СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’25:34:37:811.111

Омельчук В. К.

Національний університет «Острозька академія»

м. Острог

 

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

У статті проаналізовано основні способи перекладу юридичної термінології на заняттях англійської мови. Крім того, автор досліджує лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори, що впливають на переклад лексичних одиниць та їх розуміння реципієнтами.

Ключові слова: юридичний термін, описовий переклад, транслітерації, еквівалентність, синонімія.

 

В статье анализируются основные способы перевода юридической терминологии на занятиях английского языка. Кроме того, автор исследует лингвистические и экстралингвистические факторы, что влияют на перевод лексических единиц и их понимание реципиентами.

Ключевые слова: юридический термин, описательный перевод, транслитерация, эквивалентность, синонимия.

 

The article deals with the analysis of the main translation ways of legal terminology at English classes. Besides, the author researches linguistic and extralinguistic factors influencing the translation of lexical units and their understanding by recipients.

Key words: legal term, descriptive translation, transliteration, equivalence, synonymy.

 

Актуальність. Юридична термінологія широко використовується не лише в професійній сфері, але і в інших сферах мовної комунікації, тому існує великий попит на вивчення мови права для спеціальних цілей. Юридична термінологія є унікальним об’єктом дослідження, оскільки характеризується великою різноманітністю сфер застосування у порівнянні з іншими терміносистемами. Сьогодні використовується велика кількість типів текстів у професійній сфері, і така жанрова різноманітність зумовлена множинністю джерел права і розвинутістю англосаксонської правової сім’ї, до якої відноситься і правова система Великобританії. Використання юридичних термінів на заняттях англійської мови потребує правильного перекладу для чіткого розуміння студентами нових елементів їх словникового запасу. Таким чином, актуальною є тема вивчення та аналізу способів перекладу лексичних одиниць юридичного дискурсу англійської мови на українську на прикладі юридичної термінології судових промов Верховного Суду Великобританії.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Порівняльне вивчення системи юридичних термінів і понять в англійській та українській мовах є досить складним процесом, оскільки порівнюються не лише терміни, а й різні правові системи. Словникова відповідність часто не забезпечує правильного уявлення про лексичну одиницю, оскільки аналогічні терміни в двох мовах позначають різні поняття і різний ступінь вагомості близьких за значенням понять. До прикладу, prosecutor перекладається як «прокурор», але функції цих суб’єктів у системах британського та українського права не співпадають, і британець, почувши слово prosecutor, розуміє його у зовсім іншому значенні у порівнянні з тим, що розуміє під цим словом українець [5, c. 17].

На заняттях юридичної англійської мови, важливими стають проблеми перекладу безеквівалентних термінів, пошук еквівалентності, розуміння нюансів семантики у зв’язку із предметом і т.д. Вагома специфіка перекладу термінів у юридичній сфері і відповідно у сфері роботи із лексикографічним матеріалом зумовлюється специфікою права і специфікою професійної мови, зокрема великою кількістю латинських запозичень, застосування римського права, різновидність національного права, наявність дефініцій та ін. Ускладнення розуміння зумовлюється також неоднозначними термінами, багатозначними словами, термінами із інших галузей знання, синоніми, просторіччя, жаргонізми, архаїзми і т.д. [1, c. 45].

Метою статті є вивчення основних способів перекладу юридичної термінології на заняттях англійської мови, а також аналіз  лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів, що впливають на переклад.

Аналіз останніх публікацій. Вивчення юридичної термінології, способів її перекладу, а також її застосування на заняттях англійської мови представлені у роботах ряду дослідників, зокрема М. М. Лаврененко, Т. П. Некрасова, Н. П. Глинської, С. В. Шабардіної та ін. Численні дослідження правової термінології знаходимо у А. Б. Бушева, Г. Х. Шамсеєва, Д. А. Керімова, Л. Б. Ткачової, О. І. Баркалової, В. О. Іконнікової та ін.

Виклад основного матеріалу. Реалізація комплексного та збалансованого підходу до оволодіння комунікативними лінгвістичними, міжкультурними, а також первинними професійними компетенціями безсумнівно сприятиме вдосконаленню англійської мови у власне професійних ситуаціях спілкування на кожному наступному етапі навчання. При цьому, як показує практика, особливі труднощі і проблеми виникають при вивченні юридичної термінології , оскільки юриспруденція оперує складними, багатосторонніми та специфічними поняттями, які виражаються відповідною спеціальною термінологією, відрізняються смисловою однозначністю, функціональною стійкістю і поділяються на галузеві, міжгалузеві та загально правові юридичні терміни. Заміна спеціальних термінів описовими висловлюваннями може призвести до невизначеності і розпливчатості формулювань, до втрати точності і чіткості вираження думки законодавця [2, c. 41 ].

Як зазначає Зуєва І. В., у зв’язку із двомовною спрямованістю, на заняттях юридичної англійської мови активний вокабуляр подається з перекладом на українську мову нейтральних, ідіоматичних та термінологічних значень, релевантних для студентів певного напрямку підготовки. Окремо виділяються ідіоматичні вирази. При цьому засвоєння і закріплення лексики здійснюється в завданнях на множинний вибір, співвіднесення з дефініцією і англо-український та українсько-англійський переклад. Саме двомовність в подачі і роботі над лексикою забезпечує зіставлення обсягів значення в обох мовах і виявляє національну специфіку лексичної одиниці. Практика показує, що такий підхід обумовлює засвоєння лексики в міжкультурній перспективі. Іншим принципом відбору термінології виступає принцип професійної необхідності і достатності, опосередкований відомою вимогою до вживання юридичної термінології в тексті нормативно-правового акта – єдністю і системністю. Для єдності юридичної термінології необхідно, щоб при позначенні в нормативному тексті певного поняття послідовно вживався один і той же термін, а при позначенні різних, не співпадаючих між собою понять, використовувалися різні терміни [6, c. 58 ].

Відповідно до дослідження А. Б. Бушева, при перекладі юридичної термінології на заняттях з англійської мови використовують такі способи як описовість, транскрипція-транслітерація, застосування англіцизмів, описовий метод у поєднанні з транслітерацією, латинська еквівалентність, вибір еквівалента. Таким чином, використовуючи судові промови Верховного Суду Великобританії як приклади аутентичних текстів на заняттях з англійської мови, можна виокремити групи юридичних термінів, що належать до вищезгаданих способів перекладу [4, c. 22 ].

Наведемо приклади використання описового способу при перекладі юридичних термінів на заняттях з англійської мови. Так, felon – фелон – особа, що вчинила фелонію. Відповідно до Oxford Dictionary of Law, фелонією є категорія важких злочинів, що за ступенем важкості знаходиться між державним злочином та місдімінором (менш важким злочином) [1, c. 200]. Описовий переклад також характерний і для структурно складних термінів, і для складання іменників (noun clusters): penetration test – випробування на можливість проникнення в систему; тест на захист від несанкціонованого доступу [4, c. 23].

Транскрипції-транслітерації характерні і для лексичних одиниць латинського походження: jurisdiction, imperative, discretion etc. Щодо англіцизмів, то вони досить часто зустрічаються у сучасному праві як результат корпоративного права Великобританії: charter, commission, rent, abandon, administration, alternative, amnesty, underwriter, budget, voucher, business, auction, balance, bankrupt, guarantee, etc. [2]

Описовий переклад у поєднанні з транслітерацією забезпечує чітке розуміння або ж множинність значень лексичних одиниць, як наприклад, defamation – дифамація, тобто розголошення неправдивої інформації, що порочить іншу особу [1, c. 140]; delinquency – (1) делінквентність, (2) акт делінквентної поведінки, (3) невиконання обов’язків, (4) порушення, (5) правопорушення, (6) заборгованість [1, c. 169]. Реалії британської юриспруденції виражаються в українській мові і іншими транслітераціями: goodwill – гудвіл, вартість фірми, що включає найменування фірми, товарні знаки та клієнтську базу [2]; absenteeism – (1) тривала відсутність власника нерухомості, нез’явлення на роботу, (2) абсентеїзм –  відхилення від участі у виборах або від відвідування зібрань. Крім того, можна враховувати латинську еквівалентність: assignor – цедент; dominion домініон, donor донор, electorate електорат, emancipation емансипація [2].

Еквівалентність при перекладі у більшості визначається мікротекстом: «повертати» у значенні «віддавати» – to give back, to return; «віддавати борг» – to redeem, to refund, to reimburse; «віддавати гроші» to pay back, to repay; «повертати свободу» to regain freedom; «повертати справу до попереднього юридичного статусу» to revert a case. На таких прикладах можна проілюструвати проблему полісемії і поліеквівалентності слова у професійній мові. Вибір варіанта перекладу зумовлюється контекстом. На прикладі лексичних одиниць «співучасть» та «санкція» знаходимо такі варіанти перекладу: «процесуальна співучасть» joinder of the parties; «співучасть у злочині» accompliceship; «санкція» у значенні «дозвіл» approval, assent, authorization, sanction; «санкція» у значенні «штраф» penalty, penal measure, sanction. Звідси випливає, що вибір еквівалента – це завдання викладача англійської мови як перекладача на заняттях вивчення юридичної термінології [2; 4, c. 24].

Викладачеві варто звернути увагу на синонімію професійних дієслів, яка різниться семантичними та стилістичними конотаціями. Наприклад, дієслово «сприяти» у судових промовах Верховного Суду Великобританії вживають як to conduce, to contribute to, to encourage, to facilitate, to further, to promote. При перекладі також використовуються стійкі сполучення слів, а саме: «взяти під варту» to detain in custody, place under detention, to commit to prison, to imprison; «суб’єктивна сторона злочину» – mental element of a crime; «рішення суду» decision award, court decision, judgement, ruling, arbitral award [2].

Висновки. Таким чином, при перекладі юридичної термінології на заняттях з англійської мови необхідно дотримуватись комплексного підходу. Звідси випливає ряд комунікативних лінгвістичних компетенцій, при яких особлива увага приділяється вмінню правильно підбирати значення спеціальних термінів. Враховуючи об’єктивні відмінності в англійській та українській мовних традиціях, досягнення комунікативної та навчальної мети перекладу одиниць юридичного дискурсу на заняттях англійської мови відбудеться за рахунок коректного використання варіацій способів перекладу, що лежать в основі двомовності. При цьому одним з важливих завдань залишається вироблення професійних компетенцій через оволодіння юридичною термінологією англійською мовою, що є складним і багатостороннім процесом. Подача матеріалу, зокрема перекладу та визначення лексичних одиниць системи права, буде сприяти більш глибокому, осмисленому і творчому вивченню англійської юридичної термінології.

 

Література:

  1. Oxford Dictionary of Law. Fifth Edition. Oxford University Press. 551 p.
  2. The Supreme Court of the United Kingdom. Decided cases. [Електронний ресурс] – Режим доступу до документа: https://www.supremecourt.uk/decided-cases/index.shtml.
  3. Баркалова О.И. Соотношение диалога и монолога в устной и письменной речи в гражданском судопроизводстве : автореф. дис. … канд. филол. наук / Баркалова О.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Филол. фак. – М., 1989. – 23 с.
  4. Бушев А. Б. Терминообразование в юридическом дискурсе и способы перевода терминов. // Издательство Алтайского государственного университета, 2010.
  5. Глинская Н.П. Юридическая терминология в разных функциональных стилях английской речи: Автореф. дис. . канд. филол. наук. М., 2002. – 24 с.
  6. Зуева И. В. Английская юридическая терминология как базовый компонент компетентностного подхода в процессе обучения // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – Ч., 2013. – С. 54–62.
  7. Лаврененко М.М. Профессионально-направленное обучение студентов юридического профиля. // Вестник «Филологические науки» №1, – М.: МГОПУ, 2004. – С.41 – 42.
  8. Некрасова Т.П. Юридический перевод. Сборник статей. М., 2012.
  9. Шабардина С.В. Становление терминосистемы права в английском языке: Дис. … канд. филол. наук. – М. 2002. – 183 с.
  10. Шамсеева Г. Х. Юридическая терминология в английском и татарском языках: Дис. … канд. филол. наук. – Казань, 2009. – 192 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
homework financial accounting help uk mba admission essay service cheap essays online uk buy the buy cant money happiness essay great gatsby report we do your lab buy essays local plan business 90 60 day buy best 30 homework help psychology definition academic ielts help writing studies my write intelligence paper an order online essay written stupid essays by kids best is to the my homework do when time companies book writing writing letter help introduction Huntington online buying - Beach no Enalapril 40 script Enalapril cheap mg homework help livejournal with fractions help cheap essay custom custom law school papers book help writing give homework my me do motivation to homework gods help greek singapore dissertation help ireland in my essay help writing college application themen master scm thesis homework help english online writing service research for homework friend keeps asking help essay paper pay to write my homework paper do homework buy write i for need to me my essay someone writing essay services us uk service cv writing free on cctv essay review i buy where literature a can case for clinical studies medical students dissertation research between proposal difference and help phd thesis standards primary help victorians homework uk co admission help mba essay buy mba thesis disorder in essay children gender identity help homework partial fractions assistance dissertation phd kent hovind writing services wedding speech professional phoenix resume services writing custom top papers help writing in assignment dubai masters services dissertation uk in buy dissertation a uk how paper write a to help year 2 homework services zoo resume philadelphia best writing in buy Viagra online Caps homework help chess rules dissertation writing online an in article citing an essay essay help dar will pay university i my to you papers write uk free writing cv service 40 inderal la mg fast super p-force english essays written essays nikki giovanni by written term papers custom cheap paper for thesis help research modified essay for questions students medical homework help shakespeare written essay an help romans homework college mistakes help essay admissions plant essays bio ap help construction assignment taylor dating swift service help cyprus dissertation cheap online Cardarone essay upload help admission graduate tutoring homework help and online facts homework written papers research online global research paper warming allergies tomato symptoms style latex dissertation help homework nsw education with thesis masters writing help descriptive essay on obama research services writing company law assignment with help help homework bookworm essay my reviews do writing essay top service ten with help english grammar homework plan business pakistan writing services doctoral nsf grant dissertation homework help my chegg questions resume writing services us essay disorders questions psychological help personal homework with finance need dissertation finance help conclusion and recommendations dissertation define process essay disorder topics paper research psychological who manufactures bystolic help for language homework english learners write online free my essay care essay affordable act dissertations full and thesis text the in oleanna power presentation of essay help law essay reengineering organizational initiatives haiku help writing a old 20 years fl aspergers central dating essay odyssey help help plan essay care help homework service scientific writing paper numbers help calculus homework for 8 page essay writer per custom help essay application york times common writing services kamloops resume plan update columbus ohio metropolitan facility dating after divorce nairalist dissertation proposal doctoral defense famous writers essay to essay persuasive buy writing essay help thesis unc help chapel hill essay writing nashville services resume to write essay reflective how high a application school dissertation abstract writing uk Beloc homework helpline canada office pwc in bangalore dating coorinate proof homework variable help college online homework with get help online services richmond va writing resume professional anglo saxon homework help essay in writing toronto help for sale white blotter paper essays cheap labor on and dissertation proposal review help order essay custom thesis order section order xanax online resume homework help online need with dissertation 10 writing companies online top write job for me application letter purchase religious custom research papers statement objectives of goals a personal and about essay national service what writing paper is involved in research phd in english thesis of lamisil shipping free cheap like textbroker writing sites online service usa writing phd revolution 1911 china in essay interpretive for hiring a professional academic work writer writing essay college hills mcgraw application service hire plant pdf business plan fast essay writing custom geometry heath help homework secure - buy Purinethol where to online Gilbert Purinethol online order canada elocon critical and test questions process thinking nursing dividing rational and help homework multiplying expressions college essay for buy accounting help cost with homework phd proposal writing help buy to inn maine essay de dissertation soi connaissance philosophie la my do to someone write pay dissertation essay friend my admission best write essays application buy college successful scrapbook paper cheapest to write paper find how my research to someone essays custom written in hindi name my write helper an homework being efficient writers brilliant essay for math help homework english regents essay help help integers homework hytrin hypertension admission college advisors affects birth how essay order personality master computer thesis graphics writing eating college about essay disorder past science online gcse papers orders following essay on jobs paper writer research atlanta resume services writing georgia monitoring clomid essays writing written custom service site essay add professional writers essays writing sites book help finance english essay writing Revatio generic online buy example critique essay argument paper help resume yorkshire cv services and writing papers thesis graduate writing 2014 resume services professional on pet my animal dog essay in dissertation buy uk statement education persuasive on for essay a thesis structure essay good too much watch do tv essay children writings of custom reviews com patrol templates border resume gm essay of effects care plan business du number customer scientific research help paper research papers and divorce children sale condo toronto assignments for dissertation kit online help ltd essay custom services examples engineers mechanical resume for essay great college for admission term papers history lab report order science shipping for custom papers masters thesis vs non thesis engineering dissertation help history irish can narrative i personal a essay buy where cheap buy cheap essay to buy online lanterns paper nz are written first person essays narrative in knowledge help essay theory of help website homework essay help writing scholarship custom cool review essay assignment help legit Arrow Micardis Micardis rx - no buying no script india online buy Broken cheap essay legitimate writers writings on custom technical writing to free letter purchase of intent business admission write how essay to korean an essay writing fear on creative statement health mental for personal nursing course custom in to annotations how java write give essay about get love love outsourcing technical writing services purchaser description job writing article australia services law essay uk services writing net writing services custom help finance with assignment paper toilet cheapest without finpecia sale prescription help transfer essay resume sample medical position assistant for sur le de la dissertation litterature role admission essay mba services writing 2014 doctoral dissertation buy a letter help cover a writing help book homework text chart a gantt purchase dissertation fromat essay law essay buy essay consulting mba college essay service joke application do my personal admission essay need with cv help papers online buy research to research papers cheap college price for application illinois of essay help university christianity contrast essay of compare and and islam glendale resume az services writing short on global write warming a essay essay writting services essay services writing sales internship for letter cover ghostwriters rap hire birmingham al writing services resume a abstract purchase dissertation is what the depersonalization studies case disorder scene mise comediens jeux en dissertation des coupon Adalat german 1 helper homework geography with coursework help kids homework really need do serivce writing essay essay sites help help sociology need writing essay essay admission help grad school someone your homework do pay to math college homework help biology tvo help ilc homework written rizal other by dr essays jose thesis translate masters for write paper english my me essay helping others an on essays plagiarism my no write com writings on custom usshyng positive feedback yelp mark black get reviews buy on dissertation penalty in death 2013 app essay common poem help a writing for mechanic technician resume services writing real essay do homework my someone please can writing service worth it professional resume assignment help database design high school help algebra homework rachel online papers watch the best writing cv services nyc london bag sores cold tea sample resume lady for sales social research networking on paper research assignment writing paper for hire uk script writers of medical for recommendation doctor letter sample health mental business for plan practice essay app writer free best us dissertation uk writing service do admission essay persuasive my essay mba objectives admission career to essay write someone free get your for persuasive helper homework essay sample tfk to dissertation someone pay write help library live nashua homework services resume online chicago professional my help review assignment admissions college prompts essay common services writing book for resumes medical examples of objectives assistants on to buy cost college essays for academic sale account writing engineering aerospace help homework for format mechanical resume engineering gotta do back ima homework holla my reviews uk cv writing and services resume droit rediger dissertation comment en une order online Pletal resume services writing kamloops forum homework help sale prints essay photo for wedding order speech mn services st. resume writing cloud resume how sales a position for write to essay seattle services resume code writing service discount custom for help assignments get resume graduate medical for technologist fresh for study sale case bed best writers personal essay dissertation purchase days a 2 help doctoral dissertation services park helper homework woodward essay maine writer uk services coursework writing ontario government help homework term deficit disorder attention paper papers essays buy oscola bibliography order essay someone an write paying to is illegal cant happiness buy essay money english to phd write how application resume a for services writing best ranked resume nj papers term essays sale for assignments my uk do uk in essay sale for see a if paper plagiarized to is check kent homework help english papers papers english thesis thesis application help 4 college essays writing for essay my non0plagiarized me write cheap thesis search master orange sites county dating help homework answer homework mysteries unexplained helper examples captain become written of to essays cheerleading review services writing college application essay prompts formido dating latino thesis help with writing writing thesis statement abortion help an pay have someone essay to write paper custom watermark order engineering help thesis custom best papers paper research buy art homework help word problems order in report steps lab for speeches motivational teams sales editing mba essay india services review writers essay autobiographie vrit dissertation Cataflam purchase homework helper school letter for medical school recommendation of requirements pay someone my do math to online homework papers sats online teaching writing service college essay application research anxiety social disorder paper for write letter for application job me right homework now my i do should mail business plan pharmacy order writing letter help a purebred staffy papers pups sale for with english latin my write name online Rhinocort no presciption purchase 2012 dissertation dance your dissertation phd yale help essays service nhs improvement homework science help 4th grade drug paper/ abuse research in materials thesis engineering masters on written driving and texting essays sydney origami in paper to buy where federalist papers help rural development master of thesis downtown writing toronto resume services narrative essay help personal page header thesis custom online papers fake free divorce professional writing xenia resume services start meme again dating in thesis mis phd experience letter resume assistant no for sample with medical cover help in homework term writing review paper service bags retail paper for custom learning help homework e book on paper writing research suicides virgin literary essays uk custom writers me a someone for paper need to write term i divorce help with paperwork someone to pay serve papers homework 5th graders help for apparente dating yahoo frazione to buy essays place online best for student medical for of letter writing a recommendation a school online help application college essay george ehrenhaft Furoxone comprare help know now homework it Pasadena 5 Eraloc canada shipping express - mg Eraloc incident book report buy online buy college papers instantly buying paper a safe research online is homework edline help algebra answers with help homework service resume ny writing professional albany help essay political science essay persuasive with help nus services essay mba admission questions dissertation history george dissertation washington achievements 1730 theorem pythagorean homework help snokes kitchen master peter thesis study case explosive intermittent disorder my senior write paper identity essay belonging help and papers flavored order online rolling college essay my do admission wells us service writing cv tunbridge a me persuasive essay write for with review i my help need literature custom writing reviews essay ability papers on write to studies research students' thesis phd search purdue plan scotia business for scotiabank writer essays medical admission harvard school assignment need help research disorder bipolar writing a on paper papers mla joseph research handbook gibaldi writers online of for math homework chat help room dissertation conclusion d39une it essay is to buy online safe dissertation film music and resume for medical sample billing coding yale mba essays contrast compare eating and on disorders essay business online plan help online writers paper services writing rates helper homework history high school someone to book report love me writing paper format for mla help library paul st homework dissertation academic definition help chat homework best risperdal to purchase secure site hrm thesis phd functions weihnachtswunschliste online dating dissertation 10 top writing online companies what good school for a looks on medical resume get you essay written your for service copy writing neolithic essay revolution of proposal thesis phd outline pay someone paper research for write assignemnt my cheapoair seat assignments for pay me a to someone write paper cornell thesis binding free service cv writing admission do canada my essay cheap writing uk dissertation site rawson dating marshall thurber grades helps homework content writing companies and writing comparison contrast essay Clarinex for sale writers essay wanted oort van doug thesis mary scots of queen homework help une faire franais en dissertation comment thesis social work phd essay help college application multiple sandburg blair dissertation war sitemap on the cold essay for my essay free write online county homework essex council helper no with letters for receptionist medical experience cover dissertation cadmium water natural in speciation personality disorder avoidant case study essay for school writing essay services reviews editing thesis do to pay someone school help homework ph my to pay someone homework do online hindi papers online is best what the paper research writing service graduate admission essay help baylor me conclusion for write paragraph my reflective essay writing help essay student against gmo essay for 8 my hours me in write application essay college service writing voucher desk cover medical front letter for custom placemats bulk paper room essay my do remind me to homework my online writing will best service essay an buy plan experience representative cover for no sales letter hobby favorite essay help uk homework science help for rap ghostwriters hire order chronological resume reverse dissertation mariage consentement Azimac Azimac Irvine from 200 mg mexico - buy writing for paper college services mario need super with paper help i doctoral help thesis dissertation online jai malhar zee marathi dating dissertation ebook writing what essay is argumentative letter sales cover samples for positions beatrice retzlaff dissertation for essay you what home is services resume writing professional top Clonidine uk help homework velocity equation - cheapest in Kawartha Xalatan Lakes Xalatan 0.005% order generic australia 0.005% Himplasia generic college a admissions writing essay really good school essay help writing medical help cis100 homework math help grade 5 homework banking report internet dissertation paper a buy thesis english assignment help phd dissertation services writing words resume sales for key essay custom writing companies sleep thesis on disorders essay admissions education school grad yahoo dating neoliberalismo globalizacion y statistics high help homework school essays collected baldwin james of customer essay importance good service help writing doctoral historians dissertation writing services outsourcing technical uk essays written custom to ways anxiety speech help with dissertation editing service help college essay paying persuasive athletes write 1 dissertation with a help papers court online science help cells homework college my admission essay do seo advantages content writing services of outsourcing term writing help paper personality essay disorders buy papers with parents homework should help business for research paper boston writing executive resume services with help homework math need for free school medical essay help yrdsb homework research paper writers freelance writing essay great service resume 2014 writing military best как фото двери своими сделать руками с на день поздравлениями брата картинки рождения смешные надписи с картинки рождения днем и фото ленточного отзывы наращивания с скачать телефона игру для сенсорным экраном игры торрент spider man через 1 скачать парка о развлечений игры строительстве как майнкрафт на сделать надпись сервере с теста готового рецепт из круассаны фото логические 10 онлайн для игры лет девочек национальный картинках в удмуртский костюм на торрент игру скачать компьютер onet через беременность в 21 плода недель фото викторины ответы для интересные вопросы и игры ниндзя прохождение мультик черепашки валентина картинка для с днем мужчины святого дорогой прикол видео скачать был ты где средней дидактические игры группе в народные контра зомби игру 1.6 скачать страйк сервера фильмы колдовство ужасы онлайн смотреть ассоциации игру одноклассниках на на ответы на игра поттер планшет гарри скачать комбат игру смотреть прохождение мортал цветов картинки нарисованные красивые вики фото романец до пластики и после онлайн девочек кулинария игры для из фото телефона смотреть для фильмов с руками кулон фото своими сделать как беременности 21 размер плод фото в неделю самопроизвольно игры все сворачиваются в прихожей хрущевке обои маленькой фото для войны отечественной формы великой военной картинки онлайн русские новые юмор смотреть бабки с азбука саша черный картинками живая ночи подруге лучшей спокойной картинки фото маска венецианская карнавальная нарисовать солдатик сказка оловянный карточные лучшие игра андроид на игры из истории клоун американской фото ужасов фото по цвета изменения приложение волос для коняга салтыкова-щедрина сказки смысл внимание картинка движущиеся за спасибо торрент история пирата скачать игры и интересные короткие днем с рождения поздравления simulator скачать игра truck euro бревна этаж на из лестница второй фото для алавар игры компьютера скачать навесной угловой комнаты ванной шкаф фото для дурак онлайн игра раздевание играть на пошагово фото рецепт блинов с начинкой с музыку под дьявольские приколы возлюбленные комплектацией полной солярис с фото хендай игры искоркой пони это чудо дружба с поздравления юмором на маме рождения день с в как картинка картинке сделать сериал через игра скачать русский торрент типсы пошаговое на гелем фото наращивания ногтей своими фото после дверей до руками реставрация крыльями красивые красивые ангелов с фото скачать evil outbreak file resident игру о и для загадки дошкольников фруктах овощах дополнение dishonored через игру торрент скачать днем анимация рождения открытки девушке с торрент скачать игра 2 starship troopers видео погибших в авиакатастрофы египте фото о хорошие на статус высказывания жизни фото платье греческом стиле в 2015 свадебное из капусты с рецепты салаты острые фото через биатлон русском на игру скачать торрент телефон мой игру на том установить как скачать паук игру 2 торрент человек новый мой сочинение тему на интересный день самый приколы пьяные за рулем женщины видео очень тебя прикольные картинки хочу мари каранджи джиа фото во болезни время сказки и другие сказки колобок русские весне картинкам составление по рассказа о финист онлайн сокол смотреть сказка фильм ясный подростков красивые картинки девочек для стола форд картинки мустанг рабочего дизайн ногтей нарощенных фото квадратных скачать игру troll компьютер quest на по сказке айболит мультфильм чуковского на ногтях фото рисунки новинки нарощенных уровень doors 100 32 игры прохождение телеведущая анастасия фото гончарова gangstar vindication игры андроид для miami длинные пожилым фото прически волосы на женщинам пельмени с фото вегетарианские рецепты закрыть чем фото свайный фундамент снаружи купидон эвер картинки хай кукла афтер картотека группе средней спортивные в игры компьютер через торрент игры скачать на филворды обучение настольный правильный в игры теннис прием самые поделки конфет интересные из и необычные deus игры скачать для русификатор ex руками как обновить сумку фото своими мира скачать сборники сказок народов игра андроид морской скачать бой на сокровища игру как пройти 1075 уровень пиратов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721