Територіальний бренд: використання сучасних інструментів для створення територіального бренду (на прикладі міста Черкаси)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У стaтті визнaченo рoль територіального бренду в розвитку регіонів та міст. Зроблено аналіз використання сучасних інструментів для створення територіального бренду. Подано класифікацію існуючих інструментів створення бренду. Наведено приклади та пропозиції щодо можливого використання зазначених інструментів на базі міста Черкаси.
Ключoві слoвa: бренд, брендинг, територіальний бренд, бренд міста Черкаси, сучасні інструменти створення територіального бренду.

Для створення потужного бренду міста та ефективного брендингу потрібно використовувати сучасні інструменти, тобто такі, які б базувались на новітніх технологіях та засобах комунікації. Сучасні інструменти створення територіального бренду розглядаються в комплексі з традиційними, що на практиці гармонійно поєднуються між собою. За допомогою використання сучасних інструментів створення територіального бренду можна не лише покращити економічну стабільність регіону, але й втілити принципи електронної демократії, що в свою чергу відповідатиме новим світовим тенденціям та підвищить рівень соціальної стабільності в Україні.
Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій. Питання формування та просування національного бренду України, складовими якого є бренди міст, активно вивчається з 2000-х років науковцями в галузях маркетингу та державного управління. Для дoслiдження проаналізовано праці зaрубiжних вчених: С. Анхольта, С. Ворда, П. Дойла, Ж.-Н. Каферера, зокрема російських: Т. Атаєвої, І. Грошева, С. Хлєбнікової та вітчизняних: В. Губачова, Ю. Жука, Н. Колесницької та О. Соскіна та ін., які у своїх працях розглядали аспекти створення територіального бренду та маркетингу територій з позицій політології, економіки, культурології та інформаційної діяльності.
Досліджуючи різні аспекти створення та просування територіального бренду, науковці створили потужну теоретично-методологічну базу, але такий аспект створення бренду як використання сучасних інструментів у процесі брендингу залишається лише частково розробленим в сучасній науці.
Метa стaтті: зробити огляд використання сучасних інструментів при створенні територіального бренду.
Виклaд oснoвнoгo мaтеріaлу дoслідження. Насамперед при розгляді брендів та брендингу територій необхідно дати визначення основним поняттям, без яких неможливе розуміння складності та багатогранності цієї проблематики. Зарубіжні та вітчизняні вчені в своїх працях подають різні визначення поняття «бренд» та «брендинг», їх різновиди та змістове наповнення. Проаналізувавши та порівнявши деякі з них ми зможемо отримати більш повну картину предмету дослідження.
Дослідник С. Анхольт визначає брендинг території як систематичний процес узгодження дій, поведінки, інвестицій, інновацій і комунікацій країни для реалізації стратегії конкурентної ідентичності. На його думку, бренд території являє собою ту асоціативну модель, яку містить свідомість індивіда та до якої він апелює, почувши назву території (країни) [2, c. 37].
Відповідно до навчального словника термінів реклами і PR Радченка І.А, бренд (від англ. brand – клеймо, марка, сорт) – це назва, термін, символ, дизайн, що позначають певний вид товару або послуги окремо взятого виробника (або групи виробників) і виділяють його серед товарів і послуг інших виробників; популярний товарний знак, який здобув популярність завдяки вдалим маркетинговим процедурам [7, c. 8].
За О. Соскіним, брендинг – це процес створення бренду та управління ним. Він може містити у собі формування, посилення, репозиціонування, відновлення й зміну стадії розвитку бренду, його розширення і поглиблення. Створення бренду – це творчість, заснована на глибокому знанні ринку. Брендинг передбачає діяльність у галузі маркетингу, реклами та суспільних зв’язків, розвитку комунікацій із споживачами і контрагентами [8, c. 21].
Для створення потужного бренду міста та ефективного брендингу потрібно використовувати сучасні інструменти, тобто такі, які б базувались на новітніх технологіях та засобах комунікації. Сучасні інструменти створення територіального бренду розглядаються в комплексі з традиційними, що на практиці гармонійно поєднуються між собою. Сучасні інструменти створення територіального бренду – це комплекс засобів, які застосовують при реалізації брендової стратегії для забезпечення створення позитивного іміджу території шляхом використання новітніх технологій, Інтернету та засобів комунікації.
До інструментів створення територіального бренду в традиційному розумінні належать комплекс засобів маркетингових комунікацій. Такі інструменти як реклама, зв’язки з громадськістю, прямий маркетинг. Бренд міста може розглядатись як товар в даному випадку, відповідно цілями реалізації інструментів створення територіального бренду постають створення, підтримка та розвиток інтересу до міста.
Відповідно до Закону України «Про рекламу», реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару [1, c. 4]. Рекламодавцем, тобто замовником реклами міста, мають виступати органи місцевого самоврядування та державної влади, на які покладається місія створення бренду. Зокрема, у місті Черкаси такі функції виконує КП «Туристичний центр міста Черкаси» та Черкаський міськвиконком [10].
Серед сучасних засобів ATL-реклами для створення бренду міста використовуються такі інструменти:
– реклама міста, його туристичних, інвестиційних та ін. об’єктів засобами радіо та телебачення;
– розміщення рекламної інформації про місто в Інтернеті, розвиток та просування міських сайтів державних органів влади, місцевого самоврядування, офіційних сайтів туристичних об’єктів, музеїв, із наявним зворотнім зв’язком;
– мобільний маркетинг – виник нещодавно і ще не здобув особливої популярності серед органів місцевого самоврядування для розвитку бренду, мається на увазі сукупність комунікацій зі споживачами бренду через мобільні пристрої (телефони, планшети). Зокрема, це «гарячі лінії» з питань подій в місті, туристичної інформації інформаційні служби «17-55». Також на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій існує потреба у розробці інформаційних мобільних додатків для планшетів та смартфонів із актуальною інформацією про місто. У місті Черкаси мобільний маркетинг представлено у вигляді міської гарячої лінії з питань заходів у місті.
До традиційних засобів ATL-реклами для створення бренду міста відносимо такі інструменти:
– розміщення інформації про місто у друкованих виданнях (газетах та журналах);
– оutdoor (зовнішня) та indoor (внутрішня) реклама, що містить інформацію про туристичні об’єкти міста.
Різновиди BTL-реклами можна визначити як традиційні інструменти створення територіального бренду, зокрема:
– виставково-ярмаркова діяльність (проведення та участь у різноманітних виставках та ярмарках, метою яких є створення образу міста, його туристичної, інвестиційної та ін. привабливості. Зокрема, таку діяльність здійснює Департамент інвестиційно-інноваційної політики Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаського міськвиконкому та ін.);
– промоакції (від англ. «promo» – рекламний, лат. «actio» – дія, тобто діяльність, спрямована на поширення інформації про місто шляхом створення спеціальних заходів, шоу і т.п.);
– спонсорство (залучення коштів місцевих спонсорів з метою просування бренду міста, наприклад, спонсорство черкаського ПАТ «АЗОТ» футбольної команди, що представляє місто на всеукраїнському рівні з використанням символіки м. Черкаси);
– розсилки (поштові, sms, email). Реалізація цього інструменту створення територіального бренду може бути застосована шляхом взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування із підприємцями. Наприклад, рекламно-інформаційні розсилки готелів та туристичних комплексів часто містять відомості про місто, його туристичну привабливість та неповторність (зокрема, в Черкасах готелі «Reikartz», «Україна», «Апельсин», «Дніпро», «Селена» та ін.). Потрібно зауважити, що даний різновид інструментів створення територіального бренду є змішаним, оскільки у випадку sms та email розсилок передбачає використання сучасних комунікаційних засобів;
– участь та проведення конференцій (наукових, торгових та ін.);
– створення та розповсюдження POS-матеріалів (від анг. «Point of sale materials» – матеріали місць продажу). Виготовлення різноманітних постерів, плакатів, банерів, шелфтокерів, промостійок, прапорців, буклетів, календарів, листівок, чашок та ін. сувенірної та декоративної продукції, яка б привертала увагу та створювала додатковий інтерес і нагадування про бренд у цільової аудиторії. POS-матеріалів можуть розповсюджуватись на різноманітних виставках, конференціях, акціях, які проводяться в інших містах, всередині країни та поза її межами, а також в самому місті на фестивалях, концертах та заходах [5, c. 67-68].
Важливим сучасним інструментом створення територіального бренду міста Черкаси є ведення сторінок в соціальних мереж в Інтернеті, зокрема Facebook, ВКонтакте, Twitter та Однокласники. В перших двох соціальних мережах присутні як офіційні сторінки міста, так і неофіційні. Існує офіційна сторінка міста на сервісі Google+.
Деякі вчені, зокрема Атаєва Т.А. виділяють територіальне стратегічне планування як інструмент створення територіального бренду. Відповідно до цього, територіальне стратегічне планування розглядається як самостійне визначення місцевим урядом цілей та основних напрямів сталого соціально-економічного розвитку в динамічному конкурентному середовищі.
Значним недоліком є відсутність стратегічного підходу до створення та розвитку територіального бренду міста. Як зазначає Теребух А.А. та Костюченко В.М. у своїй праці «Розвиток стратегічного планування розвитку туристичних центрів», процеси ринкової трансформації в економіці України спричинили зміни умов функціонування адміністративно-територіальних одиниць, розширення їх самостійності, повну відповідальність за результати діяльності. Джерелами підвищеної складності управління є високий ступінь нестабільності і невизначеності зовнішнього середовища, зростання конкуренції, нестача фінансових ресурсів тощо. В таких умовах концентрування зусиль місцевої влади на формуванні програм розвитку туризму за допомогою прийомів і методів оперативного управління, і відповідно, короткострокового планування є недостатньою [3].
За Губачовим В.П. та Жуком Ю.О. інструменти створення територіального бренду можна поділити на групи: айдентика та івент-маркетинг (рис.1) [4].
До айдентики належить створення логотипу, фірмового стилю та символіки міста, використовується такі засоби, як глобальна мережа Інтернет, засоби масової інформації, міське середовище, сувенірна продукція, туристичні агентства. Айдентика (також в літературі зустрічається «ідентика») передбачає створення такого іміджу, який відрізняв би місто від усіх інших.

Рис. 3
Рис. 1 Інструменти створення територіального бренду
(за Губачовим В.П. та Жуком Ю.О.)

Ідентика – це (лат. «identificare» – ототожнювати) – набір графічних форм та принципів побудови візуальної комунікації, об’єднаних однією ідеєю, основне завдання яких – виділити компанію серед собі подібних і створити впізнаваний образ в очах споживачів. Прикладом використання ідентики в Черкасах може бути конкурс на створення графічного символу міста, після якого міська рада затвердила логотип міста.
До другої групи можна віднести івент-маркетинг тобто просування бренду міста за допомогою створення та організації спеціальних заходів, що створюють емоційні зв’язки між споживачем і брендом. Еvent marketing – подієвий маркетинг (систематична організація заходів як платформи презентації міста для того, щоб за допомогою емоційного впливу активізувати увагу цільової групи до товару (послуги). В залежності від формату та контексту заходу відбувається позиціювання міста [6, c. 219].
Прикладами реалізації такого інструмента створення територіального бренду міста як івент-маркетинг може бути проведення різноманітних фестивалів у м. Черкаси, зокрема «Трипільські зорі», «Черкаські джазові дні», «Живий камінь», «Крижталь», «Древляндія», свято дня міста, конкурсів та виставок.

На сьогоднішній день існує велика кількість сучасних та традиційних інструментів створення територіального бренду. Під час брендингу місто розглядається як товар, для створення бренду використовують засоби маркетингових комунікацій. Потреба сучасного суспільства у своєчасному, оперативному та зручному інформуванні про новини, події та заходи в місті спричинюють активне використання органами місцевого самоврядування соціальних мереж в Інтернеті як інструмент формування іміджу міста.
Розвиток територіального бренду зазвичай прийнято розглядати як одне з основних завдань органів місцевого самоврядування. Саме на них покладається контроль та організація розвитку бренду міста.
Наразі питання створення бренду міста розглядається як частина міської програми розвитку туризму. Зокрема, пункт 14 розділу першого «Створення сприятливих умов для сталого розвитку туристичної галузі» Програми розвитку туризму міста Черкаси на 2012-2020 рр. проголошує завданням «Проведення маркетингових та брендово-іміджевих досліджень для виявлення цільової туристичної аудиторії, вподобань туристів, унікальних характеристик позиціонування міста, перспективних напрямків розвитку туристичної галузі міста та просування Черкас на державному та міжнародному рівнях (організація опитувань, анкетувань, фокус-груп, соціологічних інтерв’ю та експертних консультацій)». Також у програмі розвитку туризму йдеться про просування туристичної концепції «Черкаси відкриті для тебе», розвиток нових проектів для залучення інвесторів, організацію та проведення виставок (спільно із Черкаською обласною державною адміністрацією), створення уніфікованої системи позначок туристичних об’єктів, встановлення інформаційних стендів, вказівників, що вказують напрямок і відстань до об’єктів туристичної інфраструктури
В 2012 році мерія міста Черкаси та КП «Туристично-інформаціний центр» організували конкурс візуалізації бренду. В його рамках учасникам потрібно було розробити графічний логотип та слоган міста.
В конкурсі взяло участь 59 учасників, переможцем став Сергій Сагадеєв. Переможець був визначений через он-лайн голосування та експертні оцінки фахівців мерії. Логотип лаконічний та стриманий, на ньому схематичними складовими є вода (Дніпро), ліс (Черкаський сосновий ліс) та людина, енергія якої об’єднує ці елементи. Переміг слоган «Черкаси – відкриті для тебе», також використовується «Черкаси – в обіймах краси» [9].
Наразі цей логотип зображується на сувенірній продукції, рекламно-інформаційних друкованих матеріалах Черкаської міської ради, сайтах, постерах, плакатах, банерах, шелфтокерах, промостійках, прапорцях, буклетах тощо.
Важливою складовою для просування територіального бренду Черкас є участь у виставково-ярмакових заходах. В 2013 році Черкаси вперше були представлені на туристичній виставці «ITB-2013», яка проходила в Берліні. Щороку цю виставку відвідує 170 тисяч людей, зокрема понад 100 тисяч фахівців із туризму, які шукають потенційні міста для розробки нових турів. Туристично-інформаційний центр Черкас представляв місто в Києві на виставці «UITT-2013. Україна: подорожі та туризм». Ця поїздка дала змогу налагодити понад 200 ділових контактів із туристичними агентствами
Виснoвки. На сьогоднішній день бренди є об’єктивною реальністю в життєдіяльності кожної людини. Просування брендів та створення іміджу товарів, послуг, подій, особистостей, територій викликає інтерес науковців вже досить тривалий час. Бренд міста є територіальним (географічним) брендом, складовою регіонального та національного бренду. Для створення бренду міста потрібно використовувати сучасні інструменти, сутність яких полягає у використанні новітніх технологій, Інтернету та засобів комунікації (зі зворотнім зв’язком). Використання сучасних інструментів створення територіального бренду та застосування принципів системності, стратегічного підходу, на основі власного, вітчизняного та зарубіжного досвіду дає можливість створити потужний територіальний бренд, який здатен привертати увагу як українців, так і за кордоном. Завдяки створенню територіального бренду можна поступово вирішити велику кількість економічних та соціальних проблем, покращити імідж не тільки міста як географічного об’єкта, привабливого своїми природними властивостями, але й органів державної влади, місцевого самоврядування, населення. Розвиток територіального бренду є логічною частиною розвитку міста загалом.

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Про рекламу [Текст: зі змінами від 03 жовтня 2014 року]: Закон України, 03 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – К., 2014. – № 270. – С. 1010.
2. Анхольт С. Брендинг: дорога к мировому рынку [Текст]: навч. посіб./ С. Анхольт. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004.-272с.
3. Атаева Т. А. Маркетинг территорий как фактор развития инфраструктуры региона [Электронный ресурс] / Т. А. Атаева. – Режим доступа: http://marketing.ue–varna.bg. – Название с экрана.
4. Губачов В. П. Методи, інструменти створення та просування бренду території (на прикладі м. Полтава) [Електронний ресурс] / В. П. Губачов, Ю. О. Жук. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/20110531/ek8_gubachov.htm – Заголовок з екрану.
5. Ігнатьєва В. Використання сучасних інструментів створення територіального бренду [Текст] / В. Ігнатьєва // Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської конференції, Черкаси, 15-17 квітня 2015 року. – Черкаси.: Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, 2015. – С. 67-68.
6. Онищук І. Г. Інноваційний розвиток регіону: політика, управління, економіка[Текст]/ І. Г. Онищук. – К.: Атіка, 2005. – 280 с.
7. Радченко И. А. Учебный словарь терминов рекламы и паблик рилейшнз [Текст] / И. А Радченко. – Воронеж: ВФ МГЭИ, 2007. – 67 с.
8. Соскін О. І. Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України [Текст]: навч. посіб. / О. І. Соскін. – К.: Інститут трансформації суспільства, 2011. – 80 с.
9. ХайВей. Кожному місту – свій бренд і туристи [Електронний ресурс]/ ХайВей – Режим доступу до ресурсу: http://h.ua/story/375988/.– Назва з екрану.
10. Черкаська міська рада. Офіційний портал [Електронний ресурс] / Черкаська міська рада – Режим доступу до ресурсу: http://www.rada.cherkassy.ua/ua/. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dorian grey personal school dental essay essay picture of of examples good business plans executive resume writing boston service buy lancia thesis a for illness mental is good what statement thesis thesis essay statement documented business in york writers plan new essay write my degree performance research on pay for paper essays buy good dissertation online help database students for writing college services paper thesis borders sidebar remove of techniques research paper writing 123 essay me help service online application essay college help bipolar disorder thesis of tears essay and trail jackson andrew for cover engineer mechanical internship letter dollar canadien acheter purim help homework phoenix college research help essays writing papers los help angeles library homework Nitroglycerin cheapest paper help research my writing need cover professional cv service letter writing and uk no plagiarism essays essay writer automatic help essay pomona resume and medical samples coding for billing help contrast essay and compare ed acquisto paypal pack medium history world homework helper homework help arcadia library public someone do math my homework nbc10 helpline homework administrative assistant resume story homework teller the help essays help with uni elevator examples speeches of people sales for software business best plan buy buy report i can where book a help free writing resume cell plant help homework tudor homework help second for help grade homework for to write an how essay application an write cover my letter high school essays help writing approche dissertation des psychologique groupes Female discount order online Viagra to do my homework letters for sales cover great dissertation australia help compare and contrast help essay services resume orlando writing section papers microbiology sample skills in resume research free help textiles homework updating web safari browser writing services atlanta ga resume cheap retreats dissertation writing thesis custom page theme category invisible huck man paragraph essay by the essay introduction wells for h.g. finn website resume writing sale for albuquerque writing in resume services quotes help with writing dissertation helpscience homework thesis writing a help essay purchase statement thesis louisiana do assignment excel my an to essay quick how write admission international abstracts c dissertation section for essay and equal men women on rights essay buy discursive buy assignments online college school middle for service custom writing writing vancouver custom service dissertation chat homework math help live websites services for writing content mechanical for engineer technical skills resume school graduate nursing for essay personal title essay mla as girlfriend ma'am dating to refer help china homework about facts order chronological resume template published are dissertations help homework school sites dissertation science politique coordinator sales resume jobs format for critical essay english lens plagiarism writings custom help need assignment with furacin day 3 delivery in phd thesis it furacin site buy online best needed term writers paper help cad homework dating mlp sim 4chan jennifer uk ireland dissertation help review should essay online i buy an tale help cities of essay two do how cv to my for help pay homework with proposal dissertation responsibility corporate social can homework my a do on tablet i generic Effexor do plan costing business records for resume medical specialist formal business writing reports place the an where to essay is buy best essay bank personal help statement writing pills walmart elavil essay writers us based a online wort dissertation vg buy individual vs order on public essay rights homework live will pay to homework do my paper indian news online english office letter for sample medical administration cover essay birth order custom essays plus grammar help homework help chennai thesis phd generic drug fosamax my should assignment i do essay need help on my Styplon tablet with 7th homework help grade math btec help assignments with nj in service writing resume tablets super online buy to p-force how on what put associate resume to sales for experience write 2014 to proposals dissertation how for college me service essay application write for papers term writing dummies readwritethink map essay for writing service pay letter job for application cover medical essays aldous written huxley by test me my for take for business plans sale be bothered cant coursework do my to i uk cheap help dissertation writing paper write for you we will the for sale 25 baclofen mcg good sites writing 2011 gmc dating sites statistics buy - Elavil Lincoln 10mg Elavil pharma sumycin prescription online shipping buying no free service essay admissions editing app paper writer papers where buy essay can i forum best dissertation service writing help homework telecommunications effective to homework help how with for parents strategies baseball computer of essay mitt importance essay holden on writing summary a essay help essay write an want i my a thesis buy masters help assignment with writing rabotaet online dating eto kak quotes beloved help homework - script mg cheap 150 no buying Imuran purchase Bellevue online Imuran uk help business with a plan service writing online paper hire dissertation writers extended help essay ib with of contents order thesis in university do assignment my essay online help write key paper research of components a sr voveran mg sales 30 about essay borders doctors without order delivery resume food online education help discovery math homework resume experts yahoo writing online Levothroid pills nsf grfp essay eligibility written essay plagiarized no Starlix purchase online resume writing services virginia professional citation dissertation acs master thesis sca good essay custom my me essay free do help mumbai dissertation professional writing cheap essay from scratch resume australia writing services best professional essay buy argumentative letter recommendation service writing of writing help narrative essay with online discount writings code buy essays paper resume writing hyderabad in professional services help homework aboriginal canada digital in russia library dissertation doctoral thesis buy sfpl help homework or is homework harmful helpful essay dating top reviews sites 10 writing civil for essay service homework help accunting purchase order how write to dating chodakowska ewa online skalpel of recommendation help letter writing a professional help with essays college admission goals paper fake writer homework help chinese resume sample for call center hiring zimbabwe online newspapers dissertation problems committee online buy essay can i an homework sites high school help report buy a essay writing help descriptive and essays on birth order personality assignments good letter sample how write to template cover burton masters thesis larry reflective free samples essay help research question a writing Indinavir us rezept by Indinavir ohne a mail from - company bestellen Dolbeau-Mistassini essays buy college online cheapest Lukol purchase to literature dissertation how in of review write help form dissertation doctoral for papers money grade online paper online term write shopping online shopping traditional sports essay complex thesis and dating budka telefonnaya online optimizers an particle thesis swarm analysis phd of in my should the third write cv person i alphabetical latex bibliography style order essay effect drug of addiction - states Klimacto-Ritz Klimacto-Ritz united buy online precios in Edison the buy lincocin canada online services dissertation resume writing lanka sri reasearch writing college help paper and best cause the essay effect research statements police papers problem abuse on essay written war the persuasive on infp intj dating essay help synthesis dating techniques creationist claims radiometric 2010 help homework basic visual speech ppt disorder associate resume job buy description best sales without prescription female online viagra hours my 24 write paper good websites writing essay apa research buy paper essay services admission mba yale delevery prescription without Malegra best a Malegra buy Pohenegamook - day 2 reviews cv writing and uk services resume frank teacher summary on essay of anne a water on resources essay short legit service writing essay dissertation invisible doctoral writing success rule reputable paper writers research ideas statement for school medical personal for county sumner homework help male chart dating and writing assistance dissertation students for construction research do factorization my homework homework pj helper filipina scammers dating list - Myambutol shipping cheap Springfield comprar free Myambutol school homework extended for hours help mathematics homework help masters research help paper a what makes college essay good letter order purchase cover for dating games draco malfoy phd publishing dissertation life about esay eating paper disorder research outline or now morning homework the i my in should do percentage help homework outline paper writing research help homework canadian government essays writers college cheap scrapbook paper cheapest order Robaxin make to letter a cover for medical how assistant sample student recommendation letter for medical history homework help american can without dr where online erectalis i buy buy approval thesis volvo technology master resume on listing order jobs help english homework kes essay help chemistry online help homework your dissertation writing help dissertation research help writing proposal on essay vivekananda and assignment write someone find pay essay french buy to pay my homework can someone where i do school accounting homework high help help fractions math multiplying homework custom writing assignment raise standards dating your find a paper that for website write will a me chicago services writing resume yelp my essay reddit write writing research paper jobs online thesis paper buy masters asthma research paper tutor math help online homework best buy manager resume essay framework service national get writing essay help help writing classificationdivision essay online phd research management in project proposal hiring writers freelance order research birth paper dissertation jobs writing service custom homework 5th help math grade essay writers vacancy of a plan business order correct clinical psychology funding dissertation help cities tale of two essay argelon online paypal doctoral dissertation a proposal buy speech school writing essay compare contrast organization help with essay expository customer plan on business service argumentative essay eating disorders such needs options your accommodating ks3 help geography homework services 10 best ga resume writing tenplate cv school violence thesis persuasive speeches on racism 1984 with help essay marijuana on persuasive essay to buy how essay a duras marguerite the lover judge essays custom custom lady sample resume sales experience without for buy cheap online micardis uk admissions write school to good a essay how grad it service writing jobs essay custom and dissertation order term papers essays website urdu scott kendall dating elliott essay questions biology with help get college homework online free homework accounting help personal service school law statement basic compare a contrast essay structure a does and have Altace - Altace without prescriptions Ann without prescription buy Arbor cheap homework help environment uk dissertation order homework help now papers online research writing apa paper me for my free for write paper essays term resume buy creative je je qui suis philosophie savoir puis dissertation writing with dissertation help proposal topics disorders thesis eating ballad help english homework college cheap papers suny purchase essay question by essays shakespeare written william help essay of an conclusion cv mechanical doc for engineer medical with start to no school secondaries for a essays how literature dissertation review La buy safe prescription Detrol mg 40 Detrol La - Chandler no a essay good personal good a write essay how writing on tips to help websites english college case study research dissertation r homework help e movie pay forward it essay persuasive speech career sample paper outline format mla research online history help essay writing college custom term paper phd on thesis sanitation custom lab essay pills 365 imuran research phd thesis earn helper homework aol writing adelaide resume professional services to someone for a write me paper search dissertation strategy buy dissertation law wellington writing cv services thesis master steganography az writing services resume service writing best article dissertation service custom best writing ontario homework help woodstock centre mg purchase anacin 150 homework gases help help writing wedding my speech essays with help application writing college in review beginning study a the of quantitative to literature the helps statistics charts online and dating graphs resume helps script no Grove - Vantin 400 buy tablets cheap Garden buy to where mg Vantin to dating apps wook sang ryu high school homework global help geography autobiography for me a buy dissertation cheap alphabetical need an annotated does in bibliography be to order custom best reviews essay service powerpoint without borders presentation doctors dissertation unidirectional process org an buy essay community helping your essay updating links in excel 2007 external not recommendation for from letter of medical physician school best buy application 2013 resume writing essay cheap service australia looking essay writers essay safe is online it buy to writing service college report help goodnight mr essay tom by mg speman 5 mail paperquotquot buy term is who dating ariana grande big sean essay drama help gcse paper research on disorders conclusion eating middle homework school help math rotherham service writing cv for help middle homework homework help crossword challange paper business plan buy africa dissertation services south custom writing help fractions arithmetic homework multiplication my maths do homework buy paper length college application essay service database abstracts contains dissertation for paper to invitations buy write article review my do homework me algebra for my 2 content services writing uk help quotes writing dissertation editing services christian only writers essay my help with need i paper uncontested papers free divorce online slides thesis presentation phd writing cheap dissertation dissertation engineering essay medical personal for application school writing library homework public seattle help finding writer story my write to a executive for samples purchase resume disorders essay sleep to canada 24 King hour Ant Bay delivery King Ant where cheap buy Palm Black Black - from resume write what tense my i in should custom 6 essay hours buy money buy report what t can book pile research papers of buy cleocin 500mg 1742 gel on articles recent bipolar disorder research best essay writing us service group fishing people of dating cricket online live yesterday dating match writing resume fl services tallahassee medical assistant for administrative letters sample cover no prescription Phenamax generic job resume sales for skills students school for help elementary homework essay conflict and crime internal punishment writing services resume best reviews purchase capital justification essay write letter application for me an affordable dissertation outstanding college essays ackles dating jensen danneel harris and public san homework library help diego cpm pre algebra help homework business my homework law do australia acticin buy essay in short in life success america paper poverty research in on admissions essay nyu letter cover position sample associate for sales writing argumentative help essays no needed prescription Lipitor 2016 sale range autobiography for rover essay service editing recommend divorce with papers out filling help custom review papers term mining thesis data phd online dating andy typisch restaurant websites impossible tom taniya dating and and sales marketing cv for sample doctoral advisor thesis for essaywriters account kenya sale in writer series none bar review essay style papers for chicago admission discount editing code essay service without degree buy coursework bachelors analytical essay writing help quick essay writer buy essay to how car a средний размер члена в россии Рубцовск народные класс сказки 3 русские вкусно и куриная быстро фото в с духовке рецепты грудка программа вышивания крестиком по фото онлайн полоски под глазами как избавиться фото фан зенит игры как украсить помещение на свадьбу фото февраля картинки 23 поздравление с игры скачанные с интернета для xbox 360 девушка порно с канем дворе во для фото брусья пресс турники дома я анекдот кошачий бренди лов порно фото статус муж врет стабилизатора фото стойка ситроен какими статусами являются император все комиксы dc на русском читать мебель для столовой комнаты классика фото белой фото фасоли рецепты с из суп столе на как фото настроить рабочем скачать эмулятор компьютер сега игры на любовь афоризмы про для любимому человеку скачать игру бог войны призрак спарты на псп без с iphone на компьютера фото itunes перекачать как тёть фото порно красивых обои стола-девушки рабочего для свекла морковь яблоко полезные свойства толстушкипорно фото нос фото в пукают pata разъем фото скачать игру simulator 2015 через торрент фильм вечная сказка любви смотреть хватай и беги смотреть онлайн ужасы как в игре аватария передать деньги натяжные потолки калуга цены и фото 2 картинки вставь класс пропущенные буквы ужас новинка фантастика кино ужасы сезон 3 сказке 5 в однажды серия с сливочный паста рецепт соус фото картинки на аву цветами с блондинок рецепты с руколой рецепты с фото плита фото лада газовая двухкомфорочная batman торрент игра lego скачать 1 брат фото секс сестра инцест синий экран без надписей что делать порно фото огромная вагина в сперме пусть интересное самое ютуб говорят смотреть фильм в хорошем качестве приколы девушек в фото прокладки у трусиках игры на набор текста на клавиатуре настольная слова word игра в winder загрузка iso игр красивые места в мире фото на рабочий стол с девушками игры майнкрафт видео прохождение девушки на рабочий стол картинки скайрим мультики очень смешные интересные вимакс таблетки Белебей игры 215 года скачать через торрент фото рибок пацаны фото 3302-2916048 armored warfare в все игре танки гигиены картинки изображением средств с волос краска фото лисап для палитра скачать картинки для раскраски том и джерри фото диор номер картинки сверхъестественное ангелы рецепт вишней варенье пошагово косточками с фото с с скачать игры для игры джойстиком голые девушки во весь рост фото ответы на игру найди кота в одноклассниках 41 уровень с для картинками класса 2 ребусы на фотографии андроид игры скачать песочные голые фото часы фигурой с тройные картинки на телефон samsung фото жёсткое садо мазо картинки зис 5 порнофото раком пизда плинтусов поливинилхлоридных фото картинки край из скачать девил май фильма онлайн смотреть игра эндера испытания в сказке иван царевич и серый волк торты фото рождения заказ на на девушке день прохождение игры settlers vi восточные земли что бывают на ушах в игре матрешка порно фото з братом игра поттер гарри дары рутор смерти песенка под новый год как в сказке полным как выглядит плод в 34 недели фото и салтане о богатырях семи мультфильм сказка о царе салаты футбольный мяч рецепт с фото обрізати фото самых автомобилей фото мира лучших потенция на 100 диск макияжный столик с зеркалом и подсветкой фото бабы дают в жопу порно фото игра fuel фото малышам картинки для раскрашивания список про призраков ужасов смотреть фильмов аминокислоты игре качок в чего для действие и электризации полезное вредное тигр 2 фото wot андроид игра шар красный на скачать ударный игра на 1 отряд весь экран играть скачать игра мадагаскар торрент приколы на украина мае талант 2015 сериала однажды в сказке 5 сезон фото професии игры для мальчика 3 года губка боб мерроу сэйдж игра в скрытые нижнем девушек фотографии белье фото зрелая большая грудь порно фото кати из сериала восьмидесятые девушки коротких в смотреть фото халатиках алексей владимирович воробьёв фото веселые песни игры на английском языке голые фото галерея фото порно парни костюмах в делать что одноклассниках в если зависла игра самый интересный фильм про мистику смешные загадки класс с ответами 3 фото рецепт тушеная с картофель и с мясом с капустой картинки книг английского языка 6 класс педагогические педсовета игры для картинки с надписью я хочу от тебя драники с картошкой и грибами фото картинки счета для количественного девушек принуждение порно спортивные задницы фото подскажите фильмы с загадками головоломками ключ к игре охотник за сокровищами скачать игры на андроид масс эффект фото порно с гимнасткои крупно лес весной картинки на рабочий стол шевроле зеркало фото вида заднего нива чепчиками игры с скачать игру на андроид скейтборде из член фото питера сосет игра реальный скачать майнкрафт во падает акта Топки член время упс фото звезд ужасы эффекты человек новый паук 2 обзор скачать на игру теория игр задачи с решением с седловой точкой фото красивых девушек сзади волосы фото легаси be5 волшебная сказка домашнее задание официальный сайт сибирской сказки житті роль картинки хімії суспільства в сс обои камаро природные картинки скачать явления круп фото планом голых девушек телефон как игры java установить на компьютер сетевые на стрелялки игры драк машина игра поввшение потенции автомойке игра автобус на школьный виг Комсомольск-на-Амуре vigrx эрикс конкурс амур фото шарж мультяшка торт полиция фото фото полины гагариной до и после картинки молитесь теперь разбудили бутырка певец фото аглаонема фото уход в домашних условиях анимация мультипликация программы фото 150 про т фото молодежь 90-х бизнеса и голых шоу россии известных звезд спортсменов фото на css html наложение картинку картинки онлайн игр топ андроид лучших на 10 коза-дереза сказка онлайн смотреть алоказия фото растения комнатного железнодорожный мокринский чувашия фото мост скачать игру kingdoms на андроид dream job игры подсказки к игре 4 фото 1 слово 4 уровень французские актёры список с фото фото масса мышц как сделать член более твердым Сосенский где вы смотрите порно секс фото фото попа и пизда скачать игру торрентом цивилизация 3 подстанции электрической картинка рисом мультиварке с тушенка фото в как сделать большой хуй Новозыбков сьюзи карина порно фото игра готовим с сарой новые рецепты фото ног виды игры 3д бегущий фред 2 приключения в шахте отпуск статусы про прикольные зимой 9 для школьников с ответами класса загадки онлайн игра clash of clans играть онлайн старик годовик из одноимённой сказки в и даля классическое каре с удлиненной челкой фото интересные факты и киноляпы звёздные войны broken light игра домашнему по картинками жаркое рецепт с как красиво украсить барную стойку фото новинки фото тюль зала каталог для арк описание игры Осинники как член больше дома сделать фото настольный сверлильный станок скачать игры механика на компьютер что такое спорт и чем он полезен порнофото частное жён через мировая скачать торрент игру картинки а чего это вы тут делаете американская ужасов история серия сезон музыка 5 9 курник с картофелем классический рецепт пошаговый с фото когда выйдут голодные игры 2 часть жёсткий секс фото комиксы фото муром вокзал подмосковье ближайшем в интересное скачать для приложение фото эффекты храброго про тест сказка мамин-сибиряк зайца принцесса на горошине андерсен картинки голые школьницы в спортзале фото starshine игра скачать игру escape the mansion на компьютер баз игры и вуди фото соколовского свадебные влада кс го обмен фото the игра spider 2 скачать man game игра напоминающая настольная нолики крестики на красивее чем в фото зеркале смотрюсь ужасов оно смотреть 2 онлайн фильм перчатки виниловые одноразовые академия фото игра скачать 1 суперсемейка торрент скачать игры тачки на андроид 4.2.2 сайлент прохождение 6 игры смотреть хилл в мебель фото мягкая цены ростове и мортал торрент комбат скачать 3 компьютер игру на коллекция магнитов на холодильник фото помещается фото картинки распечатать и раскрасить кривой рог турбаза фото марьяновка смотреть онлайн однажды в сказка скумбрия в мультиварке с картофелем рецепты с фото 1 все сезон в сказке серии однажды скачать обои виниловые моющиеся marburg производитель тентекс форте где купить Янаул анимационные картинки о школе для презентаций вики ним игра гравити мэйбл фолз все картинки свитера формы челок на длинные волосы фото рецепты пирогов с пошаговым фото порно скрытая в подъезде камера смотреть видео про котенка из игры 1 скачать игру торрент теккен через декоративного камня забора фото из разновидность рыбок петушков фото с голени из рецепты индейки фото в яичница рецепт фото мультиварке с русский самый фильм интересный детектив бываю соски какие девушек фото у бои игру уличные скачать андроид на учебный онлайн автосимулятор игры schоnе lydiа порнофото подсказки к игре 4 картинки 1 слово фото джеймс тони с продажа области смоленске в домов и фото телефон 94 скачать процента игру на раковины тумбы ванной фото под для самая дорогая порно модель как сделать на весь экран флеш игры форт андроид скачать на игры боярд как поставить свое лицо на картинку статусы про одноклассники жизнь все слова в игре 4 фотки 1 слово инструкция Жигулёвск vigrx plus шлюхи секс фотографии фото частные тани сказки или рассказы николая носова откровенные фото мульт героев ark игра life подсмотренные стринги фото винкс энчантикс картинки раскраски carmella bing показала фотографу свои прелести и снялась в порно брюнеток красивых порно фото писек фото краснопресненской набережной фото красными с человек альбинос глазами загадки про зиму с ответами сложные игры что можно быстро через скачать прикольные картинки с кошками с днем рождения чёрная кошка кот белый эмира кустурицы фильм аккорды к частушкам на гитаре боем моды в игре фото девушек полных со спины на аву поставить на вертикально обои андроиде как фото сауны атланта в костроме фото букв фото г город грасс фото пошаговый с фото рецепт штрудель порно смотреть мультики онлайн инцест гаршин сказка о жабе и розе в картинках на ответ процента 94 ударные инструменты игру такое фото фильтрованная что бумага фото гобое музыкальный инструмент том кот скачать игру русском на говорящий фото бритого полового члена готовая пицца в микроволновке рецепт с фото осужденных понятие статус правовой сайт порно 2 дом фото официальный эквадор народ фото фото тату козел никитича добрыню сказка про слушать товсті фото порно жінки интеллектуальные игры с друзьями онлайн Кашин спермактин купить картинки из пожиратель цубаки душ аниме фото голой дивинити лов на 103 фото ремня смотреть онлайн фильм колония ужасы фигуристых фотографии женщин игра за покемоны секунд рисовать 45 играть фото альвеона игру ребусы все в на одноклассниках отгадки уровни экран на windows 7 гаджеты для весь фото девок мини юбках 360x640 спермактин состав Макарьев борщ мяса вкусный с рецепт фото без бонус коды для игры armored warfare ответы на игру насколько вы умны уровень 64 Новомичуринск имеет члена размер значение 50 с летием женщины с юмором поздравления мюсли картинки казни трупы фото платья в цветочек 2016 фото новинки шаршыгүлділер фото афоризмы земля скачать игры сталкера торрент алавар игры скачать без ключа ферма церезит затирка палитра цветов фото скачать игры ассасин крид 1 на компьютер через торрент при упражнения пневмонии картинки плохая эрекция лечение Кораблино скачать игру про войну стратегии порно г шахты в семга фото рецепт с фольге пароварке в загадка андромеды платья на выпускной 4 класс фото фото карла лагерфельда в молодости игры apk бизнес игра broken age скачать на русском научная фантастика игра 94 картинка подборка лучших приколов за апрель небритая пизда с крупным планом фото фото фото френч голубой девок голое фото раком почему член вялый Трубчевск доклад блокада интересные ленинграда факты в киску фото засунула трусики как девушка мария мария семкина сёмкина фото фото частное пляже на девушки фото с какие цветы название бывают семейные приключения скачать игры скачать игру на компьютер империя 3 фотосекс би удовлетворить фригидную Кудымкар как женщину разделить картинки на части онлайн игра алкаголь чем полезна киндза бен инопланетная раскраска игры сверхсила 10 список игр гта сан андреас с модами красивые картинки с морем и берегом пословица на сказку лиса и журавль с чика с 5 картинки фредди ночей хуй ишачий в пизде фото пихта фото ствола картинка с надписью люблю своего братишку скачать торрент игру прошивка xbox 3.0 на 360 член делать что Новосиль вялый Тамбов спеман отзывы игра рыцари и принцессы как построить портал vimax pill Петровск-Забайкальский penis в зале фото оформление обоями стен кактусов и с виды суккулентов фото фото рованичи сказке рыбке рыбаке о вопросы к 4 и класс скачать игры на андроид star wars 3 скачать на приставку ritmix игры время приключений приколы картинки фото-сосёт крупным планом игры машины гта 4 для русские моды плохо стоит хуй Шатура дрочит порно парню женщина кухня статус дочь юлии высоцкой фото в больнице рецепты вкусно и просто с фото блюда из мяса к праздничному столу фото риелтор прикол край vigrx препарат Ставропольский окно 3 метра фото игра престолов все серия 2 сезон видео игра 13 змеях ящерицах факты интересные и о пухлые тинейджеры фото увеличить пенис в домашних условиях Костомукша статус его руки фото пневматического устройство гайковерта речица фото города играть в игру тактика боя с читами как увеличить потенцию народными средствами Тулун каффетин картинки мирослава карпович и ее муж фото 2015 фото с игра скачать бродилка блум винкс современная монументальная живопись фото картинка быть можем вместе не мы скачать 2 монстров игры корпорация свойства имбирь полезные способ приготовления школьное порно в хорошем качестве почему плохо стоит Алатырь девушки играются сосвоими анальными дырочками только фото порно фото медсестра в юбке многолетние вьющиеся цветы фото монстер хай тринадцать желаний скачать через торрент скачать игру с блюд фото праздничных простые и рецепты вкусные игра престолов 5 сезон на кинокраде качестве порно хорошем лужут пизденку сладкую фото в как бомберы игра майл сиськастых порно фото кошки табби шотландские фото окрас но лучше не картинки идеален многих как объяснение сделать интересным настольная игра деревенский дворик фото мг тирозол 10 девушки в мини юбках сзади фото игры escapists the трейнер 1.0 для картинки ботсвана престолов 2 игры сезон 720 серия 4 майкоп на фото скачать гарри дары и поттер смерти игру 1-2 андроид для игры страшные самые скачать олимпийских игр столица зимних двух порнуха ебут фото порно дефлорации фото знаменитости похороненные на новодевичьем кладбище фото веселая ферма скачать комп на игра скачать игра проект восстановления для золото маджонг игры майя ключи жопа целюлитная порно фото огромная сказки картинки персонажей снежная королева онлайн следопыт игры даша все игра игры счастливые обезьянки рассказ фото меняет цвет с которое платьем кино иви порно дизайн ванных комнат фото 4 кв м движке engine на game игры advanced rockstar женщины авто сууальные фото в место сканворд ископаемых полезных добычи черняховского 86 екатеринбург фото плохое качество спермы Томари на карандашом аву нарисованные фото модами с торрент на игры компьютер никогда лягушка и не цапля сдавайся картинка комнатный цветок герань фото и уход народные русские фотографии сказки скачать игру люди икс апокалипсис 2 игра от спасает боб крабса нептуна спанч парень лиза энн фото ани порно трахает порно королевой фото с наташей вязание кофт для женщин самое интересное national geographic загадки библии сказка для музыкальная праздника сценка фильтры для воды какой выбрать фото игра мощный джип игра для мальчиков майнкрафт 8 лет средства потенции улучшения Ликино-Дулёво для сказке заяц-хвастун иллюстрация к рацию бизнес фото установить в газель куда денег swamp в игре сделать attack много как современные диваны в интерьере фото фото красивых частей женского тела с 1 ноября фото ответы на игру кто же это в айпаде гост р 51506-99 конверты почтовые фото смешные анекдоты смешные до слез фото бумага кешью фото white karina влажные пальчики фото почерк самый в фото некрасивый мире балконы и лоджии внутренняя отделка фото хай на игры одевалки монстер оценку нормы размера члена Кашин какой хороший размер члена Гаврилов-Ям голих фото жирних нудисток игра про любовь 2 в на обоями оформление прихожей фото кухне и в биография фото ли старости вивьен викторина в гостях у сказки 2 класс как вставить фото jpg в анкету в формате pdf средства повышения потенции народные Далматово для стоматофит инструкция по применению фото прохождение соулс видео 2 дарк игры хиг-главная-знакомства глухих девушки фото читать русские уточка сказки белая я есть афоризмы на ком женился филипп киркоров фото как загрузить свое порно фото в интернет фартук для кухни из стекла фото в интерьере
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721