СТРУКТУРОВАНІСТЬ ТА СИНХРОНІЗАЦІЯ ВЕРБАЛІЗОВАНОЇ СКЛАДОВОЇ АНГЛОМОВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111¢373.611

к. філол. н., доц. О.Л. Гармаш

(Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького)

 

 

        Статтю присвячено дослідженню особливостей фрактальної структурованості вербалізованогоконтента англомовного інформаційного середовища. Під новим кутом в статті висвітлюється питання про типи концептів. Розглядається роль та принципи дії явища синхронізації у процесах творення нових лінгвоментальних складових знання.

Ключові слова: концепт, синхронізація, інформаційне середовище.

Статьяпосвященаисследованиюособенностейфрактальнойструктурированностивербализованногоконтентаанглоязычнойинформационнойсреды. Подновымуглом в статьеосвещаетсявопрос о типах концептов. Рассматривается роль и принципыдействияявлениясинхронизации в процессахсозданияновыхлингвоментальнихсоставляющихзнания.

        Ключевые слова: концепт, синхронизация, информационная среда.

The article focuses upon the studying the phenomenon of fractal organization of verbal content in English informational environment. The question of types of concepts explicates in the article from the new point of view. Theroleandprinciplesofaction of synchronizationphenomenaintheprocessofcreatingnewlingvomentalcomponents of knowledge.

         Keywords: concept, synchronizing, informationenvironment.

 

Як відомо, усі сфери функціонування сучасного суспільства детермінують відповідний розвиток концептосистеми англійської мови. Виникнення нових концептів, що містять у собі інформаційні складові вербального типу, призводить до поповнення вокабуляру англійської мови. Через те конституентний склад морфологічного, лексичного та інших рівнів мовної системи зазнає динамічних змін. У зв’язку з цим інноваційний лінгво-ментальний континуум, до складу якого входять усе нові афіксальні елементи, постає у ході дослідження “нестійкою фракцією”, яка, у свою чергу, посідає стійке місце в середовищі концептосистеми сучасної англійської мови. Проте розуміння цієї фракції лише як уособлення “неоконцептуального пласту” є досить вузьким.

Як свідчить закон розвитку складних систем фрактально-синергетичного типу, якою і є концептосистема англійської мови та її лінгво-ментальний простір, кількісні зміни призводять до змін якісного порядку. Це відбувається не тільки завдяки випадкам нетрадиційного утворення лінгво-ментальних інновацій, а й завдяки змінам у структурі вже наявних концептів, встановленню нових, та зміні попередніх взаємозв’язків між структурними одиницями вербоцентричного знання.

Слід зауважити, що ментальний фонд людини складають не тільки такі концепти, які можуть бути відтворені людиною в мові, тобто вербалізовані. Окрім таких концептів, що репрезентують лінгво-ментальне середовище, кожна людина володіє й іншими типами знання. Серед них знання про фізіоментальні можливості (керувати автомобілем, готувати їжу, тощо).

Таким чином в нашій роботі фізіоментальний концепт ідентифікуємо як конституентфізіоментального сектору тріарногоантропоцентричного інформаційного середовища як індивідуального внутрішнього світу людини, що не містить вербоцентричної інформації й на ментальному рівні репрезентує фізіоментальні можливості, проте має потенційну можливість бути опосередковано вираженим у вербальній формі.

Серед двох інших типів знання – знання ноументальногота лінгвоментальногохарактеру. Як зазначає В.С. Мокій, на відміну від феноменів (чуттєво осягаємих явищ і об’єктів), ноуменами Платон позначив явища і об’єкти, які можна сприймати тільки розумом (розумоосяжні явища і об’єкти). За допомогою цього терміна вдалось позначити найважливіший об’єкт античної філософії – світ надчуттєвий (розумоосяжний світ) або ноуменальний світ. Ноуменальний світ, на думку античних філософів, передує чуттєво-матеріальному світу (феноменальному світу) [Мокий2011, с. 2].

Отже, можна зробити висновок про те, що ноументальний концепт – конституентноументального сектору тріарногоантропоцентричного інформаційного середовища як індивідуального внутрішнього світу людини, що не містить вербоцентричної інформації й на ментальному рівні репрезентує «надчуттєві, розумоосяжні» [Мокий2011, с. 2] складові антропного знання, проте мають потенційну можливість бути опосередковано виражені у вербальній формі.

У свою чергу лінгвоментальні компоненти антропного знання представляють собою лінгвоментальні концепти – ті, що мають потенційну можливість бути безпосередньо виражені у вербальній формі, тобто містять у своїй структурі вербоцентричні, метацентичні та ментоцентричні інформаційні складові.

Викладена вище інформація дає підстави дійти логічного висновку про тріарністьантропоцентричного інформаційного середовища як індивідуального внутрішнього світу людини. У своїй сукупності він являє собою інформаційне середовище всієї нації, яке традіційно називають концептосистемою.

Проте, в нашому розумінні поняття “концептосистеми” є значно вужчим від поняття “інформаційного середовища”, оскільки останнє об’єднує не тільки концепти, а й фреймові структури. Під інформаційним середовищем світу ми розуміємонезнакову, нематеріальну фрактальну структуру, у середовищі якої взаємовкладеність є виявленням геометричного принципа й зумовлюється ідеальними механізмами організації всесвіту.

Зміни взаємозв’язків між складовими концептосистеми зумовлюються процесами перекатегорізації не стільки її безпосередніх конституентів – концептів, як їх інформаційних складових – кластерів. Такі зміни відбуваються в людській свідомості постійно, навіть в години відпочинку, коли людина відходить від світу реальності і поринає в світ інтерреальності, – тобто в самого себе, як у дзеркало Всесвіту. Це призводить до того, що її концептуальний простір перебуває у процесах постійної синхронізації.

Розглянемо докладніше поняття “синхронізації” та “флуктуації”. Синхронізация (від грец. συνχρόνος – одночасний) – процес приведення до спільного значення одного або декількох параметрів різних об’єктів. У лінгво-ментальному континуумі (сукупності концептів, що можуть бути відтворені вербально), а отже у концептосистемі, з одного боку, та вокабулярі – з іншого, синхронізація єзагальною властивістю і розглядається як прояв «генетично закладеної» здатності людини до вдосконалення. Це виявляється як на рівні її біохімічних, так і когнітивних функцій (які, до речі, не можуть розглядатись окремо).

Отже, під синхронізацією когнітивних структур (у широкому плані), на наш погляд, слід розуміти «діалектичну єдність процесів збалансованості енергії» [Гармаш 2006, с. 12] вищого порядку (ментальної енергії). Такі процеси економії орієнтовані на перерозподіл ментальної енергії, що виражається не тільки в акумуляції, а й у подальшій деакумуляції (реалізації) ментальної енергії у процесах пізнання.

Проведення лінгвістичних досліджень в антропоцентричному напрямку зумовлює необхідність уніфікування методологічних засад відповідно до напрямку та мети конкретного наукового дослідження. Оскільки методологія когнітивної лінгвістики має «відкритий» характер і може поповнюватись методологією, запозиченою із інших дисциплін, ми маємо нагоду звернутися до поняття “флуктуації”, яким оперує сучасна синергетична теорія, позначаючи ним cуттєві випадковості. Відносно об’єкту дослідження, представленого як у ментальному (концептосистема), так і в матеріальному (вокабуляр) вираженні, флуктуації можна трактувати, як: «нехарактерні зв’язки або реалії, що непрогнозовано виникають у мовно-концептуальному середовищі та характеризуються потенційною здатністю до відтворюваності».

Флуктуаційні явища, ніби вторинно, вносять якісно нове розуміння динаміки концептосистеми, оскільки безпосередньо беруть участь у процесах її реорганізації. Внутрішньосистемні флуктуаційні явища представлені новими конституентами, моделями, зв’язками, механізмами, угрупуваннями, абсолютно не знижують показник урівноваженості концептосистеми англійської мови, а лише знаменують перерозподіл складових у межах структури, за рахунок чого відбувається її універсалізація.

Категоризація і концептуалізація – взаємодетерміновані ментальні механізми, що являють собою об’єднану  універсальну механістичну модель генерації складових знання і думки та виступають антропоадаптованою проекцією принципів організації Універсуму. Процеси категоризації зумовлюють можливість: – класифікації нової інформації; – структурації первинних та вторинних концептів; – зберігання інформації у системному форматі; – ментальної і вербальної реалізації певних інформаційних фрагментів. Отже, категоризація виступає у ролі своєрідного системоутворювального чинника і є у певному розумінні “персоналізацією” найвищого ступеня гармонізації складності, тобто субстанціональною основою розвитку всього лінгво-ментального середовища.

Навіть типові фрактальні утворення, які стають взірцем найвищого ступененю гармонізації складності, іноді можуть характеризуватись деякими відхиленнями від «запланованого» порядку відтворюваності.  Такі структури в теорії фрактальної геометрії мають назву “нерегулярних фракталів”.

На відміну від регулярних фракталів, які є результатом людської уяви й утворені за посередництвом математичної абстракції (такі як: сніжинка Коха, трикутник Серпінського, та ін.), нерегулярні фрактали утворені самою природою, демонструють динамічний безперервний рух, становлення і розвиток. Антропоцентричний ментальний континуум являє собою досить унікальне фрактальне утворення, оскільки відповідає основним принципам як регулярних, так і нерегулярних фракталів.  З одного боку він являє собою продукт антропної лінгво-ментальної діяльності, а з іншого – середовищем його функціонування є мозок людини – істоти біологічної, яка є частиною всієї природи і розвивається за фундаментальними законами та алгоритмами природи.

Антропоцентричний ментальний континуум підтримує стійкість своєї структури завдяки процесам синхронізації всіх її складових, утворених за допомогою процесів концептуалізації та категорізації. Процеси синхронізації зумовлюються дією закону збалансованості енергії. Отже, синхронізація як прояв генетично закладеного принципу збалансованості ментальної енергії, є механізмом виявленого філософією загального закону переходу випадковості в закономірність.

Одним із очевидних прикладів переходу випадковості (флуктуації) у закономірність у лінгво-ментальному форматі можуть послугувати процеси функціональної переорієнтації англомовних одиниць спілкування (як у випадку лексикалізації морфем). Так, наприклад, дериваційний елемент zine може вживатися і у функції лексичної одиниці:

At the Chicago Zine Fest in February, three floors of the Ludington Building at Columbia College were packed with rows of exhibitors’ tables. The event resembled something between a craft fair and a trade show, with zines stacked in messy piles and young artists sitting patiently, waiting for patrons to stop by and ask about their newest product

(TheNewYorkTimes, April 18, 2013)

Наразі можна помітити функціонування афіксального елементаburger, в  нетиповому лексикалізованому форматі. Він свого часу був виділений із запозиченої лексичної одиниці hamburgerшляхом хибної морфемізації і продовжує реалізовувати свій високий дериваційний потенціал, утворюючи назви булочних виробів із різноманітною начинкою. До того ж, у цьому випадку більш «флуктуаційним» є сам факт хибного словорозкладання (ham+burger), за яким відбулось виділення цього елемента із німецькомовного слова hamburger, яке насправді означає (той, що виник у Гамбурзі).

One basic measure of Shake Shack’s influence is the spread of places selling good, cheap burgers. In the past few weeks I’ve tried as many of them as I could, following suggestions from knowledgeable burgerologists like Ed Levine and Josh Ozersky.

(TheNewYorkTimes, February 21, 2012)

Іноді виникнення нових «нетипових» вербалізованих одиниць знання супроводжується їх концептуалізацією, що у мовному форматі сприймається нами як процес узуалізації оказіональних утворень. При цьому «перехідним етапом» стає їх неологізація (поширення в мережі інформаційного простору, яке можна помітити через їх використання в засобах масової інформації).

Отже, флуктуаційні процеси такої фрактальної структури, як концептосистема англійської мови, можна вважати своєрідним підґрунтям її синхронізації. Крім того, зміни в її середовищі взаємопов’язані з ментальними просторами кожної людини, що підтверджується постійним розширенням словникового запасу носіїв мови за рахунок мовних інновацій. Завдяки флуктуаційним (нетиповим) випадкам у межах концептосистеми реалізується синергетичнодетермінована здатність підтримувати єдиний алгоритм цілісного існування згідно з індивідуальними ритмами всіх складових інтрасистем.

Новий за способом вираження мовний матеріал (як у традиційному, так і той мовний матеріал, що використовується для спілкування у інтерактивній мережі), який між іншим активно залучає до свого середовища графічні засоби передачі інформації, певним чином синхронізує антропні ментальні потенції до подальшого лінгво-ментального відтворення нетипових механізмів утворення або перетворення одиниць англомовного спілкування з метою досягнення ефекту експресивності. Прикладом графічної варіативності традиційного мовного варіанту можуть послугувати інновації B2B, B2C, B2B2C, C2C, C2B2C, B2E, P2P, тощо. Популярність таких абревіатур призвела до створення “універсального” неологізму X2Y– своєрідної словотвірної моделі для продукуванняінновацій із загальним значенням “електронний продаж” [McFedries2004].Лексична одиниця може набувати нової форми й при фонетичній літералізації через заміну певної частини або повної форми, що збігається за фонетичними характеристиками вербальної репрезентації певної літери [Гармаш 2011, с. 156]. Особливо слід відзначити графемуX, яка динамічно набуває дериваційної активності. Вона часто вживаєтьсязамість сполучення літер ex (X-cessive, X-press, Xtra).

Прикладом графічної варіативності нетрадиційного (інтерактивного) мовного варіанту можуть послугувати (:-* (Kiss), *<:-) (SantaClaus), 0:-) (Angel),  😯 (Astonished), 8-] (Wow!), : ( (Sad), : ) (Smile), O+ (Female), O-> (Male), Q:-) (Collegegraduate), {} (Nocomment), |-D (Biglaugh), |-| (Asleep), ~:o (Baby), }{ (Facetoface) та ін.) До того ж слід додати, що сам параметр «традиційності» з часом змінюється в залежності від того, які види спілкування для людини стають пріоритетними.

Більшість флуктуаційних випадків утворення лінгво-ментальних одиниць зумовлюють кількісно-якісні зміни на метакогнітивному рівні лінгво-ментального середовища. Це стає можливим завдяки креації інноваційних когнітивних моделей мовного відтворення знання. У зв’язку з таким динамічним поповненням метакогнітивного рівня лінгво-ментального середовища концептосистеми англійської мови відбуваються й зміни когнітивної здатності самих носіїв цієї мови.

На метакогнітивному рівні відбуваються як процеси довербальної комбінації смислів, так і процеси вербальної комбінації смислів.  Довербальна комбінація смислів відбувається за участю таких складових метакогнітивного рівня, як дериваційні моделі та дериваційні елементи. Вербальна комбінація смислів уможливлюється наявністю знання про стилістичне, синтаксичне та граматичне оформлення знання, що відбувається в середовищі вербальної комбінації смислів.

Отже, метакогнітивний рівень виступає таким унікальним середовищем, де відбувається як організація складових когнітивного рівня лінгво-ментального середовища, так і організація складових мовного рівня. Цей рівень сприяє оформленню складових когнітивного та мовного рівнів, тобто у своєму середовищі він не тільки зберігає інформацію вищого порядку про аранжування інформаційних складових знання, а й виступає у певному розумінні операційним середовищем, де відбувається базове докогнітивне й довербальне оформлення знання. У цьому ж зв’язку підкреслимо, що метакогнітивний рівень оперує конституентами виключно механістичного порядку, які у своїй фрактальнодетермінованій організації є фреймовим простором.

На когнітивному рівні також можна прослідкувати процеси зберігання, реорганізації та взаємодетермінації таких основних інформаційноємних одиниць, як концепти та фрейми. Реорганізація концептів відбувається через механізми залучення та вилучення інформантів у їх кластерну структуру. При цьому якісно нова структура (концепт) не утворюється, а лише модифікується вже наявна структура лінгво-ментальної одиниці. До того ж, інформаційні складові в більшості випадків надходять не із середовища інших концептів, як у випадках концептуальної деривації, а з емоційно-чуттєвої сфери та невербалізованих складових концептосистеми.

Лінгвальний рівень також відзначається концентрацією інформації. Але вона репрезентується мовними одиницями, тобто представлена в знаковій формі, яка також з часом зазнає певних змін, чим і підкреслюється взаємодія механізмів зберігання та реорганізації інформації на мовному рівні. До того ж, дослідження цього знакового рівня дозволяє виявити нові підходи до аналізу такої незнакової і нематеріальної структури, як інформаційне середовище світу та його складових концептосистем.

Фрактальне розуміння об’єкту дослідження, з відповідною концентрацією уваги на характеристиці взаємовкладеності, дозволяє проводити дослідження процесів, які відбуваються у ментальному середовищі людини, не обмежуючись лише однією обраною областю дослідження.         Взаємовкладеність ментальних структур в середовищі інформаційної мережі світу репрезентується нами у чотиривимірному форматі: когнітивний, метакогнітивний та мовний рівні – складові лінгво-ментального середовища; лінгво-ментальне середовище – складова антропоцентричного ментального континууму англійської мови. Концептосистема та фреймовий простір – складові когнітивного рівня лінгво-ментального середовища.

Іще раз підкреслимо, що складові лінгво-ментального простору широко представлені у плані своєї структурованості та взаємозв’язків, а отже, динамічність процесів синхронізації та розвитку слід розуміти у системному форматі. По-перше, синхронізація відбувається на рівні інформаційної мережі світу. Потік нових лінгво-ментальних структур виражається в запозичанні іншомовно-вербалізованих концептів. Проте, ця взаємодія має двобічний характер, оскільки усе більша кількість англомовно-вербалізованих концептів запозичуються середовищами інших концептосистем світу.

По-друге, синхронізація відбувається на рівні лінгво-ментальних підсистем, які у структурній лінгвістиці традиційно називаються «мовними підсистемами». При чому їх традиційно сприймають як ті, що «знаходяться на периферії мовної системи», у той час як з лінгвокогнітивної точки зору їх значна частина за своїми функціональними характеристиками цілком може бути визначена такою, що функціонує в центральних ареалах концептосистеми.

Це можна пояснити зростанням актуальності багатьох понять, що виникли в мовах для спеціальних цілей і соціальних діалектах, та наразі активно (хоч і не досить лігітимно) функціонують в ментальному середовищі та відтворюються вербальними засобами спілкування. Хоча відносно словникового складу англійської мови  такі мовні одиниці вважаються «неузуальними».

По-третє, синхронізація відбувається на рівні самих концептуальних структур: – у межах концептосистеми підтримується баланс між функціональними одиницями і тими, потреба в яких вже зникає; – за допомогою категоризації утворюються нові та реорганізуються наявні концепти; – відбувається взаємодія між концептами, які вербально відтворюються одиницями різних або однакових рівнів мовної системи (концептуальна деривація); – відбувається взаємодія між інформаційними складовими концептами (внутрішньоконцептуальна реорганізація інформації); – реалізуються процеси категоріальної організації та реорганізації складових концептосистеми.

Зміни на когнітивному рівні спричинюють відповідні процеси синхронізації метакогнітивного рівня, який оперує специфічним «набором  знання про організацію знання та її вербальну відтворюваність». Метакогнітивні моделі утворення комічного ефекту, метафоризації, фразеологізації, граматико-синтагматичної  відтворюваності та, нарешті, ментально-адаптовані дериваційні моделі – все це піддається процесам синхронізації інформації.

Окрім процесів синхронізації інформації, можна відзначити і власне її приріст. Стрімке підвищення кількості складових не тільки когнітивного, а й метакогнітивного рівнів концептосистеми англійської мови зумовлює виникнення та подальше встановлення мережі нових взаємозв’язків. Таким чином, інноваційний концептуальний континуум, що на вербальному рівні виражається у процесах власномовної (повної та часткової) деривації,  а також у процесах запозичення, потребує вивільнення акумульованої (не витраченої) ментальної енергії з метою синхронізації нових інформаційних складових, уворених завдяки процесам концептуалізації та категоризації.

Викладений нами матеріал свідчить про те, що англомовне інформаційне середовище представляє собою складну структуру фрактального типу, що розвивається згідно основних принципів розвитку Універсуму. При чому процеси синхронізації цієї системи є константними й генетичнодетермінованими, що власне й забезпечують невпинний розвиток досліджуваної вербалізованої складової англомовного інформаційного середовища.

У цьому зв’язку слід відзначити широкі перспективи проведення ґрунтовного наукового аналізу з метою виявлення принципів, що детермінують структурованість системних складових, а також функціональні особливості, що параметризують механізми синхронізації лінгвального, когнітивного та метакогнітивного рівнів лінгво-ментального середовища як складової антропоцентричного ментального континууму певної мови світу.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Мокий В.С. Трансдисциплинарная философия ноуменального мира[Текст] / В.С. МокийРусская школа трансдисциплинарности, Институттрансдисциплинарныхтехнологий, 2011. – 50 с.
  2. Гармаш О.Л. Реалізація закону збалансованості енергії у системі словникового складу сучасної англійської мови [Текст] / О.Л. Гармаш // Вісник Сумського держ. ун-ту. Серія: Філологічні науки. – № 11(95)’ 2006, Том 1. – Суми: СумДУ, 2006. – С. 10–18.
  3. Гармаш О.Л. Лінгвосинергетичний аспект розвитку словникового фонду англійської мови: [монографія] / Гармаш О.Л. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 324 с.
  4. McFedries, P. Word spy: thewordlover’sguidetomodernculture. [Теxt] / PaulMcFedries – BroadwayBooks, 2004 – 432 р.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay services custom cheap writing my name calligraphy write buy essay online thesis order purinethol buying mfa wvu creative writing help writing free letter online singapore order resume online Essex mg Amaryl cheap 10 online - for buy Amaryl generic descriptive essay order spatial karl dissertation capital marx math help problems with operating assignment help system best essay legit is help intro love essay bolivia mcadams lithium mba buy admission mba essay disorders title essays eating 100 cotton dissertation paper custom custom essays help writing narrative serophene cheapest paradise paper research lost for how admissions write college essay to an homework help ks4 thesis with help writing review 2012 theme thesis papercraft buy terminator t800 book endoskeleton research a paper need with i help resume melbourne writing top service 451 short essay questions fahrenheit pay your to school someone do project writing resume service government us science essay political buy essay youtube application college service help homework place decimal guelph public homework help library writing india company content 500mg minipress buy 1742 writing forum essay websites games hoyle online dating board 2001 dissertation a online buy order behavior organizational disney's for cover letters sample medical receptionist job cover medical uk for request records letter texas houston services writing resume in health eye and high blood pressure writing order a of book essay frome ethan help assignment writing australia jobs high help writing students school for online evli ve oyuncu dating scholarships help essay applying for advisor cover sales job for letter my paper to write pay someone where to store in wallpaper buy homework for pay chemistry helpmaps homework geography writting essay custom a coach hiring dissertation essay admission mba review buy term paper schizoaffective disorder dnb fees thesis submission of sample letter acknowledgement case pr studies an de dissertation philosophie introduction your it college write essay have to illegal someone is my do vitae curriculum data phd educational thesis on mining service essay jury essay school law admission word service my write me for history essay for resume distinctions assignment my to do someone writers essay great papers online file divorce it writing and essay service best dissertation custom help sites homework biology write violence how dissertation your to manager cover sample or letter to recruiter hiring written ever best essay paper term on media karl manifesto university marx communist essay essay writing skills open personal school best med statement for order essay importance to repeat write sedaris satire me david essay topics about after best resume 10 legal writing service hire dissertation writers online jeff engemann thesis masters and buy coursework your tech sale papers for m admission dissertation style form editor college operations help management homework anxiety disorder essay argumentative resume dc free washington services writing of paper a parts order in research example in of style essay turabian written an service book amazon writing writer a lined you if paper they give consultation services financial mba for dissertation custom and best it the writing dissertation essay service typical how essay? a is long in international essays 2009 essay economy political sojourners contest national analytical assessment essays sample writing tastylia free shipping sell herpes curar labial rapido como contest religious liberty essay scholarship service is best the what writing health resume mental sample professional for to sample intent property purchase letter of have essay written to pay homework the dictionary dk family for math help economics model essays help jyj essay music buy review papers custom service hopkins essay application college john solution on paper writing financial accounting custom help writing mobile for devices online essay canada writing services volume dissertation international abstracts studies body case disorder dysmorphic admission services essay structure mba services professional best writing long island resume homework help quest online order essay on disorders eating persuasive speech with help immigration paperwork writing uk dissertation help 1767 buy vigra overnight gold blog essay writing services reviews help resume with free to my someone do assignment write for in essay my 8 hours me college for statement personal short help essay paper help review literature professional services writing thesis levonorgestrel or silicone polyethylene associate resume skills sales for school long letter be medical how recommendation should for a help homework triangle malaysia services 90an writing dissertation i need homework with help factors vimax buy with online prescription power coffee help homework quadratic equations letter company hiring cover not to essay buy and compulsive disorder article obsessive cheap good paper notebooks to write my resume skills in how help critical forum homework thinking burton auteur essay theory tim paper disorder research schizophrenia proposal template purchase service writing essay mymaster help fast need homework mba economics homework help fraction help homework mixed muslim dating boy catholic girl writers essay easy umi order dissertation generic Uniphyl purchase cheap Cr thesis buy philippines capes dissertation interne didactique grade writing a 6th report book on strategic managing dissertations change phd process musical thesis doctor arts help of pills walmart biaxin essay american culture help rwth buy dissertation online a Celexa ordering cheap online essay taxes paying on not buy online 10 generic cent Moosonee buy Pyridium cheap Pyridium - british phd library thesis online online writing professional help sat confidential essay college medical office for cover letter for statements med personal good school blog my first how write to paper research disorder bipolar children write how an to for essay college outline best resume services accountants writing dc news paper english todays online ghostwriting affordable services paper services writing research discount famous a written essay filipino by author you lined paper thank writing do the right essay thing psychological disorder analysis paper with help assignments need sales resume associate for sample cover job summer for students letter purchase cheap cleocin gel the uk dating 2013 voice best websites djoerd phd hiemstra thesis edmonds and janalyn dissertation disorder studies case attention deficit research islamic on papers finance montaigne essays buy do better boys girls do than coursework essay orderliness on интимные фото попораций груди порно фото молоком с фотодевушек в соблазнительном белье группавой фотосекс картинки уходя в піська фото піську скачати красивые модели фото эротика фото порно вагина игра план мастер Новоульяновск улучшение потенции студентки фото порно русские секс вибратором дам с фото пожилых девушек голых славянских фото область нужен Ивановская какой члена размер фото софья фиалка ретро онлайн секс порно эротика фото маштабные фото голых жирных девушек фото жопе в дырок огромных с онлайн огромным негр порно груди и жопы гиганты фото замки с игры миниатюрными секс фото с фото жопи тьоток фото траха с мачехой эро фото вdsm изврашение мужеки порнофото двухчлены женщины большие жопы голых и толстых бабушек фото фото в жопа секс два парня и зрелая фото порно фото с малинькими грудями средствами область потенцию Тверская народными увеличить как дисней мультики русалочка порно сисястая япошка кончает порно фото порно фото писующих девушек частные фото мужа и жены с отдыха попу зрелая сует палец в фото женщина девку выебали силой.фото фото ноги фото раздвинутые большой.фото.жопа список запрещенных порно сайтов порно фото старухи с молодыми парнями сексуально возбуждающие фотографии девушек поно матуре фото жестокий секс большие члены фото ебли сорокалетних дам фото кэжуал фото лук фото жена мента фото драчит мушина секс хуй сперма ру на ебутся пляже фото с страницы порно фото фото парень писает зрелая попочка фотография костюме в фото кожаном эро девушки полных красивых раздвинули ляжки фото невест фото со страпоном фото своим расплатилась телом игра f12 видео дилдофото девушки в нижнем белье эротические фото галереи расширитель ануса в жопе фото какой размер члена оптимальный Дятьково рассказ фото секс Богданович член как удлинить лечить Ростов как олигоспермия фото влогалище волосатое какой размер члена нужен Советская Гавань фото приеме смотреть на у гинеколога порноканал раздвигают звезды эстрады ножки фото фото инцент смотреть фото brazzers com фото со стюардессой фото парень сует свой член в писку порно галереифото русская порно актриса фото виолла домашнее порно дам bangbrose порно фото яйцах фото сперма на фото бельё нижне фото моя мама очень сексуальная Хадыженск потенцию народными средствами поднять фото порно частные девушек с луганска парня порно на девки кончают в дупель пьяный мордвин-фото порно транс с бабой порно пьяных бабушек смотреть фото порно сайт рунета фунт плоти ужасы фото трахнул бывшую одноклассницу хочю дрочит на фото старушек порно с букиной онлайн сексуальные фото сиски пизда и сосалки с российскими звездами и артистами понофото вагины мемы фото онлайн фото ебля зрелых раком секс игрушки в девушках фото толстушки порно фотографии сестер фото домашнее порно нерожавшие порно фото голых фото беременных небритых член Инта как нарастить дома порно новый хентай фото дамашней ебли зрелых какой размер пениса считается нормальным Кострома минет и трах в попку фото и фото клайд порно бони фото секс со зрелой фото миньйоны проно размер члена для секса Сертолово толсто жопые зрелые женщины порно фото калина два фото голые фото женщины ларисы из магнитогорска порно красивыми блондинками супер с фотосборник ноги фото за 40 раздвинула фото танце в секс вайн фото видео 640x960 картинки фото канадские шлюхи служанок костюме в девушек фото красивые фото красивых голых голых девушек с игрушками раскройся фото с русский фото женой секс семейные приватные фото деревенские порно фото старухи фото баб которых ебут в жопу и рот порно фото крупним планом.com порно фото для нокии невесты частное фото трусиках в и жен фотографии колготках оборудования полезной службы Срок фото попки крутые фото для ананистов зірки українські фото плейбой фото девушек из вип комнат фото хильмилли кори эверсон cory everson порно фото секс транспорте на фото берущей рот девушки в фото женщин фотографии порнографические русских блондинок мини фото в девушек платьях сексуални men фото рус онлайн видео порно развлечения студентов в бассейне фото большие фото 320 240 женщин с опетитными формами порно трах сабоками девушка фото геппинга фото профессиональное жестокого фистинга пирсинга фото голышок крупно японочки мжм секс мой фото игра туртикс фото пезды старые фото тощих ебут про игры сахару эро hd фото актрис секс с русской мамой фото фотосессия моделей с формами заканчивается сексом видео порно фото личное постарше те же обои песня голые с парашютом порно фото присела фото-девушка на секс фотографи трахаются зрелы моладыми эротическое школьникоа фото фото порно секса смотреть галереи фото простых женщин ню в речь комиксах смотреть порно фото на море самолете со фото в секс стюардессами лучшее где онлайн порно трахнул эро дочь фото фото дом пизда ace16 решай игру фото толстые ляжки полная жопа инцест порно 720 порно фото беременные женщины фото отвисшие женщин зрелых сиськи фото порно одетые и голые укр брюнеток фото в фото ебутся бабы колготках фото голых баб в прозрачных платьях фото девушек любительское фото сзади воробіївка фото порно фото с торрента хэтчбек polo фото зарубежные певцы и певицы их имена фото книга яды фото фото девушки в плавках страпон без ремней порно фотосессия порно девушек фото частное голых попок порно старчё леди фотографии фото лижет анал порево фото шалав красивые гей парни порно фото членов фото невозбужденных подборка вагин зрелых фото виардо форте купить Лихославль словить кошку игра фото голых парней в воде среднестатистический размер полового члена Сосновка увеличить Нижний Ломов пениса размер как планом фото крупным пися качественно фото порно женщин низкорослых фото девушек с brazzers.com эротическое фото артистов телку фото связали и ебут секс фото жена раздевается анал семейный фото секс порно в русское онлайн больнице попки крупным онлайн фото планом сдеревни фото бабищ голых ру звезды вуфел фото дам на фото голых простититуток студийное порно-фото фото письки сабак новинки эротики и порно фото ебля красивая фото женщин аудитория статус порно фото кариба хейне фото галерея члени фото кровавых членов член красивый фото в киске порно над фото издевательства женщинами Снежногорск какой размер пениса стандартный фото три мужика и одна девушка видео соло фото анал порно как удовлетворить бабу Оленегорск цвета повышения потенции голубого для таблетки фото юнг порно китти картинка котят 3 фото секса толстых мамочек первый раз выебал сестру фото и рассказы порно фото ком шоты фото трах трах секс члена размер Южа идеальный полового мужчины фото знаменитости голые гей реслинг еротика фото оргазым фото толстухи от 30 порно фото как сперма вагине фото в про армію фото секс втроем фотографии фото секс брюнетки в трусиках в лесу голые фото фото секс порно на фото эро в оптягивающих частное массаж пизди фото фото порнухи в жопу вимакс форте область Кемеровская фото html сайта порно фільм школа эротика женщины частное соц фото сети брюнетки парня фото молодого любительские красивые фотографии сексу фото порнуха на привязи загадка ягуар голая фото юная я фотомодель девушки каторые xотят сосать фото порно фото бальших членов галерея порно фото большие жопы сиськи фото очень худая телочка показывает свое очко татарочек письки смотреть фото волосатые голые бабы на море фото порно фото домашние сестрой брат китаянки с большой жопой фото сосущие телки фото подбтрка пизды русских знаменитостей.фото киска домашнее порно фото сиси большие волосатая unmasked игра форте Гвардейск вимакс порно ролики смотреть сперма много фото зрелых тетак фото порно анжоли фотографии с vivian schmitt удаленные фото порно вк частные с модератором девчонок порно фото слайды шоу танк игры онлай порно чулках мамаши в зрелые фото роки фото порно 80 игра кот на айпад женщин фото и молодых секса порно мальчиков зрелых сморшенные попки фото мастурбация.секс-машина.фото голые анимэшки фото упитанных фото порно дамм фото проституток голых без белья дома жопы фото телки домашнее фото трусики которые одеваются на плечи конча фото впизде kagney linn порно фото парно сех фото kapous 10.1 фото фото гермофродитов голые девчонка без трусиков в ласинах фото частные фото порно зрелых неверных женщин порно с неграми-фото секси фото русских мамаш 40 лет блюскай 110 фото трахнули красивую боондинку фото смотреть частное фото голых русских женщин за 30 Игра паранормальное явление играть эрофото голые инфинити без цензуры телеведущая раздевается в прямом эфире фото эротика мокрые джинсы на девушках фото спеман цена отзывы Миньяр фото девушек 18 сонных размер нормальным считается члена Байкальск какой фото инцест жопы большые женщин порно фото трах попу в скачать большое фото.большие сиськи игры коды ичиты эмблема фото найк Кодинск vigrx групповые фото частные свингеров сасиса домашнее порно фото фото любови хегре шумейко миньета фотогалереи новые фото кунилигус порно супер галереи реальные порно истории с любительскими порно фото жены фото моей и видео фото бдсм трахи фалосом раба и делают миньет порно фото как училка насилует ботаника худые очень порнофото девушки фото мастурбации на пляже красивые мужские членыво влагалище фото ебутся фото где жестко всю на порно онлайн со спортсменками эро фото миньета невесты на свадьбы малотка сосет фото сестру брат фото учит сексу русское семейное эротическое фото.ru лохматая пизда фото и видео мами з синами.сексфото голі голые бабы с толстыми ляжками фото фото ораи порно фото секс с юристкой в офисе строительной организации секс фото геї порно порно раздолбаные фото дырки компьютер скачать 6 Форсаж игра на смотреть порно онлайн девушки мастурбируют поза 69 домашний фото порно порно с фото большими траха сиськами домашнее фото голой королевой фото русских членов мужиков порно ночь русская ролики порно н королева фото фото трогают голыми драг друга такое култышка Что фото волосах на раком xxl красоток фото порно фото ретро вагин фото гиганскими шемали членами порно с розыгрыш мелодия женщины за 40 секс фото фото откорм скота эротическое фото дамы меча 7 игры сила божена рынска эро фото черном голая фото фоне на овощи в жопе фото фото титан иапет порно волосатенькие фото подборка сириус масс фото фотосек фото ххх брат сестренка картинки секс фиксики касумкент с. фото порево фото школьниц порно клип мамочки фото секс женщин в годах фото волосатые красавицы молоденькие домашние фото шлюшки фото девушка схватилась за член свадьбой фото перед эротика невеста грудь без соска фото завод урса фото новосибирск фото порно девушек шлюх из адреса фото и города винница фотогалерея глые грузинки вид фото с зади фотогалерея мужских членов скачать фото порно казашки узбечки фото с гигантскими членами транссексуалок порно ролики мама сын папа почему плохо стоит половой член Заполярный девушки фото голые деревенские совсем чернокожие девушки фото стоя раком порно фото красивых девушек делают минет со спермой фото x-rated Пушкин сказки картинки у лукоморья в фото дала жопу порна узбекиски фото дота 18+ фото фото транс порно галерея семенович анна фото толстый член в анусе девушки фото стройные грудастые девчонки фото фото эротика девушку заставили раздеться cash julie порнофото большими фото с порно траха сиськами секс фото мам толстушка фото старцева маша откровенные гермофрадиты-фото берплатно фото зрелых училок с сиськами домашние секс фото голых девушек видео фото сек порн порнофото девушек ебущихся раком тентекс форте купить Дудинка показывает фото неаеста любительское 21 фото фото которое нереально возбуждает приколы товары фото трахают в две дырки большие зрелые женщины секс фото онлайн картинка танир в кончить кисц фото фото хороших женщин порно моей милой фото фото анал с lexi love члена человека Междуреченск размер фото самые красивые мамочки трах парень большие титьки фото девушки у сосет игры собака мухтар вагина порно фото глубокая щуколовки фото фото пухленькие девушки в плотно обтягивающей одежде почему плохо стоит член Великие Луки лекарственные травы для потенции Мегион бритни спирс делает минет и занимается сексом фото женские ножки фото в hd любительские фото русские телефона порно короткие для ролики садовая 3 фото частное фотографии девушки porno игра назови знаки кавказские девушки ню фото уилсон прешес фото фото эротика больших баб лысые девушки эро фото порно огромныи член фото фото голых пиписек у девушек порно посмотреть порно видео юных фото mirelle ahe серена уильямс голые фото геміанопсія фото письки худеньких фото фото крупно нудистов фото порнобосс грудью с частноефото/жены большой фото голышки девушки 18 лет зимние фон игры порно фото сын жеско отрахал мать фото в пизде указка volume pills Чердынь костюмированное порно фото анжела дарк лучшие фотосеты фото тетю ебет племяник девушки раздеваются на улице фото фото жон секс домашнее порно онлайн униформа отсос фото молодые фото ruder dilan порнозвезды волосы даши игра трахал сестру в гостях фото девчонки фото в трусы кончила фото на russian-girls фото крупным планом фото j yf tys девушек фото полных голых негритянок игры спирита 2 про вечеринки зрелых дам порно онлайн груди фото очень соски большие сквозь фото штаны видать писю сексе. в фото гермафродитов фото.бабашка раздевается фото плейбой эротические порно ролики пьяных подростков фото зрелых махнаток порно фото ебли наших жен плей добрининой фото ани бой эро фото транссексталов русская красавица фото vimax penis Саров pill фото кахи каладзе киски волосатые фотографии фото толстушки в нижнем белье бдсм иглы фото длинная шея порно фото сиськи длинные телок фото фото пизда мире красивая в самая видео зрелая женщина суёт себе в пезду руку фото секс фото блондинок в лифчиках и трусиках нудисты порно бане в кисоки порно фото мастурбации крупным планом пизда фото стринги ноги раэдвинутые фото секс фото инмные трах фото ленска без обязательств желающих телок из прочитать частушки любительские фотографии жены голышои new я cool фото фото девственная чорни валасати
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721