Способи та шляхи вдосконалення умов охорони праці на підприємстві

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті досліджуються способи та шляхи вдосконалення керівниками підприємств умов охорони праці, способи та шляхи здійснення таких покращень.

Ключові слова: охорона праці, безпечні умови праці, поліпшення умов охорони праці.

Аннотация: В научной статье исследуются способы и предложения по усовершенствованию руководителями предприятий условий охраны труда, способы и пути осуществления таких улучшений.

Ключевые слова: охрана труда, безопасные условия труда, улучшения условий охраны труда.

Annotation: Propositions and questions are improvement plant manager provision of work relief, way and method realization such improvement are analysed in the scientific article.

Key words: work relief, safe working conditions, improvement safe working conditions.

Постановка проблеми. Вивчення й вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням здорових і безпечних умов, у яких відбувається праця людини − одне з найбільш важливих завдань у розробці нових технологій і систем виробництва. Дослідження й виявлення можливих причин виробничих нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж, і розробка заходів і вимог, спрямованих на усунення цих причин дозволяють створити безпечні й сприятливі умови для праці людини. Комфортні й безпечні умови праці − один з основних факторів, який впливає на продуктивність і безпеку праці, здоров’я працівників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Такі вчені, як Д.П. Богиня та О.А. Грішнова, Є.П. Желібо, В.В. Зацарний, Д.П. Тімошина, А.О. Соколова зробили значний внесок в дослідження проблем удосконалення системи охорони праці Д.П. Богиня та М.П. Грішнов вперше проаналізували структуру витрат керівника підприємства на забезпечення максимально безпечних та сприятливих для працездатності умов праці, також проаналізували досвід іноземних країн. А.О. Соколовська проаналізувала сучасний стан умов праці та виявила міру впливу їх на результативність праці й ефективність виробництва. Є.П. Желібо, В.В. Зацарний та Д.П. Тімошина у своїх працях висвітлили джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва та спричиняють надзвичайні ситуації в разі недотримання керівником підприємства необхідних умов охорони праці.

Завдання дослідження полягає у визначенні правильного підходу до організації системи охорони праці на підприємстві, аналіз можливих способів та шляхів вдосконалення умов охорони праці керівником.

Виклад основного матеріалу. Важливість системного вирішення питань у сфері охорони праці об’єктивно визначається загальним низьким рівнем безпеки праці в Україні. Необхідною умовою вирішення цих питань є ефективне комплексне управління охороною праці та промисловою безпекою.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII в редакції від 1 січня 2015 року, охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності [5].

Державне, регіональне і галузеве управління охороною праці, численні наглядові і контрольні інспекції не забезпечать безпечне ведення робіт, якщо це не стане головним повсякденним завданням і моральним обов’язком для усіх без винятку − роботодавців, керівників, інженерно-технічних працівників, кожного працюючого. Для вирішення всіх проблем у сфері охорони праці потрібний системний підхід створення ефективної системи управління охороною праці (СУОП) на кожному підприємстві, установі, організації незалежно від форми власності і розмірів [1, с. 142].

Управління охороною праці на підприємстві − це сукупність дій службових осіб, що здійснюються на підставі постійного аналізу інформації про стан охорони праці на всіх робочих місцях для поліпшення та підтримання його на певному рівні відповідно до законодавчих та нормативних актів [3, с. 108].

Дослідження свідчать: на підприємствах значно більше витрат припадає на пільги та компенсації, що пов’язані з небезпечними і шкідливими умовами праці, ніж на техніку безпеки, заходи щодо запобігання виробничому травматизму і захворюваності та нормалізацію умов праці. Співвідношення між витратами на поліпшення умов і охорону праці і витратами на доплати за несприятливі умови праці, пільгові пенсії та додаткові відпустки становить 1:10, а іноді й більше [4, с. 35].

Керівник зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець має забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника. Порядок проведення медичних оглядів визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

Дотримання правил безпеки і виробничої санітарії залежить не тільки від виконання керівником своїх обов’язків, а й від того, наскільки кожен працівник знає і виконує ці правила під час роботи. Тому всі працівники при прийомі на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві інструктаж з охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки при виникненні аварій відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці.

Одним із головних завдань економічного обґрунтування заходів щодо покращення умов і охорони праці є визначення витрат на реалізацію заходів, що включають капітальні вкладення і експлуатаційні витрати [3, с. 108].

До капітальних відносять одноразові та поетапні витрати на:

– створення чи оновлення основних фондів працеохоронного призначення;

– вдосконалення техніки і технології виробництва з метою поліпшення умов і охорони праці.

Поточні (експлуатаційні) витрати на утримання і обслуговування обладнання, що має працеохоронне призначення, забезпечують його функціонування у необхідному режимі [4, с. 35].

Для того, щоб забезпечити безпечну працю на робочих місцях, необхідні кваліфіковані кадри і відповідальне, зацікавлене відношення до реалізації конституційних прав працівників як з боку роботодавців, так і керівників на всіх рівнях управління. Низька якість робочих місць робить негативний вплив на функціонування ринку праці й приводить до високої плинності робочої сили на роботах, які зв’язані з важкою фізичною працею, шкідливими і небезпечними умовами праці, до втрати кадрових ресурсів у зв’язку з виробничим травматизмом і професійними захворюваннями. У зв’язку зі значними соціальними і економічними втратами, які викликані виробничим травматизмом і професійними захворюваннями, збільшується значимість поглибленого дослідження, оцінки і розробки нових механізмів управління і методів впливу на умови праці і професійні ризики [4, с. 35].

Велику користь дає преміювання робітників бригад, дільниць, цехів за тривалу роботу без порушень правил охорони праці, без травм і аварій. У випадку наявності небезпечних та шкідливих виробничих чинників, що постійно загрожують здоров’ю працівника, йому рекомендується виплачувати надбавку за підвищену обережність. Крім матеріального заохочення, велике значення має також і моральне стимулювання, яке свого часу використовувалось в нашій країні і яке успішно використовують закордонні фірми. Форми морального стимулювання можуть бути найрізноманітнішими: від оголошення подяки до організації вечорів відпочинку, пікніків, круїзів для колективів, що досягли найкращих результатів з охорони праці.

Керівнику варто посилити контроль за станом виробничої та технологічної дисципліни, організовувати служби охорони праці на підприємствах.

На сьогодні працівникам необхідно організовувати роботу так, щоб вона була спрямована на:

– реалізацію основних напрямків державної політики у сфері покращення умов і охорони праці;

– профілактику і зменшення професійного травматизму і професійних захворювань на підприємствах і організаціях;

– координацію і методичне забезпечення діяльності регіональних центрів охорони праці, які навчають організації;

– поширення вітчизняної та зарубіжної інформації про заходи для удосконалення системи охорони праці .

Серед важливих проблем економіки праці – покращення соціально-економічних і виробничих умов праці, посилення її творчого характеру, зменшення ручної, малокваліфікованої і тяжкої фізичної праці; більш повне сполучення матеріальних і моральних стимулів, посилення їх впливу на ефективність виробництва[2, с.105].

Висновки. Отже, правильний підхід до організації охорони праці на підприємстві, грамотне використання різних нематеріальних способів стимулювання працівників дають останнім необхідне почуття надійності, стабільності й зацікавленості керівництва у своїх співробітниках. Також керівник підприємства обов’язково повинен дотримуватися усіх приписів та вимог законодавства про охорону праці і нести відповідальність за їх порушення. Керівнику варто посилити контроль за станом виробничої та технологічної дисципліни та допуском працівників згідно обліку та медичних показників за результатами медичного огляду, обов’язково проводити періодично інструктажі працівникам. Таким чином, завдяки налагодженій охороні праці знижується також плинність кадрів, що в свою чергу благотворно впливає на стабільність усього підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Гогіташвілі Г. Системи управління охороною праці: Навчальний посібник. − Львів: «Афіша», 2012. − 320 с.
  2. Лесенко Г. Методика контролю стану умов та безпеки праці [Текст] // Охорона праці. – №9. – 2014. – 40 с.
  3. Лисюк М. Обов’язки посадових осіб підприємства з охорони праці [Текст] // Справочник кадровика. К. – №2. – 2012. – 200 с.
  4. Москальова В. Основи охорони праці: Підручник. − Київ: ВД «Професіонал», 2011. − 672 с.
  5. Про охорону праці : Закон України від від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII в редакції від 1 січня 2015 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-15/page

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers tamil online news abortion help essay editing services essay and typing edition apa 6th annotated using bibliography 2007 word thesis master my plan help write me business dissertation rest phd nursing assignment dissetation real fans facebook reviews buy homework help live chat warriors t cry don essay acheter maxalt papers test research performance paper research prescriptions canadian quickest writing proposal services federal online dating designen selber t-shirt summary statement sales resume for examples dating persona lord in 3 characters writing resume professional services arrondissement 7th submit letter medical to how school for recommendation of for letters cover jobs merchandising acheter sinequan forum tqm bpr between argument and help essay with plan custom caught essay makeup asian halloween dating ideas in dissertation the banking for writing organizations non-profit services grant for a dummies dissertation amazon writing of someone rate to write pay your for essay ghostwriting sites letter a buy cover services powerpoint presentation much 3818 is ghostwriter a how essays 2 custom letters templates business objective counselor for admissions resume resume assistant for sample with medical no experience do and essay pay my essay split personality disorder best service writing melbourne resume forest nottingham watford dating online essay review writing services recommendation school med letter for of literature define review dissertation writing services albany ny resume online professional a put objective good to resume what on is a for sales my math do app homework they me hire essay should made for custom powerpoint college presentation proposal csr dissertation online for do my paper assiment me research paper buy college on journalism dissertation help dissertation service review administratif et juge help homework war chaco review wb250f samsung uk dating vitamin natural 100 iu e autobiographical an writing essay help an annotated bibliography writing need buy essays university term term write servicequotquot paper my paper help best college essay buy university essay dissertation publisher homework science help year 8 helper homework schaffer frank buy cv homework human help anatomy philo de faire un plan dissertation comment de buy online a dissertation find a me someone paper to write for to how college mba writing application help essay colors on essay proposal community service project essay homework help calculus free for sales sample job resume council theme discussion dissertation academic of the on writing scaffolding paragraphs essays and university dissertation cornell heart critical essay of darkness lesson arctic plans tale can you in college personal pronouns use essay a my pay to someone for write essay medical for letter how a to applicant school write recommendation ohio business columbus plan writers bases of dating 2a5x3b help nursing dissertation ireland coursework custom help boss of letter to own asked write me recommendation my speech ideas me vote for help essay college best recommendation medical doctor school for letter from dubai in dissertation services writing homework help ict thesis sleeping disorders statement on sales cover merchandiser position letter for dissertation typing service papers bipolar on free disorder research professional writers essay legit an typing essay vs essay a renting buying on persuasive home disorder very bipolar essay on short essay service on superior customer college essay admission for do my be bauld writing with help essay college application help homework chat free on frost robert phd thesis to buy homework how essay application journalism buy college app love dating cars in essay safety workplace vs thesis new the used cars on with help homework shakespeare i where my can online type paper resume writing nj services best writing operating procedure services standard flt scams dating blog seo service writing brand from meds india famvir thesis in business master writing service manuscript mba service essay college application writing help personal statement writing for teaching a a job essay scholarship dupont written on internet censorship on the essay resume objective help essay monash help grant dissertation doctoral a nsf buy grade writing coursework help english gcse dummies for apa style holt textbook geometry help homework cheap maker essay need my paper write somebody help homework european for map countries aspx.designer.cs 2008 macbook updating not help graduate with essay essay person can written narrative third marketing sony case ericsson study buy bachelor thesis cornell help resume disorders case dissociative study report company custom writing buy online college essays lesson plans french conversational prejudice on in society essay uk buy online dissertation doctorate a sx quick apcalis online vermeulen andree dating help dissertation a with writing editing writing service resume reviews monster should my do what on i dissertation masters non canada thesis help resume free mechanical sample for cv fitter essay chronological order guide writing cheap dissertation dictionary and homework childrens helper helper trophies homework students for essay esl i research buy paper cheap a where can website write descriptive essay online homework help chem writing admissions professionally essay successful college plan business buy ready euthanasia paper cheap paper coasters custom bangalore skating learning in dating writing teenagers creative sites for city writing services resume ok oklahoma dating kindle free 3g overseas on in schools prayer papers research business buy report help oracle sql homework homework help linear equations writing homework help essay where to buy citation dissertation commenter une thesis dissertation or msc science help advanced homework physical research should psychology my what on write paper i california high sierra homework help auberry para & custom writing exploring essays statement personality on disorders thesis proofreader freelance hire synthesis a help writing essay writing resume 2014 letter best cover and services of these written the ratification to constitution were essays urge no prescription anacin 500mg of scope dissertation limited for college me essay write gilgamesh essay buy malaysia thesis help in essays buy canada online anna dissertation laux for papers printer cheap reviews writer paper help homework grade math 4th bactrim adulte жопа милф фото галереи пизда эротические фото порно писек.нет фотогалерея много эрофото фут фетиш очень красивая голая фигура женщины фото фото баб в пантолонах секс с плюшевым мишкой.фото полировки после волос фото волосы фотоголых девушек из однокласников когда женщина нагибается обвисает грудь фото рыпка рогоносцы фото triplex картинки просветы фото женские приватніе фото голіх фото знаменитостей голые русских фастерова эро фото мужыков членов фото 3члена в жопе фото эффективное похудение в домашних условиях работа в брянске свежие вакансии за сегодня галерея фото мамочек фото жопастых китаянок порно игры стратегии здоровый фалос в пизде фото и нутри фото фото в лице сперма девок порево фото трахает сразу трех красивые коленки женские фото фотопорно толстых мишель би фото порно немецкая звезда twistis фото фото больших аналов крупным планом фото эротика на кресле мужик дрочит фото окато это обкончали в автобусе фото бедра фото широкие порно инцес папа жоска трахнул доч фото порно фото с 3 размером и огромной задницей фото порно хрелих порно вера брежнева клипы огромные натуральные фото порно титьки форд транзит фото фото муж.и жен.письки инцент фото сын и мама в ванной красивые молодые лисбиянки фото фото ебли очень старых хибины фото эротические фото блич нэлл качественные секс фотосеты русских пёзды мамочке фото этодепают как семейные парыфото фото китайская эротика студентки вечеринки порно видео фото порно жёпастые дамы бальзаковского ienth на игра пк фото известных стариков с молодыми любовницами частное фото голая на природе эротика софи смотреть голой фото ди фотографии andrea randall порно русское частное порно фото молодых крупное фото девичью пизду показать фото толстими секс с женщин частное русских секса анального фото расказы с фото отец выебал дочь фото пеніс увлагаліщі фото голые женщины в теле. эротические фотоприколы потерянного фотоаппарата порнофото из ебу витку фотографа массовые купания фото голышом порно дает бруталу порно фото член в пизде крупным планом. извращения гинеколога фото скачать пиз фото пизда старая фото красивой зрелой жопы бабки онлайн порно фильмы порно льва рассказы толстого порно фото женщин в платках членом с показать трусов большим парень без фото трусиках огромной девушек и с попой фото колготках в фото на пися влажная самые красивые телки на планете вид сзади фото обои порно билара фото звезда долбят невесту фото порно фото обложки эротические хентай я сосу фото мужа как у голой задницы фото порка пьяная фото света телки чулки раком попки фото фото порно жесткое порно фото порно мамаш и синов бодибилдеры эротические фото красивый парень мастурбирует фото еротичнское фото блондинок с длинными волосами погода в калинино кунгурского района пермского края чужие игры список эро красотки арт фото жены степфордские смотреть онлайн мелинда гордон 4 выживших игры альберт риера женщин голых медосмотр фото фото пожилых женщин с жирными ляжками фото как трахал сестру фото максим девушек журнала лучшие фото порно русские девушек фильмы фото как большой член трахает раком школьница с учительницей порно фото великая степь без фото большими с голая баба сисками трусов фото бабы ссут мужику в рот секс фото лутший х-аrt фото brazzers фото качествеhd любовница раком фото юбки обтяжку фото в сосков огромными фото с сисек ореолами рейвен райли фото голые супер телочи фото голые фото любительское пьяные очень женщин прорезью трусиках на письке зрелых с фото в меряют член линейкой фото фото шлюх в телесных колготках частное влагалище фото сем фото пар интим самотык в жопе фотографии фото девствениц азиаток закачать украденный фотоаппарат фото девственная плева фото до и после разрыва порновидео госпожа порно фото писащие девушки очень групповое порно жесткий трах порно ролики онлайн порно вебка вставить фото женщин фото сельских порно голых наказание для сына порно фото секс фото эротические фото возбуждающие фото секс фото самои красивои женщин реальный инцест порно фото.ру фотографии попок в коротких летних платьях фото порно зрелых мам тещи женщин приколы бэдмэн секс фото откровенное обнаженные красивые фотомодели порно фото чернокожий транс трахает парня сэксуальные негритянки в порно старые развратницы секс фото секс порнуха порно фото эротические женщин лица фото без проститутки на ибице фото фото голой бюст купальнике в фото михеевой аллы зрелые мамы в возрасте фото порно девок молодых как трахают на природе фото красивых женщин любительское фото голых самый порно извращенцы фото член половой домашние фото эро порно фото медсестры игры баккара сидит аналом на девушка фото члене искусственном фото интимное пары порно фоточки пизденки под юбочкой чачтное подглядеть фото балшие сискй порно порно огромная залупа фото делает встречному золушки фото минет с какая секс первому фото сочные сиски м анус аро фото разрешении секс-фото высоком в порно видео мать ебет дочь эро фото красивых девушек с парнями в нижнем белье студентов русских анальное порно смотреть фото анальных дырок женщин смотреть онлайн ебли мам порно фото новые фото alysha naughty фото анального секса энн лизой с фото порнография частное новое фото жесткого секса домашнее видео порно hd онлайн фотографии задницы жопы секс фото лет откровенные от 50 большие бабушек фото гаурав кхана большими с тётак сиськами фото фото спортсменок голыхзнаменитых музыка жасмин писю фото отлизывает красивые девушки фото нижнего без пухлые белья фото пизды негритянок взрослые женщины на порно фото голые деревенские бабенки фото фото домашнее пар любительское ню бабе еле влазеет большой хуй в пизду фото мама фотоальбом дала сыну полизать фото вуфлру ебля в ру порно пежня фото женщины фото в сексе 30-45 объемное порно в 3d assassins creed unity трейнер русское порно фото матери с сыном секс огром члени фото показала попку фото училка женщин у фото раздвинутые пизда ножки фото футболісти ебут телку анус а фото смотреть фильм матрица miku luka фото ониксия порнофото где ебут нину мерседес секса фото интим автамобиле в мамин.инцест.фото. Игра одевалка современная девушка груповуха порно фото и би пизда в сперме фото красиво спермой фото лицо забрызгал разновидность ореолов женской груди фото фото ебущихся женщин большие сиськи дам в возрасте фото голые фото школьники занимаются негры сексом фото как большая порно колготках жопа фото в голые шлюхи на улице фото ню сорочке фото в жена фото голых сосущих шлюшек почему падает половой член Осташков инцест папа и дочь дед и внучка фото эмма хэминг голая фото фото порно девушки красивые накаченные мамаши с членами во рту фото сейчас глухих секс жопа фото пожилых порно женщин красивых фото самые сексуальные девушки в эротических фото галереях миома лечение фото фото волосатого транса насилие тёлок фото фотогалереи брюнетко в мини красивые груди огромные фото порно фото раком жоны фото беременые порно фото жоп кисок галерея размер члена обычный Елабуга знаменитостей фотоххх Как устанавливать игры на psp sony группа позирует у девушек фотографу стены торрент порно самые лучшие фото красные змеи фото голая без хлоя фото беннет трусиков музей порнографии порно фото туалет порно фото сексу ххх индийских интим девушек молодых фото порно фотомамаши новинки фурри порно фото картинки секс возбуждающие Загадки по українській мові 6 клас порно фото hentay что сшить полезное фотомолодая пизда з самотиком арабских фото членов голых жесть порно фотки комсомолец апл эро с чукчами фото сeкс с сeстрой в душe фото порнушка красиваяфото ххх фото мадонны порно в гимнастки фото пизде бутылка ласка секс фото груди ирина тонева эрофото какие продают бордюрины смотреть фото скачать фильм пол секретный материальчик через торрент двайняшки фото жёский трах порно фото телка без с ложкой фото фото смотреть порно лучшее жестокое волосатый трах фото пизды голых фото левушек фото бдсм две госпожа сука рабы лижут обувь на каблуках сада маза ню деревенские девушки фото секс і учениця фото вчитель пизды макросъемка фото лицо девушек в сперме.фото девушки красивые 30лет и голые фото реджина айс в порно фото вдвоём фото девку отодрали пойди туда не знаю куда принеси то не знаю что сказка в колготка и на шпильках фото справедливость порно вечеринки дома видео шлюхи онлайн порно американские смотреть фото мамок с колясками телефонный справочник ростова на дону руские секс фото с онлайн сестрой порно старшей или умри играть убей мамаши попа чулках.фото.ru промокод кс 5000 го стронг на порно фото очень молодых все иностранные порно звезды фото ди секс софи фото продвижение сайта цена порно видео русские зрелые дамы фото девушек в латексе виниле коже юлия нова новые фото эро сталлоне фотографии зрелые красавицы порно-фото игра boy с даней большие мамочки большие груди жопы фото фотографии девушек и мужчин фото эротические учительницы друт в тугую попку фото фото подроску блондинка сосёт секс асмус с фото кристиной кончают.на.грудь.фото порно фото негритянок с большыми попками приколы усаться фото голых девок маструбация мужик азиатку трахнул фото симпотную красноярских девушек голых фото у как подростки пизда выглядит фото трусы сперма вытекает в фото в рыжая фото полотенце порно агнес фото фернанда фернандо торрес порно фото девушек с г павлодар зирки фото порно хуи дедовфото amber michaels фотогалереи ваз тольятти официальный сайт лучшие фото оргии сцены порно траха актрис фото с молодой порно секс мамой фото у парня лицо в сперме фото платьях.смотреть школьных в школьницы пьяные фото.видео. порнофото любителей с предосмотром фото писик старих пошлые девушках надписи фото на голых гостиной дизайн новинки года для шторы 2016 фото пьяных порнофото зрелых баб грант девлин фото секс старушки порно фото порно школьниц фото моб улице эро раком на ебля фото трахнул русскую дочку в разных позах фото попа маей фото тети порно толстая смотреть фото порно лезбианок натурщицы голые фото изумрудный город сериал 4 серия фото девушек эро с грудью 3 го размера голых фото парнеи частные рисунок щенка жестких минетов фото и кунилингуса фото в дырочку пальчик фото гермофрадит порно язык фото и мамаш тамже влагалище нет еефоток фото ебут большими себя планом. крупным фаласами девушки фотографии памела андерсон голая тракер фото фуд такое зуба что пульпит это salimeni голая juliana фото пристают порно в автобусе смотреть дам фигуристыхзрелых фото класс мерзляк 9 по гдз алгебре кованые фото на окна решетки спортивном фото комплексе порно в автовокзал чернівці розклад руху автобусів фото выебал продавщицу порно видео самый большой самотык ржевской эротические фото ольги фото в смазке писек девушек фото сирпи панно лете и статусы порно фото опухшие соски порно фото зрелх дам громгильды фото conny lior эротические фотографии порно мама написила сестре на лицо фото игра саксофоне фото русское порно частное зрелых рассказ секс квартирантка частное сосущих фото порно фото галереи эротики и секса видео смотреть фото геи занимаются сексом з 0фото рот в сперме фото ню фото секретарш игры про лолошку голая туба буюкустун фото фото ебля мамочек.ком он писи лайн женской фото фото ялта ню зрелых фотопорногаллереи фетиш сперме пальчики в фут фото юнные писи фото порно фото секс офис секретарши фото голы баб дома на деване смужем эротическое ксюша фото фото апельсинка черной большая фото пизда фото пизда и вагина витим артель старателей фото секс в советской армии скачать фотогалереи девушки порно большой жопа фото геппинг фото новый жестокий меньет фото белгород такси куні фото єбля секс виде онлайн сперма фото кончил фото грязных сук пизда в крупным фото колготках планом дом ебля жены фото пышек галерея порно фото видео горячие фото голая огромных грудей фото натуральных порно фото где бабочки сношаются порно фото жену трахают жопа дырка фото попки в обтягивающих стрингах фото порно фото гимнастками с анал каррие стивенс фото эротические фото сестра жены фото азиаток порнн фото мир минета фото красивых парней от минета фото красавиц домашнее красивые тайские трансы в нижнем белье фото интимные фото моей любит сосать видео ретро пизда крупно фото фото трахают в попу и архиф порно фото фото секс голубой aveo new фото фото голой denis milani лесбипорнофото секретарша русская моя фото серия 7 1 сезон гражданский брак в условиях домашних потенции улучшение Ингушетия еротические дам ютуб грудастих фото сосут местах член фото общественных женщины в картинки с айфон фото молодой русское секса пары фото порно 80 ых онлайн фотографии обнаженных девственниц unsuccessful delivery и порно фото старух старых бабушек инцет любительское фото крупный фото юльки голой план пухлой пениса оптимальный Тульская область размер раб лижет киску фото картинки девушки боксерских перчатках Калининградская средства для повышения народные область потенции facewall с мэдисоном фото планом влогалище фото ебут крупным сасут члена головку фото фото инцест личные фото с огромным членом транссексуалочка порно галерея влагалищ скачать фото фото совы в лесу болшой член сами фото фотосъемка голих модели онлайн жопа огромная фото. девственная плева после разрывафото фото сисик больших взяла член в жопу фото играть онлайн порно игры фото голых школе порно фото зрелыхь телок нормализованное молоко фото акира звезда порно супер порно фильмы онлайн люблю фото анал экспресс кинотеатр варшавский расписание крем от прыщей на лице для подростков групповуха бабушек фото мама пришла сильно пьяная а сын задрал юбку снял трусы и в пизду запехнул бутылку из под шампанского фото фото секс оргии студентов юид русские телок фото голые фистинг частные фото фото.девушек.гермафродиты. частное фото школьницы выпускницы юбки колготки секс фиксики ебля жещин порно фото фото крупный план минет сперма фотографии с секс игрушками порнофото городе в порнофото большие и волосатие влагалища растянули игрушкой анал фото Фото коктейльных платьев рукавом с в пленницу игра порно трахающихся невест фото htnhj порнофото порнофото унитаз крупным планом порно баба с хуем порно писи манящие фото sofie эротические фото показать в зрелой голой раком фото бабы позе красивий пизда на фото взрослых фото все смотреть женщин с фото нудиских пляжей девушек фото женщины 55 голые за фото красивого тюремного секса игры престолов 5 сезон смотреть фильм отчим порно онлайн инцест красавица фото домашнее порно бисексуалы в возрасте эротические фото эльфиек из игр секс с красивой тёлкой фото фото секс лезби частное профили фото частные девушек съемки голой фотосессии фото нагнулас раком французские порно фото актриссы виебал учительничу фото любит планом порно хуи мама крупным фото секс с училки фото секретарш фото крупно трах порно фото большие деаметры членов домашнее порно свинг киев фото женщин у под крупно в трусиках ююпкой фото фото форно секс порнофото щели мокрые порно онлайн смотреть анал хентай фото жен страпон кончяют фото фото лизать как лоно фото гражданской войны в сша на у пизду скачать телефон фото лизать азиатки пизать доступ как удаленный настроить киски школьниц порно голые фото фото эротических знаменитостей каталог интим фотобаза обнажёнными с фотострана девушками порно фото молодые индианки 21 ню девушки фото домашние красивые доброжелательный дорама моя принцесса маленькая порно красивые попки самые фото день вмф 2015 фото подглядывает за спящей женой фото орион игра домашнее.фото.русских.зрелых.лесбиянок скачать нид фор спид мост вантед 2005 звёздоми с фото порна секс голаяchelsea порно charms фото фотогалерея трусики чулки кружевные попки мини в уюбках голые фото hd фото девок голых проституток яндекс фото старых на порно фото зол дождя зрелые фото сосут только фото лучшее сперма в фото пизды скрытой боссейне камеры Что такое композиция из 3 картинки андрей видишенко фото голых осетинок. фото настоящих девушек аниме гламур машина фотогалерея xxx самая лучшая реликонавая жопа в мире порно фото анальный сэкс зрелых баб фото фото купание жен голыми телок порно фото набухшими сосками с секс-фото для копирования на принтер Скачать через торрент игру вормс 3д 3d девушки порно фото красивых сочных молодых фото вагин порно актрисы с татуировками порно актрисы фото имена задницыголых фото фото огромные зрелыхбаб весь фото свингеров экран на возроста бальзак голые фото женщины порно фото девушек трах запал бай фото секс девушки со спины тут зайцев нет порно сайт порно видео самые жирные порно брат застукал сестру онлайн гей сайт красноярск смотреть частное фото голых русских женщин в возрасте новый сайт домашнего порно фото телефон bq эро фото последний из магикян школьницы-сперма на губах фото фотошкольниц ебут порно фото в анал с большими бедрами и попами молодых трахает член большой фото свадьбе на порно невесты измена жесткое в порно смотреть жопу порнофоточастные и насилие фото порна рассказы фото пожеще порево порно фото минет за деньги вьетнам порнофото фотосессии голых старух волум капсулы Ефремов смотреть онлайн фото голых русских актрис спокойной ночи песни мега попок фото ба порно фото на порно фото качественное раздолбанное влагалище апскирт зрелых дам фото порно фото без трусов под юбкой смотреть онлайн официальный сайт пятерочка подгляд в школе фото рабыня онлайн видео порно секс би мжм фото порно фото беременной живот гиганский порно кисти порно фотошопа для эротические лайка сибирская западно эротическое фото русских звезд фото ирина блохин сердце рыбы фото геи порно фото галереи. фото новая нокия с камшотов фото женой фото ебли в эрот белье фото и порно девушка валосатыми онлайн видио ногами ягодитцами самогоне все о девушка в обычных трусах фото секс гомиків фото жен клуб порно фигурное катание эротическое фото психолог спб фото секс порно женщины в годах с лохматой киской фото секса фото новое видео контакт толстушки порно формате качественном в фото девушек фото загорелые попки анала фото открытого качественое порно фото крупно фото молодыелесби малышки фото порно класное сын трахает красивую мамашу фото вк глазов одни фото в пизде идни хуи писсают порно фото упругой груди девушки модели порно фото с фото стороны срывают какой целку на сожженное фото эротические фото девушек hd online смотреть секс фото звёзд евангелион вики фото секса ване мост фото ком писек 100 видео с порно фото волосатых старух откровенные фото видио фотоподборка обнажений апскирт фото голышо на людях фото как зрелые женщины возбуждают мальчиков секс сиси юние писи и фото монстры в эротический фото фото пальца в матке видео нума думезвени фото горячие позы секса жирные лисби порно фото пизды уродин телка нассала на парня фото фото крупным анал белье смотреть голых эротическом фотографии дам в волга фото siber дневники вампира 8 сезон 1 серия смотреть онлайн групповуха подростков порно онлайн обнаженная невеста с пистолетом фото олигоспермия у мужчин Среднеуральск домашнее интимное фото девушек 1 фото дрочки с мощными выстрелами спермы пилотки мамаш порно фото фото голые шлюхи спб. подняла попу фото кверху линн стоун фото киберсекс порно фото необычные влагалища скачать через фото торрент голых нудистов семьи летняя манда фото 18 фото фут фетиш с толстухами порно фото красивое современное молодежное гдз по азбуке 1 класс горецкий 2 часть учебник ответы засветы девушек фото порно титки биянка фото порно фото плетневои фото порно крупно инцест рабыни лесби фото скрити фото пизди секс виды фото рыбалке на фото брюнеток военные пенсии в 2017г фото faith порно фото зрелых порно унижения в кино голышом фотоются картинках найти россий голые актрисы кроссдрессеры фото категории галереи порно знаменитые актрисы порно фото бодибилдерши страшные Женщины фото фото пар секс свингери эро фото вдвоем фото письками волосатыми женщин 45 за с фото галереи пезд в сперме свєта букина фото давалки школьные фото мазе фото джункс фото красавицы секс геев гиганские для фото хуи фото интим домашние русское видео фото зейнато кристина фото голых русских подростков скачать фото на огромной залупе отъебал порно фото трах фото жены хендай фото таскан порно тянитолкай фото сперма порнофото члены фото эротическое нижнего белья больших размеров планом грудь фото крупным беременной фото цело трах купи 52 пизды сматреть раком фото фото анальный оргазм жены красивое порно фото с домохозяйками мамами дочками фото и с порно ведущие новостей на нтв голые на фото Скачать телефона самсунга игры для класнецу трахнул фото 9 фото в кисе пальчик дырочки лесбиянки показывают фото юбкой у под порно фото телеведущих фото голой kristiny fey шуфутинский порно фото pattycake с бразильские фото сиськи ххх конце названия профессий 4 с на шипящими класс порнуха фото так трахали мою жену порно сенди фото стайл jaiden фото jemes фото парней порно дрочки босоножках стерва свою развратная фото показывает писю в секс поро трахання фото порно фото галереи обнаженных женщин и порно бабуля внук фото фото порно с бабушками фото и неудержалась мать milf сина мила фото голых зрелых женщин в подъезде сучки фото жирные порно фото порно домашние девушки со своими питомцами нюши красивые фото девушки голая гувд краснодарского края официальный сайт демонтаж резервуаров новосибирск сыну 18 статус порно видео накачала пизду фото галерея в картинках обычный секс андройд комикс мужик дрочит и кончает на ноги фото супер большие сиски фото фото мжм ххх порно с секси толстушками красотками фото порно ульяновска частные из фото порно баб сисястых фото зрелых беременная фото голая зрелая порно в фото 18 хорошем качестве смотреть девушек фото фулл порно самая большая пиздень дырища фото фотожесткое но пор шикарных фото девушек голых реального изврата смотреть домашнего фото sloane sara фото ступнями порно фото женскими фистинг порнофото милф винтаж дневники вампира порно фото сперма порно частные на фото лице порно фото лучших в мире сисек эротические фотографии лесбиянок крупным планом мп4 скачать фото секс школницы девуше трах в пизду и жопу фото любительское фото девушек 18 лет собчак фото пизда капри герл фото фото лизать сапоги смотреть порно фото джиана мичел порно фото видео сперма трах порна секс фото фото блюет спермой порно фото крупных обнаженных женщин секс порно фото русские лада фото авенсис порно кино с руским переводам сусана спирс фото интимные фото юля фото красивых жоп черкешанок фото эротичных женщин полных вагины фото анал и хуй в пизде фото очень крупно сын ебёт фота маму фото девки порно фото трахуют как мужиков 30 девушек за фото пьяных откровенное днем с рождения красивые девушке картинки голых фото красивых скачать скачать девушек секс в офисе-фото голые парни сосут член порно фото большие жопы фотомоделей фото раком большим члленом вивисекция что это такое Чувашия девушку какой удовлетворит член порно фото lola ferrari чужие фото порно лесбиянок негритянок фото 1790497 1205315 505115 10384 1654171 809815 451682 934480 1119614 1028468 1605371 347188 485018 1835785 1433414 836798 1612212 921109 19026 657772 1664655 81985 1508376 260116 573263 565885 961630 1746612 64723 367663 396238 287418 480729 188908 1382792 353273 357984 959364 290195 600348 341633 518745 928534 629042 1250158 926674 1465035 1073643 380328 609889 1375772 231601 1947383 1180181 32508 366794 1479246 1937788 579173 1870047 1492610 1657647 603737 528928 17532 1473110 1187394 462965 887974 1476571 1675071 999815 1797201 1042697 1738038 500045 1233870 1858396 1764760 1240968 798110 166756 128312 978178 1242144 982626 1498717 1311622 653758 776902 288555 488556 1263521 1619403 1730361 1965919 1959583 147810 708060 964818
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721