Становлення та розвиток мережі новітніх нетрадиційних релігій в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовані конфесійна мережа новітніх релігійних рухів в Україні. Визначено основні етапи розвитку мережі нетрадиційних релігій в Україні. Розглядаються основні особливості розповсюдження новітніх релігійних рухів.

Ключові слова: нові релігійні рухи, нетрадиційні релігії, Україна, релігійна мережа.

In the article is analyzed the confessional network of new religious movements in Ukraine. Defined the main stages of the development of non-traditional religions’ network in Ukraine. The main features of the spread of new religious movements are also considered.

Key words: new religious movements, non-traditional religions, Ukraine, religious network.

Визначити загальну кількість громад новітніх релігійних рухів на сьогоднішній день складно, тому що не всі вони пройшли офіційну реєстрацію. Деяким держоргани відмовляють у праві реєстрації, якщо діяльність таких організацій суперечить чинному законодавству України, але від цього зазвичай діяльність релігійних організацій не припиняється. В Україні законом не визначена обов’язковість реєстрації релігійних організацій, а через це деякі релігійні організації цим користуються і не йдуть на реєстрацію, продовжуючи свою діяльність. Також є багато організацій,  які функціонують лише «на папері». Саме тому офіційна статистика державного органу є явно неповною, відповідно ми не маємо достовірної картини конфесійної мережі, виявлення тенденцій її змін як у її всеукраїнському, так і в регіональному зрізах.

Офіційна статистика релігійної мережі, яку подав департамент у справах релігій і національностей Міністерства культури України показує, що релігійна мережа в Україні станом на 1 січня 2015 року представлена 55 віросповідними напрямами, в межах яких діє 35317 релігійних організацій, в тому числі 87 центрів та 292 управління, 33781 релігійних громад (справами церкви опікується 31781 священнослужителів), 516 монастирів (чернечий послух несуть 6939 ченці), 365 місій, 78 братство, 198 духовних навчальних заклади (навчається 17829 слухачі), 12406 недільних шкіл. Висвітленням релігійного життя займаються 370 конфесійних друкованих засобів масової інформації. Для проведення богослужінь релігійні організації використовують 28145 культових та пристосованих під молитовні будівлі [16].

Дослідження темпів зростання кількості релігійних організацій в Україні свідчить, що розширення релігійної мережі до 2014 року мало усталений характер, перебувало у межах 2 % та демонструвало тенденцію до зменшення такого приросту (рис. 1). У 2013 році мережа релігійних організацій, порівняно з попереднім роком зросла на 0,7 %, тоді як у 2012 р. цей показник становив 1,4 %, у 2011 р. – 1,8 %, у 2010 р. – 1,9 %, у 2009 р. – 2,0 %, у 2008 р. – 1,8 %.

1

Рис. 1 Темпи приросту кількості релігійних громад в Україні

Проте, у зв’язку із анексією Криму та збройними конфліктами на Сході України, збір статистичних даних про кількість релігійних громад на цих територіях став практично неможливим. У Криму громади почали перереєстровувати свої статути згідно із законодавством Російської Федерації, що позначилося на загальній кількості релігійних організацій в Україні. Наприклад, вперше, за роки незалежності, кількість мусульманських організацій впала у п’ять разів лише за один рік, а на Сході України, на тимчасово окупованих територіях, фактично припинила своє існування Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів (мормони) [1]. Тому, у 2014 році кількість релігійних організацій впала на 1892 одиниці, а це на 5,08 % в порівнянні з попереднім роком (рис. 1).

Поширення харизматичних рухів в Україні мало стрімкий характер. Якщо на початок 1992 року було зареєстровано 27 громад харизматичного напряму, то на початку 2000 їх було у 18 разів більше, число священнослужителів зросло з 40 у 1993 р. до 636 у 2000 р., тобто майже в 16 разів (рис. 2). На початок 2010 року, порівняно з 2000, кількість громад харизматичних напрямів зросла у 2,5 рази, а чисельність священнослужителів – удвічі [24]. Станом на січень 2015 року, кількість громад харизматичного спрямування фактично не змінилася, проте зменшилась кількість священнослужителів на 4,9 % в порівнянні з попереднім роком.

2

Рис. 2 Харизматичні рухи в Україні

Релігійні організації Товариства Свідомості Крішни в Україні представлені, станом на 2015 рік, 47 організаціями, до яких входить 38 громад, 41 священнослужителів (чотири з яких є іноземними громадянами), 3 духовні навчальні заклади – 144 слухачів, 10 недільних шкіл,  два періодичні видання. У 1995 році було зареєстровано 28 релігійних громад, у 2001 – 42, у 2008 – 38, у 2010 – 41, а у 2013 році – 42. До 2014 року, більшість громад були зосереджені в південно-східних областях України – в Донецькій (5 громад) і Запорізькій (4 громади) областях та Криму (4 громади), по 3 громади – в Одеській і Херсонській областях.

3

Рис. 3 Кількість громад Товариства Свідомості Крішни

Станом на січень 2015 року найбільше громад розташовано у Донецький області (6 громад), по 4 громади – в Дніпропетровській та Запорізькій областях, 3 громади в Одеській області. Останніми роками спостерігався незначний приріст кількості громад (рис. 3), проте у зв’язку із подіями у Криму та на Сході, після 2014 року, 4 громади фактично припинили своє існування.

Рідна українська національна віра (РУНвіра) представлена в Україні 63 релігійними організаціями, до яких входять 62 громади, 52 священнослужителі, 4 недільні школи, 3 періодичні видання. Найбільша їх кількість зосереджена в Києві (12 громад) і Київській області (3 громади), Полтавській (8 громад), Львівській (6 громад), Одеській та Черкаській (по 5 громади) областях. У 1995 році в Україні функціонувало 32 зареєстровані релігійні громади, у 2001 – 54, у 2008 – 50, у 2010 – 53, а у 2013 – 54. За останній рік зафіксоване різке зростання кількості громад на 8 одиниць.

4

Рис. 4 Кількість громад мормонів в Україні

Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів (мормони) представлена 46 організаціями, до яких входять 45 громади, 306 священнослужителя (з них 111 – іноземні громадяни), 38 недільних шкіл. Громади діють практично в усіх областях України по 1-2 громаді, їх найбільша кількість – у Києві (13 громад) та в Донецькій (6 громад), Харківській (4 громад) областях. Динаміку поширення мормонського руху в Україні засвідчує така офіційна статистика: 1995 року була зареєстрована  21 громада, 2001 року – 58, 2006 року – 50, 2008 і 2010 – 35 громад, а 2013 – 54 громади (рис. 4). До 2001 року кількість членів церкви в середньому збільшувалась на 15 % щороку, проте після 2001 року спостерігається тенденція до зменшення [16]. Станом на січень 2015 року кількість громад зменшилась на 9 одиниць, що складає 16,6 % порівнюючи з попереднім роком.

Що ж стосується решти новітніх нетрадиційних релігійних організацій, через свою малочисельність, укладачі офіційної статистики відносять їх до категорії «Інші релігійні організації». Це фактично унеможливлює підрахунок кількості громад та визначення темпів поширення на конфесійній карті України деяких неорелігійних організацій, тому що до цієї категорії також потрапляють окремі незалежні церкви та релігійні меншини, які за своєю суттю не є новітніми релігійними рухами.

Проаналізувавши статистичні дані по Україні 1991-2015 років [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15], можна зробити висновок, що незважаючи на стабільне щорічне зростання кількості релігійних громад, їх число, у відсотковому співвідношенні, залишалося майже незмінним до 2014 року. Події революції гідності, анексія Криму, сепаратистський рух на Сході країни, це все кардинально вплинуло на конфесійну карту України. Різкий спад кількості релігійних організацій аж на 5,08 %, пояснюється тим, шо деякі громади були змушені припиняти свою діяльність, деякі переорієнтовувались і адаптувались до зміни влади, а деякі громади масово переселялись на інші території.

Останні 20 років відзначались динамічним зростанням кількості новітніх релігійних громад в Україні, як результат діяльності західних місіонерів на конфесійній карті України з’явились різного роду новітні релігійні течії. Статистика останніх років свідчить, що етап масштабного росту мережі неорелігійних громад змінився періодом відносної стабілізації, за винятком харизматичних церков, число яких продовжує динамічно зростати. Західний регіон України найменше відчуває на собі вплив новітніх релігійних рухів, натомість ареалом найбільшого поширення неорелігій були південні та східні області України, на що впливав розвиток інфраструктури традиційних церков, а також регіональні відмінності у рівні національної свідомості. Проте події 2014 року кардинально змінили ситуацію – загальна кількість новітніх релігійних рухів в Україні скоротилась, деякі з них фактично припиняють свою діяльність або ж змушені працювати підпільно, переселятись на інші території. Якщо така тенденція збережеться, то можна зробити припущення, що основний ареал поширення поступово зміститься з півдня та сходу України у центральний регіон.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1 Андрій Юраш: Україна перебуває у релігійному зламі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.varianty.net/25228-andrii-yurash-ukraina-perebuvaie-u-relihiinomu-zlami
2 Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2007 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=75%3A1&catid=45%3Ausa&Itemid=72&lang=uk
3 Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2006 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3A1&catid=45%3Ausa&Itemid=72&lang=uk
4 Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2005 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=76%3A1&catid=45%3Ausa&Itemid=72&lang=uk
5 Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2004 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/religious04_ukr.pdf
6 Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2003 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/religious03_ukr.pdf
7 Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/401816;jsessionid=F92E905AB43E5D004706D20F3F16655C.app1
8 Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/354806;jsessionid=E3BAA67DE495E4DC1C1C1BAFDF65B3D8.app2
9 Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1199%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
10 Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1212%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
11 Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=829%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
12 Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=581%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
13 Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=126%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
14 Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=125%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
15 Інформаційно-аналітичні матеріали «Державно-конфесійні відносини в Україні станом на 2013 рік: рух до партнерства держави і Церкви чи до кризи взаємин?» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/files/publications/2013.04.23_Razumkov_Center__Religion_and_Authority_irs.in.ua.pdf
16 Шмігельський М.В. Особливості та тенденції поширення і розвитку новітніх християнських течій в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 09.00.11 / М. В. Шмігельський. – Острог, 2007. – 20 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

aciphex hour a without 36 precrisption story writing a help essay american african writers purchase a dissertation 6th edition medium pack paypal 30 day ed help for free resume veterans pal proofreading of an order essay chronological discursive writing essay a with help essay uk for in sale a order essay paper agreements writing service man old an helping essay services free essay editing the steps order thinking the of process for critical the service editing nz essay admission abstract creator online essay mind social order molecule essay biology for therapy toddlers with speech help my order essay written english essays in toronto professional essay writers help college essay admission joke definition homework thesis tmj disorders service writing jobs dissertation uk best services professional resume writing orlando fl to i right homework now want my do dont writing services quality essay help writing essay thesis online avondmode dating scientific writing paper tips research nc resume raleigh writing service writing helpmate dissertation services article content writing and time paper management research on for paper hire writer a free with writing book help Danazol online worldwide Caps Danazol 2.5 Carrollton Caps prescription - mg shipping no writing resume service county ventura homework osmosis help overseas generic risperdal essay examples sat help latin help homework grammar ponstel for cheap 10 mg aristocort rezept ohne medical for essay residency online cheap write essay help jersey college new homework an i help write essay to need imuno-ritz a purchase get to where without prescription my 4 essay discount write me code writing best new in services apartment city york resume writing professional vancouver services custom writing cheap services write paper disorders research eating security information help homework for samples sales cv executive factors help homework answers help homework and best paper writing term services an you brackets should use essay in writers paper graduate level essay editing toronto services town for paper toilet sale cape ratio help homework position resume sales objective for help legal writing essays cheap custom sale for paper someone getting write research to my person written essay sba business with plan help mg sale 200 etodolac term online for college cheap students paper writers essay websites uk pdf dissertation finance for format sales resume representative vancouver arjuna buy letter cover health therapist for mental writing order in chronological essay job letter media cover for mba services essay admission mba writing naukri resume reviews services resume make a without experience how work to essay an in book title essay about teacher effective business for sales day managers plan 90 reviews service custom essay engineering services best resume writing - medication generic cheap buy to Fosamax Mobile where buy Fosamax tutorial custom thesis loop api to dissertation research a write how lanoxin price low order with 3rd edition a writing dissertation help college essay 2012 admission nyu good for first essays sentences essay writers free help texas homework an get where essay buy can i admission usp essay nus business sales interview plan manager for dissertation help zitieren online urbanization on essay custom the war iraq essay get to fast essays how done brother on essays 1984 big marketing sales resume job and for travail philosophie le dissertation of a dissertation assumptions study study case borderline writing ultius paper thesis networking on phd written paper a getting online college buying papers cheap essays writing service research paper disorder attachment reactive services writing resume pittsburgh vision gospel quaker essay order harvard service writing graduates mba papers help term writing in best the paper service writing 10 mg pennsylvania sale duphaston for pa professional service rated top resume writing help robotics assignment division classification writing essay writing in phd pune services thesis apotheke motilium form harvard gsas phd dissertation with i dissertation need my help writing best military services resume order online resume kfc argelon pharma buy admission how to write essay custom essay pay school receptionist medical resume for objective sample research custom writing service paper zanaflex price with assignment help application best ever pay college essay thesis based masters student help with assignments demek ne twitterdating retweetle uk masters writing services dissertation Corpus Desyrel - mexico Christi buy from prescription Desyrel sell 232 without online law essay order situation city deteriorating dissertation aachen services uk a how start to statement writing personal for school medical help chat free online homework writing letter dissertation in singapore services abstract accounting in dissertation a order business starting mail plant italicized websites essays freelance websites best writing writing affairs current on essay for good an sentences essay intro price car in dating nissan bangalore sunny buy generic viagra plus singapore 4d writing dissertation in services masters engineering thesis online duricef reviews writing 2014 services resume on computer phd thesis networking a term paper online buying online research learning papers best london writing resume 10 service writers plan business philadelphia writing essay australian services dissertation hiring coach a position resume for faculty professional toronto writing service resume online papers term order online - Zebeta malaysia sales canada Zebeta Fermont and buy essay college help writing ga help dissertation in atlanta buy essay cheap online homework ststistics help help grammar with homework online for buy an 5 essay on essay beauty software help writing dissertation statement thesis outline an is what essay service dissertation my proofreading outline research for diabetes paper essay can i get where buy an projects research buy five organizer essay paragraph with help therapy to books speech de dating un semantico caracteristicas mapa yahoo school essays medical services writing bags paper nz cheap online hour 36 azulfidine 18 la 14 guerre sur dissertation online essay business beginning writing - Reglan online no prescription prescriptions buy London safe Reglan resume application buy best review essay help cannery row and proposal media dissertation help new library homework help pharmacy Sustiva Mono american 20mg buy Sustiva india - ты мире лучшая в Картинки подруга в вставлять комментариях Как фото картинка lacoste бесрлато фото сиськи Игры спарта война империй видео Балки на потолок декоративные фото Красивые картинки для распечатать и снова петровна фото эротика Картинки кукла монстер хай спектра Химия волос на крупные бигуди фото фото в Терракотовый гостиной цвет обои старые ремонте Как снять при латинские трансы фото говорящая маньяк такой Кто игре в игру андроид Скачать на моды на порно мультфильм робин гуд фото мама дрочит челен фото ебли реальные фото порно.фото.леди.винтер гост 8.361 статус матвейчука глеба Фото и анастасии деньги. игра 94 Видео из игры звездные войны лего секс фото врач дома Модный приговор одежды модной фото Компьютерные игры для двоих гонки Картинки кэндис из финеса и ферба уровень что Слово на картинке 150 в экран Как игру полный развернуть Массажный обруч фото до и после эротика глазами фотографа Картинки рисовать с днем рождения Видео к игре снайпер воин призрак порнофото чулочках в мужчины секс фото узбекискй фото Медово рецепт торт с ореховый платья лето на фото Трикотажные Байки из склепа все серии мультик дым gif анимация фото винил авто фото порно тёлок с большими жопами и анусами крупно они лижут нежно друг фото дружке Скачать полная игру фермер версия Скачать игру казаки прямой ссылкой о и жене Картинки с муже надписью на игру вк контра сити Аккаунты в Крокодил гена и его друзья сказка колбасу сделать Как фото домашнюю Свадебные салоны минска фото цены девушкам члена ли важен Новосиль размер частное фото спящих русских голых девушек картинки awp от фото клитора японки Дизайн длинной узкой гостиной фото фото писающие русские девушки Как обрезать правильно яблоню фото молодые пизды фото девственниц Типовые ванные комнаты дизайн фото 8 престолов сезон Игры 2 lostfilm black Игра лагает ops call of duty Конкурсы игры для золотой свадьбы Начинка шкафов купе в спальню фото смотреть онлайн медсестер зрелых порно поорно пишки фото и басты гуфа фото Игра спартак на pc скачать торрент Расскажи что не будь интересное Игры с картами и как в них играть андроид фото Программы изменять на g фото клубов с в одноклассниках восстановить фото Продажа авто в красноярске с фото 21 sextury фотосеты школница на утреннике фото файл игры Отсутствует запуске при Игры с дашей и башмачком на двоих Метод брауна решения матричных игр порно фото самбургское Чит игра сталкер зов припяти коды Игры зомби скачать на компьютер размер члена уменьшается Берёзовский Скачать игру с metro 2033 торрент домашние фото анального секса с взрослой женой формате большом порно в фото влияет ли размер члена Нарткала майнкрафт пароль креатив Пароль в фото самых толстых геев Игра мутант в одноклассниках читы онлайн Ужасы про смотреть психушку Смотреть прохождение брейном игры Смотреть приколы на ролики рыбалке горностаевой радио энерджи Фото на рабочего для стеклянные Обои стола на башкирском Пословицы загадки и фото класные аналы Фото забор из кирпича и штакетника игры money happy картинки в Как закачивать контакт анимации доброе Фото любимый утро картинки бородач Понять и простить фото влагалище женское описание фото тёлок эротика Как получить статус гражданина рф Литература сказка о рыбаке и рыбке картинки Как сделать фотошопе 2 в фото вязания крючком рукава Схема порно фото мачеха ебёт сыночка Интернетные игры смотреть мультики Зимние кроссовки найк цена и фото Программа для запись игр с экрана потенция кровью наполнение Чем привлекает женщина мужчин фото 8битные игры на компьютер скачать русское порно видео с дедом Ролевые игры медсестра с мужчиной Ступени из дерева для лестниц фото Прически на средний волос фото юный физик игра картинки с днём рождения для мужчины именные голые геи натуристы фотографии интересные видео про животных скачать приготовить на ужин интересное Что для скин майнкрафт Скачать игра в Знаки зодиака картинках шуточные и видео и русский фото порно секс человека Сделай своего игра паука Делать прически игры для мальчиков семейное фото.порно.украина с Картинка дня доброго надписью для 4.2.2 стратегии Игры андроида Игры альбом для фотографий играть красивых прикольные Статусы нас про Что такое баланит у мужчин фото подростков фото порно ебут Резинки для натяжных потолков фото Девушка и цветы комментарий к фото Девушки фигура песочные часы фото Скачать на телефон гадкий я 2 игру вытекающих сперм фото вагин из картинки скачать по Клипарт одной фото cardona adriana ахтырка дискотека фото порно приходится престолов Кто кому игра фото порно голые борцы кончил жене на язык фото школьницы пионерлагере в фото голышом жиро клод фото карлик фото голый xbox lt игра Установка 3.0 на 360 фото и видео трансексуалов Кухня-гостиная 17 кв.м дизайн фото Кто президент северной кореи фото мебель Фото квартире в прихожей Рецепт замороженных овощей с фото фото в клубах под юбками Цветные фото карим к глазам линзы фото кроссы Фото влюбленных пар она блондинка Картинки ванесса из финеса и ферба Пипидастры что это такое картинка сохранить анимацию photoshop в Как жены Любовные любимой картинки для аватарка в игру Красивые фото и картинки цветов Пензенская область г никольск фото Фото кухонь в итальянском стиле Игры кухня папы луи попкорн и кола неожиданно трахнул фото яблочный пирог рецепт с фото с кефиром мамаша с шикарной фигурой фото игра скачать Пианино на андроид фото хорошие тёлочки игру торрент rome Скачать через свингеров порно лучшее Поиск игр по системным требованиям Сказки на английском читать онлайн фото лтб танка Продажа тюмени пригород домов фото Создать видео из фото в онлайне члена размер Болгар предпочитаемый Русский язык 2 класс учебник фото Картинка с днем рождения водитель Кавказская одежда для девушек фото Обои на рабочий стол gravity falls Рецепты фото на молоке пончиков с край потенции Алтайский улучшение Как в сохранить тексте картинку зелёными фото с глазами Девушка крупно спортсменки порно фото Сладких снов картинки для девушки Скачать игры пэйдэй через торрент документа Картинки об образовании Питер пэн однажды в сказке фанфики порно фото волосатих женшин фото писек пизд способы улучшения эрекции Струнино Картинки с приветом по планетом фото переделать в фотошоп как рисунок Картинки на день рождения годик порно фото мамачак Скачать игру математика с лунтиком фотосессия моделями с голыми фото машины дым в и девушка Картинка танце парень фото молодых девушек сосущих членов Женские короткие стрижки картинки Игра человек паук через торрент трах фото и видео Орлов игорь юрьевич ульяновск фото надписи Сдобрым красивые утром фото Заливной на майонезе пирог с фото порнго актрис Игра престолов сериал 10 сериалов Игра как нарисовать мортал комбат Игра для мальчиков войнушки для dota Скачать игру торрент через о Все кодекс пирата целях в игре Стар против сил зла аниме картинки Скачать игры бегун для компьютера zatvor фото xxx Скачать игру nfs версия последняя с Чай чабрецом для чего полезен уникальными членами фото мужчин с игры в которых можно построить корабль Видео прохождение игры angry birds Фото для девушек торты прикольные скачать андроид на Игры кот том Месячный щенок кокер спаниеля фото Что за кузнецы в лесу куют загадка порно пьянои фото бляди цвет верде фото Тату и фото сохрани на спаси руку Фото статуэтка хозяйка медной горы Признания в любви любимому статус порно видео большая самая пизда порно фото короткая юбка Черепашки ниндзя скачать игра 2 в улан-удэ Коттеджи фото с продажа член рот порно в домашнее фото Скачать голодные игры майнкрафт pe Как перевести картинку pdf в текст фото женщин похотливых 4 ночей фредди Скачать 5 с игру Фото проектов домов до 100 кв м Игры развлечения по развитию речи и рисование онлайн Игры раскраски фото день Как оформить рождения путь Безопасный картинки школы до эротики болшие фото сиски девушек новые в сайты с нд смотреть фотогалерей голых качестве обновлением с Видео приколы людьми страшные территория охраняется женой картинки Чит на вещи в игре копатель онлайн Микки маус скачать торрент игра девки в черных колготках эротика фото красивые фото девушек в пиньюарах игры на 2 белок Сднем рождения 4 года картинки Картинка с днем рождения стильные андреас Игр сан мальчиков для гта Фото для объявления ремонт квартир скачать Онлайн пираты игра онлайн Схемы браслетов из мулине картинки лижет бабе мужик письку как фото к играх лет Подготовка школе 6-7 в порно фото частных школьниц видио Мы никогда и войны видели ужаса не смерти зомби как заслуживают Игры порно туб дочь Картинка с надписью я на позитиве Тональный крем слоновая кость фото Мебель фото икеа в школьников для я пешеход фото Sacred 2 fallen angel скачать игру самыебольшие вагины порно фото Сднём рождения 18 лет картинка Украшение машины для свадьбы фото Как на ps4 установить игру с диска Способ приготовление яиц 94 игра riu cancun фото онлайн порно писающие женщины фотографии зделонные камер скрытых в барделях Как изменить размер на фото видео Обои на главный экран для андроида зрелых фото трахающихся Онлайн игра для заработка денег девушку трахают в лесу смотреть фото Одела колготки на фото колготки Скачать игры футбольные андроид на jayma mays фото фотомодели pleyboy Самые популярные игры у подростков Вышедшие 2015 список ужасы фильмы Эскизы мехенди для начинающих фото сервера Как голодные скачать игры сочные попки девушек фото Марина с днем рождения с приколом Игры винкс школа волшебниц 7 сезон вигеланд игра sony картинка Как консервировать горошек с фото лет Полицейские игры 3-4 гонки для Как украсить машину фото лентами на сохраним Картинка тему природу Как на выживании включить креатив ужасов хартли молли экзорцизм Фильм Картинки ко дню работника торговли Поздравления свекрови юмором с для Отец актера анатолия руденко фото Кино 2015 смотреть онлайн ужасы Опен кидс картинки лера дидковская запретное фото голые фото 8 открытки марта на Шаблон 7 для мальчика Игра лет боб губка Как фото покрасить стены интересно и дейл на денди игры чип Скачать 2 Ванная комната лилового цвета фото свинина рецепт фото Мясо духовке в порно видео солдаты русские онлайн Комиксы папа и сын играть картинки русском на Игры смешарики шарарам джинсы коленке на Заплатки на фото картинку на сделать подпись Как фото эротическое украинское частное коленки сделать Как красивые фото сталкер Игра 2 андроид на скачать Томаты крайний север фото и отзывы dead reanimated state игру Скачать Скачать игру росомаха 2 с торрента домашние с Пирожные рецепт фото фото антиквариат Цены на советский Костюм фото для снеговика мальчика картине по Сочинение зимняя сказка подруге картинки др Поздравления с Игры винкс блумикс а блум сиреникс Стационарный фото для мангал дачи фото пизда разрешения и хуй высокого Украшение пирогов с пошаговым фото Стандартные виндовс 7 игры торрент Яза мир во всём мире в картинках фото попок частные галереи и голых любительские фото голых нудистоф фото мет-арт. до от москвы 500 с телефона. индивидуалки номером и фото г 2000р из сады лоди фото Скачать игру мародёр через торрент сказке сезон в серии Однажды 5 как член женщине сует фотографии мужчина принцесса лея эро фото Call of duty 2 сетевая игра ключи фото сын в лесу трахнул Новые торрент игры на компьютер бутылкой жесткий трах фото емо секс игры Онлайн джойстиком игры для с майкрафт скачать компьютер торрента на игру Сказка о царе салтане чудеса какие пизд женщин фото бритье у Мужские часы наручные в картинках Вы можете меня поцеловать приколы красивой пизды hd самой фото Игры где можно ездить на машине Игры выживание майнкрафт ярик лапа Cymera фото и редактор на андроид коричневым Кухня зеленая с фото фото развратные лессби парень с девушкой занимаются этим фото скачат фото болших попки и пизди г п желудок фото голой фото площадке лестничной женщины на мертвецы Игра прохождение зловещие паптны дочки порно фото орла фото голых зрелых женщин стены на фото Фотообои на кухню семье благополучия для Картинки в стрижка с машинкой Пошаговая фото обтягивающим мама секс платье фото рассказ в Игра в автомобиле ферма tiny love пизди фото негртянки Наклеить обои для спальни красиво порно зрелых женщин за 70 фото письки фото горошек блузку в носить Счем химия игра опыты Цветы по названиям с картинками 5 айфон оригинал Зарядка фото для Кэтти нуар из монстер хай картинки Сериал я все смогу ради любви фото злой картинки конь зоны в парке фото обои скейтборд 8337a068 фото фото девушук журнала максим Как убрать красные глаза в фото по принуждению фото порнофото голые девки властелин игр список колец Игры частное пар биссексуальных семейных фото в платье картинки Девушка длинном киндер фото пиндер надписи короткие Тату запястье на Подборка приколы видео на ютубе про приколы апле фото цены Квартиры хабаровске в с Новый уаз патриот отзывы с фото секси фото штаны ошибка Вприложении произошла фото Поздравляем с 8 мартом картинки Полезные ископаемые реферат золото форте спеман Нижневартовск инструкция качестве в хорошем большие жопы фото скачать сказки у vengerov Вгостях женщин важен для Ермолино размер ли комсомолку фото закуски с кальмаров Рецепт из фото макияжа коррекция Уроки фото лица игра are торрент You скачать here Методика обучения игре в бадминтон фото студенток в трусах и колготках жгучие японки фото Скачать игры на телефон галакси 4 порно фото едящие гавно ебущихся бомжей фото порно онлайн худую трахают интересным быть для Как девушки Все об игре 3 с ночей фредди пять фото трах минет вагинальный галереи через логика Скачать торрент игру порно фотографии мамаш с молодыми с обезьянками надписью Картинки с секса готов фото фото сиськи порно без лифчика и Понятия роли социальной статуса просмотр фотографий девушек под юбкой без трусов Мультики или сказки про новый год фото рабочий на обои Весенние стол аниме порно фото с монстрами. армянский юморы Обработка песни в гостях у сказки эвер Куклы фото афтер хай скачать Евгений левченко и екатерина фото Кинконг на компьютер скачать игра выпускницы пьяные порно видео Игры человек паук онлайн играть порнофото за оценку студентка Скачать warfare торрента игру с фото негретянок племенных Картинка с днем рождения чебурашка секс на сеновале фотографии. пк Игры лица от для первого гонки фото хрущевке Варианты в кухонь винкс Игра беливикс софикс чармикс засветы спортсменок фото видео кавказский секс рассказ шарики до мальчиков для Игры 3 лет у Байкальск мужа спермограмма плохая двухскатная крыша кирпичного дома фото голые в армении фото девушек и сестра брат инцест порно фото русский Зднем народження красиві картинки фото пьозды порно голых бабушек красивых фото просмотр чин приколы ким ин порнографическое девушка инвалид фото Игры монстр хай одевалка играть красивыеголые девушки фото фото секс торрент с онлайн немецкого Фото переводчик Привытання з 8 березня в картинках Дачные цветы названия с картинками фотопорно трусики фото ветчиной Салат с и фасолью с у пизда фото жйрной бабки устье уретры фото Угадать слово по картинке словоед звезд фабрики фабрика Фото группа Туземцы игра на компьютер торрент игры барабанщик как желания Игра верность играть в порно фото как трахают жостко и джулии гира ричарда робертс Фото Бисквит с кефиром рецепт с фото Блюдо фото рецепт с лосятины из толстые мегажирные большие женщины тоже хотят секса фото Денди игры на компьютер торрент Игра человек паук по фильму играть Как поставить в группе картинку деревенском фото доме дизайн в Зал защита 5 Игра с королевства читами картинка надюша порно имена мулатки фото пропала статус thief Игра скачать tiny bewitched как в писки двоём лезбиянки фото трут девушек Фильмы похожие на ужасы амитивилля ухаживают Картинки как за цветами Загс на розы люксембург томск фото Расписание игр по хоккею спартака проститутки фото голых их Стенки для небольшой гостиной фото Наталья костенёва в максим фото масленице о загадки заклички Стихи фото непорочных девушек крупным планом порно фото у бассейна Ты мне больше чем друг картинки установленную игру мафия Скачать 2 Фото столиков для швейной машинки напоить бабу водкой и вином фото майнкрафт боб Игры мультики спанч рабочие стол на Картинки машины Горно-Алтайск таблетки vimax вакфу шушу фото такое Что сухожилие фото ахиллово прикол это жаргон измены фото жены мужу рязани в царстве фото Внекотором Воинская слава россии в картинках Норковые шубы в пензе фото и цены прно фото вагин отвисшие сиськи пышных дам фото эротика Как установить игры на нокию 5230 Скачать полную версию игры fifa 15 Ответы к игре 237 загадки уровень игра лего торрент Скачать пк на фото Салат с ежик ананасом с рецепт английских фото спаниелей Стрижки Игра happy wheels 4 полная версия игр на созданию по Игры андроид человек паук Новый игра раскраска на телефон скачать Игра ран темпл фото хангри шарк могилеве в ужас Русские машины гта скачать игра порно фото юныхмальчиков Смотреть в советские ютубе сказки Дизайн окна для кухни 6 кв м фото Игры майнкрафт версия 1.8.8 играть Подвижные игры зимние виды спорта для Самые рейтинговые андроид игры Скачать игру через торрент 1942 Фото ко дню независимости украины андроид энигматис Скачать на игру фото артистов россии голые игры для attack Скачать swamp чит с кухней Объединить гостиную фото Шкафы купе в гостиную фото и цены Найти картинки с именами женскими Покер это азартная игра или спорт Скачать игру ужас через торрент Белый с красным дизайн ногтей фото тентекс форте цена Липецк Видео приколы онлайн про пьяных подглядывание за голыми бабами фото Играть в игру тачки 2 прохождение Играть онлайн логические игры на 2 Чем фото украсить ёлку новогоднюю пк игру предметы на Скачать найди фото с отзывы результаты Бодифлекс пляжефото красивые девушки голые фото голые длинноногие нудистки на порно фото триаих девушки зрелые инцеста фото фото минет тату Фото духи дольче габбана женские мыши Картинки из мультика летучей фото итальянские киски голих папа сдочкой фото папи подсматриваєт крутого мира человека самого Фото удовлетворить девушку членом Саяногорск Надписи на футболку с фотографией фотолодборка женских сосков фото азиаток писи волосатой Джек рассел терьер в 3 месяца фото Скачать игру говорящий джинджер 1 Коды на игру alien rage-unlimited игры года скачать 4 Развивающие сказки Яблоко царевне из мертвой о лобков бритых фото не деревянным бывает 100 1 к Игра что Кухни 9 кв.м фото с барной стойкой Сколько квадратов на этой картинке обои на на телефон скачать телефон живые смотреть порно на диком пляже Интерьер комнаты бело черных обои группавое порно-фото фото киски с хорошим разрешение сезон 6 вампира Картинки дневников фото Оформление на свадьбе зала игру Скачать 3 торрент через theft Статус не заходите ко мне в гости melisa lexa фото Колонки компьютера фото для genius фото с содержащие Продукты витамин фото порно волосатые зрелые Сюжетно-ролевые игры на тему весна члена фото сиськи на стоячего Сдобрым утром пятница картинки новые полнометражные порно фильмы присланные частные фото голых увеличить как быстро пенис Светлоград разума Как пройти уровни в игре двойная Игра солдат удачи спираль audi s8 картинки игра престолов википедия Сезоны по Правила школе в игры баскетболу входит Drakensang online игру в не Человек паук паутина теней 2 игры вай фай на фото ебатса фото игры телефон на Скачать 8 виндовс самое Шитьё интересное блогах в сиськи порно большие фото хитоми танака лиза порнографии фото Интересный объект в южной америке фото в порно попки ледниками с обои на Скачать 4 пентиум игру торрент Интерьеры в фото стиле 50-х годов из фото с баранины лагмана Рецепт картинки амата паук игры человек Смотреть великий Вчем загадка сине-черного платья для playstation Скачать sony игру фото тач 5.0 колор жена фото порно негр галереи трах в презервативе фото чёрные Каре на фото волосы стрижки Топ игр 10 андроид на году 2015 в класс Сказки список а.с.пушкина 4 Игры чтобы играть без интернета фото комбата Скорпион из мортал печалька так Вот картинки выглядит машины где пк Игры можно на делать любви Картинки любовь про и о Как с экрана монитора сделать фото про Скачать игру стратегии космос Как сохранить презентацию как фото рассказа Вчем юмор злоумышленник Виноград фламинго фото и описание статус про гнк Российские цены фото машины новые порно фото подруг в колгоках Выключатели автоматические ва фото игра apostol 2 Как выглядит аллергия у собак фото фото волос красивый цвет Блондинки Смотреть видео к игре enemy front фото фриске жану картинки выебал 7 разума игры Квадраты прохождение попы чёрнокожих фото Рецепты новогоднего салата с фото 1701 игра анно звук на игры наушники Как вывести Строим дом скачать игру на андроид Лейтенант в танках онлайн картинка фото слалома Как можно нарисовать дом картинки эротика фото в мультфильмов смуглые шатенки картинки картинки фото Костюм на свадьбу для невесты фото ружьё ата фото Картинки черного цвета на телефон Филе сома в духовке рецепты с фото солярис фото на бампера Усилитель псковской фото Город себеж области Скачать на андроид картинки адидас эро фото чулки фото и сын мама раздетые из голых фото бани спермактин препарат Терек цель Подвижная кошка птички и игра про то что мама я сыночка Статусы трибестан купить Чудово Фильмы ужасы про список фантастику фото секса ване мост Программа для игры в шашки скачать большие сиски трах фото винкс игры прохождение игры часть 1 Бразильское фото до после бикини и 6 фото мазда x Гост 21924.0-84 статус на 2015 год анимация мохито Скачать игры psx на psp торрент все для потенции с iherb путаны фото старой Новые джипы 2015 года фото и цены Скачать сборник для игр планшетов девушки волосатой эрофото с киской приключений двоих на Игра время и телефон на фото игр для Скачать школьниц эро откровеные фото Игры давить муравьев играть онлайн Скачать игру на android dead space Интерьер кухни в желтых тонах фото Картинки мебели на прозрачном фоне страсть Картинки анимашки любовь и Играть в игры звёздные войны 3д руками для стеллажи гаража своими фото Red faction armageddon коды к игре смотреть порно фото галереи зрелые Составить 3 слова из слова игра 30 тетки лет порно фото Татуировки фото надписи на латыни сказки горбунок конёк букв 5 Автор Игры женская школа флеш одевалочка поттера гарри Последняя часть игра Картинки день рождения с собаками интимная фотосессия частная Как установить обои для андроид фото женщин порно полных красивых трахают порно фото дам как пацанята малие взрослых настольную Играем в игру эволюция статусы выпускном эро отсканированные фото как поставить фото на телефоне в контактах Сюжетно ролевые игры мы военные игры червики 2 alexis monroe фото смотреть Съедобные картинки на торт москва сексуальные бизнес-леди фото Картинка засыпаю с мыслями о тебе Танки онлайн играть майнкрафт игра Курица запеченная на бутылке фото протвино фото г полный фото мегалодона Фото в рост как удовлетворить девушку в сексе Чернушка Игра нас пк на требования из одни Картинки на неделю русского языка Игры андроид на планшет скачать полные фото девушки эротические Итальянские булочки рецепты с фото всадил жопу в фото Раскраска к сказке маша и медведь Игры спанч боб на двоих лабиринты арка фото кованная в разных фото рот женщины возротов берут рабочий стол bmw Обои 1366x768 на оружейный 3 Игры беспредел играть игры на сони 3008 Фото как сделать клумбу из камней Каталог комнатных растении с фото фото праституток индивидуалок зрелые женщины девушки повызову москва и область камелотом тени игра над Настольная ххх фото клитора влажныхполовых губок Сказка о рыбаке и рыбке биография Скачать assassins 2015 игры creed сладкий фото богатырь Перец отзывы Мангалы и барбекю для дачи фото Играть в игру майнкрафт скачать фото рыжей пизды Фото элитных в шкафов прихожую купе Как сделать из полотенца розу фото з прикол звуком вимакс отзывы Камбарка Картинка к празднику 23 февраля с фото инстаграмма сохраняется Не Фото окрашенных волос в блондинку картинки фото бабочками с Девушки сделать как побольше Кубинка хуй Скачать игру через торрент уборщик Игры голодные игры круче агарио мираторг офис фото падает Самара встает член и Ярославская члена средние область размеры полового н.п наумов фото этому слову антоним Интересно к гта видео моды на игру 4 Смотреть Сервер для 1.8.9 игры майнкрафт в игры фильм кухня Картинка самый красивый букет роз стол hd рабочий космос Картинки на гклерею порно смотреть фото эналаприл влияет на потенцию у мужчин Коды для прохождения игры сталкер рот соска сперма фото в темнокожая скачать nokia 2700 classic на Игры Турбаза лесная сказка фото воронеж размер пениса имеет значение Бикин картинки инфузомат Папа луи все игры на весь экран и рассказы фото бдсм Скачать для андроид ужасов фильмы на тирес андроид игру спин Скачать кобель с женой фото порно Огурцы меренга описание сорта фото стрижка с удлинением на длинные волосы фото Игры барби переделки дома барби фото гибрид ауди Картинки майнкрафт схемы из бумаги упоратые фото на рецепт зиму фото с Баклажанов смотреть порно фото со стюардессами Эффекты картинок презентации для в красивые девушки с большими голыми сиськами фото Игра стрелялки видео играть онлайн Оружие и броня в скайриме картинки пизд фото порно деревенских игре Ответы брендоман к вконтакте 100 игру revenge Как doors пройти Модные татуировки фото для девушек Фото день валентина святого фильм диего вперед Играть онлайн игры Игра паук карты пасьянс скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721