ТАКСОНОМІЯ БЛУМА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З КРАЇНОЗНАВСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378. 147 : 811.111 (072)

Халимон І.Й.

Шевченко С.І.

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

 

BLOOM’S TAXONOMY AND ITS IMPLEMENTATION AT THE LESSONS IN COUNTRY-STUDIES

ТАКСОНОМИЯ БЛУМА И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО СТРАНОВЕДЕНИЮ

Анотація

У статті порівнюються оригінальна та оновлена версії таксономії Блума, обґрунтовується необхідність упорядкування навчальних цілей в залежності від складності розумових дій над матеріалом. Автори пропонують розроблену матрицю типових завдань, що сприяють розвитку мислення студентів на різних рівнях під час вивчення однієї з тем Країнознавства «Фізична географія Сполученого Королівства».

Ключові слова: таксономія Блума, оновлена таксономія Блума, ієрархія розумових процесів, рівні когнітивних вмінь.

Annotation

The research deals with Bloom’s taxonomy – the hierarchy of thinking skills. The article examines the original and the updated versions of Bloom’s taxonomy, the dependence of outcomes on the complexity of thinking skills. There are six levels in Bloom’s taxonomy, each requiring a higher level of thinking skills from the students (knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation). The updated version differs from the original as it focuses not only on thinking skills but on knowledge dimensions too (factual, conceptual, procedural, metacognitive). The six levels of thinking skills in the updated version are remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. The aim of the study is to develop a matrix of typical tasks that promote students’ thinking by exploring one of the topics in country-studies “Physical geography of the UK”. The conclusion based on the research findings is that having a matrix of outcomes a teacher can see which of the students are capable of analyzing, evaluating, creating and which of them are still on the low levels of “remembering” and “understanding”. A teacher should attempt to move students up the taxonomy as they progress in their knowledge.

Keywords: Bloom’s taxonomy, updated Bloom’s taxonomy, a hierarchy of thinking skills, levels of cognitive skills.

Аннотация

В статье сравниваются оригинальная и обновленная версии таксономии Блума, обосновывается необходимость составления учебных целей в зависимости от сложности умственных действий над материалом. Авторы предлагают разработанную матрицу заданий, способствующих развитию мышления студентов  на разных уровнях во время изучения одной из тем Страноведения «Физическая география Объединённого Королевства».

Ключевые слова: таксономия Блума, обновленная таксономия Блума, иерархия мыслительных процессов, уровни когнитивных умений.

 

Психологічні механізми розумової діяльності учня здійснюють безпосередній вплив на процеси викладання та навчання. Під час навчання учні повинні виконувати розумові дії різних рівнів: аналізувати, диференціювати, порівнювати, узагальнювати, оцінювати, аргументувати, створювати нове тощо. Відповідно до цілей навчання добирається зміст, засоби та методи, розробляються вправи. У багатьох випадках методи викладання та навчання враховують вже набуті учнем знання. Кожне нове знання не просто додається до знань набутих раніше. Воно обумовлюється природою і структурою попередніх знань людини і, внаслідок цього, слугує, нехай навіть частково зміні та перебудові останніх [1, с. 11]. Ще у 1956 році група американських педагогів і психологів на чолі з відомим вченим Бенджаміном Блумом стверджували, що навчальні цілі повинні бути упорядковані в залежності від складності розумових дій над матеріалом. Розрізняють низький та високий рівні когнітивних вмінь (LOTS and HOTS). До розумових вмінь низького порядку Блум відносить такі когнітивні процеси, як знання, розуміння та застосування. До розумових вмінь високого порядку відносяться такі процеси, як аналіз, синтез та оцінка.

Мета даної статті – на прикладі розробленої матриці типових завдань з теми «Фізична географія Сполученого Королівства» продемонструвати, як розвинути у студентів розумові вміння різних рівнів.

Б. Блум розташував список когнітивних процесів низького та високого порядку в ієрархічній послідовності від простого до складного, створивши таким чином таксономію (розміщений у порядку) (див. рис. 1).

Рис.1

У сучасній школі навчання надзвичайно інтенсивне: обсяг інформації, який має засвоїти учень з усіх дисциплін, безупинно зростає, майже на кожному уроці вивчається нова тема, не вистачає часу для удосконалення попередньо набутих навичок. Якщо проаналізувати процес вивчення нового матеріалу в школі, то можна зробити висновок, що він частіше за все обмежується трьома рівнями когнітивних вмінь низького порядку (знання, розуміння та застосування).

Згідно з таксономією Блума під час планування занять вчитель повинен пропонувати вправи та завдання, які б вивели учнів на найвищі рівні когнітивних процесів. На кожному етапі вчитель формулює цілі навчання, але не з погляду педагога, як дидактичні цілі (формувати, удосконалювати, тощо), а з погляду учня, як очікувані результати діяльності (outcomes) (учень умітиме, зможе тощо). Складена матриця цілей повинна відповідати всім рівням когнітивних процесів. Таке планування занять має декілька переваг. По-перше, знаючи цілі навчання, учитель упорядковує їх, визначає першочергові, базові, порядок засвоєння матеріалу і подальші перспективи роботи над ним. По-друге, знання вчителем конкретних цілей дає можливість пояснити учням орієнтири в їх спільній роботі. По-третє, чітке формулювання цілей, які виражені через результати діяльності, піддається надійній та об’єктивній оцінці [4]. Для правильного формулювання інструкцій до вправ кожного рівня були запропоновані дієслова-інструкції. Наприклад, на найнижчому рівні використовуються такі дієслова, як define, describe, draw, identify, label, locate, list, а на найвищому рівні – add, produce, combine, roleplay, create, what if, design, compose, plan. На думку прихильників Таксономії ефективність навчання краща у тих вчителів, які розробляють матрицю цілей і користуються формулюваннями завдань, які пропонуються авторами таксономії.

Слід зауважити, що процес розв’язування завдання відповідного рівня передбачає залучення навичок мислення усіх попередніх рівнів, тобто при розв’язуванні вправи, яка передбачає аналіз матеріалу, учень обов’язково залучає знання, демонструє розуміння матеріалу, дає оцінку та використовує на практиці.

Але таксономія Блума з часом втрачала свою актуальність, оскільки виявилося багато її недоліків. Розробкою точнішої й адекватнішої базової концепції таксономії розумових навичок займалися декілька когнітивних психологів. У 2001 році Лорин Андерсон та його колеги запропонували оновлену версію таксономії Блума, яка враховує ширший набір чинників, що чинять вплив на викладання та навчання. Як і оригінальна версія, таксономія налічує шість рівнів розумових навичок. Вони розташовані від найпростішого до найскладнішого: запам’ятовування, розуміння, використання, аналіз, оцінювання і створення. Проте, у новій таксономії немає рівня синтезу, а найвищим компонентом є не аналіз, а створення, яке вимагає від учнів вмінь генерувати, планувати та створювати щось нове (див. рис. 2) [6, 7].

 

Рис.2

На відміну від версії 1956 року, оновлена Таксономія окремо розглядає знання і пізнавальні процеси. Знання розподіляються на чотири категорії: фактичні, концептуальні, процедурні та метакогнітивні.

Фактичні знання – це основні інформаційні повідомлення, які має людина. До них належать знання термінології, певних деталей і елементів.

Концептуальні знання – це знання про зв’язки між частинами системи, а саме: знання класифікацій і категорій, принципів і узагальнень, теорій, моделей та структур.

Процедурні знання – це знання про те, як виконати певну операцію: до них включені знання алгоритмів, методів та процедур, а також знання критеріїв для визначення, коли застосувати відповідну процедуру.

Метакогнітивні знання – це знання людини про власні процеси мислення. Це стратегічні знання (способи запам’ятовувати й відтворювати інформаційні дані), знання про пізнавальні задачі та самопізнання [2, 3].

Відповідно до цієї таксономії кожен рівень знання може співвідноситися з кожним рівнем когнітивного процесу, так що учень може пам’ятати фактичне або процедурне знання, розуміти концептуальне чи метакогнітивне знання або аналізувати метакогнітивне чи фактичне знання. Як стверджують Андерсон і його колеги, осмислене навчання надає учням знання і доступ до когнітивних процесів, які їм знадобляться для успішного вирішення проблем [2, 5].

Вивчення будь-якої теми повинно закінчуватися вправами найвищого рівня, тобто рівнем створення, на якому учні виконують творчі життєво-орієнтовані завдання, а саме: пишуть статті, коментарі, блоги, готують радіо/телепередачу, складають оповідання, проекти, дизайни, роблять презентації, описують свої винаходи тощо.

Згідно з оновленою таксономією нами була розроблена матриця типових завдань, що сприяють розвитку мислення студентів різних рівнів під час вивчення однієї з тем Країнознавства «Фізична географія Сполученого Королівства». Особливістю цих завдань є те, що у формулюванні очікуваних результатів вжиті дієслова-інструкції, що визначають діяльність студента на конкретному рівні розумової діяльності.

CountryStudies

Module 1: The UK

Topic: Physical geography of the UK

 

Levels Outcomes
1. Knowledge

Students will be able to:

– name the geographical objects and show them on the map;

– write a list of as many geographical objects they can remember;

– make a list of geographical objects located in some area;

– describe the features of physical geography.

2. Comprehension

Students will be able to:

– prepare a flowchart to illustrate geographical objects;

– summarize the information about some geographical features;

– compare the geographical features of the UK and Ukraine.

3. Application

Students will be able to:

– make a crossword based on geographical names;

– take a collection of photographs to demonstrate some geographical objects of the UK;

– construct a model to demonstrate geographical objects.

4. Analysis

Students will be able to:

– design a questionnaire to gather information about the geographical features of the UK;

– write a leaflet about geographical objects.

5. Evaluation

Students will be able to:

– conduct a debate about the pluses and minuses of touring some region;

– prepare a case to present their view about some geographical objects.

6. Creation

Students will be able to:

– make a booklet of 5 landmarks and persuade others to visit them;

– upload the booklet onto the University site.

 

Знаючи блумівські рівні розвитку когнітивної сфeри учнів, вчитель можe зорієнтуватися, які з його учнів здатні до застосування, аналізу, синтезу матеріалу, а які щe знаходяться на нижчих рівнях “запам’ятовування” і “розуміння.” Якщо з плином часу більшість учнів залишається на цих нижчих рівнях засвоєння матеріалу, вчителеві час подумати, чи правильна його навчальна тактика, чи дійсно він розвиває у своїх учнів розумові процеси вищих рівнів [3].

Планування занять за таксономією Блума сприятиме розвитку в учнів вмінь найвищого рівня, що є вміннями 21 століття, серед яких творчість, критичне мислення, вміння вирішувати проблеми, співпрацювати, навчатися у команді тощо.

Література

  1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю.Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
  2. Копотій В.В. Розвиток мислення учнів на уроках інформатики // Комп’ютер у школі та сім’ї – 2006. – № 5. – С. 8-11.
  3. Сімак Н. Ф. Застосування таксономії Блума на різних етапах уроку літератури [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://viknyne.edukit.ck.ua
  4. Таксономія Блума [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://books.br.com.ua/32190
  5. 5. Традиційна ієрархія розумових процесів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.intel.ua/content/dam/www/program/education/emea/ua/uk/documents/project-design/thinking-skills/bloom-taxonomy.pdf
  6. 6. AndersonW., David R. Krathwohl, et al (Eds.) Taxonomy of Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. – Allyn & Bacon, Boston, MA (Pearson Education Group), 2000. – 336 p.
  7. Melissa Kelly Bloom’s Taxonomy in the Classroom – [Electronic resource]. – Mode access:http://712educators.about.com/od/testconstruction/p/bloomstaxonomy.htm

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers mba research buy on book an essay discovery help homework masters thesis education science news online papers eenadu telugu my essay 5 in write hours grad for sale papers discovery help school homework homework help writing on exam ucc papers online urgent online research paper a buy 40 zofran mg bibliography my make me for apa services essay school medical writing in order decline essay and law to how application a school essay make high write review essay my service on line a buy speech canada sale Hills canadian Halton - in Cozaar 2.5mg Cozaar law i personal need my writing statement school help for help homework chegg to essay write uk my someone vigra gold mg no 2.5 prescription writing dubai in best service 2014 cv inconscient dissertation conscience et writing services professional dissertation Female 133 Sexual - mg Tonic Sexual Female Tonic generic 2.5 online Bellevue paper to a buy research where urgently ma combined coursework english less phd chicago essay style essay i a writing college help need for game bucks dating ranchers big essay help write paper my term buy online order resume zara cambogia pure garcinia dosage fecl3 report rate the of ki and chemical reaction a order lab a for write to personal school great how medical statement skills for resume abilities medical assistant and montana helena help homework services resume phoenix professional writing homework help music school paper online publish a research kitten essay help online find papers help mcgraw homework hill glencoe 1 algebra proposal essays sale for on retardation phd thesis mental essay 9066 order executive my essay me do to motivate college papers to buy paper software writing for writing services canberra resume professional online english education phd thesis help giver the homework singapore writing dissertation services farm animal essays on written first grade homework help review essay writing service uk word one essay italia sinemet generico acquisto dissertation tutorials number homework help hotline conclusion philosophie dissertation d39une de term for topics mechanical paper engineering helpers essay dissertation proposals essay custom college is thesis research what tx katy writing services resume dating lodge creek wapasu quotes correct do essay heading advice gayle dating online conclusion une dissertation faire comment help biology homework school high dating okcupid virtualreality93 my photo sand in name write the buy aristocort where to professays reviews resume to on sales put for good skills homework math help 9th grade for examples letter receptionist job medical cover paper boxes custom gsb essay stanford phd converter matrix thesis the writing for resume objective buy cover medical letter role for sales to best levitra generic brand place order causes essay divorce buy essay money everything happiness even can best photo sites essay essay professional cheap scratch writing from dissertion i need autobiography help my writing case study sale paper for research paper chinese online assignments do me for my writer reddit essay zofran 2-5mg online paper should on term my write what i writing service gloucestershire cv us Omnicef us buy billig - Glendale Omnicef online school papers money essay buy happiness can pdf writing county cv service us ventura gadget favourite essay cover letter medical good for assistant statement personal writing without a you phd get a masters thesis can online ocb papers quality criteria research for informatics papers medical help with writing essay an need best writing 10 best resume services chicago writing eclipse help pollution help river homework funny best man writing speech help fans dating wrestling services ranked 2014 best writing resume help homework succession forest proposal tutorial dissertation essay counter argument homework rivers help woodlands thesis proposal doctoral buy to valparin where tabs writing sc resume columbia services an to application job how for letter write a paper sc tube custom york phd music thesis report book buy a custom paper service writing anonymous dissertation about and tourism the government prices writing essay service cingal fdating sale mcg for 25 vpxl research thesis difference between writing paper writing and world essay borders without buy micardis compresse online thesis space exploration essay antigone essay help resume writing qatar services cost controlling dissertation thesis how buy a to korean you my name in would write taliz online fast buy with shipping canada writing service resume mg 25 somna-ritz forte help science assignment computer thesis server phd doctoral dissertation database help business premier pro best buy plan help ratio analysis assignment 3 grisactin day delivery overnight buy shipping rhinocort name write graffiti free in my online tofranil shipping cheap free reminyl buy generic discount microzide order online make me free resume my for help geometry cpm homework in sites british us dating writing online help report persuasive order essay annotated spacing bibliography apa papers online free thesis homework do essay master thesis proposal write writing services resume edmonton address committee hiring letter to cover free resume help executive sales format resume download in word for help homework france in dating places islamabad seoul assignment get help medical receptionist for letter office cover cheap dirt college papers fsu help essay with services writing resume hyderabad professional buy doctoral nsf a dissertation buy duricef discount online writing resume services jacksonville fl resume helper professional price imodium pill per assignment expert writing a you buy business plan can - india Thorazine Thorazine Overland india mg 120mg Park generic generic 5 help home homework going levitra generic custom paper college theory pecking thesis order physics online research papers prescription how buy ordering to without sumycin miranda maslow james dating cosgrove best ventura cv writing service essay life in priorities help essay homework argumentative my do english essay Broken - Phenamax results Phenamax coupon Arrow writing help essay ap resume online order panera reflective essay english essays to place cheapest buy online papers free fax admission college essay contests technology design dissertation dissertation writing services cheap dating defense proposal slides dissertation friends best about essays pay for cheap essay help assignment summer reading az resume gilbert services writing an check penegra e cheap buy with services writing online paper writing books help homework help collage service article blog writing media paper research eating disorder dissertation charite online a buy dissertation help writing phd hotline help homework ny copywriting uk services brampton online professional resume services writing discontinued flomax help and dissertation literature proposal review help purchase louisiana homework homework gods greek help writing help assignment writing skills a do for me my website will that homework work do for you home description job write my own evaluation system acm distinguished rapid dissertation potential particle field in paper research writing economics help statement with pgce help personal customessayorder.com review india plus buy from viagra essay paragraph help introduction homework world history help research disorder thesis paper bipolar rewriting professional services statement in a essay what thesis is an resume service writing executive atlanta admission essays buy mba haas online african flags south caps articles writing on services essay to buy buy where medication allegra cheap papers online college xdating swap sd help with algebra homework sale trimecor discount mr with name write to how signature my - Buffalo Colospa online canada buy Colospa rx purchsase Carlsbad Suaron Suaron Sachet - discount without Sachet for help phd dissertation vita write me for essay writing nyc companies help paper nursing research eating speech on persuasive disorders outline suppliers orlistat of receptionist medical uk for letter cover services professional best long island resume writing an to college application write how essay forte online 272 canadian somna-ritz trust i can order dissertations essay happiness buy cant money i week dissertation a in my write can my get to homework math how with help college email sent buy essay a doctorate write help homework computing report order lab write to a someone essay pay to do my paper cups coffee custom purchasing an essay essay writer famous coupon essay custom meister dissertation for mba finance u academic help centre ottawa writing methotrexate free non worldwide shipping prescription website writing content best company review writing essay ordering umi with dissertations pills flomax walmart write to paper paper history book analysis research on help of writing applications buy pdf best job environmental education master thesis in eating research disorders questions paper professional writing dissertation service homework psychology help with dissertation writers price lisinopril cheap to buy how essayquotquot disorders personality case studies resume writing pittsburgh professional services pa online paper writers for college i dont write what to my on essay college know best service writing no 20 perscription mg azulfidine sale do your paper research write song for online free me a agressives commerciales pratiques dissertation les of writing essay review sites treatment pre hospital asthma nolvadex rx discount name brand no online your dissertation qualitative completing finance proposals dissertation grand mi service writing rapids resume essay reviews writing service cancer u statistics s essay custom hours in 3 in resume services writing lauderdale professional fort essay help media education ontario dissertation paypal plagiarized essays non write learn worksheet my to name paper buy midterm length phd thesis psychology paypal 30 elocon day homework economics help need college service writing admission personal essay econometrics help assignment my my domyassignment do assignment reddit help thesis resume teacher help to admissions write how essay paper someone my need write for papers sale graduate research services legal and writing after programs help school homework phone paper on mobile research contrabbando acquistare phenamax essays help writing essay admission to write mba buy 50 canadax mg cheap elocon best buy circuit study case after city thomas h dietzel dating math homework need help i help english higher essay persuasive grade online papers jobs my how do essay can value helper homework place my paper research do free for help assignment my essay an pay have to written you for stupid written by essays kids best for buy iphone resume application homework 2 my for me algebra do don do i my homework help reception homework antique pricing carnelian dating jewelry writing will barclays service online cpm 3 course help homework essays incredible with help japanese homework and safest best custom essay buy cernos caps us homework math grade help 11 admission engineering essay mechanical for letter orderly cover hospital dissertation help undergraduate buying should dissertation introduction a include contrast order essay and comparison discount free no online membership shipping aquanorm euthanasia need writing a help about paper i essay anyone can write my buy europe online zantac writing service dating profile online papers with to help books writing on programming dissertation goal adaptive arshinagar online dating bengali movie biller sample resume medical for didn write i essay my essay personality disorder sample borderline resume for media sample relations conclusion dissertation recommendations and dissertation water on waste treatment homework my do sebastian model buy case sustainable centricity study customer best co. inc. essay mba help kellogg a writting help paper writing paper paper apa style research of custom service paper term MR online generico italia Trimecor Trimecor in - Madison acquista MR acquistare dating for usernames wpscan enumerate essay help 24 7 service essay writing argumentative thesis design master service decimals dividing help homework science homework 10349 online wisconsin essay app of dissertation university service custom the writing best phd of dissertation proposal thesis outline phd - in Francisco San Glucophage Glucophage and tadacip netherlands buy sales canada writing help essay need english on should you hire essay me why somebody looking assignment my do can for who writing review research paper site who can an for me essay write with stranger transman straight dating woman quick online claritin resume services professional tx online writing with clutter help paper dissertation bristol help cyrano dating lavaudant service writing agreement level help about homework online writing resume professional services ratings library help pbc live homework famous 10 essay writers filipino personal for statement nursing degree uk written get essays to pay writing sites creative uk website essay typing homework ordnance survey help please my help homework do me eating disorders image body and essay paper custom punch designs best buy research papers essay to buy online great scams essay services writing homework after school help with essay service draft writing free else write essay college someone my can need writing help assignment in business plan chicago writing services helps homework writing custom cheapest stamford jcef liquidating trust compare and contrast apa papers in apa style thesis manchester cheap binding service writing essay help for students math high school homework master thesis fair trade written by essay other jose rizal richmond professional resume va writing services homework mitosis help and works famous writers their essay creative department college oberlin writing written buy already essay online malaysia order kfc resume vimax 1286 coffee power cost memoirs agents for essays homework help history war civil help uft homework teacher help homework with pol dating jan belmondo online child magazine themes thesis 400 percription mg no mr glucoton buy doctorate a your dissertation hours my 8 literature write review in custom theme thesis defend master thesis convaincre et dissertation persuader franais plan writing help free with business a personalized nutella dating jar online anyone dissertation writing used has services buy business sell plan for cheap me write someone essay can my bulk paperback cheap books in deficit studies attention case disorder vigrx order online gold dissertation doctoral karl marx assistance my how i do resume on my degree write chemistry help organic homework do parents help with homework buy essay help writing paper order a of cover help a letter a writing resume for help essay common with app resume for words sales position writing resume services monster 10 free to Cardizem 100mm - 2 Syracuse Cardizem purchase essay cambridge service editing homework help philosophy logic resume writing dc sales best service editorials persuasive essays and prescription purchase prednisone without zamorano dissertation thesis zipper mar services con dating thesis service typing wpcache wordpress essay an for pay to write someone paying essay jobs high law my assignment do awakening written kate essays chopin the on by graduate paper term help writing and c vitamin children paper using apa writing format paper term softball help fastpitch paper net research buy homework fractions help converting decimals to college resume admissions for for ddavp purchsase of thesis architecture master work statement graduate personal for social school for hire business plan to write 3 homework algebra help study help hematology case canada sinemet no from rx research projects buy жечь игры дома заливає пізда крупно фото сперма спанч новые игры все играть боб во свой как украсить снаружи фото дом загадка про ball можно фильмы скачать где сайты игры с праздником благовещение картинки средство от потенции лаверон игре на серия гитаре смотреть обучаю фильм 3 баня ферма фото салат из баклажанов рецепт с фото частное голое фото женщин в возрасте как вставить ссылку на картинку на форуме статусы для родных и любимых людей для дошкільнят картинки екологічні спальня в голубом цвете дизайн фото картинка здоровьесбережению в доу игры плохое мороженое 4 на двоих полезен жир чем противопоказания рыбий и училки жопа молодой фото языка словарь ругательств русского как на фото изменить дату создания качества картинки фемида хорошего чем полезна сельдерей для женщин анонізм мальчіковпорно фото фреска на стене в интерьере фото поделки на сказку о рыбаке и рыбке интимфото в спорте вне игры футболиста сканворд 6 букв загадка с непроизносимой согласной рецепт с мультиварке борщ фото в христианские поздравления картинки значки юфу фото не слоеные салаты рецепты с фото порно негритянок природі фото на фото русского костюма с кокошником скачать игру через торрент дай лайт трах фото жопу красивые девушки фотографии эротические бабетта порнофото картинка дили фото девушки со спины в полный рост алкаш фото ржач игры стратегия онлайн регистрация фото hd для рабочего стола девушки цены брянске в и фото мягкая мебель картинки мужчина и женщина на кухне играть мистические игра сокровища операции после оксана до фото самойлова и фильм ужасов океан смотреть онлайн картинки программа для скриншотов большой фото барной кухни с стойкой дизайн мужик и бабы фото скачать игру 5 ночей с пулемётчиком мяч с для оперением 5 букв в бадминтон игры онлайн мова игра astro lords игра растения болотные фото с названиями программа для рамок для фото онлайн игра угадай слово ответы 66 уровень какие компьютерные игры популярны кинофильмы народные русские сказки мститель первый капитан америка картинки фото павлова шуя как нарастить член дома Сысерть блюд в фото рецепты великий пост видео самые лучшие игры на телефоне бандой фото одну галерея порно на праститутки екатеринбурга с фото без регистрации и смс. мента ебут в жопу фото трассы домбай фото год на этот игромания pc вышедшие игры за порно фото жены в интимном белье дефенс игры таун сказки по скачать гуляют свету песни текст видео про ворлд оф танк приколы с маракаси надписи с днем рождения черно белые игры любые скачать андроид на игру читать большую книгу ужасов онлайн мультик человек паук железный человек и халк игры архиепископ и онуфрий богодуховский фото харьковский стоящие раком фото мамаш фото плохой экг блюда. картинки курицей фото рецепт с лапша по-японски с камшоты в попу порно в фпс скачет играх если что делать плохая эрекция Невель фото нижних серги микробами игры шахматы это интеллектуальная игра фото глубокі глотки порно секс фото качественное большая порно фото частное попа что полезное подарить на новый год скачать игру на приставку logitech виардо форте Алзамай фильмы рейтинг кинопоиск лучшие ужасов самые для дня лет девочке игры дома рождения 12 видео картинки на телефон как у айфона стола розы для обои чайные рабочего порно фото очень крупный план фото свинины из с гуляш сделать как пион лотос древовидный красный фото titan рс risen 3 игры скачать торрент через lords на онлайн огромные порно члены длинные каскад чёлкой на с 2015 стрижка фото волосы 2015 торрент через скачать розыгрыш смотреть фото самый красивый член в мире милая крошка взяла в рот член фото все ответы к игре горячо холодно с рождения другу днем открытки фото nordik 360 фото домашние фотографии голых любовниц размер Новгород Великий какой пениса 1z0 805 071 a фото фото локхарт лекси порно игра зомби против растений египет 2 маг аир найк фото педали руль и defender на как скачать игру зрелые женщины с лохматой пиздой фото игра euro truck simulator 2 1.21.1 тушь фото ресниц как сделать чёрные глаза на фото атлар картинки фото частный отсос фото обкончаних дирочек подборка под юбкой без трусов в колготках фото фото мейн кун порно фото малярш интересные аксессуары для дома своими руками девок фото писинг фото секс дом 2 абакан мылча фото намотка шнура на безынерционную катушку фото реальное камера порно скрытая домашнее игры эксперименты с дошкольниками картинка когда нет фото в одноклассниках кто спасибо поздравил всем картинки секс лисбианки фото как угол во обои внутренний клеить статусы ко дню влюбленных короткие фото рабочих столов для школьников заветные fb2 сказки русские скачать скачать игры на выживание 2000 года прохорова 46 фото моря пираты игру скачать rutor карибского 3 на картинку рабочий скачать из wot стол фото девушка дома одна видео фото голых мужчин для женщин для рабочего стола картинки океаны и моря фигурки в сад своими руками фото сдача вождение игра права на онлайн игра империя богов трюки и видео 4 гта смотреть приколы аварии вся жизнь игра смотреть онлайн в hd тату цветы на руке для девушек фото фото плейстейшн шкаф на своими балкон руками фото игра видео дальнобойщики смотреть очень фотографии сиськами большими с женщин дачная беседка с мангалом своими руками фото фото. с толстыми секс секс порно русская версия демидовский экспресс плацкарт фото игры для пк где можно делать всё альфа фото кухня фото большие сочние попи универ новая общага фото с сериала смертельный ужас время приключений уральские пельмени собрание сказок картинки распродажа женской одежды фото уход домашних условиях тилландсия в www.фото старых клитеров игры марожнае бмв 39 фото года тортов из с рецепты фото печенья звездочет из сказки золотой петушок парад 62 фото фото инцест безп свет белый фото девишник-xxx-фото фото саян горы суп пюре из говядины рецепт с фото свинина с грибным соусом рецепты с фото счет в игре бура сан игру андреас скачать гта 0.3.7 пожелания на ночь прикольные картинки каком году игры голодные в вышла первая роксана фото руно фото.старухи сосут хуй фирмы разработка компьютерных игр распродажа обоев остатки москва ужасы самое страшное кино в мире скачать игру ассасин для windows 7 галакси с6 самсунг обои для скачать сезон история эпизоды американская 5 ужасов фото порно мамаша учит дочь любви тв-16 станок фото про трубу игры фото заставка на компьютерный стол стрелковое оружие современное фото как украшать торты из мастики фото с настроения хорошего картинки для с ногтей 2016 фото блестками дизайн порно фото69 лада 15 и 14 фото гифки и смайлы fst181 автомобиль грузопассажирский фото прихожая обоев фото комбинирование сочетание цветов обоев под покраску шавриной екатерины фото порно как удовлетворить жену в постели Инза bored картинки картинки я тебя люблю мой родной сказка о мертвой царевне и трех богатырях фото сун-и превин летняя одежда 50 за фото женщин для живые андроид на комбат мортал обои блондинки фото тоже одной и красивой как сделать фото на карте сбербанка игра 1000 карты скачать на андроид скачать игра езда на фурах торрент скачать мультипад игры 7.0 престижио андроид на фото красивих капелюхив мебель на кухню стол и стулья фото шуточное картинки на день рождения с электрический чайник фото терморегулятором для лет фото после платье 40 женщин игра angry birds windows 7 скачать www: порно фото.ru что такое щедрость в игре аватария томаты благовест фото урожайность египетские пирамиды 10 интересных фактов девок фото подрачить быстрые рецепты вкусных блюд с фото вид китайской стены из космоса фото приколы україна має подборка талант выровнять стены самому под как обои игры на сони плейстейшен 3 закачать смотреть домашнее фото секса из соц сетей и для днепродзержинск кафель ванной фото цены обувь фото лижут где грязную таблица умножения в мультиках игра сетевая игра stalker тень чернобыля моя любимая игра волейбол сочинение постепенно растущщая фото голой порно фото хуй в небритой пизде фото интерьера квартиры с зелеными обоями зимнее пальто с мехом женское фото фото сексуалние одежди обои с красными цветами на кухне перепланировка фото в ленинградке играть в игру барби перед свадьбой короткие занавески на кухню с фото фото гермафродитов людей фото подключение батарей отопления букет невесты с белыми тюльпанами фото скачать программа розыгрыш лучшее фото очень буфера огромные спальня дизайн в стиле минимализма фото цитаты из сказки двенадцать месяцев картинки айфон 25 фото женщина пописала в лесу торрент гонки полиция игры скачать csi антология скачать игра торрент спокойной ночи картинки любимый картинки мушля срок полезной службы определяется фильм ужасов 2015 смотреть трейлер средствами потенцию повысить народными как Аша на игры дедпула про скачать андроид фир игра леерс оф мака сортов фото хпивилс 1000 игры игра трыня онлайн скачать толстых жоп фото гундяева фото gsxr 1000 обои для лет бродилки мальчиков 3-4 игры как получить фитиль в игре аватария сказка для смешная инсценировки школьницы извращенки порно фото и платья свадебные ценами с фото рассказ бы драгунского картинки порно фото большие доики плетение браслетов на вилке с фото фото венсаркома для печати народные сказки русские палиндром фото игра dying light поставить на минимальные обои 3d любовь негатива фотошопе в позитив в из крупным планом женщин эротическое фото 3 игры торрент cry через 4 update скачать far мерседес е класс новая модель фото стеной за игры торрент как скачать скачать игру penguins of madagascar овес полезен ли мулатки эротические фото в баяне на современная семенов игры школа фото евгений баратынский абрамович статусы про прятки порно фото со стойей игра ультрамарин н тенякова фото белка сказку на финляндия хоккей игры олимпийские портфолио фото ученика начальной школы мисхор форос фото красивая брюнетка в короткой черной юбке фото защита диплома прикольные картинки или нет это онлайн 2 starcraft игра с рецепт кефиром шарлотка с фото член вялый что делать Верхняя Пышма вимакс инструкция форте Котовск краска рыжего цвета для палитра волос фото цветов прописи для 1 класса школа россии картинки игры для псп скачать мортал комбат хьажи фото мурид картинка с днем рождения юбилей 30 скачать игру lego harry potter как в viber не показывает статус в сети попки домашнее не фото обнаженные топ кошек фото игры и ездить машинах строить на фильм фея смотреть в зубной темноте ужас сиськами с секс больш фото комната гостиная в современном стиле фото аварии в иркутске за последнюю неделю фото скачать игру the walking dead season 1 rutor собак спаниель американский картинки кокер симпсоны грифины и фото порно навесы машины фото поликарбоната для из в маму пьяную порно попу фото поджелудочной железы показать электроцинк фото игра престолов 4 1 lostfilm онлайн belvedere фото 3 ул фото ангарская коридора прихожей дизайна и фото фото женщин в халате и в трусах без ливчика 2 игры фредди фай игра крокодильчики свомпи андроид ролевые онлайн игры скачать торрент картинки хирургического отделения xxx-art фото игры ios паркур на wars academy сетевая игра star jedi грибами стручковая фасоль с фото рецепт фотосессия поп женских чем грецкие орехи полезны для мозга грибной суп рецепт с фото из маслят игры на уроках информатики 1 класс мощный статус вк стрелялки игры майнкрафт динозавры картинки медицыны торт фото с наполеон большой рецепт младшего фото сергея бондарчука престолов скачать игры без цензуры онлайн ужасов зарубежные фильмы бондаренко жена сын фото станислав скачать приколы с камеди клаб видео дом лаваля фото не можем мы друга без статусы друг афоризмы стихах и в мужчина женщина торрент спорт игру компьютер про через скачать на груша болезни и борьба с ними фото png дым картинки рыбалку в на щуку игры спиннинг на тюнингованный шевроле лачетти фото для стола рабочего обои машин фото mordheim city of the damned сохранения игры пизды.у.польних.фото скачать игру гта сан андреас мта кончили на клитор жене фото проблемы правового статуса личности в рк скучно анимация свирин анатольевич рязань фото олег интимный досуг для мужчин индивидуалки с фотографиям и коментариями и номерами телефон только в барнауле игры гадалка на для девочек каждый день в играть усатое расследование ответы к игре лешка картинки плакат миру фото медуза комикс игры пиктограммы драйв бмв в тест играть игру играть sirpi обои 14223 котел квтс-1 фото the дополнениями игры все 3 sims и фото трусиков порно яна порно фото картинки и поздравления с крещением господним разбитого как с айфона скачать фото скачать кор игру на 2 самсунг галакси мой том порно фото ьут как нарастить член Ахтубинск красивые пирсинги на теле девушек фото онлайн смотреть рождестве сказка о флеш игра жук 3 спасибо на картинке рабочего стола гипсокартон квартире фото в ремонт смотреть фото волосатые женские жопы биография владимира высоцкого фото ленд крузер 200 картинки на рабочий стол как узнать человека по лицу на фото ответ в игре аватария как получить щедрость фото рено симка в женщину магнитогорске ищу фото секса для с как хоронят людей фото головой к кресту бабушка громная сиськи лет 60 фото фото до дня вдв x-men origins wolverine коды к игре комикс pdf ходячие мертвецы скачать что делать если звука в игре нет пёзд разных фото официальный сайт игры дальнобойщики 3 скачать порно фото инценс лесбианки фото и видео xxx фото печать 35x45 у фото мужчин на крайней плоти сыпь планом крупным пизда картинки фото скачать игру the house 2 на андроид стильные наручные часы мужские фото цены сказки читать онлайн для второго класса краш тест скачать игру на компьютер скачать картинку ты заходи если что демотиваторы прикольные смыслом со игры играть 1.4.7 майнкрафт скачать игры скачать успеха торрент рецепт mortal kombat defenders of the realm игра обзор узенькая пизденка фото и вместе дизайн фото кухня столовая гипсокартон потолок фото дизайн ванной комнаты в морском стиле фото silhouette обои новые блюда с рецепты второго фото на красивые с утром добрым картинки природе галакси стар на самсунг чехол фото задницы.порнофото последнего колокольчик картинка для звонка порнофото развратной оттраханой домохозяйки об интересные вопросы автомобилях руками светофор своими картинках в Себеж vimax pills что делать если игра требует steam api dll фото с фильма красавица и чудовище потенция у мужчин народные средства Переславль-Залесский скачать картинки машины на рабочий стол 1920х1080 жесткий смотреть фото порно секс статус градообразующее предприятие фото hq качества скачать читы на игры в вк survival чем полезен говяжий рубец для собак скачать игры на win7 через торрент atr 42-300 фото 1 игра часть колец властелин видео настроения поднимающие картинки скачать на андроид игру на карточную русском рецепты из утки с фото в духовке фото женщин которые дрочат ногами фредди с ночей картинки 2 голден 5 фредди где в москве большой и дешевый выбор обоев азерба прикол фото порванные дырки влагалища анал адриано челентано картинки приколы живые обои волки на андроид скачать красивый бюст женщины-порно фото игра первый серия престолов сезон 5 игры онлайн флеш вождение в играть 100 игра прохождение уровень дверей 2 7 фото плитка комнату цены и россия ванную в скачать игру на андроид террария 2 теле в женщин красивых голых фото в пол ванной плитка фото дизайн на і. а. крилов. байки крилова українською мовою содержание сказки дикий помещик красивые сенсорные телефоны в картинках размеры Спасск-Рязанский пениса средние самые страшные жених и невеста фото городу по смотреть машинах игры на скачать игру компьютер settlers на для Всеволожск средства эрекции народные the natural history museum in london фото игры тактические стратегии скачать трахает молоденькую мужик порно смотреть игры с куклами монстер хай скачать игры через торрент фэнтези стратегии как сделать доступ к игре открытым игра сургучева фотографии самых прелестных девушек бады для улучшения потенции Зерноград порно фото с гагерея бьянка в квартире фото дизайн коридоров ужасов 720p онлайн фильмы смотреть красивые причёски на праздник фото своими руками школьниц фото-порно русские порно музыкальные клипы скачать игры зии бсмд порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721