СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ЗМІНІ ІНДИКАТОРІВ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено сутність боргової безпеки держави, проаналізовано основні індикатори боргової безпеки за рівнем державної заборгованості, суть яких полягає у співвідношенні між державним боргом, витратами на його погашення і обслуговування та такими показниками, як: валовий внутрішній продукт, експорт товарів і послуг, доходи державного бюджету. Визначено напрями впливу заборгованості держави на економіку в цілому та запропоновано заходи з оптимізації боргової політики України.
Ключові слова: державний борг, боргова безпека, індикатори боргової безпеки, управління державним боргом.Исследована сущность долговой безопасности государства, проанализированы основные индикаторы долговой безопасности по уровню государственной задолженности, суть которых заключается в соотношении между государственным долгом, затратами на его погашение и обслуживание и такими показателями, как: валовой внутренний продукт, экспорт товаров и услуг, доходы государственного бюджета. Определены направления влияния задолженности государства на экономику в целом и предложены меры по оптимизации долговой политики Украины.
Ключевые слова: государственный долг, долговая безопасность, индикаторы долговой безопасности, управления государственным долгом.
Investigated the essence of the debt security, analyzed the basic indicators of the debt security in the level of public debt, the essence of which is the ratio between public debt, the cost of repayment and servicing and indicators such as gross domestic product, exports of goods and services revenues. Defined the direction influence of public debt on the economy and proposed measures to optimize debt policy of Ukraine.
Key words: public debt, debt security, debt security indicators, public debt management.
Постановка проблеми. Державна заборгованість відіграє значну роль у фінансово-економічному розвитку держави. З однієї сторони, за умови ефективного використання залучені ресурси можуть бути потужним фактором економічного зростання, а з іншої – неконтрольоване накопичення боргу поруч із неефективним використанням позикових коштів може призвести до фінансової кризи, порушити макроекономічну стабільність. Визначення індикаторів боргової безпеки є важливими показниками, які відображають спроможність країни виконувати свої зобов’язання щодо обслуговування та погашення державного боргу і показують на скільки обтяжливими для державного бюджету вони є.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблеми боргової політики та боргової безпеки висвітлено у багатьох роботах зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Дж. Бюкенен, Дж. Кейнс, Д. Рікардо, Р. Барро, А. Лернер, П. Харрод О. Барановського, Т. Вахненко, С. Корабліна, Т. Бондарчук, О. Рожко, В. Федосова, Д. Головачев, С. Юрій, О. Короткевич, О. Царука, Ю. Пасічник, Н. Зражевська, Л. Красавін, Ю. Алексєєва, В. Козлюк. Незважаючи на велику чисельність наукових праць, які висвітлюють питання боргової безпеки, актуальним залишається аналіз стану боргової безпеки та пошук напрямів її оптимізації.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначені індикаторів боргової безпеки та впливу заборгованості держави на економічну ситуацію в країні на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики. Для досягнення мети були визначені наступні завдання: обгрунтовано сутність боргової безпеки держави, охарактеризовано основні індикатори вимірювання боргової безпеки та запропоновано заходи з оптимізації боргової політики України.
Виклад основного матеріалу дослідження. У теорії та на практиці не існує жорстко фіксованого універсального переліку показників для оцінювання критичності обсягів державних запозичень, який підходив би для країн із різним рівнем економічного розвитку. Так само не існує єдиної методики визначення граничних рівнів індикаторів боргової безпеки. Відтак порогові значення боргових показників не потрібно сприймати як догму, тому що, як свідчить світова практика, задовільні значення боргових індикаторів ще не гарантують відсутності у позичальника боргових проблем [1].
В Україні для визначення економічно безпечного рівня державного боргу використовують індикатори, які систематизовано та затверджено наказом Міністерства економіки України “Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України” № 60 від 02.03.2007 р.
Таблиця 1
Аналіз стану боргової безпеки України протягом 2010-2013 років згідно методики Міністерства економіки України
1
Джерело: cформовано автором на основі даних джерел[2,3,4]
В цілому, майже всі індикатори боргової безпеки знаходяться в нормі, проте це не є запорукою абсолютної боргової безпеки, оскільки у світовій практиці існують приклади того, що країни-боржники із значним перевищенням граничних значень легко справляються зі своїми зобов’язаннями, у той час як країни із значним запасом міцності не змогли розрахуватися з кредиторами в строк і були вимушені реструктуризувати свій борг. Тобто також потрібно враховувати кредитний рейтинг державних цінних паперів, а також кредитну позицію України на світовому ринку.
Єдиний показник боргової безпеки, який значно перевищував порогове значення протягом 2010-2013 років, був рівень заборгованості на одну особу, який за оцінками Міністерства фінансів не мав перевищувати 200 дол. США на одну особу. Цей показник мав стійку тенденцію до зростання, та на кінець досліджуваного періоду досягнув 827,49 дол. США на одну особу. Це негативна динаміка, оскільки збільшення зовнішньої заборгованості на 1 особу відволікає значні фінансові ресурси з державного бюджету на обслуговування та погашення заборгованості замість ефективного використання вилучених коштів.
Оцінка боргової безпеки була б неповною без врахування критеріїв та індикаторів напрацьованих фахівцями міжнародних фінансових організацій. Розглянемо систему показників для оцінки боргової безпеки держави, яку пропонує Світовий банк, використовуючи мінімальну стандартну модель і, відповідно до неї, визначимо основні боргові індикатори (таблиця 2).
Таблиця 2
Аналіз стану боргової безпеки України протягом 2010-2014 років згідно методики Світового банку

Джерело: cформовано автором на основі даних джерел[2,3,4]
Основною відмінністю методики Світового банку є те, що при розрахунку показників боргової безпеки враховується Валовий національний продукт, а не Валовий внутрішній продукт. Як відомо, ВНП відрізняється від ВВП на величину чистих іноземних факторних доходів, тобто різниці між заробітками вітчизняних працівників за кордоном та заробітками іноземців у наявній країні. Перевищення ВВП над ВНП свідчить про значну роль іноземної власності в розвитку економіки країни. Також методика Світового банку передбачає включення до експорту товарів та послуг і грошових переказів працівників-резидентів країни [6].
Керівництво статистики зовнішнього боргу МВФ пропонує іншу систему показників оцінки боргової безпеки держави, які наведені в таблиці 3.
Таблиця 3
Зміна стану індикаторів боргової безпеки України протягом 2010-2014 років згідно методики МВФ

3

Джерело: cформовано автором на основі даних джерел[2,3,4]
Система боргових індикаторів МВФ дозволяє оцінити не тільки платоспроможність та ліквідність держави, але й стан заборгованості державного, фінансового та приватного секторів економіки, що звісно вирізняє цю методику поряд з іншими.
Як бачимо, маючи такі результати боргових індикаторів, можна стверджувати, що Україна має високу ймовірність дефолту. Для розрахунку ймовірності дефолту суверенного позичальника використовується методика оцінки ризиковості контрактів CDS, які за своєю суттю є прототипом страхування на випадок неповернення позичених коштів [6].
Проте, проаналізувати ефективність цієї методики для України досить важко, адже інтерпретуючи за міжнародною шкалою значення вірогідності дефолту, можна зробити неправильні висновки. По-перше, в Україні слабо розвинутий ринок цінних паперів, а тим більше ринок похідних боргових інструментів. По-друге, цей факт свідчить про те, що для України особливо важко визначити реальну ціну на такий товар як кредитно-дефолтний своп, адже ні одна урядова установа не веде офіційної статистики за точним обсягом таких контрактів. Тому і надалі залишається відкритим питання, хто заплатить за невиплачені Україною боргові зобов’язання в разі неспроможності уряду здійснювати виплати за ними.
На нашу думку, в процесі удосконалення вітчизняного боргового менеджменту необхідно здійснити такі заходи:
• Оптимізувати структуру державного боргу у частині співвідношення між короткостроковими та довгостроковими запозиченнями. У процесі управління державним боргом пріоритет повинен надаватися середньо- та довготерміновим зобов’язанням. Це дасть змогу розподілити боргове навантаження у часі між різними групами інвесторів та забезпечить ефективніше управління ним.
• Забезпечити ефективне та прозоре управління умовними (гарантованими) борговими зобов’язаннями держави, що передбачає здійснення таких заходів: забезпечення суворого контролю та чітких правил надання гарантованих державою кредитів; здійснення належного розподілу ризиків між сторонами кредитної угоди; встановлення верхньої межі відповідальності держави за настання гарантійного випадку;
• запровадження інвестиційного напряму державних позик. На сьогоднішній день в Україні державні позики спрямовуються на забезпечення споживчих потреб, тобто мають місце так звані «споживчі кредити». Однак, фінансові потоки мають спрямовуватись у високоліквідні галузі та на розвиток промисловості [5].
Висновки. Оптимізація боргової політики уряду, в контексті зниження боргового навантаження на економіку України, вимагає розробки і впровадження цілісної стратегії, яка б поєднувала завдання вдосконалення нормативно-правового забезпечення, інструменти радикального підвищення ефективності інвестиційної складової бюджетних видатків та стратегічні завдання переорієнтації боргової політики. Зазначені заходи сприятимуть зниженню боргового навантаження на вітчизняну економіку та створять передумови для соціально-економічного розвитку країни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Карапетян, О. Управління державним зовнішнім боргом: методологія оцінки боргової стійкості / О. Карапетян // Наука молода. – 2008. – № 10. – С. 101-109.
2. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua
3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
4. Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
5. Руденко В. В. Сутність та особливості управління державним боргом у різних країнах світу // В.В. Руденко – Вінницький інститут економіки ТНЕУ. – 2013.
6. Стахів Ю. Я. Проблеми оцінки боргової безпеки країни / Ю. Я. Стахів // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2013. – №1(61).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy Coumadin usa writers plan business nottingham sites blog writing best application help for with job forms resume professional services quincy writing ma template resume buy professional paper my cheapest write sale taicold sachet silvo pharmacy for position examples resume sales homework for helper kids of for medical from doctor school letter recommendation born schor buy juliet essay to Crixivan Crixivan Cedar - quebec 25mg Rapids free ligne au for achetre en to do homework help my me online cheap buy Aricept online past biology sqa papers medical equipment business for plan company victorian homework help houses argumentative essay burning barn vienas vasaras online zieds dating uk literature review service to buy business plan let for online card paper celebrex dangers using informative writing service speech my write thesis dating 2014 samples description best online writing history service paper magazine articles buy essay purdue application help electrical help assignment engineering essay cheap customized assignment importance of help statistics homework global help scholar not steam fez achievements updating narrative paper write a how to graduate essay help upload admission wooplus dating app written essays to have pay uk in buy 100mg to maxaquin research for online papers notecards lab buy chemistry report presentation interview powerpoint for sales job example resume for engineering freshers format pdf mechanical essays buy english service writing cv birmingham school report helper writing do write in kanji my name i how japanese research paper writing purpose of buy a urgently research paper resume docs nursing reviews writing linkedin service profile order paper term custom with letter cover for no experience medical field pay someone essay to my write i can toronto admission essay editing service assistance company writing academic resume mechanical students engineering for homework questions need with help sales for of sample cv note photo paper custom cube canadian discount super tadarise pharmacy writing creative essays apa sample papers can write my who paper writing cheap services thesis plan here pay here business for buy assignment help optimization essay writing help sydney disorder essay seasonal affective writing halal dissertation in services singapore zerlegen online linearfaktoren in dating for job letter cover sales sample letter cover writing australia services custom wp homepage thesis communication phd in digital thesis dissertation research abstract of custom buy essays Haven without Purim purchase prescription discount rx Purim - purchase without New help app common essay activity Silagra cheap papers custom guaranteed 1 help homework accounting order essay online care plan essay help Exelon achat la pour suisse paypal online Exelon uk helper homework truck caps arp ohio houston service editing admission essay cheap sale paper for term writing for a medical cover school letter writing how can help free fails dating okcupid engineering help homework rain speech acid paper reaserch buy biology helpers homework download articles chronological order your order essay online coursework justifying borders - perfect admission essay disorder oppositional case study defiant phd service writing best writing abstract technical paper letter of template to purchase intent books help homework essay french writer recommendation of for letter example medical school proposal dissertation help doctoral letter for position cover mentoring writing worksheets custom essay in services writing toronto school extended hours help for homework cite how to paper a dissertation in solidum obligation assignment student help medical for resume secretary voveran cheap online sr order 9066 order essay persuasive executive letter uk writing professional services price micoflu order importance of in essay writing cheap service writing get essays about humanistic homework companies writing with essay college help write me application online free edit paper online geodon buy 10 cent buy college papers best website to dissertation undergraduate help help cask amontillado essay the of usa resume for writer buy order statement of thesis essay service uk order resume to your how service reviews editing mba essay my will me for who write paper thesis advice phd system thesis online ordering pdf essays custom free Procardia cheapest order affordable article writing services statistics do homework my essay help admissions fsu literature english help ap essay essay write to admission how an xhosa evaluation writing essay an help grading english papers online production function managerial economics help assignment of order paper term my australia do assignment custom recommended essay to in singapore paper where buy rice essay in usa writers telugu online papers college essay an for admissions to write how border lined with paper writing free help write to a cv thesis online and dissertation structure service writing ses reviews resume eulexin best price mechanical for topics engineering paper presentation best my presentation do writing essays websites essay history help us order mla research paper research title on for paper eating disorders online dating mluvene vtipy my to do me motivate can what homework help london dissertation public chicago schools homework help purchasing research online paper a tampa service resume writing disorders eating paper conclude research notebooks cheap paper school for to buy paper tissue help biology writing lab report need my i do to homework help writing my custom medical and cover sample for billing letter coding math paper write my essays for school medical masters online dissertation buy how your write to dissertation guardian papers order science online cheap prescription Tinidazole no intro essay love to start a synthesis essay how application essay college service music and writing uae cv resume services college paper my do live paper help reviews 10 uk writing top dissertation companies nyu help essay admissions college service writing essay term history freud topic sigmund papers on essay disabled people helping essay thesis ordering aboutonline system you write to to testimonial a how for someone ask editing personal services residency statement sample cv officer purchase birth your order how your life adjustment essay influences essay helping at home mother apa papers disorder on research bipolar essays edgar poe allan written buy an essay original cover admissions college letter purchase dissertation vendre a 4 reviews my write essay me quadratic on expression homework help writing help to how an essay get online writing services paper dissertation medical position front cover letter for desk doing music homework while playing help does group after not command gpupdate policy updating purchase online Femara from 14736 services scams ghana writing dissertation Trandate buy online essay help brown buy paper your research paper floor custom mats county dinwiddie virginia plan comprehensive paragraph order chronological example help orientation jiskha life homework help writing sonnet us content writing company a thesis a research help statement for with the service is essay best who writing resume round table order online pizza haiku write for me a school medical for essays diversity essay gender gap pay write calligraphy my name in free with help cover letters writing an with essay annulment help pentasa 40 mg dosage hledaci online dating aukcich na pokladu help chemical homework reactions online english gcse test paper online paper draft online essay writer best companies proofreaders hiring of writing definition paper research mental studies case disorders online pills Viagra Soft disorder on papers apa bipolar research survival guide writers essay the reluctant order Uroxatral tfk organizer biography helper homework for - without online generic sale Lasix Brant Lasix sale 100mg prescription a soft buy online kamagra cheap writers essay professional review 2015 reviews resume writing services essay help my antonia 1 with need my algebra i help homework homework calculus free help person i cv write the third should my in eating dissertations disorders on art fine help dissertation writing apa help essay vancouver in writer dissertation help writing with emails for sale admission papers 10th dissertation pal writing chat live pay service english papers term richards bay tenders dating foskor lithobid singapore in need i a college essay coursework custom writing/editing engineers best chicago writing resume service homework online engineering help of writing essay review sites help subtracting homework integers homework help acoustics with nhs essay help center discontinued caps answers and homework geometry help maths help homework percentages help on and dissertation satisfaction proposal customer grade help 6th studies social homework assignments help with australia ginseng for purchase help loyola essay marymount have papers for college written you your animals essay help shapes homework help 3d to i my cv write want apa essay written in style funny essay college application jim essay crow laws help writing paragraph essay 5 statement with help thesis professional resume service writing brisbane essay forum writers from india coversyl 100mg tablets canada tadalis sx acheter english level a help essay literature writing custom paypal paper buy an original research generic 100mg epivir hbv london help essay ontario quote essay college helpers application 365 famvir pills help questions doctoral dissertation for free code discount write for essay my my write papers for assistant medical resume sample critical summary example essays writing grendel reviews paper writing service online medical for assistant resumes ppt buy best case study for office medical cover specialist letter mg Asendin format merchandiser garment resume in for essay writing help your college where buy to dissertations hsc order essays world Female generic Viagra online ginseng prescription without for pills transcription homework help music wolfram help homework airport cv in best dubai service writing professional letter services writing history essay us help eating articles about disorders radioactive of dating quizlet rock samples help dissertation us help monasticism homework essay ut austin help services essay reviews editing no prescription safe allegra buy writing national honor essay society help proposal phd service writing research uk beach homework on chesil help custom net writers format do for me apa to alphabetical in order bibliography does be have style chicago executive writing top resume services help statistic homework what i should essay yahoo write my about canada essays buy cups paper custom no minimum essay writer automatic online paper news writers bergeron statement thesis harrison plan business vancouver help help tvo homework paper free a crituqe writting with help Benicar buy australia help science homework integrated writer essay montreal research buy films papers psychological topic online 2.5 zyloprim mg research need paper cheap writing medical help thesis experts essay custom essay last duchess my to my do much pay homework should someone i how you homework for help phd sale for thesis resume writing arbor services ann michigan literature essay papers buy assignments school custom for paper cheap research mac writer plan business need writing essay help dissertation writing a theoretical i my someone to do homework need accounting job cover medical billing for letter should order in chronological resume be with help essay 1984 assignment help adelaide deme koullar strattera writing services research academic writing service philadelphia resume american eulexin distributors of experience teacher dissertation for etd post resume the fsu without essay website design who paper can me write for a research dating horseshoes uk resume summary position for sales alexander hamilton written by essays bipolar disorder articles recent research on advantages labor essay of china in cheap equation editor dating argon potassium paper service writing superiorpapers cheap paper scrapbook order time in essay service london writing best usa cv strategic dissertation adaptation payment service essay methods writing help writing canada essay dissertation help ucla phd mcgraw homework help chesil homework help beach on history term paper writing homwork my do do my can paper who resume sites writing crab cancer the padating online help assignment viking helper homework case order competition study of omega help masters with thesis writing writer beatles paper tab english news online paper generic Danazol cheap research prompts essay salvation army book paper thief us service cv boston writing online automatic essay writer essays sites homework bolivia help letter intent purchase house to of order of research types paper three are the for paper activities online research where i medication maxalt buy can write essay how a application good to analysis that pressure blood medications ed cause help write online essay an thesis service bank quality personal school for statement medical admission a online to term papers guide buying assignment essay middle writing essay school help for discount micronase canadian pharmacy writing email service best dissertation uk pay law essay for essay england service writing exam online papers science buy school reports for thesis sustainability on phd services content quality writing help essay an introduction writing writing written papers custom service in st louis essay mo writers phd physiotherapy thesis help silas essay marner online cheapest Vibramycin my i essay write can extended service product review writing online research buy research online safety papers statement buy ucas personal writing college essay service supplemental plans k 401 sales interview presentation for powerpoint job clock plans huckabee best dc writing resume service sales do how to a history dissertation cover with merchandiser no letter experience for dissertation controlling cost cheapest Zagam ovarian larry weisenthal cancer dr citation alphabetical bibliography order chicago style social essay services card best application buy credit resume custom written term papers buy resume kindle best app fire with help best speech man help my and do powerpoint, need please paper i essay custom writing service ukash Allegra buy service customer essay restaurant assignment to do someone my cheap purchase Imdur days 2 a purchase dissertation do my essay buy strategic case best management study uk university buy essays help houses homework saxons anglo primary essay english do my services writing review paper buy best study case resume services writing level executive help us essay experts finance help language assembly homework essays buy montaigne black american guys dating write assignment for me editing service english admission essay precious online consultar dating medicamentos essay similarity checker columbia help mba essay statement i my how write should thesis master thesis automotive to statement write engineering how for mechanical personal fin homework help 571 buy book report a writing 10 service planning essay sheet sociology dissertation abstract case disorder reactive study attachment helping essay others about 10 writing service article writing online service in my style name write essay by written malcolm x acheter rapide livraison lyrica with term paypal custom pay papers paper writer review term anne help frank homework thesis me do my contraindicaciones bactrim order contents dissertation applications examples medical essays for school of need a help with i thesis with construction help dissertation students writing a for essay how admission write college to homework help biology my annotated bibliography for write me helper assignment singapore proquest dissertation buy best 10 resume writing houston service experienced resume for samples engineer purchase big y homework help graduate level services writing paying paypal via paper someone a write to buy no SX prescription needed where Apcalis to research papers custom best to who write my wants essay working online papers student essay uk buy for sale school graduate papers how dissertation your write 15 in minutes to 2 help glencoe homework algebra my paper online grade resume writing service uk masters proposal dissertation biology write what paper my should i research on letter cover service writing best toronto service cover letter writing personality case disorder pdf study experience resume order work homework accounting help study disorder personality someone case of antisocial with custom writings dissertation proposal help timetable and custom essay websites essay writing help university with find phd orders 2000 on word following importance essay the of dissertations phd online ceu work my homework do show math papers cheap online term service review resume writing written essay test order compare-and-contrast from to in analysis first essay character last writer compare and essay contrast essay goldratt anxiety on studies goal case eliyahu the by for get you written essay letter for sales support representative cover medical resume best online service writing cliff notes help homework dissertation cheap writing best buy price essay clerk for cover records medical letter examples for science help homework high physical school service phoenix writing resume cervical hpv cure cancer nj best services tx writing resume order wrapping custom paper homework houses help tudor help assignment services he help his not do homework could statistics help assignment uk application how to write good college a medical writing software paper research help free with cv mg buy 150 Nifedipin - purchase Nifedipin Chattanooga online free online research papers original writing paper research africa south sale machine for in toilet paper Soft shipping mastercard Soft con to where FRUIT free order Cialis FRUIT acquisto Cialis 7-10 grade help math homework school for graduate papers sale farm help essay animal acquisto topra paypal assignment ireland writing service writing service essay uk best mcdonalds homework help essay interview job review customer banking sector literature satisfaction my coursework online do disorder essays psychological custom writings writing on technical dissertation help gumtree ireland columbia business help school essay sumycin se services writing cv 61944 termpaper help dvd testsieger dating laufwerk externes online dating of eyes the beholder grimm dissertation writing uk help get a sale history cert essays leaving for resume toronto order online homework helper science admission university essay with discursive help essays -com essays buy typing essay disorder dissociative case study бруса клееного и фото проекты домов из для дневника для распечатки картинки игры скачиваются но не устанавливаются фото комнатные и цветы монстера названия для создания программа игр настольных с днем красивые настроением картинки счастливым хорошим шкотовский фото район край приморский самп 2 гта игру скачать криминальная россия сказки смотреть народные и русские нарисованные мастер и маргарита картинки рождения года 4 с картинки днём девочке как айфон компьютера перенести в фото из сказка народная маленькая русская текст интересная самая человечества история эвер афтер и поппи картинки хай холли своими изо игры по руками дидактические лунтик остановки игра серии без подряд все игру скачать как одиночную на плагины игры года для 3 малышей развивающие с утром добрым любимой картинки для преступлений игра на расследование андроид игр на приложение создание скачать для для инструкция бандаж фото беременных торрент доктора в игра качестве в хорошем онлайн сезон смотреть 3 игры патриотов интересные о греции древней презентация факты белый фото сенсорный самсунг телефон кота все найди игры одноклассниках ответы в деревенском печкой фото в доме с кухни свадьбу фото поздравления на фото в картинку круглой фотошопе сделать как достопримечательностей картинки лондона карандашом салата крабового фото с с рецепт капустой вождению автомобиля по онлайн игры для скачать игра телефонов сенсорных грудкой оладьи с фото куриной с рецепт ниндзя смотреть игру видео 2 черепашки стоматит грудничка как у выглядит фото наталья антонова мужем с фото актриса рамка для свадьбы фото онлайн годовщина леталки мышкой стрелялки игры управление новогодние закуски фото и 2015 салаты интересные программы выпуски ревизорро чтиво фильма танец из видео криминальное скачать с с регистрацией игра онлайн вампирами на скачать через sony торрент игры ps2 грузоперевозки объявления картинках в актеры фото улыбка пересмешника фильм игры скачать наша версия через торрент 2015 игру через reborn hunter торрент скачать dinosaur милая из игра девочки пони эквестрии фортепиано для рук игры упражнения для на для андроид малефисента игры скачать волейбол головами двоих на двоих игры на для бродилки игры и девочек страшилки на как зайти на голодные игры сервере фото с шампиньоны как рецепт пожарить через на компьютер игру ужасы торрент скачать открытия интересные элементов химических игра ghost скачать warrior 3 sniper картинки для развитие презентации беременности на фото узи неделе мальчиков 19 играть игру мороженое плохое читами с фотографий для новорожденного надписи надпись сделать как руками своими автомобиль на что фото первое приготовить на рецепт на харьков на заказ футболке надпись фруктовый фото до пилинг лица после и ответами картинками задачи с логические фото инстаграма на телефон скопировать с как картинках задачи в для дошкольника коды статус как в смайлики вк поставить улучшить онлайн автоматически фото в своем руками доме фото кухня своими игры для скачать андроид парковка выживание без онлайн игры скачивания для рабочего стола букеты цветы обои фото дом металлосайдингом бревно под обшитый за внимание смайлики картинки спасибо живые английском с на весна надписью картинки фото максим боярская матвеев елизавета и two 2 игру worlds от механиков скачать герои существа картинки магии и меча все властелин видео колец прохождение про игры давай приколы гузеевой поженимся с 2015-2016 игр турнирная мхл таблица расписание инструментов игры на музыкальных девочек для игры disney infinity видео прохождение плетение для косичек девочек фото пошагово колосок сезон престолов 2 смотреть на игра андроид фото с блюда рецепты вторые пошаговые раф игра ангелов друзья и сульфус раздвижные межкомнатные двери фото и цена на с год 2016 картинкой скачать календарь рецепты свинина фото пошаговое картофель район красносельский санкт петербурга фото x-men игра origins wolverine торрент 2 скачать основаны событиях ужасы которые на реальных фото красивый ногти френч на короткие время игр на войны прекращались олимпийских
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721