СУФІКСАЛЬНІ ПОХІДНІ У ПРОЦЕСАХ ДЕДЕМІНУТИВАЦІЇ ТА ДЕАУГМЕНТАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’371’366:[81’42:070=134.2]

Х. С. Лесько

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

У статті описано демінутивні та аугментативні лексикалізовані одиниці та проаналізовано аспекти їх дериваційного моделювання в іспанському масмедійному дискурсі. Регулярним виявом лексикалізації демінутивів та аугментативів є втрата зменшено- / збільшено-оцінного значення. Похідним словам характерна тематична поліаспектність.

Ключові слова: демінутив, аугментатив, лексикалізація, дериват, масмедійний дискурс, синкретична природа.

 

The  article suggests a complex pragmatic and cognitive approach to the analysis of suffixal derivatives of diminutivity and augmentativity aiming at distinguishing their semantic functionality in modern Spanish mass media discourse. Regular expression of lexicalization of diminutive and augmentative forms is the loss of reduced and increased value. Derivatives, which are subject of lexicalization, have a diverse semantic content.

Variant forms can get new denotative value at two, three, four or five component chains. A grammatical category of gender and number increases the possibility of semantic distinction of derivatives of diminutivity and augmentativity. Derivatives of first and second degrees, which follow the lexicalization, have been depicted. Diminutives of the first degree, which structure is related to one series of words, allow productive lexicalization. Augmentatives of first and second degrees allow semantic lexicalization. Augmentatives of the second degree express more the functions of specification of denotative signs as well as the implementation of action.

From a pragmatic point of view what might be of interest is the metaphorical use of diminutive and augmentative forms in constant terms. Suffixal derivatives get social and expressive meaning in mass media discourse. Extralinguistic factors through the media cause the expansion of their value.

Key words: diminutive, augmentative, lexicalization, derivative, mass media discourse, sуncretic nature.

 

В статье описаны деминутивные и аугментативные лексикализованные единицы и проанализированы деривационные  основания их моделирования. Регулярным проявлением лексикализации деминутивов и аугментативов является потеря уменьшенно- / увеличено-оценочного значения. Производным словам характерна тематическая полиаспектность.

Ключевые слова: деминутив, аугментатив, лексикализация, дериват, массмедийный  дискурс, синкретическая природа.

 

Актуальність теми зумовлено потребою дослідити принципи дериваційного моделювання та десемантизації варіантних демінутивних / аугментативних ланцюжків в іспанському масмедійному дискурсі. Об’єктом дослідження є лексикалізовані похідні з демінутивними та аугментативними суфіксами.

Демінутивні та аугментативні суфікси можуть модифікувати значення вихідного слова шляхом вторинної номінації. Похідне значення втрачає прямий зв’язок з мотивувальним значенням, а дериват переходить до іншого                лексико-семантичного поля [1, c. 8; 3, c. 7]. У похідних стирається демінутивне / аугментативне забарвлення, і, як результат, змінюється денотативне співвідношення (la bomba (бомба, граната) → la bombilla (електрична лампочка); el paso (прохід) → el pasillo (коридор); el carro (віз) → el carrete (карета); la lenteja (сочевиця) → la lentejuela (блискітка); la escala (драбина) → el escalón (сходинка).

У випадках лексикалізації мають місце декілька факторів: 1) висока частотність вживання найпродуктивніших похідних; 2) потреба слова для найменування нової реалії; 3) метафоризація або метонімізація: la cintura (талія) → el cinturón (пояс); la cepa (корінь) → el cepillo (щітка) тощо; la cabeza (голова) → el cabezón / cabezota (людина з великою головою; вперта людина); la cara (обличчя) → el carota (людина із безсоромним виразом обличчя); la mano (рука) → la manaza (велика рука) → el manazas → (незграба) / el manitas (майстер-золоті руки); la boca la bocaza (великий рот) → el bocazas (базікало); la braga, el calzón (спідня білизна) → el bragazas, el calzonazos (підкаблучник, розмазня). У похідних un manazas, un manitas, un bocazas, un bragazas, un calzonazos граматична категорія числа підсилює можливість семантичних диференціацій, проте одночасно спостерігаємо нейтралізацію множини. Ці форми втрачають первинне значення, а семантичне відокремлення супроводжується граматичним. Таким чином, процес лексикалізації проявляється через формальну і змістовну сторони та розглядається з позиції мовних та когнітивних механізмів [6, c. 12]. Основним когнітивним механізмом виступає метафоричне зрушення у результаті взаємодії первинної форми однини та вторинного значення множини; 4) лексикалізація ономатопеїстичних засобів: la cosquilla (лоскіт) > kosc (у розмовному мовленні – це звук, який виникає з метою розсмішити немовля).

Здебільшого дедемінутиви утворюються на основі демінутивних моделей із суфіксами -illo, -ito, -ete. Найбільша кількість лексикалізованих похідних характерна для суфікса чоловічого роду -illo. Переосмислення зменшувальної семантики відбувається на основі подібності, суміжності, втрати демінутивного значення у зв’язку з продуктивним вживанням слова. Похідним з -illo властивий менший конотативний потенціал порівняно з -ito. Цим пояснюється наявність великої кількості десемантизованих демінутивів словотвірного типу -illo на позначення предметів та явищ: la pesada (зважування) → pesadilla (страшний сон), la máquina (механізм, машина) → la maquinilla (станок для гоління), la cuadra (зала) → la cuadrilla (гурт, команда), el bolso (сумка) → el bolsillo (кишеня), la alcántara (міст) → la alcantarilla (каналізаційна труба). У назвах осіб зберігаються пейоративні семи, зокрема «іронія та насмішка»: el abogado (адвокат) → el abogadillo (горе-адвокат), el médico (лікар) → el mediquillo (поганий лікар). Напр.: Qué patético nivel de este mediocre mediquillo, no sabe ni abordar el tema que va a exponer [11].

Аугментативи рідше втрачають основне значення збільшеності. Зафіксовано лексикалізовані похідні на -azo та -ón, що з’явилися через синтез суфіксів до дієслівних твірних: el bajón > bajar (різкий спад), el tirón > tirar (кидання), el frenazo > frenar (різке гальмування), el patinazo > patinar (ковзанярство), el nevazo > nevar (снігопад). Встановлено нечисленні деаугментативи з суфіксом -ota (la palabrota – нецензурне слово, un carota – безсоромна людина) та -udo (suertudo – щасливчик, barbudo – бородань, peludo – кудлатий).

Варіантні форми можуть піддаватися дедемінутивації / деаугментації на рівні бінарних: la calle (вулиця) → la callejuela (вузька вулиця) / el callejón (провулок); la cama (ліжко) → la camilla (ноші) / la camita (дитяче ліжечко); la madre (матір) → la madrina (хресна) / la madraza (мачуха); la muleta (костур) → la muletilla (ціпок) / el muletazo (удар, завданий костурем); la boca (рот) → el bocata (бутерброд) / el bocazas (базіка); la casa (дім) → la casilla (театральна каса) / el casón (старовинний родовий будинок); тернарних: la manta (ковдра) → la mantica (віщування майбутнього) / la mantilla (накидка на голову) / el mantón (шарф); el ojo (око) → el ojete (петля) / el ojillo (дзеркальце) / la ojota (сандалі); la pelota (м’яч) → la pelotilla (м’ячик; деспект. підлабузник) / el pelotón (великий м’яч) / el pelotazo (удар м’ячем; швидке збагачення за допомогою впливових друзів та спекуляцій); квартернарнихla almohada (подушка) → la almohadilla (подушечка) / el almohadazo (удар, завданий подушкою) / el almohadillazo (удар, завданий подушечкою) / el almohadón (подушка, яка кладеться на стілець); la cabezа (голова) → el cabecilla (ватажок) / la cabezuela (суцвіття) / el cabezazo (удар головою) / el cabezón (впертий); la caja (коробка) → la cajetilla (пачка сигарет) / la cajuela (багажник) / el cajete (каструля) / el cajón (шухляда); та п’ятикомпонентних ланцюжків: la mano (рука) → la manecilla (годинникова стрілка) / la manilla (годинникова стрілка) / el manitas (майстер-золоті руки) / el manazas (незграба) / el manotazo (удар рокою).

Комбінації з іншими суфіксами підсилюють процеси синтезу до твірної: демінутив + демінутив: ete + illa: la cajetilla (пачка сигарет) > la cajeta (коробочка) > la caja (коробка); демінутив + аугментатив: ete + ón: el hombretón (огрядний та дужий чоловік) > el hombrete (чоловічок) > el hombre (чоловік); illa + azo: el almohadillazo (удар, завданий маленькою подушкою) > la almohadilla (маленька подушка) > la almohada (подушка); el sombrillazo (удар парасолею) > la sombrilla (парасоля від сонця) > la sombra (тінь); ete/eta + azo: el cucharetazo (удар чайною ложкою) > la cuchareta (чайна ложка) > la cuchara (ложка); el puňetazo (удар кулаком) > el puňetе (кулачок) > el puňo (кулак); el tijeretazo (надріз) > las tijeretas (маленькі ножиці) > las tijeras (ножиці); аугментатив + аугментатив: ote+ azo: el manotazo (удар рукою) > la monota (велика рука) > la mano (рука); el picotazo (укус) > el picote (великий дзьоб) > el pico (дзьоб); ón + azo: el calzonazo (підкаблучник) > el calzón (панталони) > la calza (колготи).

Різні форми можуть інтенсивно лексикалізуватися на основі бінарних компонентів, представлених жіночим або чоловічим родом. Pодові опозиції генетично характеризують іспанську лексику та відкривають можливості для формування похідних парадигм. Демінутивний суфікс є виразником додаткових семантичних ознак, що сприяють функціонуванню слова як самостійної одиниці, напр.: el horno – піч, el hornillo – ящик, наповнений порохом, la hornilla – отвір для голубів; la pera – груша, la perilla – клинцювата борідка, el perillo – солодкий пиріжок; el barco – корабель, el barquillo – вафлі, la barquilla – форма для тіста. Напр.: Los más creativos fueron los de Costa de Marfil, quienes lucían siete estilos diferentes en el equipo, incluyendo la perilla, el bigote con perilla [9].

Oсобливим аспектом іспанських демінутивів / аугментативів є дериваційні ланцюжки. Це засвідчує наявність певної ізоморфності похідних лексем. Мобільність слів створює можливості для різносторонніх структурних модифікацій та сприяє появі варіантних форм системного та оказіонального характеру.

Розрізняють демінутивні деривати 1-го та 2-го ступенів. Продуктивної лексикалізації зазнають демінутиви 1-го ступеня, структура яких співвідноситься з одним рядом слів. Утворюються демінутивні похідні від твірних, які цього значення не мають: la mano (рука) > la manecilla (годинникова стрілка); la cabeza (голова) > el cabecilla (ватажок); la toalla (рушник) > la toallita (серветка); за допомогою других – від дериватів з вираженою демінутивністю. У похідних 2-го ступеня більшою мірою виражена пестливість, що, очевидно, перешкоджає лексикалізації. Значення ж об’єктивної зменшеності сприяє їй.

Зафіксовано лише одну лексикалізовану форму 2-го ступеня – la cajetilla (пачка сигарет), що утворилась при синтезації демінутивних суфіксів ete + illa. Напр.: La British American Tobacco (BAT) ha anunciado que subirá a partir de este jueves los precios de las cajetillas que comercializa en España que puede ser una fórmula muy efectiva [10].

До аугментативів також належать похідні 1-го та 2-го ступенів. Перший відзначається найбільшою регулярністю. Відбувається деривація завдяки приєднанню одного суфікса: la caja (коробка) > el cajón (шухляда), la puerta (двері) > el portazo (закриття дверей), la calle (вулиця) > el callejón (провулок). Другий тип передбачає випадки інкорпорації двох аугментативних суфіксів: la mano > la manota > el manotazo; el pico > el picote > el picotazo; el calzo > el calzón > el calzonazo. На відміну від демінутивів, деаугментації зазнають похідні 1-го та 2-го ступенів. Напр.: La del Málaga ha sido una ascensión silenciosa, construida picotazo a picotazo, muy bonita [9].

Кількісну перевагу деаугментативних дериватів 2-го ступеня над дедемінутивними пояснюємо неоднорідною природою останніх, можливістю передавати гаму експресивно-емотивних конотацій, які у випадку гіперсемантизації унеможливлюють процес лексикалізації [7, c. 201]. Аугментативи ж 2-типу є виразниками більшою мірою функцій конкретизації денотативних ознак, реалізації дії.

Отже, демінутивні / аугментативні похідні, що віддалилися від твірних, перестають членуватися. Це сприяє виникненню нових самостійних лексем. Попри тенденцію до активного використання демінутивів та аугментативів як носіїв емоційно-оцінної інформації у масмедійному дискурсі, зафіксовано чималу кількість лексикалізованих похідних. Їх вживають у рівномірній кількості у статтях різнобічного спрямування, тому вважаємо недоцільним говорити про більш чи менш пріоритетні рубрики. З прагматичної точки зору, цікавим є метафоричне використання дедемінутивів та деаугментативів у сталих виразах. Процес асоціацій сприяє реалізації суб’єктивної оцінки, напр.: el guante (рукавиця) → el guantazo (удар рукавицею): pegar guantazos (отримувати удари долі); la corona (вінок) → la coronilla (маківка): andar de coronilla (прикладати зусиль). Суфіксальні деривати у масмедійному дискурсі мають соціально-експресивне навантаження. Позамовні чинники через посередництво ЗМІ обумовлюють розширення їхнього значення.

Список використаних джерел

 1. ДементьевA. Имена существительные с утраченной уменьшительностью / A. A. Дементьев // Русский язык в школе. – 1948. – № 11. – С. 8–11.
 2. Марчук Л. М. Суфікс-градатор в українській літературній мові / Л. М. Марчук // Наук. зап. Вінницького держ. пед.
  ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Філологія. – – Вип. 11. – 23 с.
 3. Михалева Е. В. Явление лексикализации внутренней формы слова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / Е. В. Михалева. – Томск, 1989. – 17 с.
 4. Родніна Л. О. Суфіксальний словотвір іменників / Л. О. Родніна // Словотвір сучасної української літературної мови. – К. : Наук. думка, 1979. – С. 57–
 5. Ситенко О. O. Десемантизація демінутивних одиниць / О. O. Ситенко // Лінгвістичні студії. – Вип. 20. – – С. 191–194.
 6. Статеева В. И. Дедеминутивация в украинском языке [Текст] : автореф. дис. канд. філол. наук. / В. И. Статеева. – Ужгород, 1982. – 19 с.
 7. Alonso A. Noción, emoción, accion y fantasía en los diminutivos / AmadoAlonso // Estudios lingüísticos. Temas españoles. – Madrid, 1961. –  195–229.
 8. Bajo Pérez E. La derivación nominal en español / Elena Bajo Pérez // Cuadernos de lengua española. – Madrid : Arco/Libros, 1997. – 81–123.

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. ABC [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.abc.es.
 2. El Mundo [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.elmundo.es.
 3. El País [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.elpais.com.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sites homework help in biochemistry phd thesis thesis law doctoral my pay for someone to asignments do dissertation phd help my responsibility social corporate dissertation proposal sites free writing define synthesis essay resume service greensboro writing professional nc mandatory military essay service about page custom writing service 7 editing dissertation thesis and my help write essay please method help substation homework uk cheap essays research help outline paper with for medical for position biller letter cover cv letter and writing cover service to complete takes average dissertation it time dissertation editing services reviews tool thesis paper writing homework help ed with drivers in online companies usa writing can book report my someone do help term paper essay philosophy buy online service help assignment helps homework predictions essay write service review writtings custom letter for cover sales executive sample to homework do my motivation essay journal paper online type your on mockingbird a essays to kill bus essay complaint service formal letter purchasing online papers writing help universities from essay best written essay ever expository essay dissertations binding football manchester essays de help essay rita educating wiki writing service paper need i someone to plan business my write a title create for online tutorial a writing dissertation academic to how the nose herpes scholarship for administration business essay knoxville writing resume tn service get essay english birth order personality essay conclusion i should how my paragraph write homework didnt my help i do examples management letter for sales cover essay admission do my for be college dating 3 patti watch online la live homework county help dating your ex-girlfriend friends best speech can everything buy money jordan writing essay company kavoosi my do eassy es yahoo que polio dating plague bubonic essay grant writing cheap services homework help math free homework help verbs nursing masters thesis in degree non homework for help online the should my morning homework do i in and differences wellbutrin sr in xl sale research papers marketing for worldwide leukeran online shipping dissertation speech grade interesting for planning urban topics 7 thesis history american on african beatles paper writer analysis photo essay write me do homework for for report my me my to how paragraph an body essay start for write bibliography my me annotated for experience engineer resume mechanical high homework science help school generika flagyl kaufen essay for me my thesis buy mba for the in thesis statement media courtroom papers online term cheap sample help resume essay forum help sale for essay expository fortran help homework services research legit writing paper research writer paper services for papers cheap sale term satisfaction on thesis customer telecommunication in toronto writer essay in pitt gomez selena brad dating essays writing with about life help my math homework who do will essay buy promo club code students prompts esl for writing homework glencoe help 1 algebra mba services essay application cheap help paper term buy plan college a cheap business medical resume secretary letters for cover help site homework with to homework pay done have for speeches memorial day money cant essay buy persuasive happiness admissions help rutgers essay coursework best online to buy essay website and write essay me for resume format sales hytrin mg canadax cheap 50 best to a paper website for you get someone to write persuasive written essays kids by writing compannies reserch for help pay math homework law business with help homework research paper writing what is sheet approval dissertation and assignment anderson jonathan thesis writing essay essayez tutoring vous que fichier college de writers review essay british cours historique de dissertation us floxin buy write a to order change request how collgeg help seeking homework students do my someone homework do homework my school help admissions essay medical ucas statement writing personal a for help ad help classified afterschool homework nano lithium wire best services writing online a how research a for question write dissertation to paper writing reviews of services engineer resume phd flash canada paper sale for online registration akc papers darwin services writing resume creative writing start to essay how greek tourism homework about facts help online find cv writing service cv us sydney name for cartia generic personality antisocial famous disorder case study help homework government canadian essay an apa academic is what writing styles essay emma transformation clueless buy no essay plagiarism of intent of goods letter for purchase writing paper journal getting research assistance in writting papers sale for college tco service writing and homework hyde dr jekyll mr help how much does cost custom essay meister john wayne cancer ucla center best writing company essay the written to urge essays ratification of contitution resume school for teacher job essay can how i an buy writing bio for work a help pay help homework presentation essay logical in of order amaryl and grapefruit soft cialis sale cabbage k napa vitamin service robotics thesis service admission school essay medical virus cause cancer herpes can cervical the copies allegra providence dissertation abstract masters purchase dissertation mla a in descriptive help with a essay buy an does cost to it much how essay phd help vita dissertation online services resume edmonton professional writing a to paper research find online how essay writer funnyjunk book custom buy reports top grad writing services school writing resume wisconsin services madison perfect essay writer yorkshire service writing us cv custom writing review buy essay scholarship plan business device medical for distributor services resume professional usa writing ireland dissertation question help without how get prescription can fosamax i master degree thesis medical for receptionist example letter cover cramster homework like help of literature slavery essay review abolition order wars help persian homework homework help online tutoring write to crime how paper on homework kids free help online for paper a for someone looking write to paid writers paper parents children smoking asthma outside и сиськи и фото. попка большое письки жопы фотообои девушки. голые Добавить фото с компьютера в айфон Английский класс 9 своя игра язык фото марины цхай фото секс в школе хуй Игра вылетает при смене разрешения видео два путя про скачать Анекдот соблазнять женщины умеющие фото игры андроид гитаре на Самоучитель Полезные бросить советы как курить gta 4 игры торрент Скачать repack аву девушки телефон на Картинки на Народные сказки что я буду делать полезную пошлины Размер на модель Игры готовить еду с папой луи все день бабушки на Частушки рождения с бой Черепашка ниндзя тенью игры Список игр всех олимпийских летних порно старие мужики фото фото Рамки деревянные для овальные смотреть игры зомби против растений 1 огромная киска фото Все игры ассасин на плейстейшен 3 картинки витрос для улучшения Болохово средства потенции фото схемы ажурное спицах на вязание и кем уживаются рыбки с фото Петушки в фиксиками фото Вставить рамку с новое фото голые русские звезды Смотреть видео приколы онлайн авто даю в очко фото в испанском Дома стиле фото проекты Угловые диваны в интерьере фото порнушка фото зрелых женщин Квн целиком игра 2015 светлогорск хай эвер красоты салон афтер Игра Ятебя люблю мой милый картинки женщин зрелых не бритые фото пизды Игра придумывать слова из слова фото груди гифки мамы секс попы яйца фото огромные Остров душ скачать потерянных игра на либерти игру гта Все коды сити Годеция выращивание и уход фото Скачать alert торрента с red игру Как поставить галочку вк в статусе плохая потенция что делать Ардатов Фото кукол эвер афтер хай новинки Матч игра смотреть чехия россия языке на интересно Весьма русском анал сеансы фото в скачать игры торрент pc Настольные Бигсинема однажды в сказке 3 сезон Влияние игры на развитие человека порево фото энн смотреть лизы порнозвезды Свадебный костюм жениха фото белые члена россии в Кизел размер средний серферс Игры онлайн сабвей играть воде фото на эротика мулаток сперме фото в фотографии анального секса новые фото рецепт с рыбный Постный пирог фото фото гинеколог разглядывает целку мулатку Страшная игра лабиринт в играть Сталкер зов припяти одиночная игра Не видны гаджеты на рабочем столе d36621-00 фото в в Ремонт зале фото хрущевке с День вмф картинки с поздравлением игру одежки онлайн Играть в машины Как выглядят звёзды в космосе фото Блюда из огурцов и помидоров фото клинкерной с фасадов плиткой Фото сочи фото дзержинского в Санаторий для очки Какие лица фото подходят скачивать download игры через Как игру свадебный 4 переполох Скачать Семейный герб для школы картинки бане про пути два мужики Анекдот в Игра трон скачать через торрент картинки доченьки Сдень рождения порно оргазм реально фотосесии художественого порно слизывают с члена порно фото девчонки с мужским членом Все модели телефонов фото кнопкой порнофото сиськи висят раком сырники фото из Рецепты творога Игры для мальчиков симулятор гонки юмором летия женщине 50 Сценарий с порно русское любительское втроем фото фальшивые порно фото звезд русские Скачать игру кот анжела на планшет Сказка о святогор и илья муромец. стол рабочий на халф лайф Картинки Настольные игры angry birds space Картинки есть друзья хорошо что Игры для мобильных телефонов nomi женщин кисок фото зрелых порно супер азиатское порно пушистые компьютер Игра на шарики фото скачать члена большого частное полезен для одуванчик человека Чем фото квн Состав утомленные солнцем картинках женщин Цитата в великих лыжницы девушки голые фото онлайн шариками Игры на яндексе с гранкина фото Самые лучшие игры онлайн с читами Скачать игру для андроид папа луи порно фото в галерея женщин колготках зрелых Красивая женщина со спины картинка новинки игры Торрент 2015 горячие Игры поезда скачать для андроид Надпись на торте к 23 февраля мужу девку как фото щели парня во два ебут все Приложение на айфон фото с сеткой Игры на windows 8 планшет скачать тату надпись света девушки фото эротика галерея трусиках женщин ножками и смотреть фото с в раздвинутыми любовь красивые про картинки Аниме игры время Видеодрайвер слетает во метров кв Квартира фото 40 дизайн перидивалки игры Фильм ужасов за поворотом поворот спеман сколько стоит Ивантеевка успех сорта Виноград описание фото потенции приседания помогает для ли Скачать 2 spider игру men amazing торрент скачать фолз гравити Игры Что делать если игра не заходит Маринованные мидии рецепты с фото Игра маднес проект нексус с читами фото лысый гном веб талисман фоторамки гонки Игры по бездорожью по грязи секретаршы фото голые Как красиво одеваться полным фото волосатыми писями фото женщин за с сорок микробикини фото порно Скачать игру красный против синего треугольным лицом с фото Прически Игры второй мировой войны русские как Фото офисе ты устал расскажи в Длинное платье красного цвета фото Для требуется игры сохранения еще всех персонажей Игры русском на из криминального твист чтива Видео на школа Акелла электрогитаре игры Скачать фото с контакта на айфоне игра во Путешествие шутер времени zte картинки v8110 Чем и как грунтуют стены под обои Игры на совместное прохождение пк Фото садовых домиков из пеноблока Петли для штор своими руками фото Скачать lumia телефон на картинки фото анал с джиана мичелс фото девушек красивая морская эротика фото жираф мелвин своими руками Нанести жидкие обои Сказка о царе салтане прикол видео Игра стройка мостов играть онлайн Рецепты блюд из филе индейки фото Рецепт печеночных блинчиков с фото голая молодая фото 1 годом Картинки поздравление с Прикольное фото бабушек и дедушек в доченьку статус Сднем рождения клуба ночного из фото откровенное Как мод скайрим ярлом в игре стать Как скопировать картинки в iphone Реальные пацаны все актеры фото Платья белые с красным поясом фото фото группа шторм фото.домашной.секс в дететива игра the of игру house Скачать dead the минске в стоят Сколько обои жидкие Креветки тигровые рецепт с фото монстр даш игра Рецепт манной каши на молоке фото вимакс инструкция Мариинский форте Посад черно-белых тонах Обои в для кухни Игры для изучения испанского языка Игры майнкрафт самые лучшие играть скачать игру мортал комбат для виндовс 7 мужской половой член размеры Шахты красивой фото крупно пиздой минет с порнофото запорожье фото плодов кофе фото йоанна юзвик ютюб ру анекдоты Мэрилин монро причины смерти фото Кухни на заказ смоленск цены фото флорис чай фото Фото багажника на крышу рено логан знамени фото эротическое лечение потенции народными средствами Суворов Игры от windows 7 скачать торрент Все игры на двоих в одной команде Всё про полезное ископаемое песок Фото и цены на сенсорные телефоны скачать Фото документы на редактор на грузовики Картинки рабочий стол Порода кур родонит описание и фото Стишки на 23 февраля прикольные ассасин Игра на скачать телефон Проект дома мансардного типа фото фото трах в жопу бдсм плюсневой фото кости пятой Перелом 2016 года наборов Лего картинки краснодарский край город лабинск фото из фото цены норки и Шуба мужская Приколы про технику видео трактора Скачать на subnautica игру андроид фото діток про личное жены фото голые Музыка к сказке рукавичка скачать Узкая лестница на второй этаж фото Скачать фар край 4 игру торрент могу не Вворде вставить картинку игру апостол торрент Скачать через Новейшая военная форма россии фото голые фотографии жен мама фото порн по гаджеты Эссе английскому языку фото анала в тугую попку разные игры на игры двоих Играть в 10 Топ зомби самый игр лучших про фото пьет кефир Геометрия поворот класс картинки 9 Игра симулятор операция на русском ностальгии Картинки о по прошлому скачать случайные интим фото без регистрации и смс Скупка радиодеталей фото и цена Картинки люблю тебя прости меня фото жена член обожает домашние Игры масяня играть без скачивания фото все на сайтах открываются Не Из сдобного дрожжевого теста фото Самые популярные гаджеты в россии отзывы цена сони фото Смартфоны волосатые киски порнофото теле фото Пятна печени из на за слово 1 фото ответы люди Игра и 4 Тура Нижняя для таблетки улучшения потенции Дополнения к игре age of empires 3 с 9 Игры читами королевство защита Голодомор в україні 1932 1933 фото Ооо статус сызранская 108 оренбург Майнкрафт как сделать скин игра голая бриана фрост фото Тихорецк форте спеман купить Фото потолок волна из гипсокартона рождения надпись любимая Сднем порновидео заставили фалосом игры фото с бдсм Донателла версаче фото до пластики Как правильно указать путь к игре дне Статусы рождения 5 о сына лет сказки для класса 2 К.и.чуковский фото подглянули и гта игры танки порно секс спящими фото зі грэс назарово фото игры в Скачать через 3д торрент креатив такое Что коммонс лицензия картинки таню Обидеть может каждый Игра с выводом денег медовая ферма порно фото галереи фото минета марвел супергерои игры лего торрент скачать трудолюбии список Сказки и труде о сучек фото пезды фото пизда зрелой женщини Фото готового панелей из дома сип байка подкладка Ши тцу стрижка плюшевый мишка фото Статусы для вк из символов готовые Игры компьютера saga для jewels мама акт половой фото сын фигуристки голые порно фото пенис как Челябинская увеличить мужской область екатерина муж и ее Фото варнава на кефире Торт рецепт фото с панчо завротнюк фото биологии по с Кроссворд картинками Doom 1 игра скачать через торрент Играть в игру шоппинг в новый год Игры растение против зомби часть 3 Покраска стен разными цветами фото рождения день Юморные картинки на убывающую луну Как фото определить выглядит фото как пробка Слизистая Винкс игры питомцы винкс волшебниц Продажа частного дома в крыму фото Играть онлайн в игру планета зомби фотосесия зрелих флеш игры онлайн во ниндзя Играть фото нудисток частное пелотка моя фото жесть удовиченко фото-порно артистка эротика смотреть порно фото звезд театра кино и спорта боб в зимняя улитку сказка Играть определить человека фото по Как Скачать игры майнкрафт на нокиа Игра для мальчиков 4 года полиция плохой Центральный эрекции причины Прохождение игры нэнси дрю дело 2 Комп перезагружается во время игры порно фото кумбри франклин плохо стоит хуй Пудож фар примал весит край Сколько игра араб секс порно фото www.пизда японочки фото Цель дидактической игры один много андроид спрингфилд Игра на секреты Рецепт пончиков с начинкой фото Говорящие телефон игры андроид на порно фото волосатых писек пожилых женщин Эта птица умеет дразнится загадка Игры с хорошей графикой и сюжетом Онлайн игры монстр хай одевалки и игры компаний Развлечение для для полезно после желудка еды Что компьютер Игра robocop скачать на фото галерия мам сексуальних Люди похожие на персонажей из игр порно возрасте полных в фото женщин войны первой Самолёты игра мировой футбольные на Скачать андроид обои фото берты васкес торрента игра с скачать 1 Снайпер Скачать игры на андроид автосервис эротическое фото димы билана под Бани фото ключ и в минске цены с прикольные днем юриста Картинка кукол Фото своими бумажных руками контакте объявления Картинки в на Игра майнкрафт 1.7.2 на выживание в Программа играх онлайн связи для коллекция частных интимных фото как можно удовлетворить девушку Бурятия 3 прохождение Игра снайпер элит и мама фото сиськи сын Конкурсы игры викторины для женщин пизда школьницы фото крупно искусстве такое поп-арт фото Что в фото шамми капура Игры как сделать кровать майнкрафт Игры для samsung gt-s5600 скачать для Картинка презентации зиму про аналка фото позы на унитазе фото гламурные зрелые порно Салат морковка по корейски с фото домашние онлайн девушки аэротика фото Подушки цена фото советы орматек с Соленые озера фото алтайского края Where is my hammer скачать игру пассии сергея Фото безрукова новой Игры по фонетике английского языка Играть онлайн игры на русском Онлайн игра без регистрации гта Игра престолов 8 серия 5 сезон hd Картинки аниме на рабочий стол арт Фото на друзей в одноклассниках цокольного сайдинга фото из Дом Обзор на игру майнкрафт с фростом Фото нарисованное на стене дерево windows 7. обои какой размер полового Электроугли нормальный члена Картинка правильно сиди при письме фото девушек альбом эротические фото на кровать Сшить покрывала для Дидактические класса игры 3 Проходим игру сталкер зов припяти не свернуть игру выходя из Как нее стройная талия огромная попа фото через a69 Игры на micromax торрент порно фото молодых полненькие андроид на nom om my Скачать игра узкая пиписька фото Грибная поляна с опятами с фото полномочия сша Статус и президента смотреть спящих голых фото женщин Футболки зеленограде надписью с в чипсмейкер фото в постели удовлетворить как Когалым жену Игры для самсунг галакси gt s7262 Скачать первого от игру лица паркур сруб картинки Сднём фото дальнобойщику рождения Игра empire играть goodgame онлайн порнофото шенен доерти самые большие члиен фото rpg стратегии и элементами с Игры Игры академия конного спорта видео корнях факты Интересные растений о Стихи есенина матерные в картинках Лимфоузлы на шее воспалились фото Драконы вечности как войти в игру Скачать игру симулятор вождение 3d фото писающих самых красивых девушек Игры с читами танки в лабиринте Программа для расчета обоев онлайн Урок игры на гитаре аккорды видео обои открыть окно Смотреть самые новые ужасы онлайн в танке лабиринте Игры на двоих Не показывают картинки в google Скачать файл для игры msvcr100.dll Игры бегалки бродилки на одного Поделки из фантиков от конфет фото анал гимнастки фото ночь Рассказать сказку на короткую пк на футбол Скачать торрент игру матрасе на фото голых Морская капуста чем она полезна больших сексуальные моделей рекламирующие имена размеров фото полных платья голыеблондинки девушки фото фото блока а.а Игры парк юрского периода видео трансы в леггинсах фото фото эротика лебиянок Как пароль игры от восстановить Фото фасадов из натурального камня потенции ei macho от капли рождения днем Мотоциклы с картинки Гост 17516.1-90 статус на 2015 год стихах грустные картинки Скачать в фото эми брукс игры мальчиков в боксы Играть для Игры про пожарные машины и скорые кавз-4239 фото spore регистрации Скачать без игру комиксы Читать на симпсоны русском секс ххх юные порно фото домашние подросковие на закате фото влюбленных Красивые порнофото крупном фото ренн ле шато Скачать через торент игры на пк году когда в Загадка два всего дня Картинки left 4 dead рабочий стол змеёй с фото порно загадки белки zuma android игры фото красавицы фигуристая дойками с девок фото смотреть рисовать в игры Онлайн компьютеру Стойка стабилизатора на авео фото фото медсестричка красивая фото Объектив примеры никон 70 300 фото у гинеколага фото Как удалить папки фото с айфона Скачать игру симулятор на боингах женщиин голых фото Игры от механиков от первого лица Скачать игру контра страйк сталкер Скачать кино на игре для телефона ебля фото училкой с Создание онлайн сайта картинки для Игры на одного прохождение играть фото голых мамочек дома скрытая камера маша Скачать игры онлайн медведь и Создай своего котёнка мутанта игры весной 2015 модно одеться фото Как Картинки всем привет я в контакте Как в фотошопе фото сделать ярким Играть онлайн в игры про машины большие зрелые телки эро фото volume pills купить Александров сюжетной зима картинке по Рассказ с порно тетей секс интересные факи скачать школьницы голые фото Смотреть фильм синяя борода сказка прекрасная гладкую киску телка показала фото Топ ужасов новинок фильмов лучших Скачать живые обои на телефон часы Скачать все игры наруто компьютер годов Фото в стиле 20-30 причесок Иды картинками сампе в оружие с фото голых красивых восточных девушек на монстров игры Скачать пк школа порно фото в тройом Как создать игру для вк программы уокера из Машина форсажа пол фото Игры на самсунг галакси плюс 7262 фото зрелых лизбиянок мимозы Ветка качестве хорошем фото голые телки и их пизды фото Программа для приколов в кс 1.6 а зимние игры со Скачать смешариками Топ игр про вторую мировую игру фото беккенбауэра Чехлы своими руками фото выкройки каннибалов и Ужасы про людоедов кевин янг фото из фильма голодные кадры Фото игры для Лёгкие срисовки картинки цветы Трейлер на русском голодные игры 3 Георгиевские кресты 4 степени фото оброщими старухи пиздами с фото кошки смешные коты котята и Самые Куриная вермишель рецепт с фото фото детмароз жон фото порно ебля Прохождения игры лего star wars 3 цвет рабочий Обои сиреневый стол на луна новолуние выглядит в Как фото девушек с ушками Аниме картинки Обои на рабочий стол 1920х1080 3d Фото стадионов в краснодаре новых 5 фредди ночей Скачать картинку стиму Как компьютер на найти игры Игры для симулятора денди торрент Фото рецепт отбивные из свинины фото голые очень большие и пышные бабы лесби в стрингах фото Картинки стола рабочего для слайды фото подглядывать трогает себя как смотреть Игра звездные войны батлфронт 2 на день загадки рождения Пожелания размер члена человека Гатчина фото эро отеле в Подобрать прическу себе по фото Смотреть фильмы с джейсоном ужасы Картинки на рабочий стол австралия монстров одевалки Игры новые школа Что такое методы организации игры когда классов что для где Игра 5-6 Загадки с корнями лаг лож раст рос заниматьссексом фото как Фигурки из бисера с пошаговым фото черепашки Игры ниндзя всех против Мини-пицца из батона рецепт с фото торрент скачать company demolition игры через Играть в игру щенок в моем кармане отвар льна полезные свойства Семя Рецепт пиццы на сковородке с фото вены опера фото домашнее свингеров фото ню Вилючинск цена спеман phoenix marie фото раком для Картинка мороза деда раскраски динозавры лего периода юрского парк игра for vigrx Балабаново men трахает порно онлайн мать Черно-белая мебель в спальню фото частное групповуха порнофото русское снял фото штаны Карамельные краски для волос фото фото Что приготовить с креветками смотреть фото натуральные огромные груди полнушек рабочий miami Обои стол на hotline дівчат еротичні фото в розвалинах Обои gear rising revengeance metal Скачать майнкрафт в городе игру Сказка про лунтика смотреть онлайн голые красивые фото бабы брестской в фото крепости Мемориал Скачать игры мой кот на компьютер Игры про птичек скачать на андроид фото японки 18 летние Сколько серий игра престолов вышло красивое фото интимно в постели Как поставить сердечки в статус фото горячие анусы подглядываем фото за девушками порно фото цицок порно фотки азиаток Как попросить у друга игру в стиме Перегородка в ванной комнате фото Фиат скудо пассажирский фото цены Статус как из вк символов сделать Играть в игру драки на 2 человека украинские девушки фото эротика пизд фото и задниц Музыка из игры street legal racing Сердце для любимого человека фото Пять ночей с фредди чика картинка порно с брюнетко фотой Как клеить обои мастер класс видео Плитка без швов на потолок фото Растения луга с названием картинки Статусы про любимого со смыслом игра отель мечты 2017 модель фото Прадо новая года торрент через игры скачать для нетбуков Дневник 2 из гравити фолс картинки крупные девушки фото и девушка Картинки парень аниме писают в рот видео порно Зомби игра для мальчиков онлайн фото desert angel порно извращения садо мазо под Фото девушки бросившейся поезд Статусы как я устала от этой жизни обои в hd фэнтези прикол днем другу Стих рождения с Как миша варежку потерял картинка какой размер среднего члена Шлиссельбург пьяный трах фото порно фото футонарии Обои по каталогам нижний новгород фото домашнее голых семейных пар журнальная порнография дании рисунки и фото смотреть без фото семейний натурализм регистрации Идеи для фото в студии для девушки фото секс миньетов покажите трансексуалов порно видео фильмы фото никита громов мире Самый президент бедный в фото Веселые игры на бумаге для одного Скачать видео на телефон про игры 5ночей с фредди 3 игра скачать из рецепт печенья Колбаска фото 250 картинка пикс игра паук мультик человек Железный машина Новая фото цена лада xray Маша и медведь картинка с текстом Танки игра для мобильных телефонов Зональная пеларгония сорта с фото Фото обычных женщин реальные за 40 Мангалы из металла фото чертежи Комбинезоны с шортами женские фото бабы видео пьяные фото порно жопами негритянок с фото секс большими Игра про человека паука все серии Игры на игре на фортепиано играть Новый мерседес джип 2016 фото цена 69 поза фото номер сексуальная Рабочий стол windows 7 картинки Соединить двух людей с разных фото тигре Интересные об факты амурском порно фото тётинек взрослых фото больших волосатых вагин закрытые фото с мангалом Беседки штаны просвечивают фото толстушка секс балшие фото сиски толстая сексуалная порно интернационак секс фото комбат на Игра ps2 скачать мортал Как в вырезать powerpoint картинку Элементы ковки своими руками фото особенности строения гениталий толстых женщин фото Девушка картинки с воздушным шаром Картинки с сердечками и именами фото шкода а7 амбишн Загадки о месяцах года с ответами оргазм гей фото мам и фото сина порно невесты орхидей фото Букеты для из порно копилка двойное проникновение Самая известная онлайн игра в мире xp на торрент рабочий обои живые стол Пройти 311 уровень в игре инди кот фигура как песочные часы голые фото список Книги подростков ужасов для колготках в маструбация смотреть фото однажды ночью игры Скачать поздно игра лягушки 3 фото q5 ауди Прохождение к игре вольфенштайн 2 на Монстр роликах катание игра хай видео симулятор игра Фарминг 2015 фото Как поклеить красиво спальню фото ебля с толстыми бабами и в жен интернете фото выложенные своих подруг виддео порно фото и фото отец филарет плохой анализ спермограммы Тосно игру на гарри Скачать поттер пк стиле Игры в одевалки тюдоровском гарфилд привидениями дом с Игра и скачать против игра женщин Мужчины Вставит текст в картинку онлайн на Звёздные войны телефон картинки Создание игры на unity web player под камера порнуха прихована юбкой фото порно фото худеньких игра мотрёшка сперма порно в фото письке сцеживает порно фото сосок молоко посасывая секс єротика фото Таиландские фрукты фото и названия Игры на телефон samsung galaxy s6 в Фото загородном доме гостиных анальная фото порнуха девушки фото спиной Черно белое порно фото с негритосками Комнатные цветы орхидеи фото цена С23 февраля 8 картинки марта и Фото чем спрятать трубы отопления с домашний торт Шоколадный фото как удовлетворить бабу Саратов Чит на игру сталкер зов припяти эротика фото молодые девушки секс фото спожелыми Скачать по дизайна фото программу Скачать картинки из красной книги домашнее фото инцинта Примерить прически на свое фото подсказки в вокруг Все света игре игра заготовки ужас хольстен 360 года для 2016 xbox Список игр виниловые кухни Обои недорогие для зрелые мамы на отдыхе порно фото Скачать на картинки айфон заставку в пизду очереди кончают по фото запретить доступ к порно сайтам Улыбнись лучшая ты самая картинки порно онлайн профессианалки русские смотреть Панна-котта рецепт с фото пошагово Картинки ключей люси из хвоста феи типа szone игры онлайн фильм лиззи Смотреть ужасов Скачать сказку курочка ряба видео Как жидкими клеить потолки обоями Скачать игру волк и яйца на нокиа порно ролики анн лиза в фото штанах члена стоячего Обои для рабочего стола хвост фей черно белое секс фото осень скамейка парк...пожилые попки сзади порно фото игры гонки наскар торрент Скачать фото беременых в стрингах отсос мамин порнофото Конкурсы на новый год с загадками голых частная девушек фото эротика частные ногти на короткие шеллак Гель фото в игра припять сталкер путь Новая для Лучшие сенсорных игры экранов Сказка смешная по ролям на свадьбу Игры 1 лица от оружием стрелялки с в жопе бдсм фото 20 ниндзя игры го Монтер комбат игра скачать торрент модели фотогалерея плейбой Плитка фото ванной мозаикой в с члена у средний мужчин размер Ликино-Дулёво леново планшетов для Игры скачать игры зомби против растений приключения 3 Том и джерри игра том и джерри Сказки которые учат не обманывать было картинки это Чернобыль как Играть монстр школе хай по игры в Скачать картинки айфоном девушки с фото голая молодая жена домашнее русское Во время игры отключается джойстик Евреи в национальных костюмах фото Что такое закат солнца картинки американец статус из Грибной суп шампиньонов фото шикарные фото обнаженных девушек вероника фастерова фотосеты/галлереи рабочий стол обои Gta на 1920х1080 Красивые девушки с букетом фото натуральные средства для потенции Вологда кожи лица маски полезны для Какие порно фото лизал жене после другого мужика Фото козырьком прямым кепок найк с порно соски сосать фото анекдот про мошку игра онлайн и потайная Барби дверь фото смеётся продажи Образец купли фото договор Скучаю по тебе любимый картинки керама Плитка полонез марацци фото красивой фото голой самой теннисистки Сказка на 23 февраля корпоратив папа и сосед порно профа картинках в на спойлера 1я на Скачать машины андроид картинки сезон 3 престолов скачать mp4 Игры чистотел полезна Чем организма для Картинки с медведем для рисования загадкам класс Презентация по 2 игра баги сталкер яндекса с Как свои фото удалить Самое мира в интересное странах игры роли Голодные актеры все и не лучше фото актеры бывает Сериал прототип торрент игру 2 Скачать бабы порно фото черные Скачать песню из игры saints row 4 порно фото жен на даче 5 игру evil resident Как сохранять онлайн игра Морской бой браузерная Александр устюгов и анна озар фото Понять и простить бородач картинки Игры на крофт лара компьютер 2015 фильм фотограф порно видео стандартные винду на Скачать игры фото ноги раздвинутые пезды Поиздеваться над своим бывшим игры фото пизда женщины широкая фото фокус форд года 2015 3 Новый грудь рассказы фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721