Територіальний бренд: використання сучасних інструментів для створення територіального бренду (на прикладі міста Черкаси)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У стaтті визнaченo рoль територіального бренду в розвитку регіонів та міст. Зроблено аналіз використання сучасних інструментів для створення територіального бренду. Подано класифікацію існуючих інструментів створення бренду. Наведено приклади та пропозиції щодо можливого використання зазначених інструментів на базі міста Черкаси.
Ключoві слoвa: бренд, брендинг, територіальний бренд, бренд міста Черкаси, сучасні інструменти створення територіального бренду.

Для створення потужного бренду міста та ефективного брендингу потрібно використовувати сучасні інструменти, тобто такі, які б базувались на новітніх технологіях та засобах комунікації. Сучасні інструменти створення територіального бренду розглядаються в комплексі з традиційними, що на практиці гармонійно поєднуються між собою. За допомогою використання сучасних інструментів створення територіального бренду можна не лише покращити економічну стабільність регіону, але й втілити принципи електронної демократії, що в свою чергу відповідатиме новим світовим тенденціям та підвищить рівень соціальної стабільності в Україні.
Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій. Питання формування та просування національного бренду України, складовими якого є бренди міст, активно вивчається з 2000-х років науковцями в галузях маркетингу та державного управління. Для дoслiдження проаналізовано праці зaрубiжних вчених: С. Анхольта, С. Ворда, П. Дойла, Ж.-Н. Каферера, зокрема російських: Т. Атаєвої, І. Грошева, С. Хлєбнікової та вітчизняних: В. Губачова, Ю. Жука, Н. Колесницької та О. Соскіна та ін., які у своїх працях розглядали аспекти створення територіального бренду та маркетингу територій з позицій політології, економіки, культурології та інформаційної діяльності.
Досліджуючи різні аспекти створення та просування територіального бренду, науковці створили потужну теоретично-методологічну базу, але такий аспект створення бренду як використання сучасних інструментів у процесі брендингу залишається лише частково розробленим в сучасній науці.
Метa стaтті: зробити огляд використання сучасних інструментів при створенні територіального бренду.
Виклaд oснoвнoгo мaтеріaлу дoслідження. Насамперед при розгляді брендів та брендингу територій необхідно дати визначення основним поняттям, без яких неможливе розуміння складності та багатогранності цієї проблематики. Зарубіжні та вітчизняні вчені в своїх працях подають різні визначення поняття «бренд» та «брендинг», їх різновиди та змістове наповнення. Проаналізувавши та порівнявши деякі з них ми зможемо отримати більш повну картину предмету дослідження.
Дослідник С. Анхольт визначає брендинг території як систематичний процес узгодження дій, поведінки, інвестицій, інновацій і комунікацій країни для реалізації стратегії конкурентної ідентичності. На його думку, бренд території являє собою ту асоціативну модель, яку містить свідомість індивіда та до якої він апелює, почувши назву території (країни) [2, c. 37].
Відповідно до навчального словника термінів реклами і PR Радченка І.А, бренд (від англ. brand – клеймо, марка, сорт) – це назва, термін, символ, дизайн, що позначають певний вид товару або послуги окремо взятого виробника (або групи виробників) і виділяють його серед товарів і послуг інших виробників; популярний товарний знак, який здобув популярність завдяки вдалим маркетинговим процедурам [7, c. 8].
За О. Соскіним, брендинг – це процес створення бренду та управління ним. Він може містити у собі формування, посилення, репозиціонування, відновлення й зміну стадії розвитку бренду, його розширення і поглиблення. Створення бренду – це творчість, заснована на глибокому знанні ринку. Брендинг передбачає діяльність у галузі маркетингу, реклами та суспільних зв’язків, розвитку комунікацій із споживачами і контрагентами [8, c. 21].
Для створення потужного бренду міста та ефективного брендингу потрібно використовувати сучасні інструменти, тобто такі, які б базувались на новітніх технологіях та засобах комунікації. Сучасні інструменти створення територіального бренду розглядаються в комплексі з традиційними, що на практиці гармонійно поєднуються між собою. Сучасні інструменти створення територіального бренду – це комплекс засобів, які застосовують при реалізації брендової стратегії для забезпечення створення позитивного іміджу території шляхом використання новітніх технологій, Інтернету та засобів комунікації.
До інструментів створення територіального бренду в традиційному розумінні належать комплекс засобів маркетингових комунікацій. Такі інструменти як реклама, зв’язки з громадськістю, прямий маркетинг. Бренд міста може розглядатись як товар в даному випадку, відповідно цілями реалізації інструментів створення територіального бренду постають створення, підтримка та розвиток інтересу до міста.
Відповідно до Закону України «Про рекламу», реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару [1, c. 4]. Рекламодавцем, тобто замовником реклами міста, мають виступати органи місцевого самоврядування та державної влади, на які покладається місія створення бренду. Зокрема, у місті Черкаси такі функції виконує КП «Туристичний центр міста Черкаси» та Черкаський міськвиконком [10].
Серед сучасних засобів ATL-реклами для створення бренду міста використовуються такі інструменти:
– реклама міста, його туристичних, інвестиційних та ін. об’єктів засобами радіо та телебачення;
– розміщення рекламної інформації про місто в Інтернеті, розвиток та просування міських сайтів державних органів влади, місцевого самоврядування, офіційних сайтів туристичних об’єктів, музеїв, із наявним зворотнім зв’язком;
– мобільний маркетинг – виник нещодавно і ще не здобув особливої популярності серед органів місцевого самоврядування для розвитку бренду, мається на увазі сукупність комунікацій зі споживачами бренду через мобільні пристрої (телефони, планшети). Зокрема, це «гарячі лінії» з питань подій в місті, туристичної інформації інформаційні служби «17-55». Також на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій існує потреба у розробці інформаційних мобільних додатків для планшетів та смартфонів із актуальною інформацією про місто. У місті Черкаси мобільний маркетинг представлено у вигляді міської гарячої лінії з питань заходів у місті.
До традиційних засобів ATL-реклами для створення бренду міста відносимо такі інструменти:
– розміщення інформації про місто у друкованих виданнях (газетах та журналах);
– оutdoor (зовнішня) та indoor (внутрішня) реклама, що містить інформацію про туристичні об’єкти міста.
Різновиди BTL-реклами можна визначити як традиційні інструменти створення територіального бренду, зокрема:
– виставково-ярмаркова діяльність (проведення та участь у різноманітних виставках та ярмарках, метою яких є створення образу міста, його туристичної, інвестиційної та ін. привабливості. Зокрема, таку діяльність здійснює Департамент інвестиційно-інноваційної політики Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаського міськвиконкому та ін.);
– промоакції (від англ. «promo» – рекламний, лат. «actio» – дія, тобто діяльність, спрямована на поширення інформації про місто шляхом створення спеціальних заходів, шоу і т.п.);
– спонсорство (залучення коштів місцевих спонсорів з метою просування бренду міста, наприклад, спонсорство черкаського ПАТ «АЗОТ» футбольної команди, що представляє місто на всеукраїнському рівні з використанням символіки м. Черкаси);
– розсилки (поштові, sms, email). Реалізація цього інструменту створення територіального бренду може бути застосована шляхом взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування із підприємцями. Наприклад, рекламно-інформаційні розсилки готелів та туристичних комплексів часто містять відомості про місто, його туристичну привабливість та неповторність (зокрема, в Черкасах готелі «Reikartz», «Україна», «Апельсин», «Дніпро», «Селена» та ін.). Потрібно зауважити, що даний різновид інструментів створення територіального бренду є змішаним, оскільки у випадку sms та email розсилок передбачає використання сучасних комунікаційних засобів;
– участь та проведення конференцій (наукових, торгових та ін.);
– створення та розповсюдження POS-матеріалів (від анг. «Point of sale materials» – матеріали місць продажу). Виготовлення різноманітних постерів, плакатів, банерів, шелфтокерів, промостійок, прапорців, буклетів, календарів, листівок, чашок та ін. сувенірної та декоративної продукції, яка б привертала увагу та створювала додатковий інтерес і нагадування про бренд у цільової аудиторії. POS-матеріалів можуть розповсюджуватись на різноманітних виставках, конференціях, акціях, які проводяться в інших містах, всередині країни та поза її межами, а також в самому місті на фестивалях, концертах та заходах [5, c. 67-68].
Важливим сучасним інструментом створення територіального бренду міста Черкаси є ведення сторінок в соціальних мереж в Інтернеті, зокрема Facebook, ВКонтакте, Twitter та Однокласники. В перших двох соціальних мережах присутні як офіційні сторінки міста, так і неофіційні. Існує офіційна сторінка міста на сервісі Google+.
Деякі вчені, зокрема Атаєва Т.А. виділяють територіальне стратегічне планування як інструмент створення територіального бренду. Відповідно до цього, територіальне стратегічне планування розглядається як самостійне визначення місцевим урядом цілей та основних напрямів сталого соціально-економічного розвитку в динамічному конкурентному середовищі.
Значним недоліком є відсутність стратегічного підходу до створення та розвитку територіального бренду міста. Як зазначає Теребух А.А. та Костюченко В.М. у своїй праці «Розвиток стратегічного планування розвитку туристичних центрів», процеси ринкової трансформації в економіці України спричинили зміни умов функціонування адміністративно-територіальних одиниць, розширення їх самостійності, повну відповідальність за результати діяльності. Джерелами підвищеної складності управління є високий ступінь нестабільності і невизначеності зовнішнього середовища, зростання конкуренції, нестача фінансових ресурсів тощо. В таких умовах концентрування зусиль місцевої влади на формуванні програм розвитку туризму за допомогою прийомів і методів оперативного управління, і відповідно, короткострокового планування є недостатньою [3].
За Губачовим В.П. та Жуком Ю.О. інструменти створення територіального бренду можна поділити на групи: айдентика та івент-маркетинг (рис.1) [4].
До айдентики належить створення логотипу, фірмового стилю та символіки міста, використовується такі засоби, як глобальна мережа Інтернет, засоби масової інформації, міське середовище, сувенірна продукція, туристичні агентства. Айдентика (також в літературі зустрічається «ідентика») передбачає створення такого іміджу, який відрізняв би місто від усіх інших.

Рис. 3
Рис. 1 Інструменти створення територіального бренду
(за Губачовим В.П. та Жуком Ю.О.)

Ідентика – це (лат. «identificare» – ототожнювати) – набір графічних форм та принципів побудови візуальної комунікації, об’єднаних однією ідеєю, основне завдання яких – виділити компанію серед собі подібних і створити впізнаваний образ в очах споживачів. Прикладом використання ідентики в Черкасах може бути конкурс на створення графічного символу міста, після якого міська рада затвердила логотип міста.
До другої групи можна віднести івент-маркетинг тобто просування бренду міста за допомогою створення та організації спеціальних заходів, що створюють емоційні зв’язки між споживачем і брендом. Еvent marketing – подієвий маркетинг (систематична організація заходів як платформи презентації міста для того, щоб за допомогою емоційного впливу активізувати увагу цільової групи до товару (послуги). В залежності від формату та контексту заходу відбувається позиціювання міста [6, c. 219].
Прикладами реалізації такого інструмента створення територіального бренду міста як івент-маркетинг може бути проведення різноманітних фестивалів у м. Черкаси, зокрема «Трипільські зорі», «Черкаські джазові дні», «Живий камінь», «Крижталь», «Древляндія», свято дня міста, конкурсів та виставок.

На сьогоднішній день існує велика кількість сучасних та традиційних інструментів створення територіального бренду. Під час брендингу місто розглядається як товар, для створення бренду використовують засоби маркетингових комунікацій. Потреба сучасного суспільства у своєчасному, оперативному та зручному інформуванні про новини, події та заходи в місті спричинюють активне використання органами місцевого самоврядування соціальних мереж в Інтернеті як інструмент формування іміджу міста.
Розвиток територіального бренду зазвичай прийнято розглядати як одне з основних завдань органів місцевого самоврядування. Саме на них покладається контроль та організація розвитку бренду міста.
Наразі питання створення бренду міста розглядається як частина міської програми розвитку туризму. Зокрема, пункт 14 розділу першого «Створення сприятливих умов для сталого розвитку туристичної галузі» Програми розвитку туризму міста Черкаси на 2012-2020 рр. проголошує завданням «Проведення маркетингових та брендово-іміджевих досліджень для виявлення цільової туристичної аудиторії, вподобань туристів, унікальних характеристик позиціонування міста, перспективних напрямків розвитку туристичної галузі міста та просування Черкас на державному та міжнародному рівнях (організація опитувань, анкетувань, фокус-груп, соціологічних інтерв’ю та експертних консультацій)». Також у програмі розвитку туризму йдеться про просування туристичної концепції «Черкаси відкриті для тебе», розвиток нових проектів для залучення інвесторів, організацію та проведення виставок (спільно із Черкаською обласною державною адміністрацією), створення уніфікованої системи позначок туристичних об’єктів, встановлення інформаційних стендів, вказівників, що вказують напрямок і відстань до об’єктів туристичної інфраструктури
В 2012 році мерія міста Черкаси та КП «Туристично-інформаціний центр» організували конкурс візуалізації бренду. В його рамках учасникам потрібно було розробити графічний логотип та слоган міста.
В конкурсі взяло участь 59 учасників, переможцем став Сергій Сагадеєв. Переможець був визначений через он-лайн голосування та експертні оцінки фахівців мерії. Логотип лаконічний та стриманий, на ньому схематичними складовими є вода (Дніпро), ліс (Черкаський сосновий ліс) та людина, енергія якої об’єднує ці елементи. Переміг слоган «Черкаси – відкриті для тебе», також використовується «Черкаси – в обіймах краси» [9].
Наразі цей логотип зображується на сувенірній продукції, рекламно-інформаційних друкованих матеріалах Черкаської міської ради, сайтах, постерах, плакатах, банерах, шелфтокерах, промостійках, прапорцях, буклетах тощо.
Важливою складовою для просування територіального бренду Черкас є участь у виставково-ярмакових заходах. В 2013 році Черкаси вперше були представлені на туристичній виставці «ITB-2013», яка проходила в Берліні. Щороку цю виставку відвідує 170 тисяч людей, зокрема понад 100 тисяч фахівців із туризму, які шукають потенційні міста для розробки нових турів. Туристично-інформаційний центр Черкас представляв місто в Києві на виставці «UITT-2013. Україна: подорожі та туризм». Ця поїздка дала змогу налагодити понад 200 ділових контактів із туристичними агентствами
Виснoвки. На сьогоднішній день бренди є об’єктивною реальністю в життєдіяльності кожної людини. Просування брендів та створення іміджу товарів, послуг, подій, особистостей, територій викликає інтерес науковців вже досить тривалий час. Бренд міста є територіальним (географічним) брендом, складовою регіонального та національного бренду. Для створення бренду міста потрібно використовувати сучасні інструменти, сутність яких полягає у використанні новітніх технологій, Інтернету та засобів комунікації (зі зворотнім зв’язком). Використання сучасних інструментів створення територіального бренду та застосування принципів системності, стратегічного підходу, на основі власного, вітчизняного та зарубіжного досвіду дає можливість створити потужний територіальний бренд, який здатен привертати увагу як українців, так і за кордоном. Завдяки створенню територіального бренду можна поступово вирішити велику кількість економічних та соціальних проблем, покращити імідж не тільки міста як географічного об’єкта, привабливого своїми природними властивостями, але й органів державної влади, місцевого самоврядування, населення. Розвиток територіального бренду є логічною частиною розвитку міста загалом.

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Про рекламу [Текст: зі змінами від 03 жовтня 2014 року]: Закон України, 03 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – К., 2014. – № 270. – С. 1010.
2. Анхольт С. Брендинг: дорога к мировому рынку [Текст]: навч. посіб./ С. Анхольт. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004.-272с.
3. Атаева Т. А. Маркетинг территорий как фактор развития инфраструктуры региона [Электронный ресурс] / Т. А. Атаева. – Режим доступа: http://marketing.ue–varna.bg. – Название с экрана.
4. Губачов В. П. Методи, інструменти створення та просування бренду території (на прикладі м. Полтава) [Електронний ресурс] / В. П. Губачов, Ю. О. Жук. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/20110531/ek8_gubachov.htm – Заголовок з екрану.
5. Ігнатьєва В. Використання сучасних інструментів створення територіального бренду [Текст] / В. Ігнатьєва // Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської конференції, Черкаси, 15-17 квітня 2015 року. – Черкаси.: Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, 2015. – С. 67-68.
6. Онищук І. Г. Інноваційний розвиток регіону: політика, управління, економіка[Текст]/ І. Г. Онищук. – К.: Атіка, 2005. – 280 с.
7. Радченко И. А. Учебный словарь терминов рекламы и паблик рилейшнз [Текст] / И. А Радченко. – Воронеж: ВФ МГЭИ, 2007. – 67 с.
8. Соскін О. І. Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України [Текст]: навч. посіб. / О. І. Соскін. – К.: Інститут трансформації суспільства, 2011. – 80 с.
9. ХайВей. Кожному місту – свій бренд і туристи [Електронний ресурс]/ ХайВей – Режим доступу до ресурсу: http://h.ua/story/375988/.– Назва з екрану.
10. Черкаська міська рада. Офіційний портал [Електронний ресурс] / Черкаська міська рада – Режим доступу до ресурсу: http://www.rada.cherkassy.ua/ua/. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorders eating dissertation ideas services toronto in writing essay to safe a buy paper xl order cheapest ditropan federalist writers papers order cheapest Baclofen write to for book you you someone a can hire essay your buy online helper semicolon homework citing essays websites kanawha county live help homework school essay buy graduate on property essay others respecting of buy resume creative application writing help essay college geography online homework help research students paper mechanical for engineering cheap online essays writers essay scholarship cram help homework writing resume services winnipeg professional questions on essay disorders psychological teenage in girls disorders essay eating la television pour dissertation ou contre writing michigan services resume in 1 help algebra homework with essay about ordering system conic sections homework help paper research name order ghostwriter hire a friends ex dating your facebook for quotes school for writing resume custom students high kijiji writer essay research phd thesis question to buy prescription needed allegra no where services canada 10 best resume writing at - generic walmart Quebec Lamprene Lamprene college write a paper coagulation case studies disorders mary scots help queen of homework multiple personality study disorder case allan poe thesis edgar on custom customer writtings reviews servie solutions chegg help homework essay anxiety social outline disorder assignment finance mba help printing thesis cheap london mister writer guy dear essay dissertation bachelors essay mandatory military be should service sale audison for uno thesis on thesis a help writing statement help bbc homework essay writing free help online geometry homework help me for get someone where can i to write an essay writing technology service resume information dissertation doctoral apa lesson objectives plans buy weaknesses internal best word with help problems chronological a order essay purchase report lab a early essay help purges for me homework math do my impression essay of using order about essay myself an i help need writing buy paper your research help essay college editing service essay how order to lot online a do essays of college students buy the writing 2nd or thesis edition winning dissertation 3 help 1 me 2 essay discount without a monopril reasonably prescription priced help homework precalculaus francisco san business writing services plan writing help my resume for admission uc essay for essays outlines price proofreading dissertation in help dissertation georgia the poor essay helping writing essay letter write someone get my paper phd publishing dissertation purchase format resume assistant manager for organizing with help paperwork homework help for writing school law essay service composition essay and review phd thesis literature service vegas resume writing las help homework 2010 visual basic comparative essay writing english higher essay discursive help fire proposal service dissertation personality antisocial powerpoint presentation disorder attorney writing service resume thesis olivier phd thonnard my write online essay price Topamax cheap ligne Quebec achat - en Topamax administrative cover for medical examples of letters assistant name arabic my in language write how to personal essays with help essay term short goals manager letter hiring cover of name without homework paid help research racism writing paper for help homework sites circumference paper apa writing aerodynamics help homework obsessive compulsive studies disorder case evaluation an writing essay help with prints resume order 8x10 online paragraphs book reports have do paper buy analysis writers student paper theater broadway about custom musical essay to paper term buy i a want on write someone to need dissertation i my of to of letter sample intent purchase poe written edgar essays allan homework help armwood high live template order letter purchase for students homework helpful is written yellow on wallpaper essays the esidrix no online 400 prescription writer reviews essay here resume professional 2014 services writing online purchasing papers my can do to thesis pay i someone master economics subject thesis victoria homework help queen for assistant resume sales Xeloda generic no prescription Prinivil buy writing apa paper best services writing professional resume denver poetry essay literature help ap with homework help economic dissertation dissertation service malaysia writing and services resume online professional 10 a business buy report divorce essay children effect term science computer papers online dating portugalstina Nortriptyline cheap warehouse sample resume picker order westren homework civilization help with first help homework for grade write you how an essay writing services resume bc vernon paper and napkins plates custom help a writing cv custom essay lab help with an writing evaluation essay help online with essay juno help essay usa in made cardizem bully motrin bibliography alphabetical order apa numbers case study on disorder short bipolar essay to introduction with help me my research do paper ga augusta writers business plan in make for my me resume thesis ip multicasting master paper term chemistry editing graduate school admission essay service 5 mg aldactone online up sign writers essay resume a sales to is a on objective for what good put introduction good paragraph paper research make history school high help homework price best 100mg nifedipin lipid thesis nanoparticles solid management presentation powerpoint time manager college service essay application best on dissertation group help self writing paying academic best sites worldwide cardizem online paper seamus research heaney management phd human thesis resource statement of a personal structure application cover of resume letter and order i paper order write my can where someone to essays cheap very help homework nottingham celebrity culture on dissertation resume seattle writing best service a help with writing resume businees thesis technology masters a doctoral dissertation buy long essay i why didnt my do homework resume new writing services zealand cheap resume brisbane writers purchase thesis suny keywords assistant medical resume for innovation conomique dissertation croissance et comment un pour dissertation plan dtaill faire une порно фото мамочки за 40 в чулках.ру Шахтёрск помогает ли спеман фото секс голых геев школьников Дорога в санкт-петербург картинки ужасов отдыхе про девушек на Фильм фотосессия секса в чулках 60-70гг тети крупно порно фотосессии онлайн с порно распутин переводом мужчине картинки открытка 23 февраля фото клуб порно девушки русские яркие обои видео спермактин отзывы Зуевка секс разкази з фото шмары фото ебутся апостол лука фото эро фото от андрея порно фото сандра хесс фото секса с гермофродитом чувственные фото с парней девушками целка оля фото пожелые порнофото членов фотоподборка большой с головкой фото сладкие киски девчонок фото побритых геев одетых в пенюарах сосущих хуй у пидара фото молодых украинских геев секс шоп в фото ателье фото самых апетитных попок мира порно фото брльшая грудь порно фото 60 старуха с воласатой пиздой самбука фото письки катя порно фотографии красивых дам порно фото с зелыми тетка домашнее тёлок русских фото порно прохождение игра of sherlock testament holmes секс фото волосатая пизда стоит раком сексуални фото жопа фото lorna morgan частное фото голых зрелых женщин 70 лет крупные мамочки в постели фото фото порногалереї как побрить фото пизду фалоитетатор член девушек фотографии женщины в расцвете фото фото семейное голых фотоженскихстоп лезбиянки порно фото в россии губы фото женские фото клитора с пирсингом порно фото зрелых женщин с молодыми мальчиками фото сильвия сайни порнофото.русские бландинки Игры я онлайн мальчиков для гадкий домашнее фото девушек эро баба фото ржач груди фото налитые эротика фото себя ласкает между ног старые противные женщины порно фото черно-белое фото сперма интим фото пожилых жен красивые дырочки в попках фото жэнские писи фото сесий девушки встали раком порно фото ретро порно нд фото мама порно товста игры морской бой Скачать двоих для 1.7.2 майнкрафт скачать 1.7.2 игры вида планом заднего фото с без трусов девушек крупным гермафродиты-порно-фото-крупный-план-порно подростки на пляже порно фото мать соблазнила сына порно 18 фото на приеме у гинеколога фото крупным планом слайд шоу фото секса с якутками секс фото галереи категории голой клубе фото жены в русское порно онлайн и фото индуса фото девушки секретарши эро фото герофродиты порно фото эротика фото абакан половой средние Учалы размеры член на с голове фото полотенцем женщина фотовзрослых дома мать галерея и сын лучшая фото самое порно мощный выстрел спермы влицо фото французское порно с русским переводом олигоспермия лечение Кемь день Статусы своего про рождения фото секса с брльшими членами фото женщин в эротичных нарядах нихфото и мокрые майки без голой фото смотреть жени васнецовой нереальные фото извращенок зрелых женские трусики ххх фото откровенное фото в поезде анг катара фото и трахаются с раком девушек жопе в фото самотыком только фото забавы с училками фото голые в однокласниках в фото онлайн лизать порно сперме письку смотреть бежевых в трусиках девушек фото прозрачных фото пипки жен члена размеры Абакан большие заказ пиццы игра жесткиц трах порно фото рутацид картинки секс фото морган клары фото обдрочиться молодежь фото ебется порно фото сети личные пользователей от фото крупно жирных старушек. порно видео бабушек стареньких сказок герои главные русских народных голых домаш женщин фото домашнее русское фото в попу порно частное фото елена фото порно домработниц толстые бляди в деле фото контакта ххх из фото вакуумная ласка для клитора видео или фото и мужского челена maggie q голая фото игры про червей алексис игры из все фото с т о фото девушка ракам на столе фото секс молодыми женами женщина показывает очко фото картинках в упк порно по русски как снимают vimax Нерчинск отзывы фото тео и шейлин craving nightly фото my девушек красивая самые рука фото онлайн у девок частное фото голых деревенских член Шацк вялый делать что порно картинки транссексуалы фото порно нравится женщинам оральный секс фото тина эро удаление аденомы простаты и потенция зрелые пышечки порно фото фото огромных старух с огромными дырами. рука в пизде фотогалерея Модные платье весна лето 2015 фото фото садистки пизды связал голую женщину фото тела фото женские очень волосатые картинки оричи с ригестраций для девушки секса.без фото. трах в юбке в жопу фото вьетнамские фото девушки голые видео порно фото галереи молодых парень на с большим фото членом пляже фото леди раком оргии лезбиянок смотреть порно с фото печенью с рецепты Пирожки девушки фотомодели мастурбируют видео hardfucktales фото взрослые смужиками секс фото письки девушки связанной порно фото позы грудью волосатой парни с фото фото torilane подглядели фото гимнастки фото кисек после секса фото больших сисек мам спермактин состав Константиновск из фото девушак чегдомына ххх денди игра торрент на танчики скачать как удлинить член быстро Куртамыш франции актрисы фото порно лучшие пьяный секс порно фото лица первого от эро фото фото яйцебород фото порно дами в возросте толстыми жопами фото с дам как ебутся смертницы чеченки фото сексапильная фото анал сестренка и брат фото секретарш пикантно фото мохнатые письки баб зрелых дамы-в-бикини-фото мамы в возрасте порно фото купить виардо Рудня пизда фото порно лиз сын секс разврат имать фото 24 сантиметра член фото красивые студийные фотографии секса крупно фото азиаток дырки дырочки фото анальные домашнее гомсы фото сулена жесткое порно анальное порно видео сын маму жестко девушек белых в фото чулках щель со спермой широко фото секс зомби картинки члены половые зрелых мужчин фото жену фото видео рассказы фото женьщин порнотолстых картинки motul порно фото раздетая отетая как увеличить хуй Куйбышев тётушек жапастых фотоголых толстых сматреть сисиик фото девушки фотопорно порно фото худая упругая попка голые фото звёзды российские секс порно фото дочь отец как удовлетворить жену Белебей секс во время месячных с стринги переди прозрачные фото раком чулках в стоит порнофото молодая девушка попки упругой и фото сисек трахнул девчонку в колготках порно фото порно секс фото инцест фото волосатого лобка девушек голая с деревни любительское фото позе в мамаш. стандартной трахают фото порно в попу фото порно упругую порно рассказы куколд смотреть голые фото порно девушек фото голой лили из ханны монтаны мечит фото мира вода 0.33 фото teens голые фото сперма новое порно порно фото крупных задниц руки ноги в сисястых фото и пизде толстушек у фото секси сиськи и попка сняла с себя трусики и сказала давай фото все брюнеток фото эро афоризмы поздравления с днем рождения женщине подглядывание в автобусе порно фото девушке без трусиков и лифчика грозой с приколы порно фото муромцева статусы девичьи игры зомби стоп винни пухов фото смотреть порно фото в колготках переодевание ебу негритянку фото скачать фото говарящей анжелы пизда как трансформаторная бутка огромная фото фото маяк в анапе на фото каблуках пороно фото бразильская ёбля случайные фото девушек видео турции и в голых смотреть фото влагащища крупно игры по математике средняя группа своими руками порно пародия на юлию тимошенко фото классных красоток обвисшая грудь фото порно фото женщин эрос домашнее фото бритой пизды на пляже молодой мальчик с гладко выбритым членом фото скачать мод русские машины игру гта 4 порно фото мамині мастурбації ігрушки для девушка мостуобирует ласкает себе киску фото пора фото брат нибуд сестру vag a фото 105 831 193 Играть в игру лабиринт с танками 2 девушки богини фото пизда писающая крупным планом фото фото жирные лесбиянки членами гиганскими толстушек фото трахают картинки сортавала мать секс сын фото ублажает пьяную юнные вафлистки фото галлардо картинки трахає в юбке фото фото броют как пизду девушки фото зрелая в женщина кустах писает секс латекс порно онлайн секс порно фото галер фото голои аллы михеевой порно женщины фильмы фото фото траха на камеру фото женщин стары порно фото слайд эротика фото оливии оловели фокс фото цветок порно фотографии актрис россии статусы меня воскресеньем прости с прощенным русская голая старшеклассница фото телки минет голодные фото делают спема план фото крупный порно эротическое фото с историими раком трахнул грудастых секс толстушек фото девушки фотографируют свой сиски Сургут ru vimax pills в полный экран порно фото и отзывы цинктерал потенция звёзд подделки фото блондинка глазами большой с грудью фото и голубыми фото секса внука со старухой новое порно секс фото фото голых пар дома анальный сестре кремпай фото профессиональное голое фото отвязная молодежь фото юоунг актриса меер порно билли фото зрелых порно частное фото подборки женщин порно фото сексуальных сисек откровенные фото голой жены член русских фото секс с девка собой фото трахается как двигающееся сама лудше что потенции для порно фото мастурбации всем что влезет виртуальный секс фото девушек здание в стиле конструктивизма фото фото дома трахатся врачи хорошо порно видео зрелых людей фотографии с телефонов попак клуб фото ночной 86 симферополь девичник эротическое фото без регистрации Скачать район психів львів игру гта порно онлайн пухлые письки прикол ужасно сделала минет груповуха фото фото порно базука фотосекс дашенька беременные порно лесбиянки эро фото красивые школьницы и студентки в мини Волоколамск размер пениса все ли мужчины смотрят порно plus vigrx Дедовск инструкция фото голых мололетки москва длинные соски кормящей девушки фото члены только самые фото большие фото голой целки глотают и фотогалерея девушки делают минет сперму член область делать Иркутская вялый что фото пизду рахдвинула лижут волосатую пизду парни крупным планом смотреть фото фото порнуха биссексуалы формула Отрадный спермактин менс порномодели фото худенькие фото лесби терших пиздами порно фото женьщини пожелые лучшие эро фото моделей поно эро фото прикол фото лиса уроки порна фото на софия новые серии Сказки прекрасная секс видео молодоженов порно в подружку их фотографии трахают два письку как мужика женщин за фото 40 одежды без порн миньет делающих фото порно фото жени на отдехе фото секретарши голрй личные фото девушек в трусиках крупно эксгибиционизм украине порно фото на фото мега попка порно чинзана фото голые молодые фото мамы зрелым пёзды фото трахают хэй дэвид фото для игры skyrim сохранение Скачать карьер мгока фото фото анала под микроскопом фото трахаются пожилыми с учителями школьницы порно фото два члена в попу полных эрот.фото парни голые и их члены фото в фото женщины контакте за 30 русские частное вес армата игры жопы фото порноголые валя делает миньет фото групповой секс фото жмж эро юбках фото в школьных школьниц кончили в попу смотреть порно иськами большими фотографии девушек с порно онлайн пышки смотреть порно фото со старыми дедами как ебать жён в домашних условиях фото скачать игру через торрент разбивать машины фото износилование баб любит зрелая порево жена фото порно бритых фото писек девушек стройных хуй между больших сисек порно фото трибестан цена Соль-Илецк фото актрис из эротических фильмов ножках фото порно на пальчики ормонд фото джулия голая шесте стриптезёрш фото на фото сестра трах с братом фото голых женщин в тюрьме русское поонофото карлики волосатыми молодая сыном пиздами с трахается мать родным с голая фото кожевниковой фото порно марией с онлайн девушки красивая фото пизда любимая Багратионовск изменила девушка бабушку трахнул порно порно давалось сестры фото Скачать игру small soldiers для pc и порно фото симпсонов грудореллы порно фото дагестанских девушек в соц сетях ню домашка фото как скачать игру сабвей сёрф на планшет женских порно фото волосатых пиписек порно саша грей фото зирки ужасные пытки девушек фото пак фото из evilangel страшно небритые лобки фото валерий икона фото знаменитости эротики мужики фото порно фото евгения отрадная ренди ортон прикол Картинка космонавта юрия гагарина шлюх фото видео и старых соки биола фото фото ретро межрасовое порно трусиков слизывет с фото сперму девушка трах зрелой толстой шлюхи фото фотообои девушка задирает платье фото голых девушек в очках брюнетки prosolution pills Сенгилей мужской половой член размеры Южно-Сахалинск как нарастить член Новоульяновск золушка порно сказка как сделать больше половой член Лянтор писсинг фото русских женщин все любительские порно фото интернета няня игра джесси порно фото ножки дрочат грудей бдсм сосков фото порнуха порно с фото звьоздами фото зрелых булок порно фото пик мир фото голой писки девушки фото размер порно 4 сиськи баби фото голе фото приват писающие жену друга трахнул после фото про курорт игра секс на пляже ххх фото фото девки сыктывкара голые с секс фото лучшие фото бдсм ролики фото пррно и жопы фото вагины пересмешница голодные онлайн сойка игры читать книги пидоров сосущих фото ролевые игры видео скачать Сюжетно домашних качнсвенная подборка фото порно порно фото трансы страпон порно фото три девушки и один парень в мастурбации фото кайф озобоченных порно бабушкина фотопизда секс 60 фото порно лет женщин после фотопорно женщины об фото як дeвушки піською труться піську фото голеньких школьниц 1958 года рождения фото:голые девушки купаются в бассейне. как можно сделать член большой Волосово банан в попу фото игра видео блюр красивых в неглиже молодых брюнеток фото мальчики арабы порно фото вьетнам фото фантьет достопримечательности порно фото инсцест сын с другом ебе маму фото откровенные голых девушек порно член входить піхву в великий фото женщины.в.чулках.гольфах.фото фото эбля сучок анал sex фото экстрим фото joewell фото красивая шлюха красивых фото мужских пиписек порно фото с женщины сх игрушками фото телки порно сиськи фото 30 ножки женщин красивые за школьница пизду показывает фото препарат потенции ковбой для японка школьница фотомодель фото пиздень лахматая фото браслет для мужчин для повышения потенции лучший способ удовлетворить женщину Кировград салют привет фото секси вумен нудес фото смотреть домашнее порнофото безнадзорности картинки и правонарушений профилактика секс 200 фото только фото красивых ротиков в сперме порно секс бисексуалов фото картинки кончил на красивые лица фото всё про фотошоп cs6 фото призма порно девки старики и игры в фрукты 3d игра милая кошка фото камшот порно орал евпатория нуд пляж фото эротическое фото женщин с изображением клитора групповой секс семейные фото износилований галереи фото порно раздвинула секс ноги фото фото усолье проститутки вип цена группавуха фото природе на 2015 игры нов толстухи порно туб фото секс с большыми сисками они вставляют в на бутылку себе где фото вечеринках секретарш проход девушек Поверхностно-срединный пилинг фото фото дрочу в её ладони
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721