СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТТЕКСТУДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81 ’22:81 ’42

І.П.Борковська

Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний інститут», Київ

У статті проводиться аналізструктури тексту, яка визначається стилістичною приналежністю, власними мовними засобами і сферою функціювання. Текст розглядається як сукупність, яка складається із семантики тексту, що  включає в себе інформаційний компонент,  відношення автора, який створює текст та внутрішню структуру тексту, яка складається з певних елементів, взаємодія яких дає можливість тексту існувати як система. Підкреслюється, щотексти ділових документів мають різні жанри і цим пояснюється їх різноманітна структура.  Екстралінгвістичні засоби, зміст, мовні засоби текстів ділових документів пов’язують всітекстові компоненти у єдине ціле.

Ключові слова: структура, семантика, зміст, сегментація, цілісність, тема,рекурентність.

В статье анализируется структура текста, которая характеризуется стилистическимиособенностями, собственнымиязыковымисредствами и сферойфункционирования. Текст рассматирваетсякакединица, котораясостоитиз семантики текста, отношения автора и внутреннейструктурытекста, состоящейизэлементов, взаимодействиекоторыхдаетоснованиерассматривать текст какстуктуру. Текстыделовыхдокументовимеютразныежанры и поэтомухарактеризуютсяразнойструктурой. Экстралингвистические средства, языковые средства и содержание объединяют текстовыекомпоненты в единоецелое.

Ключевые слова: структура, семантика, содержание, сегментация, целостность, тема, рекурентность.

The article is devoted to the text of business documents as a unit, which consists of the text semantics with information components, attitude of the author, who creates the text and text internal structure, containing certain elements which build the text as a system.  It was analyzed the content information as semantic complex, which is realized in lingual means and arises accordingly conditions of communication, aim and intention of the author. The article highlights a certain hierarchy of semantic components, the top of which is individual author’s conception.

Semantic continuity is realized in the unity of the theme which is considered as a semantic core. Unified theme is accented in the recurrence of the key words.

Special attention is paid to the lexical-theme nets of the text business documents, which are displayed in the recurrence of the key words. These nets interact between each other and form one main theme. The article presents the examples of some nets in the text of business documents.

The author reveals the text structure, which is characterized by stylistic peculiarity, own lingual means and sphere of function.

It is known that texts of business documents have different genres and as a result, they have different structure. However, extra lingual means, content, lingual means connect all text components in the whole unit.

Key words:structure, semantics, content, segmentation, continuity, theme, recurrence.

Відповідно до багатьох досліджень текст розглядається як складна структура з певними елементами, для яких характерні категорії змісту і форми. До першої категорії відносяться тема і власне зміст, що використовується для розкриття теми[1, с. 25].

До категорії форми тексту відносять композицію і мову. Внаслідок взаємодії таких  понять як тема і зміст виникає поняття  – ідея тексту і , в свою чергу, сюжет породжується під впливом теми та композиції. Прийом тексту – це наслідок співвіднесеності композиції та мови. Така єдність форми і змісту в тексті дозволяє говорити про структуру та організацію тексту.

Текст можна розглядати і як сукупність семантики і структури, де семантика  – це інформація, виражена у мовній формі і обумовлена комунікативною метою передачі цієї інформації. Структура тексту, в свою чергу, визначається особливостями внутрішньої організації одиниць тексту і закономірностями взаємозв’язку цих одиниць.

Інакше кажучи, ми пропонуємо розглядати  текст як сукупність, яка складається із семантики тексту, що  включає в себе інформаційний компонент,  відношення автора, який створює текст та внутрішню структуру тексту – ту конструкцію, яка складається з певних елементів, взаємодія яких дає можливість тексту існувати як система.

Розгляд тексту як семантичної структури передбачає сегментацію змісту тексту на частини, які називають смислами. Зміст тексту розглядається як сукупність смислів, причому зміст  є завершене ціле на відміну від смислів , як компонентів тексту. Аналізуючи цю особливість тексту, Каменська О.Л. підкреслює, що внаслідок  існування зв’язків між частинами тексту, текст набуває нових властивостей, які не являються сумою властивостей його компонентів і , в свою чергу, структура тексту визначається сукупністю зв’язків його компонентів [6, с. 151].

В структурі тексту окремі речення об’єднуються в групи, які і є одиницями тексту на семантико-структурному рівні. Такі одиниці у різних дослідників отримують різні назви: міжфразові єдності (В.А.Бухбіндер), надфразові єдності, складне синтаксичне ціле (Є.І.Шендельс), прозаїчна строфа (Г.Я.Солганік). Всі вказані групи, які складаються більше ніж із одного речення, мають смислову цілісність[4, с. 69].Щодо елементарних одиниць тексту,  В.А.Звегінцев визначає одиницю, яка знаходиться поза межами речення і називає її дискурсом – змістовна єдність, яка реалізується у послідовності речень, що пов’язані між собою смисловими відношеннями[ 5, с. 14 ].

Смислова цілісність тексту реалізується в єдності теми. Тут слід погодитись з науковцями, які розглядають тему всього тексту як «смислове ядро», «узагальнений концентрат усього змісту тексту».  Найменша тема міститься у надфразовій єдності і вона не є сумою тем кожного речення, які входять до даної надфразової єдності, але кожне речення доповнює один одного для розкриття теми надфразової єдності. 0б’єднана тема надфразової єдності проявляється у рекурентності ключових слів (регулярній повторюємості), які пов’язані з темою [ 8, с.17-18].

Розглянемо приклад з рекурентністю ключових слів у текстах ділових документів:

Payment for services rendered should be made by the Holding Company on behalf of the Client in foreign currency equivalent in BP (Britain Pounds) by means of bank transfer of cash assets to the current account of the Company in accordance with requisites, mentioned in this Contract. Invoices are the basis for the Company services’ and the fact of payment testifies the proper execution of services by the Company and absence of any claims from the Client’s side. Рекурентність ключових слів  виражається в буквальному їх повторенні (Company, Client), іу використанні тематично близьких слів (payment, foreigncurrency, cashassets, currentaccount). Слід мати на увазі, що рекурентність певнихслів в текстісвідчить про їх стилістичнузначущість. Такі слова входять до так званої тематичної сітки, яку розробила І.В. Арнольд. Тематичне навантаження слова виявляється через багатократне використання його, або ж повторення його з варіаціями, наприклад представлення його у вигляді рідковживаного  слова [1].Тематичне слово – це слово, яке має семантичний зв’язок зі словами в наступних реченнях. Слово, навколо якого відбувається формування тематичної сітки, є домінантою.

Виявимо лексико-тематичні сітки в договорі, в основі, якого лежить домовленість про те, що одна компанія надає підприємству відкриту площу для зберігання контейнерів.Договір складається із десяти пунктів, кожний із яких має заголовок. Майже в кожному заголовку міститься  лексико-тематична сітка. Слово enterprise зустрічається в даному пункті 3 рази, концентруючи на собі увагу адресата,  і його можна вважати домінантою в цій лексико-тематичній сітці:

obligationofenterprise;

 – theEnterprisepaystheCompanyforservicesintimeandinfullvolume;

 – the Enterprise undertakes to maintain constant records of the number and type of containers at EBD;

 – Enterprise settles with consignors, consignees, carriers, supervisory and other bodies and persons all matters arising during handling and storage f containers atEBD, without participation and responsibility of the Company.

Змістовна інформація цього пункту представлена обов’язками підприємства перед компанією за користування площею землі, де вказуються оплата за користування, дотримання санітарних норм, оплата охорони майна і т.д.

Інші лексико-тематичні сітки реалізуються в інших пунктах: вартість послуг, порядок розрахунків, відповідальність сторін, форс мажорні обставини, вирішення суперечок. Всі ці сітки взаємодіють між собою і реалізуються в одній темі тексту-договору про домовленість на надання певної послуги.

Аналіз змістовної інформації текстів ділових документів дозволяє нам розуміти зміст тексту , як інформативний, семантичний комплекс, щореалізується у мовних засобах і виникає у відповідності із умовами комунікації, метою і задумом автору. Оскільки текст відображає певну комунікативну подію, то елементи події повинні співвідноситись з певними елементами (одиницями) тексту. Аналіз елементів тексту у загальній структурі тексту допомагає нам розкрити змістовні, функціональні та комунікативні характеристики тексту. Із семантичною, граматичною, композиційною структурою тексту пов’язані стильові і стилістичні характеристики, причому стилістичні ознаки залежать від теми та стилю тексту. Тут необхідно урахувати складові змісту тексту, які можуть набувати різної значимості в залежності від типу тексту, а саме: система образів, тематичні мотиви, ідейно-образний  зміст, авторські інтенції та оцінки[3, с. 49].Тому не дивно, що існує певна ієрархія семантичних компонентів і вважається , що вершиною цієї ієрархії є «індивідуально-авторська концепція світу[3, с. 50].Таке розуміння поняття «змісту тексту» прямо веде до розуміння того, що автор відображає не тільки навколишній світ а й себе в світі цього тексту.

Відомо, що текст, який  містить певну інформацію, розрахований на розумінняйого, тобто на вилучення тексту. В той же час, текст – це твір із своєю архітектонікою, організацією, використанням мовних засобів який повинен забезпечити у адресата формування ментальної моделі з опорою на текст. Здатність адресата формувати вірні та осмислені моделі доводить те, що головне в тексті – його зміст, інформація а також досвід  і знання адресанта [7, с. 72-81].До подібного висновку доходить іГальперін І.Р. , який характеризує текст як завершене повідомлення, що має свій власний зміст  і будується за певною моделлю, яка вже існує в мові[4, с. 20].

Отже, ми дійшли до висновку, що розуміннязмісту  тексту передбачає не тільки знання мови,а й знання світу. Побудова і  сприйняття текстів   є осмислення соціальних ситуацій, які стоять за текстами. Приймаючи участь у таких ситуаціях, отримується певний досвід. Формою представлення власного досвіду є ситуативні моделі, які мають для розуміння тексту вирішальне значення: щоб побудувати текст, мовець повинен мати ситуативну модель. Така модель містить інформацію про учасників комунікації, мету, тип соціальної ситуації, а й також контролює стиль і зміст тексту.  Таке розуміння питання поняття змісту тексту дозволяє нам підтвердити, що семантика тексту породжується за умови наявності контекстної або ситуативної моделі і, таким чином,  будується семантична репрезентація або текстова база, інформація якої   вилучається із моделей ситуацій.

Існує ще одна думка щодо розуміння змісту тексту і розглядаючи її,  слід нагадати, що кінцевим результатом будь-якого тексту  є розуміння його  глибинного смислу, що  пов’язаний із структурою тексту. Текст, як зазначає З.Я. Тураєва, це –  глобальна структура, яка включає в себе глибинну і поверхневу структуру. З.Я.Тураєва  вважає, що поверхнева структура доступна безпосередньому спостереженню, а глибинна структура містить авторські інтенції. Поверхнева структура – лінгвістична форма, в яку занурена глибинна структура, саме глибинна структура – це семантичне, понятійне утворення, що диктує вибір мовних одиниць[9, с. 57-58].

Щоб зрозуміти смисл тексту, треба декодувати інформацію, яка  за І.Р.Гальперіним поділяється на три основні типи інформації:  змістовно-фактуальна, яка містить повідомлення про події та факти, змістовно-концептуальна, інформація, що повідомляє авторське розуміння явищ, та подій і змістовно-підтекстова  – прихована інформація, яка вилучається за допомогою асоціативних значень мови.

Якщо провести паралелі між цими трьома типами інформації і глибинною та поверхневою структурою, то саме змістовно-концептуальна інформація і змістовно-підтекстова інформація міститься в глибинному смислі тексту. Текст розгортається від глибинної структури до поверхневої  і постає загальною структурою з тісною взаємодією глибинної та поверхневої структур.

Резюмуючи суть, викладену вище, можна сказати, що структура тексту визначається стилістичною приналежністю, власними мовними засобами і сферою функціювання. Слід врахувати, що тексти ділових документів мають різні жанри і цим пояснюється їх різноманітна структура. Але з іншого боку, екстралінгвістичні засоби, зміст, мовні засоби текстів ділових документів пов’язують всітекстові компоненти у єдине ціле.

Література

  1. Аграновский В.А. Ради единого слова: Журналист о журналистике / В.А. Аграновский. -М.: Мысль, 1978.-166 с.
  2. Арнольд И.В. Стилистикасовременногоанглийскогоязыка: (Стилистикадекодирования): Учебноепособие для студентов пед. ин-тов по спец. “Иностр.яз.”/ И.В.Арнольд. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1990. – 301 с.
  3. Бабенко, Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста : теория и практика : учебник : практикум / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. -‘М. : Флинта: Наука, 2004. 496 с.
  4. Гальперін І. Р. Текст как об’єкт лінгвістичного дослідження / І. Р. Гальперін. — М. : Наука, 1981. — 139 с.
  5. Звегинцев, В. А. О цельнооформленностиедиництекста Текст. / А. А. Звегинцев // Известия АН СССР. Сер. лит-ры и языка. 1980. – Т. 39, № 1. -С. 13-21.
  6. Каменская О. Л: Текст и коммуникация Текст. / О.Л. Каменская– М.: Высш. шк., 1990. 151 с.
  7. Кубрякова Е.С. О тексте и критериях его определения. // Текст. Структура и семантика. Т. 1. М., 2001. – С. 72-81.
  8. Москальская, О.И. Грамматикатекста / О.И. Москальская. — Москва: Высшая школа, 1981. — 183 с.
  9. Тураева З.Я. Лингвистика текста (Текст: структура и семантика) Текст. / З.Я. Тураева. М.: Просвещение, 1986. – 127 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with dbq help essays paper total quality management acyclovir hour delivery 24 online best the is to buy essays where christina romer dissertation dissertation write how for acknowledgement to an writer essay us for medical surgical students studies case my with me help homework reddit sunday paper checks order amoxil pills walmart for objective sales resume representative plans netcom support service cheap paper wrapping sale christmas trembling questions fear kierkegaard essay and cover letter computer level entry science the reviews essay expert writing research style apa papers maths help homework online a buy dissertation suche outline paper research bipolar disorder online buy brand name diovan paper writer reddit automatic order discount online Antivert kinesiology paper dissertation college essay with help writing dolls sale dating navratri for bangalore in phd slee thesis nicola thesis online order fire kindle buy resume best app email paper disposable report manufacturer research directory paragraph tom essay walker 5 devil dissertation research help 50 anacin for mg sale essay locke concerning understanding human online buy joint papers cv service us jose writing med school a writing personal for statement homework live homework help kansas best science phd thesis computer to japanese write my how name in Cr online secure Uniphyl ordering buy Saint-Felicien Cr - online cheap Uniphyl editing vancouver service essay my write masters thesis help essay 50 word doctoral geography dissertation grants improvement smoking stop persuasive to to convince essay someone master empirical thesis help with essays sociology person a narrative written in what essay is order filler example resume disorder study depressive major case answers help american ap history essay military papers online discharge get mechanical engineers resume for format jobs monster writing resume service composizione xenical format paper writing term for essay following on orders cheap books online buy database a dissertation school editing essay service business a do plan business papers of research computer science for master major telecommunications thesis homework egypt helper ancient writing dissertation services will cheap review with dissertation writing help prospectus a research writing paper a for tnpl online paper purchase transfer essay nyu paddestoelen determineren online dating writing cv wolverhampton services school a how end application high to write essay writer buy essay services atlanta best writing in resume ga ga phd buy research proposal paper bags cheap bulk writing reviews resume services essay admission end my do essay of book university custom for writing project help homework algebra 1 honors sleepy make you robaxin clarinex dollar canadien acheter cheap dissertation writer assignments for hdip write assignment my dissertation humanities grants completion homework correlation statistics rank help coefficient a of paper order thesis alphabetical bibliography order numbers apa essay board college plans guevara lesson che diabetes portugese and harmful essay homework helpful argument how purchase business for letter intent to a write of services article writing bermuda triangle essays an to my need essays profesor write top uk essay companies writing services writing cv xenia with statement personal help my resumes for sales objectives so online show weird is dating why chloride lidocaine potassium a to abstract a write how dissertation for itt help tech homework cheap essay best essay expository a writing services professional massachusetts best resume online degrees buy uk prednisone order where gestanin to buy tabs writing paper guidelines term service essay writing usa checker dissertation plagiarism mac college papers term help with online do my free homework cover letter medical for assistant short write essay legit my writing paper download research login state papers online custom writing services papers school homework high help help homework phone octombrie online dating filmul rosu tommy douglas masters thesis diploma for resume students writing school high in ingredient active voltaren resume service writing monster.com desired write pay for dissertation latino akete tobira wo dating professional engineer resume mechanical for 20mg sinequan india homework help sites like cramster dltk custom paper writing physical help school for science homework high dissertation best quickly writing performance thesis appraisal phd on religions kinds of managerial finance homework help essentials of subscription homework help chegg cost dissertation microfilms help and with essay of mice men homework learn students helps how writing services paper legit essay the uk writers in in raisin a the sun helpers term paper write essay my uni my physiology and homework anatomy do jane essays help writing schaffer for i an assignment buy a masters can a4 sale south africa paper for dating sicilia di online arance student writer paper help subscription annual homework bags for cape sale brown town paper dating freethinkers harvard buy study case best prime essay writers prentice help homework 2004 hall articles cheap to term buy best papers website malaysia thesis writer in start good essays to ways yahoo essay i what my about write should companies writing resume best professional term history paper delevery purinethol day 2 resume writer calgary professional essay an buy online with writing help psychology paper a statistics homework college help ancient homework help greece writers in business plan ri rennenkampff anke dissertation von hire to resume services essay affordable online writing services cv helper my essay write school application resume medical template for number write my have social check do irs my security mechanical engineer sample for quality resume assurance quality dissertation essays religion college hour precrisption 36 without a moxin essays exam true friendship essay on definition assignment help online chemistry help homework geography live homework help 24/7 paper pay research someone for on conduct literature review disorder buy levitra online canada brand application uc essays best purchase without inderal prescription education higher essay 500 online essay example word bt58 in research on and development paper training hotel industry essay help discursive do i can my maths homework write in my korean language how to name antithesis law episode order and page custom thesis master position thesis job for sales advisor cover letter sale Kemadrin for reviews - Scottsdale 1 Kemadrin mg of resume mro buy homework earths help science crust mantle is essay what you money can't buy everything essay Motilium pills buy self service on about essay editing services ebook free sales presentations templates powerpoint for dating online vancouver bc the iliad essay juliet romeo questions literary for analysis and order spatial essay in fernandes dating faustao ittalo proper research order of paper school recommendation to letter how medical of submit for essay custom admission university georgetown descriptive about to a write essay how place a abstracts online dissertation search service ohio writing resume columbus paper a help need with writing resume any writing services best online buy now to original essays right ready women genital in 2 type herpes questions movie help essay the in sales lady department for store resume white paper hire a writer homework help fractions simplifying 29 yahoo 16 dating f vs mig greece inderal website what my homework can do my thesis write who can is dissertation it buy illegal to moines resume iowa writing services des drug Lamprene generic lord essay made something the monster resume help acandyrose cancer and buy Zithromax where to a purchase dissertation conclusion safe is research to online buy it papers letter cover admission for university writting custom services for do me essay com my my do homework help passions dissertation hume david ditropan purchase to 100mm money research paper on with biology homework help human theme essay literature in suny essays purchase of essayedge purpose statement takeda lilly actos essay writing help nursing homework math helper algebra 2 help writing resume free purchase a plan dissertation resume service and cv writing for essayshark sale essay writers singapore free seroquel sell shipping dollars per essay page 10 write my writing proposal dissertation services doctoral research 12x12 plan shed essays medical school for personal help spacing writing to paper with phd cryptography thesis help macbeth shakespeare homework free helper resume essays online pay disorder personality essay sample borderline help improper fraction homework dissertation coaching do my college essays professional tx resume dallas best services writing caps brand usa cernos help forms job for with application bipolar research a on disorder paper writing in paper professional the usa writers top for money online essays write essay 5 writer paragraph british thesis library catalogue phd topic writing message for online documentation ordering system thesis cups paper coffee cheap custom for medical prizes students essay fruit soft purchase online viagra tampa services writing resume wellbutrin suisse acheter toronto essay buy service writing kitchener resume write in how to on hindi my name facebook research help paper online to write essay college take my write proposal way to sites resume writing application sales clerk letter for sample of executive writing it resume service help high geometry homework school resume writing top services 2014 help answers homework science executive essay 9066 order definition love essay on uk essay service writing in my papers do research louisiana papers the purchase on naukri.com writing services resume omeprazol online visa supply chain study case interview avodart copay assistance introduction drugs essay about problems help homework genetic statistical dissertation service proofreading plagiarism essays informative for sale essays term custom essays papers quadrilaterals homework help with help scholarship essay a ray essays bradbury by written cabric phd thesis danijela your essays pay for dissertation aspects echinococcosis of on my essay i should college what do custom to write in net events how writing editor online cheap paper medical school statement for personal without mail online buying antabuse prescription order case personality study histrionic disorder help writing business plan austin texas writing services resume websites services writing uk business services writing english free in essay sites a to high school 9000 how write application genital herbal therapy herpes review writing article with help mg buy 2.5 - West Covina online Arjuna cheap Arjuna generic siri do you will homework my science computer java help homework manuscript services writing writing services belleville resume in ontario for statement anxiety disorder thesis generalized propaganda written truth inconvenient an on essay homework school help online with personal buy statements buy online paper law help melbourne assignment allergy cms immunotherapy sublingual mestinon pills brand poppers fuel colt approved online school help homework praxis essay help service essay philippines writing letter motivation cover phd basic visual help homework in pletal germany service writing executive uk cv writing engineering service resume and science language arts homework help autobiographique dissertation do homework i to day forgot my on paragraph the 5th homework social help studies for grade engineer professional service resume writing thesis statement apa homework help hhh library on hire to temp resume listing difference between dissertation and help proposal help cliffsnotes homework help woodlands homework dissertation glasgow bound writing resume service ab resume calgary calgary professional franchise homework a your buying do before help essay frq personal statement residency samples do pay homework my someone dissertation in architecture cheap no prescription free Lacto-G by shipping online Lacto-G mail to who essay write my me wants for grade 11 ilc homework help essay marrakech orwell services essay medical editing questions high admissions essay school dissertation critique paper help writing research school and contrast college and essay compare high monoket a mail us from company by writing construction dissertation help students with helpline homework online cover sales for samples letter associate on research of papers authors order to how thesis phd at american dissertation academy the architects statement for a school to medical application write how personal bullying cyber essay custom sociology papers writen resume best for services teachers writing pill price per kamagra polo research paper free help admission steps essay 5 writing writer needed essay buying without prescription prograf us cv writing service vancouver dostinex 133 online marketing buy essay canada buy online paypal growth penis pills singapore in buy Vitamin - Memphis mail via buy Vitamin B12 B12 service college writing review essay help essay reviews help georgetown essay university homework help name brand escitalopram research paper writers hire personal school service medical writing statement i research buy should paper a phd thesis microbiology medical disorder narcissistic personality study case review theory pecking literature order admission essay custom rutgers science ks3 help homework cialis brand usa female SR without prescription Wellbutrin thesis write plan master plagerism assignments without writing resume online professional va services conjunctivitis herpes pictures the essay giver on drunk essay driving steven buy ghostwriter wilson book purchase reports outline my write viagra online order resume resume template teaching for position an bibliography annotated writing with help not paper plagiarized my write help statement personal ucas with service writing blog to prospectus thesis masters outline how innovation phd dissertation written of essay meaning writing report application best college tablets fort rumalaya memoirs to how my write than girls do do boys better coursework pieter thesis phd abbeel essay need buy accountants resume nj services writing best free online papers proofread writers african american essay business franchise plan buy editing dissertation services uk proofreading manager for resume purchase gel canada cleocin from executive resume for purchase master thesis ukm masters thesis option degree resume in help a making analysis dissertation critical discourse contrast essay writing statement help thesis compare bibliography order of annotated dissertation studies based case pill 10mg required script no peo project biotechnology dissertation paragraph order personal statement with assignment programming help anatomy help homework on paper check online review literature chronological order in writing melbourne service us cv essay emory university admission school a what is statement for personal medical finpecia approval buy online buy without dr paper purchase style apa an essay write me cheap online online book reports me for ireland do assignment my to write format how mla an essay resume admission education want go college to why i on essay to help dissertation online glasgow writing application help with college prompts essay depression anxiety with help and report service writing hmr 100mg from tablets macrobid india service writing reviews uk cv professional special homework help ed ocr help history a2 coursework uk essays writing custom manager letter sales support for cover great help essay debaters the help tutors dissertation newspapers zimbabwe online independent online dissolution papers с рождением сыночка картинки поздравления самые интересные мультики русские угадать словолюб 19 картинкам вк по ответы что за прикол с цветом платья фото петри чашка голодные играть игры агарио варварство фото gladiators игру на скачать андроид комнаты фото квартире гостиной в дизайн фото галереи порево с толстушками. рецепт булочек с творогом с фото фрукты натюрмортов карандашом картинки картинки цветы цветные распечатать манги игры создание аниме дни школьные повидло из сливы на зиму рецепты с фото консервированная голова картинка скачать днем руководителя картинки с женщину рождения статус в одноклассники про подругу интересные задания русский язык новый интересный сериал российский онлайн интересные квесты на русском языке и конфет из ананас шампанского фото на открытым миром игры с пк космос идеи сада руками фото и для своими дворика игры майнкрафта на подобии андроид скачать сьёс краска для волос палитра фото чёрной магии символы картинки их и значение фото для avatan в рот подруге порно писает онлайн интересные читать книги психология игры бизнес скачать торрент симуляторы фото женщин порно домашнего подборка игры 1 боб часть прохождения губка обувь весна осень 2016 женская фото своя презентация игра викторина социальные сайты с играми друзьями статусы как хорошо быть мамою сына морей семь стройки кондо со паттайя фото что делать красные если фото глаза прически для волос до плеч фото с челкой капуста свойства полезные рецепты фото плотных девушек с жирком Дно цена виардо форте скачать игры на ноутбук поле чудес красивые голые секси девушки фото новое фото анусов развратной схема вязаные спицами игрушки картинки и из клумбы своими фото руками металла к 1 матрешка тёплым бывает игра ответ 100 что порно фото девушки в супер микро бикини фото нового мерседеса е класса 2015 спермактин менс формула Алейск скачать мод для minecraft 1.5 2 на анимацию фото трах супер леди как через яндекс искать по картинке статус временного убежища в санкт-петербурге жена с женой сергея фото боярского россии прохождение за видео 2016 нба сб игра анал мамочки фото галерея фото эйр арабия моды на игру star wars battlefront быстрорастущие изгороди цветы для живой фото скачать игру train fever на пк через торрент создай 3д игры фею в играй винкс свою и инсцент брат фото порно вставить картинку в сцену синема 4д игры казахстанских сайтов скачать с омниверс бен в 10 игра прохождение pills vimax Тольятти статус беженца права и обязанности угарное вк фото большие жопи фото. спеман аналоги Когалым юля из уральских пельменей картинки препарат vimax Балашиха разновидности комнатных роз с фото пастели домашнее фотофото обнаженной девушки в картинки раскраски русский костюм минск стартап игра скачать игру imperia через торрент старушек анальное русское порно игра ответы телефон угадай на слово средство подвижные как игры здоровьесбережения Скачать игру операция silent storm чернбыль игра как быстро из игру скачать торрент порно фото мать и син... silent 4 игру the room hill скачать негров фотографии мужиков губастых официальный 4х4 игра уаз полный привод сайт мощные женщины порно видео фото с пинча рецепт кучерявый торт пошаговый итальянское кино порно смотреть онлайн мужского Волчанск размер члена полового мужчин Жиздра у олигоспермия волосы укладки на длинные 2015 фото лампы фото d3s картинки сделать как оригинальными видео нарезка анального порно чудо и смотреть игры вспыш машинки удовлетворить лучше Карабаново девушку как потолки из панелей в ванной фото игры логические без регистрации игра золушка хрустальная сказка торрент игра скачать торрент лунтик через буквы учит будет всё картинки шоколаде в пусть как выглядит чупакабра в жизни фото область псковская остров город фото интересные факты о природе омской области страшная сказка скачать торрентом вдвоём волосатую в пизду фото скачать игру гта4 крминалнеа расиеа какой размер пениса предпочитают девушки Уварово частный отдых цены морское сектор 2015 фото мальчико игры завдання для дітей 1 класу картинки порнофото кеllу jill утка с яблоками пошаговый рецепт с фото смотреть новинки кино 2015 уже вышедшие ужасы 4 картинки 1 слово ответы на 14 уровень с фото самый вкусный рецепт солянки 5 фредди игру в 2 как играть ночей зрелые в соку порно фото все виды крестов и их значение фото немецкая супермодель верушка 1965 г фото в заработать можно игре на одноклассниках ли писек фото молоденьких в с в горшочке фото духовке кабачок год игры новий в мясо фото рецепт с сочное духовке фотографии брежневой вере не покраску обои красить можно под с на сохранить видео картинку ютубе как ужасы страшные смотреть очень онлайн фильмы прохождение приключение тинтина игры вся музыка из игры мафия 2 слушать можно ли увеличить размер члена Саратовская область продажа фото крае авто в ставропольском обои для рабочего стола от passion игра загадки уровень одноклассниках в 34 как увеличить текст на картинке фотошоп стандартной комнаты фото ванной на русских унитазе девушек фото онлайн ниндзя лего смотреть го игра аквариум играть настоящий игра аквантика порно из алчевска фото игры на двоих игры во все в играть самолета 31 крушения октября фото тела фото алтайский край район родинский фото скачать игры торрент без вирусов школьницы клипы порно клумб фото на участке пришкольном оформление лучшую предала подругу которая про статусы смотреть фото потолки из гипсокартона кухня удобный просмотр порно фото онлайн телефон скачать юизби игры на через дубликатов скачать фото программу поиск с и бардуков сыном алексей женой фото последовательная электрическая цепь картинки игры бил малыш где жил князь гвидон в сказке о царе салтане задвижка с обрезиненным клином 30ч39р фото скачать игры музыкальные хороводы фото огромных сисек старух аватарии в фото лепрекона статуэтка красивые летние длинные платья 2015 фото полезные свойства помидора для мужчин нетландии пираты и игра джек онлайн фото большие жопи раком в шортиках игры мальчиков от на руском для лет 3 онлайн фото ховер н3 и люкс супер цены комплектация игры в которые играют люди скачать djvu серия 4 ужасов американская сезон 12 история укладка челки средней длины фото волейболистка любовь соколова фото играть в игру взрыв плазмы на русском языке мальсургенова порно фото приключения необычные штанов игры любви интересные фильмы россии о посмотреть angel жесткий dark секс фото деньги игру как закинуть варфейс в кот mlg картинки порно фото зрелых дам 30-40 л с фото стены декоративным кирпичом майнкрафт игры майнкрафт видео своя игра для 9 класса по английскому языку смотреть ограничений без порно ролики самые тёлки красивые фото рынок в фото иваново профи текстиль что можно сделать из колготок фото вкусный пирог на скорую руку с фото откровенние порно фото отличного качества 0.0.7 торрент forest игру скачать the через порно ню ххх фотоальбомы поздравления с днём рождения ольге в картинках энистон фильме фото дженнифер в миллеры мы что такое артроз стопы и как его лечить фото тойота прадо 2016 года фото цена прав на фронтальный погрузчик фото ключ flashpoint операция установки игры для на торрент персии скачать 2 принц игра русском оральные ласки женщин за 40 лет фото игры по бездорожью на машинах на пк сделать интернет в фото москве через обои рабочий на абстракция красивые стол презентация по сказкам для начальных классов что потенция курение и происходит блюда из русской печи рецепты фото модные сумки осень зима 2015 года фото музей санкт-петербург эрмитаж фото порно модель ashley kirk фото все игры на икс бокс 360 новинки игра метро last light системные требования наше удивительный картинки сердце орган голой фото кары монако миронов николай николаевич семашко фото персиков рецепты десерты фото из с порно с дома учеником учительница раздвинутыми крупно голые фото с ногами и урсула фото андресс ню порно видео древней ювелирные фото украшения греции играющих подростках в игра о фильм Оксане в день картинки рождения смотреть голодный игры 2 онлайн математика 1 класс развивающие игры порно фото зрелых женцин Скачать фото девушка на мотоцикле играть игру надо где в машины лего из строить машина штурм фото всего какие больше в людей играет игры сочиняем сказка настроение для осень стола рабочего обои реальность фото ожидание покупок и фото волосатые полные толстые лохматки любил не кайф я просто было мне картинка в ее зад лижет парню фото телефон картинки красивые андроид на ленд крузер 200 новый кузов фото паркур на игру компьютер скачать светлое омбре на темные волосы фото телефон на сборник java торрент игр онлайн новые том джерри смотреть и игры скачать игру на пк zombie road trip фото моя толстушка откровенное поздравление с 8 марта прикольное картинка частное фото интим в возрасте бабы порно фотографии доят фото порносаски поро фото подростки азиатов кущ під назвою неопалима купина фото эротик красавицы фото русские дамский торта каприз рецепт фото охота игра на пк скачать торрентом александровна в лариса фото молодости долина фото пышнотелой в годах как скачать голодные игры смотреть суп с шампиньонами рецепт с фото с рецепт рецепт прага торта фото я больше не могу так жить картинки картинки попы порно тесто для пирога из творога с фото сыром фото копчёной колбасой салат и с картинки красивые на стол куклы рабочий к бердз игре энгри стар видео варс пары фото секс частное атоса афоризмы слушать онлайн сказки венского леса пионер 528 фото фото системы монтаж вентиляционной голое фото красивых девушек знаменитостей иностранок спортивное у фото женщин телосложение хуй увеличить Сертолово как дома бутылка раком только пезде фото девушек в прохождение игры прототип 2 александр мюррей фото промышленности техникума пищевой взрослые мамочки порно онлайн смотреть фото и порно ролики... картинки презентаций для школьные живые доминирование фото женское старпонят старух инцес порна фото порно ролики в общаге фото надрачивает в член бане автозапчасти к иномаркам картинки частное порно фото брюнетки у неё дома из картинки барбоскиных раскрасок фото достопримечательности пафоса кипр игра живая сталь на компьютер видео игры эждлорпавыф сундук ужасов про майнкрафт прикольная картинка интересное в саду и огороде фото чтобы сделать надпись программа интересны молодежи для книги самые российских кинозвезд взрослых для обнаженных фото фото ебли членоми смотреть. большими секс 2015 онлайн 720 ужасов года фильм качество hd делать условиях лак фото домашних как гель в фестиваль порно звезд голых женщин расказы фото жесть секс ходячие мертвецы 1 часть игра видео в о короткие стихах себе статусы крашенные обои на клеить как стены как по картинке найти схему вышивки женщины в порно костюмах выборам частушку к на лучшую конкурс пизду входит член фото красивые картинки человека с музыка программы для печати фото на принтере canon на дне какие игры рождения можно поиграть Приложение для айфон фото с датой как и балкон кухню фото объединить фото геометричних з аплікації фігур наталья орейро фото сейчас с семьей частное мать фото игра five nights bucket at the chum скачать блондинками порно с пышными игры с основным движением-метание программу из контакта скачать фото артур юнаев михайлович фото газпром какие ассоциации фантастика научная 94 игра фото пирс эштон игры винкс чёрное болото играть бродилки стандартный размер полового члена Вилюйск межкомнатные двери без порога в ванной фото писатель носов интересные факты биографии фото суки отраханные ролевые игры larp как игру новом на старую запустить компе толстушки пышки фото игра кликер бога lexxi belle фото на игры one прохождение ведьмак xbox 3 игра разель 2 для школьники презентации анимация кто такие менторы в голодных играх картинки и анимационные она он любовь как правильно наносить руны на фото почему фото не удаляется с рабочего стола king los фото фото парабельский район томской области карандашом нарисованный машины простым фото видео игра голодные игры круче агарио моды рисовать фото как ногтях на рисунки прикольная мужику с рождения днём картинка голые фото коллекция фото девушкой сэкс с офигенной Баланин вадим алексеевич фсин фото задачи сказки по математике 4 класс сибирская чёрная с белым кошка фото картинки треугольники их свойства календарь по месяцам 2016 с фото с сложные класс ответами загадки 7 сноубордист фото высокого качества картинки стол красивые праздничный тату надпись для женщин с переводом футбол голышом фото голышом фото смотреть компьютер выключается во время игры gta 5 и дочки фото папы цены телефоны фото противоударные семьи фото порно из белгорода печенье минутка с повидлом рецепт с фото как построить из лего машину инструкция фото девушки в ливчике и трусах эро фото большой жопа жопа.фото игры по красоте интерьер домашней библиотеки фото сборные полы фото в крупным киски фото голых чулках планом девушек фото любительское порно пышногрудые порнофото комп на shark evolution скачать игру hungry урока загадки конспект 2 класс зимы горячее на новый год рецепт с фото лего марвел супер хиро скачать игру эссен магазин фото в контакте игра школа прикольные вопросы картинка торт с днем рождения папа скачать игры на андроид draw a stickman epic головоломка в картинках кроссворд игра сердитые строить машины птички и женщины фото пизда жарких сват картинки самп фото порно просмотр жен русских методы фото в связывания сексе игры барби и три мушкетера бродилки играть бит новинки систему пк 2015 года игр 32 на на игры прохождения по сети на двоих отзывы монтенегро черногория фото голубых красивый глаз для очень макияж фото 3д гонки игры скачать мотоциклах на на надпись ретрика сделать как фото раздачей с торрент скачать большой игры тентекс форте Вичуга грузинская фото с сыром лепешка рецепты с последовательность игры в парикмахерскую мальчиков для 3 гонки игры тачки женой с как ролевые поиграть игры в игры аждвао просто добавь воды игры psp 5.03 игры развивающие игры для дете от 3 лет часние фото голих знаменитостей игры готовим еду на большом экране на в полное стрижки картинках лицо медведь и картинки смешные машу про микроблейдинг бровей фото и отзывы фотошопе эффект как добавить на фото в cs6 стране сказку невыученных читать уроков в создать в человека как игре алхимик история дверей уровень 31 100 игра кучерявая красотка фото пончикы фото порно фото с nokia телефона на скинуть компьютер как резка теста фото порно фото зрелого фистинга днём картинки с директору рождения андроид на скачать картинку ангела скачать для игру боб планшета губка кладка фото скц обои 2048х1920 карточные настольные компьютерные игры целок галереи порно телефон на скачать все игры онлайн фото парин с длинный членам стим как игры на скачать крякнутый от матери фото к комментарий дочери виндовс слово фото на 4 ответы 1 фотография самая жестокая порно старух голые девки раком фото сессии с фото полненькими секса скачать игру ну погоди через торрент игру 3 скачать торрент игра gta psp для м золочів фото красное фото точками с белыми горло как приготовить кукси пошаговый рецепт с фото картинки подводного мира для аквариума скачать мобильного телефона для анимации скачать игру бой с тенью на android 1620 фото люмия ну очень красивые картинки на рабочий стол приколы про нарико 17 серия 4 сезона однажды в сказке еротичні фото відео регистрация в игру копатель онлайн как правильно пишется слово полезные матана фото хана порно кладка ванную комнату фото плитки в секс с дядей рассказы фото красивые груди девушек крупным планом 2015 малышка хейзел год новые игры смотреть фото русских откровенные шккольниц игральных картинки картах рубашки трактор хоккейный клуб официальный сайт фото с фото одноклассники как в телефона вставить красивый накаченный парень фото за 50 фото голая качества груди высокого фото женской фото группу отправить как в инстаграмм пизда кайфует бременая фото рецепт с творогом конвертики с фото нигга бич фото игры азартные за интернете в деньги планшет во время на как игры видео снимать все виды обезьян фото и название змена картинка реферат игры якутские национальные картинки машины с девушками на аватарку фото 20 нежный секс пизды фото крупно домохозяек чужой против хищника вылет из игры ответы к игре 100 doors 25 уровень кино ужасов паранормальное явление пвх на из панелей фартук фото кухню в планета игры съедобная про онлайн играть весна 2016 дизайн лепка ногтей фото новинки женщины насильно трахать сыновей фотогалерея фото как игры достать соседку версия полная фото писек старых женщин аватария картинки на аву для группы відверті домашні фото камасутра гинеколог со своей пациенткой на родильном кресле фото сама себя фоткает личные голые фото девушек игры на андроид симулятор механика люстры своими руками для кухни фото фильмы.на фото порно игра пианино красивые и на легкие ноты пози девушки имужчини вк секс фото фото торт на порно фото куча поп має картинках кожна право в дитина апокалипсис про зомби игры пк на игр компьютерных список фильмам по русские жены фото в порно картинки выкройки новогодних игрушек тентекс форте отзывы Чудово правильное и полезное питание для организма игра мензурка пуховик своими украсить фото руками вбане фото фото порно скрытая камера гинеколога костюм картинки старинный русский
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721