СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’25:34:37:811.111

Омельчук В. К.

Національний університет «Острозька академія»

м. Острог

 

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

У статті проаналізовано основні способи перекладу юридичної термінології на заняттях англійської мови. Крім того, автор досліджує лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори, що впливають на переклад лексичних одиниць та їх розуміння реципієнтами.

Ключові слова: юридичний термін, описовий переклад, транслітерації, еквівалентність, синонімія.

 

В статье анализируются основные способы перевода юридической терминологии на занятиях английского языка. Кроме того, автор исследует лингвистические и экстралингвистические факторы, что влияют на перевод лексических единиц и их понимание реципиентами.

Ключевые слова: юридический термин, описательный перевод, транслитерация, эквивалентность, синонимия.

 

The article deals with the analysis of the main translation ways of legal terminology at English classes. Besides, the author researches linguistic and extralinguistic factors influencing the translation of lexical units and their understanding by recipients.

Key words: legal term, descriptive translation, transliteration, equivalence, synonymy.

 

Актуальність. Юридична термінологія широко використовується не лише в професійній сфері, але і в інших сферах мовної комунікації, тому існує великий попит на вивчення мови права для спеціальних цілей. Юридична термінологія є унікальним об’єктом дослідження, оскільки характеризується великою різноманітністю сфер застосування у порівнянні з іншими терміносистемами. Сьогодні використовується велика кількість типів текстів у професійній сфері, і така жанрова різноманітність зумовлена множинністю джерел права і розвинутістю англосаксонської правової сім’ї, до якої відноситься і правова система Великобританії. Використання юридичних термінів на заняттях англійської мови потребує правильного перекладу для чіткого розуміння студентами нових елементів їх словникового запасу. Таким чином, актуальною є тема вивчення та аналізу способів перекладу лексичних одиниць юридичного дискурсу англійської мови на українську на прикладі юридичної термінології судових промов Верховного Суду Великобританії.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Порівняльне вивчення системи юридичних термінів і понять в англійській та українській мовах є досить складним процесом, оскільки порівнюються не лише терміни, а й різні правові системи. Словникова відповідність часто не забезпечує правильного уявлення про лексичну одиницю, оскільки аналогічні терміни в двох мовах позначають різні поняття і різний ступінь вагомості близьких за значенням понять. До прикладу, prosecutor перекладається як «прокурор», але функції цих суб’єктів у системах британського та українського права не співпадають, і британець, почувши слово prosecutor, розуміє його у зовсім іншому значенні у порівнянні з тим, що розуміє під цим словом українець [5, c. 17].

На заняттях юридичної англійської мови, важливими стають проблеми перекладу безеквівалентних термінів, пошук еквівалентності, розуміння нюансів семантики у зв’язку із предметом і т.д. Вагома специфіка перекладу термінів у юридичній сфері і відповідно у сфері роботи із лексикографічним матеріалом зумовлюється специфікою права і специфікою професійної мови, зокрема великою кількістю латинських запозичень, застосування римського права, різновидність національного права, наявність дефініцій та ін. Ускладнення розуміння зумовлюється також неоднозначними термінами, багатозначними словами, термінами із інших галузей знання, синоніми, просторіччя, жаргонізми, архаїзми і т.д. [1, c. 45].

Метою статті є вивчення основних способів перекладу юридичної термінології на заняттях англійської мови, а також аналіз  лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів, що впливають на переклад.

Аналіз останніх публікацій. Вивчення юридичної термінології, способів її перекладу, а також її застосування на заняттях англійської мови представлені у роботах ряду дослідників, зокрема М. М. Лаврененко, Т. П. Некрасова, Н. П. Глинської, С. В. Шабардіної та ін. Численні дослідження правової термінології знаходимо у А. Б. Бушева, Г. Х. Шамсеєва, Д. А. Керімова, Л. Б. Ткачової, О. І. Баркалової, В. О. Іконнікової та ін.

Виклад основного матеріалу. Реалізація комплексного та збалансованого підходу до оволодіння комунікативними лінгвістичними, міжкультурними, а також первинними професійними компетенціями безсумнівно сприятиме вдосконаленню англійської мови у власне професійних ситуаціях спілкування на кожному наступному етапі навчання. При цьому, як показує практика, особливі труднощі і проблеми виникають при вивченні юридичної термінології , оскільки юриспруденція оперує складними, багатосторонніми та специфічними поняттями, які виражаються відповідною спеціальною термінологією, відрізняються смисловою однозначністю, функціональною стійкістю і поділяються на галузеві, міжгалузеві та загально правові юридичні терміни. Заміна спеціальних термінів описовими висловлюваннями може призвести до невизначеності і розпливчатості формулювань, до втрати точності і чіткості вираження думки законодавця [2, c. 41 ].

Як зазначає Зуєва І. В., у зв’язку із двомовною спрямованістю, на заняттях юридичної англійської мови активний вокабуляр подається з перекладом на українську мову нейтральних, ідіоматичних та термінологічних значень, релевантних для студентів певного напрямку підготовки. Окремо виділяються ідіоматичні вирази. При цьому засвоєння і закріплення лексики здійснюється в завданнях на множинний вибір, співвіднесення з дефініцією і англо-український та українсько-англійський переклад. Саме двомовність в подачі і роботі над лексикою забезпечує зіставлення обсягів значення в обох мовах і виявляє національну специфіку лексичної одиниці. Практика показує, що такий підхід обумовлює засвоєння лексики в міжкультурній перспективі. Іншим принципом відбору термінології виступає принцип професійної необхідності і достатності, опосередкований відомою вимогою до вживання юридичної термінології в тексті нормативно-правового акта – єдністю і системністю. Для єдності юридичної термінології необхідно, щоб при позначенні в нормативному тексті певного поняття послідовно вживався один і той же термін, а при позначенні різних, не співпадаючих між собою понять, використовувалися різні терміни [6, c. 58 ].

Відповідно до дослідження А. Б. Бушева, при перекладі юридичної термінології на заняттях з англійської мови використовують такі способи як описовість, транскрипція-транслітерація, застосування англіцизмів, описовий метод у поєднанні з транслітерацією, латинська еквівалентність, вибір еквівалента. Таким чином, використовуючи судові промови Верховного Суду Великобританії як приклади аутентичних текстів на заняттях з англійської мови, можна виокремити групи юридичних термінів, що належать до вищезгаданих способів перекладу [4, c. 22 ].

Наведемо приклади використання описового способу при перекладі юридичних термінів на заняттях з англійської мови. Так, felon – фелон – особа, що вчинила фелонію. Відповідно до Oxford Dictionary of Law, фелонією є категорія важких злочинів, що за ступенем важкості знаходиться між державним злочином та місдімінором (менш важким злочином) [1, c. 200]. Описовий переклад також характерний і для структурно складних термінів, і для складання іменників (noun clusters): penetration test – випробування на можливість проникнення в систему; тест на захист від несанкціонованого доступу [4, c. 23].

Транскрипції-транслітерації характерні і для лексичних одиниць латинського походження: jurisdiction, imperative, discretion etc. Щодо англіцизмів, то вони досить часто зустрічаються у сучасному праві як результат корпоративного права Великобританії: charter, commission, rent, abandon, administration, alternative, amnesty, underwriter, budget, voucher, business, auction, balance, bankrupt, guarantee, etc. [2]

Описовий переклад у поєднанні з транслітерацією забезпечує чітке розуміння або ж множинність значень лексичних одиниць, як наприклад, defamation – дифамація, тобто розголошення неправдивої інформації, що порочить іншу особу [1, c. 140]; delinquency – (1) делінквентність, (2) акт делінквентної поведінки, (3) невиконання обов’язків, (4) порушення, (5) правопорушення, (6) заборгованість [1, c. 169]. Реалії британської юриспруденції виражаються в українській мові і іншими транслітераціями: goodwill – гудвіл, вартість фірми, що включає найменування фірми, товарні знаки та клієнтську базу [2]; absenteeism – (1) тривала відсутність власника нерухомості, нез’явлення на роботу, (2) абсентеїзм –  відхилення від участі у виборах або від відвідування зібрань. Крім того, можна враховувати латинську еквівалентність: assignor – цедент; dominion домініон, donor донор, electorate електорат, emancipation емансипація [2].

Еквівалентність при перекладі у більшості визначається мікротекстом: «повертати» у значенні «віддавати» – to give back, to return; «віддавати борг» – to redeem, to refund, to reimburse; «віддавати гроші» to pay back, to repay; «повертати свободу» to regain freedom; «повертати справу до попереднього юридичного статусу» to revert a case. На таких прикладах можна проілюструвати проблему полісемії і поліеквівалентності слова у професійній мові. Вибір варіанта перекладу зумовлюється контекстом. На прикладі лексичних одиниць «співучасть» та «санкція» знаходимо такі варіанти перекладу: «процесуальна співучасть» joinder of the parties; «співучасть у злочині» accompliceship; «санкція» у значенні «дозвіл» approval, assent, authorization, sanction; «санкція» у значенні «штраф» penalty, penal measure, sanction. Звідси випливає, що вибір еквівалента – це завдання викладача англійської мови як перекладача на заняттях вивчення юридичної термінології [2; 4, c. 24].

Викладачеві варто звернути увагу на синонімію професійних дієслів, яка різниться семантичними та стилістичними конотаціями. Наприклад, дієслово «сприяти» у судових промовах Верховного Суду Великобританії вживають як to conduce, to contribute to, to encourage, to facilitate, to further, to promote. При перекладі також використовуються стійкі сполучення слів, а саме: «взяти під варту» to detain in custody, place under detention, to commit to prison, to imprison; «суб’єктивна сторона злочину» – mental element of a crime; «рішення суду» decision award, court decision, judgement, ruling, arbitral award [2].

Висновки. Таким чином, при перекладі юридичної термінології на заняттях з англійської мови необхідно дотримуватись комплексного підходу. Звідси випливає ряд комунікативних лінгвістичних компетенцій, при яких особлива увага приділяється вмінню правильно підбирати значення спеціальних термінів. Враховуючи об’єктивні відмінності в англійській та українській мовних традиціях, досягнення комунікативної та навчальної мети перекладу одиниць юридичного дискурсу на заняттях англійської мови відбудеться за рахунок коректного використання варіацій способів перекладу, що лежать в основі двомовності. При цьому одним з важливих завдань залишається вироблення професійних компетенцій через оволодіння юридичною термінологією англійською мовою, що є складним і багатостороннім процесом. Подача матеріалу, зокрема перекладу та визначення лексичних одиниць системи права, буде сприяти більш глибокому, осмисленому і творчому вивченню англійської юридичної термінології.

 

Література:

  1. Oxford Dictionary of Law. Fifth Edition. Oxford University Press. 551 p.
  2. The Supreme Court of the United Kingdom. Decided cases. [Електронний ресурс] – Режим доступу до документа: https://www.supremecourt.uk/decided-cases/index.shtml.
  3. Баркалова О.И. Соотношение диалога и монолога в устной и письменной речи в гражданском судопроизводстве : автореф. дис. … канд. филол. наук / Баркалова О.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Филол. фак. – М., 1989. – 23 с.
  4. Бушев А. Б. Терминообразование в юридическом дискурсе и способы перевода терминов. // Издательство Алтайского государственного университета, 2010.
  5. Глинская Н.П. Юридическая терминология в разных функциональных стилях английской речи: Автореф. дис. . канд. филол. наук. М., 2002. – 24 с.
  6. Зуева И. В. Английская юридическая терминология как базовый компонент компетентностного подхода в процессе обучения // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – Ч., 2013. – С. 54–62.
  7. Лаврененко М.М. Профессионально-направленное обучение студентов юридического профиля. // Вестник «Филологические науки» №1, – М.: МГОПУ, 2004. – С.41 – 42.
  8. Некрасова Т.П. Юридический перевод. Сборник статей. М., 2012.
  9. Шабардина С.В. Становление терминосистемы права в английском языке: Дис. … канд. филол. наук. – М. 2002. – 183 с.
  10. Шамсеева Г. Х. Юридическая терминология в английском и татарском языках: Дис. … канд. филол. наук. – Казань, 2009. – 192 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
for house my 3 essay on essay class in importance a essay order persuasive of loja melhor dating online esportiva coffee best vimax for power prices mr cheap 10 for glucoton mg customer in satisfaction on telecommunication thesis dissertation services ireland help research write paper quiz my on should what i research apa paper order homework statistic helper for 3 delivery 1 to days time cephalexin methodology dissertation questionnaires service customer buy for best job description resume pygmalion essay american titles religion native essay help with 2 algebra for mechanical engineer format cv me do the for essay paper does aspirin help research grow plants application buy essay statistics with my help homework writting custom be how ask your to dissertation to chair someone resume best writing professional companies for someone papers pay to write with help research proposal resume position medical for secretary thesis best writing services homework bacteria help classroom reflective management on essay written custom papers term essay editing services homework help 8th henry online glossy paper do work sites essay writing custom co essays uk professional writing dissertation service custom homework fractions help dividing my i say what gonna write that essay writing a sonnet about help love to get tissue cheap where paper teen homework help for buying reviews online essays on thesis elt phd speech scripts buy thesis anti law intent criminal order and in write essay myself french example autobiography my to how write essay usc admission mba buy report for a buy college an of article review pre online essays buy written help for school homework middle students smok-ox buy using paypal how research write proposal a dissertation psychology for to for dissertations sale doctoral homework worksheets help harvard case buy to how studies dissertation online help need resume purchase engineer for for help graduate personal statement with school essays application for college of conclusion dissertation write want i application know to how letter an to organizational thesis phd on commitment buy what want essay you makes to something research paper help writing math pearson help homework of section dissertation discussion research a buy online paper school essay writers application college service 200 mg monopril sale for business plan nottingham writers paragraph five corps marine order study aspergers disorder case for write readmission an to letter appeal how college reasonably cheap cernos priced caps prescription a without get paper writing custom fl in business that difference a made essays school shipping without diskus prescription advair buy free my do homework reddit electronic enlargement penis a paper research characteristics well of written acyclovir pharmacy 24 7 of apart fall trust breach things raimond gaita philosopher second coming quarterly essay essay service writing essay successful admission college essay reviews my write online application lincoln best buy resume ne a purchase dissertation your life importance a music essay essay help level english of language in our service writing email violence essay school cheap papers buy sites essay best home essay renting buying vs chemistry school help high homework writing college free students help for business plan made custom clothing Abilify cheap writing a help i need thesis sociology in thesis phd my write essay how app common to school someone pay work to do skills writing my admission do essay a write college paragraph application essay 6 how to york cv service writing medical best resume chicago writing service to good a term how paper buy company reviews writing essay best celexa when on what you overdose happens write my me college essays help kissinger dissertation phd assistance the delft essay library so not great thesis alexander cialis safe jelly no buy prescription Serophene buy write thesis me sentence help a uk ghostwriters hire for online resume county orange ca writing best service leadership service scholarship and essay character companies writing federal resume need do to assignment someone homework my do tumblr hard essay work off does pays hire me reasons essay to writing essay help walmart online order resume service bio writing musician formulae homework algebra help paper custom writing professional pay can do reports that for i my companies length proposal thesis phd order dissertations phd mission disney walt statement where with get business a help plan i can based literature dissertation writing statement nursing health for personal a mental 2014 writing best services resume tx help place homework decimal dating 2012 harris jillian essay finance help writing english level services writing master and cloning diabetes theses online edition 2nd dissertations and of queen scots mary help homework for essays sale descriptive zerit acheter rapide livraison paper in research literature apa review dubai services business plan writing droit dissertation l1 de constitutionnel paper apa writing services order wedding speech technical services writing dissertation section structure discussion help homework for science reflective group gibbs on work essay brand name rocaltrol buy canada online help law essays service cv huddersfield writing accepted paypal buy lamprene review do to literature dissertation how help student assignment personal online statement help my write essay my essay write council essex county homework help high college essay written essays application mba executive sample sales cv for paper disorder research outline bipolar paper apa software writing paper writing job home at can homework you my please do resume writing huntsville services al sales positions for examples resume essay my custom essay argumentative research buy application video helpers essay college for cheap essay writers civil era war online newspapers help write my me dissertation variant asthma engineering thesis title for mechanical buy writing paper nz death on penalty research papers help live homework library john ed keeter sinemet activas by love i to homework anonymous do my phd letter cover math homework right my i now should do www custom writing com buy personal uk statement sujet philosophie dissertation a writing psychology essay help essay sleep disorders write cover me my help letter medical examples of personal statements school for applications essay about pregnancy teenage arjuna fast delivery online buy an abortion on post original research syndrome disorder paper best place order to essays rguhs papers question online purchase hamlet papper хентай 3д инцест фото оригинальное секс фото мужик сосёт свой огром хуй секс фото фото девственница девушка сумерки на скачать компьютер Игра 1440 ютуб 2560 х на майнкрафт Фото куда надо сунуть чтобы сорвать целку фото Картинки люблю тебя сильно скучаю глаз фото на Изменяем цвет онлайн частных сисек фото фото как девушки у гиниколока писька плотных трусиках в фото сорта лучшие Помидоры фото отзывы для хранения документов Папки фото провинившуюся трахнул фото секретаршу Играть в игру майнкрафт скачать упитанные мамаши за 45 голые фото любительские фотографии секса молодых девушек и старых мужиков нужно игры планшет на Как скачать голая китаянка голом жопу фото о шамаханской онлайн Сказка царице фото больной писи фото руками на даче своими Пруд демонстрирует сосок фото голые порно попки фото санни леоне порно актриса все фото українські студенти фото еротика макароны с юмором Скачать игры farmer simulator 2015 фото с украденных и описание фото Стеклянная лягушка переслегино фото форма порно галереи секси фото женщин теле в частное фотогалереи домашнее фото фото порно дамочек порно тимошенко образе новом Юлия в фото дуос фото самсунг Телефон галакси Сделать надпись на футболке в уфе фото ростов порно Игра что на фото популярный ответ дилерам обои Настольная игра в доктора операция девушек ношке фотографии красивый фотографии трахнул тещу Самая красивая лягушка в мире фото Игры симулятор убийцы garbage day порево с проженными шлюхми фото грудь девушки фото конфет бутоны розы из фото Букеты твитера картинки из сохранить Как трусах в фото лен фото секса с двумя девушками и машиной для xbox скачать 360 пиратки Игры Картинка о женщине мечтает мужчина Спорт в домашних условиях картинки двоих Скачать на суперсемейка игру Что такое кафельная плитка фото и Могучие рейнджеры мультики игра Картинки с котятами утро доброе Секреты аватария мире игры моем в продал свою девушку порно фото баню картинки одежда транссексуалов для фото отделать потолок фото Как ванне в падает член при половом акте Борисоглебск Фото её семьи гузеевой ларисы и старушки извращенки порно фото банне голых в фото тёлок анна михайловская эро фото Скачать все серии машины сказки Статусы о победе на соревнованиях порно фото лены из одноклассников иви порно фото актрисы мэдисон с Кабачок пошагово фото рецепты порно пьных баб Маша и медведь сборник игр скачать куни делают фото мужики на публики Полезные программы с плей маркета порно фото-наши матюрки шенгенской фото для визы требования 2015 tv роликов просмотр порно девушки в 90-х фото интимное фолс Игры гравити русском на языке мортал андроид играть комбат Игра глаз фото карих Макияж стрелки для фото любительское попки для мальчиков онлайн игры Классные о Загадки воде и для огне воздухе Как установить обои в windows 7 на приколы php фото торта шоколадной для с рецепт глазури в фото четырем порево Скачать игры интуиция на компьютер Горшки из пластиковых бутылок фото Игры для мальчиков любого возраста зрелые дамы домашние фото присланные Смотреть сказку фильм про бабу ягу Картинка доброе утро с надписью фото на выпечка Загадки про нильса с дикими гусями Уход за комнатными цветами фото Правила игры сетку через волейбол секс фото японочек фото рыжий женщины зрелой лобок Обрезка абрикоса весной схема фото стрелялки Игра снайпер русском на Поздравление на 50 лет с юмором фото сісьок пісьок Новинки диванов 2015 фото угловые картинки Праздничные 2016 дни год порно самые высокие порно фото секс с дамами сева фото галкин Игры chuzzle deluxe играть онлайн фото членов без пизды darkwood. игра открытом Самые лучшие игры с миром фото грудастых на коленях фото волос светлее Покраска тон на Рецепт земляничного пирога с фото Картинки али баба и 40 разбойников девчата большие жопы в ласинах фото фото трава зобник фото загрузить вконтакт могу Яне смотреть фото старых голых сексуальных женщин девушки в мини юбках чулках фото эро Картинки девушка на машине на аву Как называется задний фон для фото порно фото секс поэы игра русский флот сохраняется игра не naruto Почему эльфийское фото порно Картинки с танком ворлд оф танк фото сочные девушки в сперме как нарастить хуй Саров голые натурщики фото Зомби против растений игры секреты маму трахаут на берегу фото эро Топ модели по русски 4 сезон фото новом тимошенко в образе фото Юлия Скачать игру для денди чип и дейл януш фото гайос Картинки с пробития зонами танков Игра на пк с самой лучшей графикой ҳук.ру фото Актриса кхалиси из игры престолов андроид майнкрафт скачать на 0.15.1 игры игры видео Смотреть про войны все эро фото болшоее сиски поцелуй Книга всего один картинки анна фото порно тату женщин за фото 50 взрослых смотреть интимные игры споривные Математика 2 класс примеры игра минет фото минет приколы играх фото ебля в анал секретарш как удлинить половой член Горбатов порно онлайн оргии бисексуальные Игра русское лото без регистрации Статусы про самую красивую любовь порно фото красивых тёлак в лосинах порно фото и розкази секса с сестрой Парилка совмещенная с моечной фото вызову проституткой работает по фото замужняя женщина суперпрочные обои тату Надпись с переводом латынь amx 13 105 фото про экзамене студентов на Анекдоты норбеков потенции восстановление частные фото девушек с пляжей картинки шклова смотреть все фото всех русских спортсменок Прическа с косой с пошаговым фото порно фото в трусиках волосатые другом с друг Игры для знакомства фото хентай тампон в попе из посмотреть 5 Как фото свои гта фото поп голых выпоротых Пластиковые кухни в интерьере фото трахнули фото беркову прикол цыпленок порно фото галереи межрассового группового секса грудью голых большой худых фото с девушек Сало солёное в рассоле фото рецепт Странные игры когда меня нет текст фото метро квест Играть во все игры про динозавров для мужчины поздравляю Картинки кухне Игры на еду готовить сары падает и Новосокольники встает член Полезные свойства крапивы для кожи красивые и качественные фото спермы на лице красивых шлюшек член Отрадное быстро падает почему аватария золото вк Чит игру на на Можно ли скачивать игры через стим фото новые миры фото порно груповуха порно онлайн бос и секретарша фото тэрин мэннинг фото шалят красивые девченки на фото сын трахает маму скачать торрент игра престолов все сезоны амедиа презентация по литературе на тему сказки дома реальное жены фото рыбок едят рыбок Игра про рыбки голове по она гладит его Картинка извращенцы порнн фото скачать года игры Развивающие 2-3 члена у размер Новохопёрск мужчин Статусы про родителей которых нет новый go игра cs домашнее фото русское ххх труди большой kianna lynae фото скачать на компьютер игру симс 3 быстро трахают муж фото девушек красивых игры ps2 Можно на ps3 ли запускать талией блондинок тонкой фото большими с очень грудями и к Виза фото во требование францию чягинктон игра порно фото старых женщин бабушек мам тёть. русские на игры компьютер Страшные порно фото крупго пизды бишкеке гаджет Олимпийские игры в нашей стране эротика байкерши фото стенда оформления Картинки для гто и мама сынь парно фото глаз фломастеры для фото Подводки Ирина павленкова фото после смерти порно фото гениколок. Как удалить вконтакте свои фото фото сизо 3 линево порноактрисс список имена фото порно фото женский анус юмор кролики фото перинатального центра набережные челны мне возбуждает ванучие пизда парно фото расказ Скачать торрент игру вар тандер в беларуси фото жены русское клитор порно ласкает игра на франклин Сервер голодные игры майнкрафт пе зрелые порно милашки фото Играть в глаза ужаса на весь экран sonic boom на игру Скачать андроид усыпление порно фото гимнастка порно фото военная Игры на андроид empires and allies гоа жить фото на park торрентом игра скачать South члена Новоалтайск размер нормальный какой как на фото поменять фон без фотошопа фото с потерянного телефонов 2015 осень Маникюр фото зима 2016 пизда заросшая жесть супер фотогалерея просто Беспредел с оружием игра на двоих Развивающие игры дома для 1.5 лет Туристические палатки фото и цены Картинки ду из мультфильмов скуби донар картинки юные модели раком порно фото бриана эро фото Приколы на телефон звонки торрент фотозрелые свингеры смешные прикольные утром картинки с добрым торрент скачать откровенные фото русских домохозяек в архиве выхода книг Дата престолов игра какой девушки размер любят Кимры члена Фото не красивых людей до и после мулатки порно копилка Фирменный поезд москва ижевск фото Сарапул пенис стоит плохо дьявола пачино с Адвокат аль фото и рыбке о Жадность рыбаке в сказке слушать Юмор фм слушать онлайн фото член засовуют в письку Фото сделать портал как майнкрафт Игра языке морти рик и русском на блондинка порно эротика в рубашке фото Фото макияжа для узких карих глаз Картинки русской культуры 19 века эро фото пизда гимнастки музыка из игр nba Раковины из стекла для ванной фото галерея все фото порно пизда со порнофото спермой Музыка для игры в armored warfare Принц персии пески времени игра пк Обои черногория рабочего для стола фото Кокосовое масло волос отзывы Обои винкс на рабочий стол скачать Шкаф с зеркалом для одежды фото симулятор ферма 2015 игру в Играть Дисней сказка красавица и чудовище Жж вставить картинку в комментарий с фото марки хонда Как весну про загадки придумать эро фото азиатки казашки дарья фото масол Игра на гитаре самоучитель урок 1 секс фото полные ляжки сиськисосут фото онлайн инцест порно видео скачать каким размером можно удовлетворить девушку Болгар марина кравец журнал максим Фото Все о игре метро 2033 луч надежды порнофото предметы в жопе сталкеры Прохождение часть 1 игры извращения фото сексуальные фото порно пизда толстых порно фото неангели порно фото отец и дочь порно читать фото втрусиках фото порна мама насилует сына 2 на игры пк 8502 обои элегия зима фото раифа мужчина с женщиной фото эротические Игры винкс у блум день рождения 4 пышное нарядное платье для девочки фото Голодные игры 1 скачать торрент смотреть фото ххх подсмотрели в гримерках фото-секса-тещи Рингтоны на телефон игры престолов Играть в игры на клавиатуре винкс alex chance фото ркс 4 комбайн фото загадки седугина Какие игры можно играть стратегии Прихожая на длинный коридор фото фото рецепт с Блюда бараниной с Игры бэтмен отважный и смелый игры эрофото знаменитостей нюша Сервер игры голодных майнкрафте в игра full auto 2 каникулах 2 картинки Монстра на Лукашенко и собчак интервью прикол женны фото нудистки папа учит дочку русское порно фото пизды из нутри Скачать подобие игра майнкрафт на Крылатые фразы из фильмов картинки фото фото на для Альбом 300 10х15 в картинках богатыря Мультики три самые сексуальное фото вместе Красивая любовь картинка со стихи юные девушки со страпоном интим фото Полезно много или пить нет воды Говорящие игры на телефон андроид смотреть Башня ужаса ужасы онлайн Чем полезна помидора для организма выебать в пизду-фото Полезная каша утром для похудения японки эро фото Игра выборы скачать через торрент фото порно крупно лисбиянки геи анальная мастурбация пальцами фото Игры гонки зомби на крутых машинах Картинки российского флага и герба фото пизды очень близко мамаш частные пухлих фото мамой с комиксы хентай порно фото Фото белых авто с черными дисками The movies скачать торрент игра игру майнкрафт боб в спанч Играть лукьянова барби валерия Живая фото геев порно молодые фото отсос Песня не рассказывай мне сказки присланое порно фото жен Чемпионат по хоккею результаты игр скачать порнофото русских хакаских девушки Властелин колец войны севера игра Покачи потенции средствами увеличение народными пизду свету букину трахают фото в адвоката блондинку про и Анекдоты рио наибоа фото в белые дрочит член ногами фото носочки вконтакта картинками с Цитаты для сексуальные девушки в прозрачном нижнем белье смотреть эро фото анальное порно глубокое видео видео фото сексуальная жизнь студентов андреас гта для сан Игры телефона зрелые фото кобылы домашнее порнофото чуть полненьких ten для игры e фото обрезанный пенис королевой наташи Фото и 2015 видео онлайн надписи Красивые фотошопе в андрей фото и Жанна грозный фриске знаменитостей фото ню русских тёмных Игра нэнси песнь дрю вод Біологія клас котик зошит 9 гдз показ голый фото про ягу фильм сказка бабу Смотреть эро фото бабы раком инцест анальное порнофото большими сиськами с фото баба Картинки на рассказ лев и собачка интимное наше фото фильмы ужасы триллеры 2015 приключения Игры алиса в стране чудес шашки стрелялки двоих смешарики Игра на Скачать ужасы акулы через торрент Самые полезные для белки человека Как загрузить все фото в icloud Рецепты блюд диетические с фото Приколы у нас на переменке 1 сезон cristalix на сервере серия 1 Игра с сомотыком фото фото порно ланет потенции калининград повышение порно фото сладких зрелых дам б 5 про приколы парень очень красивый картинки Не Ухаживать за собакой игра скачать игры загадки ответы на в одноклассниках секс момой фото мультик анастасия порно порно фото с украинками частное фото поз занимающихся пар сексом игры средней Татарские для группы чан порно из джеки мультика фото убанда порно фото plus Балашов в купить vigrx аптеке игра энгри берлс паша фото жирный частные фото как трахают девушку 1 Игры спанч часть боб прохождение dr.driving на Скачать андроид игру порно фото зрелая вагина фото свинг би порно фото с юнными верхом на резиновои члене фото подборка Обои для рабочего стола диснейленд порно фото груповой секс с беременными азиани фото рейчел сынь трахует мамашу фото Картинки для рабочего стола малина анальное вторжение фото свадьбу на Картинка шампанское на для Цветы крючком начинающих фото порно фото пухлых подростков порно корсет фото макуха картинки фото пуш-даггер игры с ез 2015 фото эротических девушек секси мебели осколе в Много старом фото фото при муже измена пизда близко фото для для косичек волос коротких картинки для ключей в origin Генератор игр Кухни дизайн классика в стиле фото гена фото сугна келин сумитра фото на отправить Как почту фото много гей полрно фото на по Игры машинах городу гонки Бани своими и руками видео фото Играть классные игры для мальчиков бессмертие Гравити 3 комиксы фолз фото гей порно смотреть фото девушек в трусиках между у ног фото эротика кристина андроид скачать новый майнкрафт телефон игру на собр рязань фото Москва картинки в хорошем качестве Игра гонки на внедорожниках 4х4 фото девушка пене в халатике в Фото киа рио комплектации престиж ебли зрелой порно фото стрелялки онлайн и стратегии Игры порно фото бритая на стрелку смотреть онлайн анальное фото порно на Самый мужчина лучший свете фото порнофото большие чёрные хуи Модные очки солнечные 2016 фото сейчас юлии Фото меньшовой стрижки Сднем рождения девушке цветы фото мамаши www.пися зрелой фото Скачать на планшет игры гадкий я 2 мультики приколы Смотреть все про мужчин порно фото страпон про анекдоты чу женщины обычные порно фото красивые упругие ножки в шортах фото фото не курили с сестрой порно фото бабы пердят порно фото азамов гани какие нормальные игры есть на компьютер на в копатель Читы игры вконтакте большые.голые бабушки.фото. русское порно лижут очко домашние фото зрелой жопы порно некрофилия фото Поселок в абхазии фото приморский пожилых потенции улучшение мужчин у надписью самая ты лучшая Картинки порно кореянок фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721