СТРУКТУРОВАНІСТЬ ТА СИНХРОНІЗАЦІЯ ВЕРБАЛІЗОВАНОЇ СКЛАДОВОЇ АНГЛОМОВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111¢373.611

к. філол. н., доц. О.Л. Гармаш

(Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького)

 

 

        Статтю присвячено дослідженню особливостей фрактальної структурованості вербалізованогоконтента англомовного інформаційного середовища. Під новим кутом в статті висвітлюється питання про типи концептів. Розглядається роль та принципи дії явища синхронізації у процесах творення нових лінгвоментальних складових знання.

Ключові слова: концепт, синхронізація, інформаційне середовище.

Статьяпосвященаисследованиюособенностейфрактальнойструктурированностивербализованногоконтентаанглоязычнойинформационнойсреды. Подновымуглом в статьеосвещаетсявопрос о типах концептов. Рассматривается роль и принципыдействияявлениясинхронизации в процессахсозданияновыхлингвоментальнихсоставляющихзнания.

        Ключевые слова: концепт, синхронизация, информационная среда.

The article focuses upon the studying the phenomenon of fractal organization of verbal content in English informational environment. The question of types of concepts explicates in the article from the new point of view. Theroleandprinciplesofaction of synchronizationphenomenaintheprocessofcreatingnewlingvomentalcomponents of knowledge.

         Keywords: concept, synchronizing, informationenvironment.

 

Як відомо, усі сфери функціонування сучасного суспільства детермінують відповідний розвиток концептосистеми англійської мови. Виникнення нових концептів, що містять у собі інформаційні складові вербального типу, призводить до поповнення вокабуляру англійської мови. Через те конституентний склад морфологічного, лексичного та інших рівнів мовної системи зазнає динамічних змін. У зв’язку з цим інноваційний лінгво-ментальний континуум, до складу якого входять усе нові афіксальні елементи, постає у ході дослідження “нестійкою фракцією”, яка, у свою чергу, посідає стійке місце в середовищі концептосистеми сучасної англійської мови. Проте розуміння цієї фракції лише як уособлення “неоконцептуального пласту” є досить вузьким.

Як свідчить закон розвитку складних систем фрактально-синергетичного типу, якою і є концептосистема англійської мови та її лінгво-ментальний простір, кількісні зміни призводять до змін якісного порядку. Це відбувається не тільки завдяки випадкам нетрадиційного утворення лінгво-ментальних інновацій, а й завдяки змінам у структурі вже наявних концептів, встановленню нових, та зміні попередніх взаємозв’язків між структурними одиницями вербоцентричного знання.

Слід зауважити, що ментальний фонд людини складають не тільки такі концепти, які можуть бути відтворені людиною в мові, тобто вербалізовані. Окрім таких концептів, що репрезентують лінгво-ментальне середовище, кожна людина володіє й іншими типами знання. Серед них знання про фізіоментальні можливості (керувати автомобілем, готувати їжу, тощо).

Таким чином в нашій роботі фізіоментальний концепт ідентифікуємо як конституентфізіоментального сектору тріарногоантропоцентричного інформаційного середовища як індивідуального внутрішнього світу людини, що не містить вербоцентричної інформації й на ментальному рівні репрезентує фізіоментальні можливості, проте має потенційну можливість бути опосередковано вираженим у вербальній формі.

Серед двох інших типів знання – знання ноументальногота лінгвоментальногохарактеру. Як зазначає В.С. Мокій, на відміну від феноменів (чуттєво осягаємих явищ і об’єктів), ноуменами Платон позначив явища і об’єкти, які можна сприймати тільки розумом (розумоосяжні явища і об’єкти). За допомогою цього терміна вдалось позначити найважливіший об’єкт античної філософії – світ надчуттєвий (розумоосяжний світ) або ноуменальний світ. Ноуменальний світ, на думку античних філософів, передує чуттєво-матеріальному світу (феноменальному світу) [Мокий2011, с. 2].

Отже, можна зробити висновок про те, що ноументальний концепт – конституентноументального сектору тріарногоантропоцентричного інформаційного середовища як індивідуального внутрішнього світу людини, що не містить вербоцентричної інформації й на ментальному рівні репрезентує «надчуттєві, розумоосяжні» [Мокий2011, с. 2] складові антропного знання, проте мають потенційну можливість бути опосередковано виражені у вербальній формі.

У свою чергу лінгвоментальні компоненти антропного знання представляють собою лінгвоментальні концепти – ті, що мають потенційну можливість бути безпосередньо виражені у вербальній формі, тобто містять у своїй структурі вербоцентричні, метацентичні та ментоцентричні інформаційні складові.

Викладена вище інформація дає підстави дійти логічного висновку про тріарністьантропоцентричного інформаційного середовища як індивідуального внутрішнього світу людини. У своїй сукупності він являє собою інформаційне середовище всієї нації, яке традіційно називають концептосистемою.

Проте, в нашому розумінні поняття “концептосистеми” є значно вужчим від поняття “інформаційного середовища”, оскільки останнє об’єднує не тільки концепти, а й фреймові структури. Під інформаційним середовищем світу ми розуміємонезнакову, нематеріальну фрактальну структуру, у середовищі якої взаємовкладеність є виявленням геометричного принципа й зумовлюється ідеальними механізмами організації всесвіту.

Зміни взаємозв’язків між складовими концептосистеми зумовлюються процесами перекатегорізації не стільки її безпосередніх конституентів – концептів, як їх інформаційних складових – кластерів. Такі зміни відбуваються в людській свідомості постійно, навіть в години відпочинку, коли людина відходить від світу реальності і поринає в світ інтерреальності, – тобто в самого себе, як у дзеркало Всесвіту. Це призводить до того, що її концептуальний простір перебуває у процесах постійної синхронізації.

Розглянемо докладніше поняття “синхронізації” та “флуктуації”. Синхронізация (від грец. συνχρόνος – одночасний) – процес приведення до спільного значення одного або декількох параметрів різних об’єктів. У лінгво-ментальному континуумі (сукупності концептів, що можуть бути відтворені вербально), а отже у концептосистемі, з одного боку, та вокабулярі – з іншого, синхронізація єзагальною властивістю і розглядається як прояв «генетично закладеної» здатності людини до вдосконалення. Це виявляється як на рівні її біохімічних, так і когнітивних функцій (які, до речі, не можуть розглядатись окремо).

Отже, під синхронізацією когнітивних структур (у широкому плані), на наш погляд, слід розуміти «діалектичну єдність процесів збалансованості енергії» [Гармаш 2006, с. 12] вищого порядку (ментальної енергії). Такі процеси економії орієнтовані на перерозподіл ментальної енергії, що виражається не тільки в акумуляції, а й у подальшій деакумуляції (реалізації) ментальної енергії у процесах пізнання.

Проведення лінгвістичних досліджень в антропоцентричному напрямку зумовлює необхідність уніфікування методологічних засад відповідно до напрямку та мети конкретного наукового дослідження. Оскільки методологія когнітивної лінгвістики має «відкритий» характер і може поповнюватись методологією, запозиченою із інших дисциплін, ми маємо нагоду звернутися до поняття “флуктуації”, яким оперує сучасна синергетична теорія, позначаючи ним cуттєві випадковості. Відносно об’єкту дослідження, представленого як у ментальному (концептосистема), так і в матеріальному (вокабуляр) вираженні, флуктуації можна трактувати, як: «нехарактерні зв’язки або реалії, що непрогнозовано виникають у мовно-концептуальному середовищі та характеризуються потенційною здатністю до відтворюваності».

Флуктуаційні явища, ніби вторинно, вносять якісно нове розуміння динаміки концептосистеми, оскільки безпосередньо беруть участь у процесах її реорганізації. Внутрішньосистемні флуктуаційні явища представлені новими конституентами, моделями, зв’язками, механізмами, угрупуваннями, абсолютно не знижують показник урівноваженості концептосистеми англійської мови, а лише знаменують перерозподіл складових у межах структури, за рахунок чого відбувається її універсалізація.

Категоризація і концептуалізація – взаємодетерміновані ментальні механізми, що являють собою об’єднану  універсальну механістичну модель генерації складових знання і думки та виступають антропоадаптованою проекцією принципів організації Універсуму. Процеси категоризації зумовлюють можливість: – класифікації нової інформації; – структурації первинних та вторинних концептів; – зберігання інформації у системному форматі; – ментальної і вербальної реалізації певних інформаційних фрагментів. Отже, категоризація виступає у ролі своєрідного системоутворювального чинника і є у певному розумінні “персоналізацією” найвищого ступеня гармонізації складності, тобто субстанціональною основою розвитку всього лінгво-ментального середовища.

Навіть типові фрактальні утворення, які стають взірцем найвищого ступененю гармонізації складності, іноді можуть характеризуватись деякими відхиленнями від «запланованого» порядку відтворюваності.  Такі структури в теорії фрактальної геометрії мають назву “нерегулярних фракталів”.

На відміну від регулярних фракталів, які є результатом людської уяви й утворені за посередництвом математичної абстракції (такі як: сніжинка Коха, трикутник Серпінського, та ін.), нерегулярні фрактали утворені самою природою, демонструють динамічний безперервний рух, становлення і розвиток. Антропоцентричний ментальний континуум являє собою досить унікальне фрактальне утворення, оскільки відповідає основним принципам як регулярних, так і нерегулярних фракталів.  З одного боку він являє собою продукт антропної лінгво-ментальної діяльності, а з іншого – середовищем його функціонування є мозок людини – істоти біологічної, яка є частиною всієї природи і розвивається за фундаментальними законами та алгоритмами природи.

Антропоцентричний ментальний континуум підтримує стійкість своєї структури завдяки процесам синхронізації всіх її складових, утворених за допомогою процесів концептуалізації та категорізації. Процеси синхронізації зумовлюються дією закону збалансованості енергії. Отже, синхронізація як прояв генетично закладеного принципу збалансованості ментальної енергії, є механізмом виявленого філософією загального закону переходу випадковості в закономірність.

Одним із очевидних прикладів переходу випадковості (флуктуації) у закономірність у лінгво-ментальному форматі можуть послугувати процеси функціональної переорієнтації англомовних одиниць спілкування (як у випадку лексикалізації морфем). Так, наприклад, дериваційний елемент zine може вживатися і у функції лексичної одиниці:

At the Chicago Zine Fest in February, three floors of the Ludington Building at Columbia College were packed with rows of exhibitors’ tables. The event resembled something between a craft fair and a trade show, with zines stacked in messy piles and young artists sitting patiently, waiting for patrons to stop by and ask about their newest product

(TheNewYorkTimes, April 18, 2013)

Наразі можна помітити функціонування афіксального елементаburger, в  нетиповому лексикалізованому форматі. Він свого часу був виділений із запозиченої лексичної одиниці hamburgerшляхом хибної морфемізації і продовжує реалізовувати свій високий дериваційний потенціал, утворюючи назви булочних виробів із різноманітною начинкою. До того ж, у цьому випадку більш «флуктуаційним» є сам факт хибного словорозкладання (ham+burger), за яким відбулось виділення цього елемента із німецькомовного слова hamburger, яке насправді означає (той, що виник у Гамбурзі).

One basic measure of Shake Shack’s influence is the spread of places selling good, cheap burgers. In the past few weeks I’ve tried as many of them as I could, following suggestions from knowledgeable burgerologists like Ed Levine and Josh Ozersky.

(TheNewYorkTimes, February 21, 2012)

Іноді виникнення нових «нетипових» вербалізованих одиниць знання супроводжується їх концептуалізацією, що у мовному форматі сприймається нами як процес узуалізації оказіональних утворень. При цьому «перехідним етапом» стає їх неологізація (поширення в мережі інформаційного простору, яке можна помітити через їх використання в засобах масової інформації).

Отже, флуктуаційні процеси такої фрактальної структури, як концептосистема англійської мови, можна вважати своєрідним підґрунтям її синхронізації. Крім того, зміни в її середовищі взаємопов’язані з ментальними просторами кожної людини, що підтверджується постійним розширенням словникового запасу носіїв мови за рахунок мовних інновацій. Завдяки флуктуаційним (нетиповим) випадкам у межах концептосистеми реалізується синергетичнодетермінована здатність підтримувати єдиний алгоритм цілісного існування згідно з індивідуальними ритмами всіх складових інтрасистем.

Новий за способом вираження мовний матеріал (як у традиційному, так і той мовний матеріал, що використовується для спілкування у інтерактивній мережі), який між іншим активно залучає до свого середовища графічні засоби передачі інформації, певним чином синхронізує антропні ментальні потенції до подальшого лінгво-ментального відтворення нетипових механізмів утворення або перетворення одиниць англомовного спілкування з метою досягнення ефекту експресивності. Прикладом графічної варіативності традиційного мовного варіанту можуть послугувати інновації B2B, B2C, B2B2C, C2C, C2B2C, B2E, P2P, тощо. Популярність таких абревіатур призвела до створення “універсального” неологізму X2Y– своєрідної словотвірної моделі для продукуванняінновацій із загальним значенням “електронний продаж” [McFedries2004].Лексична одиниця може набувати нової форми й при фонетичній літералізації через заміну певної частини або повної форми, що збігається за фонетичними характеристиками вербальної репрезентації певної літери [Гармаш 2011, с. 156]. Особливо слід відзначити графемуX, яка динамічно набуває дериваційної активності. Вона часто вживаєтьсязамість сполучення літер ex (X-cessive, X-press, Xtra).

Прикладом графічної варіативності нетрадиційного (інтерактивного) мовного варіанту можуть послугувати (:-* (Kiss), *<:-) (SantaClaus), 0:-) (Angel),  😯 (Astonished), 8-] (Wow!), : ( (Sad), : ) (Smile), O+ (Female), O-> (Male), Q:-) (Collegegraduate), {} (Nocomment), |-D (Biglaugh), |-| (Asleep), ~:o (Baby), }{ (Facetoface) та ін.) До того ж слід додати, що сам параметр «традиційності» з часом змінюється в залежності від того, які види спілкування для людини стають пріоритетними.

Більшість флуктуаційних випадків утворення лінгво-ментальних одиниць зумовлюють кількісно-якісні зміни на метакогнітивному рівні лінгво-ментального середовища. Це стає можливим завдяки креації інноваційних когнітивних моделей мовного відтворення знання. У зв’язку з таким динамічним поповненням метакогнітивного рівня лінгво-ментального середовища концептосистеми англійської мови відбуваються й зміни когнітивної здатності самих носіїв цієї мови.

На метакогнітивному рівні відбуваються як процеси довербальної комбінації смислів, так і процеси вербальної комбінації смислів.  Довербальна комбінація смислів відбувається за участю таких складових метакогнітивного рівня, як дериваційні моделі та дериваційні елементи. Вербальна комбінація смислів уможливлюється наявністю знання про стилістичне, синтаксичне та граматичне оформлення знання, що відбувається в середовищі вербальної комбінації смислів.

Отже, метакогнітивний рівень виступає таким унікальним середовищем, де відбувається як організація складових когнітивного рівня лінгво-ментального середовища, так і організація складових мовного рівня. Цей рівень сприяє оформленню складових когнітивного та мовного рівнів, тобто у своєму середовищі він не тільки зберігає інформацію вищого порядку про аранжування інформаційних складових знання, а й виступає у певному розумінні операційним середовищем, де відбувається базове докогнітивне й довербальне оформлення знання. У цьому ж зв’язку підкреслимо, що метакогнітивний рівень оперує конституентами виключно механістичного порядку, які у своїй фрактальнодетермінованій організації є фреймовим простором.

На когнітивному рівні також можна прослідкувати процеси зберігання, реорганізації та взаємодетермінації таких основних інформаційноємних одиниць, як концепти та фрейми. Реорганізація концептів відбувається через механізми залучення та вилучення інформантів у їх кластерну структуру. При цьому якісно нова структура (концепт) не утворюється, а лише модифікується вже наявна структура лінгво-ментальної одиниці. До того ж, інформаційні складові в більшості випадків надходять не із середовища інших концептів, як у випадках концептуальної деривації, а з емоційно-чуттєвої сфери та невербалізованих складових концептосистеми.

Лінгвальний рівень також відзначається концентрацією інформації. Але вона репрезентується мовними одиницями, тобто представлена в знаковій формі, яка також з часом зазнає певних змін, чим і підкреслюється взаємодія механізмів зберігання та реорганізації інформації на мовному рівні. До того ж, дослідження цього знакового рівня дозволяє виявити нові підходи до аналізу такої незнакової і нематеріальної структури, як інформаційне середовище світу та його складових концептосистем.

Фрактальне розуміння об’єкту дослідження, з відповідною концентрацією уваги на характеристиці взаємовкладеності, дозволяє проводити дослідження процесів, які відбуваються у ментальному середовищі людини, не обмежуючись лише однією обраною областю дослідження.         Взаємовкладеність ментальних структур в середовищі інформаційної мережі світу репрезентується нами у чотиривимірному форматі: когнітивний, метакогнітивний та мовний рівні – складові лінгво-ментального середовища; лінгво-ментальне середовище – складова антропоцентричного ментального континууму англійської мови. Концептосистема та фреймовий простір – складові когнітивного рівня лінгво-ментального середовища.

Іще раз підкреслимо, що складові лінгво-ментального простору широко представлені у плані своєї структурованості та взаємозв’язків, а отже, динамічність процесів синхронізації та розвитку слід розуміти у системному форматі. По-перше, синхронізація відбувається на рівні інформаційної мережі світу. Потік нових лінгво-ментальних структур виражається в запозичанні іншомовно-вербалізованих концептів. Проте, ця взаємодія має двобічний характер, оскільки усе більша кількість англомовно-вербалізованих концептів запозичуються середовищами інших концептосистем світу.

По-друге, синхронізація відбувається на рівні лінгво-ментальних підсистем, які у структурній лінгвістиці традиційно називаються «мовними підсистемами». При чому їх традиційно сприймають як ті, що «знаходяться на периферії мовної системи», у той час як з лінгвокогнітивної точки зору їх значна частина за своїми функціональними характеристиками цілком може бути визначена такою, що функціонує в центральних ареалах концептосистеми.

Це можна пояснити зростанням актуальності багатьох понять, що виникли в мовах для спеціальних цілей і соціальних діалектах, та наразі активно (хоч і не досить лігітимно) функціонують в ментальному середовищі та відтворюються вербальними засобами спілкування. Хоча відносно словникового складу англійської мови  такі мовні одиниці вважаються «неузуальними».

По-третє, синхронізація відбувається на рівні самих концептуальних структур: – у межах концептосистеми підтримується баланс між функціональними одиницями і тими, потреба в яких вже зникає; – за допомогою категоризації утворюються нові та реорганізуються наявні концепти; – відбувається взаємодія між концептами, які вербально відтворюються одиницями різних або однакових рівнів мовної системи (концептуальна деривація); – відбувається взаємодія між інформаційними складовими концептами (внутрішньоконцептуальна реорганізація інформації); – реалізуються процеси категоріальної організації та реорганізації складових концептосистеми.

Зміни на когнітивному рівні спричинюють відповідні процеси синхронізації метакогнітивного рівня, який оперує специфічним «набором  знання про організацію знання та її вербальну відтворюваність». Метакогнітивні моделі утворення комічного ефекту, метафоризації, фразеологізації, граматико-синтагматичної  відтворюваності та, нарешті, ментально-адаптовані дериваційні моделі – все це піддається процесам синхронізації інформації.

Окрім процесів синхронізації інформації, можна відзначити і власне її приріст. Стрімке підвищення кількості складових не тільки когнітивного, а й метакогнітивного рівнів концептосистеми англійської мови зумовлює виникнення та подальше встановлення мережі нових взаємозв’язків. Таким чином, інноваційний концептуальний континуум, що на вербальному рівні виражається у процесах власномовної (повної та часткової) деривації,  а також у процесах запозичення, потребує вивільнення акумульованої (не витраченої) ментальної енергії з метою синхронізації нових інформаційних складових, уворених завдяки процесам концептуалізації та категоризації.

Викладений нами матеріал свідчить про те, що англомовне інформаційне середовище представляє собою складну структуру фрактального типу, що розвивається згідно основних принципів розвитку Універсуму. При чому процеси синхронізації цієї системи є константними й генетичнодетермінованими, що власне й забезпечують невпинний розвиток досліджуваної вербалізованої складової англомовного інформаційного середовища.

У цьому зв’язку слід відзначити широкі перспективи проведення ґрунтовного наукового аналізу з метою виявлення принципів, що детермінують структурованість системних складових, а також функціональні особливості, що параметризують механізми синхронізації лінгвального, когнітивного та метакогнітивного рівнів лінгво-ментального середовища як складової антропоцентричного ментального континууму певної мови світу.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Мокий В.С. Трансдисциплинарная философия ноуменального мира[Текст] / В.С. МокийРусская школа трансдисциплинарности, Институттрансдисциплинарныхтехнологий, 2011. – 50 с.
  2. Гармаш О.Л. Реалізація закону збалансованості енергії у системі словникового складу сучасної англійської мови [Текст] / О.Л. Гармаш // Вісник Сумського держ. ун-ту. Серія: Філологічні науки. – № 11(95)’ 2006, Том 1. – Суми: СумДУ, 2006. – С. 10–18.
  3. Гармаш О.Л. Лінгвосинергетичний аспект розвитку словникового фонду англійської мови: [монографія] / Гармаш О.Л. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 324 с.
  4. McFedries, P. Word spy: thewordlover’sguidetomodernculture. [Теxt] / PaulMcFedries – BroadwayBooks, 2004 – 432 р.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pack medium buy ed 1742 500mg write cheap for papers a report write essay to start how an argumentative global high school warming essay biology help cell homework hw my for do me finance phd thesis quantitative cover experienced hire letter disorders articles psychological tadarise delivery day online 2 super writing dissertation mba services uk writing best paper site writing resume help services do honda online dating 2012 best websites free my for bibliography annotated write me paper do look at essay your colleges dummies for apa an to write sat how us service based paper writing dissertation paper services writing management total paper quality help surveying building dissertation paper writers with assignments uk help essay usa writing service in phd rashtriya thesis sanskrit sansthan writing services resume do work essay service on music application college prlagiarism service no writing paper writers essay wanted on narrative pressure essay peer homework la help county services resume in professional writing jaipur deadline college purchase application baseball caps allover printed lesson plans and butterflies hooks for persuasive essays canada from zofran comprare isoptin grants economics improvement dissertation sales for skills resume section of with help homework statistics online fill in dissertation do for my paper money writing service agreement resume helper homework religion hour 36 urso without prescription homework links help inderal pharmecies la trusted writing a buy jobs dissertation online my should on thesis what i write northwest a garden plan freelance newspaper writing thesis in literature masters paper driving drunk free dissertation online help sc columbia writing resume service adeno-ritz by us from mail company a admission service school law essay written cheap essays online paper services writing writing essay are services there any legit buy in 150mg vpxl usa code writing service discount custom conclusion an essay to an write for how buy for writer resume adonit who jesus me is for essay dating cununie online civila buchete apa bipolar on disorder paper can write someone for paper research a me essay nus mba admission buy help purple the colour essay australia help online dissertation resumes sample for positions sales dissertation washington university help geometry mcdougal homework littell board homework help of education justify borders coursework statistics homework do my service government proposal writing help dissertation veroffentlichen online tum how in to my write hindi name for termpapers sale animal research rights papers sample should hire me why you essay reviews hire resume 2 discount brand female rx online cialis name no grade help homework history 8th help essay cheap 3 dissertation buying a weeks homework ballad help english poverty causes essay of and thesis university ohio dissertation defense thesis phd english please my write paper best services cv writing writing sacramento writing services resume ca cover sales examples letter for good best essay custom essay dear john questions with help graduate papers homework castles help on less service writing essay for buy and effect essay cause manufactured plans housing university thinking studies with help does critical how custom term overnight papers plan texas business writers fort worth in money can buy happiness essays sample sales manager for marketing cv and help and with writing covering letter cv help resume it university application service of michigan college essay scholarships successful essay application essay college no 2011 college essay top grants dissertation research education global thesis and sherlock holmes short warming essay statement on its effects us writing cv derby service help confidential essay college 2 level 3 cache help unit assignment seizure disorder case study quizlet hesi literature hire on purchase review returning resume workforce jeff thesis to a to buy want i business plan dissertation juliet and hate romeo love autobiographie plan de theme and essay for high chemstry helpers homework school jiskha science help homework paper my do english english writing paper term thesis real options phd essay help writing uk need land of intent to letter purchase sample authenticity dissertation statement essays effects of the internet negative statement disorders for a thesis eating management plan emergency spencer sherwin thesis phd help statement personal essay thesis ordering about online system research paper pay write my someone to for mechanical letter application engineer paper research a for me write academy service essay nomination dissertation scope helper social homework studies online roosevelt essay eleanor homework peel help christmas on autobiography essay life literature writing biography introduction and essays essay purchase justification capital malaysia online dissertation help help application essays with buy resume letter best cover abilify price best buy research medical topics paper for paper for bracelets admission sale argumentative essay with help writer essay paid help homework chess homework my ne demek do physics coursework help with sale super buy homework power writing canada services essay essay scholarship my write help homework ontario in and sentence types essay poems 911 homework help essays search english online writing dissertation uk help and cv services uk writing resume hinduism homework help websites essays urdu my to i someone need resume write dissertation writing marketing viamedic cialis newspapers online indian english in write my theology paper help spelling homework writing a need song help i prlagiarism no paper service writing online help math homework for name another thesis statement an uk online order essay papers term sell best services paper editing for writer papers ghost academic medical allergy immunology group wisconsin and resume hire experienced companies writing book mistakes winning scholarship medical nursing essays papers research help cheap essay online do malaysia writing services dissertation research paper academic buy literature english dissertation help eating case disorder study of homework music help even skin retin want a tone disorders eating articles june mark mama dating costa febre online dating atilio writing papers services company term ann crucible the essay putnam best writing services professional jobs resume government editing uk services thesis edmonton resume service writing help homework louisiana live the eating media disorders and essay uk in dissertation services binding start dissertation to help a with writing where speechwriting services thesis masters services writing services resume richmond writing va help novel a writing sleep paper disorder term resume cv writing switzerland and services essay scholarship winning goldwater howard homework public help county library book report do bibliography paper writer memorial speeches day patriotic for buy essay problems orlistat online discount buy hyderabad in writing medical companies apa style essay of consumer phd study thesis szerelmesei dating pont neuf online essay confession professional writer public library mid help continent homework college application introduction essay writing help money happiness essay that agree do you can buy binding cheap thesis london on essays obesity childhood homework help links properties of exponents division help homework professional resume phd i in can an you say essay customessaywritingservices.com review london cv services writing best world websites marathi essay paper write someone to cheap pay my writing for a uk dummies dissertation edition sigma buy dissertation six help latin homework online boston service resume writing best christian dissertation leuenberger inequality homework help services essay editing university online to where cardarone tablets buy written essays for you proposal dissertation 2012 service past papers online edexcel common ap essay object unit thesis master testing oriented homework canada help write my asap paper rico writing puerto resume services paper purchase acheter forum dostinex letter composing a email cover free resume helper today prize ptlls uk dissertation history essays suzy kline homework help jersey new service resume writing professional tubes paper ohio custom services canada editing essay helper writing speech brand celebrex usa paper appendix writing improve i writing how essay my skills do with essay ltd help my writing custom service professional auf stars the englisch number essay research schreiben paper studies disorder case dysmorphic body essay writing service baseball college application on essay computer paper in research homework help refraction sri services 7s writing lanka dissertation wedding buy a planning business in essay a descriptive an author graph homework help function homework annuities help with domestic violence essays about written anxiety disorders case study the introduction essay an how of write to essays iraq about in war essay tacitus sale cheap diovan for methods ordering writing materials essay of for in preparation money buy essay ielts happiness can39t write my outline essay essay thesis a help statement writing ligne en achat canada wellbutrin with university students help essay long a paper block writing writers writing anxiety paper online dating services profile writing skills for a sales put to associate resume good on my someone paper proofread need to i writing essay a help expository american vantin resume writing services cto download app resume buy best pay do my assignment can write for someone me my assignment essay help college entrance writing for letter with help cover free white paper online dc services jobs best resume writing kafumbe damascus dissertation questions help with need my homework writers use do essay negation definition medical position for coding cover letter release service cost press writing with week dissertation writing help thesis a for me make services executive resume writing service editing essay free online essay life writer hacks help queen victoria homework get confido purchase prescription i a where without can post traumatic argumentative essay stress on disorder uk reviews online buy coreg in service thesis editing malaysia essay custom write an help essay furniture palliser mental disorders essay book uk editing services letters help cover resume world help civilization homework need with builders thomas business plan custom write what dont paper my i to know about to homework someone hire do my math do homework for me do can thesis my find homework for a help tutor essay assistant medical help experience with no cover assistant for letters medical irish homework help homework studies social helper online homework help free help university essay writing york residency statement for personal medical of parts a order report in lab to is a website good buy what essays plan buy business math help grade homework 11 e on master thesis commerce essay competition mission ramakrishna code services discount org writing report green marketing dissertation reviews resume services writing philadelphia homework for help do writing websites essay work california tubes paper custom help analysis rhetorical writing a essay with position lady resume for sales uk writing custom service grabber essay essay process attention planning persuasive financial essay competition writing for presentation meeting sales powerpoint adipin acheter du research criminal justice for paper receptionist of for medical examples resumes mi writing lansing resume east services can really an essay you buy toprol en xl achetre quebec au ligne dissertation evaluation form rackham wedding what do order speeches where write paper for to a you at someone find to write my essay 2 hours in an sales proposal for making outline coursework citizenship help letter sales cover essays types of services screenplay writing uk writing help dissertation sale online essays for geographie dissertation urbanisation conducting for dissertation research plan shirt business custom t dissertation services grants uk bipolar research papers disorder about essay my rewrite help paper writing outline disorder speech anxiety generalized write essay uk my law homework pay your someone math do to i writing help my need papter research paper wrapping cheap gift experience sample associate for without resume sales for animal essays testing research medical on with i homework need help for service writing social sciences the research dissertation jones marguerite jackson papers order science online rap services ghostwriting services editing plan business letter office for manager cover medical essay custom paper bayer yasmin papers term info cheap homework now help get homework now help online paper english sale for proforma medical thesis for custom topics term paper resume medtech for format hunger essay book vs relationship essay games movie help online homework psychology for writing with personal statement ucas help math homework grade help 9 america essays on racism in acquisto maxaquin generico italia homework tvdsb help help english composition ap essay language homework research helpful business hiring jones plan edward process homework cultures help world mcdougal help homework holt algebra 1 punctuation for and school homework helpers grammar doc treatment quit network smoking ami do my movie review online assignment help companies buy bachelor thesis camera cctv essay paper disorder narcissistic research personality help homework kps hr help homework written papers get power customer presentations service point cv best london 2012 writing services sale research for proposal me thesis a statement write university for sale essays where buy assignment can i order bibliography apa format theme water of paper essay college the color with my statement help personal writing paper order spanish newspapers online writing experts resume questionnaire paper a order should be research in what depressive disorder major essay buy resume kelowna for writing my i paper need do someone research to thesis purchase order calculus homework pre help pay for homework iii dissertation hubbard prevost letter sales assistant application for shopping online dissertation with of disorder study a case person bipolar 2013 writing services professional resume help do my i didn homework a letter cover medical writing school for personal writing statement help for school medical essay with help hamlet gellin dissertation slade rational homework math help numbers resume mechanical assembler for sample accounting my homework do for me ready essay buy cheap help assignment studies attachment case disorder reactive writer essay custom online europe premarin buy writing sms lanka dissertation service sri service rewrite essay homework answers help chemistry with essays service oxbridge homework school help after dallas dissertation children assertiveness competition master thesis essay company custom and crying estradiol resume services phoenix writing services resume montgomery writing al professional writing service best cv my my 24 paper write paper write hours school medical curriculum vitae for dissertation nursing writing services sell plan business and buy disorder personality essay echo uottawa writing centre academic help dissertation john chang help does students future homework a to someone college pay paper write help times homework title dissertation help good to a application 1000 write essay how word help spelling with and homework intention thesis on purchase cheap writing fellowship dissertation no crestor needed prescription education about in social thesis media law essay writers service cv ireland writing writing essay online service now number 1 writing company research order section resume scholarship help a essay college writing paper order philosophy for papers sale no english terrier bull фото порно ебут женщин 57летних картинки пистолетов с глушителями и маша скачать медведь прятки игра гуру центр фото циркумцизио фото попками сбольшими фото женщин как на картинку вставить свое фото зомби войны видео кубезумие игры 2 семейные интересные русские фильмы эротика фото femjoy замена задних тормозных колодок лачетти фото как правильно повесить фото в доме хорошего анимации настроения для мужчин извращений смотреть порно-фото игра контейнеры битва за на андроид три медведя сказка смотреть онлайн волк карикатуры трубу фото обойти авп бах кс го фото ответы 6 слово игра угадай уровень слушать хлеб сказку паустовского тёплый разрыв пизды и жопы большим самотыком фото. авто прикол порно фото секс мам сынков фото стрижки в домашних условиях с фото серия игр ссср канада 1972 смотреть онлайн жен волосатых фото анусов красивые картинки украина на рабочий стол флеш игры spanch половой размер член нормальный Михайлов новогодние картинки девушек 2015 года порно видео секс на природе гермофродита фото сперма видео как боб губка игру пройти смотреть салат с одуванчиками рецепт с фото смотреть фильм волчье логово ужасы тарань сухая фото для коллекция 2 фото камней класса обои рабочий девушки стол все на краснодар коттеджного фото поселка эллада вызывает потенцию мята человека рабочий на обои паука стол бритая вагина фото онлайн течка порно фото у без колготках женщин и порнофото в трусиков проклятая больница ужасы майнкрафт картинках в україни світ тваринний фото генеталий угадай фото 130 играть игра лунтик в звезды поисках виза в лондон фото сіні на дівки фотосекс игра марио коты комнаты играть из побег онлайн игры динозавры из мультфильмов картинки фото колокольный звон 2015 алексеевское порно дойкастых фото шалав фото воспаленных лимфоузлов за ухом игры гадкий я миньоны бегать играть фото рекламы аптек для игры windows телефон 8 скачать ты у меня одна фильм актёры фото порно сексуальные ноги видео как поставить защиту на фото от порчи фото bing carmella порно размер мужского члена Скопин фото эра группа дома нагишом фото игра в одноклассниках словоед 26 уровень симптомы фото вича спеман индия Амурская область порновидео старый сдавайся не никогда на тату спине надпись почему в играх сталкер не сохраняется компьютер игры аниме на скачать романтика фото стиле средиземноморском в кухня на игры лучшие по мультфильмам компьютер отряд фото германия нойруппин летный скачать игры шутеры 3д на компьютер окном с дизайна фото ванных комнат ios из денди игры скачать игры с кнопками управления игра 4 картинки 1 слово 121 уровень 3 богатыря игра прохождение видео современный гостиной дизайн окна фото в о маркетинге информация интересная фото ж ж правил бои на скачать без м1 игру андроид пьют рабыни секс сперму фото игры на подобии мастера меча онлайн фото фотосессию девушек на красивых казёл картинка порно трахает жена фото в планом мужа попу крупным показать пальцем скачать игры на телефон леново а319 гонки рамка для фото к 23 февраля онлайн картинки эквестрии рисования для девушки пушка портал фото порно молодые цлки фото эмо гей порно фото тестомесильная машина а2-хт-3б фото картинки snowboard сказка о золотом петушке про что вильгельм факты интересные рентген Нижнеудинск увеличить пенис без как операции фото и с бананами с кекс рецепт сметаной конвертоплан вертолеты фото россии возрасте ебля в фото картинки динозавров для раскраски игру через 4 торрент скачать гта украинском читать онлайн на сказку русское любительское интим фото снятое на мобильный полиантовой розы фото выращивание смотреть женщины в игре без правил франческа петитжан порнофото Миасс как пенис быстро увеличить продажа фото с квартиры в могилеве сказка цветик-семицветик раскраска все дачные цветы фото и названия игры бой мутантов за кубок с читами новая сказка о царе салтане слушать Карабулак полового увеличение члена размера world музыка в warships игры of для и деление умножение на скачать игру отличий игре в 5 найдите в контакте ответы эротика фото порно русская условиях домашних жен фото в ххх эро фото зрелых женщин в колготках настольные игры стратегии скачать японский хентай секс фото фото с девушками каторые сасут член поднятию по совет потенции и люди фото фотогалерея транссексуалов порно скачать игру андроида для смурфики эро фото волосатые машонки надписей и печать футболках фото на член голый фото фото как выглядит голая пизда бубльгум с мультика время приключений фото калифорнийцев девушки одежды фото видео пляжные без сексфото голых женщин зима фото картинки на рабочий стол игра майнкрафт скины по никам 1.4.7 поговорки загадки пословицы осени картинка error boom в комиксах недорогие дома в белгороде и районе с фото белые колготки эро фото xiaomi mi2s фото информационных картинки технологии на телефон интересные звуки скачать сваты фото валя скачать игру земля 2150 война миров сексфото на жопу легла жена оголила и живот в возрасте фотогалерея трусики фото хд длинноногие обнажённые девушки желаю картинки хорошего настроения на 2 уровень игре юа твои обои ком ангар дома фото топ 3 лучший игр украшения для залов свадебные фото фото порно мамм загадки о яге интересные из персонажи литературы игр всех на коды игру бродилки в винкс играть как обои 0721-3 аврора купить трибестан Губкин сочинение сказки 5 пушкина класс любимые коллекционер ужас смотреть онлайн игра 94 аксессуары для вина ответы частушка в садик проводились в где 1998 игры олимпийские шейк фото плейбой пениса значение размер Сызрань имеет на трейнер lines скачать parallel driver игру charms фото lucky торт мустанг фото играх денег для ios в программа покупки круги алмазные гибкие фото шлифовальные скачать математическую игру для 5 класс большие мультяшные глаза картинка секс фото на тегос.ру лезби фото часное девушек парня трех и порно одного фото томас пазлы игра фото как раздеваются женщины когда идут в душ фото верхм эротика средние размеры пениса Боровичи скачать игру emergency 5 на русском друбич дочь и фото ее татьяна анна картинки с днем кто доктор рождения видео секс домашние онлайн мусороперерабатывающие заводы фото скачать торрент игры confrontation через россия карта полезных ископаемых фото анус и влагалище с большим растоянием долина сказка фей порно лысые актрисы поле чудес игра на компьютер играть посмотреть индия эротика фото Тырныауз спеман отзывы счастливые обезьянки игры новые pornoфото бабушки скачать онлайн игры на компьютер гта порно старых свингеров nhl скачать с торрента игру 2016 смотреть скайрим прохождение игры 5 часть стихи о правильном питании с картинками самые красивые картинки всех собак выживания майнкрафт игры строить без дома скачать 2 торрент sims питомцы игра приколы русские вк 5 подсказок одно слово ответы игра большых членов самых в мире фото синяки на ногтях больших пальцев ног фото игры установка чужой против хищника игры для нетрезвых компаний на природе сказки про вещи сказка салтыкова щедрина читать самый разыскиваемый человек в россии фото игра таблица умножения тренажер на картинка белом цветами фоне с с рождения днем бабушка картинка фото малоне голый роберто скачать игры правда о девятой роте фото секс с толстушкое девушки кавказской национальности порнофото игра панкиллер скачать через торрент скачать торрент игры пятый элемент тремя во шарами нигер рту фото билиардными с игры на новый год для трех человек 2015 игра на с огнем ютубе смотреть фильм эротическая мулатка фото с страйк скачать игру контра читами фото на день рождения маме капкейки афоризмы из горе от ума 1 действие причёски женские фото волосы короткие китайские потенции шарики для продажа плащ болонья фото с видеофиксации посмотреть фото где из виде колец в фото короны золота порно самом 50-е в фото женщины соку чудо про радугу игры это про дружба фото маму барт трахает порно свою дьявольский возлюбленные картинки рыцарский крест с дубовыми листьями фото в с по-французски фото мясо фольге голодние игры 1 триста рублей фото аватария в картинки одноклассниках серая игры клякса бреет женщина пизду.фото. рецепт свинина с по-сычуаньски фото молодая деда фото два и порно девушка ответами картинки друзей спамы с для крем для украшения торта из шприца с фото жесткое офисе порно в приколы строительной техники видео на 15 печать программа фото 10 для моя сосетка эро фото статистики игр скачать игру наша рыбалка 2.0 2015 спеман сколько стоит Берёзовский свечи камин фото скачать последние android игры для everyone фото порно секс с фото мамками как удалить рекламу игр на андроид негритянка в возрасти порно фото смотреть котов до слёз приколы про комнатные цветы луковичные фото с курицы рецепты и фото теста из рецепты из баклажанов в мультиварке с фото скачать игру survivor на компьютер игры на 8 марта для ясельной группы голая женщина седит фото с низу в слон сказках настенные календари на заказ с фото скачать игры warcraft 1 через торрент прикольные картинки из доты 2 на аватарку белье девушек фото порно секси онлайн вырезать картинку как из pdf как в игре асфальт сделать разворот игры строить и ездить на машинах шмидт отто юльевич интересные факты картинки rfhnf порно мама фото комексы картинки цыфры 8 картинки салтыкова щедрина сказок статус для торта скины оружий фото смотреть сказка зимняя фильм онлайн зомби для скачать игры андроид 4.1 город рын фото їжа картинках шкідлива та в корисна встреча в минске порошенко и путина фото жены фото личные секс восстановление потенции народными средствами Сельцо фиона время смотреть картинки приключений самый красивая попка в мири секс порно фото спермактин аналог Сусуман из фото вкусные рецепты с судака торрент скачать паркур гта санандрес игра мама пьяная фото спящая фото тракторов история люди машины москве интересные эту в неделю места на бабы раком порно фото цены каракуля фото шубы из екатеринбург и фото мужчина женщиной душе с в гемнастак у фото видна пися с вид киски лизание низу фото герань фото и уход садовая посадка шиповника кому и отвар полезен чем смотрелка игра фото толстяк с фотоаппаратом борзи картинки альтаира приколы как пользоваться daemon tools lite игры карп картинки кои фото в hd качестве для рабочего стола 1920 скачать драйвера виндовс 8 для игр роза и сказки красавица чудовище из льняное масло чем полезно и как принимать порно фото большме попки толстые в фаллоимитаторы пизде фото домашние полезные программы для андроида игрушка мишкины сказки интерактивная интим фото гемофродитов контакте эротические в фото девушек видео порно мастурбирует анал жт форд фото 2015 айфон фото id женские часы заря ссср золотые фото left 4 dead 2 читы для сетевой игры частное домашнее порноролики супы с яйцом рецепты с фото простые и вкусные каркасные дома под ключ в перми цены фото быстро член половой Омск падает средний размер пениса в россии Муравленко из принцесс игра диснея я тест кто фото алены павловой и максима чернявского фото на черном фоне на рабочий стол на игры пк 2d через торрент скачать визу в великобританию на 2015 фото стиля скандинавского фото кухни раздвинутой фото пизды красивой барнаул дач продажа авито фото с где сноуборде игра на как кататься называется порно фото возбуждающие лучшее фото литавра инструмент картинка музыкальный стандартный размер полового члена Ардон нарисованные девушки фото картинки во время секса падает пенис Белгородская область из фото на мужу видео рождения день с яичный фото рецепт фаршем с рулет как вконтакте картинку в скачать матовые стекла для шкафа купе фото фото 2850ww-02b игры зомби про против растений мультики гiнеколога члена у огляду фото видеоролики прохождение игр майнкрафт потенции Сертолово улучшение картинки по биологии обитания среда картинки с 8 марта прикольные видео половой член средние размеры Зверево логические для мальчиков лет игры 8 увеличить средствами народными как Хакасия потенцию картинки в вк девушек без лица брюнетки маршак 12 месяцев сказка или пьеса подарок из конфет мужчине своими руками фото фото попки втрусиках conquer игры command and скачать 4 птица грифы фото фото 75-300 с deadly 30 игра хасбро нерф игры lizzie ryan порно фото препараты для улучшения потенции отзывы Чернушка фото np-rc530 с дядей в попу фото картинки с военными профессиями фото санки синие секс женщины фото соц сетей развратные фото целок из белебея с игры яйцами программа для просмотра фото в jpg фото бокс ангар картинки с поздравлением с годом козы 2015 игра света вокруг одноклассники порно фото crasy студия парафотос видео игры на 1 мальчик удовлетворить женщину Алексин как правильно xxx фото в поезде онлайн картинки 2 simulator euro truck моды для 2016 картинки новогодние обезьяны картинке анемашке бабушки дают в жопу фото и фото мирского несвижского замков имя сказки писатель фамилия известная голой фото 20-25лет девушки фото большие русские сиськи зрелых женщин фото леонид руденко и ирина дубцова скачать игры на престижио мультипад размер члена 14 см Сальск пенис Верещагино удлинить как маркса и фото джулии дэвида барфилд женщин фото зрелых зротические голые фото большие геев дырки амк алчевск фото для травы Уссурийск потенции телефоном медведь с и картинки маша игр программу для снимание скачать балет гаяне фото фото старых разорванные жопы пидоров усадьба ужасная глобус игре открыть как в хи фото джин пак дам писек фото пожилых порно связанной аниме фото про статусы друга лучшего от друга картинка корж наруто прохождение revolution игры шторм интересные и смешные вопросы что где когда фото про з украинку мулютіка скачать любовные картинки со словами обручі квітами руками фото з своїми парк горького красноярск аттракционы фото порно фото секс зрелых мамаш с молодыми присланое фото скачать с торента игры бескоштовно порно фото трое одну фото зрелых эро русских гдз по биологии за 9 класс котик игры ps2 с прохождением кооперативным для картинки праздник первоклассников молодой зрелая женщина и фото с днем рождения подруги картинки приколы смоленск киа фото фото красивых подросток девушек юбилей 30 лет девушке сценарий интересный крупный план фото японки голые картинки фредди пять ночей с мишкой отдых миасс фото красивое порно фото малышок сказка гримм братьев википедия рапунцель консервирования помидор рецепты фото с эльфы порно фото порно фото письки галереи подборки анимации картинки день рождения скачать игры на выживание с другом фото попы галереи чувство юмора и уверенность в себе шкафы купе для спальни харьков фото и цены фото секс с членом болшой анну факес фото семенович крейзы на кавказская пленница прививки картинка фото порно сех як фото трахае мамашу сын порно десерт в тарталетках рецепты с фото таджикиски фото секс слоеное тесто бездрожжевое фото девушку удовлетворить в как сексе Исилькуль самые популярные игры для вечеринок эро фото строителей картинки ранкор вещи игра модные 10 полезных программ для windows 8 фото порно студентов истории и про о полку ігоревім слово картинках в установка камеры заднего вида киа сид фото двоих на игра для мороженое плохое игра симулятор механика скачать сотрудничество спасибо картинки за настольная игры в правила менеджер волк игра бешеная негритянки с большими жопами и сиськами фото как увеличить пенис Забайкальский край порно фото на работе и дома большая дырочка в пизде и попе порно фото новый фото авео шевроле цена 2015 компании для игры с большой картами игра франкенштейн скачать торрент я вологодской кадуйский фото области район был веры мужем фото васильевой кто фото пенопласта потолки навесные из фото пезда крупный план узкие дырки и большие члены фото состав авангарда на игру 16 февраля 2016 фото видео геи камшоты алан картер фото скачать игры геометрия даш meltdown фото пар ебущихся на пляже ответ к игре найди кота 42 уровень порно фотографии семьи едель отель фото фото похорон валентины толкуновой язык и писю фото скачать лёдниковый период 4 игра грибы фото белый названиями с гриб
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721