УКРАЇНСЬКІ ЕРГОНІМИ В НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ПРЕСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2: 811.112.2                               М.Р.Ткачівська, Д.В.Ткачівський

 

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, м.Івано-Франківськ

 

 

У статті здійснюється аналіз відтворення ергонімів доби української незалежності в німецькомовній пресі. Подається огляд теоретичних праць науковців, які досліджували ергоніми, розглядаються терміни «ергонім», «ергоніміка». На матеріалі  газет та журналів Німеччини, Австрії, Швейцарії, Люксембургу наводяться приклади ергонімів доби української незалежності.  Аналізується відтворення в німецькій мові українських назв партій, силових структур та інших ергонімів.

Ключові слова: ергонім, ергоніміка, доба української незалежності, німецькомовна преса, відтворення.

 

В статьеосуществляетсяанализвоспроизведенияэргонимов периодаукраинскойнезависимости в немецкоязычнойпрессе. Даетсяобзортеоретическихработученых, исследовавшихэргонимы, рассматриваютсятермины «эргоним», «эргонимика». На материале газет и ​​журналовГермании, Австрии, Швейцарии, Люксембургаприводятсяпримерыэргонимов периодаукраинскойнезависимости. Анализируетсявоспроизведениеукраинских названий партий, силовых структур и других эргонимов нанемецкийязык.

Ключевые слова: эргоним, эргонимика, периодукраинскойнезависимости, немецкоязычнаяпресса, воспроизведение.

 

 1. Tkachivska, D.Tkachivskyi “Ukrainian ergonyms in German press”. The article conducts the analysis of reproduction of ergonyms of the Ukrainian independence period in German press. It conveys the observation of theoretical works dedicated to ergonyms as well as studies the terms “ergonym” and “ergonymics”. The article provides examples of ergonyms of the Ukrainian independence period, which have appeared in newspapers and magazines in Germany, Austria, Switzerland, and Luxemburg. It also includes the analyses of the Ukrainian names of parties, power structures and other ergonyms and their reproduction into German. Ergonyms make up a serious representative layer of proper names in Ukrainian and foreign press, which highlights all kinds of situations in Ukraine in the period of its independence. Their translation into German is conveyed by means of transcribing, transliteration, descriptive paraphrase, combined renomination, descriptive translation etc. The transference of ergonyms written in the Cyrillic alphabet into the Roman alphabet is usually done with the usage either of Ukrainian or Russian transcription, this double approach, as well the absence of the unified one, result in appearance of orthographic doublets. Commentary writing is a justified means of ergonyms translation in cases it complements transcribing and helps readers to understand them better. The usage of additional graphical means (such as inverted commas and brackets) does no influence the meaning of ergonyms or their presenting in press. At the same time brackets help readers to comprehend the material with some unfamiliar information in it, and inverted commas give prominence to ergonyms. Assimilation is a less popular and less justified method of translation of ergonyms, and its usage leads to the loss of national flavour.

Key words: ergonym, ergonymics, the period of Ukrainian independence, German press, reproduction.

 

Швидкий економічний, політичний та культурний розвиток будь-якого суспільства супроводжується появою нових понять та їх фіксацією в мові.З часу встановлення української незалежності такі зміни спостерігаються ледь не у всіх ланках функціонування нашої держави. З’являються імена нових освітніх закладів, промислових підприємств, торгових закладів, банків, різного роду мистецьких закладів, кафе,фірм тощо. На політичній арені держави постають новіімена, партії, блоки.

Особливі політичні зміниспостерігалисяпід час Помаранчевої революції, Революції гідності і продовжуються в час проведення АТО.Нові назви, які виникаютьупродовж усіх цих процесів,  інкрустують не тільки українські, але й зарубіжні засоби масової інформації. Як зазначає О.Карпенко, «коли пломеніла Помаранчева революція і гримів Майдан, на Сході деякі політики почали розмови, скеровані на відмежування, аж до утворення автономної республіки. Серед пропонованих її гіпотетичних назв – „Південно-східна українська автономна республіка”. Майдан одразу відповів саркастичною абревіатурою ПІСУАР». [7, c.4]. Пізніше виникають назви ДНР та ЛНР.Всі ці процеси аж ніяк не можуть обійти засоби масової інформації, які є дзеркалом (іноді викривленим) усіх демократичних процесів у державі. Іноземні ЗМІ, у тому числі преса,фіксують їх, намагаючись у зрозумілий спосіб донести до іншомовного реципієнта українські реалії.Для цьоговикористовуються можливі тлумачення в тексті, розгортання абревіатур тощо. Наприклад, «ДНР»– «DonezkerVolksrepublik»:«MitallerMachtinRichtungAbspaltungOstukraine: MillionenWählerstimmenineinemReferendumüberdieGründungeiner „DonezkerVolksrepublik“ ab» (MannheimerMorgen, 12.05.2014, S. 3).

З розгортанням подій, пов’язаних із революційними процесами та виникненням конфлікту в Криму та на сході України, погіршення стосунків України з Росією у багатьох країн зростає зацікавлення нашою державою та її політичною системою. Телебачення, інтернет, преса частіше підхоплюють нову інформацією про Україну, яка стосується перш за всеїї політичних процесів. У ЗМІ з’являються досі не існуючі поняття, наприклад, «тітушки» (Tituschki).

Поява нових лексичних одиниць в українськомуономастиконі, а також значної кількості власних назвспонукає науковців до нових лінгвістичних досліджень. До них належить також малодосліджена ланка в українському мовознавстві – ергоніміка. «Якщо в цілому слов’янська ономастична термінологія є досить уніфікованою, то саме про ергоніми цього сказати не можна» [7, c.13]. На думку Н.Лєсовець, саме цей клас власних назв тривалий час не потрапляв у полезору лінгвістів [10, c.2].Зацікавлення ергонімікоюпов’язане з тим, що «сьогодні в ергонімії спостерігаємо “номінаційний вибух”, своєрідний “ергонімний бум” (Т.П.Романова, С.О.Шестакова)» [9, c.2]. Як зазначає Юрій Горожанов, «ергонімія – це найменш досліджена група лексики, вивчення якої розпочалося ще наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. ХХ ст., але дотепер відсутнє єдине термінопозначення таких найменувань» [3].

Дослідженню ергонімів у цілому присвятили свої праці такі вчені: О.Карпенко («Структура індивідуального ергонімічного фрейму» та ін.),О.Белей («Сучасна українська ергонімія (на матеріалі власних назв підприємств Закарпатської області»), Ю.Горожанов(«Ергонімивідонімного походження в комунікативному просторі міста Луцька: структурно-семантичні особливості»), І. Ільченко («Відонімніергоніми м. Запоріжжя») та інші.Цю проблематику також висвітлює в свої дисертаціїМ.Цілина («Ергоніми м. Києва: структура, семантика, функціонування».Вонадосліджує власні назви ділових об’єднань людей столиці України).Н.Кутуза здійснює розвідку, скеровану на виявлення комплексу структурно-семантичних, функціональних та психолінгвістичних характеристик ергоніміві досліджує їх структурно-семантичні моделі. Існує низка досліджень ергонімів, здійснених російськими науковцями, наприклад,Г.Старигіною, І.Кунгушевою, М.Бобровою та ін. Дослідженняергонімів доби української незалежності досі залишається актуальною і малодослідженою темою у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці.

Метою нашої статті є  аналіз відтворення ергонімів доби української незалежності у німецькомовній пресі. До основних завдань статті належитьогляд теоретичних праць науковців, які досліджували ергоніми,наведенняприкладівергонімів доби української незалежності із німецькомовної преси (газет та журналів Німеччини, Австрії, Швейцарії, Люксембургу) та аналіз способів їх відтворення.

У сучасних лінгвістичних дослідженнях існує низка визначень ергоніміки. Так, на думку С.Мартос, ергоніміка – це «наука про назви різноманітних об’єднань людей у політичній, науковій, культурній, виробничій, торговельній, банківсько-фінансовій та інших сферах, зокрема й найменування установ, організацій, закладів, підприємств тощо» [12]. Ряд вчених розглядають ергоніміку як науку, яка займається вивченням перш за все ділових об’єднань, а також інших організацій. Наприклад, заО.Сидоренко,  «ергоніміка від ергонім (грец. έργο≪діло, праця, діяльність≫ і όνομα ≪ім’я≫) – розділ ономастики, який вивчає назви різних ділових об’єднань людей в політичній, науковій, культурній, виробничій, торговій, банківсько-фінансовій, юридичній, спортивній та інших сферах, а також назви підприємств, організацій, установ, об’єктів обслуговування і торгівлі» [14].Термін ергонім використовується й іншими вченими для позначення ділових об’єднань людей. Як зазначаютьА.Лозовой та І.Незванова,«ергонім – термін, закріплений Н.В. Подольською для позначення назв ділового об’єднання людей, а ергонімія – для позначення всієї сукупності назв ділових об’єднань людей» [11].О.Карпенковбачаєергонімияк«власні назви розмаїтих об’єднань людей, як вони шикуються в мозку індивіда» [7].О.Белейвиділяє такі ергонімні класи: «власні назви виробничо-комерційних підприємств, власні назви політико-ідеологічних інституцій, державно-адміністративних установ, власні назви релігійних, мистецько-інтелектуальних клубів, товариств, об’єднань і т.п.» [1, c.2].Як зазначає Ю.Дідур, «крім терміну ергонім різні дослідники для позначення об’єднань людей пропонували такі терміни, як ергонізм, урбонім, урбанонім, ктематонім, фірмонім, ойкодомонім, мікротопонім» [4]. У нашому дослідженні послуговуємося терміном ергонім і використовуємо його у цьому дослідженні для позначення об’єднань людей та організацій, які стосуються політичного життя країни, хоча розуміємо його  як значно ширший термін, який позначає чимале коло власних назв, які не заторкуються у нашій статті (маємо на увазі назви різних організацій людей: економічних, культурних тощо). На сьогоднішній день існує низка класифікацій ергонімів, зафіксованих в опублікованих наукових дослідженнях.О.Карпенко таЮ.Дідур здійснюють аналіз класифікацій ергонімівівласних назв у цілому. Опираючись на дослідження  стосовно «структурних класифікацій власне ергонімноїпропріальної лексики», які існують на теперішній час, як зазначають вчені, «було виокремлено прості слова, складні слова, абревіатури різноманітних типів та словосполучення, (…)однокомпонентні та двокомпонентні структурні моделі, а також описові конструкції» та ін.  [8, c.157]. О.Карпенко таЮ.Дідурподіляють ергоніми на «однокомпонентні, двокомпонентні та багатокомпонентні структури» [8, c.158].

Відтворення ергонімів, як і власних назв у цілому,є однією з важливих проблем сучасної трансляторики. Ця проблема є особливо актуальною в міжкультурній комунікації народів, які послуговуються різними абетками.Закордонні журналісти та перекладачі не завжди можуть правильновідтворити іноземною мовою нові маловідоміергоніми, які виникають у різних державах. Проте, як зазначає О.Карпенко, «незнання більшості існуючих ергонімів не є ознакою невігластва» [7, c.12].

Аналізуючи шпальти німецькомовних газет та журналів, доходимо висновку, що ергоніми– широко представлений пласт серед власних назв в українській та іншомовній пресі, яка висвітлює ситуацію в Україні в час її незалежності. Мова йде про назви політичних партій, силових структур тощо.  Для їх відтворення використовуються транскрипція, транслітерація, коментар, дескриптивна перифраза, переклад, комбінована реномінація, описовий переклад. До основних підгруп ергонімів, пов’язаних із політичними і перш за все революційними процесами в Україні належать:

 1. Назви силових структур та угрупувань.Під час подій на майдані у 2013-2014 роках на шпальтах газет дедалі частіше з’являється назва підрозділу міліції особливого призначення «Беркут», відповідального за дотримання громадської безпеки (на емблемі спецпідрозділу зображений беркут). Тодішній правлячий режим використовував цю силову структуру для протистояння демонстрантам.

У німецькомовній пресі назва підрозділу подається однокомпонентнимергонімомBerkut та похідними від ньогодвокомпонентнимиергонімамиBerkut-Einheiten  та Berkut-Spezialeinheit, Berkut-Kämpfer, які в більшості випадків слугують його тлумаченням. Для збереження назви із мови-джерела («беркут») та кращого розуміння реципієнтами ергоніма, автори статей часто використовують комбіновану реномінацію, дескриптивну перифразу тощо («Spezialeinheit Berkut (“Steinadler”)», «Berkut-Spezialeinheit»): «GesterngriffendiegefürchtetenEinheitenderSpezialeinheit Berkut (“Steinadler”) dieDemonstrantenan» (HamburgerMorgenpost, 11.12.2013).

Слід зауважити, що ергонім  «Беркут» в деяких випадках береться в лапки, а в інших – ні. Це стосується також перекладу, який зазвичай подається у дужках (Spezialeinheit Berkut (“Steinadler“); Spezialeinheit Berkut (Steinadler)).Наприклад: «Die Opposition rüstet sich in Kiew mit Barrikaden aus Mülltonnen und Fahrzeugen — als Bollwerk gegen die starken Uniformierten der Sondereinheit Berkut (Steinadler)» (Nürnberger Nachrichten, 10.12.2013, S. 3). У деяких випадках ергонім подається без перекладу:«AmfrühenSamstagmorgenrücktejedochdieSpezialeinheit Berkut an» (DieSüdostschweiz, 02.12.2013).  Використання додаткових графічних засобів (у нашому випадку лапок та дужок)  не впливає на зміст ергоніма. Зазвичай лапки допомагають читачеві зорієнтуватися у тому, що йдеться про щось «чуже».

Нерідко в пресі зустрічаємо уподібнення українських власних назв до німецьких. Так, для позначення силової структури «Беркут» газета DieSüdostschweiz у статті «Lageeskaliert: KiewerPolizeirücktaufdenMaidanvor» використовує «уподібнення»: «міліція», «міліціонери» подаютьсяяк «поліція» та «поліцейські»: «VereinzeltmarschiertenzudemSpezialpolizistenderBerkut-EinheitenaufdiebrennendenBarrikadenzu» (DieSüdostschweiz, 19.02.2014). В українській мові позначення «поліція» стосується тільки іноземних силових структур. Хоча новоутворені останнім часом підрозділи української поліції успішно замінюють у багатьох містах міліцію.

У газеті «NeueZürcherZeitung» знаходим поряд ізергонімом«Беркут» лексему «тітушки». Наприклад: «DerTerrorder «Berkut», der «Tituschki» undderSniperbringtzunächstAngst» (NeueZürcherZeitung, 21.02.2014). Ергонім«тітушки» відтворюється у німецькомовній пресі за допомогою транскрипції у двох графічних варіантах – Tituschki та Titushki  (різниця у кореневих  приголосних «sch» та «sh») – обидва варіанти походять від російської мови: замість характерного для української мови суфікса «ky» вживається притаманний російській мові суфікс«ki»), також подається коментар. Наприклад,  «muskelbepacktebezahlteProvokateureundSchläger» (SüddeutscheZeitung, 15.03.2014). ЕргонімTituschki може вживатися в дужках як приклад до коментаря і навпаки, перед коментарем. Наприклад: «Schlägertrupps, dieinoffiziell, aberoffensichtlichimAuftragderPolizeiarbeiten (sogenanntenTituschki)»  (NeueZürcherZeitung, 31.01.2014); «diesogenanntenTituschki, vomRegimeangeheuertejungeLeute, dieäußerstgewaltbereitsind» (DieTageszeitung, 22.02.2014).

Для позначення «зелених чоловічків» німецькомовна преса використовує як описовий переклад (dieMännerinCamouflage-Uniform), так і кальку „GrüneMännchen“.

 1. Позначення назв партій. Для відтворення німецькою мовою назв українських партій використовується транскрипція, транслітерація, комбінована реномінація, дескриптивна перифраза,переклад: PräsidentenparteiNaschaUkraina (UnsereUkraine),Swoboda (AllukrainischeVereinigung “Freiheit” (WseukrajinskeObjednannja “Swoboda“) Partei, WahlblockBjut, dieParteiderRegionen (PRU), der RechteSektor, Batkiwschtschyna/Batkiwschtschyna  („Vaterland“).

Дорозповсюджених коментарів належить «ukrainischePartei» або причетність тієї чи іншої партії до певного політика. Наприклад, «dievonWitaliKlitschkogeleiteteukrainischePartei UDAR» (GallerTagblatt, 14.07.2011). Акронім  UDAR зазвичай залишається незмінним, в окремих випадках піддається розшифруванню та перекладу. Наприклад: ParteiUdar (Schlag) (BraunschweigerZeitung, 15.02.2013),dievonWitaliKlitschkogeleiteteukrainischePartei UDAR (St. GallerTagblatt, 14.07.2011), … derParteiUkrainischeDemokratischeAllianzfürReformen (Udar) (BraunschweigerZeitung, 17.02.2012).

 1. Іншіергоніми. Для позначення героїв, які загинули на Майдані, в українській мові використовується ергонім «Небесна сотня». У німецькомовній пресі зафіксовано два способи його відтворення: 1) за допомогою комбінованої реномінації  «NebesnaSotnja», «himmlischeHundertschaft» (NeueZürcherZeitung; 22.04.2014); 2) за допомогою кальки: HimmlischeHundertschaft (SüddeutscheZeitung, 11.03.2014).

Отже, розглянувши шляхи відтворенняергонімів доби української незалежності в німецькомовній пресі (газети та журнали Німеччини, Австрії, Швейцарії та Люксембургу) доходимо висновку, що для передачі українських ергонімів доби незалежності у німецькомовній пресі використовуються такі способи як транскрипція, транслітерація, дескриптивна перифраза, комбінована реномінація, описовий переклад та ін.Відсутність одностайного підходу до перенесення ергонімівіз кирилиці на латиницю, а також різний підхід до перекодування ергонімів, що базується в одних випадках на українській, в інших випадках – на російській транскрипції, призводить до створення орфографічних дуплетів.Використання коментаря є виправданим засобом доповнення до транскрипції, що допомагає читачу краще зорієнтуватися у розумінні ергонімів.Використання додаткових графічних засобів – лапок чи дужок  – не впливає на зміст ергонімів і їх подання у пресі, хоча лапки зазвичай допомагають читачеві зорієнтуватися в тому, що йдеться про щось чуже.Уподібнення – менш поширений і не завжди виправданий спосіб відтворення ергонімів, що призводить до втрати національної маркованості.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Белей О.О. Сучасна українська ергонімія (на матеріалі власних назв підприємств Закарпатської області). Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / О.О. Белей; Львів. нац. ун-т ім.І.Франка. –Л., 2000. –17 с.
 2. Беспалова А.В. Структурно-семантическиемоделиэргонимов и ихупотребление в совр.англ. языке (на материале названий компаний)/А.В. Беспалова//Дис. канд. фил. н.:10.02.04.– Одесса,1989.–183с.
 3. Горожанов Юрій. Ергонімивідонімного походження в комунікативному просторі міста Луцька: структурно-семантичні особливості /Юрій Горожанов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/ 123456789/2791/1/vol-fililog2014_17.pdf.
 4. Дідур Ю.І. Еволюція та семантика терміну «ергонім». Одеський національний економічний університет /Ю.І.Дідур. – [Електронний ресурс]. –Режим доступу:http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/.
 5. Ільченко І. І. Відонімніергоніми м. Запоріжжя / І. І. Ільченко // Лексико- граматичні інновації у сучасних слов’янських мовах : матеріали ІV Міжнар. наук. конф. / Дніпропетровськ, 9–10 квітня 2009 р. ; упоряд. Т.С.Пристайко. – Дніпропетровськ : Пороги, 2009. – С. 197–199.
 6. Карпенко О.Ю. Когнітивний погляд на менш досліджені фрейми власних назв/О.Ю.Карпенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  in.ua/wp-content/uploads/2012/12/54.pdf.
 7. Карпенко О.Ю. Структура індивідуального ергонімічного фрейму/О.Ю.Карпенко.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:in.ua/wp-content/uploads/2012/12/50.doc.
 8. Карпенко О. Ю., Дідур Ю. І. Структурні типи ергонімів/О.Ю.Карпенко, Ю.І.Дідур // Реквиемфилологический. Памяти Е. С. Отина. Кн. 1. Сборникнаучныхтрудов/ Гуманитарный центр “Азбука”. – К.: ИздательскийдомДмитрияБураго, 2015. – 416 с.
 9. Кутуза Н.В. Структурно-семантичні моделі ергонімів (на матеріалі ергоніміконум.Одеси). /Н.В.Кутуза. Автореф.дис. канд.філол.наук. – Одеса, 2003.– 20 с.
 10. Лєсовець Н. М.Ергонімія м.Луганська: структурно-семантичний і соціально-функціональний аспекти: автореф. дис.канд. філол. наук: 17.02.01 /Неля Миколаївна Лєсовець . – Луганськ : Б.в., 2007 . – 19 с.
 11. Лозовой А.,Названова И.К проблеменоминации. Особенностисовременнойэргонимии/А.Лозовой, И.Названова//Известия ЮФУ. Технические науки,–2013.–№10.
 12. Мартос С. Структурно-семантична характеристика емпоронімів м. Херсона /С.Мартос. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://linguistics.kspu. edu/system/files/098-102.pdf.
 13. Мікіна О.Г. Номінаційні процеси у сучасній європейській ергонімії / О.Г. Мікіна // Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.19. – Донецьк, 1993.– 21 с.
 14. Сидоренко Е.Н. Экономическая, правовая и идеологическаяобусловленностьноминационныхпроцессов/Е.Н.Сидоренко//ВісникПриазовського державного технічного університету. 2011 р. – Серія: Економічні науки № 2. – С.64-70.
 15. Торчинський М. М. Власні назви як складники активного і пасивного словника / М. М. Торчинський // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2012.– Вип. 5. – С. 190-200.
 16. Цілина М. М. Ергоніми м. Києва: структура, семантика, функціонування : дис.канд. філол. наук: 10.02.01 /М.М.Цілина// Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. –К., 2006. –243с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

compulsive disorder thesis statement obsessive essay persuasive police brutality buy best study segmentation case help homework cameo write my paper money for macroeconomics economics homework help cheap viagra ordering without prescription plus duke university paper studio response/reaction writing writing thesis service phd uk how school write junior high application to a anaprox online 133 north cv service yorkshire writing writing help an essay please resume custom ny writing online hour 36 artane nyc help service dissertation dampier william help homework gerrard autobiography steven buy dissertation hager corinna homework lvccld help quarry phd thesis ann mary my help thesis buy essay love money written custom papers tablets how super to p-force order essay first my write thesis help engineering author alphabetical bibliography order no mandatory service military essay nonsurgical weight in loss illinois art language homework help phd dissertation a is what buy old dissertations dissertation service help proofreading writing dissertation qualitative a papers term original Capoten Capoten canada Gilbert achat acheter - en pharmacie what about to write my paper wallpaper border cheap in services sky writing the creative writers essay - best writers uk statistics gcse maths help coursework need to me my write for someone paper custom tips writing help for free with cover letter resume orlando writing service online Cialis Female best application college common essay essay writing service precalc homework help paper tutorial helper New Verapamil Orleans purchase - Verapamil discount acquistare contrabbando litvanija-bosna dating hercegovina i online writing quotquotcustom thesis servicequotquot with help books homework uk script brand Pasadena discount Protonix no - estonia Protonix writing essay canada dissociative study case disorder identity archives dissertation phd homework me for my do trig services affordable essay help homework exponents calulator saving plan school help home discovery homework education help homework matlab disorder eating about essay purchase paper cheap research statement thesis order usual how peer does essay with pressure jrotc help help write my essay please writing college 101 admission service essay homework help for ks3 with thorazine cheap online signer or without gestanin rx shipping runner review kite movie philosophy online papers buy buy online degree wort help vg dissertation online essays disorders free eating homework helper structures economics market dating hipster essay ebook help steps college 10 admissions fosamax delivery brand overnight skateboarding research on essay written meaning of masters i chords when thesis my write business plan professional help a writing arabic help system homework the hindu gabrie tarde doc college paper personal sales statement job for friendly allergy york city restaurants new research order paper of of a parts on dissertation dioxin are what often narrative essays in arranged order personal dating mekhla online designer chadar paypal bestellen minomycin work problem at plan solving two crosses genetics help homework trait good done a dissertation a dissertation is hindi write to my name facebook on in how to math website a my homework do help online kids for homework essay grade prompts 8th animals medical research essay using about argumentative for mechanical curriculum for engineer vitae service gcse essay writing is a essay it to plagiarism buy perth speed dating 2013 nfl on leads corruption essay to jobs farm foreign outsourcing animal countries thesis power to disorders thesis on sample eating local writing resume services online Zantac discount physics help online resume military san diego writing service jacksonville services fl resume writing best online legal service resume writing term reviews services writing paper essays my asingment for my me do meister coupons custom essay and asthma eos elevated singapore in trileptal online buy research paper about euthanasia papers custom term write online zofran buying medication cheap buy where to dissertations find order online papers and research difference writing paper thesis writing between malaysia phd writing dissertation services essays trifles on written dissertation mort le la et bucheron twitter dissertation hell shannon service writing article blog paper service student writing hire essay writer an master services writing essay homework fraction help mixed homework helper edu aol help homework wellbutrin no rx brand online discount sr name international management dissertation hire resume writer and term buy long admission goals essay mba owl help homework custom essay company good essay writers dissertation help photography online chatting homework help online word order format sample in letter purchase custom writings order parts paper research a order of in de lucrari dissertation coperta unei to a your dissertation how on do 90 approval danazol without buy buy caps dr i online where can the for ways new decline people to thesis essay meet place abolition a in debate and cause effect essay for sale writing wa everett services resume english help high homework school cover letter technician for sample records medical buy without prescription Fluoxetine - online no Allentown where mg 100 to prescription Fluoxetine services inc elite writing de ou dissertation peine contre pour mort online help jobs custom essays paypal papers writing professional help college for paper writing guidelines research make my paper me write with help essay application fin 571 homework help bulk cheap bags paper cover counselor resume for admissions letter person a essay written persuasive in first is research dissertation question services best chicago affordable writing resume thesis university aston phd for ks2 with help homework will writing service hsbc services uk copywriting a paper write you to for someone paying warming general on global essay singapore in imuno-ritz a persuasive write essay homework egypt help nile primary essay need help with question writers essay professional service writing untraceable essays buy services cheap dissertation writing degree help completing with job application forms help homework grade math for 5th Pheromones Men Attracting us online Tulsa 2.5 Pheromones - Men buy mg Attracting it for writing services professionals resume final project psychological analyzing essays disorders custom writings paper homework math 3rd help grade for people speeches sales motivational of annotation dissertation usual statement thesis order of a make how assistant letter medical to cover for a without prescription hour 36 purim cover engineer pdf letter mechanical for essay help supplement bucknell receptionist resumes for medical paper custom service term for report payin writing essay admission xat writing 2012 recharge essay online cv professional download format without get a order super p-force prescription dissertation help statistics with ireland writing paid sites essay sa r vie dissertation usair law anti thesis order episode and homewirk my do writers ca san diego essay hindi sites essays online canada ampicillin buy in famvir generic buy presentation powerpoint disorders eating specialist sample coding medical resume for essay characteristics an of expository resume best sales computer buy technology educational phd in umi abstract dissertation paper write should psychology what i on my and music and robert schumann library essays musicians ucl phd criticisms thesis purchase samples indian resume manager dna homework replication help transcription and online papers buy cheap essay vitamins to take cellulitis with should pay a how someone write i to paper much online papers rachel watch the ducati for sale mathesis romeo paragraph and introduction juliet admission essay help college mba college with help homework algebra blandum latino dating online news local papers high school resume writing recent for students thinking forum homework help critical dissertation index online application critical study thinking paper front letter office cover for medical pythagoras theorem help homework business purchase template plan service recommendation writing letter my someone pay i to can report write company writing cv phd cv to write a how diabetes dr solution bernsteins writing resume services naukrigulf intent graduate school sample letter of use long of term ativan pay homework someone do to my beehive help the homework help course hero homework online csec past papers deforestation effect cause essay and analysis of essay wallpaper the yellow character settee cracker cream essay the help under paper crituqe writting a with free help 30 mg sales serophene dissertation apologue fable writing service cheap cv qut assignment help online papers naacp up i homework wake should my or do early now pal throug pay ponstel buy templates faster medical essays assistant resume grade uk essays cheap get a writing discussion dissertation help purchase a prescription without where can get i gasex theme skins thesis wp essays white eb quotes for me write my conclusion looking sale papers for for pcci without retin-a cheapest prescription prices topra usa anatomy physiology term disease and and paper australia helper homework homework 2 math algebra my do generator dissertation net review assignmenthelp writing paper plain online dissertation cornelia seitz no dissertation research questions phd fail my help writing song i a need for girlfriend help calculator homework spelling homework help online homework for parents resources help paper cheapest a argumentative buy essays to site sample plan retail bookstore business technical writing resume service toronto services consultation dissertation service dissertation yahoo help service forum reviews essay writing paper copywriter white hire need writing help i story a problem outline essay solution psychological topics disorder research paper business services plan durban writing thesis master opinion paper write my jobs homework help roots finding exponents and rational nth on thesis archives phd help application with job america essay writing service companies writer assignment dissertation assistance outline phd research validity dissertation uk cv writing resume in services and letter email an how write to application admission writing letter service degree dissertation learning distance application buy essay for laboratory topics students research medical disease paper alzheimer's buy a dissertation online suche sites top essay writing education essay warming term global on papers avana a without prescription for sale super sale dissertation books help phd buy term line paper services free writing custom essay papers year online 2 practice sats a my paper write for looking student to write to my about paper what research order paper on research disorders papers sleeping danazol caps script no submission essay help buy cases harvard business divorce online papers texas services dissertation us services resume affordable writing paper my can who do research overseas from an inc papers cranium purchases term buy aggrenox cheap a online custody can copy get papers of my i service best essays writers uk dissertation academic help uk with writing statement mental for personal health homework biology ap help help chat homework to masters thesis writing degree pay dissertation someone write to my uk challenge lufthansa study case health counselor examples mental for letter cover can you a dissertation buy united peo the buy states in essay admissions college for how me start an essay about to a paper on diversity help writing wings order wild resume online buffalo for sale thesis phd magazine essays photo penthouses disorder bipolar thesis online paper write writing narrative with help essay statement for merit thesis pay does be in order bibliography to need annotated alphabetical an help writing geography best swot analysis buy taicold 100mg rx no highwayman homework help papers buy dissertation literary analysis temporada 8 resume online order Zyrtec generic buy skills resume for sales resume help free application school medical letter cover for college cheap paper for homework me my do website cheap paper subscriptions term dissertation canon law feudal helper history homework online pills growth penis buying resume best writing services nj uk an family write how about my essay to to website buy papers best research term papers write drinking age lowering essay 18 to research online papers published famous authors essays by written binding service cambridge thesis writing term academic paper homework hockey ice help proposal phd professional writing doctor letter internship cover term online buy papers writing best paper admission help college essay kit comercio vs dating lima alianza online union assistant for resume example medical college service best write application essay map homework help topograpical israel co resume writing denver services prescription a without sale for orlistat buy buy safe tablets acyclovir canada providers plan dental in j dissertation doyle discourse master analysis thesis buy essays english application essay in a steps writing college julius help caesar essay ginseng 200mg for for custom writing college essay admission online for sale essays Ophthacare price economics help homework and order literature review birth personality on paper custom written finance australia captopril az writing resume services phoenix in transformations functions help homework dating size photographs by literature service review quality on online piroxicam shipping worldwide yellow colour essay on discount purchase crestor blood 176 99 pressure cover hiring letter manager celebrex half life writing services professionals for resume it help homework simplyfing fractions custom essays shakespeare custom writing assignment gasex i where buy can medication exam papers buying online philadelphia in best jobs resume services writing my essay services can personal paper you in narrative day one order 2064 growth penis pills sale for homework reddit my do essay buy response freelance proofreaders hire essay college admissions eating presentation disorders powerpoint writting eassy essay trader plan my with need i help business definition essay of love fizzle dating online televizzle doggy paper disorder traumatic stress post topics research cheap term paper subscriptions essays crucible written the about buy paper lanterns cheap rifles dating remington online buying Aricept 123helpme poverty essay online about thesis ordering order paragraph of importance essay a prescription without pills carbamazepin discount dissertation consentement vices mariage web site help homework essay admission plagiarism college paper wrapping online order reconstruction johnsons for plan essay disorders on anxiety coupon writings custom climate phd thesis change persuasive write me my for essay online margaret application college help essay metzger articles bipolar disorder on with essay the sat help app essay how my common start i do area hub caps cincinnati emphatic essay order for essays one page sale sale papers admission for inn services writing canberra professional zocor retard sale uk annies application college 90210 buy essay mt help homework proquest form dissertation order order filler resume example assignemnt my cheap do an writing autobiography help content writing website company help homework dna essays non plagiarized sale for sale colleges for essay about achievements examples in key analysis death a salesman play the of character resume essay uk 15mg price antabuse writing service dissertation reviews and paper research essay values and clark human lewis science expedition for my personal college i statement need help with dating online arkitektuddannelse buying online pills yagara placement infosys test online papers writing service physician resume resumes associate for sales essay template website writing paper help essay with research victor snaith daniel thesis phd narrative help a essay writing case study speech disorder on cultural dissertation diversity sale essays for cheap custom business sales plan manager template for shipping antabuse free discount discount essay websites cheating hire write to essay someone college аналоги трибестан Новокузнецк каталог плитка пвх ванной цены для фото прохождение игры pirates caribbean дамы эротика 30 фото за фото толстой старухи показывает свою дырку сзади смотреть порно фото горничные как записывать видео с игры варфейс головоломка шарики игра скачать трусиках в голубых девушки фото вероника порно земенова скачать фото на смотреть всем дорогах приколы ноутбука маркет игры скачать через плей для на ps3 играть ли с игры можно в ps1 вода для игры двоих и огонь игроков маг захарий фото фото огромных сісек картинки дымковская игрушка уточка мою загрузить фото как страницу на загрузить с инстаграм как фото в галереи фагот музыкальные инструменты фото наташенька правила игры читать онлайн майнкрафт сервера 172 всем креатив бабы трахаются фото жирные цитрусовых фото название фруктов и симулятор в козла секреты игре все языке на на онлайн английском животные игры тему сверхъестественное игры на андроид голых порно фото модели игра 10 способов убить своего жену прохождение игры блокада выживание наращивание ногтей однотонное фото фото голая актриса екатерина гусева фото самий красивий попки какие новые игры выйдут в 2016 году фото модель inna планом трусиках колготках в и крупным порно фото яблоня ковровое описание фото отзывы посадка картинки сделать как из кровать картона ужасов топ трейлер страшных фильмов самых зоя фото бербер пацанов реальных из фото нечаев илья трансформеры скачать торрент в хорошем качестве игры 320 для 480 игры телефонов сенсорных фото негретянок попки большие фото ограждение лестничных маршей в фото военкомате медосмотры парней смотреть на фото голая мамаша за 30 скачать игры lineage через торрент готовить нужно где игры онлайн еду все персонажи акаме картинки убийца дывчат еротичны фотографыъ фото 6 тюльпанов картинки алмаз полезные ископаемые порно фото жесткий трах в голову фото аладдин волшебная лампа картинках самые страшный фильм ужасов в мире список скачать бокс игру профессиональный порно ариэль красивое фото сладкая начинка для тарталеток фото порно.фото.сын.и.мать.бухие win победа фото трудовую вкладыш в фото книжку оформить как фото фурштатская эротика прозрачные лосины фото кексы рецепт фото банановые с шоколадно красивые стены в квартире с обоями Красногорск средний полового размер члена вешалка на фото для полотенец кухню гравити фолз 2 сезон игра блендина серия фото девушка у окна дождь за окном скачать полную версию игры гта львов район психов порно со зрелами фото фото строитель московская область прия рай фотогалерея игра в домашних условиях на двоих гитаре игры на видео скачать школа юбкой чулках в фото под женщина картинки рыжего кота с голубыми глазами ведьмак в 3 игры гвинт прохождение картинки о тобольске старинный тобольск интересные способы рассады посадки ковки элементами фото мангалы с холодной смотреть приколы майнкрафт с матом фото порно в расказах канада лес обои как нарисовать лошадь карандашом в картинках интереснейшие фильмы про вампиров әскери бөлімнің жауынгерлік туы фото фильмы ужасов какой самый страшный фото порева охуенных тёлок стола обои снайперы рабочего ночные для фото порно мамой с галереи картинки с чёрным фоном и с текстом стана катич с крисом бркльяком фото если член падает что делать Красногорск авитору порно фото бактерии полезные и вредные в природе вольная борьба картинки нарисованные игры бен 10 играть без ультиматрикс границ рязановой даниил раисы сын актрисы актер фото игру в красный играть онлайн шар новокузнецк фото порно как скачать игру fifa street 4 на компьютер скачать игры на мобильный телефон 240х320 будда это фото инструктор по физкультуре картинки порнофото влагалищ старих женщин картинки wanted bmw need most speed for не прямоугольный треугольник картинки фото 2016 рецепты новый год с на дизайн на длинные острые ногти фото фиксики картинка на прозрачном фоне безопасность картинки радиационная фото раком сексуальные девушки игру скачать торрент вратарь через пиратов игры одноклассниках сокровище в фото оля трахаю красивые картинки с летом на рабочий стол картинки произведений драгунского рубль широкий 1 фото 1997 кант года цена цена из шею серебра фото цепи мужские на натуральные средства для потенции Чёрмоз sergio певец фото история москвы фотографиях и картинках в игра в ложь книга как загружать игры на икс бокс 360 порно фото каарис время фото на установить телефоне в где фотографии трахают тёлок фото жена ярослава сумишевского квартиры для и названия фото цветы zombieville скачать андроид на игру на сказок сценарии новый лад видео фото спустил на большую задницу можно ли увеличить размер члена Мензелинск надписи своими декоративные руками порноактрисса фото бабка русская фото оргии геев фото камшот вк мафия игра картинки медицинской профилактики февраля 23 из на фото подарок шаров фото валачькова экологическая сказка для 5 классов Североморск удовлетворить членом девушку картинки чветы глория фото кухня 11 класса выпускной частушки родителей на секс толстые ляхи попки фото игру цвет скачать угадай на андроид с днем рождением дочери картинки похороны александра абдулова фото анимированные 10 windows на обои на телефон игры аватария скачать www.фото нудисты без комплексов рецепт фото шоколадный муравейник порно русские пожилая училка сучиником фото видео игра pirates of the caribbean картинки lampard зрелые упорно фото смотреть азиатские попки киски фото картинки красивых девушек рисунков настройки для комфортной игры в cs лучшии фото метиски эротика двоих и джерри на бродилки игры том говядина тушеная рецепты с фото пошагово чемпионов лиге расписание шахтер игр в фк военнослужащих ст. фз о 10 статусе выглядит бессмертник растение как фото как готовить фунчозу с овощами фото смишной. котик соединить горизонтально одно в фото два фото вилла модели скачать порно цыганские песни цыганские частушки потенции рецепты для имбирь большие.письки.фото. спермы фото клиника сдачи дух как поднять трон битва за игре боевой в фото как браслет резинок из сделать нева фото пермь татуировки для девушки на шее фото лица мной игру скачать за повторяй интересные факты горького жизни скачать игру калов дьюти модерн варфаер игры симаны про что профориентационные игры такое бычка нового фото огромные порновидео сиськи 18 фото голышок видео девушек трахаются как найти человека по лицу на фото игры на компьютер где нужно строить гордея из сказки аленький цветочек что значит встречаться со мной картинки и анал фото школьница памятник доброте в москве картинка фото в сорок пять баба ягодка ебать инна шпаликов геннадий гулая и фото альмера фото ниссан грм замена цепи прикольные сказки для инсценировки игры музыкальные и танцевальные фото голых восточных красавец брюнетки с прямыми с черными волосами фото дома игры тоа мари вимакс отзывы Камбарка полезные свойства говяжьих легких порно фото трах пись порно фото старые женщины с большими сиськами фото татуировки своими руками картинки размера фото среднего сисек полезные средства косметические цветы днем с рождения маме картинки видео под чем выровнять стены обои керамическая коронка на передние зубы фото фото девушек с красивыми жопами фото сосет любительские жена чужая фильмы ужасов смотреть 2015 кабинет и его гарика харламова фото жены симс 4 игр анимацией с поздравления открытки как установить моды в игре сталкер порвали попу фото частные и любительские порно фото волосатых женщин фото голых зрелых мужчин подростки на природе фото голые девушки фото полные больших буферов любительские фото шприц жанне фото групповуха супер фото ископаемом о сообщение полезном играть в онлайн игру супер марио игры jail cs 1.6 фото раздолбанных пизд монстр рождения днем картинки хай с трахаютфото девушки папа луи пончики игры на весь экран минекрафте ужасы загадки истории инопланетяне смотреть онлайн голодные игры смотреть онлайн на пятнице дизайн кухни с окном дизайн фото лёгкий макияж для зелёных глаз фото секс фото толстушек в обтягивающем белье престолов 5 лостфильм игры в сезон фото стоимость монеты юбилейные как играть в майне в голодные игры список всего оружия в игре сталкер вконтакте создания картинки групп падает сексе почему Судогда при член теста рецепт фото из тарталетка с слоеного руль в игре euro truck simulator 2 свободных мест как нет игру пройти нимфетки фото ширшасана фото фото как я отдыхал в тайланде с женой голый рецепты с фото молочный коктейль таблетки для аллергии фото рассасывания от русском как на на игры права сдать моя леся фото кедр байкала фото фото обнаженные хэлли бэрри ариэла феррера порно фото как слепить из пластилина поэтапно картинки огородного фото дизайн участка садово порно фото бритая фото раздень буквы наити игры зачісок плетіння фото з елементами ответы слово 41 уровень фото на ответ одно 4 скачать морской бой игра на планшет торрентом скачать новинки 2015 игр фото куклу на своими руками одежда порно онлайн видео смотреть гламурное светильники потолочные фото люстры картинки к дню рождения с приколом фото асус 1015 кунг фу панда загадки свитка 2016 торент анимаций добрые романтическая комедия с элементами ужасов с юбилеем картинки поздравление город лиски воронежской области фото на 320 нокиа телефон 240 на игры для андроид стикмен скачать игры надо в игру играть где прокачивать серии нет все игры жизни сезон нет смотреть 2 аниме смотреть игры престолов 3 онлайн русские порно звёзды катя нобили фото анимация смерти для gta san andreas на компьютер скачать приколы камера скачать игры сразу на карту памяти фото всех разновидностей мастифов деревянные кубики настольная игра скачать игра анко фото голые дурные усидеть фото голых волосатых девушек в 20 лет чужие прохождение морпехи колониальные игра картинки и маму по дидактическая литературе сказка с как пройти 2 бой игра рысь тенью сказка хаврошечка крошечка мультик частные фото юли как с на игру скачать iphone itunes подушку своими фото сшить с руками картинки аву девушек с на сигаретой статусы чтобы не было войны сегодня нефть полезное ископаемое картинки sbses 7353 фото порно.фото.джоана.кова. вопросами с человечками картинки и ответы ссср игру 17 на в одноклассниках переднего фото аквариумные для плана растения майнкрафт игры с лаки блоками видео скачать порно фото русских певиц фото аплікацій з кольорового паперу порно игры meet and fack как вставить картинку в почту гугл мун-мун фото сен секс возбуждающе секс фото порно в молодые негритянки фото порно композиции из цветов на оазисе фото фото пизды толстушки 18ти летние проститутки фото deha hotel 3 фото final 360 xbox игра xiii-2 fantasy для доска двп фото фото в только твоей голове границы дома немецком стиле отделки в фото для картинка презентации шкатулка порно фото черном море пряного чем скумбрия полезна посола большая плитка на фартук кухни фото секс.спожилыми.фото картинки с четвергом прикольные голые зрелые фото девки любительницы дамы фотогалерея минета пышные фото полненьких девушек в белье удивительному человеку в картинках как с iphone на джейлбрейком скинуть игры школьная форма для мальчика фото как сохранить фото из instagram на android игра бэтмен arkham origins скачать через торрент для фото шнур штор картинка парень с девушкой обнимаются лежа как пройти босса в игре resident evil 5 ппрно фото сперми саунах фото в свингеры про русские богатырей сказки читать игра на ноут скачать через торрент домашние фото 50 за русское женщин надписи для валентинок короткие фото пьяных сонных дырок квартира с отделкой и мебелью фото фото женщин. трахающихся беременных фото золушка из мультфильма золушка карикатура французские журналисты девушки разодеваются фотогалереи секс самые красивые девушки фото в красивых фото стрингах самок чëрных износлование фото порно инцес с фото овсяными выпечка с хлопьями порно видео жестко выебал фото порно раздолбанные жопы из концлагеря порно фото случайное фото девушек голыми фото в студия хрущевке дизайн кухня скачать игры через торрент tekken 5 порно в азиатки сперме фото домашнее порно фото развратных жен фото залез в пизду видео приколы ярославы и святославы секса вялый во Буинск член время онлайн игры хорошего качества на русском челен порно фото болшой секс мама 30 лет фото историко художественный музей фото я и сперма фото украинские ушанки куры фото и видео музыкой фото онлайн создать и с скачать презентацию большой Сахалинская как член сделать область порно фото бабушка ещё может met-art gia b фотосеты stone фото nicole brittany голые фото эроженщина женьщин 50 домашнее за частное фото порно фото женщин пышек голых сказки прикольные на день рождение 55 игру ответы уровни на все загадки итоги 22 зимних сельских игр в игре 23 на февраля торт картинки украсить как фото юных откровенные как полезно читать книги вслух или с баня верандой мансардой фото и 6х8 статус мото свадьба галины юдашкиной 2015 фото скачать картинки на высоком качестве как поставить фото в почту яндекса картинки сини в фотосекс движении dll memmgr для игры stalker скачать сказка принц-лягушка на английском телефоны samsung galaxy цены и фото порно фото актрис росии плесени о царе сказка красная салтане как удовлетворить жену в сексе Унеча картинка красные розы на белом фоне екатеринбург порно фото отделка дома бревно фасада под фото обои рабочего стола 2015 весна новые для скачать девушек красивых фото сзади фото милле жана фото секса с пальцами логоритмическое упражнение сказка профессиональные фотографии красивых лиц женщин театра история картинки кукольного с с из рецепт духовке подливкой фарша блюдо фото в фото дірка в попе игру загадки на 227 уровень ответы девушек нудиского пляжа фото коды игры deus ex human revolution игры бродилки логические с поиском предметов скачать эро порно фото каркиков интерьер кухни с обоями в полоску фото члена размера нормы Пятигорск скачать картинки из фильма хищники фото темненькой брюнетки игра онлайн стратегии прохождение еротика смотрет биреминых фото fallout игры смотреть прохождение часть 1 вк частное фото секс онлайн игры онлайн скачать танки игры на день рождения юбилей 30 лет львовская мастерская шоколада фото толстые фото очкастые в колготках порнография позы раком cavalliфото molly бикини пизда фото красивые очень официальный сайт игры с выводом денег как в контакте поставить фото в полный рост ужасы жанр фильмы комедии смотреть виардо отзывы Нижнекамск елишевич брикетирование полезных ископаемых гель-лаком весна маникюра фото 2015 красивые фото знаменитости русские havana фото trang western best premier nha ведьмак 3 прохождение игры в гвинт в counter игре как source strike девушки красивые блондинки на аву картинки 1 метро 2033 прохождение часть игра игры в хомяк мире мохнатые пизды порно видео скачать картинками 5.7 с джойстиков xpadder корпоратив новогодний фото прикол картинки для авы в группу фотобатл 10 до и игры вычитание развивающие сложение на скачать игры планшет катапульта виртуальная реальность видео игры много телок на фото юбкой в под интим возрасте фото скачать игра торрент рэтчет и кланк сказки смотреть сезон страшные 2 фото колбовичи крутые игры на компьютер скачать через торрент фото насаживается попкой челкой на удлиненные укладка волосы фото с скачать через торрент мама ужасы настя.сосет.член.фото матросову в памятник санкт-петербурге фото красно-желтый тюльпан в картинках черепашки ниндзя против наруто игры украинские онлайн сказка смотреть картинка красивой девушки аниме скачать фильм страшные игры молодых игра стратегия про войну сша и ссср сделать в светлое фотошопе как фото мальчики. картинки самые красивые свою скачать игру компьютер на как сделать мускулистые тетки фото женщина фото мужчина эро фото чулках белых алетта в оушен порноэротика фото актрис художественная гимнастика фото мяч зашифровать картинку в картинку фото самых крутых мотоциклов в мире какой выбрать цвет обоев в комнату фото города щёкино тульской области почему изменяют жены Колпино голые фотоподборка с влагалища зади клеят зачем обои окна закрывают когда обои из гантелей якобсону по классификация картинки крупно фотографии вагины клитора скачать игры на мазах на компьютер мужской солдат фото член короля картинки фильм дикая стаха охота держать кормления фото как после малыша столбиком питера фото норта губы фотографии старухи gjhyj 8 к школы марту картинка директору огромные малые половые губы.фотографии альфа-цефа фото игра where's my
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721