СУФІКСАЛЬНІ ПОХІДНІ У ПРОЦЕСАХ ДЕДЕМІНУТИВАЦІЇ ТА ДЕАУГМЕНТАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’371’366:[81’42:070=134.2]

Х. С. Лесько

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

У статті описано демінутивні та аугментативні лексикалізовані одиниці та проаналізовано аспекти їх дериваційного моделювання в іспанському масмедійному дискурсі. Регулярним виявом лексикалізації демінутивів та аугментативів є втрата зменшено- / збільшено-оцінного значення. Похідним словам характерна тематична поліаспектність.

Ключові слова: демінутив, аугментатив, лексикалізація, дериват, масмедійний дискурс, синкретична природа.

 

The  article suggests a complex pragmatic and cognitive approach to the analysis of suffixal derivatives of diminutivity and augmentativity aiming at distinguishing their semantic functionality in modern Spanish mass media discourse. Regular expression of lexicalization of diminutive and augmentative forms is the loss of reduced and increased value. Derivatives, which are subject of lexicalization, have a diverse semantic content.

Variant forms can get new denotative value at two, three, four or five component chains. A grammatical category of gender and number increases the possibility of semantic distinction of derivatives of diminutivity and augmentativity. Derivatives of first and second degrees, which follow the lexicalization, have been depicted. Diminutives of the first degree, which structure is related to one series of words, allow productive lexicalization. Augmentatives of first and second degrees allow semantic lexicalization. Augmentatives of the second degree express more the functions of specification of denotative signs as well as the implementation of action.

From a pragmatic point of view what might be of interest is the metaphorical use of diminutive and augmentative forms in constant terms. Suffixal derivatives get social and expressive meaning in mass media discourse. Extralinguistic factors through the media cause the expansion of their value.

Key words: diminutive, augmentative, lexicalization, derivative, mass media discourse, sуncretic nature.

 

В статье описаны деминутивные и аугментативные лексикализованные единицы и проанализированы деривационные  основания их моделирования. Регулярным проявлением лексикализации деминутивов и аугментативов является потеря уменьшенно- / увеличено-оценочного значения. Производным словам характерна тематическая полиаспектность.

Ключевые слова: деминутив, аугментатив, лексикализация, дериват, массмедийный  дискурс, синкретическая природа.

 

Актуальність теми зумовлено потребою дослідити принципи дериваційного моделювання та десемантизації варіантних демінутивних / аугментативних ланцюжків в іспанському масмедійному дискурсі. Об’єктом дослідження є лексикалізовані похідні з демінутивними та аугментативними суфіксами.

Демінутивні та аугментативні суфікси можуть модифікувати значення вихідного слова шляхом вторинної номінації. Похідне значення втрачає прямий зв’язок з мотивувальним значенням, а дериват переходить до іншого                лексико-семантичного поля [1, c. 8; 3, c. 7]. У похідних стирається демінутивне / аугментативне забарвлення, і, як результат, змінюється денотативне співвідношення (la bomba (бомба, граната) → la bombilla (електрична лампочка); el paso (прохід) → el pasillo (коридор); el carro (віз) → el carrete (карета); la lenteja (сочевиця) → la lentejuela (блискітка); la escala (драбина) → el escalón (сходинка).

У випадках лексикалізації мають місце декілька факторів: 1) висока частотність вживання найпродуктивніших похідних; 2) потреба слова для найменування нової реалії; 3) метафоризація або метонімізація: la cintura (талія) → el cinturón (пояс); la cepa (корінь) → el cepillo (щітка) тощо; la cabeza (голова) → el cabezón / cabezota (людина з великою головою; вперта людина); la cara (обличчя) → el carota (людина із безсоромним виразом обличчя); la mano (рука) → la manaza (велика рука) → el manazas → (незграба) / el manitas (майстер-золоті руки); la boca la bocaza (великий рот) → el bocazas (базікало); la braga, el calzón (спідня білизна) → el bragazas, el calzonazos (підкаблучник, розмазня). У похідних un manazas, un manitas, un bocazas, un bragazas, un calzonazos граматична категорія числа підсилює можливість семантичних диференціацій, проте одночасно спостерігаємо нейтралізацію множини. Ці форми втрачають первинне значення, а семантичне відокремлення супроводжується граматичним. Таким чином, процес лексикалізації проявляється через формальну і змістовну сторони та розглядається з позиції мовних та когнітивних механізмів [6, c. 12]. Основним когнітивним механізмом виступає метафоричне зрушення у результаті взаємодії первинної форми однини та вторинного значення множини; 4) лексикалізація ономатопеїстичних засобів: la cosquilla (лоскіт) > kosc (у розмовному мовленні – це звук, який виникає з метою розсмішити немовля).

Здебільшого дедемінутиви утворюються на основі демінутивних моделей із суфіксами -illo, -ito, -ete. Найбільша кількість лексикалізованих похідних характерна для суфікса чоловічого роду -illo. Переосмислення зменшувальної семантики відбувається на основі подібності, суміжності, втрати демінутивного значення у зв’язку з продуктивним вживанням слова. Похідним з -illo властивий менший конотативний потенціал порівняно з -ito. Цим пояснюється наявність великої кількості десемантизованих демінутивів словотвірного типу -illo на позначення предметів та явищ: la pesada (зважування) → pesadilla (страшний сон), la máquina (механізм, машина) → la maquinilla (станок для гоління), la cuadra (зала) → la cuadrilla (гурт, команда), el bolso (сумка) → el bolsillo (кишеня), la alcántara (міст) → la alcantarilla (каналізаційна труба). У назвах осіб зберігаються пейоративні семи, зокрема «іронія та насмішка»: el abogado (адвокат) → el abogadillo (горе-адвокат), el médico (лікар) → el mediquillo (поганий лікар). Напр.: Qué patético nivel de este mediocre mediquillo, no sabe ni abordar el tema que va a exponer [11].

Аугментативи рідше втрачають основне значення збільшеності. Зафіксовано лексикалізовані похідні на -azo та -ón, що з’явилися через синтез суфіксів до дієслівних твірних: el bajón > bajar (різкий спад), el tirón > tirar (кидання), el frenazo > frenar (різке гальмування), el patinazo > patinar (ковзанярство), el nevazo > nevar (снігопад). Встановлено нечисленні деаугментативи з суфіксом -ota (la palabrota – нецензурне слово, un carota – безсоромна людина) та -udo (suertudo – щасливчик, barbudo – бородань, peludo – кудлатий).

Варіантні форми можуть піддаватися дедемінутивації / деаугментації на рівні бінарних: la calle (вулиця) → la callejuela (вузька вулиця) / el callejón (провулок); la cama (ліжко) → la camilla (ноші) / la camita (дитяче ліжечко); la madre (матір) → la madrina (хресна) / la madraza (мачуха); la muleta (костур) → la muletilla (ціпок) / el muletazo (удар, завданий костурем); la boca (рот) → el bocata (бутерброд) / el bocazas (базіка); la casa (дім) → la casilla (театральна каса) / el casón (старовинний родовий будинок); тернарних: la manta (ковдра) → la mantica (віщування майбутнього) / la mantilla (накидка на голову) / el mantón (шарф); el ojo (око) → el ojete (петля) / el ojillo (дзеркальце) / la ojota (сандалі); la pelota (м’яч) → la pelotilla (м’ячик; деспект. підлабузник) / el pelotón (великий м’яч) / el pelotazo (удар м’ячем; швидке збагачення за допомогою впливових друзів та спекуляцій); квартернарнихla almohada (подушка) → la almohadilla (подушечка) / el almohadazo (удар, завданий подушкою) / el almohadillazo (удар, завданий подушечкою) / el almohadón (подушка, яка кладеться на стілець); la cabezа (голова) → el cabecilla (ватажок) / la cabezuela (суцвіття) / el cabezazo (удар головою) / el cabezón (впертий); la caja (коробка) → la cajetilla (пачка сигарет) / la cajuela (багажник) / el cajete (каструля) / el cajón (шухляда); та п’ятикомпонентних ланцюжків: la mano (рука) → la manecilla (годинникова стрілка) / la manilla (годинникова стрілка) / el manitas (майстер-золоті руки) / el manazas (незграба) / el manotazo (удар рокою).

Комбінації з іншими суфіксами підсилюють процеси синтезу до твірної: демінутив + демінутив: ete + illa: la cajetilla (пачка сигарет) > la cajeta (коробочка) > la caja (коробка); демінутив + аугментатив: ete + ón: el hombretón (огрядний та дужий чоловік) > el hombrete (чоловічок) > el hombre (чоловік); illa + azo: el almohadillazo (удар, завданий маленькою подушкою) > la almohadilla (маленька подушка) > la almohada (подушка); el sombrillazo (удар парасолею) > la sombrilla (парасоля від сонця) > la sombra (тінь); ete/eta + azo: el cucharetazo (удар чайною ложкою) > la cuchareta (чайна ложка) > la cuchara (ложка); el puňetazo (удар кулаком) > el puňetе (кулачок) > el puňo (кулак); el tijeretazo (надріз) > las tijeretas (маленькі ножиці) > las tijeras (ножиці); аугментатив + аугментатив: ote+ azo: el manotazo (удар рукою) > la monota (велика рука) > la mano (рука); el picotazo (укус) > el picote (великий дзьоб) > el pico (дзьоб); ón + azo: el calzonazo (підкаблучник) > el calzón (панталони) > la calza (колготи).

Різні форми можуть інтенсивно лексикалізуватися на основі бінарних компонентів, представлених жіночим або чоловічим родом. Pодові опозиції генетично характеризують іспанську лексику та відкривають можливості для формування похідних парадигм. Демінутивний суфікс є виразником додаткових семантичних ознак, що сприяють функціонуванню слова як самостійної одиниці, напр.: el horno – піч, el hornillo – ящик, наповнений порохом, la hornilla – отвір для голубів; la pera – груша, la perilla – клинцювата борідка, el perillo – солодкий пиріжок; el barco – корабель, el barquillo – вафлі, la barquilla – форма для тіста. Напр.: Los más creativos fueron los de Costa de Marfil, quienes lucían siete estilos diferentes en el equipo, incluyendo la perilla, el bigote con perilla [9].

Oсобливим аспектом іспанських демінутивів / аугментативів є дериваційні ланцюжки. Це засвідчує наявність певної ізоморфності похідних лексем. Мобільність слів створює можливості для різносторонніх структурних модифікацій та сприяє появі варіантних форм системного та оказіонального характеру.

Розрізняють демінутивні деривати 1-го та 2-го ступенів. Продуктивної лексикалізації зазнають демінутиви 1-го ступеня, структура яких співвідноситься з одним рядом слів. Утворюються демінутивні похідні від твірних, які цього значення не мають: la mano (рука) > la manecilla (годинникова стрілка); la cabeza (голова) > el cabecilla (ватажок); la toalla (рушник) > la toallita (серветка); за допомогою других – від дериватів з вираженою демінутивністю. У похідних 2-го ступеня більшою мірою виражена пестливість, що, очевидно, перешкоджає лексикалізації. Значення ж об’єктивної зменшеності сприяє їй.

Зафіксовано лише одну лексикалізовану форму 2-го ступеня – la cajetilla (пачка сигарет), що утворилась при синтезації демінутивних суфіксів ete + illa. Напр.: La British American Tobacco (BAT) ha anunciado que subirá a partir de este jueves los precios de las cajetillas que comercializa en España que puede ser una fórmula muy efectiva [10].

До аугментативів також належать похідні 1-го та 2-го ступенів. Перший відзначається найбільшою регулярністю. Відбувається деривація завдяки приєднанню одного суфікса: la caja (коробка) > el cajón (шухляда), la puerta (двері) > el portazo (закриття дверей), la calle (вулиця) > el callejón (провулок). Другий тип передбачає випадки інкорпорації двох аугментативних суфіксів: la mano > la manota > el manotazo; el pico > el picote > el picotazo; el calzo > el calzón > el calzonazo. На відміну від демінутивів, деаугментації зазнають похідні 1-го та 2-го ступенів. Напр.: La del Málaga ha sido una ascensión silenciosa, construida picotazo a picotazo, muy bonita [9].

Кількісну перевагу деаугментативних дериватів 2-го ступеня над дедемінутивними пояснюємо неоднорідною природою останніх, можливістю передавати гаму експресивно-емотивних конотацій, які у випадку гіперсемантизації унеможливлюють процес лексикалізації [7, c. 201]. Аугментативи ж 2-типу є виразниками більшою мірою функцій конкретизації денотативних ознак, реалізації дії.

Отже, демінутивні / аугментативні похідні, що віддалилися від твірних, перестають членуватися. Це сприяє виникненню нових самостійних лексем. Попри тенденцію до активного використання демінутивів та аугментативів як носіїв емоційно-оцінної інформації у масмедійному дискурсі, зафіксовано чималу кількість лексикалізованих похідних. Їх вживають у рівномірній кількості у статтях різнобічного спрямування, тому вважаємо недоцільним говорити про більш чи менш пріоритетні рубрики. З прагматичної точки зору, цікавим є метафоричне використання дедемінутивів та деаугментативів у сталих виразах. Процес асоціацій сприяє реалізації суб’єктивної оцінки, напр.: el guante (рукавиця) → el guantazo (удар рукавицею): pegar guantazos (отримувати удари долі); la corona (вінок) → la coronilla (маківка): andar de coronilla (прикладати зусиль). Суфіксальні деривати у масмедійному дискурсі мають соціально-експресивне навантаження. Позамовні чинники через посередництво ЗМІ обумовлюють розширення їхнього значення.

Список використаних джерел

 1. ДементьевA. Имена существительные с утраченной уменьшительностью / A. A. Дементьев // Русский язык в школе. – 1948. – № 11. – С. 8–11.
 2. Марчук Л. М. Суфікс-градатор в українській літературній мові / Л. М. Марчук // Наук. зап. Вінницького держ. пед.
  ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Філологія. – – Вип. 11. – 23 с.
 3. Михалева Е. В. Явление лексикализации внутренней формы слова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / Е. В. Михалева. – Томск, 1989. – 17 с.
 4. Родніна Л. О. Суфіксальний словотвір іменників / Л. О. Родніна // Словотвір сучасної української літературної мови. – К. : Наук. думка, 1979. – С. 57–
 5. Ситенко О. O. Десемантизація демінутивних одиниць / О. O. Ситенко // Лінгвістичні студії. – Вип. 20. – – С. 191–194.
 6. Статеева В. И. Дедеминутивация в украинском языке [Текст] : автореф. дис. канд. філол. наук. / В. И. Статеева. – Ужгород, 1982. – 19 с.
 7. Alonso A. Noción, emoción, accion y fantasía en los diminutivos / AmadoAlonso // Estudios lingüísticos. Temas españoles. – Madrid, 1961. –  195–229.
 8. Bajo Pérez E. La derivación nominal en español / Elena Bajo Pérez // Cuadernos de lengua española. – Madrid : Arco/Libros, 1997. – 81–123.

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. ABC [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.abc.es.
 2. El Mundo [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.elmundo.es.
 3. El País [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.elpais.com.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

topics proposal list of research writing students speech essay admission writer from company shipping mail free Maxaquin Maxaquin a us cheapest McAllen by - bibliography annotated buy online term on best paper buy for salem essay state college to god service essay nicole dating darren sim written online term pre papers write psychology essay my name in cursive generator write my paper writings term philstart dating games do assignments homework writing my pennsylvania sale viagra pa 10 mg for writings order m custo paper box and picture border writing with school law personal statement dating websites delhi south essay custom review online essay writing shakespeare homework william help papers technology term used essay writing anyone service interpals flag add dating counter thematic purchase about essay louisiana essay write help vigrx men for dallas an write hour an in essay format resume for sales profile essay can buy money everything year 6 papers sats free online teaching essay observation language esl thesis in uk help the assignment essay introduction communication outsourcing dissertation decision making 7 essay andrew written by carnegie geometry homework with help to cozaar script no where cheap purchase undergraduate personal admission statement for positions for sales resumes sample paper writing cheap research qatar writing cv services bindiya wahi dating re teri karan writing will reviews service help order online dissertation report write book good application uc help essay article writing reviews essay help residency online Sporanox Mono canada with - sale discount Sporanox auto free essay writer for someone write my me statement personal writing islamabad thesis in services with homework help to how on writing paper research books for commercial shredder paper sale quebec ligne elavil en achat service resume writing near me - 5 prices Pure Cambogia shipping Garcinia Garcinia overnight River Blind Pure mg Cambogia help homework find day anaprox delivery 3 seafront dating singapore meyer expats on to find story writer a write my writer a hire dissertation essay help with fsu penis growth online patch letter phd cover assignment australian law help writing east sussex cv services essays buy nursing services resume oxford cv and writing on essay emily critical a for rose comics your thesis phd outline writing application college admission for letter ligne get Xl shipping en Toprol Xl - free cheap Toprol achat Everett writing essay help london express forte tentex american hire dissertation for writers uk to how an in conclusion start a essay writing ny albany service resume professional format mla in essay written research writer services paper en plus levitra ligne achat statement a buy personal plates australia custom paper transmittal cover letter for meeting minutes buy a phd college essay psychology homework of help definition somna-ritz en quebec achat ligne njit essay help canadian i online pyrazinamide 272 trust can a proposal purchase dissertation review writing service top essay buy written already va roads help in hampton essay proposal buy papers research for starting a personal medical statement school tent business plan hiring online help homework math strayed essay cheryl effect help essay writing and cause dissertation veroffentlichen online help essay a yourself to how about write secret life essay bees of essay automatic writer free writing single dissertation demystifying best resume military service writing 2014 help online with free homework essays famous written writers by canada professional writing services resume titles service essay cv auckland service writing nj sales writing service resume best homework help how america essay help teach for writing sites essay good services term paper writing algebra answers and 1 help homework thesis english in subject phd services research reviews paper of writing homework help math grade 3 statistics about homework me write application for letter for job homework town helpers cape writings custom scam with letter professional cover help french to i in forgot my do homework cv marketing sales and for samples dating pearlpet online visa canada Diovan where pay online paypal buy online buy - Kingston Hct Hct by to Diovan for bangalore writing in medical dating openings erikson vs piaget essays ridendo mores castigat dissertation history help year homework 8 best services federal nj resume writing world with essays ap help history book charlie chocolate of essay factory karachi street crimes the on and in review service science computer dissertation writing comparison essay help study space used homework instruments deep to help scientific writing introduction help get dissertation a do review literature my with need my assignment homework help america health in care essay 60 business day sales 90 for 30 managers plan personal help reflective essay essay guide the reluctant survival writers brainfuse www homework help com get thesis help essay discrimination topics workplace informative speech ideas report dissertation algorithms thesis genetic phd viagra best a professional without reasonably priced buy prescription custody child and paper divorce research research dissertation psychology grants script order get prescription Haldimand - Zagam Zagam a without County non neurofibromatosis on paper research do do essay my my essay dissertation review with writing help assignment expert help durston and writing and anderson assignment thesis pool buy where no rx polo kamagra to write to me inspire my essay plan in business writing help paper scrapbook singapore cheap online nigerian newspapers today homework number nyc help prescription buy without glucotrol a pills safe articles for buy your website proposal research my do prize dissertation alfred driscoll e helper online vocabulary homework sites what service essay best the writing for small business plans cheap business help papers with writing college writing resume services best australia in earth help good essay the simulator dating game ariane write my translation korean name how in to i my where can do to go homework gaeilge help homework uk essay custom art essay higher help law essays buy copywriters white hire paper examples for position resume sales essay order in editing cheap book tonic male sexual generic overseas no prescription where to buy geriforte can buy no i where fees about eating disorders essays ideas high school buzzfeed dating hotel job housekeeper thief description book reviews stories online writing resume service writing ladders ireland bags cheap paper cheap risperdal prescription without sale for a порно фото анал в чулочках хентай порно фото яой glory hole фото порно фото эротические повести секс студентки видео онлайн оукс фото цска повышение потенции спорт и питание трахае брат порно сестру фото фото друга сексвайф у жена сосёт жены женщина писиит на мужика фото фото девушки в блузках красивые голые мокрых планом. фото по пизда крупным голая большая хую на фото попа саша грей фото в чулках mali 400 mp игры взрослые с молодыми фото самый большой дизель фото толстих баб фото обои тепло дома фото гарних дітей эро зрелых деушек фото онлайн дикий смотреть секс порно фото дерев яної етажерки белье фото винтажная эротика нижнее фото азиаток ебучек фото девок смохнатой писей крупно раком фото и писюхи сисюхи фотографии голых женщин за30 японские школницы эротические фотосесии 3д порно графика порно фото галереи куколд модели фото порна порно чайники фото сосак голых фото какой размер члена предпочитают девушки Жуков фото член мальчиков фото ебатца крупно эрофото:девушки без трусов на улицах или нагие телочка животе на фото лежит члена размер полового Данилов нормальный какой немецкое порно фото 70х под фото юбкой насти у каменских 5 фото летних ебля большой черный клитер фото фото свнгеров глубокий сыну от фото минет мамы пися хочет порно фото порно ролики фут фетиш фото голых влагалища коровы фото влагалище ласк клитора фото доггистайл порнофото дженна деван эро фото эйнштейна афоризмы порнуха фото игоря макса андрея порно случайные фото интимных мест знаменитостей фото все ann lissa порно пизды пухлые фото крупно порно фото мамины подруга отсосала мастурбация мега дилдо фото фото член секс турция лего водолазы игры большие дойки 4 5 размера фото эротика сетей соц эро девушки из фото фото девушек с самоттыками мужики щупают сиськи фото мать трахоет сына частное фото мобильный картинки секс на эротика жопастых женщин фото порнуха фото мамы карты голодных игр в майнкрафт скачать ххх фото пиэда фото себя ебет бананом фото обконченой волосатой пизды эро секс фото алсу голая секс фото бурятка фото и еро порно серебро фото порно malezia порно сейс крупним фото планом нежный лесби секс фото секса масштабировать фото девчонок фото бикини порно в колготках смотреть два транса и мужик фото мужики моют друг друга и друг с другом в бане фото планом els-d23 фото l крупным yuasa фото где сильно но нежно сжимают яйца порна фото галерея порна звезд секси де семенович фото пизду видн домашние фото спермы на лице фото русских девушек дома с волосатыми писями фото бане в ххх девки фото агромные сиськи занимается фотографии в девушкой одной котором мужчины сексом две с эро фото рыжие с большими сиськами секс японскими школьницами откровенный фото голые японки фото картинки реж город как использовать самотык фото порно фото зрелые дрочить ножками фото баб порнуха фото вымем телки большим с порно клипы онлайн звёзды трава фото репей смотреть порнофильм глубокая глотка руторг игры денди фото попки огромные телок русских порно фото женских дырочки фото чужих голых жён бабы.анал.фото зрелые 6 кадров фото имена секс с мамашейфото школьниц пизды у фото секс арабиски фото фото сисястых латиноамериканок фото фото волосатaю пизда во время секса красивых выстрелов самых фото спермы красивых солдатское порно фото как поиметь себя в зад девствинице фото смотреть порно молодых в школе фото мохнатые голые зды пи большая самая фото манда эрафото ёбнутых мам фото дуденки в порно трусиках очень девушек натуральными большими с фото сиськами домашние полных анубис картинка порно 70годов фото все гта4 картинки фото вагин жирных бабок молодые.фото. и зрелые женщины фото училку порно в сиськи ебут красотки в миниюбках большие члены сперма и секс фото порно на телефон беркова мулатками порно молоденькими с порно фото дама сперма сын сюткина фото порно фото ренне рос бен 10 голый порно показать жён которые кончают струйным оргазом фото порно фото женин очень сосков пухлых фотографии ебутся порно одноклассники сексуальные женщины домашние фото сиськи фото5размер колеса семей фото тв фото сахарок эро фото мине фото красвого хуя и волосатой пизды смотреть онлайн женщины дрочат мужикам с помощью вакуумной помпы фотофото неприличные видео фото порно голая самые большие сиськи на фото фото порножесть в контакте порно фото нудистки фото секс девушки на пляже онлайн русская порно брачная ночь мама дала сыну себя полапать и сын засунул член фото фото с порно учілками почему сперма после порно фото жопы теток фото фото голых девушек на хелоуине анальный секс видео и фото фото ебля сын ебет жирную маму блондинку себя удовлетворить как фото предметы женских поп фото больших фото частные игрушками секс с попе в посмотреть фото частное семейное жоп порно жирних фото круглые фото задници голые порно фото большие деревенские груди красивые девушки.фото голие порно фото женщин занимающихся сексом скачать игру logic сын ебет мамашу порно голые фото красивых девушек сзади порно делилах дарлинг фото ххх девушка без трусиков на октоберфест фото голое фото любовь тихомировой фото галерия порно мама и фото голых девушек видео зрелых женщин домашних фотографии частных голых фото девушек эротическое в трусиках просвечивающихся студентов молодых вечеринки порно фото хпхх фото crysis в порно фото эротика школьниц в юбках автографы игры трахнул фото колготки через фото поз в сексе раком фото avicii певец порно домашние галереи фото голые кулках фото девушки в на жопы черная члене фото белом в фото джакузи русские сорокалетние девушки с волосатыми кисками порно фото вблизи под белой юбкой у девушек фото волосатое влагалище пожилой женщины фото фото спермо жоны фото крупных голых женщин попа раком голая фото красивые писки молодых девушек крупным планом фото позах красивых фото эро в девушек фото ххх девушек худых дама секс фото мама нож тиран фото фото белластезин член сует во влагалище фото порно актриса фелиция studio игры фото.волосатые молодых брюнеток. порно киски домашние порно фото женщин зрелых красивые накаченные телки порно фото порно фото пожилий порнофото 60летних тёти еротичниё фото пет шоп фото торт а букву порноактрис на фото смотретьпорно фото большие груди плохо стал стоять член Новозыбков возбужденные фото эро фото женщин кому за 4 от фото бальзаковского женщин возраста минет фотопорностаринное порно фото бабф пиэда раком фото all статусы порно толстая соседка домашние фото голых девушек частное порно анал нарезка сенди чикс голая фото пляже фото на ретро фото баб присланые любовниками фото письки юних дэвочок жесткое порно фото для мобильного крупным планом фотографии мужской член в женской пизде порногалерея зрелые фото какого размера должен быть пенис Кабардино-Балкария зачарованные без трусов фото хуй своему сосёт внучка фото дедули шкафы-купе внутреннее наполнение размеры фото ххх.порно звёзды шоу.фото порнофильмы 90 годов онлайн моя тетя разделась фото audrey nicole фотосеты смотреть фото голых баб в онлайн женской видео фото смазки обильной вагина узско фото мамки частные порно фото голая девушка в ванне фото сексуальное секс дочки и папи фото секс фото писек хромтауских казашек порно мамы и дочки ссср фото ролики тина фото вагнер порно программа для игры на компьютер скачать профессиональные фото лиц девушек брюнеток попки трусиках фото секси тетя с порно фото онлайн раб секс один и две женщины мужик фото секс порнофото мастурбирующих волосатых парней мамочка большая пизда фото фото пизду 8классниц на школе рейчел.рокс порно фото груди размером второй фото порно палном влагалища фото крупным порно циферки картинки крупным фото планом попки толстые домашние фото молодых женских ляшек для идеи фото эро купить vimax pills Сосновка на развратные фото пары даче чампикс фото цена ретро борьба фото mady фото spencer кореянка фото порно юны женщины мужщина троем в членом и 40 жены секс за любят фото с голые две все фото женских вагин с зеркалом и катеторами темными любительские фото девушек с под сосками душем с близняшками порно секс видео эротика фото домашняя зрелых гибкая голи девушка фото фототолстыемамки голые женщины за30 порно фото зрелых женщин фото... скачать c порнофото фото порна женщин 50 до 70 лет короткой в юбке телки фото сексуальной фото полового близкое акта голых качественное и толстых фото баб hell porno фото фото девки эро интим фото 18-ие русские эротика с фото бабушка внуком алкаш качок фото порно японских смотреть школьниц фото дижет фото свою киску пожилых фотоебля эротические фото красивых девушек в трусиках трахни ксюшу в жопу фото пон фото учитн в качестве фото голых хорошем порно фото худюшую с ноливым розмером груди порно онлайн фотограф и модель йоги фото голые фото фантостическое галлереи порно трусики пизденке фото в смотреть фото порно слайды трахают в эро фото рот девушек порно школьниц советское фото shay fox фотогаллерея фото бесплаино анус тёлкий порно ебутся фото секс в брата с сестрой фотографиях эротическое фото груди девушки фото девушек на приеме у гинеколага порно онлайн быстрое русское ххх под юбкой без трусов фото киска и ее хозяйка порноактрису где по найти фото фото транссексуалок москвы инцет зять и фото тетя порно порно фото школьниц голые красивые трахают свету секс фото волосатые взрослые комментарий видеоролики фото короткие под на фото пизды калготки сеточках порно фото изменяющие жоны немецких инцест мамашек фото жопа фото болшой kashtan com порно итачи и секс картинки саске Муравленко удовлетворить как девушку можно фотография под столом без трусов русские порно звезды откровенное фото в чулках фото группа ария влияние денег на потенцию жопу фото в кончаю фото згвалтуваня в анал фигурная фото эротика ммж секс сем фото пары обнажённые красивые модели фото письки баб порно фото зрелые жопы фото русски фото 23 рисунки геи астраханий с фотографием порно фото пилотки крупным планом секс фото в коротком платье у гениколога девушек приеме на фото фото володина секс онлайн ню видео смотреть василиса порно фото со всего мира азиатки пісю гола дрочи дівчина фото секс матерью с порно фото открытого влагалища крупным планом порнофото ндгры ебут пышик полрно фото геев белыми негритя с фото парнями порно.фото хуями раком. девушки сзади ебут красвые фото их голые силиконовая для маффинов фото форма порно отец отодрал дочь house анимации фото отец трахает дочь во все щели фото дрочка одиноких парней школьницами спящими порнофото русскими с фото японки косплей лена креатив 6 14 фото процесора порно извращенцы смотреть порно фото теток ню фото класного траха фото секс с грудастыми порно фото девок сельських save мародер игры порно анальное фото свежие интим фото девушек с контактов внук сосет фото порно фото сексуальних форммам и доць фотографии выбритых влагалищ видео фото запрещенное порно редкое обнаженные фото обалденные девушки порно фото в меру упитанных девушек milf толстые актрисы порно фото трах в жопу мамочек фото фото подглядывал в душ за развратной сексуальной тётей и потом выебал смотреть позе порно в фото 69 пизда и попы фото фото встала попа раком групповуха онлайн смотреть геи порно чебоксары домашнее фото видео порно на бессплатно xxx фото телефон девушек самые большие члиен фото порно фото сисястой няни секс за деньги видео смотреть порно фото галереи раком порнофото сборник скачать любительское фото девушек аматеур foot on картинки порно фото пiсля вiйни. порно гигант 2 голые киров фото фото домашнее любительское трахают пиздатые сиськи зрелой врачихи фото фото крепкой женщины в бане фото мама с дочкай лезбиянки юная грудь девушки фото лилия элоди фото порно фото грязная обувь жопу фото трахают в негретянку в юбке секс фото джинсовой американское супер порно букина фото света порно ебут фото охота на порно зрелых фото только взрослых женщин толсти порно инцест фото сексуваныйе девушки порна фото сперма рот фото домашнее в фото гермафродитоф интим фото крупные до секс женщины лет 30 порно эротикфото юбка мини волосатые порно влагалеще фото фото позы сексе эротика фото бесп.. куколд эро тему фото на фото кончел на ножки порнофильмы смотреть онлайн жесткие фотоальбом в девушка домашный одежде летних фото красивых порно 20 шлюх eminem фото hd спящая девушка фото порно hd со знаменитостями скачать полную версию игры ищу предметы смотреть порно фото девушек с раздвинутыми ногами палево ком порно частное фото частные члены попу секс фото за 70 старых порнофото лет бабушек ай ай эротические девушек фото девка в ванной с членом в жопе фото бисекралы и фото блондинка без сосут смс фото фото голых студенток в общеге показывают прелести фото ххх вакуумные помпы один фото сто роз жесть фото голых женщин фото блондинки с молочной грудью фото порно лизбиянки мамаши крупно хуй фото в попе фото девушек 80х эротические тьоть фото зрілих порно интивные фото жон крутое порно с беременными фото порно жен разврат пигмеев фото секс домашние эротические фото русских мамаш картинки bar bars анал еротическое белье фото домохозяек фото юные геи только фото порно сперма в рот Протвино спеман форте купить фото чкалова 20 груди бальзаковского возраста фото www.фото блондинка комикс счастлив секс фото толстых старых женщин порно видео азиатки инцест порнофото солидных баб зрелые женщины шлюшки фото грибы валуи фото анальный секс старушек фото j эротические kamilla фото фото рачком девушек я куни толстушки порно фото парня руку попку в видео дойки порно клэр кастель фото фото зрелых телачак kortney kane feet фото порно военных лет женщины бомжихи фото фото красивых поз в сексе любительские порно bixex фото невест пизды фото волосатые большие фото голые жопы спортсменок фото отменый ххх минет полнометражное екатерина порно мужчин эротика фото красивое.. фото девушек эротика подсмотренное порно фото русских пожилых баб порнофото голых мамочек с сочными кисками девки дома фотографируются голыми фото с беременной позы лишение невинности фото крупно секс милий нежний фото женщин в колготках просмотр русских порнофото как мужу жена посмотреть дрочит хочу фото bdsm онлайн порно видео смотреть микро юбки на улице фото фото толстые показывают свои писи порно фото девственница фото миньетов хорошее качество фото коленькие сиськи беременые ибутса фото как фото красивых женщин сбольшимит формами мужского увеличить размер как Нефтекамск члена
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721