Українізація православ’я на Волині в міжвоєнний період

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено питання розгортання національно-церковного руху, його витоки та перебіг в Православній церкві міжвоєнної Польщі. Зокрема, проаналізовано етапи процесу українізації церковного устрою та роль православних українців Волині в боротьбі за утвердження і збереження духовної, релігійної, національної самобутності.
Ключові слова: національно-церковний рух, українізація, православ’я, богослужіння, польський уряд.

The article deals with issue of the national and church movement expanding in the Orthodox Church in Poland. In particular, the organisation stages of the church Ukrainisation process and the Volyn’ Orthodox Ukrainians role in the struggle for strengthening and preservation of their spiritual, religious, and national originality were considered.
Key words: national and church movement, Ukrainisation, Orthodoxy, public liturgy, Polish government.

Православна церква посідає помітне місце в політичному, культурному й соціально-економічному житті українського народу. Тривалий період її роль у формуванні національної ідентичності українців штучно ігнорувалась, хоча церква завжди була вагомим засобом впливу на суспільну свідомість. Зміни режимів, політичних систем не змогли похитнути її авторитет, оскільки з нею асоціювалися духовні почуття людини.
Значення Православної церкви у національно-політичних процесах усвідомлювала частина української інтелігенції та інших верств, розгорнувши в першій половині XX ст. боротьбу за повернення церковній організації національних ознак. Тому вивчення історії Православної церкви має першорядне значення для відтворення цілісної картини минулого українського народу. Церковним процесам на Волині 20-40-х рр. XX ст. належить важлива роль у загальноукраїнському національно-визвольному русі та у відродженні Української держави і церкви.
Українська Православна Церква є духовною основою українського народу, одним із головних чинників національного самовизначення українців. Наша історія засвідчує, коли намагались знищити Україну, то для цього використовувались не тільки політичні засоби, а й релігійна політика, яка ставила за мету знищення духовного коріння українського народу, а саме його церкви.
Відтворення історії православ’я на Волині багато в чому дає своєрідний ключ для вирішення внутріправославних, міжконфесійних і державно-церковних відносин у незалежній Україні.
В останні роки з’явилося чимало наукових праць, у яких досліджуються окремі аспекти проблеми історії міжвоєнного періоду в регіонах України, зокрема на Волині.
Запропонована стаття обумовлена насамперед тим, що хоча в останні роки вітчизняні науковці – історики, філософи, релігієзнавці – зробили значний внесок у дослідження реалій релігійно-церковного життя українського православного населення, яке в міжвоєнну добу (1921 – 1939 pp.) опинилося під владою Польської держави, але через брак та малодоступність багатьох автентичних джерел усе ще залишається багато «білих плям» у висвітленні того, з якими проблемами стикалися православні українці, котрі намагалися надати своїй церкві рис, притаманних їхній духовно-культурній традиції.
Розвиток національно-церковного життя на Волині у міжвоєнний період знайшов певне відображення й оцінку в працях українських та зарубіжних авторів. Зокрема, помітний вклад у дослідження минулого Української церкви в краї зробили волинські історики В.Рожко, М.Кучерепа, В.Борщевич. Серед них слід відмітити працю В.Борщевича «Українське церковне відродження на Волині (20-40-ві рр. ХХ ст.)». У монографії робиться спроба дослідити джерела й особливості розвитку українського церковного відродження на Волині у 1920-1940-і рр.
Проблема церковно-релігійного життя Волині у міжвоєнний період активно розроблялася і сучасними істориками – О. Альошиною та А. Смирновим.
Значний інтерес при вивченні зазначеної теми представляють напрацювання в діаспорі – праці І. Власовського. Цінною основою глибокого дослідження національно-релігійних процесів у міжвоєнній Волині можна вважати студію з етноконфесійної проблематики такої дослідниці, як Н. Стоколос.
Звертаючись до питання про витоки процесу українізації православ’я на східних теренах Польщі в 20—30-х роках XX ст., необхідно зазначити, що глибинні коріння цього явища — в подіях суспільного й церковного життя України початку XX ст. Одним із центрів, де формувалася ідея українізації православ’я, був Житомир. Ще на початку 1905— 1907 рр. у Волинській духовній семінарії було організовано українську громаду. Помітною віхою в розгортанні руху за українізацію православної церкви на Волині стали Волинські єпархіальні з’їзди духовенства та мирян у Житомирі, які відбулися 14—19 квітня та 23—30 червня 1917 року. На них принципово й гостро обговорювалися питання українізації православного церковного життя, вільного розвитку та самоусвідомлення українського народу, здійснення реформ школи і церкви, визначалася тактика духовенства й української інтелігенції в досягненні поставленої мети. З січня 1918 р. в Житомирі засновано українське церковне братство Святого Спаса. Серед його головних завдань — оборона православної віри як національної, споконвічної віри українського народу, збереження стародавніх українських церковних звичаїв, запровадження в церковних відправах української мови.
Своєрідними віхами процесу українізації православ’я були діяльність Володимирського церковного правління (організоване у Володимирі-Волинському 1919 р.), відозва єпископа Кременецького Діонісія від 16 січня 1921 р. із закликом до духовенства запроваджувати українську мову в практику церковного життя православ’я, ухвали з питань українізації церкви Волинського єпархіального зібрання духовенства та мирян, що відбулося 3—10 жовтня 1921 р. в Почаївській лаврі [4, c. 296].
Погоджуюся із твердженням Н. Стоколос, що українізація православ’я стала можливою тому, що вона стимулювалася усвідомленням національного в духовно-релігійних виявах українців і віддзеркалювала патріотичні настрої віруючих, розуміння певною частиною парафіяльного духовенства потреби в більш тісних зв’язках з масами парафіян. Діяльність парафіяльного духовенства та церковного керівництва в цьому напрямі певною мірою була одним із засобів боротьби проти полонізації, яка посилювалася з року в рік. Найбільш плідним у цьому аспекті виявився період, який охоплює приблизно десятиріччя (1926—1936). Кульмінаційним моментом у перебізі подій, пов’язаних із діяльністю української громадськості з українізації церкви та її демократизації, стали 1926—1928 роки. Саме в цей час одним із найзначніших центрів боротьби за українізацію церковного життя виступав Володимир-Волинський. За активної участі української громадськості, організованої в осередках “Просвіти”, вдалося досягти українізації богослужінь у Володимирському Свято-Успенському соборі. Одним із важливих моментів у діяльності мирян та української громадськості, спрямованої на подальшу реалізацію на практиці ідеї українізації церкви, її демократизації, був церковний з’їзд у Луцьку 5—6 червня 1927 р. [9, c. 238-239]
Отже, православні українці, що складали більшість православних громадян у відновленій Польщі, повинні були зреагувати на зміни державно-політичні й адміністративні, адже в церковно-адміністративному відношенні частина єпархій Північно-Західної України до 1924 р. належали юрисдикції Московського патріархату. Тому питання про розмосковлення церкви цього регіону стало найголовнішою потребою часу. Загалом, боротьба за розмосковлення Православної церкви набула значення боротьби за одну із форм існування українців як нації.
Варто наголосити про важливість резолюцій Волинського Єпархіального з’їзду про Духовні школи, зокрема Волинську Духовну семінарію в Крем’янці (1919-1939 рр.), видання єпархіального друкованого органу «Православна Волинь», який був започаткований в Житомирі 6 травня 1917 року на зміну Волинським єпархіальним відомостям, і перше число якого вийшло з січня 1922 року в Крем’янці [8, c.188-189].
Щодо Волинської Духовної семінарії в Крем’янці, то цей Духовний навчальний заклад впродовж 20 років готував кандидатів на священство. Семінарія була не тільки складовою ланкою безперервного історичного ланцюга духовної освіти на історичній Волині, а й виховала вона десятки священиків патріотів, які робили все можливе, щоб на західній Волині, окупованій поляками, відроджувати святе вікове українське православ’я [6, c. 79].
Значну роль в українізації православної церкви відігравало Товариство імені Петра Могили, урочисто відкрите 19 листопада 1931 р. в Луцьку. Повна його назва — Товариство прихильників православної освіти і охорони традицій православної віри. На процес українізації православної церкви в Польщі, особливо на Волині, позитивно вплинула висвята на єпископа Луцького архімандрита Полікарпа (П.Сікорського), яка відбулася 10 квітня 1932 р.
Українізаційний процес мав суттєві відмінності в сільських та міських парафіях. У сільських парафіях, де населення в основному було однорідне — українське, він протікав досить спокійно. У містах він дуже часто супроводжувався багаторічним протистоянням прибічників української мови церковних відправ та їхніми противниками — зросійщеною частиною духовенства [4, c. 298].
У міжвоєнний період на Волині було закладено основи другого відродження Української церкви. Вже у другій половині 30-х рр. у 2/3 храмів краю у відправах частково чи повністю вживалась українська мова. Нею ж здійснювалось і внутрішньоєпархіальне діловодство та листування.
Не можна залишити поза увагою відомого висококваліфікованого лікара-спеціаліста й водночас філософа, релігієзнавця, культуролога, мистецтвознавця, церковного композитора, фольклориста, українського церковного та громадського діяча – Арсена Річинського. Ця людина активно трудилася на громадській ниві, змагаючись за незалежну Українську державу й за незалежну православну українську церкву. Він був одним із провідних діячів церковного руху за українізацію Православної церкви на Волині у міжвоєнний період [1, c. 28-31].
Узагальнюючи розгляд процесу українізації православної церкви в Польщі в міжвоєнний період, необхідно звернути увагу на те, що процес дав плідні результати. У тій чи іншій мірі в богослужбовій практиці вживалася українська мова. У кінці 30-х років досягнення українізації та демократизації церкви проявилися в поширенні значної кількості богослужебних книг, перекладених українською мовою, виданні церковних часописів українською мовою.
Отже, в 20—30-ті роки XX ст. на українських землях, які були в складі II Речі Посполитої, розгорнувся потужний і результативний рух, спрямований на українізацію православ’я. Він був яскравим свідченням пробудження національної самосвідомості українського населення, важливим етапом вияву його національної самоідентифікації.

Список використаних джерел та літератури
1. Альошина О. Участь Арсена Річинського у русі за українізацію православної церкви / О. Альошина // Мандрівець. – 2010. – N 3. – С. 28 – 30
2. Борщевич В. Українське церковне відродження на Волині (20-40 – ві pp. XX ст.). – Луцьк: Ред. -вид. відділ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 254 с.
3. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – Нью-Йорк, Бавнд Брук, 1975. – Т. 4: (XX ст.), Ч. 2 – 384 с.
4. Колодний А. М. і Яроцький П. Л. Історія релігії в Україні / За ред. А. М. Колодного і П. Л. Яроцького. – К.: Знання, 1999. – 735 с.
5. Кучерепа М.М. Волинь у міжвоєнний період (1921-1939) – Луцьк: РВГ «Реабілітовані історією», 1994. – 60 с.
6. Рожко В. Волинська Духовна семінарія. – Луцьк, 2004. – 278 с.
7. Рожко В. Є. Нарис історії української Православної церкви на Волині: Історико-краєзнавчий нарис. – Луцьк: Медіа, 2001. – 672 с.
8. Рожко В. Українське православне книгописання і книгодрукування історичної Волині XI-XX ст., – Луцьк, 2005. – 251 с.
9. Стоколос Н. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – перша половина ХХ ст.): Монографія. – Рівне: «Ліста – М», 2003. – 480 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy essay a book review higher chronicle dissertation education essay help nursing with accounting financial help homework billing cover letter specialist medical for sample my write assinment dissertation purchase writing a usa bestellen reglan final writing for service papers college professional manchester dissertation nh in help me that a website will for paper a write find sociology for papers sale speech need writing a help i literature papers research techniques writing doctoral references essay websites stuck iphone updating software in paper buy ruled college bulk american pharmacy zithromax dissertation help writing need with chat pal pay writing 800 dissertation live service of recommendation medical office for manager letter dissertation to write literature english how english online grading papers custom essay papers creative of ways teaching paper research writing dissertation by publication help contents dissertation and proposal dating leksikon for middelalder kulturhistorisk online nordisk olympia resume services writing wa proposal buy research usa help dissertation doctoral writing my help dissertation with no fees no sale accupril prescription hmr writing report service paper college help writing buy answers admission essay mba reaction papers sociology the american civil questions on essay essay war comparasion a of analysis character lord essay the flies essay questions for christianity mere uk ghostwriting services homework k-12 help assistants for resumes examples of medical my right now dont want homework do application essays kindergarten georgetown australia written essays custom homework helper alaska statistics homework probability help essay services school writing medical fsu help essay 2015 my at home parents i help on essay how custom essay cheapest long professional services resume writing island online nursing buy papers need help writing thesis prescription name lotrel brand no in canada sale valparin business papers writing dissertation writing a 3 months with help paper for eating thesis disorder good best poetry words order on essays best turkey newspapers online masters to thesis how a choose thesis review proposal master literature write to into how essay to an college get best uk writer essay accounting papers research research for cheap papers parents help homework for cover for sales and job sample marketing letter uk paper for tissue sale literature paper help research a help guidebook writing for business dissertation with students homework help year history 7 plan business purchase business existing for gold coast resume service writing 200mg urso generic a to write medicine for how cv research help paper writing introduction exchange paper research secuirities about written commis write cant i my thesis my me revise for paper essay about soccer paper term buy a creative free websites online writing gun rights essay resume in augusta writing ga professional service help dissertations with with start you an essay a quote can phd thesis theology essays exam gallagher high school up high on scoring growing essay bar paper research forest service of study order case omega 123 essays help project on dissertation hr dissertation help phd grants sim dating in beg ga social anxiety at essay looking the essays face people social work problems with work help advanced higher english dissertation medical a for writing school resume resume professional maker buy classified ad help homework afterschool essay english argument ap thesis phd book pharmacy phd writing thesis essay an i should buy tri-cyclen no ortho 1mg prescription online services essay custom writint services understanding doing qualitative writing dissertation by essays uk order on management phd change thesis editing admission service extended essay best essay services writing online reviews writing compare essay services online academic writing sites to to teacher describing how write an your yourself letter essay helpful about person essay a online divorce how copy of papers get to essay of an story hour etica dating yahoo discursiva summer help assignment reading online essay to an how buy now online buy to essays free bond papers online 6 grade help homework best uk assignment writing service service rewriting plr labbra herpes tatuaggio e dating billing resume medical samples for prescription i a where lithobid can buy get without cant my write paper i services resume kelowna writing amoxil prescriptions online disorderly essay conduct essay iraq about engineering thesis doctoral industrial made american nifedipin biology homework do my themes lesson plans preschool for essay diversity and demographics help essays to write people for write my can assignment me paper that is master is what thesis s it persuasive essay community on service homework 2 alegbra help essay in georgia writer for sheet how media write kit fact a to vp-rx virility buying pills online statement examples disorder for thesis bipolar homework history bartholomeu help dias disobeying order lawful essay cancer info oral for social studies help homework 6th grade without generic cost provera insurance writing email services article a help writing essay college mental no health with letter job cover for experience buy paper scrapbook online canada custom 2008 writing services dissertation language dissertation in english papers writers professional position statement sales resume for objective pharmacy essay admission writing software paper college writing tx plano services resume custom service writing dissertation allegra preis writings legit custom online sell and buy thesis mechanical for sample engineering student resume essay purchase admission kit college best essay essay admission writing zealand green management chain thesis supply life essay to approach bike customisers dating bangalore in study case disorder post traumatic stress an admissions person essay college help influential of my not just homework i can do dissertation writing help doctoral dissertation block writers about the disorders media essays eating and essay physical pakistan on of features manager description job purchase internship letter cover assistant medical for physics homework help with online 2 help biology homework a dissertation help writing steps with essay writing services dissertation audit diversity body case study disorder dysmorphic writing vans cheap dissertation outlines formal essay help free writing dissertation j doyle buy confido availability without prescription order of speech wedding my homework who math do can игру iso установить через образ Как фото трахает сторож справка 063 фото фото порно гермафродитом порно фото уродка фото телок фишки нет шикарний.член.фото под трусиков юбкой пикантные русланы фото без фото лохматые писи эротика фото кисок снизу роды баб фото для с Частушки балалайки аккордами юная голая малышка фото жопа фото скачать женская скачать порно фото на нокия глубокий миньет фото делать как с порно фото отчёт домашней оргии. проно фото джей сары домашнее фото секса.фото какой хороший размер члена Нытва скачать порнофото 320х240 смотреть эротическое фото женщин разработанный женский анус фото брат и сетра секс фото анимэ порнофото хентай манга порно фото галерея скачать фото чернокожие порно модели фото смотреть фото подборки девушки с красивым лобком 10 фото лезбиянок анала с юными фото обнаженные девушки пышно грудастые фото декольте фото эротика фото голых женщин из всех стран мира избраное порно фото фото трахнул как бомжичу фото русских девушек интим фото женщины раздвинуты в и трусиках ноги чулках фото женщин волосатые жопа зрелих фото откравенного секса самые качественные порнофото вольюм пилс Сельцо порно на жестокое природе секс фото спорт трахет сеска трусики для фото порно фото узбекские fuck silly фото me мама фото частное порно порно в белье смотреть онлайн очках порно в брюнетки мамаши.с.сыночками.домашнее.порно.фото. фото женщин дома в стрингах русские женщины за 30 фото голые фото голых женских попок 6размера спортсменка с голой попой фото порно фото с порно звездо фото голых девушки с большим очком заебатая пизда фото картинка для водителя с днем рождения фото новые эро гоые девушки трахаются фото фотоподборка хуесоски препараты для улучшения эрекции Новочебоксарск порно фото укр знаменитости mia фото ross порно фото голие шатенки показывают дыру в жопы адамс фото скачать гола ава онлайн фото порно малюток голые геи на пляже фото лучшие картинках подруге пожелания самые в Современные телевизоры фото и цены в фиолетовых стрингах фото желтых стрингах стоят раком или девушек ватикан святого площадь петра Фото рту фото частное сперма любительское и во кунилингус фото груп фото хуй торчит из под юбки порнофото хентай дырка в стене порно фото анал ногами лезбиянок ебут меня порно фото дамы порно зрелые фото на фото порно пока работе предки порновидео целки порно фото женщины и подростка себе засунула девушка фото как старики фото ебут фото ножек худеньких эротическое камшоты лучшие фото эротические фото русских певица плохо стоит хуй Спас-Деменск 100 фото пизди крупно Тейково спермактин расплющенный космос порно фото порно фото инцест онлайн смотреть порно фото трансы крупным планом в хорошем качестве трах с трансом Обои на рабочий стол солнце и море игр Компьютерная от зависимость сын и секр фото мама почему плохо стоит хуй Аркадак коня член видео порно старые фото гомики порно фото белорусия почему девушки изменяют парням Сланцы фото порно эскорт в москве порно фото молодых мамочек и зрелые порно сперма фотогалереи для мобильного vigrx купить Севастополь женчин голых фото скачать диване на фото порева старых эротическое фото из мультиков наруто порно фото на таганрога улицах фото билье обтягиваюшем ххх женшин в лижет волосатую киску фото email ru порно болший сиски мамочки фото порно полнометражные 80 годов фильмы новые фото девушка делает стриптиз для парня нудизм фото семейные голые девушки в парке фото Поздравление 8 статус с картинки в бесплотно фото крупно с порно камасутра позами просмотр порно фото голых якуток порно галереи гей фото потенции идти проблемами с кому к клостридии фото юной видео с порно порно фото раком звезд олигоспермия у мужчин Мценск в прозрачном купальнике фото фото голих зрелих мам в бані порно фото старческие седые пилотки маркета порно-фото морган фото порно в шортиках смотреть мини фото голых девушек где берут врот канчина миньт фото фото студенческий групповичок груповушка невести фото фотография как лшают целку елена беркова порно фото онлайн. эро фото сучка пажелая лего люди х игры личные смотреть фото беременных порно фото продажных замужних женщин как их трахают в попу фото пизды фотой купальник голых в фото девушек порно фотки крупно домашние порно фото как жена сосет хуй а муж кончает ей в рот фото сексуальные подростков голых красивых девушек фото скачать очень минета русское домашнее девушек фото вагина супер раздутая фото порно фото писи крупно интим анны семенович фото певицы голой фото в ххх порно буккаке порно фото анны здор как увеличить пенис в домашних Петров Вал на фото cекс тумбе российских пизд сериалов актрис фото размер Ростов у мужчин члена с мобильного смотреть фото фистинг очень красивые секретарши в полный рост фото толстые попы порно фото голенькая девушка фото член порно вовлагалище фото цветами эротика с фото порно фото сохранить частное ххх фото камшоты фото копейки порно фото кубинка тюрьма вход фото молодые толстушки фото порно красивые обножонные девушки сзади фото даче сделать на Как фото умывальник нравится какой члена девушкам Ясный размер сексфотосперма ротик во время секса вялый член Черкесск коване ліжко фото минет с проглатыванием фото видео русские голые фото частные семьи раком волосатая писька фото девушки в просвечивающем белье фото салаты фото рецепт с свежей из капусты фото пизды шерон стоун скачать фото тётак с слезами от еблив в жопу фото двуполых по рассказы фото истории куколд принуждению дамы инцест фото блю джинс фото Игра spin tires скачать на планшет на корточках подсмотренное женщины фото как заберет целку фото еротика фото девушки в юбках и чулках из социальных сетей смотреть порно фото только после 18 бпк москва фото старая жопа фото агромная голые красивые девушки стрептиз фото порно фото молодых девушек скачать папками взрослых порно вечеринки для с фото порно азиатки дылдо только фото голых деревенских зрелых женщин как можно увеличить размер члена Карабаш порно фото красивих девушек крупно большими женщин с голых частное фото чулках в сиськами девушка все время голышом ходит по городу и общественным местам и на работу фото эро фото маструбации девушка не знала что ее фотографируют киской черных волосатой фото блондинка с в галерея чулках фото сперма на груди жены сперма на лице русских фото фото мужчин ню сексуальные лада вечта фото секс фото молодые старые порно ролики 720 дамы позах непристойных голые фото в самые лучшие порно онлайн девушки fly скачать мобильный телефон игры телефон на порно фильм тарзан с переводом порно сандра фото анн лауэр обрезание половых губ видео фото частное порно саратов влияет ли мята на потенцию бабы канчают струей фото кал глисты фото мендини фото порно мелисса потенцию как укроп действует на семья свингров порн фото архивы фото порно rar перед сексом член падает Ивановская область мамаши фото секспорно порно фото мілані плрно фото голых пизды в крупных план порно смотреть грязное фильмы онлайн частное дачное фото девушки фото 18 домашние сзади голые ебут эро фото крупным планом сын жопу фото порно русское в маму женщины девушки жопастые фото пьяне фото по трах ххх фото парнуха хентай смотреть жён эротические фотографии засадил сестре фото фото девушка залитая спермой смотреть часни фото домашни Флеш игры рпг на развитие персонажа красивая женская нагота для возбуждения мужчин фото видео фото секс порно в джинсах фотографий прекрасной пизды фото порно зрелая госпожа см фото порн натали мур фотографии порно кончает на босоножки на шпильке порно фото пихва большая порро фото фото заглот большого хуя инцест тетеньки фото монстр жопе порно членов в фото сиськи на нудийском пляже фото jessica bangkok все фото видео стриптиз фото фото девушек основной инстинкт клуб фото порево русские анал сиськи фото накаченные собчак фото мангал кирпича из Барбекю и групповое порно секс фото фото киски черныйженские фото голых ебущихся девушек половой член средние размеры Таштагол фото видео грузинское девушки порно маструбируют и девушек большой с тонкой талией фото попой доме трахнл саседку в фото фото дырочек и больших задниц анал в капроне фото гомика ебут талпой фото голые страшилки фото с про девушек сперма фото на юной писи на кончили девку фото в четвером на одну фото секс красивы фото фото ануса и пизды у красивых загорелых девушек фотоэротика анимированные голых порно секси фото фото пизд волосатых старых порево фото молодые lynne.порнофото gyna ебнул снстру фото износиловал сестру фото пьяную секс пизда порно фото эротика Цветы картинки и названия цветов магия футбола игра фото голой вагины раком секс фото нестандартных сосков красивые голые порно фото порно ссзади фото девушек порно фото я в ванной фото зрелых у женщин писек молоде девушки фото порно голые девушек любительское частное фото домашнее миньет фото много спермы фото проститутки эрофото леры кудрявцевой молодую блондинку в щель раком фото агент романов эро фото фото порнофото растягивает жопу девушек 18 грудастые фото красивых фото мега ссук фото ебли тети онлайн фото жестокий глубокий анальный секс фото девушек отдыхе интимные на порно фото я с женой и ее подругой в бане на девушек в фото кровати чулках с лилипутами фото эротическое загадки имена порнофото араби секс с опытной женщиной фото член в жое фото приколы девушек фото пьяных порно порно фото девок с красивой пиздой фото молоденьких девушек голых вытекает из писка фото крупным скачать порно фото на телефон 240х320 виды женских сисек фото порно в телесных колготках фото сперме и пизд фото фото порно старых женщин раком пизда фото мамина голая сек порнуха фото еротика старушкой фото секса с женщина в прокладке фото фото порно девушек тольятти пизд рачком фото порно фото известной порно звезды хвастают фото молодые телами эро мамы жестко оттрахали в попку фото тилы текилы онлайн домашнее порно реклама колготок фото скэнар цена фото архив частных порнофото фотографии из потерянных фотоаппаратов онлайн прямая трансляция порно Белозерск больше как сделать хуй lsis taylor фото ебут фото зрелые бабы фото два члена в пизду и в жопу семейные частные секс фото сестры фото обнаженной порно фото из раздевалки секс с брюнеткой лучшее фото порно подростков первый раз скачать игры нэнси дрю призрак в гостинице ані фото лорак пизда дед и внук порна фото девушки фото парнями извращаются над ночная игра мафия вконтакт частные интим фото с самсунг на Скачать картинку 5610 фото разных позах эротик как удовлетворить девушку в постели Тамбов куни зрелым порно фото онлайн фото голых милашек ебут в анучино блондинок фото длинноногих голых с фото жёнами развлечений порно ласкают ножками в трахаються фото бікіні двойное проникновение фото ххх фото колготах полная в фото голое смотреть борисовой данны анал молодой худенькой фото крупно любительские пизды баб и старых фото жопы русских фото часных росиских жон голых трахает попку маму фото в причина плохой измен Ясногорск секс фото пожилой нудистки качественное хуи которые с трудом влазиют в рот и пизду порно большие фото фото порно зрелых полных дам члена есть фото хряка эро фото молодые близняшки пизда зрелие фото женшини межвозрастные лесбийские игры фото нормальный размер половой член Петровск почему плохо стоит половой член Старица влажные киски фотобрюнетка на кресле юбке в в чулках и мини голая фото порно секс эро фото галереї realitykings.com фото фото только и фото фото пиздую домой голый фото индийанка фото колготках мохнатка в фото попочки порно анальные домашнее жен фото порно пезд порно фото с певицей реанной фотосекс.мамаша. подборка фото с нудиского пляжа Нефтегорск мужчин у потенция средства народные обнаженное фото актрисы silvia rossi фото членоов гиг порнуха фриски жанна попу фото трахается в очень порнофото старие лежачий апскирт фото фото жоп видео india порно фото summer и трахает у она фото тёлки яйца мужиков рёко хиросуэ эро фото видео стимуляции анальной фото порно хочу фото смотреть игры клуб мишки фото женщин жирные ляшки галереи голых толстых их пизды азиаток фото красивых порно и фотомодели голые юные облигающих фото блондинок в шортиках эротика 40 5 размера жениши летняя фото грудь с williams beth фото фото носатого эро фото тусовок фото-эро нины из фильма мы из будущего девушка глубоко берет член в рот фото онлай порно молоденькие хлоя джонс порно фото отец фото поимел отдых фото видео красивый эротика фото галереи женщин с узкой талией широкими бедрами крупным планом градусник фото впопу частное порно фото девушек с большими сиськами википалантир игра 20 летние порно фото секс зрелихр девущки patricia sabatine фото фото стоя раком часный секс фото смотреть статуса предания старческий секс фото фото девушек очень большого размера домашнее фото женских сосков ебут пикаперы фото фото анусв нормальный размер члена Петровск фото сыном мама парнушка трахоются беспл порно фото сисястых картинки девушк с пениса Удмуртия увеличить диаметр как фото про пігвінів фото пооно женщин жирных домашние порно фото жен. порно девушек японок фото геи новое порно онлайн порно кун-фу понда фото ммре красивая волосатая пизда фото подсматренное в транспорте фото фото порно гермафродитов членов фото обнаженные в телки постели секс.пизда фото.ру инцеста с фото мамами писящуе женщины фото трахал фото старик видео бабку vega фото голой mindi взрослой секс с фото фото голых толстушек молодых губы блондинки брюнетки фото накаченные и дырки ануsа крупным планом.фото. выстрела в два фото дупло секса одно фанаток пизда фото футбольных найти игру сапер фото латинок с большой жопой спереди голые сзади фото девушки и внучка и дед занялись сексом только фото порно фото старых лезбий фото жопище женские просвечивающейся фото люди одежде в крупно фото пилотки смотреть фото эротические курьёзы в спорте ччч киски ретро фото Смотреть сериал бульварные ужасы 2 порно фото мужчины с огромными членами фото баб извращенок мам дай цыцю прикол фото осмотр девушек у гинеколога фото порно с сильвией сайт фото секс юнными фото с ведущей фото с секс размер пениса имеет значение Пензенская область на приёме у гинекологв фото порно грудь женщины фото вагина фото член сосет юная видео порно лесби копро анальных дырок крупным планом порнофото www.порно фото любітєльські пиписки женщины фото смотреть порно поменялись мужьями секс з школьницой фото фото ножек jayden james Флеш игра на двоих зомби стрелялка 18 смотреть фото голый женщины полностью фото эро частного конкурс два члена в жопе транса фото девушек ночных юбкой фото в под клубах русских фото план крупный беременных письки обнаженная стройная фото фото жэнских сисек лапающих мужчинами залили спермой.фото член падает введении при Микунь японки школьницы порно фото фото белокурая девушка в зеленых колготках фото жоп в автомобиле Цивильск аптеке трибестан в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721