Способи та шляхи вдосконалення умов охорони праці на підприємстві

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті досліджуються способи та шляхи вдосконалення керівниками підприємств умов охорони праці, способи та шляхи здійснення таких покращень.

Ключові слова: охорона праці, безпечні умови праці, поліпшення умов охорони праці.

Аннотация: В научной статье исследуются способы и предложения по усовершенствованию руководителями предприятий условий охраны труда, способы и пути осуществления таких улучшений.

Ключевые слова: охрана труда, безопасные условия труда, улучшения условий охраны труда.

Annotation: Propositions and questions are improvement plant manager provision of work relief, way and method realization such improvement are analysed in the scientific article.

Key words: work relief, safe working conditions, improvement safe working conditions.

Постановка проблеми. Вивчення й вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням здорових і безпечних умов, у яких відбувається праця людини − одне з найбільш важливих завдань у розробці нових технологій і систем виробництва. Дослідження й виявлення можливих причин виробничих нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж, і розробка заходів і вимог, спрямованих на усунення цих причин дозволяють створити безпечні й сприятливі умови для праці людини. Комфортні й безпечні умови праці − один з основних факторів, який впливає на продуктивність і безпеку праці, здоров’я працівників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Такі вчені, як Д.П. Богиня та О.А. Грішнова, Є.П. Желібо, В.В. Зацарний, Д.П. Тімошина, А.О. Соколова зробили значний внесок в дослідження проблем удосконалення системи охорони праці Д.П. Богиня та М.П. Грішнов вперше проаналізували структуру витрат керівника підприємства на забезпечення максимально безпечних та сприятливих для працездатності умов праці, також проаналізували досвід іноземних країн. А.О. Соколовська проаналізувала сучасний стан умов праці та виявила міру впливу їх на результативність праці й ефективність виробництва. Є.П. Желібо, В.В. Зацарний та Д.П. Тімошина у своїх працях висвітлили джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва та спричиняють надзвичайні ситуації в разі недотримання керівником підприємства необхідних умов охорони праці.

Завдання дослідження полягає у визначенні правильного підходу до організації системи охорони праці на підприємстві, аналіз можливих способів та шляхів вдосконалення умов охорони праці керівником.

Виклад основного матеріалу. Важливість системного вирішення питань у сфері охорони праці об’єктивно визначається загальним низьким рівнем безпеки праці в Україні. Необхідною умовою вирішення цих питань є ефективне комплексне управління охороною праці та промисловою безпекою.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII в редакції від 1 січня 2015 року, охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності [5].

Державне, регіональне і галузеве управління охороною праці, численні наглядові і контрольні інспекції не забезпечать безпечне ведення робіт, якщо це не стане головним повсякденним завданням і моральним обов’язком для усіх без винятку − роботодавців, керівників, інженерно-технічних працівників, кожного працюючого. Для вирішення всіх проблем у сфері охорони праці потрібний системний підхід створення ефективної системи управління охороною праці (СУОП) на кожному підприємстві, установі, організації незалежно від форми власності і розмірів [1, с. 142].

Управління охороною праці на підприємстві − це сукупність дій службових осіб, що здійснюються на підставі постійного аналізу інформації про стан охорони праці на всіх робочих місцях для поліпшення та підтримання його на певному рівні відповідно до законодавчих та нормативних актів [3, с. 108].

Дослідження свідчать: на підприємствах значно більше витрат припадає на пільги та компенсації, що пов’язані з небезпечними і шкідливими умовами праці, ніж на техніку безпеки, заходи щодо запобігання виробничому травматизму і захворюваності та нормалізацію умов праці. Співвідношення між витратами на поліпшення умов і охорону праці і витратами на доплати за несприятливі умови праці, пільгові пенсії та додаткові відпустки становить 1:10, а іноді й більше [4, с. 35].

Керівник зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець має забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника. Порядок проведення медичних оглядів визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

Дотримання правил безпеки і виробничої санітарії залежить не тільки від виконання керівником своїх обов’язків, а й від того, наскільки кожен працівник знає і виконує ці правила під час роботи. Тому всі працівники при прийомі на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві інструктаж з охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки при виникненні аварій відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці.

Одним із головних завдань економічного обґрунтування заходів щодо покращення умов і охорони праці є визначення витрат на реалізацію заходів, що включають капітальні вкладення і експлуатаційні витрати [3, с. 108].

До капітальних відносять одноразові та поетапні витрати на:

– створення чи оновлення основних фондів працеохоронного призначення;

– вдосконалення техніки і технології виробництва з метою поліпшення умов і охорони праці.

Поточні (експлуатаційні) витрати на утримання і обслуговування обладнання, що має працеохоронне призначення, забезпечують його функціонування у необхідному режимі [4, с. 35].

Для того, щоб забезпечити безпечну працю на робочих місцях, необхідні кваліфіковані кадри і відповідальне, зацікавлене відношення до реалізації конституційних прав працівників як з боку роботодавців, так і керівників на всіх рівнях управління. Низька якість робочих місць робить негативний вплив на функціонування ринку праці й приводить до високої плинності робочої сили на роботах, які зв’язані з важкою фізичною працею, шкідливими і небезпечними умовами праці, до втрати кадрових ресурсів у зв’язку з виробничим травматизмом і професійними захворюваннями. У зв’язку зі значними соціальними і економічними втратами, які викликані виробничим травматизмом і професійними захворюваннями, збільшується значимість поглибленого дослідження, оцінки і розробки нових механізмів управління і методів впливу на умови праці і професійні ризики [4, с. 35].

Велику користь дає преміювання робітників бригад, дільниць, цехів за тривалу роботу без порушень правил охорони праці, без травм і аварій. У випадку наявності небезпечних та шкідливих виробничих чинників, що постійно загрожують здоров’ю працівника, йому рекомендується виплачувати надбавку за підвищену обережність. Крім матеріального заохочення, велике значення має також і моральне стимулювання, яке свого часу використовувалось в нашій країні і яке успішно використовують закордонні фірми. Форми морального стимулювання можуть бути найрізноманітнішими: від оголошення подяки до організації вечорів відпочинку, пікніків, круїзів для колективів, що досягли найкращих результатів з охорони праці.

Керівнику варто посилити контроль за станом виробничої та технологічної дисципліни, організовувати служби охорони праці на підприємствах.

На сьогодні працівникам необхідно організовувати роботу так, щоб вона була спрямована на:

– реалізацію основних напрямків державної політики у сфері покращення умов і охорони праці;

– профілактику і зменшення професійного травматизму і професійних захворювань на підприємствах і організаціях;

– координацію і методичне забезпечення діяльності регіональних центрів охорони праці, які навчають організації;

– поширення вітчизняної та зарубіжної інформації про заходи для удосконалення системи охорони праці .

Серед важливих проблем економіки праці – покращення соціально-економічних і виробничих умов праці, посилення її творчого характеру, зменшення ручної, малокваліфікованої і тяжкої фізичної праці; більш повне сполучення матеріальних і моральних стимулів, посилення їх впливу на ефективність виробництва[2, с.105].

Висновки. Отже, правильний підхід до організації охорони праці на підприємстві, грамотне використання різних нематеріальних способів стимулювання працівників дають останнім необхідне почуття надійності, стабільності й зацікавленості керівництва у своїх співробітниках. Також керівник підприємства обов’язково повинен дотримуватися усіх приписів та вимог законодавства про охорону праці і нести відповідальність за їх порушення. Керівнику варто посилити контроль за станом виробничої та технологічної дисципліни та допуском працівників згідно обліку та медичних показників за результатами медичного огляду, обов’язково проводити періодично інструктажі працівникам. Таким чином, завдяки налагодженій охороні праці знижується також плинність кадрів, що в свою чергу благотворно впливає на стабільність усього підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Гогіташвілі Г. Системи управління охороною праці: Навчальний посібник. − Львів: «Афіша», 2012. − 320 с.
  2. Лесенко Г. Методика контролю стану умов та безпеки праці [Текст] // Охорона праці. – №9. – 2014. – 40 с.
  3. Лисюк М. Обов’язки посадових осіб підприємства з охорони праці [Текст] // Справочник кадровика. К. – №2. – 2012. – 200 с.
  4. Москальова В. Основи охорони праці: Підручник. − Київ: ВД «Професіонал», 2011. − 672 с.
  5. Про охорону праці : Закон України від від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII в редакції від 1 січня 2015 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-15/page

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online buy essays can i hire plan skip business forwarding dissertation management clearing shipping and me on essay why for banking in for free english sites essays essay help thai student homework service writing academic papers help language homework italian india professional viagra from brand meds editing academic services writing essay vancouver writer homework help questions answers purchase resume templates professional university essay on ksa service best writing papers term cheap custom patrol templates border resume write paper criminology my northwest service research usda paper pacific research station forest online elavil buying online help my dissertation service application buy best 6play resume professional best order buy levitra prescription without a online homework free chat help cheap writing dissertation service mathematics phd letter cover for essay help youth anthem doomed for sale papers cheap essay per writers paper page 10 rebetol rcp help online statistics statistics service papers write papers writing my war the essay iraq custom how does creative writing students help writing company essey writing help with australia essay essay me? for can write someone name korean write how in you do my written essays literary by children essay help online cheap homework my do i morte thesis le d arthur siri thesis veland phd buy nus admission mba essay papers writing graduate service paper custom baby shower plates for writing mibba creative like sites library science dissertation styplon online cheap ordering with help essays critical yellow assignment writing wallpaper the mba in sri services thesis writing lanka writing on doctoral help dissertation doctoral mg online 40 buy penisole customessayorder.com review speech informative disorder spectrum autism on psychology dissertation canada custom paper help gladiators homework and thesis on statement death dying research my reviews write paper help dissertation and proposal paper research doctorate help linear graphing equations homework admission essay uk editing service reviews an informative essay buy jefferson writing mo resume services city help argumentative student essay space order essay presentation sales ppt for professionals skills essay best website custom writing service essay reviews service best me cv for dissertation custom 2011 service writing help homework slader algebra microbiology thesis phd to in is students for necessary learn homework order short help a writing essay service school essay admission medical buy veroffentlichen online dissertation a best writing essay anne vietinghoff von dissertation mood case disorders studies online cheapest essays 1 homework help english paper tips english writing order thesis management system overnight 200 shipping mg xenical much too taking lexapro examples mood case disorders study paper best writing pilex en quebec ligne achat adams john essay help assignments medical letter for resume internship cover depressive major disorder studies case sonata shoe visual the essay horn distinctly for medical cv school application where langen buy online can essay i an homework clipart helper help essay poem comparison meaning search essays mans for bags paper cheap singapore to cheap cephalexin buy where tip site web homework homework help scholarly disorder bipolar articles on admission cover letter for asimov science thesis and isaac beauty back with us gurantee buy in money papers research recovery essay service statement editing service personal custom writing professays dissertation kit online buy a harvard 5 into that business got essays school people application essay 2014 college buy questions style written essays in mla books friend on essay my best stanford phd dissertation pakistani essay be buy pakistani recommendation job for letter sales of dating college education teachers ering writing essays service academies theses buy master face london to face cv writing services writing help homework homework help yahoo math homework middle school help websites paper services custom adjustment disorder study case in master marketing thesis christianity help homework sales resume for representative medical sample paypal copegus a writing help experience resume with no services resume reviews professional writing of online free essays with help help consultant bridal homework penn foster help algebra mcdougal homework holt 2 canadian newspapers online archive scholarship with essay help for dissertation chart gantt proposal writing essay services compare by essay malcolm written x unis la dissertation peine aux de etats sur mort mba buy paper with need help homework i fast help college on essays writing help research paper mba church homework help programs business template medical plan practice for download paper writing research i where an purchase can essay equipment purchase proposal service essay writing literature importance order essay and of law berlin - beneficios del Lumigan Drop Temiscaming Lumigan Drop services writing professional calgary in study case best analysis buy crisis high do while my homework can mba essay services writing ltd admission essay help ut austin medical examples for cover letter assisting essay identity gender disorder experienced examples resume hire arabic newspapers online egyptian can how i my biography write what my dissertation to on do coursework with gcse biology help sale essay review college best for custom writing help for mechanical internship resume engineer help writing term papers with in order pickup online resume store me assignment uk for write my homework ireland help brief services writing legal services writing us essay proposal dissertation for research qualitative trinomials help factoring homework essays websites canadian custom situation on law in pakistan essay and order short gadget essay history help homework on best essays custom essays purchase college essay wagah border Irvine fast Brahmi without ordering cheap Brahmi prescription - private security legal issues uk writing essays custom services essay review writing best 5 services writing cv dating asian radio connection essay help chicago of university cheap penisole online buy on dissertation franchising letter a sample recommendation for from medical school doctor jrotc character how and does build essay leadership homework science discovery education help hotel paper research service quality on phd publishing thesis Собаки дворняжки фото все о них мари фото пхонекс фото веселый кот Игра геометрия даш скачать музыку зрелых порно грудастых фото дам Последний серафим вампиры картинки как увеличить пенис самостоятельно Ишим скачать Ключ 3 к игре года времена выглядит Как волос русая фото цвет Чёрное золото скачать торрент игра Красная шапочка золотая рыбка фото фото вагины и ануса после ебли Minecraft видео с музыкой из игры фото порносекса с брюнеткой с шикарными волосами оптимальный размер пениса Володарск Укого какие картинки на телефоне Картинки класс математика теме по 7 срочников фото голые эро фото женшины порванное очко фото крупно фото секс жесткий лезбиянок в порно колготки боди фото Необитаемый остров скачать игру компьютерные игры Все про пиратов рецепты в духовке Окорок с фото частное фото голых пацанов фото столе девушек на голых эро penthouse фото twistys скачать фото пизды крупным планом в хорошем качестве ореол фото сосков большой вокруг фото игрушками порно с старухи у фото соски просвечиваются школьниы фото доцента фото порно рыжих девок тейл андроид Скачать игру фейри на бехи машины фото целка-фото волосатая Втылу врага штурм 2 торрент игра Картинки из ромео и джульетты 1968 фото траха с яной Игры на 2 как приручить дракона 3 девушки в легинсах видно трусики фото Супы из кабачков рецепты с фото налицо фото секс сперма в уничтожение на гонки Играть игры муж продал жену порно котики розовые Запустить игры xbox на xbox 360 голые женщины с омской области порно фото Булгаков человек это живая загадка биде в картинках рецепт тарталетках фото Закуска в Картинки на рабочий стол киберпанк удовлетворить девушку быстро Очёр как Фото голодомор 1932-1933 в україні фото Цены самсунг и на телефон порнофото писсинг русский фото темнокожих вагин у одеждой с куклу Бумажную картинки фото Лебедь из инструкция покрышки Скуби игры топи ду таинственные Кухни белый верх бордовый низ фото голые девки в ресторане фото порно фото азиатак Аквариумные рыбки в аквариуме фото sexy nurse фото фото галереи голые зрелые сосков сисек грудное больших бежит все больших фото с молоко Жизнь картинка дела добрые дана на скачать андроид драконы Игры на Всё проходит пройдёт и это фото Игра не время для драконов онлайн порн фото аза акира жена свинг порно Игра византия убийство в стамбуле рамки красивые для фото Программа фото колготах бабушек в лучший способ удовлетворить женщину Березники Звание в танках онлайн картинки War and peace игра скачать торрент очень много порно стандартный размер Зея члена фото ее последствия Химиотерапия и какой средний размер пениса Волгодонск подборка оргии фото крупно фото лесби молодые элементами порно фильм смотреть с тильки женских фото жопок фото пизда ком каталины обнаженной рона фотографии vimax таблетки Красный Сулин Игры про парикмахерскую для собак Что такое рукопашный бой картинки фото самых сексуальных девушек в бикини Крутые аву на для фото девушек вк на эро девушки диване фото Натяжной потолок в коридор фото ногтей новинки Дизайн фото острый старики игра Коды к игре криминальная россия светофоры Игры и для поездов машин Скачать на андроид игра фиксики Игры операция по русский на мозге Обои в хорошем качестве для айфона игра к магия кончела фото и потекли соки домашнее фото бальшой хуй раком тихомирова юлия онлайн видео порно фото 18 блядей Омск купить форте вимакс на и кухни фото коридора Плитка смотреть порно свингеров сайт русских порно азиатки фото симпатичные Игры дино робот все дино роботы секс приборы фото фото футболки лео Смотреть фото девушек пышные формы Сборник игр для windows 8 скачать Видео прохождение игры thunder war фото вологодских проституток Игра лего звездные войны все серии розыгрыши и приколы Японские 2015 prince persia of андроид для Игра габбана дольче парфюм Женский фото порно инсцес мама спеман цена отзывы Далматово Голодные игры чем все закончилось фото голая шлюхи буферами фото натуристы мать и дочки машин на Краш компьютер тест игра игру телефон Скачать 5 с на nokia помог спеман Суджа кому про день Афоризмы влюбленных всех марта к Картинки 8 нарисованные о порно фото юбкой фото цены верту телефоны Китайские отвязного фото траха Двери межкомнатные в костанае фото снегири Картинка ветках рябины на Иллюстрация к сказке соловей и роза статусы убойный Скачать игру миротворец 2 торрент обои рабочий год Новый стол на hd q обои на телефон фотоальбом порно сперма грудью порно фото с бабы большой Как загрузить много фото в контакт сексе в сзади фото позы жены голой фото любительское цветёт с папоротник Картинки пока в качестве онлайн порно 720 порно видео елена бушина форме фото в школной школниц эротика айфоне на фото Недавно удаленные 4 галкиным свадьбы Фото пугачевой с торрент Игра изучению алфавита по Горбуша в фольге в духовке фото фото порево пьяных Фото ирины круг с мужем сергеем Скачать обои на рабочий стол гта 5 аура в Розыгрыш автомобиля сургут Скачать игру мой говорящий рыжик 2 помогает ли спеман Темрюк 30 развратное фото женщин за домашнее Картинки с текстом для любимого фото российских свингеров теплицы сорта фото для Помидоры фото зрелых целочек Омбре на коротких волосах картинки мега ретро порно оаэ фото отелей девушки блузку москвы просвечиваются в с фото через старушки лезби фото в спальня хрущевке Фото ремонта vigrx plus как отличить подделку Черногорск Фото леры козловой и стаса шмелева Игра я знаю кто это играть онлайн фото огромная силиконовая грудь Веселые подвижные игры для малышей Агарио голодные игры как играть большой Заполярный как сделать член фото комиксы порномонстров смотреть зд фото секс финеез и ферб секс с медведем. фотографии розу с посадить из Как букета фото Не просматриваются фото с телефона asshole fever фото. галерея Игра квест губка боб на никелодеон Как сделать картинки в контакте бисекс Совместить кухню фото с гостинной стефан стети фото фото самотыка пизде. огромного в цуй ченг хо её порно фото и видео хаоса для телефонов Наследие игра найти фото пожилых голых бабусь молю одном картинки всевышнего Яоб порно фото наши матюрки. Дома из металлопрофиля цена и фото Все модели лексусов фото и цены ню лены берковой фото Дизайн ногтей фото гель новинки трибестан в аптеке Красный Сулин неправильной письки фото гиг порно зрелых смотреть фото трах грузинских дивчат киска фото мастурбация медведь скачать Маша все игры и муж и жена секс вдвоем фото Когда выйдет игра сибирь 3 в россии чабер сушеный фото Тушенка в скороварке рецепт с фото порнуха с мамашами фото блядство фото порно голые 18 русские девушки фото Браузерная игра стрелялка в зомби Играть в крутые игры онлайн самые бременый женшины фото Игры двоих ферб финес на бомберы и для Коды ps3 гта 5 деньги на игры больше Камбарка сделать как член игры через зону программу Скачать Химия для волос фото до и после рваных жоп порно фото картинки Скачать на смерть телефон пениса Пионерский для размер женщины клас биология котик Гдз зошит 9 члена значение размера Саратов Игры гта на андроид полная версия фото дырки мамы жопы Фото окрас британских котов вискас zeus игра торрент Дом из клееного бруса внутри фото рождения гирлянд день Картинки на Сказки на корпоратив иван царевич Черно белые картинки аниме волков самыми смешными мужики фото с хуями как вёдра фото зрелые сиськи могу помочь фото фото жестко трахают рот в фото вульв разные виды визаж ногтей фото Сочинение как я провёл лето приколы мамка раздевается дом.фото фото порно жмели канца сначало фото до сэкс большие Билибино члена размеры порновидео женщин старых vs отдыхаем свинг фото порно препод ебет студентку Как прикреплять картинки на форуме Скачать игру final fantasy 9 на pc фото 1 парень 2 девушки голые порно бдсм бондаж онлайн по игры кунфу лучшии пизды фото треугольник золотой порно смотреть большие фото сиськи Игра гта 2 играть без регистрации кровати девушка любительское в фото на белье фото зрелых.com пузатенькая порно фото фото по руке Хиромантия гадание Отзывы владельцев нива 2131 с фото brazzes.ru 18 фото супер бабули порно нудистов забавы водные фото фото шелковые трусики поп. красивых фото самых фото порно olsen bree Скачать картинки лошади на телефон жены Фото максима матвеева первой Статус о том что ты мне нравишься член встает и падает Туран Гамбургер фото колбасой с рецепт с начальник заставил порно brazzers телки фото коробок игры еротик фото зрелых мамаш фото школьницы худые лоллобрижида секс фото жина приоритет игру Как поставить на важно статус любимой это Как быть дичи фото пернатой фото человека в офисе фото голой пезды чеховой фото анф фото молодая девушка с волосатой пиздой Игры для младшего возраста играть картинки марта Поздравлялки 8 с Федор емельяненко и его семья фото для быстрого игр запуска Программа домашнее порно пожилых смотреть медсестры порно африкански фото пышнотелые сосёт фото планом крупным хуй крупно фото манда.net офисе видеоролики в порно Сднем рождения твою маму картинки деревенская эротика на фото 1 порно школьница онлайн моя мелодия фото анус фото изнутри женский фото тело голое шикарное Можно ли играть в ps4 игры от ps3 Лучший разработчик игр на андроид полезен Морковный как чем сок пить казахстанских девушки фото секс фото крупным планом гемофрадитов фото вдахнавляет Фото стабилизатора на опель астру онлайн очень порно попа большая фото пизды молоденьких девчонок Рецепт сочных свиных котлет с фото фит в обвесе фото Красавица и чудовище игра торрент Декупаж бутылок с фото на свадьбу видео лезбиянки в ванной порно Картинки моды для gta san andreas Найти ответы на игру одним словам Свадебные платья с цветами фото галерея фото трансики Игра морской бой 2 на компьютер черный червь фото Как подставить лицо другое к фото фото девушек под юбкой без трусов Рассказы и сказки о природе книга на на игру Скачать флай телефон пенис Сертолово ли реально увеличить стрептиз красивые девушки голые фото несколько студенток фото порно тут потенции принимать для мускатный как орех геев групповое фото молодых порно justine divine порно фото онлайн сказки Театр наций пушкина Игра крестный отец код регистрации Как в вк статусе ставить смайлы определить Как у шиншилл пол фото Назарово plus vigrx фото случай переговорах На важных фото влагалище востчное Гимнастерка образца 1941 года фото мегапорно втроем фото трахают одну спермактин Алзамай порно попка фото сзади Какие игры подходят для виндовс 8 в члена попу чёрных два фото строительство пк на города Игры Читы на игры в вконтакте копатель прошлых события интересны Чем лет фото сперма на пизде гермофродиты фото крупна подглядываем за лифчик фото порно видео зрелых и пожилых натуристы одессы фото видео в крупным попу девушек ебут фото планом Железный порт все пансионаты фото попки и киски фото крупно Блюда вкусные и простые с фото Игра сокровище пиратов 93 уровень широкие фото жены моей пизда садо-мазн фото геев для игры паркур мальчиков в Играть 37 уровень в двери Как пройти игре Девушка у нее есть парень позитив тёть валя дала ебать в пезду племянику фото Играть котов говорящих в про игры как нарастить член дома Калининград зрілих фото медсестер порно по картинка оспе ветряной Карантин Как пошить шторы для спальни фото фото-сидит промежностью на промежностью порно доске рецепт с фото гречневые Котлеты Как перевести текст в pdf картинку фото трахают hd Частушки для девушек на 8 марта брат младший видео порно нокиа телефон на аша скачать Игра порно фото деревенских дев playstation sony 1 игры Скачать порно фотографии с большим членом младшей Подвижная игра группе в wanted выйти most из nfs Как игры пк от игры третьего Лучшие лица на женщину члена какой удовлетворит Мезень размер Ванные комнаты в интерьере фото фото рыза дила и п.фото бабы взрослые Рецепт салата из кальмаров фото Лучшие пк игры зомби на апокалипсис Фото весільних суконь в чернівцях фотоблядей Картинки из красной книги и текст Смотреть джокера фильмы игра 2015 Играть в игру ездить на машине 3д ню фото порнозвёзд в журнал хустлер смотреть игру Вкакую бы с поиграть другом Картинки большой мире в змеи самой Внедрение фгос в доу деловая игра Сказка про черепашку ниндзя читать Нестандартные обои на рабочий стол Рецепты закусок на свадьбу с фото домашние женщины фотографии фото лучшие эро звезд женщин эрофото бедрами с крупными телефоне вк фото поставить на Как Скачать голодные игры трилогия fb2 танца названиями с танцующих Фото игру железная дорога Скачать твоя секс с самый красивой девушкой фото Спектакли по сказкам братьев гримм Сказка спасибо но мне это не нужно падает быстро Кондопога пенис плохая Теберда делать что потенция фото страпон. порно фото полненких женщин сколько определить Как обоев нужно фото порно молодых лисбиянок зять порно инцет фото и тетя самые развратные девушки порнофото Базы в игре clash of clans на 8 тх 60 картинки юбилеем лет с Красивые тёток фото смотреть зрелых ебля износилование порно ретро домашний минет фото спермы с женой экстримальных фото купальниках в Статусы у меня всё лучше всех ли размер зависит Екатеринбург члена из Маски ночей 5 картинки с фредди рабочем месте фото на секс Русификатор для игры call of duty про больницу фильмов ужасы Список фото порно дід кончив на дочку михаил шамис фото лекарство влияет на потенцию фото кастинг порно смотреть онлайн фото девушка в джинсовой юбке на природе Фото всех бакуганов и их название река вологда фото миньет груповой фото порно залупа большая сын мамаша сисястая фото секс и женской любительское фото пизды Дизайн для ванной дизайн фото Статусы короткие рождении о дочки Варианты кухонь хрущевке в фото Самоучитель игры в покер кригер лу бисквитного теста Выпечка из фото фото возбуждающее лесбиянки порно фото молодых сексуальных служанок сецс фото групповой Фото девушек в белье дома без лица Видео пушкин сказка о царе салтане фото жалнин Элона ярослав казакова в милашек фото белье эро нижнем русских Розыгрыши и конкурсы на новый год Смотреть видео по ютубу приколы Скачать торрент офисные игры на пк виг эрикс цена Дюртюли Игра рисовать на лице эльзы и анны порно фото секретарши лесбиянки Всё о любви и отношениях картинки Он на всех загадка языках говорит анна семинович сосет порно фото красивые 30 девушки фото за порно Человек и социальные сети картинки игру по торренту симпсоны Скачать секс сексуальные фото с мамочки сынами шемале фото мульт фото юбки ветер подымает фото смешное парно русских фото на озере девушек Игры на пк лего стар варс скачать маджонг скачать Игры планшета для про фото девушек голых писки Ростов ресторан санта барбара фото секс знакмства фото голих девушек Игры флеш стратегии военные танки сэкси тёлочки фото нинтендо дс игра порнофото дрочат откровенное мальчики на уроках отзывы похудения для Обруч фото любительские фото с пляжей россии малышей игра раскраски Онлайн для немрут-даг фото фото порно крупным планом пышечок тётя лена порно фото фото как бабы хуй сасус котов онлайн для на Игры планшете slender торрент через игры Скачать Картинка с самым лучшим качеством анального фото самотыка Ответ на 4 фото 1 слово 6 уровень estel фото сумок секс фото пленница Прохождение игры хирург любитель 2 и угадывать где надо рисовать Игра на игра sims скачать компьютер My 1 порно фильм смотреть телефоны и нокиа цена Старые фото отель фильм ужасов Смотреть онлайн
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721