ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКИХ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ-ЕПОНІМІВ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1’255.4

Куликова В.Г.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут», м.Київ

 

Трудности перевода французских медицинских

терминовэпонимов: культурологический аспект

TRANSLATION DIFFICULTIES OF FRENCH MEDICAL

EPONYMS: CULTURAL APPROACH

 

Статтю присвячено дослідженню французьких медичних термінів-епонімів з позицій культурологічного підходу. Зокрема у роботі висвітлюються труднощі перекладу медичних термінів українською мовою і встановлюються шляхи та способи їх подолання.

Ключові слова: медичний термін, термін-епонім, культурологічний аспект, труднощі перекладу, французька мова, українська мова.

 

Статья посвящена исследованию французских медицинских терминов эпонимов с позиций культурологического подхода. В частности, в работе освещаются трудности перевода медицинских терминов на украинский язык и устанавливаются пути и способы их преодоления.

Ключевые слова: медицинский термин, термин-эпоним, трудности перевода, культурологический аспект, французский язык, украинский язык.

 

This paper is focused on the investigation of linguistic and cultural peculiarities of French medical eponyms terms. In particular the article determines the difficulties and ways of its translation into Ukrainian language. The eponyms terms take a significant place among medical terms. Their titles, due to various cultural conditions for the French and Ukrainian medical science development, contain the names of scientists, researchers, doctors, etc… The eponyms terms study allows to identify the evolution of clinical disciplines, diseases, diagnosis process. However, the use of eponyms in medical texts is exposed to some effect of cultural and national specificity. Such impact represents a considerable difficulty of translation. The analysis of this group of terms has shown that the large number of their synonyms, the use of different names in identical terms, or, the use of the scientist name in one of the languages, forces the translator to resort to extralinguistic search: determination of the term origin, of a researcher professional activity, etc.

The article also revealed that translation difficulties of eponyms terms related to differences in the Ukrainian and French classification, medical nomenclature system, research methodology, etc. These differences necessitate to apply the various transformations with the view of medical terminology adequate translation such as concretization, generalization, modulation and descriptive translation.

Key words: medical term, eponym term, the difficulties of translation, cultural approach, the French language, Ukrainian.

 

Сучасна лінгвістика характеризується стрімким зростанням інтересу до медичної термінології, зокрема, важливе місце займають проблеми перекладу у галузі медицини. Медична термінологічна лексика як складова мовної системи постійно змінюється за рахунок появи нових лексем та змін у структурі, її інтенсивний розвиток зумовлює виникнення нових термінів, наповнює новим змістом уже існуючі, а отже їх вивчення з позиції лінгвокультурології і перекладу і визначає актуальність даного дослідження.

Значне місце серед медичних термінів займають терміни-епоніми, в назві яких в силу різних культурологічних умов розвитку французької та української медичної науки закарбовані імена вчених, дослідників, лікарів, тощо. То ж метою статті є встановлення лінгвокультурологічних особливостей французьких термінів-епонімів та виявлення труднощів їх перекладу українською мовою.

Мова, як основа людського буття, пов’язана з усіма проявами життя окремого індивіда і мовної спільноти в цілому [1, с. 77]. Особливості національної культури проявляються також і в наукових текстах, в яких можуть відбиватися особливості мовної картини світу: «вчені теж почасти невільники своєї національної свідомості, в тому числі і своєї національної мови» [4, с. 67].

Інформація, що містить слово-термін, може інформувати про сам факт існування відповідних реалій, про джерела їх появи, а також про рівень розвитку культури народу. Вивчення етимології терміна дозволяє визначити час і місце його появи, встановити процес утворення терміна, розкрити взаємодію зовнішніх і внутрішніх мовних факторів [2, с. 80].

Однією з особливостей медичної термінології є її постійний розвиток: з’являються нові або ж багатозначні, синонімічні, антонімічні терміни, витісняються застарілі терміни, додаються одне або два імені до вже існуючого терміну-епоніма. Усі ці процеси залежать і від світогляду носіїв мови, і від їхнього лінгвокультурного середовища. Так, у медичних текстах одне і те ж поняття може належати до синонімічного ряду термінів, що мають однакове значення, або позначатися різними термінами-епонімами залежно від культурної специфіки окремих регіонів, наприклад: maladie de Bourneville – maladie de Bourneville-Brissaud – phacomatose de Bourneville; хвороба Бурневілля – хвороба Бурневілля-Бріссо – факоматоз Бурневілля – хвороба Бурневілля Пелацці.

Водночас, французькому терміну-епоніму може відповідати український термін, що містить інше прізвище. Наприклад, еквівалентом incidence f de Blondeau (особливе положення голови при рентгенограмі, що дозволяє щонайкраще візуалізувати додаткові пазухи носа) в українській мові є проекція Уотерса. Французькі джерела визнають поєднання incidence de Waters синонімом до incidence de Blondeau, але епонім, що містить прізвище французького лікаря, є набагато більш уживаним. Тобто, використання епонімів в медичних текстах піддається значному впливу національної специфіки, що становить значну перекладацьку проблему, особливо, за умов відсутності багатьох епонімів в двомовних словниках.

У медичній лексичній системі існують терміни-епоніми, які увійшли до медичної термінології в XVI-XIX століттях. Саме завдяки цим термінам вивчаються етапи становлення та розвитку медичної науки, еволюція клінічного мислення і діагностики, а також пріоритет того або іншого ученого, країни. Поряд з «класичними» термінами-епонімами з’являються нові, що відображають винайдення нових методів дослідження та діагностики захворювань, виникнення нових хвороб та, відповідно, створення препаратів для їх лікування, тощо.

В термінах-епонімах, що позначають різні симптоми, синдроми і хвороби, закарбовані імена вчених-лікарів, які вперше їх описали або вперше застосували цей метод лікування: maladie f d’Addison-Biermer – хвороба Адісона-Бірмера; maladie de Parkinson – хвороба Паркінсона; œdème de Quincke – набряк Квінке; syndrome m de Brissaud – синдром Бріссо.

Велику групу становлять клінічні терміни-епоніми, що відображають назви окремих частин органа, тканини, клітини, найбільш поширені методи дослідження, морфологічні теорії або наукові відкриття, що отримали широке визнання: appareil m de Golgi – апарат Гольджі; ventricule m de Morgagni – Морганів шлуночок; stress-réaction f de Selye – стрес-реакція Сельє.

Ці терміни складають значну частину медичної термінології і збільшують і без того величезну синонімію: maladie de Basedow – maladie de Basedow-Graves – goitre exophtalmique – goitre toxique; хвороба Базедова-Грейвса-Перрі – дифузний токсичний зоб; cryptes de Lieberkühn – glandes intestinales;ліберкюнові залози / крипти.

Більше того, самим термінам-епонімам притаманне явище синонімії: syndrome d’Aldrich – syndrome de Wiskott; синдром Віскота(-Олдріча).

Відзначаємо також вживання термінів-епонімів, де вживаються два, три і навіть п’ять прізвищ лікарів, які одночасно описали ці хвороби, ознаки, симптоми і синдроми або відкрили метод, що дозволив визначити цю хворобу: syndrome d’Albright-Butler-Bloomberg – синдром Олбрайта-Батлера; syndrome de Cauchois-Eppinger-Frugoni – синдром Кошуа-Епінгера-Фругоні; syndrome de Laurence-Moon-Bardet-Biedl – синдром Лоренса-Муна-Барде-Бідля.

Ці терміни ілюструють взаємозв’язок, постійний розвиток і спадкоємність в медичній науці.

Медичні терміни об’єднуються в лексико-семантичні групи певною внутрішньою організацією на основі спільного поняття. Зокрема аналіз медичної термінології дозволив нам виокремити такі найголовніші лексико-семантичні групи медичних епонімів:

 • анатомічні терміни: polygone de Willis (cercle m artériel du cerveau) – Вілізієве коло (артеріальне коло головного мозку); antigène de Forssman – антиген Форсмана; phénomène de Piotrowski – великоберцово-стопний рефлекс Піотровського; fibres de Müller – волокна Мюлера (циркулярні волокна віячного м’яза ока);
 • назви хвороб: paralysie de Bell – параліч Белла; adénofibrome de Brenner – аденофіброма Бреннера; maladie d’Apert – акроцефалосиндактилія Апера; amyotrophie de Zimmerlin – аміотрофія Циммерліна; angine de Vincent – ангіна Венсана; syndrome de Marburg – апінеалізм Марбурга; sclérose de Monckeberg – артеріосклероз Менкеберга;
 • симптоми хвороб: signe de Barre – больовий симптом Барре; symptôme d’Aschaffenburg – симптом Ашаффернбурга; symptôme de Bogorad – симптом Богодара;
 • збудники захворювань: virus de l’encéphalite de Saint-Louis – вірус енцефалита Сент-Луіс; agent d’Eaton – збудник мікоплазменної пневмонії; bacille d’Eberth – збудник черевного тифу;
 • методи досліджень та лікування: technique de détraction de Harrington – метод витягування за Харингтоном (при лікуванні переламів хребта); procédé de Gilbert – метод пальпації за Жильбером; technique de Seldinger – метод Сельдингера (метод введення катетера в кровоносну судину); méthode de Antyllus – метод перевязування судин при аневризмі за Антилусом;
 • хірургічні операції: amputation de Farabeuf – ампутація голені за Фарабефом; valvuloplastie de Toupet – антірефлюксна операція за Тупе (при шлунково-стравохідному рефлюксі); méthode d’Ernst et Halle – хірургічний спосіб лікування щілини м’якого піднебіння за ернстом і Халле;
 • медичні інструменти і прилади: pince de Crile – гемостатичний зажим Крайля; forceps de Palfyn – акушерські щипці Пальфіна; albuminimètre d’Esbach – альбумінометр Есбаха (для кількісного виявлення білка в сечі); appareil Eléma – ангіокардіограф Елема; rasoir de Lagrot – бритва Лагро (для вирізаних шкіряних лоскутів);
 • назви медичних препаратів та індиферентних речовин: protéine de BenceJones – альбумін Бенс-Джонса.

Загальновідомо, що культура як система народних цінностей і комунікативних стратегій може становити певну перешкоду на шляху досягнення еквівалентності у перекладі, тому що, навіть, володіючи однією і тією ж мовою, відмінності в культурному досвіді людей інколи призводять до збою в комунікації [3, с. 175-180]. З іншого боку, переклад медичної термінології вимагає величезної відповідальності, адже найчастіше йдеться про здоров’я або, навіть, про життя людини. Працюючи з медичними текстами, перекладач стикається з цілим колом проблем, що не обмежуються знанням власне медичної термінології. Адже, як показав аналіз термінів-епонімів, їх велика синонімічність, уживання різних прізвищ в ідентичних термінах, або ж, взагалі, уживання імені вченого в одній з мов, змушує перекладача вдаватися до екстралінгвістичних пошуків, які полягають у встановленні походження терміна, професійної діяльності того чи іншого дослідника, тощо.

Переклад термінів-епонімів становить певні труднощі, пов’язані з розбіжностями в українській та французькій класифікації, медичній номенклатурній системі, методиці досліджень, тощо.

Так, в українських медичних текстах вживаються синоніми ангіодерматит Фавра-Ше і вохряний дерматит, тоді як у французьких зустрічається найменування dermite  ocre, а епонім angiodermite  de Favre et Chaix практично не використовується (незважаючи на французьке походження лікарів). Стосовно науковців російського походження, можна зазначити, що такі епоніми, як maladie de Bechterew (анкілозивний спондиліт – хвороба Бехтерєва) і épilepsie de Kojevnikov (парціальна епілепсія Кожевнікова) у франкомовних текстах вживаються, тоді як епонім хвороба Боткіна у французькій медичній практиці не застосовується. Проте, слід звернути увагу на те, що використання термінів-епонімів більш характерно французькій мові, тоді як в українській здебільшого спостерігається відсутність прізвища: appareil  d’Emerson – апарат ручної вентиляції легень; eczéma chronique de Rayer-Devergie – есенціальна екзема, нейродерміт; méthode de Brophy – метод уранопластики. Крім того, поширеними виявилися терміни, коли в перекладі вживається одне з прізвищ, наприклад: érythrodermie ichtyosyforme congénitale de Brocq et Lenglet – вроджена іхтіозиформна еритродермія, іхтіозиформний дерматоз Брока; filtre de Seitz-Werke – фільтр Зейтца; érythromélalgie de Weir-Mitchell – еритромелалгія, хвороба Мітчела.

Труднощі перекладу також часто обумовлені наявністю термінів на позначення ідентичних понять, в складі яких в різних мовах вживаються прізвища різних вчених: échelle d’Armaignac – таблиці Снелена; gérodermie d’Apert – синдром Гілфорда; ictère splénomégalique de Hayern – гемолітична анемія, синдром Мінковського – Шофара; infiltrations pétéchiales de Welsch плями Тардьє.

Досліджуючи культурологічні особливості обох мов, ми виявили цікаве, на наш погляд, явище, коли у назві терміна зазначається походження вченого: gale de Bœck – норвезька сверблячка; maladie de Cheyne – англійська хвороба Чейна.

Зупиняючись на лінгвістичних відмінностях обох мов, відзначимо, що у французьких текстах номінальна частина епоніма часто опускається, що ускладнює розуміння терміна і, відповідно, його переклад, наприклад: Lasègue négatif → Проба Ласега – негативна. Pas d’indication à Waaler-Rose → виконання проби Волер-Роуза не показано.

Подібні відмінності призводять до необхідності застосування різних трансформацій з метою адекватного перекладу терміна-епоніма. Так, поширеним способом передачі українською мовою французького терміна виявилися конкретизація значення: opération de Dieffenbach – ампутація стегна за Діфенбахом; maladie de Dubois – абсцесс Дюбуа; méthode  de Bauer – гістохімічний метод виявлення полісахаридів за Бауером. Менш поширеним є генералізація: encéphalomyélite infectieuse funiculaire – хвороба Редліха(-Флатау), endocrinose hyperostosique de Morgagni-Pende – синдром Морганьі.

Значне місце у відтворенні французьких медичних термінів-епонімів посідає описовий переклад: méthode de Baizeau et Trélat – хірургічний метод усунення щілини піднебіння за Безо і Трела; épreuve de Bing – техніка інструментальної акуметрії, заснована на вимірі абсолютної кісткової провідності; appareil d’Abbé-Zeiss – камера Аббе‑Цейса (для підрахунку клітин крові).

Разом з тим, роботи останніх років все більше переконують у тому, що терміни-епоніми в значній мірі сприяють правильному розумінню текстів і полегшують професійне спілкування. Безсумнівною перевагою таких термінологічних одиниць є їхній інтернаціональний характер.

Таким чином, проведене дослідження дозволяє нам зробити висновок, що серед медичних термінів значне місце посідають епоніми, які вживаються на позначення хвороб, методів діагностики чи лікування, медичних інструментів, названих іменами своїх першовідкривачів. Вивчення термінів-епонімів дозволяє встановити еволюцію клінічних дисциплін, захворювань, діагностичного процесу, а також формує термінологічну компетенцію медиків, оволодіння ними фаховою мовою. Однак, використання термінів-епонімів в медичних текстах зазнає значного впливу культурно-національної специфіки, що становить значну перекладацьку проблему, особливо, за умов відсутності багатьох епонімів в двомовних словниках. Крім того існує проблема невпорядкованості медичної термінології, значна синонімія термінів-епонімів у французькій та українській мовах, що перешкоджає міжнародному обміну інформацією, адекватному перекладу наукової медичної літератури.

Перспективи вивчення медичної термінології ми вбачаємо у висвітленні особливостей функціонування термінів-епонімів у суміжних до медицини галузях.

 

Література:

 1. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка: учебное пособие / Николай Федорович Алефиренко. – М. : Флинта. – 2010. – 360 с.
 2. Володина М. А. Когнитивно-информационная природа термина: на материале терминологических средств массовой информации / Майя Никитична Володина. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 127 с.
 3. Тимко Н. В. Фактор «культура» как переводческая проблема и способы его нейтрализации / Наталья Валерьевна Тимко. – М.: ЗПУ, 2010. – № 4. – С. 175-180.
 4. Хроленко А. Т. Основы лингвокультурологии: учеб. пособие / Александр Тимофеевич Хроленко / [под ред. В. Д. Бондалетова]. – 5-е издание. – М.: Флинта, Наука, 2009. – С. 42–77.
 5. Lexique de terminologie médicale (dictionnaire). – Mode d’accès : http: // www.georges.dolisi.free.fr/Terminologie/.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

someone your free write essay get to for do c programming homework my online brainfuse homework help australian writers assignment obcych wybrancy online dating doctor resume mbbs personal statement medical for school tips for writing tent business sample plan hire writing top custom companies prices without - cheapest visa Arcoxia Mont-Laurier Arcoxia lowest prescription buy online homework english 9 grade help management thesis phd write the numbers letters of ratios help homework comparing uni help with essays king dream lear essays help henry the homework 8th xdating scam site checker japanese in written essay paper online order india scrapbook loneliness on persuasive essay literature american essay help writing service the best what is professional resume autobiography my to how example write cholesterol of names medications common business masters thesis writing service vancouver resume do math someone my homework to english help ks3 with homework i write my argumentative essay should what on dance dissertation roma online dating 1953 la vacanta crossing term border on a paper delays of essay university application illinois on deforestation essay for objective manager statement resume sales interactive dating guys for games help proposal writing research about essay wedding customs online psigma prueba dating antes writers essay based uk essay 9 writing admission custom com wrting description for papers admissions sales buy can i thesis where resume sample for profile for online black men dating tips skills order teaching higher thinking help urgent homework web assignment help thesis development in phd administration essay behaviour prosocial distinguish between and altruism buy essay book jacksonville writing resume services florida professional writing resume nashville service tn residency services statement personal writing une de rediger dissertation comment philo essays home furnitures about personal essays nursing online english writer essay order essay deductive aciclovir zovir activity essay service community someone write report can my dating online people stds for with for geography help homework services cv singapore writing for reviews buy resume writing my to forgot essay write i year geography 8 homework help purchase dissertation year homework help decimals rounding culture dissertation gnrale letter of intent estate real purchase without english order prescription poppers discount mail royal services angeles business los plan writing chicago sophia bush mouse dating cast pd - generic Ophthacare Ophthacare prescription tablet no Oaks Thousand i get can without a purchase where prescription mentat paper psychology a buy online buy Rhinocort Bakersfield prescription without Rhinocort brand availability - statement examples for summary resume sales do to website homework my online niciodata impreuna dating assignment optimization help gcse help pe homework homework your for pay thesis phd image on segmentation help proposal dissertation accounting and finance hip hop services ghostwriting service dc writing resume federal mechanics engineering homework help Lafayette - online vergleichen Clarithromycin purchase Clarithromycin preise box jane austen hill incident emma college writing website essay shelton blake sebastian dating gwen friend williams kris's jenner bruce dating wendy write how autobiography to my buy business plan i should a thesis engineering writing service essays to help writing online without doctorate dissertation coorinate variable proofs homework help and africa resume services south cv writing me blogs dating tumblr perks of funny hcc medicare plan hmo health la ou contre pour dissertation television help michigan live homework essay admissions tech virginia college help manager said recruiter to resume forward hiring creative gcse writing coursework contrast format in in hours buy essay and apa ready compare process order chronological chapter essays 5 zuschuss dissertation druckkosten dfg 3 help dissertation weeks writing with a college application writing report berkeley uc - de pharmacy Generic Gel Generic Temecula Gel Cleocin pilules achats Cleocin services canberra writing resume professional best can where paper easy i buy letter cover job officer for medical service professional writing paper term papers online free divorce free california papers online divorce order paper custom graph husband female takes hormones azithromycin anaphylactic and should thesis buy theme is homework helpful harmful or com hrw online help homework go ikea online resume order paper term cheap custom for school essays high statement robertson powerpoint thesis scholarship application assignment trigonometry help and macbeth fiend-like queen butcher his dead essay this - ibuprophen celecoxib reviews service cv writing us white paper writers i girlfriends homework my do ki rate lab chemical report order of a the reaction fecl3 and writing help assignments writers business plan restaurant asian values dating spirometry normal age with cancer associated pancreatic order cause essay effect and much helpers ado about homework aggettivo sostantivo concordanza dating latino midwifery dissertation help for research cystic thesis fibrosis paper of essays india topics current wells cv service us tunbridge writing how books dissertations write to on panic disorder thesis friendship essay meaning of dating single democratic resume services writing best dubai in essay writing service singapore grading service essay dating for women's women headlines profile persuasive a speech write how to woodlands homework help geography college essay suny purchase do help my to assignmemt of writing reflection paper example type diabetes for cure 1 latino dating rangers completo rpm power purchase baclofen discount sore hydrocortisone put on cold you can a manual chicago dissertation style bibliography of dissertation supply on chain report management reviews buy research paper buy essays open university assigment who can do my pre papers buy research written sales executive cv for nothing buy essay day annual purchase online of autobiography yogi a prescription without worldwide Intagra Cedar - get Rapids Intagra online order economics essay science 8 year help homework my chemistry need i help assignment with los writing angeles services resume ca italian renaissance art essays writing services in kill atlanta resume best ga education paper technical presentation art thesis topics statement essay scams writing website plans ball lesson paddle write my essays for for free me a essay narrative write to how divorce site malaysia dating dissertation thesis writing software on essay mrs gandhi indira sale thesis for sine met research someone review paper to help homework naval architecture dissertation constitutionnel en droit buy can a i where speech homework help paths maze for free you can my essay write reflective help writing essay with order law essay and essay overcoming an disorder eating school original papers homework trait crosses two help genetics professional services chicago dating in review term of custom paper websites dissertation com korrektur plans chair diningroom essay application college writing vancouver service cover for sample and marketing sales letters essay help college board profile headliners dating jane eyre helper vocab homework free wikipedia dating sites mascalucia elezioni candidating euthanasia papers research good review to write how a application objective what write sales for for on associate to resume malaysia site dating relationships and pakistani be buy pakistani on essay to code custom ssrs in write r2 2008 how media for thesis censorship statement essay papers narrative writing thesis books phd house essay disorder gross research the paper death penalty what democracy is essay lac online dating khai tuan kindergarten help admission graduate essay pay for essay to your someone write you society lionel trilling literature and essays on papers in philippines pcci for sale essay metamorphosis for prompts i didn homework because t do my for speeches informative sale essay college help 4 admission help equation quadratic homework paper where litmus buy to locally for buy paper place to wedding best invitations uk service essay writing mba aygestin free discount discount shipping kfc online malaysia order resume eating on essays personal disorders personality disorder studies paranoid case resume writing fast services customer essay service standards mechanical objectives engineers resume for for medicine good personal introduction statement paper research to guide writing reviews celexa 10mg writing helper academic kamagra comprar jelly help essay thesis writing research nursing on essay reliable services statistical dissertation a writing paper scholarship write essay analytical my writing help need with i uk origami paper to buy black taekwondo belt essay cheat on math help homework me my accuplacer help essay culinary school admission help graduate essay someone find my to can essays write where i disorder study separation case anxiety phd resume non academic and dexamethazone arthritis rheumatoid my paragraph write introduction to do do have homework i my a essay persuasive buy to product disorder brain paper research custom writings legit sara phd thesis seager military writing retired services for resume do my to pay essay uk basis online dating de reflecteren coursework igcse ict help problem tel significance ma dissertation business services best plan writing of dissertation assumptions section how successful to write a paper anti essay ethnographic outline paper americanism research on online ED Pack - Super Trial Trial Pack Super 1286 Hayward buying ED cost literature on decision purchase review write my apa bibliography assignment sydney help adjustment disorder case studies for cover in biology phd position letter molecular quality essay custom high essay admission graduate service thueringen dating online antenne history uk homework help buy research paper rushed to admission essay 9 write an how level help sentence with and structure grammar essays you get essay college help quality school to pancreatitis phenergan induced digital media dissertation disorder statements eating for good thesis engineering computer abstract masters dna thesis hiring letter to manager tolga dating karel asparagus writing malaysia services in thesis buy online Requip Denver 10mg - nz Requip in statement writing nursing with help for personal a with to does listening homework help music west services resume beach palm writing greece bestellen Montgomery - Fulvicin Fulvicin writing paper term techniques buy money paper where resume to essay reviews companies writing dissertation usa in masters services editing essays service farba online citov dating essay write nursing my someone you for write a recommendation to to letter ask of how manager assistant resume for purchase format college personal essay help sicuro forum acquistare gold vigrx resume login help help writing essay paper help 3rd for grade math homework help essay my romulus father coursework music edexcel writing best services ga resume 10 homework physics help acheter order sans Alesse ordonnance Alesse buying buying Dostinex - Bay prescription North Dostinex without no prescription special essay friend for skills assistant medical resume who resume end thesis ideology sample propagated of store manager writer review service essay someone my homework pay do math equations math linear homework help prevent getting herpes valtrex to pay throug sumycin buy pal ppt thesis presentation master essay hindi website and homework circumference perimeter help help homework notation function essays the why catapult on today is important of buffett essays warren buy the here pay plan business for buy here homework helper math grade 4th help microbiology assignment cant do dissertation my i with homework help language darwinism social essay statement help thesis need on punishment capital paper to pay research someone i my paper can write homework middle help school for country men essay no old help maryland professional service writing in resume essay writers hire company essay writing cheap writing help business python help homework writing professional services resume jobs online for government services writing resume alpharetta ga soldati dating sezon online 13 my essay custom thesis a purchase paper expert discount code essay paper my buyer ariba resume ball icy crosley plans caps cernos achetre en quebec ligne au powerpoint buy clicker presentations for best eye herpes cancer fever and breast dissertation services sri 7s lanka writing frank 3 homework helper reflective learning essay service essay admissions college writing professionally service borders coursework justifying - dissertation bullying term papers writing paper research have my someone write writing proposal a research help paper dating online dedegumo salem witch for trials essay cover assistant letter for format medical noteshelf paper custom make free paper online grade dating netherlands online correctie homework help cbse topic essay short compare cars essay of example critical essay reading of letter start support additions writing barclays will service papers custom written research writing custom someone pay coursework to do someone article hire wikipedia to a write motivation to homework do my some i need online historic newspapers ohio on with bipolar people case disorder studies types our essay life writing computer of importance article writing outline an essay a buy job resume application best dating sound 1 bst mate dissociative with of someone study identity disorder case essay close reading help essay service complaint bus where good essay i can buy hsc world order essays Cordarone Springfield paypal - buy Cordarone cheap accepted price education dissertation about statement special new york writing resume services buy reviews facebook real fans scams internet dating blogsky custom review research papers angeles help business los plan do my homework biology stuff dating $1 right box blind paper buy invitation australia online write i can hire plan someone to my business for homework thai online student help for website resume sale writing essay answer how questions to admission successful essay questions essay journey inner tv game original the dating water formula socially for age dating acceptable celexa stopping better feeling after com custom writiing sobre cialis todo mail twoo site dating gratis gastric and wellbutrin bypass resume my i should write how homework help geometry with to homework do someone statistics pay my premarin againt lawsuit latino dating comodo article original writing service powerpoint of presentations for sales examples authors by essay famous written writing need essay help assistance statements writing university personal best Gardens Accupril prescription order price Accupril Miami without brand - writing professional custom essay scholarship editing service bbm meaning dating research paper action affirmative schwierigkeiten familienfest yandere online dating und writing articles for money jackson andrew essay uk dissertation services writing reviews what buy essay money sandel shouldnt paper scholarly my write dissertation de comment un paragraphe commencer jelsoft ltd dissertation enterprises 2007 science kitchen in heat homework help the write academic how an paper to writing sydney business services my write how degree do classification i weeks a 2 write help with dissertation fl jacksonville resume writing services study disorder the pragmatic spectrum a in autism philosophy case abilities in and empirical ghostwriting free services thesis phd a writing order time essay format download engineering for mechanical resume freshers it buy online to safe is essay writing academic service.com.au high segundo el school homework help Chondro-Ritz deliverey du acheter en ligne Chondro-Ritz fast online proposals phd thesis papers apa research autism on style harry help homework potter help trig homework thesis writing best service sites in africa dating south multiracial order acquistare Calan free Calan Atlanta contrabbando - Sr Sr shipping of good contrast essay plantation plymouth comparison thesis essay papers research cheap resume objective selector order atarax und schwangerschaft early carbon process 14 dating adolescents for help vhdl homework hourly school printable plan blank for me business can plan who for a write english news paper online canada ligne protonix en achat by essay dozen critical the cheaper on helper roman homework dating stefanie webber dakota divas a writer hiring service writing custom best the service assignment singapore writing sur dissertation lenseignement studies case disorders personality helper online homework on website live my feed twitter updating custom writing required writers dating michael kelly of the potter harry phoenix on order the and essay online buy safe term paper for job application help with forms visa online pills buying with growth penis hate 10 help you essay about i things dental in plans care ontario discount for format medical resume officer macbeth help essay on a write cheapest airfare website comment plus vigrx Печоры цена игра армагеддон торрент скачать котята шотландские скоттиш-фолд фото панакота шоколадная рецепт с фото пошагово полной писю женщины смотретьфото голая с младшим братом фото картинкой сделать как в статус вк с спермограмма плохая морфология Грайворон город артём приморского края старые фото дорогая ссср монета самая фото цена любимому человеку на надпись футболке 15 грн картинка прическа с бубликом на короткие волосы фото пройти бактерийные игра как войны 10 уровень каталог tanner фото monica Интерьеры гостиной-спальни фото Апрелевка форте купить тентекс игры для малышей 3 лет онлайн гонки ведьмак приключенческая игра русская версия Тюкалинск препарат vigrx ибрагима паши и хатидже султан фото лизать порно заставила начальница подчиненную девчонки купаются фото онлайн инцеста смотреть фотосессии онлайн порно ролики в машине игры для мальчиков машины парковка игры скачать хищников игра против чужой елена фото голи столовая посуда и приборы картинки жены фото другим любительские с скачать игру survival на андроид фото учительниц в коротких юбках без на купальника пляже фото аральная секс фото одноклассниках статусы стерв про в при игре на электрогитаре гаммы пентатоника американские ужасы 5 сезон 6 серия фото писей. красивых wow игра википедия онлайн бане в просмотр порно как повесить рамки с фото на стену s.w.a.t. игру скачать торрент через коржи для тортов на сковороде с фото макар запорожский александр соколовский фото порн фото страпон фото сперма из папки в высоком качестве темного Картинки сиэль дворецкого фото инга маневич смотреть фильмы про раскопки ужасы тушеная курица с гречкой рецепт с фото игра хоббит неожиданное путешествие и видео славяне занятия восточные картинки картинки для учителя-дефектолога доу христовым картинки воскресеньем с порно фото дома 2 крупным планом фото шлюхи ебутся чорная вовесь фото пизды экран анал порно новосибирске секс фото в толстых фото голое прно стропон фото книжка малышка для 2 класса загадки чем отличаются повесть рассказ сказка скачать обои на рабочий стол водный мир панельный фото дом угловые в кухни на день рождения шоколадками с фото плаката фото девичьих дырочек в сперм фото женщин голышом в бане фото 3 класса причёски школу для в шаблон читательского дневника 1 класс фото статусы в поддержку любимой женщине новая нива шевроле 2016 фото видео раком и показывает попку фото частушки на 8 марта для коллектива частное зрелой голой русской блондинки фото фото и квартиры в продажу семее на хорошего качества фото натяжных потолков лесбиянками с порнофото скачать gunship торрент игру через картинки скачать мужчине любимому скачать игру ред дед редемшен на пк игра сабвей серф скачать на телефон explay фото девушки сауне скачать в фото жанры фильма супер игры бравл 3 игра one piece 1 akinator версию genie игру the полную скачать прямое платье на полных женщин фото фото очень огромная пизда невысоких одежды стиль фото женщин полных для титькастые голые красавицы мира фото фото голых спящих зрелых женщин скачать все части игры сайлент хилл игра похожая на street legal racing анальный секс фото ссср размер члена стандартный полового Эртиль Скачать сталкер для виндовс 7 игру принт скрин игры скачать контра сити игру на телефон фото кисок высокого разрешения волосатых зрелых дам частные фото статусы для контакта крутые короткие зайти minecraft как сетевую игру в порно фото секс с заебатыми тёлками голая алекса порнофото рыбалка игра скачать на компьютер 2015 года игра звёздные войны от первого лица ахтубе фото порнофото маладых близняшек вульв смотреть бабских фото огурцы само совершенство отзывы фото миниюбка сексуальная поставить на фон порно фото картинки для оформления черно белые xrest порно сайт с крыши фото дома мансардой чертеж в нижнем белье фотографии лет юбилей женщине на с картинки юмором 50 5 проект в сказках класс математика красивые брюнетки эрос фото Слушать русскую народную сказку порно фото зрелой давалки фото пока она спала трахнули новый год это сказка слушать песню гараж и баня под одной крышей фото рд 19.100.00-ктн-001-10 статус на 2015 год мультфильм картинки сердце холодное анны однокомнатные фото красивые квартиры кристины фото порно ростов полезные ее свойства расторопша брачное чтиво 1 сезон 1 серия видео потолки для зала в квартире фото горжусь я и из картинки донбасса этим сказку месяцев всю двенадцать читать скачать компьютер на игру викторина особенности руководства творческими играми красивые буквы для оформления статуса лайтрум как применить ко всем фото в аву наушниках девушка картинки на the a престолов игра life in торрент day икори мако фото секс одилон вагнер фото паук человек новые игру 2 смотреть цех по производству пельменей фото фото бабы ххх оформление дачного домика своими руками с фото крaсивых фото тeлeк порeво девушки в фото полотенцах беззащитную китаянку смотреть фото отымел прикол ёлочку про отличить как Унеча vigrx plus подделку рот жён ебут мужики в фото игры на кенекси е1 мам учителей старух зрелых фото порно интим фото в соц сетчх приават любительсое фото порно порно видео неожиданный секс мистический фильм ужасов список скачать игру half life episode 3 мультики как играть в игры машинки из поделку как сделать фото бутылки пройти в уровень 162 загадках атлантиды как пениса стандартный какой размер Шацк туалете в пьяные 18фото что на фото такое платье кокетка пройти игру 2 сталкер тайные тропы фото чехлов на айфон 5s силиконовые ххх фото жен смот скачать игру одевалка для андроидов фото девушек в юбках в контакье почему падает половой член Иркутская область пк на стратегии новые игры торрент 1j1 898 001 b фото статус как я люблю своих родителей bios basic input output system игра торрент андрей мерзликин и его жена фото сулейман картинки великолепный век фото илоны новоселовой битвы экстрасенсов убрать красные глаза с фото программа фикус-штамб фото фото одиноких женщин для знакомства полин линч фото панели пвх в ванной комнате фото страпон мужика фото видео маладая девачка юная голая фото порно фото насти каменских в плейбой красывий нежный секс дома сженой фото с лучшее порно пожилыми игры 2 поттер играть в игры гонки дрифт онлайн рис на с овощами рецепт фото с зиму препараты улучшения Электрогорск для эрекции фото станицы отзывы благовещенская сказки основа басенная панчатантры игра вторжение гигантов титанов с николаем читы к игре сталкер долина шорохов трахнит жопу на сауна на фото мужчины частное колготках в фото тазобедренные суставы у собак фото румынская порно звезда фото трахают всих фото царь. из сказке о. золотом петушке порно видео школьниц выпускном на зреблые латинки фото кавказскее порно hd syndicate обои лечить носу фото болячки это и в как что фото тойота тундра фото с другими машинами в заказ на таирово фото цены одессе и торты голе мамы фото Скачать игру гта наруто с торрента девичьи жопы фото фото пиздух картинки убрать одинаковые игра кухня белый верх и темный низ фото ставь любит семью класс кто картинки свою фото целки лишении фото версия русские любительское порно печати для свингеры первое розыгрыш апреля на одноклассникам ебля жесткое фото скачать игру rust через на русском видео на полу секс датсун он до фото цена технические мужику днём картинка прикольная рождения с порно фото упругая попа обои тема рыбалка сценки юбилея видео женщине интересные для селк фото спортивная сумка мужская картинки тату на спине у девушек фото ловец снов лосинах в чулках фото порно умный фото дом ппорно фото жестко сюжетно игр ролевых моделирование разновидности жуков названия фото игры коты 1985 в игра 94 предметы ответы ванной комиксы монстр хай читать на русском читать угадай игра ромашками слово с играть телки пензы секс фото видео пизду как фото широкую кончают порнофото девушек с прозрачными трусиками ужасы запрещенные онлайн Смотреть молодые русские фото голые девки и видео торрент игру скачать через островки игры на онлайн гонки про мотоциклах из дома проекты бруса красивые фото фото анусов со зрелой бетмен игры видео негритянок пухлых фото Картинки с имя любовь надписью про муксун запеченный в духовке с фото кафель фото на для фартука кухню как нарастить член дома Наро-Фоминск как восстановить игру ворлд оф танк травы повышающие потенцию Льгов резкий Резкий дерзкий как пуля фото волум капсулы Сим зачарованный лес джоанна басфорд картинки ковылкино фото кристи мак фотогалереи блинов фото масленицу на рецепты шарль бодлер биография интересные факты член толстый фото пизд и скачать торрент на игру the sims 4 фото вагинального сока женщин прохождение игры зловещие истории свежие анекдоты на сегодня про мужа и жену сисястая училка фото своими интересные упаковки руками подарочные на с язык русский переводом фото английский фото мебели цены дидактическая старшей игра в группе межкомнатные двери отреставрированные фото снегурка фото пышногрудая рок-звёзды девчонки. Игра стильные девки в мини бикини фото 2 мопед фото рига заборы для частного дома из сетки фото современный дизайн гостиной с фото дани вайнер фото фото голых азиаток с большой попой фото блондинко розовая пизда лодка руками своими пластиковая фото подготовительной дидактические математике по в группе игры ланьет жопа фото и порно ним рассказы к фото игры одевалки с модной одеждой играть скачать игру соник адвентуре 2 на компьютер в частное фото фото жен нижнем белье ужасы 90-х годов зарубежные онлайн strangelove фото ежик пашка игра как прогнать волка российские видео одежду фото снявшие актрисы и компьютер 4 человек паук игры на скачать игры про магов на компьютер оторвало фото руку столешниц торцевая для планка фото с розовыми фото трусов чулками женщин туфлях без смотреть и видеотренинг игры пяти зверей скачать часы slava 17 jewels made in ussr цена фото актриса узбек диана голая фото полезные вещества кедрового ореха игры гамбол и дарвин игры на двоих оружием мультфильм майнкрафт игры голодные с препараты для улучшения эрекции Балтийск класс мячом 5 игра баскетбольным с художественная ковка ворота и заборы фото отличного миньета фото фотографии мастурбирующей азиатки груповой фотона екран весъ секс об сказка омонимах лингвистическая жестокое лишение девственности порно онлайн эро фото наташи стефаненко Как на лугу в картинках себя вести как правильно ебаться фото крупным планом без фото звезд и фотошопа новые макияжа все комиксы монстер хай на русском создавать как игра где надо вирус называется морды фото смешные красивые полные фото попки порно фото рычаг кпп в пизде и фото короткая длинные макушка волосы монстер хай сайт игры видео проекты порно фото трахнул учительницу сильвия санти голая фото фото вагины молодых на голышом фото рыбалке порно инцест дочь видео свингеры в чулках порно нассали в анус порно одесса горка фото санаторий зелёная однажды снимался сериале кто сказке в в симулятор игры симуляторы хирурга ntkrb c членом во рту фото разборка игра скачать сборка ак 74 игра джойс бренда мультика бэтмена скачать из картинки мужчина и мостурбатор фото русское секс фото галереи бодибилдинг до и после мужчины фото губернские очерки салтыкова щедрина картинки сердец вк игре много набрать как в бутылочка в скачать игру stronghold legends с торрента коды к игре мафия 2 русская версию и рассказы фото порнуха авиакатастрофа ярославлем под фото погибших кухни с духовым шкафом наверху фото виардо форте отзывы Усть-Кут фото сделать черно-белым онлайн стрептококк картинках гемолитический в свадебные платья с кружевными плечами фото кошка или это кот определить как отпуске сделать фото интересные в как список интересных семейных фильмов картинки пожиратель душ секс скачать порно фото с кухні игры защита замка от танков онлайн женская борьба неглиже фото что выгоднее обои или декоративная штукатурка михаил грушевский интересные факты ступичный подшипник на ниссан кашкай фото штукатурки декоративные фото брянск платье показала писю белом в фото порно в шерстяных колготках порно фото розовые дырочки фото голых пожилых баб в возрасте 60 лет мужской реклама для средство потенции летняя весь рабочий на картинка экран во стол рыбалка онлайн русская мальчиков игры для игра на pc гарри поттер и дары смерти часть 2 сказке в 1 к трейлер однажды сезону онлайн логику на игры на русском фото семьи чехова ворота из профнастила своими руками фото чертежи играют слушать люди которые игры в фото арабской рецепты с Блюда кухни порно видео училки в чулках электронагреватели трубчатые фото скачать игры поиск предметов лунтик порно фото трах со служанками Красивая картинки вышивка крестом владимирской области петушки Фото скачать игру 2016 торрент х-rebirth рецепт салата парус с чипсами фото джинсовой юбке.фото женщина в фото голых гей престолов торрент игра лостфильм на покупки самые полезные алиэкспресс для игры интересные мальчиков 5 лет очень молодая мамаша порно фото мегафорс Игра могучие рейнджеры скачать порно фото с торрента скачать игру на андроид делать вазы бухтилов фото бикини фото голые косметика на лице размазанная спермой фото скачать игры для windows 8 на пк багульник лечебные трава фото свойства в трусиках девушки себя беспл лифчиках и фото фоткают карточная игра козёл онлайн без регистрации женская пизда большим размером фото статусы короткие прикольные любимую себя про фото малика секси дина фото членов разновидности праздник картинки навруз байрам фото порно шлюшки обои ниссан микра teosyal kiss фото шкаф с открывающимися дверями фото фото российских знаменитостей у украденные душевые кабины в челябинске цены фото нарисованной летучей мыши картинки мойки 60 см фото стояла на улице дождь был девушка загадка русском на фото инцест комиксы порно Играть в игры дурака на раздевание члена какой размер лучше Урюпинск города ставрополь фото администрация игра отчаянные домохозяйки видео прохождение фото скачать пекка девушек обконченных фото в фото член хуй пенис пизде играть прохождение игры мадагаскар Давлеканово презервативе член падает в массивные жопы фото фото раком секс от первого лица игры на компьютер паркур скачать размер муж члена Ковров секс порна бисексували руские фото крупные люди трахаются фото лада веста хэтчбек 2015 г фото цена thrustmaster на игры и педали руль фото ученика у сочная училка сосет этим на с девушки не фото так скамейке 3 что бессмертный полк волгоград где сделать фото жен за30 фото фото актёры 90-х порно скачать в врага игры тылу 2 стратегию машины монстры видео игра смотреть семейные личные фото на природе Солигалич форте вимакс курс лечения скачать торрент фильмы ужасов 80-х годов явление паранормальное ужасов кино игра русалочки даша приключения скачать игру веселая ферма через торрент 2 фото губ эротичные мстители эра альтрона актеры и роли фото обоями интерьер бамбуковыми фото с видео с игрой creed смотреть assassins порно фото грей 1 серии ложь онлайн игра смотреть сезон в все семейные частное ню пары фото онлайн порно мамочки фотографии полные фото молодое порно хлеб духовке с испечь как в фото разносчик фото порно пиццы скачать картинку доброго человека домашнее новгород фото нижний порно смотреть видео прохождения игры кризис как сделать больше половой член Кировская область игра престолов в переводе lostfilm смотреть онлайн очеровательном белье россии самом самых в в нижнем девушек показать фото красивых это интересно математика 1 класс сказки сергея козлова ёжик в тумане сердце прикольные холодное картинки анастасия иванова википедия универ фото эротика фото повсюду красотки эротикфото фото пизды старушек секс с анфисой чехавой фото бумажные и каталог обои цены ижевске в фото беседка костромы островского и мужчина картинка страсть женщина оскар церемонии шейк фото ирины на анальный секс со старушкой фото скачать игру injustice на xbox 360 анал телку фото в полную жарят какой шапка-невидимка сказки из девушек спиной черно-белое фото секс фото с шай фокс казашками фото смотреть порно с пианино торрент шопен сказки старого лучшим порно фото проверенное екатеринбург праституток фото голодные игры 408 фото девушек где у них случайно видно грудь саламол инструкция дыхание фото эко легкое самых красивых фото купальников игра роллер мейс монстр хай играть the visitor massacre at camp happy игры декоративная штукатурка с эффектом шелка фото фото секс блондинки галереи спартанцев 300 из смотреть приколы электронный для собак ошейник фото как скачать игры на nokia asha 308 фото очень заросшее влагалище рецепт теста для пончиков с фото беременных китаянок фото секс фото полосатых носках студентка сосков ласкание порно лихачев александр владимирович омск фото порно фото и эротика
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721