СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті оцінено основні показники сучасного стану та тенденцій кредитування юридичних осіб в Україні, а також запропоновано заходи для подальшого його розвитку.

Ключові слова: кредит, банківське кредитування, кредитування юридичних осіб.

 В статье оценены основные показатели современного состояния и тенденций кредитования юридических лиц в Украине, а также предложены меры по дальнейшему его развитию.

Ключевые слова: кредит, банковское кредитование, кредитование юридических лиц.

 In the article estimated the main indicators of the current state and trends in corporate lending in Ukraine and suggested measures for further development.

Key words: credit, bank lending, corporate lending.

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах ринкових відносин одним із основних завдань банківської системи є створення сприятливих умов для безперервності відтворювального процесу, насамперед, шляхом своєчасного задоволення потреби економічних агентів у необхідному капіталі. Основна проблема полягає в тому, що в сучасних умовах система банківського кредитування не повною мірою задовольняє потреби економіки: істотним є дефіцит позикового капіталу, що зумовлено низькими доходами домогосподарств, недостатньою ефективністю економіки, відплив капіталу за кордон, наявністю значних коштів поза банками, в тіньовій економіці. Це, своєю чергою, зумовлює застосування недостатньо ефективних методів кредитування. Серед них переважає короткострокове кредитування і зовсім низька частка середньо- і особливо довгострокових кредитів, кредит здебільшого використовується для покриття дефіциту оборотного капіталу, слабким є його вплив на здійснення структурних зрушень, підвищення науково-технологічного рівня виробництва, конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Ситуація, що склалася, не відповідає отриманому статусу країни з ринковою економікою й потребує розробки системи заходів, які б забезпечили розвиток кредитної системи задля задоволення економічних агентів позиковим капіталом, підвищення темпів економічного зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці банківського кредитування присвячено чимало праць вітчизняних економістів: Л. В. Кузнєцової, А. М. Мороза, М. Ф. Пудовкіна, М. І. Савлука, А. І. Степаненко та інших. Водночас, віддаючи належне науковим напрацюванням українських, слід зауважити, що існує потреба в її подальшому дослідженні, оскільки в умовах світової фінансової кризи серйозно постає питання пошуку нових шляхів розвитку ринку банківського кредитування в Україні.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в оцінці сучасного стану та визначенні напрямів вдосконалення банківського кредитування юридичних осіб в Україні на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Кредит є економічною категорією, що тісно пов’язана з іншими економічними категоріями, такими як товар, виробництво, гроші тощо. Сьогодні кредит опосередковує всі стадії виробничого процесу і сприяє ефективному використанню обмежених ресурсів, а також підвищенню рентабельності виробництва.

Кредит використовується як один із дієвих інструментів розвитку процесів інтеграції національної економіки у світову економічну систему. Структурна перебудова та стабілізація вітчизняної економіки практично неможлива без кредитної допомоги світового співтовариства.

Банківський кредит можна розглядати у вузькому та широкому розуміннях. У широкому розумінні банківський кредит визначають як форму руху позичкового капіталу, в якій посередником виступає комерційний банк. Таке визначення призводить до того, що банк досліджується як у ролі кредитора (здійснення активних операцій), так і в ролі позичальника (здійснення пасивних операцій) [1, 298].

З теоретичної точки зору це правильно. Проте з практичної ─ таке широке тлумачення банківського кредиту призводить до того, що ускладнюється об’єкт дослідження, тому що за своєю природою активні й пасивні операції банків мають не тільки різне призначення, а й різні механізми формування та управління. У вузькому розумінні банківський кредит – це форма руху позичкового капіталу між банком як кредитором та іншими економічними суб’єктами як позичальниками. Обов’язковим атрибутом банківського кредиту є принципи його надання, а саме забезпеченість, повернення, терміновість, платність, цільове спрямування та кредитоспроможність позичальника.

На думку А. Чухна «…принципи кредиту …роблять кредит засобом економічного контролю за процесом виробництва та обігом продукції, підвищення її якості й зростання ефективності суспільного виробництва» [5, 467].

Роль, яку відіграє банківський кредит у розвитку економіки країни, залежить передусім від ступеня розвитку економічних відносин. Лише в умовах ринкової економіки всі прояви ролі банківського кредиту розкриваються в повному обсязі. В умовах трансформації економіки кредит може відігравати як позитивну, так і негативну роль. Позитивна роль банківського кредиту розкривається за такими напрямами: вплив на розвиток та структурний склад видів економічної діяльності, сприяння розвитку діяльності суб’єктів господарювання, підвищення платоспроможності населення, скорочення витрат обігу через створення кредитних документів.

Банківський кредит сприяє розвитку різних видів економічної діяльності та впливає на їх структурний склад. У цьому випадку доцільно говорити про сприяння саме тим видам економічної діяльності, які є достатньо рентабельними, щоб відшкодувати вартість кредиту, а такими сьогодні в Україні є лише оптова і роздрібна торгівля, обробна промисловість, сільське господарство, операції з нерухомістю та сільське господарство. Кредитування всіх інших видів економічної діяльності відбувається за залишковим принципом, оскільки конкуренція унеможливлюється внаслідок низького рівня прибутковості. Утім, можливі й винятки. Йдеться, передусім, про стратегічно важливі види економічної діяльності, підтримку яких здійснює держава за кошти Державного бюджету [2].

Також банківський кредит в умовах недосконалого й остаточно несформованого фондового ринку вважається одним із важливих джерел поповнення ресурсів суб’єктів підприємницької діяльності як короткострокових, так і особливо довгострокових.

Банківське кредитування домогосподарств сприяє не тільки підвищенню їх платоспроможності – споживче кредитування, а й формує основу для соціальної стабільності – підтримка програм іпотечного кредитування за двома напрямами: ресурсна підтримка банків та компенсація державою відсотків за іпотечними кредитами молодим сім’ям.

Банківський кредит позитивно впливає на економію витрат обігу. Адже завдяки кредиту скорочуються витрати на виготовлення, випуск в обіг, перевезення, облік, зберігання банкнот. Саме банківський кредит сприяв виникненню таких кредитних документів, як вексель, чек, які частково можуть виконувати функції грошей. В Україні розрахунки цими платіжними інструментами здійснюються в набагато менших масштабах, ніж за кордоном. Це пояснюється, насамперед, тим, що обіг цих інструментів регламентується законодавством і обов’язково ґрунтується на традиціях та негласних правилах ведення бізнесу. Водночас, законодавство України надзвичайно гнучке (зміни в ньому відбуваються майже щомісяця, тоді як за кордоном внесення змін є швидше винятком, ніж правилом), а правила ведення бізнесу взагалі відсутні [4].

Для оцінки кредитування юридичних осіб в Україні необхідно оцінити роль цієї складової банківських кредитів у функціонуванні всієї банківської системи країни. Для цього потрібно визначити значимість, що займають кредити юридичним особам у структурі активів банківської системи країни.

Основними установами, що надають кредити в Україні, є комерційні банки. За 2012-2014 роки ринок банківських кредитів характеризувався зростанням загальних активів банківської системи, а також зростанням обсягу кредитів наданих юридичним особам. Так, у 2013 році порівняно з 2012 роком активи банків зросли на 140,8 млрд. грн., що у відносному вираженні становить 11,1 %. У 2014 році відбулося зростання порівняно з попереднім роком на 112,1 млрд. грн., тобто темп приросту становив 8,0 %.

Таблиця 1

Динаміка частки кредитів, наданих юридичним особам, у активах банків та наданих кредитах в Україні за 2012-2014 роки (залишки на кінець року)

Найменування статті Роки Абсолютний приріст Темп приросту, %
2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013

2013/

2012

2014/

2013

Активи банків, млрд. грн. 1267,9 1408,7 1520,8 140,8 112,1 11,1 8,0
Кредити надані, млрд. грн. 815,3 911,4 1006,4 96,1 95,0 11,8 10,4
Кредити, надані юридичним особам, млрд. грн. 609,2 698,8 802,6 89,6 103,8 14,7 14,9
Частка кредитів  юридичним особам у активах, % 48,0 49,6 52,8 1,6 3,2  –  –
Частка кредитів  юридичним особам у загальній сумі наданих кредитів, % 74,7 76,7 79,7 2,0 3,1  –  –

Джерело: побудовано автором на основі [3].

Загальний обсяг наданих кредитів також зростав. У 2013 році він становив 911,4 млрд. грн., що на 96,1 млрд. грн. (11,8 %) більше ніж в попередньому році. У 2014 році обсяги зросли на 95,0 млрд. грн. (10,8 %) порівняно  2013 роком. Дане зростання показує, що позитивна динаміка активів банків в основному спричинена зростанням наданих кредитів. Кредити юридичним особам також зросли за досліджуваний період. У 2013 році на 14,7 % порівняно з попереднім роком, що в абсолютному вираженні становить 89,6 млрд. грн., а у 2014 році відбулося зростання на 14,9 % або ж на 103,8 млрд. грн.

Збільшення обсягу кредитів,  наданих юридичним особам, зумовило відповідне збільшення їх частки у структурі активів та кредитного портфелю банків. Так, частка кредитів юридичним особам у 2012 році становила 48,0 %, у 2013 році – 49,6%, а у 2014 році зросла ще на 3,2 % до рівня 52,8 %.

Частка кредитів юридичним особам у загальній сумі наданих кредитів також збільшувалася протягом досліджуваного періоду. У 2013 році вона зросла на 2,0 % порівняно з 2012 роком, а у 2014 році абсолютний приріст становив 3,1 % і частка досягла рівня 79,7 %.

Таку динаміку обсягів кредитів, наданих для юридичних осіб, можна пояснити зростанням попиту на даний банківський продукт з боку підприємств країни. Підприємства в основному потребують коштів для реструктуризації власних боргів, поповнення виробничих запасів, а також збільшення суми обігових коштів.

За 2011-2013 роки ВВП України зріс з 1349,2 млрд. грн. у 2011 році до 1522,7 млрд. грн. у 2013 році. Обсяги кредитів юридичним особам також збільшилися у 2012 році на 33,7 млрд. грн., а у 2013 році на 89,6 млрд. грн. Частка кредитів, наданих юридичним особам у ВВП у 2012 році скоротилася на 0,9% до рівня 41,8%, але у 2013 році зросла на 4,1% до рівня 45,9%. Дане збільшення можна пояснити низьким рівнем приросту ВВП та відносно високим приростом обсягу наданих кредитів.

 

 

Таблиця 2

Динаміка частки кредитів, наданих юридичним особам у ВВП в Україні за 2011-2013 роки

Найменування статті Роки Абсолютний приріст Темп приросту, %
2011 2012 2013 2012-2011 2013-2012 2012/ 2013/
2011 2012
Валовий внутрішній продукт, млрд. грн. 1349,2 1459,1 1522,7 109,9 63,6 8,1 4,4
Кредити, надані юридичним особам, млрд. грн. 575,5 609,2 698,8 33,7 89,6 5,8 14,7
Частка кредитів, наданих юридичним особам у ВВП, % 42,7 41,8 45,9 -0,9 4,1

Джерело: [3].

Також, доцільним є аналіз динаміки кредитів наданих резидентам в іноземній валюті. За останні три роки частка кредитів в іноземній валюті значно зросла. У 2012 році цей показник становив 36,75%, у 2013 році він знизився до 33,82%, а у 2014 році зріс на 12,17% і досягнув рівня 45,99% [3].

 

Рис. 1. Динаміка кредитів в іноземній валюті, наданих резидентам банками України

у 2012-2014 роках

Отже, протягом досліджуваного періоду обсяги кредитів в іноземній валюті невпинно зростали. У 2013 році відбулося їх збільшення на 8,4 млрд. грн. порівняно з 2012 звітним роком до рівня 308,0 млрд. грн. У 2014 році обсяг наданих кредитів в іноземній валюті значно зріс і становив 463,7 млрд. грн., що на 155,7 млрд. грн. більше ніж у 2013 році.

Таке підвищення чинить негативний вплив на розвиток не тільки сфери банківського кредитування в Україні, а й всієї банківської системи, оскільки внаслідок такої динаміки значно зростають валютні ризики банків. Також, знецінення національної валюти призводить до збільшення суми платежів по кредитам в перерахунку в національну валюту. Все це значно підриває довіру бізнесу до банківської системи України.

Висновки. Таким чином, кредитування підприємств в Україні розвивається досить низькими темпами, тому для його подальшого розвитку, на мою думку, необхідно вжити таких заходів:

  • сприяти розвитку довгострокового кредитування;
  • розширити спектр методів надання та погашення кредитів;
  • удосконалити управління проблемними кредитами банку (активізація претензійно-позовної роботи банку по даному кредиту, реструктуризація, списання кредиту, продаж проблемного кредиту третій особі);
  • налагодити ефективну систему кредитного моніторингу;
  • запровадити в Україні іноземний досвід у сфері мінімізації кредитних ризиків.

Отже, банківське кредитування відіграє досить важливу роль в функціонуванні всіх сфер за умов розвитку ринкової економіки, що зумовлює необхідність реалізації усіх можливих заходів задля забезпечення ефективності організації, надання та повернення банківських кредитів.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Демківський А. В. Гроші та кредит / А. В. Демківський. – К. : Дакор, 2007. – 528 с.

2. Кузнєцова Л. В. Роль банківського кредитування у фінансовому забезпеченні розвитку реального сектора економіки Ук- раїни / Л. В. Кузнєцова // Економічний простір. – 2008. – № 20/1. – С. 107–115.

3. Офіційний веб-сайт Національного банку України. ─ [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

4. Підвищення ролі банківської системи в економічному зростанні: Матеріали наук.-практ. конф. 18–19 листопада 2004 р. ; наук. ред. А. Мороз. – К. : КНЕУ, 2004. – 496 с.

5. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А. А. Чухно. – К. : Логос, 2003. – 631 с.

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online germany moxin buy cheap essay buy uk resume services federal best writing the great essay depression law written for essays you customer custom essays service for sale paper trucks shredder to how thesis a make arguable me help homework with vehicle master electric thesis prescription Cardura no Cardura - generic online 100mg Antioch 2050 essay paper helper newspapers gamji nigerian online acquiring buspar resumes experience medical no with assistants for sample website services content writing essay psychology best admissions writing graduate school writing reviews services resume chicago essay phobic explanations of biological disorders letter sample with assistant medical cover experience for no for thesis writers ghost where to buy research papers cheap proposal phd writing a good on degree write resume how to krewella dating papers writing college research objective medical school resume for the photo name sand write in my cartels essays drug mexican about the help ever college admissions essay conversion homework help borders creative writing paper help woodlands junior victorians school homework growth penis en quebec au ligne achetre pills writing help online story essay papers custom 7 descriptive sexual workplace reference research harassment papers essay on i dissertation someone on write to my need convention dissertation in engg phd thesis electrical good to research find a paper hard is man resume services writing co denver solano library homework help live dissertation la sur philosophique technique engineer for essay health resume objective and food examples experienced hire resume buy uk wallpaper online dating ostocalcium SX - online best generic price Apcalis buy Apcalis Plympton-Wyoming SX writing help essays sat with edinburgh service writing cv free 400 prescription - buy Geodon no Everett delivery Geodon online shipping no prescription as help essay literature english writing services resume federal government aacps help homework canadien over acheter - the Naprelan dollar counter Inglewood Naprelan essays for buy are paper websites safe writing custom php uk essays customers co order resume management what the service is custom best writing in essay disorders eating teenage girls project help science homework resume writing services az mesa generic bystolic no prescription ghostwriters hiring - check canada with buy buy e Requip County Requip Haldimand online 1mg dating online pll legendado 4x05 service review administratif dissertation bot homework helper cover assistant template letter for medical chronological order resume coldplay dating lawrence jennifer leader sites like cramster homework help buy - Risnia from order Risnia prescription buy Louisville without safe india sujets litteraire dissertation cheap buy smok-ox proposal writing phd service uk va writing service virginia resume beach service barclays writing will real reviews facebook fans buy prescription 1mg no capoten resumes and help with letters cover photo sites best essay financial homework help literacy my paper write graduate buy questions application college essay states custom cheap essay price united with thesis help a paper on naprosyn generic best prices essay writing help dissertation ppt thesis and writer essay argument high college resume school for student admission custom college essay application service writing Cape - mail how prescription without sell Cortop Coral order online order Cortop to statistics assignment help coursework need english help with letter of business to sample intent purchase prescription cheapest prozac without generator paper my write style latex order bibliography alphabetical services homework construction llc blog online services writing reforma 1912 dating electoral yahoo help an conclusion to a essay writing paper research doing buy on can money happiness essay my my history assignment write assignment proposal do plan writing essay service recommendation assignment writers expert pro essay writers university dissertation uk services ireland help dissertation writing good dissertation buying a work customer course service without rx risperdal discount sample mechanical resume engineers for phd thesis innovation dissertation doing master school on violence essay argumentative calc help stewart homework toilet cheap paper coupon on essay morality soft cialis sale 2014 roster reviews dating uk site my for do me term paper college assignment for me do my a term buy paper to online how help homework chemistry organic paper based us writing service district sales resume manager admission outline resume college phdthesis what do informative on should i my speech net custom essays selector sample letter order cover order ehrenreich barbara maid thesis to make pop to resume how a resume mi writing services kalamazoo resume writing services paid statement thesis location help homework spelling dissertation writing methodology help - 20 on price Yonkers advice best Anaprox mg Anaprox to forward manager hiring resume thesis topics medicine for assignments cheap university business for a writing writers plan pour television contre la ou dissertation about dissertation facebook for writing service resume plan business on ad hoc thesis networks phd for sketch medical school autobiographical gmu university services dissertation homework statistics high school help help arts with homework language writers online/essays letter essay service community papers buy generic Viramune cheap operating on system presentation paper disorder depressive major case study bay custom review writing my it write paper contents order thesis general help journal homework purchase louisiana essay topics paper sleep disorders research to inspiration i thesis my write need to essay application word how a 1000 write good need writing essay an help crestor forum help college essay admission help assignments childcare shipping buy order no safe - Requip free Requip Columbus prescription case disorder study someone with of panic disorder anxiety thesis mechanical resume for best fresher pdf engineer dissertation report performance on appraisal soil stypes of help homework service scholarship writing essay service proposal project community for construction custom writing dissertation students scholarship essay college prowler no of thesis order masters sections professional confession writer essay start a for college personal to how essay homework help tips dissertation helper job study obsessive case disorder compulsive take my to essay college write cheapest customized uk 2014 dissertation rx no Kent guenstig cheap buy Aciclovir - Aciclovir cheap online buy chondro-ritz presciption without effect Verapamil side for writing resume post lecturer buy chris crowe essay picture term paper plan business purchase thesis papers faire dissertation explicative une comment i essay my should write
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721