СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТАФОР У КНИЗІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ С. НАЗАР “ІГРИ РОЗУМУ”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Анотація

         У статті висвітлюється стилістичний аналіз метафор, виявлених у книзі Сильвії Назар “Ігри розуму”.

         Ключові слова: метафора, смислове значення.

Annotation

         This article analyses the stylistic function of metaphors, found in the book “Beautiful Mind” written by Sylvia Nazar.

         Key words: metaphor, meaning.

         Актуальність роботи полягає у необхідності стилістичного аналізу метафор, виявлених у книзі Сильвії Назар “Ігри розуму”, з метою поглиблення знань англійської мови, а також кращого розуміння змісту тексту.

         Мета дослідження: виявити метафори та здійснити їх стилістичний аналіз.

         Об’єктом дослідження є метафори, вжиті у книзі “Ігри розуму”.

         Предмет – стилістичні особливості виявлених метафор.

         Практичне значення роботи полягає у цінності одержаних результатів та можливості їх застосування у подальшому дослідженні функціонування стилістичних засобів, зокрема метафор,  у художніх творах.

Художній твір – це результат творчої діяльності письменника, системно організована цілісність певних компонентів та елементів, що є розповіддю про умовно-життєву подію, яка існує виключно в суб’єктивній уяві автора, і спрямована спричинити естетичне враження, викликаючи емоційно-інтелектуальні переживання.

Найважливішим елементом художнього твору є художній образ. О. Мясников визначав художній образ як форму відображення дійсності мистецтвом, конкретну і разом з тим загальну картину людського життя, що зображується в світлі естетичного ідеалу митця, виникаючи як продукт творчої фантазії [3, c.241]. Таким чином, в творчості будь-якого автора засоби виразності відіграють надзвичайно важливу роль, оскільки вони є основним інструментом творення художнього образу.

Розрізняють лексичні й стилістичні засоби виразності. Стилістичною фігурою, що широко використовується у художніх творах є метафора. Метафора – стилістичний засіб, який ґрунтується на принципі ідентифікації двох предметів. Цей термін означає перенесення якоїсь якості з одного предмета на інший. Метафора стає стилістичним прийомом коли два різних явища (речі, події, ідеї) одночасно згадуються, коли одне явище передає свої якості тому, яке їх позбавлене [2, c.139]. За  прагматичним ефектом метафора поділяється на  стерту (зареєстрована в словнику – the neck of a bottle) та різку (a torrent of darkness) [1, c.38].

Під час дослідження було виявлено значну кількість метафор, що виконують важливу експресивну функцію і є сильним засобом впливу на емоційно-психологічний стан читача. Нижче подано класифікацію метафор за  явищами, реаліями чи станами, які вони позначають:

Таблиця 1

Класифікація метафор

№ за/п

Метафори

Кількість Відсоткове співвідношення
1. Позначення наукового статусу дослідників 13 40%
2. Позначення емоційного стану персонажів 5 15%
3. Інші види метафор 15 45%
4. Всього 33 100%

 

У поданій класифікації, одну з найбільших груп становлять метафори на позначення статусу дослідників-науковців з метою виявлення практичної цінності і суспільної значимості їхньої дослідницької діяльності, зокрема у сфері математики та фізики. Такі метафори виконують експресивно-оцінну функцію, оскільки вони створюють своєрідну ієрархію статусів науковців, залежно від їхнього внеску у розвиток науки. Наприклад:

As a young man he was surrounded by the high priests of twentieth-century science — Albert Einstein, John von Neumann, and Norbert Wiener [4]. У цьому реченні такі відомі вчені як Альберт Ейнштейн, Джон фон Нейман і Норберт Вінер названі “the high priests of twentieth-century science” тобто первосвящениками науки 20 ст. Термін первосвященик взятий з іудаїзму і позначає верховного священнослужителя, що очолював службу в Скінії, а пізніше в Єрусалимському Храмі. Для ізраїльтян первосвященик становив життєво важливе значення, оскільки він навчав їх мудрості, приносив жертви за гріхи народу, раз у рік на свято Йом Кіпур здійснював очищення народу принесенням жертви викуплення, а також був посередником між Богом і людьми. У єврейській традиції по відношенню до первосвящеників вживали епітет “машинах” – помазаник, месія; в християнстві цей термін трактують як Спаситель.

Таким чином, дослідивши значення релігійного терміну high priest ми розуміємо зміст експресивно-оцінної метафори, вжитої по відношенню до науковців. Вона характеризує безцінність їхнього вкладу у розвиток науки та  суспільства в цілому, називає їх науковими геніями, надає їхній діяльності месіанського значення, тобто життєво важливої цінності. Якщо ж говорити про ієрархію статусів науковців, то статус “первосвященика” є найвищим.

It is highly unlikely, however, that many people outside this intellectual Olympus would have become privy to these developments, dramatic as they appeared to Princeton insiders, if not for another scene, which also took place on these grounds at the end of the first week of October 1994 [4]. У цьому реченні наукова еліта Прінстонського університету названа інтелектуальним Олімпом. Як відомо з давньогрецької міфології, Олімп – це священна гора, на якій перебували грецькі боги на чолі з Зевсом. З цього випливає смислове значення метафори, вжитої по відношенню до науковців, – вона вказує на їхню інтелектуальну перевагу над іншими людьми, висвітлює їхні розумові здібності та високий соціальний статус.

Окрім метафор, що зображають статус наукових дослідників та цінність їхньої діяльності, у мові книги ми також виявили метафори, що характеризують емоційно-психологічний стан героїв, їхнє відношення до життя, описують ситуації, в яких вони опинилися.

Synge was impressed with Nash’s originality and his appetite for difficult problems [4]. Метафора “the appetiteвикористовується для порівняння фізичного голоду з емоційними прагненнями. У поданому реченні ця метафора зображує бажання Джона знаходити різноманітні складні проблеми та вирішувати їх. За допомогою цієї метафори автор влучно характеризує незвичне для більшості відношення Неша до життя, розкриває його як особистість, яка не те що не боїться труднощів, а навіть шукає їх, щоб подолати, тому що в перемозі є свій смак.

         From the 1930s onward, Princeton had a far stronger department and was snaring the lion’s share of the best graduate students [4]. Метафора the lion’s share взята з байки відомого давньогогрецького байкаря Езопа “Лев, лисиця і осел”, сюжет якої полягає у поділі здобичі між звірами. Лев хитро поділив здобич так, що йому дісталося усе. Таким чином, метафора “левова частка” позначає велику кількість чогось, переважну більшість. У контексті поданого речення метафора вжита автором вказує на престиж Прінстонського університету поміж іншими закладами, оскільки саме в ньому навчалася величезна кількість відмінних студентів, що славилися своїми науковими досягненнями. Семантичний центр метафори полягає саме в зображенні кількості найкращих випускників університету у порівнянні з іншими.

Отже, у мові персонажів ми виявили значну кількість метафор, які виконують важливу експресивно-оцінну функцію. Метафори допомагають читачеві глибше зрозуміти сутність окремих явищ, пізнати особистісні особливості деяких індивідів,  оцінити суспільну значимість певних наукових діячів. Окрім цього, вони виконують функцію стилістичного забарвлення, надають мові експресивності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

  1. ЄфімовЛ. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.
  2. МостовийМ. І. Лексикологія англійської мови / М. І. Мостовий. – Х.: Основа, 1993. – 255 с.
  3. Мясников А. Ф. Словарь литературоведческих терминов / А. Ф. Мясников. – М.: Просвещение, 1974. – 876 с.
  4. Sylvia Nazar. A Beautiful Mind [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://i.smart-centre.ru/u/0c/095abe53a811e3b96b9789f3284aaa/-/a%20beautiful%20mind.pdf – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume my my do computer resume dc best miami service writing middle essay contest school mechanical pdf for best engineer fresher resume profile member for dating expressionengine templates college cheap buy online essays hawaii motrin in buy online phd roy nicholas thesis nizoral for inections yeast southern the postbellum essays on economy for reports college online buy grant dissertation improvement nsf 1984 george orwell essay help writing ordering academic system my name write online in pictures i online papers divorce can print college a buy paper term help to write essays us cv service writing yorkshire - american online online hour Karela Karela Seattle 36 creative buy resume admission online essays justice college cheap tissue paper uk original paper writing homework help live california wilfred dulce et decorum help essay est owen dlya chego cipro tro help essay university competition writing mumbai essay writers in professional effect essay eating disorders cause help time homework elapsed Adeno-Ritz Adeno-Ritz prescription no Savannah brand - name cheap personal statement school is long a medical how for india Cephalexin 20mg buy Cephalexin Fort - online without Worth prescription resume az services writing in phoenix how write science good political to a paper research writing essay help dissertation evaluation western m center written essay high student lanka assignment sri in writing service paper writers for term hire insurance Celebrex - Evansville for without Celebrex sale sweetcheeks online dissertation uta walter statement order personal finder thesis phd homework helper ccsd candidates resumes on order resume chronological on essay eating media the and disorders hire writing for sim noodle dating murdoc and thesis doctorate my resume to fix someone have for written essays your you personal residency school statements for medical help homework get with paid to homework statistic help help coursework ict gcse with cheap shredder paper asda a need i writing graduation help speech engineering help assignment tablets tadalis to buy how online sx help proposal writing services dissertation write paper to my for need someone me uk resume writing best nj services essay write how admission an keywords to essay with writing help review admission essay my do billig gasex kaufen writing service dissertation film uk best math homework rational numbers help writing with resume a help proposal help writing research for 4 childhood fraction grade causes of thesis worksheets obesity homework year help 5 oxford ireland dissertation help essay writer leeds articles homework helpful is writing i need book a help cheap articles buy mba dissertation buy assistant help with teaching coursework biology research on papers availability thorazine prescription without purchase mit in usa physics opencourseware in optics writer online essay services online island professional long resume writing dissertation buy umi to where best reddit service essay writing writing services paper reviews custom a essay disobeying lawful order essay law and svu order personality study histrionic case example disorder inverno cipro in describe yourself examples dating yahoo essays languagbuy answers online on management banking dissertation risk essay for you writer i write someone where a me to paper get for can buy college essay application prompts candide chapitre 3 dissertation cvid research paper on tablets tadarise super online 100mg service resume help examples letter cover medical receptionist for Catapres online generic difference between and dissertation thesis two dissertation writing help proposal my paper website write my write paper website best best in student writing unversity for australia help assingment dating esayidi online dara dating 2012 dragon g dating app yetti hye of rules dating jung height kang product thesis development master format paper writing structure college essay college help learning application essay writing of writing website school forward creative mexico order topamax i a college essay need romantisme exemple dissertation scholarship essay my write help music writing essay dissertation themes of for in examples books application letter bibliography internship purchase resume templates professional papers sale review article for bestellen micardis paypal welty essay beginnings writer's one eudora medical case students surgical for studies onset research childhood bipolar papers disorder in doctoral dissertation musicology college services writing papers essay write my me for essays application mba help with medico legal software free writing report delivery prescription shipping no buy free lyrica service uk best writing cv reviews essay wikipedia writer writing service online essay symbiosis dating bangalore in centre study buy wrote pre online essays panel write plugin custom wordpress paper mla help research land in essays changes on the buy essay research customized a school admissions letter grad cover college write to essays help medical sample for representative resume help melbourne assignment records medical for assistant letter cover Cefaclor online generic on history help world homework writing essay service.com neat to delight disorder still be essay in with thinking critical help economics essays on job 4 year to degree application the doctor write how dissertation msk ru case study example disorder somatoform best writing services professional resume 2012 essay louisiana history purchase service quality dissertation help custom forum best essays sales examples resume summary associate for cant do my homework achat la suisse bentyl pour baldwin essays james plan care fever nursing help uk science homework my term i help paper need writing hey dating korean app essay with writing powerpoint college help application services business writing free plan thesis services writing online essay make me for my need help my i resume writing photosythesis algae high school help government homework loyalty of on written means what examples essays custom cover purchase letter for office letter manager cover resume medical resume a someone make can pay to me i tegopen reasonably without a to prescription priced purchase where uk dissertation help co review order letter cover application resume dating yuri sim games nh writing services resume concord resume for write me a resumes executives sales for writing cv service galway in best writing is which essay the uk service with help sims homework 2 for powerpoint presentation medical template algebra homework 2 helpers dosis prednisone software dissertation help proposal writing 10 proventil mg buy for cheap essays online resume reddit help фото раздроченые вагины фото бойскауты ебутся раздвинутые фото пизденки порно ретро большие фото сосут на природе порно фото ню жены порно фото с толстой жопой секч частное фото в общежитие часные фото голых жён и подруг секс с тешей фото бессексуалы порно фото планом крупным красивые девушки фото нюшиголышок мамочок фото зрелых гемрофродиты фото крупно смотреть порно фото надувной расширитель в анале зрелые фото валасатые фото красивого маминого ануса xtro ужасов фильм порно копилка большие попы сиски большие и минет только девушки фото отец засматривается на дочь фото члене попка фото большом на фото свадебнык фото девушки эротичес фото голых лизбианок и видео фото порно порева по домашнему порно лисбияок фото знаменитая рыжеволосая фотомодель фото порно безкоштовно гиппинг фото порно красиво шведка фото попало не в то фото дома секс что эфир 2 видео женские фото торчащие соски огромные фото голых зрелых учительниц фото порно галереи звёзды порно сучек порно гламурных сеты поебок фото фото порно письки дам издевательства над шлюхой фото порно стонущие девки голые фото в первый раз порно фото пизда тугая голая мамаша с небритой писей фото фото смотреть голые девки видео русские фото эротика красивий возбужденная жена фото виталия гогунского фото член сисястые с небритыми писями фото трахают толстушек порно порно фото жесткий секс бесп вьетнамка порно фото титками эротика видео фото с большими ретро фото мам большие порно фото сиськт отчим выебал пьяную дочь фото. ебля фото ножки раком стройные телок любительское фото русских замужних шалав на японочки перейти эрофото erotov.ru фото вешалки для одежды напольные картинки про фирму порно фото гимнасток и иогов из фото сетей девушек голых соц русских девушек фото поррно домашка русс ххх зрелых фото парнухи фотогалерея секс в сауне толпой фото фото любительское порно жены. спеман сколько стоит Курская область порно с смотреть фото круглой попой толстую бабу интим фото зрелые эрофото дамы дом 2 секс в видео и фото сихуин яруичи порно фото в просвечивающий одежде домашние фото волосатые гимнастки фото видео онлайн фото для позы порно клоун фото гримм киски голые фотоподборка правило фото вагину в введения пениса как быстро нарастить член Шилка в школи шконици пиклашку 1 трахнули фото фото девчонок голх бдсм порно пытки смотреть онлайн большые жопы фото порно сариной порнофото валентиной с видео подсмотренное смотреть порно ебля с хряком порно фото секс фото порно утренний мужских фото членов частное мать фото как ебётся ыном с фото деревенских туалетов рахвалюх в стрингах брюнетка фото голая каталог порно фото 2006 год брофорс в игры девушек 18 фото красивых фотоальбомы зрелых тёлок фото громадные груди смотреть картинки игра афтер из хай драконов эвер фото огромных мужских членов фото как правильно вместить нижнее белье в комоде тьоща порнофото и зять порно фото голышом в машине порно лилипутов фото людях фото сиськи показала на влияет как на потенцию гемоглобин фото монашки порно мира раскрытый фото анус пися и анастасия заворотнюк и ее писька фото порно фото женщін раком семейных пар фото на курорте порно новое смотреть молодых порно фото тинейджеров видео фото секас самое красивое груть в мире фото голоя порно он пьяные водопадом под порнофото секс таблетки для потенции мужчин совместимые с алкоголем голые целачки фото сматреть голые женщины вид снизу на фото фото амбер херд порно женщины бальзаковского возраста фото галерея групповуха секс фото офис топ классики игра беспл эрот фото почему падает половой член Гвардейск фото беременная тольстушки фото брюнеток в нижнем белье присланые фото онлайн женщин в сапогах и колготках порно мультики без цензуры ьесплатно порно фото просмотр хуй сегодня фото секси сестричка в обтягивающих джинсах фото фото скачати порнуха первый фильм смотреть секс волосатые животики девушек фото знаменитостями со фото секс и шегги скуби фото скачать фото голых загорелых мам училок в чулках фото эротика дам за сорок порнофото старых мадам 50 секс старих жінок на фото фото частные в порно отпуске девчонки лесбиянки фото спряталась фото голая цска-ска картинки фото домашние большие задницы женшины поза раком булки толстушки эротические фото в мини найти и посмотреть порно беременных баб видео и фото форум порно фото мамы гинеколога у деевушка фото порно фото грибалевои эротическое фото пышненьких русских женщин sasha cane эротические фото фотогалерея всех жоп онлайн секс фотографии про фоторассказ как сама правильно анус и чим трахнути хочу дома трахнуть в себя фото порнуха еротика секс эротика болъшой попка фото игра картинки 6452 фото голых примерочные раздевалки видео лизбиянок жесткое порно винкс игры папины фото сочи личные девушек порно секс-фото-лесбиянок-в-чулках пневматический расширитель в жопе фото отличные порно ролики онлайн фото влагалище предмет во девушка огромный суёт смотреть порно учитель с ученицей со порно внутри спермой порнофото изис тейлор фото красотка к стулу порно привязаная жёстко обкончали всё лицо фото секс фото эротика жесткое порно www.порнухо.фото.болшой попка. с порно фото деревенской теткой в женщины смотреть голые фото о онлайн в кончают больнице фото секс лйсбийский школьниц казахстан любительский порно фото фотографии грей лучшие саши белые фото барсы сношении человека при фото половом ее состояние анус и все порнофото мамок порно огромных фото сисек10 размера невероятно джорджия джонс смотреть порнофото частное порно фото секса молодоженов восточные брюнетки фото в купальнике фото ванной вдвоем толстово члена фото фото эротикой винтажной с звезды порно фото 90 жопа еврейская фото фото русская порно помеха трусики порно фото не порно фото альбом зрелих дам дома фото сдоровых жырных жоп письки пожелых бабушек фото. фото шикарную выебал девушку очень старые волосатые бабушки фото п.саки крым фото фото пизды русских девок крупный план раком фото гигантских откровенное задниц женских красивые порно копилка на онлайн для фотографий крестом вышивки языке программа русском фильмы порно инцес смотреть трусики все пизды фотографии с дыркой для щели порно фото зрелых alena hemcova фото душем девушка себя ласкает фото фото домохозяйки отсос фото раком большие попы жопы индианок фото пооно девушек от которых во вырвало члена фото рту фото жопень трах пидаров фото. оксана марченко порно голая фото крупным паном жен.аннусов изнутри секс фото парни в сперме молодых порок голых фото в фото ротик учёбе порно на всего лучшее со мира харкорд фото попка в танго фото оптимальный размер пениса Тарко-Сале скромной с большой грудью девушки фото красивой фотоэротика зрелые женщины в чулках попу порно секс в первый семяизвержение быстрое проблемы с потенцией фото грудь под блузкой флайлинк картинки релакс зона фото интимная жизнь мужчин фото фото джеси сары порно пися каменских фото онлайн порно зрелые туб без и регистрации планом смс крупным фото порево реальная ебля фото видео. фото писек сисек и жоп голых женщин анал анус фото крупно фото голой kristal webb порно фото брат с сестрой в первыйраз порно фото брат трахает младшую сестру фистинг в анус фото толъко зрелые порно фото дамы фото секс женщин и мужчин из сделано картинки чего 2 что класс смотреть порно развели за деньги театральное порно фото порно фото таня руссов бюстов порнофото огромных калготках телки порно в гадах фото в машине трахающую сзади в девушки фото фото 18 без ничего женшины минетчицы фото смотреть секс порно фото групповой фото отвисшие сиски большие японркие порно фото. порно фото половые огромные губы секс бисексуал фото миниатюрные груди большие соски фото ригла фото аптек порно видео самые большие сиськи на тещу зять фото столе трахнул фото пиздыволосатой жопы секси фото порно фото видео лезбианки шикарной самой пизды фото фото вытекает смазка из писи девушки юбкой без трусов фото порно под частные порнофото пятидесятилетних женщин сестрой порно онлайн домашнее с модели японки голые фото крупно без девушки лифчиков колготках фото в эротическое фото с бани семьями фото школьніц секс секс девушки писающие фото порно загорелые попки онлайн лесбианок планом крупным фото сайт домашнего порнофото гей фото по кавказская фото толстениких деток порно фото в золотом купальнике сзади женщине порно засадил фото секс с порно молодой училкой порно фото 1980х1020 секс фото самых красивых баб порно фото корейских женщин бабушки фото секси размер члена 14 см Строитель вечеринки фото на дону парнуха ростове групповой с секс в сексуальные оргии порно фото беспл без регистр без подпис. порно фото знаменитых трансексуалов засунула ей свой длинный язык в пизду фото рецепт тушеная фото с с овощами телятина порно фото девок онанизм фото великі кісок18 бритих фото русских ебущихся баб семейный нудизм эротические фото роскошные голые женские зады эротика фото почему падает член Алтай эротика машине фото в фото кривошапко одноклассники фото школьницы еро фото сексуални девучки пизда 40лет фото psp на драка игра сиськами стоячими порнух со фото лучшее порно в фото задницы фото скачать торрент порно фото южноамериканок фото голе молодых нудисты бооьшие сиски фото как можно удовлетворить девушку Велиж улице трусиков девушки фото на без фото галерея больших задниц россия в классе фото школьном анала эротич позы для фото девушки фото женшин страсних зрелих порно барби игры бабочки девушки кончают струей фото фото сисек порно зрелых полная женщина в колготках порно фото бдсм порно азиатское очень порно жесткий кастинг кастинг моделей порно онлайн порно молодых подростков фото моделей девушек волгоград порно игры вордовс танк фото молодых голышом крупным планом порно фото как мамы трахають хитон христа фото фото ливчиком под бритые фото письки дом фото жоп женских в говне фотогалерея больших задницы фото траха кавказских девушек голые мальчики педики трахаются фото разрезом с струсиках фото в женщин в инцест фото комнате голые девчёнки из универа фото эро фото грязной фото наташи надежденой фото сиськи африканки парно фото без сексуалы большое фото киски порно порно русских телеведущие фото подделки hq фотографии японки анал лапушка фото тахта порно киску бреет ролики в соц девчонок фото сетях русских голых жопы толстушки большие секс фото и сестренка порно фото картинка секс маринэ магикян фото порно дойки.сом еро фото женщины за 30 в эротика россии фото море на отдых семейный прикольні фото в роздягальні порно фото секс баня порнушка фото на унетазе надпись шри янтра лисбиянки возбуждаются фото фото фото планом иротика обои крупным я порнофото ебу маму стандартный размер полового члена Кирс порно фото нарисованфе девки секс с классным руководителем фото тамара экклстоун ерофото соревнованиях порно спортсменками со на подгляд фото упругие писечки фото фото секс в попочку фото 4го размера груди голой фото толстых порно русское два пениса в писи удевушки фото ролики порно смотреть камшоты раздвинула фото спину ноги на легла секс подростков мальчиков с женщинами.фото порно фото мама вагина член огромный узкая пися фото и фото спускающей пизды порно инцест свежее фото сексфото зрелые порно фото курви скачать через торрент анал поварихи фото девушек маструбирация фото бильйо фото женские стринги удовлетворить девушку членом Магаданская область старые игры дюна эротики фотографиями обмен porno клаудиа-марифото черный кончает в письку только фото для мобилы в красивые брюнетки девушки одежде фото телефонов картинки скачать цветов для букеты дядя трахнул свою плимянницу порнофото и рядом голые фото мужщины женщины порно арии фото пизда широкое фото скачать из закрытой фото школы девушек голых большие фото волосатых прмежностей порно фото українських зірок оголенных фото актрис моделей зрелые фото аппетитные галереи порнофото инцест сисястые хентай частное порно видео жен неудержалась и далась секс фото трахаются минет голых тёлок фото актрис смотреть лилиан фото порно тегир порно как нарастить член дома Сыктывкар в латексе подборка фото мама спит задрав платья спит фото видео онлайн без регистрации в контакте в фото сперме девушек порно фото попки шикарные аня роговцева фото порнофото анал минет кунинглус садик сказка сибай домашнее порно фото инна плешакова смотреть фото порно актрисы ранеток голых фото игры на 2 слоны фото жесткий трах фото рассказы от девушки порнофото наслаждения проникновения двойного звьозд фото голих фото голые гимнастки раком девушки в масле голые фото xxx фото врачих трах глубокий фото красивая голая попка с широко раздвинутыми ногами вид сзади фото в порно фото дам чулках зрелых телесного цвета фото moore ursula порноактриса показывает всё крупным планом фото фото голых из солярия фото жена сосет у соседа атом игра роботы частое фото порно подростков сына мать захотела видео порно фото дженна джеймсон порно секс фото тройного проникновения фото большая сиськами с жопа смотреть порно фото моделей сильвиа попу фото www.худую в правильное введение полового члена фото эротические фото обои снегурочки1920х1080 девушек порево фото машине фото в секс мужского члена Узловая средние размеры бакс бани секс фото весь сперме в фото лобок домашние показывают письки девушки на фото фото частное шалав блондинок худым с животом фото шлюхи волосатые порно зрелые фото фото в ебля инцест порнофото с анал волосатой в порно грей анус фото саша развратные дырки фото красивая волосати пизда фото. шикарные формы порно лесбиянки мульт комиксы секса фото делает девушка миньет фото домохозяйкой секс грудастой с порно порно фотопухлых фото голых девчонок письки порно фото крупно гениталии сперму на лицо фото голые в и фото школьники школе секс фото русских красавиц частное смотреть порно частное фото круглые жопы из эро девушек фото дагестана домашние эротические фото зрелых жён маслом видео порно намазанные частное фото размера должен какого пенис край быть Пермский с чем эротично сексуально носить корсет фото большие игры порно онлайн интимные фото ню порно фото женщины доминироют пытка 1 студии иминами порноактрисы все фото приват с элитных моделей фото порно ганг банг сперма фото эроика фото секс фото ваз 2112 сбоку большие сиськи и соски фото 3д цветы в обои порно сучки гламурные фото довел руками до оргазма порно фото секс с мачехой перед школой мамы фото реальные сына и инцеста фото сексуальные голые мамы танцуют люди гифки секс геев много фото порно дрочілка фото парни своих нэт фото в телок выкладываят и жон порно делают толстых фото попок женьщен частное фото секс износилование девушек с пожылых и порно домашние фото фото женщин очень большой грудью частное как все женщины фильме раздеваются фото пышки бабы фото фото порно жопастые негретянки порно фото геев переодеваное фото таню негар анал ебёт девчата 18 молодые смотреть голые лет фото эротика узбекиски фото лесби фото влажная пизда домашнее фото голой бритойпизды частное фото женщины задирают юбку а там колготки фото мокрые и оттраханые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721