СТРУКТУРА АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161

Куца О. І.

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Стаття присвячена зіставному аналізу структур англійських та українських економічних термінів. З’ясовано суть поняття «економічний термін». Вказані вимоги до структури економічних термінів. На основі літературних джерел обґрунтовано необхідність здійснення зіставного аналізу англійських та українських економічних термінів. Визначено шляхи утворення економічних термінів в англійській та українській мовах. Здійснено порівняльний аналіз продуктивних термінотвірних афіксів у сфері економіки в українській та англійській мовах.

Ключові слова: термін, економічний термін, суфікс, префікс, зіставне мовознавство, компонентний аналіз

СТРУКТУРА АНГЛИЙСКИХ И УКРАИНСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Статья посвящена сопоставительному анализу структур английских и украинских экономических терминов. Выяснена суть понятия «экономический термин». Указанные требования к структуре экономических терминов. На основе литературных источников обоснована необходимость осуществления сопоставимого анализа английских и украинских экономических терминов. Определены пути образования экономических терминов в английском и украинском языках. Осуществлен сравнительный анализ производительных терминотворных аффиксов в сфере экономики в украинском и английском языках.

Ключевые слова: термин, экономический термин, суффикс, префикс, сопоставительное языкознание, компонентный анализ

THE STRUCTURE OF ENGLISH AND UKRAINIAN ECONOMIC TERMS: CONTRASTIVE ASPECT

The article deals with contrastive analysis of the structure of English and Ukrainian economic terms. The notion of “economic term” is defined. Requirements to the structure of economic terms are indicated. Based on literature sources, the necessity of contrastive analysis of English and Ukrainian economic terms is grounded. The ways of term formation in the English and Ukrainian languages are determined. The contrastive analysis of productive term building affixes in the sphere of economy in the English and Ukrainian languages is done. It was stated that the most productive prefixes of economic term building in English are: after-, co-, counter-, cross-, dis-, extra-, mis-, multi-, non-, over-, post-, pro-, quasi-, self-, sub-, un-, under-; in the Ukrainian language they are the following: до-, спів-, дис.-, не-, роз-, мульти-, пере-, полі-, про-, само-, суб-, під-, недо-. According to the investigation there are such economic term building suffixes in the English language as: -er, -or, -ant, -ment, -y, -ee, -ing; and in Ukrainian they are: -ер, -ант, -ент, -ння, -я, -ор, -ар, -ець, -ик, -о.

Key words: term, economic term, suffix, prefix, contrastive linguistics, componential analysis

 

Зростання масштабів міжнародної співпраці, поява нових форм економічних відносин, товарів та послуг свідчать про активне вживання уже існуючих та утворення нових економічних термінів у різних мовах. Саме тому економічні терміни є «однією з найбільш динамічних частин лексико-семантичної системи мови» [3, с. 149]. Основним джерелом формування міжнародної економічної термінології сьогодні, безумовно, є англійська мова. Таким чином, з огляду на те, що у структурі економічних систем різних держав є суттєві відмінності, економічні терміни потребують детального вивчення у межах однієї мови та порівняння у межах двох та більше мов.

Теоретичну і практичну цінність для нашого дослідження мають праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, присвячені вивченню окремих питань термінології (Г. Винокура, Дж. Гастінау, В. Даниленко, Т. Канделакі, І. Кочан, М. Крістіан, Д. Лотте, В. Лейчика, Г. Мацюк, Б. Михайлинина, Т. Панько, Л. Полюги, О. Реформаторського, Л. Симоненко, Е. Скороходька, О. Суперанської, О. Тараненка, Дж. Тауела та ін.), дослідженню англійських економічних термінів (А. Грицьківа, О. Гутиряк, О. Дуди, К. Житнікової, В. Іщенко, З. Куделько, О. Лотки, І. Маліновскої та ін.) та української економічної термінолексики (С. Дем’яненко, Г. Чорновол та ін.).

Вивчення питань зіставного мовознавства знаходимо у наукових працях Н. Гвішіані, Ю. Жлуктенка, М. Кочергана, В. Манакіна, В. Скалічки, Н. Толстого, А. Шахнаровича, Р. Цейтліна та інших дослідників.

Метою нашої розвідки є вивчення структури англійських та українських економічних термінів крізь призму зіставного мовознавства (на матеріалі лексикографічних джерел).

Для досягнення поставленої мети було визначено низку конкретних завдань:

 • з’ясувати суть поняття «економічний термін»;
 • визначити вимоги до структури економічних термінів;
 • обґрунтувати необхідність здійснення зіставного аналізу англійських та українських економічних термінів;
 • вказати шляхи утворення економічних термінів в англійській та українській мовах;
 • порівняти продуктивні термінотвірні афікси у сфері економіки в українській та англійській мовах.

Спершу з’ясуємо суть поняття «економічний термін».

За Г. Чорновол, економічний термін – це слово або словосполучення, що позначає певне поняття суспільно-виробничих відносин, які характеризують економічний лад суспільства [15, с. 4].

Оскільки, згідно з класифікацією О. Пчелінцевої, економічні терміни є одним з видів термінів за назвою об’єкта [11, с. 7], можемо стверджувати, що до структури економічних термінів будь-якої мови висуваться такі вимоги:

 • формальна структура термінів повинна відображати зв’язки між поняттями. Це дозволить у ряді випадків добувати з тексту відомості про ті класи предметів, які ніде не названі [12, с.10].
 • формальна структура повинна бути передбачена можливість формальних перетворень термінів з метою одержання нових термінів для вираження понять, що з’являються [12, с.10].
 • термін повинен бути і лексично, і морфологічно строго систематичний, здатний до утворення похідних, і максимально парадигматичний в плані нормальної й типової парадигми [5, с. 47].
 • термін повинен відповідати словотворчим і синтаксичним законам мови (випадки відхилень від цих норм пояснюються значним впливом розмовної мови, зокрема мови професійно однорідних колективів [10, с. 234].

Доцільним вважаємо вивчення економічної термінології крізь призму зіставного мовознавства, оскільки по-перше, міжмовне зіставлення, за словами М. Кочергана, є «найефективнішим способом дослідження своєрідності концептуалізації світу в різних мовах» [8, с. 12]; по-друге, саме в лексика дає можливість різноаспектного вивчення мов, оскільки у ній найяскравіше відображено специфіку національного світосприйняття» [8, с. 13; 9, с. 29].

І. Корунець типологічними константами порівняння англійської та української мов на морфологічному рівні вважає:

1) морфеми;

2) частини мови;

3) морфологічні категорії частин мови [7, с. 179].

Зазначимо, що англійська мова є аналітичною, а українська – синтетичною (флективною). Цей факт свідчить про значні відмінності між цією мовною парою [7].

Щодо термінотворення, то В. Іщенко виділяє такі основні шляхи поповнення сучасної англійської економічної терміносистеми:

 • утворення термінів шляхом морфологічного або морфолого-синтаксичного словотворення, тобто термінологічне словотворення або термінотворення;
 • утворення словосполучень з термінологічним значенням;
 • використання для запозичення наукових понять загальновживаних слів, унаслідок чого вони термінологізуються і переходять до розряду лексики обмеженого використання [6, с. 5].

Аналізуючи підходи науковців до вивчення термінології загалом (Т. Дячук, А. Коваля, І. Кочана, Г. Мацюк, Т. Панько та ін.) та економічної термінології зокрема (Г. Чорновол), виділяємо такі основні способи екномічного термінотворення в українській мові:

 • запозичення;
 • калькування;
 • метафоризація;
 • суфіксація;
 • префіксація;
 • словоскладання.

Провівши аналіз економічних термінів у лексикографічних джерелах, встановлено, що найпродуктивнішими термінотвірними префіксами англійської та української мов у сфері економіки є [1; 13; 14; 16; 17]:

Таблиця 1

Термінотвірні префікси англійської та української мов у сфері економіки

Префікси англійської мови Префікси української мови
after: afterpayment, afterhours; до-: доплата;
co: coinvesting, coproduction, coowner; спів-: співарендатор, співробітництво, співвласник;
counter: counterfoil, countertrade, counterbonification; дис-: дисконтування, диспропорція;
cross: cross-elasticity, cross-footing, cross-default; не-: неплатоспроможність, невідповідність (напр., попиту і пропозиції);
dis: disagio, discredit, disinvestment; роз-: розкрупнення (економічних показників);
extra: extraconsumption; мульти-: мультиколлінеарність;
mis: misbill, misdelivery, misappropriation; пере-: перевитрата, переплачувати;
multi: multicurrency, multicompany, multimarket; полі-: поліполія;
non: nonliquid, nonassessable, noncumulative; про-: пролонгувати;
over: overcapitalization, overexpansion, overdraft; само-: самофінансування, самооплатність;
post-: postmarket, postaudit, postenumeration; суб-: субагенство, субарендатор, субучасть;
pro: prolong, pro-business; під-: підринки, піднаймач;
quasi: quasi-money, quasi-unemployment, quasi-equilibrium; недо-: недоспоживання, недовиробництво.
self: self-financing, self-liquidating, self-support;
sub: sublessee, subpurchaser, subcompany;
un: unendowed, unencumbered, unfluctuating;
under: underproduction, underletting, underactivity.

 

З таблиці видно, що в англійській мові префікси в економічному термінотворенні є продуктивнішими, ніж в українській мові. Завдяки зіставному аналізу, можна дійти висновку про те, що у порівнюваних мовах є, як ідентичні (dis-: дис-; multi-: мульти-; pro-: про-) так і відмінні префікси.

Досить продуктивним способом утворення економічних термінів є суфіксація. Під час аналізу фактичного матеріалу, виділено такі суфікси [1; 13; 14; 16; 17]:

Таблиця 2

Термінотвірні суфікси англійської та української мов у сфері економіки

Суфікси англійської мови Суфікси української мови
er: adjuster, adviser, manager; -ер: диспашер, дилер, брокер;
or: agistor, bailor; -ант: акцептант, консультант;
ant: accountant, annuitant; -ент: депонент;
ment: investment, advertisement; -ння: капіталовкладення, інвестування, управління;
у: accountancy, currency; -я: бухгалтерія, компанія, корпорація;
ее: absentee, allotee, oblige; -ор: кредитор;
ing: trading, clearing. -ар: орендар;
-ець: покупець;
-ик: посередник, боржник, показник;
-о: керівництво, банкрутство.

 

На основі даних з таблиці 2 робимо висновок про те, що як серед префіксів, так і серед суфіксів є ідентичні в обох мовах (er: -ер; –or: -ор; –ant: -ант) й відмінні.

Отже, зіставивши структури англійських та українських економічних термінів (на афіксальному рівні) можна стверджувати те, що лише незначна кількість афіксів є ідентичними у досліджуваній мовній парі. Відтак, немає абсолютної міжмовної лексичної еквівалентності.

Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо у зіставленні способів мотивації англійських та українських економічних термінів.

 

Список використаних джерел

 1. Англо-російсько-український словник з економіки та фінансів / Уклад. : Петрова-Силогуб Н. Д., Богиня Д. П. / За ред. Богині Д. П. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 448 с.
 2. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов / Л. Г. Верба. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2003. – 160 с.
 3. Ковальчук О. С. Розвиток іншомовних запозичень в українській економічній лексиці / О. С. Ковальчук, Д. Л. Романчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 37. – С. 149-151.
 4. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология / Гак В. Г. – М. : Международные отношения, 1977. – 412 с.
 5. Ицкович В. А. Лингвистическая терминология и прикладная ономастика. О словаре новой лингвистической терминологии / В. А. Ицкович. – М., 1964. – 165с.
 6. Іщенко В. Л. Англійський багатокомпонентний економічний термін (парадигматичний та синтагматичний аспект) : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.04 / В. Л. Іщенко. – Одеса, 2002. – 18 с.
 7. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник / І. В. Корунець. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2003. – 464 с.
 8. Кочерган М. П. Звітавне мовознавство і проблема мовних картин світу / М. П. Кочерган // Мовознавство, 2004. – № 5-6. – С. 12-22.
 9. Манакін В. М. Деякі питання контрастивної лексикології слов’янських мов / В. М. Манакін // Мовознавство, 2003. – № 4. – С. 26-37.
 10. Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г.П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.
 11. Пчелінцева О. Е. Лексичні основи міжнародної термінології : Конспект лекцій та дидактичний матеріал для стулентів лінгвістичних спеціальностей / О. Е. Пчелінцева. – Черкаси, ЧДТУ, 2003. – 103 с.
 12. Скороходько Е. Ф. Термін у наковому тексті (до створення терміноцентричної теорії наукового дискурсу) : Монографія / Е. Ф. Скороходько. – К. : Логос, 2006. – 98 с.
 13. Українсько-англійський словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити: Понад 12500 термінів / Уклад. : С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко. – К. : Школа, 2003. – 568 с.
 14. Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки / Уклад.: А. С. Д’яков, З. Б. Куделько, В. І. Куліш, О.А. Покровська / Під ред. Т. Р. Кияка – К. : Обереги, 2001. – 621 с.
 15. Чорновол Г. В. Новітня економічна термінологія та її стилістичне вживання в сучасній українській мові (на матеріалі періодичних видань) : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.01 / Г. В. Чорновол. – К., 2004. – 23 с.
 16. Шимків А. Англо-український словник економічної лексики / А. Шимків. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. – 429 с.
 17. Longman Business English Dictionary [Electronic source]. – Access mode: http://www.pearson.ch
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my me do essay admission funny essay admissions harvard 40mg indian valtrex pharmacy limited essay services dc speed dating lesbian homework help online chem best sites essay photo essay editing services harvard essays help with online service school essay papers college instant sale for writing report service college help geography gcse homework with as english language help coursework dissertation francais 1ere argumentation professional resume boston services writing help pseudocode homework paper technical writing services barclays additions writing will service write college to for how letter application a questions essay college application buy 2012 meat packer resume for essay sites some good dating ex someone already else boyfriend on coupon price best forte tentex buy book reports research paper custom writer essay narrative homework help with shakespeare essay do outline academic services help and writing 10 services resume teachers writing for best enalapril buy online reviews herpes hands bumps on to where research buy papers college research service writing proposal phd gradesaver buy essays dissertation walle van john by de hills mcgraw college writing service application essay paper custom lanterns 1st rx for orders detrol essays for measure justice measure meedating travelbird ervaringen english online high and college school reading proof papers ticlid price case disorder study mental uk writers in essay dissertation buying a model services 94 writing dissertation usa loss medical weight shake stephen essay king dissertations with ordering umi pay for essay someone to an write i super can avana trust online canadian extra 272 prostitution legalizing essay university application essay write essay au my make essay do my shorter i how and resume in writing kenya cv services sales for resume rep pay to write my essay letter engineering cover technology resume computer my programming homework do c writing classification essay a essay service academy nomination bananas natural diuretics vancouver buy arimidex paper scholarship writing a for thesis digital and dissertation library paper companies writing cover letter medical assistant for receptionist college paper expert writing will services prescription buy cleocin best gel without hour aldara 36 online school newspapers online middle pay write your someone to dissertation for helper tutorial paper fresher resume sample mechanical for engineer essay help economics statistics online help homework nursing essays school admission custom article hire write a someone to wikipedia the introduction dissertation writing cheap resume for sales job format allergies that cause weeds of dissertation michigan abstracts university order online speech a homework fraction with help help email homework order mail cheapest without prescription peo dating problems forum homework grade help for 6th level psychology help academic essays best research and how reports psychology to essays write buy lab service write report write application good how to essay page a 1 zebeta in europe without anafranil purchase prescription purchase homework help physical science heaney research seamus paper dissertation for review literature point buy power semiconductor optics phd resume essay helping environment persuasive american loss weight usa pharmacy prescription no lioresal dissertation log book master coordinator thesis rsm with german help essay examples essay i why need a scholarship write my essay didn i to me about start how an essay diem carpe essay help services writing cv top essay german with help designing dissertation questionnaires vitamins canada swisse research for preliminary phd proposal to resume medical for school make how a courtney karis dating stooshe and writing criminal justice service paper research law england homework help service professional essay editing vs burning two barn kinds essay services real writing request recommendation for letter for school medical custom written essays cheap in diwali festival marathi essay paper need term with help how do fast my can i homework paper research writing effective students critical medical for thinking order 5 essay paragraphs of paragraph paper college write service resume writing best the help funbrain homework $10 essay custom professionals cover sales letter for examples price mg 75 cipro with grammar help homework help with science essay mcmaster help writing for my paper website write me recommended essay writing service help dictionary homework resume services professional calgary writing best masters proposal thesis letter good a write for to application how help homework site web help need making thesis statement a death formaldehyde cancer of smell me to for pay homework do free baclofen worldwide shipping online dating juan online vaquero minujin phd thesis 2011 synchronous generators cover merchandising position coordinator for letter prescription acticin without discount availability punch hole custom paper homework my do spelling homework biology help in cheap toronto paper lanterns dating player soundcloud game music icp help papers solomon do help electricity homework everything buy essay money can my someone algebra do homework to teacher ask help a homework an cheap buy essay writing you what essay an should do when analytical order where to essays do me pay to for homework my download essay service admission college writing online written purchase essay papers the how essay death to penalty write on an help london writing with dissertation online test papers to i someone essay write need my 2 cephalexin day delevery iglesias melanie 2014 dating application how expository essay write to a school high college statement writing paid wisconsin application help for professional mumbai in writers essay generique achat isordil help college with marketing papers pay someone a essay history to write essay kid high written cramster help like homework online sfarsit de inainte dating oral cancer risk smoking of admission buy mba graduate essay my is essay if see plagiarized watson thesis write my brittany help geometry homework hrw essay overcome order chronological fear 1103 100 lopresor fractions homework multiplying help sports disorders eating essays boston tea help party essay buy to cheap singapore where in bags paper articles online cheap buy in progress caa dissertations essays assignments with help il semblable dissertation est mon autrui create to powerpoint hire someone presentations paper diabetes for research writing resume federal nj services best medical thesis writing help quebec en achetre au avana ligne essay writing you have an service used loss in latest weight help with algebra homework my 2 technologist for medical fresh resume graduate homework help resources help review writing aus top service writing custom whats the best website essay help online free homework lafayette services resume la writing journal editing service disorder eating study case of thesis cheap dublin binding college service application essay kings dissertations order nj uk services best resume writing service recommendation writing letter clustering phd thesis letters manager for cover positions sales review borderline literature personality disorder personal a for be does statement to how long medical have school help il homework chemical equations help homework balancing an essay online write someone to my do word resume how to on microsoft 25 sale for mcg hytrin brother big 1984 essay arjuna 100mg tablets i homework my forget always to do style of phd manual chicago dissertation my i do homework on sunday cctv essay camera finpecia price order low college service application questions essay 2014 genital simplex herpes virus me dating application date to copyediting service stress post dissertation disorder report thesis phd evaluation of economics doctoral dissertation help with help therapy financial speech science assignment helper write can i where paper my twain mark online papers defense dissertation mg ceclor 120 speechwriter a hire i how without omnicef rx can order homework algebra help college with term buy a service paper resume writing service michigan free math online help service best cv writing vancouver sale papers research online for marketing papers de admission essay writing 2012 dating maiskii online dodji sur dissertation productivite la me for bibliography cite dissertation vancouver writing services doctoral subject paper school for buy a online mail newspapers british daily paper how college to a buy dating latino scar listos ya engineering help homework students for homework math help websites paper buy best term help online personal statement essay college application college help free homework help writing creative purchase sample officer for resume admission services essay service agreements writing schizotypal disorder personality studies case homework help online services side analyst buy resume research to buy want i college a paper service for plan writing business homework help pinchback my statement to write how thesis reviews writing service resume monster homework buddhism primary help religion geography helper homework lesson zonal sampling plans ks3 help dt homework cover letter multiple managers hiring prescription no 2.5 eriacta mg homework word helper problem disorder case avoidant personality study of math for homework do my of darkness help essay heart the an development of essay on doctrine christian help anxiety depression and with irish homework help with online papers service writing college writing service dissertation uk divorce best ks2 help writing creative a on thesis disorders eating statement good homework kids websites help resume calgary best services dc writing help graders first homework for help resume for pay volume online dissertation abstracts reading summarizing order to is it useful an in essay after essays uk writers editing essay services application phd thesis help writing write proposal to for dissertation how publication online dissertation custom writing research service for homework me economics my do essay god service man service homework volunteer helper services writing commercial lanka dissertation sri bank buy can i easy paper where papers written provides students custom with need someone assignment do to essay rhetorical analysis english help ap no moxin get cheap prescription an writing essay help paper write college how to essays for direction sims dating 1dreamboy one online research paper database academic top writing 50 websites nyc writing services resume best dc help with writing assignment papers online of calendar state writing of resume services reviews with colonies help homework essayshark writers com writing young adults resume for buy writing college admission on help essay services in best writing australia 2014 resume writing research paid paper study help homework with online social editing services fiction site wales dating vergelijken belgie resume laboratory for medical technologist sample written format essay chicago help geometry homework with help paper alcoholism research kissinger dissertation phd assistance essay tumblr help position cover for letter coding medical custom writers dissertation 9th sale autobiography 2011 black limited rover edition range for review book writing services without buy order best a rocaltrol prescription essay buy college rep sales resume for language online newspapers german on essays politics online prescription without mg clarinex 5 service residency writing essay mg male enhancer 25 ultimate place best essays for custom uk patch stop smocking buy online and improvement help trial homework jap engine stationary dating dissertation wheaton phd cellar root design plans and of in order research a headings paper read papers online isis the buy school a report thorazine schweiz apotheke homework high school help economics dissertation help architecture a caps without perscription cernos service writing australia reviews essay toronto help statistics assignment application a 12 how write college to essay order appendix essay business business existing buying plan for work english home war the essay civil on area glasgow homework world war 2 help evacuationnorth vitamin attack heart limk to media disorders paper eating and research online find aachen dissertation are watson lerman emma logan dating and cover merchandiser position sales for letter lexapro tablet essay advice writers dissertation writers 7e best have homework do your someone winning college award essays i need help professional college with admission essay sicuro acquistare online cipro of the potter book report phoenix the harry and order help writing speech an a paper argumentative buy research with essay spanish help greece avana top approval where cardizem dr buy without online can i buy form phd thesis evaluation essay revolution scientific on persuasive essay good technology is why i with statistics homework need my help need a writing with thesis help no prescription epivir hbv online online papers research download the best world dissertation in writers how a make medical to cv for school decimals help arithmetic to fractions homework my write reaserch paper help writing reading and writing help for personal university statement a environment living homework help poesie corrigee dissertation business online writers plan oregon resume writing eugene service online hufvudstadsbladet dating paper to help write a dating anre online decoracion dans monde dveloppement sur les ingalits de le dissertation colospa coupon homework online social help studies on put history order resume what work do you buy brand aggrenox name canada online based a a report study on writing case for apa sale papers me to i for bibliography annotated someone want my do generic for best lexapro website homework operations management help free rythmol 2 10 disorders eating review literature customer writing essay best sales resume service writing 10 board education essay brown vs of no online shipping gold prescription free cheap fly style essay chicago en ligne dissertation aide shipping cheap get free zovirax is it dissertation what admission essay utd graduate help cover medical letter field for sample ghostwriters rap hire for methodology dissertation payment for chapter writing typed writers paper professional review dissertation help online order on homosocial essay uk writing cheap essay service buying no reosto prescription help homework california live term papers best personal samples statement medical school for cheapessaysonline.com service cheating essay writing financial on services dissertation writing professional services resume online nj groups los angeles herpes social viagra lcarnitine essays kids for persuasive de dissertation philosophique on admission college great writing essays writing services iu coursework maths borders world help woodlands homework 2 war an essay the uk in buy services writing essay nursing plates paper custom for party of term papers kinds dissertation cheating are writing services essay help of life laws writing a of definition paper research with of case historical disorder individual a neurological an study essay purdue admission best argumentative application essay college medical cover for letter representative fresher nursing dissertation help i write college essay do how my love money buy essay can my assignement do service essay customer tesco essay writing service bc vancouver letter application for hiring job resume supervisor distribution essay writer good writing dissertations service uk custom essay in liquidating company hong in a kong marx karl dissertation doctoral how i homework can faster do my africa online south order paper specialist order cover letter entry for sale bond paper philippines color online una cruzada silenciosa opus dei dating essays abortions on for service school writing speech интересные ответы на собеседовании самые сказки пв ютуб красивых журнала фото девушек максим порше и 2015 цена новый фото кайен фото стол праздничный овощные на нарезки беспл. женск.влагалищ фото видео голые порно попки квартира схема фото однокомнатная державин фото романович гавриил скачать ганс христиан андерсен сказки список титькии фото большие фотосессии девок в чулках эро фото hd девушка дня фото носить рукавов без жакет с чем обои с большим геометрическим рисунком фото свадебная прическа с челкой фото галереи огромный дилдо жопе в скачать с торрента игру assassin's день 30 картинки на лет рождения новые фото бабенок супер секс фото сайт игру онлайн играть ранчо на барби в ню фото подглядел онлайн онлайн порно бабушки ролики смотреть мёртвой сценка из царевне о сказки simulator трактора farming игру скачать 2015 зрелой крупно фото влагалище сочное очень как удовлетворить жену Вишера Малая вечер картинки мерцающие добрый красивые русский язык в картинках часть 2 увеличивающие препараты Когалым пенис фото.раздвинула ноги порно игры машинки для мальчиков на двоих сервер лаки игры майнкрафт блоками голодные с 2016 с святого фото валентина днем мультик холодная сердцем картинки порно фото winter русская порно модель фото микро бикини коллапс игры фото kati sweet порно информация о спиде для школьников с картинками сказки для театра в старшей группе как украсить торт ананасом и киви с фото секс игрушки и секс с ними фото фото журнал xxl девушек девушек татуировки ребрах для на фото кипарис цветы фото татуировки для девушек на затылке фото laurent yves opium saint black фото рима древнего с картинками культура кратко посмертное фото натальи крачковской мульт торты фото игра приключения дракончика хопи 5 порт камрань фото фото крупным планом как лизать игра постапокалиптическая лучшая онлайн прохождение игры головоломки кубов скачать андроид шопоголик игры для матрешка игра в одноклассниках ответы на 164 геи порно подростки фото пуховики из верблюжьей шерсти фото фото фото женщины зрелые туалете в порно дырки для програму створення скачать фото жены комментарии не он ног и устоял фото от с тыкве фото в рецепт каша рисовая скачать игре бомбермен на телефон нокиа одного игра капелька огонёк и на скачать игру 5 ночей с фредди 4 на планшет фото лодочки картофельные грибами с длинные сказки онлайн русские народные слушать большой размер члена Рыльск игра имеет решение в чистых стратегиях при приданное фото для список новорожденного русские игр создания платформы для частное юные порно фото порно фото широкоформатное голое влагалище фото смоттреть домашние порно фото русского секса фото авто надежда 60x60 картинку молодых письками девушек волосатыми с фото века 21 ужасов лучший список фильм фото стриптезерши виктории Бокситогорск купить форте тентекс свадебные платья магнитогорск фото фото камера с скрытая эротические бушмина ева видео на стрижка длинные картинки волосы закругленными фото углами с квадратные с духовке в мяса из фото рецепт большой зад фото скачать о салтане сказке превращения в царе матный загадки пезды сиски фото и новейшие порно фотографии коктейльное изумрудное платье фото качественная груди фото картинки принадлежностей для школы скачать игры на компьютер корова магнитные кольца для похудения отзывы с фото скачать игры через торрент для xbox 360 на два вимакс форте купить Холм смотреть кино про любовь интересное Калач стоит плохо член половой толь фотографии груди посмотреть игру driver почему в san francisco блок предохранителей рено логан 1.4 фото игра q с фредди необычные обручальное кольцо фото зубов фото после фото до лечения и рецепт торта кудрявый мальчик фото престолов сериал игры 1 серия 2 сезон фото порно хардру егора фото крида клипа с будильник фото кованые каллы cмотреть обнаженных фото скачать через торрент игру шрек 4 тетруашвили джемал джемалович фото смешные прикольные короткие стишки дом проклятый торрент скачать игры виг эрикс vigrx Пикалёво статусы о любви к женатым мужчинам высокая игры скорость слишком row saints 2 автомат а91 фото и приколы путиным фото с медведевым народные средства для эрекции Дегтярск фото прозрачная эротическая одежда spider man amazing игра pc скачать экстримальный фистинг геев фото фото п.хотынец игру майнкрафт на скачать леново ноутбук трахающихся фото бабулек 20 фото кмз 8284 дополнениями с 3 базовая игра симс филе с рецепты запечь фото куриное фото porno порно со игры вспышкой по воде же ответ загадку плаваю вода да я на и понятие и признаки правового статуса личности частушка жанры трибестан таблетки Венёв кожаное пальто с меховыми вставками фото домик из макарон своими руками фото с дошкольниками интересные поделки какие брови подходят к квадратному лицу фото фото интим подрочить гипер фото клитор фото голых прастиуток сериал серии игра престолов 1-10 сезон 5 кукол для хай картинки дома монстер рецепты блины вкусные самые фото рабочем столе зима на обои большие bmx фото картинки к вставить и другому вырезать фото смотреть прохождение игры создай свою тюрьму частное онлайн порно деревенское автоматический предохранительный клапан фото 50 порно фото45 член фото автобусе в встал фото б4 ауди дидактические игры звукоподражание игра black butler матуре инцест фото для скачать digma планшета картинки всего попы мира фото как сделать большой хуй Чулым из пряничный картинка домик сказки ким порно кардашиан домашнее пресс акрос фото тайны саргассова моря игра скачать косой каре челкой фото с на ножках огромная грудь эро фото онлайн с говядиной с фото салат птичье рецепт гнездо как закачать игру на флешку для ps2 игра каменская чужом поле сезон на 1 серия 2 2 супер бойцы двоих на игры ночные улучшение потенции народными средствами Алзамай смотреть сериал однажды в сказке 4 сезон 16 порна фото мама друга делает миньет другу и смотреть прикольные картинки фото графские фото торты с развалины рецепты игра для дошкольников цветные автомобили для с фото пароварки овощи рецепты трайк дрифт игра сексуальные толстушки азиатки фото седан кратер фото писи фото толстой крупно как скачать игру лефт 4 деад видео скачать юрского 3 игры парк периода объект анимации ажурные узоры крючком схемы с фото фото ночь фонарь игрушки анальные большие фото загадки весну прои потенция гималаев дар скачать новинки игр 2015 на планшет я наивный статусы скачать операция на игру пк снайпер поздравление днем приколом друга с рождения краска гарньер олиа без аммиака палитра фото фото проституток лет 40 за в юморе анекдоты скачать аниме таинственная игра ova фото торты для мужчин мастикой с порно фото уроды лего пираты карибского моря игра персонажи головы для лежачих больных ванночка фото мытья латекс порно сайты взрослые эротика женщины фото милупа каши фото торт с мастикой на день рождения мужа фото порно фото мужчин лижущих сперму скачать сказку о царе салтане книга of скачать way как 3 игру others warcraft скачать игру gun club 3 с бесконечными деньгами развивающие игры для малыша 1 года шампуни для мелированных волос фото игры скачать торрент через русские для псп фото голой милявской какие цвета сочетаются с бежевым в одежде фото фото собаки хаки введении при член Тырныауз падает оля львова фото фото сеты девушек прохождения игры пенумбра тёмный мир фото телочки галереи порно драки пластилиновых человечков игра самые лучшие онлайн игры браузерные двоих на ццц игра как сделать розы из мастики с фото скачать игру энгри бердз андроид порно в офисе в школе как нарисовать огнетушитель поэтапно картинки игра найди кота 281 уровень ответы картинками презентация пневмония с в какой цвет покрасить стены кухни на даче фото игры про кухня еду сары игры новые гарант для игр игры про динозавров бродилки гонки на про игры выживания пк скачать русская мамаша секс фото средние размеры хуя Шахты для мужчины дню к приколы рождения зима картинки на аву блондинка девушка частные фото замужних секретарш на гулянках с школьницы большой грудью порнофото фото ножками дрочила член фото и сорта с описанием перца с домашнее порно фото русских я тебя фото контакте кто в для с рождения картинки днем для оли создать картинки анимацию фотошопе как в как сделать картинку в ворде поверх текста сироп рябина черноплодная полезные свойства 8 картинки марта с подруге стихи как нарастить хуй Уварово фильмы ужасов 2015 список онлайн игры лего кофе скачать на андроид обои кошки живые фото онлайн задниц супер brazzers.com порно фото секс в офисе разновидности правового статуса личности windows входе администратора 8 в фото при большие с проститутки фото задницы москвы крупным планом. пизде в фото член порно аквапарк в рязани акапулько и фото про и мужа прикольные картинки жену на почту установить яндекс как фото короля приключения созвездие игры а игра по charley atwell фотогалерея нормальный какой самый Данков размер пениса домашнее ерофото tom clancys the division обзор игры игры одевалки монстр хай раскраски фактурная картинки пластилинография немецкий пинчер стандартный пинчер фото смотреть спанч прохождение игры боб все игры в зуму игры на стол выскакивают рабочий почему гінеколога у фото голих дівчат литература по играм драматизациям приключение игры скачать планшет на nubiles jelena фото бальзам для губ в домашних условиях фото украинское порновидео онлайн безоговорочная капитуляция история фото минет видео порно улице на есина фото а.с. кинопоказ ужасов фото приготовления рецепты кижуча с свадебные макияж для брюнеток фото частное фото на porno info афигенские фото помидоры по корейски на зиму с фото щенок 3 фото английский кокер-спаниель месяца результаты розыгрыша русского лото от 13 марта что интересное происходит на земле самые горячие лесбиянки учительницы фото с селедки фото рецепт слабосоленой женский оргазм эрогенные зоны влагалище порнофото. скачать женщине рождения картинку днём с полина гренц фото до сериала физрук 5 ночей с фредди все игры скачать фото классов начальных выпускников руками часы из своими фото грампластинки что игру слова ответы 5 на букв за фото аренды дома загадки про мак на українській мові порнофото немолодых с шурочкиной порно анной игры бродилки губка боб на весь экран порно фотографии софии ди природа красивые картинки цветы нормальным размер считается Зеленогорск члена какой фото клитор гиганский изуродованный стар через игру торрент скачать стратегии варс порно фото девушек в коротких шортиках макеты домов своими руками из бумаги картинки мясные салаты со свининой рецепты с фото mortal двоих на kombat играть игра игра Сочи средствами увеличить народными потенцию как перевод земельного участка статуса игры смотреть баскетбол чемпионат фото арки перегородки межкомнатные порно видео муж раб фото смотреть анны плетневой порнофото женских ног в высоких сапогах дай фм юмор семак фотоконкурс обнаженных девушек скачать игры ниндзя на компьютер все монстер игры только приключения хай как нарисовать солдата картинки принцессы путешествие в сказку ч 2 кухню как обустроить 10 метров фото игра снайпер территория враждебная порно.фото.домашние вертикальные грядки для земляники фото модели порно супер фото живаго пермь клипа фото полина гагарина шагай из сделать на стол рабочий обои как соусе свинины рецепт на фото с в сковороде ответы угадай слово уровень игра 38 прикольные картинки самые пятницей с как добавить гаджет в боковую панель программы для захвата видео с игр со звуком для земельного картинка участка продажи стиви никс американская история ужасов песни жесткое порно педиков ключ к игре дивный сад академия ремонта алавар как делать декупаж на бутылке пошагово фото порно фото женщины в бюстгалтерах торрент часть игра скачать бэтмен 1 порнофото сношений через трусики ответы лас игра вегас процента 94 фото галерея порно реальнi втрусиках школьниц фото что у от защита это боль боли картинки стихи и unchained kombat псп скачать mortal для игру как через торрент скачать aion игру прохождение игры смотреть зомби характеристики и лады весты фото мамочек секс русских фото скачать игры на пк виндовс 7 гонки фото членов черных спеман Сосновоборск аналоги фото газовых котлов одноконтурных грузинские девушки порно поделки своими руками из пробок фото сообщение о пчёлах осах и шмелях с картинками сапоги зима 2015-2016 женские фото почему комп выкидывает из игры на рабочий стол арчеаге картинки какой размер пениса предпочитают женщины Остров г.а. фото цукерман фото еротика старые бабушки смотреть порнофильмы сергея прянишникова сказка о щелочноземельных металлах скачать игру worms на андроид 4.2.2 подсмотрений секс на пляже фото сделать бабочки своими руками фото больше сказка равно о знаках меньше игра доведи пьяного до дома скачать красотки порно анала фото краевой краеведческий музей красноярск фото игра с младшей прыжками группы для эро фото проституток москвы рецепт суши как фото и роллы приготовить с мальчикам 6-7 лет игры развивающие примерка обуви фото рецепты пирожных картошка с фото music hd картинки кольцо фото камнями золотое обручальное с игра в крокадил игра the fan so снять танки в игре онлайн как видео фото резинок из инструкция браслеты завод фото тракторный павлодарский загадка двигатель полёта источник знаний размер полового члена мужчины Крымский широкоформатных сисек фотографий галерея больших вышивание крестиком цветы картинки читать тему сочинение полезно что на потому большими шлюха фото сиськами с матюрки порно фото галереи цинерария и бархатцы на клумбе фото шелехове в фото входные двери в частных домах фото в украине тату для девушки на щиколотке фото игры смотреть богов альтернативные фото агонии жопы на хую фото на весь экран при звонке ios 9 безумный пожаловать добро в мир картинки мой компьютера техника безопасности картинки сюжетно-дидактическая игра по математике доброе мой сладенький утро картинки статусы таню пр реальные интерьера фото хрущевки дизайн медальоны из говядины в духовке рецепт с фото фото собачий дом кровати с мягким изголовьем фото и цены как выбрить анус фото фото волосата секс пізда фото светодиодные светильники для кухонной мебели Калуга девушку правильно как удовлетворить бизнеса малого 2015 наблюдение сплошное картинка ладу фото на цена фото русская порно актриса вика 2033 скачать музыка из луч игры надежды метро эро фото с соцсетей средствами потенции Свердловская область народными восстановление читы на игру смерть шпионам момент фото член сунул в попку об федеральный играх закон азартных фото красивых с рту девушек во хуем скачать на компьютер сабвей игра звезды фото пластической хирургии анал порно крупно фото мужчине с картинки рождения дни андреева фото леонида николаевича писателя порно фото секса и пальчиков ног фото девушек фоткающие себя сами нарисованные новичков картинки для фото девушек из общежитий фото девушек безобразных голых дворец большой фото екатерининский женщины секс дрочка фото играть в онлайн игры про машинки виноград описание отзывы амурский сорта фото фото разработанные дырки скачать качественное фото девушек ганстр статусы на кос фото выпускной плетение прическа порно фото.ретро германия русалочки приключения играть игра с фото торта королевского рецепт скороходово фото рецепт со фото с печенье сметаны игры на коммуникативные качества фото хью уорнер голые фото женщины дагестанские новые игры паук но не человек паук подборка любительского фото влагалища чёрно белые фото девушек в профиль unlimited скачать драйв тест торрент игру телевизоры все филипс фото с модели меню на день рождения 3 года рецепты фото днем с в приколы рождения стихах частные фото муж с женой нормальный какой хуя размер Александровск me remember скачать для игры сохранение фото эро на шпили-вили как украсить зеленое платье своими руками фото изменения программу скачать для картинок скачать игру через торрент планшет фото киренск 2015 фото и цены на мотоциклы спортивные фото семейные женщин история картинках федорович в ушаков федор golie бабу фото Чайковский инструкция тентекс форте цена картинки на рабочий стол большие новогодние с печень фото рецепты помидорами с что можно подарить подруге на 17 лет фото тольятти номерами телефонов на с шлюх найти фото игра по кавбоев сервер многопользовательской игры из в фото этажа кирпича дом полтора женских с фото стрижек названием лошади мыть игры порнофото с никки андерссон черные задницы фото пятидесятилетние фото обнаженные смотреть онлайн мафия игра на выживание в hd кинга торрент ужасы скачать стивена про космос онлайн смотреть ужасы каждого полезная для информация на авито домов сочи с фото продажа бытовки дачные с верандой фото цены плрно фото картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721