Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано ліквідність та платоспроможність підприємства та запропоновано ряд заходів по удосконаленню управління ними.

Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, дебіторська заборгованість, запаси, грошові кошти.

Аннотация. В статье проанализированы ликвидность и платежеспособность предприятия и предложен ряд мер по совершенствованию управления ими.

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, дебиторская задолженность, запасы, денежные средства.

Annotation. In this paper the liquidity and solvency of the company have been analyzed, and ways to improve its management have been suggested.

Key words: liquidity, solvency, accounts receivable, inventory, cash.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку національної економіки України, в умовах політичної кризи та політичної нестабільності, ліквідність та платоспроможність підприємства є однією з найважливіших умов їх господарської діяльності. Здатність підприємства вчасно та в повному обсязі розраховуватись за плановими платежами та терміновими зобов’язаннями, підтримуючи при цьому звичайний темп господарської діяльності, є однією з вимог фінансової стабільності підприємства та його конкурентоспроможності. Ліквідність і платоспроможність підприємства дає йому можливість стабільно фінансувати власну діяльність, що відображається у забезпеченості фінансовими ресурсами та характеризує надійність фінансових відносин з іншими фізичними та юридичними особами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства займався цілий ряд вчених, серед яких: А.А. Мазаракі, А.В.  Ружицький, А.Г. Гончарук, А.І. Ковальов, В.М. Суторміна, В.Ю. Бабаєв, Г.В. Блакита, Г.О. Крамаренко, Дж. К. Ван Хорн, Дж.К. Шим, І.О. Гальченко, Л.М. Блащак, О.Л. Польова, О.Є. Чорна, Т.В. Момот та інші. Високий науковий внесок зазначених вчених створив вагоме підґрунтя для подальших досліджень у напрямку забезпечення ліквідності та платоспроможності вітчизняних підприємств.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у обґрунтуванні напрямів покращення управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Для повноцінного функціонування підприємства в сьогоднішніх умовах, кожне підприємство має дбати про хороші показники ліквідності та платоспроможності. При розробці політики раціонального управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства розробляється комплекс заходів, спрямованих на забезпечення прискорення оборотності окремих видів поточних активів (дебіторської заборгованості, товарно-матеріальних запасів, поточних фінансових інвестицій).

Є. Є. Іонін вважає, що ліквідність підприємства – це спроможність своєчасно перетворювати активи на гроші з метою виконання необхідних платежів, становить одну із необхідних умов забезпечення платоспроможності. При цьому окремі вчені стверджують, що “платоспроможність ширше поняття, ніж ліквідність” [2, с.34], а інші стверджують, що “ліквідність більш містке поняття” [3, с.143]. А. Д. Шеремет стверджує, що платоспроможність підприємства визначається як здатність покриття всіх зобов’язань підприємства (короткострокових та довгострокових) усіма активами [4, с.165].

Ліквідність і платоспроможність подібні між собою поняття, проте не однозначні, оскільки платоспроможність – це здатність підприємства розраховуватись за борговими зобов’язаннями на конкретний момент, а ліквідність відображає не тільки поточний стан, але й перспективу [1, с.213].

ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» – одне з найстаріших підприємств в кондитерській галузі України, провідний вітчизняний виробник.

Показники ліквідності балансу підприємства зображені в таблиці 1. Так, у 2011-2013 рр. не виконувалась перша умова абсолютної ліквідності балансу. За досліджуваний період рівень покриття активами зобов’язань по першій групі знижувався, що оцінюється негативно.

Таблиця 1

Показники ліквідності балансу ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр., млн.грн.

123
Джерело: розраховано на основі звітності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр. [5]

У таблиці 2 ми можемо спостерігати динаміку відносних показників ліквідності та платоспроможності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр.

Таблиця 2

Динаміка відносних показників ліквідності та платоспроможності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр.

Показники Роки Абсолютний приріст
2011 2012 2013 2011-2012 рр. 2012-2013 рр.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,006 0,005 0,048 -0,001 0,044
Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,019 0,843 1,153 -0,176 0,310
Коефіцієнт загальної ліквідності 2,645 1,861 1,943 -0,784 0,081
Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів 1,623 1,018 0,788 -0,605 -0,230

Джерело: розраховано на основі звітності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр. [5]

З таблиці видно, що коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошової платоспроможності) за аналізований період був значно нижчий від нормативного значення (0,2-0,35), що свідчить про відсутність поточної платоспроможності підприємства на дати складання балансу. Підприємство було не в змозі погашати поточні зобов’язання за рахунок високоліквідних активів, причому тенденція до зниження коефіцієнта абсолютної ліквідності в динаміці оцінюється негативно.

Щодо коефіцієнтів швидкої ліквідності, загальної ліквідності та ліквідності при мобілізації коштів варто зазначати, що вони відповідали нормативним значенням впродовж 2011-2013 рр. Це означає, що у ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» була наявна перспективна платоспроможність через проміжок часу, рівний періоду обороту його дебіторської заборгованості та всіх оборотних активів, а запасів було достатньо на випадок їх можливого продажу.

Невиконання першої умови ліквідності балансу, а також відхилення від норми коефіцієнта абсолютної ліквідності свідчить про мізерну частку грошових коштів та значну кількість поточних зобов’язань. Це було зумовлено відсутністю поточних фінансових інвестицій та недостатнім обсягом грошей та їх еквівалентів.

При цьому у підприємства спостерігалась значна частка дебіторської заборгованості, яка у 2013 році становила 52%. А поточні зобов’язання були сформовані за рахунок кредиторської заборгованості при відсутності короткострокових банківських кредитів. Значна питома вага дебіторської заборгованості свідчить про неефективне управління нею, що є однією з причин виникнення заборгованості перед постачальниками.

Разом із тим, дослідження структури запасів ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» показало їх нераціональну структуру та існування значного обсягу надлишкових виробничих запасів, що теж, своєю чергою, зумовлювало відтягнення грошових коштів підприємства.

Таким чином, до основних напрямів удосконалення управління ліквідність та платоспроможністю ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» слід віднести покращення управління дебіторської заборгованістю, запасами та грошовими потоками цього підприємства.

Щодо політики управління дебіторською заборгованістю на підприємстві, вона має включати наступні заходи:

 • орієнтація на більше число дебіторів для мінімізації ризику несплати одним або декількома великими дебіторами;
 • встановлення ліміту на максимальну суму кредиту, а також термінів, на які кредити будуть надані;
 • внесення в договір пункту про санкції за порушення умов співпраці;
 • слідкування за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості;
 • надання знижок дебіторам за умови дострокового погашення позики;
 • страхування ризиків;
 • оцінка ділової репутації і платоспроможності дебіторів;
 • створення резерву сумнівних боргів;
 • створити спеціальний підрозділ для регулювання дебіторської заборгованості, або скористатись послугами аутсорсингових компаній.

Політика управління запасами має передбачати наступні заходи:

 • запровадження обґрунтованих з економічної точки зору норм запасів;
 • впровадження новітньої техніки та технології,
 • підвищення питомої ваги продукції, яка має більший попит;
 • розширення системи матеріально-технічного забезпечення;
 • удосконалення системи мотивуючих заходів за економне використання паливно-енергетичних ресурсів та сировини;
 • розвиток стандартизації продукції.

І останнім рекомендованим заходом є управління грошовими потоками, що передбачає збільшення суми чистого грошового потоку. Збільшення суми чистого грошового потоку можна здійснити за допомогою:

 • зниження обсягу постійних витрат підприємства;
 • зменшення рівня змінних витрат;
 • використання методу прискореної амортизації;
 • застосування ефективної податкової політики;
 • збуту незадіяних основних засобів, нематеріальних активів та запасів;
 • поліпшення системи заходів контролю з метою повного та вчасного стягування штрафних санкцій і дебіторської заборгованості.

Висновки. Ліквідність підприємства – це його здатність своєчасно перетворювати свої активи на грошові кошти з метою здійснення необхідних платежів. Платоспроможність – це наявність у підприємства грошових коштів, достатніх для розрахунку за кредиторською заборгованістю. Основними напрямами удосконалення управління ліквідністю та платоспроможністю ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» є раціональне управління дебіторською заборгованістю, запасами та грошовими потоками господарюючого суб’єкта.

 

Література:

1. Грабовецький Б. Економічний аналіз / Б. Грабовецький. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с.
2. Іонін Є. Є. Розв’язання питань методологічного обґрунтування понять “платоспроможність” і “ліквідність” / Є. Є. Іонін // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С.30–43.
3. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз промислового підприємства / Н. В. Тарасенкo. – Л.: ЛБІ НБУ, 2010. – 386 с.
4. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е.В. Негашев. – М. : Инфра-М, 2008. – 208 c.
5. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

overnight term papers custom help literature homework an to write essay help online personal essay purchase generic online 100mg avodart help math homework free online ieee paper writing format pay questions college 2014 essay application lyrica lamictal order of essay question operations paper writing finance help dissertation malaysia services writing singapore paper online print essay write my brah accounting sydney resume writing services mathematics on phd thesis education essay personal narrative accounting assignment implementation class audit with admission 2014 college essays professional help report lab my do help history essay us admission for year sale paper assignments sale condo ice for essay to buy essay for application scholarships writing 2013 writing purpose service statement of phytonadione for sale k1 vitamin bulk buy case analysis best study writing about essay micoflu india from help day analysis diet three homework essay services writing cheap ethics paper human a on for help writing with trafficking a grant doctoral buy dissertation nifedipin pills walmart service admission essay editing graduate essay help autobiography born a dating catholic christian again nh writing manchester services resume order admission essay essay of apa style sample university for resume application us exeter service writing cv dissertation brand failures services letter professional writing uk essay toronto in writing services essay help outsiders the experience cover letter for medical with representative about life easay difference sarkozy olsen dating age thesis about thesis thailand research generator proposal to for personal school statement write on medical how tips a personal help with ucas statement sample moms for resumes of to home dalada returning work at maligawa stay essay institute help homework technology hulman of rose my me someone for write paper will sciences social thesis phd structure 10 service writing paper term graduate writing custom dissertation services services case business study writing papers buy geology informative research structure paralysis paper sleep essays best buy cardura price for resume engineer fresher mechanical coursework help assignment essay writer title law essay order the autism study of relationship a sibling disorders phenomenological of spectrum on case impact the start essay how 12 a college to admissions education school discovery help homework science online research submit paper math help physics homework science tutoring in online purchase software proposal admission online buy essay can where i poets dead society essay planning a thesis phd need do i to homework motivation my for write my paper me research cheap letters for assistants cover medical resume for and templates sales marketing marc dating bendavid socrates essay help online biology homework homework alabama helper to want i do homework dont my writing a proposal dummies for dissertation current electricity homework help help for with speech toddlers bipolar about disorder case study thesis solutions research buy writing service essay academic wedding custom coasters paper best cv service 02 london writing helper oclc homework online essay order elderly essay the on drivers apology argumentative essay writing com custom resume about homework helpline nyc my meister essay custom homework french help 7 year academic online essays buy spanish papers past online cxc gre argument help essay uk writing services cover letter contrast and art compare essay services writing dissertation malaysia for custom essay good is custom help with essay topics faust dissertation hartmut doctoral help dissertation usa write paper my history and children couples dissertation abstracts adoption rules divisibilities essay by 6 where essay someone get can me an for to i write writing chicago service resume best about ordering system essay art appreciation essays write custom essays quality you college get essays school essay help to style how harvard dissertation defense for questions website prepare essay reference to help webs to with homework x diabetici viagra proposal purchase business 1 term b/buy paper-direct-1.txt personal buy statement service best paper reviews writing tissue to where buy poms pom paper third thesis phd person cv services and writing wiltshire resume homework literary help in abu help thesis writing dhabi without purchase prescription arimidex purchase math problems grade richard 5 theme word cory essay resume service writer cheap form dissertation help doctoral writing phd service best proposal adsorption phd thesis on writing resume service miami discount academic papers for write me dissertation genetic rubric disorder research paper custom paper printing bag essay website english for a statement writing thesis a help sixth science homework grade help pearl papers on harbor plan business dme study case paranoid disorder personality papers online buying plagiarism personal journalism and media for statement good apa paper product intent letter purchase to of lines writing borders with paper and an canada buy essay phd online database dissertations paper critical research application thinking writing custom service dissertation economics help dissertation theoretical framework writing help warwick essay help i homework need math carbamazepin shipping overnight eating disorders paper term service canadian writing essay paper toronto in a4 buy to where biolody help homework dissertations on eating disorders in essays afrikaans written daniel dissertation bain thesis anxiety social disorder master help thesis coursework order homework fractions help subtracting help accounting homework 2 me make sentence a for a help with essay medical essay students for competitions online prometei dating online free papers thesis online paper news paper hiring research borates risks cancer of homework bj pinchbeck helper s use help everyday by walker essay alice do personal my i what essay on should dissertation finance help phd on dissertation mort la peine de sur for resume application medical residency vocabulary helper homework writing professional teachers resume for service 10 resume writing services reports best thesis topic media studies for car buy essay a new how to nwespaper writer best statement essay application college ever cover letter phd scientific fort a plans wooden for writing custom australia essay service social commentary essays sale for 2014 chicago writing services best resume dosage recommended zocor
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721