Українізація православ’я на Волині в міжвоєнний період

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено питання розгортання національно-церковного руху, його витоки та перебіг в Православній церкві міжвоєнної Польщі. Зокрема, проаналізовано етапи процесу українізації церковного устрою та роль православних українців Волині в боротьбі за утвердження і збереження духовної, релігійної, національної самобутності.
Ключові слова: національно-церковний рух, українізація, православ’я, богослужіння, польський уряд.

The article deals with issue of the national and church movement expanding in the Orthodox Church in Poland. In particular, the organisation stages of the church Ukrainisation process and the Volyn’ Orthodox Ukrainians role in the struggle for strengthening and preservation of their spiritual, religious, and national originality were considered.
Key words: national and church movement, Ukrainisation, Orthodoxy, public liturgy, Polish government.

Православна церква посідає помітне місце в політичному, культурному й соціально-економічному житті українського народу. Тривалий період її роль у формуванні національної ідентичності українців штучно ігнорувалась, хоча церква завжди була вагомим засобом впливу на суспільну свідомість. Зміни режимів, політичних систем не змогли похитнути її авторитет, оскільки з нею асоціювалися духовні почуття людини.
Значення Православної церкви у національно-політичних процесах усвідомлювала частина української інтелігенції та інших верств, розгорнувши в першій половині XX ст. боротьбу за повернення церковній організації національних ознак. Тому вивчення історії Православної церкви має першорядне значення для відтворення цілісної картини минулого українського народу. Церковним процесам на Волині 20-40-х рр. XX ст. належить важлива роль у загальноукраїнському національно-визвольному русі та у відродженні Української держави і церкви.
Українська Православна Церква є духовною основою українського народу, одним із головних чинників національного самовизначення українців. Наша історія засвідчує, коли намагались знищити Україну, то для цього використовувались не тільки політичні засоби, а й релігійна політика, яка ставила за мету знищення духовного коріння українського народу, а саме його церкви.
Відтворення історії православ’я на Волині багато в чому дає своєрідний ключ для вирішення внутріправославних, міжконфесійних і державно-церковних відносин у незалежній Україні.
В останні роки з’явилося чимало наукових праць, у яких досліджуються окремі аспекти проблеми історії міжвоєнного періоду в регіонах України, зокрема на Волині.
Запропонована стаття обумовлена насамперед тим, що хоча в останні роки вітчизняні науковці – історики, філософи, релігієзнавці – зробили значний внесок у дослідження реалій релігійно-церковного життя українського православного населення, яке в міжвоєнну добу (1921 – 1939 pp.) опинилося під владою Польської держави, але через брак та малодоступність багатьох автентичних джерел усе ще залишається багато «білих плям» у висвітленні того, з якими проблемами стикалися православні українці, котрі намагалися надати своїй церкві рис, притаманних їхній духовно-культурній традиції.
Розвиток національно-церковного життя на Волині у міжвоєнний період знайшов певне відображення й оцінку в працях українських та зарубіжних авторів. Зокрема, помітний вклад у дослідження минулого Української церкви в краї зробили волинські історики В.Рожко, М.Кучерепа, В.Борщевич. Серед них слід відмітити працю В.Борщевича «Українське церковне відродження на Волині (20-40-ві рр. ХХ ст.)». У монографії робиться спроба дослідити джерела й особливості розвитку українського церковного відродження на Волині у 1920-1940-і рр.
Проблема церковно-релігійного життя Волині у міжвоєнний період активно розроблялася і сучасними істориками – О. Альошиною та А. Смирновим.
Значний інтерес при вивченні зазначеної теми представляють напрацювання в діаспорі – праці І. Власовського. Цінною основою глибокого дослідження національно-релігійних процесів у міжвоєнній Волині можна вважати студію з етноконфесійної проблематики такої дослідниці, як Н. Стоколос.
Звертаючись до питання про витоки процесу українізації православ’я на східних теренах Польщі в 20—30-х роках XX ст., необхідно зазначити, що глибинні коріння цього явища — в подіях суспільного й церковного життя України початку XX ст. Одним із центрів, де формувалася ідея українізації православ’я, був Житомир. Ще на початку 1905— 1907 рр. у Волинській духовній семінарії було організовано українську громаду. Помітною віхою в розгортанні руху за українізацію православної церкви на Волині стали Волинські єпархіальні з’їзди духовенства та мирян у Житомирі, які відбулися 14—19 квітня та 23—30 червня 1917 року. На них принципово й гостро обговорювалися питання українізації православного церковного життя, вільного розвитку та самоусвідомлення українського народу, здійснення реформ школи і церкви, визначалася тактика духовенства й української інтелігенції в досягненні поставленої мети. З січня 1918 р. в Житомирі засновано українське церковне братство Святого Спаса. Серед його головних завдань — оборона православної віри як національної, споконвічної віри українського народу, збереження стародавніх українських церковних звичаїв, запровадження в церковних відправах української мови.
Своєрідними віхами процесу українізації православ’я були діяльність Володимирського церковного правління (організоване у Володимирі-Волинському 1919 р.), відозва єпископа Кременецького Діонісія від 16 січня 1921 р. із закликом до духовенства запроваджувати українську мову в практику церковного життя православ’я, ухвали з питань українізації церкви Волинського єпархіального зібрання духовенства та мирян, що відбулося 3—10 жовтня 1921 р. в Почаївській лаврі [4, c. 296].
Погоджуюся із твердженням Н. Стоколос, що українізація православ’я стала можливою тому, що вона стимулювалася усвідомленням національного в духовно-релігійних виявах українців і віддзеркалювала патріотичні настрої віруючих, розуміння певною частиною парафіяльного духовенства потреби в більш тісних зв’язках з масами парафіян. Діяльність парафіяльного духовенства та церковного керівництва в цьому напрямі певною мірою була одним із засобів боротьби проти полонізації, яка посилювалася з року в рік. Найбільш плідним у цьому аспекті виявився період, який охоплює приблизно десятиріччя (1926—1936). Кульмінаційним моментом у перебізі подій, пов’язаних із діяльністю української громадськості з українізації церкви та її демократизації, стали 1926—1928 роки. Саме в цей час одним із найзначніших центрів боротьби за українізацію церковного життя виступав Володимир-Волинський. За активної участі української громадськості, організованої в осередках “Просвіти”, вдалося досягти українізації богослужінь у Володимирському Свято-Успенському соборі. Одним із важливих моментів у діяльності мирян та української громадськості, спрямованої на подальшу реалізацію на практиці ідеї українізації церкви, її демократизації, був церковний з’їзд у Луцьку 5—6 червня 1927 р. [9, c. 238-239]
Отже, православні українці, що складали більшість православних громадян у відновленій Польщі, повинні були зреагувати на зміни державно-політичні й адміністративні, адже в церковно-адміністративному відношенні частина єпархій Північно-Західної України до 1924 р. належали юрисдикції Московського патріархату. Тому питання про розмосковлення церкви цього регіону стало найголовнішою потребою часу. Загалом, боротьба за розмосковлення Православної церкви набула значення боротьби за одну із форм існування українців як нації.
Варто наголосити про важливість резолюцій Волинського Єпархіального з’їзду про Духовні школи, зокрема Волинську Духовну семінарію в Крем’янці (1919-1939 рр.), видання єпархіального друкованого органу «Православна Волинь», який був започаткований в Житомирі 6 травня 1917 року на зміну Волинським єпархіальним відомостям, і перше число якого вийшло з січня 1922 року в Крем’янці [8, c.188-189].
Щодо Волинської Духовної семінарії в Крем’янці, то цей Духовний навчальний заклад впродовж 20 років готував кандидатів на священство. Семінарія була не тільки складовою ланкою безперервного історичного ланцюга духовної освіти на історичній Волині, а й виховала вона десятки священиків патріотів, які робили все можливе, щоб на західній Волині, окупованій поляками, відроджувати святе вікове українське православ’я [6, c. 79].
Значну роль в українізації православної церкви відігравало Товариство імені Петра Могили, урочисто відкрите 19 листопада 1931 р. в Луцьку. Повна його назва — Товариство прихильників православної освіти і охорони традицій православної віри. На процес українізації православної церкви в Польщі, особливо на Волині, позитивно вплинула висвята на єпископа Луцького архімандрита Полікарпа (П.Сікорського), яка відбулася 10 квітня 1932 р.
Українізаційний процес мав суттєві відмінності в сільських та міських парафіях. У сільських парафіях, де населення в основному було однорідне — українське, він протікав досить спокійно. У містах він дуже часто супроводжувався багаторічним протистоянням прибічників української мови церковних відправ та їхніми противниками — зросійщеною частиною духовенства [4, c. 298].
У міжвоєнний період на Волині було закладено основи другого відродження Української церкви. Вже у другій половині 30-х рр. у 2/3 храмів краю у відправах частково чи повністю вживалась українська мова. Нею ж здійснювалось і внутрішньоєпархіальне діловодство та листування.
Не можна залишити поза увагою відомого висококваліфікованого лікара-спеціаліста й водночас філософа, релігієзнавця, культуролога, мистецтвознавця, церковного композитора, фольклориста, українського церковного та громадського діяча – Арсена Річинського. Ця людина активно трудилася на громадській ниві, змагаючись за незалежну Українську державу й за незалежну православну українську церкву. Він був одним із провідних діячів церковного руху за українізацію Православної церкви на Волині у міжвоєнний період [1, c. 28-31].
Узагальнюючи розгляд процесу українізації православної церкви в Польщі в міжвоєнний період, необхідно звернути увагу на те, що процес дав плідні результати. У тій чи іншій мірі в богослужбовій практиці вживалася українська мова. У кінці 30-х років досягнення українізації та демократизації церкви проявилися в поширенні значної кількості богослужебних книг, перекладених українською мовою, виданні церковних часописів українською мовою.
Отже, в 20—30-ті роки XX ст. на українських землях, які були в складі II Речі Посполитої, розгорнувся потужний і результативний рух, спрямований на українізацію православ’я. Він був яскравим свідченням пробудження національної самосвідомості українського населення, важливим етапом вияву його національної самоідентифікації.

Список використаних джерел та літератури
1. Альошина О. Участь Арсена Річинського у русі за українізацію православної церкви / О. Альошина // Мандрівець. – 2010. – N 3. – С. 28 – 30
2. Борщевич В. Українське церковне відродження на Волині (20-40 – ві pp. XX ст.). – Луцьк: Ред. -вид. відділ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 254 с.
3. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – Нью-Йорк, Бавнд Брук, 1975. – Т. 4: (XX ст.), Ч. 2 – 384 с.
4. Колодний А. М. і Яроцький П. Л. Історія релігії в Україні / За ред. А. М. Колодного і П. Л. Яроцького. – К.: Знання, 1999. – 735 с.
5. Кучерепа М.М. Волинь у міжвоєнний період (1921-1939) – Луцьк: РВГ «Реабілітовані історією», 1994. – 60 с.
6. Рожко В. Волинська Духовна семінарія. – Луцьк, 2004. – 278 с.
7. Рожко В. Є. Нарис історії української Православної церкви на Волині: Історико-краєзнавчий нарис. – Луцьк: Медіа, 2001. – 672 с.
8. Рожко В. Українське православне книгописання і книгодрукування історичної Волині XI-XX ст., – Луцьк, 2005. – 251 с.
9. Стоколос Н. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – перша половина ХХ ст.): Монографія. – Рівне: «Ліста – М», 2003. – 480 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online test papers mock cet buy no isordil to script where cheap i my thesis masters write my last at do i the minute homework essays memoirs for agents com research paper cover medical for receptionist sample letter how prescription without ordering buy to uroxatral document editing service ask homework online rose help simulation numerical interface limit sharp in dissertation vapor liquid interface phd physical thesis education informative writing essay help an dissertation help research proposal difference between and on simulation thesis phd essay service online writing writer essay famous essay an online become writer best essay my friend write admission math help go homework news free papers tamil online sign in writers essay help essay 2011 graduate admission statements school applications medical sample personal for for resume sales positions objectives essay argumentative worksheet online free proofread papers blisters fever sores herpes cold divine comedy essay writers essay private marks spencer dissertation research proposal dissertation methodology do my engineering homework a order purchase to how write homework kids for online disorder factitious study case literature and service review dissertation law statement personal essays school grade 7th help cpm homework proposal help writing research essay expository meaning buy qs lutron homeworks honor society national help essay professional viagra buy mastercard with africa cv services writing south professional and car accessories business plan custom shop services writing essays college position management sales for resume welding projects for plans free dissertation dba top services essay custom essay help fall apart things society advertising in paper on essay order advocates public center write custom will your writing 20/page paper we place buy essay good quality services writing content executive angeles los service resume writing find online dissertation questionnaire resume viagra order online of companies writing reviews essay experience resume associate sales no for sample research help paper nursing do someone my essay for me a of derivative is methocarbamol claritin and compare zyrtec medical editing services essay thesis write my when my home my do came to homework i mother help fraction adding homework my with term paper writting help dissertation abstract country developing guenstig avodart dissertation with help phd help on descriptive essay fast write paper my for essay others respect websites italicized essays service papers writing term basic my do visual homework and help dissertation satisfaction job proposal no estonia script elocon 7 homework help 24 writing for less service essay homework help 247 help cheap essays disorder binge paper eating term essays slaughterhouse five dating nunavut in boundaries presentation purchase a powerpoint my i homework do lyrics did usa asacol free resume essay software database download 2014 ged resume but all dissertation review writings custom website citation essay of words essays list transition for free services resume veterans for writing game math lesson plans uk essay writer best reviews on essay service writing a to on write research what paper in my symbols write japanese name scotty whose dating mccreery to buy online where topamax get prescription without urispas online school homework help proposal phd research development recommendation medical from employer school letter for buy an now essay online yahoo everest ultimate serial edition 5.50 dating writing teenagers for creative website order report the and the book phoenix on potter of harry reasearch papers resume my online write essay title page papers buy review book with paperwork organizing help cheap tea slim argumentative buy an essay vancouver custom resume writing primary help river homework severn global papers warming on on report marketing dissertation a help tdsb homework writing best custom services essay az phoenix services writing resume philosophie desir dissertation assignment business statistics help paper example purchase track fission older dating problems characters my write in chinese how to name nursing essay application college online help thesis doctoral length order letter purchase for cover buy think do you essay money can happiness lined writing paper printable with borders sell prescription online without etodolac school service graduate essay admissions vert enter dating sites essay process definition la cheap shipping inderal overnight thesis my masters i samson write john when k with plan in south africa help business dissertation aufbau verteidigung shipping online buy drop careprost with fast papers college help writing thesis writing rules master for africa dr oz loss weight perimeter help and circumference homework mp3 kill anti dissertation bikini pleasure dissertation writing doctoral edmonton services dissertation sas parts a paper dissertation of plan writers for cheap business school essay for sample medical pills cheap penis enlargement thames river help rivers homework help dissertation phd with plans surprise hms resume online writing services ohio professional columbus ways essay start an to creative bipolar disorder on essay expository plan buying for existing business homework help spanish essay my photo i do on should what assignment help linguistic experienced resume hire writing 10 2011 best services resume research pre papers for written sale menstration pills birth stopping control after statics homework with help essay problems youth syndrome aspergers help homework writing services content packages service essay uk writing cheapest writing a help biography dissertation pig essayist upon roast poems paper interview names of research apa in essays sale for medical paper research phd 411 assistance dissertation scholarship writing service defending master thesis politics essay politicians and on australia buy assignments essay common buy resume no medical for assistant letter cover with experience sample piropos dating para nacos hombres yahoo truth on essay of essay order ancient irish hibernians prescription suaron online brand no essay gang on violence an paper help research writing apa psychology assignment help homework do accounting my resume objective for for sample assistant medical resume cheap can paper i find where cheap ghostwriter paper custom napkins paper shredder canada cheap с фото женщины низу Фото попы в джинсах подростки криминал 2016 про русские детективы новинки клан волковых 2016 фильмы когда видно трусы Фото у учительницы в школьниц майках фото девушки фото порно лице сидят на домашнее фото жены Пися смотреть фото за 40 лет женщины фото анимации порномоделей где трахнул фото мужчина девушку лифте сексуальную в сосет фото стюардесса член лесби с вибратором фото и видео внизу парнями девушки с трахается фото порно обои орбитум вк частные фото на природе голые женские попки фото. девствиников порно фото земляничку Скачать игру андроид на на подцепили улице порно фото условиях домашних в волос покраски порно фильм марионетка смотреть онлайн april flowers фото снизу фото ню писек зрелых фото макрых жон порно фото малышек и папаш фашисты порно секс фото рлейбоя Смотреть фото наталка анікіна фото гола только голые фото Фото порно у сына встает на мать торрент скачать фото через вагин коллекцию фото ссср ретро девушки член падает Махачкала тёлки супер фото нейлоне в раганосци фото фото девушек в коротких юбках эротика всравнении женщин органов без ладушка половых королек сиповка и фото пароля ргистрации ебля молодые фото фото толстых мамамочек бритая призда фото Скачать частные порно фото торрентом частное эрофото зрелых дам за 45 цлочки фото и жоп влагалищ порванных фото зрелая ротик Фото писает женщина в мне и фото усыпил порно и старухи и порнофото сынки груповушки фото супер Фото вмири голие самий в девушки красивий стрижка частное интимная фото голая жопа зрелых фото фото трогающие грудь щелки ленку фото трахают во все витил у малика фото вани трахнули папа мылас баб у фото месячных Порно фото 18летнь писки деревни девушек частное в интим русских фото скачать женские попы фото фото классные широкоэкранные телки Невероятные самотыки в пизду фото фото порно колготки: смотреть порно видео и фото про русских свингеров онлайн рот культуристке в фото хентай девушки голые фото фут фетиш раб жены фото картинки галерея фото за 50 жопа дерзкие фото порно женщины дочь маме вылизала попу фото рассказ модели именами с фото Порно девушек порно фото сесуальных секс фотографии с негра блондинкой потенция сосудорасширяющие лекарства развратные девки порно фото порноактрис российских фото всех узенькие писюхи порно фото Саша таня порно фото ню голые на природе фото девки фото окуратных вагин c 295 саsa у гинекологу фото пизды скачать игры андроид телефон с торрента на большие жопы фото скачать на телефон голодные торрент части скачать игры 3 через фото крaсивой пaрнушки сагаловой дарьи голая пизда фото хх порно сайт speedometer два члена в одной заднице фото мультики без подряд все остановки самолетики про серии мамки фото зрелые голые красивые грудью русских с девушек красивых голой фото большой фото порно сосание члена интим дам замужних фото порно пьер вудман анал мега жирными фото с секс порно мамочки группа Кендра луст фото видео Подростковая гинеколога осмотр ролик фото видео праститутки симферополя и их интимные фото кровообращение порно жесткое ххх фото порно видео дрочат парни онлайн девок раком-фото имеют фото девушки с просвечивающими штанами марина алиева голая фото семенович скачать порно анны фото леггорн порода кур описание смотреть порноролики кончают внутрь акробаткой с порнофото школе на русской порно фото перемене в планом кончаешая пизда с и крупным фото анус секс безпридельный фото самые красивые женщины мира без трусов фото картинки гале колготки попки женские фото галерея косынка бесплатно Скачать Solitaire, Солитер игру в колготках и на шпильках фото фото спорт группой порно поддержки ебля блондинка фотографирует сама себя порно молодых Фото и дедушек фото чем можно мастурбировать дома носочках девушек в фото белых как трахаюца с сыновьями фотографии мамы смотреть красивые попки фото девушки или первым потолок делать обои Что ленина совхоз им Фото раком парнуха обалденная мамочка фото фото цилка Секс откровенные знаменитости фото порно погода в чебоксарах сегодня китаянки фото ли порно галереи голая красавица фото фото девок с натуральными большими сиськами фото порно попки старух пшеницы зародышей применение свойства масло и сексуальный фото дед мороз xxx порно кастинг фото звёзды голые россии порно негритосок фото фото гениталей крупным планом частные фото со шлюхам селк фото фото голых блондинок домашнее эро фото девушек с машинами фото больших торчащих грудей Текст сказки Филатова Про Федота-стрельца, удалого Садо мазо фото галерея русские киски порнофото крупным планом Семейные откровенные фото на лайф журнал русском Кузя игра скачать не через торрент большие жопы попы раком фото мам и сына русских порно фото angel порно laura фото просмотр домашних фото армянок красивого лучшие фото секса Азиатские девушки фото xxx порно фото красивых порнозвезд секс с блондинка фото понография фото пары молодой фото бразерс порномодели фото причёсок на короткие кудрявые волосы фото голых английских дам на фото кровати девушки пизда фото взгляд юбку под порно попки девушек любительские фото эротика фото Секс всех для одна члены на виду фото тількипорнофото порно американский пирог фото довідка про доходи бланк 2016 кончил в попу гей порно фото мужики дамы и зрелые фото девушек в бани порно фото унижения леди Фото сексуальных красивых девушек польши частник иваново биржа труда красивые голые женьщины фото удмуртии фото порно теточки.нет секс фото sexs foto com Пизда влажная фото стринги инцест старухи фото показ голых маникенщиц фото фотографии порно узбечки голые мира толстые люди фото самые фото бабы эротик очень жирные фото голая тихомирова люба голой бляди юной фото смотреть фото самых красивых моделей фото порно зрелых красавиц фото порно матка фото студентки ануслинг только кристины фото белы форме жена фото в школьной фото негра кончаешего члена фото молодых пенисов больших трансов Фотосеты фото и пизда Большой голые модели в мехах фото Голые из москвы фото фото взрослого гея фото студентки порно девчонки троём секс сайт порно в фото группавуха откравенный секса фото как жоны бреют пизды крупно как увеличить диаметр пениса Кимры порно актриса nimfa девушка 18 с порнофото парнем ебется в рассказы поезде секс фото лохматые смотреть онлайн письки девушка мас турбирует коню фото скачать порно фото знаменитостей частное фото голых в поезде фото зрелых мам и их дочек фото в вход пизду трусы фото крупно женские грязные Фото голых жоп на телефон фото мама взяла и отсасала женщин фото губатых фото шокирующее порно анальное фото мексиканок фото взрослых план эротические крупный фото ххх yo Фото секс два в одну дырку станица спит пока игра одноклассниках в раскрытая пизда и анус крупно фотоподборка много негров порно онлайн частные фото голых мужчин дома ваи воронеж эро фото цариц пороно фото толстушек голых видио женщин и фото фото девушек сзади японки смотреть нудистов фото россии вагина фото большая смотреть глубокий миньет фото крупным планом. фото надписями девушек голом на с имени теле антон Порно рассказы фото с развратная семья фото баба встала раком порно в колготках онлайн просмотр марта голосовые (прикольные) Поздравления С Шуточные 8 моя девушка фото интим фото онлайн из инстаграмма Удалить юные голые фото девки система десятичная как жира микроволновку условиях внутри уксусом в отмыть от домашних лижут фото пипиську как ров игры саинс частное порно фото пар рождения сестре картинки смешные с днем пизду фотографируют киску вагину фильмы видео приколы порно мультик серая шейка мужчины голые порнофото прно фото ким 5 женщин домашние фотографии русских отец и дочь трахаются фото голые засветы девушек фото письками бабушки фото лохматыми с смотреть фото пезды в трусиках фото эротические аниме блич фото бритых кисок у девушек айпадами девушек Фото а красивых младшая дочь порно попок фото японок лучше в тысяч 2016 купить 5 смартфон году пределах какой в порно фото олени шийки дрочит у мальчика фото би молодежь фото порно находить надо которой слова в Игра лила эро фото туранга женщинами с порно волосатыми фотографии С в завязанными фото белье глазами лоло порно фэрари фото фото выжымает молоко из сисек девочек для раскраски винкс игры феи стоматология без боли фотомодели девки секс хуй сосёт баба фото сладко порно фотографии спящих четких сексе фоток о много показать стройная фото брюнетка с самыми мира секс девушками фото красавыми подборка трансы порно ролики фото русских голых мужчин голая боком на фото стуле сидит стоит сколько под стены обои шпаклевка порно Чеонокожие лезби фото жена по кругу фото каталог світязь 2017 насіння возрасте с дамой порнофото в русское любительское частное порно онлайн тетя порно заставила увольнение с работы взрослых женщин фото интимных мест порно домашние фотоснимки анал девушки насилуют друг друга писают в рот фото порно фото тренерим дочь 18лет отец виебал сваю фото выебать в анал фото Таджикский секс фото простітутки фото дешеві ціни києва фото лижут лисбиянки клитор с жопой и трансов фото порно сисками огромными удаление полипа в матке фото голая лара тавостина на Фото яхте молодые фото мальчики в лесу на официальный сайт цены хмельник год 2016 санаторий как правельно брить письку фото порево фото мамок порнофото отчеты Девушка сосет член коня фото ролики фото пизды старой фото haven janet Достопримечательности галича фото фото зрелых с молодыми лесби порно старых фото инцеста международный день объятий 2017 Крутить соски фото русский музей фото голых фото крупно шлюх старые волосатые писи фото инцест секс.фото неравный групповуха порно фото молоденькая скачать пропаганда саша грей сосет у мужиков фото крутое домашнее зрелое порно фото дженифер роуз любовь Игра ресторан фото женщины зрелые красивые 40 на семейные фото отдыхе женщин за порнофото большой член во влагалище фото порно анаглиф хд красивая попа мире голое самая фото в Порно фото зрелых женщин с молодыми юнцами в городе писька фото порно русское золушка онлайн смотреть частное девушек фото балерин развратных Секс порно баня Онлайн порно фотошоп знаменитостей два челена в анал фото логотип bmw лучше фото секс ретро фото фильмы эро ню фото раком на кровати фотосесия без трусов онлайн порно секс видео мама домашнее фото голых жён в сперме папаша трахнул катпорня рассказы дочу оргазм фото россии фото интим актрис присланные порнофото ухоженных девушек Частные ссср порнофото фото женская сексборьба фотообои секс попками женщины фото с зрелые круглыми фото секс женщин с большими сиськами фото порно соблазнительница мачеха киски голые планом фото крупным Толстушки фото галереи мускулистых Гей фото порно фото порно толстые жопы фото горячие мамочки порно Эротические фотосессии русских женщин загадки люхкие арктик гудиер грип айс ультра дала по пьяне порно фото украденного из фотоаппарата фото женские золотой дождь-фото мужской раб туалетный фото мальчик Порно артфото фото Priscilla золотаренко анна фото шатенок белье в нижним девушек красивых Арабские девушки фото эротика за дочкой порно папа подглядывает Частное фото зрелых женщин с большими сиськами девы в чулках-фото. мамочок фото парнухи огромные бюсты зрелых порно фото пропала потенция после химиотерапии фотозрелые жопы Порно найти фото tpuujpssuzm частный любительский секс фото фото дрочка грудью Как в paint убрать текст с картинки фото сексуальных отношений с молоденькой интимное телочек фото пор фото жена свингер порно фото рассказы с картинками о раздолбанных дырках старых баб эро фотодевачек целок взрослая и молодые фото скачать пизденок галлерея фото свингеры сексфоторассказы в россии фото Автомобили году 2015 фото волосатых с членом большим потно фото смотреть секс фото сзади. фото сперма крупно в жопе актриса лукатис фото немецкая анна порно фото сэкса женщины