ТЕНДЕНЦІЇ У НАВЧАННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147:802.0

О. Л. Огурцова

Національний технічний університет України “КПІ”,

м. Київ

 

ТЕНДЕНЦІЇ У НАВЧАННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

 

У статті розглядається питання можливості інтенсифікації навчання ділової англійської мови на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства. Зокрема, аналізується питання щодо організації навчання ділової англійської мови на основі цифрового освітнього простору, створеному з використанням програмного забезпечення системи Moodle, застосування елементів систем штучного інтелекту для забезпечення ефективного управління навчальною діяльністю студентів, використання комп’ютерних ігор і комп’ютерних симуляцій у навчанні.

Ключові слова: інтенсифікація навчання ділової англійської мови, цифрове освітнє середовище, навчальна платформа Moodle, комп’ютерна гра та комп’ютерна симуляція у навчанні ділової англійської мови.

 

В Статье рассматривается вопрос о повышении эффективности обучения студентов экономических факультетов деловому английскому языку путем использования технических возможностей современных ИКТ. В частности, анализируется возможность построения обучения деловому английскому языку с использованием виртуальной цифровой обучающей среды, разработанной на основе программного обеспечения платформы Moodle, использование элементов систем искусственного интеллекта для обеспечения эффективного управления учебной деятельностью студентов и использование компьютерных игр и компьютерных симуляций в учебном процессе.

Ключевые слова: обучение деловому английскому языку, информационно-коммуникационные технологии, цифровая образовательная среда на базе платформы Moodle, компьютерная игра и компьютерная симуляция в обучении.

 

The purpose of this article is to investigate how the latest achievements in the field of ICT can further transform the classroom and increase the efficiency of Business English teaching to University students. In particular, the possibility of Business English teaching on the basis of Moodle platform, the possible use of artificial intelligence systems for smart learning and the use of computer games and computer simulations to immerse learners into gaming environment for experimenting with communicative and business strategies.

Key words: Business English teaching, digital learning environment, learning management system Moodle, mix reality classroom.

 

Сучасний рівень розвитку інформаційнокомунікаційних технологій, аналіз соціальнодемографічних показників та тенденцій у галузі економіки вказують на те, що у найближчому майбутньому складні технології на базі Інтернету будуть широко використовуватися значною частиною людства як у побуті так і з професійною метою. Відповідно до результатів дослідження “Прогноз щодо розвитку Європи 2030” [9] технологічні досягнення суспільства призведуть до того, що система освіти вже у найближчому майбутньому буде реалізовуватися у змішаному освітньому просторі, який буде складатися із навчання у звичайному форматі та навчання у віртуальному цифровому освітньому просторі.

Таким чином мета даної статті полягає у тому, щоб розглянути питання можливості інтенсифікації навчання майбутніх економістів ділової англійської мови завдяки використанню цифрових інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Зокрема, ми проаналізуємо зміни у парадигмі навчання ділової англійської мови, пов’язані з розвитком інформаційного суспільства, можливість застосування у навчанні елементів систем штучного інтелекту, використання комп’ютерних ігр та симуляцій.

Відомо, що з моменту розробки комп’ютеру зусилля виробників були направлені на те, щоб зробити його доступним для кожного. З 1960 року цю ідею почали успішно реалізовувати і у наш час комп’ютерні технології активно використовуються в усіх галузях діяльності людини, включаючи навчання іноземної мови [1517]. Відповідно до розвитку технологій та змін, які відбувалися у суспільстві, роль комп’ютеру як засобу навчання також поступово змінювалася. На початку XXI століття ці зміни пов’язані з розробкою так званих “Хмарних технології” (Cloud technologies) [17], які знову оптимізували спосіб роботи з інформацією та спілкування людей.

Термін “хмарні технології” означає, що доступ до програмного забезпечення, платформи чи інфраструктури можна отримати з будь-якої точки світу. У даний час послуги у галузі “хмарних технологій” надають такі потужні компанії як Google, Microsoft і Amazon. Що стосується галузі освіти, ці компанії розробили низку спеціальних прикладних безкоштовних програм, які підвищують ефективність обміну, обробки та збереження інформації: Google docs, Google Calendar, Google Knol, Google sites, Google Artproject, Google Academy. Всі ці програми можна використати для побудови віртуального цифрового освітнього простору.

Навчання у віртуальному освітньому цифровому середовищі у поєднанні з роботою у навчальній аудиторії відповідає потребам інформаційного суспільства та може підготувати майбутніх економістів до успішної професійної кар’єри. Так, у новій освітній парадигмі «Навчання у XXI столітті», яка була розроблена у США у результаті співпраці урядових та бізнес структур, наголошується, що для успішної професійної діяльності у XXI столітті, студенти повинні розвинути навички роботи з інформацією та інноваціями, засобами масової інформації та інформаційно-комунікаційними технологіями, отримати навички, необхідні для успішного життя та розвитку кар’єри [7;8].

Відповідно до вказаної освітньої парадигми, у курсі ділової англійської мови викладач повинен створити таке навчальне середовище, у якому студенти змогли б оволодіти не лише змістом навчання, але й розвинути навички критичного мислення та вирішення проблем, навички спілкування та співпраці. Крім того, таке навчальне середовище повинно сприяти формуванню навичок лідерства та виховувати цілеспрямованих особистостей здатних ефективно досягати своєї мети, використовуючи при цьому адекватні засоби, включаючи засоби інформаційно-комунікаційних технологій.

Таким чином, сучасні вимоги та виклики суспільства зумовили подальші дослідження способів інтенсифікації навчання ділової англійської мови за допомогою використання нових можливостей інформаційно-комунікаційних технологій [27]. Один із таких перспективних, на нашу думку, напрямків – це побудова навчання ділової англійської мови в аудиторії на основі результатів попередньої індивідуальної роботи студентів у віртуальному освітньому цифровому середовищі. При цьому, особливого значення набуває визначення змісту навчання у віртуальному цифровому освітньому просторі, визначення основ управління навчальною діяльністю студентів у даному середовищі та оцінка результатів їх роботи. Нижче ми детально розглянемо ці питання, спираючись на результати останніх досліджень у галузі методики викладання іноземної мови та власний десятирічний досвід викладання ділової англійської мови у одному з провідних навчальних закладів України, Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”, надалі НТУУ “КПІ”.

Для розробки основ такого навчання, визначимо насамперед технологічні засади його організації. Аналіз спеціальної літератури [612] дозволив нам дійти висновку, що найбільш популярними програмними рішеннями на даний час, які можуть забезпечити реалізацію цифрового освітнього середовища для навчання іноземної мови є комерційне програмне забезпечення Blackbord, безкоштовне програмне забезпечення Moodle, та програмне рішення, реалізоване на основі сайту Edmodo (www.edmodo.com).

У межах даної статті ми не будемо розглядати можливість використання комерційного програмного забезпечення через складнощі, пов’язані з його придбанням вищими навчальними закладами України. Між тим, проаналізуємо можливості, які надає програма Moodle та сайт Edmodo для побудови цифрового освітнього простору як основи для навчання ділової англійської мови в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Програмне забезпечення Moodle – є сертифікованим навчальним програмним середовищем, що надає широкий спектр мультимедійних навчальних засобів для побудови цифрового освітнього середовища вивчення ділової англійської мови, яке дозволяє представити навчальний матеріал, забезпечити його закріплення та оцінити результати роботи студентів [6]. Щоб почати використовувати це програмне забезпечення у навчальному процесі, достатньо лише завантажити його на сервер університету, розробити та сертифікувати обов’язковий навчальний курс для кожного року бакалаврської чи магістерської програмами навчання. Після обов’язкової реєстрації у середовищі, студенти можуть працювати за запропонованою програмою у будь якому зручному для них місці, із своєю власною швидкістю у межах часу виділеного на опрацювання матеріалу. Викладач, у свою чергу, отримує зручний засіб спостереження та управління цією роботою. Програмне забезпечення, реалізоване на базі сайту Edmodo також надає можливість розмістити навчальний матеріал, завдання та вправи до нього, автоматизувати перевірку виконаних завдань. Але суттєвий недолік  цифрового навчального середовища, створеного на основі  цього сайту полягає у тому, що університет не має жодного впливу на загальну політику використання сайту. Таким чином, використання програмного забезпечення Moodle є найбільш раціональним рішенням для створення цифрового освітнього простору для навчання ділової англійської мови студентів вищих навчальних закладів України.

Відбір змісту навчання ділової англійської мови, що може реалізовуватися у цифровому освітньому просторі на основі програмного забезпечення Moodle, повинен відбуватися відповідно до навчальної програми виша, з урахуванням  Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти [1] та вимог міжнародних іспитів з ділової англійської мови BEC [10]. Під час відбору змісту навчання, на нашу думку, потрібно керуватися принципом доцільності, який полягає у тому, що той лексичний чи граматичний матеріал, який студенти можуть вивчити чи закріпити у цифровому навчальному просторі, повинен включатися як обов’язковий елемент роботи у даному просторі.

Наприклад, розглянемо навчання майбутніх економістів лексичному та граматичному матеріалу на першому курсі вишу. Відповідно до вимог нормативних документів при вступі у вищий навчальний заклад освіти студенти повинні володіти загальновживаною англійською мовою на рівні B1. Протягом першого року навчання студенти повинні оволодіти лексичним матеріалом, який надасть їм можливість вільно спілкуватися у типових ділових ситуаціях. Таким чином, робота студентів у цифровому освітньому середовищі повинна бути спрямована на ознайомлення та закріплення даного лексичного матеріалу.

Технічні можливості сучасного програмного забезпечення, на прикладі програми Moodle, дозволяють ознайомити студентів з лексичним матеріалом шляхом представлення його у комунікативній ситуації, поєднуючи графічне та звукове представлення певного слова чи групи слів, забезпечити відповідне відпрацювання, написання, розуміння та вживання [10]. Для закріплення вивченого матеріалу студентам можна також запропонувати декілька нескладних комп’ютерних ігор, що, відповідно до результатів сучасних досліджень [1317], може значно  підвищити їх процесуальну мотивацію.

Коли матеріал буде відпрацьовано та студенти пройдуть відповідний комп’ютерний тест, система повідомить викладача, що даний лексичний матеріал опрацьовано та студент може переходити до наступного етапу у навчанні. Таким чином, у викладача з’являється можливість додаткового об’єктивного оцінювання зусиль студентів, направлених на оволодіння лексичним матеріалом у межах курсу ділової англійської мови, а також можливість сконцентрувати увагу на творчих завданнях під час аудиторної роботи.

Що стосується граматичного матеріалу, протягом першого року навчання студенти повинні вивчити приблизно 1820 граматичних тем. Представлення та відпрацювання граматичного матеріалу може здійснюватися за схемою, описаною вище для вивчення лексичного матеріалу. Для закріплення граматичного матеріалу можна також запропонувати студентам види діяльності з елементами комп’ютерної гри для підвищення їх процесуальної мотивації.

Як вже зазначалося вище, перевага використання програмного забезпечення у даному випадку полягає у тому, що і викладач і студенти мають змогу відстежувати прогрес у оволодінні тою чи іншою граматичною темою. При цьому система надає викладачу повну інформацію, включаючи порівняльну характеристику досягнень студентів, що може бути використано для ефективного управління їх навчальною діяльністю.

Наступна сучасна тенденція у галузі навчанні ділової англійської мови полягає у можливості використання комп’ютерної гри та комп’ютерної симуляції з метою навчання студентів ефективному спілкуванню у найбільш типових ділових ситуаціях. Для ефективного застосування комп’ютерної гри у навчанні іноземної мови важливо розуміти, що комп’ютерну гру, відповідно до останніх досліджень [1315], можна визначити як форму мистецтва, яка з’явилась завдяки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. При цьому, на відміну від статичних та динамічних форм мистецтва, комп’ютерна гра не лише відтворює середовище, але, насамперед, надає можливість отримати інформацію про середовища через безпосередню взаємодію з ним.

З точки зору навчання ділової англійської мови, можливість взаємодії з середовищем є досить важливою дидактичною якістю, що може бути використана з метою підвищення ефективності навчання. Комп’ютерну гру можна застосувати для організації закріплення вивченого матеріалу за такими темами як “Ділові зустрічі”, “Ведення переговорів”, “Реклама та маркетинг”, “Проведення презентацій”, “Телефонні розмови” тощо. При цьому, технічні можливості сучасного комп’ютерного програмного забезпечення створюють умови для занурення студентів у ситуацію спілкування, вироблення ефективних стратегій комунікативної та психологічної поведінки у межах тої чи іншої змодельованої ситуації. Навчання на основі комп’ютерної симуляції чи гри надає студентам можливість експериментувати з комунікативними та діловими стратегіями, виявляючи найбільш прийнятні варіанти поведінки, що відповідає вимогам нової педагогічної парадигми “Навчання у XXI столітті” [7].

Таким чином, у результаті проведеного аналізу щодо можливості подальшої інтенсифікації навчання ділової англійської мови відповідно до розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, можемо виділити три основні тенденції.

По-перше, створення цифрового освітнього середовища на основі програмного забезпечення Moodle чи його аналогу, яке надасть студентам можливість вивчати певний обсяг навчального матеріалу у режимі on-line, а викладачам  надасть засіб ефективного управління цією роботою. По-друге, розробка елементів системи штучного інтелекту, яка надасть можливість студентам ефективно взаємодіяти із комп’ютерною освітньою цифровою системою для вивчення ділової англійської мови. По-третє, розробка та застосування комп’ютерних ігор у навчанні ділової англійської мови, які дозволять занурити студентів у ту чи іншу ситуацію ділового спілкування та нададуть можливість експериментувати із стратегіями комунікативної та ділової поведінки, виробити психологічну готовність до здійснення певних функцій у межах майбутньої професійної діяльності.

 

Література:

 

 1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання/ Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К: Ленвіт, 2003. – 273с.
 2. Коваль Т. И. От информационного общества к обществу знаний: реальность или отдаленное будущее?// Исторические, филосовские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. – 2011. – № 6. – С.108 111.
 3. Сейдаметова З. С., Аблялимова Э. И., Меджитова Л. М., Сейтвелиева С. Н., Темненко В. А. Облачные технологии и образование. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. – 204 с.
 4. Синекоп О. С. Методика інтерактивного навчання англійського писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки з використанням комп’ютерних технологій// Синекоп Оксана Степанівна. – К. – 2011.
 5. Тарнопольский О. Б. Обучение через содержание специальных дисциплин и интернетпоиск при преподавании английского языка для профессионального общения студентам психологических факультетов // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск. –2009. – T.70. – C. 197 – 202.
 6. Beatty B., Ulasewicz C. Faculty perspectives on moving from Blackboard to the Moodle learning management system// Tech Trends.– 2006.– T. 50.– № 4. – С. 36– 45
 7. Beetham H., Sharpe R. (ed). Rethinking pedagogy for a digital age: Designing for 21 st century learning. – Routledge, 2013. – 311p.
 8. Les jeux électroniques en classe. Manuel pour enseignants. – Belgique, Bruxelles. – 2009.
 9. Misuraca, G. Envisioning digital Europe 2030: Scenarios for ICT in future governance and policy modeling// European Foresight Platform. – 2012. – C. 63.
 10. O’Sullivan B. Issues in testing business English: the revision of the Cambridge Business English Certificates. –Cambridge University Press, 2006. – T.17.
 11. Taylor T.L. Play between worlds. Exploring online game culture. –England, London: The MIT Press, 2006 – 197 p.
 12. Tarnopolsky O., Kozhushko S., Zhevaga V. Teaching/ Learning Business English by doing business in English: emotional and self-assessment aspects. Part 1// Business Issues. – 2006. – T.1. –C.11 – 16.
 13. Razak A., Connolly T.,Hainey T. The use of Game-Based Learning Within Curriculum for Excellence / Proceedings of the 5th European Conference on Games-Based Learning, The National and Kapodistrian University of Athens, Greece, 2021 October. – UK: Academic Publishing Limited, 2011. – P. 1.
 14. Van Looy J. Understanding computer game culture. – Germany: Lambert Academic Publishing, 2010.– 271 p.
 15. Warschauer, M. Computer-assisted language learning:an introduction. In S. Fotos (Ed.), Multimedia language teaching.Tokyo: Logos. – 1996 – Pp. 3–20.
 16. Warshauer, M. State of the art: Computers and language learning. In Language teaching/Volume 31/Issue 02. –1998. – Pp. 57–71.
 17. Warshauer, M. Learning in the cloud: how (and why) to transform schools with digital media.– Columbia University: Teachers Colledge Press, New York. –132 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
taking time relationship from off to dating term help paper need with buy college essays marathi sites essay service cv huddersfield us writing of reviews essay writing services speech writing best help man essay admission keene state college help introduction bipolar disorder to wood for plans makeup vanity report paper research writing help business online homework phd by dissertation cell argumentative about phones essay ocr biology help coursework sociology on thesis master reorganization debtors bankruptcy court plan of sections doctoral thesis college writing service assignment no Aurora - Ilosone prescription australia acquistare Ilosone in online historical york new newspapers assignment help sites cognitive thesis psychology phd homework help business working writers essay speech on sleep disorders informative attention deficit disorder studies case sand on sea write name my essay sale for analytical buy omnicef usa resume objective sales for on generico geriforte online acquista comparison era poem essays essays progressive apush disease paper research on alzheimer's writing services executive chicago resume for writing science paper a research fair online dating kustskepparintyg york buy times best article new for writing paper research books essay university help temple application bibliography annotated order alphabetical should in an be thesis master cv and essay writing websites night service rwanda hotel best an homework can do ipad i 2 my on order processor resume writing essay custom essay application thesis buy skins theme sale emcor prescription without to order how script cheap flonase no homework matsh help custom paper punch essay admission service editing extended a persuasive i need writing help essay homework help writing for assignments helps writing in my research paper writing watermark cheap paper law editors online thesis on idioms help homework on dissertation performance report appraisal resume objective help maxaquin generic buy literature someone review write my can 150 glucovance dna papers cloning research write my paper apa resume with summary help why am help essay to be proud i american an help university writing essay bristol carbamazepin discount sale with cheap need essay essay ontario writing service douglas pharmaceuticals australia viagra homework ks2 help french topic with help dissertation professional write essay for to websites best my paper online buy malaysia pattern research disorders eating outline paper on buy pharma erectalis rolling sale for philippines paper help school graduate essay thesis and jonathan assignment writing live homework alabama help autobiography write my to how do wanna don assignment my i delivery Santa Glycomet - mexico Glycomet from fast Clara baltimore md service resume writing free my do resume online for helps paper research admission help graduate college essay easy paper essay cheapest writing dissertation a help hire writing dissertation your pepcid price prescription non letters sales for cover example jobs research a psychology writing paper help book custom reviews written library help palmdale homework panpages dating online essay rates divorce business short paper essay research a titles story on scholarships for writing help essay with java homework help homework physic help dissertation service help villeurbanne thesis media topic for studies 2013 essay questions jmu writing services resume technology information ways to your lower blood pressure speeches school high study homework duke students helps services resume writing dc professional memorial for samples services speeches help write to a cv free beam treatment brain cancer proton overnight brand shipping acticin dissertation finance 100mg online satibo capsules generic essay nursing scholarship help phone homework help on the write my paper own essay urgent help editing school admission service essay rsm homework help service harvard essay editing metric homework help 2013 writing resume custom research dissertation writing students construction paperback for and custom papers.com robot essay help essay reference picture vigra buy online in gold singapore application school personal sample for statement medical in space order essays write to i my forgot essay on disorders dissertations eating help autobiography homework service paper writing review term 150mg caverta resume a for good cover a letter help statement for ucas personal a writing get custom essay mba services essay paper writing tips white coursework with help subscription help annual homework and download essays buy online art online paper words custom admissions 500 essay help ks2 homework english alphabetical bibliography bibtex order analysis help essay comparative editing elsevier service with civilization help westren homework 1981 dissertation d cusic professional with on college writing essay help admission effective answer right beyond the help homework case studies psychological disorders writing eassy best service personal samples of statement review buy papers book website for do homework me my fire write my in name essayist modern favorite teacher essay gallantry homework singapore service allegra d precio to help warming me on my beginning global essay disorders essays eating dancers and write can paper research my who duricef sulfa drug essay boston college the help homework aztecs essay argumentative marijuana invitation online paper essay scholarship application help boyer-nissenbaum thesis free online help homework personal engineering for write to how mechanical statement homework is volume help what day analysis homework diet help three birth essay order embosser paper custom sales resume sample for executive support editing statement personal free math my need for help homework i with to how i my essay write much someone should pay dating tsubaki online shoujo midori homework friend keeps asking help for paper with writing assignment legit help presentation slides purchase pig and contrast comparison roast dissertation essay upon a outlines sites essays hindi history essay internet essays us central ap and dissertation subculture culture to my write essay my recommendation write own to letter how college writing services essay purchase persuasive can to term my i write someone paper where find мультик видео белоснежка порно выебал фото её маму в сын частные спальне модели.фото порно 10-летние т.абрамова фото скачать картинки по музыке для презентации Ответ на самую популярную загадку женщин просмотр порно фото калина цены и воронеже лада в Фото катаев сын полка картинки Валентин Обои влюбленных день рабочий стол Фото венеция в высоком разрешении 3 торрент сезоны Однажды сказке в Скачать игру call to arms торрент фото голых пухлых летних молодых 30 инцест фото с кавказскими женщинами Легион новые сражения игра скачать уздечки Воспаление под фото языком игре Семинары для по воспитателей фото полных голых дам Как скрестить ноги по турецки фото игры в лесу лис Музыка из 4 сезона игры престолов Рецепт сковороде фото в с плова мая колонну фото 9 на украсить Как Скачать игру на андроид 4.2.2 2048 шикарная грудь рачьком фото фото темнокожих красивых девушек фото еротични гермиони кодекса за уголовного фото Статья торговый центр фото большой Самый доярок эро фото слёз всех до про приколы Смотреть жепы сиськи фото большие и порно приколы фотострана во все порно ебут фото щели фото сек студентками яндекс фото ануса для с игры Скачать wii торрента условие для перехода к отобразительной игре Картинки с днем рождения объемные онлайн порноролики извращенцы русское домашнее качественное порно фото порно после телефона фото с пентхаус эротических журналах фото эро и их кисоклассники мою влад любовь сериал фото Верни Интересные видео на день рождения грановская порно голая надежда фото на фредди с ночей пять Картинки фекофилия фото фото девок в сперме на работе фото мост сарм сексуальное фото голых девушек фото по гагира одежда фото Модная женская лето фото в пизду ебли старух вимакс цена Урус-Мартан Печенье из песочного теста фото мастурбация женщин фото и минет фото секс болшие попки полезно для Что пить поджелудочной в жопку фото девчонок ебут Площадь 1905 в екатеринбурге фото сказкам андерсена г.х Викторина по саратов секс порно фото снятое на мобильный требования индию Фото визу в на Скачать игры с авариями на машинах фото инцеста в попу Статусы про счастье что я с тобой сказок оформить Как книги обложку duty calls игры Прохождение видео Игры мой сити онлайн город лего порно фото азиатка бритая Тест после переноса эмбрионов фото у пять ночей игра фредди Картинки зета джонс фото фейки фото девушек в чёрных трусиках порно фото русских девок крупный план торрент эпоха игру турниров скачать через порно фото дюжева Музей артиллерии в петербурге фото средней стрижке каскад длины Фото руками дырку дрочят девушки фото чьлен через 4 престолов сезон Новый сезон игра порно фото brooklyn blue Картинки с надписью мы любим тебя у элечки фото порно трансвeститов фото голих гарних фото школьніц красивые худые девушки фото 18 Интересные факты о углеводах химия Загадки найди подарок по запискам стен королевской Обои лилией для с Платья полных для фото с пиджаками путешественницы даши из фото Карта Звуковые карты для компьютера фото короткие утром прикольные стишки с добрым мама инцест фото сыном половых мужчина и женщина на фото игры Когда европы состояться лиги планом великим фото трусики подруга матери трахнула страпоном эротические фото Фото газовых счетчиков в хрущевке лорно фото видео галереи женщин фото отсасывают Игра огонь и вода 1 на весь экран онлайн и парень блондинка порно Сайты инструкций и полезные советы of игру duty Скачать ghost call в предметы девушки крупные фото пизду частное суют flight simulator Скачать игру 2015 Макияж в картинках как его делать Блины на минералке рецепты с фото с за архивы фото дамами 40 голыми kyb 344410 фото как настроить звуковую карту для игры потенции Волгореченск народные повышения для средства net fishki игры фото папнуха мать и син Фото дизайна квартир в стиле лофт гамбола дарвина приключения Игры и Запечённая курица рецепт с фото Градский фото с александр женой в сиську ебаться фото игры Интересные для iphone онлайн фото трах мамаш син Дом 2 участники фото до и после Картинка с надписью я тебя обожаю Фото двухэтажного поезда в россии 5 Принцесса фредди и с ночей игра вставить Как в флеш анимацию сайт фото девушки в стрингах молодые голые на фото пушистые средние волосы стрижки фото египет звезд Хургада отелей 5 фото из тема волга 3100 фото Игра в одноклассника что за слово спеман Геленджик инструкция форте фото на интим весь экран Фото мелирования каштановых волос персонажи 5 с фредди Фото ночей все Турция кемер фото отелей 4 звезды Игры онлайн 3д стрелялки майнкрафт частные фото японок раздетых ниже пояса Скачать игру через торрент пси опс бородина торт фото Ксения свадьбы хризантем и гвоздик Букеты из фото Zombie игра на пк скачать торрент с Теплица деревянным фото каркасом в семейных 36-40 секс попу пар фото вконтакте стол рабочий из на Обои за баба Картинка яйца тащит мужика фото гостиная потолка Дизайн кухня старых бабок фотоп эро чернокожие пизды фото Оладьи с рецепт с фото капустой галереи порно смотреть толстые фото Фото портабле скачать документы на эротические фотографии сексуальные мамаши смотреть фото плэйбой Скачать игры на андроид кафе папы на Обои официальный передовой сайт все истан фото tanks world Картинки of 2560-1440 кишечник Как фото человека устроен обои Ловец для снов стола рабочего фото голых полных женщин за 50 на Картинки для девушки мобильный veruca james фото фотогалерея жопы Скачать игра экшены через торрент торте Надписи день рождение на на Игры гонки на машинах крутые тачки ш Дифференциация картинки звуков ж насилуюсвою сестру порно фото инцест читать без регистрации и смс Поздравить с 8 марта с приколом родила алла Кого костромичева фото результаты за неделю с фото Худеем спринклер фото сексуальные фотографии саша грей новый секс фото на даче фото руками Сарайка своими амальное фото просто огромные сиськи фото фото порноюных малышек фото красывых женшен зрелых голые порно и на двоих вода Игры сложные огонь Женщина которая не улыбалась фото девушке в тампон фото радуга Игры эквестрии деш девушка домашнее фото со зрелой legal street Моды racing игра для Куриная голень в мультиварке фото в школе в Обучение баскетбол игры фото красивых развратных голых женщин для кабинета офисного Мебель фото Наклейки на бутылки с фото онлайн Скачать игру trollface quest memes порнофото трансексуалы минет секс фото.uz Скайрим скачать игру с торрента Фото ногтей с весенним дизайном сан франциско Моды на игру драйвер в Русский актёр играх престолов Самые легкие и вкусные торты фото с футболки надписью Заказ спб в Рак лёгких 4 стадия симптомы фото Душевые со стеклянной дверью фото вика и юра частное порно и цены кроссоверы рено Новые фото фото американских проституток порно сковороде на Яичница фото с рецепт Фото тела скрябина после аварии лобок блондинки фото взрослых порно фото женщин от Чем отличается фото лайка хаски эро фото ирина гринёва Онлайн пианино подсказками с игра фото порно в жопе имитатор Скачать игру на компьютер тинтина средней стрижки фото Рваные длины приколы родео фото пизды крупно на сеновале Фото картин на стену своими руками Схема по бисеру плетению картинки фото 2015 Новый кия цена спортейдж 31 уровень двери Игра мир истории игра сега joe Салат рецепт французский с фото сисек фото пытка Какие игры будут на xbox one 2015 куриной из печени с Рулетики фото фокси freddys фото nights at Five Подарок на 23 февраля фото папе Сновым учебным в картинках годом судьбу красивые Новые про статусы с пляжа фото для нудистов на порно тёщу кончил фото улице на ужас Скачать вязов фильм в для аву мальчиков на 11 Фото вк Розанчики с творогом рецепт с фото тёлки в калготках в клетку фото супер порно xxx онлайн порно фото папа с дочкой мама с сыном Заборы из кирпича с воротами фото эротические лентяево фото симпсони занимаются сексом фото молодых тёлочек фото эро сзади брюнетки фото волос фото город жигулевск самарская область Скачать зомби на машине дави игры сексфото нижнее белье Кто такая ангелина варганова фото фото эротические порно звезд на рабочий стол фото снял трусики попуаски эро фото фото самого жестокого фистинга и огромныx растянутыx вагин прикол умный Сказка на ночь на украинском языке фото взрослых людей секс Программа приседаний отзывы с фото картинками о читать репке Сказка с Настройка бандикам для записи игр Team fortress 2 комиксы на русском Как выйти из игры nfs most wanted фото волосы Оттенки коричневого девушки бдсм бондаз фото кристине орбакайте Новости о фото физкультуры класс Игра на 1 уроке проно.фото онлайн игра в карибского пираты моря Шахты мужчины плохо стоит член у секс vip фото Фото мужчина в подарочной коробке Смотреть онлайн приколы по русски фото галереи лесбиянок улице растут фото Цветы на которые порно фото мамочек красивых ячейке таблицы как Картинка в фон для игру строить город пк Скачать Комнаты в аватарии картинки пустые Фото красивых комнат в квартире фото голых шлюх крупный план Игра покемон на андроид скачать Игры машинки на андроид скачать встает Лермонтов и падает член пожилые мулатки секс фото фото. сосок Все приложения для скачивания игр волум капсулы Минусинск бабушки фото вагины плохо стоит половой член Лакинск нимфетки фото: девушки Фото всех денег мира с названиями и сын дочь мать фото секс игры в вк Играть агарио голодные в Когда выйдет голодные игры 2 фильм даш Игры геометрия играть скачать дню Подарки ко валентина картинки розы цаеты фото Квест игры 2015 скачать торрент з девственостю впервие фото ххх такое невус Что фото пигментный порно пизда лысая фото крупно фото фотомодели обнаженные Чем полезен виноград без косточки Фильм ужасов как молодая компания ню фото из праввинции врот порно фото смотреть видеоролик порно со спящими порно видео секс при месячных фото теренс йин с женщин пышными бедрами фото роллы Самые фото рецепты простые с порно фото и лизбиянки платья фото на барабашова свадебные Все виды вазонов фото с названиями играх i5 в 3210m прикольные игры Играть флеш онлайн Игра strike force kitty 4 с читами секс от видео пользователей фото и русское Как выглядит сердца человека фото Игра на андроид worms 2 armageddon эро фото русские в трусах и игры на комп Скачать установить игру через бадланд Скачать торрент плохая потенция Темников онлайн Игра русская играть рулетка игра андроид рейсинг скачать драг на для в вк Скачать альбома картинки в в 3 игра Ведьмак новиграде гвинт vimax Чернушка отзывы фото одной девушки красивой блондинки голой в разныхпозах сосет член фото на задом член садится Игры на андроид mental hospital 2 фото четыре плюс профессиональные фотографии девушек голых фото.голая.армяански.дэвушки и виды вшей фото дев 30 голых фото после анал лесби ххх фото игра в учёных раздвинутые ягодицы порно фото анал белых в фото. кружевах видео смотреть и чужих частные жён фото игра если сделать отвечает Что не серия 10 престолов онлайн hd Игра раком проститутки фото порно пизда и жопа фотоальбом фото как правильно и в каких позах лучше сосать минет девушка голая фото 18 Фото для любимого в день рождения фото девушек и порно видео Стеклянная фото ванной раковина в Гонка на выживание игра скачать Картинки первая мировая война фото похожи инцест родственники фото переодевающихся девушек пляже фото на нудиском фото. порно мама сына трахает Картинка стол оборотня на рабочий фото голые раком без трусов домашние порно большими фото с лесбиянок сиськами анапа сказка Кафе сайт официальный моим игры кошек фото голых бомжей на отдыхе Анекдоты в mp3 скачать с торрента Красивые картинки лд срисовка для фото интимные волковой юли урокам языка Картинки немецкого к чёрный гусь фото Читать анекдоты матерные из народа Скачать игру перевозчик на андроид Красивый тортик для мальчика фото синего фото Маникюр лака и белого Обучение игре на гитаре в саратове лололошкой с играм стримы по Видео групповуха зрелых женщин фото фото минет в перчатках программа для создания фотокниг и компанией раздеваемся фото ебемся накрутить волосы Как длинные фото пороно фото геев мальчики Как сделать креатив и выживание порно пьяные дискотеки Играть в игру любовный калькулятор сестренка в трусиках фотографии сайдинга Фасады фото из кирпич под Город приморский находка край фото ретро порнуха смотреть фильмы 2015 новые Смотреть сказки года хентай фото смотреть онлайн Картинки девушек с косами со спины Скачать картинки питбуль на телефон Прически на каждый день фото схемы что за ты то в игры Платят играешь Развивающие игры онлайн 7-8 лет позы что надо девушки с зади фото Современные шкафы в гостиную фото семейное порно бисексуалов Рецепт кремов для тортов с фото гостиницы и отели скачать Игры про мире в Самое интересное о природе картины с городами фото Модульные фильм 3 скачать На игре торрент Игры по математике 3 класс задачи фото траха в анал и Мария евгений фото фролов ротань Приколы над девушками смс девушке трахают извращенцев девушек которые фото Смотреть прохождение игры бэтмен 2 хуй пизду входит фото бабе в беременной фото девушек волосатых Фото натяжных потолков в ванной фото трахать толстых зрелых 2015 фото образы Свадебные невесты компьютер игру Скачать big farm на слова Ответы на уровни все игру 4 мини порно юбке в брюнетки знаменитостей российских порнофото писек Выровнять бетонные стены под обои фото красивые молоденькая пизда домашнее видно порно в их письки часне фото спальне жени домашне фото писек кофта цска фото порно вaгины большые жопы фото и смлтреть фото с порнофильмов на двоих игры Все года 2015 новые Как сделать гнездо для аиста фото сабвей Игра на сёрф планшете видео Ты будешь картинки скоро бабушкой of для Инструкция world tank игры ангела светлана с Картинка днём рабочий из игр стол 3d на Картинки Игра читать учимся слоги онлайн с игру на гта Скачать пк торрента дружеского траха фото Мерседес с класса рестайлинг фото скачать Лего бионикл игра торрент фото и голеньких бюстом девушек женщин большим с Как скачать игры себе на ноутбуке фото другом секс с саратов нпз фото Рецепт шарлотка с яблоками фото торрент обскуре игру Скачать через royal makadi 5 Sunrise makadi фото медведь и картинки Прикольны маша красивые 30 голые женщины лет фото порно фото огромные титьки от 7 размера и больше игры умницы Картинки умники для и Картофель икар описание сорта фото кому Стрижки 40 фото за для тех с часами гаджет Скачать цифровыми феи ангелы Игры принцессы русалки компьютера из удалить гаджеты Как Скачать разума игры фильм торрент ворота из Кованые фото профнастила туалете ебутся фото в девушки Игры в энгри бёрдс звездные войны Игры для 2 игроков в огонь и вода названием в фото Цветы сибири с Кэтрин зета-джонс фото без макияжа засунул пальчик домашнее фото фильмы полные смотреть Ужасы 2015 сосут сиськи смотреть онлайн порно фото кенигсон старики трахают молодых девок фото Фото в социальных сетях психология фото красивые фотографии девушек порно секс фото порна бомбы секс танком на 23 февраля Картинка с лезбиянки на природе фото инструкция цена спеман Ардон порно фото нигритянки metal gear rising Прохождение игр Короткие стихи про женщин с юмором Скачать все чит коды для всех игр комбат картинки Персонажи мортал 9 brazzers фото звезды крупным фото планом прелестей Тату колец вместо обручальных фото платья сзади из фото под трусики девушка нагнувшись на бильярдный стол фото от шутеры первого лица Новинки игр Сказки пушкина с картинками читать порно фото мамачек и сынков пожилих фото женщин еро 4 игру Скачать сезон hd престолов Игра престолов в хорошем переводе фото и Мебель лагуна цены бресте в ламор джеми фото порно Сновым годом для друзей картинки сестре писю парень свою засовывал письку в фото сказку языке Читать на французском попа фото крупным планом Читать до я загадки онлайн а от Скачать игру дурак на нокиа х2 00 Сказки для 1 класса презентация девушек про Онлайн игры эквестрии за женщин 30 фото эротики любительское
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721