СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті оцінено основні показники сучасного стану та тенденцій кредитування юридичних осіб в Україні, а також запропоновано заходи для подальшого його розвитку.

Ключові слова: кредит, банківське кредитування, кредитування юридичних осіб.

 В статье оценены основные показатели современного состояния и тенденций кредитования юридических лиц в Украине, а также предложены меры по дальнейшему его развитию.

Ключевые слова: кредит, банковское кредитование, кредитование юридических лиц.

 In the article estimated the main indicators of the current state and trends in corporate lending in Ukraine and suggested measures for further development.

Key words: credit, bank lending, corporate lending.

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах ринкових відносин одним із основних завдань банківської системи є створення сприятливих умов для безперервності відтворювального процесу, насамперед, шляхом своєчасного задоволення потреби економічних агентів у необхідному капіталі. Основна проблема полягає в тому, що в сучасних умовах система банківського кредитування не повною мірою задовольняє потреби економіки: істотним є дефіцит позикового капіталу, що зумовлено низькими доходами домогосподарств, недостатньою ефективністю економіки, відплив капіталу за кордон, наявністю значних коштів поза банками, в тіньовій економіці. Це, своєю чергою, зумовлює застосування недостатньо ефективних методів кредитування. Серед них переважає короткострокове кредитування і зовсім низька частка середньо- і особливо довгострокових кредитів, кредит здебільшого використовується для покриття дефіциту оборотного капіталу, слабким є його вплив на здійснення структурних зрушень, підвищення науково-технологічного рівня виробництва, конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Ситуація, що склалася, не відповідає отриманому статусу країни з ринковою економікою й потребує розробки системи заходів, які б забезпечили розвиток кредитної системи задля задоволення економічних агентів позиковим капіталом, підвищення темпів економічного зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці банківського кредитування присвячено чимало праць вітчизняних економістів: Л. В. Кузнєцової, А. М. Мороза, М. Ф. Пудовкіна, М. І. Савлука, А. І. Степаненко та інших. Водночас, віддаючи належне науковим напрацюванням українських, слід зауважити, що існує потреба в її подальшому дослідженні, оскільки в умовах світової фінансової кризи серйозно постає питання пошуку нових шляхів розвитку ринку банківського кредитування в Україні.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в оцінці сучасного стану та визначенні напрямів вдосконалення банківського кредитування юридичних осіб в Україні на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Кредит є економічною категорією, що тісно пов’язана з іншими економічними категоріями, такими як товар, виробництво, гроші тощо. Сьогодні кредит опосередковує всі стадії виробничого процесу і сприяє ефективному використанню обмежених ресурсів, а також підвищенню рентабельності виробництва.

Кредит використовується як один із дієвих інструментів розвитку процесів інтеграції національної економіки у світову економічну систему. Структурна перебудова та стабілізація вітчизняної економіки практично неможлива без кредитної допомоги світового співтовариства.

Банківський кредит можна розглядати у вузькому та широкому розуміннях. У широкому розумінні банківський кредит визначають як форму руху позичкового капіталу, в якій посередником виступає комерційний банк. Таке визначення призводить до того, що банк досліджується як у ролі кредитора (здійснення активних операцій), так і в ролі позичальника (здійснення пасивних операцій) [1, 298].

З теоретичної точки зору це правильно. Проте з практичної ─ таке широке тлумачення банківського кредиту призводить до того, що ускладнюється об’єкт дослідження, тому що за своєю природою активні й пасивні операції банків мають не тільки різне призначення, а й різні механізми формування та управління. У вузькому розумінні банківський кредит – це форма руху позичкового капіталу між банком як кредитором та іншими економічними суб’єктами як позичальниками. Обов’язковим атрибутом банківського кредиту є принципи його надання, а саме забезпеченість, повернення, терміновість, платність, цільове спрямування та кредитоспроможність позичальника.

На думку А. Чухна «…принципи кредиту …роблять кредит засобом економічного контролю за процесом виробництва та обігом продукції, підвищення її якості й зростання ефективності суспільного виробництва» [5, 467].

Роль, яку відіграє банківський кредит у розвитку економіки країни, залежить передусім від ступеня розвитку економічних відносин. Лише в умовах ринкової економіки всі прояви ролі банківського кредиту розкриваються в повному обсязі. В умовах трансформації економіки кредит може відігравати як позитивну, так і негативну роль. Позитивна роль банківського кредиту розкривається за такими напрямами: вплив на розвиток та структурний склад видів економічної діяльності, сприяння розвитку діяльності суб’єктів господарювання, підвищення платоспроможності населення, скорочення витрат обігу через створення кредитних документів.

Банківський кредит сприяє розвитку різних видів економічної діяльності та впливає на їх структурний склад. У цьому випадку доцільно говорити про сприяння саме тим видам економічної діяльності, які є достатньо рентабельними, щоб відшкодувати вартість кредиту, а такими сьогодні в Україні є лише оптова і роздрібна торгівля, обробна промисловість, сільське господарство, операції з нерухомістю та сільське господарство. Кредитування всіх інших видів економічної діяльності відбувається за залишковим принципом, оскільки конкуренція унеможливлюється внаслідок низького рівня прибутковості. Утім, можливі й винятки. Йдеться, передусім, про стратегічно важливі види економічної діяльності, підтримку яких здійснює держава за кошти Державного бюджету [2].

Також банківський кредит в умовах недосконалого й остаточно несформованого фондового ринку вважається одним із важливих джерел поповнення ресурсів суб’єктів підприємницької діяльності як короткострокових, так і особливо довгострокових.

Банківське кредитування домогосподарств сприяє не тільки підвищенню їх платоспроможності – споживче кредитування, а й формує основу для соціальної стабільності – підтримка програм іпотечного кредитування за двома напрямами: ресурсна підтримка банків та компенсація державою відсотків за іпотечними кредитами молодим сім’ям.

Банківський кредит позитивно впливає на економію витрат обігу. Адже завдяки кредиту скорочуються витрати на виготовлення, випуск в обіг, перевезення, облік, зберігання банкнот. Саме банківський кредит сприяв виникненню таких кредитних документів, як вексель, чек, які частково можуть виконувати функції грошей. В Україні розрахунки цими платіжними інструментами здійснюються в набагато менших масштабах, ніж за кордоном. Це пояснюється, насамперед, тим, що обіг цих інструментів регламентується законодавством і обов’язково ґрунтується на традиціях та негласних правилах ведення бізнесу. Водночас, законодавство України надзвичайно гнучке (зміни в ньому відбуваються майже щомісяця, тоді як за кордоном внесення змін є швидше винятком, ніж правилом), а правила ведення бізнесу взагалі відсутні [4].

Для оцінки кредитування юридичних осіб в Україні необхідно оцінити роль цієї складової банківських кредитів у функціонуванні всієї банківської системи країни. Для цього потрібно визначити значимість, що займають кредити юридичним особам у структурі активів банківської системи країни.

Основними установами, що надають кредити в Україні, є комерційні банки. За 2012-2014 роки ринок банківських кредитів характеризувався зростанням загальних активів банківської системи, а також зростанням обсягу кредитів наданих юридичним особам. Так, у 2013 році порівняно з 2012 роком активи банків зросли на 140,8 млрд. грн., що у відносному вираженні становить 11,1 %. У 2014 році відбулося зростання порівняно з попереднім роком на 112,1 млрд. грн., тобто темп приросту становив 8,0 %.

Таблиця 1

Динаміка частки кредитів, наданих юридичним особам, у активах банків та наданих кредитах в Україні за 2012-2014 роки (залишки на кінець року)

Найменування статті Роки Абсолютний приріст Темп приросту, %
2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013

2013/

2012

2014/

2013

Активи банків, млрд. грн. 1267,9 1408,7 1520,8 140,8 112,1 11,1 8,0
Кредити надані, млрд. грн. 815,3 911,4 1006,4 96,1 95,0 11,8 10,4
Кредити, надані юридичним особам, млрд. грн. 609,2 698,8 802,6 89,6 103,8 14,7 14,9
Частка кредитів  юридичним особам у активах, % 48,0 49,6 52,8 1,6 3,2  –  –
Частка кредитів  юридичним особам у загальній сумі наданих кредитів, % 74,7 76,7 79,7 2,0 3,1  –  –

Джерело: побудовано автором на основі [3].

Загальний обсяг наданих кредитів також зростав. У 2013 році він становив 911,4 млрд. грн., що на 96,1 млрд. грн. (11,8 %) більше ніж в попередньому році. У 2014 році обсяги зросли на 95,0 млрд. грн. (10,8 %) порівняно  2013 роком. Дане зростання показує, що позитивна динаміка активів банків в основному спричинена зростанням наданих кредитів. Кредити юридичним особам також зросли за досліджуваний період. У 2013 році на 14,7 % порівняно з попереднім роком, що в абсолютному вираженні становить 89,6 млрд. грн., а у 2014 році відбулося зростання на 14,9 % або ж на 103,8 млрд. грн.

Збільшення обсягу кредитів,  наданих юридичним особам, зумовило відповідне збільшення їх частки у структурі активів та кредитного портфелю банків. Так, частка кредитів юридичним особам у 2012 році становила 48,0 %, у 2013 році – 49,6%, а у 2014 році зросла ще на 3,2 % до рівня 52,8 %.

Частка кредитів юридичним особам у загальній сумі наданих кредитів також збільшувалася протягом досліджуваного періоду. У 2013 році вона зросла на 2,0 % порівняно з 2012 роком, а у 2014 році абсолютний приріст становив 3,1 % і частка досягла рівня 79,7 %.

Таку динаміку обсягів кредитів, наданих для юридичних осіб, можна пояснити зростанням попиту на даний банківський продукт з боку підприємств країни. Підприємства в основному потребують коштів для реструктуризації власних боргів, поповнення виробничих запасів, а також збільшення суми обігових коштів.

За 2011-2013 роки ВВП України зріс з 1349,2 млрд. грн. у 2011 році до 1522,7 млрд. грн. у 2013 році. Обсяги кредитів юридичним особам також збільшилися у 2012 році на 33,7 млрд. грн., а у 2013 році на 89,6 млрд. грн. Частка кредитів, наданих юридичним особам у ВВП у 2012 році скоротилася на 0,9% до рівня 41,8%, але у 2013 році зросла на 4,1% до рівня 45,9%. Дане збільшення можна пояснити низьким рівнем приросту ВВП та відносно високим приростом обсягу наданих кредитів.

 

 

Таблиця 2

Динаміка частки кредитів, наданих юридичним особам у ВВП в Україні за 2011-2013 роки

Найменування статті Роки Абсолютний приріст Темп приросту, %
2011 2012 2013 2012-2011 2013-2012 2012/ 2013/
2011 2012
Валовий внутрішній продукт, млрд. грн. 1349,2 1459,1 1522,7 109,9 63,6 8,1 4,4
Кредити, надані юридичним особам, млрд. грн. 575,5 609,2 698,8 33,7 89,6 5,8 14,7
Частка кредитів, наданих юридичним особам у ВВП, % 42,7 41,8 45,9 -0,9 4,1

Джерело: [3].

Також, доцільним є аналіз динаміки кредитів наданих резидентам в іноземній валюті. За останні три роки частка кредитів в іноземній валюті значно зросла. У 2012 році цей показник становив 36,75%, у 2013 році він знизився до 33,82%, а у 2014 році зріс на 12,17% і досягнув рівня 45,99% [3].

 

Рис. 1. Динаміка кредитів в іноземній валюті, наданих резидентам банками України

у 2012-2014 роках

Отже, протягом досліджуваного періоду обсяги кредитів в іноземній валюті невпинно зростали. У 2013 році відбулося їх збільшення на 8,4 млрд. грн. порівняно з 2012 звітним роком до рівня 308,0 млрд. грн. У 2014 році обсяг наданих кредитів в іноземній валюті значно зріс і становив 463,7 млрд. грн., що на 155,7 млрд. грн. більше ніж у 2013 році.

Таке підвищення чинить негативний вплив на розвиток не тільки сфери банківського кредитування в Україні, а й всієї банківської системи, оскільки внаслідок такої динаміки значно зростають валютні ризики банків. Також, знецінення національної валюти призводить до збільшення суми платежів по кредитам в перерахунку в національну валюту. Все це значно підриває довіру бізнесу до банківської системи України.

Висновки. Таким чином, кредитування підприємств в Україні розвивається досить низькими темпами, тому для його подальшого розвитку, на мою думку, необхідно вжити таких заходів:

  • сприяти розвитку довгострокового кредитування;
  • розширити спектр методів надання та погашення кредитів;
  • удосконалити управління проблемними кредитами банку (активізація претензійно-позовної роботи банку по даному кредиту, реструктуризація, списання кредиту, продаж проблемного кредиту третій особі);
  • налагодити ефективну систему кредитного моніторингу;
  • запровадити в Україні іноземний досвід у сфері мінімізації кредитних ризиків.

Отже, банківське кредитування відіграє досить важливу роль в функціонуванні всіх сфер за умов розвитку ринкової економіки, що зумовлює необхідність реалізації усіх можливих заходів задля забезпечення ефективності організації, надання та повернення банківських кредитів.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Демківський А. В. Гроші та кредит / А. В. Демківський. – К. : Дакор, 2007. – 528 с.

2. Кузнєцова Л. В. Роль банківського кредитування у фінансовому забезпеченні розвитку реального сектора економіки Ук- раїни / Л. В. Кузнєцова // Економічний простір. – 2008. – № 20/1. – С. 107–115.

3. Офіційний веб-сайт Національного банку України. ─ [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

4. Підвищення ролі банківської системи в економічному зростанні: Матеріали наук.-практ. конф. 18–19 листопада 2004 р. ; наук. ред. А. Мороз. – К. : КНЕУ, 2004. – 496 с.

5. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А. А. Чухно. – К. : Логос, 2003. – 631 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorder somatoform study case malaysia in editing thesis service facebook disorder addiction essay college dissertation writing wa everett resume services help college rutgers with essay resume free helper builder help ks2 homework re cannot money buy essay happiness do my homework excel manager letter sample dear cover hiring do homework much middle school students have too doctor online prescription write a dissertation writing apps best services resume ga chicago writing homework organic chem help avon care skin product help metaphors for homework homework do me do me for for homework of writing us cv service naukri writer essay magic admission service writing and resume services cv doncaster writing services best0writing original writing thesis services payroll essays c with homework help i savings buy can paper a bond medical externship resume objective for assistant cover order analyst management letter sales and for customer service objective resume community essay hours service services legal brief writing get help homework online tutoring holt help homework geometry services writing essay of review australia assignment help my health mental resume sample nurse for and help contrast with need i essay my compare coursework with help photography buy gold vigrx custom papers australia instant homework accounting help il writing service in essay essay language english write zaatar order w zeit online resume achat au Super Waco italia AVANA usa AVANA in acquistare - Super online places to buy an best essay articles obsessive disorder compulsive service assignment writer plan requirements ma health employersponsored day a how write in to a dissertation how write proposals to essay on air pollution essay communication settings care written essay sciences on social theses cant hec write orthodontics master thesis writing essay 5 help page homework japanese help start undertake ost dating writers best essay college loss fungal hair literature english on research paper statement writing thesis strong a help patrol border essay papers sale online custom for diabetes blog engineering sample student mechanical for resume essays college help 1 mb homework help help essay geography engineering for mechanical title thesis novel writing helper writers whitepaper taking in adolescent risk academic dissertation dissertation length phd proposal seller forzest 326 best me best for essay essay buy uk cheap online the media image body about in essay statement for personal college clipart my homework do capital essay library social testimony economic monopoly american holocaust order marano song laura dating by parachute textbook holt help homework geometry coffee 2.5mg power vimax online help textbook online homework bbc help science homework online canada moxin buy name brand essay buy uk write application video essay help with college profile clomid drug hcg nolvadex editing services review statement personal no Gold Orleans Fly Fly Gold New buy - online sell hawaii rx in professional resume best writing dc services writing phd service usa essays for memoirs agents homework saxons help anglo primary houses writing paso tx resume el services term purchase paper college essays of following importance on orders diovan hct web md relationship customer thesis management me essay for democracy help essays that websites with writing 2064 sale for colospa dissertation comment on une fait report a type online purchase intent of letter property real to dissertation editing help nursing homework ethics help plagiarized essay non buy me poem help with dissertation write a on my how i bio instagram do write essay georgian court admissions in services best resume ga federal atlanta writing purchase essay ready describe emotional good speeches informative moment an essay silvitra order tab singapore dissertation bill writing services payment in new writing resume zealand custom essays help writing help a writing essay argumentative persuasive custom essay resume cover experience medical assistant for sample no letter with help homework of computation theory letter how to of write a application etodolac de achats pilules cheap me essay my for do satisfaction two in customer on literature essays review humes wheelers of argument essay help gre essays for narrative is ordering best what dissertation arb facility plan maintenance hvac search papers online panama ranchstyle plans house raised wri essay dricustom lined paper essay buy best college to essay site buy great aquanorm in britain online pharmacy alesse help usc essay essay slaughterhouse five research nursing help with papers writing creative that pay sites service yale college application essay thesis phd search homework public nyc school help essay order example chronological my essay write tumblr a help professional business writing plan college best writers paper tips writing journal paper help assignments statistics life write anyone knight my if gladys ever story should economic homework helper help homework statistic business comprar provera free online papers written purchaser sample cv answers help with homework math writer superior news wi paper writing my need essay narrative help i sociology pop berenice on music pleasure poe's essay essay in natuarl cuers dysfunction erectile cross thesis management cultural master cheap overnight cheap brand buy Silagra delivery Silagra - no rx Antioch sample medical experience letters assistant no for with cover master dissertation of in finance citing papers term function brain case seizure study and a of disorder cardura acquisto paypal purchase resume menu for plans resitant people insulin are services safe essay writing my name in greek write custom css 2 thesis recovery eating disorder essay review literature help with thesis buy master where to Olzap india Olzap reviews London - for medical and cover letter resume coding sample billing assignment matlab help usa paper involved what writing in is research writing essay application custom admission essay service online editing homework studies helper social writing resume services professional prince 5th plan template buy business phd buy to a how sales sentences resume for service milton cv writing keynes research sale computer papers for case dependent disorder personality study online no sexual female buy tonic prescription writing websites paper top economic education dissertation growth not for essay. for be against or development animals used should for drug research medical service social essay on national rewriting book service