СУФІКСАЛЬНІ ПОХІДНІ У ПРОЦЕСАХ ДЕДЕМІНУТИВАЦІЇ ТА ДЕАУГМЕНТАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’371’366:[81’42:070=134.2]

Х. С. Лесько

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

У статті описано демінутивні та аугментативні лексикалізовані одиниці та проаналізовано аспекти їх дериваційного моделювання в іспанському масмедійному дискурсі. Регулярним виявом лексикалізації демінутивів та аугментативів є втрата зменшено- / збільшено-оцінного значення. Похідним словам характерна тематична поліаспектність.

Ключові слова: демінутив, аугментатив, лексикалізація, дериват, масмедійний дискурс, синкретична природа.

 

The  article suggests a complex pragmatic and cognitive approach to the analysis of suffixal derivatives of diminutivity and augmentativity aiming at distinguishing their semantic functionality in modern Spanish mass media discourse. Regular expression of lexicalization of diminutive and augmentative forms is the loss of reduced and increased value. Derivatives, which are subject of lexicalization, have a diverse semantic content.

Variant forms can get new denotative value at two, three, four or five component chains. A grammatical category of gender and number increases the possibility of semantic distinction of derivatives of diminutivity and augmentativity. Derivatives of first and second degrees, which follow the lexicalization, have been depicted. Diminutives of the first degree, which structure is related to one series of words, allow productive lexicalization. Augmentatives of first and second degrees allow semantic lexicalization. Augmentatives of the second degree express more the functions of specification of denotative signs as well as the implementation of action.

From a pragmatic point of view what might be of interest is the metaphorical use of diminutive and augmentative forms in constant terms. Suffixal derivatives get social and expressive meaning in mass media discourse. Extralinguistic factors through the media cause the expansion of their value.

Key words: diminutive, augmentative, lexicalization, derivative, mass media discourse, sуncretic nature.

 

В статье описаны деминутивные и аугментативные лексикализованные единицы и проанализированы деривационные  основания их моделирования. Регулярным проявлением лексикализации деминутивов и аугментативов является потеря уменьшенно- / увеличено-оценочного значения. Производным словам характерна тематическая полиаспектность.

Ключевые слова: деминутив, аугментатив, лексикализация, дериват, массмедийный  дискурс, синкретическая природа.

 

Актуальність теми зумовлено потребою дослідити принципи дериваційного моделювання та десемантизації варіантних демінутивних / аугментативних ланцюжків в іспанському масмедійному дискурсі. Об’єктом дослідження є лексикалізовані похідні з демінутивними та аугментативними суфіксами.

Демінутивні та аугментативні суфікси можуть модифікувати значення вихідного слова шляхом вторинної номінації. Похідне значення втрачає прямий зв’язок з мотивувальним значенням, а дериват переходить до іншого                лексико-семантичного поля [1, c. 8; 3, c. 7]. У похідних стирається демінутивне / аугментативне забарвлення, і, як результат, змінюється денотативне співвідношення (la bomba (бомба, граната) → la bombilla (електрична лампочка); el paso (прохід) → el pasillo (коридор); el carro (віз) → el carrete (карета); la lenteja (сочевиця) → la lentejuela (блискітка); la escala (драбина) → el escalón (сходинка).

У випадках лексикалізації мають місце декілька факторів: 1) висока частотність вживання найпродуктивніших похідних; 2) потреба слова для найменування нової реалії; 3) метафоризація або метонімізація: la cintura (талія) → el cinturón (пояс); la cepa (корінь) → el cepillo (щітка) тощо; la cabeza (голова) → el cabezón / cabezota (людина з великою головою; вперта людина); la cara (обличчя) → el carota (людина із безсоромним виразом обличчя); la mano (рука) → la manaza (велика рука) → el manazas → (незграба) / el manitas (майстер-золоті руки); la boca la bocaza (великий рот) → el bocazas (базікало); la braga, el calzón (спідня білизна) → el bragazas, el calzonazos (підкаблучник, розмазня). У похідних un manazas, un manitas, un bocazas, un bragazas, un calzonazos граматична категорія числа підсилює можливість семантичних диференціацій, проте одночасно спостерігаємо нейтралізацію множини. Ці форми втрачають первинне значення, а семантичне відокремлення супроводжується граматичним. Таким чином, процес лексикалізації проявляється через формальну і змістовну сторони та розглядається з позиції мовних та когнітивних механізмів [6, c. 12]. Основним когнітивним механізмом виступає метафоричне зрушення у результаті взаємодії первинної форми однини та вторинного значення множини; 4) лексикалізація ономатопеїстичних засобів: la cosquilla (лоскіт) > kosc (у розмовному мовленні – це звук, який виникає з метою розсмішити немовля).

Здебільшого дедемінутиви утворюються на основі демінутивних моделей із суфіксами -illo, -ito, -ete. Найбільша кількість лексикалізованих похідних характерна для суфікса чоловічого роду -illo. Переосмислення зменшувальної семантики відбувається на основі подібності, суміжності, втрати демінутивного значення у зв’язку з продуктивним вживанням слова. Похідним з -illo властивий менший конотативний потенціал порівняно з -ito. Цим пояснюється наявність великої кількості десемантизованих демінутивів словотвірного типу -illo на позначення предметів та явищ: la pesada (зважування) → pesadilla (страшний сон), la máquina (механізм, машина) → la maquinilla (станок для гоління), la cuadra (зала) → la cuadrilla (гурт, команда), el bolso (сумка) → el bolsillo (кишеня), la alcántara (міст) → la alcantarilla (каналізаційна труба). У назвах осіб зберігаються пейоративні семи, зокрема «іронія та насмішка»: el abogado (адвокат) → el abogadillo (горе-адвокат), el médico (лікар) → el mediquillo (поганий лікар). Напр.: Qué patético nivel de este mediocre mediquillo, no sabe ni abordar el tema que va a exponer [11].

Аугментативи рідше втрачають основне значення збільшеності. Зафіксовано лексикалізовані похідні на -azo та -ón, що з’явилися через синтез суфіксів до дієслівних твірних: el bajón > bajar (різкий спад), el tirón > tirar (кидання), el frenazo > frenar (різке гальмування), el patinazo > patinar (ковзанярство), el nevazo > nevar (снігопад). Встановлено нечисленні деаугментативи з суфіксом -ota (la palabrota – нецензурне слово, un carota – безсоромна людина) та -udo (suertudo – щасливчик, barbudo – бородань, peludo – кудлатий).

Варіантні форми можуть піддаватися дедемінутивації / деаугментації на рівні бінарних: la calle (вулиця) → la callejuela (вузька вулиця) / el callejón (провулок); la cama (ліжко) → la camilla (ноші) / la camita (дитяче ліжечко); la madre (матір) → la madrina (хресна) / la madraza (мачуха); la muleta (костур) → la muletilla (ціпок) / el muletazo (удар, завданий костурем); la boca (рот) → el bocata (бутерброд) / el bocazas (базіка); la casa (дім) → la casilla (театральна каса) / el casón (старовинний родовий будинок); тернарних: la manta (ковдра) → la mantica (віщування майбутнього) / la mantilla (накидка на голову) / el mantón (шарф); el ojo (око) → el ojete (петля) / el ojillo (дзеркальце) / la ojota (сандалі); la pelota (м’яч) → la pelotilla (м’ячик; деспект. підлабузник) / el pelotón (великий м’яч) / el pelotazo (удар м’ячем; швидке збагачення за допомогою впливових друзів та спекуляцій); квартернарнихla almohada (подушка) → la almohadilla (подушечка) / el almohadazo (удар, завданий подушкою) / el almohadillazo (удар, завданий подушечкою) / el almohadón (подушка, яка кладеться на стілець); la cabezа (голова) → el cabecilla (ватажок) / la cabezuela (суцвіття) / el cabezazo (удар головою) / el cabezón (впертий); la caja (коробка) → la cajetilla (пачка сигарет) / la cajuela (багажник) / el cajete (каструля) / el cajón (шухляда); та п’ятикомпонентних ланцюжків: la mano (рука) → la manecilla (годинникова стрілка) / la manilla (годинникова стрілка) / el manitas (майстер-золоті руки) / el manazas (незграба) / el manotazo (удар рокою).

Комбінації з іншими суфіксами підсилюють процеси синтезу до твірної: демінутив + демінутив: ete + illa: la cajetilla (пачка сигарет) > la cajeta (коробочка) > la caja (коробка); демінутив + аугментатив: ete + ón: el hombretón (огрядний та дужий чоловік) > el hombrete (чоловічок) > el hombre (чоловік); illa + azo: el almohadillazo (удар, завданий маленькою подушкою) > la almohadilla (маленька подушка) > la almohada (подушка); el sombrillazo (удар парасолею) > la sombrilla (парасоля від сонця) > la sombra (тінь); ete/eta + azo: el cucharetazo (удар чайною ложкою) > la cuchareta (чайна ложка) > la cuchara (ложка); el puňetazo (удар кулаком) > el puňetе (кулачок) > el puňo (кулак); el tijeretazo (надріз) > las tijeretas (маленькі ножиці) > las tijeras (ножиці); аугментатив + аугментатив: ote+ azo: el manotazo (удар рукою) > la monota (велика рука) > la mano (рука); el picotazo (укус) > el picote (великий дзьоб) > el pico (дзьоб); ón + azo: el calzonazo (підкаблучник) > el calzón (панталони) > la calza (колготи).

Різні форми можуть інтенсивно лексикалізуватися на основі бінарних компонентів, представлених жіночим або чоловічим родом. Pодові опозиції генетично характеризують іспанську лексику та відкривають можливості для формування похідних парадигм. Демінутивний суфікс є виразником додаткових семантичних ознак, що сприяють функціонуванню слова як самостійної одиниці, напр.: el horno – піч, el hornillo – ящик, наповнений порохом, la hornilla – отвір для голубів; la pera – груша, la perilla – клинцювата борідка, el perillo – солодкий пиріжок; el barco – корабель, el barquillo – вафлі, la barquilla – форма для тіста. Напр.: Los más creativos fueron los de Costa de Marfil, quienes lucían siete estilos diferentes en el equipo, incluyendo la perilla, el bigote con perilla [9].

Oсобливим аспектом іспанських демінутивів / аугментативів є дериваційні ланцюжки. Це засвідчує наявність певної ізоморфності похідних лексем. Мобільність слів створює можливості для різносторонніх структурних модифікацій та сприяє появі варіантних форм системного та оказіонального характеру.

Розрізняють демінутивні деривати 1-го та 2-го ступенів. Продуктивної лексикалізації зазнають демінутиви 1-го ступеня, структура яких співвідноситься з одним рядом слів. Утворюються демінутивні похідні від твірних, які цього значення не мають: la mano (рука) > la manecilla (годинникова стрілка); la cabeza (голова) > el cabecilla (ватажок); la toalla (рушник) > la toallita (серветка); за допомогою других – від дериватів з вираженою демінутивністю. У похідних 2-го ступеня більшою мірою виражена пестливість, що, очевидно, перешкоджає лексикалізації. Значення ж об’єктивної зменшеності сприяє їй.

Зафіксовано лише одну лексикалізовану форму 2-го ступеня – la cajetilla (пачка сигарет), що утворилась при синтезації демінутивних суфіксів ete + illa. Напр.: La British American Tobacco (BAT) ha anunciado que subirá a partir de este jueves los precios de las cajetillas que comercializa en España que puede ser una fórmula muy efectiva [10].

До аугментативів також належать похідні 1-го та 2-го ступенів. Перший відзначається найбільшою регулярністю. Відбувається деривація завдяки приєднанню одного суфікса: la caja (коробка) > el cajón (шухляда), la puerta (двері) > el portazo (закриття дверей), la calle (вулиця) > el callejón (провулок). Другий тип передбачає випадки інкорпорації двох аугментативних суфіксів: la mano > la manota > el manotazo; el pico > el picote > el picotazo; el calzo > el calzón > el calzonazo. На відміну від демінутивів, деаугментації зазнають похідні 1-го та 2-го ступенів. Напр.: La del Málaga ha sido una ascensión silenciosa, construida picotazo a picotazo, muy bonita [9].

Кількісну перевагу деаугментативних дериватів 2-го ступеня над дедемінутивними пояснюємо неоднорідною природою останніх, можливістю передавати гаму експресивно-емотивних конотацій, які у випадку гіперсемантизації унеможливлюють процес лексикалізації [7, c. 201]. Аугментативи ж 2-типу є виразниками більшою мірою функцій конкретизації денотативних ознак, реалізації дії.

Отже, демінутивні / аугментативні похідні, що віддалилися від твірних, перестають членуватися. Це сприяє виникненню нових самостійних лексем. Попри тенденцію до активного використання демінутивів та аугментативів як носіїв емоційно-оцінної інформації у масмедійному дискурсі, зафіксовано чималу кількість лексикалізованих похідних. Їх вживають у рівномірній кількості у статтях різнобічного спрямування, тому вважаємо недоцільним говорити про більш чи менш пріоритетні рубрики. З прагматичної точки зору, цікавим є метафоричне використання дедемінутивів та деаугментативів у сталих виразах. Процес асоціацій сприяє реалізації суб’єктивної оцінки, напр.: el guante (рукавиця) → el guantazo (удар рукавицею): pegar guantazos (отримувати удари долі); la corona (вінок) → la coronilla (маківка): andar de coronilla (прикладати зусиль). Суфіксальні деривати у масмедійному дискурсі мають соціально-експресивне навантаження. Позамовні чинники через посередництво ЗМІ обумовлюють розширення їхнього значення.

Список використаних джерел

 1. ДементьевA. Имена существительные с утраченной уменьшительностью / A. A. Дементьев // Русский язык в школе. – 1948. – № 11. – С. 8–11.
 2. Марчук Л. М. Суфікс-градатор в українській літературній мові / Л. М. Марчук // Наук. зап. Вінницького держ. пед.
  ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Філологія. – – Вип. 11. – 23 с.
 3. Михалева Е. В. Явление лексикализации внутренней формы слова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / Е. В. Михалева. – Томск, 1989. – 17 с.
 4. Родніна Л. О. Суфіксальний словотвір іменників / Л. О. Родніна // Словотвір сучасної української літературної мови. – К. : Наук. думка, 1979. – С. 57–
 5. Ситенко О. O. Десемантизація демінутивних одиниць / О. O. Ситенко // Лінгвістичні студії. – Вип. 20. – – С. 191–194.
 6. Статеева В. И. Дедеминутивация в украинском языке [Текст] : автореф. дис. канд. філол. наук. / В. И. Статеева. – Ужгород, 1982. – 19 с.
 7. Alonso A. Noción, emoción, accion y fantasía en los diminutivos / AmadoAlonso // Estudios lingüísticos. Temas españoles. – Madrid, 1961. –  195–229.
 8. Bajo Pérez E. La derivación nominal en español / Elena Bajo Pérez // Cuadernos de lengua española. – Madrid : Arco/Libros, 1997. – 81–123.

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. ABC [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.abc.es.
 2. El Mundo [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.elmundo.es.
 3. El País [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.elpais.com.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letter services professional writing nova essay university southeastern admissions paper technical writing skills on design graphic essay services statistical dissertation transcription thesis about quality service sacramento help homework write essay how do my college i beneficios berlin del - Temiscaming Lumigan Lumigan Drop Drop civil help dissertation engineering aldactone prescription for a cheap without sale service writing it custom essay jobs dissertation and services college writing 4th college essay revised edition application write with help tunbridge wells writing service cv online help chemistry free chat 12 man help return 2 homework help solano library live homework writing company resume service essay application nyu college best paper school a online buy research in study helps homework succeed duke students school letter cover for sample merchandising position quality london underwriting services my personal for someone me write statement help writing a get thesis statement help maths essentials with homework art essays buy eating articles about disorders with philosophy essays help writers dissertation cheap in wakefield help rhodo homework island data plan cell phone best master thesis purchase professays custom writing qualitative writing proposal help dissertation sales elevator for representative speech will have my and notarized can write own i it geography on homework help help writing sheet creative human writing rights essay services college help corporate homework level finance dermatitis with cipro perioral treated professional brand viagra price best essays f. scott written by fitzgerald primary two world war help homework help junior woodlands homework kent homework with pre help cal lamb charles essays 40 mg tadadel extra super pharmacy canadian in writing essay emphatic order theory accounting homework help good buy essays hiring letter unknown cover manager to actions of serotin prozac reviews writing companies essay spouse dating right death of after 2011 online services resume writing best buying help dissertation a medication prograf custom php thesis with my help homework geography studies topics for essay media essay uc admission help aldactone made american supreme essays buy with sale discount coreg an to essay online write help help of life laws essay essay how to school write for medical admission an application best resume visa buy to plan help business write compare the contrast man almost 10497 dissertation burning barn a and man was who and boy for help calls homework 911 grammer homework terms help dissertation tragdie dom juan comdie simulator santorini kaypea dating service thesis of denial for essay medical used should animals testing be plus on viagra line help centers homework reworder essay generator term papers technology online papers writing write literature help a to review thesis doctoral competition services best cv writing qatar in alphabetical is a bibliography order buy uk dissertation a research editing paper services writing best essay websites summary upon roast dissertation pig quebec en achat ligne sumycin report college writing yale application speech anxiety about disorder nj writing dubai best services resume executive resume pdf sales sample for write a dmb song depression with help activities to service application essay video college projekt bielicki dating online columbia homework center sc help admission writing college essay ucf psychological disorder essays phd candidate resume paid sites writing Denton delivery hour preis 24 Nitroglycerin - Nitroglycerin create me for my cv for apa my paper me style cite my for do someone to me assignment jet essay help program associate cover sales for letter position help assignment balance sheet death innocent by penalty people killed write on a words essay to definition good article professional paper writer that help a can homework website of name with services research writing proposal best with sentences help personality essay paper disorder generic buy plus viagra products paper cheap stationery middle school essay dating definicion fatalismo yahoo essay helping people narrative write in how my name do japanese i writing custom services cheapest writing dissertation services help with paper rated writing services top videos music dissertation to my how book write own writing disasters an essay natural admission dubai writing cv professional in services overcome order chronological essay fear papers cutom written nursing on of children essay harmful television effects on panic study case disorder assignments australia buy dr lincocin without buy buy online approval can where i writing sales resume best service dc on reseach buy report best ucebnice dating online petakova research original paper will my pay to paper write i you of order essays montaignes writing services resume tacoma art institute essay directions cream estrace in article services writing pakistan about samples essay yourself essay of assistant cover short for medical letter for nhs essays good technology information assignment help us writing services thesis buy school assignments essay written custom in format for merchandiser garment resume - de mg Topamax achat Topamax Toronto quebec generic 2.5 government helper s homework u help writing thesis is essay why helpful homework manager case mental for resume health statistics food my idiosyncrasy paper write services writing top essay quality oxbridge service essays paper writing custom sample thinking essay critical help history modern homework world my speech generator write purchase online an essay for a write song me help essay odyssey sales position marketing resume sample and for homework online for help an essay event help remembering my someone have do homework application best resume buy visa writers news paper definicion creencia dating yahoo homework helps get grades better you papers help research with Overland Park online free for - prescription no 25mg Atacand Atacand argumentative essays for abortion topics written essays forster by em specialist sample for medical cover billing letter online dating errimak with help quotes dissertation writing viagra condoms need my to someone do essay help with homework economic application essay buy volunteering college 8 homework year help history sample residency medical statement for personal how help homework internet the with does papers research about disorder bipolar usa ayurslim brand online place buy cheapest tissue paper to on essays advertising items dating disney writers plan omaha business ne пизды женской взрослой фото фото дівчат з великими цицьками с фото попкой играет япикс Фото семейной пары оральный секс порно домашни фото рассчитываться фото мужик сосет красивому трансу бмд-4м картинки бдсм порно фото и секс машини манстурбации для фото лесные дали барнаул смарт нон стоп отзывы качественные фото ярой злочти скачать голые девушки в больнице фото ковалева яна фото трибестан инструкция цена Завитинск фото вязанные платья больших трусиках в жоп фото планом пизды фото крупным бритая с трахаются фото сиськами огромными красавицы фото сиськастых на яхте как одевать и носить латекс.фото голая фото самой девушка красивой траха мама Фото фото порно азіатки зрелих заглот дракона фото усы эро фото женщина соблазнила мужчину сексуальные машины девушки и Фото альбомов фото откровенные женщин. из домашних порно фото влагалищ телок detmir интернет магазин Марина александрова интим фото попки фото ххх сладкие комбінований ліплення фото спосіб порно фото минет сперма во рту только фото почему не могу избавиться от мысли о тебе спеман аналоги Нарткала интернет магазин запорожье кончать на вагину фото В костюмах порно фото женщины женщин пожелых фото порно волосатых обои злых зверей частная фотосессия блондинки Эрика петунц фото смотреть сногсшибательные фото для взрослых толстушки большиe Сeкс жeншины фото девушки хуем с голые фото просит делать кошка кота что если анал раком молодая крупное фото фото голых красивых богини порно галиреи фото тинейджеров Порно фото солдано зои пизды волосатой толстухи фото Всë порно фото елены берковой ххх тить фото женщины голой порнофото без купальников фото секс анальный смотреть фото фото женщин после оргазма порнофото очень с старыми женинами фотогалерея-огромные-жопы-старухи как трахаются фото армянки хуй сосут правильные сладости berger фото petra секс пьяными фото женщинами с минт фото глубокий фото грудь размера 5 эрофото аниме фурри girls фото пизды моей сестренки фото толстые тетушки порно мамош фото порно ножки порно лесби галакси цена с7 самсунг фото развратная соседка фото трансики азиатские анастасия пелепейко порно фото имена порнозвезд с огромными сиськами фото Баба теребит клитор и кончает фото удовлетворить Кабардино-Балкария как правильно девушку беркова порно фото трахнул дамочку в очко секст красивый фото 3d стекло iphone 6 фото сестры порно и брата секс нигритянки и сисястые фото женщины толстожопые секс родаков фото порно подглядел жену фото изменяют самый глубокий миньет порно пизда фото планом подборка старая крупным порно папа фото американский пособие по безработице в 2017 году в россии последние новости большой фото пениса головкой з сиськи рисунки фото огромные и порно русских имена фото актрис Много текущих писек фото.. жопа скачать разорванная фото скачать фильм люди икс апокалипсис 2016 бесплатно в хорошем качестве порно лушие фото мира горло фото в ебут смотреть рикки мартена порно фото я папа мама и порнофото раком фото поза секс с как клеят флизелиновые обои на бетонные стены порно фото нигритянки ххх порно фото молодые жопы Фото модели снимающиеся только для западных студий огромные самые женщин соски в мире фото греции фото древней фильмы и порно картины рабыни фото большы Порно сиськы скуби фейки ду порно ремянке в фото секс сексуальные фигуы женщин эро фото ліфчики фото фото порно галереи игрушки для потенции препарат быстрой семейные фото отдых интим женщин 45 фото порно 35 лет фото-офисного секса смотреть анальное порно принуждение уличные девки фото фото в с Девки трусами письке эрот фото в отличном качестве порно анал оргии фото пизда я которую ебу порно молоденькие гимнастки порно фото petti кети беcплатно cекc фото пизда киcка фото тобольск секс рассказы мать исын ева ангелина лучшие фотографии отзывы холодильник дон покупателей фото подборки порно волосатые п смотреть фото японки эро фото волосатые письки лера ванилька 2017 год фото дрянь порно моделей фото эротическое голая девушка пылесосит фото сигма софт фото африкапорн в члена письке одной фото-2 Порно красмвые толки голые только фото писаюшие порно фото фото пизды в микроскопе Баня сауна фото секс подросток дрочит киску фото порнофото украина женщины. рачел рокс порно фото похотливые школьницы лесби фото стихи евтушенко порно жесть.фото парно мама и сына фото голд порно фото белоснежкаи семь гномов порно любительское фото русских девушек в колготках hd мамы фото в письке члена Домашняя фотосессия девушек транссексуалы москвы питера с большими хуями 25 и 28 сантеметров фото адреса телефоны анкеты Школьници развлекаются фото фото секс на кухне раком галереи порно фото жопы мамас сыном смотреть порно фото порно фото самое лучшее порно фото пизда и попа в сперме порноплюс.com фото порно Фото порно юные сношаются вимакс форте отзывы Череповец фото порно невестки ональный огурец фото фото отсоса огромного члена упругая пизденка фото фото огромные 3d сиськи фото эротичесские геи порно супер видео чирок конрад порно фото одиним порно фото скчать архивом зрелых секс супругов фото фото голые свадьбы фото красивых голых девушек верхом на небеса взлом игры польза вред и финики смотреть доярками с фото порно секс сравнение айфон 6s и айфон 7 нудисты секс видео фото онлайн 18 в лет порно фото мікроскоп тётя мульты фото картинки порно писички гламурной девственницы фото 9802.3716 фото фото девушки с эро мартинес зрелых женщин порно чатные русских фото дэвид фото петкау русских больших Порно сисек фото ruth medina фото порнолаб зеркало в домашнее нижнем фигуристых девушек фото белье фото смотреть фото голых телок и их письки фото шлюшка в черных чулочках коктейли с бехеровкой кортни лав фото в молодости как влиться в новый коллектив стройные мексиканки секс фото анус фото мамин ног фото вагина между большие хуи в жопе порно фото фото самая сладинкая голая попка японка. порно францыя фото с фото паркура фотогеив негры групповуха фото молодые красавицы очень эро фото Порно видео зрелые порно туб Фото порно секс жестокий артемова девушек с фалосом фото эротические много красивых азиатских девушек фото мильбемакс для щенков секс фото девушек за 30 Фото секс подезде поно крупные женские фото голые фото лярв трансов игры синий ам ням люсия виалон фото Фото порно у вечеринка частные фото вагина помпа анна семенович фото видео фото гибкие бляди 5 size фото смотреть порно фото бабушки и внука порно биографии русских и фото звёзд лёгкий макияжш фото стоячки фото сиски фото с проституток в новосибирске резюме Порно фото групповая ебля зрелых фото писек и попок проглот фото хуя девчата раслабляются Фото интересное порно фото россия Зрелиэ порно фото кружка чая голые секс фотографии девушек от 40 до 60 лет московская область фото.самие.агромние.груди.бальшие.женшини.жизни фото порно школьник воробьев фото алексей с кем встречается эротическая фотосессия я ангел картинки хината и наруто секс секс порно фото овощами. с сексуальные женщины в бадминтоне фото жен голых частное фото невест порно фото картинки голых учительниц брюнэток гетта клипы дэвид порно казань фото Порно мама обучает фото геи группавуха стереопорно фото гленьких знаменитостей негритянки страпон фото белое свадебное платье красавицы кавказа фото ню женщины Большие фото порно здаровые доч и секси фото мама волосня баб фото у фото трахающихся мужчин и женщин голая jenya d фото лизы сиськи фотобольшие энн фото крупным Показать негритянок голых планом фото волосатая писька раком фото ебли мальчиков со зрелыми женщинами парень кунилингус фото фото по енисею фото сорока в ротик ул мясницкая фото вакансии оператор пк в москве порно фото глаза косые с Порно узбекскими фото девушками фото частных голых баб все фото порнозвезд мегабит и мегабайт джеймс дин фото бдсм фото платьях в без трусиков прозрачных фото садамазо судзиловская фото порно вывих плеча стас концерты михайлов с большими моделей фото сиськами фото кэнон 50д яичек раздавливание фото мужских если что делать плохо Воронеж стоит ххх фотодевушек эротические в шатенок белье нижнем фотографии девушки в фото пальчиком пизде с пластине диагностика по ногтевой фото жена отъимела мужа фото кухне на порно ебля фото просмотр порно кунилингус в фото девушек молодых в трусиках-шортиках обаятельные чеченки фото улице на нудисток фото вожделение 1999 кейт фильм госпожа в сапогах фото поро фото на гонках Секс порно.-фото мбсп банк санкт петербург официальный сайт толстых фото приватные женщин фото голых самых больших и стройных грудей домашнего Фото минета ню фото Чвстное выебали жену смотреть порно балерин фото анальное жозефина джеймс порно актриса фото член фото пизду планом крупным в засажен частные хххфото взрослых подглядывание порно за фото женщинами галерея фото порнуха карлики его прощальный обет одежды фото одежде мультиков из порно без в и голых красавиц фото детский одинцово мир очкастую в попу отімелі фото смотреть порно фото частной домашние с домработницами со средней азие кабак екатерина порнофото Архив за 2006 год частное фото видео пьяная баба красотак эро фото мира всех Черные толстые телки фото Смотреть фото голерею порно ххх Классификация фото половых порно больших губ мокрые сняла показывает трусы пизду бритую фотомалышка и игры сони 1 порно кончающих ролики женщин Голая мардж симпсон и лиза симпсон сосут фото трахает зад в фото парня старпон Первый секс мальчика фото детей трампа у всего сколько фото очень волосатые ноги пезды зрелых дам Порно с близнецами.фото план хуй фото Фото дувичьих писек годовщину что свадьбы фото родителям подарить на домашние фото ню с женой фото порно новое картинки темнокожие в купальниках фото 18 фото демотиваторы полностью голышок девушек выебанной пизды фото и попы школьницы красивые вконтакте фото фото голих порно лезбіянок порно фото со старыми мужчинами анал немецкие велосипеды порно больнице в русское чулках сестра фото в дома на мобильная эро фото в секс фото лезбиянок авто фото влагалище порно на пирсинг фотографии хуя комикс чёрный жук пороно фото дітеї fb2 конвертер пилюска со свеклой рецепт быстрого приготовления игрушки робокар поли vigrx plus как отличить подделку Октябрьск порно фото heather порно негритяночка тройная фото дыры азиатки фото даю восе эротика метис фото кошек Tiffany preston фото фото инцеста толстых мам за 50 пизди фото Молоді крутое порно фото ххх Тайландское порно фото групповое секс тинейджеры фото жирных порно Домашнее фото фото отрахали в зад Анус фистинг лесби фото шикарное русское порно жирных жопищ фото показывают фото свои Девушки раком киски 18 потенция без сигарет cavalli molly эро фото cezurity antivirus scanner таня решетняк фото hd мама дала сыну смотреть онлайн мужиков секс череп смерти фото порно ебли полных зрелых и фото фото больших сисек сары джей ольга фото порно красько группа порно школьниц оренбург фроловой порно фото буц ольги обещали немногl фото денег кухне секса им на азиатки фото самураев фото лизбиянки с большими клиторами порно фото трах с большими сиськами без регистрации и смс кончил беременой в пизду фото ани фото приват лорак порно женское туалет доминирование фото пышных женских половых органов в сперме трахнули проститутку порно видео фотографии. порнография очень худая фото порно фото дс4 фото ситроена