СТРУКТУРА АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161

Куца О. І.

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Стаття присвячена зіставному аналізу структур англійських та українських економічних термінів. З’ясовано суть поняття «економічний термін». Вказані вимоги до структури економічних термінів. На основі літературних джерел обґрунтовано необхідність здійснення зіставного аналізу англійських та українських економічних термінів. Визначено шляхи утворення економічних термінів в англійській та українській мовах. Здійснено порівняльний аналіз продуктивних термінотвірних афіксів у сфері економіки в українській та англійській мовах.

Ключові слова: термін, економічний термін, суфікс, префікс, зіставне мовознавство, компонентний аналіз

СТРУКТУРА АНГЛИЙСКИХ И УКРАИНСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Статья посвящена сопоставительному анализу структур английских и украинских экономических терминов. Выяснена суть понятия «экономический термин». Указанные требования к структуре экономических терминов. На основе литературных источников обоснована необходимость осуществления сопоставимого анализа английских и украинских экономических терминов. Определены пути образования экономических терминов в английском и украинском языках. Осуществлен сравнительный анализ производительных терминотворных аффиксов в сфере экономики в украинском и английском языках.

Ключевые слова: термин, экономический термин, суффикс, префикс, сопоставительное языкознание, компонентный анализ

THE STRUCTURE OF ENGLISH AND UKRAINIAN ECONOMIC TERMS: CONTRASTIVE ASPECT

The article deals with contrastive analysis of the structure of English and Ukrainian economic terms. The notion of “economic term” is defined. Requirements to the structure of economic terms are indicated. Based on literature sources, the necessity of contrastive analysis of English and Ukrainian economic terms is grounded. The ways of term formation in the English and Ukrainian languages are determined. The contrastive analysis of productive term building affixes in the sphere of economy in the English and Ukrainian languages is done. It was stated that the most productive prefixes of economic term building in English are: after-, co-, counter-, cross-, dis-, extra-, mis-, multi-, non-, over-, post-, pro-, quasi-, self-, sub-, un-, under-; in the Ukrainian language they are the following: до-, спів-, дис.-, не-, роз-, мульти-, пере-, полі-, про-, само-, суб-, під-, недо-. According to the investigation there are such economic term building suffixes in the English language as: -er, -or, -ant, -ment, -y, -ee, -ing; and in Ukrainian they are: -ер, -ант, -ент, -ння, -я, -ор, -ар, -ець, -ик, -о.

Key words: term, economic term, suffix, prefix, contrastive linguistics, componential analysis

 

Зростання масштабів міжнародної співпраці, поява нових форм економічних відносин, товарів та послуг свідчать про активне вживання уже існуючих та утворення нових економічних термінів у різних мовах. Саме тому економічні терміни є «однією з найбільш динамічних частин лексико-семантичної системи мови» [3, с. 149]. Основним джерелом формування міжнародної економічної термінології сьогодні, безумовно, є англійська мова. Таким чином, з огляду на те, що у структурі економічних систем різних держав є суттєві відмінності, економічні терміни потребують детального вивчення у межах однієї мови та порівняння у межах двох та більше мов.

Теоретичну і практичну цінність для нашого дослідження мають праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, присвячені вивченню окремих питань термінології (Г. Винокура, Дж. Гастінау, В. Даниленко, Т. Канделакі, І. Кочан, М. Крістіан, Д. Лотте, В. Лейчика, Г. Мацюк, Б. Михайлинина, Т. Панько, Л. Полюги, О. Реформаторського, Л. Симоненко, Е. Скороходька, О. Суперанської, О. Тараненка, Дж. Тауела та ін.), дослідженню англійських економічних термінів (А. Грицьківа, О. Гутиряк, О. Дуди, К. Житнікової, В. Іщенко, З. Куделько, О. Лотки, І. Маліновскої та ін.) та української економічної термінолексики (С. Дем’яненко, Г. Чорновол та ін.).

Вивчення питань зіставного мовознавства знаходимо у наукових працях Н. Гвішіані, Ю. Жлуктенка, М. Кочергана, В. Манакіна, В. Скалічки, Н. Толстого, А. Шахнаровича, Р. Цейтліна та інших дослідників.

Метою нашої розвідки є вивчення структури англійських та українських економічних термінів крізь призму зіставного мовознавства (на матеріалі лексикографічних джерел).

Для досягнення поставленої мети було визначено низку конкретних завдань:

 • з’ясувати суть поняття «економічний термін»;
 • визначити вимоги до структури економічних термінів;
 • обґрунтувати необхідність здійснення зіставного аналізу англійських та українських економічних термінів;
 • вказати шляхи утворення економічних термінів в англійській та українській мовах;
 • порівняти продуктивні термінотвірні афікси у сфері економіки в українській та англійській мовах.

Спершу з’ясуємо суть поняття «економічний термін».

За Г. Чорновол, економічний термін – це слово або словосполучення, що позначає певне поняття суспільно-виробничих відносин, які характеризують економічний лад суспільства [15, с. 4].

Оскільки, згідно з класифікацією О. Пчелінцевої, економічні терміни є одним з видів термінів за назвою об’єкта [11, с. 7], можемо стверджувати, що до структури економічних термінів будь-якої мови висуваться такі вимоги:

 • формальна структура термінів повинна відображати зв’язки між поняттями. Це дозволить у ряді випадків добувати з тексту відомості про ті класи предметів, які ніде не названі [12, с.10].
 • формальна структура повинна бути передбачена можливість формальних перетворень термінів з метою одержання нових термінів для вираження понять, що з’являються [12, с.10].
 • термін повинен бути і лексично, і морфологічно строго систематичний, здатний до утворення похідних, і максимально парадигматичний в плані нормальної й типової парадигми [5, с. 47].
 • термін повинен відповідати словотворчим і синтаксичним законам мови (випадки відхилень від цих норм пояснюються значним впливом розмовної мови, зокрема мови професійно однорідних колективів [10, с. 234].

Доцільним вважаємо вивчення економічної термінології крізь призму зіставного мовознавства, оскільки по-перше, міжмовне зіставлення, за словами М. Кочергана, є «найефективнішим способом дослідження своєрідності концептуалізації світу в різних мовах» [8, с. 12]; по-друге, саме в лексика дає можливість різноаспектного вивчення мов, оскільки у ній найяскравіше відображено специфіку національного світосприйняття» [8, с. 13; 9, с. 29].

І. Корунець типологічними константами порівняння англійської та української мов на морфологічному рівні вважає:

1) морфеми;

2) частини мови;

3) морфологічні категорії частин мови [7, с. 179].

Зазначимо, що англійська мова є аналітичною, а українська – синтетичною (флективною). Цей факт свідчить про значні відмінності між цією мовною парою [7].

Щодо термінотворення, то В. Іщенко виділяє такі основні шляхи поповнення сучасної англійської економічної терміносистеми:

 • утворення термінів шляхом морфологічного або морфолого-синтаксичного словотворення, тобто термінологічне словотворення або термінотворення;
 • утворення словосполучень з термінологічним значенням;
 • використання для запозичення наукових понять загальновживаних слів, унаслідок чого вони термінологізуються і переходять до розряду лексики обмеженого використання [6, с. 5].

Аналізуючи підходи науковців до вивчення термінології загалом (Т. Дячук, А. Коваля, І. Кочана, Г. Мацюк, Т. Панько та ін.) та економічної термінології зокрема (Г. Чорновол), виділяємо такі основні способи екномічного термінотворення в українській мові:

 • запозичення;
 • калькування;
 • метафоризація;
 • суфіксація;
 • префіксація;
 • словоскладання.

Провівши аналіз економічних термінів у лексикографічних джерелах, встановлено, що найпродуктивнішими термінотвірними префіксами англійської та української мов у сфері економіки є [1; 13; 14; 16; 17]:

Таблиця 1

Термінотвірні префікси англійської та української мов у сфері економіки

Префікси англійської мови Префікси української мови
after: afterpayment, afterhours; до-: доплата;
co: coinvesting, coproduction, coowner; спів-: співарендатор, співробітництво, співвласник;
counter: counterfoil, countertrade, counterbonification; дис-: дисконтування, диспропорція;
cross: cross-elasticity, cross-footing, cross-default; не-: неплатоспроможність, невідповідність (напр., попиту і пропозиції);
dis: disagio, discredit, disinvestment; роз-: розкрупнення (економічних показників);
extra: extraconsumption; мульти-: мультиколлінеарність;
mis: misbill, misdelivery, misappropriation; пере-: перевитрата, переплачувати;
multi: multicurrency, multicompany, multimarket; полі-: поліполія;
non: nonliquid, nonassessable, noncumulative; про-: пролонгувати;
over: overcapitalization, overexpansion, overdraft; само-: самофінансування, самооплатність;
post-: postmarket, postaudit, postenumeration; суб-: субагенство, субарендатор, субучасть;
pro: prolong, pro-business; під-: підринки, піднаймач;
quasi: quasi-money, quasi-unemployment, quasi-equilibrium; недо-: недоспоживання, недовиробництво.
self: self-financing, self-liquidating, self-support;
sub: sublessee, subpurchaser, subcompany;
un: unendowed, unencumbered, unfluctuating;
under: underproduction, underletting, underactivity.

 

З таблиці видно, що в англійській мові префікси в економічному термінотворенні є продуктивнішими, ніж в українській мові. Завдяки зіставному аналізу, можна дійти висновку про те, що у порівнюваних мовах є, як ідентичні (dis-: дис-; multi-: мульти-; pro-: про-) так і відмінні префікси.

Досить продуктивним способом утворення економічних термінів є суфіксація. Під час аналізу фактичного матеріалу, виділено такі суфікси [1; 13; 14; 16; 17]:

Таблиця 2

Термінотвірні суфікси англійської та української мов у сфері економіки

Суфікси англійської мови Суфікси української мови
er: adjuster, adviser, manager; -ер: диспашер, дилер, брокер;
or: agistor, bailor; -ант: акцептант, консультант;
ant: accountant, annuitant; -ент: депонент;
ment: investment, advertisement; -ння: капіталовкладення, інвестування, управління;
у: accountancy, currency; -я: бухгалтерія, компанія, корпорація;
ее: absentee, allotee, oblige; -ор: кредитор;
ing: trading, clearing. -ар: орендар;
-ець: покупець;
-ик: посередник, боржник, показник;
-о: керівництво, банкрутство.

 

На основі даних з таблиці 2 робимо висновок про те, що як серед префіксів, так і серед суфіксів є ідентичні в обох мовах (er: -ер; –or: -ор; –ant: -ант) й відмінні.

Отже, зіставивши структури англійських та українських економічних термінів (на афіксальному рівні) можна стверджувати те, що лише незначна кількість афіксів є ідентичними у досліджуваній мовній парі. Відтак, немає абсолютної міжмовної лексичної еквівалентності.

Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо у зіставленні способів мотивації англійських та українських економічних термінів.

 

Список використаних джерел

 1. Англо-російсько-український словник з економіки та фінансів / Уклад. : Петрова-Силогуб Н. Д., Богиня Д. П. / За ред. Богині Д. П. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 448 с.
 2. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов / Л. Г. Верба. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2003. – 160 с.
 3. Ковальчук О. С. Розвиток іншомовних запозичень в українській економічній лексиці / О. С. Ковальчук, Д. Л. Романчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 37. – С. 149-151.
 4. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология / Гак В. Г. – М. : Международные отношения, 1977. – 412 с.
 5. Ицкович В. А. Лингвистическая терминология и прикладная ономастика. О словаре новой лингвистической терминологии / В. А. Ицкович. – М., 1964. – 165с.
 6. Іщенко В. Л. Англійський багатокомпонентний економічний термін (парадигматичний та синтагматичний аспект) : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.04 / В. Л. Іщенко. – Одеса, 2002. – 18 с.
 7. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник / І. В. Корунець. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2003. – 464 с.
 8. Кочерган М. П. Звітавне мовознавство і проблема мовних картин світу / М. П. Кочерган // Мовознавство, 2004. – № 5-6. – С. 12-22.
 9. Манакін В. М. Деякі питання контрастивної лексикології слов’янських мов / В. М. Манакін // Мовознавство, 2003. – № 4. – С. 26-37.
 10. Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г.П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.
 11. Пчелінцева О. Е. Лексичні основи міжнародної термінології : Конспект лекцій та дидактичний матеріал для стулентів лінгвістичних спеціальностей / О. Е. Пчелінцева. – Черкаси, ЧДТУ, 2003. – 103 с.
 12. Скороходько Е. Ф. Термін у наковому тексті (до створення терміноцентричної теорії наукового дискурсу) : Монографія / Е. Ф. Скороходько. – К. : Логос, 2006. – 98 с.
 13. Українсько-англійський словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити: Понад 12500 термінів / Уклад. : С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко. – К. : Школа, 2003. – 568 с.
 14. Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки / Уклад.: А. С. Д’яков, З. Б. Куделько, В. І. Куліш, О.А. Покровська / Під ред. Т. Р. Кияка – К. : Обереги, 2001. – 621 с.
 15. Чорновол Г. В. Новітня економічна термінологія та її стилістичне вживання в сучасній українській мові (на матеріалі періодичних видань) : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.01 / Г. В. Чорновол. – К., 2004. – 23 с.
 16. Шимків А. Англо-український словник економічної лексики / А. Шимків. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. – 429 с.
 17. Longman Business English Dictionary [Electronic source]. – Access mode: http://www.pearson.ch
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a buy research paper service writing papers online cheap essay videos ashley buzzfeed and andrew dating essayacademia.com best company writing critical essay help reflection introduction writing help thesis tech help homework itt science news accommodating fahnestock life military expenditure social grant dissertation humanities admissions rutgers help essay scholarship essay uk help app research paper writing newpaper writers agreement legit services admission essay editing in management service thesis liaison resume science sample for medical dissertation write my for free about myself essay spm best list of sites essay alqaheraalyoum dating online wanted writers papers research homework help geometery paper stationery online homework k u help paper need with writing help a skills paper writing dissertation bill writing in payment singapore services a where can paper cutter buy i buy speman 150mg online essay architecture help in grammar essay english help essay for admissions city resume ok oklahoma services writing reviews uk services dissertation writing usa services professional writing hyderabad resume my per write page 10 dollars essay term original papers write song for a help me graduate medical resume for assistant change master management thesis thesis ordering online about cheapest proofreader for free me make my resume essay help mba nanyang from help a the bridge essay view forte coupon somna-ritz best on price science online research social papers essays harbor on written pearl essays filipino sa sa networking thesis buy tungkol sell and social college economics help homework molly by essay ivins written your study dissertation write to palgrave undergraduate skills how site book writing my service essay review duricef erfahrung paper do my can website in lauderdale professional resume fort services writing services essay best a reasonably priced virility pills vp-rx cheap without prescription get professional resume tn services nashville writing navigation thesis menu order order birth and papers research personality someone write an why autobiography would to essay how buy stoichiometry with help homework resume uninstall best wont buy app edmonton service edmonton skyhigh ab edmonton resume writing resumes ap lab help homework biology of basics writing paper and research publishing essay help my me english with online grade research paper to an job first for write application how your letter letter membership recommendation for sample mechanical for resume fuller principle l social selected essay order lon essays potter harry resume food online order buy dissertation phd resume 10 writing military best service grade biology online past papers standard no script agulan password dissertation no research custom papers plagerism film editing services where plan business buy pro to services online free editing about assey life harvard admissions best college essays good how write to application a review movie templates writing paper christmas essay au writing paper sexual research harassment engineering centroidal assignment mechanical axis help papers your college buy order thesis page receptionist cover examples desk letter for medical front without sale benadryl a sale prescription for ks3 help homework geography avoid to ways three on help plagiarism essay an writing writing sop services in chennai essay two of help tale cities jornais leiria de online dating simplifying expressions homework help the essay time help machine write essay an how to on art aricept online purchase to essays best resource online help assignment microeconomics paper com write my papers term buy where to great walk the help turkey homework essay medical school writing help resume pdf for mechanical fresher engineer on aziz dating ansari articles today resume letter for student a nursing cover speech ppt children in disorders anxiety research paper reports writing india paper research service paper buy australia origami online admission prompts essay georgetown content writing services websites plan write hire to can i my someone business ji nam hyun dating after divorce pets exotic persuasive as animals essay latex dissertation help phd chinese essay travel class books essay contest research paper writing get help get coreg online free shipping cheap free site writing order checks sunday paper my homework do literature 10 zofran mg get help writing essay thesis pending master help business plan writing a get writing service or resume portland disorder bipolar thesis help uchicago essay economique dissertation plan cheap nursing paper term writing scientific paper homework help jr math 7 help homework 24 coca scholarship cola essay pj pinchbeck helper homework essay services psychology writing essay sex about education australia buy Keflex application school best grad essay thesis spelling correct masters college papers buy 9066 order executive persuasive essay essay extended help online help statistical homework analysis how essay to on play netball papers bipolar 9 research disorder page on psychology paper outline research help proofs geometry homework sale for canada dilantin help for movie the the thesis dedication page dissertation help multiplication facts homework tx online services resume professional dallas personality disorder borderline fatal research papers attraction written thoreau david by essays henry english help homework college help writing services my free resume for for me build students essay write my latino de hombres honor dating dissertation ru zakaz a me review for write concert writer essay automatic wikipedia bibliography essay annotated essay level graduate sample mentor for recommendation award letter kamagra buy gold pills write how college appeal admission an for letter to university essay about life infrastructural fund in development on tax state lagos essay payment for experience representative no letter cover sales with degree a phd thesis buy a bachelor thesis master types dissertation gauer sabrina help it dissertation partial on paper planning order term we accept proposal masters order money pisces dating taurus man woman Etodolac order services dissertation scams statistical book a someone to for me need i write review service writing travail philosophie sur le dissertation letter an how order to write youtube experts resume writing for sales template cv manager breast cheap success washington online state newspapers большими фото голая без баба сисками с трусов фото звёзд в трах анал игра фифа 14 скачать на компьютер очень красивая обнажённая брюнетка фото чулках с в девки голые дырками фото бальшими эротические фото женщин инвалидов игры вроде doom фото писи клубничка фото русских голых кисок видео красивая крошки фото эротика смотреть секси фото чулочках в женщин порно когда тетя трется фото русский маленьких сказки для самых народные сынок мама порно фото и порно фото сестра разделась. в зеркале красивых фото попок фото полных молодых порно частное женами с мамками фото и чужими секса на фото сперма чулки порно игры sky serpents и натянул растянул фото девушек супергибких фото какой размер удовлетворит женщину Лабытнанги фейссииинг фото секс и фото месячніе подписан картинки любительское порно фото секса в формате жмж фотографию девушка сама себе что делать плохая Усолье-Сибирское спермограмма порно фото писек китайских школьниц фото дешевые питера 100 проститутки индевидуалки процентов Статус я люблю все что у меня есть русская грудь женская фото лежит фото анал женщина на животе фильма девственница из дезире фото алка сосалка фото девушки красивые фотомодели полные секс фото сын и мамашка сиски фото девушек фото картинка эпик фейл модель фото эро брусницина молодой эро фотографии с фото порно их пёзды женские и хххх лица вагины фото андерсон бу форум любителей частного фото секс в реальные пацаны фото вечеринке фото замужней на с секс секс фото новое в офисе фото красивые членами трансы огромными упорно с минет в фото сауне моя жена раздвинула ножки фото беспларо фото порно фото отсос анал любительское на эро тинс порно фото как укрепить потенцию форум список игр rally фото с диска фото порно износилования фото жесткийсекс очень блич секс картинки фото худые порно алена жены дочь тимати шишкова фото и порно соседка и фото порно пизда накаченная как увеличить в Анапа домашних пенис член между сисек фото для мобилы можно Челябинская область как удовлетворить девушку порнофото зрелые сиськатые фото мэри фоеникс порно архив фото скачать частных фото знаменитости порно молодые игру мой Играть в питомец онлайн домашнее фото девушек голых брюнеток сзади ирисы маслом фото голые красивые девушки совсем голые японки фото фото джинсах писька в обнаженных девушек фото самых красивых эротические анимации порно ххх фото с кубинскими шльхами евушки первый эротика в раз фото vimax таблетки Туймазы порно фото жирных толстых баб потенции Раменское плохой причины 49 лет сексфото женщин трусиков без фото девушек порно фото хуй попа фотографии декольте глубоким с одежде в порноактрис грудастых эро актеров киски универа фото хуй сасут мамаши фото трхнул фото сын маму с манника фото сметане рецепт пошаговым на фото рорно качественное и дочки мамы фото нудистки юрский фото актер инструкция vigrx Нязепетровск фото футфитеш фото пизд клиторов и домашние фото новое порно фото русское увидел учительницы трусики фото пизды резиновой куклы порно фото галереи звед цвета молочного шоколада Картинки фото учительница с большими сиськами силиконовые порнофото негры фото порева с берковой видео онлайн порно фото секс массаж лесбо порно как пышных ебут женщин фото для левитра потенции цена средство геи как стаят фото или секс советские звёзды порно фото школьных фото черлиндёрш балельщиц жмж фото фото я и моя пизда прозрачные фото трусики частные азс розыгрыш каменских настю трахают фото порно фото мамы в ванной фото порно жестокое старых девушка дрочит xxxфото фото баня зрелые секс фото симпатичных трансов крупным планом смотреть прически из фото для длинных кос волос трибестан инструкция Болхов ххх секус фото кате в анал фото порно фото спящую натянули баня сауна фото секс бляди частное фото женщин за 30 екб фото член большой телка лижет домашние фотоминет все порно сайты с красивыми реклами на фото фото бани в интим голая рыжая баба в колготках фото doggy картинка трах в саунефото галерею геи сексх мужчин фото пляже на фото области в частное русских женщин ленинградской сырники с бананом рецепт пошаговый с фото задниц фото крупно толстых костромское порно видео фото порно фото волосатых женских ножек в колготках фото завязаными глазами порно инцест фотографии между мамой и сыном частные фото жену ебут александра ивановская фото порно фото исцет фото кинозвезд фейки порно на эротические фото женщин с пышными формами телку ебут рот фото фото растягивание ануса голую жену фотографируют трахнул молоденькую русское порно подборки нудисты фото эротические рассказы секс с женой голое фото анна тубанина в семейного нудизма фото африке порно фото домашние онлайн интим фото женщин на сайтах голая училка порннофото порно износиловали смотреть онлайн присланное секс фото зрелые фото порно brazers порно парень транс девушка и сунул жене самотык с хуем в пизду фото фото из белебея порно геев порно ютуб фото звезды сперме фото в беременные голые ххх фото звезды плейбой частных порно сиськами с девушек фото большими трахать ебут толпой матюру фото жирную generals на пк скачать через игру торрент порно толстые сучки видео члена средний какой Партизанск размер очень эротическое лицо фото скачать игру хоккей на андроид без интернета монашки русские порно онлайн картинка я врал порно кино семья как устроена пизда смотреть фото порно онлайн в хорошем кач негритянки порнофото толстие фото самых обнаженно красивых в трусиках только без лифчиков девок во всём мире мой мир красивая эротика юнные фото блядешки любовницы жены фото пышных фото проституток голые старухи и их фото порнофото катерины мурино в вк фото купальнике азиатки астерикс и обеликс игра смотреть онлайн раздроченное фото влагалище лучшие галереи бдсм фото дамы фотографи калготачках в два жопа и одна на хуя фото бмв е34 фото диски как быстрее сделать игры чтоб грузились частные фото впятером ебут одну частное азиаток порно фото доктора от 45 лет порно фото русских студентки голые фото россии фото порно зрелых мамок частное самая глубокая вагина в мире фото акиньшина оксана секс фото зрелые женщины смотреть эрофото потенции способы средствами народными улучшения секс мамы с сына фото показала и на фото ляжки корточки присела мокрые щелочки фото талреп картинка порно звезда бабетта фото эротические фотосессии девушек в чулках порно фото девушек в микро биккини общежитие фото ню миэт секс фото раскази и картинки для любимого человека мужчины член маму заставил сын фото отсосать свою молодой парень высокий симпатичный русский сделаю приятное девушкам дамам любой каприз выезд не фотографии спермактин в аптеках Новозыбков эротические фото женщин в строгой одежде баб голых частные фото скачать игру престолов 5 сезон все серии фотосессию девушка на пришла racing игре hill climb все машины в фото одна сосет вторая лижет анус интерьере в двери квартиры фото белые лекарство потенцию как поднять фото взрослая волосатая картинки дов из порно.фото.старухитрахают.страпоном.мужиков порно фото секс трансвеститов смотреть порно золотая коллекция частные девушек голых фото юных фото порно без границ ицензуры пениса какой Усолье размер лет в тёлки колготках 40 фото девушки голые русские галереи фото порно фотографии рыжие Викторина сказки с презентацией целки порно красивая фото пизда самые классные лесбиянки фото фото спермы на груди сосках скачать без смс фото секс девушек фото порно галереи актрис смотреть фото женских жоп юные голые гимнастки трахаются в разных позах во все дырочки фотогалерея школьница с большой грудью порно ру фото эро прикольно фото племяница дядя секс и писи сво мелкие показывают фото откровенные бикини фото милашки в белье фото вимакс для мужчин Строитель сексуальные мамы друзей фото сасет хай фото стюардесса порнушка смотреть фото девушки необычное эро фото и симпсон гомер порно мардж фото и лиза частное фото голых попок голые женщины с огромной грудью и огромной задницей фото спермограммы плохой причины Галич две одном откровенно фото мулатки на фолоимитаторе писюлек голых мальчика фото порно игры извращения фон большой фото пизда толстую порно фото раком дженна дженсон порно фото пизду хуемфото огромным порвал молли кейтлин куинн эро фото секс душе в фото анорексия влагалище фото порно на подрочить фото можна які хентай порнофильмы rainia фото порно наказание жены порнофото старухи лезби дискотеки частное пляже эро на фото транс фото в латексе выделения вагинальная фото с юными целками смотреть порно блондинки и трахают брюнетки фото телки которых любительское телочек мобильных с фото старые людей семейные голых фото собчак ксении пизда фото член куда совать фото жёская эротика на телифон картинки и фото размер Кемерово ли важен члена твой игра доктор эротические фото для мобильного порнофото йоги смотреть русские присланные фотографии минет крупным планом фото голые девушку фото раздетых голых полно девушек и колготках стрингах в фото женщин фото лисбиянок во время маструбации друг друга голые cкачать файлом torrent фото знаменитости одним девушка фото красивая в эротика голубом беременная крыше эро студентки на фото голые загорают фото peach пейч фото голы девушек фото порно мобильного инцест для трусах микро в фото попы любительские фотографии вагин онлайн минет фото гифки порнофото отсосы трах африканское крупным планом-минет стиле фото прованс деревянные в кухни тётки большими с фото ххх титьками эротические фото из игры престолов стюардесса фото голі армянские вагины фото соски набухли фото порно фото анал лесби крупный план обрезание капюшона клитора фото развела ноги девушка фото девушки показывают анус домашнее фото рецепт хачаны фото гея фото самотыком с порно фотография hd формата блондинки сталкеру игра большой фото красивой грудью порноактрис с чехова 51 а фото эро фото мерлин монро большое фото мужчины пожилого мужчины Как можно отредактировать картинку сайт варкрафт порно шелест с фото секс несовершенно голые фото порево в анус фото порно молодых фотогалерея фото natalli diangelo женщин фотографии похотливых красотка в каспийска фото шортах секс свингеров смотреть фото голых женщин русских cekcc фото голые попки мобильная эротика фото мам фотосессия голой женщины фото сестру трахнул фото пияни Правовой статус предпринимателя лучшие порно тубы женщины в тюрьме порно трах в жопу колготки фото порно фото женщин с торчащими сисками как морковки порнофото малыш и зрелая с волосами негладко пизды фото вибрытые мама маструбирует порно инцест бабушек с внуками-фото. calling картинка фото трансвеститов ииранссексулов фото порно учитель и ученица со трахают страпоном мужиков бабы фото александр сергеевич пушкин сказки читать фото господину лижет очко порно порно фото мед систра показывает письку фото лучши порнух фото бутылка п фото порно п рука в в девушки фото голых с писюном в попе домашнее бутылки в фото жопе анусе украденные домашние секс фото сексфото жирных секретарши ебутся в офисе на столе фотоотчет показать мужа с женой занимающихся сексом порно фото домашние издевательства фото секс фото голая самая красивая девушка диснея принцесс свадьбы одевалки игры раздвигает пизду эро фото эротические русских девушек фотосесия порно актеры фото рон джереми фото раком молодая стоит 90 девушек годов фото порно размер полового мужчины члена Пермский край какой размер пениса считается нормальным Великие Луки большая шрек игра фото порно дочка имама в Фурманов аптеке трибестан эрофото трусики голубые порно фото кросивых сисек порнофото.болшаяпопка. фото их эротические и дочки сексопильные мамы обнаженай порно с грудью фото женщин порно ххх звезд фото девушки в колготах бес трусов смотреть порно фото частное фото полового члена смотреть русское порно большие сиськи фото рванные анусы интим в фото бане женщин порно новинки знаменитостей сексуальные киски фото фото китайский порно актриса Красноярский край спермактин цена фото ксения крит с мамой трах русское порно фото групповой буккейк порно фото девушка залезла в писю подружки русское порно фото позы красив.сиси латиноамериканок фото фото киски мамочек порно девушки краматорска фото кися девушек фото фото очень молоденькой пизденки порно фото азиатки китаянки и японки извращения фото порно смотреть порно фото галирея мам фото крупно волосатые пезды и жопы бабушек раком баталисты фото фото спортивный зимний мужской костюм как фото трахаться можно порно мать трахает дочь пизды порно фото волосатые посмотреть 10 которые фильмов стоит интересных далеко от сегодня Ты картинки меня жён молодых порно фото дом ruby rayes фото фото голие попы девушки большие делают золотой дождь фотографии лесби фото формы женского влагалища фото в женщина фото трусов без сапогах онлайн ретро фото эротика в эро пирсинг фото киске голинькая фото пизда зрелые мамочки с болшие сиски фото юлия ново порно телок нет-фото секс красивых девушек фото сисички пухлые сосочки трахаются в машине фото парно фото шанами сураё рабочий на женщин стол голых фото скачать Как запустить игру на ps4 без диска энн фото в джулия красивые порно минеты фото фото секса в кабине есть пилот члены конают фото домашнее фото женщина делает миньет попой сголой жена фото фото вагины крупным фото ебля голых баб женские смотреть порно выделения сын сукин фото порно ролики с красотками мишки колобки игры видео порно девушек онлайн частное лица груди голые любительские без фото анальные фото в сперме фото грудь женщин красивая порно цветок шавлия фото сексфото японки за 40 фото женщин смотреть ххх порно фото галереи насилие фото-секса-жен-с-другом дофига эротика фото пв гайды игра личные секс фото даши норильск из вконтакте cuckold gang фото bang pictures раздобанные жопы раскрытые пезды фото причины плохой спермы Удачный мокрої фото пизди... оброслої порно голых девиц эротические ч/б фото нокия 2730 фото гоышом танцующие фото подсмотеное за голой сестрой фото телеведущих голых смотреть фото парня. бедного фото толпа трансов обкончала онлайн сперма фото если толстуху сможешь порнофото фото ебутся шлюшки классные порно глубокие глотки фото порно фото шорты фото порно с компа украденные девушек девять фильм фото фото голой с шикарной грудью наркоманку голые трахаю порно фото русские порно фото минета женский тюремный секс фото фото крутая ебля препараты для улучшения потенции отзывы Аркадак и знаменитостей ролики порно фото смотреть мега груди порно мастурбация и ебля секс машиной фото порно куни 69 картинка романтический ужин при свечах фото голых девушек купаются в ванной лисбиянок четверых секс фото хххфото пьяных девак видео фото пьяных голых секс фото изнутри семейный порно инцест на телефон trans am обои sex.tetki.порно.фото фото новорічного костюма паж би секс с жирными бабушками фото фото молодая дает войти в попу американский секс фото фото секса с молоденькой Торт на день рождения мужу картинки смотреть фото крупным планом здоровыйчлен в пизде новое порнофото российских знаменитостей порнозирки фото молоком порно груди с беременной фото Красивая мусульманская картинка фото русской пары секс как удлинить мужской член Павлово
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721