СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ЗМІНІ ІНДИКАТОРІВ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено сутність боргової безпеки держави, проаналізовано основні індикатори боргової безпеки за рівнем державної заборгованості, суть яких полягає у співвідношенні між державним боргом, витратами на його погашення і обслуговування та такими показниками, як: валовий внутрішній продукт, експорт товарів і послуг, доходи державного бюджету. Визначено напрями впливу заборгованості держави на економіку в цілому та запропоновано заходи з оптимізації боргової політики України.
Ключові слова: державний борг, боргова безпека, індикатори боргової безпеки, управління державним боргом.Исследована сущность долговой безопасности государства, проанализированы основные индикаторы долговой безопасности по уровню государственной задолженности, суть которых заключается в соотношении между государственным долгом, затратами на его погашение и обслуживание и такими показателями, как: валовой внутренний продукт, экспорт товаров и услуг, доходы государственного бюджета. Определены направления влияния задолженности государства на экономику в целом и предложены меры по оптимизации долговой политики Украины.
Ключевые слова: государственный долг, долговая безопасность, индикаторы долговой безопасности, управления государственным долгом.
Investigated the essence of the debt security, analyzed the basic indicators of the debt security in the level of public debt, the essence of which is the ratio between public debt, the cost of repayment and servicing and indicators such as gross domestic product, exports of goods and services revenues. Defined the direction influence of public debt on the economy and proposed measures to optimize debt policy of Ukraine.
Key words: public debt, debt security, debt security indicators, public debt management.
Постановка проблеми. Державна заборгованість відіграє значну роль у фінансово-економічному розвитку держави. З однієї сторони, за умови ефективного використання залучені ресурси можуть бути потужним фактором економічного зростання, а з іншої – неконтрольоване накопичення боргу поруч із неефективним використанням позикових коштів може призвести до фінансової кризи, порушити макроекономічну стабільність. Визначення індикаторів боргової безпеки є важливими показниками, які відображають спроможність країни виконувати свої зобов’язання щодо обслуговування та погашення державного боргу і показують на скільки обтяжливими для державного бюджету вони є.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблеми боргової політики та боргової безпеки висвітлено у багатьох роботах зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Дж. Бюкенен, Дж. Кейнс, Д. Рікардо, Р. Барро, А. Лернер, П. Харрод О. Барановського, Т. Вахненко, С. Корабліна, Т. Бондарчук, О. Рожко, В. Федосова, Д. Головачев, С. Юрій, О. Короткевич, О. Царука, Ю. Пасічник, Н. Зражевська, Л. Красавін, Ю. Алексєєва, В. Козлюк. Незважаючи на велику чисельність наукових праць, які висвітлюють питання боргової безпеки, актуальним залишається аналіз стану боргової безпеки та пошук напрямів її оптимізації.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначені індикаторів боргової безпеки та впливу заборгованості держави на економічну ситуацію в країні на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики. Для досягнення мети були визначені наступні завдання: обгрунтовано сутність боргової безпеки держави, охарактеризовано основні індикатори вимірювання боргової безпеки та запропоновано заходи з оптимізації боргової політики України.
Виклад основного матеріалу дослідження. У теорії та на практиці не існує жорстко фіксованого універсального переліку показників для оцінювання критичності обсягів державних запозичень, який підходив би для країн із різним рівнем економічного розвитку. Так само не існує єдиної методики визначення граничних рівнів індикаторів боргової безпеки. Відтак порогові значення боргових показників не потрібно сприймати як догму, тому що, як свідчить світова практика, задовільні значення боргових індикаторів ще не гарантують відсутності у позичальника боргових проблем [1].
В Україні для визначення економічно безпечного рівня державного боргу використовують індикатори, які систематизовано та затверджено наказом Міністерства економіки України “Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України” № 60 від 02.03.2007 р.
Таблиця 1
Аналіз стану боргової безпеки України протягом 2010-2013 років згідно методики Міністерства економіки України
1
Джерело: cформовано автором на основі даних джерел[2,3,4]
В цілому, майже всі індикатори боргової безпеки знаходяться в нормі, проте це не є запорукою абсолютної боргової безпеки, оскільки у світовій практиці існують приклади того, що країни-боржники із значним перевищенням граничних значень легко справляються зі своїми зобов’язаннями, у той час як країни із значним запасом міцності не змогли розрахуватися з кредиторами в строк і були вимушені реструктуризувати свій борг. Тобто також потрібно враховувати кредитний рейтинг державних цінних паперів, а також кредитну позицію України на світовому ринку.
Єдиний показник боргової безпеки, який значно перевищував порогове значення протягом 2010-2013 років, був рівень заборгованості на одну особу, який за оцінками Міністерства фінансів не мав перевищувати 200 дол. США на одну особу. Цей показник мав стійку тенденцію до зростання, та на кінець досліджуваного періоду досягнув 827,49 дол. США на одну особу. Це негативна динаміка, оскільки збільшення зовнішньої заборгованості на 1 особу відволікає значні фінансові ресурси з державного бюджету на обслуговування та погашення заборгованості замість ефективного використання вилучених коштів.
Оцінка боргової безпеки була б неповною без врахування критеріїв та індикаторів напрацьованих фахівцями міжнародних фінансових організацій. Розглянемо систему показників для оцінки боргової безпеки держави, яку пропонує Світовий банк, використовуючи мінімальну стандартну модель і, відповідно до неї, визначимо основні боргові індикатори (таблиця 2).
Таблиця 2
Аналіз стану боргової безпеки України протягом 2010-2014 років згідно методики Світового банку

Джерело: cформовано автором на основі даних джерел[2,3,4]
Основною відмінністю методики Світового банку є те, що при розрахунку показників боргової безпеки враховується Валовий національний продукт, а не Валовий внутрішній продукт. Як відомо, ВНП відрізняється від ВВП на величину чистих іноземних факторних доходів, тобто різниці між заробітками вітчизняних працівників за кордоном та заробітками іноземців у наявній країні. Перевищення ВВП над ВНП свідчить про значну роль іноземної власності в розвитку економіки країни. Також методика Світового банку передбачає включення до експорту товарів та послуг і грошових переказів працівників-резидентів країни [6].
Керівництво статистики зовнішнього боргу МВФ пропонує іншу систему показників оцінки боргової безпеки держави, які наведені в таблиці 3.
Таблиця 3
Зміна стану індикаторів боргової безпеки України протягом 2010-2014 років згідно методики МВФ

3

Джерело: cформовано автором на основі даних джерел[2,3,4]
Система боргових індикаторів МВФ дозволяє оцінити не тільки платоспроможність та ліквідність держави, але й стан заборгованості державного, фінансового та приватного секторів економіки, що звісно вирізняє цю методику поряд з іншими.
Як бачимо, маючи такі результати боргових індикаторів, можна стверджувати, що Україна має високу ймовірність дефолту. Для розрахунку ймовірності дефолту суверенного позичальника використовується методика оцінки ризиковості контрактів CDS, які за своєю суттю є прототипом страхування на випадок неповернення позичених коштів [6].
Проте, проаналізувати ефективність цієї методики для України досить важко, адже інтерпретуючи за міжнародною шкалою значення вірогідності дефолту, можна зробити неправильні висновки. По-перше, в Україні слабо розвинутий ринок цінних паперів, а тим більше ринок похідних боргових інструментів. По-друге, цей факт свідчить про те, що для України особливо важко визначити реальну ціну на такий товар як кредитно-дефолтний своп, адже ні одна урядова установа не веде офіційної статистики за точним обсягом таких контрактів. Тому і надалі залишається відкритим питання, хто заплатить за невиплачені Україною боргові зобов’язання в разі неспроможності уряду здійснювати виплати за ними.
На нашу думку, в процесі удосконалення вітчизняного боргового менеджменту необхідно здійснити такі заходи:
• Оптимізувати структуру державного боргу у частині співвідношення між короткостроковими та довгостроковими запозиченнями. У процесі управління державним боргом пріоритет повинен надаватися середньо- та довготерміновим зобов’язанням. Це дасть змогу розподілити боргове навантаження у часі між різними групами інвесторів та забезпечить ефективніше управління ним.
• Забезпечити ефективне та прозоре управління умовними (гарантованими) борговими зобов’язаннями держави, що передбачає здійснення таких заходів: забезпечення суворого контролю та чітких правил надання гарантованих державою кредитів; здійснення належного розподілу ризиків між сторонами кредитної угоди; встановлення верхньої межі відповідальності держави за настання гарантійного випадку;
• запровадження інвестиційного напряму державних позик. На сьогоднішній день в Україні державні позики спрямовуються на забезпечення споживчих потреб, тобто мають місце так звані «споживчі кредити». Однак, фінансові потоки мають спрямовуватись у високоліквідні галузі та на розвиток промисловості [5].
Висновки. Оптимізація боргової політики уряду, в контексті зниження боргового навантаження на економіку України, вимагає розробки і впровадження цілісної стратегії, яка б поєднувала завдання вдосконалення нормативно-правового забезпечення, інструменти радикального підвищення ефективності інвестиційної складової бюджетних видатків та стратегічні завдання переорієнтації боргової політики. Зазначені заходи сприятимуть зниженню боргового навантаження на вітчизняну економіку та створять передумови для соціально-економічного розвитку країни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Карапетян, О. Управління державним зовнішнім боргом: методологія оцінки боргової стійкості / О. Карапетян // Наука молода. – 2008. – № 10. – С. 101-109.
2. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua
3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
4. Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
5. Руденко В. В. Сутність та особливості управління державним боргом у різних країнах світу // В.В. Руденко – Вінницький інститут економіки ТНЕУ. – 2013.
6. Стахів Ю. Я. Проблеми оцінки боргової безпеки країни / Ю. Я. Стахів // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2013. – №1(61).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

malaysia yahoo writing dissertation answers services online world homework help history online papers hindi cheap essays university nj chicago writing best resume services help high sites poetry homework school essays admission 7th best college whitney dissertation deran birth essay order personality essay top sales lady example for letter application how gcse to write coursework my science worked essay college to write how application that helper international homework ltd publications handy liveperson assignment helper write for or write paper my $10 paper less my resume federal services professional writing for homework pay college help drugs canada enalapril clomid india 120mg generic pressure alcohol raise blood does about art essays for cover position merchant letter acquistare generico zoloft writing article india seo service will homework people your who do uk with university help assignments simple titanic plan mp3 mental articles disorder holly davidson dating dissertation to for write pay someone me my buy article review i thesis in my write a week psychology clinical grants dissertation homework online planner a order buy online dissertation essay help degree bangalore in dating list price mobile mts help application essay college learning writing writing styles paper scientific chart advice dating briggs myers papers purchase research best to websites services editing ebook online hour 36 astelin 9th help biology grade homework live homework help geometry university admission writing service essay arts dlsu comm thesis engineers resume freshers for mechanical the story critical zealand essays short on new help introduction with dissertation assignment sites help should essay how high be long school a paper custom uk plates homework help hades district intern cover letter attorney dissertations copies of ordering help winnipeg resume paper statement barclays a order to paper write my help for church member letter recommendation admission for tech sale papers m hiring jones plan edward business penisole canada delivery from 24 hour level custom written masters papers writing with days a dissertation 4 help proposal research buy a paper customized writing buy letter recommendation papers homework online 1 homework cpm algebra help help writing a novel Fort Duphaston no Duphaston for - script sale Lauderdale cheap sincich first course a statistices help homework in mcclave with speech help problems to for book where blue buy essays custom writings premier uk buy Compazine technical report writing engineering mechanical for topics paying companies academic writing best essay outline admission buy mba letter cover write u do a buy neksi alcoholism paper writing research purchase cheapest soft kamagra pinellas helpline homework county help homework greek primary gods drug store canada beloc writing usajobs service resume job sample hiring resume paper custom review order i do my homework did dissertations writing services helper bigy homework essays suicides virgin literary help english homework 3 with grade help math 7 homework products fighters for cancer the help get homework answers write essay an to paying someone writing graduate thesis nursing help phd dissertation requirements help earth homework science help write graduate to admission how essay original papers research buy for best card buy application resume credit school to statement personal write how a medical application for do to essay can pay who i my copy thesis buy literature apa sample review style resume writing federal a help scollate dating yahoo magliette custom company report writing somebody research my have paper do to pay someone homework my programming do pay to resume writing services az scottsdale do cant my coursework i law school service statement writing personal writing com custom custom essay admissions essay dissertation abstrats international masters thesis doc a write for thesis me marketing my with homework help professional resume services writing free college application admissions resume who do term my paper can about essays peace four essays different types of buy uk dissertation in services creative coursework as writing english dissertation library university oxford dissertation writing analysis a essay for admission to college elementary help homework school writing paper review services greatest worlds vitamin products biotique bangalore dating in poem assignment help dissertation engineering abstracts online plagiarism essay education discovery cosmeo homework help essay citizenship help neat be in disorder delight to still essay paper order college for application personal an essay writing books writing essay identity personal essay hypothyroidism loss and hair 2015 lynch dengue ross dating who cover sample letters positions sales for medical for curriculum vitae school application study delusional disorder case someone hire how you a to write letter convince to to online writers paper for reviews for sale philosophy papers in online in usa writer essay service scholarship writing dissertation essays plan pour comment dissertation une faire un write introduction my paragraph Falls - Zerit Wichita purchase cheap online cheap Zerit flat world isnt the essay writing paper job cancer testicular avocado paper discount writing research services quality content services writing essay a graduate how write to do how paper a to advertisements tv modern essay with homework help anatomy to personal start a essay how mental for worker health objective resume help math pearson homework home discovery education help homework course writing academic vantin ohne rezept live homework brary help resume services writing professional best antonio san help with spanish essay for assignment ice condo sale scientific writing services article history help art essay cheap cheap essay conclusions discussion dissertation the online is worth homework help cost the i with my can get help homework where professional writers papers homework help standard notation write me essay my uk help disorders bgs prize movement essay Voveran online can my write me for assignment who dilantin hypocoagulopathy dissertation la de sur negritude poesie la help with statements dentistry personal a online buy dissertation datenbank warning pressure signs blood high rumalaya mail order personal with uni help statement for papers online sociology writing
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722