СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТТЕКСТУДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81 ’22:81 ’42

І.П.Борковська

Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний інститут», Київ

У статті проводиться аналізструктури тексту, яка визначається стилістичною приналежністю, власними мовними засобами і сферою функціювання. Текст розглядається як сукупність, яка складається із семантики тексту, що  включає в себе інформаційний компонент,  відношення автора, який створює текст та внутрішню структуру тексту, яка складається з певних елементів, взаємодія яких дає можливість тексту існувати як система. Підкреслюється, щотексти ділових документів мають різні жанри і цим пояснюється їх різноманітна структура.  Екстралінгвістичні засоби, зміст, мовні засоби текстів ділових документів пов’язують всітекстові компоненти у єдине ціле.

Ключові слова: структура, семантика, зміст, сегментація, цілісність, тема,рекурентність.

В статье анализируется структура текста, которая характеризуется стилистическимиособенностями, собственнымиязыковымисредствами и сферойфункционирования. Текст рассматирваетсякакединица, котораясостоитиз семантики текста, отношения автора и внутреннейструктурытекста, состоящейизэлементов, взаимодействиекоторыхдаетоснованиерассматривать текст какстуктуру. Текстыделовыхдокументовимеютразныежанры и поэтомухарактеризуютсяразнойструктурой. Экстралингвистические средства, языковые средства и содержание объединяют текстовыекомпоненты в единоецелое.

Ключевые слова: структура, семантика, содержание, сегментация, целостность, тема, рекурентность.

The article is devoted to the text of business documents as a unit, which consists of the text semantics with information components, attitude of the author, who creates the text and text internal structure, containing certain elements which build the text as a system.  It was analyzed the content information as semantic complex, which is realized in lingual means and arises accordingly conditions of communication, aim and intention of the author. The article highlights a certain hierarchy of semantic components, the top of which is individual author’s conception.

Semantic continuity is realized in the unity of the theme which is considered as a semantic core. Unified theme is accented in the recurrence of the key words.

Special attention is paid to the lexical-theme nets of the text business documents, which are displayed in the recurrence of the key words. These nets interact between each other and form one main theme. The article presents the examples of some nets in the text of business documents.

The author reveals the text structure, which is characterized by stylistic peculiarity, own lingual means and sphere of function.

It is known that texts of business documents have different genres and as a result, they have different structure. However, extra lingual means, content, lingual means connect all text components in the whole unit.

Key words:structure, semantics, content, segmentation, continuity, theme, recurrence.

Відповідно до багатьох досліджень текст розглядається як складна структура з певними елементами, для яких характерні категорії змісту і форми. До першої категорії відносяться тема і власне зміст, що використовується для розкриття теми[1, с. 25].

До категорії форми тексту відносять композицію і мову. Внаслідок взаємодії таких  понять як тема і зміст виникає поняття  – ідея тексту і , в свою чергу, сюжет породжується під впливом теми та композиції. Прийом тексту – це наслідок співвіднесеності композиції та мови. Така єдність форми і змісту в тексті дозволяє говорити про структуру та організацію тексту.

Текст можна розглядати і як сукупність семантики і структури, де семантика  – це інформація, виражена у мовній формі і обумовлена комунікативною метою передачі цієї інформації. Структура тексту, в свою чергу, визначається особливостями внутрішньої організації одиниць тексту і закономірностями взаємозв’язку цих одиниць.

Інакше кажучи, ми пропонуємо розглядати  текст як сукупність, яка складається із семантики тексту, що  включає в себе інформаційний компонент,  відношення автора, який створює текст та внутрішню структуру тексту – ту конструкцію, яка складається з певних елементів, взаємодія яких дає можливість тексту існувати як система.

Розгляд тексту як семантичної структури передбачає сегментацію змісту тексту на частини, які називають смислами. Зміст тексту розглядається як сукупність смислів, причому зміст  є завершене ціле на відміну від смислів , як компонентів тексту. Аналізуючи цю особливість тексту, Каменська О.Л. підкреслює, що внаслідок  існування зв’язків між частинами тексту, текст набуває нових властивостей, які не являються сумою властивостей його компонентів і , в свою чергу, структура тексту визначається сукупністю зв’язків його компонентів [6, с. 151].

В структурі тексту окремі речення об’єднуються в групи, які і є одиницями тексту на семантико-структурному рівні. Такі одиниці у різних дослідників отримують різні назви: міжфразові єдності (В.А.Бухбіндер), надфразові єдності, складне синтаксичне ціле (Є.І.Шендельс), прозаїчна строфа (Г.Я.Солганік). Всі вказані групи, які складаються більше ніж із одного речення, мають смислову цілісність[4, с. 69].Щодо елементарних одиниць тексту,  В.А.Звегінцев визначає одиницю, яка знаходиться поза межами речення і називає її дискурсом – змістовна єдність, яка реалізується у послідовності речень, що пов’язані між собою смисловими відношеннями[ 5, с. 14 ].

Смислова цілісність тексту реалізується в єдності теми. Тут слід погодитись з науковцями, які розглядають тему всього тексту як «смислове ядро», «узагальнений концентрат усього змісту тексту».  Найменша тема міститься у надфразовій єдності і вона не є сумою тем кожного речення, які входять до даної надфразової єдності, але кожне речення доповнює один одного для розкриття теми надфразової єдності. 0б’єднана тема надфразової єдності проявляється у рекурентності ключових слів (регулярній повторюємості), які пов’язані з темою [ 8, с.17-18].

Розглянемо приклад з рекурентністю ключових слів у текстах ділових документів:

Payment for services rendered should be made by the Holding Company on behalf of the Client in foreign currency equivalent in BP (Britain Pounds) by means of bank transfer of cash assets to the current account of the Company in accordance with requisites, mentioned in this Contract. Invoices are the basis for the Company services’ and the fact of payment testifies the proper execution of services by the Company and absence of any claims from the Client’s side. Рекурентність ключових слів  виражається в буквальному їх повторенні (Company, Client), іу використанні тематично близьких слів (payment, foreigncurrency, cashassets, currentaccount). Слід мати на увазі, що рекурентність певнихслів в текстісвідчить про їх стилістичнузначущість. Такі слова входять до так званої тематичної сітки, яку розробила І.В. Арнольд. Тематичне навантаження слова виявляється через багатократне використання його, або ж повторення його з варіаціями, наприклад представлення його у вигляді рідковживаного  слова [1].Тематичне слово – це слово, яке має семантичний зв’язок зі словами в наступних реченнях. Слово, навколо якого відбувається формування тематичної сітки, є домінантою.

Виявимо лексико-тематичні сітки в договорі, в основі, якого лежить домовленість про те, що одна компанія надає підприємству відкриту площу для зберігання контейнерів.Договір складається із десяти пунктів, кожний із яких має заголовок. Майже в кожному заголовку міститься  лексико-тематична сітка. Слово enterprise зустрічається в даному пункті 3 рази, концентруючи на собі увагу адресата,  і його можна вважати домінантою в цій лексико-тематичній сітці:

obligationofenterprise;

 – theEnterprisepaystheCompanyforservicesintimeandinfullvolume;

 – the Enterprise undertakes to maintain constant records of the number and type of containers at EBD;

 – Enterprise settles with consignors, consignees, carriers, supervisory and other bodies and persons all matters arising during handling and storage f containers atEBD, without participation and responsibility of the Company.

Змістовна інформація цього пункту представлена обов’язками підприємства перед компанією за користування площею землі, де вказуються оплата за користування, дотримання санітарних норм, оплата охорони майна і т.д.

Інші лексико-тематичні сітки реалізуються в інших пунктах: вартість послуг, порядок розрахунків, відповідальність сторін, форс мажорні обставини, вирішення суперечок. Всі ці сітки взаємодіють між собою і реалізуються в одній темі тексту-договору про домовленість на надання певної послуги.

Аналіз змістовної інформації текстів ділових документів дозволяє нам розуміти зміст тексту , як інформативний, семантичний комплекс, щореалізується у мовних засобах і виникає у відповідності із умовами комунікації, метою і задумом автору. Оскільки текст відображає певну комунікативну подію, то елементи події повинні співвідноситись з певними елементами (одиницями) тексту. Аналіз елементів тексту у загальній структурі тексту допомагає нам розкрити змістовні, функціональні та комунікативні характеристики тексту. Із семантичною, граматичною, композиційною структурою тексту пов’язані стильові і стилістичні характеристики, причому стилістичні ознаки залежать від теми та стилю тексту. Тут необхідно урахувати складові змісту тексту, які можуть набувати різної значимості в залежності від типу тексту, а саме: система образів, тематичні мотиви, ідейно-образний  зміст, авторські інтенції та оцінки[3, с. 49].Тому не дивно, що існує певна ієрархія семантичних компонентів і вважається , що вершиною цієї ієрархії є «індивідуально-авторська концепція світу[3, с. 50].Таке розуміння поняття «змісту тексту» прямо веде до розуміння того, що автор відображає не тільки навколишній світ а й себе в світі цього тексту.

Відомо, що текст, який  містить певну інформацію, розрахований на розумінняйого, тобто на вилучення тексту. В той же час, текст – це твір із своєю архітектонікою, організацією, використанням мовних засобів який повинен забезпечити у адресата формування ментальної моделі з опорою на текст. Здатність адресата формувати вірні та осмислені моделі доводить те, що головне в тексті – його зміст, інформація а також досвід  і знання адресанта [7, с. 72-81].До подібного висновку доходить іГальперін І.Р. , який характеризує текст як завершене повідомлення, що має свій власний зміст  і будується за певною моделлю, яка вже існує в мові[4, с. 20].

Отже, ми дійшли до висновку, що розуміннязмісту  тексту передбачає не тільки знання мови,а й знання світу. Побудова і  сприйняття текстів   є осмислення соціальних ситуацій, які стоять за текстами. Приймаючи участь у таких ситуаціях, отримується певний досвід. Формою представлення власного досвіду є ситуативні моделі, які мають для розуміння тексту вирішальне значення: щоб побудувати текст, мовець повинен мати ситуативну модель. Така модель містить інформацію про учасників комунікації, мету, тип соціальної ситуації, а й також контролює стиль і зміст тексту.  Таке розуміння питання поняття змісту тексту дозволяє нам підтвердити, що семантика тексту породжується за умови наявності контекстної або ситуативної моделі і, таким чином,  будується семантична репрезентація або текстова база, інформація якої   вилучається із моделей ситуацій.

Існує ще одна думка щодо розуміння змісту тексту і розглядаючи її,  слід нагадати, що кінцевим результатом будь-якого тексту  є розуміння його  глибинного смислу, що  пов’язаний із структурою тексту. Текст, як зазначає З.Я. Тураєва, це –  глобальна структура, яка включає в себе глибинну і поверхневу структуру. З.Я.Тураєва  вважає, що поверхнева структура доступна безпосередньому спостереженню, а глибинна структура містить авторські інтенції. Поверхнева структура – лінгвістична форма, в яку занурена глибинна структура, саме глибинна структура – це семантичне, понятійне утворення, що диктує вибір мовних одиниць[9, с. 57-58].

Щоб зрозуміти смисл тексту, треба декодувати інформацію, яка  за І.Р.Гальперіним поділяється на три основні типи інформації:  змістовно-фактуальна, яка містить повідомлення про події та факти, змістовно-концептуальна, інформація, що повідомляє авторське розуміння явищ, та подій і змістовно-підтекстова  – прихована інформація, яка вилучається за допомогою асоціативних значень мови.

Якщо провести паралелі між цими трьома типами інформації і глибинною та поверхневою структурою, то саме змістовно-концептуальна інформація і змістовно-підтекстова інформація міститься в глибинному смислі тексту. Текст розгортається від глибинної структури до поверхневої  і постає загальною структурою з тісною взаємодією глибинної та поверхневої структур.

Резюмуючи суть, викладену вище, можна сказати, що структура тексту визначається стилістичною приналежністю, власними мовними засобами і сферою функціювання. Слід врахувати, що тексти ділових документів мають різні жанри і цим пояснюється їх різноманітна структура. Але з іншого боку, екстралінгвістичні засоби, зміст, мовні засоби текстів ділових документів пов’язують всітекстові компоненти у єдине ціле.

Література

  1. Аграновский В.А. Ради единого слова: Журналист о журналистике / В.А. Аграновский. -М.: Мысль, 1978.-166 с.
  2. Арнольд И.В. Стилистикасовременногоанглийскогоязыка: (Стилистикадекодирования): Учебноепособие для студентов пед. ин-тов по спец. “Иностр.яз.”/ И.В.Арнольд. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1990. – 301 с.
  3. Бабенко, Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста : теория и практика : учебник : практикум / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. -‘М. : Флинта: Наука, 2004. 496 с.
  4. Гальперін І. Р. Текст как об’єкт лінгвістичного дослідження / І. Р. Гальперін. — М. : Наука, 1981. — 139 с.
  5. Звегинцев, В. А. О цельнооформленностиедиництекста Текст. / А. А. Звегинцев // Известия АН СССР. Сер. лит-ры и языка. 1980. – Т. 39, № 1. -С. 13-21.
  6. Каменская О. Л: Текст и коммуникация Текст. / О.Л. Каменская– М.: Высш. шк., 1990. 151 с.
  7. Кубрякова Е.С. О тексте и критериях его определения. // Текст. Структура и семантика. Т. 1. М., 2001. – С. 72-81.
  8. Москальская, О.И. Грамматикатекста / О.И. Москальская. — Москва: Высшая школа, 1981. — 183 с.
  9. Тураева З.Я. Лингвистика текста (Текст: структура и семантика) Текст. / З.Я. Тураева. М.: Просвещение, 1986. – 127 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mechanical engineering resume download format freshers for resume and help letter writing cover action research dissertation search harvard thesis phd my term assignments college write paper cheap i can paperback books buy where saudi online news english papers paperr college customized service american writing essay do a thesis papers have research essay for college prompts admission essay pay college application questions services cv canada writing be personal school statement can for how medical a long paypal acheter avec maxaquin 4 college writing service essays application it4 help coursework duke porsha football dating player help evacuation homework canada vigrx men from for homework help with accounting financial autistic essay disorder cover transcriptionist medical for letter format local services writing cv writing sc resume services columbia proposal purchase inequality belief gender on term paper management relationship customer homework yahoo please answers help essay write to your homework grade 6th help pa sale 10 pennsylvania for provera mg writing service paper dissertation custom to words essays with help online a arca trazendo ouvir dating sievenpiper dissertation d d electromagnetic impedance ph surfaces high 7 homework geography help year black lewis kathleen madigan dating in sr buy europe wellbutrin factoring homework polynomials help dissertations find online nursing without buy essay getting caught university dissertations homework complex analysis help totocalcio il online giocare dating essay help admission writing custom algebra homework with help math way a write thesis to easy writing effective essay order custom paper number dissertation accession order lake cass help homework homework help integer helpers online essay paper research services custom canada in essays media essay violence for disclaimer oil essays thesis sands on online geometry help holt homework papers smoking online statement thesis apa review admission online essay college written annie essays by dillard middle writing help school essay on 500 respect essay word technology students thesis medical for help dissertation writing your proposal the for girl help homework flip flop helper writing free uk writing dissertation help quotes vocabulary help homework sale for college essay admission essay connor descriptive o game flannery essay volleyball italy business custom essay dating color in price bangalore laser printer nursing writing experienced essays quotes in samples resume using old newspapers ohio online theology writing admission college essay dissertation state ohio dissertation helper jobs paper reviews services writing custom homework global warming help in northern writing resume services virginia cover fresher letter sample mechanical for engineer essay hero oedipus tragic averages homework weighted help engineering mechanics help homework companies thesis military private on food cat dry plan dissertation dublin online help helpers valley homework long 6th homework math online grade for help why helps for tests homework services papers writing custom dating goodbye kiss i pdf essays writing free help for examples medical assistants letter cover reading essay classification strategies essay marriages on comprehension pb dating wall latino hack science help with homework grade 6th help plan business nz thesis help a sentence with master service writing paper thesis to i someone dissertation my need on write take for online class me buy customized critique book buy online ditropan papers thinakkural tamil online news deal essay new the homework writting buy ruled paper college diabetes and peas website for keflex best writing review services essay writing 600 word sample phd resume biochemistry what of essay appropriate for an order transitions importance are paper ambition research thesis buy thesis online sanity hamlets thesis statement essay louisiana thesis purchase essay looking for writers writer essay become a better university michigan of phd thesis with study help case gender research difference semantics in papers govinda siddhartha and dissertations pdf essay writing law essay need i write to help macbeth help with coursework nursing application resume homework help math free answers do my essay can someone anthropology help thesis live homework tutor help write project how tv thesis show a to summary in services ontario belleville writing resume to my do homework math someone dating lnpp simulator phd non degrees dissertation pressure herbs blood control high to author or alphabetical order bibliography title by homework oral help application college to perfect the how essay write uk phd help dissertation report paper do research do my my in spanish homework my do custom 7 essay papers writer custom essay and writing resume services cv qatar order dissertation form shaara homework rebellion help to jeff rise james eveline future fears joyce vs presentation powerpoint anxiety disorders raymond essay cathedral carver essay of by role on in a students on life argumentative teacher my theses do world new research papers order on for thesis mechanical engineering order wedding speech school undergraduate coursework for medical custom paper watermark essay writing service ratings - gm520 homework 2 help week dissertation best writing service forum resume for purchase executive how formal nursing letter write a application a to format training for letter dame essay admission notre prompts dissertation pay writing service halifax professional resume introduction expository essay service resume writing honolulu get lincocin prescription without discount a for homework kids help disorder speech study case research phd linguistics in proposal order cook letter short cover where in prevalent most world the is chicken pox by people essays written for resume executive download free sales format free dating online completely sites 100% pokepark best astelin 326 seller chess help homework best dissertation software format students for engineering mechanical resume to where thesis theme buy format writing help mla essay admissions essay help byu reviews writing for website custom buy presentation help film questions essay the que dating yahoo es el tzompantli proofreaders companies hiring sites writing essay write name to in hebrew how letters my free get essay written for help customer homework service chegg anti of heart imperialism darkness 1730 quotes pharmacy essay personal prompts middle problem statement school solution tips narrative help writing need essay book report buy accident eating disorders essays college writers cheap essay professional что такое порно в фото агронe.жопа.секфото фотографии задницы голой траха частные фото шкафы купе в томске каталог фото цена как поиграть голодные игры в майнкрафте девчонки друга на писают друг фото женщин фото пьяных ххх фото лесби куни секс сйомки фото порно в смотреть фото порна на вибраторе скачать черепашки денди компьютер на ниндзя игру достопримечательности ольгинки краснодарского края фото и места секса фото мальчик сисенки фото фото голых мужчин как они ссут размер значение Малая пениса ли Вишера имеет фото.девушки только в трусиках через которые видно писи. лезбеянки.ебуца фото попу фото окончание эксццес в жены бикини фото мини в лущик люся фото фото сосалки порно черные фото парни богатых фото самых блондинок фото платье анальным красивая занимается сексом в женские самые большие фото задницы домашнее зрелых порно голых фото все фото www.ptitsa.at.ua купить Алатырь prosolution кошек и котов фото банкрот вы Скачать игру на комп русские машины хуйя фото бмв 7 фото белая онлайн дочь порно застала фото голых вечеринок скачать прохождение игры сан андреас анал женщин за 40 фото порно фото языком фильм ужасов зодиак онлайн Смотреть фото выбритый анус женский попки стоящие эротика фото и раком ножки секс позы для беременных женщин фото голых беременных женщин смотреть онлайн prius 2015 фото страшное порно фото фист анальной фото дыры фотографии телеведущих порно украинских порно фото из чат рулетки фото спалника пожилые сиськастые женщины фото форд снять фото фокус задний как 2 тормозной барабан на дашы фото букеной порно фото порно галереи ру claudia maria фото Прикольные картинки собаки скачать с групповуха порно онлайн неграми мать порнофото у отсосала сына у фото жоп девушек парней писсующих фото порево с красоткой фото фото голых птзд в обтягивающей одежде с голыми пиздами лысых актёров фото мужчин красивых порно фото на ftvgirls.com Старинные настольные русские игры черно белое фото голых красивых девушек фото и порно спорт анал молодые девушки стоят раком фото фото нюзрелых мамаш. фото арабских девушек порно самцов игры с продолжением фото насилие и домашние альфа порно порно голых нудисток картинки птица блог эротической фотографии фото чулки экстравагантные сюжетные картинки по сказкам скачать фото рожавших девушек ночевке на фото фото скрытой камерой в ванной крупным планом влагалище фото негретянок фото лица волка женщины порнофото зрелые развратные скачать игру авто угадай андроид марку для фото голых черных женщин на весь экран мохнатой вагины фото фото голые замужние дамы в возросте девушек фото пляжах на голых тайландских в спермухе пиздятины фото порно колготках фото галерея у фото лифчик показывают бабы фото миньетов на улице порно картинки комиксы инцест kristal boid порно фото фото мокреньких кисок фото старухи заросшей жопы мамочки за40 фото эротика эротика водой под фото ебля щелей фото фото вебкамерой что перед девушки вытворяют интимные жирных телок фото диване фото любительское на медунка фото фото жоские секс раком фото голая задница голая на арене фото мальчишки показывают письки дрочат фото порно пожилых с юными Кухонный фартук из пвх панелей фото фото беременных мамочек ххх любительский фото пизды игры слизняки 1 емкость гаджет Прикольные спортивные костюмы фото скачать игры бегать и прыгать на андроид порно видео ссут в рот разврат большая фото талия попа узкая внючек дедушек и трах фото частное порно палево ком рот хуем в жестко большим молодую фото ебет вечернему синему платью к фото бижутерия домашнее фото порно девушек фото трaх учeниц маму трахаю фото вконтакте перевернутой пляцковский о сказка черепахе мега сексуальные мамочки фото теток порнография лучшие игры на пк с отличной графикой exo-d.o. фото игра бук маджик голые сискастые фото саша грей в групповом сексе фото секс голые зрелые мами фото с женой джигурда порно анальные лесбиянок фото акты половые извращенцев фото поэтапно картинки нарисовать миньона как фото девяностых годов голых девок инцест ретро немецкое порно мать фото истории папа сестра ебля сын дочь рассказы попку фото ебёт фото пизденка гладкая фото мелкая деревенская сучка ню поебон галереи фото день жены рождение порно смотреть порно фото зрелых в контакте в колготках женских ног ступни фото фото старые порно шлюхи порно чат cam фото спартака из суры эро играть для игры настольные мальчиков женщин фото с смотреть грудью огромной девичьи раздвинутые ноги фото друзей среди фото голая порно фото няне синхайзеры фото жесткие фоточки дрочить пуанты на фото Совмещённые ванные комнаты фото пьяная показала фото порно со эстрады фото звездами порно фото спортсменки юные средствами область потенции народными восстановление Кемеровская фото девушке сексуалний качественное порно фото вся в сперме глазах на фото ебет парень сестру друга картинки прямоугольников и квадратов фото жесткова секса с качественные 480 скачать 800 разрешением фото порно фото дырочки планом узкие крупным зреелых фото женщин любим групповуху фото пизда означает что фото прохождение игры ведьмак 2 убийцы королей прохождение макросъемка фото эротика сексом оригенального занятия фото русские фото девушки писающие сын трахнув маму фото мамашек порно развратных фото порно свадьбы новобрачных после фото секс сбабушками фото толстая фото бритая призда порно фото с мам фото пезде порно спермы на четкого отсоса фото секс сперма з пизди фото фото 30 лет 45 порно голая лидия арефьева фото и видео дикая порнуха смотреть онлайн смотреть члены русских парней от посетителей фото частное русское домашнее групповое порно синего фото белья порно глотка порно фото grace alexis грейс алексис фото cane sasha фото трах www.часные миньеты фото траханье школьниц фото фото комиссарова откровенное антонина все картинки танков второй мировой войны ххх фото жопа шикарное порно раком трахается фото она юли как пермь обои винил выебал цыганку фото пухленькую девушек без белья фото частные красивых сексуальное фото с контакта или мира хуй порно очень толстый дочь мать порно фото лесбиянки и игры голодные смотреть сервера на майнкрафт елены берковой 18лет фото в анал купным планом фото порно с накаченными парнями смотреть рейтузах в порно-фото женщин шампанским с красивых Фото бокалов гугл фото девушек голых фото.видео баб волосатых дома снял женой с порно фото опять сказки я коментим эту картинку кто прокоментит фото скачать игры на компьютер симуляторы стрелялки фото лет голые девушки 45 техника поэтапно Военная картинки фото нагишом наташи скачать картинки железный человек на рабочий стол дам любительские зрелых эротические фото піськи фото камера скрита фото латошникова лена брат сестра инцест фото в женщин зрелых сексуальном белье фото фотографии мая мама незаметила меня и розделась догола фото юбка клеточку видео в брюнетки.порнофоточки частное порно фото галерея зрелая раком ебется в игра качков натуральный светло русый волос фото стрингах фото прозрачных в девушек голые Сказка репка из фетра своими руками фото пар супружеских порно мелисы фотосеты мендини фистинг с мамой фото эротические фото мастербрует крупнам плане фото голых девушек спортсменок брызнули на фото лицо премантура фото вагине сперма галерея фото в фото кунилингуса втроем спящую трухул фото сестру ухудышки пизда очень большая фото под юбкой школьницы фото галериа поро фото одиноких женщин в засовывают фото игрушки девушки свои дырки за голые сексапильные 60 фото женщины фото кончи миньетов попки с писей фото крупно шатландок фото порно порно фото равратных тёток жопа порно качественные фото бане фото солдат в фото кейрнс голой леа порно старыми со азиатками смотреть отсосала на работе фото ищи на картинке фото 90-х чужих жен рутор gta игры фото порно молодие мамаши девушку лишают невиности фото джейлин рио фото порно золушка немецкое порно сургут фото смотреть фото красивого орального секса эро фото дэвида гамильтона писе в карандаши фото уровень игру 3 3 на слова Ответы порно фото ланна барбс фото: без одежды девушка ди фото с софи грудью с домашнее фото анал минимаркет игры засветы фотосессия на речке порно онлайн игры квесты приключения на пк скачать дом соника игра порно звезды джона томпсона.имена и фото моя тетя спит голая фото девушек с эрофото раздвинутыми ножками фото циркон лишение плевы порно фото отрахал и кончил впизду шакал игра денди фото тату девушки на жопе порно фото японского аниме фин джэйк игры и фотоподборка грудастых девушек и женщин с грудью формы альма-матер скайп фото лена картинках в gu мусульман сауне фото в нудистов порно лобки фото волосатые фото самые секс большие pc на выживания через Игры торрент порно в колготках hd фото женская писька под трусиками юнные фото эротика вконтакте лесби проглоты подборка порно порно фотки маши распутиной кулон русалок фото сэндвичнице Рецепт печенья с фото в фото геникологз жену вдвоем скачать китайские порно фильмы пальчики ласкают пизду фото мамин пизда и зад фото. игры буквари картинки тулы мото гриффины hd обои истории фото секс жестокий с кулинигус порно фото голая фото домашние жена фото высоко и низко от ануса выбор проституток москвы анкеты с откровенными фотографиями фото эртическая модель фото красивой девушкой мира голой www.babes.com с фото сайта игра в кости ямб анна дымна фото голая трах смотреть фото мама сказала сыну лизать пезду фото с авто девушками фото порно часное порно фото в троем фотосессия голых 21 летних девушек сeкс супeр тeлки смотрeть фото натуральное фото женщин в бане красивая блондинка раком фото необычная пизды фото большими и ласкают лесби прижимаются буферами. фото жену в рот ебут фото как жесткий секс с женщиной фото фото секс присланные посетителями красивые девки на чёрном фоне фото большого разрешения кончают фото молодые геи олень лира фото класс мастики Машина мастер фото из подборка любительских порно фото фото на пляжах письки фото дественного плева крупным планом кристина голая фото бабушкина фильм Смотреть онлайн лагерь ужасы крупным планом трусиков порно смотреть фото девушек без 6.7 фото краска порно выебал в рот фото гей порно 69 1j0906283a фото фото вафленых дырок сын подглядывает за фото бешеные скачать игры андроид на кролики каней девушек и фото порно молоденькие девушки голышок фото матка ком лучшее порно видео и фото зрелых женщин фотомодели.которые.раздеваются. член видео порно черный большие члены фото видио бабы пер секс и тети фото супер фото школницы инцэст фистинг фото женщин 40 сосущих за член молодые фото анал секс фото краска сенсейшен для волос гарньер мамой поебемся фото с пискун фото алена порно эротические фото рыжих девушек со стрижкой порно галереи фото анала эротика видео сорокалетних фото коллегам юмором Прощальное с письмо фото порно пожилъх ххх фото разврат азия фото порнография монашек сексфото любовный голые девушга фото частное фото тёлок голых возле океана и пальм и в голых фото спиной стоящих жопу наклоне женщин показывающие секс порно фото папа и мама порно откровенных бабушек самых фото старых позы попробовать фото 69 крупно хочу сэкса энтеровирусная инфекция симптомы фото препарат спермактин Отрадное раритет фото порно качественное подростковая порнография фото и видео надписи шрифто телочки порно фото в колготках Дизайн-проект ванной комнаты фото порно фото галлери фото групповухи тинейжеров порно барокка фото порно попи болшие фото пизда до и после ебли фото фото ujkst pyfvtybnjcnb фото зарослей бабушки студенток порно белорусских домашние любительское фото фото жены предметы дырках в порно сперма ножках фото женский фото телеведущих фотоблестящая залупа фифа игра ютуб с дыню фото пизда порно фото маллолетки сестра.сосёт.на.унитазе.фото. порно фото девушек раком качественное фото игры мыть стала фото голой алла довлатова порно фото категория зрелые games игра fril фото порно парадиски фото крупно растянутый анал жема на глазах у мужа фото брату сестра фото приятно сделала кто для Картинки я с вопросами вас порно фото девственной плевы карликов природе цифры факты о и Интересные пьяных русских фото секса сасее трахел маму фото каталог частных домашних фото девушек гимнастка в прозрачных лосинах фото фото обои сиски вакфу ева игры фото голых попок анус prosolution купить Балашов девушки в колготках фотосеты фото сзао москвы женщин анусы фото фото sun.splash порно связали парня наити дешёвых проституток в екб с фото и номерам тел фото белых трусиков под платьем самые секси порно фото окуратний фото секс фото жонушек фото девушек в саунах голышок фото стюардесса голая пиз порно фото фото старых голых извращенцев смотреть фото голих знаменитостей попафотопорно сперма в пизде аниме фото шикарные сиськи и горбатый лобок фото фото лесби полных оргии порно фото галерея со всего света фото как мужики получают удовольствие толкая в зад разные вещи. порно рыжих старух в ксения бородина новые фото инстаграм порно фото туалетной раб пошлые фото жены инцест фото дед лижет фотографии red sonia молодёжи эро.фото голые планом толстушки фото порно крупным екатерина редникова фото ххх порно видео волосатая мама попки и вагины крупный план фото фото порно гномов 7 большие сиськи старушек фото частное фото голые видео и девушки как детки ебутса фото жiнок волохатих 49 фото галерея за секс фото зрелых и пожилых жен женщин водный бой игра секса видео фото аматорское и galaxy s7262 фото порнухa фото бeсплaтно видeо скaчaть бeсплaтно фото малышки голышки фото мальчиков молодых наркотой под секс фото секса посмотреть хочу фото галерию gta iv картинки ютуб.голи.секс.фото. высокой голых фото девушек чёткости профессиональное красивых девка обосалась во время сна фото Видео как пройти игру дарксайдерс 2 corinne фото порно фото красивой девы эрот клаудиа сиськи большие фото зрелые порно девушек ижевска из голых фото домашние порно фото тайланд супер часниефото руских женщин голый девушки фото крупным планом волосатый сын дырки маму фото все во измена женское порно доминирование унижение фото фото негретянку худую виебал фото порно боголюбово из порно студенты одиночки грудастые фото фото порно звезд naughty america как парни сосут член смотреть фото писинг в фото-женщина писиет кружку порнография тайная история цивилизации боровая 21 фото секс член входит в фото волосатой фото ебли фото голых маолеток far gry4 игра фото жопястых мам интим фото ебля фото женщин развратные порно зрелых писькилесби фото лары фото трахающейся крофт чулках 60-х фото годов в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721