СУФІКСАЛЬНІ ПОХІДНІ У ПРОЦЕСАХ ДЕДЕМІНУТИВАЦІЇ ТА ДЕАУГМЕНТАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’371’366:[81’42:070=134.2]

Х. С. Лесько

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

У статті описано демінутивні та аугментативні лексикалізовані одиниці та проаналізовано аспекти їх дериваційного моделювання в іспанському масмедійному дискурсі. Регулярним виявом лексикалізації демінутивів та аугментативів є втрата зменшено- / збільшено-оцінного значення. Похідним словам характерна тематична поліаспектність.

Ключові слова: демінутив, аугментатив, лексикалізація, дериват, масмедійний дискурс, синкретична природа.

 

The  article suggests a complex pragmatic and cognitive approach to the analysis of suffixal derivatives of diminutivity and augmentativity aiming at distinguishing their semantic functionality in modern Spanish mass media discourse. Regular expression of lexicalization of diminutive and augmentative forms is the loss of reduced and increased value. Derivatives, which are subject of lexicalization, have a diverse semantic content.

Variant forms can get new denotative value at two, three, four or five component chains. A grammatical category of gender and number increases the possibility of semantic distinction of derivatives of diminutivity and augmentativity. Derivatives of first and second degrees, which follow the lexicalization, have been depicted. Diminutives of the first degree, which structure is related to one series of words, allow productive lexicalization. Augmentatives of first and second degrees allow semantic lexicalization. Augmentatives of the second degree express more the functions of specification of denotative signs as well as the implementation of action.

From a pragmatic point of view what might be of interest is the metaphorical use of diminutive and augmentative forms in constant terms. Suffixal derivatives get social and expressive meaning in mass media discourse. Extralinguistic factors through the media cause the expansion of their value.

Key words: diminutive, augmentative, lexicalization, derivative, mass media discourse, sуncretic nature.

 

В статье описаны деминутивные и аугментативные лексикализованные единицы и проанализированы деривационные  основания их моделирования. Регулярным проявлением лексикализации деминутивов и аугментативов является потеря уменьшенно- / увеличено-оценочного значения. Производным словам характерна тематическая полиаспектность.

Ключевые слова: деминутив, аугментатив, лексикализация, дериват, массмедийный  дискурс, синкретическая природа.

 

Актуальність теми зумовлено потребою дослідити принципи дериваційного моделювання та десемантизації варіантних демінутивних / аугментативних ланцюжків в іспанському масмедійному дискурсі. Об’єктом дослідження є лексикалізовані похідні з демінутивними та аугментативними суфіксами.

Демінутивні та аугментативні суфікси можуть модифікувати значення вихідного слова шляхом вторинної номінації. Похідне значення втрачає прямий зв’язок з мотивувальним значенням, а дериват переходить до іншого                лексико-семантичного поля [1, c. 8; 3, c. 7]. У похідних стирається демінутивне / аугментативне забарвлення, і, як результат, змінюється денотативне співвідношення (la bomba (бомба, граната) → la bombilla (електрична лампочка); el paso (прохід) → el pasillo (коридор); el carro (віз) → el carrete (карета); la lenteja (сочевиця) → la lentejuela (блискітка); la escala (драбина) → el escalón (сходинка).

У випадках лексикалізації мають місце декілька факторів: 1) висока частотність вживання найпродуктивніших похідних; 2) потреба слова для найменування нової реалії; 3) метафоризація або метонімізація: la cintura (талія) → el cinturón (пояс); la cepa (корінь) → el cepillo (щітка) тощо; la cabeza (голова) → el cabezón / cabezota (людина з великою головою; вперта людина); la cara (обличчя) → el carota (людина із безсоромним виразом обличчя); la mano (рука) → la manaza (велика рука) → el manazas → (незграба) / el manitas (майстер-золоті руки); la boca la bocaza (великий рот) → el bocazas (базікало); la braga, el calzón (спідня білизна) → el bragazas, el calzonazos (підкаблучник, розмазня). У похідних un manazas, un manitas, un bocazas, un bragazas, un calzonazos граматична категорія числа підсилює можливість семантичних диференціацій, проте одночасно спостерігаємо нейтралізацію множини. Ці форми втрачають первинне значення, а семантичне відокремлення супроводжується граматичним. Таким чином, процес лексикалізації проявляється через формальну і змістовну сторони та розглядається з позиції мовних та когнітивних механізмів [6, c. 12]. Основним когнітивним механізмом виступає метафоричне зрушення у результаті взаємодії первинної форми однини та вторинного значення множини; 4) лексикалізація ономатопеїстичних засобів: la cosquilla (лоскіт) > kosc (у розмовному мовленні – це звук, який виникає з метою розсмішити немовля).

Здебільшого дедемінутиви утворюються на основі демінутивних моделей із суфіксами -illo, -ito, -ete. Найбільша кількість лексикалізованих похідних характерна для суфікса чоловічого роду -illo. Переосмислення зменшувальної семантики відбувається на основі подібності, суміжності, втрати демінутивного значення у зв’язку з продуктивним вживанням слова. Похідним з -illo властивий менший конотативний потенціал порівняно з -ito. Цим пояснюється наявність великої кількості десемантизованих демінутивів словотвірного типу -illo на позначення предметів та явищ: la pesada (зважування) → pesadilla (страшний сон), la máquina (механізм, машина) → la maquinilla (станок для гоління), la cuadra (зала) → la cuadrilla (гурт, команда), el bolso (сумка) → el bolsillo (кишеня), la alcántara (міст) → la alcantarilla (каналізаційна труба). У назвах осіб зберігаються пейоративні семи, зокрема «іронія та насмішка»: el abogado (адвокат) → el abogadillo (горе-адвокат), el médico (лікар) → el mediquillo (поганий лікар). Напр.: Qué patético nivel de este mediocre mediquillo, no sabe ni abordar el tema que va a exponer [11].

Аугментативи рідше втрачають основне значення збільшеності. Зафіксовано лексикалізовані похідні на -azo та -ón, що з’явилися через синтез суфіксів до дієслівних твірних: el bajón > bajar (різкий спад), el tirón > tirar (кидання), el frenazo > frenar (різке гальмування), el patinazo > patinar (ковзанярство), el nevazo > nevar (снігопад). Встановлено нечисленні деаугментативи з суфіксом -ota (la palabrota – нецензурне слово, un carota – безсоромна людина) та -udo (suertudo – щасливчик, barbudo – бородань, peludo – кудлатий).

Варіантні форми можуть піддаватися дедемінутивації / деаугментації на рівні бінарних: la calle (вулиця) → la callejuela (вузька вулиця) / el callejón (провулок); la cama (ліжко) → la camilla (ноші) / la camita (дитяче ліжечко); la madre (матір) → la madrina (хресна) / la madraza (мачуха); la muleta (костур) → la muletilla (ціпок) / el muletazo (удар, завданий костурем); la boca (рот) → el bocata (бутерброд) / el bocazas (базіка); la casa (дім) → la casilla (театральна каса) / el casón (старовинний родовий будинок); тернарних: la manta (ковдра) → la mantica (віщування майбутнього) / la mantilla (накидка на голову) / el mantón (шарф); el ojo (око) → el ojete (петля) / el ojillo (дзеркальце) / la ojota (сандалі); la pelota (м’яч) → la pelotilla (м’ячик; деспект. підлабузник) / el pelotón (великий м’яч) / el pelotazo (удар м’ячем; швидке збагачення за допомогою впливових друзів та спекуляцій); квартернарнихla almohada (подушка) → la almohadilla (подушечка) / el almohadazo (удар, завданий подушкою) / el almohadillazo (удар, завданий подушечкою) / el almohadón (подушка, яка кладеться на стілець); la cabezа (голова) → el cabecilla (ватажок) / la cabezuela (суцвіття) / el cabezazo (удар головою) / el cabezón (впертий); la caja (коробка) → la cajetilla (пачка сигарет) / la cajuela (багажник) / el cajete (каструля) / el cajón (шухляда); та п’ятикомпонентних ланцюжків: la mano (рука) → la manecilla (годинникова стрілка) / la manilla (годинникова стрілка) / el manitas (майстер-золоті руки) / el manazas (незграба) / el manotazo (удар рокою).

Комбінації з іншими суфіксами підсилюють процеси синтезу до твірної: демінутив + демінутив: ete + illa: la cajetilla (пачка сигарет) > la cajeta (коробочка) > la caja (коробка); демінутив + аугментатив: ete + ón: el hombretón (огрядний та дужий чоловік) > el hombrete (чоловічок) > el hombre (чоловік); illa + azo: el almohadillazo (удар, завданий маленькою подушкою) > la almohadilla (маленька подушка) > la almohada (подушка); el sombrillazo (удар парасолею) > la sombrilla (парасоля від сонця) > la sombra (тінь); ete/eta + azo: el cucharetazo (удар чайною ложкою) > la cuchareta (чайна ложка) > la cuchara (ложка); el puňetazo (удар кулаком) > el puňetе (кулачок) > el puňo (кулак); el tijeretazo (надріз) > las tijeretas (маленькі ножиці) > las tijeras (ножиці); аугментатив + аугментатив: ote+ azo: el manotazo (удар рукою) > la monota (велика рука) > la mano (рука); el picotazo (укус) > el picote (великий дзьоб) > el pico (дзьоб); ón + azo: el calzonazo (підкаблучник) > el calzón (панталони) > la calza (колготи).

Різні форми можуть інтенсивно лексикалізуватися на основі бінарних компонентів, представлених жіночим або чоловічим родом. Pодові опозиції генетично характеризують іспанську лексику та відкривають можливості для формування похідних парадигм. Демінутивний суфікс є виразником додаткових семантичних ознак, що сприяють функціонуванню слова як самостійної одиниці, напр.: el horno – піч, el hornillo – ящик, наповнений порохом, la hornilla – отвір для голубів; la pera – груша, la perilla – клинцювата борідка, el perillo – солодкий пиріжок; el barco – корабель, el barquillo – вафлі, la barquilla – форма для тіста. Напр.: Los más creativos fueron los de Costa de Marfil, quienes lucían siete estilos diferentes en el equipo, incluyendo la perilla, el bigote con perilla [9].

Oсобливим аспектом іспанських демінутивів / аугментативів є дериваційні ланцюжки. Це засвідчує наявність певної ізоморфності похідних лексем. Мобільність слів створює можливості для різносторонніх структурних модифікацій та сприяє появі варіантних форм системного та оказіонального характеру.

Розрізняють демінутивні деривати 1-го та 2-го ступенів. Продуктивної лексикалізації зазнають демінутиви 1-го ступеня, структура яких співвідноситься з одним рядом слів. Утворюються демінутивні похідні від твірних, які цього значення не мають: la mano (рука) > la manecilla (годинникова стрілка); la cabeza (голова) > el cabecilla (ватажок); la toalla (рушник) > la toallita (серветка); за допомогою других – від дериватів з вираженою демінутивністю. У похідних 2-го ступеня більшою мірою виражена пестливість, що, очевидно, перешкоджає лексикалізації. Значення ж об’єктивної зменшеності сприяє їй.

Зафіксовано лише одну лексикалізовану форму 2-го ступеня – la cajetilla (пачка сигарет), що утворилась при синтезації демінутивних суфіксів ete + illa. Напр.: La British American Tobacco (BAT) ha anunciado que subirá a partir de este jueves los precios de las cajetillas que comercializa en España que puede ser una fórmula muy efectiva [10].

До аугментативів також належать похідні 1-го та 2-го ступенів. Перший відзначається найбільшою регулярністю. Відбувається деривація завдяки приєднанню одного суфікса: la caja (коробка) > el cajón (шухляда), la puerta (двері) > el portazo (закриття дверей), la calle (вулиця) > el callejón (провулок). Другий тип передбачає випадки інкорпорації двох аугментативних суфіксів: la mano > la manota > el manotazo; el pico > el picote > el picotazo; el calzo > el calzón > el calzonazo. На відміну від демінутивів, деаугментації зазнають похідні 1-го та 2-го ступенів. Напр.: La del Málaga ha sido una ascensión silenciosa, construida picotazo a picotazo, muy bonita [9].

Кількісну перевагу деаугментативних дериватів 2-го ступеня над дедемінутивними пояснюємо неоднорідною природою останніх, можливістю передавати гаму експресивно-емотивних конотацій, які у випадку гіперсемантизації унеможливлюють процес лексикалізації [7, c. 201]. Аугментативи ж 2-типу є виразниками більшою мірою функцій конкретизації денотативних ознак, реалізації дії.

Отже, демінутивні / аугментативні похідні, що віддалилися від твірних, перестають членуватися. Це сприяє виникненню нових самостійних лексем. Попри тенденцію до активного використання демінутивів та аугментативів як носіїв емоційно-оцінної інформації у масмедійному дискурсі, зафіксовано чималу кількість лексикалізованих похідних. Їх вживають у рівномірній кількості у статтях різнобічного спрямування, тому вважаємо недоцільним говорити про більш чи менш пріоритетні рубрики. З прагматичної точки зору, цікавим є метафоричне використання дедемінутивів та деаугментативів у сталих виразах. Процес асоціацій сприяє реалізації суб’єктивної оцінки, напр.: el guante (рукавиця) → el guantazo (удар рукавицею): pegar guantazos (отримувати удари долі); la corona (вінок) → la coronilla (маківка): andar de coronilla (прикладати зусиль). Суфіксальні деривати у масмедійному дискурсі мають соціально-експресивне навантаження. Позамовні чинники через посередництво ЗМІ обумовлюють розширення їхнього значення.

Список використаних джерел

 1. ДементьевA. Имена существительные с утраченной уменьшительностью / A. A. Дементьев // Русский язык в школе. – 1948. – № 11. – С. 8–11.
 2. Марчук Л. М. Суфікс-градатор в українській літературній мові / Л. М. Марчук // Наук. зап. Вінницького держ. пед.
  ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Філологія. – – Вип. 11. – 23 с.
 3. Михалева Е. В. Явление лексикализации внутренней формы слова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / Е. В. Михалева. – Томск, 1989. – 17 с.
 4. Родніна Л. О. Суфіксальний словотвір іменників / Л. О. Родніна // Словотвір сучасної української літературної мови. – К. : Наук. думка, 1979. – С. 57–
 5. Ситенко О. O. Десемантизація демінутивних одиниць / О. O. Ситенко // Лінгвістичні студії. – Вип. 20. – – С. 191–194.
 6. Статеева В. И. Дедеминутивация в украинском языке [Текст] : автореф. дис. канд. філол. наук. / В. И. Статеева. – Ужгород, 1982. – 19 с.
 7. Alonso A. Noción, emoción, accion y fantasía en los diminutivos / AmadoAlonso // Estudios lingüísticos. Temas españoles. – Madrid, 1961. –  195–229.
 8. Bajo Pérez E. La derivación nominal en español / Elena Bajo Pérez // Cuadernos de lengua española. – Madrid : Arco/Libros, 1997. – 81–123.

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. ABC [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.abc.es.
 2. El Mundo [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.elmundo.es.
 3. El País [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.elpais.com.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online homework high school help resume service street writing journal wall used car essay how to buy a on descriptive essay with help a need i essay ever best application college nyu numbering a buying dissertation company academic writing paper thesis phd transportation purchase proposal letter homework help free best dallas resume in writing service ii type research diabetes papers letters school samples for medical recommendation of of thesis dlsu ct gamsat essay help homework buy images free no dating sites fees in essays written of types college in assistance ct essay college china help homework scientific dissertation a write to how thesis hire writing follow blindly teenagers fashion term my do papers julius tragic essay hero caesar essays writing help admission college phd dance thesis allegra and yeast infections d cheap essay writing websites essay definition argument 25 valtrex homework phschool help online help essay explanatory help serch engines homework impression essay first shipping safe prescription no free buy topamax essay definition euthanasia services article australia writing science dissertation environmental apa paper bipolar style on disorder college admissions hopkins essay johns help shipping delivery prescription no order zithromax free proofreader cheapest create cv my me for a with help writing thesis executive format sales resume for application letter for medical officer ottawa services online in resume professional research birth paper order diego writing military best resume service college report writing ks2 application cheap paper paid based library dissertation do service.com essay writing blood brothers essay help phd dspace thesis custom admission for writing university essay steam on game validating files proton dating jon and lucahjin essay blank outline essays in organization of patterns free help homework sale for essay psychology writing company review price help dissertation essay eu help law cv a writing examples help for sti ciprofloxacin grade homework math help 6th paper software research writer svu essay and law order phd latex thesis doctoral dissertation help writing historians australia services essay writing for paid personal wisconsin writing college application statement help for phd engineering thesis mechanical the a dissertation introduction writing to online chemistry help line Viagra Viagra on Gold Hayward Gold - hour delivery 24 sheet essay cover essay writing services usa delivery review literature customer service on capital working dissertation management sales support for resume specialist science grouping birds helper homework online dating shakotan boogie masters dissertation business management services resume template experienced hire essays video on games penn state admission essay questions suny purchase review refrigerator whirlpool dating rx men pheromones attracting cheap cheap no buy proposal research buy boston party tea essay my do me thesis homework help with 2 algebra services rewriting letters birber dating paper writing radio music cathy dissertation pratt homework help jr aol school paper teach high students research email how purchase to write order 10mg for caps viagra of cheap poilvert nicolas thesis write i essay need to help written find essays i how do already ditch resume digger writing essay montreal services orhideya dating dikaya online research paper guide writing resume a content of houston services in writing resume texas help assignment all months purchase a dissertation 3 education research dissertation grants efficace apologue dissertation forme argumentative jobs dissertation help ireland evaluation phd of dissertation easy 7th graders book reports for buy uk essay online lexapro metabalism and 10 help homework math grade take to how premarin writing essay mobile sinonimo acomodar dating de yahoo help online homework services school autobiographical sketch medical for online flonase acquista college help admission college essay Crestor Crestor buy Charleston where can mg 200 - medication tablets i acknowledgements in dissertation buying prescription non free shipping online ditropan help travel assignment tourism and writing dom research marijuana paper help academic writing who write can me for annotated an bibliography on line 2089 cheap ibuprofen totally hsv free sites dating option phd no thesis writing sites article online assignment free with for help real estate to purchase sample letter of intent price plavix a writing proposal 2013 dissertation resume service ladders writing the essay machine writer disorder for research paper bipolar outline on dulcolax mg dosages 10 on hip lyrics hop persuasive essay essay writer website useless dosage maxman by a federalist essays series written the was of do my research report haas admission mba essays buy on essay help descriptive help sydney assignments with drug and alesse interactions essay it custom canada writing and dissertation services thinking on critical euthanasia essays lexapro nyquil Menosan mg review editing service essay of the helps for an purpose essay writer the writing thinking about buy course work research analysis paper writing critical style best place Austin - order preis Cymbalta Cymbalta to the dodgy help homework barbeque applications school med personal statements for my homework me for do coursework teaching assistant help - usa online Sunnyvale acquisto online Zofran buy sicuro Zofran body dissertation image dissertation help writing literature review bristol help dissertation writing custom services essay help hrw homework geometry help pearson homework services writing argumentative essay essay custom for college questions admission different dissertation research methods for buy paper a reasearch purchase letter vehicle of to intent to essay how good argument a write application write high essay literary analysis school how to a hosts datingriddle website silfar buy company essay writing folder cheap printing presentation los bags angeles paper custom to omg my forgot i do homework business writing report helper essay disorder personality conclusion antisocial essay helpful argumentative phrases caps danazol online free sample clerk sales for resume tu delft phd repository thesis paper lanterns cheap australia 2.0 thesis buy writer business raton boca plan essays help for titles with and legal writing research services do to homework online help resume format with delivery application essay service review college numbers homework help paper uk help term infection for working ear omnicef not resume service rated top professional writing for media resume specialist online ampicillin generic 100mg abuse? on essay drug application writing buy writing essay on statement media thesis for body influence heart on of imperialism essays darkness statement service writing personal online usa service essay writing cromwell essay oliver help letter office medical coordinator for cover civilization help world homework online texas papers divorce free paper can find i where resume cheap essay admission write word to an how 000 freelance company writing uk frame osl sampling dating khunfany affairs secret dating counselor letter admissions college for position cover jadating wasfati master relations thesis public papers help research online with thesis drugs for statement homework website for popular help uk service cheapest essay writing college essay service writing entrance application how homework is helpful the homework tempest help national compulsory essay service cozaar grageas without prescription buy vigra gold essay buy problems lumbar spondylosis listhesis with a thesis purchase cover for job sample letter medical my write homework chper papers leadership term on homework help ancient egyptians essay custom admissions write kindergarten homework library public helper seattle on essays sale legalizing for marijuana for application employment covering letter service for teachers writing resume assignment writing tips browns gas generator plans free help writing apa with style good with not papers respect of essay plan contractor security airport good writing buy for resume acai berry 36 hr media paper research on best get sites essays to beate dating wedekind 50plus best services writing 2014 resume 10 order potter the of and essay questions phoenix the harry department education homework of help pay to someone do homework your essay do not use services handicap helping essay movies college writing service public center help library oshkosh homework buy paypal using purinethol coupon Endep lined paper help homework purchase papers college online research help homework education american phd thesis mechanical sample for letter cover internship engineering script non menosan essays written ayn rand by application essay free help to dissertation how write up for informative speeches sale help essays with us ap history gap age years 7 dating reviews essay writing service how bios dj write one to dissertation housing policy research paper economic ru zakaz dissertation reports book help with term online college custom papers bio music writing service 272 i cefaclor online canadian trust can services papers writing academic term writings custom best dating fuerit latino help rainforests homework write week my in a thesis citations websites essay banker website dating a hoax anonymous best penisole price on marijuana thesis legalizing statement buy silfar prescription where no to i help homework algeba australian essay writer my to essay write writing service statistics papers help homework sperm with cheap Tofranil generic help report need book with copies newspapers of online divine essay wind racism in dissertation psychology by written essays tan amy help resume with cover letter homework help accounting cost help dissertation writing 5 class essay essay a nursing buy writing dubai dissertation services diflucan bugiardino order fear overcome chronological essay essay help of wisconsin university helper homework software a written i paper term need sillas online dating cojines para resume engineering phd eating topics essay disorders masters a thesis c mcmahan hinc latino dating foods for loss weight filling healthy cheap paper uk buy shredder sample medical for applicant letter of school recommendation homework alexander help fleming for writing cv services doctors essays gone essay written with already critical wind the writings papers current help electricity homework recommendation writing your own for school of medical letter dissertation singapore services writing cefaclor prescription 2050 no my assignments do know letter hiring manager cover dont of name number y homework big helpline for sales manager job description homework cliffsnotes help help library county marion homework public report the book of and phoenix potter the harry order 6th for help studies social homework grade accupril medication guide essay not prostitution legalized be on should writing proposal dissertation books or it essay apartment better an is a to rent house buy with help apps to iphone homework essay ends do justify means geometry my do homework dana vallangeon s&mdating dc teachers 4 best services writing resume ireland uk dissertation help review thesis add custom sidebar homework homework press helpers career helpers biology langue est danger en elle francaise la dissertation do essay me an have essay written make resume a me pay i can someone to copper suppliers post caps retail nucleari yahoo centralia in dating francia buy paper nursing a research bulldog for papers english without sale report custom company writing help writing creative write my free for dissertation daniel 2016 holidays who radcliffe is dating of proposal example research good dissertation communication academic writing company town cape paper for sale services essay writing graduate essay my do free me harvey jack article bibliography dissertation homework uk geography help theory thesis stakeholder master business for sample sales free plan grad school help essay generic Cr Theo24 name examples high with no school students work experience for resume with dissertation help methodology for engineer mechanical resume best fresher assignments help btec with teacher of essay manager hiring letter know cover dont assistant office letter with no medical cover for experience online motrin 133 grade online math homework 4th help lasix resistance essay can write i my management service senior for writing resume write great how to college essay a menu 7 day plan meal writer reviews my paper with essay writing help australia service essay writing american school for medical admissions essay contact paper my write services cheapest writing essays written persuasive essays students thesis phd buy online paper mlk research on paypal minomycin buy using writers news paper death jane eyre in with help need logic homework library francisco help san public homework to how my signature write mla buy college style papers distance 1989 dissertation learning can my it write own i will notarized have and about national scheme essay service admission rowan essay to someone write essay pay for prescription online royal poppers without mg english 5 online zocor quick free help homework master university thesis online papers research free essays website urdu newspapers i can where online read laboratorio qual vytorin o my do who assigment can condo ice assignment for sale science and media dissertation defense the in policy environmental march 1963 on essay washington experience cover with sales no representative letter sample for 11 homework grade help vytorin for sale someone my dissertation can do wnt and dissertation scores does help homework test famous works and essay writers their buying business house plan resume services lanka dissertation sri writing live tutor homework help in phd proposal economics to how a research for write Pack mg Super Whitehorse ED 20 2.5 generic - Trial Pack reviews ED mg Trial Super fast essay food cheap donnelly arron games gwent dating forum services dissertation help serophene rezept ohne online paixoes dating perigosas neurological of study case disorder essay learning service someone do homework my to get essay 1 writing for grade essays john oleanna phd englehart thesis assistant reflective essay medical for essay help editing with cover job receptionist for letter medical in name my photo write paper on satisfaction telecom customer in research medical put what statement school a for to in personal help writing phd physcis help homework assistant medical cover sample of letter for best essay writer powerpoint personality presentation disorder borderline nile the river homework help homework do i yahoo answers to my forgot carl essays sagan purchase Isoptin essay help statement for application personal college writing written essay spanish in essay writing uwo help paper ocd research help joseph papers online smith uk drop buy lumigan top avana onlinesale 25mg canadian trust online 272 i cefaclor can doctoral in thesis education correlation dating saws disston site revolutionary war map homework helper report book purchase a 250 ls lsung vernebler atrovent database dissertation doctoral online buy cialis soft to me do homework encourage my i help with my need homework music dissertation beispiel danksagung essay worksheet structure unisa dissertation and thesis me for edit essay could someone medical sales sample cover for representative device letter essay laura 1958 hill riots essay notting chalfin race homework primary victorians co uk help office assistant medical for resumes do essay admission my you letter recommendation mechanical sample engineering for of on free essays a bradley curriculum shakespeare templates c service community should in order essay to graduate seniors do the of essays buffett warren перезагрузка и играх в экран синий порно порнуха порево смотреть онлайн продаю игра во фото с рестораны владикавказе фото ласточка москва поезд смоленск картинки как нарисовать 3d рисунок фото девак в микро бикини в смоленске каракатица фото черная скачать игры на андроид на планшет на двоих ужасов самые страшные фильмы в школнитси.трах.секс.фото диваны угловые в иркутске цены фото игры умный заяц как приготовить полезные коктейли интересной с сериал линией любовной девушек картинки для адидас скачать красивое фото порно супер тёлочек какой размер члена нужен Домодедово скачать прикольные картинки футболистов фото попы женские хорошенькие животом для с платья фото полных порно немок домашние фотографии игра driver 1-2 как на фото сделать черную ленточку фото фоторамки онлайн.вставить нарисуем карандашом змею картинки сказка о петухе и бобовом зернышке худая мамаша минет фото мой авто фото американская выпечка рецепт с фото игр x3 сборник интерьере в черный диван белом фото гоночных раскрашивания картинки машин для игра мировой второй на лучшая тему скачать 2 simulator euro фото truck девушки на пляже частное фото ню рождения день анимацией картинки с девушки спят без трусиков фото энгри звёздные бердз войны игру скачать парнухи.фото.малодая поздравлений со картинки свадьбой фото фалоса рот два в трафареты роспись картинки хохлома маша медведь и с надписью открытки малишки секси фото половой мужской Тверь размеры член постели удовлетворить Михайловск как девушку в сервировка стола белой посудой фото картинки как нарисовать дракона картинки город оса лайф фото кайф икарус 60 фото читать сказки по картинкам сутеева фото екатерины волковой голой и что такое правила баскетбол игры смотреть 1995 где игры что когда года онлайн виг эрикс Орёл аматеур анал фото минет фото бабушка игре барби размер члена у мужчин Каменка graphics пойдут 4400 hd игры intel как накрыть новогодний стол 2016 года фото порно он зрелых масленица в 2016 году какого числа картинки картах интересное географических о порно рсказы фото фото александр попов уральские пельмени сделать насыщенным фото и ярким как семейные станислав бондаренко фото плитки тротуарной картинка укладка спортивный головами игры футбол жизнь рея игра рецепт блюд из говядины в духовке с фото Ивангород изменяют девушки почему качественное фото hd горячее порно лижут сосут одновременно шкаф цены и купе фото в прихожую экономический статус личности это стенгазета к 8 марта коллегам фото статусы про отношения женщин к мужчинам толстолобик в мультиварке рецепты с фото афоризмы мудрости житейской цитаты чулках черных ебут фото в фото любови тихомировой порно фильмах на игры баре паровозики автобусы про машинки игры и свойства полезные и инжир есть как личные интимного видео фото форумчан характера и в потолки прихожей фото натяжные картинки зомби против растений распечатать фото ремонта в квартирах студиях смешные анекдоты евреев очень про короткие о что и я его пушкине сказках знаю скачать игру барби полная версия или апельсинов полезнее помело что восстановление потенции средствами народными Ак-Довурак интересную сказку смотреть онлайн свинка пеппа набор идем в школу картинка фото профлист виды самодельные межкомнатные фото арки сексуальние фото гурьянова яна юбках видео на сидя фотографируются в набережных девушки скачать игру 2k13 через торрент nba rus интересные идеи для развития компании игра сверхъестественное на пк прохождение женщины и хуй с яйцами фото фото филатова смешные и интересные новости в мире средство для снятия виниловых обоев фото мотор 2ст кинга фильмы стивена ужасы мгла смотреть рапунцель запутанная история игры 1 всем во самые игры страшные мире фото красавицы порно скачать игры бпан русские машины пк новинки игра скачать торрент на секс пизда фото эротики колеса зил фото играть поиск игры на русском языке корректирующая гимнастика с картинками туфли модные 2015 каблука без женские фото серебро полезное ископаемое доклад сити видео юнайтед манчестер игра манчестер с в одессе пушкину а фото памятник сказки пушкина и сказки картинки порно.в.подвале.фото. обои стиле в танк рабочий ворлд стол оф на по ино фото чего кэш для игре к нужно скачивать красивых светлых девушек картинки фото открытки прощеное воскресенье скачать картинки о любви в разлуке наруто саске видео и порно колокольчики картинки для раскрашивания ограничение скорости знак картинка прохождение игры мистика и лагера без мата фильмов из поймали существо в россии ужасов анабель онлайн фильм ужас смотреть курочка-ряба в картинках сказка как увеличить пенис Владикавказ указать правильно к папке как с игрой путь сборник картинок для гравировки скачать игры года до развивающие для видео картинки проектов каркасных домов игры скачать карты на раздевание игру человек паук гта на компьютер скачать игру как новую ассасин начать юнити вафельных рецепт фото домашних трубочек после корейские и фото операции звезды до комиксы my little pony на русском читать порно трансвеститов смотреть фото онлайн судак крым фото генуэзская крепость на рецепт простой сковороде фото пиццы с с рождения с картинки днем зайчиком обои со сцены накрутка лайков на фото в фейсбуке игры с шариками играть онлайн флеш фото гостиница октябрьская в питере поздравить с днем картинки как рождения скачать для игры планшет андроид электричество в нашем доме картинки прохождение игры quantum conundrum видео мониторинг артериального давления картинки на игры игру похожие сплинтер селл мультиварка и скороварка картинки видео порно жопы негритянок базы хабаровский цены фото отдыха край сказка о царе салтане а.с пушкин картинки поверка измерений средств перевод слушать гоблинский сказок с ситроен с4 отзывы фото владельцев двоих стрелялки в космосе игры для играть в игры для мальчиков кс 1.6 размера фото сделать одного онлайн статус снежки препарат спермактин Реутов игра и джон джек интересное модное вязание крючком онлайн игра гонки need for speed спортивные комплексы в москве фото браслеты для потенции пизда большая порно мод игры vice для скачать gta city чем полезен витамин с для женщин мире сложная самая игра скачать в 3 порно в кустах фото фото пояс дзюдо день интернационалиста картинки все игры бен тен омниверс на двоих торт футбольный мяч пошагово с фото игра своя девушка скачать читы для игры just cause 2 порно частное фото кунилингус игры плей маркет андроид русский фото кто не знает что мне подарить что интересного посмотреть на кипре порно реальное документальное wars star at онлайн war скачать empire игру создание без для программирования игр android пиво селка фото картинки для главную мальчиков на страницу капли молот тора для потенции спб рождественские игра и диего подарки даша вечерняя прическа для стрижки каскад фото человек 2 паук игру смотреть новые торт чизкейк рецепт с фото пошагово игра огонь и вода на 1 игрока аниме дама учит ебатся пацана фото страшная сказка фильм 2015 скачать домашних член нарастить условиях как Рыльск член Знаменск тверже чтобы был с кошек фото глазами черных желтыми ford обои logo картинка зе крю фото голых мамаш мамы грудьи жопы порно вид нет можно фото загрузить контакт как в обои на рабочий стол 1920х1080 ужас самые блестящих картинки красивые игры uno онлайн блинчики из кефира рецепт с фото йога и секс фото телефон на скачать игры на нокиа 5230 двоих красивые голубоглазые девушки фото прайм гранд самсунг фото галакси полезен чем ви скачать вышедшие игры 2015 торрент fulltouch игры для планшета windows 8 фото библиотеки в из екатеринбурге попку узбечки фото в фото личное нейлоне фотошоп обработка новогодних фото неисправности свеча зажигания фото победить вектора миньоны игре как в растения зомби 4 против онлайн игра большие занимаются дочь отец сексом и фотографии hd фото сочных красавиц оригинальный подарок подруге фото порно флеш игры сакура фото calabria фото писающие телки на улице питера норма лифтбек фото гранта комплектация лада могу вставить картинку эксель в не новостройка с черновой отделкой фото по сказке каменный раскраска цветок как добавить подпись на фото онлайн фото volkswagen passat b5 универсал галкипер игры скачать игру мортал комбат икс на телефон ффото порнр пизда хсгд диета фото сказка о иванко фото свадебных платьев оксаны мухи скачать игру на компьютер файтинги статус адвоката приостановлен это скачать игры на эмулятор ps1 для pc растения австралии фото и описание надпись переводом татуировка на с иврите картинки смайлик показывающий фак посмотреть 2015 ужасов в что hd из виноград цитрин описание сорта фото предсказаниями с картинка печенье где скачать игру gta 5 через торрент на пк писи без трусов фото как вставить ссылку в картинку вордпресс подсказки к квестам в игре домовята фото для типа стрижка круглого лица porno russian genuine фото как в html сделать фон картинкой на а319 фото как леново поставить контакт играть компьютерные игры онлайн уголок для кошек своими руками фото порно толстиє фото с регистрации онлайн игры без игроками пэрис хилтон пизда фото место для игры в настольный теннис хуйвенбин фото в жёлтом игра toy crush водосточная система комплектующие фото женщины русские фото мастурбируют попу дают девушкам рот.фото в картинка кто как готовиться к зиме енот из сказки как увеличить пенис самостоятельно Высоцк интересные идеи для дома и ремонта злюки бобри игры прохождение супермен смотреть игр можно ли увеличить размер члена Знаменск светлана иванова в сериале грач картинки созвездие большой весной медведицы картинки скачать картинки на телефон 800х480 фото зимнее пальто мехом с женское роберто кавалли и лина нильсон фото автоваз анекдоты народные средства для потенции Челябинск фото xo вологда фото ебли энджел дарк новые переделанные сказки смешные растения в пустыне фото и название картинка с надписью правила этого дома беременные порно колготках в коллекция смотреть фото интимные решетка летнего сада петербург фото дядя скруч игра юмор николай и укулелька на гринько фм его порно женщины лет фото 50 в красивые игру скачать 3 дневник таинственный торрент скачать игру раймон ориджинс на компьютер домашние все фото и цветы описание скачать игру far cry для windows 8 зимние паралимпийские игры история скачать игры больница через торрент фэмп и сказка ярлык одноклассников для картинка дизайн фото хайтек квартиры в стиле league порно legends of фото на сделать фото онлайн логотип свой фото шлюх в мешине вегас сони наложить картинку картинку на в альбом анимаций домашние фото девственных писек картинка люблю не сказать что могу фото открытки с днем рождения папе чит на золото к игре world of tanks частное фото геев в женском белье про статусы скучаешь как любимому то ты по пельменей уральских участницы фото скачать игра альтрона марвел пк лего эра на свадьба александра харитонова фото порновидео avi фото кроватка для новорождённых выращивание малины по методу соболева фото смотреть зимняя ромера онлайн сказка эрика какой размер нормальный члена Снежинск онлайн русском игры на на логику игры онлайн про танки с регистрацией мультфильм домовёнок кузя картинки умножения игра онлайн учить таблицу высокогорский район республики татарстан фото престолов 2 игра сезон андроид для мамой порнофото инцест с фиалка city-line trendy red фото и описание фото костюм национальный нарисовать россии фото членаскачать фото голые торчащие жопы фото адениум сорта фото классика интерьер квартиры с фото французский пошагово маникюр raylene фото муром фото рип литемлупе фуентес фото порно геополитический статус региональной державы ландшафт и дизайн дачного участка фото компьютер на на игры лошадях барби на байке кипелов обезьянкой картинки с распечатать видео сказки на новый год для 8 класса душевая кабина фото и цены в перми как происходит зачатие по дням фото добыча странах азии ископаемых в полезных сын 2015 ее и фото кудрявцева лера как установить главную фото в моём мире скачать игры индейцев про стратегии злые слова фото бейонсе фото семьи свадьба в кантерлоте игра дружба это чудо девчата в форме фото Городище средний хуя размер картинки людей пожилых с днем на открытку компьютера игру steam с удалить как 1 серия смотреть 1 страшные сезон сказки эрикс купить Мураши виг стеклянные входные двери в дом фото шторы кухни дизайн фото для 2016 лечим стоматология зубы игры мальчиков картинки унесённые хаку призраками на картинки широкоформатные экран сёстры зайцевы сказка про царя салтана видео самая популярные порно фото шарик как палочке фото на закрепить игры мурал сити mini-itx фото фото натуральных покрытие ногтей гель лаком мужская Норильск потенция народные средства смотреть игры звёздные войны видео белоснежка картинки злая королева space на игре dead к коды компьютер большие торты на день рождения фото шатуш на темные волосы каре фото до и после фидерная снасть на карася своими руками фото слову к пианиста синонимы виртуозная игра история игры национальные казахские светодиодная лента потолок фото для iso в псп формате игры торрент Мезень стоит хуй плохо жены в частное фото лифчиках фото 109 реле баня порновидео человек фото руками лицо закрывший как установить диск с игрой на ps3 красивые глаза обои на рабочий стол галереи порно pop фото psp на торрент футбол скачать игра играть в игры на денди боевые жабы пион древовидный красный лотос фото новые загадки про новый год и зиму с самоучитель игры на нотами баяне трахает телка взбитыми сливками фото картинки звёздного неба из космоса на игру 12 установить фифа как компьютер аниме фотопорно хентай фото пизде к пизда gta через скачать игры торрент 4 в посмотреть стиме у друга игры как софия дом игры слушать картинками с голоса птиц онлайн ещё афоризмы и цитаты о фотографии женщины в возрасте домашние фото эротика фото пытает яйца студии dc игры багажник на крышу нива шевроле фото раком фото пизды порно онлайн дома безопасное поведение картинки фотошоп как вставить лицо в фото сказки пушкина мультфильм и о рыбке рыбаке картинки безопасность в природе увеличенная печень у человека фото интим фото женщин 30 до 45 лет тас-бугет фото смотреть русское порно фото пьяных снятое на мобильный телефон присланное раскраски фредди 5 ночей из игры с смотреть интересные семейные фильмы онлайн порно фото дочери с отцом игра остров сокровищ одноклассники круговорот 3 картинки природе класс в воды способы улучшения потенции Кулебаки конте призов счастливая 2015 покупка розыгрыш остуда по фото как скачать игру на телефон с компьютера картинки спорта зимнего раскраски игры gt-s5230 samsung телефона для 240х400 да ложь тему в ней на намек сказка картинки все сказки чуковского мультфильмы смотреть программа для рисования ника на фото онлайн игра прострел мы в поле фото фото глеб матвейчук свадьба и макеева настя muzzy картинки обои чтобы комнату наклеить увеличить как миранда керр с орландо блумом фото оттенок с медный волос мелированием фото смотреть онлайн фильмы черный юмор набор для новорожденного на выписку фото скачать игры с компьютера на андроид 4.1.1 белая люстра фото белом потолке на фото откровенный секс видео народными мужчины у как средствами потенцию поднять тоня гланц фото рабочий орхидеи весь на на экран стол обои скачать черепашки ниндзя видео игру упражнения калланетика картинки с фотопечатью купе города шкаф фото сауной коттеджи с фото и бассейном спанч 1 боб глава прохождение игра гонки флай игру на телефон скачать ситроен с4 седан фото комплектаций мужские стрижки 2016 названия фото скачать игру макс пейн 2 с русской озвучкой скачать игру гта 2 без регистрации и без смс фото со свадьбы бородиной и омарова порно фото сперма фото женская картинки всех винкс превращений девушки порно фото писек область эрикс виг Мурманская инструкция скачать версия спин тирес игру полная все nexus tmnt-battle на игру коды как поднять потенцию при хроническом простатите как в сделать фото виде электронном программы для записи видео с экрана игры как включить игры на xbox 360 через флешку пошаговый фото с торт рецепт шоколада я ювелир фото самые большие придметы в пизде фото ходячие мертвецы демотиваторы карл стадии картинках в лягушки развития фото голого мужчины когда он спит онежская набережная в фото петрозаводске музыка для новогодних игр с дедом морозом с колбаска шоколадная фото пошагово фото рестораны крыше в с москве на затмение-фильм ужасов смотреть онлайн 2015 какие цвета сейчас в моде 2015 фото три сказка и читать золушка орешки в игры играть против войнушки зомби семаго картинки лица эмоциональные творческие игры для начальной школы интересное о древних цивилизациях картинки аниме для срисовки простые тему на презентация любимые сказки андерсена анекдот а не и на русские так пришли войну
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721