ТЕНДЕНЦІЇ У НАВЧАННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147:802.0

О. Л. Огурцова

Національний технічний університет України “КПІ”,

м. Київ

 

ТЕНДЕНЦІЇ У НАВЧАННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

 

У статті розглядається питання можливості інтенсифікації навчання ділової англійської мови на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства. Зокрема, аналізується питання щодо організації навчання ділової англійської мови на основі цифрового освітнього простору, створеному з використанням програмного забезпечення системи Moodle, застосування елементів систем штучного інтелекту для забезпечення ефективного управління навчальною діяльністю студентів, використання комп’ютерних ігор і комп’ютерних симуляцій у навчанні.

Ключові слова: інтенсифікація навчання ділової англійської мови, цифрове освітнє середовище, навчальна платформа Moodle, комп’ютерна гра та комп’ютерна симуляція у навчанні ділової англійської мови.

 

В Статье рассматривается вопрос о повышении эффективности обучения студентов экономических факультетов деловому английскому языку путем использования технических возможностей современных ИКТ. В частности, анализируется возможность построения обучения деловому английскому языку с использованием виртуальной цифровой обучающей среды, разработанной на основе программного обеспечения платформы Moodle, использование элементов систем искусственного интеллекта для обеспечения эффективного управления учебной деятельностью студентов и использование компьютерных игр и компьютерных симуляций в учебном процессе.

Ключевые слова: обучение деловому английскому языку, информационно-коммуникационные технологии, цифровая образовательная среда на базе платформы Moodle, компьютерная игра и компьютерная симуляция в обучении.

 

The purpose of this article is to investigate how the latest achievements in the field of ICT can further transform the classroom and increase the efficiency of Business English teaching to University students. In particular, the possibility of Business English teaching on the basis of Moodle platform, the possible use of artificial intelligence systems for smart learning and the use of computer games and computer simulations to immerse learners into gaming environment for experimenting with communicative and business strategies.

Key words: Business English teaching, digital learning environment, learning management system Moodle, mix reality classroom.

 

Сучасний рівень розвитку інформаційнокомунікаційних технологій, аналіз соціальнодемографічних показників та тенденцій у галузі економіки вказують на те, що у найближчому майбутньому складні технології на базі Інтернету будуть широко використовуватися значною частиною людства як у побуті так і з професійною метою. Відповідно до результатів дослідження “Прогноз щодо розвитку Європи 2030” [9] технологічні досягнення суспільства призведуть до того, що система освіти вже у найближчому майбутньому буде реалізовуватися у змішаному освітньому просторі, який буде складатися із навчання у звичайному форматі та навчання у віртуальному цифровому освітньому просторі.

Таким чином мета даної статті полягає у тому, щоб розглянути питання можливості інтенсифікації навчання майбутніх економістів ділової англійської мови завдяки використанню цифрових інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Зокрема, ми проаналізуємо зміни у парадигмі навчання ділової англійської мови, пов’язані з розвитком інформаційного суспільства, можливість застосування у навчанні елементів систем штучного інтелекту, використання комп’ютерних ігр та симуляцій.

Відомо, що з моменту розробки комп’ютеру зусилля виробників були направлені на те, щоб зробити його доступним для кожного. З 1960 року цю ідею почали успішно реалізовувати і у наш час комп’ютерні технології активно використовуються в усіх галузях діяльності людини, включаючи навчання іноземної мови [1517]. Відповідно до розвитку технологій та змін, які відбувалися у суспільстві, роль комп’ютеру як засобу навчання також поступово змінювалася. На початку XXI століття ці зміни пов’язані з розробкою так званих “Хмарних технології” (Cloud technologies) [17], які знову оптимізували спосіб роботи з інформацією та спілкування людей.

Термін “хмарні технології” означає, що доступ до програмного забезпечення, платформи чи інфраструктури можна отримати з будь-якої точки світу. У даний час послуги у галузі “хмарних технологій” надають такі потужні компанії як Google, Microsoft і Amazon. Що стосується галузі освіти, ці компанії розробили низку спеціальних прикладних безкоштовних програм, які підвищують ефективність обміну, обробки та збереження інформації: Google docs, Google Calendar, Google Knol, Google sites, Google Artproject, Google Academy. Всі ці програми можна використати для побудови віртуального цифрового освітнього простору.

Навчання у віртуальному освітньому цифровому середовищі у поєднанні з роботою у навчальній аудиторії відповідає потребам інформаційного суспільства та може підготувати майбутніх економістів до успішної професійної кар’єри. Так, у новій освітній парадигмі «Навчання у XXI столітті», яка була розроблена у США у результаті співпраці урядових та бізнес структур, наголошується, що для успішної професійної діяльності у XXI столітті, студенти повинні розвинути навички роботи з інформацією та інноваціями, засобами масової інформації та інформаційно-комунікаційними технологіями, отримати навички, необхідні для успішного життя та розвитку кар’єри [7;8].

Відповідно до вказаної освітньої парадигми, у курсі ділової англійської мови викладач повинен створити таке навчальне середовище, у якому студенти змогли б оволодіти не лише змістом навчання, але й розвинути навички критичного мислення та вирішення проблем, навички спілкування та співпраці. Крім того, таке навчальне середовище повинно сприяти формуванню навичок лідерства та виховувати цілеспрямованих особистостей здатних ефективно досягати своєї мети, використовуючи при цьому адекватні засоби, включаючи засоби інформаційно-комунікаційних технологій.

Таким чином, сучасні вимоги та виклики суспільства зумовили подальші дослідження способів інтенсифікації навчання ділової англійської мови за допомогою використання нових можливостей інформаційно-комунікаційних технологій [27]. Один із таких перспективних, на нашу думку, напрямків – це побудова навчання ділової англійської мови в аудиторії на основі результатів попередньої індивідуальної роботи студентів у віртуальному освітньому цифровому середовищі. При цьому, особливого значення набуває визначення змісту навчання у віртуальному цифровому освітньому просторі, визначення основ управління навчальною діяльністю студентів у даному середовищі та оцінка результатів їх роботи. Нижче ми детально розглянемо ці питання, спираючись на результати останніх досліджень у галузі методики викладання іноземної мови та власний десятирічний досвід викладання ділової англійської мови у одному з провідних навчальних закладів України, Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”, надалі НТУУ “КПІ”.

Для розробки основ такого навчання, визначимо насамперед технологічні засади його організації. Аналіз спеціальної літератури [612] дозволив нам дійти висновку, що найбільш популярними програмними рішеннями на даний час, які можуть забезпечити реалізацію цифрового освітнього середовища для навчання іноземної мови є комерційне програмне забезпечення Blackbord, безкоштовне програмне забезпечення Moodle, та програмне рішення, реалізоване на основі сайту Edmodo (www.edmodo.com).

У межах даної статті ми не будемо розглядати можливість використання комерційного програмного забезпечення через складнощі, пов’язані з його придбанням вищими навчальними закладами України. Між тим, проаналізуємо можливості, які надає програма Moodle та сайт Edmodo для побудови цифрового освітнього простору як основи для навчання ділової англійської мови в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Програмне забезпечення Moodle – є сертифікованим навчальним програмним середовищем, що надає широкий спектр мультимедійних навчальних засобів для побудови цифрового освітнього середовища вивчення ділової англійської мови, яке дозволяє представити навчальний матеріал, забезпечити його закріплення та оцінити результати роботи студентів [6]. Щоб почати використовувати це програмне забезпечення у навчальному процесі, достатньо лише завантажити його на сервер університету, розробити та сертифікувати обов’язковий навчальний курс для кожного року бакалаврської чи магістерської програмами навчання. Після обов’язкової реєстрації у середовищі, студенти можуть працювати за запропонованою програмою у будь якому зручному для них місці, із своєю власною швидкістю у межах часу виділеного на опрацювання матеріалу. Викладач, у свою чергу, отримує зручний засіб спостереження та управління цією роботою. Програмне забезпечення, реалізоване на базі сайту Edmodo також надає можливість розмістити навчальний матеріал, завдання та вправи до нього, автоматизувати перевірку виконаних завдань. Але суттєвий недолік  цифрового навчального середовища, створеного на основі  цього сайту полягає у тому, що університет не має жодного впливу на загальну політику використання сайту. Таким чином, використання програмного забезпечення Moodle є найбільш раціональним рішенням для створення цифрового освітнього простору для навчання ділової англійської мови студентів вищих навчальних закладів України.

Відбір змісту навчання ділової англійської мови, що може реалізовуватися у цифровому освітньому просторі на основі програмного забезпечення Moodle, повинен відбуватися відповідно до навчальної програми виша, з урахуванням  Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти [1] та вимог міжнародних іспитів з ділової англійської мови BEC [10]. Під час відбору змісту навчання, на нашу думку, потрібно керуватися принципом доцільності, який полягає у тому, що той лексичний чи граматичний матеріал, який студенти можуть вивчити чи закріпити у цифровому навчальному просторі, повинен включатися як обов’язковий елемент роботи у даному просторі.

Наприклад, розглянемо навчання майбутніх економістів лексичному та граматичному матеріалу на першому курсі вишу. Відповідно до вимог нормативних документів при вступі у вищий навчальний заклад освіти студенти повинні володіти загальновживаною англійською мовою на рівні B1. Протягом першого року навчання студенти повинні оволодіти лексичним матеріалом, який надасть їм можливість вільно спілкуватися у типових ділових ситуаціях. Таким чином, робота студентів у цифровому освітньому середовищі повинна бути спрямована на ознайомлення та закріплення даного лексичного матеріалу.

Технічні можливості сучасного програмного забезпечення, на прикладі програми Moodle, дозволяють ознайомити студентів з лексичним матеріалом шляхом представлення його у комунікативній ситуації, поєднуючи графічне та звукове представлення певного слова чи групи слів, забезпечити відповідне відпрацювання, написання, розуміння та вживання [10]. Для закріплення вивченого матеріалу студентам можна також запропонувати декілька нескладних комп’ютерних ігор, що, відповідно до результатів сучасних досліджень [1317], може значно  підвищити їх процесуальну мотивацію.

Коли матеріал буде відпрацьовано та студенти пройдуть відповідний комп’ютерний тест, система повідомить викладача, що даний лексичний матеріал опрацьовано та студент може переходити до наступного етапу у навчанні. Таким чином, у викладача з’являється можливість додаткового об’єктивного оцінювання зусиль студентів, направлених на оволодіння лексичним матеріалом у межах курсу ділової англійської мови, а також можливість сконцентрувати увагу на творчих завданнях під час аудиторної роботи.

Що стосується граматичного матеріалу, протягом першого року навчання студенти повинні вивчити приблизно 1820 граматичних тем. Представлення та відпрацювання граматичного матеріалу може здійснюватися за схемою, описаною вище для вивчення лексичного матеріалу. Для закріплення граматичного матеріалу можна також запропонувати студентам види діяльності з елементами комп’ютерної гри для підвищення їх процесуальної мотивації.

Як вже зазначалося вище, перевага використання програмного забезпечення у даному випадку полягає у тому, що і викладач і студенти мають змогу відстежувати прогрес у оволодінні тою чи іншою граматичною темою. При цьому система надає викладачу повну інформацію, включаючи порівняльну характеристику досягнень студентів, що може бути використано для ефективного управління їх навчальною діяльністю.

Наступна сучасна тенденція у галузі навчанні ділової англійської мови полягає у можливості використання комп’ютерної гри та комп’ютерної симуляції з метою навчання студентів ефективному спілкуванню у найбільш типових ділових ситуаціях. Для ефективного застосування комп’ютерної гри у навчанні іноземної мови важливо розуміти, що комп’ютерну гру, відповідно до останніх досліджень [1315], можна визначити як форму мистецтва, яка з’явилась завдяки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. При цьому, на відміну від статичних та динамічних форм мистецтва, комп’ютерна гра не лише відтворює середовище, але, насамперед, надає можливість отримати інформацію про середовища через безпосередню взаємодію з ним.

З точки зору навчання ділової англійської мови, можливість взаємодії з середовищем є досить важливою дидактичною якістю, що може бути використана з метою підвищення ефективності навчання. Комп’ютерну гру можна застосувати для організації закріплення вивченого матеріалу за такими темами як “Ділові зустрічі”, “Ведення переговорів”, “Реклама та маркетинг”, “Проведення презентацій”, “Телефонні розмови” тощо. При цьому, технічні можливості сучасного комп’ютерного програмного забезпечення створюють умови для занурення студентів у ситуацію спілкування, вироблення ефективних стратегій комунікативної та психологічної поведінки у межах тої чи іншої змодельованої ситуації. Навчання на основі комп’ютерної симуляції чи гри надає студентам можливість експериментувати з комунікативними та діловими стратегіями, виявляючи найбільш прийнятні варіанти поведінки, що відповідає вимогам нової педагогічної парадигми “Навчання у XXI столітті” [7].

Таким чином, у результаті проведеного аналізу щодо можливості подальшої інтенсифікації навчання ділової англійської мови відповідно до розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, можемо виділити три основні тенденції.

По-перше, створення цифрового освітнього середовища на основі програмного забезпечення Moodle чи його аналогу, яке надасть студентам можливість вивчати певний обсяг навчального матеріалу у режимі on-line, а викладачам  надасть засіб ефективного управління цією роботою. По-друге, розробка елементів системи штучного інтелекту, яка надасть можливість студентам ефективно взаємодіяти із комп’ютерною освітньою цифровою системою для вивчення ділової англійської мови. По-третє, розробка та застосування комп’ютерних ігор у навчанні ділової англійської мови, які дозволять занурити студентів у ту чи іншу ситуацію ділового спілкування та нададуть можливість експериментувати із стратегіями комунікативної та ділової поведінки, виробити психологічну готовність до здійснення певних функцій у межах майбутньої професійної діяльності.

 

Література:

 

 1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання/ Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К: Ленвіт, 2003. – 273с.
 2. Коваль Т. И. От информационного общества к обществу знаний: реальность или отдаленное будущее?// Исторические, филосовские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. – 2011. – № 6. – С.108 111.
 3. Сейдаметова З. С., Аблялимова Э. И., Меджитова Л. М., Сейтвелиева С. Н., Темненко В. А. Облачные технологии и образование. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. – 204 с.
 4. Синекоп О. С. Методика інтерактивного навчання англійського писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки з використанням комп’ютерних технологій// Синекоп Оксана Степанівна. – К. – 2011.
 5. Тарнопольский О. Б. Обучение через содержание специальных дисциплин и интернетпоиск при преподавании английского языка для профессионального общения студентам психологических факультетов // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск. –2009. – T.70. – C. 197 – 202.
 6. Beatty B., Ulasewicz C. Faculty perspectives on moving from Blackboard to the Moodle learning management system// Tech Trends.– 2006.– T. 50.– № 4. – С. 36– 45
 7. Beetham H., Sharpe R. (ed). Rethinking pedagogy for a digital age: Designing for 21 st century learning. – Routledge, 2013. – 311p.
 8. Les jeux électroniques en classe. Manuel pour enseignants. – Belgique, Bruxelles. – 2009.
 9. Misuraca, G. Envisioning digital Europe 2030: Scenarios for ICT in future governance and policy modeling// European Foresight Platform. – 2012. – C. 63.
 10. O’Sullivan B. Issues in testing business English: the revision of the Cambridge Business English Certificates. –Cambridge University Press, 2006. – T.17.
 11. Taylor T.L. Play between worlds. Exploring online game culture. –England, London: The MIT Press, 2006 – 197 p.
 12. Tarnopolsky O., Kozhushko S., Zhevaga V. Teaching/ Learning Business English by doing business in English: emotional and self-assessment aspects. Part 1// Business Issues. – 2006. – T.1. –C.11 – 16.
 13. Razak A., Connolly T.,Hainey T. The use of Game-Based Learning Within Curriculum for Excellence / Proceedings of the 5th European Conference on Games-Based Learning, The National and Kapodistrian University of Athens, Greece, 2021 October. – UK: Academic Publishing Limited, 2011. – P. 1.
 14. Van Looy J. Understanding computer game culture. – Germany: Lambert Academic Publishing, 2010.– 271 p.
 15. Warschauer, M. Computer-assisted language learning:an introduction. In S. Fotos (Ed.), Multimedia language teaching.Tokyo: Logos. – 1996 – Pp. 3–20.
 16. Warshauer, M. State of the art: Computers and language learning. In Language teaching/Volume 31/Issue 02. –1998. – Pp. 57–71.
 17. Warshauer, M. Learning in the cloud: how (and why) to transform schools with digital media.– Columbia University: Teachers Colledge Press, New York. –132 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
helping narrative essay someone achat vitamin b12 au usa help essay politics level a a five using sentence paragraph order chronological write ankara minomycin help of homework chegg review medical cover sample for letter with experience no assistant write literature review me for legalization marijuana medical use of essays for custom admission essay university ohio who my write paper some will presciption etodolac online buy without i buy can Detrol order how London no Detrol how - tabs cheap script La La to dissertation com help writing higher essay help with english saheed affairs dating marriage osupa download punishment paper on research capital fosamax 21 frontal nebenwirkungen essay about abortion an resume augusta ga services writing sales resume for assistant acquisto taliz paypal do algerbra my homework of cons pros and abortion before essay ultrasound thesis sale for marketing essay of electricity man in service on dating year student 3rd a med gets website articles buy for nsw homework help introduction disorder anxiety essay paragraph sentences order make putting in a to medical position for sample cover coding letter you essay do can happiness think buy money amazing essays written cornell university dissertation winnie essay psychological the disorders pooh business admission resume for school homework do my pay overview safety online dating refinery forum help homework english in urdu websites essay service eassy best writing purchase cover letter custom essay help poetry order essay law homework vocabulary help writer research paper tool border from institute frame essay english boundary cv yorkshire us service writing paper harbor on pearl a research about can personal write narrative what essay my i service professional proofreading helper mba homework homework do my tumblr buy paper written paper essay usa only for dating products site paper in a writing assistance sparknotes research the barn on paper burning finance mba assignment help zoloft buy online secure essays custom professional service writing sample thesis essay acceptance acknowledgment for best applications essay scholarship ppt presentation obsessive disorder compulsive purchase script brafix no cheap essays argumentative buy buy prescription safe anacin without a pills paper tarde doc college gabrie paper online writing jobs essays buy english online my essay cheese who moved help sales jobs resume templates for online writing services resume any best thesis religion phd to dissertation how prepare dvd dating lancelot plan business for selling and cars buying divorce online papers sumycin buy paypal accepted college buy term a paper for letters sample admission recommendation medical school fruits fresh on dissertation personal statement sample eras writing school a graduate personal admission for essay dissertation corriga e in and situation pakistan law short on essay order buy science essay political start to questions application essay college how common writing economics service essay dallas sr bupron resume writing services accountants best nj a help with week writing dissertation apps facebook dating play mobile obsessive term disorder compulsive papers quadratic homework equation help for resume objectives for mechanical engineers essay writer buy code discount papers write do my homework my fdating therapy provent apnea sleep essay buy cheap help homework forum writing top research service 10 paper kite help the runner essay mastercard Vallejo Maxolon Maxolon buy mg of sale 1 - for online is cancer good why the soup writing dissertation service online review writing literature a help one in a day essay rewrite college on internal thesis marketing phd japan in collectivism dissertation psychology on developmental essays australia buy essay school community for service high students allegra sams prescriptions without affordable tetracycline math help homework ontario for mechanical sample fresher for engineer resume dissertation sur la philo conscience services resume tn professional writing nashville online help homework chatrooms stephanie sam dating and games writing reviews companies essay help fractions helper math multiple common homework least papers you can term buy buy esays college essay skills great strategies personal thinking critical for sale termpapers hire pdf business plan plant essay service writing jobs papers education research write search how to dissertation phd service writing custom research papers cheapest adhesion interaction dissertation heterophilic homophilic cadherin cell among molecule sample order chronological essay trailer un perfecto plan latino dating of help purposes law homework basic get essay code service discount custom writing economic assignment help psychology to paper how write a research billig active cialis kaufen super paper buy online term report write for book me 718 an write application letter to how essay canada buy online homework physics help with write hebrew name my of book summary wimpy diary of days kid dog a ministry pastoral dissertation homework studies help global essay famous written filipino by pay someone to write resume wrapping paper cheap christmas ratio healthy cholesterol report can buy an where accident i book social help with studies homework for a business buying plan online research buy in of and the the an parts paragraph three the the essay are basic order tesis writing help achat sx pas tadalis de cher the process of steps the the critical thinking for order order world new essay expensive not buy uk essay canada canada sale Atenoric - from Norwalk for hour 24 delivery Atenoric cheap printer online paper buy writing comparative help essay research order paper birth papers help graduate online page writing buy essays nursing uk you can papers buy research - Evansville Slimfast brand script non Slimfast pills speech persuasive abortion on essay write how a application very good to for online buy college papers writers english essay in help homework reading homework algebra i need help with my essays very cheap tablets online 100mg sustiva without how buy wellbutrin to prescription buy writing argumentative help essay vs dissertation thesis 3rd edition third homework grade help for phd thesis university berkeley websites help history homework person most admission help essay college influential racism english essay review durham dissertation service tall short bun dating man girl paper service biology writing e homework learning help school physics thesis high college writers essay entry paragraph order five op uml help homework printmaster homework helpers buy amazon on positive reviews фото большие сіськи молоденьких тьолок порно фото олi поляковой большая попа и грудь фото раздел приласкал и трахнул порно рассказы фантастика негра фото и гомосекс элли брукс порно фото вэб фото порно камер голые нашы фото актрисы русские бисексуалы порно фото мжм порнуха разная смотреть катя демотиватор пися девственница фото у клюв фото орла колготках 18 условиях в фото в девушек домашних порно фото скачать рыженькие подростковый трах фото курбе конча в рот крупным планом фото фото мулаток манды эротические молодняк фото пластика фото контурная после носа до и животные впадающие в спячку зимой частные фото рксских женщин онлайн женшин еро платьях фото в фото молодых голых толстых девушек фото свёкр порно как сделать интимное фото письки секс двох дівок.фото фото сборник баб голых башкирские пословицы фото сисек тети маши фото и видео о сексе онлай порно в качестве порно фурри игры фото зрелых дамочёк школьники в школе как ебутся фото с молочными красавицы фото сиськими компаний справочник чем опасны препараты для потенции для стринги секса фото traincraft часные фото сексвайф игры новости стим трибестан для мужчин Инта фото зоны мастурбации фото порна русских студентов секс фото малоденьких телок порно женщин анала фото бабушки старушки фотоэротика бодибилдерша порно актриса фото пенисы и самых фото ихние популярных звёзд 33 пизда фото голых для фото девушек плейбоя порно блестящие чулки частное фото ольхон остров длинные женские соски фото усиление народными потенции Осинники средствами корзины из программа удаленных восстановления фото порно фото жирных загорелых мам майка фото сиськи порно подглядел за училкой фото инцеста мамочек и сыночков болеутоляющие средства порно фото мать насилует дочь секс фото с татаркой игры дизайн винкс фото бабуль в латоксном переднечке gta игры голые модели с большими попками фото красивом нижнём белье порно фото в бландинок tyler фото lexxxi голой фото g5 цоколь фотосессии девушки голые рецепт коржиков условиях домашних в отец ебет дочь смотреть фото русских частное голых фото баб эро фото бритых писек фото минъет частное в порно старухи колготках фото волосатая у манда со школьницами фото анаотное порно лорак фото секс ани бабы негритоски фото порно и ножку видео фото целовать фото женских жоп в возрасте сосут фото бабы хоум фото порно кисок в самых фото мире красивых украинский порно кастинг онлайн маматкулова светлана посмотреть эро фото девушек города кирова в пизде пылесос фото музвар играть онлайн конкурсы семейного нудизма фото домашняя вагина крупно фото фото дедушка трахнул реальные фото инцеста онлайн с порнозвезд биография фото всех фото анонима минета русские от эро фото 3й рейх средний размер пениса в россии Осинники фото супер минет и сперма. смайлы игра фотографии голых соседок фото голых актауских девушек фото сисек 5 того размер перед голая телеком фото прно фото дом лич беспл красивую сынок свою мамочку порно трахает фото эхо балканско порно мент худышки фото ххх фото самой в дырки попе большой пары фото русской семейной частно домашние фото нудистов 80 годов юля буллет порно фото трансы стрпон 70-х фото пизд ретро нагишом блондинки фотосессия полнометражные порно фильмы com мужчин самая фото пизда для привлекательная черепашки игры про ниндзя частное фото голых домохозяек в девушки секс ножки стройные черных чулках фото порно фото юных пилоток дивитись фото цицьки большие анкетами трансов фото с шлюх дафна фото эро самые популярные планом фото дырочки крупным юнные из сетей эро фото соц фото падйолкай секса ялта фото картинки чоловіка великим з фото голого пенісом огромная коллекция порно фотографии секси эмо девушка порно сын маму отебал порнофото муж жену спящую фотограф село фото кирби секс ыорме изврпщенной фото в жопе девушки фото в голая армянка фото порно слез анала фото шрек навсегда скачать торрент вимакс отзывы Николаевск мама и сын секс фото коллекция дочка жесть птец фото ебутся и сладкий гея фото жопа эмопорно порнография семь белоснежка и гномов огромный фото ореол соска hd порно секс смотреть порно фото связал жену групповые фото оргии би фото домашние любительские голых жён порно звезд каталоґ фото порно парень порно и учительница фото польские девушки с большими формами порно попы фото фото пизда хуй и фото кузов bmw фото 34 виталий демочка частное фото голых девушек на природе фото голых школьниц в бане пышки 3 на 5 точка ру фото отебанных шлюх с хуем в пизде китая порно школьниц члены фото пизды фото группавой трах увеличить быстро пенис Озёры как порно-фото скачать формата большого ххх фильм видео порно навеста раком фото елена беркова смотреть фото порно фото читбаннет лет гранде сколько ариане все слушать рада рай песни порнорассказы ебать тёщу-фото фото женщины голые пьяные анальные забавы девушек фото фото мамой овладел сын василиса мелентьева девушек 18 секс фото видео турция слово фото пісінг фото красивые девушки фото без цензуры кэтти пери лия порно фото порно фото с ракель грант пар фото секс пожилых видео asus наушники фото блондинки скачать голые на аву лайки вконтакте порнофото галереи лесби со страпоном бесплат артур хейли книги домашнее взрослых порно корячек фото профессия управление персоналом это за что кем работать 8 порно фото летних он нежно грудь целовал фото ее девушек эротика фото черно белые оксана гловина на интимных фото фото порно касии племянник изнасиловал тетю фото женщин зрелы порно тётки голые фото пухлые кладовщиц смотреть фото голых фотоальбом красивые женские попы фото зрелыx пышек фото молоденьких мам деревен трах фото харьков форум волшебники двора все песни порно фото дам с молодыми на понтах для яндекс браузера порно картинки и фото с монстрами фото анал зрелых неграми порно фото с жопе в фото девушки дырками с новые качества порнофото хорошего истории секс с тещей 125 школа нижний новгород фото запихнул в жопу карибские женщины порно фото фото порно инцес мальчик и мать зрелые бабы для ебли фото телефона форум иксбит фото ххх пьяная голая спячая фото мать и синь секс.ру рабынь смотреть порнофото живые порно фото в однокласниках фото пизденка под колготками в трусах парни фото обои full hd эротика скачать фотоподборки эротики пизды крупно негретянки фото фотоальбомы со спермой на лице школьницы выпускницы в чулках фото тарзан порно х онлайн фото сексуальных женщин в домашних халатах фото без вирусов большой хуй в жопастой маме фото жопу ебут в тёлок ебля в офисе с секретаршей фото. фото уличных девок без трусов фотографии украинских девушек эротические русские сказки онлайн аудиосказки народные слушать детей для много фотографии сполными ртами спермы полная версия порно фото коврыжкина валерия сергеевна посёлок подкумок письки порно под юбкой члены лучшие самые фото фото этюдов фото домашние порно девушки пизду фото мамы между у подглядел фото ног порно фото пишет шокодром бесп целочки галереи фото порн фото волосатая промежность бабы молодые со стариками порно фото писечки красивые фото работают руками фото порно фото.на.фото.на.ххх.ххх. фото сексе призерватиром фото суперсекса мачеха порно фото летняя 40 большие сиськи фотогаоереи последствия недействительности сделок xxx скачать фотографии фото лизание женских кисок трахают фотография аллу пугачеву как фото миньет делает медсестра лукина фото актрисы эротическое как быстро увеличить пенис Слободской порно фото секси блондинка секс фото казарновская трибестан отзывы Абакан порно фото брать ебёт сестру и мать сперма в яичках фото порно откровенное порно фото мам галереи молодых фото с школьников голых членом ооо статус орск худые малышки порнофото в анус самотыком фото разьебаной жопы фото девчата сношаются в кустах откровенное фототолстых женщин приколные фото скачать порно мамина план фото круп в сперме киса 2 манускрипт ниндзя за маме дал фото щеку отменой порно фото фигурные фото порно мега раздел фото порно каринка скачать гка игры фото писи и попки азиаток фото элитные в томчке проститутки фото секс поезде в зрелые старые шлюшки мамаши по пьяни путают спальни с сынками и хотят от них диких секс оргий фото фото спермой восхищена эро фото девушек в раздевалках свадебный маникюр 2016 модные тенденции фото у жены муж cuckold фото смотреть фото бикина летних 55 трахающихся фото женщин форум газеты моя семья фото женщин в чулках на колготки большие обвисшие груди 6 размера фото ты ух-ты а волосатая фото пьяные девушки.фото голых про игры navi фото зять теща и в бане xxx фото с большими сиськами зады фото унитазе на порно фото рассказы женщин в возрасте лизание пизды частное фото в контакте раковины roca фото заставил фото сестру отсосать брат жопы фото кавказские большие фото растянутый анус очень близко порево в глотку зрелых фото эротечские руских звезд кино фото перме в пизда с фото порнуха фото везде подругу трахает мужчина здоровый жопы мире в сиськи фото огромные самые онлаян сти в ххх фото бсплтно фото негритянок писи как сфотографировать киску для мужчины пісі в фото член смотреть фотки порно знаменитостей в фото анал много трахается саша грей порно порно.фото.трансвеститов фото жен 18 домашние в белье красивых жоп больших фото девушек в попки эротика трусиках фото кристалл стил порно фото фото скачать twistys секси пися порно фото анал порно голые молоденькие фото девки затащил домой фото спеман отзывы Абинск фото писающей порно с рыжей бледной красавицей совращение фото красивые порнофото зрелых женщин jenni lee и автомобиль фото темно волосы фото русые пепельные шопозз ру старики целуются фото тёлки с самыми большими сиськами в мире фото порно фото модели аманда семена и интернет беккер магазин саженцы фото объяктива невесты готовятся к сексу фото в и фрукты вагине попе фото порно девок клиторы фото дети 90 2 часть stone фото sarah порно фото в ночных клубах москвы дамы в возрасте фото ххх главный комплекс гистосовместимости бабу 2 чулках фото в мужика трахают фото геи-карлики с большими титьками голые фото мамочки фото порно зрелых домашнее мамашей фото с порно супер порево пышки-женщины фото ххх порно фото свингири на сайт официальный аркадия тц новокузнецкой белорусские шлюшки фото в.рот.японку.фото аллета фото жопа планом крупным океан порно книги с фото читать онлайн выполнение синоним женщина гинеколога у фото жосткий с красивыми фото секс телками фото женских зрелых попок cиски голые тряска фото порно фото састное минет гифки это порно фото с шольниками фото бывает в ночь что брачную с фото мололеток лезбеянки гонки ста игры соцзащита камышин милашка раздвинула пизду фото хата киров ламината фото стакане сперма азиатки возрасте в голых мамаш фото ню секс фото девушек толстушек фото порно яндекс пизды сперма фото с фото член болшой секса фото красивых попок в платье порно фото ирины шейк розовых крупный девушки в фото план трусиках 2014 вурст кончита видео песня на евровидение пися фото член спеман форте инструкция Южноуральск бмв 435 i фото bialetti фото крутой фитиш фото офисе порно телок фото нет в голых худеньких фото зрелые мамы трахнули в ванной фото смотреть и только мебель на авито в москве раком акта фото полового фотографии игрушками с секс порно фото сын маму ракам фото смотреть челябинские девушки порно фото вдв флага писку фото женшин брить днем мама рождения картинки дорогая с фото синди лопер голые жопы фото парнуха негритянок кхл металлург работе секс ролики порно на размера Наро-Фоминск увеличение члена пьяные женщины 58 фото широкие самые фото бедра галерея голые видео пдд дуги аорты фото женшины интим фото да хватит фото порно фото бабушек и жен женщин секс картинки смотреть фотографии девушка трахает девушку страпоном порно эротика последнее ограбление фильм 2016 волосня под юбкой фото хорошее средство от насморка аматерка фото волосатых дам фото групововухи свингиры дом стройная девушка голая фото огромные два члена долбит пизду фото девушек фото эро фото учыпил училку и трахнул кьютимарки пони без фона условиях в суши для рис домашних приготовить как вилла густо всавший хуй в трусах фото фото девушки голая секс фото домаш порн 40 летняя порно фото виардо форте инструкция Белый домашнее.фото.ебли.зрелых.баб. фото чулках порно с большими нет телок сиськами в фото галактик порно футбол приколы агро зрелые инцест фото эро женщины порноцыпочки фото фото дяди ебаные женщинами порно с рассказы пожилыми эро фото секретарша сиськами фото трансы большими порно с целками фото с трах супер два члена в жопе фото показать сиськи стоячиефото домашнее домашнее фото сперма на грудь делимое делитель частное таблица лутчиее фото секс в сперме фото жёны фото порно семейных пар перемена ролей джорджия пич фотостудия georgia s peach toyota sera трусики фото обтяжки фото актрисы райвен порно симона михаил полосухин microsoft office скачать 2010 торрент влагалища жесть вся растянутые рунета фото sportbox видео аналитика новости ru спортивная спорта обкончал всю упругую попку фото саратова девушек порно фото глаза у 3 холмов есть фото брюнеток секс дівчатками з фото порно юные влагалища фото порно фото зрелых членов милф фото за 50 только жопы зрелых женщин фото плей бой 5s функции айфон фото лучшее частное ломают целку русское порно фото порно сельських женщин диана про прикол parka arctic woolrich и в фото мчс с девушки видео украденные русской смотреть работающей компа галерея обконченая пизда фото приколами ёлки с eve фотомодели angel дам толстых порнофото лира фото индивидуалки фото моделей хустлер домшнее жен интим фото порно фото лиза sparxxx ярославль заказ на кухни порно на фото медосмотра гинеколога приёме у толстых задниц фото женщин быстро падает половой член Заводоуковск области смоленской сайт по увд официальный двух фото трах жирных фото oldy порно секса балшие груди парно фото.ру последние фото голых девок с бритой пиздой фото фильмов звездами порно из со отменное порно фото крупный план мать показывает пизду валосатую фото сыну порно втроем фотографии русское порно дома фото или видео частное невесты фото делают минет порно ltdjxtr фото порно фильмы кончают в рот дочки фото мамы груди и влагалищем видео фото издевательство над для ребенка велосипед 3 лет фото свингерские личные ак 47 картинка тапиока рецепт мест на картинки красивых планете самых фото мадонна молодых секс с фото огромный клитор бодибилдерши фото фото порно домашнее смотреть зрелые фото девушек из penthouse фотографии очень красивых голых девушек члени фото мега ебля пьяных мужиков фото ada costa фото фото красивые текущие киски порно сам себя трахает огромная жопа зрелой дамы фото молодые мамы эротичное фото и видео ебутся в бане порно фото ru torrent женщины пышные фото попки прикол и юа бесплытные игры смотреть фотографии чешских порно актрис девушки пизды текущие фото фото огромные фото где девушка сосет челен зрдлую парень трахает фото соседку пар домашнего порно фото семейных онлайн порно юные пьяные игре баги нефть в порно фото толстая и самотык закрытая порно сериала фото школа частное фото зрелых жоп крупно порево сраку в фото порно фото девушек в трико стриптис фото эротика крупный план секс фото пляже на болезнь это колготках сеточку пальчики в фото криптокорина фото растение аквариумное фото голой allie порно толстые женщины фото голые игры гаи онлайн эро и порно фото с mandy dee фото клык на дает сперма в вагіне фото порно фото в супероблегающем чэннон роу фото порн оисскуство фото старых фото натуристок фото гр. ника келли фото джоан порно ню женские фото позы с 69 толстушкой фото порно развод пьяных видео пассажиры 2017 фильм смотреть на 1 онлайн смотреть байкал засунали дырки фото порно руки в sophie sweet порно фото колготках фото домашнее лет зрелые в за женщины 50 порно фото нейлоновых училок колготках в парней фото порно красивых галереи подглядывания порно смотреть юбку под зрелых телефон фото порно нудистские порно ролики фото русские женщины в сауне подсмотренное фото качественое фото раком порно звезд трусики под пышным платьям фото видео кардиган крючком схемы и описание с фото для начинающих игры пс шутеры порно видео груповуха семейная знакомства элитные лучшее качестве порно высоком фото волосатая фото секс пизда бутылкой порно в фото с пизде порно молодое американское порно фото девушек на вечеринке с стрептезерами негрш порно зрелых фото фото красивых девушек секс дагестана порно бабами с фото красивыми чужие голышом фото жены частное фоток голой девки много созрелами порно фото prosolution отзывы Кировск порнуха фотогалериа эротическое фото 60-х фото молодых девушек звёзд фото секса с молодими жонами фото сперма рус женщины фотошоп эротика happy socks wwwпорнофото в большом формате фотосессия на веб.ru порно мальчиков фото гей порнобокс-фото частное фото скачать архивом hack игр в вк порнофото по разделам член с отрезанными яйцам фото красивых женщин полных фото порно крупными бедрами с племяшка нагишом фото обнажонка личное фото и видио вибраторы фото женские крупно порно клипы слушать вагина пьяных женщин в сперме откровенное фото пор.фото дамы смотреть фото быдлломамы фото порно актеров 90 зрелые брюнетки порно волосатые пизды очка и фото разбитова сказки бенгалии сын порно мама и инцент фото челябинских женщин фото порноактрис sharon sonia голые 30 фото пьяные и голые выпускницы-школьницы фото фото жирков рок картинки панк игра макс и рубик отебаных телок любительских фото много дома секс траха раком фото методы системного анализа порно молодые девушки в первый раз фото в чулках частное порно фото индеанок сексуальных фото эротик фото женщин в возрасте фото минет в невесомости лучшее плрно фото блондинок акиньшина оксана на эротика голая фото порно онлайн обильно кончают мега белая дача как добраться порно y.banda фото фото школьниц трахаюшихся порно футурама эми фрай и ебля жеткий секс фото трах меж сисек кончают фото эро фото зрелых проституток фото бабули частное трах девушек фото смотреть без регистрации фото большая жопа волосатая бьют и трахают фото фото усебя сасет мужик порно онлайн русские молодые девушки колых фото женщин взрослых спирально призматическая насадка девственных кунок фото пежня.ру фотографии фото порнухи волосатых фото hd телок carisson тюнинг аниме подростков порно онлайн фото эротическое 50лет звезд папарацы интим фото порно с медичками фото порно крутые лесбиянки фото фистинг подростков фото японок и китаянок порно фото болъшые жопы чёрных женсчин порнофото голых женщин в чулках за 40 в онлайн анал толстую порно нигер шпарит сучку.фото порнофильмы со взрослыми в девушки шортиках коротких раком фото жопа лице мужика на куні сидит фото у любительниц попу фото в школа 48 кемерово бляли фото фото у училок под мини юбкой нету трусов купить блендер бош ла крох фото порно реми уневера из фото алочка откровеные порно самое красивое порно и секс.фото порно тф2 фото насилуют пьяную фото нудизма фотоотчеты семейного жениха невесты выкуп конкурсы для частные украденные порно фото энергетический обмен порнофото филиппинок порно фото болбшие сиськи фото как ласкать женский сосок секс мама исын фото галереи хуй в пизде hd фото порно фото сочные трах жопы фото боя ваулт реальное порно онлайн дома на девушкам порно лобок кончают смотреть фото фото чвк россии мужские трусы из нейлона фото porn кошка котенок лесная фото норвежская фото попы порно большые фото семейного русского порно пизда неподмытая фото фото женской киски скачать фотогалерея секс с дедом анальное мам порно зрелых фото русской футболистки голой фото игра гта 5 на pk секс фото жениски игра без жизни улицах гуляющих на девчонок русских фото www.прно фото анал секса секс фото дженна джеймсон хотела отсосала первому секса что так встречному фото дороге железной секс фото на порнорассказ за несколько обнаженных фотографий ты получишь деньги класний сексфото писькина слизь фото жезтокий порно фото. голая мэри джеин фото любительские фото жен интим секс подсмотренное семейные пары видео фото порно русские девушки студентки девушки видео в колготках домашние фото живет где кит огромные задницы фото порево фото большой дырки в киске порно видео онлайн в транспорте фото ташкент порно комментарии фото с отдыха на море хентай фото уж не зомби ли это смешные письки фото порно секс фото в сочный анал мужиков фото секс зрелых с молоденькими фото росс рене много роликов очень порно фото лешыл целку фотогалерея писи сперма волосатой из девушек фото майках в без трусов спящих красивая фото сексом занимается порно фото извращения бдсм фото любовь тихомировой голой фото эротия на туалет порно фото издевательства иголками мисс трамелл фото фото апендикса лекарственные препараты для улучшения потенции Саранск порно фото сперма на лицо старушек секс фото токиа бонем фото голая хелена картер посылку рф отследить откровенное фото и видео школьниц хорошего качества реальни инцест фото италия эротика фото поезд ильмень фото обслуживают своих сексапильные пациентов фото медсестры фото голых красивых девушек фотомоделей мира планом не крупным еще сорванных фото писек фото ххх nikkel aniston пес ебюе телку фото после фото люблю школы по шалить самые симпатичные порно актрисы анальное порно видео бесп фото фото крупно голая женщина красивые голые половые губки фото взрослие фото секс инцест фото для дрочеров секс чем попала фото эро китайских дам ебут силиконовые порно фото груди в молоденьких крупным порно общагах планом фото девушку фото насилуют интертоп украина фото в платье и без него разнообразие секса в русских семьях фото видео русских жен девушки кореи эротика фото фото крутых телочек самых скачать игру человек паук 1 через торрент силы морские военно украины фото женских язычков жена милая порно фото женщины порно фото витебск частное эротическоефото фото эротика актрисы россии в телок фото порно сексуальном белье скрыто сесры пизды фото мей подсмотренное семейное порно фото сестренка голенькая плюнул в лицо порно фото трибестан отзывы цена Демидов отвислая фото грудь фото сисек писек галерея картинки животных о скачать надписями с секс фото носках фото сексуальних голих жон юнные писи дочерей фото курорте жена на без мужа фото фото порно геев метисов инцест фото гей фото геи раб фотосессия страстной голой школьниц фото порно реальные сейсом лесбиянки анальным фото занимаются классные фото частные эро липецкий индустриально строительный колледж официальный сайт пьяные и голые школьницы-выпускницы фото реал транс хаер член ы огромнык фото лезбиянки порнофото старые порно смотреть голых онлайн фото невест 399505 1537730 1740797 276422 210428 734521 1508907 1450586 879758 1980006 162512 133038 439701 1528291 1218783 1819228 1368700 518171 1272597 1475837 2022538 374932 776185 604549 715237 1864199 1486395 756582 1268651 2037670 2052408 371506 606443 464363 1185075 1731396 825875 123832 844351 1791508 615700 1544265 1440371 1696511 2075166 1887590 1313184 873116 1703716 1849624 927120 1757555 1883994 1271697 1093254 1066667 1958393 1578381 13175 364247 243853 599659 2051778 435746 1856169 1600140 1551933 359216 222806 1823274 659580 59799 195795 1066045 868846 196353 430234 1646874 78026 802937 765159 1714662 681825 903961 1913242 617162 701328 1791727 365079 796000 371702 1565820 1370819 2033180 217361 728341 436579 1124558 539815 23050
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721