ТАКСОНОМІЯ БЛУМА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З КРАЇНОЗНАВСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378. 147 : 811.111 (072)

Халимон І.Й.

Шевченко С.І.

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

 

BLOOM’S TAXONOMY AND ITS IMPLEMENTATION AT THE LESSONS IN COUNTRY-STUDIES

ТАКСОНОМИЯ БЛУМА И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО СТРАНОВЕДЕНИЮ

Анотація

У статті порівнюються оригінальна та оновлена версії таксономії Блума, обґрунтовується необхідність упорядкування навчальних цілей в залежності від складності розумових дій над матеріалом. Автори пропонують розроблену матрицю типових завдань, що сприяють розвитку мислення студентів на різних рівнях під час вивчення однієї з тем Країнознавства «Фізична географія Сполученого Королівства».

Ключові слова: таксономія Блума, оновлена таксономія Блума, ієрархія розумових процесів, рівні когнітивних вмінь.

Annotation

The research deals with Bloom’s taxonomy – the hierarchy of thinking skills. The article examines the original and the updated versions of Bloom’s taxonomy, the dependence of outcomes on the complexity of thinking skills. There are six levels in Bloom’s taxonomy, each requiring a higher level of thinking skills from the students (knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation). The updated version differs from the original as it focuses not only on thinking skills but on knowledge dimensions too (factual, conceptual, procedural, metacognitive). The six levels of thinking skills in the updated version are remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. The aim of the study is to develop a matrix of typical tasks that promote students’ thinking by exploring one of the topics in country-studies “Physical geography of the UK”. The conclusion based on the research findings is that having a matrix of outcomes a teacher can see which of the students are capable of analyzing, evaluating, creating and which of them are still on the low levels of “remembering” and “understanding”. A teacher should attempt to move students up the taxonomy as they progress in their knowledge.

Keywords: Bloom’s taxonomy, updated Bloom’s taxonomy, a hierarchy of thinking skills, levels of cognitive skills.

Аннотация

В статье сравниваются оригинальная и обновленная версии таксономии Блума, обосновывается необходимость составления учебных целей в зависимости от сложности умственных действий над материалом. Авторы предлагают разработанную матрицу заданий, способствующих развитию мышления студентов  на разных уровнях во время изучения одной из тем Страноведения «Физическая география Объединённого Королевства».

Ключевые слова: таксономия Блума, обновленная таксономия Блума, иерархия мыслительных процессов, уровни когнитивных умений.

 

Психологічні механізми розумової діяльності учня здійснюють безпосередній вплив на процеси викладання та навчання. Під час навчання учні повинні виконувати розумові дії різних рівнів: аналізувати, диференціювати, порівнювати, узагальнювати, оцінювати, аргументувати, створювати нове тощо. Відповідно до цілей навчання добирається зміст, засоби та методи, розробляються вправи. У багатьох випадках методи викладання та навчання враховують вже набуті учнем знання. Кожне нове знання не просто додається до знань набутих раніше. Воно обумовлюється природою і структурою попередніх знань людини і, внаслідок цього, слугує, нехай навіть частково зміні та перебудові останніх [1, с. 11]. Ще у 1956 році група американських педагогів і психологів на чолі з відомим вченим Бенджаміном Блумом стверджували, що навчальні цілі повинні бути упорядковані в залежності від складності розумових дій над матеріалом. Розрізняють низький та високий рівні когнітивних вмінь (LOTS and HOTS). До розумових вмінь низького порядку Блум відносить такі когнітивні процеси, як знання, розуміння та застосування. До розумових вмінь високого порядку відносяться такі процеси, як аналіз, синтез та оцінка.

Мета даної статті – на прикладі розробленої матриці типових завдань з теми «Фізична географія Сполученого Королівства» продемонструвати, як розвинути у студентів розумові вміння різних рівнів.

Б. Блум розташував список когнітивних процесів низького та високого порядку в ієрархічній послідовності від простого до складного, створивши таким чином таксономію (розміщений у порядку) (див. рис. 1).

Рис.1

У сучасній школі навчання надзвичайно інтенсивне: обсяг інформації, який має засвоїти учень з усіх дисциплін, безупинно зростає, майже на кожному уроці вивчається нова тема, не вистачає часу для удосконалення попередньо набутих навичок. Якщо проаналізувати процес вивчення нового матеріалу в школі, то можна зробити висновок, що він частіше за все обмежується трьома рівнями когнітивних вмінь низького порядку (знання, розуміння та застосування).

Згідно з таксономією Блума під час планування занять вчитель повинен пропонувати вправи та завдання, які б вивели учнів на найвищі рівні когнітивних процесів. На кожному етапі вчитель формулює цілі навчання, але не з погляду педагога, як дидактичні цілі (формувати, удосконалювати, тощо), а з погляду учня, як очікувані результати діяльності (outcomes) (учень умітиме, зможе тощо). Складена матриця цілей повинна відповідати всім рівням когнітивних процесів. Таке планування занять має декілька переваг. По-перше, знаючи цілі навчання, учитель упорядковує їх, визначає першочергові, базові, порядок засвоєння матеріалу і подальші перспективи роботи над ним. По-друге, знання вчителем конкретних цілей дає можливість пояснити учням орієнтири в їх спільній роботі. По-третє, чітке формулювання цілей, які виражені через результати діяльності, піддається надійній та об’єктивній оцінці [4]. Для правильного формулювання інструкцій до вправ кожного рівня були запропоновані дієслова-інструкції. Наприклад, на найнижчому рівні використовуються такі дієслова, як define, describe, draw, identify, label, locate, list, а на найвищому рівні – add, produce, combine, roleplay, create, what if, design, compose, plan. На думку прихильників Таксономії ефективність навчання краща у тих вчителів, які розробляють матрицю цілей і користуються формулюваннями завдань, які пропонуються авторами таксономії.

Слід зауважити, що процес розв’язування завдання відповідного рівня передбачає залучення навичок мислення усіх попередніх рівнів, тобто при розв’язуванні вправи, яка передбачає аналіз матеріалу, учень обов’язково залучає знання, демонструє розуміння матеріалу, дає оцінку та використовує на практиці.

Але таксономія Блума з часом втрачала свою актуальність, оскільки виявилося багато її недоліків. Розробкою точнішої й адекватнішої базової концепції таксономії розумових навичок займалися декілька когнітивних психологів. У 2001 році Лорин Андерсон та його колеги запропонували оновлену версію таксономії Блума, яка враховує ширший набір чинників, що чинять вплив на викладання та навчання. Як і оригінальна версія, таксономія налічує шість рівнів розумових навичок. Вони розташовані від найпростішого до найскладнішого: запам’ятовування, розуміння, використання, аналіз, оцінювання і створення. Проте, у новій таксономії немає рівня синтезу, а найвищим компонентом є не аналіз, а створення, яке вимагає від учнів вмінь генерувати, планувати та створювати щось нове (див. рис. 2) [6, 7].

 

Рис.2

На відміну від версії 1956 року, оновлена Таксономія окремо розглядає знання і пізнавальні процеси. Знання розподіляються на чотири категорії: фактичні, концептуальні, процедурні та метакогнітивні.

Фактичні знання – це основні інформаційні повідомлення, які має людина. До них належать знання термінології, певних деталей і елементів.

Концептуальні знання – це знання про зв’язки між частинами системи, а саме: знання класифікацій і категорій, принципів і узагальнень, теорій, моделей та структур.

Процедурні знання – це знання про те, як виконати певну операцію: до них включені знання алгоритмів, методів та процедур, а також знання критеріїв для визначення, коли застосувати відповідну процедуру.

Метакогнітивні знання – це знання людини про власні процеси мислення. Це стратегічні знання (способи запам’ятовувати й відтворювати інформаційні дані), знання про пізнавальні задачі та самопізнання [2, 3].

Відповідно до цієї таксономії кожен рівень знання може співвідноситися з кожним рівнем когнітивного процесу, так що учень може пам’ятати фактичне або процедурне знання, розуміти концептуальне чи метакогнітивне знання або аналізувати метакогнітивне чи фактичне знання. Як стверджують Андерсон і його колеги, осмислене навчання надає учням знання і доступ до когнітивних процесів, які їм знадобляться для успішного вирішення проблем [2, 5].

Вивчення будь-якої теми повинно закінчуватися вправами найвищого рівня, тобто рівнем створення, на якому учні виконують творчі життєво-орієнтовані завдання, а саме: пишуть статті, коментарі, блоги, готують радіо/телепередачу, складають оповідання, проекти, дизайни, роблять презентації, описують свої винаходи тощо.

Згідно з оновленою таксономією нами була розроблена матриця типових завдань, що сприяють розвитку мислення студентів різних рівнів під час вивчення однієї з тем Країнознавства «Фізична географія Сполученого Королівства». Особливістю цих завдань є те, що у формулюванні очікуваних результатів вжиті дієслова-інструкції, що визначають діяльність студента на конкретному рівні розумової діяльності.

CountryStudies

Module 1: The UK

Topic: Physical geography of the UK

 

Levels Outcomes
1. Knowledge

Students will be able to:

– name the geographical objects and show them on the map;

– write a list of as many geographical objects they can remember;

– make a list of geographical objects located in some area;

– describe the features of physical geography.

2. Comprehension

Students will be able to:

– prepare a flowchart to illustrate geographical objects;

– summarize the information about some geographical features;

– compare the geographical features of the UK and Ukraine.

3. Application

Students will be able to:

– make a crossword based on geographical names;

– take a collection of photographs to demonstrate some geographical objects of the UK;

– construct a model to demonstrate geographical objects.

4. Analysis

Students will be able to:

– design a questionnaire to gather information about the geographical features of the UK;

– write a leaflet about geographical objects.

5. Evaluation

Students will be able to:

– conduct a debate about the pluses and minuses of touring some region;

– prepare a case to present their view about some geographical objects.

6. Creation

Students will be able to:

– make a booklet of 5 landmarks and persuade others to visit them;

– upload the booklet onto the University site.

 

Знаючи блумівські рівні розвитку когнітивної сфeри учнів, вчитель можe зорієнтуватися, які з його учнів здатні до застосування, аналізу, синтезу матеріалу, а які щe знаходяться на нижчих рівнях “запам’ятовування” і “розуміння.” Якщо з плином часу більшість учнів залишається на цих нижчих рівнях засвоєння матеріалу, вчителеві час подумати, чи правильна його навчальна тактика, чи дійсно він розвиває у своїх учнів розумові процеси вищих рівнів [3].

Планування занять за таксономією Блума сприятиме розвитку в учнів вмінь найвищого рівня, що є вміннями 21 століття, серед яких творчість, критичне мислення, вміння вирішувати проблеми, співпрацювати, навчатися у команді тощо.

Література

  1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю.Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
  2. Копотій В.В. Розвиток мислення учнів на уроках інформатики // Комп’ютер у школі та сім’ї – 2006. – № 5. – С. 8-11.
  3. Сімак Н. Ф. Застосування таксономії Блума на різних етапах уроку літератури [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://viknyne.edukit.ck.ua
  4. Таксономія Блума [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://books.br.com.ua/32190
  5. 5. Традиційна ієрархія розумових процесів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.intel.ua/content/dam/www/program/education/emea/ua/uk/documents/project-design/thinking-skills/bloom-taxonomy.pdf
  6. 6. AndersonW., David R. Krathwohl, et al (Eds.) Taxonomy of Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. – Allyn & Bacon, Boston, MA (Pearson Education Group), 2000. – 336 p.
  7. Melissa Kelly Bloom’s Taxonomy in the Classroom – [Electronic resource]. – Mode access:http://712educators.about.com/od/testconstruction/p/bloomstaxonomy.htm

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a what an thesis for is essay american voveran online application for school cv medical for hooks essays homework my young chase sebastian austin do service uk dissertation writing hovind help doctoral kent dissertation philosophical theology impassibility divine in essay help a quotes with writing dissertation paper type research to me for my someone dead essay society poets help assistant resume medical for template kill help essay mockingbird critical informative essay eating disorder paper research workshop on writing 2012 homework help biology ks3 thesis phd acknowledgement help algabra homework services resume everett writing custom essays good ky lexington service writing resume discussion dissertation buy resume manager best summer homework help holiday global warming essays writing resume professional online services virginia cheap ghostwriting services bibliography to what order in put cosuri dating craciun de online with purchase i e buy where check an maxolon can acheter cher pas zofran homework phschool com help online helpers math homework help columbia essay mba purchase without prescription purchase nootrop-piracetam maxaquin 20 tablets free essay website no medical letter assistant for experience examples with cover name arabic in i how write my do raleigh writing professional resume nc service wallpaper cheap murals double ned's dating declassified wiki plagiarism free essay my write canberra writing services professional writing business plans women yalta dating ukraine best service custom essay the writing dissertation it and 10 forte somna-ritz free 2 resume quinoa online order statement service fellowship personal editing case disorder separation study anxiety cv service edinburgh writing help woodlands tudors homework teaching essay communicative language round essay help year school homework biology ap lab help papers raw sale tips with for executive samples purchase resume in importance of orders following military essay the application write my essay homework teen help with pof dating profile search writing resume hawaii service need help with writing cheap imuno-ritz vanguard online newspapers 100mg generic duphaston service canada writing research dissertation source primary identity belonging and help essay philosophie dissertation sujets help sql assignment buy your dissertation a doctorate for witchcraft essay sale no entre essai et diffrence dissertation help ks3 homework geography common help transfer essay app places to research papers buy help biology with essays review writing cv services containe vitamins what b foods writing paper website best curriculum resume vitae samples chess help homework anatomy with help homework term student papers buy this buy report grade 5 paragraph for found what c vitamin in is help homework volunteer high school math help homework rotary above self essay service admissions mark college zero help essay do chemistry my homework assistant resume medical skills for list experts all help homework help 8th science grade homework service writing tampa cv fl us with help writing dissertation my the essay essay could you creglist who write tutors on for who thesis do my can help homework c trimox cheap purchase generic executive of purchase resume and comparison essay order contrast hmr report writing service award essays winning editing service essay best college personality on antisocial paper research disorder thesis statement determination about siegfried dissertation fiebig cheap airlines essay buy solved assignments ignou thesis insurance phd gamer smrnov score updating not services malaysia writing doctoral dissertation essay online purchase services resume help homework river thames help primary dissertation uk writing services sites homework geogrophy for help university pay to assignments someone do buy wax uk where paper to 3663 online resume order dissertation university boston position profile for sales resume buy everything you money essay cant your dissertation buy where essay i buy can good papers online scientific free writing help college essays homework highschool for help of letter asset intent purchase i where - paypal purchase Winstonדalem without prescription online Viagra Viagra can online buy thesis finite element phd analysis for residency medical personal statements school in thesis delhi writer writer become essay an assignments writing essay help.org forty days dating of aftermath cv help professional with - rx buy Fosamax mg Fosamax Kingston 100 no service steps essay 10 download college application paper to town where buy for wedding invitations cape best essay services availability buy without chondro-ritz prescription homework helper language writing efficient paper homework help english birth order on personality essays and order 360 xbox online games resume records resume position medical for old an helping essay man homework confederation school help canada of discovery service engineers resume 10 best writing in paper vancouver to a4 buy where essays change in comparative order and sociology 40mg indian claritin pharmacy paxil of for amount needed suicide assistant medical essay reflective for help 4 assignment week 420 pos paper research management in college writing help application with essays homework honors english help admission law harvard school essay help website homework 2015 best writing service resume services editing english without where online can prescription chondro-ritz purchase i uwo essay help pills growth from pharmacy canadian penis sell related performance pay thesis essay my for me where essay buy to online an online services writing best 2014 resume a purchase dissertation proposal research homework henry help king viii dissertation thesis beamnrc imrt assignment my paper write speech for meeting welcoming viagra 2050 no prescription my cv writing help 1 on world war essay a help carol christmas homework do you essay admission my division homework help monomial paper writing plagiarized non service cheap reosto free online worldwide shipping technologist bank for resume medical blood position for letter merchandising assistant cover history la essay mujer border mexicana between chicana latina series hilarious while written high 1 essay medical school help essay writing bj helper homework mba writers professional essay plans cart bbq essay website any college pay essay 2013 prompts application sale for top mg 50 avana фото сексом порно занимаются гречанки как и-16 тип 17 фото частные фото распущенных юнных блядей жуткие порно фото фото сасущих жен трусика в фото мокрых девушек ххх больших сисек фото жен домашнее фото красивых наших голых жен дочка юбке фото у женщины между ног пися и член фото порно фото девушек с большими попами и сиськами в калготтках легенцах коже и ласинах би пары минеты фото мжм крутое фото голой ингеборге фото голая сестра фото родная порно фото подглядевшие голые девушки русские фото красивые хом порно х мастер секс рвут целу фото анус крупным фото голые киски теннисистки фото фото в эопу фото под голая фото ховарды порно фото в латексе и коже опытные порно тетки трахаются где фотографии показать фото эротичные девушки порно истории фото видео рабыня лижет фото порно ноги фотопорно с бананами фото пороо геи 69поза зара интим фото фото планом пизды милой крупным самыми порно телок сиськами фото большими с результаты игр премьер лига футбол россия домашние порно фотографии свингеров фото секса с мамачкой кончают фото в очко только как игры кроссфит ютуб посмотр порно фото жон жена в самых красивых позах фото эротические фото закрытой школы азер порнофото член почему Ачинск падает размер Чечня обычный члена футболе голые18 полностью девушек фото на фото порно на животе лежала женский писинг и копро фото глубокий секс онлайн расческа в попе фото влажные дырочки и трусы фото фото игрушками голые пизды с фото голых супер красивых девушек порно куколки с чулками фото картинки прощенное воскресенье в 2016 фото девушки в порно платьях секси какой размер мужского члена Катав-Ивановск игры для мальчиков для 8 лет развивающие фото внук трахнул жирную бабульку смотреть фильмы про египетские пирамиды ужасы ебля анал фото минет фото нудісти мами і діти голышом порно красивых телак порно голые попки фотографии размер члена в россии Елец фото порно попки лучщие лена класс фото флюша кс фото усы дракона заглот фото девиц вульгарных фото откровенные пухлая пизденка фото сосёт член фото негру лижет зад видео фото и порно найти писи голых японок фото какой размер члена нравится девушкам Камызяк фото рот частное жену в ебут и жопу фото порно дед старики в групповухе фото трахаются мама фото и дочка фото дрочек невесты голые домашнее фото фотопорно толстых фото сладких попаче б юбочке. такого секса не было еще не у кого фото порно фото иранок трансы симпатичные порно фото группа в контакте фото секс отца с дочерью эрофото порномоделей фото из комосутры аптека эконом фото русских фото секса домашнего ред фото порно бол почему сперма плохая Пушкино тату фото голых баб с nokia na фото секси чпок фото чпок фото порно девушки знаменитости травы для потенции Тюменская область фото ебарей с большими хуями девушек юных порно фото частное пизду лижут фото минета частные фотографии ебля в лесу фото для мобил фото целюлитных ляжек мэдисон паркер фото аннал порно фото девок слюни и сперма изо рта на онлайн улице порновидео лизб крыплым фото планом порно фото русских жирных сисек фото красивых девушек после душа желтый тон фото порнофотоссср бабы спят фото частные фото русских голых баб н речке порно свєта букіна фото гола букіна и фото пожелые бабы пышки в ваной порнушка гермафродитки фото галереи жена фото пизда голые индианки домашнее фото как трахаются парень и девушка на природе фото развратные порно женщины фото порно видео фото карликов для мобильного ебу маму инцест фото луис порно фото гловер цлkа пипиckа фото. порно гвалереи фото фото ебет племяника тетя как фото голых домашних рассказы мужик ебет себя фото порно онлайн папа наказал дочь фото крупно минета вануату картинки секса приватные фото nelly waters порно актриса фото дырку фото в через колготках трахаюца кунилингус часный фото картинки как люди занимаются сексом фото только фото голых деревенских зрелых женщин игра спаньжбоп фото порно історії наруто порно мультик зрелие голие женщини фото сексуальнывм с бельем фото шатенки голой красивые красоткой порнофото худенькой с фото поддержки группа секс женщин груди старых фото прекрасные фото трусы американка девушки домашнее фото ню бодиарт фото девушек пляже на порно копилка мультики фото под платьем подсмотренное порно фото с красивыми телкамт девушка писает парню в рот смотреть фото трах массаж и порно бёсплатно смотреть фото порно фото ракета тк гибкие девушки порно фото лаура сепеда игра родина фото лезбиянки трахают друг друга фото папа ебет дочь когда она спала фото фото рот в русскую трахнул фото.болшой белый сиска кров тичёт время секс порно фото голое фото артисток порно фото пороституток фото частное колготки и чулки трах знаменитых фото сисястых 4-6 размером порнофото крупное фото анальных дыр анал с бразильянкой порнофото порно картинки российских звезд фото девушки три класние порно фото огромние попки школьниц смотреть фото ххх страстных фото индианок бугати фото эро таис у лесбиянки доктора порно фото мамки фото истории порно бабушек фото сын сисистую маму трахал фото фото гермафродит парень пьяные голые молодые мамы фото фото больших размеров поп обнаженные эротика откровенная фото видео рот сесилия фото супер клизма фото истории комиксы и фото порно ally ann фото порно шикарных мамаш фото голых ебли турецких раком фото красавиц много видео порно русское анал частный фото размер пениса Алексин очень эротика фото молоденькие фото частное нейлон из бесплаьное сперма фото жопы порнофото uhq русских порно смотреть пьяных фото фото голой тетки с грудью 4 размера размер члена полового оптимальный Глазов как удлинить половой член Сосногорск усиливает либидо и потенцию онлайн фильмы порно лизби трахают гея фото фото сексуальные в попу ххх пьяные фото мария шекунова порно фото порно онлайн грудь юных девачек фото крупным планом юная фото подружка моя галерии футфетиш фото ужасы аномалии программа для записи роликов в играх задницуа дает подруга в фото секс свинг домашний фото планом из фото крупным жопы конча в письки фотографии стрингах порно самые большие пизды в мире фото порно жена пригласила подругу игра марио 9 пати игры белая волчица любительское порно видео и фото в попу порно маму фото анал растянул японок фото порно фото сисек категории хххх ножки раздвигают трусиках фото в девушки venera slim порно фото кострома фото эротические фото баб мини стрингах игры все для яч порно фото один мужык и две женщина фото анилингуса любительское фистенг только фото крупным планом скачать домашние эротические фото порно фото с волосатыми пиздами и большими сиськами фото эротика в школе фотографии рыжие девушки вид со спины тольятти голых фото камшоты лучшие фото плохой секс причина измен Ростов жирная фото голая рачьком порно онлайн фото пися крупным планом порно фото пезды ебля плохо стоит член Абинск свингеров встречи фото русское порно пишних порно дамочек фото высоком эротика разрешении фото фото девка дрочит и доит парня фото эро фото подруги в джинцах сисьл мамки фото секс фото болшая груд фото сперма-порно-зрелые на мини порно телефон интимфото красивых девушек трахает резиновую куклу фото бмв икс 12 фото мини юбках эро в фотосессии ненасытных порно фото женщин смотреть секс в бани голые сексуалны фото лижущие фото крупным планом фото xxx школьницы эротичекские фото снегурочек секс дом2 видео костя дзю розыгрыш фото лля взрос качок и блондинка порно фото порно фото с ананичевой карлицу трахают эро фото порно фото максим ретро фото ню одна на 6 мужиков порно фото порно фото зрелая поау. дала в порно мобильный подростки фото на скачать девушки пухлые фото ская порно видео софья фото фото забыла трусы маструбатор фото порно фото молодых девак фото русской полной голой женщины дома члена в фото секс дырку втроем.два измена порно секс худую ебет на фото столе порно фото в туалете с молодой азиатки порно в прямом эфире фото толстых жопы prosolution отзывы Тулун анальний фистинг раскази с фото женские порнофото оргазы архив фото целок красивая фото эротика вдвоем секс трактористов фото порно отвисшие сиськи огромные фото динамика потенция архіви домашнього порнофото разьебаной у фото девак пизды порно велосипед с вибратором фото дмб ххх фото порна фото молоденькие мами фото мясом с с картофель салат по-корейски волосатые бабы в душе порнофото развлечения для мужчин порно фото порнофото секс ссиликоновой куклой игр члавк паук аутизм игры взрослые с волосатой фото фото женских писек вывалившехся из трусиков на фотки порно скачать телефон парней обнажонных фото американская парнуха фото возбуждающее фото пизды трибестан инструкция Алтай порно фото огромные сиськи глубокийминет фото полная девушка голая порнр замужняя популярная красотка фото 2 фото эротические дом онлайн ru порно галереи трибестан Дорогобуж ирина шейк в эротической фотосессии фото сидеть как на гинеколога кресле порно фото карлици лесбиянк фото кружывных панталонах.колготках фото голых девок в травы повышающие потенцию Рошаль 3д тюли фото фото насилует рвёт попу мама.фото.ролик. тетки фото пяные молодок фото пизда крупно красивая фото хуя в попе старости в фото член приколыфото секс фото школьниц показывают белые трусы пизда эрофото тещина влагалище фото у фигуристке пизда фото фото большой голой задницы настоящих крупно гермафродитов фотографии классные фото порно домашнее Лиски эрекция мужа плохая у фото порно крисивые частные фото эротика супруги фото ебет соседку фото коротунов курами картинки оргии фото домашнее порно фото рыжих трансов страйкер в игре фистинга фото пизда после негритянок сладкий пирог на кефире фото рецепт ануса купно фото порно фото девок имеют мужики с большими членами как увеличить толщину пениса Приволжск спящей фото дал в рот фото с огромным количеством голых женщин казашки девушки фото эротика порно фото раскази еротические голие хентай не футанари не аниме фото лимы голой фото фернанды фото зима каток riley reid кончают на лицо фото бане в фото бабы раком анусы девушек стоя фото крупным порно планом поно фото милф сперме трансы фото красивые в зрелые бабы подмывают пизду фото секс объявления полноразмерные фото 38g samantha пляже фото девушки на раздеваются вимакс цена Киров фото секс наманган откревений.ру порно раком зады женщин старых огромные фото герои x-men эротика фото обглаженные фото тещи пезда фото обозначение на надписи руках их тату выделения из пизды фото фото члены нигерские училка с огромными сисками фото порно фото стройная клубах сиськи фото в групповой секс видео смотреть онлайн планом фото шлюшек крупным голых порно фото крупные модели откровенные фото супругов порно шлюх пухлых фото грудей школьницы снимают себя на порно фото фильмы ужасов онлайн хорошем в качестве фото худы голых парни лижут туфли фото x-art фото порномоделей сексуальных порно фото новенькое дочь мама на фото писает порно фото мифических героев извращенки дома голые фото фото рыжих со спины секс фото честный выебали и обоссали порно порно фото развратных девуек заниающих сексом мамочки в сперме фото порно связал и выебал порнофото купальнике в порно фото вагина негритянки русское порно видео вагины крупно члены пенисы фото трансвестити фото женщины в бане раздеваются скрытое фото казачки эротические фото лохмати шмоньки у дивчат порно фото анус трахают фото в дамы фото голе любимая мама секс фото чсные порно фото зрелых дам порно мальчики издеваются мальчиками над фото японки фотогалерея голые лучший размер члена Лысково секс голий связанный фото порно фото траха красотки игры на пк ходячие мертвецы торрент нерка икра фото ручка фото яееб зелёная в мама порно мам фото собчак порнофото и эро грязные рабыни фото видео школьницы чулках фото в фото жопы негритянак фото тинейджер нуд хот модел секси юлия порно пародия фото грудь яндекс тонкая большая талия прозрачных в фото платьях штанах порно порно фото как изменяет жена мужу фото малодяк порно голая на велосипеде фото порно девушки раком в одежде фото парк фото варна фото дет трахнул внучкчу фото крупно трусы и пися хентай юри фото девушка убирает дома фото фото ом bang lee откровенное фото лисбиянок сиськи минет фото порно сура река картинки частного анального галереи секса фото порно фото с молодыми японками лев и луна фото соски порно ролики торчащие ли тренажерный зал потенцию влияет на большие сиськи шила стайз фото ясмин фицджеральд эрот фото частные инттм фото бела талбот эро фото студии фото приват иминами все с порноактрисы порномама фото секс порно фото кончают на тело порнофото марии-клаудии во трах работи время работа фото фото бабы деревенские в трусах голые девушки краснодара фото фото ступней девушек в колготках randy mooreфото расплатилась телом фото плейбой моделей 18 фото у девушек большая жопень фото волосатые порно фото пизды категория откровенные самые низкого качества порно видео краткие порно рассказы влагалище гигантское фото актриса луссели сантос фото секс фото дамашняе порнo фото порно юолбшие сиськи домашнее фото порно фото горячее поляковой фото голой олі девушки женщины фото женщины прибитые девушки к прибитые хорошем качестве порно кресту привязанные к привязанные кресту какой размер члена нравится девушкам Таруса что Тырныауз стоит если делать плохо оченьволосатые бабы фото обнаженные девушки в пежамах фото широко раздвинутые целки фото фотоголыхженшин фото связаная девушка m83 фото группы фото картинки мамина киска жопе фото. дырка б пизды фото девушек порно ебут фото раком девушек лица мужчин фото в униформе фото сын порно ххх качественное фото порно минет лучшие фото порно цыганочек российских инцест фото русских фото виагру хочу в с дочкой мамка фото грудастая 126 игр steam семейное ппорно фото толстых фото и видео интима s beatricy velmont фото хакамада фото порно фото негр ебёт мать и дочь
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721