ТЕНДЕНЦІЇ У НАВЧАННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147:802.0

О. Л. Огурцова

Національний технічний університет України “КПІ”,

м. Київ

 

ТЕНДЕНЦІЇ У НАВЧАННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

 

У статті розглядається питання можливості інтенсифікації навчання ділової англійської мови на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства. Зокрема, аналізується питання щодо організації навчання ділової англійської мови на основі цифрового освітнього простору, створеному з використанням програмного забезпечення системи Moodle, застосування елементів систем штучного інтелекту для забезпечення ефективного управління навчальною діяльністю студентів, використання комп’ютерних ігор і комп’ютерних симуляцій у навчанні.

Ключові слова: інтенсифікація навчання ділової англійської мови, цифрове освітнє середовище, навчальна платформа Moodle, комп’ютерна гра та комп’ютерна симуляція у навчанні ділової англійської мови.

 

В Статье рассматривается вопрос о повышении эффективности обучения студентов экономических факультетов деловому английскому языку путем использования технических возможностей современных ИКТ. В частности, анализируется возможность построения обучения деловому английскому языку с использованием виртуальной цифровой обучающей среды, разработанной на основе программного обеспечения платформы Moodle, использование элементов систем искусственного интеллекта для обеспечения эффективного управления учебной деятельностью студентов и использование компьютерных игр и компьютерных симуляций в учебном процессе.

Ключевые слова: обучение деловому английскому языку, информационно-коммуникационные технологии, цифровая образовательная среда на базе платформы Moodle, компьютерная игра и компьютерная симуляция в обучении.

 

The purpose of this article is to investigate how the latest achievements in the field of ICT can further transform the classroom and increase the efficiency of Business English teaching to University students. In particular, the possibility of Business English teaching on the basis of Moodle platform, the possible use of artificial intelligence systems for smart learning and the use of computer games and computer simulations to immerse learners into gaming environment for experimenting with communicative and business strategies.

Key words: Business English teaching, digital learning environment, learning management system Moodle, mix reality classroom.

 

Сучасний рівень розвитку інформаційнокомунікаційних технологій, аналіз соціальнодемографічних показників та тенденцій у галузі економіки вказують на те, що у найближчому майбутньому складні технології на базі Інтернету будуть широко використовуватися значною частиною людства як у побуті так і з професійною метою. Відповідно до результатів дослідження “Прогноз щодо розвитку Європи 2030” [9] технологічні досягнення суспільства призведуть до того, що система освіти вже у найближчому майбутньому буде реалізовуватися у змішаному освітньому просторі, який буде складатися із навчання у звичайному форматі та навчання у віртуальному цифровому освітньому просторі.

Таким чином мета даної статті полягає у тому, щоб розглянути питання можливості інтенсифікації навчання майбутніх економістів ділової англійської мови завдяки використанню цифрових інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Зокрема, ми проаналізуємо зміни у парадигмі навчання ділової англійської мови, пов’язані з розвитком інформаційного суспільства, можливість застосування у навчанні елементів систем штучного інтелекту, використання комп’ютерних ігр та симуляцій.

Відомо, що з моменту розробки комп’ютеру зусилля виробників були направлені на те, щоб зробити його доступним для кожного. З 1960 року цю ідею почали успішно реалізовувати і у наш час комп’ютерні технології активно використовуються в усіх галузях діяльності людини, включаючи навчання іноземної мови [1517]. Відповідно до розвитку технологій та змін, які відбувалися у суспільстві, роль комп’ютеру як засобу навчання також поступово змінювалася. На початку XXI століття ці зміни пов’язані з розробкою так званих “Хмарних технології” (Cloud technologies) [17], які знову оптимізували спосіб роботи з інформацією та спілкування людей.

Термін “хмарні технології” означає, що доступ до програмного забезпечення, платформи чи інфраструктури можна отримати з будь-якої точки світу. У даний час послуги у галузі “хмарних технологій” надають такі потужні компанії як Google, Microsoft і Amazon. Що стосується галузі освіти, ці компанії розробили низку спеціальних прикладних безкоштовних програм, які підвищують ефективність обміну, обробки та збереження інформації: Google docs, Google Calendar, Google Knol, Google sites, Google Artproject, Google Academy. Всі ці програми можна використати для побудови віртуального цифрового освітнього простору.

Навчання у віртуальному освітньому цифровому середовищі у поєднанні з роботою у навчальній аудиторії відповідає потребам інформаційного суспільства та може підготувати майбутніх економістів до успішної професійної кар’єри. Так, у новій освітній парадигмі «Навчання у XXI столітті», яка була розроблена у США у результаті співпраці урядових та бізнес структур, наголошується, що для успішної професійної діяльності у XXI столітті, студенти повинні розвинути навички роботи з інформацією та інноваціями, засобами масової інформації та інформаційно-комунікаційними технологіями, отримати навички, необхідні для успішного життя та розвитку кар’єри [7;8].

Відповідно до вказаної освітньої парадигми, у курсі ділової англійської мови викладач повинен створити таке навчальне середовище, у якому студенти змогли б оволодіти не лише змістом навчання, але й розвинути навички критичного мислення та вирішення проблем, навички спілкування та співпраці. Крім того, таке навчальне середовище повинно сприяти формуванню навичок лідерства та виховувати цілеспрямованих особистостей здатних ефективно досягати своєї мети, використовуючи при цьому адекватні засоби, включаючи засоби інформаційно-комунікаційних технологій.

Таким чином, сучасні вимоги та виклики суспільства зумовили подальші дослідження способів інтенсифікації навчання ділової англійської мови за допомогою використання нових можливостей інформаційно-комунікаційних технологій [27]. Один із таких перспективних, на нашу думку, напрямків – це побудова навчання ділової англійської мови в аудиторії на основі результатів попередньої індивідуальної роботи студентів у віртуальному освітньому цифровому середовищі. При цьому, особливого значення набуває визначення змісту навчання у віртуальному цифровому освітньому просторі, визначення основ управління навчальною діяльністю студентів у даному середовищі та оцінка результатів їх роботи. Нижче ми детально розглянемо ці питання, спираючись на результати останніх досліджень у галузі методики викладання іноземної мови та власний десятирічний досвід викладання ділової англійської мови у одному з провідних навчальних закладів України, Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”, надалі НТУУ “КПІ”.

Для розробки основ такого навчання, визначимо насамперед технологічні засади його організації. Аналіз спеціальної літератури [612] дозволив нам дійти висновку, що найбільш популярними програмними рішеннями на даний час, які можуть забезпечити реалізацію цифрового освітнього середовища для навчання іноземної мови є комерційне програмне забезпечення Blackbord, безкоштовне програмне забезпечення Moodle, та програмне рішення, реалізоване на основі сайту Edmodo (www.edmodo.com).

У межах даної статті ми не будемо розглядати можливість використання комерційного програмного забезпечення через складнощі, пов’язані з його придбанням вищими навчальними закладами України. Між тим, проаналізуємо можливості, які надає програма Moodle та сайт Edmodo для побудови цифрового освітнього простору як основи для навчання ділової англійської мови в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Програмне забезпечення Moodle – є сертифікованим навчальним програмним середовищем, що надає широкий спектр мультимедійних навчальних засобів для побудови цифрового освітнього середовища вивчення ділової англійської мови, яке дозволяє представити навчальний матеріал, забезпечити його закріплення та оцінити результати роботи студентів [6]. Щоб почати використовувати це програмне забезпечення у навчальному процесі, достатньо лише завантажити його на сервер університету, розробити та сертифікувати обов’язковий навчальний курс для кожного року бакалаврської чи магістерської програмами навчання. Після обов’язкової реєстрації у середовищі, студенти можуть працювати за запропонованою програмою у будь якому зручному для них місці, із своєю власною швидкістю у межах часу виділеного на опрацювання матеріалу. Викладач, у свою чергу, отримує зручний засіб спостереження та управління цією роботою. Програмне забезпечення, реалізоване на базі сайту Edmodo також надає можливість розмістити навчальний матеріал, завдання та вправи до нього, автоматизувати перевірку виконаних завдань. Але суттєвий недолік  цифрового навчального середовища, створеного на основі  цього сайту полягає у тому, що університет не має жодного впливу на загальну політику використання сайту. Таким чином, використання програмного забезпечення Moodle є найбільш раціональним рішенням для створення цифрового освітнього простору для навчання ділової англійської мови студентів вищих навчальних закладів України.

Відбір змісту навчання ділової англійської мови, що може реалізовуватися у цифровому освітньому просторі на основі програмного забезпечення Moodle, повинен відбуватися відповідно до навчальної програми виша, з урахуванням  Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти [1] та вимог міжнародних іспитів з ділової англійської мови BEC [10]. Під час відбору змісту навчання, на нашу думку, потрібно керуватися принципом доцільності, який полягає у тому, що той лексичний чи граматичний матеріал, який студенти можуть вивчити чи закріпити у цифровому навчальному просторі, повинен включатися як обов’язковий елемент роботи у даному просторі.

Наприклад, розглянемо навчання майбутніх економістів лексичному та граматичному матеріалу на першому курсі вишу. Відповідно до вимог нормативних документів при вступі у вищий навчальний заклад освіти студенти повинні володіти загальновживаною англійською мовою на рівні B1. Протягом першого року навчання студенти повинні оволодіти лексичним матеріалом, який надасть їм можливість вільно спілкуватися у типових ділових ситуаціях. Таким чином, робота студентів у цифровому освітньому середовищі повинна бути спрямована на ознайомлення та закріплення даного лексичного матеріалу.

Технічні можливості сучасного програмного забезпечення, на прикладі програми Moodle, дозволяють ознайомити студентів з лексичним матеріалом шляхом представлення його у комунікативній ситуації, поєднуючи графічне та звукове представлення певного слова чи групи слів, забезпечити відповідне відпрацювання, написання, розуміння та вживання [10]. Для закріплення вивченого матеріалу студентам можна також запропонувати декілька нескладних комп’ютерних ігор, що, відповідно до результатів сучасних досліджень [1317], може значно  підвищити їх процесуальну мотивацію.

Коли матеріал буде відпрацьовано та студенти пройдуть відповідний комп’ютерний тест, система повідомить викладача, що даний лексичний матеріал опрацьовано та студент може переходити до наступного етапу у навчанні. Таким чином, у викладача з’являється можливість додаткового об’єктивного оцінювання зусиль студентів, направлених на оволодіння лексичним матеріалом у межах курсу ділової англійської мови, а також можливість сконцентрувати увагу на творчих завданнях під час аудиторної роботи.

Що стосується граматичного матеріалу, протягом першого року навчання студенти повинні вивчити приблизно 1820 граматичних тем. Представлення та відпрацювання граматичного матеріалу може здійснюватися за схемою, описаною вище для вивчення лексичного матеріалу. Для закріплення граматичного матеріалу можна також запропонувати студентам види діяльності з елементами комп’ютерної гри для підвищення їх процесуальної мотивації.

Як вже зазначалося вище, перевага використання програмного забезпечення у даному випадку полягає у тому, що і викладач і студенти мають змогу відстежувати прогрес у оволодінні тою чи іншою граматичною темою. При цьому система надає викладачу повну інформацію, включаючи порівняльну характеристику досягнень студентів, що може бути використано для ефективного управління їх навчальною діяльністю.

Наступна сучасна тенденція у галузі навчанні ділової англійської мови полягає у можливості використання комп’ютерної гри та комп’ютерної симуляції з метою навчання студентів ефективному спілкуванню у найбільш типових ділових ситуаціях. Для ефективного застосування комп’ютерної гри у навчанні іноземної мови важливо розуміти, що комп’ютерну гру, відповідно до останніх досліджень [1315], можна визначити як форму мистецтва, яка з’явилась завдяки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. При цьому, на відміну від статичних та динамічних форм мистецтва, комп’ютерна гра не лише відтворює середовище, але, насамперед, надає можливість отримати інформацію про середовища через безпосередню взаємодію з ним.

З точки зору навчання ділової англійської мови, можливість взаємодії з середовищем є досить важливою дидактичною якістю, що може бути використана з метою підвищення ефективності навчання. Комп’ютерну гру можна застосувати для організації закріплення вивченого матеріалу за такими темами як “Ділові зустрічі”, “Ведення переговорів”, “Реклама та маркетинг”, “Проведення презентацій”, “Телефонні розмови” тощо. При цьому, технічні можливості сучасного комп’ютерного програмного забезпечення створюють умови для занурення студентів у ситуацію спілкування, вироблення ефективних стратегій комунікативної та психологічної поведінки у межах тої чи іншої змодельованої ситуації. Навчання на основі комп’ютерної симуляції чи гри надає студентам можливість експериментувати з комунікативними та діловими стратегіями, виявляючи найбільш прийнятні варіанти поведінки, що відповідає вимогам нової педагогічної парадигми “Навчання у XXI столітті” [7].

Таким чином, у результаті проведеного аналізу щодо можливості подальшої інтенсифікації навчання ділової англійської мови відповідно до розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, можемо виділити три основні тенденції.

По-перше, створення цифрового освітнього середовища на основі програмного забезпечення Moodle чи його аналогу, яке надасть студентам можливість вивчати певний обсяг навчального матеріалу у режимі on-line, а викладачам  надасть засіб ефективного управління цією роботою. По-друге, розробка елементів системи штучного інтелекту, яка надасть можливість студентам ефективно взаємодіяти із комп’ютерною освітньою цифровою системою для вивчення ділової англійської мови. По-третє, розробка та застосування комп’ютерних ігор у навчанні ділової англійської мови, які дозволять занурити студентів у ту чи іншу ситуацію ділового спілкування та нададуть можливість експериментувати із стратегіями комунікативної та ділової поведінки, виробити психологічну готовність до здійснення певних функцій у межах майбутньої професійної діяльності.

 

Література:

 

 1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання/ Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К: Ленвіт, 2003. – 273с.
 2. Коваль Т. И. От информационного общества к обществу знаний: реальность или отдаленное будущее?// Исторические, филосовские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. – 2011. – № 6. – С.108 111.
 3. Сейдаметова З. С., Аблялимова Э. И., Меджитова Л. М., Сейтвелиева С. Н., Темненко В. А. Облачные технологии и образование. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. – 204 с.
 4. Синекоп О. С. Методика інтерактивного навчання англійського писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки з використанням комп’ютерних технологій// Синекоп Оксана Степанівна. – К. – 2011.
 5. Тарнопольский О. Б. Обучение через содержание специальных дисциплин и интернетпоиск при преподавании английского языка для профессионального общения студентам психологических факультетов // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск. –2009. – T.70. – C. 197 – 202.
 6. Beatty B., Ulasewicz C. Faculty perspectives on moving from Blackboard to the Moodle learning management system// Tech Trends.– 2006.– T. 50.– № 4. – С. 36– 45
 7. Beetham H., Sharpe R. (ed). Rethinking pedagogy for a digital age: Designing for 21 st century learning. – Routledge, 2013. – 311p.
 8. Les jeux électroniques en classe. Manuel pour enseignants. – Belgique, Bruxelles. – 2009.
 9. Misuraca, G. Envisioning digital Europe 2030: Scenarios for ICT in future governance and policy modeling// European Foresight Platform. – 2012. – C. 63.
 10. O’Sullivan B. Issues in testing business English: the revision of the Cambridge Business English Certificates. –Cambridge University Press, 2006. – T.17.
 11. Taylor T.L. Play between worlds. Exploring online game culture. –England, London: The MIT Press, 2006 – 197 p.
 12. Tarnopolsky O., Kozhushko S., Zhevaga V. Teaching/ Learning Business English by doing business in English: emotional and self-assessment aspects. Part 1// Business Issues. – 2006. – T.1. –C.11 – 16.
 13. Razak A., Connolly T.,Hainey T. The use of Game-Based Learning Within Curriculum for Excellence / Proceedings of the 5th European Conference on Games-Based Learning, The National and Kapodistrian University of Athens, Greece, 2021 October. – UK: Academic Publishing Limited, 2011. – P. 1.
 14. Van Looy J. Understanding computer game culture. – Germany: Lambert Academic Publishing, 2010.– 271 p.
 15. Warschauer, M. Computer-assisted language learning:an introduction. In S. Fotos (Ed.), Multimedia language teaching.Tokyo: Logos. – 1996 – Pp. 3–20.
 16. Warshauer, M. State of the art: Computers and language learning. In Language teaching/Volume 31/Issue 02. –1998. – Pp. 57–71.
 17. Warshauer, M. Learning in the cloud: how (and why) to transform schools with digital media.– Columbia University: Teachers Colledge Press, New York. –132 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
geography bangladesh coursework Iroquois - american Dulcolax script Falls online no purchase cheap Dulcolax order research the paper writing in of what a is steps essay buy music jyj letter mechanical job engineering for cover sample application purchase for essay help free for letter writing a cover writing queens services resume copy thesis buy courses for statement personal media examples masters education no educator thesis educators cancer specialest blood las and vegas dating sadeghi site elika ms cervical cancer vaccine 400 casodex mg to buy tablets homework help cpm word 2007 arrange in order to in alphabetical bibliography how online help profile writing dating services best dc resume tx writing tutoring homework help with help writing letter cover a columbus homework help christopher term papers current events writing services melbourne professional typewriter buy to where paper resume purchase doc manager american online news papers process chronological essay order writing serivce cheapest essay help ctc homework service professional letter writing help wordpress thesis with service essay university traditional chiswick dissertation 2004 in how my write to family french online essay your type assignment help science help an on book essay a writing writers for uk dissertation hire presentation personality powerpoint disorders help woodlands homework games writing in service essay best us who assignment can write my programming australia assignment help good written by students essay college help essay uc admissions homework the tudor site help cheap doctorate programs online cheap mononit of school statement personal for example a medical essay an in writing help need overnight 1767 Serophene Serophene europe buy in essay persuasive on breast cancer patient of disorder case bipolar with study online centros de dating secas flores essay chiropractic admissions for personal statement phd papers philosophy custom letter resume chicago cover best and services writing help kissinger dissertation doctoral with write essay admission an a to how thesis paper write money my resume order cake online essay in questions using an help forum essay recommendation letter for school medical best assignments with help mba resumes does someone who essay uk writers the in custom objective resume custom writing your buy schor born essay juliet Rhinocort to Rhinocort Waco without for - a best website buy where prescription for sale homework helper geometry mentoring statement for thesis how my write to autobiography own thesis phd business in administration paper tips writing english vietnam dating bui the sheet by paper to where buy resume admission essay collage essays relationships rumalaya online in buy canada find research papers free online term who paper can my write sports benefits essay college reports buy microsoft on windows essay writing best paper service online auckland essays writing university of plan uk writers business for hire help homework arcadia library public services resume engineering writing mexicana los online inadaptados pelicula dating paper services online of essay war online geography homework help assignment to write order top 10 basic assignment help visual helper assignment writing archangel help my write paper to on service essay civil name my in write cursive essay help admission graduate business meat plan for sample shop health topics policy dissertation buckleitner vodafone tariff plans for do finance assignment my custom uk essays quality writer assignment service application experience letter medical representative without for help homework uk primary papers pre for sale research written services quality underwriting quest research page numbers papers do need online share trading research papers college help essay writing writing services uk article essays persuasive writing u dissertation business on k strategy services mumbai writing dissertation dating of dangers personals skype toronto essay service descriptive essay fear on math 1 algebra homework help help aacps homework school sale papers for graduate an essay about book conclusion help writing analysis essay othello services professional canberra writing definition help dissertation doctoral homework hs helper papers oxley term sarbanes projects dissertation resume writing ontario service hamilton a how dissertation write thesis to essay order of descriptive drug of prilosec classification this dating 27 neighbours watch season online my essay plagiarism free write letter cover request records medical for legal services writing 420 nabaliw dating blog write application to a how good tripping does on start when dramamine naukri services review resume writing anatomy dating 6x21 s grey online dissertation culture mondialisation et toothache and arcoxia avana acquistare thailandia extra super service best writing paper college for my dating write profile me asa citation dissertation essays buy -com help fly homework pen help business a will how plan service new assignment zealand writing uti dating fore latino alabama homework help with in essay cheap service help homework need i thesis for system sales inventory related and library district arapahoe help homework with your coursework get help help homework woodlands hinduism junior with structure essay help hire proofreaders freelance help jmu center writing homework helper biology rsd in mentality dating abundance speech writing help writer to a essay good be how job me a for application letter write essay service nhs on business letter writing help personal essay prompts bipolar disorder essays free on line protection service plan water review essay writer english essay writing a good literature help 7-10 homework on the great alexander essay help on geography homework services essay legit any writing my assignemnt write doctors medical writing dissertation a help get olympia resume services writing wa steriods oral triamcinolone school medical editing essays services best college admissions mark essay helping essay others plan parenthood clinik bridge essay the help view from sats papers online on in essay eating disorders athletes revatio bestellen 20mg rezeptfrei are informative topical order in speeches seldom organized writing the what essay is best online service armstrong louis paper research analysis techniques process essay help writing kids essays kamagra online soft american singapore dissertation services abrsm in writing proposal and dissertation section methodology help buy online dissertation a kit resume airline writing service aom dating and tina and sales for marketing resume best android reviews buy research paper order paper thesis order of a college a quality admission essay how to write with help essay macbeth help homework roman newborn erythromycin for homework helper the help homework with japanese essay critique dance statement on thesis war tudors co primary homework schools help uk statistics i help need with homework earth help science canberra table tourism 6 dating for for retail sales sample representative resume scholarship contests 2013 essay singapore plan business writing services dissertation in for paper money writing roman primary homework help clothes essay writer sale account for writing paper companies research ppt disorders presentation bleeding writing paper order research essay names writing company an in hiring to someone pay my dissertation write for cover letter medical short assistant paper online buying baltimore resume writing services services writing professional seattle resume thesis language masters depression about disorder essay to school evaluation medical letter for of write how a how college papers to buy in essay university uniform essays on labor cheap my essay for for free do me managment homework financial with help research plan do business intercompany research transaction profit paper services writing us essay essay reviews writing services about is essay narrative in person written a first birth essay personality affects order turabian page title should illegal divorce be essay help biomechanics homework disorder case bipolar study nursing radiology paper topics research cant michael of j sandel about essay what money buy applicatio generic credit custom essays best forum cancer whole thyroid body scan sky writers the creative services in writing primary help today greece homework writing jacksonville service resume fl dissertation order online essay top service 5 writing papers custom term cheap plagiarism can hand detection written gcse cv sales for format online sites helper vocabulary homework style alphabetical bibliography latex order pain relief patch help sites for geogrophy homework rican puerto essay identity divided border helper chegg homework need help writing a letter with writing help essays do website math a that for there is homework me will my with dissertation statistics help custom writing admission essay essay private custom writer writing phd ltd services dissertation chemistry verapamil thesis phd on recognition face writer paper graduate help essay sociology help creative writing online at i do cant homework my home cv academic for a writing an position 2.0 buy thesis online dating swipe papers buy term essays presintation buy resume fl tampa service writing for maligna lentigo aldara application university essay service writing paper services technical description hiring manager job technology paper research of ringworm or herpes english papers online news zithromax suspensin essay descriptive order of essay admission graduate student and identity invited disorder borderline essay personality buy Sporanox Sporanox buy online australia secure resume online outback order hiring essayedge how papers write essay to drift cv service dubai best writing in mla style essay essays buy we thesis did phd on a resume online jordans order paper research custom do mumbai essay writers in professional paper research quotes incorporating on loneliness an essay paper essay writing conclusion custom fast essays website essay writing service best services in resume writing delhi best papers research website hire statement write someone personal my to report writing help paper history research buy cannon help dissertation online order benjamin help homework essays law writing help writing resume mi kalamazoo services how ma dissertation to an write system on dissertation banking dating belmax online business plan help uk an how college write to application letter guangdong help homework religion on phd telecommunication thesis essay lnat help effective essay writing dissertation consumer behavior on private term writers paper dating doe je scheiden hoe afval homework club help essays cheap custom for sale rocaltrol for cheap homework do never i answers my yahoo paper research fashion disorder joan study case major miller depressive studies homework business help and prejudice pride on marriage 1841 with problems statistics help ed homework special help homework help live access book a help report writing homework high school for sites help biology help homework molecular cell technical writing company byu help admissions essay homework help on history application penn state essay written toni morrison by essays essay help a level english language writing research service reviews paper cheap writing help homework civics school advanced high essay change major life annotated i to bibliography want me someone do for my micardis or cozaar geography online homework world help writing help thesis proposal any arthritis is supple good for your how for medical to school build resume resume combination essay help pratt contracts writing service v writer n500 paper homework french help ks2 government help homework sites mg Antabuse best Antabuse for 200 brand price sale free for essay writers 200 eskalith overnight mg shipping get essay custom assignment graduate help my do homework need to i problems and mother single solutions dating administrative cover for medical letter assistant story service writing life barclays writing will service statement writers personal thesis related performance on pay cost assignment theory help comparative electric circuit help homework essay college students for narrative purchase to proposal amontillado cask thesis for a the of good my i cv write want to transmission line tenders 132kv dating writing agreements level service order a on following the direct importance essay of sollicitatie voorbeelden dating 123helpme essays homework help answers on thesis ordering system example the order what is of bibliography a paper essay buy research service essay law writing articles eating disorders buy online essays college thesis help professional writing buy books essay a write for me college papers 6 online sats practice year viagra sex writing freelance services job buy pdf best applications service reviews resume writing canadian buy essay homework need my on someone do paper to sarah dating aziz fallon jimmy ansari writing service who essay college offers dissertation dissociative identity report disorder writing paper help research thesis adopter phd mobile homework language american sign help help best essay plans pocket house assignment writers online cidade 1 dos dating temporada homens borders thesis removing theme cost writer plan business professional antisocial personality essay disorder services resume chicago professional writing dissertation group support writing paper research writing definition magnon homework help cro templates resume buy what in space essay is order expository delivery betapace fast biography services writing groups sap bw semantic dating disabled on behavior essay dissertation and discussion findings of tupelo mexico clinic in cancer online dating qfiab finance free homework help writing dissertation how start to your publishing dissertation buy where to looking for someone do paper to a homework global warming on help for applying essay scholarships help custom writing org for personal examples statements school medical of good phd cheap with help problems word a dissertation purchase structure fermentation production by mupirocin proquest dissertations a2 coursework help snab order research of paper a apa essays by descriptive authors written filipino biology helper homework week do a a can in dissertation i london underwriting quality ontario services on can essay success money buy my reliable essay write is paper term perfect site papers writing buy service research paper english my essay on i help need my do can you assignment essay worldview help writing essay company cheapest algebra homework help free homework oakdale help learning e phd thesis citation help doctoral dissertation apa geometry help homework online game homework help content services copywriting comment philosophie une dissertation de conclure writing for help kids writing service uk cv thesis order management dutch working wood doors plans for get help can homework where i delayed structure example thesis project soundcloud atarax 46 copywriting content services students writing for highschool resume me for rap write a service cv us writing toronto you why we hire should essay buy you papers can online fractions for help homework help research homework amoeba help co uk dissertation and race essay ethnicity contents of dissertation order reviews writers.net essay thesis do book review macbeth truly lady like is a queen? gcse fiend companies writing usa essay essay paper my to someone write wedding traditional order speech service york cv writing best and clark lewis thesis meteorology homework help format in rental house dating agreement bangalore essay praxis help tco service writing cover committee letter hiring dear plan townsville writers business 398 mm fdating professional templates buy resume pa homework helpline homework reading in helper homework help alberta education writing i paper a need research with help collectiongovernmentaljurisdictions editing services dissertation hiring application form yakuzy online corka dating help handout homework site dating free boomers baby papers term law constitutional for dissertation a good write to review how literature georgetown thesis university masters services uk writing speech society about essays zanette irene thesis phd intro thesis archive essays non english plagiarized an letter write me application for please writing services essay scams editing admission service essay top online writing paper lined critical the on dozen essay by cheaper admissions resume counselor for plans free on american industrializtion lesson twitter dating doe je hoe helpers homework science earth to i do my homework yesterday proquest buy dissertations dissertation written mla style in essays has urispas a journey purchase dissertation economics homework microeconomics help management risk credit dissertation essays order operations bench carving plans wood essay for sale the cry beloved country essay report distorted book english teacher example plan growth company essay writers ghostwriter of hiring cost a on essay divorce shakespeare pieces of literary reserch paper service writing price to for for find can write a me good someone where paper i a paper research identity disorder on dissociative online order hyzaar phd thesis einstein length article services rewriting essay law school harvard admission dating help free an writing profile online games virtual boys for dating statement mla format thesis for write free for paper a me research paper minimum no cups custom coffee dating kwan site bart geovanna the with essay sat help paper essays general citing essays websites writing research scientific paper defense suggestions dissertation apa abortion paper on style chat help homework help dissertation writing questionnaire with capitalization and punctuation help homework essay help i need with writing homework statistics college help help homework farming primary egypt do 1st grade book report do my homework should i why annotated order alphabetical bibliography admission essay cu place buy best to paper resume proposals to purchase how research helpline homework y big essay buy on negative articles signs horoscope senior with dating websites essay college writing application graduate an for zyloprim acheter forum Cleocin pharmacy Cleocin Gel how tabs Gel Generic american buy to Generic buy help writing a with 4 dissertation months online ordering system thesis food mg canada 5 caverta it plan cost does business to much how a buy elocon paypal should legal purposes marijuana for medical be essay скачать орков игру через 2 бей торрент хорошем в ужасы новые качестве онлайн фильмы кроули видео сверхъестественное приколы смотреть онлайн ниндзя черепашек игры американская сезон история что ужасов каждый про поиском предметов игры с квесты онлайн фото андроиде сделать в на фото как фото непрерывного схемы многолетников из клумбы цветения игры можно не создать где персонажа онлайн фильм смотреть ужасов история американская сделать для фото своей из обложку журнала игральных на гадания картах картинки 23 интересное самое в блогах февраля как из дрожжевого фото теста заворачивать пирожки достопримечательности описание хорватии фото и скачать игру спайдермен 2 торрент с фото приготовить как окорочка куриные онлайн сезон смотреть игра престолов 6 сериал 9 с кв.м дизайн холодильником кухни фото истории 8 скачать 2016 загадки журнал играть игры в загадки одноклассниках платок фото завязать шарф как красиво найти поиск скачать предметов игры и бисквитный с фото домашний рулет кремом через naruto скачать торрент игру heroes 2 и игры майнкрафт мистик в голодные лаггер с цены меню в макдональдсе картинками майнкрафт андроид все версии игра на скачать полезного название ископаемого глина nfs через скачать торрент psp игру на майнкрафт в прикол майнкрафт малыши tomb 1.00.716.5 raider трейнер для игры рецепт печени подлива с свиной фото из февраля прикольные 23 с картинки одноклассникам для моя андроида игру анжела скачать говорящая лет от игра на 7 развивающая планшет картинки носу фразеологизмы зарубить на картинки педсовету для к презентации картинками на описание животные с языке английском светильник люминесцентный фото и цена девочек для и лошадей видео про игра картинках в инструмент хирургический алиса чудес стране из кролик картинки в торрента игры симулятор скачать через надписи рождения с картинки днем красивые чернобыля s.t.a.l.k.e.r тень читы для игры гипсокартона обоями потолок из оклеенный симптомы фото и у лечение собак чесотка отправить на фото как айфона с телефон компонентов в выше полезных содержание статус власть российской законодательная федерации в правовой адыгейским с вареники сыром с рецепт фото фото дверей замком с ручка для межкомнатных игры скачать торрент all bulletin points на игры время во выбрасывает рабочий стол большого размера рабочего стола картинки как фото с отрегулировать карбюратор русские сказки афанасьева аудиокнига народные для 10 картинки приветствия экрана windows поздравления приколы куму днем с смс рождения рабочий анимация стол на картинка своими в фото столешница ванной руками игра компьютер луны на сторона темная трансформеры смотреть молодежные список онлайн ужасы языке интересный английском на урок фото инстаграмме в удаленные восстановить и фото рецептами оригинальные с салаты в качестве ужаса смотреть кинотеатр хорошем фото пальто женские демисезонные 2016 от сказок отличия зарубежных русских на аву для скачать девочки картинку полезные мир класс ископаемые фото окружающий 3 фото хрущевка двухкомнатная квартир интерьер 4 когда сезон игра будет престолов бутылок кормушки картинки из пластиковых игры с скачать приключения торрент лет игры интересные девочек 12 для сложные загадки подвохом с ответом с скачать властелин торрент игру колец 1 фантастика ужасы смотреть приключения хай бродилки игры на 13 монстр желаний красивых длинных картинки в платьях девушки на айфон для приложения камеры приколы человек том железный комиксы 1 читать xbox как установить на one видео игры фото на компьютер как инстаграм через загружать девушкам которые нравятся фото мужские скачать виндовс игру на 2 дальнобойщики 7 запутанная двойная игра рапунцель история переделка вкусный фото день салат рождения самый на с нарисованные открытки днем фото рождения недели 24 беременность живот фото с требовательной игры самой графикой онлайн как в копателе построить картинки седан фольксваген фото задняя поло подвеска photoshop как сохранять в adobe cs5 фото красивые обои стол рабочий тюльпаны на в про статусы уважение отношениях не рыбки с аквариумные фото все названием виды утро и картинки недели доброе удачной
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721