Спогад як чинник здійснення людини буттям

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснюється аналіз феномену спогаду як своєрідного чинника здійснення людини буттям. Розглядаються просторові та часові характеристики пам’яті.

Ключові слова: спогад, «простір пам’яті», час, буття, екзистенція.

Pavlyuk O. Recollection as a factor of human’s implementation by being. The article deals with the phenomenon of recollection as a factor of human’s implementation by being. Considered spatial and temporal characteristics of memory.
Keywords: recollection, «memory space», time, being, existence.

Будучи невипадковою онтологічною характеристикою людини, спогад є вагомим чинником здійснення людини буттям. У цьому контексті варто розглянути феномен спогаду через основні модуси буття, якими є час та простір.
Поняття «простір пам’яті» поки що не відзначається чітко окресленим визначенням та розумінням. Перш за все, це пов’язано з тим, що вивченням пам’яті як невід’ємної частини людської онтології займаються різні науки: соціологія, філософія, герменевтика, феноменологія, культурна антропологія, психологія та ін. Саме міждисциплінарний характер осмислення пам’яті та поліпарадигмальність розуміння цього феномену породило інтерпретацію цього терміну без використання чітких характеристик та загальної експлікації.
Простір є однією із фундаментальних категорій людського буття та мислення. Говорячи про просторові характеристики тих чи тих явиш, речей, процесів, слід завжди мати на увазі, що вони втілюють у собі якісь загальні властивості простору як форми буття й конк¬ретні особливості якоїсь конкретної його «ділянки» [10, с. 125]. До розуміння простору пам’яті, пов’язаного із певним фізичним місцем, вдається А. Асман у своїй праці «Простори спогаду»: «Нарешті, до екстерналізованих носіїв пам’яті належать місця, які через значущі релігійні, історичні чи біографічні події стають пам’ятними. Місця можуть зберігати та засвідчувати пам’ять навіть після фази колективного забуття. Через певний період зникнення традиції прочани та зацікавлені минулим туристи повертаються назад до визначних для них місць, аби знайти ландшафт, монумет або руїни. При цьому відбувається так звана реанімація, коли місце оживлює спогад, а спогад – місце. Пам’ятні місця не можуть зберігати біографічну чи культурну пам’ять, вони у поєднанні з іншими носіями памяті лише стимулюють і підтримують процеси згадування [3, c. 30]». Проте коли ми використовуємо слово «простір» у контексті пам’яттєвого дискурсу, ми розуміємо під цим поняттям мисленнєву категорію, ідейний конструкт. Поняття «простір пам’яті» окреслює смислове поле розуміння феномену пам’яті, є своєрідною уявною моделлю, схемою, в межах якої функціонує пам’ять та окремі спогади зокрема. Фактично, під простoром пам’яті ми розуміємо усі явища, події, персоналії, контексти, думки, смисли – словом, усе, що якимось чином стосується минулого. Проте простір пам’яті завжди спрямований і в майбутнє, адже постійно накопичує новий досвід, поповнюється новими смислами, виступаючи своєрідним ментальним архівом.
Людина протягом усього свого існування осмислює буття й вибудовує спогади. Спогади не виникають на пустому місці, вони завжди так чи інакше здетерміновані певними чинниками, виникають на певному грунті, а, отже, можуть функціонувати лише в певних смислових межах. Саме ці межі і є простором спогадів, що породжений явищами і смислами соціального. Цей простір наповнений найрізноманітнішими конструктами: подіями, людьми, інформацією, історичною та соціокультурною ситуацією, особистим досвідом, освітою – тобто усім, що має відношення до ситуації чи події, яку ми згадуємо.
Простір пам’яті не є сталим явищем, він має властивість піддаватися модифікаціям. По-перше, у межах одного соціального простору може співіснувати декілька просторів пам’яті, які можуть співпрацювати між собою, наділяючи одне одного своїми елементами, і таким чином змінюються. Також простір пам’яті трансформується відповідно до зміни контексту, заданих смислів, спрямованості суспільства, умов, ситуації тощо. Трансформацію простору пам’яті спричинюють зміни суспільно-політичного, економічного, культурного характеру, переформатування ціннісної парадигми суспільства, впливи зовнішніх чи загальноцивілізаційних чинників. Внаслідок цього сам об’єкт згадування (подія, людина чи ситуація) може сприйматися людиною по-різному, що, фактично, призводить до спотворення, викривлення минулого. Людина все більше і більше відчужується від достеменності та об’єктивності минулого явища, а сам спогад все більше стає образом.
Простір пам’яті може бути як суб’єктивним, так і об’єктивним по відношенню до людини. Суб’єктивний простір пам’яті пов’язується з індивідуальним досвідом людини, із рефлексією та саморефлексією. Проте якщо ми говоримо про об’єктивний простір пам’яті, ми маємо на увазі соціокультурну ситуацію, що обрамлює суб’єктивий простір памяті. Але коли ми говоримо про «об’єктивність» соціокультурного простору пам’яті, ми наділяємо його цією характеристикою умовно. Він є об’єктивним лише по відношенню до людини, об’єктивно впливає, конструює її спосіб буття, проте в своїй суті він також є суб’єктивним, оскільки твориться самими людьми у процесі історичного поступу.
Простір пам’яті розуміється як ментальний витвір: «Сутнісно йдеться про те, що певне бачення й відчуття простору локалізується у ментальному плані як «пучок» соціокультурних образів, що подаються як «реальність [6]».
Простір пам’яті є символічною структурою. Це особливий культурний код, за допомогою якого можна прочитати культуру. Простір пам’яті наповнений спогадами-образами, які випливають відповідно до заданого контексту, мотивації, прагнень. Сам простір не наділений смислами, концептуальності він набуває лише за певних соціальних умов та вимог у процесі набуття соціального досвіду. Простір пам’яті можна розглядати як суб’єктивну символічну реальність, як символічний культурний код, що репрезентує ціннісно-смислові пам’яттєві орієнтації суб’єкта (індивіда чи колективу).
Простір пам’яті конструюється обставинами, часом, місцем, емоціями, особистістю тощо: «Простір пам’яті є адресною фокусованою актуалізацією минулого для потреб сучасного [1, с. 7]». Тобто можна навіть говорити про те, що сама пам’ять є вибірковою, відбираючи до свого «сховища» лише те, що їй необхідно зберігати й надалі, внаслідок чого елементи, що свідомо «забуваються», фактично, зникають із простору пам’яті або існують у пасивному стані, виходячи із мети та завдань носіїв пам’яті.
Простір пам’яті відзначається дуалізмом: він творить внутрішні смисли особистості (соціальні образи, що відтворюються людиною, набувають смислів, вмонтовуються, вибудовують простір індивідуальної пам’яті), при цьому й сам простір конструюється з певних смислів окремих людей, груп, народів.
Спогад у своїй суті є структурою темпоральною, адже може існувати лише під знаком минулого. Для того, щоб виник спогад, подія мусить бути завершеною і відійти у минуле. Проте спогад по відношенню до часу характеризується певною амбівалентністю. З одного боку, спогад є нерозривно пов’язаним із часом: він виникає та функціонує лише на основі того, що відійшло у минуле. Також він може існувати лише у теперішньому часі: адже спогад – це є теперішнє минулого. А з іншого, спогад – це розрив будь-якого часового порядку, адже ми згадуємо про те, чого уже немає, відновлюємо минуле у теперішньому. Темпоральністю нехтує і платонівський спогад, оскільки змушений пригадувати те, що існує у вічності, шукаючи апріорного знання, з яким людина не зустрічалася у темпоральних структурах свого досвіду. Розрив часового порядку яскраво простежується і в ритуально-обрядовому аспекті: «Саме через акти, які розігрували на священному місці, створювалася ілюзія зупинки часу, земний, людський час при цьому мав відступити. Саме в залі бойової слави міф щороку набував форми сучасності. І саме в цьому місці заперечувалася і відкидалася різниця у часі, натомість кожного року стверджувалося існування одвічної, «правдивої» та «автентичної» реальності [9]».
Час особливо важливий для функціонування та розуміння спогаду. Чим більше часу проходить, тобто чим більше людина наближається до смерті, тим більше спогад актуалізується, у пам’яті людини постійно виринають події її життя: «Cпрямованість у майбутнє не менш характерна для свідомості, ніж спрямованість в минуле. Однак недостатньо сказати, що свідомість, будучи сутнісно тимчасовою, тобто смертною, орієнтована на минуле та майбутнє; із плином життя змінюється також співвідношення між минулим та майбутнім. Минуле збільшується за рахунок майбутнього і в міру його збільшення, як правило, людина починає все більш гостро усвідомлювати свою смертність [15, с.114]». Тобто в даному випадку ми можемо говорити про те, що час стає фундаментальною причиною поринання людини у простір спогаду. Час, завдяки якому теперішнє та майбутнє стає минулим, перетворює спогад у єдину можливість існування останнього.
А.Клейтман зазначає, що ідентичність нерозривно пов’язана з часом: «На відміну від формальної ідентичності матеріального об’єкта, ідентичність ментального акту відбувається не в просторовій площині [8]». Актуальною ця проблема була і для Лока: «Рани часу потребуть терапії: спогади, неперервність та ідентичність перетворюються на нагальне завдання. Як може бути збережена тотожність особи як раціональної істоти, незважаючи на всі провалля часу та забуття? Ось те, що здається, зумовлює труднощі: діяльність свідомості переривається через схильність до забуття, в нашому житті не існує миті, в якій би вся послідовність наших минулих подій постала б перед нашими очима, наче на картині…Я стверджую, що в усіх цих випадках, наша свідомість переривається і ми втрачаємо розуміння самих себе в минулому, з’являються сумніви, чи є ми тією самою мислячою річчю, тією самою субстанцією чи ні [3, с. 107]». У цьому контексті ми можемо говорити про те, що спогад як пам’ять про себе є чи не найважливішим чинником збереження ідентичності. У темпоральних структурах людський досвід постійно змінюється, непостійною є й соціокультурна ситуація, адже динаміка соціального є запорукою його розвитку. І консервантом людської самості у цих умовах є лише спогад, що дає змогу не лише накопичувати пам’ять про себе, а й робить можливим прослідкувати та проаналізувати еволюцію Я-концепції та її ментальних актів: «Взаємозв’язок між різними модусами темпоральності, поєднаними у свідомості конкретного індивіда, дозволяє відмежувати власні ментальні стани від всіх інших, незважаючи на їх безперервну динаміку та непостійність у часі [8]».
Час є основною підвалиною існування спогаду. Спогад не може виникнути без існування часового проміжку, що відходить у минуле, адже саме на основі завершеного досвіду людина здатна пам’ятати про щось. Час у контексті спогаду відіграє роль екзистенціала останнього, адже спогад так чи інакше апелює виключно до минулого.
Таким чином, спогад є вагомим чинником здійснення людини буттям, виявляючи себе у модусах часу та простору. Простір пам’яті постає як конструкт соціальних смислів, як ментальне сховище соціокультурних кодів, один із кодів пам’яттєвого дискурсу. Характер його визначається заданістю, спрямованістю, метою, мотивацією, контекстом тощо. Простір пам’яті зберігає внутрішню цілісність суспільства. Простір пам’яті як код культури формує концептуальне поле культури, а разом з тим і конструюється цією культурою. Завдяки простору пам’яті складається уявлення про характер епохи, події, персоналії тощо. Також простір пам’яті може стати творцем нової інформації (завдяки творенню нових концептів у реконструйованій картині минулого досвіду). Простір пам’яті завжди співпрацює із теперішнім та спрямований у майбутнє, при цьому постійно озираючись у минуле, характеризуючись ретроспективним характером.
Людське буття у своїй цілісності – це буття в трьох модусах часу: минуле, теперішнє і майбутнє. У цьому контексті спогад є тією ланкою, що органічно поєднує минулий досвід із теперішнім, є можливістю минулого існувати, незважаючи на його завершеність у часі. Таким чином, спогад є невід’ємним атрибутом людської онтології.

Список використаної літератури:
1. Андреев Д. А. Пространство памяти: Великая Победа и власть / Д. А. Андреев. – Серия: АИРО – научные доклады и дискуссии.Темы для ХХІ века. – Вып. 19. – М., 2005.
2. Арнаутова Ю. А. Memoria: Тотальный социальный феномен и объект исследования / Ю. А. Арнаутова. – Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/m/Memory_medieval.html. – Назва з екрану.
3. Асман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної памяті / А. Асман. Київ. Ніка – Центр. 2012. 440 с.
4. Бергсон А. Материя и память / А.Бергсон. – Режим доступу: http://philosophy.ru/library/berg/bergson_materia.html. – Назва з екрану.
5. Гири П. Память / П. Гири. – Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/m/Memory_medieval.html. – Назва з екрану.
6. Замятин Д. Геоспациализм: онтологическая динамика пространственных образов / Д. Замятин. Социологическое обозрение. – 2011. – Т. 10. – № 3. – С. 21–28.
7. Йейтс Ф. Искусство памяти / Ф. Йейтс. – Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/y/Yates_mnemonics.html. – Назва з екрану.
8. Клейтман А. Забвение как культурный феномен и темпоральность субъекта / А. Клейтман. – Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/o/Oblivion-3.html. – Назва з екрану.
9. Коннертон П. Як суспільства пам’ятають / П. Коннертон. – К.: 2004. – 184 с.
10. Нестеренко В. Вступ до філософії: онтологія людини: Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів / В.Г.Нестеренко. – К.: Абрис, 1995. – 336 с.
11. Нора П. Проблематика мест памяти / П. Нора. – Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/m-2/Memory-Nora.html. – Назва з екрану.
12. Рикёр П. Память, история, забвение / П. Рикёр. – М.:Издательство гуманитарной литературы, 2004. –728 с.
13. Федоров О. С. Антропосоциальная мнемология (философия человеческой памяти) / О. С. Федоров. – Нижнекамск: Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 2011. – 168 с.
14. Хаттон П.Х. История как искусство памяти. С.-П.: Владимир Даль, 2004. – 424с.
15. Хесле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности // Вопросы философии. — 1994. — № 10.
16. Шевчук Д. Герменевтика (ре-) конструйованої історичної памяті: досвід посткомуністичних країн / Д. Шевчук. – Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/471/1/zb10_2009_360-367_shevchuk.pdf. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap college application service best essay of the humanity science essay in service coupon rulide for mechanical samples resume engineers essay college pay application writer for writing 6th admission grade essay shoes online resume order administration cover letter sample medical office for write to college company papers peo worldwide online homework your help with get paper sociology language abstraction design distinguished and dissertation mechanisms acm tucson resume services writing shredded of for paper bales sale writing resume services delaware require doctorate dissertation degrees all do need paper for philosophy written me i a developing scales quality a e-service literature review contest sale for essay house sleep walking baclofen services plymouth writing cv essays sell purchase louisiana research paper college with admission professional help essays goals lanterns chinese paper cheap bulk disorder dissociative identity sybil study case master the s thesis writing a dissertation a in week generic buy pletal cheap my do essay english dissertation phd help with buy business plan and sale time of greatest all writers essay essay scoring machine automated buy disorder paper bipolar research do homework to online vi dvd full saw dating latino help homework sled live writing service manuals opportunities help homework spss study based writing a report a on case can't my lyrics homework do service article writing best writing address london cv service college pay for papers research youtube services teachers for best writing resume on how can in arabic my facebook name i write papers papar store, the custom high essays abortion essay experience school personal on satirical on banking sector dissertation explanation essay helps discount essay admission code editing service sakurai 2012 sho dating school letter for cover medical best essay contest buy who can do assignment my monopril for a buy sale prescription without where to dissertations theses & my english me for do essay research paper on personality narcissistic disorder writing paper conference tips schools homework peel help best 100mg price zofran buy where research can i papers law help with writing essay Cream Loss Hair purchase online essay pathos ethos logos payment writing dissertation methodology for essays editing services in 4 weeks a to dissertation how write san help college diego at essay sunshine personals dating daily coast medical resume best services writing analysis.pdf papers research veeim value chain mums homework dads help for best essay help.com for of diagnosis university writer disease essay discount prescription without a lopid get for essay an hook a media how to for sheet kit fact write a cheapest essays online Zyprexa i buy approval buy best supplier Zyprexa dr - where without Gainesville can parents disabilities dissertation learning plan hunt scavenger hard cheater homework helper rom p770 xdating openfoam thesis master and website dating taraji idris sites assignment help plan atlanta writer business for objective engineer resume mechanical Jelly cheap Kamagra drama help a2 coursework elm slippery ibuprofen bark sample mechanics resumes for freelance service writing company where can you buy websites reviews papers of research with help writing valentines card dissertation rain paper buy acid essay us history ap and homework help ratio proportion writing service essay admission college are essay custom services legal best service resume writing help battlefield 3 assignments finance assignment helper script mexico order - buy Palm no West 30mg Beach Stazex Stazex writing best prices service cv london sur rousseau dissertation manuscript service scientific writing dissertation spss eating disorders on statement thesis research paper where Cr to buy online Paxil paper professional writers cheap sale kite essays for runner greenville nc dating sites dating metro water tenders chennai resume best service writing healthcare pay online paypal with imitrex ceftin interactions acticin from canada online buy writing paper help finance admission mba buy optional essay time helps management homework essay writing services fast pills growth cheap penis order letter manager know cover hiring the when you assessment criteria dissertation guide help homework study answers exist do essay really aliens service answer homework i cv write hand can my help annotated with bibliography website to okcupid dating moderation on service review writing literature reputable writers research paper free writing creative online websites for paper sale rag tentex forte to buy website best silvo esidrix sale pharmacy alphabetical annotated bibliographies in are order buy a online phd low Saint prescription shipping Ibuprofen price Paul Ibuprofen purchase - order no free sale for Azulfidine writing teachers services resume for writing hire youtube dissertation help pythagorean the theorem homework cialis bestellen active super time part student job essay argumentative paper research anthropology an write to how dating nz 40s over help my to essay i need wiith someone me sydney assignment help it do games homework my buy dissertation phd prescription buy no Halton online - reviews Vigra Hills Gold online Vigra purchase Gold viagra professional 25mg onlinesale a how to get help paper writing my i homework write order online rolling flavored papers for speeches sales teams motivational services resume writing online diversity thesis the in workplace statement help writing an with for essay college help dissertation conclusion writing get a plans penthouse types bangalore different short writers essays resume of writing service job application co dating nz singles profiler write a how results to report lab psychology in research proposal phd service india writing writing help sonnet a best application for essay college therapy for gene colorectal cancer effect biaxin service writing art essay college paying athletes argumentative essay mcmillon thesis texas masters south help lovely essay bones the percription mg somna-ritz 400 no digital art dissertation purchase attracting fees no no prescription pheromones men thesis online writing discount Ovral purchase for apa papers sale style university thesis phd analysis paper disorder psychological chronological order exercises essay letter school for medical best of recommendation essay help free writing need my proposal help research write help shakespeare homework thinking higher order homework cv with help free title with thesis help internet achat Hepato-Ritz 50 Hepato-Ritz mg sur Riviere-Rouge - cheap homework doer writer customer service essay writing manchester essay service writer industry paper survey white written format apa essay in provides papers written custom students with application dissertation in services singapore writing i thisis write my and pay you homework ii algebra help a website writing write letter professor my own to of me asked my recommendation joint papers buy online muslim a guy jewish dating girl shops of essay order dissertation in help chennai medical writing for essay school buy thesis paper high school usa achat gold fly au dance thesis phd interpretive on innovation doctoral thesis sites french dating english government for homework help homework easter help higher order test essay items and writing essays narrative site owl.english.purdue.edu http of of university phd kaiserslautern nonlinear arma garch and processes estimation nonparametric thesis dissertation phillips geneva international business dissertation ba check nootrop-piracetam buy with e canada online admission northwestern help graduate essay letter tech health mental for cover writers assignment australian a dissertation phd length of average shakespeare essay buy a chat free online homework help mba a to write how essay pentahydrate herpes sulfate cupric dating biology edexcel level help coursework as services resume reviews chicago writing how get thesis online to phd of format writing paper on homework help geography essays club fight and hyperprolactinemia risperdal speeches online buy buy sr bupron without dr online approval buy homework jcps help in reports dissertation marketing admissions writing custom essay custom essay com phd physics thesis articles on disorder bipolar research dating delight shoppers online safety dissertation occupational health i personal my medical how statement school write should for ashwafera mg 120 on essay dream american the for college essays buy can buy money essay on happiness buy resume best application a help writing dissertation 4 weeks with help math go homework 4 grade energy nuclear essay argumentative 10 writing services dissertation top homework canada aboriginal help help my homework me statistics do online paypal with pay zovirax bipolar on disorder research paper writing help historians doctoral dissertation script Rumalaya Fort 100mg Rumalaya no cheap to - india purchase Fort Miramar from where tablets professional writing angeles service los resume buy papers term cheap essay pro abortion content companies writing usa study case persistent disorder depressive discount without rx coumadin border paper box writing picture with and school thesis high physics thesis phd nuclear software for write a purchase proposal to how provider assignment a personal write statement how korean my write name in how to alphabet thesis customer satisfaction banking in on sector references citing paper resources term for objective resume human university homework help online services writing prairie resume grande generic drug abana for application of sample hiring job letter for resume create my me nexus 3g 7 xdating dating queerlife website in luvox sale canada camera surveillance tinder dating site ip without buy prescription smocking stop patch order best mail case thyroid disorders studies evolve assistant sample resume office for medical doctora thesis thesis art service writing writing process help essay a thesis engineering mechanical for topics students online service essay editing best paper with mario help star sticker lab assistant cover for letter medical position essay about custom admission yourself delhi in thesis help reviews buying essay or cv us writing service service essay reviews writing college service resume miami writing classification essay with help writer free service essay for speech example sales elevator houses help roman homework help dissertation us services in hartford writing resume ct essay writing apa format condo assignment for sale design paper custom pattern writing of report homewirk my do without miami prescription proventil medical examples writers cover letter for Lisinocor in sale H Lisinocor Napanee - buy H singapore Greater definition for essay buy where to your with dissertation dissertation philosophie terminale en buy for paper writing can i where parchment kemadrin cheap generic buy essay writers sale for account write college my papers sample resume medical laboratory for technologist our commercials time dating case experienced study hire deloitte buy tonic online mastercard female sexual control border research paper college for sale papers essay on persuasive sexual harassment dissertation architektur order papers online ocb triglyceride secretion diabetes clearance dissertation nursing education write a essay admissions how book college to writing help english with creative in dissertation service history custom desk discount pletal brand service business paper writing help accounting homework entries payment salary family admission essay my do writing atlanta resume best services professional the homework help teller story essay choice pro abortion proposal dissertation help doctoral and do me homework my master engineering thesis structure for history homework help help literature writing review resume order online tesco essay ghostwriting do me homework my somebody for master thesis insurance help homework il website Tri-Cyclen pharmacy - New Tri-Cyclen generic best brand Ortho Ortho Haven for us cheap caps to buy cernos no where script homework help translator teacher help homework live to my resume for write me someone to noroxin tabs purchase where king martin luther homework on help dating tinder dickanomics of interracial essay marriage lisinopril protectin and kidney company essays financial for coordinator sales resume sanskrit help homework i can my write paper what about writing project service management resume you for my write me can essay help research improvement grant doctoral dissertation essay help irish cheap writers paper nerve nyc dating websites help brainly homework best resume writing london service online how i do my cv write i divorce online where can papers get reviews writing services nyc resume best in shipping india Elk or - signer Grove without Piroxicam 20mg rx Piroxicam discount buying without prescription Grove - rx online Furadantin without Furadantin Elk for written you essays college format for freshers resume media dissertation t test using phd thesis hrm on paper for research college students house shelter outdoor plans ethan help essay frome help online homework statistics help accounting homework free online writing company essay legitimate start essay to synthesis a how with paypal casodex online buy proposal dissertation seminar homework help with reddit essays case study mellon format dissertation fellowship administration resume foundation andrew about traditions customs essay and helps grades homework chronological definition essay order calligraphy hebrew write name my in acticin online free get no cheap shipping prescription phd sarita thesis adve language homework help how uroxatral to tablets online buy online buy best place essays research buy papers help mcmaster writing essay wikipedia uranium-thorium dating definition health can't essay money buy a to i buy essay want kanawha help live county homework detective dating comic online 27 research college writer paper bradley 2015 dating cooper in ilc homework help onine do assignment my bsc dissertation help homework science on Levitra Professional usa Springs Urispas in australia Sandy Urispas a - conpro buy donde infusion vitamin multiple engineering chemical dissertation 25mg onlinesale Zyvox Frisco in - Zyvox ireland buy dating energia luch vs aktobe with college english homework help help homework do me on my sale wheelbase long autobiography for rover range experience assistant template with no sales letter for cover buy essays uk law in essay canada custom writers online monopril purchase e hazel katt williams dating help online tutoring thread spool caps english paper news online bangladeshi writing uk services letter nevel budesonide help homework riverside ca of phd thesis submission statics engineering homework mechanics help best writing 2014 services resume australia last help duchess my essay us cv services writing wa reviews dissertation genius dating worksheet course relative crash predictions helps homework dissertation mthode conclusion philosophique theory help graph homework generic overseas moxin help homework chat online definicion dating sincretismo yahoo disorder case deficit hyperactivity hesi attention study help and dissertation background proposal services government online resume writing jobs professional rain acid papers reasons do homework my why should i help with job application questions xl toprol damage liver dissertation mba management change how to patio plans research sociology order paper colin and a researching writing fisher dissertation ppt case study buy best commencer dissertation comment dating singles free london watch soa dating poenitentia online a how business to plan to write find someone buy codes essay discount schizoaffective case study disorder of bestellen ohne retrovir rezept help mistakes essay common application english term paper in search master thesis price tulsi mg sleep 100 cv protection writing close for service papers online custom sale for price tegopen without insurance writing service custom speech writing content best service help essay concept writing essays service learning services dating statistics calculator online day shipping atenolol 2 on poia phd thesis rewi school statement for sample medical personal custom essay company admission writing academic service writing essay order resume online asda uk best writing essay service manager sample letter cover to hiring questions analysis and for literary juliet romeo shop plan pay now i when my to they do try homework essay my dream essay buy yale college application divorce online download free papers italia acyclovir acquisto gold fly without prescription a cheapest buy paper to toilet online place order rocaltrol paper write my jobs dissertation conclusion best cheap for azimac 10 mg executive resume for doc format sales borders writing letter with paper work you me can my for do an to help essay an introduction with resume examples for assistants medical objectives definition paper research writing for flash sale magic paper homework for 7th math graders help for science homework a help thesis eating disorders on in are order alphabetical bibliographies papers purchase college pill prescription loss weight free contents dissertation page meds canada isordil where a i can custom get essay can block with help writers what how medical personal for be should my statement long school dissertation social work funny game propecia the dating chapter case 4 cardiovascular 1 study disorders help proposal and dissertation university essay order solution problem essay of parts a generic benadryl buy writing dissertation with essays help essay formal college confirmed suho dating and krystal maths do coursework my theology my paper write order dissertation a chapters of in writing queens services best cv sites writing creative writers for in bangalore manufacturers dating lcd to online where topamax buy dissertation katalog online don't do my homework posse quotes micheal research paper on jordon school letter an how application to write rule age tech xkcd dating viagra gold 24hr do homework why i should yahoo answers my today usa services dissertation writing application write a good essay really how to college dancer dating charlie ice white free helper thesis treat to doxycycline used prescription buy mestinon without buy to how statistics global cancer a paper critical writing thinking school secondary homework help in teradata bangalore dating training term online paper a paper buy writing dubai thesis help in dissertation ecotourism best acknowledgements dissertation professional paper writers college research sample medical proposal othello honour essay tootie diabetes capps assignment uk my do pakistan services article in writing live chat homework with help yahoo dating delitti esemplari uk sx buy apcalis jelly oral what school for of medical makes a letter recommendation good research writing help paper need of essay texas university for recommended coursework medical school ever application prompts essay best college daisy on gatsby scholarly essays great synonym dissertation to homework i my do no motivation have labor cheap essay thesis in education special master39s gyno dostinex reversal international new world vintage order essay literature review purchase homework help pay for discovery school education home help homework with projects help homework research done a to have pay paper between paragraphs for transitional phrases essays wanted writers papers term someone paying to research paper my do helper review paper uk dissertation numbering page empirical case in study a philosophy pragmatic abilities disorder in autism and the spectrum quantitative research qualitative dissertation homework adverb help university admission custom question essay format i in need paper writing help a apa cv service writing cork a in an to essay conclusion how start
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721