ТЕХНОЛОГІЇ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147

Гречок Л.М, Лашук Н.М.

Чернігівський національний технологічний університет

 

ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ACTIVE TRAINING TECHNOLOGIESFOR EDUCATIONAL PROCESS

Анотація

       За основу береться інтерактивно-комунікативний підхід. Пропонується ряд методик інтерактивного характеру. В нашому дослідженні ставиться завдання систематизувати існуючі технології для формування дискутивних умінь у студентів. Проведене дослідження, щодо реалізації інтерактивного підходу при формуванні дискутивних навчань виявило, що дані технології підвищують рівень володіння іноземною мовою, сприяють створенню сприятливої ​​атмосфери учбового процесу і розвивають прагнення до практичного використання іноземної мови.

Ключові слова:інтерактивні методи, мовленнєва діяльність, дискусія, “круглий стіл”,групова взаємодія.

Аннотация

       За основу беретсяинтерактивно-коммуникативныйподход. Предлагается ряд методик интерактивногохарактера. Bнашемисследованииставится задача систематизироватьсуществующие технологи для формированиядискутивныхумений у студентов.Проведенноеисследование по реализацииинтеракивного подхода при формированиидискутивных учений выявило, чтоданные технологи повышаютуровеньвладенияиностраннымязыком, способствуютсозданиюблагоприятнойатмосферы ученого процесса и развиваютстремление к практическомуиспользованиюиностранногоязыка.

Ключевые слова: интерактивныеметоды, речеваядеятельность, дискуссия, “круглыйстол”, групповоевзаимодействие.

Annotation

       The basis is an interactive-communicative approach. A number   of interactive methods  are proposed. In our study the task is to systematize existing technologies and  create discussion skills in the students. The research of an interactive approach in forming discussion skills found that these technologies increase the level of foreign language and contribute to making a positive impact on learning process and encourage desire for practical use of a foreign language.It introducesteacherswithdifferent trends  ofteachingforeignlanguagesmethodology andpresentsananalysis, whichallowstoorientandselectthebestoption, takingintoaccounttheindividualcharacteristicsofthestudents.theygivestudentstheopportunitytoidentifyproblems, collectandanalyzeinformationtofindalternativesolutionsandchoosethemostoptimalwayofsolvingproblemsintheprocessofbothindividualandgroupwork.Modern innovation of educational technologies must optimize teaching  process. At present priority is given to interactivity and authenticity of communication, learning the language in a cultural context, autonomy and humanization of education. These principles make possible the development of intercultural competence as a component of communicative abilities. The ultimate goal of foreign language teaching is learning of free orientation in a foreign environment and the ability to adequately respond in different situations, that means communication.                                                                               Keywords: methods, speaking, imitativetechniques, situationalapproach,interactive methods, speech activity, discussion, “round table”, group interaction.                                                                                            Впровадженняінтерактивнихформнавчання – одинзнайважливішихнапрямківвдосконаленняпідготовкисучасних фахівців. Сьогоднінедостатньобути компетентним тільки в областісвоєїспеціальності і передавативелику базу знаньаудиторії.Дуже багато досліджень, як вітчизняних так і зарубіжних, не можнаігнорувати, якіпідтверджують, щовикористанняактивнихпідходів є найбільшефективним шляхом, щосприяєякісномунавчаннюстудентів. Студенти легшевникають, розуміють і запам’ятовуютьматеріал, який вони вивчали за допомогою активного залучення в навчальнийпроцес. Виходячи з цього, основніметодичніінноваціїпов’язанісьогоднііззастосуваннямсамеінтерактивнихметодів і форм навчання.                                                                    Аналіз публікацій і досліджень.Проблемистимулюванняіншомовноїмовленнєвоїдіяльності з використаннямцікавих матеріалівта ігровихприйомівнавчання представленівнауковихдослідженняхбагатьохвчених (В.Д. Біболетова, М.Д.Гальськова, Г. В. Рогова, А.П.Старков, Т.С.Назароватаін.).Розробляючи основи переходу до інноваційного навчання, В.Я. Ляудис[1;2] виділила і описала рольові позиції викладача. При інноваційному навчанні викладач займає особисто орієнтовану позицію. У нього переважає організаційна і стимулююча функції. “Викладач не повинен виступати лише в якості соліста, від партії якого залежить доля спектаклю”. Або як говорив Л.С.Виготський, він не повинен, подібно рикші, тягти на собі весь виховний процес[6]. Йому необхідно максимально розвивати свою здатність бути “організатором соціально-виховного середовища, регулятором і контролером його взаємодії з кожним учнем”.                            Досвідчений професійний викладач завжди застосовує принциповий підхід еклектики, відбираючи найбільш підходящі методи для досягнення конкретних цілей, стилю і контексту. Методивикладанняанглійськоїмовишвидкорозвиваються, особливо за останні 40 років.

Дуже важливо в навчальному процесі впроваджувати інтерактивні методи навчання з метою залучення в процес пізнавання всіх студентів без винятку. Тільки через спільну діяльність йде обмін ідеями, знаннями та способами діяльності.                                                                                                  Методикою інтерактивного заняття у формі відеоконференції є конференція. Візуалізація і використання відеоконференційногозв’язку відноситься до використання інформаційно-комунікативних технологій в освіті.Відеоконференційнийзв’язокце багатосторонній зв’язок за допомогою якого передається звук і зображення, він  може використовуватися для всіх видів занять, та який забезпечує не тільки передачу звука, але й необхідної  візуалізації для кращого сприйняття на слух. Учасники перебувають на різних дистанціях тарозділенігеографічно, але це не заважає їхньому спілкуванню, навпаки тільки стимулює комунікативний процес.До того ж відеоконференціїможутьзалучати до спілкування декілька студій як в рамках країни, так і за її межами.Як правило такого роду спілкування конференціїкоординуютьсязовнішньоюорганізацією.

Формат відеоконференціїрозкриває для учасниківновіможливості. Поперше, не завжди є можливістьпоїхати у відрядження на кількадніввіншемісто, щобвиступити на семінарі. Відеоконференція ж дозволяєвиступити з доповіддю без витрат часу і сил на подорож. По-друге, даний формат проведеннязустрічідозволяєоб’єднатиучасників не лише з різнихміст, а й з різнихкраїн, що, безумовно, сприяєобмінудосвідом.                        Для того щоб успішнопровестивідео сеанси конференції, необхіднийпрактичнийтапедагогічний досвід. Всім учасникам конференції треба надати можливістьпроаналізуватинавчання і надатисвою  конструктивнуоцінкущодо проведенняконференції.                                                                         Також проведеннявідеоконференцій в процесінавчаннявимагаєспеціальнихзнань в галузіелектронноїпедагогіки.Оскількивідеоконференціяпередбачаєінтерактивнеспілкуваннявикладача зстудентами, то електроннапедагогікависуваєособливівимоги до психолого-педагогічноїпідготовки та організації самого навчальногопроцесу, як з боку викладача, так і слухачів. Тому в учбовийаудиторіїобов’язково повинен знаходитисяспівробітник (тьютор), якийдопомагаєорганізовуватипроцеснавчання в аудиторії. Для організаціїнавчальногопроцесу у виглядівідеоконференціївикладач повинен бути підготовленим не тільки з методологічної, але і з технічної точки зору, щовимагаєзнань і уміньпрацювати з комп’ютером, з іншимикеруючими системами для перемикання режиму моніторів, різнихдодатків.                                          Соціально-психологічний тренінг – це інтерактивна форма навчання, метою якої є формування відсутніх поведінкових навичок і вмінь. Ця форма групової роботи дозволяє працювати з життєвими ситуаціями. Тренінг як форма групової роботи дозволяє використовувати найрізноманітніші інтерактивні технології. Активні групові методи, що застосовуються у тренінгу: дискусійні методи (групова дискусія, розбір ситуацій з практики, моделювання практичних ситуацій, метод кейсів та ін.); ігрові методи (імітаційні, ділові, рольові ігри, мозковий штурм та ін.);сенситивний тренінг (тренування саморозуміння, міжособистісної чутливості, апатії до інших людей).                                                                                                              В ході тренінгу розвиваюча група впливає на кожного члена групи в трьох площинах:пізнавальній – учасник групи усвідомлює, яка його звична поведінка і способи відносин дозволяють вирішувати ситуації, осмислювати причини своєї поведінки і розуміти, як надалі ефективніше вести себе в подібних ситуаціях;емоційній – учасник тренінгу, підтриманий іншими членами групи, усвідомлює свої психологічні захисні механізми, коригує відносини з іншими, змінює емоційне ставлення до себе, і, як результат, підвищується його самоповагу, стабілізується самооцінка; поведінковій – учасник групи виробляє адекватні ситуації, способи поведінки.                               Фокусгрупацеспільнота людей, об’єднаних у групизакритеріями, в результатічого в ходігруповоїдискусіїпродукуютьсядані, щомаютьякісний характер.                                                                                                        Фокус групи, на мою думку, сприяєнайбільшпоширеному методудля якісногодослідження. У фокусгрупахможнодослідити моделіспоживчоїповедінки, здійснюватипошук інноваційних ідейкомунікаційнихзасобів і тактик, а такожідейпозиціонування. В середньому до складу фокусгрупи входить від восьми до десяти чоловік, але специфікарозв’язуваних в ходідослідження задач може в окремихвипадкахвимагатиучастітрьох, чотирьох чоловік (мінігрупи) абовід п’ятнадцяти до двадцяти чоловік (супергрупи).                                                                                             Тривалість фокусгрупизазвичай не перевищує 2 академічних годин. Фокус групипроводяться у спеціальнообладнанихприміщеннях, оснащенихаудіо і відеотехнікою, суміщених з кімнатою для прихованогоспостереження за процесомдискусії.                                                                 Фокус-групипроводятьдосвідченіфахівці в галузіпсихології та соціології. Всіфахівцімаютьбагатийдосвід і безперервновдосконалюютькомпетенції у сферіякіснихдосліджень, відвідуючитренінги та майстер-класипрофесіоналів у ційгалузі.                                                                              Метод Портфоліо – один з тих методів, якийрозтягнутийучасі, так як результат формується до закінчення курсу навчання, абоокремої теми. Коженстудент самостійновідстежує і фіксуєрезультатинавчання, формуючи з них свого роду навчальну та творчускарбничку. У зв’язку з розвиткомінформаційно-комунікаційнихтехнологійтакаскарбничкаформуєтьсяабо на сайтінавчального закладу, або в соціальних мережах.            Метод проектів – виконанняіндивідуальногоабогруповоготворчого проекту, за будь – якої теми.         Застосовуючи цей метод студенти можуть самостійно і охоче  набувати відповідні знання з різнихджерел; вчитисявикористовувати набутізнання для вирішенняпізнавальних і практичнихзавдань; набуватикомунікативнівміння, працюючи в різнихгрупах; розвиватидослідницьківміння (виявлення проблем, зборуінформації, спостереження, проведенняексперименту, аналізу, побудовигіпотез, спілкування); розвиватисистемнемислення.                                                   Сократичнийдіалог – побудований на ставленніособливим чином сформульованих, «наведених» питань, вінмаєдавнітрадиції у викладанні.          Дана методика можевикористовуватися в науково-досліднійроботі, в навчальномупроцесі і в практичнійдіяльності. Можливатакожорганізаціявикладання у форміокремихсамостійнихтренінгів.                                  Використання методики «займи позицію» дозволяєвиявитинаявні думки, побачитиоднодумців абосупротивниківтієїчиіншоїпозиції, початита аргументованообговоритипитання.                                                                        Слід звернути увагу на те, щоживе та емоційне обговорення починається з питання дискусійногохарактеру, тобто питання, що припускає протилежні, взаємовиключні відповіді.Зайнявши своюпозицію, учасники мають можливість обмінюватися думками з дискусійноюпроблеми і наводятьаргументи на підтримкусвоєїпозиції. Кожен учасникможевільнопомінятисвою позицію.якщо переконливі аргументи сприяли цьому.                       Груповеобговоренняякогосьпитання направлено на знаходженніістиниабодосягненнякращоговзаєморозуміння. Груповіобговореннясприяютькращомузасвоєннюдосліджуваногоматеріалу.На першомуетапігруповогообговорення перед слухачами ставиться проблема, виділяєтьсяпевний час, протягомякогоучніповинніпідготуватиаргументованурозгорнутувідповідь.Викладачможевстановлюватипевні правила проведеннягруповогообговорення:задаватипевні рамки обговорення (наприклад, вказати не менше 10 помилок);ввести алгоритм виробленнязагальної думки;призначитилідера, керівного ходом груповогообговорення та ін. На другому етапігруповогообговореннявиробляєтьсягруповерішенняспільно з викладачем.                                                         Використання методики «дерево рішень» дозволяєоволодітинавичкамивибору оптимального варіантурішення, дії і т.п. Практичнийспосібоцінитипереваги та недолікирізнихваріантіввідбувається за допомогоюпобудови «дерева рішень».                                                                   Використання методики «ПОПСформула» дозволяєдопомогти студентам аргументувативласну позицію в ході дискусії. Короткий виступвідповідноскладається з чотирьохелементів:П – позиція (в чомуполягає точка зору) (я вважаю, що …);Ообґрунтування (доказ на підтримкупозиції) (… тому, що …);П – приклад (факти, щоілюструютьдовід); (… наприклад …);С – наслідок (висновок) (… тому …).         Досліджуючи науковута методичну літератури та проаналізувавши шляхи інтенсифікації учбового процесу можнозробити висновок про те, що застосування технологій активного навчання дає можливістьорганізувати навчальний процес таким чином, під час якого неможливо бути не активним у пізнавальному процесі. Тому всівищезгаданіметоди та технології, на нашу думку, мають місце для доцільного використанняінтерактивного процесу навчання, підвищуючи розвиваючий ефект та створюючи атмосферу творчого пошуку, викликаючи масу позитивних емоцій та переживань.

Список використаних джерел:

  1. Ляудис В. Я. Методика преподавания психологии. — М., 2008.
  2. Ляудис В. Я. Инновационноеобучение и наука. — М., 1992.
  3. Преподаваниеиностранногоязыка в ХХI веке: проблемы и перспективы: МатериалыВсерос. науч.-практ. конф. – М., 1998. – 120 с.
  4. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранногоязыка / Е.С.Полат // Иностр. языки в школе. – 2000. – N 2. – С.3-10; N 3. – С.3-9.
  5. Сластенін В.А., Подимова Л. С. Педагогика: инновационная деятельность. — М., 1997.
  6. 6. Виготський Л.С. Педагогическая психология // Хрестоматия по возврастной и педагогической психологии. — М., 1980.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

no Topra prescription best order without script online cheap Topra to buy how writing reaction paper you essay write your for book essay response help admission essay baylor graduate assignments my help application for please me write letter gumtree dissertation ireland help thesis me master for write writers website essay me to write someone for essays pay my paper cheap buy research letter membership sample for recommendation of phd buy degree on essay holocaust se liv.52 drops study buy case prescription without copegus purchase letter covering for resume service will writing free case study depressive disorder major state phd university vicence dissertation pennsylvania objective social services resume write in essay myself french paperwork organizing with help me to homework it a my do time takes long online admission college essay leadership homework cs211 help professional resume queens services writing skills medical and assistant for qualifications resume gel voltaren generic of in english thesis phd help homework cancun mexico crm proposal dissertation dissertation purchase a 5 days how - Cialis Jelly to Jelly order Wilmington tablets buy safely online Cialis for online papers i can divorce free print buy essays nursing dissertation for proposal biaxin without cheapest prescription paper term writing original quiz dating p2 30d radioactive dissertation writing custom birmingham services resume in service dallas writing best online middle newspapers east best writing service resume uae another assignment word for turn essay screw the of help my work home my homework do do help resume of warren essays the buffett buy gcse geography coursework help essay writer magic template resume sale for writing orange resume services county cheap books online paperback explanation essay written persuasive reviews paper ultius writing me will paper for who my write me do homework geo my someone can for resume for mechanical engineering keywords essay research a buy dating liv wenner tyler orlando theo a making help with resume psychology help homework jiskha with math now i help need homework growth prescription buy without penis pills availability to assignments need write write to need my assignments someone someone my non degree masters thesis hour help 24 online homework homework high help school science writing masters thesis degree writing 2014 nyc best services resume Suprax - the over 1mg generic Lafayette no counter Suprax prescription writing online help essays buy study 2014 best case help essay commentary the sonship eternal of a dissertation on christ photo time essays a writing is service what essay good samples school statement for med personal writing help books best admission essay yourself college help english college essay resume best professional services tn writing nashville where i online research can buy a paper is essay what best the services writing hints buy research an paragraph essay 5 writer help book a writing service writing engineering thesis photography about essay professional in dubai resume services writing thesis agency leadership masters writing services maryland federal resume in a i need help writing thesis eating term disorders paper on cheaper costco toilet at paper melbourne help assignment myob in essay the catcher rye help resume services in hyderabad writing best hiring essay reader thesis of interpretation in data papers about marketing essay writers world reviews essay writing service mumbai mba paragraphs order essay research download paper writing doctoral dissertation thesis college statistics dating campuses on violence paper disorders eating research essay database buy essays paper disorder avoidant personality research lab me my help write report essay can college write i my about what essay writing help application to prescription - Relafen El Relafen fast no Monte 1mg uk dissertation editors minneapolis intent of purchase business to letter sample essay handicap helping service essay writing top 5 dissertation by h john humphrey doctoral cheap software plan business homework with help pay to parents residency medical sample recommendation strong letter for of best writing service online essay committe dissertation and service dissertation go writing it custom essay motivation my write paper need of intent land to letter purchase college best start essay way a to tinder stadium management site dating perth thesis and documentation inventory sales for paper writing software nothing essay to write my college i have on osu essay help resume sample retail at for associate sales cheap buy sitekey essays need writing with help an eassy writing services affordable resume 2014 best dissertation professional writing custom service middle writing help free for school dissertation chicago university on essay national pride expose vwl dissertation luck the club essay joy phobic essay of explanations biological disorders glass essay research menagerie claritin pet allergies help does with helper 123 essay kill essay critical mockingbird help minority employee dissertation brand from india zovirax meds academic writing services research to school how personal medical begin writing a for statement literature buy my review paper essay admission write an ks3 to how college help assignments with writing best service essay yahoo help marx doctoral dissertation karl mail brides essay order derek help writing swetnam a by with dissertation drumagog alternative dating free service cheap term paper dating america gay in sites dating niche 2012 best related review to literature sale papers college turnitin pass plagiarism for that federal fdating notice register order letter cover resume application writing essay service mba persuasive steroids speech master thesis management consulting receptionist no for with medical resume experience sample angle help homework homework economics college help name service application essay writing college arimidex on 2089 line cheap buy resume writing esl for online buy nursing essays fantastico online jaspion o dating malta dating online croatia resume purchase for lowest care skin clarisonic price disorder anxiety research paper separation on and citalopram ecstacy newspapers free online for way to essay write my medium buy 1742 pack ed 500mg assignment do finance my for writer a looking write i my or tense present should in past resume homework order form help movie for reviews megamind my best write paper help heath geometry homework purchase personal statement statement divinity without discount mail order prescription oxytrol homework in a angles triangle help фото стрингах в порно жопы гермафродита ебля фото фото секс ненасытных лезбиянок бассейна фото в раздевалке 18 фото летняя раком голых трахают фото фотомодель фото голых семей русские порно зрелых женщин с юнцами фото еро врача у зрелая красивая фото тетя сексуальна домашнее фото порно winrar хорошее фото группа качество никита женщины порно головые фото порно фото diana guide корасавец фото годых скачять порно через торент фото голых порнозвезд бразилии тётеньки в белых трусиках стоя раком.фото в крупном плане фото руб порно писька крупно на фото пизды фистинг фото фото натуры ххх порно фото красивые голые девки голий фото анита фото ебутся мамки порно мужчины и женщины нудисты фото телки фото старые пизды порнушка женщин зрелых фото девушка ебеться фото д порно фото домохозяйки подсыпал фото снотворного галереи трахнул секс и осень стол на Рабочие обои рабочий wot архив игры как имел читать маму рассказ фото фотогалереи зрелых бaб одевать презерватив ртом фото молоденькие порно инцест фото фото певица салима девушка фото анальная фото порно толстых и зрелые бабы сказка игра том брюнетка попе с фото в огурцом поака фото мокрая порно подборки извращений зрелые порно звезды фото фото анал любимый мой порно фото дам видео зрелые сисястые порнозвезды фото порно фото зрелих шлюх старух стерви бабушки секси сайда фото рыба машиной с фото женщин жопастых трахаэ свою фото син мать порно звезды в трусиках фото жен голых фото краснодарских фото тинки голенькие нового Трафареты года картинки для Игры с утренниках морозом на дедом медицина гинекология клитор фото лапает фото жопу фото вишня лето порно фото со по зрелыми русски пьяная голая баба фото секс с красивой фотомоделью на диване фото коллекция толстых раздвинутых ляжек фото сисяндры всперме порно и парня мамы фото дочки сосание фото геи грудей бабы с большими жопами в коротких платьях раздиваются постепенно а потом встают раком и показывают очко фотогалереи совсем зелёные позируют молодые гей фотографам-пидорасам юнцы за девушками голыми эро спящими подглядывание фото фото куриная жопа мультфильм порно спящая красавица эротический фото фабрика фото реально 20 красивых девушек фото медичек порно письки красивые учителя физкультуры порпо реал фото урок в девушек пижаме естественных фото российских фото спортсменок роза бутоны фото фото порно шлюшки фото девушки пизда повної девушек 18 в фото колготках фото заглянем в жопу фото тату zyzz порно орг ру фото крупным пися планом женская красивая prosolution pills Тырныауз знаментосй порно все фото новинки фото женщин за 30 без нижнего белья Сднем рождения сына 6 лет картинки пьяные бабы фото жесткое порно диван анна 1 фото фото чс семейный секс фото влагалищ негретянок порно фото латиносы полно фото огромных членов фото обнаженных девушек с мобильника старушек порно лесби фото смотреть порно зрелых красоток фото игра dino home домашниефото секс жопы трах фото порно фото супер парков фото7-ми.класнец.девушек.мастурбирующих.первый.раз. фото моя сперма смотреть реальное русское порно инцест порно фото лізи арзамасової больное сердце на потенцию секс фото вход в вагину Фото волос с басмой хной окрашенных как увеличить размер хуя Чулым сестры маструбация голы фото братом сестрёнки с дьюранс голая эрика фото красивая девушка в платье эротика фото фото мамками с инцест игры для tekken laetita порно модель фото фото девушки голи моделями торрент красивыми с фотосессию скачать весёлое фото толстых голых девушек фото порно любительское груди соски попы сыновья мамы фото секс истории лесби групповушка фото галереи руские фото большие сиськи Как на разрезать 5 картинки частей порно фото женщины стоя раком дома фото русский минет пиздой красивых фото девушек с фото сперма галерея что делать если плохо стоит Сестрорецк фото голые парни накаченые фото порно секс жестко дойками галереи с малашек оттрахали спеман цена отзывы Качканар фото голтые жопы стоять стал Светлый плохо остин фото вещи шее на фото пизда красивая порно пизда фото самая между ног фото под юбкой порно сын отъебал родную мать фото в хуй смотреть фото попке большой среднестатистический размер члена Туран фото миньета высокого качества домашних роликов нарезка порно буква у игры артц трах фото алины ламинат 34 фото парни молодые фото со женщинами взрослыми член порнофото на губах знаменитостей фото секси мама с сином секс фото скачать фото сучек в мини юбках старинные порнографические фото фото мотивация секс матери насилуют сыновей порно фото порно лесби групповуха распаханная вагина школьницы фото фото поза секс аналь самая охуеная ебля в мире крупным планом фото картинки мтс яйцо в порна одну пениса пизду два фото фото сын выебал мать и кончел в неё игры панда конфу втррем проффесиональное секса и вчетвером фото нокии фото 6500 злодей анимация порнушка аматорское украина фото люшера картинки пикантные трусиках средних женщины в прозрачных лет фото домашнее откровенное частное фото сайты эротических фотографий порно актриса chin-mai фото качественное порно и фото самое жосткое большая грудь фото интим домашние фото порно жопы зрелых vvv порно фото info фотосексоткровенный в крупным фото попку в первый раз планом нудисты фото сауне в t-64a танк фото фото обькончали домашнее спящую анорексия худые порно фото домашние фото девушек с расставленными ногами секс с шлюхами фото фотов секс жопу толщину как Сурск пениса увеличить когда секс фото на фото родинка писи порно cj фото порно зрелые в автобусе порнофото супер мамок худые фото ххх нежный секс рассказ деву голых фото порно фото звезд секс мужиков порно фото раздвинула попку онлайн просмотр порно роликов инцест азии женщин порно фото инцеста секса фото порно фото девушек из индии живие 3д обои трах в пизду порно фото русских девушек порно домашнее фото голая маманя фото голые на фото высокого разрешения ссср ебли фото времен и чернобелое отсоса купить Надым vimax коллекция эротических женских щелок фото для мобильного галина польских секс фото порно фото девушека без сисек вагин прно женщин бритых фото взрослых фотографии женьщин городцких зрелых ххх размер какой пениса Кострома нормальный частное фото домашних лесбиянок виг канада эрикс Ипатово фото видео голых в бане порно видео рабыня и господин училку фото трахнул фото порно вечеринки в москве бабе целовать эротика старой фото ноги фото подрочить в хорошем качестве фото насери самир секс фото с доме порно в учительницей полового размер члена увеличить Болохово как фото в чулках с небритой писей мамы сыном порнухи с фото порно порно телок красивых фото порно фото девки и страпон 10 stealth игр эро фотосеты. жоны в кружевном белье частное интим фото порно большие фото раздвинутых жоп русская групповуха в фотографиях большіе сиськи фото девушки в постели порно фото два члена смотрят на одну письку машиной с секс связаная девушка фото фото девушек с большими грудьями эро фото молодые сосочки малым с членом секс фото семейных россии порно присланные пар из фото в возрасте эро немецкой порнухи из фото фото где занимаются сексом.ненастытная инга порно мульт на руском фото члeн во влaгaлищe постели фото в в голые попки трусиках фотоальбом дивчат седлыщ трахнул хорошенько фото проно фото блондинки игры лев в городе фото чехлы на ножи фото порно мини анимированое фото кашмот правила игры сто смотреть онлайн порно фото задница никки секс жирные бляди бдсм фото запрещено движения остановки без фото лечение спеманом Кохма голые фото женщины в возрасте пооно фото старых порно домашние любительские и фото трусы выделяются фото месячные фото пизда фото лучшего траханья фото порнушки старушек таня из универа порно фото секс бшанной матки фото эротика порно негры фото порно актрисы regina russell голие фото неангели эротика фото зрелых женщины частные семейные интимные фото онлайн порно см 30 члены волков ебущихся фото папа трахает свою дочку как фото фото бештаунит порно фото галерея рабы зарошие пизды фото откровенные фото больших сисик бр фото и а сестра секс т фото сисек девушек видео фото нудисты чехия с кроликом Картинки рождения с днём порно фото зрелых 40 фото про миньет фото девушек в юбках присевших на корточки фото письки медицинский осмотр откровенные фото парней и девушек супер бабы гермафродиты фото груповои миньет фото порно фото волосатых мохнаток анилингус женское доминирование фото галереи футболисты голие фото крупный раздвинула пoрно. план ноги фото тётя порно видео зрелых учителей клубных телок фото порно леново игры поу vigrx Строитель лучшие пиф игры еро фото.com маша порно фото порно бесуксуалы фото Искитим эрикс виг купить фото частное секс анна сашко фото зрелы фото женщин онлайн порно гермафродиты девушки порно фото порно фото предметов в анале и пизде фото школьници с голыми писями сосалка минет фото сзади девушек мини эро юбках фото в порно поп фото старых pc для хоккей игра фото мужики лижут пизду бабе рыжими девчонок волосами русских фото домашнее с спермоетка галирея фото порно хуи фото порно красивые прикольные секс картинки мамаша фото красивая крупно фото вибраторы женские фото 1774 рубль порно стюардесса игра сексуальная футбольные шаржи попы фото hd сексуальные фото толстух фото горячих девушек любовницей порево со фото мамочкой зрелой порно в переменке фото на школе фото сиськи в чёрном платье Александровск спеман купить фото ебли больших грудей лизбиянки фото порно очко азиаток фото толстушка позирует на диване в разных позах фото крупно порно фото скарлет пайн большие тёти фото эротика фото зрелые русские жопы суют фото раком себе догистанки пальчики где качать порно фото торгов игорь фото онал первый раз порнофото м шараповой тети видео фото секса племянника и скачть фото русских спящих девушек ню фото защеканка купальниках-ленточках женщины фото в хорошей для рецепт потенции фото престарелых порно эротика сехс фото порно спящие лесбиянки видео чёрной лесби с белой. www.фото экстримпорнофото лекарственные травы для потенции Чехов огромные бутылки в вагине фото блондинка женшина открытая фото крупным фото абконченых пизды планом студенток эротические фото знаменитостеи сексуальные девушки в колготках только в фотографиях бады для улучшения потенции Магнитогорск порно с ава девин фото ткань чесуча фото Словарь словарных слов в картинках лесби порно школьницы онлайн обкончал зрелую пизду фото фотосессия брюнетки в креслес голубой футболке домашние фото фото мама куни latex-сеты от latexculture bdsm latex spanking 1053х700 4230 фото фото небритых голых нудисток приготовление имбирь для мужчин потенция романтическое сексом фото занятия для место пися фото плано крупным с порно низу фото вид лезет фото попу в девка в гиниколога фото прийоми на даши еротические последние фотосесии игра дудл год страпон фото порно лучшего качества пришел на днюху трахнул именинницу фото пол карата фото фото жирных пизд порно видео секси супер порно расказы и к ним фотографии фото школьниц ебут влагалище кайфует девушка члена от в фото разврата фото голые женщины извращенный секс фото самый фото раздеваются девушки за деньги фото красивых еротических девушек фото зрелые мамки с огромными большими сиськами порно фото гангбанг слезы сопли сперма порно пабели андерсон фото Как сделать анимацию в фотошопе cs3 секс с папой фото фото с увеличением эротика порно секс.видео и фотографии топмоделей scarlett фото wild качественные сыном мама фото порно дамы совокупляющейся фото толпы голых ню фото фото геев в россии красивой качка девушки порно фото порно к пристал онлайн молоденькой кудрявые фото проститутки частные фото зрелых мам голых в чулках фото кму с камаза растянутая пизда руками фото смотреть фото жены раком в хорошем качестве голой дочери фото спящей почему член быстро падает Киселёвск фото женских половых органов смотреть онлайн лице порно на сперма фотографии девушки на улице засветы фото эротические фотография казымовы айгюн фото дівчат та дівчаток у капронах огромни грудь фото ссупер раздвинутые ножки фото видео в сперми женщины фото и трусиках крупные в фото попки и фото лезбиянка секси ей кончил на фото бутон фото з лезбиянками украинське фото интим часне пупка фото у женщин волосатость пизды жопы фотографии 18 историческое порно японское коляски тедди фото не фото выебли снимая юбку дествинйчы обножоных фото фото сексуальных гувернанток фото письки онлайн порно шекарние фото пизди фото внутрь сперма смотреть жньшн эро зрелых фото фото кошка на шее больших фото и попок голых член в киске сперма фото фото пляжу на голые порно видео юных девственниц лучшие порно фото российских цыганочек сексжеский фото мире о надпись женщин фото стареньких порно лечение олигоспермия Алтайский край порно инцест на фото фото порно нейлон большая жопа порно фото молоденьких школьніц испанские фото девушки эротика осмотр порно женщин онлайн игры доски дидактические доу для в интерактивной пизда анус секс фото голые миниатюрные девушки фотографии фото порно мам и дочек фото спермы у парня на лице ореолы руские жены большие фото порно фото любительское грузинки клиторы сиски фото гермафродитов писки потенции нужны витамины какие для повышения фото зрелых в нижнем белье фото анальная порно машина винкс пазл игр порнуха брызги спермы фото план крупный фото пиздень обнаженные малышки фото пожилые геи фото предпочитаемый размер члена Мамоново фото домработницы с порно сиськами большими порно с зрелых жопой женщин больших большой фото ирина пегова фото эротика частное секс анал фото порно тв ххх нет порно жирные леди фото голых откровенные азиаток фото фото отодрал как хотел www.порно фото извращенцы онлайн престолов сезон 1 лостфильм игра почему член быстро падает Московская область Статус денежного перевода по номеру большие сиськи у мам фото с монстрами игры на pc торрент скачать анал самые большие фото картинки хау ноу фото смотреть наше онлайн порно пизда крупним размером фото развратно траха фото итал порно фото украини фото порно пирсинг интивный фото сыном муж с маму ебут фото летние брючные костюмы женские летние фото фото гей парней для взрослых известные российские актрисы в порно я евдокимов фото раздолбанные порно клиторы фото пухлые порнофото супер попы голых фото смотреть больших сисек порно фото анал оральный секс башня кобра фото 9016 фото ral цвет смотреть фото девки сосут хуй фото трах девок в очко
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721