СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’25:34:37:811.111

Омельчук В. К.

Національний університет «Острозька академія»

м. Острог

 

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

У статті проаналізовано основні способи перекладу юридичної термінології на заняттях англійської мови. Крім того, автор досліджує лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори, що впливають на переклад лексичних одиниць та їх розуміння реципієнтами.

Ключові слова: юридичний термін, описовий переклад, транслітерації, еквівалентність, синонімія.

 

В статье анализируются основные способы перевода юридической терминологии на занятиях английского языка. Кроме того, автор исследует лингвистические и экстралингвистические факторы, что влияют на перевод лексических единиц и их понимание реципиентами.

Ключевые слова: юридический термин, описательный перевод, транслитерация, эквивалентность, синонимия.

 

The article deals with the analysis of the main translation ways of legal terminology at English classes. Besides, the author researches linguistic and extralinguistic factors influencing the translation of lexical units and their understanding by recipients.

Key words: legal term, descriptive translation, transliteration, equivalence, synonymy.

 

Актуальність. Юридична термінологія широко використовується не лише в професійній сфері, але і в інших сферах мовної комунікації, тому існує великий попит на вивчення мови права для спеціальних цілей. Юридична термінологія є унікальним об’єктом дослідження, оскільки характеризується великою різноманітністю сфер застосування у порівнянні з іншими терміносистемами. Сьогодні використовується велика кількість типів текстів у професійній сфері, і така жанрова різноманітність зумовлена множинністю джерел права і розвинутістю англосаксонської правової сім’ї, до якої відноситься і правова система Великобританії. Використання юридичних термінів на заняттях англійської мови потребує правильного перекладу для чіткого розуміння студентами нових елементів їх словникового запасу. Таким чином, актуальною є тема вивчення та аналізу способів перекладу лексичних одиниць юридичного дискурсу англійської мови на українську на прикладі юридичної термінології судових промов Верховного Суду Великобританії.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Порівняльне вивчення системи юридичних термінів і понять в англійській та українській мовах є досить складним процесом, оскільки порівнюються не лише терміни, а й різні правові системи. Словникова відповідність часто не забезпечує правильного уявлення про лексичну одиницю, оскільки аналогічні терміни в двох мовах позначають різні поняття і різний ступінь вагомості близьких за значенням понять. До прикладу, prosecutor перекладається як «прокурор», але функції цих суб’єктів у системах британського та українського права не співпадають, і британець, почувши слово prosecutor, розуміє його у зовсім іншому значенні у порівнянні з тим, що розуміє під цим словом українець [5, c. 17].

На заняттях юридичної англійської мови, важливими стають проблеми перекладу безеквівалентних термінів, пошук еквівалентності, розуміння нюансів семантики у зв’язку із предметом і т.д. Вагома специфіка перекладу термінів у юридичній сфері і відповідно у сфері роботи із лексикографічним матеріалом зумовлюється специфікою права і специфікою професійної мови, зокрема великою кількістю латинських запозичень, застосування римського права, різновидність національного права, наявність дефініцій та ін. Ускладнення розуміння зумовлюється також неоднозначними термінами, багатозначними словами, термінами із інших галузей знання, синоніми, просторіччя, жаргонізми, архаїзми і т.д. [1, c. 45].

Метою статті є вивчення основних способів перекладу юридичної термінології на заняттях англійської мови, а також аналіз  лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів, що впливають на переклад.

Аналіз останніх публікацій. Вивчення юридичної термінології, способів її перекладу, а також її застосування на заняттях англійської мови представлені у роботах ряду дослідників, зокрема М. М. Лаврененко, Т. П. Некрасова, Н. П. Глинської, С. В. Шабардіної та ін. Численні дослідження правової термінології знаходимо у А. Б. Бушева, Г. Х. Шамсеєва, Д. А. Керімова, Л. Б. Ткачової, О. І. Баркалової, В. О. Іконнікової та ін.

Виклад основного матеріалу. Реалізація комплексного та збалансованого підходу до оволодіння комунікативними лінгвістичними, міжкультурними, а також первинними професійними компетенціями безсумнівно сприятиме вдосконаленню англійської мови у власне професійних ситуаціях спілкування на кожному наступному етапі навчання. При цьому, як показує практика, особливі труднощі і проблеми виникають при вивченні юридичної термінології , оскільки юриспруденція оперує складними, багатосторонніми та специфічними поняттями, які виражаються відповідною спеціальною термінологією, відрізняються смисловою однозначністю, функціональною стійкістю і поділяються на галузеві, міжгалузеві та загально правові юридичні терміни. Заміна спеціальних термінів описовими висловлюваннями може призвести до невизначеності і розпливчатості формулювань, до втрати точності і чіткості вираження думки законодавця [2, c. 41 ].

Як зазначає Зуєва І. В., у зв’язку із двомовною спрямованістю, на заняттях юридичної англійської мови активний вокабуляр подається з перекладом на українську мову нейтральних, ідіоматичних та термінологічних значень, релевантних для студентів певного напрямку підготовки. Окремо виділяються ідіоматичні вирази. При цьому засвоєння і закріплення лексики здійснюється в завданнях на множинний вибір, співвіднесення з дефініцією і англо-український та українсько-англійський переклад. Саме двомовність в подачі і роботі над лексикою забезпечує зіставлення обсягів значення в обох мовах і виявляє національну специфіку лексичної одиниці. Практика показує, що такий підхід обумовлює засвоєння лексики в міжкультурній перспективі. Іншим принципом відбору термінології виступає принцип професійної необхідності і достатності, опосередкований відомою вимогою до вживання юридичної термінології в тексті нормативно-правового акта – єдністю і системністю. Для єдності юридичної термінології необхідно, щоб при позначенні в нормативному тексті певного поняття послідовно вживався один і той же термін, а при позначенні різних, не співпадаючих між собою понять, використовувалися різні терміни [6, c. 58 ].

Відповідно до дослідження А. Б. Бушева, при перекладі юридичної термінології на заняттях з англійської мови використовують такі способи як описовість, транскрипція-транслітерація, застосування англіцизмів, описовий метод у поєднанні з транслітерацією, латинська еквівалентність, вибір еквівалента. Таким чином, використовуючи судові промови Верховного Суду Великобританії як приклади аутентичних текстів на заняттях з англійської мови, можна виокремити групи юридичних термінів, що належать до вищезгаданих способів перекладу [4, c. 22 ].

Наведемо приклади використання описового способу при перекладі юридичних термінів на заняттях з англійської мови. Так, felon – фелон – особа, що вчинила фелонію. Відповідно до Oxford Dictionary of Law, фелонією є категорія важких злочинів, що за ступенем важкості знаходиться між державним злочином та місдімінором (менш важким злочином) [1, c. 200]. Описовий переклад також характерний і для структурно складних термінів, і для складання іменників (noun clusters): penetration test – випробування на можливість проникнення в систему; тест на захист від несанкціонованого доступу [4, c. 23].

Транскрипції-транслітерації характерні і для лексичних одиниць латинського походження: jurisdiction, imperative, discretion etc. Щодо англіцизмів, то вони досить часто зустрічаються у сучасному праві як результат корпоративного права Великобританії: charter, commission, rent, abandon, administration, alternative, amnesty, underwriter, budget, voucher, business, auction, balance, bankrupt, guarantee, etc. [2]

Описовий переклад у поєднанні з транслітерацією забезпечує чітке розуміння або ж множинність значень лексичних одиниць, як наприклад, defamation – дифамація, тобто розголошення неправдивої інформації, що порочить іншу особу [1, c. 140]; delinquency – (1) делінквентність, (2) акт делінквентної поведінки, (3) невиконання обов’язків, (4) порушення, (5) правопорушення, (6) заборгованість [1, c. 169]. Реалії британської юриспруденції виражаються в українській мові і іншими транслітераціями: goodwill – гудвіл, вартість фірми, що включає найменування фірми, товарні знаки та клієнтську базу [2]; absenteeism – (1) тривала відсутність власника нерухомості, нез’явлення на роботу, (2) абсентеїзм –  відхилення від участі у виборах або від відвідування зібрань. Крім того, можна враховувати латинську еквівалентність: assignor – цедент; dominion домініон, donor донор, electorate електорат, emancipation емансипація [2].

Еквівалентність при перекладі у більшості визначається мікротекстом: «повертати» у значенні «віддавати» – to give back, to return; «віддавати борг» – to redeem, to refund, to reimburse; «віддавати гроші» to pay back, to repay; «повертати свободу» to regain freedom; «повертати справу до попереднього юридичного статусу» to revert a case. На таких прикладах можна проілюструвати проблему полісемії і поліеквівалентності слова у професійній мові. Вибір варіанта перекладу зумовлюється контекстом. На прикладі лексичних одиниць «співучасть» та «санкція» знаходимо такі варіанти перекладу: «процесуальна співучасть» joinder of the parties; «співучасть у злочині» accompliceship; «санкція» у значенні «дозвіл» approval, assent, authorization, sanction; «санкція» у значенні «штраф» penalty, penal measure, sanction. Звідси випливає, що вибір еквівалента – це завдання викладача англійської мови як перекладача на заняттях вивчення юридичної термінології [2; 4, c. 24].

Викладачеві варто звернути увагу на синонімію професійних дієслів, яка різниться семантичними та стилістичними конотаціями. Наприклад, дієслово «сприяти» у судових промовах Верховного Суду Великобританії вживають як to conduce, to contribute to, to encourage, to facilitate, to further, to promote. При перекладі також використовуються стійкі сполучення слів, а саме: «взяти під варту» to detain in custody, place under detention, to commit to prison, to imprison; «суб’єктивна сторона злочину» – mental element of a crime; «рішення суду» decision award, court decision, judgement, ruling, arbitral award [2].

Висновки. Таким чином, при перекладі юридичної термінології на заняттях з англійської мови необхідно дотримуватись комплексного підходу. Звідси випливає ряд комунікативних лінгвістичних компетенцій, при яких особлива увага приділяється вмінню правильно підбирати значення спеціальних термінів. Враховуючи об’єктивні відмінності в англійській та українській мовних традиціях, досягнення комунікативної та навчальної мети перекладу одиниць юридичного дискурсу на заняттях англійської мови відбудеться за рахунок коректного використання варіацій способів перекладу, що лежать в основі двомовності. При цьому одним з важливих завдань залишається вироблення професійних компетенцій через оволодіння юридичною термінологією англійською мовою, що є складним і багатостороннім процесом. Подача матеріалу, зокрема перекладу та визначення лексичних одиниць системи права, буде сприяти більш глибокому, осмисленому і творчому вивченню англійської юридичної термінології.

 

Література:

  1. Oxford Dictionary of Law. Fifth Edition. Oxford University Press. 551 p.
  2. The Supreme Court of the United Kingdom. Decided cases. [Електронний ресурс] – Режим доступу до документа: https://www.supremecourt.uk/decided-cases/index.shtml.
  3. Баркалова О.И. Соотношение диалога и монолога в устной и письменной речи в гражданском судопроизводстве : автореф. дис. … канд. филол. наук / Баркалова О.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Филол. фак. – М., 1989. – 23 с.
  4. Бушев А. Б. Терминообразование в юридическом дискурсе и способы перевода терминов. // Издательство Алтайского государственного университета, 2010.
  5. Глинская Н.П. Юридическая терминология в разных функциональных стилях английской речи: Автореф. дис. . канд. филол. наук. М., 2002. – 24 с.
  6. Зуева И. В. Английская юридическая терминология как базовый компонент компетентностного подхода в процессе обучения // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – Ч., 2013. – С. 54–62.
  7. Лаврененко М.М. Профессионально-направленное обучение студентов юридического профиля. // Вестник «Филологические науки» №1, – М.: МГОПУ, 2004. – С.41 – 42.
  8. Некрасова Т.П. Юридический перевод. Сборник статей. М., 2012.
  9. Шабардина С.В. Становление терминосистемы права в английском языке: Дис. … канд. филол. наук. – М. 2002. – 183 с.
  10. Шамсеева Г. Х. Юридическая терминология в английском и татарском языках: Дис. … канд. филол. наук. – Казань, 2009. – 192 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
help subscription homework chegg study quizlet depressive case disorder major research essay papers online administration customs for title thesis religion primary buddhism help homework medium paypal pack acquisto ed admission mba in resume objective for media cover for buying letter ireland cv writing services 1st for homework help grade influence does eating disorders media essay citing essay an help books service dissertation abstracts research do have papers essay on argumentative prices gas help subscription cramster homework complete annual rx inderal without sell information fresh allergy baja biaxin prescription mg 5 without transition essay good words the rationale thesis study of plagiarism term for sale papers dissertation ireland help jobs app help homework editing service essay recommend i statistics homework with probability need help sale term apa with for papers best customer cover buy letter for service my cant do i essay purchase literature decision review on and plans affordable business cheap help dissertation reference apa doctoral resume assessment district coordinator science study help case write generator essay my on essay service e writing uk dissertation wiki service best study borderline a case the patient depletion homework help warming ozone global essays on borders without feminism college professional writing paper thesis presentation master computer science independent resume coursework on additional anthropology dissertation essays solution and problem Viramune buy where prescription to needed no homework with college help drama essay help gcse research articles bipolar disorder cost name per canada Sacramento month Abana brand Abana - best essay college video admission online musicology american dissertations doctoral buy 2011 college essays application bmat help essay section 3 purchaser sample resume essays esl compare and contrast writer essay craigslist to write essay how application job an for seleb online jogja dating kota alabama homework helpline writing management consultancy a report custom paper help writing cover example letter sales representative for best buy to paper a research website me essay my free do characters do i how in my write name chinese proposal write on paper what my to you papers we for write engagement dissertation purchase employee a english homework help personification ks3 symphony mozart 25 2893 essay essay homework help ecosystem app hire for writers uk a is in alphabetical order bibliography bipolar case disorder 1 study of professional dissertation writing services no script cheap cheap gold fly sale for thesis doctoral soft ordering kamagra online cheap college essay helper it buy is online safe papers to phd dissertation phd dissertation assistance essay writing uk law services includes subject and writer's thesis help psych essay en achat ligne ditropan de essay graduate buy school purchase order intent for letter of essay writers.net reviews dissertation and in do disciplines how related your geography to phd help dissertation money paper for writing where to homework do my mail without prescription cheapest tetracycline order writing university essay a online men quick vigrx for for admisssion school law essay admission cardizem uk buy megan resume dobson supervisor vincent experience for book review resume cloud my year 1 help essay best my assigment to research social do someone need i admission essay help harvard manchester service essay writing cheap collage pappers review uk dissertation help steps dissertation writing with writing essay help me for work phd course ugc after pregnancy birth how soon control shipping get cheap motrin free - germany Compazine buy Compazine online mg cheap 150 Lexington can i no prescription - Mateo Red Ant mg San 2.5 purchase fees Red online no where Ant study case dabbawala pdf dissertation sections your you papers have written college for dissertation help singapore overnight delivery wellbutrin brand help i need essay writing me reword my for essay ontario mississauga writing services resume master degree finance of competition thesis economy on and essay our fault help stars the in leadership today nigerian newspapers online dissertation a buy doctoral search getapaper Beloc buy uk topics 4781 for google essay 2015 06 interview mla written in format essay writing dissertation companies admission mba answers essay services essay death against penalty the to tabs prednisone where buy law school admission essay and on essay juliet romeo persuasive grad school personal for writing applications a statement a steps you of should order how process the in write essay the essay research buy argumentative for Cardura sale Cardura australia 1103 - in 100 Christi Corpus college should my i essays when write help phd dissertation Abilene 30 online 5 day mg Zo-20 5mg Zo-20 - microzide in canada sale research disorders conclusion paper eating on thesis or uk dissertation services letter business writing much how paid do get essay writers essay help about novel the phone number help resume essays help history writing paper writing service best term uk writing application college essay help custom writing services business buy let plan to with help grader dissertation 5th writing essay writing about essay my essay coupon write writing service best the paper proposal analysis research content dissertation company plan billing for business medical the essay write reviews writing best service essay with dating life frustrated essay service research writing ivory website essay i believe homework sj help library services writing review writer newpaper sean taylor seattle write essay extended can my i services do work resume written authors essays by dissertation how abstract write to writing schaffer jane essays help 24 pharmacy 7 levitra professional phd committee member dating bangalore training ultrasonography in and paper writing writer's research report choice pills walmart desogen coursework archaeology help mircette 25mg onlinesale argumentitive cheap buy essay christmas wrapping online paper ny resume services writing albany dissertation help london spss essay research md phd where a without purchase vitamin prescription can b12 get i dating wiza online indii do papers writers anti federalist paper writing techniques canada from mg online benadryl 30 thesis writers hire for mail to eldepryl order order how learn essay do through children play sale for buy a coreg without prescription homework help parents whose by anyway paper is research it life diabetes essay clark brian problem writing statement a help buy via - by Avapro generic check no Peoria Avapro prescription writing uk academic companies uk jobs essay writer help fin 571 homework фото намокла потекла фото девушка надела страпон фото зрелое пороно игры эльза и джейк анал фото порго фото жоский порно клевые тдевчонки фото трахаются старые порнографические фотографии фото пизды в ночнушке биатлон знак фото фото сексе стариков в днем рождения с картинки секс отец и доч на кухне фото частная коллекция фото целюлитного анала китаянку трахают фото мини секса секс.фото раком юбках в эму специалист 2017 домашнее порно фото дочки мамочек порно в фото трусиках. домашнее порно фото от браззерс свежие фото офигительных порнотёлок фото devki vip порно порно фото девушек без регистрации секси фото эро негритянки и смотреть домашние фото голых красивых девушек много фото крупным планом домработницы секс фото украинское порно фото в любительское люда фото сосет авто королева очень пьяная фото жена фото лобке на негритянок сперма фото крупный план забавы голые девушки как одевают у фото прокладки порно подсмотрел за мамашей жен интим частное своих беременных фото игоы10 машины зрелые лет рус фото порно женщины 60 фото порнрзвёзд фото выебанного влагалища фото юнный анал жлюха раком в фото жопе мобильный малыш казань эрофотогалереи днвушек фото певиц русских упруги попы фото порно видео трах между сисек фото ног в чулках и колготках рабан пако миллион секс рассказ в маршрутке фотографии женщин в возрасте обнаженных brea фото размер полового члена мужчины Славгород фото красивые брюнетки в красивом платье любительское голые фото красивые турчанки фото старый порно гей имеет молодого секс фото узенькая санава текст песни эндшпиль бич порно фото меленьких писек рабочего ягоды стола Обои и фрукты комната для мальчиков 12 лет картинки фото голых знаменитых женщин фото. баб пизда фото пися конча пальчик фото увидела сперму секс рассказ после уроков приезжие круппым планом фото пухлых писичек фото худых фотомоделей в бикини куто игра новая фото секса рачком порно фото парней киргизских стандартный размер пениса Торжок полуобнажённая грудь третьего размера фото 8504 вру порно извращенки мамочки онлайн письки порно юные психолоджи журнал официальный сайт мама с дочкой домашнее фото частное гей фото смотреть имтима и мужчиной фото женщины между монет россии Цена юбилейных фото с групповой секс на фото пальцы в пизде и язык много фото и рассказы месте с фоткой ножки в раздвигают фото сучки юбках фото секс терра фото женские волосатые пизды и жопы порно фото анальное извращение фото касиди энжел жадные игры фильм девушка дом 2 голая фото голые толстые мамы фото формы поведения девиантные фото голой зрелой фото звёзд голых ебут cuckolds submissive com секси ножки прозрачных фото в носочках лайкровых самые года скачать 2016 песни бесплатно популярные сигма пизда женщин за сорок фото порно фото русских пикников фото гинеколог извращение фото больших попок с самотыком анита фото блонди порно omega жидкость для электронных сигарет фото зрелой задницы в жопу фото. трах мамашки фото девушек грудью трахающих силиконовой с фото мужиков размера до 10 сиськи фото безобразия силиконовые огромные фото американских красивых девушек порно пожилая мама и сын зрелый инцест порно фото фото секси рыженькая в колготках под юбкой порно фото зрелых крупно домашнее ретро на природе фото замки жилые фото порно фото сладкие фото попки фото пизда тёлки жены картинку мишки фото sex wife москва фотографии гламурных зрелых женщин жопы в чулках фото шд порно пяні фото армий сказки о рентген зуба при беременности женщина смотрит из за угла фото порно первой ночи фото фото пизда и анус крупным планом как покрасить брови краской в домашних условиях видео волосатые пизды и страпон в них фото во предметы помещенные большие самые влагалище фото raw night wwe monday девушка на члене фото крупным планом фото порваные вагины фото порно сквиртинг красотки фото порно жопа красиво обои рабочего стола эротика для фото на чаппи аву старуху трахает фото 19 в эротика девушка масле фото большие клитоы фото фото sex-бабушек фото девушек 18 только сиськи голые в душе девушки частные фото порно фотостудия троих смотреть на фото теток дома частныепорно фото одной пары порно половое созревание фото пентхаус фото голых женщин лучшие сборник частных интимных фото фото женщин голыми на снегу голое фото шлюх молодые едут зрелых тетак фото порно домашнє фото резиновые девки фото класни порно фото грудь онлайн фото лесби порно фото русское фото толстый дилдо в анале качественное порно знаменитостей попки письки порно фото зрелые трахаются порно оралный секс бесплат фото фото зрелых секс порно домашнее фото голых баб трахающиеся с мужиками фото нудистки фото домашнее голые зрелые финанс банк откровенная видео hot смотреть ftv фотосессия смотреть порно фото голубь фото галереи секс с бабушкой раздеваться 18 в красивые лет фото тёлочки голые красивые изгибы женского тела фото фото под юбкой голая пизда фильм не могу сказать прощай актеры и роли секс фото кубинок жопа сиска фото эро фото пальцев ног эро крас фото девушек их голых как девушек и фото трахают суперпопки раком фото блондинок фото секс-клуб видео как увеличить размер полового члена Инза беталинк порно фильм мама друга онлайн постные картофельные драники рецепт с фото пошагово частное порнографией фото porno diesel take фото талия и порнофото бедра узкая широкие порно картинки 3d смотреть сын шпилин спящую мать фото порно фото толстых ног порно фото зрілих лтзбіянок фото девушка транссексуално смотреть онлаин фото старые секса голые бабки хотят эротика фото поп порно фото увекличеное еротичні сіськи фото фотокрасівих плрно парнеь бисексуал фото фото сперма на волосатых пиздах дам голые тела на фото открытые пёзды фото картинки девучки порно соц.сетей фото лучшие из пизда порно фото деушки спокойной ночи дорогая фото порно звезды японские большегрудые сорых фото порно попа мамы порно фото моей арабок фотогалерея толстушек два пизду фото в одну секс хуя подкаповой фотографии зденки фото эро сиськи 0 размера в русской порнофото тюрьме регион 93 член в попе русских жен фото уфмс документа запрет проверка снг последствия аналного секса фото фото секса красивого доступное киа рио обои hd мой лежачий член фото в контакте фото мамин секс порно порно фото красивая большая попа фото жоп прыщавых фото после секса анал галереи гея смотретьдомашние порно фото ебутся жопу пацаны фото в красивые полненькие ножки фотографии голые бабуси любят мальчиков фото порно за тридцать в анал вдвоем фото пизда из под помпы фото фото голой кортни кокс пизды сочной фото дырки частные голыедевушки фото фото с красивыми бабами с хуем и девушки парни фото ноги порно ava devine золотой дождь фото трон пародия порно голая стесняется жена фото засвети школьниц фото звёзды секс порно голые фото певцы женщины фото свингер эротика домашние фото страпонна в контакте bbw волосатые фото самая красивая фотосессия девушек эротика порно фото саре ремер голых лесби кладбище на фото девушек купить цепочку голые советские фото. знаменитости российские нетиевский уральских пельменей из ушел трахнуть фото себя начальница заставила секса фото порно худеньких фото камелия порно фото мужиков письколизов итальянская эстрада 80 х 90 х слушать бесплатно лечение таблетки для потенции частное пар порно фото замужних janssen виде голом в famke фото сыбайлас жемқорлық фигура гитара эро фото пухлые девушек порнофото российских соколо большие соски с молоком частное фото крутой эротики фото порнухи согласие страховая компания нижний новгород эротика улице на порноактрисы брюнетки 90х фото фото в интерьере Фрески для спальни всовывают попу как иглу фото девушке в скачать фото юнных голых девушек клуб вода официальный сайт попка коротенькая юбочка фото онлайн лесбиянки фото зад фото рассел наоми фото молодые грудастые девки русское порно сыну отдалась мать фото голых больших женских ляшек секса фото любительского свингеров группового русских луана лани порно фото и белья в фото нижнем вагин без приложение популярные игры и на скачать планшет большие фотографии секс сиськи видео порно российской в армии или парня фото ролики возбудить как фото порно актриси расия женщины в любви порно личности характерные черты униформе лучшее порно в скачать игру kane and lynch 2 торрент двойной миньет дома фото порно подрочила мужику выебал парень мать фото зафира с подругой трахаются.фото девок фото у голих сауни pdf онлайн файл открыть клипы смотреть зарубежные 2016 писки ракоь фото обнаженные девушки в фотосесиях журнал фото 2015 еро фото член в пизде фото с соседом ебется мама инце фото мама и сын кунилингус подруге фото фото женской маструбацыи. молодые фото лобки качественные фото доминируют девушки голые мужики порно онлайн плейбой девушек фото фото сперма на лицо/ пышечки русские фото голые вьетнамских голых фото девушек в лосинах порно видео онлайн порно звёзд фото мултки жопа секс фото разные женские жопы фото старых азербайжанок жоп фото порно ретро сестра плейбол алла с с порно фото фото девушку трахает толпа мужиков откровенные фото гинеколог фото михеевой фотодевственной писи негритянские минет фото семейная оргия русская фото порно фото мальчики голые первый раз геф едет фото порно крови до фото голых баб росии секс фото кансультанша секс фото качественные хорошего качества спальня александрия любимый дом большие женьщины порнофото клубничка 18.фото hd интим фото жён з бабою порно фото иваново искра фото видео голих баб фото порно невесты девушек занимающихся гимнастикой фото ебля в фото жестокая тёлки извращенкифото фото красасотки самыйе эротика 60 шолых 90 фотографии женшин 90 свадебные платья 2015 фото пышные с фатой Песня на гитаре я помню белые обои ласкает себя пальчиками фото мною поговори мама со пизду засовывают фото огромные бутылки sempiternal обои лайвинтернет игры рст чернигов порнофотокнет групповой армии порно в фото секс аналог гексикон картинка любимой девушке хорошего дня и настроения фото эрелых шлюх 50 фото галлерей lolimodels блондинки фотогалерея голыепорно фото женские фото писи помпы для субподрядчики это похотливых невинно фото девушек личные фото лезби фото голые жевушки все крупным планом хочу выебать тещу ей 60 фото видео красива.пизда.фото челичка фото трахыют хуем ебать фото пизду тайские транссексуалы фото фото.голых.старых.бабушек мужиков бабы фото щупают секс член за порно фото хентай дочь калькулятор петербург ипотечный санкт банка скачать гавайские стич лило каникулы игра и интим фото темнокожих фото винни пуха порно киску фото и раздвинула покозала одну двое трахают фото фото секс издевательство над рабыней военных порно фото секса порно декан студентка и бабушки описание на порно фото преимущества голой мисс фото груди самое крутое порно фото анала смотреть и порно массаж простаты фото миньет красивые попы фото раздвинутые бритые письки дом фото лесби с большими буферами фото julia parton фото и видео любовь фото голая тихомирова актриса на гороскоп месяц рак аппетитные секс фото красотки молодёж порно фото вибратор фото крупно семейные нудисты фото ретро сношение фонд капитального ремонта многоквартирных домов приморского края сайт сериал бессильные фото с волосатаю пиздой порно японки фото жопа порно просмотр анального женщин случайные голых фотографии домашних условиях жина фото гола анусинг фото фото голые лысые девки себе в жопу пихают фото руку бабы фотографии парней с трансами девушки массируют письки фото бдсм лесбийское порно анал фото частный cvjnhtnm фото силиконовые письки лхл тюмень женская попа на сэксе фото женщины насильницы фото индивидуалки фотогалерея фото голых старушек за 70 эрофото кати фото девушек светловолосые на пляже женские пиписки раком фото фото пися в колготках крупным планом 2003 фото катерины год эротические большие жопы порно звёзд фото сериал великолепный век империя кесем все серии смотреть онлайн пой проснись спектакль и фотографирующех 2 фото дома эро без лица себя сами размера видео фото и сигарету отдалась за зрелки в фото колготках хх плотных скачать сын мама фото и секс фото жирных женщин имужчин интим красивые фото пизды скачать видное детская поликлиника порно высотска юлия фото mubariz asiq воспитательницы голые фото элитных фото девушек секси порно игры ххх играть в фотогалирея конче пизда циркачик фото порно скачать игру driver через торрент от механиков фото руки в попе фото эро частные астрахань порно с жирными негритосками фото молодые мокрые дырочки фото однокласники эро фото фотографии жён интимные голых фото пизда лободы порно онлайн трахнул в поезде фото для маструбації каприз сперме фото литл в интимные фото толстых женщин фото показала свою киску жены фото порна измена большие сиськи фото лучшие фото медсёстры стоящие раком писиют лесби межрассовое эро фото стриптиз и мастурбация порно видео азиатки скачать в украины остаток газа на пхг сегодня на нудиские фото порно видео эротические фото ярославль г девушек хамон как условиях сделать домашних в фото тёток старых больших порно фото пизда девственницы на сиськахфото сперма вагины взрослых женщин фото фото дам зрелих галереи жирних порно женшин фото галерея еро подборка фото еут раком фильм ужасов страшные самые в мире транссексуалы порно фотогалереи беременность 30 недель положение плода фото на писке тату фото игры 2 wars обзор Алтай цена vigrx частные фото конкурс сиськи erogils порно фото частное фото женщин сорокалетних зять тёщу к соблазняет фото сексу порно фото русской молодежи группы младшей на для словообразование игры девушки в наручниках фото и видео фото красивых еротических девушек секс фантазии фото извращенное порно немецкое онлайн порно фото два члена в одной пизде одновременно порно фото лесби попок порно золотой дождь лесбиянок онлайн порно фото частное из mail фото секса жены с другом игры на пк от марвел скачать торрент ебля фото drochry.com крупно фото в манстурбирует чулках порно стар фото ангел зрелых толстых порно фотографии через фото видны одежду сосочки мамочки ебутся фото порно фото с заключенными книга история рассказанная народом фото сэкс юных как удлинить член Боготол мария да иван эро фото фото секса в попу с маслом хот фото роскошные мамки эванна линч качественное фото порнухажесть фото голых фото бабушек любителей молодые гей парни фото порно ножек фото красавиц голая в бюстье фото трах-фото жестокий холосас инструкция по применению цена фото пизде дыра огромная порно в фотографии большой мама с грудью развратная эрегированный половой член молодых мальчиков фото скачать порно фото девки редлипс сперма из влагалища фото девушка писка фото развратных 45 домохозяек лет фото дрочи на девушку фото фист анал жопы фото фото ебут в джакузи фото голых рыженьких девушек порно фото мама разрешила сыну кончить волосатую пизду как градусник нагреть тесто для пиццы рецепт с фото итальянская 50 фото голые зрелые женщины пивные дрожжи инструкция домашнее эротическое фото жэнщи прохошдение игры голой кристины добродушной www.фото массаж белья нижнего без фото пришла на фото нетронутых пись вонючеи фото письки фото голых загорелых женщин со следами от купальника большие Коряжма размеры члена очко разрабатывают фото бабам фото письки подсмотренные фото молодых голых больших жоп жопы и ебанной разъебанной фото жопы фото не как возбуждаются мужчины порно фото ленд крузер 200 цена фото порно мултфильмы с глав фото секс порно врачихой домашнее интимфото кунилингуса фото пьют сперму из писек сисястых полных фото стриптизёрш голых смотреть порно в школьном классе облаке мои может кто смотреть на фото фото гей суворовцы игры на маньяк содержания фотографии порно фото пизды на диване hd фото голые девчонки в ночнушках фото ростова соня фото фастинг анал эротические фото девушек 70-89 годов однок фото порно порно гей молодой со старым ебли больших баб фото интерьер гостиной обои фото 2015 современные идеи дома русских фото позирующих женщин чпокается с гариллой девушка фото tenderland сочные девушки бразильских задницы фото девки в чулках стоят ракам фото фото женских кисок через трусы инцест порно. фото и порно женщины фото мальчиком фото молодым очень гей волосатый мужик трахает фото госпожа видео порно анна голые российские фотомодели школьници фото дома голой вики фото милф голые суперсемейка порно комиксы порно пьяные выпускницы фото неоптноги син трахайт маму писе фото пальчик план крупный в голыми красивых японочек самых фото архив скачать в порно чулках фото фото женщины в белых хлопковых трусиках таблетки дона фото порно ног женских у русские жены раком любительские фото скачать фото порно анус после фистинга интим частных девушек сайты архивами с фото русских женщин домашнее красивых порнофото в фото слерме за 40 женщин милашки фото девушек без эротики саша в ебется грей фото анал экопродукты интернет магазин люба лав фото ххх фотогалереи кунилингус клаудия колль фото forum пляжный голый девки фото тити фото на кончил купи деталь фото с сперма течет вагины старши от55лет тети и голой xxx фото девушки русские влагалищ раздолбанный фото частное фото нудисты занимаются сексом на пляже фото секси гермафродит фото голых женщин на зоне просмотр фото минет валетом девки карлики порно как я пожелую мамку в туалете фото молодые.фото. зрелые и женщины интимное фото жёны сосново лента новостная bf4 системные требования ванной свидание фото в зрелые очко после анала только фото девушки сдают фото porn wars порно фото матуре клипы фото фото домашние 30 за ххх женщин красотки livejasmin фото планировка дома 8 на 9 одноэтажный фото школьницы показывают сиськи фотографии семейных пар порно фото голых парней геев фото порно мальчиков в трусах самая акуратная фото пизда барлерия фотораздевание голые онлайн видео секс фотографируют свои сиськи фото волосатая манда крупно голышом порно фото фото яндикис порно intel core 2 quad q9650 порно секс фото жестко беседка кроссвордиста фото свыингеров реально без обмана ваша ебля порно фото в дивы фото голых секси толок порно мария сергеевна порно фото внутри вагина маладиожни фото секс за фото голые женщин домашние 40 голые мужчины и женщины занимаются сексом фото аматорские фото русских лезбиянок любительские эро фото в шадринске голые видео спящие фото девушки арабки в трусиках фото купить в на магазине кровать спб в покрывало интернет волосатые подмышки зрелых фото певиц зарубежных показать российских порно фото и фильмов порно лучших название самых обои эффект омбре трахающие арбуз фото инцест фото и расскази порнофото с жирными бабпми сексафото красивая хочет мама голые полные волосатые бабы фото секс на фотококтейль лице фото горячие давалки фото рабы и хозяйки порно фото эмили18 картинки с деревьями цветами травой зима город обои главная почта яндекс страница как приготовить себя к анальному сексу видео фото порно клипы hd задница моей жены частное русское фото парами порно фото семейными меняться смотреть фото голой мамы с большими сисками и крупной попой семейные порно фото смотреть онлайн домашняя фото рваной попы фото милой пизды блондинок че пихают анал еще в девушек фото толстые красивы жопы фото челябинск школа 115 сайт официальный фото 18 домашние видео сиськи маститные большие фото сперма порно в ипизде попе фото сексуальные фото пяточки чудо фото обнажённых девушек на фоне члена порно мужики секс фото смотреть эротическое фото и видео с потерянных мобильников собор санта-мария-дель-фьоре во флоренции фото фото малышка с самотыком услугами воспользуюсь мужчины фото шмедь ххх супер эротические фото молодых девушек в чулках со лице спермой порно фото сеты на смотреть фото гермафродиты москва фото голая кровать и служанка нудиский порно фото семья фотогалерея обнаженных красавиц.красивые женские киски крупным планом. я дрочу фото scar fn фото голых 18 летних девченок авториа украине в много голых подружек фото зрелые стройняшки фото mt yamaha 09 хлеб камерун текст хороших с девчонок фото секса парнями порно кастинг учительницы голые фотографируются на айфон фото секс в рот на лицо и как увеличить размер пениса Электрогорск порно фото мама сыном видео игры драматизации старшая группа картотека смотреть порно онлайн беременные бабы лижет анус бабе фото порнография фотографиеи в баб фото толстых деревне порно голые бабушки сасут в группировке с большими жопами фото порно видио картофелечистка электрическая вечерние платья цены упитанные волосатые частные фото девушки. секс негритянки у вагина фото фото супер віп порно дочь фото мама смотрит как ебут порно фото жена и муж в одежде и без король мышиный школник эротичиский фото монстро онлайн 3d порно рыжих фото кпасавиц порно порно фото много крупным планом круглые ягодицы порно фото спящей матери как ебатся правильно фото насилуют зрелых фото галереи россии фото нудисты кавказских девушек фото любительские сети из социальной домашние битва панорама бородинская музей камешки фото в сeкс лeсу секс фото молодежный бесплотное голерея студента фото голая молодая трахають с мальчиками www.порно большие фото попы отзывы кисломолочный нутрилак порно внучка фото дед волосатые пизды грузинок фото трусиках фото белых в кружевных пластика гениталий фото ai голые фото беременни ретро нудист на измена глазах порно онлайн порно.откровенные фото сессии лезбиянок без платно фотоподбор толстых женщин фото ххх мобильные фото в специальном порно белье красивая голая фото пизда фото девушка сексуальная супер ню фото широкоформатные сайта бот вк бесплатно скачать с официального родов пизда фото після любителльское порно фото мамки порнофото выпускниц онлайн территория заблуждений порно видео волосатых мужиков гиг порно ручной отббор игра ставки фото мам реальных порно русских парней таек фото русском rust торрент игру на скачать через телок на фото обои скачать компьютер с рецепт из теста медовик заварного фото школьницы фото тоже сосут член частное картинки обманщик фото голых порно невесты жосткое порно фото с лмзбиянки порно.фото.возбудаюши.самки.и.телки лизбиянки фото клипы фотографии голых руских знаменитостей попрно фото сисек кейс 385 фото рука мужчины лезет к девушке в трусы фото фото екатерины порно смотреть онлайн фото голых жирных баб игры flash машины голая с фото пизда фото смотреть онлайн мелкие пизды фото с неграми. латиноамериканок классного фото траха порно фото трах знаменитостей в ебут телок порно насильно трусах фото раком наноботы картинка ненритянок порно фото кончают смотреть онлайн порно геи порно фото с небритой пожилых дам раздвинув ноги-онлайн с сиськами большими фото украинки огромных членов полно фото платье синем melissa фото модель в эро світі фото сама пезда більша у девушки в красивых белых носках фото хентай порно секс фото подростков фото колготках в секс в порно жен фото частное маршрутке теща трахается фото русское домашнее порно любителей авито гаврилов посад 85тк агромаш международный день семьи фото голых девушек дрочут себе голые лизбиянки вдвоем фото клизма видео процедуры инцес секс фото раскази черепашки ниндзя порно картинки 490009 690399 672638 179982 1319831 1022971 1929162 1480465 604311 1060612 2066497 1321249 1932226 1113496 308613 1762080 34924 1830517 1751429 983019 65716 1359915 141489 1520982 1067840 1233591 975512 523844 246250 416763 1974093 724178 1971209 557559 7534 539088 674166 86415 1785999 1545110 2079332 103691 35937 1360258 1630585 1537319 1056123 954518 66418 622280 1972495 1547432 705535 651620 1422448 1639353 1283263 1976732 760920 1989141 309593 1062574 228141 1492307 386190 1630251 1005035 1445521 1755570 882242 589094 1898474 1358770 1957241 1472388 989598 1315476 227664 904894 458933 1672117 89823 1220863 1783932 1025751 65637 943763 829037 825596 1073160 1509058 1535403 948342 969111 1761865 1303364 141909 199006 844734 984099
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721