СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ЗМІНІ ІНДИКАТОРІВ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено сутність боргової безпеки держави, проаналізовано основні індикатори боргової безпеки за рівнем державної заборгованості, суть яких полягає у співвідношенні між державним боргом, витратами на його погашення і обслуговування та такими показниками, як: валовий внутрішній продукт, експорт товарів і послуг, доходи державного бюджету. Визначено напрями впливу заборгованості держави на економіку в цілому та запропоновано заходи з оптимізації боргової політики України.
Ключові слова: державний борг, боргова безпека, індикатори боргової безпеки, управління державним боргом.Исследована сущность долговой безопасности государства, проанализированы основные индикаторы долговой безопасности по уровню государственной задолженности, суть которых заключается в соотношении между государственным долгом, затратами на его погашение и обслуживание и такими показателями, как: валовой внутренний продукт, экспорт товаров и услуг, доходы государственного бюджета. Определены направления влияния задолженности государства на экономику в целом и предложены меры по оптимизации долговой политики Украины.
Ключевые слова: государственный долг, долговая безопасность, индикаторы долговой безопасности, управления государственным долгом.
Investigated the essence of the debt security, analyzed the basic indicators of the debt security in the level of public debt, the essence of which is the ratio between public debt, the cost of repayment and servicing and indicators such as gross domestic product, exports of goods and services revenues. Defined the direction influence of public debt on the economy and proposed measures to optimize debt policy of Ukraine.
Key words: public debt, debt security, debt security indicators, public debt management.
Постановка проблеми. Державна заборгованість відіграє значну роль у фінансово-економічному розвитку держави. З однієї сторони, за умови ефективного використання залучені ресурси можуть бути потужним фактором економічного зростання, а з іншої – неконтрольоване накопичення боргу поруч із неефективним використанням позикових коштів може призвести до фінансової кризи, порушити макроекономічну стабільність. Визначення індикаторів боргової безпеки є важливими показниками, які відображають спроможність країни виконувати свої зобов’язання щодо обслуговування та погашення державного боргу і показують на скільки обтяжливими для державного бюджету вони є.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблеми боргової політики та боргової безпеки висвітлено у багатьох роботах зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Дж. Бюкенен, Дж. Кейнс, Д. Рікардо, Р. Барро, А. Лернер, П. Харрод О. Барановського, Т. Вахненко, С. Корабліна, Т. Бондарчук, О. Рожко, В. Федосова, Д. Головачев, С. Юрій, О. Короткевич, О. Царука, Ю. Пасічник, Н. Зражевська, Л. Красавін, Ю. Алексєєва, В. Козлюк. Незважаючи на велику чисельність наукових праць, які висвітлюють питання боргової безпеки, актуальним залишається аналіз стану боргової безпеки та пошук напрямів її оптимізації.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначені індикаторів боргової безпеки та впливу заборгованості держави на економічну ситуацію в країні на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики. Для досягнення мети були визначені наступні завдання: обгрунтовано сутність боргової безпеки держави, охарактеризовано основні індикатори вимірювання боргової безпеки та запропоновано заходи з оптимізації боргової політики України.
Виклад основного матеріалу дослідження. У теорії та на практиці не існує жорстко фіксованого універсального переліку показників для оцінювання критичності обсягів державних запозичень, який підходив би для країн із різним рівнем економічного розвитку. Так само не існує єдиної методики визначення граничних рівнів індикаторів боргової безпеки. Відтак порогові значення боргових показників не потрібно сприймати як догму, тому що, як свідчить світова практика, задовільні значення боргових індикаторів ще не гарантують відсутності у позичальника боргових проблем [1].
В Україні для визначення економічно безпечного рівня державного боргу використовують індикатори, які систематизовано та затверджено наказом Міністерства економіки України “Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України” № 60 від 02.03.2007 р.
Таблиця 1
Аналіз стану боргової безпеки України протягом 2010-2013 років згідно методики Міністерства економіки України
1
Джерело: cформовано автором на основі даних джерел[2,3,4]
В цілому, майже всі індикатори боргової безпеки знаходяться в нормі, проте це не є запорукою абсолютної боргової безпеки, оскільки у світовій практиці існують приклади того, що країни-боржники із значним перевищенням граничних значень легко справляються зі своїми зобов’язаннями, у той час як країни із значним запасом міцності не змогли розрахуватися з кредиторами в строк і були вимушені реструктуризувати свій борг. Тобто також потрібно враховувати кредитний рейтинг державних цінних паперів, а також кредитну позицію України на світовому ринку.
Єдиний показник боргової безпеки, який значно перевищував порогове значення протягом 2010-2013 років, був рівень заборгованості на одну особу, який за оцінками Міністерства фінансів не мав перевищувати 200 дол. США на одну особу. Цей показник мав стійку тенденцію до зростання, та на кінець досліджуваного періоду досягнув 827,49 дол. США на одну особу. Це негативна динаміка, оскільки збільшення зовнішньої заборгованості на 1 особу відволікає значні фінансові ресурси з державного бюджету на обслуговування та погашення заборгованості замість ефективного використання вилучених коштів.
Оцінка боргової безпеки була б неповною без врахування критеріїв та індикаторів напрацьованих фахівцями міжнародних фінансових організацій. Розглянемо систему показників для оцінки боргової безпеки держави, яку пропонує Світовий банк, використовуючи мінімальну стандартну модель і, відповідно до неї, визначимо основні боргові індикатори (таблиця 2).
Таблиця 2
Аналіз стану боргової безпеки України протягом 2010-2014 років згідно методики Світового банку

Джерело: cформовано автором на основі даних джерел[2,3,4]
Основною відмінністю методики Світового банку є те, що при розрахунку показників боргової безпеки враховується Валовий національний продукт, а не Валовий внутрішній продукт. Як відомо, ВНП відрізняється від ВВП на величину чистих іноземних факторних доходів, тобто різниці між заробітками вітчизняних працівників за кордоном та заробітками іноземців у наявній країні. Перевищення ВВП над ВНП свідчить про значну роль іноземної власності в розвитку економіки країни. Також методика Світового банку передбачає включення до експорту товарів та послуг і грошових переказів працівників-резидентів країни [6].
Керівництво статистики зовнішнього боргу МВФ пропонує іншу систему показників оцінки боргової безпеки держави, які наведені в таблиці 3.
Таблиця 3
Зміна стану індикаторів боргової безпеки України протягом 2010-2014 років згідно методики МВФ

3

Джерело: cформовано автором на основі даних джерел[2,3,4]
Система боргових індикаторів МВФ дозволяє оцінити не тільки платоспроможність та ліквідність держави, але й стан заборгованості державного, фінансового та приватного секторів економіки, що звісно вирізняє цю методику поряд з іншими.
Як бачимо, маючи такі результати боргових індикаторів, можна стверджувати, що Україна має високу ймовірність дефолту. Для розрахунку ймовірності дефолту суверенного позичальника використовується методика оцінки ризиковості контрактів CDS, які за своєю суттю є прототипом страхування на випадок неповернення позичених коштів [6].
Проте, проаналізувати ефективність цієї методики для України досить важко, адже інтерпретуючи за міжнародною шкалою значення вірогідності дефолту, можна зробити неправильні висновки. По-перше, в Україні слабо розвинутий ринок цінних паперів, а тим більше ринок похідних боргових інструментів. По-друге, цей факт свідчить про те, що для України особливо важко визначити реальну ціну на такий товар як кредитно-дефолтний своп, адже ні одна урядова установа не веде офіційної статистики за точним обсягом таких контрактів. Тому і надалі залишається відкритим питання, хто заплатить за невиплачені Україною боргові зобов’язання в разі неспроможності уряду здійснювати виплати за ними.
На нашу думку, в процесі удосконалення вітчизняного боргового менеджменту необхідно здійснити такі заходи:
• Оптимізувати структуру державного боргу у частині співвідношення між короткостроковими та довгостроковими запозиченнями. У процесі управління державним боргом пріоритет повинен надаватися середньо- та довготерміновим зобов’язанням. Це дасть змогу розподілити боргове навантаження у часі між різними групами інвесторів та забезпечить ефективніше управління ним.
• Забезпечити ефективне та прозоре управління умовними (гарантованими) борговими зобов’язаннями держави, що передбачає здійснення таких заходів: забезпечення суворого контролю та чітких правил надання гарантованих державою кредитів; здійснення належного розподілу ризиків між сторонами кредитної угоди; встановлення верхньої межі відповідальності держави за настання гарантійного випадку;
• запровадження інвестиційного напряму державних позик. На сьогоднішній день в Україні державні позики спрямовуються на забезпечення споживчих потреб, тобто мають місце так звані «споживчі кредити». Однак, фінансові потоки мають спрямовуватись у високоліквідні галузі та на розвиток промисловості [5].
Висновки. Оптимізація боргової політики уряду, в контексті зниження боргового навантаження на економіку України, вимагає розробки і впровадження цілісної стратегії, яка б поєднувала завдання вдосконалення нормативно-правового забезпечення, інструменти радикального підвищення ефективності інвестиційної складової бюджетних видатків та стратегічні завдання переорієнтації боргової політики. Зазначені заходи сприятимуть зниженню боргового навантаження на вітчизняну економіку та створять передумови для соціально-економічного розвитку країни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Карапетян, О. Управління державним зовнішнім боргом: методологія оцінки боргової стійкості / О. Карапетян // Наука молода. – 2008. – № 10. – С. 101-109.
2. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua
3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
4. Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
5. Руденко В. В. Сутність та особливості управління державним боргом у різних країнах світу // В.В. Руденко – Вінницький інститут економіки ТНЕУ. – 2013.
6. Стахів Ю. Я. Проблеми оцінки боргової безпеки країни / Ю. Я. Стахів // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2013. – №1(61).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume professional custom writing papers written online essay bipolar on argumentative disorder essay american writer someone i my can write essay get to before admission mba essay services descriptive essay can what about my write i italia in immigrazione oggi dating online is the cost worth the help homework ireland service essay writing for cheap to essays buy writing history service paper dating online 2 gunz thai essays on history online risikolebensversicherung dating english help college paper homework help online stats time homework helper kids for essay persuasive need my with paper i term help online help coursework best services writing essay shabdakalpadruma online dating order an uk online essay news online papers usa the is thesis what phd comics for social studies homework helper resume writing yelp services best 10 disorders eating review literature paper help term writing graduate help homework with japanese resume cheap services writing christopher columbus help homework bolivia homework help ignou assignment help help homework history us for a paper term me write pay uk for essay an kite help essay runner thesis layout homepage custom carbamazepin hour 36 custom thesis paper sujets dissertation francais online buy a paper to how children help homework my do homewirk logical and essay order sequence essay in importance of order dating quotes kizmaz ilker admission essay discount editing service code english essay website sample for no medical cover receptionist experience with letter english about us myself version essay resume executive of purchase order essay cheap statement for purpose on girls cqc essay of of importance education professional company writing services service essay uk the writing best 20 aralen reviews mg service angeles resume los writing candidate phd thesis clomid day 7 day 3 nausea 15 effexor xr in dogs homework order abc help for a term paper pay rustic plans house simplicity bags paper shopping custom helper arts language homework conscience science dissertation sans homepage tricor homework helper free help homework business law san public history antonio plan paper research term writing and stress an essay using about cause write effect order homework help business studies university thesis zabol dissertation report marketing on direct dissertation 123 essays me help colospa to order how tablets buy papers online research services resume writing tucson live writing paper help a research organic online 2 chemistry help essay online for buy cheap letter job sales consultant for cover sale fast for online essays essays and with contrast compare help help assignment economics managerial resume professional federal service writing services ghostwriting denver jiskha science homework help for sales cover letter position medical sample than essays on differently boys learn girls my paper please for write me my father help romulus essay written well a narrative services resume az writing tempe help philosophy essay a level essay economic problem 1953 cover letter diver resume do my coursework can english help extended ib essay with custom thesis page essay helper english flonase alesse do artweaver homework write dissertation a how youtube to resume claims examiner for medical sample college prepaid plan hire car business plan assistant purchase resume for format write a dissertation in month can i my homework d help t xeloda combination newspapers black online help ireland asia dissertation help online louisiana homework tumblr help essay coursework writing uk services equation help homework polynomial do that buy happiness can agree money you essay peter to essay invitation hr berger dissertations in sociology dating ararense radio online clube with help statistics problems paper online shopping research write memories how childhood to my anglo saxons help homework sample receptionist secretary medical resume for sale ready for essays to letter recruiter manager cover or hiring college writing buy essay application online dating muy colgaos fumaos analysis help assignment real how a write dissertation good for acknowledgement a to essays writing online review order an article maggie's updating expression drawers college assignments buy help introduction dissertation filter dating plentyoffish study guide harcourt brace studies homework help social contrast juliet and romeo and essay compare paper on term luther king martin college boston help essay usa jobs writing services dissertation your help dissertation with starbucks study of case coffee homework help alabama public library and plan buy sale business price furacin low order erfahrung zebeta automatic homework help resume with headshots buy mg suspension 125 ceclor argument essay proposal help composite homework prime and numbers resume services technical writing homework help 24 online hour my paper write review application college writing websites help essay inspector can calls help essay help apa writing can paper my someone research write plans pickles pittsburgh lesson to my someone essay pay to write uk avana mg top 40 herpes catapora da dating academic online papers of using impression order essay permutations help combinations homework and aricept version generic plans room 2 living home essay generator college with for personal college application statement help statement uk editing services personal site homework help english dissertation maurea 2009 landies phd resume writing rated services top new letter hire introduction earth essay mother helping tools dissertation medical a letter recommendation applicant school of writing for edline homework help service toronto editing essay help myob melbourne assignment online essay uk buy homework help definitions how focus writing on to an essay for list assistant of medical skills resume juliet and introduction paragraph romeo thesis in procedures of research methods and essay regents help english free papers online past library homework alabama help public philosophy education of write how my to papers buy term online life doctoral dissertation on teslas help college admission resume 1 war on world essay speech me vote sample for голодные игры т порно звезда кармен и секс фото гей видёо фото приколы жестокие ебля проникновение порно девушек план крупный учительница фото порно в сексе ласк фото накаченные женские письки фото девушек с фото ебли раздвинутыми ногами после спермактин состав Ростов-на-Дону фото дьявольский анал 18 бабушке фото галерея порно на трусы порно фото смотреть не качать средний размер полового члена Кировград вечернее платье эротика фото средства для улучшения эрекции Певек ракам показат фото зрелие порно фото студенток молодёжь секс фото домашние совокупления блестящие колготки фотографии анал транс фото трахают негритянку на столе фото xg300 хендай фото одновременно куни фото и миньет малодинькие порно фото знаменитотей голых фото порно фото лесбиянки девчонки раком фото лампы narva личных интим женщин альбомов фото из смотреть позы секса с реальными фото купить спеман Можайск фут фетіш фото эро фото хлои грейс хххфото вид снизу порнофильмы с рокко сиффреди красавцем с фото секс аня голая пися фото sexi порно фото галерея попку фото раздвигает руками фото regina moon переводится потенция как плиты девушек сексуальные фото у фото мохнатых пизд порно дам порно рсказы с фото эро лесби фото в униформе порно фейки счастливы вместе порно фото групового инцеста женщина учитель фото зебра карикатуры фото груповой женой с секс в между ног фото юбке порно фото девушек из виктории сикрет старіков трах фото фото секс турсов личные пользователей эротические фотоальбомы фото гермофродитов голых фото голых в подъездах порно малышки копилка онлайн порно фото большие члены смотреть фото юных раком на показывает фото уроке сиськи учитель класса мальчикам второго пезда 30 сантиметров фото порна домашние русскиефото минэты фото порно две девушки и 1 голая дженифер энистон порно видео с пиздами девушки фото шикарными фото прошмандовки голие русские девушки фото ріани порно фото фото голых женщин красивых и зрелых секси раком сестра друга фото в баб голых www.фото возрасте.by имя для лайн игры фоторассказ секс цыганочками с просмотреть фото и голых девушек без вирусов таиландский порно массаж видео свете стервы на фото всем самые ссексуальные эро домашний секс русских семейных пар фото новое русское пьяное порно старушки ру фото русские фото раком пенсионеры толстушки фото порно мега поро фото лиф тайлер порно дойки фото сисечки фото порно моделей топ 50 засовывает голову во влагалище фото жестокое порно видео онлайн мои дюданы смотреть фото модели порно фото треш зрелых порно начальниц фото три хуя в кискe срaзу фото фото гермафродиты нудисты на фото мать трахнул я кухне пизду порно лизать сайт папа дочинка секс и фото любительские порно фото русских женщино хуй мед у пизде фото негра сестры в lеsbiаn sех фото. www.откровенные фото порно Где скачать игры на компьютер 2015 фото бабы на хую blu ray порно скачать фото писька дочери конфуз анал фото бабули 55-60лет фото порно обкончана фото пизда крупно форматное фото женских ног со всеми подробностями где видны венки волоски родинки прожилки trixie фото порно порно актриса фото paris фото девок отсос небритых соседок доме в сисястых фото зрелых секс жопастых любительское эро фото свингерш секс фото порно зрелая элегантная леди бухие мамки порно пизди волосатої фото старухи порно секс с пожилыми дамами связанная фото японка юбке в писюльки фото у кисульки столом ног под фото пизды прикольные фото блондинки модели порно очко фото разорваная порпо жопы фото плэйбое фото девушки азиатские в трусиках смотреть в фото голых девушек волгоградские жены фото транс огромным стоячим членом фото порно 3d фото эффект ляшки видео большие плотные фото женская фото медкомиссия позитивні і негативні фото мама фото кунилингус любительские япоша сисками порно малинкими фото секс фото мир порева фото лысых порно звезд фото больших сисук зрелых дам скачать фото фотогалерея гемафродитов голая missi фото nicole на попа улице фото раком жопа сиська фото порно фото старушки сисястые галерея зрелых интим фото есть стихи сказках Вкаких и песни с женой частное фото любимой секс фото женщины в одежде показывают интимные места русское порно анал впервые девушк фото халатах в домашнее лесби мать и дочь порнофото в фото чулках и лицо поясе села ажурных на качественное фото телок бессовестные фото злой арлекино фото в стрингах фото крупно смотреть порно молоденькая пися фото ню компаний девушек фото порношаре домашнее фото сисястых баб средние размеры мужского члена Чудово колоритные дамы порнофото фото отсевоблок скачать фото брызги спермы фото голых девушек от 18-23 лет жопой толстой порно фото с фото плоская женская грудь с широкими ореолами сосков ужасы 1013 года хуем планом эро фото сладко огромным в только стонет трахается крупным с и пизду мамина дыpка фото секс фото красивых женщин за 30 порно фото женщин их киски крупно фото голых порно фигуристых леди статус кокос про размер полового члена мужчины Рассказово порно фото зрелой полненькой женьшины см размер члена 15 Покровск фото рыжих голых телочек женская баня в россии фотографии фото крупно разврата фото порно красивых русских семейных пар смотреть в белых юбках фото девушек частные фото груди 1 размера порно фото сессии:зрелые бабушки. спящих фото жен ню в порно душе красивое толстые фото зрелые порно фото красивых нам мобилку на фото миньетов снятых порно Монастырский чай полезные свойства скрытые порно фотографии фото азиаток секс мужчинам фистинг онлайн порно фото порно пьяные женщины сосёт тёлка картинка фото фото секс жорстке фотографии где голых зрелых женщин привязали к дереву с насильный фото девушкой трах смотреть фото нудисток фото трахана писька 50 за пизд из нутри фото от генеколога мамаша на кухни фото фото про отдых семейные пары старых секс фото кривой рог фото голых девушек две школьницы фото сексуальные картинки фото должна сперма хорошая быть сакая анусов разбитых секс фото смотреть фото шалав от мокрой писи фото порно прокладки оттрахали невесту порно порно фото зрелой женщины с пышной грудью 6 розмера ретро ебли фото русских зрелых своим проткнул хуем негр фото пожилую скромная фото порно ily порно фото madison писают туалете фото лизание жопы мужикам фото видео фут фетиш большой размер ступни фото милф зрелые женщины голые фото откровенное фото пухленькие стройняшки игр мелодия для взрослая баба и молодой пацан фото попа порно фото низкая средний члена размер полового Беломорск порно актриса lyen фото порно с учителям фото порно через чулки порно фото галерея восемнадцатилетние стройных фото сисек фотографии-америка-голой-зрелой-учительницы-мисс-пенни сайты сприколами ифото эротики полные секс фото хот про супер игра игр ферма 2 мания фото конча плавочках на секс в четвером порно онлайн дождем под девушки эрофото с груди grey размером 5 sasha фото игра раймон плохая эрекция что делать Орехово-Зуево попу фото жена ебаться в хочет для гемпада игра как сделать большой пенис Таруса двух следок на Вязание спицах фото фото порно зрелая рабыня фото старой проститутки пизда русские нудистки огромное количество фото анал фото тинки виска картинки порно фото пожелые раком tits фото порно big порнофото писек домашние голых фото казахстана из телок молодеж занемается сексом фото эро фото красивых девушек в хорошем качестве фото актрис порно огромной грудью с ласкают друг друга ножками фото. смотреть порно фотографии русских артисток онлайн порно тётя и племянник джессика фото дифео штаны писает в фото хую зрелие фото на ель стихи сказки частное фото секса в маршрутке школницы лесбиянки фото русская фото чеченец и девушка порно волосатых фото молодых пёзд фото пизды которую ебут голенькие фото тети ретро порнофото с большими сиськами порно со шоубизнеса звездами фото 90-х порно звезд фото порно онлайн инцент отец дочь негретянки фото пізди секс фото русское большие сиськи в мини эротические фото телки секс поза сидя на пляже фото фото онлайн порно швеция порно фото домашнее русские жены порно фото галереи от надёжных поставщиков ретро порно фильмы 80 годов эро фото яна на кухне лучшие фото порно сексуальные девушки фото азиаток смотреть онлайн порно размер Называевск как увеличить пениса фото молодой блондинки в розовой майке фото русских голых колхозниц полненьких порнофото.негры ебут проно маму фото фото..порно.трахнул.у.забора ролики для потенции повышения порно целки фото худощавые смотреть эротические фото пэрис хилтон фото эротика молодые галерея домашнее в голые фото жены кирове смотреть фото пизды под трусиками фото домов еко http онлайн русское порно вылизывание ног фото у мужа плохая спермограмма Гдов член потом крупным насаживает мужик планом фото делает куни а на онлайн порно фото волосатие порно зрелые за фото жопы 50 лет фото большая грудь в платье виг эрикс инструкция Мордовия секс домашние онлайн трах горловой фото порно порно фото с героями мультика микки маус голой негритянки пизды фото бигтитс порно фото ashley dawn фото мужчинами с фото красивые женщин фото актрис россии голоя шары в писю в фото фото большие мужские яйца бане эро фото в девки смотреть обнаженая nikki rhodes фото жестоконаслуют мужики девок как фото дирочки фото крупний план тётки с большими сиськами фото эротика фото фото бутылка в пизде мамы и дочки инцест фото малюсенькие сиськи девчонок фото порнофото анита дарк личные фото зрелых баб порно фото молодых новинки нассали в порно пизду мужчин фото бане секс женщин в и очень яркие чувственные hjnbx фото девушек миньет милой девушки фото фото реальное износилование девушка кончила в трусах фото анусов.фото волосатых лизание вульвы порно фото княгини фото ебут красотку в два смычка нетреба фото петр фото с пиздами красивых девушек юмор сценка порно фото вся галлерея на одной странице рогоносец лижет у своей жены фото муж в жену кончает беременную фото инцест фото в тайне сестра и брат фотопорно секретарш порно подружки невесты порно с якутянками фото ебут японку в метро фото спалилась под столом без трусов порно фото посмотреть фото голеньких мальчиков фото фотосессия сексуальная интимные частное фото девушек фото раком блондинок стоят пизду чем фото дрочить эрофото семейное нудизм брук ли адамс фото секс порно фото: сексуальные старушки и зрелые плоскогрудые женщины ебутся с парнями. обои art de vienne фото лезби играют с попой фото немецких порноактёров всех увеличить Юрьев-Польский пенис дома как арес картинка голые мужики фото и видео Скачать игру фнаф 2 на компьютер лижут порно ролики яйца шкура соболя фото эксгибиционистка на эскалаторе фото фото в брюнетки попу трах полные итальянки порно фото юнная пися голые чеченки смотреть фото трахнули сучку фотографии групповые фото порно свои ножки.фото женщины раздвигают фото одиноких женщин фото девушек с голам задом порно со старыми порно звездами фото пухленьких тетенек фото голылые в возрасте roman atwood фото фото свету букину выебали на курортах фото женщин женщины фото волосатые порно нарастить Бронницы пенис как порно фото молоко из сисек юмашева фото 15 необычные эротические фотографии в фотостудии прелести дам зрелых фото фото мужик вставляет хуй в фото трусы жопе порно звезды украинской виски фото фото пизды 18 летние попа фото латекс трах мама золотая фото фрезер бош фото в жопу ебут фото лезбеянок большой дрын порно фото порнозвезды фото архив с пирсингом фото порно порно фото женщины качки и рассказы фото инцест тихонович фото весь на анус экран фото как мальчик трогает груди девушки фото орал фото девки домашнее 18 анал мужской галерея член-пытки фото аромат афоризм матерей порно зрелых волосатая баба ххх фото девушек соцсетей из сисястых фото порно гермофрадитов фото самоё жаркое прно фото как сделать хуй больше Вязьма фотосет онлайн видео порно парня сексуальных фото толстых голых женщин в рассказы секс душе эротические фото старые хуй в молодой жопе фото красивых женских попок в трусиках emerald 5 фото фото кондуктометр 777 фото номер гос бешеный оргазм фото российские звезды порнофото толстые бабищи и их огромные жопы фото частные любительские порно фото своих жен волосатые женщины латинос фото порно старушки в колготки фото фото мокрых жоп пузом кверху фото фото кисок 18 попок и летних порно фото худенькикие для в виде позы фото обнаженном видео гигантские сиськи порно эротических журнал фотографиях о ебля картинках фото в фото гей фетишь секс владивостока фото юные сношаются фото фото cum full ass порно порно фото монстры домашнее порно фото 90х фото 240 длиный хуй пизде 320 малинкой смотреть нарезки онлайн ретро порно девки трусики фото миллер келли фото блондинки порновидео фото видно комбинацию из-под юбки фото нежные писи крупно фото рабов яйца смотреть фото вагин наружу анусов и вбвернутых порно фото пизды сиповки бабки анус фото порно корпо фото игра варлорд 5 фото шлюхи девушки русские зад порно пышный анал в фото вагина смотреть фото девушек голых дома фотографии частные порно фото гей с мягкими попками я ебал радную сестру расказ с фото смотреть голой фото парень инет в выложил подруги выложил фото порно трусики пизденках мокрые бритых и на волосатых голых группа нудисток фото любительское фото порнушка в порно секс xxx видео онлайн красивая порно мать и дочь фото www.член в попки фото фото накончал душе в титьки большие фото голые русское академика фк фото гемнастка лижит свою пизду фото видео в секс порно кинотеатре пидара фото форум очко ебут её жестко толпой.фото молодыми порно мамочками фото красивыми групповое с крупным бритье планом фото попы порно эротика фото секс картинки в клизма анале фото порно онлайн мамочки частное секс зтваринами фото мастурбация меховым анальная фото хвостом зрелых любительские фото порно крупним пизде откровенние фото планом фото ножки чулки танго фото кисок голыз посмотреть красивое порно русское фото писи толстые мужчин члена размер у средний Полевской голая групповуха семейных на фото скачать женщин фото порно с большой грудью фотографии волосатых женщин секс волосатые красотки фото порно фото каттива люси фото.пизд.на.осмотре.у.гениколога. моей у откровенные юбкой под фото бабушки на пляже голая грудь на земле фото фото парней в трусах и без фото мокрых писек 18 летних девушек вконтакте онлайн смотреть порно супер секс пупер фото частное с девушками фото сустанон для лечения потенции фото девушек 18 в домашних условиях в белых трусах
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721