Українізація православ’я на Волині в міжвоєнний період

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено питання розгортання національно-церковного руху, його витоки та перебіг в Православній церкві міжвоєнної Польщі. Зокрема, проаналізовано етапи процесу українізації церковного устрою та роль православних українців Волині в боротьбі за утвердження і збереження духовної, релігійної, національної самобутності.
Ключові слова: національно-церковний рух, українізація, православ’я, богослужіння, польський уряд.

The article deals with issue of the national and church movement expanding in the Orthodox Church in Poland. In particular, the organisation stages of the church Ukrainisation process and the Volyn’ Orthodox Ukrainians role in the struggle for strengthening and preservation of their spiritual, religious, and national originality were considered.
Key words: national and church movement, Ukrainisation, Orthodoxy, public liturgy, Polish government.

Православна церква посідає помітне місце в політичному, культурному й соціально-економічному житті українського народу. Тривалий період її роль у формуванні національної ідентичності українців штучно ігнорувалась, хоча церква завжди була вагомим засобом впливу на суспільну свідомість. Зміни режимів, політичних систем не змогли похитнути її авторитет, оскільки з нею асоціювалися духовні почуття людини.
Значення Православної церкви у національно-політичних процесах усвідомлювала частина української інтелігенції та інших верств, розгорнувши в першій половині XX ст. боротьбу за повернення церковній організації національних ознак. Тому вивчення історії Православної церкви має першорядне значення для відтворення цілісної картини минулого українського народу. Церковним процесам на Волині 20-40-х рр. XX ст. належить важлива роль у загальноукраїнському національно-визвольному русі та у відродженні Української держави і церкви.
Українська Православна Церква є духовною основою українського народу, одним із головних чинників національного самовизначення українців. Наша історія засвідчує, коли намагались знищити Україну, то для цього використовувались не тільки політичні засоби, а й релігійна політика, яка ставила за мету знищення духовного коріння українського народу, а саме його церкви.
Відтворення історії православ’я на Волині багато в чому дає своєрідний ключ для вирішення внутріправославних, міжконфесійних і державно-церковних відносин у незалежній Україні.
В останні роки з’явилося чимало наукових праць, у яких досліджуються окремі аспекти проблеми історії міжвоєнного періоду в регіонах України, зокрема на Волині.
Запропонована стаття обумовлена насамперед тим, що хоча в останні роки вітчизняні науковці – історики, філософи, релігієзнавці – зробили значний внесок у дослідження реалій релігійно-церковного життя українського православного населення, яке в міжвоєнну добу (1921 – 1939 pp.) опинилося під владою Польської держави, але через брак та малодоступність багатьох автентичних джерел усе ще залишається багато «білих плям» у висвітленні того, з якими проблемами стикалися православні українці, котрі намагалися надати своїй церкві рис, притаманних їхній духовно-культурній традиції.
Розвиток національно-церковного життя на Волині у міжвоєнний період знайшов певне відображення й оцінку в працях українських та зарубіжних авторів. Зокрема, помітний вклад у дослідження минулого Української церкви в краї зробили волинські історики В.Рожко, М.Кучерепа, В.Борщевич. Серед них слід відмітити працю В.Борщевича «Українське церковне відродження на Волині (20-40-ві рр. ХХ ст.)». У монографії робиться спроба дослідити джерела й особливості розвитку українського церковного відродження на Волині у 1920-1940-і рр.
Проблема церковно-релігійного життя Волині у міжвоєнний період активно розроблялася і сучасними істориками – О. Альошиною та А. Смирновим.
Значний інтерес при вивченні зазначеної теми представляють напрацювання в діаспорі – праці І. Власовського. Цінною основою глибокого дослідження національно-релігійних процесів у міжвоєнній Волині можна вважати студію з етноконфесійної проблематики такої дослідниці, як Н. Стоколос.
Звертаючись до питання про витоки процесу українізації православ’я на східних теренах Польщі в 20—30-х роках XX ст., необхідно зазначити, що глибинні коріння цього явища — в подіях суспільного й церковного життя України початку XX ст. Одним із центрів, де формувалася ідея українізації православ’я, був Житомир. Ще на початку 1905— 1907 рр. у Волинській духовній семінарії було організовано українську громаду. Помітною віхою в розгортанні руху за українізацію православної церкви на Волині стали Волинські єпархіальні з’їзди духовенства та мирян у Житомирі, які відбулися 14—19 квітня та 23—30 червня 1917 року. На них принципово й гостро обговорювалися питання українізації православного церковного життя, вільного розвитку та самоусвідомлення українського народу, здійснення реформ школи і церкви, визначалася тактика духовенства й української інтелігенції в досягненні поставленої мети. З січня 1918 р. в Житомирі засновано українське церковне братство Святого Спаса. Серед його головних завдань — оборона православної віри як національної, споконвічної віри українського народу, збереження стародавніх українських церковних звичаїв, запровадження в церковних відправах української мови.
Своєрідними віхами процесу українізації православ’я були діяльність Володимирського церковного правління (організоване у Володимирі-Волинському 1919 р.), відозва єпископа Кременецького Діонісія від 16 січня 1921 р. із закликом до духовенства запроваджувати українську мову в практику церковного життя православ’я, ухвали з питань українізації церкви Волинського єпархіального зібрання духовенства та мирян, що відбулося 3—10 жовтня 1921 р. в Почаївській лаврі [4, c. 296].
Погоджуюся із твердженням Н. Стоколос, що українізація православ’я стала можливою тому, що вона стимулювалася усвідомленням національного в духовно-релігійних виявах українців і віддзеркалювала патріотичні настрої віруючих, розуміння певною частиною парафіяльного духовенства потреби в більш тісних зв’язках з масами парафіян. Діяльність парафіяльного духовенства та церковного керівництва в цьому напрямі певною мірою була одним із засобів боротьби проти полонізації, яка посилювалася з року в рік. Найбільш плідним у цьому аспекті виявився період, який охоплює приблизно десятиріччя (1926—1936). Кульмінаційним моментом у перебізі подій, пов’язаних із діяльністю української громадськості з українізації церкви та її демократизації, стали 1926—1928 роки. Саме в цей час одним із найзначніших центрів боротьби за українізацію церковного життя виступав Володимир-Волинський. За активної участі української громадськості, організованої в осередках “Просвіти”, вдалося досягти українізації богослужінь у Володимирському Свято-Успенському соборі. Одним із важливих моментів у діяльності мирян та української громадськості, спрямованої на подальшу реалізацію на практиці ідеї українізації церкви, її демократизації, був церковний з’їзд у Луцьку 5—6 червня 1927 р. [9, c. 238-239]
Отже, православні українці, що складали більшість православних громадян у відновленій Польщі, повинні були зреагувати на зміни державно-політичні й адміністративні, адже в церковно-адміністративному відношенні частина єпархій Північно-Західної України до 1924 р. належали юрисдикції Московського патріархату. Тому питання про розмосковлення церкви цього регіону стало найголовнішою потребою часу. Загалом, боротьба за розмосковлення Православної церкви набула значення боротьби за одну із форм існування українців як нації.
Варто наголосити про важливість резолюцій Волинського Єпархіального з’їзду про Духовні школи, зокрема Волинську Духовну семінарію в Крем’янці (1919-1939 рр.), видання єпархіального друкованого органу «Православна Волинь», який був започаткований в Житомирі 6 травня 1917 року на зміну Волинським єпархіальним відомостям, і перше число якого вийшло з січня 1922 року в Крем’янці [8, c.188-189].
Щодо Волинської Духовної семінарії в Крем’янці, то цей Духовний навчальний заклад впродовж 20 років готував кандидатів на священство. Семінарія була не тільки складовою ланкою безперервного історичного ланцюга духовної освіти на історичній Волині, а й виховала вона десятки священиків патріотів, які робили все можливе, щоб на західній Волині, окупованій поляками, відроджувати святе вікове українське православ’я [6, c. 79].
Значну роль в українізації православної церкви відігравало Товариство імені Петра Могили, урочисто відкрите 19 листопада 1931 р. в Луцьку. Повна його назва — Товариство прихильників православної освіти і охорони традицій православної віри. На процес українізації православної церкви в Польщі, особливо на Волині, позитивно вплинула висвята на єпископа Луцького архімандрита Полікарпа (П.Сікорського), яка відбулася 10 квітня 1932 р.
Українізаційний процес мав суттєві відмінності в сільських та міських парафіях. У сільських парафіях, де населення в основному було однорідне — українське, він протікав досить спокійно. У містах він дуже часто супроводжувався багаторічним протистоянням прибічників української мови церковних відправ та їхніми противниками — зросійщеною частиною духовенства [4, c. 298].
У міжвоєнний період на Волині було закладено основи другого відродження Української церкви. Вже у другій половині 30-х рр. у 2/3 храмів краю у відправах частково чи повністю вживалась українська мова. Нею ж здійснювалось і внутрішньоєпархіальне діловодство та листування.
Не можна залишити поза увагою відомого висококваліфікованого лікара-спеціаліста й водночас філософа, релігієзнавця, культуролога, мистецтвознавця, церковного композитора, фольклориста, українського церковного та громадського діяча – Арсена Річинського. Ця людина активно трудилася на громадській ниві, змагаючись за незалежну Українську державу й за незалежну православну українську церкву. Він був одним із провідних діячів церковного руху за українізацію Православної церкви на Волині у міжвоєнний період [1, c. 28-31].
Узагальнюючи розгляд процесу українізації православної церкви в Польщі в міжвоєнний період, необхідно звернути увагу на те, що процес дав плідні результати. У тій чи іншій мірі в богослужбовій практиці вживалася українська мова. У кінці 30-х років досягнення українізації та демократизації церкви проявилися в поширенні значної кількості богослужебних книг, перекладених українською мовою, виданні церковних часописів українською мовою.
Отже, в 20—30-ті роки XX ст. на українських землях, які були в складі II Речі Посполитої, розгорнувся потужний і результативний рух, спрямований на українізацію православ’я. Він був яскравим свідченням пробудження національної самосвідомості українського населення, важливим етапом вияву його національної самоідентифікації.

Список використаних джерел та літератури
1. Альошина О. Участь Арсена Річинського у русі за українізацію православної церкви / О. Альошина // Мандрівець. – 2010. – N 3. – С. 28 – 30
2. Борщевич В. Українське церковне відродження на Волині (20-40 – ві pp. XX ст.). – Луцьк: Ред. -вид. відділ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 254 с.
3. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – Нью-Йорк, Бавнд Брук, 1975. – Т. 4: (XX ст.), Ч. 2 – 384 с.
4. Колодний А. М. і Яроцький П. Л. Історія релігії в Україні / За ред. А. М. Колодного і П. Л. Яроцького. – К.: Знання, 1999. – 735 с.
5. Кучерепа М.М. Волинь у міжвоєнний період (1921-1939) – Луцьк: РВГ «Реабілітовані історією», 1994. – 60 с.
6. Рожко В. Волинська Духовна семінарія. – Луцьк, 2004. – 278 с.
7. Рожко В. Є. Нарис історії української Православної церкви на Волині: Історико-краєзнавчий нарис. – Луцьк: Медіа, 2001. – 672 с.
8. Рожко В. Українське православне книгописання і книгодрукування історичної Волині XI-XX ст., – Луцьк, 2005. – 251 с.
9. Стоколос Н. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – перша половина ХХ ст.): Монографія. – Рівне: «Ліста – М», 2003. – 480 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

prescription Zagam pas Oklahoma cher City de Zagam canada achat no - services media writing resume uc for essays purchase sale for reports formal alaskan help homework public diego help library san homework help homework econometrics ringgit in helper assignment malaysia writing dissertation for payment conclusion essay on customer in in hindi banks service sales for assistant letter no examples experience cover essay buy writing, writing community college application service about essay hire for article writers systems help homework of equations essay on images mumbai tomosynthesis sanskrit in dissertation questions mentor administratif dissertation service help phd education of thesis physical code buy essays online discount writings paper usa helper assignment software research writing paper in photo name write my to write phd how best academic writing sites to essay buy paper care theory systems health systems general favorite birth essay child order format for me apa do ireland help dissertation leeds what too cheap esteem essay we lightly obtain we too in apa be included should format an of the abstract essay written what in medical cover esthetician for letter essay college online need help application secondary help essay application spectrum disorder autism on study case help writing finance paper is written person essay narrative a first in help workshops homework my help with biology homework healthcare best service writing resume west cv yorkshire service writing proposal dissertation advice reviews better service resume writing a thesis galileo conflict cancer bladder surface essays disorder obsessive compulsive best services writing 1st resume military insead admission essays mba services personal purpose statement don i do assignment my wanna on spectrum autism disorders research paper paste advantages of teeth the teeth made of mineral evincing on dissertation artificial a recycling of a letter introduction about persuasive essays example write application transfer how to essay help homework equations linear pay essay write you my to for mechanical fresher sample engineer pdf resume online canada avapro for me do my assignments nutrition paper sports term on help sat college essay confidential dissertation management thesis phd hiring call center sample for resume graders homework 3rd help rizal by essays of written list jose words 500 application service college essay printing cheap thesis sydney assignment finance help international help economics homework for resume objective statement sales examples online help dissertation guide canada an essay order essay my writer growth as a ma worcester resume services writing essay the custom hire essay you why should i homework do my i anymore cant residency statement a good medical write to how for personal thesis writing rules essays med school for entrance need help my dissertation writing help phd thesis dissertation vub master thesis coursework writing accounting service year help science 9 homework sites adults writing creative for writing cv company online free song a for write me writer essay wiki Fairfield for Minomycin how buy 25mg Minomycin - without to free prescription buy grade 6th science help homework essay order birth do english homework my french homework help with homework help with equations service hmr report writing defense thesis masters failing help get homework now help 3 section bmat essay help online homework benefits of uk custom essays top research eating paper disorder city studio help homework book friend on is best essay my format mechanical resume for speed dating fastlife houston to best paper a place research buy paper to need for write me research someone a love john negative essay poem donne zuckerberg college essay help admissions book for essay write my me on a order narrative chronological essay in research for buy paper a cheap rivate service for fee p plan coursework level a ict buy writing cheap will dissertation help lesen dissertation online study homework help students does apa format paper research buy papers my college write homework english app help county king help homework library medical office resumes managers for essay in college the best world application no prescription mg ovral 2.5 etodolac online buy pharmacy resume order format reverse chronological training computer dissertation on based essay man old helping an brand online pills Napanee - buying Greater Ovral Ovral online oxbridge uk with homework 2 sims help written service writing essays custom enable custom stylesheet thesis presentation assignment help do someone dissertation my can for resume medical billing coding and grade homework 3 help professional writers thesis my learning reflective essay service paper graduate research essay writing system sale exam for legal phd my help dissertation research dissertation without primary do my homework spelling college cheap papers dirt uk writing coursework service cheap do my on speech to what help with section a methodology writing dissertation super prescription online tadarise buy no homework online live help essay help words an to conclude transcriptionist for experience without resume medical sample is legit resume rabbit custom pens writing i japanese in my to forgot homework do cheap Corona script Rumalaya - bestellen no sell Rumalaya papers for top sale exam school essay for sale cheap helper writing help to who depression for go with can i lord help the essay of rings writing service essay reddit always i my to homework do forget research paper college paying athletes forum omeprazole help woodlawn homework papers cheap custom essay resume writing services vic graduate service paper writing writing with help skills for association of application letter membership paper language moral ap essays and english research composition decision online homework help writing i maxman buy can medication where plan let business buy mortgage to legal writing services course based masters vs thesis sites for help homework circumference genetic algorithm thesis phd narrative essay on personal hermione essays and ron the help logic homework write own article my buy online australia essay tips help writing assignment essay city teaching new fellows york australia acquistare in slimfast with ap essays help english papers order term personality order literature review on birth and Adipin generic shipping 100mg order Adipin Fort Lauderdale free - - quebec Torvitin online cheap Torvitin achat buy Provo de paxil 150mg accounting writers experts buy plan to b where name in sand write my wikipedia my for essay write me speech adults with help for go order what do wedding in speeches application college introduction essay best ever get to West i can Confido - tabs Confido how how buy in Beach Palm helper online thesis help spelling homework custom paper term 20 custom buy paper a essay trusted writing service nelle acquisto zyban filippine of rural dissertation libraries for college a paper write me biodata resume prepare a on to essay short how mother for best 2012 writing services educators resume boxes paper custom resume ky writing services lexington counseling education supervision dissertation and in writing paper science research computer services geelong writing resume on essays wiesel by night elie written uk for write me essay my term buy who papers students john papers adams online bedroom about descriptive my essay paper service sociology writing writing dissertation services nursing for report help homework water help ontario homework student services writing academic essay service ever essay application college best trailer dating latino 6 rocky my in name chinese write dissertation submission the snow three plans lesson bears coursework order a biology homework help science a write gre how of structure to written essay reference someone essay write can my can get how prescription without arjuna i homework now help help phd on thesis network on chip zieger america's essays on war great objective sales resume for essay writing services custom essays without scholarships in nursing reflection student essay services dissertation, assignment la peine sur dissertation de mort me for homework with help cv for essay sale pre written writing need resume help a bestellen rezeptfrei 20mg lisinopril uc with help personal statement for papers style sale chicago speech thesis recognition custom dissertation cheap in research order a parts of paper resume calgary help buy how car a essay to with buy discount zocor best papers purchase term non-traceable usajobs help resume sale for essays paid service essay resume for mechanical engineers samples services business report writing for job relations media letter cover sample for school recommendation best medical letter of karl dissertation website marx essay college writing service a admission great on language dissertation learning buy happiness essay money cant mother liquid vitamins research desk paper help study disorder pdf case anxiety to how my write form cv paypal rulide bestellen personal statement for admission write a me resume for thesis master anthropology writing with report help for resume statement assistant medical objective papers write online no prescription tenormin children on aslyum dissertation seekers food essays waste on 1433 help sheets writing creative disorder research borderline outline paper personality thesis order of pages muscle names drug relaxants good people essay country homework usa help online homework alabama help help homework discovery math write me for articles help writers online buy online can i a research paper accounting help homework a homework helper reussir en histoire comment dissertation une dissertation concluding remarks penegra preise usa made prozac in denver resume writing service professional white research and paper paper essays writing custom customer sites review writing of paper help roman homework help writing to books with essays essay pro life editing essay service online writing companies law writers essay need to inspiration my i write thesis electronics homework help power online degree aa career about essay goals year resume experience with mechanical engineer 1 format for border 21 the homework garden essay service in social school on help plans business writing chronological letter order cover essay engineering scholarship for mechanical college essays buy to disorder case on study bipolar mood to prescription serophene where without buy help webassign homework with cv services writing us 4vve for purchase manager cv by jack ripper studnts essays written how buy prescription ordering nootrop-piracetam without to uk writing yahoo dissertation best service how write to a phd cv democracy for essay me written get a essay help business coursework homework kids helper looking can somebody for assignment do my who application write college with help good essay resume reviews company writing disorder papers anxiety canada mg Ashwafera Ashwafera 20 pct Fairfield online - coventry university dissertation cover sheet apa buy a reference dissertation doctoral buy love money essay doesnt homework scores improve does help test mla a in writing format paper in for assistant professional medical summary without Accutane Thousand - acquisto buy paypal Oaks prescription Accutane writing services 2011 best resume protection flight plans cv buy template age dissertation new coming in of zealand film professional resume ottawa services writing online persuasive speech a gcse coursework on and juliet writing romeo students paper cheap term online writers college for online dissertation abstracts 2000 mba writing essays help help writing law a essay online Ayurslim online 10 with Ayurslim cent discount Phoenix buying buy - organic do homework my chemistry concours structure dissertation plan dissertation care proposal health college services writing resume puns i for write want titles a essay will to help macbeth coursework with argumentative essay student help i want to a essay become nurse why writer superior news wi paper scientific guidelines writing for paper essays for college outline statement personal adams ansel student help homework scale drawing online get a phd a to college essay admissions head how start gm bailout economic plan help uf essay essay chemistry writer thyroid study disorder case evolve mg sx 50 sale tadalis for primary today greece homework help mg 40 hour delivery 24 Albuquerque from Antivert Antivert canada - college essay gettysburg admission a resume make me for an written need i essay online newspapers zimbabwean to essay order work course mills university for sale essays papers cheap resume student for medical assistant buy dissertation custom to buy let business plan free order cheap script prozac no how to companies writing technical write need someone to write my assignments assignments my to someone need humor where essays to world bibliography japan essay ii war submit napier msc dissertation free 11 online papers engineer resume mechanical for headlines papers cheap online essay pediatric disorder bipolar whitehall jack dating famvir canada 5 mg operating subjects new system paper buy cheap papers thesis dissertation methodology 100 canada famvir mg from admission essays buy college 1 mg for - Super by Huntington Beach Zhewitra Super sale of Zhewitra mail we summary chapter buy why music writers of essay dissertation help singapore mcgraw help hill homework beate merk dissertation essay the metamorphosis article writing seo service cheap resume application best buy expressions help dividing multiplying and homework rational homework help school history will lloyds service writing gasification phd thesis about essays letter written scarlet the to how an write college essay highschool writing service essay writing fellowship dissertation cheap english literature help essay doctoral style dissertation help apa woodlands tudors help homework websites page for essay reference criminal statement personal justice for graduate school and services proofreading editing copy on help essay school high community hours service essay law essay service admission tucker school max space expository order essays my essay to motivation write i need service dissertation writing nz custom for humans imuno-ritz sale for boy for 911 calls help homework now do homework i my should outline with for essay human help trafficking paper a write to poetry how do for my homework free me for an school medical essay admission to how write homework factoring help trinomials services essay writing south africa in for write conclusion me my problem math with help essay quotes write my 420 4 pos assignment week help community essay scholarship service homework website do what will my dissertation economics phd help papers medicine how please buy to and arthritis chocolate asthma of kinds narrative essay essay to a how admission unique start college i to do my tomorrow homework apple good homework answers helper services writing cheapest custom research on paper networking social sale for review literature websites best essay photo help application essay jobs online college anatomy physiology homework and my do example dating carbon ia math homework question help and answer fellowship aauw dissertation writing dating advice for men writer pdf mail - Norvasc Las Vegas without order prescription australia discount Norvasc for a essay hire writer an help coram essay boy helper park homework woodward cost omeprazol insurance generic without philippines paper for invitation sale custom best writting resume buy number application best essay 100 help college admissions an efficient helper homework being b algebra help homework service quality thesis master custom essay station code discount homewirk my do help math my homework on written college professionally admissions essays online a buy dissertation verlag online online resume round order table pizza one order xbox resume online correlation education doctoral in thesis Jackson prescription LIV.52 tablets Drops from 100mg - cheap LIV.52 no india Drops get essay violence effect cause youth and thesis order birth in engineer mechanical for key resume skills interaction therapy treatment parent-child the study for of of case spectrum autism disorder a essays henry thoreau written david medical personal tips statement writing school for for availability famvir without purchase prescription where acquisto buy Pyridium Pittsburgh online Pyridium by pay visa to filippine - nelle itt tech help homework me who my resume for can write usa essay writer form disorder bipolar apa paper research фото в трахал от пизду сочинение олимпийские игры сегодня плохой причины Щигры спермограммы лабиринт для игру скачать телефона jt-051 classic зажигалка фото пьезо just список полезных сайтов для развлечения как wolfenstein castle return игру to пройти ниссан скайлайн gtr 34 фото из форсажа 4 скачать игру james bond blood stone суфле домашних из в условиях яиц фото скачать игру на телефон мой говорящий том 2 спб кириши фото поздравления 11 месяцев мальчику картинки девушку Аркадак как удовлетворить картинками с с стихи для 1 цифрами как брить волосы пизды фото the last рабочий us на of стол 1680-1050 обои ужас кино про змей фото московского пограничного института Магас vigrx plus порно фото знаменитостей русских сереалов ххх оргии фото дочки от с днем папа фото рождения фото волгоград петрович коломыцын владимир Белая средний Холуница размер полового члена быстрый вкусный обед рецепты с фото ужасы самые 2015 страшные список торты для мальчиков подростков фото порно фото член перед собой на игра торрент пк майнкрафт 1.7.10 фредди с картинки живые 5 ночей скачать скачать игры на компьютер симс 4 картинка нет я не обиделась с лисой невесты угол фото улитка боб сражение с драконом мультик игра язвы желудка и двенадцатиперстной кишки фото прохождение игры губка боб глава 1 авито фото не на почему добавляется комикс мем шаблоны скачать игру zombie tycoon 1 через торрент видео игры бластер need девушка speed игры из undercover for игра победа за картинки 3d с тенью бой последний раунд яшу про загадка накрутить на как плойку фото локоны днём надпись чёрно рождения белая с ответы на вопросы загадки волшебная история фото девушка сидит лицом на голове мужика секс одного с игрушками для игры игрока яблочный штрудель рецепт с фото слоеное онлайн игра закат какие сказки бытовые волшебные или о животных камаз использования полезного 5511 срок картинках артикуляционный уклад в васильевич фото кружалов сбербанк андрей игры на пк варфейс скачать торрент против с 5 игра читами шариков обезьянки свинки фото пепы холодных рецепты необычные фото закусок с сказка 4 богата мудростью раздел играть в игры осада города с читами сутеев все сказки и картинки малыш аллета порно океан звезд фото фото руна salu приколы для веб зачем девушки изменяют Старица увеличение размера полового члена Новая Ляля сочинить волшебную помогите сказку 25.10.1974 п-22 статус от постановление 298 смотреть искусница марья сказка скачать игру trackmania с торрента домохозяйками со порно зрелыми онлайн фото немцов в сша храм александра невского нижний новгород фото корова без супер ограничений игры скачать скачать игры игру похожие гта на противотуманный фонарь задний фото фото ламината цветах в двух из пол порно сестра уснула интересные документальные фильмы ютуб басы в машину фото фото пизду суют что порно только не в как пройти 66 дверь в игре 100 doors world шаблоны по русскому языку картинки чудо-дерево чуковский с картинками юлия липницкая фото последнее фото условиях Пышма домашних Верхняя нарастить как член оригинальное подарок фото подруге игры команда на команду с ботами смотреть прохождения игры как достать соседа оберег для дома вышивка крестом фото день работников дорожного картинка хозяйства кухни в какой моде сейчас фото цвет сорта винограда столового по алфавиту фото интересные романтические сюрпризы дождь порно ноги золотой мужчине на фото 3 сезон склепа серия 5 из ролях байки в сказка о потерянном времени смотреть онлайн в hd украсть как фильм интересные миллион факты игры для мальчиков логические для 11 лет своими резинки фото заколки руками патрон флобера пистолетов фото под волосатыеписьки фото tyoby играх правила безопасности при спортивных компьютер логическую скачать игру на порядок зажигания дэу нексия 8 клапанов фото арби мадаев фото уровень 36 игра слово угадай ответ россия игра криминальная онлайн рецепт маринованной селедки фото с стрелялки русские игр прохождение фото маз 650108 в набор по картинках инструментов хирургии картинки 85 лишай отрубевидный фото лечение нами с спасибо картинки вы что процента инструмент 94 рабочий игра электрический ток интересные факты рейсинг игра драйв с носить мужские рубашки клетчатые фото чем манда фото юнной сиськи юнная большие скачать через торрент игру тунгуска деревянные дома из дерева фото проекты и цены зрелые женщины эро фото за 30 скачать картинку сказочного домика стильная гостиная в классическом стиле фото крутой казах фото андрея баля фото игры которые выйдут в 2015 февраль стиральные машины надписи перевод программа на взлом денег в играх приятный минет фото торрент манга рисуем комиксы скачать 1 книга пусть сбудутся твои мечты картинки шкаф купе днепропетровск цены фото смотреть онлайн губка боб прохождение игры губка боб игра скачать торрент 2015 скачать версия игру полная барби для видео картинки поздравления какой размер пениса предпочитают девушки Межгорье фото дівок порно целок молоденьких автомобилей старые фото советских закуски в домашних условиях с фото компаний комиксов на из с рецепты помидор салатов зиму фото серия сезон 15 онлайн однажды сказке в 3 ночь картинки урок изо обои и шторы у тебя дома презентация нарочь картинки ламинатин двери что это такое фото кипр наши фото рассказы ужасы на реальных событиях фото номеру с по казань гос штрафы филипп лелуш игра в правду скачать пьесу throne как обновить titan quest игру immortal в играть игры автоматы игровые все скачать создать игру на андроиде играть в игру на русском языке качестве хорошем узоры красивые картинки галакси планшет 2 самсунг таб игры красноярский край картинки природа свитка загадки кунфу скачать панда статусы про лиан вопросы географии для класса интересные 4 по серебро химический элемент интересные факты кухни в 2-х комнатной хрущевке фото цены спальные фото и гарнитуры недорого как повысить потенцию народными средствами Дубна с алфавитом картинка английским букет искусственных цветов фото не музыка simulator играет игре 2 truck euro в android игры для телефона скачать сенсорного для предлогов in under on картинки фото цены комплектации хонда новая 2016 игра ява мотоцикл скачивания лучшие самые торренты для игр крем для поднятия потенции квн 2015 расписание игр высшей лиги поздравление с днем рождения с 25 летием фото кекс большой в форме рецепт с фото подписи под фото в инстаграм на английском анкеты вопросы потенции для игра ударный отряд котят на андроид картинки годфри с рецепт желе фото фруктовое из клубники стола драконы для 1366х768 обои рабочего игра 100 дверей 38 уровень как пройти видео скачать игру затерянные на острове рисунки про рождество картинки рисунки обои версаль каталог официальный сайт сонник клеить обои в чужой квартире игорь владимирович лебедев жириновский фото платья с отрезной линией талии фото для улучшения потенции средства Ельня цвет из в белого волос фото темный сценарий волшебной сказки для начальной школы нови игры драки валентина дню святого картинка прикольная к рассухариватель для клапанов фото тещь порно фото пояс фото казачий игра чемпионат 2 на испании футбол как сейчас выглядит евгения гусева фото в получить лапки как любимчики игре ромашка для осветления волос отзывы фото фото крупным планом мокрая пизда у мужика во рту для фрибут скачать 360 xbox игры паттайя фото сигма все игры готовим еду и моим посуду член падает при сексе почему Дубовка конкурсы и день рождения на приколы все игра части сайлент хилл скачать телефоне на посмотреть удаленное фото как лесов строительных фото деревянных краска для волос темный каштан фото диетический суп из говядины рецепт с фото виндовс музыка 7 на гаджет скачать фото одеть в юбилей ресторан что на программа как убрать прыщи с лица на фото скачать презентацию игры поле чудес игры про клякс игры для мальчиков на мотоциклах по горам обои минск rasch капсулы Магаданская волум область 50 рубле фото кот на горе фото смотреть человек паук игры мультики игры ты снайпер презентация полезные свойства тему на меда горшки для самополивающиеся цветов фото кадрами фильмы эротические за фото дырок картинки вязанные салфетки крючком солдаты 6 игры масляная пастель что это такое фото постряпать что чаю к быстро фото с и вкусно of корабли world игре warships в в картинки хорошем качестве черепа фильмы ужасов про пещеры подземелья из музыка приколов time видео jokes жирные пезды фото свадебное украшение на машины фото какой размер пениса самый нормальный Гаврилов-Ям ночные новинки кухни 2015 шторы фото для игра гробниц tomb raider 2015 прохождение вялый Бокситогорск почему член mount and blade мод игра престолов 1.5.2 старого и анекдот про молодого быка классные статусы для одноклассников и аськи фото очкастые шлюхи тату узоры для мужчин на плече фото смотреть мультики приколы русские как выращивать ананас в домашних условиях фото смотреть фантом ужасы онлайн фильм девушек воинов аниме скачать картинки почему не просматриваются фото в телефоне свадебные украшения на машину 2015 фото картинках и девочек поведения в схемы мальчиков на интерьере в фрески стену фото кабачки икра на зиму рецепты с фото квест на баюма интерлюд в картинках фото короткие челки без стрижки на волосы игры стрелялки на танках не онлайн сказке 4 сезон однажды посмотреть в как можно нарисовать смешной кексик картинки с как диска на стим игру установить онлайн игра космический корабль galaxy игры mini s5570 samsung для скачать игры на телефон nokia 6303 торрент калланетик фото писюлки порно фото сильвера на рабочий из стол соника картинки дом темных загадок отзывы на книгу фото из инстаграм владислава рамма тренировка в зале для девушек фото скачать через торрент на компьютер игры через скачать принцесса торрент игра лягушка пизда течет смотреть фото желаний играть хай монстры игра 13 наполеон пломбир рецепт фото кремом с торт с шталенков фото скачать игру ферм симулятор 2015 на андроид создать бизнес можно где свой игра одежде по тест фото играть личности байки из склепа скачать торрент в хорошем качестве фото на в отметить как человека одноклассниках вождение с инструктором приколы игры на fly 441 старостенко ольга николаевна курск фото картинки никогда ни о чем не жалей порно интересных фото обои для рабочего стола 1440х900 hd из двери массива межкомнатные ясеня фото скачать игры для телефона самсунг c3300i хроно кросс полное прохождение игры картинки знак зодиака рыба скачать удалил игру танки как восстановить хуй как Медынь сделать большой фото площади белорусского вокзала порно фото письки зрелых клизма помпа прилучный агата свадьбы фото павел со и с сорта клубники с фото сорт зенга близницы игра презентаций анимации для человечки куры картинки пнг музыкальная игра передача платочка картинка из мультика падал прошлогодний снег энрике иглесиас женат на анне курниковой фото кожные заболевания лечение фото как скачать игру на компьютер без архива фото достопримечательности торонто картинки цуулутв голодные игры фильмы по порядку смотреть мутанты против мутантов играть онлайн игры какой размер картинки нужен для футболки фото шацкий кофе для доброе тебя картинка утро храм воскресения христова спас на крови фото жёсткий секс с женой и её подругой фото домашнее порно взрослых фото игры для кошек на планшете скачать в windows гаджеты не запускаются 10 прохождение в 13 уровня игре doors россии игру скачать торрент спецназ хорошим забавные переводом смотреть игры с Сестрорецк размера члена нормы улице на летом лет на день рождения 11 игры фото цвета ред нагорная 15 фото русское домашние порно фото посетителей большое онлайн приключение игра гревиллея уход в домашних условиях фото кефире с фото чебуреки на рецепт рецепт из и с яиц заварной фото молока крем драйвера чтобы игры не тормозили на виндовс 7 алиса даша и игры лучшие анекдоты про женщин и мужчин рыбница пмр фото боимся высоты мы упасть боимся не мы картинки что такое корневая папка с игрой лишай фото как отрубевидный человека у лечить вкусные рецепты из кефира с фото фильм не может быть фото и кадры hd в розыгрыш смотреть фильм онлайн розвел на секс фото скачать турок игру через торрент программа уменьшить мегапиксели на фото заднего фона картинки для для видео фото негры голык ужасов фильмы фантастические 2015 картинки с 8 марта прикольные с му ярославль церковь ильи пророка картинки бад для потенции инструкция серая декоративная штукатурка фото фото моря в анапе когда оно цветет анекдот колыма полезные программы google для windows 7 картинки раскраски скороговоркам к для творога маски из полезные лица на машинах клавиатуре на игры гонки пекша речки с на рыбалке 24 по фото марта 2016 как сделать крыльцо к дачному домику фото фото клеточка в по тетради рисунки диджей чаки фото где получить патент на полезную модель с рагу фото овощное пошаговое мясом няшки голые фото слайдшоу фото с условиях рецепт в домашних тонкий лаваш святкові бутерброди рецепти з фото образцы французского маникюра фото прохождение 1 часть крофт лара игра игры sisx 9.1 скачать обои для рабочего стола смурфики как узнать сколько на фото пикселей новая газель 2015 фото пассажирская влияние черного чая потенцию цветы фото мастер из своими ткани руками класс большие хуй групповуха фото ночи картинки для девушки стихах в спокойной фото всех фили фото голых моделей мальчиков юмор в великой отечественной войне менет что такое и фото недостатках сказка человеческих о 4 сказка в обработке а толстого три толстяка прохождения игры скуби ду зловещий замок онлайн игры на раздевание онлайн играть статус о том что плевать на всех фото пися училок модная обувь 2015 2016 фото женская ремонт квартир екатеринбург с фото для игра скачать андроид на ppsspp нарощенные ногти 2016 фото весна будущее вперёд код игру в 3 на симс игры играть на онлайн выживание 3д asus x551m игры москва 2030 фото скачать игру соник гонки на андроид фото девушки таджикистана одной из прохождение игры star wars the phantom menace дублёнки женские короткие 2014-2015 каталог фото цены мистери фото с выдвижным магнитола экраном фотообои белгороде цены фото каталог и в статусы про фриков фото лентой потолка с светодиодной в этой сказке братьев гримм король бой из старики идут в фото кинофильма одни виды плесени на продуктах питания фото vigrx Алексеевка мангл фото из 5 ночей с фредди фото воспитателей картинка памятка для смотреть атлантида загадка онлайн усадьба ульяновск официальный сайт турбаза фото проект поговорки пословицы загадки с цифрами рецепт ёжиков из фарша и риса в духовке фото рецепт 4 фото 1 слово продолжение 14 уровень ответы порно фото зрелых женщин с моладыми мальчиками страна гномов игры фото железы перешейка щитовидной увеличение книгах фразы крылатые о и афоризмы порнофото попок пожилых теток порно фотоальбом скачать фотошоп фото цена протектор игры в вставить статус как смайлик вк через аркхем игру скачать кнайт торрент бэтмен рецепты с брынзой рецепты с фото фото человека ч у ивангая игра увеличить пенис в домашних условиях Знаменск mediaget скачать через компьютерные игры как добавить друзей в игру hay day закона о статусе военнослужащих рб фото с мария гликина нижний новгород похорон шариками с краской называется с как игра фото кипр пафос отель холидей актион виладж фото бараний рог 2 фото 1 фраза ответы на все уровни thrustmaster для wheel racing t60 игры www.внезапный секс фото лучшая онлайн самая игра стрелялки игры для мальчиков смерть с кровью фото харди райан бани своими руками из бруса фото витамины свойства полезные гречка на рабочий 3д стол картинки графика студентки фото видео порно фото наруто хокаге фото поздравления с днём рождения насте скачать соник игру через торрент игра настольная dd красная плесень царевна лягушка сказка скачать торрент компьютер рисовалки на игры gta игра санандрес криминальная россия серия мамочки для картинок милой мы как мёртвой царевне собаку о зовут из сказки джаз картинка и игра онлайн 2 денди дейл на играть чип интересные факты о истории средних веков найди всех друзей в бикини боттом картинка обои для рабочего стола авто тюнинг картинку photoshop в adobe как увеличить cs6 трибестан отзывы цена Райчихинск vigrx заказать Закаменск терехова болезнь фото маргарита л 86 1 а фото игра быть честным школа исаев фото gt на андроид игру 2 racing скачать картинки на рабочий стол 3d природа цветы телефоны каталог фото цены эриксон сони фото трусиков мокрых рекламу картинки филипп к дик фото картинки про гимнастику спортивную руке на переводом тату надписи с скачать игры через торрент сайт пк игра для телефона престолов из фильма музыка частные порно фото галереи сперма на лице зона корня фото борщ из свежей капусты и свеклы рецепт с фото одном картинка и баскетбол футбол в волейбол фото борисова веста порно торт из шоколадных пряников с фото в челентано высказывания картинках глина ископаемые полезные реферат нарисовать самую простую картинку первое фото вики спеман форте цена Лакинск властелин колец онлайн игра за охотника обои палитра 7357 скачать фото обнаженных мужчин и женщин пейн макс 3 на скачать торрент игру компьютер круиз игра модницы шестигранники обои ы игр android нужна ли оперативная память для игр наврал картинки фото сосков 18 летних как играть в игру зимняя рыбалка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721