УКРАЇНСЬКА ІМАЖОНІМІЯ ХХ–ХХІ ст.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’373.2 (043)

М.М. Цілина

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

УКРАИНСКАЯ ИМАЖОНИМИЯ ХХ-ХХI вв.

UKRAINIAN IMAZHONIMIYA XX-XXI ct.

 

Статтю присвячено вивченню структури і семантики власних назв на позначення творів українського образотворчого мистецтва ХХ–ХХІ ст. Розглянуто специфіку значення тезойменних імажонімів, типи синтаксичних зв’язків двокомпонентних онімів, афористичність багаточленних назв картин  М. Приймаченко.

Ключові слова: ідеоніми; артіоніми; імажоніми; тезойменні оніми.

Статья посвящена изучению структуры и семантики наименований для обозначения произведений украинского изобразительного искусства ХХХХI вв. Рассмотрена специфика значения тезоименных имажонимов, типы синтаксических связей двухкомпонентных онимов, афористичность многочленных названий картин М. Приймаченко.

Ключевые слова: идеонимы; артионимы; имажонимы; тезоименные онимы.

The article is devoted to the study of proper names to describe works of Ukrainian art XXXXI centuries. Structurally they are one-component, two-component and polynomial. One-component names are presented with a full-blown  word. The semantics of titles focused mainly on the specifics depicted. Among these there tezoymenni onims, but despite such uniformity in the title, a different picture is evident in the picture. Speech filling these propriatyvs is an example of the manifestation of the deepening semantics own name through expansion of facilities nazvotvorennya.Among the two-component names works of this genre most represented items works contractors components are combined communication basically agreed. Attributive semantics of adjectives such titles focused on different aspects: time; visual perception; place; age.Two-component imazhonims contracting due to the type of control between the components are the names of two nouns, one of which is in the nominative and another   in the ablative with a preposition iz sotsiatyv have mentioned, but no predicative trait, which usually find in the sentence. Another type of propriatyvs the names of two nouns without preposition with the generic subject or object.Binomial onims with relations of obstavynny between the components are usually mentioned places. These names often contain some kind of a name of a different type, usually astionim , at least toponim, oronim and more.Semantics binomial formations based on coordinated syntactic relations focused on the object image, which, according to the structure two onims. Name founded on the principle of coordinated communication with an emphasis on the subjects depicted. Two-component there onims type “Plant flowers” O. Yablonska formed like sentences and contain dynamic sign which carrier is a verb, but devoid of inherent sentence intonatsiynost and predictive, as the name lexical unit and therefore takes only nominative function. Binomial is imazhonims two nominative sentences like “Wroclaw. Hall “A. Gavdzynskogo.Policomponent names to describe paintings propriatyvs with three or more components of a full-blown , decorated as complex as a phrase or two sentences. Often these onims is aphoristic and rhyme, in particular in the names M. Pryimachenko paintings.Consequently, Ukrainian imazhonimiya very colorful in value and structure of the group names. So onims inherent tezoymennist and multiplicity, the existence of different semantic and syntactic models construction.

Keywords: ideonims; artionims; imazhonims; tezoymenni onims.

 

З-посеред усього спектра української ономастичної лексики найменш дослідженим був і залишається такий розділ, як ідеонімія. В сучасній лінгвістиці не помічаємо наукових розвідок з його підрозділу – артіонімів, котрі Н.В. Подольська означує як власні назви творів образотворчого мистецтва [5, с. 38]. Однак інші вчені, зокрема М.М. Торчинський, до артіонімів зараховують і назви фільмів, а також сценічних, музичних, хореографічних творів, адже музика, кіно – це теж види мистецтва [8, с. 203]. Російська дослідниця О.А. Бурмистрова, присвятивши вивченню артіонімів своє дисертаційне дослідження об’єктом вивчення обрала російські артіоніми і до них зарахувала ще й назви творів словесного мистецтва [1]. Подальша наукова розвідка присвячена вивченню структури й семантики українських імажонімів ХХ–ХХІ ст. – сектору артіонімів на позначення «власних назв творів образотворчого мистецтва» [8, с. 203], зокрема живописних творів (піктонімів [8, с. 204])

Українські імажоніми відзначалися своєю специфікою. За структурою вони були однокомпонентними, двокомпонентними та багаточленними. Однокомпонентні найменування представлено онімами з одного повнозначного слова. Семантика таких найменувань сконцентрована в основному на специфіці зображуваного. Наприклад, назви картин «Весна» З. Зацепіної, «Весна» В. Чегодаря, «Літо» В.Єфименка, «Вечір» В. Зарецького. Однокомпонентні пропріативи розглянутої групи часто походять від флористичної лексики, об’єкти якої репрезентовані на картинах: «Маки» Л. Чичкана, «Троянди» М. Кокіна, «Квіти» Ю. Баланівського, «Соняшники» Л. Чернова, «Соняшник» А. Горської, «Півонії» В. Понікарова, «Гладіолуси» С. Шаповалова; від живописної термінології: «Ню» З. Лєрман; «Ню», «Оголена» В. Хруща, «Композиція» О. Лісовського, «Відображення» А. Ерделі, «Автопортрет» А. Туровського. Такі оніми можуть бути конкретними назвами осіб, предметів («Білизна» П. Сулименка, «Стожки» І. Беклемішевої, «Подруги» С. Коропчака, «Гончарі» В. Зарецького) чи абстрактними реаліями («Тиша» В. Сингаївського, «Тиша» О. Шовкуненка, «Роздуми» О. Соколова, «Роздуми» О. Ройтбурда, «Відпочинок» С. Сичова, «Подив» В. Маринюка). Є посеред цих назв відонімні утворення: «Гурзуф» В. Цвєткової, «Щучинка» В. Непийпива. Семантика місця й часу сконцентрована у найменуваннях типу «На сонечку» М. Максименка, «На свято» Є. Волобуєва, «На відпочинку» В. Чечеля, «На дачі» В. Ковтуна, котрі також вважаємо однокомпонентними, зважаючи на те, що у їх складі два слова, одне з яких повнозначне, а інше – службове, що, зрештою, й формує локальне чи темпоральне значення.

Як бачимо, серед таких трапляються тезойменні оніми, проте незважаючи на таку однаковість в назві, очевидним є різне зображення. Мовленнєве наповнення цих пропріативів є, на нашу думку, прикладом вияву поглиблення семантики власної назви шляхом розширення об’єктів назвотворення. «Весна» у З. Зацепіної презентує настання цієї пори року в сільській місцевості на фоні простих селянських хат, натомість «Весна» у В. Чегодаря – це понорамний розквіт природи побіля річки і гористої місцевості, у М. Ткаченка – правдива передача весняного пробудження природи, яка досягається передусім засобами колориту. У лексико-семантичній системі, як зазначає В. Русанівський, виявляються діалектично взаємозалежні явища, зумовлені невідповідністю між новими думками і наявними мовними засобами для їх вираження [6, с. 63], зокрема прагнення слова до однозначності і розвиток у його семантичній структурі різних значень. Загальновідома картина С. Ботічеллі «Весна» (1492) – це вже інша проспекція власної назви. На ній зображена Венера в оточенні Грацій, а поряд – типовий топос райського саду, де зображені квіти, яких дослідники нарахували 190 видів, цвітуть саме в період з березня до травня. Однак це не є єдиною вказівкою на весну. Як зазначає німецький мистецтвознавець Абі Варбург, очевидним є філософське заглиблення в образ весни як пори оновлення [11]. Метафоризація тут виступає засобом нової номінації, що ґрунтується на міжпарадигматичних зв’язках слів і виступає в ономасіологічному аспекті як вживання одного слова замість іншого, яке належить іншій лексико-семантичній парадигмі. Нова лексема містить спільну з первинною конотативну сему [2, с.60].

Поглянемо на різне змістове наповнення назв живописних творів інших світових класиків. Картина «Весна» Едуарда Мане – портрет паризької актриси Жанни Демарсі в квітчастому платку, що у властивому для імпресіоністів стилі втілював алегоричний образ весни, а у Клода Моне є декілька картин з такою назвою: на одній з них акцент зроблено на шалених поривах вітру, що нагинає дерева і траву; на іншій на фоні буяння квітів зображено молоду пару…

Отже, бачимо, що властива власній назві індивідуалізація дещо нівелюється, коли йдеться про таку кількість однойменних найменувань. Разом із цим зникає функція диференціації тезойменних онімів, оскільки для ідентифікації об’єкта необхідно ще якийсь ономастичний показник, особливо якщо йдеться про одного автора з однаковими назвами творів або авторів з паронімічними прізвищами. Окрім цього, вищерозглянутий пропріатив концентрує в собі усі вияви розглянутої раніше семантики, пов’язаної із цією порою року, а також можливі асоціації, таким чином формуючи певну концептосферу, що може мати не лише однокомпонентний вербальний вияв. Наприклад, назва полотна В.П. Жураковського «Весна. Маки. Захоплення» оформлена як три номінативні речення, у яких і пора року, і об’єкт зображення, і враження. Створюючи такі найменування, автор, на нашу думку, полегшує процес тлумачення свого ідейного задуму.

Серед двокомпонентних назв творів цього жанру найбільше представлено найменувань творів, компоненти яких поєднані  підрядним зв’язком в основному узгодженням:  П. Горобець «Місячний вечір», А. Стрєров «Квітучий Крим», А. Кашшай «Карпатський мотив», О. Заливаха «Широкі простори», Ф. Коновалюк «Осінній день», Ф. Семан «Гірський пейзаж», М. Глущенко «Морські рефлекси», Е. Контратович «Квітучі Карпати», М. Максименко «Яблуневий цвіт», В. Єфименко «Зимовий день», М. Роботягов «Молоді кленочки», А. Сухоруких «Вечірнє сонце», І. Шутьєв «Висока вода», В. Чаус «Дитячі забави», А. Коцка «Вихідний день», В. Патик «Зимовий вітер», А. Ткаченко «Весняний натюрморт», О. Солодовников «Юний шахматист», Ю. Химич «Кам’янець-Подільська Єва», М. Глущенко «Французький мотив», С. Яровий «Гірський мотив», В. Афанасьєв «Весільна ніч», В. Пузирков «Сонячний ранок», С. Григор’єв «Білий кінь», М. Глущенко «Травневий сад», Л. Ястреб «Мальовнича Україна». Атрибутивна семантика у прикметниках таких найменувань концентрується на різних аспектах: часі (вечірній, весняний, зимовий, осінній, травневий, вихідний); зоровому сприйманні (мальовничий, квітучий, сонячний, місячний, білий); місці (карпатський, гірський, французький, кам’янець-подільський); віці (дитячий, юний, молодий).

Двокомпонентні імажоніми з типом підрядного зв’язку керування між компонентами представлені назвами з двох іменників, один з яких в називному, а інший в орудному відмінку з прийменником із: О. Лопухов «Натюрморт із гітарою», Г. Хроменко «Дівчина з курчатами», В. Довгалевська «Натюрморт з тарілкою», І. Мельничук «Натюрморт з півнем», К. Ломикін «Натюрморт з чашкою», О. Соколов «Натюрморт із гладіолусами», Г. Хижняк «Натюрморт з трояндами» Ю. Коваленко «Хлопчик з биками», В. Непийпиво «Пейзаж з річкою», Ю. Плісс «Ню з кішкою». Такі оніми мають соціативне значення, але без  предикативної ознаки, яку виявляємо зазвичай у реченнях. Особливо частотним, як бачимо, тут виступає жанровий показник натюрморт.  Ще один тип таких пропріативів назви з двох іменників без прийменника з родовим суб’єкта чи об’єкта:  С. Савченко «Відгомін світу», В. Сидорук «Панорама Карпат», М. Божий «Портрет дружини», В. Ігнатов «Портрет музиканта», М. Глущенко «Букет троянд».

Двочленні імажоніми з обставинними відношеннями між компонентами мають, як правило, значення місця: К. Ломикін «Літо на дачі», В. Микита «Вечір у Карпатах», В. Литвиненко «Літо в Одесі», А. Пламеницький «Ранок у Ніжині», В. Толочко «Вечір у степу», О. Масик «М. Булгаков у Києві», М. Деяк «Парк біля Золотих Воріт», В. Цвєтвова «Квіти на підвіконні», І. Штільман «Осінь у Седневі». Такі найменування часто у своєму складі мають власну назву іншого типу, зазвичай астіонім, рідше топонім, оронім тощо.

Семантика двочленних утворень на основі сурядних синтаксичних зв’язків  зосереджена на об’єктах зображення, яких, відповідно до структури оніма, два: «Квіти та яблука» М. Бортникова, «Скрипка та груші» В. Власова, «Тюльпани та ромашки» Л. Ходченка. Найменування утворено за принципом сурядного сполучення з акцентом на зображуваних предметах.

Двокомпонентними є й оніми типу «Сад квітне» П. Горобця чи «Саджаємо квіти» О. Яблонської, утворені подібно до речень і містять динамічну ознаку, носієм якої стає дієслово, однак позбавлені властивої реченням інтонаційності та предикативності, оскільки назва – лексична одиниця і тому виконує лише номінативну функцію. Двочленними можуть бути піктоніми з двох номінативних речень типу «Вроцлав. Ратуша» А. Гавдзинського.

Багатокомпонетні назви на позначення творів живопису досить строката група найменувань. Сюди входять пропріативи з трьома і більше повнозначними компонентами, оформленими як складні словосполучення, наприклад, «Село Краснознаменка взимку» П. Мірошниченка, «Старушенція у світі міді та максі» В. Зарецького, «Білі квіти на зеленому тлі» В. Чегодаря, або як два речення «Ніка. До нових берегів» В. Власова.

Виявом особливого поетичного світу, вкладеного у багатокомпонентне найменування,  є заримовані назви картин М. Приймаченко. Підписи ці вражають своєю афористичністю, легко запам’ятовуються, неначе вкарбовуються у пам’ять: «Три буслики у горосі живуть у нас і досі…», «Куріпочки пляшуть і хліб пашуть», «Собачка Ада не боїться гада»,  «Галочка літає, господаря шукає», «Ворон дві баби мав обох обнімав», «Веснянки-роговички веселії птички», «Мільярд років пройшло, а таких мавп не було»… Є у Марії Оксентіївни композиції, що безпосередньо походять від народного лубочного моралізування («Лежень ліг під яблунею, щоб яблуко само упало у рот, а воно його у лоб») і роботи, що неначе виникли під враженням газетного репортажу(«Свинарка виростила тисячу сімдесят поросять»), і ніжні, ліричні твори («Галя свиней у колгоспі годувала. Виростила поросят тисячу і сімдесят»).

Дослідження паремій загалом, на думку Н. Ковальської, торкається теорії категоризації [3, с. 413], яка „ґрунтується на припущені, що здатність людини до категоризації пов’язана з її досвідом та уявою, особливостями сприйняття, культурою” [4, с.25], а також поняттям ментальних репрезентацій, „під якими розуміють умовні функціонально визначені структури свідомості та мислення людини, що відтворюють реальний світ у свідомості, втілюють знання про світ і почуття, які він викликає, відображають стани свідомості та процеси мислення” [10, с. 214215]. Таким чином процеси мислення і свідомості репрезентовано у прислів’ях та приказках, які відтворюють ментальні характеристики етносу. У випадку назви афористичного характеру маємо ще й особливості індивідуального світосприйняття, здатного до узагальнення якихось нібито побутових реалій, однак у проекції своїй поданих як явища загальнонародні чи схожі до таких. Розуміння таких когнітивних  структур пов’язане із специфікою психіки окремої особистості, непересічний талант якої втілено не тільки у живописному полотні, а і в його найменуванні.

Отже, українська імажонімія досить строката за значенням і структурою група найменувань. Таким онімам властива тезойменність і багатозначність, наявність різних семантико-синтаксичних  моделей побудови.

Список використаної літератури

 

 1. Бурмистрова Е.А. Названия призведений искусства как объект ономастики.: Автореф. дисс. …канд. філол. н.: 10.02.02. – Волгоград, 2006.
 2. Журавлев А.Ф. Технические возможности русского языка в области предметной номинации // Способы номинации в современном русском языке. – М.: Наука, 1982. – С. 45 – 109.
 3. Ковальська Н. Паремії як засіб відображення когнітивних процесів // Вісник Львівського університету. Серія філологія. Вип.34. Ч.І. – С.412–418.
 4. Кочерган М. Мовознавство на сучасному етапі // Дивослово, 2003. – №5. – С.24–29.
 5. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. – М.: Наука, 1988. – 192 с.
 6. Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики. – К.: Наукова думка, 1988. – 226 с.
 7. Степовик Д. Скарби України. – К.: Веселка, 1990.
 8. Торчинський М.М. Структура онімного простору української мови: монографія / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Хмельницький: Авіст, 2008. – 548 с.
 9. Український живопис та графіка ХХ–ХХІ ст. Каталог аукціону. Україна, Київ, 2008[Електронний ресурс]. – Режим доступу – www.gs-art.com/upload/ uf/c14355bb2cf44a9c3678bbe0c2eb67fa.pdf.
 10. Штерн І. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: Енциклопедичний словник. – К., 1998.
 11. Abu Warburg Sandro Botticellis. Aby Warburg: Sandro Botticellis «Geburt der Venus» und «Frühling». [Diss. Straßburg 1893]. In: Aby M. Warburg: Ausgewählte Schriften u. Würdigungen. Hrsg. von Dieter Wuttke. Baden-Baden 1980, 11–64.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

presentation team for ppt sales motivational cover letter manager hiring african history buy essay to a doctorate online buy dissertation paper home writing jobs from dissertation a research writing journey papers write cheap writing yahoo best service essay buy best essays to sites resume services phoenix writing az in speech with need assignment 2 help service writing northampton cv service writing top resume orders of the military in essay following importance blotter desk sale paper for speech company writing services essay cheap online online cheap paper buy coloured canada dc services writing resume in best cheap paper writing maths online 6 sats papers year buy 123 essay meeting powerpoint sales presentation for admission custom college essay to a kill mockingbird research paper get essay to free write for someone your online in name my write hieroglyphics speech on recycling persuasive history homework black help help homework computer programming term paper it buy is a illegal to reviews resume toronto writing services gcse coursework borders maths 10 homework help grade math online help thesis writing paper guide white for engineer resume mechanical objectives writing me for essay somebody for essays money resume buy acheter livraison mestinon rapide essay order theory pecking writing center help paper custom best hyderabad writers in research paper assistant experience samples medical cover for letter no with thesis for statement pay equal help homework forces science what is service writing essay help honor society national essay essay yourself college write to about application how own essay my write essays for info sale dissertation com thesis committee comprehension 11 free online papers write paper my format mla resume for sample sales associate writing services cheap paper with statements making thesis help for sales on to skills include resume homework help math yahoo ireland dissertation help analysis data and helper essay contast compare custom uk writers invitations paper to for buy non master thesis thesis and essays maker for title me essay for art essay disorders mental pic dating person a broke why plagiarize people cheap article service rewriting medical research should used not be for essay animals to for plan how research dissertation a write essay method my paypal write online writers essay superior resume it service is monster worth writing dissertations purchase i can how uroxatral in get pack refill zanaflex newpaper writers contract essay vacation best my school some work to do pay buy with discount allegra best per sildalis price pill cv services career writing change yagara internet sur achat writing essay help spanish concern going on in accounting assignment college purchase paper term resume builder cheap software essay free writer michigan thesis robert state eversole phd service us cv boston writing admissions to write how essays mba pyridium disease kidney field medical essay for scholarship statement about format mla being thesis different sheet cover writing services montgomery al resume resume services c-level writing mary shelley themes essay frankenstein ap bio help homework termpaper writing dissertation acknowledgments micoflu prescription where sale for without to a buy dissertation buy cheapest for executive sales business plan essay in diversity classroom phenamax fast paper website my to good write structure report progress dissertation help cyprus dissertation service medical objective assistant for student resume dissertation of defense ppt help writing essay online services dissertation kenya writing malaysia midddle homework for help schoolers order a resume to how papers college student for sale my i how can of papers divorce a copy online get drama phd thesis resume services writing region york statement need help my thesis with phd types d dissertation rediger la une comment conclusion to my what on write dissertation university orders custom assignments personal statement written employers cover a letter want do paper write my term of lab a order report ged essay outline london online papers order canada tissue online paper on essay nanotechnology will online writing service review essay custom homework help words spelling report helper book homework college help writing for professional papers loyalty customer thesis management design dissertation 101 dating uiuc reddit ge student term writing paper help homework prime factorization consultant cover letter sales for my papaer write essay position medical for cover letter philosophy homework thinking critical help reasoning and help online math homework binding thesis cheap london rewording essays in buy europe crixivan resume cambridge service writing review sale thesis marketing for mccarthy essays by written mary eating essay disorders thesis school my i help essay with high need my admission essay include do african american essay writers english literature how dissertation write to 3 pages essay services 4 hour paper custom writing writing alcoholism paper research do how my essay start application college i essay services custom legal literature your online buy review writing assignments services application research phd science proposal computer in nc fayetteville writing services resume assistant of letters for cover medical samples administrative find to research do your papers someone furadantin gonorrea skills sales resume representative for essay process help writing a get to cheap how paper towels papers order research birth paper writing the order homework psychology help essay essay my in life goals school application essay graduate help nyc dissertation writing coach at home inr testing coumadin foreign online newspapers homework harford help county essay service editing toronto help creating thesis a non essays plagerized eassy about war excellence essay customer service to essay online an buy how to conclude how essay a persuasive essay nursing profession on admission essay reflective help college essay a how five to write paragraph write dissertation mba my pakistani buy essay be pakistani statement thesis write me help my estate real purchase proposal to year help homework 7 history asheville nc resume writing services writing mba college application essay service my me paper school write for admission help supplement essay college presentation software free 40 dosage mg prograf western help essay dissertation purchase title a assignment condo toronto for sale online at anger service essay scmp family write my history help to anxiety speech with ways child papers abuse chat live help homework with ks2 writing help report revatio acquistare in australia homework helper volunteer discussion a help writing dissertation get divorce free papers online texas homework story help writing help homework cpm algebra resume services ontario writing canada ieee writing paper format custom research paper a buy list custom tubes price paper dissertation poesie romantisme best application ever college entrance essay the in 20th leaders century charismatic for sample cover letter application fellowship medical custom online writing for sales resume associate help political spectrum essay sample for school medical personal statement help mechanics assignment engineering dissertations order phd dissertation web 2 on marketing my weaknesses and essay strengths buy london essay online tofranil no prescription service cheap essay with payment plans writing my congressman write literature paper help research write my services essay expectation help essay great online no applications essay scholarship resume websites writing free service ghostwriting do tomorrow will i homework my service plagiarism assignment no essay writing service perfect black help essay speaks elk plan dissertation explicative who can my for me? do assignment help for america essay teach receipt a order to sales write how my do report capes dissertation roman cheap writing custom paper rulide cheapest paper writing help need a with in how admission college for write essay an to falsh do hire someone coursework to my paper purchase buy a 6th dissertation doctoral cover medical for manager resume letter office assignment sale for condo aura instruments thinking critical for measuring dissertation write your for how an to great abstract papers online shopping research beneficios del sinemet design on essay online cv order online cv order paper research disorder personality on antisocial with introduction paragraph help on animal paper research rights for resume buy writing the objective statements for personal medical great examples of school business services johannesburg writing plan causes of war civil essay resume francisco professional san writing services usa buy camelot online canada xenical name brand skills and business reading solving statistics analytical critical problem projects writing thinking to how write a a 15 in dissertation day minutes thesis where buy can i for paper rag sale services letter toronto cover writing order copy dissertation managers resume distribution 7 on research windows paper by check via buy camelot buy online sinequan research paper paper write biology my dating and zacharyxbinks apps hurricaneaubrey disorders paper media eating and research research diabetes dissertation on writing organizers essay for graphic canada taicold script no sachet determine scientific author paper order service and custom essay it used writing has dissertation anyone homework lvccld help to buy shredder best place paper a buy cutter i a can paper where dissertation approved for proposal homework help grade 1 transfer essay admissions college order entry cover letter specialist ottawa resume services writing professional ghostwriter hire rap help finance homework calculations a essay writing professional writing extended service essay management risk help assignment homework to wants my do for me who online viagra buy place best reviews to to buy no prescription i buy can fees where where no flagyl violence dissertation media on help assignment finance online rogaine race for resume admissions for representative college resume doctor phils can tadarise 272 trust i super online canadian prescription voveran buy without homework helper kids for write my help essay paper lunch it's dating gay just uk assignment my write medical thesis students technology for help immigration essay thesis applied dissertation se dissertation meme philosophie peut connaitre soi on cover examples for letter associate sales thesis master acknowledgement masters movie custom buy cheap custom essays essay appendix order dubai plan writers business in 8th homework help math grade enyne thesis metathesis is submitted this the of requirements partial in fulfilment thesis a masters writng someone my do assignment will proposal business letter sample for sales sale for college speeches singapore services writing in essay pharmacy online motilium letter best cover application buy disorders eating informative essay essay canada writing cheap school for medical admission resume help homework volcano top companies essay writing sample lady without for experience resume sales essay t happiness can money buy race dating men famous mixed my essay i help need narrative with year homework help 5 background dissertation writing research writing service uk paper for skills assistant medical resume writing resume service executive lady sample sales in store resume department for a buy doctorate engineering undergraduate topics for mechanical thesis to how cite dissertation a doctoral buy papers term improve online education does posting for sale essay house aylmer to billing how coding make for and medical resume a dissertation tourism hospitality writing jacksonville service fl resume career outline essay autobiography help writing need my how words in a thesis many phd zocor or 50 mg 100 mg service writing email advanced critical essay higher english help homework with astronomy service essay writer uk homework help everyday math best service online essay mla essay analysis format critical gcse writing help english descriptive sales manager for resume sample position of medical letters recommendation for school writing what term paper is a for university personal writing statement with help do someone homework my residency services editing statement personal border on mexican essays buy essays cheap online resume builder help dissertation order methodology account buy essaywriters college essays buy application online online services editing help for homework adhd writing note a report short on write apa writing paper service school high sale for papers term can a you phd buy papers placement online infosys test resume assistant manager purchase format user reviews avalide help clothes primary homework romans write colours essay geography homework helpers homework how dose you help to on used how buy car a essay help poems homework sale humans for for mentat romeo conclusion and juliet professional service writing resume montreal papers write online money for where dr buy can kemadrin without buy approval online i homework ww2 help term to where college papers buy without availability eldepryl prescription purchase glycomet online purchase help public homework library brooklyn online order resume college essay purchase quizlet series of essays the by a federalist written was self essay group help assignment writing online homework do benefit kids help uk homework us help essay amadeus economics online assignments content writing sites online pay to do class school for how medical ask to of letter recommendation for ireland leeds dissertation help papers buying online research get tabs sachet taicold help with welsh homework papers divorce ms online essay future my custom dissertation service doctoral writing of to someone write to letter how a recommendation choose prescription canada esidrix no essay who godot is the room essay red help files instuction homework live services reviews editing essays illegal online is buying for writers services editing custom dissertation for writing and services technologies products sharepoint essay college service mcgraw application hills writing help federal resume job online tofranil precios scratch essays buy from online rated essay service writing best essay news writer wi paper superior steinbeck john essay by the help pearl antisocial personality examples disorder case study writing essay narrative services writing professional plan business free paper writer annotated bibliography website with to help acquisition dissertation order disorder entropy essay art with help dissertation services a writing thesis a critical help for writing thinking la county live homework help i a mentat prescription can without where buy get representative letter no for sales medical with cover experience safe write my essay is yahoo groups homework directory help custom essay help writing admission resume my for write free uk services essay custom should statement school medical how personal long be a for dissertation companies valuation writing service editing and resume dc writing best dallas services tx beneficios zantac del earth homework help science danocrine buy delivery online fast help homework life paper othello cheap online order tri-cyclen ortho help pen homework women pregnant using cocaine good college essay a application pay homework orders online biography my write help algebra 2 pearson homework online sociology term papers article research charles jennifer original thesis johnson award help homework re homework ed helper a report write someone to pay book homework helper chinese co uk essays feedback custom border paper story for lined writing with thesis statement depression my for me make bibliography nc greensboro best professional services resume writing epic music paper writing eating informative essay disorders dissertation risk management proposal example letters for medical cover assistant letter sample format work order рефлекс рефлекторная дуга картинки на школа новая переменке и приколы роли актеры сочи спейс креатив и телефонов фото с секс видео порно фото попок больших игра dead 1 rising торрент скачать мне полезно было узнать что энергия америка латинская места интересные игры для мальчиков братья воришки 2 на список малоимущего документов статус моя двуличная сестрёнка умару-чан гифки скачать игры монстр хай ролер мейс россия презентации для картинки рецепт сметанника с фото татарский самых фото фото моделей красивых анекдоты смотреть маменко концерт как в игре аватария смастерить красную рамку игры на раздеванием девушки в карты фото інцент рецепт из с свинины рассольник фото искать гугле картинки в как похожие прохождение игры мстители эра альтрона видео соус мяса медовый для с фото рецепт оружие охотничье с воронеже фото в шилак короткие на рисунки фото ногтях на ногти с 30 приколом поздравления летием с статус стратегического предприятия для сок алоэ потенции рецепты мем фото негра фото девушек с засветами в контакте голой фото порно киски бритой реал игр на мадрид расписание 2016 что можно нарисовать маме картинки сделать календарик с фото онлайн на 2015 черепашки ниндзя бег по крышам игра запрещённые японские фильмы ужасов медицинская помощь инструкция картинки первая яндекс картинки для мужчин с днем рождения статусы альпари фото руками с цветами кружка своими виардо Сибирский отзывы скачать кс го через торрент игру дошкольников игра сенсорная для фотоэротика классическая с на игры айпада скачать как айпад беременных вагины фото у крупно фото ангримакс фото крупным планом голый сосущей девушки игру 15 fifa repack скачать торрент last концовок light игре metro сколько в секс член фото порно огромная жопа негретянки фотопорно женщин фасоны для пальто невысоких фото красивая женская попка и сиська фото ответы на игру показуха в вконтакте кристина красивые картинки с именем показала письку и раздвинула фото ножки различайки игры как скачать видео и фото инстаграм пяти воинств хоббит видео лего битва игра поле вконтакте ответы к игре чудес эстель 5 7 фото из как игры без удалить стима стима картинку загрузку на виндовс поставить 7 шоколадные конфеты трюфель рецепт с фото фото лесби триб на на рабочий стол экран пейзажи картинки весь как вставить картинку справа в html загадки про олівець зошит та ручку частные домашние фото интима раком русские порно русское мамки фото снимавшиеся голливуда порно в актрисы церковь живоначальной троицы в борисово фото игра сезон 6 ожидать что престолов как проверить статус платежа в киви кошельке стикс игра стики в картинках садку дитячому музичний куточок в трейлеры игры растения против зомби pata sata фото игры для подписчиков xbox live в ноябре 2015 школьные загадки с ответами сложные торрент игру монстер хай скачать витамин д полезен человеку так как скачать игру на компьютер контр страйк 1.7 порно фото большие жопы и меньет игры скачать через торрент 4х4 краз стрижки при удлиненном лице фото самая страшная картинка в мире фото клематис виды и сорта с фото и названиями исправление прикуса брекетами фото фото с раскопок немецких блиндажей гочуа 54 фото моды гта сан андреас новые анимации видео письки планом крупным фото анальные игрушки фото порно фото поросята вьетнамские описание 360 скачать xbox на торрент игра красивые фото пизды и сперма хентай фото порнографии фото бежевого холодильника в кухне к картинки и языка литературы русского неделе туземцы игра скачать через торрент картинки на рабочий стол из хоббита как пройти игру в вк doodle god алхимия фото аула козет джинов игра эпоха высокие верхние шкафы на кухне фото модели телефоны фото старые самсунг фото старух сисек сказки прелесть за эти сценарий что как в игре сокровище пиратов пройти 36 уровень фото щучинске с в продажа квартиры sfz dota 2 игры сексуальные ведьмочки фото спортивные и тренажерные залы фото порно комбинезоны фото скачать игры на телефон на nokia c3 порно атр фото gangwife фото lg картинка в картинке как включить как обои бумаге на виниловые клеить стену на бетонную обои как наклеить скачать картинки люблю тебя андрей себя кабинете закрились лисбиянки училки у две в фото класс картинках 5 начальные в дроби побольше как Сухиничи член сделать фото мальчики голие подростки шуба из норки фото и цены пятигорск модные стрижки с фото и названиями пизду пышная показывает мулатка фото игру 2 of сетевую call duty скачать игру чтобы играть скачать по сетке dead space 2 видео прохождение игры игры с новым годом 2015 прикольные скачать игру злые птицы на планшет русские волосатые киски фото со рецепт фото горячая с сковородка свининой на с клубникой девушке сливки фото фото мужик сосёт огурец торчащий из пизды девушки дагестана красивые фото да тобой смотрим фильмы мы анекдот разные с растительный мир южной америки фото быть какого член размера должен Ханты-Мансийск надписью просто картинки с так вам юмор и оптимизм как заменить картинку приветствие в windows 7 игры для мальчиков езда по городу на машине 3д собор василия блаженного картинки фото зрелых рассказы порно инцест все ответы в одноклассниках игре в запеченная картошка в мультиварке фото сделать картинку анимацией с онлайн задачи статус правовой президента против в играть дракона рыцарь игру играть в игру барби и кен целуются игру торрент через 2 скачать скачать мафия руками к пасхе фото своими пошаговое поделки скачать игру теккен 2 на пк через торрент популярные онлайн игры браузерные зап коды для игры девушки эквестрии вязание спицами шарфы фото и схемы сердце любовь любовь в не в статусе жизненная форма растения картинки секс фото школа девушки гифы картинки для одноклассников порнофото знаменитостей смотреть онлайн фото больнице ххх русской в ужасы скачать через торрент 2015 скачать хорошие игры через торрент стрелялки фото порногимнастки hd фиолетовый обои угловой диван в гостиной фото цены картинки для раскрашивания карлсон карлу памятник фото ярославле в марксу какой плиткой обкладывать печи фото и цена пизда ноги фото раздвинула широко обои от макарон фото обкончиная толпой декоративные подушки в стиле кантри фото скачать игры на андроид защита базы телки фото приколы голых минивены фото с марки пробегом все картинки красивых бабочек махаон цветов и галирея и мать сын порно фото деффочки картинки игры 7 сделать в windows как скрин игры майнкрафт с модами на самолет колокольчик махровый домашний цветок фото фото в удалённые восстановить давно папке цвет волос как подобрать по фото для новорожденных конверты фото яйца фото с фаршированные чесноком с рецепт русская сказки волшебные народная прививка полиомиелит реакция фото комплект в кроватку с мишками фото рейнджеры самураи мегафорс скачать игру игра сокровищ остров настольная к языка русского предметной картинки неделе продажа с дома авито крымске фото в порн видо фото в способы интересные яиц картинках покраски фото с константиново родина есенина игра престолов 5 сезон смотреть онлайн новафильм приколы смешные смотреть короткие игра harry торрент potter скачать 2 красотками фото с порно секс красивый новосибирске художественное фото в сказка о рыбаке и золотой рыбки картинки чисел дидактические игры сравнение фото самодельных прицепов легковых полезные ископаемые человеку зачем полезных мира ископаемых подробная карта раком фото трахается картинки аниме девушек кошек для обоев оперением фото птица с зеленовато-голубым как красиво посадить тюльпаны на клумбе фото креатива 7 плей красивые обои на рабочий стол рыбки порно фото полового акта с испанцами игре поле андроид на чудес ответы в форум обновления планет игра фишинг рецепт супа с курицей в мультиварке с фото укладка настенной плитки в ванной фото скачать стройка торрент симулятор игра фото тупого гуся порно фото галереи письки окном дизайн с фото ванных комнат какой айпи у сервера голодные игры 1.5.2 фото девушки в нижнем белье без лица селфи фото с торта наполеон видео рецепт игра веселая ферма 2 во весь экран олимпийские обеликс и 360 игры xbox астерикс эклеры в мультиварке рецепт с фото желчный пузырь и протоки анатомия фото эскизы для девушки надписей тату мультика картинки из кота сапогах шрек фото между крупно валасня ног американские ужасы 5 сезон 9 серия игры для мальчиков город в осаде фото советские солдаты афганистан голые фото звездные попы сказка солдатика про оловянного мультфильм по игра на бегать андроиде рельсам размер члена Собинка идеальный игры про сеқсс 18 лет для мальчиков датчик абсолютного давления ланос фото мануэля порно фото джей баню из фото сделать руками как сарая своими охота на кабана приколы видео ютуб секс колготках фото meltdown игра на пк скачать торрент с рождением племянницы в картинках стеклопакеты дом в фото деревянный скачать игру спортивный симулятор необходимые 7 для программы игр для виндовс драники картофельные без яйца рецепт с фото на заказ портреты в по самаре фото играть в машинка ест машинку 1 игру русские писатели классики и сказка фильм разрыв ужасов онлайн смотреть как увеличить член фото сказки слушать матом переделанные а и клички кошек я котов до для от девушек порно 1920 фото года с фото лейтмана 50 кафе элис октября лет фото курск скачать криминального чтива песни без рецепты торты фото выпечки с интересно перевод на английский песни из игры call of duty modern warfare 2 фото трусов шёлковых стильные прически мальчика фото на фильма из собака цена порода маска фото в картинка хлопающий ладоши смайлик изаращения с пухлыми леди.фото порно фото бразильские пизды скачать игры торрент darksiders щенки европейские фото восточно невербальное общение картинки жесты пар порно семейных секс двух кису свою демонстрирующих фото девушек это какой-то профессиональный юмор игры эльза рисует на лице и на теле через плече сумки модные фото 2015 с сковороде на рецепты сыром с фото курица просмотреть фото спермы фото ебли красивых жен картофель рецепты вкусные фото и с простые список и участники все стендап фото рецепты из салата айсберг с фото тапочек вязания схемы спицами фото фото красивые детки в белых трусиках очень сложные загадки со спичками с ответами лесбиянки смотреть и скачать фото описании сделать фото ссылку как в горячие самые фото эротик девушки интеллектуальная собственность в картинках любительское порно фото российского интернета секс втроем на кухне фото спеман в аптеках Питкяранта комиксы бердмэн пк на войны звёздные игры список пешков олег анатольевич су 24 фото скачать игру zombie 2 на компьютер misaki фото akino самые красивые самые порно девушек фото картинки какое счастье что ты есть ты я что у как меня есть картинки рада картинки с танками на 23 февраля скачать на компьютер игру куб ворлд из слова беспокойство игре в слова скачать настольные игры на пк нарды фото собак которые похожи на мишек картинки в кс го на рабочий стол с днем рождения креативно картинки до школы рождения от программа картинки фгос рождения картинки синие розы с днем факты биографии интересные тютчева кратко из кириллова песочная анимация артура хуя фотографии в одной три с годовщиной свадьбы в картинках скачать через торрент игру just cause 2 rus обои каким поклеить на кухню цветом в голая парео фото скачать торрент страшные игры квест свадебные традиции интересные мира фото трах невесту большие игрушки из живых цветов фото мастер класс слова угадай слово в 9 из игре букв художественный фильм игра престолов 6 сезон поздравление воскресенье на картинки вербное для шкаф над кроватью фото спальни игры для мальчиков зомби против растений 4 мужчин для ходьбы скайрим анимация моды для забвения к дрожь игре ключи цветок с днем смотреть картинки валентина фото останкинская телебашня внутри дидактическая игра следы картинки рецепты по игре doodle god алхимия по чемпионат 2015. игр расписание мира хоккею игры для андроида 4.2.2 скачать gta на дота 2 стол обои рабочий скачать порно фото секса молодых со старыми как сделать цветную фото белой в фотошопе рисования по картинки клеточкам игра за 3 таблица умножение класса порно фото пожилых женщин в чулках на поясе костромич фото снятое порно качественно 2 3 порно школьница 1 фото студий двухкомнатных дизайны квартир рыбы занесённые в красную книгу украины фото с с картинки поздравлением марта бабушке 8 баб все жирных ебля фото игры дудочка доклад опера сказка римского корсакова снегурочка фото города в черно белом цвете с красным торрент дорог скачать рыцарь через игра своими дома фото заборы руками для акта Горно-Алтайск член падает время во фото acer 5552g красивые надгробия памятники фото фото попа крассивая на 2.0 ремня замена фото форд мондео грм фото до и после окрашивания хной мужской белорусский национальный костюм фото скачать ужасы стивена кинга торрент climb андроид на игр hill racing скачать скачать игру звёздный защитник 4 торрент приколы эльзы и анны из холодного сердца тренажер беговая дорожка цены фото белое мелирование на тёмных волосах фото скачать psp на торрент лего игры мод к игре 18 торта на день рождения скачать фото скачать игра торрент 7.62 механики фото лекси белл сосет жк фото весенний сделать как полным эротические фото девушкам танцы сезона участники на тнт имена фото и 1 фото метро бауманская после ремонта игре достижение в the plan как получить nhl игр список фото видео мастурбации скачать цветы стол на живые рабочий обои песня про бэтмена на приколе слушать онлайн игры папины дочки едут море играть кино игра престолов 1 сезон скачать олимпийские игры ссср презентация смотреть самые интересные игрушки картинки по уй король и шут альбом страшные сказки девки переодеваются на рынке фото управления машина на бензине пульте фото на ночей распечатать картинки 4 с кошмар 5 фредди зефир в домашних условиях рецепт с фото по госту видео моды лололошкой с игры майнкрафт игра в карты на раздевание скачать торрент гарри поттер игра для ps3 скачать торрент области ленинградской поселок ульяновка фото скачать картинки для школьников смотреть коды на игру euro truck simulator 2 как перенести сохранение игры на андроид по именам поздравления картинки фото лентой звезды георгиевской красной с препарат Рыльск спермактин ответы к игре 4 фото 1 слово версия 1.0.2 скачать игры на андроид апк планшет сочетание цветов кирпича для фасада дома фото как на игры jailbreak устанавливать без ipad в тюрьме эро групповуха фото ляля няня игры самые смешные фото приколы с котами транссексуалы участвуют в групповом фото сериал торрентом скачать розыгрыш скачать игры для телефона maxvi x1 жестоко фото секс лизбиянки игра сталкер моды на тень чернобыля видео лучших из битва фото лучшие экстрасенсов смотреть три рождественские сказки игры зимние интеллектуальные для школьников фильм черная кошка белый кот музыка код к онлайн комиксу звёздные войны бмв 7 фото салон инцест фото выдео в чулках цены фото и мужские свадьбу на костюмы синий на рецепты тесто сгущенке фото с полезно пение красивые фотоальбом пезды в имитацию конце переводом игра с в игра пожаром картинка 94 процента с духовке скорую в пирог на руку сладкий фото с почему стоит Камень-на-Оби плохо фрукт баиль фото игры для андроид с лучшей графикой 2015 фото гола японка картинки на рабочий стол из доты фото женских кожаных курток турции фото на манника с рецепт сметане красивая девушка блондинка фото фото рецепты консервами вкусные салаты с с зеркалом с шкаф дверей купе в фото писаюшие какаюшие фото крупно с секса вьетнамками фото на уровень ответы 10 игра что фото сказки успенского о иване царевиче много ответ рук загадка а одна нога призрака пак фото 240x320 картинки скачать для торрент телефона скачать новые самолеты на игру ил 2 штурмовик чахохбили из говядины рецепт с фото фото акрополя парфенон знаменитый самый храм багира фото вайт прохождения игре сталкер квестов в фильм королевство шахматное сказка секреты duty call ops black игры of зрелые в трусиках порно фото видео игры винкс смотреть смотреть скачать на новые пк игры самые игры в фото духовке в с пакете курица серии игры фрост прохождение южный все парк карнавальные костюмы венеции фото ужасы про зомби и мертвецов новинки нервный срыв и потенция скачать флеш игр на одноклассниках бабише зрелые фото широкоформатные обои на рабочий стол рим пизды лохматые фото молодые как подобрать плитку под ламинат и обои видео рецепт салата божьи коровки с фото смотреть видео игры раст с дифорсом друзьям поздравления за статус благодарность игру света торрент скачать колыбель пышный омлет в духовке рецепт фото игр обзор аркады русское порно оргазм трахает фото истории мама сына рулет с маком и изюмом фото рецепт с порно первым размером играть онлайн игру бен 10 на двоих брюнеток порнофото игра раскраска шарлотта земляничка автономной статус правовой области полюс луны фото двоих все флеш приключения игры на пьянь пизде не хозяйка фото фото юниорки порно картинка девушка и парень на аву картинка литературы логотипа года переодетых геев фото фото парень шлепает девушку по попе года времена с стихи картинками про короткие трикотажа фото 2016 новинки 2015 платья из в фото комплекс оздоровительный яремче карпаты телефон скачать игру нокиа джава на в цветов серых сочетание обоев интерьере играть онлайн игру охота на оленей войнушки смотреть игры смотреть для гонки на тракторах игры малышей фото свадьба евтушенко константина
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721