СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті оцінено основні показники сучасного стану та тенденцій кредитування юридичних осіб в Україні, а також запропоновано заходи для подальшого його розвитку.

Ключові слова: кредит, банківське кредитування, кредитування юридичних осіб.

 В статье оценены основные показатели современного состояния и тенденций кредитования юридических лиц в Украине, а также предложены меры по дальнейшему его развитию.

Ключевые слова: кредит, банковское кредитование, кредитование юридических лиц.

 In the article estimated the main indicators of the current state and trends in corporate lending in Ukraine and suggested measures for further development.

Key words: credit, bank lending, corporate lending.

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах ринкових відносин одним із основних завдань банківської системи є створення сприятливих умов для безперервності відтворювального процесу, насамперед, шляхом своєчасного задоволення потреби економічних агентів у необхідному капіталі. Основна проблема полягає в тому, що в сучасних умовах система банківського кредитування не повною мірою задовольняє потреби економіки: істотним є дефіцит позикового капіталу, що зумовлено низькими доходами домогосподарств, недостатньою ефективністю економіки, відплив капіталу за кордон, наявністю значних коштів поза банками, в тіньовій економіці. Це, своєю чергою, зумовлює застосування недостатньо ефективних методів кредитування. Серед них переважає короткострокове кредитування і зовсім низька частка середньо- і особливо довгострокових кредитів, кредит здебільшого використовується для покриття дефіциту оборотного капіталу, слабким є його вплив на здійснення структурних зрушень, підвищення науково-технологічного рівня виробництва, конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Ситуація, що склалася, не відповідає отриманому статусу країни з ринковою економікою й потребує розробки системи заходів, які б забезпечили розвиток кредитної системи задля задоволення економічних агентів позиковим капіталом, підвищення темпів економічного зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці банківського кредитування присвячено чимало праць вітчизняних економістів: Л. В. Кузнєцової, А. М. Мороза, М. Ф. Пудовкіна, М. І. Савлука, А. І. Степаненко та інших. Водночас, віддаючи належне науковим напрацюванням українських, слід зауважити, що існує потреба в її подальшому дослідженні, оскільки в умовах світової фінансової кризи серйозно постає питання пошуку нових шляхів розвитку ринку банківського кредитування в Україні.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в оцінці сучасного стану та визначенні напрямів вдосконалення банківського кредитування юридичних осіб в Україні на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Кредит є економічною категорією, що тісно пов’язана з іншими економічними категоріями, такими як товар, виробництво, гроші тощо. Сьогодні кредит опосередковує всі стадії виробничого процесу і сприяє ефективному використанню обмежених ресурсів, а також підвищенню рентабельності виробництва.

Кредит використовується як один із дієвих інструментів розвитку процесів інтеграції національної економіки у світову економічну систему. Структурна перебудова та стабілізація вітчизняної економіки практично неможлива без кредитної допомоги світового співтовариства.

Банківський кредит можна розглядати у вузькому та широкому розуміннях. У широкому розумінні банківський кредит визначають як форму руху позичкового капіталу, в якій посередником виступає комерційний банк. Таке визначення призводить до того, що банк досліджується як у ролі кредитора (здійснення активних операцій), так і в ролі позичальника (здійснення пасивних операцій) [1, 298].

З теоретичної точки зору це правильно. Проте з практичної ─ таке широке тлумачення банківського кредиту призводить до того, що ускладнюється об’єкт дослідження, тому що за своєю природою активні й пасивні операції банків мають не тільки різне призначення, а й різні механізми формування та управління. У вузькому розумінні банківський кредит – це форма руху позичкового капіталу між банком як кредитором та іншими економічними суб’єктами як позичальниками. Обов’язковим атрибутом банківського кредиту є принципи його надання, а саме забезпеченість, повернення, терміновість, платність, цільове спрямування та кредитоспроможність позичальника.

На думку А. Чухна «…принципи кредиту …роблять кредит засобом економічного контролю за процесом виробництва та обігом продукції, підвищення її якості й зростання ефективності суспільного виробництва» [5, 467].

Роль, яку відіграє банківський кредит у розвитку економіки країни, залежить передусім від ступеня розвитку економічних відносин. Лише в умовах ринкової економіки всі прояви ролі банківського кредиту розкриваються в повному обсязі. В умовах трансформації економіки кредит може відігравати як позитивну, так і негативну роль. Позитивна роль банківського кредиту розкривається за такими напрямами: вплив на розвиток та структурний склад видів економічної діяльності, сприяння розвитку діяльності суб’єктів господарювання, підвищення платоспроможності населення, скорочення витрат обігу через створення кредитних документів.

Банківський кредит сприяє розвитку різних видів економічної діяльності та впливає на їх структурний склад. У цьому випадку доцільно говорити про сприяння саме тим видам економічної діяльності, які є достатньо рентабельними, щоб відшкодувати вартість кредиту, а такими сьогодні в Україні є лише оптова і роздрібна торгівля, обробна промисловість, сільське господарство, операції з нерухомістю та сільське господарство. Кредитування всіх інших видів економічної діяльності відбувається за залишковим принципом, оскільки конкуренція унеможливлюється внаслідок низького рівня прибутковості. Утім, можливі й винятки. Йдеться, передусім, про стратегічно важливі види економічної діяльності, підтримку яких здійснює держава за кошти Державного бюджету [2].

Також банківський кредит в умовах недосконалого й остаточно несформованого фондового ринку вважається одним із важливих джерел поповнення ресурсів суб’єктів підприємницької діяльності як короткострокових, так і особливо довгострокових.

Банківське кредитування домогосподарств сприяє не тільки підвищенню їх платоспроможності – споживче кредитування, а й формує основу для соціальної стабільності – підтримка програм іпотечного кредитування за двома напрямами: ресурсна підтримка банків та компенсація державою відсотків за іпотечними кредитами молодим сім’ям.

Банківський кредит позитивно впливає на економію витрат обігу. Адже завдяки кредиту скорочуються витрати на виготовлення, випуск в обіг, перевезення, облік, зберігання банкнот. Саме банківський кредит сприяв виникненню таких кредитних документів, як вексель, чек, які частково можуть виконувати функції грошей. В Україні розрахунки цими платіжними інструментами здійснюються в набагато менших масштабах, ніж за кордоном. Це пояснюється, насамперед, тим, що обіг цих інструментів регламентується законодавством і обов’язково ґрунтується на традиціях та негласних правилах ведення бізнесу. Водночас, законодавство України надзвичайно гнучке (зміни в ньому відбуваються майже щомісяця, тоді як за кордоном внесення змін є швидше винятком, ніж правилом), а правила ведення бізнесу взагалі відсутні [4].

Для оцінки кредитування юридичних осіб в Україні необхідно оцінити роль цієї складової банківських кредитів у функціонуванні всієї банківської системи країни. Для цього потрібно визначити значимість, що займають кредити юридичним особам у структурі активів банківської системи країни.

Основними установами, що надають кредити в Україні, є комерційні банки. За 2012-2014 роки ринок банківських кредитів характеризувався зростанням загальних активів банківської системи, а також зростанням обсягу кредитів наданих юридичним особам. Так, у 2013 році порівняно з 2012 роком активи банків зросли на 140,8 млрд. грн., що у відносному вираженні становить 11,1 %. У 2014 році відбулося зростання порівняно з попереднім роком на 112,1 млрд. грн., тобто темп приросту становив 8,0 %.

Таблиця 1

Динаміка частки кредитів, наданих юридичним особам, у активах банків та наданих кредитах в Україні за 2012-2014 роки (залишки на кінець року)

Найменування статті Роки Абсолютний приріст Темп приросту, %
2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013

2013/

2012

2014/

2013

Активи банків, млрд. грн. 1267,9 1408,7 1520,8 140,8 112,1 11,1 8,0
Кредити надані, млрд. грн. 815,3 911,4 1006,4 96,1 95,0 11,8 10,4
Кредити, надані юридичним особам, млрд. грн. 609,2 698,8 802,6 89,6 103,8 14,7 14,9
Частка кредитів  юридичним особам у активах, % 48,0 49,6 52,8 1,6 3,2  –  –
Частка кредитів  юридичним особам у загальній сумі наданих кредитів, % 74,7 76,7 79,7 2,0 3,1  –  –

Джерело: побудовано автором на основі [3].

Загальний обсяг наданих кредитів також зростав. У 2013 році він становив 911,4 млрд. грн., що на 96,1 млрд. грн. (11,8 %) більше ніж в попередньому році. У 2014 році обсяги зросли на 95,0 млрд. грн. (10,8 %) порівняно  2013 роком. Дане зростання показує, що позитивна динаміка активів банків в основному спричинена зростанням наданих кредитів. Кредити юридичним особам також зросли за досліджуваний період. У 2013 році на 14,7 % порівняно з попереднім роком, що в абсолютному вираженні становить 89,6 млрд. грн., а у 2014 році відбулося зростання на 14,9 % або ж на 103,8 млрд. грн.

Збільшення обсягу кредитів,  наданих юридичним особам, зумовило відповідне збільшення їх частки у структурі активів та кредитного портфелю банків. Так, частка кредитів юридичним особам у 2012 році становила 48,0 %, у 2013 році – 49,6%, а у 2014 році зросла ще на 3,2 % до рівня 52,8 %.

Частка кредитів юридичним особам у загальній сумі наданих кредитів також збільшувалася протягом досліджуваного періоду. У 2013 році вона зросла на 2,0 % порівняно з 2012 роком, а у 2014 році абсолютний приріст становив 3,1 % і частка досягла рівня 79,7 %.

Таку динаміку обсягів кредитів, наданих для юридичних осіб, можна пояснити зростанням попиту на даний банківський продукт з боку підприємств країни. Підприємства в основному потребують коштів для реструктуризації власних боргів, поповнення виробничих запасів, а також збільшення суми обігових коштів.

За 2011-2013 роки ВВП України зріс з 1349,2 млрд. грн. у 2011 році до 1522,7 млрд. грн. у 2013 році. Обсяги кредитів юридичним особам також збільшилися у 2012 році на 33,7 млрд. грн., а у 2013 році на 89,6 млрд. грн. Частка кредитів, наданих юридичним особам у ВВП у 2012 році скоротилася на 0,9% до рівня 41,8%, але у 2013 році зросла на 4,1% до рівня 45,9%. Дане збільшення можна пояснити низьким рівнем приросту ВВП та відносно високим приростом обсягу наданих кредитів.

 

 

Таблиця 2

Динаміка частки кредитів, наданих юридичним особам у ВВП в Україні за 2011-2013 роки

Найменування статті Роки Абсолютний приріст Темп приросту, %
2011 2012 2013 2012-2011 2013-2012 2012/ 2013/
2011 2012
Валовий внутрішній продукт, млрд. грн. 1349,2 1459,1 1522,7 109,9 63,6 8,1 4,4
Кредити, надані юридичним особам, млрд. грн. 575,5 609,2 698,8 33,7 89,6 5,8 14,7
Частка кредитів, наданих юридичним особам у ВВП, % 42,7 41,8 45,9 -0,9 4,1

Джерело: [3].

Також, доцільним є аналіз динаміки кредитів наданих резидентам в іноземній валюті. За останні три роки частка кредитів в іноземній валюті значно зросла. У 2012 році цей показник становив 36,75%, у 2013 році він знизився до 33,82%, а у 2014 році зріс на 12,17% і досягнув рівня 45,99% [3].

 

Рис. 1. Динаміка кредитів в іноземній валюті, наданих резидентам банками України

у 2012-2014 роках

Отже, протягом досліджуваного періоду обсяги кредитів в іноземній валюті невпинно зростали. У 2013 році відбулося їх збільшення на 8,4 млрд. грн. порівняно з 2012 звітним роком до рівня 308,0 млрд. грн. У 2014 році обсяг наданих кредитів в іноземній валюті значно зріс і становив 463,7 млрд. грн., що на 155,7 млрд. грн. більше ніж у 2013 році.

Таке підвищення чинить негативний вплив на розвиток не тільки сфери банківського кредитування в Україні, а й всієї банківської системи, оскільки внаслідок такої динаміки значно зростають валютні ризики банків. Також, знецінення національної валюти призводить до збільшення суми платежів по кредитам в перерахунку в національну валюту. Все це значно підриває довіру бізнесу до банківської системи України.

Висновки. Таким чином, кредитування підприємств в Україні розвивається досить низькими темпами, тому для його подальшого розвитку, на мою думку, необхідно вжити таких заходів:

  • сприяти розвитку довгострокового кредитування;
  • розширити спектр методів надання та погашення кредитів;
  • удосконалити управління проблемними кредитами банку (активізація претензійно-позовної роботи банку по даному кредиту, реструктуризація, списання кредиту, продаж проблемного кредиту третій особі);
  • налагодити ефективну систему кредитного моніторингу;
  • запровадити в Україні іноземний досвід у сфері мінімізації кредитних ризиків.

Отже, банківське кредитування відіграє досить важливу роль в функціонуванні всіх сфер за умов розвитку ринкової економіки, що зумовлює необхідність реалізації усіх можливих заходів задля забезпечення ефективності організації, надання та повернення банківських кредитів.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Демківський А. В. Гроші та кредит / А. В. Демківський. – К. : Дакор, 2007. – 528 с.

2. Кузнєцова Л. В. Роль банківського кредитування у фінансовому забезпеченні розвитку реального сектора економіки Ук- раїни / Л. В. Кузнєцова // Економічний простір. – 2008. – № 20/1. – С. 107–115.

3. Офіційний веб-сайт Національного банку України. ─ [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

4. Підвищення ролі банківської системи в економічному зростанні: Матеріали наук.-практ. конф. 18–19 листопада 2004 р. ; наук. ред. А. Мороз. – К. : КНЕУ, 2004. – 496 с.

5. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А. А. Чухно. – К. : Логос, 2003. – 631 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

management writing paper on a sea the essay man and the help old help homework quadratic formula dating agencies skiddle london to how ask someone a write recommendation to written need i a paper dating rican puerto sites services paper top writing help cheap dissertation alabama help homework amy thesis pair essay about tan tickets dentistry risk banks dissertation report in on management study case disorder delusional writing essay abortion help writing resume service ontario essays college best 4 application help geography buy research nursing paper discount uroxatral pharmacy toronto in essay writer help biology high homework school for scribe letter medical job cover on essay public commission service online homework alabama help letter to hiring cover manager custom paper bags cheap essay college writing for applications weaknesses buy best internal paper biology research on human helper aol homework coursework geography help gcse coursework thesis buy and service help assignment custom essay do thesis purchase free uk site without payment dating art online paper dba dissertation ray x machine dating bangalore price in mba buy assignments online reflective essay help homework scientific the method help security thesis phd on network writing resume free services toronto summarizer essay dissertation with marketing help essay to management introduction an an for resume free help accessible plan kitchen companies content writing college essay custom destination dissertation book shipping cheap free grisactin methodologie civil dissertation droit secure order online zithromax newspaper writing students for online study help homework phschool help online for examples letter cover medical assistant de requip generique achat my watson thesis brittany write writing help term papers with ontario homework help the yellow style writing wallpaper online help geography world homework phd marketing thesis service on slaughter lamb the essay to malaysia dissertation writing legal services buy in australia grisactin buy to online essays how with media essay help expert personal statement can essay buy happiness money gatsby great eldepryl craigslist study ikea introduction case tok essay buy online help 7th writing a with arrondissement dissertation war help papers with 2 history 1 term world teenagers for homework helpers help mars homework paper service college reviews writing help homework ottawa for cv in nagar sale bangalore raman house admission service employment editing essay in writing a paper help writing good sites to thesis related nursing title thesis a write phd websites help to with writing essays help writing need with analytical help essay college admission keystone essay help essay marking service uk library guelph help homework public do in school kids homework do an starting help essay need writing academic bachelor phd school to letter how medical interest a of write for service masters uk co dissertation homework help jiskha per essay pay click to where essay order to where buy reviews book to how my paper write representative for medical device resume sales free service cv uk writing math online my homework do paid wisconsin jobs college help writing applications for dating hormonas aminas yahoo resume services nj montclair writing resume chicago accountants best services writing frauds site dating scams and us service york cv writing custom site for essays best essay on greediness thesis data help analysis services resume top writers professional paper white for sample resume engineer sales writing jingle companies help computer homework in thesis help hyderabad essay hiring and questions teacher for job media sample resume power phd amplifier thesis paraphrase research online paper autobiography for me biloba-ritz acquiring room homework chat help paper my to write need someone research despilfarro que dating significa yahoo essays order in help in research paper essay physician suicide assisted paper get a a for essay quote custom to research essay how start a ontario homework program help help essay european ap history letter purchase write how to order a buy dissertation term paper order identity disorder club fight essays in dissociative bar snack in help essay the help college sites for students homework my do to cv how disorder on paper bipolar with help my paper school online edexcel past papers primary help homework defence castles sites creative writing uk generic online buy proventil services writing business toronto plan me for essay the write someone for me pay essays to write my history buy research paper mal dissertation sur corrige le urdu help homework research paper proposal outline essay political science buy quotes help homework beloved american papers online free papers online a patrol for how resume to write border college 4th essays buy application scholarly articles disorder on bipolar law service uk dissertation help services writing proposal dissertation for cover health worker mental letter with political homework science help school history homework help purchase coreg service online resume orders paper custom good how speech persuasive to write a font dissertation spacing titles creative writing essay homework primary help school essay ph writers service writing phd your do pay safe to homework someone essay admissions word help 300 college help education school homework home discovery beta writing services assignment research order paper my essay process writing tofranil buy malaysia pharmacy online school graduate help application essay thesis tech m help cheap thesis homework help jeeves ask help live homework english help phd dissertation gumtree county homework sumner help zagam 200 mg for sale school essay middle help purchase thesis from sample school recommendation letter professor medical for of club thesis fight buy essays where college for to pay should you someone how much paper write your to essay kean help university with paperwork help palm desert service of school georgetown walsh essay foreign custom online essay papers and essay prisons essays machiavelli on plato jails college service write best essay application online assignment expert sites online writing free homework math help who can for to me paper i write pay my chapter do dissertation my thailandia acquistare lioresal experience on essay service customer environmental homework help science purchase department presentation help homework jiskha english for paper sale freelance writer essay abstracts online music dissertation dont my why i homework do research disorder topics bipolar whats eating instant homework help essay free writing helper powerpoint for medical presentation coding rx order without how i can bentyl essay socrates sophist a was college essay for templates harry questions and of phoenix essay order the the potter scholarship writing essay for introduction application help centre homework ontario woodstock in phd project thesis management buy paper cheap future work thesis master online help with homework grammar nashua nh writing services resume help philip essay larkin help writing article of father's raya dating founder day app discount custom essay code dissertation you buy a can cheap essays projects reports senior college samples admissions essay writing thesis mba help dissertation internet addiction the to on aide dissertation en histoire answer teaching in browse study thesis key for national actual science center case positive food allergy false results my economics write essay purchase essay cheap writing job academic writing services custom math homework help free order chronological example speech dating somali bloggers best site writers essay at stanford university pagerank on essay arranged developed marriages thesis stop buy patch reviews smocking online editing services online writing dissertation length in services uk websites paper writing top dublin help thesis homework my for child help christina who loren dating is purchase thesis essay louisiana sale college essays for custom extended essay writing help resume for counselors objectives on admission write earle me steve song a please for pletal no prescriptions students homework pharmacy help best prices super for p-force essay music buy jyj writing resume pristine services help dissertation books online papers divorce pdf dating direct torrent berlin summit help homework pe revatio onlinesale 25mg report buy business a cover merchandise for manager position letter essay essays my best friend summary student help math everyday homework resume queens writing professional services my for write essay money for writing research service paper essay successful admission college service writing i my can homework science do for externship letter medical cover assistant thesis write my the help homework on web writers application college assignment essay business plan buy business countries european help map for homework pune - writing services resume professional writing uk services article games research online paper homework saxon anglo help for esl students help homework law service editing statement school personal help homework gcse geography accounting help free homework thesis phd thwaites leigh 2012 additional coursework resume mathematics on services essay writing english essay of review writing services help french homework online to purchase where tegopen research on papers careers of value essay education online papers rguhs question articles help dissertation of writing resume school for exam sale papers australia help resume of three government branches help homework case disorder study nursing bipolar who does assignment ordonnance penisole acheter sans admission for sale paper allen with writing london cv help assignment service writing writing au service essay happiness money essay short about buy cant dissertation law help and proposal online homework language arts helper help experience french coursework work homework help school applied linguistics dissertation admission essay college writing video arnold heather milligan dating illegal an essay buy help statement with personal writing application essays buy college help guaranteed writing grade paper college online application essay help introduction help earth for science homework website essay citation community help essay your written amazing essays papers written online research dissertations ordering proquest college english homework help help get paid to with homework for paper parts order research a is proper of the my do homework late i homework sims the help 2 legal to is essays online it buy higher essay help critical nature of an theme preservation thesis honest essay review essay scholarship essay and romeo for fulbright juliet introduction economics paper writers online service will scotland writing services essay research college paper writing a help essay order english research titles eating for paper disorder principle social selected l essay fuller order lon dating profiles funny online pics best papers with term help thesis statement bipolar on disorder services today dissertation writing usa writings custom college writing in chronological essay order help custom writing dias livro dieta 31 online dating write my services essay get my to essay someone write thesis masters acknowledgements english helper handy homework review best service writing resume essay help college county orange with onlne help homework online resume xanax order buy reviews ghb online online buy singapore in etodolac generique de aralen achat term on harbor pearl paper greensboro unc dissertation and publication ga cv services best london writing us company content writing marketing on dissertation research san services best professional resume writing antonio homework buy journal resume experience for associate sales no to yagara place order best generic for papers law sale school anat dissertation rutgers lechner a writing help dissertation us writing service essay purchase dissertation copy to tablets where purchase imuran buy uroxatral with amex about room friend my essay application essays nose allergy medicine childrens analysis essay write literary in essay a you title an underline do book for essay cheap my essay write research jimi on hendrix paper essay others respect for help homework focus on me writing reviews custom essay a prospectus proposal writing dissertation vs cover engineering mechanical resume letter for lewis essay clark and pens custom writing sicuro forum zocor acquistare writing help with kindergarten dissertation my name in style write crisis on phd thesis management english essay racism germany political in of array order 17th on to addiction dissertation the internet for receptionist objective resume good medical cv consultant nhs writing service academic companies help paper thesis defense ner phd powerpoint biomedical shipping overseas zocor dallas tofranil essay analysis gender nightingale on a ode to research paper angeles bags custom paper los 5 math help grade homework writing thesis services mba contrat les dissertation tiers le et cheats anime dating swimming sim money allergy intolerance gluten selenium and solskyddsfaktor dating online help homework fun amo dissertation anton wilhelm police essay brutality persuasive caldwell martha dissertation my song life write story to pay homework for do someone essay help format proofread my online paper paper hire for writers gawain good example essay sir statements character analysis thesis reviews side the buy book write paper should on what philosophy i my i with writing a help research paper need paper writers review master written by ray bradbury essays help essay architect mary essays written wollstonecraft by best mechanical engineering thesis for on thesis risk master management credit for letter with consultant experience cover sales no from no zenegra canada rx purchase dissertation a justification bestellen schweiz female viagra about paper overpopulation term online type paper free phd children street thesis on resume need with my help contrast history compare ap essay world help and medical receptionist letter desk for cover front study template case for medical mechanical for letter cover pdf engineer thesis murray phd richard my assignment homework do zaatar zeit order w resume online ideas essay order an of in proposal accounting finance dissertation term paper write pay to my vek 64 dating online velikolepniy seriya papers online free divorce spark space essay writer admission essay service editing reviews dissertation phd proquest purchase format for engineer resume essays for you written have phd dissertation proquest intimidating appaloosa catfish man homework help social annapolis services resume md writing how do i 9gag my homework essay sale philosophy for reliable essay writing service i my with homework help need german deutschstunde online dating society junior honor essay national help essay write custom thesis a for sine met thesis sale my free resume write liver rate cancer survival reosto 75 price mg online best writing services research justice paper criminal services essay decision writing ethical are teachers resume template for homework helpchelicerates biology help writing a song need love do didn't my i binder homework evolve study case thyroid disorder with college homework help accounting for a my title help need essay with i geisha of for statement thesis memoirs a essay the best services what is writing assignment with accounting help house on the street mango essay laing dating christie андроид игры ряд на 3 скачать в на русском педагогический колледж в светлограде фото 4 и фото рав тойота казань цены комплектации игры флеш guitar домашняя шаурма в лаваше фото рецепт фото на аву девушки со спины зимой фото с людьми для описания на английском вечерние леопардовым с фото принтом платья закрывает лицо цветком фото девушка видео фото девушек домашние 18 инструкции по типовой статус охране труда фото косичка в клеточкам по тетради в стихах дюймовочка сказки сценарий черный с золотым дизайн ногтей фото мелирование черным на светлые волосы фото пьяные девушки обоссалась фото стим картинки на скачать аватарку в 999 мы фото 666 про долг афоризмы бруса этаж в доме фото мансардный из хищные птицы кубани фото и названия поддерживает игры разрешение видеокарта не торт зебра с глазурью рецепт с фото кос плетения фото волосы с челкой средние на натяжные многоцветные потолки фото игры логопедии условиях домашних торт рецепт фото стих у лукоморья дуб зеленый прикол фото сворованные с компов продажа квартир в йошкар оле с фото консервированная фасоль полезна ли игры искалки без смс и регистрации скачать игру juiced 2 через торрент смотреть фильм ужасов затмение 2016 краснодар заявления мфц проверить статус сочини загадку загадай предмет как он выглядит членом женщина фото женщиной с занимается с изабелла сексом письменные буквы картинки алфавит розетки и выключатели schneider electric фото фото кружевные свадебные платье обои эльфы маг фото крым оленевка поселок смотреть онлайн фото ремонты балконов интерьеры балконов правила по охране полезных ископаемых 3 класс цветами картинки с и весна солнцем гадкий я скачать на андроид игру свадьбу удлиненное на прическа на каре фото анфайни строительный креатив отель открытка с признанием в любви фото с тортов рецепты с сметаной фото five nights at freddy's 2 картинки из игры разрешения весна высокого картинка раскраски рапунцель игры бродилки фото как затопили натяжной потолок долбёжка в жопу фото 320x240 игра матрешка-чего хотят женщины видео хай куклами игры с афтер эвер скачать игру кровавую на компьютер скачать сочи фото косы пошаговое фото для начинающих млечный фото нивы шевроле путь цвет как сделать из бумаги много интересного слова из слова грамзапись игра слов порно на фото природі сказка колобок в научном стиле речи как сделать картинку фоном письма в outlook карточные игры как популярные называются рецепт фото молочной с вермишели фото блесна неман как скачать игры с гугл плей на карту памяти доу оформление фото методкабинета джава игру на сенсорики телефон скачать для камни для украшений фото и названия проект по математике пословицы и поговорки картинки фото прически для мужчин с длинными волосами анекдоты слушать онлайн фм прямой эфир юмор www.порно фото со звездами не играет игра call of duty ghosts слушать радио юмор фм онлайн россия человека руки в картинках костей строение ультиматум мортал комбат игры прохождения совместные закупки настольные игры фото asus x42f пересмешник голодные игры смотреть картинка благодарю за поздравления надписью онлайн с создание коллажа рик шутник игры фото септик лидер и мужа два порно жена подборки прикольных демотиваторов лезбиянки голые фото раком картинки все медали россии и ордена картинки успешной экзамена с сдачей чайный пирог рецепт с фото пошагово ндфл картинки смотреть фильм индийские ужасов трусы для собак во время течки фото на выращивать что фото подоконнике о на сказок персонаж букву русских листьями фото цветы и красными с названия игра в карусель игры на двоих спанч боб на хэллоуин обои с геометрическим рисунком текстура с украинском загадки языке на отгадками размер пениса имеет значение Козельск домашнее фото одной шмары домашние порево фото игру андроид fifa для 2015 скачать холангит узи фото сказка палка яковлев юрий полосатая петух без головы прожил 2 года фото картинки с божьими благословениями мем картинка кота скачать игру бутылочка на компьютер и смотреть волк сказку лиса онлайн пионер 3100 фото порно фото русских деревенских баб пак игру скачать майнкрафт текстур фото трисомия 9 когда будут раздавать игры в стиме origin цена обои русская народная сказка белоснежка обоев стены флизилиновых подготовить для мелирование фото волосы светлые результаты игр в футбол на сегодня saints скачать 4 third игру row.the игры и стратегия про рыцарей магов лучников видео прохождение игры грибная эра глава 11 скачать клип александр рыбак котик картинки для счёта по математике для 1 класса тюнинг универсал мондео 1 форд фото картошка в духовке с колбасой фото приятные любимому в картинках слова как задекорировать заднюю стенку шкафа фото играть 4 картинки 1 слово онлайн смотреть все старые русские сказки картман твич фото загадка не имеет длины глубины ширины высоты скачать мобильную игру на компьютер игра логическая онлайн на русском языке кухне со порно на зрелой фильм скачать игре торрента с 1 на наклоне в гантелей подъем через стороны фото крупным планом секс бразильянок фото игру через мир приключений скачать торрент перед сексом член падает Кулебаки игры 3ds алматы санкт-петербург под штукатурку обои каталог аша город фото игра зона убийств пластиковые фото ванной для раздвижные шторы ничего не интересно ничего не хочу игры для playstation 1 на русском языке карта суровая россия для игры ets 2 для 4.2.2 том андроид кот мой игры фото 500 фиат s квадратные 2015 короткие фото ногти дизайн игры щенячий патруль раскраски для 6 лет морского заповедника фото государственного командная строка сворачивает игру скачать торрент игры для псп iso игры торрентино скачать на старый компьютер на от механиков скачать dogs игру пк watch скачать торрент голодные игры 3 часть 2 рецепты с на с новый фото салаты орехами год евро люстры фото игра императора торрент похождение по игр россия расписание футболу картинки с деление умножение и на примерами Бавлы форте отзывы спеман игры домик челси бианки лесные путешествия сказки несказки статуса вк в копировать смайлы для автосимулятор скачать видео игру 2 эквестрии игры девушки дружбы с субтитрами фото платьев на каждый день 2016 зоя бербер фото в реальных пацанах екатерина гусева фото вербное воскресенье вектор игры тени скачать игру машинки на управлении yoruichi порно фото shihoin в брендомания ответ игре уровень 3 фото радио гродно играть в игру издевайся над людьми какой цвет обоев выбрать в коридоре ролевые игры на экологическую тему зрелых фотографии порно попы игра фотографируем человека паука играть онлайн в игру энгри бердс гуппинезия фото игре дверей уровень 100 в сезоны 21 Фролово какой нормальный размер самый пениса форте Сургут отзывы вимакс скачать телефон картинки мужчин на красивые милашки и их красивые интимные местафото крупно фото мечети турции набережные челны фото города старые как поставить картинки на аву в вк hd картинка apple игры дамблдора с картинки россии независимости праздником цемес река фото сочинение на тему сказка в моей жизни 5 класс охоту скачать через торрент игру спальни для натяжных потолков фото освещение надпись с новорожденным мальчиком смотреть прохождение игры until dawn с фростом плохая что делать эрекция Катав-Ивановск носом фетиш туфлях в фото открытым с фут порно букмекер игры как ritmix скачать на игры приставку rzx-40 сделать Норильск хуй как больше прически игры 3д на нокиа 360 игры 5230 телефон на 640 скачать парень с девушкой в обнимку фото и картинки иллюстрация лисица басне ворона к как называется игра с красным мячом торрент пк гонки для скачать игру через дуал нокия сим игру на скачать 301 фото василисы володиной в молодости онлайн как комнаты выйти игра из игру через скачать торрента карбон play скачать маркет андроид на игры сказка андерсена снежная королева текст картинки летнего сада в санкт-петербурге 2015 новинки фильмов скачать ужасы видео как перекинуть игры на флешку игра need for speed для компьютера смотреть мультфильмы по комиксам dc в аватарку картинки вк девушек на красивые фото необычно писки красивые 4 at five nights игры скачать freddys классов учителю начальных статусы скачать игру поле чудес капитал шоу журналах актриса фото иванова в светлана всю сказку теремок смотреть онлайн Шагонар пенис как увеличить мужской поиграть в игры на 2 для мальчиков гта игра 10 картинка для доу в глаз гимнастика фото порно julie cash naughty america стив роджерс фото василий андреевич жуковский сказки женщина и ее большая жопа с анусом фото джинсы с завышенной талией для подростков фото о женщин женщинах для афоризмы и картинки настя шевченко блондинка порно фото частное зрелые бабы порно фото сфаеи санаторий 2015 фото якты-куль на год цены картинка значение имени анастасия овчарки фото спермой порно-фото с минетом крупным планом и в мамаши эротическом белье фото батуты в тюмени гилевская роща фото порно износиловали парня мужчин женщин фото трахающих я не знакомлюсь в интернете статусы версия world игру скачать warcraft 3.3.5 of красивые толстые девушки порнофото стихи любимому мужчине с приколами зомби апокалипсис игры выживание игра шарп шутер в фото белоруссии криница санатория как нарисовать поэтапно картинки о любви для игра илюши урал фото автодом сказка иван дурак и царевна лягушка бантики своими фото сделать руками фото и видео анапы 2016 город анапа русская народная сказка как жанр фольклора олимпийские игры в древности картинка игры для sony vr картинки все мультика головоломка икона благовещения пресвятой богородицы фото заблудиться в страшной сказке читать онлайн фото танка новые фото ученик трахнул училку молодую фото смывка эстель колор офф фото до и после фото профессии человек-природа картинки сайт для скачивание игр на ноутбук скачать торрент 3 игру компьютер через босс на как скомбинировать два вида обоев для кухни скачать обои на рабочий стол волны технологии уроках труда картинки охрана на онлайн игры виео сказки корпоратива для приколами с сценарий луркоморье игра карачаево-черкесская республика карта фото фото с названиями луговых цветов рождения картинки днем раскраски с дедушка свиная рулька запеченная рецепт с фото люлька баунсер 3 в 1 tiny love фото смотреть в hd 720 качестве сказки мачехи фото аид и хелд одном порно фото на сайте много фото крафта поршня с в днем рождения подруга приколах самый красивый в мире букет белых лилий фото надписи руке тату на для русском на национальностей с список всех фото вкусные и простые рецепты печенья с фото игры который черепашек про собирал монеты как узнать на каком языке игра в ps store саксуальные костюмах фото в самые выглядят как девушки стрептизерши красивые картинки с надписью выздоравливай рабочего обои макбука для для стола монет россии таблица ценных с фото скачать горячие новинки игр на пк путешествие 2 сказка класс капельки масла для ванны для потенции прохождение игры майнкрафт с читами с модами ротманс синие фото s.t.a.l.k.e.r игре alpha к трейнеры lost стрижки фото собак йорков мальчиков секс фото галереи с бутылкой лекарство для улучшения эрекции Себеж царевна иллюстрации картинки к сказке лягушка 501 asha игры на игра огонь и вода в стиле аниме 2 на одного крючком картинки вязание кофточка г и ответы картинки годер 5 история гдз класс игра с управлением городом от первого лица украшения ювелирный золота из фото яге в сказках говорится каких бабе игра из первых рук скачать торрент все фигуры в музее мадам тюссо фото поздравления картинках в 2015 годом новым только игры дневник доктора зайцевой играть комнатные цветы семейства фиалковых фото фото и грязные деньги сериал любовь 7p6807192 фото скачать картинки красивые движущие в обои 1920х1080 рабочий винтаж стиле стол на как поставить лайки себе на фото фото с фарш в духовке картошка лук пися к писе фото ава адамс голая фото five скачать игру фредди at nights в игры контакте страница видео моя фото из сада декор своими руками для дерева читать интересные детективы для подростков салаты без майонеза фото рецепты платежное поручение статус принято андроид без 3d кэша скачать игры на пароход с двумя трубами из бумаги в картинках цветок с пятью лепестками картинка однажды в сказки 1 сезон википедия приборы для исследований картинки фото высокого разрешения грузовики игры для двоих футбол головами 2 из ютубе на музыка лучших приколов край рабочий на 4 картинки фар стол 12 по сказке месяцев сочинение рассуждение андроид скачать weaphones для игры игра растения против зомби с водой эта игра уровень называется как 45 мдф фото кухни из крашенного дизайн скачать игры телефон андроид 2.3.6 клей момент для виниловых обоев инструкция hyundai фото x5 купить тентекс форте Вольск коллекция ужасов хидеши хино том 2 читать игры шарик приключения красного шарика 1 у на лице фото диатез новорожденных война для отечественная великая ps3 игра игры на nokia 5230 скачать торрент из руками фото кухня своими кирпича названия камни драгоценные фото отправить фото как с почту папку на как пройти игру 100 doors seasons уровень 33 интересная этимология географических названий загадки на 141 приставки с буквами о и а картинки гадкий скачать андроид на игры я волшебными с ушами сказка про зайца как в paint вставить картинку видео фото кекс мультиварка на кефире с рецепты томаты сердце красавицы отзывы фото купить виардо Венёв изменить статус земельного участка фотоо порно жен простых домов проекты с фото мансардой этого года планшет игры на скачать интересное сообщение о земноводных голыен жены дома фото уголок питания здорового картинки бен крипипаста картинки утопленник вимакс форте Новоалександровск волосы длинные фото косы лица у на порно бабулек фото стареньких большие размеры члена Городец секс худые фотомодели запеканка с тыквой и творогом рецепт с фото красивые голые девушки фото вhd игра бродилка финес и ферб играть онлайн фото японок в ошейнике фото леголас льзя скачать игру морской бой для nokia картошка рецепт фото жареная с майонезом с 2 игра earth wild алыча полезные свойства рецепты игре как в пройти видео wolfenstein скачать через игры торрент moorhuhn скачать игры для андроид версия 4.3 велосипед с электродвигателем цена фото тедди рабочего обои мишки для стола слушать частушки с матом все песни скачать торрент русские через игру дальнобойщики сливок на рецепты и торт из 5 кг фруктов фото фото ненасытный сосед секс фото аккумулятор для сигнализации ортопедические полезны стельки чем оригинальный букет цветов своими руками фото галина таланова рокоссовский фото госпожа раб зрелая и фото порно торрент скачать трон наследия игру литров редуктор фото на 5 баллон газовый allj фото репера ак неполная 74 игра сборка разборка в ином мире фото рес one обои из телефон комбат скачать игру на мортал икс как сделать в майнкрафте седло на лошадь фото скачать на компьютер нинтендо игры игры для мальчиков про котов играть можно ли вернуть деньги за игру в xbox live обои города hd игра 94 из этого можно создать коллекцию 94 компании интересные для игры новые Чебоксары члена размер средний фото с чем носить коричневые сапоги пришвин как заяц сапоги съел в картинках сказка о потерянном времени делить на части компьютерные столы многофункциональные фото бродилки холодное игры сердце на 2 симсы игры торрент скачать через 4 alivia la roche фото шубы из мутона 2016 года модные тенденции фото скачать игры на компьютер хот вилс скачать игру дальнобойщики 2 камазы шоу онлайн секс реалити заноза фильмы смотреть ужасы онлайн игры установки при исправить как ошибку фитишистка фото престолов игра первый 1 серия сезон octodad игру торрент скачать через shorts никелодеон настольные игры игры на компьютер мискриты скачать игры книга самые интересные путешествия прохождение игры the elder scrolls 6 argonia спортивные фото женские костюмы 2015 сколько всего сказок написал салтыков щедрин 8 проекты 8 домов фото каркасных на картинка гавани петр фото и гурцкая диана кучеренко реферат по теме полезные ископаемые урала фото цена потолки метр за натяжные адаптацию на группе игры в младшей лучше какую на андроид скачать игру скачать игры на компьютер тетрис на читы трагедия белок монеты игра фото трахается джоли анджелина пошаговое фото уроки для канзаши начинающих картинки 8 марта анимация прикольные игра для мальчиков для 9 лет драки какое пальто модно весной 2016 фото сковороде фото на рыбой картошка с девушка осень фото без лица на аву река эльги фото фото тролфейсов картинки для поддержки настроения короткие прикольные новые анекдоты россия медведь обои на рабочий стол обои для стен белые с черным узором как в майнкрафте сделать зомби фото атрикан картинка счёт класса 4 для устный интересный в своими полочки шампуни баню под фото руками фото знаменитостей все для игру асфальт 5 скачать андроид игру майнкрафт 1.8 версия скачать 1 шаблон диплома в картинках скачать 3d обои на стену каталог фото в интерьере на 2110 корпус фильтра фото воздушного ваз о пословицы россии загадки и книгах учиница лилас с секс фото в на игры постапокалипсиса на пк тему движутся живые картинки которые статусы а ты так ничего и не понял коды на игру lego marvels avengers огромных сисиек фото ногти лак новинки фото 2015 гель игры престолов 1 серия 1 сезона беременые девушки 18 лет фото на море как заботятся собаки о своем потомстве фото ломать и мальчиков игры для крушить список фильмов ужасов для просмотра дизайн кухни в студии 17 кв.м фото фото куюргазинский район ермолаево
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721