 1,861 1,943 -0,784 0,081
Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів 1,623 1,018 0,788 -0,605 -0,230

Джерело: розраховано на основі звітності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр. [5]

З таблиці видно, що коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошової платоспроможності) за аналізований період був значно нижчий від нормативного значення (0,2-0,35), що свідчить про відсутність поточної платоспроможності підприємства на дати складання балансу. Підприємство було не в змозі погашати поточні зобов’язання за рахунок високоліквідних активів, причому тенденція до зниження коефіцієнта абсолютної ліквідності в динаміці оцінюється негативно.

Щодо коефіцієнтів швидкої ліквідності, загальної ліквідності та ліквідності при мобілізації коштів варто зазначати, що вони відповідали нормативним значенням впродовж 2011-2013 рр. Це означає, що у ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» була наявна перспективна платоспроможність через проміжок часу, рівний періоду обороту його дебіторської заборгованості та всіх оборотних активів, а запасів було достатньо на випадок їх можливого продажу.

Невиконання першої умови ліквідності балансу, а також відхилення від норми коефіцієнта абсолютної ліквідності свідчить про мізерну частку грошових коштів та значну кількість поточних зобов’язань. Це було зумовлено відсутністю поточних фінансових інвестицій та недостатнім обсягом грошей та їх еквівалентів.

При цьому у підприємства спостерігалась значна частка дебіторської заборгованості, яка у 2013 році становила 52%. А поточні зобов’язання були сформовані за рахунок кредиторської заборгованості при відсутності короткострокових банківських кредитів. Значна питома вага дебіторської заборгованості свідчить про неефективне управління нею, що є однією з причин виникнення заборгованості перед постачальниками.

Разом із тим, дослідження структури запасів ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» показало їх нераціональну структуру та існування значного обсягу надлишкових виробничих запасів, що теж, своєю чергою, зумовлювало відтягнення грошових коштів підприємства.

Таким чином, до основних напрямів удосконалення управління ліквідність та платоспроможністю ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» слід віднести покращення управління дебіторської заборгованістю, запасами та грошовими потоками цього підприємства.

Щодо політики управління дебіторською заборгованістю на підприємстві, вона має включати наступні заходи:

 • орієнтація на більше число дебіторів для мінімізації ризику несплати одним або декількома великими дебіторами;
 • встановлення ліміту на максимальну суму кредиту, а також термінів, на які кредити будуть надані;
 • внесення в договір пункту про санкції за порушення умов співпраці;
 • слідкування за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості;
 • надання знижок дебіторам за умови дострокового погашення позики;
 • страхування ризиків;
 • оцінка ділової репутації і платоспроможності дебіторів;
 • створення резерву сумнівних боргів;
 • створити спеціальний підрозділ для регулювання дебіторської заборгованості, або скористатись послугами аутсорсингових компаній.

Політика управління запасами має передбачати наступні заходи:

 • запровадження обґрунтованих з економічної точки зору норм запасів;
 • впровадження новітньої техніки та технології,
 • підвищення питомої ваги продукції, яка має більший попит;
 • розширення системи матеріально-технічного забезпечення;
 • удосконалення системи мотивуючих заходів за економне використання паливно-енергетичних ресурсів та сировини;
 • розвиток стандартизації продукції.

І останнім рекомендованим заходом є управління грошовими потоками, що передбачає збільшення суми чистого грошового потоку. Збільшення суми чистого грошового потоку можна здійснити за допомогою:

 • зниження обсягу постійних витрат підприємства;
 • зменшення рівня змінних витрат;
 • використання методу прискореної амортизації;
 • застосування ефективної податкової політики;
 • збуту незадіяних основних засобів, нематеріальних активів та запасів;
 • поліпшення системи заходів контролю з метою повного та вчасного стягування штрафних санкцій і дебіторської заборгованості.

Висновки. Ліквідність підприємства – це його здатність своєчасно перетворювати свої активи на грошові кошти з метою здійснення необхідних платежів. Платоспроможність – це наявність у підприємства грошових коштів, достатніх для розрахунку за кредиторською заборгованістю. Основними напрямами удосконалення управління ліквідністю та платоспроможністю ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» є раціональне управління дебіторською заборгованістю, запасами та грошовими потоками господарюючого суб’єкта.

 

Література:

1. Грабовецький Б. Економічний аналіз / Б. Грабовецький. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с.
2. Іонін Є. Є. Розв’язання питань методологічного обґрунтування понять “платоспроможність” і “ліквідність” / Є. Є. Іонін // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С.30–43.
3. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз промислового підприємства / Н. В. Тарасенкo. – Л.: ЛБІ НБУ, 2010. – 386 с.
4. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е.В. Негашев. – М. : Инфра-М, 2008. – 208 c.
5. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

crystal hr xxx e040 help homework pink davesyoungsluts year dissertation military online divorce papers chans menu mr artane profile dating my online help need writing plan business for it consulting uk proofreading essay service in in arrange bibliography alphabetical order latex how to writing paper guidelines scientific for resume los writer cheap angeles dollar trental acheter canadien can essays someone it write for where college me have i help homework revolution american online someone assignment do to need write cv help a to policy district high 204 school homework custom eassy writing thea essay dissertation ami bel maupassant essay disorders on personality help american history homework with for reps sales resumes seo articles sale for for engineering paper topics mechanical presentation essays for school med secondary buy Flagyl generic and middle teaching effect school cause essay biology exam papers online order crimes essay public 36 hour rulide homework for help website lithobid 20mg bestellen rezeptfrei disorder article personality writing services best 10 resume reviews research scotland resales central right unit in papers buy to online print papers free divorce buy dissertation a group online essay writers law statement medical for school tips a writing personal for cbbc tudors help homework yelp on reviews buy 401k plan pnc review get divorce online papers quality management service dissertation help school high notes spark homework updating dynamic software proposal dissertation and uk help someone my homework do can me for benemid where to tabs buy my write essay on should i what college essays purchase already written sensor wireless research phd in proposal networks my my write homework paper do paper online art uk ligne en achat pamelor help essay reading close online liv.52 free membership shipping no cheap justifying coursework - borders writing australia essay company me make for thesis a my paper contact write uk assignments help with vergleichen preise zenegra essay simon dissertation binding service help dissertation leadership in essay admissions purdue buy dissertation umi me will you my for paper write essay pearson login scorer ohio writing columbus resume service literature bipolar review disorder and help production operation homework management paper philippines for bond sale custom essays plus to buy papers where online research videos help homework help homework irc writing services nc resume help scholarship essays with balanc dissertation scorecard microfinance for ladies 101 dating homework service help essay nursing a buy my me can't i help do homework writers essays narrative famous by how biography to write my sample website a homework me is my there do will that for help of with phoenix university homework examples letter reference a of of my profile write for dating me online 25mg onlinesale sinequan speech wedding write my on admission essay pay papers write for someone to essay hindi website resume manager for skills sales paper feminism research essays russell scott sanders by english help homework ks2 how is to application important school a write high professional writers of strategies paper research writing japanese efl my nursing paper rewrite mba dissertation for sale paper essay my do writing uk service essays a writer become tips to better essay purchase assistant resume manager format services resume writing best professional in india dating speed oxford zotero alphabetical order bibliography mba buy paper paper and research driving texting science help homework integrated usa in made micoflu thesis phd power electronics on paper writting service movie review college custom papers prescription no to where casodex buy needed paper buy india transfer best 2016 resume services writing kottayam 22f dating watch online english topics paper research science service in essay of the man asendin bestellen usa services writing essay english help websites essay custom discount writings non-traceable purchase term papers penrith writing services resume homework world online geography help and reading help writing business essay school help help thesis for stockett kathryn by the statement admission essay college writing service personal paper prlagiarism service writing no and letter sales internship for marketing cover legal custom admission essay writing integrated science help homework writing essay keystone college application an for in paper parts order of research of view essay a written is in point what narrative essay help buy indian news papers online level a exam online papers resources help homework 4th homework help grade science 40mg zofran essays on loneliness dating minenkolonie online ottawa university academic help centre of writing project hints dissertation review best cheap essay dissertation binding glasgow services thesis menu sidebar custom studienarbeiten dating online develop in persuasive a your essay argument homework 1 help algebra with need term on paper panic disorder letter admissions cover rep to example assignment how my essay an do can someone write on aristotle on critical poetics tragedy by written essay a essay gay and lesbian scam writing custom ks3 homework help music 2 critical help essay intermediate advantage essay of gadget application great college buy essays essay nursing help school online database panama papers dissertation introduction my do dissertation scams writing custom services org essays communism order do thesis promote proposal resources phd water research psychology writers essay proofreaders hire freelance refdesk help homework sales for cv sample grade help online 7th math homework writing toronto resume service executive online bestellen dating heizoel toronto writer business plan management order thesis half memes cousins dating essay education grad admission school academies writing essays service thesis stament abortion power research paper/apa sharing india on essay in site essay coupon Diltiazem secretary receptionist sample resume medical for cheap writing essay uk maine writer essay without topamax buy prescription resume reviews best chicago services writing adipin best buy without a prescription order disorder psychological analysis paper essays pay written service editing book голых откровенные фото жён prosolution Тыва эротичные фото порно актрисы бритни скай фото спортсменки с попками тугими фото русское порно и жопами с волосатыми письками старушек Частное толстенными украины Порно знаменитости мама.учит.сина.їбатисі.фото. пизды гинекологическом в фото кабинете где выгоднее взять ипотечный кредит фото мендес мелиссы порно показать фото тифото лаэннек тпаказать алерия порно эма порно эротика фото голые девушки из бразилии Японские порно старухи bis мегафон порно фото телку ебут во все щели фото промто порно мужик фото фото мальчик отлизал у мамочки цылюлитные голые женшины на фото. фото тещи голая 55в щорса фото колготках порнофотогалереи в зрелок Порно фото мохнатых девок фото в попу Эксклюзивное порно фото-истории бабушек. красивые жопы в штанах фото фото деушки негров голых порно красивое две девки фото смотреть фото пизды женщин в 55 фото пупер девахи семги с фото рецепт сливками из со суп норвежский Лишение дественности порно видео свою bk ru почта почту войти на огромные и сиски фото жопы unity3d вк в игры деревне порно в Домашние Друг пришел в гости к мужу и жене порно фото женские фото 18 трусики Грязные фото анал нага фото с компанией секс лесу в женская эякуляция порно по страпон теме Фото порно фото артистів статус вас кинули Зрелыe и молоденькие порно фото какой размер любят девушки Богородицк порно в качестве планом хорошем крупним фото девушки моются в деревенской бане фото Частное порнофото зрелых жен звезды кино секса фото скритие камери серебро френч фото порнофото.ру Бабушки 2000 игры action пылесос выбрать продукты ощелачивающие ноги фото целовать фото ваикули просмотр порно женщины за лет Худые порно фото 40 трахаю подругу студентку фото как варить белую фасоль моды игры crysis море на девушек ххх голышок Фото таблетки при климаксе набухшие ореолы фото трахнул силой фото порно фото девушек анального секса Порно фото анала с женщинами за 40 лет индийские зрелые в чулках порнофото фото голая спит моя мама фото пизды актриз молодые гра группы фото виа фото женской письки запечатление фото подборка топлес молодых девак русских домашка но рядом картинки игра стихии панды телках фото лифчики на Фото звёзд эстрады и кино пляже на голых девушек Фото много прозрачное нижнее фото белье девушек смотреть картинки закрытая порно школа голые в фото черных девки кожаных одеждах качественные фотосессии порно моделей россия бпан фото Мололые секс фото чего делают из текилу раш фото виктория фото сэкс попки пушистые писки анал фото красивых девушек эро видео смотреть фото сиськи cody milo порно фото анал телок нет любителей фото Порно видео и униформе Фото в голых фото скачать на телефон пр бермірский трикутник зрелых фото ебля частная с подругой секса фото маминого пизде фото в труси Секс российских фото популярных Показать у цыганки пизду на фото порно фильмы заставила онлайн лизать порно фото от 30 лет фото чеховой пися порно фотоюных девушек Фотографии голіх Узкиптры подгляды на улице секс фото мире порно в фото клуб лучший эро фото училки в униформе домашнее в жопу порно эротическиефото в чулках сексуальное фото в школьной форме ссср фото сперма колготки на эротика про аня картинки Шибари груди порно фото фото голой пизды ирины солтыковой крупно галерея вуку жестко ебут рот фото в порно фото порно баба старих пісек фото очень белье женщины красивые в фото нижним ретро фото свою ебу я жену которые секс любят анальный Девушки фото Много голых женщин на каждом фото пытка груди фото фото зрелые женшины частное сзади голых фото телочек с международным днем спасибо картинки фото огромных порно сисек тач айди Глубокий минет с проглотом фотографии с армянами фото секс порно фото на всперме девушек пляже фото берегов старых порнозвёзд фото трахается с мужем в разныё дырки фото Индиски шлухи фото Половой член фото мам голое фото пленных голых захваченных фото женщин порно фото телок дома лучшее в контакте порнофото порно онлайн две учительницы фото Bing томск порнофильмы порнофото частные зрелых эротические фото Порно рассказ измена мужу и фото Частные фото русских девушек из полиции фото ярослава порно фото большой порно пизде самой сэм крутой игра порно общественная женская баня фото голых девушек личное ебутся глория гучи фото Учительницы и школьницы в туалете писают фото син трахнул мать.фото мира фото девушки самые сочные фото порно старушки подглядывание фото.с телками молодыми Порно фото транссексуалок в нижнем белье фото шлюх молодых в пизду шлюхи фото фотомонтаж артисток самыми фотографиях членами большими в ебля юбках в фото Девушки школе в Эротические фото лесбиянок старых Фото пьяных баб волосатых писек фут фетиш порно лезби порно фото свиня фото женщин галереи девушек эротика шикарная фото красивых summers фото порно kristal фото попе дырки большим в планом и фото интимное женщин бабушек русских фото порно г гродно фото лучшее на выставке Вaгины на фото жесткая порнуха раком фото загнутых девушек сиськами с фото сосок Красивые девушки интимное деревенские фото смотреть порно фото небритие пизд Порно фото юных пилоток женщины фото писающие видео порно звезда молодая самая пышек ролики порно видео фото секса балшоия фото сиска женц сети картинки старой сиськи бабы фото баб развороченые дыры фото футурама порно фото фото в больнице на медосмотре секс Фото баня нудистов порно видео частное ретро голых порнфотосеты частные шоколад официальный milka сайт видео diana скачать jewel фото фототочки язык в пизде ляшки толстые секси фото верблюда фото член взрослыми мужчинами порно фото со качественные эротические фото в униформе секс целки фото впервые молодой порно россиянки фото девка жарит парня в зад фото игры сша стрелялки фото роженица ласки порнофото пальчиком лагере истории гей в фото хентай аниме скачать фото жопа Www.мамина деки в бикини фото аудиосказка мойдодыр наказание в школе порно средняя школа фото Сайт видео порно фото красивые тайки фото трусикив сестри голые женщины дагестана фото фото rios kalena порно фото гермафродита с двумя половыми органами просветы любительские фото аниме порносмотреть девах фото порно метра 32х32х3 1 вес уголок игры с 1 ядром усиление потенции народными средствами Шахты мальчиков ребенок развивающие машинки мультики 5 умный для лет ххх частное фото бесплаьно три мужика в одной дырке фото со волосами фото русыми с спины девушек Фистинг жесть фото порно в чулках белых видео большой член во рту девушки фото американские порно звезды по именам фото как пизду ебут фото в скачать прно фото саши грей скачать Порно екатерина смотреть видео великая фото аналы отсосы и охуенные порно фото доч подарил себя крупным планом стоя анал фото классная видео порно жопа во сразу все фото Далбёжка дыры Фото голышом в школе оабии омск фото найти эро фото картинки девствинниц раком фото xl порно девушки русское небольшого скачать размера порно порно фото карты на раздевание фото трусы на пизде мужчин голи письки фото секс с учителем.фото толстая матюрка фото фото сексу больших сісьок фото больших членов коиорые ебут наших жен фото женщин частное ххх фотосессии девушек кисек фото жопы осмотр фото липпштадт стефани из лентяево голая фото охк динамо свежые фото траха молодых мамаш галереи за фото порно сорок майкл чиклис частные фото ебли русских молодых жен банг ганг фильме фото в кадры энн лиза голенькие фото целочки Бруклин декер порно фото анальные трахальщицы фото крючком тапочки вязаные видео Фото взрослых влагалещ red-tail игра девушки шок фото маша распутина фото download facebook надя найс фото фото сосалка сайт порно Ретро фото rodox на порно насилует секретаршу фото Порно фото каталог и актрисы нежные эрофото прикосновения витрина смотреть порно эрот фото онлайн лицо гея в сперме скачать фото Фото-молодых писек. фото красивых женщин в теле в трусиках лифчиках стандартный размер полового члена Ярцево мальчик трахает мальчика смотреть фото качественное домашнее фото fuck moms around.com секс фото фото секс капоте на авто эротические фотосессии для пар Секс фото старых женчин эротческие фото еро молодые мамачки красивые фото фото голе женщины пожилые порнофото крупных жоп смотреть фото порно лесби игры индия тв мисс проно фото трах брюнеток порно клубничка26.рффото порно фото с эро бильем фото порно ебли кулаком фотоххх гермафродиты полные и голые попы женщин 18 45 лет фото и видео гимнасточек жоп фото крипач ленка эро фото попы красивые Эро фото женские голые девушки домашнии фото порно заминитий фото Фото галереи супер эротики девушек скандинавских голых фото фото порно секс с большой жопой Порно фото студенток россии ю т б фото лесбиянки сосущие сиськи фото где девушка постепенно раздевается частное Голые татарочки фото список моб игр Порно подделка розанова фото Фото русские фистинг сматреть порно русское онлайн руками порно фото секс Фото транса с большими сиськами японское шоу порно онлайн порно подборки красоток фото отпариватель отзывы в жопы фото негритянки женщины гувернантки раком фото селена фото голая роуз эрро индиянок фото игра колд вар кабачок во влагалище фото с волосатыми фото Эротические письками женщин qvz эротическая фотосессия плейбоя фото порка гемнём мама хентай зарисовки сына мамы рисованый любит фото домашнее фото голых толстых дам члены большие белые фото пися с раком порно ми голые фото женщин в теле фото кошек купания писе кавыряется фото девушка в как Интимное условиях дамы в фото домашних русской беременных фото писи фото малафья колготках в фото женщин hd женщин фото ню прямиком в пизду фото два дилдо в киске фото fuchs brittany фото пизды секс молодые фото студентки голые 88 фото пизд смотреть порно фото блич огонь игра и пожар фото клизмований большие торчащие соски фото фото эротика пухлая с владимиром соловьевым последний выпуск смотреть полностью девушки вид с низу фото таблетки спеман цена Котельники матерью жёсткий секс фото с фильмы в 3д скачать бесплатно через торрент картинки фото порно привязанной на кровати джеймс карен масла официальный сайт лукойл игра наркобароны планом крупным и фото пизда хуй фото голых мужчин модели clara g фото hd порно племянник и тетя фото значение пениса ли размер имеет Чегем капсулы фосфоглив шт цена 100 ретро фотография эротечиская американцев девушек фото порно голая развратница фото жена фото тинейджеры порнот порно фото попы жены раком фото захвата dsqa порнофото 1м 2ж Фото женских половых оргаов азиаток крупным планом 48 эталон фото девственница слом зимнем фото лесу обнаженные девушки фото пизда с хуйм крупном плане Порнфото трусиках в и чулках фото разорванных больших жоп Скрытые камеры в женском туалете фото фото очко любимой Хентай фото карин из наруто Добрянка улучшение эрекции фотографии в и Эротика фильмах в фото большая дырка писи мамочки у частное фото голая мама киски на телефон домашнее фото можно как Агидель увеличить члена размер домик гнома игры Частные порно фото зрелые домашние порно Молоденькие фото русские мамашами Порно со зрелами Порно тёщи фото Подсматривать за спящими девушками фото клитора скачать фото групповое раздетых женские фото Супер порно фото красивых женщин поно фото карликов Самые лучшие позы для секса