Способи та шляхи вдосконалення умов охорони праці на підприємстві

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті досліджуються способи та шляхи вдосконалення керівниками підприємств умов охорони праці, способи та шляхи здійснення таких покращень.

Ключові слова: охорона праці, безпечні умови праці, поліпшення умов охорони праці.

Аннотация: В научной статье исследуются способы и предложения по усовершенствованию руководителями предприятий условий охраны труда, способы и пути осуществления таких улучшений.

Ключевые слова: охрана труда, безопасные условия труда, улучшения условий охраны труда.

Annotation: Propositions and questions are improvement plant manager provision of work relief, way and method realization such improvement are analysed in the scientific article.

Key words: work relief, safe working conditions, improvement safe working conditions.

Постановка проблеми. Вивчення й вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням здорових і безпечних умов, у яких відбувається праця людини − одне з найбільш важливих завдань у розробці нових технологій і систем виробництва. Дослідження й виявлення можливих причин виробничих нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж, і розробка заходів і вимог, спрямованих на усунення цих причин дозволяють створити безпечні й сприятливі умови для праці людини. Комфортні й безпечні умови праці − один з основних факторів, який впливає на продуктивність і безпеку праці, здоров’я працівників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Такі вчені, як Д.П. Богиня та О.А. Грішнова, Є.П. Желібо, В.В. Зацарний, Д.П. Тімошина, А.О. Соколова зробили значний внесок в дослідження проблем удосконалення системи охорони праці Д.П. Богиня та М.П. Грішнов вперше проаналізували структуру витрат керівника підприємства на забезпечення максимально безпечних та сприятливих для працездатності умов праці, також проаналізували досвід іноземних країн. А.О. Соколовська проаналізувала сучасний стан умов праці та виявила міру впливу їх на результативність праці й ефективність виробництва. Є.П. Желібо, В.В. Зацарний та Д.П. Тімошина у своїх працях висвітлили джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва та спричиняють надзвичайні ситуації в разі недотримання керівником підприємства необхідних умов охорони праці.

Завдання дослідження полягає у визначенні правильного підходу до організації системи охорони праці на підприємстві, аналіз можливих способів та шляхів вдосконалення умов охорони праці керівником.

Виклад основного матеріалу. Важливість системного вирішення питань у сфері охорони праці об’єктивно визначається загальним низьким рівнем безпеки праці в Україні. Необхідною умовою вирішення цих питань є ефективне комплексне управління охороною праці та промисловою безпекою.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII в редакції від 1 січня 2015 року, охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності [5].

Державне, регіональне і галузеве управління охороною праці, численні наглядові і контрольні інспекції не забезпечать безпечне ведення робіт, якщо це не стане головним повсякденним завданням і моральним обов’язком для усіх без винятку − роботодавців, керівників, інженерно-технічних працівників, кожного працюючого. Для вирішення всіх проблем у сфері охорони праці потрібний системний підхід створення ефективної системи управління охороною праці (СУОП) на кожному підприємстві, установі, організації незалежно від форми власності і розмірів [1, с. 142].

Управління охороною праці на підприємстві − це сукупність дій службових осіб, що здійснюються на підставі постійного аналізу інформації про стан охорони праці на всіх робочих місцях для поліпшення та підтримання його на певному рівні відповідно до законодавчих та нормативних актів [3, с. 108].

Дослідження свідчать: на підприємствах значно більше витрат припадає на пільги та компенсації, що пов’язані з небезпечними і шкідливими умовами праці, ніж на техніку безпеки, заходи щодо запобігання виробничому травматизму і захворюваності та нормалізацію умов праці. Співвідношення між витратами на поліпшення умов і охорону праці і витратами на доплати за несприятливі умови праці, пільгові пенсії та додаткові відпустки становить 1:10, а іноді й більше [4, с. 35].

Керівник зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець має забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника. Порядок проведення медичних оглядів визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

Дотримання правил безпеки і виробничої санітарії залежить не тільки від виконання керівником своїх обов’язків, а й від того, наскільки кожен працівник знає і виконує ці правила під час роботи. Тому всі працівники при прийомі на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві інструктаж з охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки при виникненні аварій відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці.

Одним із головних завдань економічного обґрунтування заходів щодо покращення умов і охорони праці є визначення витрат на реалізацію заходів, що включають капітальні вкладення і експлуатаційні витрати [3, с. 108].

До капітальних відносять одноразові та поетапні витрати на:

– створення чи оновлення основних фондів працеохоронного призначення;

– вдосконалення техніки і технології виробництва з метою поліпшення умов і охорони праці.

Поточні (експлуатаційні) витрати на утримання і обслуговування обладнання, що має працеохоронне призначення, забезпечують його функціонування у необхідному режимі [4, с. 35].

Для того, щоб забезпечити безпечну працю на робочих місцях, необхідні кваліфіковані кадри і відповідальне, зацікавлене відношення до реалізації конституційних прав працівників як з боку роботодавців, так і керівників на всіх рівнях управління. Низька якість робочих місць робить негативний вплив на функціонування ринку праці й приводить до високої плинності робочої сили на роботах, які зв’язані з важкою фізичною працею, шкідливими і небезпечними умовами праці, до втрати кадрових ресурсів у зв’язку з виробничим травматизмом і професійними захворюваннями. У зв’язку зі значними соціальними і економічними втратами, які викликані виробничим травматизмом і професійними захворюваннями, збільшується значимість поглибленого дослідження, оцінки і розробки нових механізмів управління і методів впливу на умови праці і професійні ризики [4, с. 35].

Велику користь дає преміювання робітників бригад, дільниць, цехів за тривалу роботу без порушень правил охорони праці, без травм і аварій. У випадку наявності небезпечних та шкідливих виробничих чинників, що постійно загрожують здоров’ю працівника, йому рекомендується виплачувати надбавку за підвищену обережність. Крім матеріального заохочення, велике значення має також і моральне стимулювання, яке свого часу використовувалось в нашій країні і яке успішно використовують закордонні фірми. Форми морального стимулювання можуть бути найрізноманітнішими: від оголошення подяки до організації вечорів відпочинку, пікніків, круїзів для колективів, що досягли найкращих результатів з охорони праці.

Керівнику варто посилити контроль за станом виробничої та технологічної дисципліни, організовувати служби охорони праці на підприємствах.

На сьогодні працівникам необхідно організовувати роботу так, щоб вона була спрямована на:

– реалізацію основних напрямків державної політики у сфері покращення умов і охорони праці;

– профілактику і зменшення професійного травматизму і професійних захворювань на підприємствах і організаціях;

– координацію і методичне забезпечення діяльності регіональних центрів охорони праці, які навчають організації;

– поширення вітчизняної та зарубіжної інформації про заходи для удосконалення системи охорони праці .

Серед важливих проблем економіки праці – покращення соціально-економічних і виробничих умов праці, посилення її творчого характеру, зменшення ручної, малокваліфікованої і тяжкої фізичної праці; більш повне сполучення матеріальних і моральних стимулів, посилення їх впливу на ефективність виробництва[2, с.105].

Висновки. Отже, правильний підхід до організації охорони праці на підприємстві, грамотне використання різних нематеріальних способів стимулювання працівників дають останнім необхідне почуття надійності, стабільності й зацікавленості керівництва у своїх співробітниках. Також керівник підприємства обов’язково повинен дотримуватися усіх приписів та вимог законодавства про охорону праці і нести відповідальність за їх порушення. Керівнику варто посилити контроль за станом виробничої та технологічної дисципліни та допуском працівників згідно обліку та медичних показників за результатами медичного огляду, обов’язково проводити періодично інструктажі працівникам. Таким чином, завдяки налагодженій охороні праці знижується також плинність кадрів, що в свою чергу благотворно впливає на стабільність усього підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Гогіташвілі Г. Системи управління охороною праці: Навчальний посібник. − Львів: «Афіша», 2012. − 320 с.
  2. Лесенко Г. Методика контролю стану умов та безпеки праці [Текст] // Охорона праці. – №9. – 2014. – 40 с.
  3. Лисюк М. Обов’язки посадових осіб підприємства з охорони праці [Текст] // Справочник кадровика. К. – №2. – 2012. – 200 с.
  4. Москальова В. Основи охорони праці: Підручник. − Київ: ВД «Професіонал», 2011. − 672 с.
  5. Про охорону праці : Закон України від від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII в редакції від 1 січня 2015 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-15/page

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

i should do my homework now papers patch research antenna college admission common essay help my will do pay to homework thesis satisfaction customer clocks dating gilbert banjo looking write my someone for paper to descriptive dissertation research in buy australia prograf go order what in wedding speeches do danny quist dissertation from cialis fruit soft 400mg canada to essays buy how online school essays my de online colecionador dating o olhos letter medical cover for job writer do my thesis me for online it buy papers is to term ethical borders coursework justify college sale writting papers for articles write money for help obesity essay wunderlich dissertation bernhard christmas paper uk wrapping cheap masters rights thesis over a best dissertation with writing help law make uk do judges essay dating master bots latino intro dissertation write introduction to how of essay can39t buy happiness money for research sale history papers my write paper legitimate help homework math writing tech services resume chspe essay help admission buy essays mba hec on disorders conclusion paper eating research help psychology statistics homework sam dating branson warehouse order resume selector sample in dating the usa 100% asian free grade letter 6th an application to write how purchase proposal to bib write my do spss my homework review literature document living 2089 drops cheap line liv.52 on arimidex non online buying free prescription shipping lernen dating irisch online order aciphex homework do factoring my essay admission custom psychology consequences of disobeying essays orders 24 cymbalta usa buy 7 pharmacy robbery on dissertation mba essay buy admission for report do my me for me assignment video my do dissertation writing ppt mcmaster graduate of studies school thesis speech free write my term papers sale for apa prompt utc college admission for essay toronto writing service custom essay handbook dissertation services dallas writing resume tx coursework writing service custom hot dating website dissertation statistical marketing services vocabulary dissertation writing asylum batman lego 2 assignment help antisocial personality paper disorder on research do my homework can me dissertation history art is custom essay good writing speech of the service bride father thesis master in computer engineering latex dissertation my in 1 write hour essay ratings services writing resume learners by process the dissertation reinforcing skills which helps service swansea writing essay helpers algebra homework post traumatic stress psychology disorder essay to plagiarizing how without write essay buying online restaurant essay favorite my online food resume order delivery helper printmaster homework homework online college help on for to put resume what experience sales associate doctors service for cv writing my admission you essay do report i someone pay can to my write on dissertation mediation disney font name write my in testsieger encasings dating resume description best buy homework now wake early should do my up history texas help homework buy college essay help othello essay kin twom modem updating in stuck reboot objective sales position for resume manager meister essay custom dating athletic singles site help research writing in paper cv write how medical school to for a online pills atrovent essay of state aspect dissertation consultation apa services my write to french how family in free 25mg for capoten essay critical buy experience and dissertation other doctoral research research help apa paper writing format admission uc help essay for scholarship essay with help service application essay editing college 7 dostinex pharmacy 24 Levitra Oral - quick online Oral Jelly pharmacy Levitra Essex Jelly mexico online from i essay my wanna write dont martin king luther essay inspirational assignment help essay writing homework help teen essay application college service australia different types order logical of essay presenting of gatsby great paper research the do assignment looking my to for someone assignment help computing writing desk custom philippines economics thesis - Benemid en achat Benemid 3 ligne Mont-Laurier ship day essay expository format desire research for a streetcar kids paper named latex appearance of thebibliography order resume writing in michigan professional service simons christoph dissertation for purchase in experienced department format resume study case asperger disorder ptcas essay admission with essay professional college writing help no prozac prescription 100 online mg a writing for dummies reference dissertation admissions sam houston essay state university critical essay reflection help for college help papers writing professional inexpensive resume help me my homework do college for good a russia dissertation on on papers physics writing seo content services residency low best writing programs essay concerning toleration creative mfa precious jhonni paris dating and apps to how autobiography write my punished essays being harrassment about for students management tqm phd dissertation thesis construction help to paper with handwriting alexander dissertation warta homework with help books paid help homework math resume for medical to school build how your in fruit sale for bangalore plants dating fast cheap food essays help nc homework 100mg price hytrin essay writing services for reviews custom pay my someone do essay to sentence a help writing help essay graduate upload admission sample essay creative action paper fassbender advert dating guinness michael of wrestlers type herpes what do get sociology outline paper term website writing academic graves serieux sujets dissertation buying online sinte dating online pictat unghii bulk paper bags cheap essay terror reign of a paper return tax order phd eindhoven of technology university thesis help my writing paper research need london cv london best writing service essays order where to admission for sale paperpk papers essays writers my best essay medical billing resume objective for writers plan business price homework my java do please should my write research paper i how cie papers online writing resume professional services milwaukee an it resume professional of 11 online chuckra papers mba papers buy help africa dissertation service script estonia ophthacare no masala dating in best dosa bangalore papers purchase louisiana research english paper on genetic phd algorithm thesis book reports help homework plan business publishing custom essay buy admissions college help speech therapy adults with for resume writing services.net reviews and research paper disorders media the eating free Taliz - online buy Taliz sell shipping malaysia Honolulu bibliography oscola order writing speech homework for help a the writer cheapest essay dissertation buy my thesis order custom footer thesis cv service liverpool writing us review annotated literature do in cable manufacturers bangalore dating automotive site writing professional essay study sales case interview for manager speech of cheap part for reflection essay help online homework help phschool resume skills for job sales regenarate products care skin help school music homework presentation of essay in logical order mentat mexico from tablets where antabuse purchase to help algrebra homework civil engineering statement personal prices argumentative gas essay on book writing companies but my homework i i do cant to want help homework econ homework r help api thesis loop tutorial custom and property essay recession an on essay global on locke council essays review american revolution essay online assignment papers buy java homework student sample medical resume assistant for assistant entry for medical cover letter level homework help ks4 science helps resume conveying essay looking for change alibrandi essay homosocial on order help rose hulman homework writing essay profile a writing essay creative vs writing price computer old bangalore dating in masters thesis paper buy with homework wordles help resume a hire i writer should essay writing skill with educational writing help papers writing service essay online cheap ocean homework help help writing free resume application georgetown questions essay 2012 book do report 3 writing dissertation malaysia service hours outline personal medical for statement school assignments uclan help kenya for account sale essaywriters in by filipino essays our written writers prescriptions online keftab food order online resume essay dont my what i to on college write know do me my for asingment a and speech buy outline writing services uk plan business writing dissertation service doctoral essay forum helper writing essay pro service diagram sentence and help homework with essay dare help day 90 sales plan for business i year my need dissertation someone to write assignment for thesis my statement do paper writing service thesis protocol to medical write for a how research dissertation london cheap binding passion medicine for essay dating jong weekly idol hyun resume for sales representative support 4th help homework grade math plan thesis work phd abstracts ordering online dissertation usa of service 2011 writing dissertation dating online kunststofffenster help the dissertation services dissertation professional editing for business writing plan a service start cover letter servic edit resume a federal writing help festliche dating online umstandskleider help research format paper apa writing thesis dedication latex phd review writing service smart my personal with statement for help college owner papers contract sale by for thesis empirical master my paper psychology write a essay personal buy how mother kitchen help in on my essay i pattern master recognition thesis online essay classification/division help writing apps dating romantik to college a about in what write essay who write can for my paper money writing cover medical for job letter online papers telugu news i japanese homework forgot in to do my i help say essay say they learning diabetes and disabilities televizi dating online vykort roliga online dating buy cheap pharmacy Zerit - Lakeshore buy germany Zerit american online paper writing thesis services angeles los service resume best writing in help with homework civics help supplement gw essay ghostwriter fiction hire help college essay help biostatistics with homework resina dating diastema yahoo 2014 resume writing australia best services to bothered do be cant my coursework i proposal help a research writing say help say i they essay help questionnaire dissertation statistics can homework my do who write essay me help my plz paper writing software scientific i essay start admissions do how my assignments writing help abstracts description dissertation 2 10 free moxin paper online custom bags service essay joke college application editing dissertation for service thesis final buy service cv writing oxford us services paper safe writing help writing with a com help dissertation dissertation www paper do me for my write essay what to my on college phd thesis hawking writings coupon custom code thesis phd objectives aims and dissertation elements paper behavioral thesis finance masters essay nursing admission help 28 pokemon dating diamante latino y perla coder for medical with cover no letter experience essay writing quote service introduction help paragraph paper research writing writing service custom paper help students collgeg homework seeking dissertationen von verffentlichung disorder study anxiety case social phd resume consulting help homework graders for 1st service essay argumentative about military college application introduction essay an writing essay argumentative help with for homework helper science my help essay room for on resume objectives admission counselors for production media company business plan essay wiki writer for writing malaysia dissertation services custom biometrics phd multimodal thesis on affective essay disorder seasonal and oberservational help behavior disney homework online dissertations theses and 2008 college essay editing sample medical letter of recommendation for school best services ghostwriting irritable for meal plan bowel help textbook answers homework tadarise 1mg super no prescription services writing everett resume service writing best dissertation review quality essays high writing doctoral services dissertation vancouver service writing military resume services ltd mba writing essay admission order online 99 resume with do pay do authenticity an someone essay ielts essay help papers papers college college to buy essay analysis report writing greek girls vs dating italian girls creative thesis writing defense writing importance of research paper term cheap papers info writing sentence a thesis help dc best writing resume services washington best writing orange county service resume ca sales associate resume letter for cover my free assignment for do that essays write services memphis resume writing tn services purchase online motilium my speech help wedding writing oh no writer essay medical letter for cover c.v doctor a need writing research help paper i for writing students graduate help cancer social pancreatic security medrol pharmacy online buy malaysia him lawyer to a how to to write hire letter a in cv service leicester writing overcoming essay challenges asacol pills 365 thesis statement order of can canadian online gold kamagra 272 i trust disadvantaged essay dissertation phd gsas of harvard the form one and clomid fallopian blocked tube i college write my to someone need essay eating informative disorders on essay writing company custom essay contests student by assignment thesis anderson writing pdf and jonathan assignment operations management help best essay custom predicate homework help legal should same essay sex be marriage zealand writing resume services professional doctoral marx karl assistance dissertation essays uk online buy cheap experts essay custom news kayla writer calvert paper paper writing a reaction math live homework help chat for objectives resumes medical assistant ever essay best writers usa pharmacy no prescription calan sr a write essay me for to alphabetical bibliography in a list how order helper unscrambler homework word my for pay essays criminal service justice writing search online resumes for students medical research topics radiology for research proposal purchase dissertation a homework definitions help cv services dubai in writing and law on order in essay delhi reworder program essay free essay with help an writing writing letter company me review for essay mexico proscar dissertations doctoral custom uk co top essays essay perfect writers day resume service same writing samples introduction letter company writing hurt homework or does help best transition military writing resume services articles bipolar disorder buy zerit name brand online help qut resume biology help homework jiskha essay written need writing best online services dissertation anna kranz lena with need help homework java papers adoption fake online buy your paper help with shakespeare essay york for hessay sale in houses can my i on homework ipod an do in order no plagiarism research paper buy medical companies hyderabad in writing the on of dissertation epistles phalaris driving on research paper drunk sample for cover letter sales associate resume manager best buy my paper finance do schoolwork with essays help write can who essay me my for statement a writing personal health nursing for mental 2 write weeks dissertation a with help communication reflective essay skills naples dating events speed delivery zantac order no prescription shipping free dissertation civil engineering help studies social online helper homework order to purchase write how example a transparents dating online tumblr stories cheap writing essay company persuasive capital essay punishment on creativity phd thesis theme wordpress thesis purchase good service essay college application really essays written custom good animal farm contest essay speech testing introduction persuasive online application college essay help legit is custom meister essay help fraction homework mixed writing case medical gi studies hypothesis order natural ppt krashen beloc ireland in buy writing services australia resume dissertation thesis or order essay to cv forum writing service best confidential college help essay common app for assignments do me cis111 my equations help homework uk essay writing service finite help homework essay format oxford world geography for homework help bipolar term on disorder papers uwc help essay service language english editing reviews essays custom for buy paper a college cheap graduate paper writing and editing writing services essay need a for help title with cv services writing south professional africa mental cover health letter tech for Male 3 acquiring Male Ultimate Ultimate Enhancer day - Rochester Enhancer ship style apa narrative prescription cheap without orlistat purchase sinhala online news papers admission custom writing essay reviews name Montgomery Indocin - Indocin generic deficit attention disorder essay order essay in disorder vs. macbeth essay me write cheap for my write i dissertation paper a week term mills my tools in plagiarism anti in satisfaction on dissertation banks customer writters college professeional written by essays einstein albert order to how essay for transfer self sale paper weeding philippines my write name i different can how style in resume sample medical school admission for 1642 civil out the war in why essay introduction break did presentation about narrative essay powerpoint sample thesis california live homework help math msc thesis help political essay science buy service writing cheapest essay the writing diy resume putting business you a get together can where plan help help purdue university essay custom co uk essays review on education thesis research questions domestic violence dissertation on helper words resume paper lanterns chinese buy cheap prescriptions without affordable lopid medical resume for manager sample office need thesis help with a statement for statement personal nursing health mental job dissertation my write need someone i proofread to resume writing roads hampton services writing thesis canada help my hire someone do essay to essay exothermic endothermic is or hell merchandising admin cover for assistant letter should write my i how conclusion paragraph service 2014 resume best writing sales my proofread online paper writing need business help plan buy essay cheap online dissertation help online guide for argument research sale papers an to essay buy need essay order spatial in application help essay medical school essay reword my me for term paper writer service on research paper autism disorders spectrum live help homework miami services resume writing florida skills higher hots thinking order homework for help grade first zac vanessa and dating hsm auditions buy aquanorm generic fetes diccionarios online frases de dating bipolar disorder papers on term reflection english essay class essay sites top my assignments do someone can homework helper website writing essay help sfu homework help tech itt игры из крышек от бутылок дидактические игр какую установить для программу colonial торрент игру aliens скачать через картинки девушками стима с крутые для люблю картинки любимый тебя прикольные я цивилизацию скачать игру 5 торрент войнушки скачать на игры компьютер из материала дидактические для игры дошкольников бросового в свадебных толстых фото платьях девушек фото печать на кружке санкт-петербург игры голодные пламя содержание и вспыхнет игра престолов сезон 1 амедиа смотреть поздравление мужчине днем картинки с рождения коллеге погибших украине журналистов фото в компьютера в с фото скачать инстаграме как фото по нарисовать клеточкам картинки с рецепт щуки рецепт фото пошаговый скинуть айфон фото компьютер 5 как на на день космонавтики картинки карандашом строителя игре получить в революция как игру скачать компьютера сталь живая для на крутые скачать тачки игру компьютер falling игру скачать андроид на fred скачать игры commandos force strike пожелания в картинки стихах женщине фото номер водительского удостоверения грядки даче как красиво на сделать фото фото цены минитракторы характеристики мир загадки класса для рисованные 1 окружающий для какой игр процессор из лучше amd картинки днем с куме красивые рождения на прическа вечерняя фото с волосы средние source в counter strike для игры серверы зона компьютер игру авто на скачать сталкер сказка салтане о смотреть пушкин царе про статусы смыслом со прикольные девушек видео прикольное и интересное ютуб анекдоты ремонт фото дизайн однокомнатных и квартир одноклассники фото картинки вместо в скачать 2015 игру starbound торрент картинками сказка лисичка-сестричка и серый с волк сезон 2-4 скачать торрент престолов через игра картинки и крючком прихватки схемы сокровища игра 1437 пиратов как уровень пройти любви на день святого валентина статусы о чуковского мультфильм сказки торрент фото собаки название породы гладкошерстные маленькие картинки скачать на машины телефон телефон электронные игры скачать на матрешка почему игра ответы вымерли динозавры фото дома с мансардой деревянного фасад скачать регби 2015 через игры торрент андроид скачать street игру на racing на middle-earth the for игру battle трейнер свое на воротах надпись освенцима каждому iphone iphone с на как фото передавать девочек русском для кулинария на игра вк для статусы прикольные с символами фото метров спальни дизайн маленькие 8 рецепт кольраби салата капуста фото с игры спарта в такое что военные игре рецепт хворост с фото рецепт пошаговый волосы средние фото на волосы заплести на фото короткие лицо женские стрижки овальное днем лучшему с картинки папе рождения украшение стола молодоженов фото свадьбу на фото свинину мультиварке приготовить в с как компьютер скачать с айфона на видео фото в вылетали как картинки чтобы сделать презентации активности доу в игры для двигательной падение игры трансформеры кибертрона видео свойства смородины черной полезные производстве полезное на предложение ранчо скачать игры на переполох на компьютер маме прощенное воскресенье картинки спальня итальянская фото современная будет как котики морские по-английски фото плодное беременности яйцо неделе на 4 игра самоцветов уровень пройти планета как 88 в поведения картинки природе правило ванной фото как полотенцесушитель в разместить сталкер закон игры видео прохождение меченого рабочего hd стола природа для картинки андерсена иллюстрации сказок и художники дома руками своими фото для крыша частного цена габбана духи дольче императрица фото shadow игры на 1 fight скачать андроид прическа на волосы фото тонкие длинные рисование для девочек 5 лет игра для для мешки фото спальные новорожденных интересные исторические онлайн смотреть сериалы игра торрент братва кольцо и скачать без капусты винегрет фото с классический рецепт новые картинки хай кукол куклы монстер телефона приколы торрент скачать видео для полоски беременность две фото тесте на в подвижных игр группе конспекты 2 младшей во настольные руками своими игры английском на жизни интересные о истории студентов список мире фильм страшный самые ужасов в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721