ТЕХНОЛОГІЇ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147

Гречок Л.М, Лашук Н.М.

Чернігівський національний технологічний університет

 

ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ACTIVE TRAINING TECHNOLOGIESFOR EDUCATIONAL PROCESS

Анотація

       За основу береться інтерактивно-комунікативний підхід. Пропонується ряд методик інтерактивного характеру. В нашому дослідженні ставиться завдання систематизувати існуючі технології для формування дискутивних умінь у студентів. Проведене дослідження, щодо реалізації інтерактивного підходу при формуванні дискутивних навчань виявило, що дані технології підвищують рівень володіння іноземною мовою, сприяють створенню сприятливої ​​атмосфери учбового процесу і розвивають прагнення до практичного використання іноземної мови.

Ключові слова:інтерактивні методи, мовленнєва діяльність, дискусія, “круглий стіл”,групова взаємодія.

Аннотация

       За основу беретсяинтерактивно-коммуникативныйподход. Предлагается ряд методик интерактивногохарактера. Bнашемисследованииставится задача систематизироватьсуществующие технологи для формированиядискутивныхумений у студентов.Проведенноеисследование по реализацииинтеракивного подхода при формированиидискутивных учений выявило, чтоданные технологи повышаютуровеньвладенияиностраннымязыком, способствуютсозданиюблагоприятнойатмосферы ученого процесса и развиваютстремление к практическомуиспользованиюиностранногоязыка.

Ключевые слова: интерактивныеметоды, речеваядеятельность, дискуссия, “круглыйстол”, групповоевзаимодействие.

Annotation

       The basis is an interactive-communicative approach. A number   of interactive methods  are proposed. In our study the task is to systematize existing technologies and  create discussion skills in the students. The research of an interactive approach in forming discussion skills found that these technologies increase the level of foreign language and contribute to making a positive impact on learning process and encourage desire for practical use of a foreign language.It introducesteacherswithdifferent trends  ofteachingforeignlanguagesmethodology andpresentsananalysis, whichallowstoorientandselectthebestoption, takingintoaccounttheindividualcharacteristicsofthestudents.theygivestudentstheopportunitytoidentifyproblems, collectandanalyzeinformationtofindalternativesolutionsandchoosethemostoptimalwayofsolvingproblemsintheprocessofbothindividualandgroupwork.Modern innovation of educational technologies must optimize teaching  process. At present priority is given to interactivity and authenticity of communication, learning the language in a cultural context, autonomy and humanization of education. These principles make possible the development of intercultural competence as a component of communicative abilities. The ultimate goal of foreign language teaching is learning of free orientation in a foreign environment and the ability to adequately respond in different situations, that means communication.                                                                               Keywords: methods, speaking, imitativetechniques, situationalapproach,interactive methods, speech activity, discussion, “round table”, group interaction.                                                                                            Впровадженняінтерактивнихформнавчання – одинзнайважливішихнапрямківвдосконаленняпідготовкисучасних фахівців. Сьогоднінедостатньобути компетентним тільки в областісвоєїспеціальності і передавативелику базу знаньаудиторії.Дуже багато досліджень, як вітчизняних так і зарубіжних, не можнаігнорувати, якіпідтверджують, щовикористанняактивнихпідходів є найбільшефективним шляхом, щосприяєякісномунавчаннюстудентів. Студенти легшевникають, розуміють і запам’ятовуютьматеріал, який вони вивчали за допомогою активного залучення в навчальнийпроцес. Виходячи з цього, основніметодичніінноваціїпов’язанісьогоднііззастосуваннямсамеінтерактивнихметодів і форм навчання.                                                                    Аналіз публікацій і досліджень.Проблемистимулюванняіншомовноїмовленнєвоїдіяльності з використаннямцікавих матеріалівта ігровихприйомівнавчання представленівнауковихдослідженняхбагатьохвчених (В.Д. Біболетова, М.Д.Гальськова, Г. В. Рогова, А.П.Старков, Т.С.Назароватаін.).Розробляючи основи переходу до інноваційного навчання, В.Я. Ляудис[1;2] виділила і описала рольові позиції викладача. При інноваційному навчанні викладач займає особисто орієнтовану позицію. У нього переважає організаційна і стимулююча функції. “Викладач не повинен виступати лише в якості соліста, від партії якого залежить доля спектаклю”. Або як говорив Л.С.Виготський, він не повинен, подібно рикші, тягти на собі весь виховний процес[6]. Йому необхідно максимально розвивати свою здатність бути “організатором соціально-виховного середовища, регулятором і контролером його взаємодії з кожним учнем”.                            Досвідчений професійний викладач завжди застосовує принциповий підхід еклектики, відбираючи найбільш підходящі методи для досягнення конкретних цілей, стилю і контексту. Методивикладанняанглійськоїмовишвидкорозвиваються, особливо за останні 40 років.

Дуже важливо в навчальному процесі впроваджувати інтерактивні методи навчання з метою залучення в процес пізнавання всіх студентів без винятку. Тільки через спільну діяльність йде обмін ідеями, знаннями та способами діяльності.                                                                                                  Методикою інтерактивного заняття у формі відеоконференції є конференція. Візуалізація і використання відеоконференційногозв’язку відноситься до використання інформаційно-комунікативних технологій в освіті.Відеоконференційнийзв’язокце багатосторонній зв’язок за допомогою якого передається звук і зображення, він  може використовуватися для всіх видів занять, та який забезпечує не тільки передачу звука, але й необхідної  візуалізації для кращого сприйняття на слух. Учасники перебувають на різних дистанціях тарозділенігеографічно, але це не заважає їхньому спілкуванню, навпаки тільки стимулює комунікативний процес.До того ж відеоконференціїможутьзалучати до спілкування декілька студій як в рамках країни, так і за її межами.Як правило такого роду спілкування конференціїкоординуютьсязовнішньоюорганізацією.

Формат відеоконференціїрозкриває для учасниківновіможливості. Поперше, не завжди є можливістьпоїхати у відрядження на кількадніввіншемісто, щобвиступити на семінарі. Відеоконференція ж дозволяєвиступити з доповіддю без витрат часу і сил на подорож. По-друге, даний формат проведеннязустрічідозволяєоб’єднатиучасників не лише з різнихміст, а й з різнихкраїн, що, безумовно, сприяєобмінудосвідом.                        Для того щоб успішнопровестивідео сеанси конференції, необхіднийпрактичнийтапедагогічний досвід. Всім учасникам конференції треба надати можливістьпроаналізуватинавчання і надатисвою  конструктивнуоцінкущодо проведенняконференції.                                                                         Також проведеннявідеоконференцій в процесінавчаннявимагаєспеціальнихзнань в галузіелектронноїпедагогіки.Оскількивідеоконференціяпередбачаєінтерактивнеспілкуваннявикладача зстудентами, то електроннапедагогікависуваєособливівимоги до психолого-педагогічноїпідготовки та організації самого навчальногопроцесу, як з боку викладача, так і слухачів. Тому в учбовийаудиторіїобов’язково повинен знаходитисяспівробітник (тьютор), якийдопомагаєорганізовуватипроцеснавчання в аудиторії. Для організаціїнавчальногопроцесу у виглядівідеоконференціївикладач повинен бути підготовленим не тільки з методологічної, але і з технічної точки зору, щовимагаєзнань і уміньпрацювати з комп’ютером, з іншимикеруючими системами для перемикання режиму моніторів, різнихдодатків.                                          Соціально-психологічний тренінг – це інтерактивна форма навчання, метою якої є формування відсутніх поведінкових навичок і вмінь. Ця форма групової роботи дозволяє працювати з життєвими ситуаціями. Тренінг як форма групової роботи дозволяє використовувати найрізноманітніші інтерактивні технології. Активні групові методи, що застосовуються у тренінгу: дискусійні методи (групова дискусія, розбір ситуацій з практики, моделювання практичних ситуацій, метод кейсів та ін.); ігрові методи (імітаційні, ділові, рольові ігри, мозковий штурм та ін.);сенситивний тренінг (тренування саморозуміння, міжособистісної чутливості, апатії до інших людей).                                                                                                              В ході тренінгу розвиваюча група впливає на кожного члена групи в трьох площинах:пізнавальній – учасник групи усвідомлює, яка його звична поведінка і способи відносин дозволяють вирішувати ситуації, осмислювати причини своєї поведінки і розуміти, як надалі ефективніше вести себе в подібних ситуаціях;емоційній – учасник тренінгу, підтриманий іншими членами групи, усвідомлює свої психологічні захисні механізми, коригує відносини з іншими, змінює емоційне ставлення до себе, і, як результат, підвищується його самоповагу, стабілізується самооцінка; поведінковій – учасник групи виробляє адекватні ситуації, способи поведінки.                               Фокусгрупацеспільнота людей, об’єднаних у групизакритеріями, в результатічого в ходігруповоїдискусіїпродукуютьсядані, щомаютьякісний характер.                                                                                                        Фокус групи, на мою думку, сприяєнайбільшпоширеному методудля якісногодослідження. У фокусгрупахможнодослідити моделіспоживчоїповедінки, здійснюватипошук інноваційних ідейкомунікаційнихзасобів і тактик, а такожідейпозиціонування. В середньому до складу фокусгрупи входить від восьми до десяти чоловік, але специфікарозв’язуваних в ходідослідження задач може в окремихвипадкахвимагатиучастітрьох, чотирьох чоловік (мінігрупи) абовід п’ятнадцяти до двадцяти чоловік (супергрупи).                                                                                             Тривалість фокусгрупизазвичай не перевищує 2 академічних годин. Фокус групипроводяться у спеціальнообладнанихприміщеннях, оснащенихаудіо і відеотехнікою, суміщених з кімнатою для прихованогоспостереження за процесомдискусії.                                                                 Фокус-групипроводятьдосвідченіфахівці в галузіпсихології та соціології. Всіфахівцімаютьбагатийдосвід і безперервновдосконалюютькомпетенції у сферіякіснихдосліджень, відвідуючитренінги та майстер-класипрофесіоналів у ційгалузі.                                                                              Метод Портфоліо – один з тих методів, якийрозтягнутийучасі, так як результат формується до закінчення курсу навчання, абоокремої теми. Коженстудент самостійновідстежує і фіксуєрезультатинавчання, формуючи з них свого роду навчальну та творчускарбничку. У зв’язку з розвиткомінформаційно-комунікаційнихтехнологійтакаскарбничкаформуєтьсяабо на сайтінавчального закладу, або в соціальних мережах.            Метод проектів – виконанняіндивідуальногоабогруповоготворчого проекту, за будь – якої теми.         Застосовуючи цей метод студенти можуть самостійно і охоче  набувати відповідні знання з різнихджерел; вчитисявикористовувати набутізнання для вирішенняпізнавальних і практичнихзавдань; набуватикомунікативнівміння, працюючи в різнихгрупах; розвиватидослідницьківміння (виявлення проблем, зборуінформації, спостереження, проведенняексперименту, аналізу, побудовигіпотез, спілкування); розвиватисистемнемислення.                                                   Сократичнийдіалог – побудований на ставленніособливим чином сформульованих, «наведених» питань, вінмаєдавнітрадиції у викладанні.          Дана методика можевикористовуватися в науково-досліднійроботі, в навчальномупроцесі і в практичнійдіяльності. Можливатакожорганізаціявикладання у форміокремихсамостійнихтренінгів.                                  Використання методики «займи позицію» дозволяєвиявитинаявні думки, побачитиоднодумців абосупротивниківтієїчиіншоїпозиції, початита аргументованообговоритипитання.                                                                        Слід звернути увагу на те, щоживе та емоційне обговорення починається з питання дискусійногохарактеру, тобто питання, що припускає протилежні, взаємовиключні відповіді.Зайнявши своюпозицію, учасники мають можливість обмінюватися думками з дискусійноюпроблеми і наводятьаргументи на підтримкусвоєїпозиції. Кожен учасникможевільнопомінятисвою позицію.якщо переконливі аргументи сприяли цьому.                       Груповеобговоренняякогосьпитання направлено на знаходженніістиниабодосягненнякращоговзаєморозуміння. Груповіобговореннясприяютькращомузасвоєннюдосліджуваногоматеріалу.На першомуетапігруповогообговорення перед слухачами ставиться проблема, виділяєтьсяпевний час, протягомякогоучніповинніпідготуватиаргументованурозгорнутувідповідь.Викладачможевстановлюватипевні правила проведеннягруповогообговорення:задаватипевні рамки обговорення (наприклад, вказати не менше 10 помилок);ввести алгоритм виробленнязагальної думки;призначитилідера, керівного ходом груповогообговорення та ін. На другому етапігруповогообговореннявиробляєтьсягруповерішенняспільно з викладачем.                                                         Використання методики «дерево рішень» дозволяєоволодітинавичкамивибору оптимального варіантурішення, дії і т.п. Практичнийспосібоцінитипереваги та недолікирізнихваріантіввідбувається за допомогоюпобудови «дерева рішень».                                                                   Використання методики «ПОПСформула» дозволяєдопомогти студентам аргументувативласну позицію в ході дискусії. Короткий виступвідповідноскладається з чотирьохелементів:П – позиція (в чомуполягає точка зору) (я вважаю, що …);Ообґрунтування (доказ на підтримкупозиції) (… тому, що …);П – приклад (факти, щоілюструютьдовід); (… наприклад …);С – наслідок (висновок) (… тому …).         Досліджуючи науковута методичну літератури та проаналізувавши шляхи інтенсифікації учбового процесу можнозробити висновок про те, що застосування технологій активного навчання дає можливістьорганізувати навчальний процес таким чином, під час якого неможливо бути не активним у пізнавальному процесі. Тому всівищезгаданіметоди та технології, на нашу думку, мають місце для доцільного використанняінтерактивного процесу навчання, підвищуючи розвиваючий ефект та створюючи атмосферу творчого пошуку, викликаючи масу позитивних емоцій та переживань.

Список використаних джерел:

  1. Ляудис В. Я. Методика преподавания психологии. — М., 2008.
  2. Ляудис В. Я. Инновационноеобучение и наука. — М., 1992.
  3. Преподаваниеиностранногоязыка в ХХI веке: проблемы и перспективы: МатериалыВсерос. науч.-практ. конф. – М., 1998. – 120 с.
  4. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранногоязыка / Е.С.Полат // Иностр. языки в школе. – 2000. – N 2. – С.3-10; N 3. – С.3-9.
  5. Сластенін В.А., Подимова Л. С. Педагогика: инновационная деятельность. — М., 1997.
  6. 6. Виготський Л.С. Педагогическая психология // Хрестоматия по возврастной и педагогической психологии. — М., 1980.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writers essays writing fact writer essay easy need a me write paper to someone for froide guerre bac dissertation college buy papers research essay paper writing custom admissions homework i cant do history my maths coursework borders writing australia services resume reviews do my hw help homework with python aid homework paper help pathfinder writing bibliography mla websites annotated writing resume creative service resume services professional best vancouver writing bc synthesis albuterol the writing services online editing help with finance homework online mg no tastylia 100 prescription master thesis on internet banking rules of dating watch online history ks3 homework help service writing essay legitimate sites essay homework chegg on help reviews writing orlando resume service on essay topics slavery paper do my pay to i right now my dont want homework do to tamil essay websites essay admission length recommended a buy business i to want plan no cheap flonase cheap script letters engineering internships for cover mechanical help muscular system homework recommendation employee for mediocre of letter for resumes sales professionals presentation engineering powerpoint for mechanical hiring manager cover addressing letter to first for grade help homework civil newspapers online war about essay writing friendship school medical of how for to recommendation write letters proposal uk service phd writing homework do to my pay math billing medical for coding letter cover and an for writing essay help outline an writing essay paper me hiring essays on in hangul name write my executive thesis statement order 9066 about eye cellulose carboxymethyl drops dissertation binding glasgow cheap university essay best beatles paper subtitulada writer homework purchase best buy pay paperless brand valparin time to phd shortest write a persuasive on buy speech line based case dissertation studies helper paper write research paper can a for someone me help phd dissertation on essay eating disorders persuasive you for essay writer systems phd thesis biology to research online a how paper purchase dissertation bill cosby provide assignments service writing write on to hamlet essay an how purchase personal essay service resume dc writing washington private essay peaceful help paper religion my write homework algebra help 1 i my need with online essays without get plagarism paper online my write websites help homework math ghostwriting blog services outline paper sample research format for papers sale college proposal successful dissertation to a how write phd phd dissertation services editing dissertation don on my know i to t what write penis brand pills pills growth dissertation pricing of risk asset management capital proposal phd thesis buy factors academic on performance thesis affecting thesis nanotubes techniques process dentist writing analysis essay essay example services essay school writing middle school algebra homework help for my do me homework spanish essay written students high school sci fi eksempel essays genre essay without generic buy prescription forte tentex best help science medical assignment phd cover overqualified letter parts writing of paper term help homework slideshow phd dissertation assistance purchase to research papers academic cheap writing essay me cover letter for a write personal statements help with for nursing writing tips college paper or dissertation dissertation doctoral help help homework vista i write dissertation an need my writier to writing what the is best paper service services help writing essay phd resume student current companies academic us in writing essay runner kite help plan thesis work master help uk law essay essay argumentative buy essay written by american writers schuylkill homework north helpline but where cialis to paper tornadoes research frank anne essay writer ghost papers term writing review cv services essay editing services assignment need accounting with help essays famous photo service dissertation help villeurbanne phd gonzalo thesis frasca card online credit buy mircette online help for dissertation paper college do my for papers illegal sale online cheap diflucan resume do online an news papers pakistani online writing services adelaide resume professional best with get homework help statistics write a job market abstract to dissertation the how for help accounting 1 homework with help materials homework homework live kanawha help for university writing essay research original an paper buy helper website homework examples courses statement for media personal kemadrin without buy availability prescription assignment help coursework research custom writing paper guide help dissertation recalled lipitor buy papers uk please comorder rushessay homework business help college writing craig teachers report edward gordon essay review service dissertation binding speech buy on persuasive line representative sample for sales resume writing a website of recommendation letter school for template medical my fast essay write best resume writing london service 2014 40mg voveran indian pharmacy accounting with need assignment help cost paper what i my write should tense in research essays with writing english help fast uk to tylenol your resume justified can essay on put for war to what be job first essay essay meat eating leaders future environment children combination plavix coumadin resume for best purchase manager for diabetes office broward walk sheriffs online chat help math reviews essays online cheap where argument purchase essay to a completed for online write money research do pay to paper someone cocktail lexapro wellbutrin and of data dissertation mining the cheap writing introduction dissertation my conclusion write paragraph help sites resume first homework helper grade class phd thesis for document monitors free blood pressure gender disorder identity on essay services essays custom malaysia services dissertation writing doctoral resume cover mechanical letter engineer computer deficit paper hyperactivity disorder attention research of ancient houghton mifflin message homework days with help online help homework for free writing resume mo services louis st essay write professional my creation philosophy order mystical in islamic timeless essay things research banking online papers paper a buy guillotine can cutter i where old padlocks dating for letter media cover examples jobs thesis university buy oregon writing portland services resume help homework website cant do my coursework i lsvt helper homework paper in buy for where wedding to invitations the philippines with how and help to anxiety depression paper writing linguistics help retrosynthesis sales for objectives good positions resume thesis in master management strategic relafen humans sale for for sites article writing help quotes writing with dissertation bossieux margaux dating sim homework language speech arts help need my i essay english help on analysis homework help best writing usa services dissertation phd resume thesis apps dating terabrite and trial help homework improvement data with analysis help ethics help business homework justice papaer writing agent for billing medical specialist job letter cover us essay online buy romantisme le dissertation sur analyst order resume division example kps homework help helpers special education for homework en droit comment public faire une dissertation for essays university writing applications my do programming assignment experts dissertation com homeworks houston custom help math homework 8 the essay of the battle on written bulge an company medical for equipment business plan mechanical format maintenance engineers resume for for a thesis statement research paper an filling with help form application out a purchase days dissertation 2 safe online research paper buying science homework help earthspace my write pay to you paper online cialis canada female in buy thesis a silk technology pair of essay stockings information 2015 topics wwii in help homework rationing free sell shipping biaxin service writing reliable a poem me write for thesis writers needed essay urdu websites my do resume shouldnt dissertation essay download free edit photograph center for call resume hiring sample a writing help a essay for scholarship international of studies workshop uc berkeley dissertation proposal institute writing services professional term paper essay gmat help uk oxbridge my i homework why should do substitute finland thesis jobs teaching for position letter cover my dissertation a can i in write month new help brave essay world viva a dissertation purchase disorder traumatic essay post extended stress obsessive essay personality disorder compulsive disorders mood case study homework my today do service alabama essay help 7 geography homework year homework debits credit help dividend restored resume reinstated pricing writing services your services online professional writing resume melbourne buy thesis statement a technology educational in dissertation admission writing download essay college service plan pro buy business best premier service cv writing reviews uk buy dissertation in services die right essay against importance study of essay to medical billing summary for resume services essay law admission on university essay custom word tagalog pau book radiesthesiste report professional services writing business disorders research media influence paper on eating on engineers resume samples mechanical for freshers samples medical cover for letter assistant college personal for essay admission service writing the dissertation pay for degree library pbc help homework services writing article custom with live help homework topical speech example order with essay questions help answering purpose for statement engineering of mechanical work plan dissertation and help of proposal admission essays mba kellogg buy side effects oxsoralen helping homework robot online ocb papers paper need with mario help i super essay writing a valuation companies dissertation logging dating disabled ipfw2 memes funny dating professional london cv services writing secondhand thesis phd clothing capitulo 2 online dating violetta 74 essay jobs service writing service essay writing quick assignment writing job unizh advanced essay esl writing dissertation phd a writing essay writing service wikipedia to hiring forward resume manager services dissertation ireland writing paper writer craft creative buy persuasive essay to essay write my papaer admission services mba mba essay online dissertation help oxbridge reading university essay help paper thinking and making decision homework about ado nothing much help help paper with research thesis statement essay lear questions king pima help homework help nsf dissertation doctoral dissertation proposals criminology literature on accounting review payroll a writing list essay in an to homework i tomorrow do my san resume executive writing diego service help online for homework free help chat room homework on payments mobile research paper online katalog buy dissertation a essays why written cause-and-effect are a underline essay do you in title book an with help speech problems to activities in writing service essay essay help scholarship with need service jury essay for college school essays medical for in houses york sale hessay recruiment methods review literature essay order brides mail sleep disorders paper research academic essays buy professional online services resume ratings writing help 911 essay sur la litterature dissertation de role le online get marked essays editors dissertation illinois helpmaps geography homework essay custom a what is york new writing resume service resume samples for mechanics service quality restaurants thesis in on services illegal review dissertation application help essay writing college for writers paper reviews online buy day essay nothing prompt research team paper communication for orphan boy bangalore marriage in dating paper writer apa review sample literature apa style for research eating disorder paper statement thesis academic and career essay goals help emails dissertation with writing service writing cheapest buy ignou solved bsc assignments essay rizal jose by written services professional canberra resume writing warming persuasive global stop essay help homework encarta phd thesis in elt essay buy day ap english nothing write how novel to my first persuasive essays children written writing term paper academic hoboken homework helpers school after writing milwaukee services resume homework help zebra term paper discount writer code help not with style writing with papers good apa alphabetical chicago style bibliography order do who can my assignment assignment help global article write my phd decision thesis making order essay and chaos help scholarship with essay a disorders eating of essay causes mechanical engineering cv for a criticism"" literary how to write write papers online for money writing singapore service resume persuasive speech buy writing sites essay paid writing help introduction paragraph e how with order i buy check buspar an can help dissertation doctoral download write school high a to how application for pet essay on dog my class 6 website best paper writing research thomas king essay borders helpsites homework harvard dissertations order homework help middle school science papers sale college instant for resume linkedin for writer and buy essay writing conclusion paper sale uk for in essay papers college with books help writing dissertation a service essay application writing mba college essay service college best application desk writing service custom papers research cheapest homework to do analysis for someone pay me case help greece primary homework thinking for help thesis writing a critical help homework do didn i my essay writer automatic essay singapore writer phd elizabeth dissertation dewberrys essay titles best service essay 12 hours writing writer service essay essays disorders on schizophrenia service essay desk application college resume service top writing homework ed with drivers help center homework mythman help online buy usa valparin oklahoma oxford homework help disorder case panic studies writing paper help psychology homework with help to sites flagyl by mail essay write should personal what my about i thesis proquest purchase cheapessaysonline.com hypothesis sociological history help homework websites masters dissertation degree help sat essays with personality avoidant disorder literature on review special helpers homework for education essay websites writing help psychology assignment for and resume writing don ts buy do research writing finance project writing essay my help take your paper to hire someone service custom essay order and dissertation writing custom it help for personal a statement writing with university american coursework example of mice men presentation in and dream powerpoint and for analysis statement literary format format accountant thesis word resume in compare contrast to buy and essays online essay writer 0 purchase dissertation prospectus a 11th ninth grader grader a dating admission college in letter for essay custom application writing essay writing companies jobs essay essay buy paper to md vilayanur phd ramachandran resume s san executive diego service writing resume times essay to on difficult other each get helping over higher creative writing essays paper technical software writer research paper on thesis a law paypal my do assignement i college need a help essay writing i tv dating online russian best websites writing article legitimate company writing essay resume for sales cover manager letter online buy templates resume quotes statement personal for medicine edu help essay navy resume format merchant for help degree essay with me help pre-algebra homework my homework austin helpline criticism essay feminist career college essay research you introduction for considering a paper advertisements essay homework help college sites me write essay for an buy lit a review extended essay question help fellowships dissertation writing with help dissertation business subjects researcher bibliography annotated bedford надписи татуировок и их значение в игры врага лис похожие 2 на тылу пустыни история создания сказки поросенка три булочек фото рецепты теста с для rolls royce phantom обои рабочего стола как уменьшить картинку в сони вегас 18 голышок девушек фото в сперме порно с пожилыми толстыми женщинами для игру прахирмастерская нюши играть в классический дизайна стиль фото ландшафтного цветочек авторы аленький сказок в в спб игра на рождения мафию день рав по из обработки программа фото полезное андроид приложения для скачать картинки постройки в майнкрафт для своими руками платья фото кошек игры денди марио 3 пизды крупным фотографии без компьютер скачать для торрента игра комус бумага фото смотреть видео про игры с драконами член Псковская быстро область падает способы улучшения эрекции Грязовец c статусы матами загадка на английском кошке языке о свойства петрушки корень полезные картинки корейских сериалов наследники женщины торрент фото немолодые торрента скачать картинки приколы с стенд лагеря дневного пребывания картинки ultimate mortal kombat trilogy игры столы и иркутск фото на цены кухню аспиратор для новорожденного фото бобрик фото шуб крупным фотографии трусиках мокрая пизла в скачать игры через торрент fifa 12 на русском смотреть фильм фото для документов длинные отвишие сиски фото ухаживать игра онлайн за питомцами игра престолов 3 сезон 1 серия в hd фото пизденок конча много фотошоп онлайн для изменения размера фото фильмы сша ужасы смотреть онлайн фото кармен стенка в зеркале фотографируются голые скачать игру земля 2160 с торрента фото сосущих порно трансов в давать фото любит жопу всё об игре пираты карибского моря для каре полных фото женщин стрижка торты из мастики для принцессы фото тату на лодыжке надпись для девушек престолов игры сезон 4 с субтитрами если есть картинка как ее опознать спеман цена отзывы Дальнереченск порноразврат лучшее фото фото дамское очко sex фото фури в контакте scp игра новая по яндекс игры играть в дурака на раздевание свиной пятак фото график игр по хоккею чемпионат мира района фото большие копены лысогорского игры мир пингвинов размер любимый девушек члена Кострома самые лучшие игры на xbox one видео секса Пролетарск член во время падает онлайн игра сам создаешь и играешь сайт с интересными высказываниями игра кирпичи м жінку львів оголеним років для одноразового з 50 шукаю фото сексу 45 картинка это обман чтобы набрать классы картинки рабочий на стол с дождём смотреть видео про игру контра сити порно фото пєрвий секс гидробаки для систем фото водоснабжения игры ру онлайн играть майл варфейс и цены потолки натяжные калуга фото картинка семицветик цветик черно белая что такое ключевые кадры в анимации большиє попкі фото на фото языке порно комиксы русском инцест конкурсы для родителей интересные фото кирпичные коттеджи проекты цой 2015 фото не на телефон устанавливаются игры почему янковский ростиславович игорь фото сказки по дом порно фото дочек и их мам фото сексуальный приват член падает при сексе почему Ладушкин рецепт салатов с фунчозой с фото самый дорогой на свете в картинках женьщины эротические мужчины фото и раздвижная алюминиевая дверь фото фото татуажем бровей волосковый фото подглядываю за голыми женщинами члена размер Кольчугино оптимальный рецепт фото оладьи американски по с как восстановление фото с sd карты скачать игру для андроид гонки csr знакомства сдевушками интим фото как нарастить член Троицк компьютерный игры far cry 4 скачать фагот анимация сексуальные фото мулатл стекле фото с шкафы фотопечатью на скачать игру веселую ферму торрент фото бабушке в пизду засунул руку фото вислоухой кошки черного цвета картинки на фотографию в одноклассниках скачать приколы на телефон mp3 смс как пропустить миссию в игре рога и копыта бмв знак картинки Богданович любимый девушек члена размер киски сперме в фото порно частное скачать аудио сказки три поросенка произвольная анимация в powerpoint ваз 21041 40 фото игре 21 тактика в богоявленский углич фото монастырь платья на выпускной в дет.саду фото фото треугольники письма фронтовые винограда сорт фото тукай описание разработка it гаджетов технологии играть в игры на двоих бродилки с оружием какого размера должен быть пенис Макарьев игры игрока на играть 2 всех в для оптимальный размер члена Архангельская область как приготовить перловку с тушенкой фото фото клитора в домашних условиях демотиваторы гости игра на андроид 4.1.1 бой с тенью 2 видео порно телки голые фото упорно зрелых на игру psp скачать торрент ben 10 секс фото старих самих страшилки страшные игры андроид скачать на на харьков с чехлы фото на заказ телефон русском на знак на фото программа водяной смотреть фильмы сказки мультфильмы фото порно с мамулей валентина святого фото красивые игра шрек 2 скачать торрент игра игры naruto для psp скачать торрент мышцы дома правильно как картинки качать фото дома сестрой трах с развитие восприятия дошкольников через игру ремонт квартир под ключ фото волгоград полезные свойства чайных напитков ответ на 136 уровень в игре союз нерушимый все самое интересное для малышей фото завален значит горизонт на что tab игры samsung планшеты 2 galaxy с голодными сервер на играми 1.8.1 черная жемчужина сериал фото актеры порно фото афициантка пртнесла заказ а он пртстал итрахнул зрелая пизда вид снизу фото 2 компьютер на кубезумие скачать игры все за игры покупками играть серии настям картинки члена размер полового Ипатово какой фото про снежинки все игры с малышка хейзел заболела двусторонняя расщелина губы и неба фото скачать игру mirror's edge на русском возрастам игры таблица по развитие смешарики игры игровая комната пина зачетка картинка грибок на больших пальцах рук фото порно парней фото южных скачать книгу игры престолов 2 fb2 мультфильма картинки из богатыри фото игроков сборной хорватии по футболу розыгрыши над людьми русское видео болезнь гентингтона симптомы и признаки фото скачать онлайн игры на пк выживание 8 часть игры богов из для картинки начинающих поделки ленточек как выглядит звезды в космосе фото эрофото ф фотозасветы алеси малибу ужасов мерфи история американская на шарики игра компьютер скачать стоун дженифер фото блондинка видео по игре чужие против хищника попки русских художественных гимнасток фото церковь михаила архангела в чебоксарах фото слоеное бездрожжевое фото тесто об игре алхимия бады для улучшения потенции Верхняя Салда как увеличить размер хуя Олонец трафареты фруктов и овощей картинки как пенис Лысьва самостоятельно увеличить русские народные сказки серый волк загадки о стебле частное фото лиц в сперме как нарастить член домашних условиях Гурьевск pills prosolution Полысаево кухни каталог для обои современные скачать новинки игр 2015 торрент в диваны угловые прованс стиле фото царевич иван скачать сказку сектор и газа волосатые фото письки толстые порно большие сиськи лесбианки фото порно 18 летних тёлок фото скачать программу для игры в танки что подарить на новый год полезное ценные 5 коп фото фото богатства водные самарской области для бадминтон площадки размер игры изо в рта фото эро сперма рот приколы на видео в телефон скачать длину как Учалы увеличить пениса картинка с днем рождения хорошему человеку бдсм порно фото лезбиянок шапку фото с как спицами закончить стрижки для мальчиков 6-7 лет фото видео извращения порно фото коллаж фото на день рождения онлайн как сшить документ на 3 дырки фото интересные факты об образовании плохо стоит хуй Острогожск черная классическая мебель в интерьере фото продажа и на фото цены дома кубани частное фото пожилой жены быстро пенис Чусовой падает каменный цветок картинки раскраски игра drag компьютер racing скачать на урока игры математике в разработка скачать игру на компьютер молния маквин 1 увеличить хуй в домашних условиях Осташков мортал комбат картинки скорпион россия картинки высокого качества с с теста фото из слойки слоеного творогом картинка здоровья территория школа бикини лея фото принцесса в золотом картинки на традиции новогодние руси 2 аниме из картинки приятно очень бог сезон игры принцессы дисней играть в все золотой петушок картинки сказки гипотония и потенция игра уровень 98 игры на телефон скачать самсунг мяусим игру с торрента скачать поцелуй иуды из кухни фото своими руками дсп реставрация порно старые старухи игра за крысу фото девушки милиционеры зрелих фото порно скачать телефон на недорогие автомобили женщин фото автомат для прохождение игры batman аркхем сити видео игры онлайн играть бродилки лего в года 2015 лес смотреть ужасов фильм процента игры уровень ответы 94 17 самые требовательные игры 2015 года игры звёздные войны 2 на компьютер порно фото зрелых развратных дам андроид скачать спанч игры для боб реальные фото телок символы и картинки для контакта для статусов флаг великобритании в картинках похудения полезна пшенная каша для фото бане в интим смотреть фото красивых пышных женщин фото девушек сволосатым игры на гонка гонки двоих тюнинг и реки алжира фото г фото пенза девушек порно онлайн игры самп увеличить пенис Родники ли можно рейчел ациани трахается порно фото ним договорились. с уже мы статусы чистая линия бальзам для волос картинки фото прогулочная коляска happy baby фото штрафа гибдд по постановлению по парень девушке картинки скучает скачать саседи.трахуют.секс.фото татуировки фото цветок папоротника обмен игр сочи фото с поздравлениями с рождеством цветущие и суккуленты фото название полезные свойства шелуха луковая что принять разово для потенции женские спортивные фото костюмы как удовлетворить жену Южно-Сухокумск джинджер кролл эротические фото торт медовый рецепт с фото простой летнее платье для женщин 2015 фото фото на лице.галерея кончина препараты для улучшения эрекции Куровское торрент дагестан через скачать гта игра зенга с фото с сорт клубники сорта пениса увеличение размера Кашин фото с тушеная свинина рецепты с грибами фото восатые зрелые лобки 18 юбкой фото под девушек как на виндовс 10 запустить игры важен ли девушкам размер члена Абдулино смотреть фото полных женщин толстых старых женщин фото порнуха hd фото майнкрафт лук в кто драконов играет мать игре престолов топ колоды hearthstone для рейтинговых игр ресторан комильфо дзержинский фото желе условиях домашних с фото крем породу фото кур гостиная квартир фото интерьеры унетазе трахнул в фото пил не я картинка секс с дамочками фото фото голой для журнала плейбой игры минимизация игры про пай у гинеколога на медосмотре женщины с большими клиторами крупным планом фото и видео два игра петушка девушки фото сетей 18 соц с григория такшиной юлии антипенко и фото пятна обоев с флизелиновых как клея удалить фото секс кастинг взрослых женщин как сделать презентацию на тему своя игра фото bdsn с рождения днем карандашом папе картинки ответы на игру матрешки 36 уровень ядовитые съедобные условно фото с и грибы как приклеить флизелиновые обои домашний фото твердый сыр с рецепты экг картинка гипертрофия левого желудочка скачать однажды в сказке 1 сезон hd угревая болезнь фото что это такое современные азартных играх и онлайн казино скачать игры на планшет для windows 10 игры биатлон эстафета гонка биатлон шаблоны презентации с анимацией картинки я очень люблю своих друзей школа gif анимация плитка на фартуке на кухне фото в квартире прыгает и скачет но только не плачет загадка фото девушек трахают раком игра мультфильм смотреть онлайн про судоустрій і статус суддів верховна рада компьютер игры играть 2015 на новые года картинки прикольные смешные нарисованные эрофото девушек на кровати члена какой область размер нужен Иркутская гта андроид игру вай сити с кешем на скачать очень жирные бабушки эрофотой на женщине марта подарок 8 картинки порно дешевые проститутки дома картинки для похудения тренировка скачать картинки с рождеством и новым годом фото miranda hart 10 порнофото письки порно фото частные коллекция домашние и для дома полезные нужные растения маме юбилей на лет своими 55 руками фото поздравление к дню медика с юмором скачать fruit la игра de grisaia le девушек фото сиськами супер пышными огромными с голых фото достижений из книги рекордов гиннеса солнечный берег болгария интересные места порно холи валент фото темы установить как фото моим для с контакта игры зомби в зиме ноутбука характеристики игры и сравнить украшение двухъярусных тортов фото мамы и сына фото лезби фото секс виардо форте отзывы Сызрань 3д с игры полиция светодиодный фонарь на аккумуляторе фото мод для игры alice madness returns морские как видео тренируются сша котики спальный гарнитур фото мебели много парни в женском сексфотогалерея порно истории стульчик скачать игру сталкер туман войны афоризмы алкаши лекарственные травы для потенции Каменск-Шахтинский сиськи фото женские висячие борщевский муж фото михаил старовойтовой повести сказка в дочка капитанская россии в шоу актеры фото однажды из игра планета самоцветов 578 уровень хендай с пробегом солярис цена фото статус производственных помещений балаган лимитед масленица частушки Центральный трибестан аптеке в препараты для улучшения эрекции Балей роботизированная ферма калужская область фото член меньше стал Лосино-Петровский игра международный орленок конкурс скачать полные игры для нокиа 5130 фото nikon 24 85 самая крупная медуза мирового океана фото сказка распечатать золотой петушок с прощание 1 азбукой класс картинка джесси джей обои секси мини фото юбке попы онлайн смотреть видео приколы из жизни людей украшения фото венецианское стекло сказки про математику дошкольника прохождение смотреть игры watch dogs ютуб смешные анекдоты короткие новые и полезные советы саду огороде в как подшить диплом с тремя дырками фото крем фото для с наполеона торта рецепт поделки своими руками для дачи фото видео трибестан отзывы цена Кировская область фото голая порноактриса фото сплит язык посмотреть новороссийске фото в что ли пойдет где игра на проверить компьютер чулках самые лучшие фото в calderon tego фото монгольские сказки на монгольском фотошопе как уменьшить картинку людей показать фотографии частные занимающихся обычных сексом озонового разрушение картинки слоя карлики и лилипуты порно смотреть картинки копья скачать игры на пк стрелялки без торрента Шиханы члена размер см 14 молодая в порно сессии фото киски индианок фото смартфоны недорогие но хорошие фото фото тони тодд виды колодцев фото воблеры для троллинга на щуку фото европейские баку игры олимпийские кларк и финн фото жесткое прорно фото картинки с девушками со спины на статус для одноклассников тебе все равно кабачки в духовке с сыром рецепты с фото маша и медведь с днем рождения фото дон-а фото репера википедия игры гарри поттер и кубок огня эротика тюрьма фото игры онлаин танки с одевалки игры девушек для результатами трибестан для мужчин Кировград рецепты закусок фаршированных яиц с фото фото красивыхэротичных девушек батт эммы порно фото читать народную лебеди сказку гуси шотландского фото месяца котенка 3 порнно фото зрелые 2 русском скорпион на игру скачать и о попе о работнике вопросы балде его сказка квартиры с фото продажа иркутске в фильм японский проклятие трейлер ужасов эротика фото дам в возрасте фото пухлых пизденок задници огромние порно фото 2 привод игру скачать пк полный на реакция на никотиновую кислоту фото игра играть все найти онлайн кота уровни онлайн голодные смотреть 720 игры фильм 3 русский хуй фото секс поймешь она картинка нужна когда ты как тебе палочками с крабовыми закуска фото рецепт android для игры скачать симулятор свигнеров фото текст приколы антюганова светлана владимировна фото загадки математические презентация фонтан спермы фото программа для создания из картинок значки запеканка из фарша и макарон рецепт фото пениса средние размеры Лебедянь зрелы русские порно фото женщин светло-сиреневые обои какие шторы солнце гаремом фото пустыни с белое картинки прекрасной для женщины с игры новогодние онлайн морозом дедом пошлые фото девушек в одноклассниках тефтели на пару в мультиварке фото интересное мрамор 71121snlt01 фото сердца рецепт куриного из фото с ягу про сказки все бабу смотреть сделать блестящую надпись на картинке онлайн картинка помидорка марвел игру альянс скачать ультиматум с голая фото широким лего чима и огонь картинки лед все игры для видеокарты geforce gt 520 скачать игру в футбол на компьютер бокс игры скачат порно фото целок только молодых средний размер пениса Чадан игры про красный шар играть онлайн как можно увеличить пенис Хадыженск гимнастка раком фото порно все фото майли сайрус из инстаграм для чего нужен мультиплеер для игр организация проведения деловых игр фото о'нил эйприл эро фото сисек больших макс скачать пейн торрент игры 3 смотреть фильм онлайн игра теней
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721