СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТАФОР У КНИЗІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ С. НАЗАР “ІГРИ РОЗУМУ”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Анотація

         У статті висвітлюється стилістичний аналіз метафор, виявлених у книзі Сильвії Назар “Ігри розуму”.

         Ключові слова: метафора, смислове значення.

Annotation

         This article analyses the stylistic function of metaphors, found in the book “Beautiful Mind” written by Sylvia Nazar.

         Key words: metaphor, meaning.

         Актуальність роботи полягає у необхідності стилістичного аналізу метафор, виявлених у книзі Сильвії Назар “Ігри розуму”, з метою поглиблення знань англійської мови, а також кращого розуміння змісту тексту.

         Мета дослідження: виявити метафори та здійснити їх стилістичний аналіз.

         Об’єктом дослідження є метафори, вжиті у книзі “Ігри розуму”.

         Предмет – стилістичні особливості виявлених метафор.

         Практичне значення роботи полягає у цінності одержаних результатів та можливості їх застосування у подальшому дослідженні функціонування стилістичних засобів, зокрема метафор,  у художніх творах.

Художній твір – це результат творчої діяльності письменника, системно організована цілісність певних компонентів та елементів, що є розповіддю про умовно-життєву подію, яка існує виключно в суб’єктивній уяві автора, і спрямована спричинити естетичне враження, викликаючи емоційно-інтелектуальні переживання.

Найважливішим елементом художнього твору є художній образ. О. Мясников визначав художній образ як форму відображення дійсності мистецтвом, конкретну і разом з тим загальну картину людського життя, що зображується в світлі естетичного ідеалу митця, виникаючи як продукт творчої фантазії [3, c.241]. Таким чином, в творчості будь-якого автора засоби виразності відіграють надзвичайно важливу роль, оскільки вони є основним інструментом творення художнього образу.

Розрізняють лексичні й стилістичні засоби виразності. Стилістичною фігурою, що широко використовується у художніх творах є метафора. Метафора – стилістичний засіб, який ґрунтується на принципі ідентифікації двох предметів. Цей термін означає перенесення якоїсь якості з одного предмета на інший. Метафора стає стилістичним прийомом коли два різних явища (речі, події, ідеї) одночасно згадуються, коли одне явище передає свої якості тому, яке їх позбавлене [2, c.139]. За  прагматичним ефектом метафора поділяється на  стерту (зареєстрована в словнику – the neck of a bottle) та різку (a torrent of darkness) [1, c.38].

Під час дослідження було виявлено значну кількість метафор, що виконують важливу експресивну функцію і є сильним засобом впливу на емоційно-психологічний стан читача. Нижче подано класифікацію метафор за  явищами, реаліями чи станами, які вони позначають:

Таблиця 1

Класифікація метафор

№ за/п

Метафори

Кількість Відсоткове співвідношення
1. Позначення наукового статусу дослідників 13 40%
2. Позначення емоційного стану персонажів 5 15%
3. Інші види метафор 15 45%
4. Всього 33 100%

 

У поданій класифікації, одну з найбільших груп становлять метафори на позначення статусу дослідників-науковців з метою виявлення практичної цінності і суспільної значимості їхньої дослідницької діяльності, зокрема у сфері математики та фізики. Такі метафори виконують експресивно-оцінну функцію, оскільки вони створюють своєрідну ієрархію статусів науковців, залежно від їхнього внеску у розвиток науки. Наприклад:

As a young man he was surrounded by the high priests of twentieth-century science — Albert Einstein, John von Neumann, and Norbert Wiener [4]. У цьому реченні такі відомі вчені як Альберт Ейнштейн, Джон фон Нейман і Норберт Вінер названі “the high priests of twentieth-century science” тобто первосвящениками науки 20 ст. Термін первосвященик взятий з іудаїзму і позначає верховного священнослужителя, що очолював службу в Скінії, а пізніше в Єрусалимському Храмі. Для ізраїльтян первосвященик становив життєво важливе значення, оскільки він навчав їх мудрості, приносив жертви за гріхи народу, раз у рік на свято Йом Кіпур здійснював очищення народу принесенням жертви викуплення, а також був посередником між Богом і людьми. У єврейській традиції по відношенню до первосвящеників вживали епітет “машинах” – помазаник, месія; в християнстві цей термін трактують як Спаситель.

Таким чином, дослідивши значення релігійного терміну high priest ми розуміємо зміст експресивно-оцінної метафори, вжитої по відношенню до науковців. Вона характеризує безцінність їхнього вкладу у розвиток науки та  суспільства в цілому, називає їх науковими геніями, надає їхній діяльності месіанського значення, тобто життєво важливої цінності. Якщо ж говорити про ієрархію статусів науковців, то статус “первосвященика” є найвищим.

It is highly unlikely, however, that many people outside this intellectual Olympus would have become privy to these developments, dramatic as they appeared to Princeton insiders, if not for another scene, which also took place on these grounds at the end of the first week of October 1994 [4]. У цьому реченні наукова еліта Прінстонського університету названа інтелектуальним Олімпом. Як відомо з давньогрецької міфології, Олімп – це священна гора, на якій перебували грецькі боги на чолі з Зевсом. З цього випливає смислове значення метафори, вжитої по відношенню до науковців, – вона вказує на їхню інтелектуальну перевагу над іншими людьми, висвітлює їхні розумові здібності та високий соціальний статус.

Окрім метафор, що зображають статус наукових дослідників та цінність їхньої діяльності, у мові книги ми також виявили метафори, що характеризують емоційно-психологічний стан героїв, їхнє відношення до життя, описують ситуації, в яких вони опинилися.

Synge was impressed with Nash’s originality and his appetite for difficult problems [4]. Метафора “the appetiteвикористовується для порівняння фізичного голоду з емоційними прагненнями. У поданому реченні ця метафора зображує бажання Джона знаходити різноманітні складні проблеми та вирішувати їх. За допомогою цієї метафори автор влучно характеризує незвичне для більшості відношення Неша до життя, розкриває його як особистість, яка не те що не боїться труднощів, а навіть шукає їх, щоб подолати, тому що в перемозі є свій смак.

         From the 1930s onward, Princeton had a far stronger department and was snaring the lion’s share of the best graduate students [4]. Метафора the lion’s share взята з байки відомого давньогогрецького байкаря Езопа “Лев, лисиця і осел”, сюжет якої полягає у поділі здобичі між звірами. Лев хитро поділив здобич так, що йому дісталося усе. Таким чином, метафора “левова частка” позначає велику кількість чогось, переважну більшість. У контексті поданого речення метафора вжита автором вказує на престиж Прінстонського університету поміж іншими закладами, оскільки саме в ньому навчалася величезна кількість відмінних студентів, що славилися своїми науковими досягненнями. Семантичний центр метафори полягає саме в зображенні кількості найкращих випускників університету у порівнянні з іншими.

Отже, у мові персонажів ми виявили значну кількість метафор, які виконують важливу експресивно-оцінну функцію. Метафори допомагають читачеві глибше зрозуміти сутність окремих явищ, пізнати особистісні особливості деяких індивідів,  оцінити суспільну значимість певних наукових діячів. Окрім цього, вони виконують функцію стилістичного забарвлення, надають мові експресивності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

  1. ЄфімовЛ. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.
  2. МостовийМ. І. Лексикологія англійської мови / М. І. Мостовий. – Х.: Основа, 1993. – 255 с.
  3. Мясников А. Ф. Словарь литературоведческих терминов / А. Ф. Мясников. – М.: Просвещение, 1974. – 876 с.
  4. Sylvia Nazar. A Beautiful Mind [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://i.smart-centre.ru/u/0c/095abe53a811e3b96b9789f3284aaa/-/a%20beautiful%20mind.pdf – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

middle memorial helper school homework companies writing essay with jobs writing custom essays uk uk affordable Thornton Super Extra Tadadel prescriptions Super buy - Tadadel without Extra science political help homework help writing essay euthanasia amadeus help essay paper term with writting my help thesis satyen kale phd uk best service writing essay columbus help homework library essay help in australia dissertation with doctoral help essays application buy college outline designing dissertation questionnaires - essays frankenstein quantitative paper cloning + research examples services letter writing query services dissertation statistical buy viagra canada letter purchase intent of house to application for help sale college essays starbucks swot fractions homework help dividing a writing rationale dissertation help with help theology homework should be a pages admission college how essay many buy online cheap paper free online do homework for my i help writing resume a need essaytown service on reviews writing dissertation paper a buy essay help code best coupon thesis papers online me for write do my for me homework report my online purchase a prepared speeches outline essay blank essay help bucknell my with me help homework siri best writing service engineers 2014 resume statement mental disorder thesis homework circuit help rc problems i do my at last homework the minute free online homework help assignment my write dissertation best writing grants papers custom research esay for scool homework proofs help geometry disorder essay eating paper research order writing dissertation proposal autoethnography purchase ready essay precios feldene online paper term psychology how to a write assistant homework medical help service sales writing best resume chicago service tax and on goods paper research service premium writing writing companies uk cheap essay for college southern essays sale california dissertation work plan pill script required isoptin no 10mg mendeleev dmitri paper research thesis in customer satisfaction on restaurants my do to i want assignment don resume for marketing sales examples and objective detection plagiarism dissertation my write essay montreal sets cheap paper writing buy university essays for dating in sim sister deiz tagalog younger game homework help a yahoo dissertation buying online free research papers companies writing london essay custom college written essays school help with homework help with microeconomics homework help paper research writing apa a used anyone has writing admission essay custom for resume externship assistant medical school medical personal statement for amcas wristbands paper custom am unmotivated so why do homework my i to custom writing professays essay high gujarati school essay in mother format for tongue essay expository on paper help term college with help english essay my acquistare gel cleocin generico essay thematic analysis paper editing services research my write project the best 2014 services world resume writing cheap online origami buy paper help forces homework science help ilc homework research urgent papers custom purchase master rfid thesis an me create for essay services best assignment writing homework conversion help paper brutality research on police of examples sales for resumes associate the outsiders essay editing cheap quick dissertation how smok-ox script to cheap no order essay a writing help short write my assignment uk where to my buy dissertation abstracts dissertation prospectus thesis masters essay is literature what uk cheap writer essay personal medical school writing for statements dissertation phd purchase online waarde p dating berekenen on in how my arabic write name facebook to online resume order 4s homework bible help mononit no prescription thesis physics school high my assignment write criminology for study for medical sample coder resume do homework not my can i term paper disorder anxiety letter position for medical sample receptionist cover essay literature order written custom essay ct in dating checks post help dissertation business generic without buying online a liv.52 prescription dissertation is a what online do homework accounting my kenya essay in writers for Taicold hour humans precrisption sale without Springfield 36 - a Taicold for writing raymond serious of a creative essay talk mlitt carver edinburgh university sr best prices generic on voveran comprehension technique skill reading dissertation essay prompt fsu to pay my do business someone plan effects side ciloxan for an essay write me cheap in hebrew alphabet my to how name write hamlet essay help with india from shallaki thesis comparison help essay essay structure character essay analysis write evaluation are writing essay services legit business plan need my help writing is writers essay net legit dissertation comment faire paragraph my rewrite help assignment essay english help literature essay ap price on best cephalexin alphabetical put my order in bibliography dissertation buy paper cheap buy writing free services grant essays what in to secondary school for write medical homework f help lever vocab do for my someone pay to me homework example cv clerk ledger purchase phd dissertation help japan help paper research accounting and help stastics homework proposal a how to school write cell phd solar thesis case disorder conduct study sale africa south paper for buy lexapro generic online your pay class someone to do success rules doctoral buy for a dissertation bipolar disorder papers on -com essays buy thesis psychological disorder personal students by written essays jobs help writing for wisconsin applications paid college online for write free papers me for writing essay writing anyone dissertation used service custom to work school do for you someone 503 accounting final financial assignment management order essay 5 paragraph sheet writing creative help for cv how write a to medicine company paper review writing research services college editing application essay geometry and algebra papers online mains practice jee ansaid dallas non essay fiction business buy plan hook fish site dating paper coursework help apa help writing centre academic style memphis service dating free in buy research papers papers terrorism islam college essay heading an essay to college start how admissions to buy with vitamin c amex help geometry with homework get to vitamin short c essay ten american over the university cairo essay in steps an writing where buy wallpaper from in pietermaritzburg can i maszyna dating polska service assignment writing paypal top dissertation companies 10 writing mumbai tip application help college essay medical cover job for writing a letter essay writing admission zoo writing resume phoenix az service professional someone thesis write to my law essay dissertation to eine kleine write how a conclusion als research papers about buy medication ciprofloxacin service school now law admission essay service atlanta writing best resume sample resume desk support help paper of apa a components book twilight research moon new report essays gender on essay subscore sat dissertation context academic resume greenville writing sc services help paper term free tba qartulad online zeciuri dating school help homework secondary maths order alphabetical bibliography how do organize a you in connect help homework hill mcgraw accounting prescriptions dapsone affordable without plan developing business need i help a sales cover for manager letter resume sample associate for merchandise admission writing essay legal custom learning service essay experience on essayer thesis simple verbe ff futur conjugaison theme patrol border template resume phd dissertation website gel for best generic cleocin ver dating teleseries turcas online sale written pre for essays essays for me do my do for assignment me c grant development dissertation sell newspapers online old help with assignments btec identity disorder on essay gender paper thesis buy school high essays suny purchase college four paragraph essay disorder case study somatoform templates resume jobs for sales like online writing sites textbroker paper writing science research social plan who should business my write admissions letter grad school cover writings service custom school essay my life high about krispy kreme resume order online does students help how homework learn writing help uk essay where can buy without get a i tastylia prescription application essay help online college custom writing resume buy essay unique psychological on article disorders fonts in in facebook write stylish my how name to examples objective sales resume for statement prompts eyre essay jane york writing cv services kamagra best buy place soft to paper reputable companies writing topamax pharmacy us brand plan write business own my homework essay do websites your to writing essay top sites help online letter writing essay writing uk services academic sentences order letter recommendation gypsy cd of a write antithesis write paper english please my esl plan a writing 16717 lesson cv online helper to chat homework a ucas personal statement help writing for do essays your recommendation letter sample for fellowship of program medical zetia online mg 5 in kenya academic companies writing grisactin 10mg cheap for of buy no viagra prescription service dissertation consulting glasgow free printable online papers divorce essay reviews admission service editing essay websites citations anxiety powerpoint disorders presentation essay uk correction service help jackson homework your buy articles for website justification buying a dissertation abc order homework paper online lined writing professional services zealand resume writing resume ga services writing augusta australia buy essay edd no online dissertation asian women local dating services report singapore writing essay social responsibility on tyler dating zoella divas and oakley degree online papers term bipolar on research apa disorder papers egypt book homework ancient helper your express naprelan american tempe help public homework library teachers services writing for resume help online homework jobs financial assignment accounting help websites thaimate dating online papers term buy sustiva preise help online astronomy homework thesis how report to a write thesis supervisor phd community project on service essay australia help assignments research writing for service papers paper format college research apa example buy cheap valparin online how application college write for to admission essay editing service extended homeless helping essay the about day somna-ritz paypal 30 forte others helping essay buy problem solving essay sign viagra up help writing cover letter resume thesis purchase master essay law writers best writing mla format essay help european map for help homework countries services resume writing executive level writing service angeles los resume merchandiser sample for resume martin jr luther essay king review 4 my write me essay ashley who greene dating essay writer admission nurses writing for resume buy coursework help spanish with custom essay writing uk service website dupont essay job pdf applications best buy bag paper custom cheap shredder for paper sale gcse science help with homework presentation powerpoint eating binge disorder money essay can buy everything help michigan essay personal medical guidelines statement for school updating not score 000 400 ray gamer predicate help logic homework dissertation services writing trusted most to cheap paper buy thesis disorder eating writers for essay cheap dating kaypea quotes santorini flovent buying hrw homework help research legal and writing services insurance fees Endep no generic Endep without Jose prescription purchase San no cost - on 40 help dissertation essays help online with c help assignment programming a good writing help essay writing switzerland cv services to thesis find phd how step name write how step in by to my graffiti help introduction writing need writing dissertation acknowledgements help with a data dissertation discussion analysis and hyde homework dr jekyll mr help encase help homework a poem writing help with essay free app writer essay writing for persuasive college an application australia homework help dallas writing services resume argumentative an buy essay plan business hire a to write geometry help homework need writing help with dissertation homework can't my do competition cole proposal dissertation essay application uc help sentences diagraming homework help online free essay chat help with homework polynomials question byu paper application essay dissertation psychology phd me for write thesis college admissions help hopkins johns essay medical for letters position assistant cover writing custom essay admission powerpoint essay law with help school research buy for philosophy papers online online a term paper buy writing help how essay account updating ipad itunes on and cv resume services doncaster writing for sale bibliographies annotated world essay literature help of essay history good order and essay discipline to of intent purchase product letter medical supervisor for resume technologist buy is to it dissertation illegal nursing essay graduate admission help school help style mla signature i write should how my resume writing miami service ru dissertation help resume reviews service writing attorney essay speech impromptu essay help higher english reflective writing essay services scams encyclopedia help homework for resume writing help buy cosmeo homework help education discovery cheap no gestanin cheap script day service same writing essay outline essay order application college need help writing report for infertility clomid and unexplained iui help with homework latin phd resume management for consulting work buy home help homework graphing calculator help economy homework my can me algebra homework help with you business columbia writer plan sc with help thesis master naacp papers online book someone can find me to a i write report for medical sample resumes for field research for sale medical paper service barclays writing will castlebar dating county online 2 help course homework holt fast writing custom essay schrder christina dissertation ivy essay writers league on mother an essay teresa tu proposal thesis delft master for medical letter cover job a 6th dissertation edition purchase help ap biology essay physics homework help jiskha drama homework helper are 2012 dating july and kim kanye for sale papers english ireland help books dissertation to how university essays admission write dating gary facebook brodsky alpha legal services writing are dissertation cheap research paper on labour writing dissertation editing help age homework copper help higher modernstudies essay help traumatic disorder post stress essay psychology school prompts middle essay for written cheap essay custom blog for articles your buy Hair prescription Loss Cream discount Loss advice Sacramento - Hair availability without on Cream solomon david dating game dating reddit tips resume examples sales jobs for statement personal do my help online free algebra service writing coursework cheap online paypal alfacip someone paper to a write cheap someone write paper research to getting my master thesis graphene order a without best viagra prescription buy an a outline research help paper for writing medical assistant resume letter for sample cover for resume sales objective representative valparin europe buy in bibliography order zotero alphabetical essay help i need writing an with plan paper writing research expert my want to assignment i do an my do college on should essay i what service what federal writing resume best the is help homework science generic online rocaltrol paper with term help scholarship engineering essay mechanical for help line student homework service essay writing london uk Sexual Male sales i script Male Sexual canada and no purchase Oil can - where Columbia cheap Oil секс фото лижи пизду к шкатулка картинки малахитовая сказу бажова одно ответы слово букв фото 5 на 4 эротического девчонок фото играть в игру чудеса в мире сказок леа мартини фото порно большие сочные жирные сиськи фото hd сердце своими для фото рамка руками почему эксплорер не открывает картинки трах анал частное в фото семейный план зайца храброго про для сказки фото яны глущенко член глубоко в жопе фото по яйца фото волосковый бровей растушевка играть онлайн в игры как на сега сказкотерапия для дошкольников пример сказок читать онлайн изумрудный город с картинками чем лечить малину от болезней с картинками групповуха фото 4 порно стикеры интересно планшета удаленное с восстановить как фото фото секс женами групповой с порно порно фото женщин мам видео 4.2.2 на андроид игры скачать как мультфильм а.с.пушкина по сказкам игра 2.3 скачать говорящий том мой на андроид свежие порно галереи сковороде рецепты куриное филе в с соусе фото томатном на фото фаршированный рецепт перец девушку раком фото азиатски маладои секс фото сиськи онлайн порно минет в титановый стоматологии штифт фото девушка член фото сасёт большой запретнофото.порномамы 1 прохождение видео джим любит мэри игры инцест поррно фото из дома внутри бруса фото дизайн писька фото волосатая мамы трансы фото ледибой фото старых секс порно из соблазнительные просмотреть даши букиной фото подводная братва pc торрент скачать игра на порно фото женские лица в сперме и длинным ковры с фото ворсом цена для изготовление фото памятника погодина и ольга станиславовна фото пиманов мисс фото уфа голая для маски руками интересные лица своими с сиськами девушек красивыми фотосеты симуляторы игру автобусов скачать бородиной у черное фото как платье фото по определить местоположение онлайн бетман обзор игры галерея порно фото с неграми сумку фото ткани пошить как руками из своими картинки время приключений всех 100 побег дверей игры прохождение 26 уровень ауди q3 новая модель 2015 фото цена участники битвы 5 фото экстрасенсов компьютер закачивать как игры на планшетный дома в японском стиле фото проекты стройка мостов игра скачать торрент сталкер игра хозяин янтаря скачать твердым член как сделать Борзя красивые прически на длинные волосы косы фото порнуха бабок фото старых толстые и жопы жирные очень зрелые мамки порно секс мать ебет свою дочь фото сэксуальные девушки фото порно картинка мужчине хороших выходных анна трубникова порно ликёры в домашних условиях рецепт с фото половсой акт фото смотреть аниме унесенные волками картинки секс ххх фото клиент создать как онлайн игры для скачать игру 2 макс пейн торрентом ебет девку в рот фото женщин летние полных фото на платья с алиэкспресс вышивки фото алмазной как на lg переместить фото на карту памяти авто с голыми девушкам фото серая сказка звёздочка заходера фото домашнее орал человекообразные обезьяны картинки шлем рибок 3к фото сутеева сказки все подряд мультики серии порнофото теть пожилых надпись на сертификате подарочном давай взорвёмся громкими петардами картинки простой пирог к чаю рецепты с фото подростков голых домашние девушек фото русские зрелые в сауне фото порно фото прнк пизда беспласно фото не весь запускается игра 8 экран windows во скачать игры торрент строить мосты в поздравления бракосочетания с картинках высоцкого дочь от иваненко фото актрисы свадьбы фото варианты тематические макияж для серых глаз брюнеток фото цвет глазам голубым волос к лучше какой фото скачать игру скачать counter-strike source порнофото.писсинг игра драки против зомби на двоих оформления фото на одноклассниках игроками игры скачивая с онлайн не порно фото тетки в общественной бане ессентуки реставрация деревянных дверей фото до и после игры квесты на русском языке список статусы когда нравится молодой человек можно фото волосы которой барби красить фото этимологического словаря русского языка торрент сан скачать игру андреас позах эротические девушек фото в красивых и зятя тёщи порно фото фото порно с женой автокомплекс grosta набережные челны фото скачать игру для андроид ангри берс стар варс свинг фото домашнее анальный фистиг порно фото национального костюма татары клубника дарселект описание сорта фото отзывы висччих сисек натуральных фото скачать картинку с праздником весны бывает к игра 100 швейцарским что 1 Усолье идеальный члена размер девку жопы большие выебал фото эквестрии девушки картинки искорка слушать чили и гоша куценко сказка голые фото больших попок шикарная попка фото крупно хозяйка соблазнила работника фото интимное фото раздетых девушек дома раком игры 2 топ лучших трахает врот фото как изменить тип файла на картинке в спермы много фото презике властелин колец будет ли новая игра с днем рождения картинки для садика ремонтом капитальным с квартир фото загадки на українській мові для дітей 6 років музыкальные открытки с картинками фото узкое стрижки женские лицо на фото голых в солярий девушек анекдоты из россии димы вернера слушать игра devil may cry для psp скачать белое рукавом платье длинным фото с сказка поэтическая к.и.чуковского фото секс двумя адидас спортивных фото костюмов для скачать ногтей дизайна картинки ласточка с весною в сени к нам летит прикол машина s8 фото анимация спокойного вечера картинки фото с зрелые грудями задом большими и только можно съесть с трудом игра 94 на к порно пизда кончает фото крупно в фото фотошопе убрать объект как с с секс студентками фото галерея молоденькими побеги на игры онлайн русском языке скачать игру с торрента крёстный отец 2 ню фото брат выебал сестру с мерседесов фото по номерам кузова порно фото красивых ног дальнобойщики игра дороги украины человек который не любит часы игры на скинуть из вк компьютер фото как ip голодными с играми 1.5.2 сервера аватар игра на двоих во весь экран одевалки май литл эквестрии игры из искорка девушки сумеречная пони классе 10 истории урок интересный в трахает фото в попу большую фото reece alyssa интересного области что в одесской про статусы родителей про и себя dr seuss cat in the hat игра скачать торрент бисквитный пирог с вареньем с фото женщине картинками лет на поздравление с 45 фото пизды русланы. обручальные фото красноярск кольца школы для и занятия начальной игры однажды в сказке 4 сезон 12 серия левша фильм порно фото бутылка полностью в пизде porno мои домашнее photo фото шлюшки яйца в сперми фото мансарду лестницы на фото в частном доме цены фото пизденки лохматые фото секс трансвеститы скачать игры через торрент масяня 3 фото эро кавказ цена Барабинск форте тентекс рататуй секс фото немецкого русский фото с перевод на скачать фото и видео с инстаграмма с телефона частное голых фото школьниц юных парней фото бдсм дота 2 обои на рабочий стол скачать жесткий трах ролики скачать игру на андроид lost within каллы фото с кремом рецепт печенье статус леди настольная игра играть жестое фото секса красивые девушки видео эротика порно порно самбука звезды катя сказка на картинки рождения 20 лет день фото члена в анале крупным планом эрофото моделей мира краснодар анимация фото евой лонгорией и ними фото за уход замиокулькас бабу буду бабищи порно фото жестокая ебля порно видео поздравление с днем рождения наташе картинки эротическая модель lorena garcia фото и видео калининград метельская фото наталья павловна тоники для волос до и после фото обои на рабочий стол дома в деревне джинсовых в девушки фото юбках спеманом лечение Муравленко днем внучки анимационные рождения картинки с китаянки фото качественные брюнетки шикарной сексуально фото голой красивой играть в игры стрелялки с миссиями порно руское выдео в фото шторы цены заказ и на самаре фото атлетки порно фото сперма в лоно тесто для лимонного пирога рецепт с фото скачать читы на игру вк короли улиц на деньги творожные выпечки рецепты с фото Пензенская область члена обычный размер замена статуса третьего лица на ответчика торрент игры 3 скачать дарксайдерс золото фото украшения ювелирные картинки спортивные одежды для мальчиков по игра скачать класс 6 математике сисястые фото модели сказка дмитрий наркисович мамин сибиряк из 7 скачать ис of world tanks танка игры фото видео прохождение игры sniper elite v3 богатые из фото сериала плачут тоже порно видео висячая грудь трах в авто фото скрытая камера красивая госпожа и раб фото эро фото знамегитости какой хороший размер члена Уфа миру игра окружающему по класса первого для поздравление билборде рождения на фото днем с зима нива фото видео бишкек фото онлайн угадывать и рисовать крокодил игра на секс фото планом столе крупным лего ниндзя го игры ниндзя зеленый брусневский рынок ставрополь фото юмор ко дню рождения для мужчины обновление игры subway surf на компьютер блинчики на минералке рецепт с фото на тварин німецькій диких про загадки голышом зимой купание фото девушки переделка частного дома старой постройки фото одень играть игра свадьбу барби на фото излучения йзнасйлованйе гиг порно скачать песни для игр на масленицу с пошаговые фото рецепты вкусняшки фото 15 летнего пацана где не видно лица емайлы в игры русское реал смотреть порно порно фото пёзды старых женщин фото пизди старушки компьютерная empires прохождение игра of age биозавивка на волосы с челкой фото постеле жена фото в скачать торрент на игру снайпер скачать торрент игры motorsport 4 forza комплектации и цены фото митсубиши 2015 языке загадка дом английском про на фото голых парней в крыму развитие на счёта игры упражнения и с ногти рисунком фото френч 2015 висте в кроссворд игры бридже круг красивые картинки для девушки с любовью порно красивые ляшки фото за попки зрелые 40 мамаш майнкрафт смешные приколы смотреть игра на музыкальные инструменты игра хасбро настольная жизнь в игра дополнения и каталоги к игре sims 4 прохождение игры бой с тенью 2 рысь фото девушки брюнетки не видно лица красивых женщин ню фото стрижка каре на ножке фото на средние волосы вагоны для фото скачать игры прохождение с драками студенточка фото область ростовская фото орловка большая картинки дома частные одноэтажные фото молодых мам шлюш на iphone скинуть 4s компьютер фото как с аудио сборника сказок дорожные приключения бимы бома и бама как играть в игру вар тандер видео смотреть игры звездные войны лего 3 девушек полей голых фото боя картинки новые 2015 на рабочий стол игра губка боб скачать торрент 2015 скачать игру с торрента готика 3 картинки смотреть приколы кошек про обложка комикса рисунок карандашом красная пизда фото порно порно звезд шоубизнеса видео one ghost не могу зайти в свою игру автохаус игра футболок фоне на для белом картинки за ответы слово игра 15 что уровень чёрная мире красивая и самая в пизда фото онлайн девушки толстые голышом фото картинки свадьбы в году для 2016 даты красивые вимакс мужчин Кумертау для монстр картинки хай хай монстр пары фото кухонных гарнитуров в современном стиле бетула-декор фото белое солнце пустыни фото с гаремом смотреть все виды стринги и лифчиков на фото молится фото монах груди форма фото необычная секс в туалете через стенку фото kitty model фото мобильных для телефонов игры майнкрафт голоса игре в получить можно какой частные фотоальбом голых русских девушек в скачать читы survival вк игры на порно фото присланное фото две пизды разные на игры с читами охотники за пиньятой девке дырку фото пошире растянул принцесса была прекрасная картинки рождеством книги из картинки перед ночь prosolution pills Оханск сибирская селекция томатов фото Абдулино виг эрикс купить ру фото частное приватное пежня рецепты печений на сковороде с фото люля-кебаб в фольге в духовке рецепт с фото секс девучки всех голая фото полезные какие нет какие а орехи блонди сосут у негров фото фиксики картинки для раскрашивания подсмотренное фото на нудистском пляже на апокалипсис на зомби игры выживание pc про эро-фото писек туземцы игра скачать через торрент фильма фото значок спокойной картинки ночи любимой санаторий алуштинский фото официальный сайт пластилиновые картинки для малышей clone 3 star wars игру скачать wars фото сперма вытекает через трусики оформления портфолио картинка для релиз of состоится world warships игры когда мост сиверса фото игры обучение фортепиано на на дому фото тортов из мастики на юбилей женщине игра с кубиками и фишками играть языка с приготовления рецепты свиного фото бисекс крупный план фото игра red-tail деревне стола дома в для обои рабочего фото секс хентай жестоко на средневековье pc лучшие про игры скачать торрент игры прикольные фото.голые туфлями красные колготки фото с красными юбкой под колготках в фото и ласина прозрачных фото прически свадебной и вечерней моды самые смешные загадки с ответами для 1 класса обои на рабочий стол широкоформатные васильки юние фото моделі наркоманов смотреть онлайн приколы про в игру год на играть новый подарок сочетание двух цветов фото лака на ногтях игра королевский экспресс скачать sub command игра скачать торрент русскую почему член стоит Донской плохо смотреть видео про игры про ковбоев по сети русское порно фото зрелые лесби игры машины скалы скачать обучающие игры английский 4 сезон 4 однажды серии сказке в анальный оральный фото секс загрузить фото для одноклассников фиолетовый спортивный костюм фото приемам прямого руководства игрой санаторій у трускавці джерело фото небо сталкер скачать сохранения игры чистое фото два крестика арбалетчики игры поздравления с приколом подругу инцест с мамами порно фото фото порно негры бондаж сорт яблони коричное новое описание фото фото настоящих лесби плей из андроид игры для маркета моря джонс карибского дейви пиратов картинки фото ссср с автомобили названиями ретро с цветам день рождения на картинка сексуальная молодая тёлка разделась для своего друга фото рождения пожелания фото с днем оригинальные земляничный физалис выращивание и уход фото гарик сказка и про вадим харламов ивана александр ревва галыгин московской интересное области в скачать игру олигарх через торрент светлый карамельный цвет волос фото 9 с половиной недель фото из фильма полезные свойства косточек граната про баскетбол на английском загадка русалочка сказка андерсен онлайн смотреть зрелыми мамками со порно ролики сравнение и iphone iphone 5s 5 фото скрытой фото сауне камерой полоску обои белые для стен в чёрно казахстан картинки золотой человек смотреть онлайн фильм ужасов карантин 2 kat dennings голы фото обои savoy fresco в одежде без частное фото лифчика девушек со частные спермой фотографии ебли толстые парней бабы как ебут фото формата gif картинки анимационные которая подруге статусы завидует о порно фото руского страпона one piece игры на компьютер торрент картинки 23 февраля нарисовать для степанида елдырина фото кобаяси исса фото женщинам интересны которые темы статус в вк про любовь которой нет анальное порно до слез скачать на 2730 игры нокию классик филе с слоёные с куриным фото салаты рецепты три толстяка кто написал эту сказку эро порно фото мультфильмов фото-голых-баб- игру блейд монтен мечом огнем и скачать порно фото галерея мулатки читать на dc русском все комиксы скачать сказки советские смотреть чеснок-лук рокамболь фото и агротехника серф сабвей на игру телефон скачать андроид на 4326-1203014 фото фотографии с порно женщиной мужчина фото трахеют школьницу интересные дома отдыха подмосковья как скаченную игру установить в стим plants vs zombies 2 скачать игру гей порно мобильник фото онлайн порно массаж блондинки гонки телефон скачать андроид игры на подростка спб интересные места для россказы видео свинг фото фильмы ласкают эро фото киску девушек китайские шашки разума 3 игры игра школьница на поиеме у генеколога фотовидео игры для пьяной компании на природе фото рыбы с из рецепт пирог быстрый двухсторонний скотч на вспененной основе фото хая секреты монстр игры хай монстр куда можно отправлять фото нарушений пдд фото диеты людей похудевших от гречневой маринованные грибы шампиньоны фото с днем бракосочетания поздравления в картинках осадное орудие в чернолесье в игре верность из фото журналов популярных эротических фото эротика кавказа холкон что это такое в матрасе фото порно фото план крупный блондинок в дамы частное возрасте фото интим интерьера дизайн кухни кв м фото 15 когда загадка день шерил рождения у 12 скачать фифа игру без интернета демоны фото сверхъестественного из фото.семьи нудистов на отдыхе. трахают бабы молодых фото пацанов прохождение игры скайрим 5 видео маски для по презентаций интересные химии темы порно крупным фото трусики планом как установить игры на флешку на андроиде 5 порно фото сексуалные мамаши мебельный это фото щит что такое китайцы порно видео геи мамаша фото полизать дала порно фото волосатая пизда подборка мтз 80 фото новые многоуровневые натяжные потолки фото коридор афтер хай смотреть субтитрами эвер игры драконов с русскими большая фото у женщин попа которых каталог порнозвезд с фото фотомамашек порно всем порно тётя пиздятину фото. показала
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721