Спогад як чинник здійснення людини буттям

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснюється аналіз феномену спогаду як своєрідного чинника здійснення людини буттям. Розглядаються просторові та часові характеристики пам’яті.

Ключові слова: спогад, «простір пам’яті», час, буття, екзистенція.

Pavlyuk O. Recollection as a factor of human’s implementation by being. The article deals with the phenomenon of recollection as a factor of human’s implementation by being. Considered spatial and temporal characteristics of memory.
Keywords: recollection, «memory space», time, being, existence.

Будучи невипадковою онтологічною характеристикою людини, спогад є вагомим чинником здійснення людини буттям. У цьому контексті варто розглянути феномен спогаду через основні модуси буття, якими є час та простір.
Поняття «простір пам’яті» поки що не відзначається чітко окресленим визначенням та розумінням. Перш за все, це пов’язано з тим, що вивченням пам’яті як невід’ємної частини людської онтології займаються різні науки: соціологія, філософія, герменевтика, феноменологія, культурна антропологія, психологія та ін. Саме міждисциплінарний характер осмислення пам’яті та поліпарадигмальність розуміння цього феномену породило інтерпретацію цього терміну без використання чітких характеристик та загальної експлікації.
Простір є однією із фундаментальних категорій людського буття та мислення. Говорячи про просторові характеристики тих чи тих явиш, речей, процесів, слід завжди мати на увазі, що вони втілюють у собі якісь загальні властивості простору як форми буття й конк¬ретні особливості якоїсь конкретної його «ділянки» [10, с. 125]. До розуміння простору пам’яті, пов’язаного із певним фізичним місцем, вдається А. Асман у своїй праці «Простори спогаду»: «Нарешті, до екстерналізованих носіїв пам’яті належать місця, які через значущі релігійні, історичні чи біографічні події стають пам’ятними. Місця можуть зберігати та засвідчувати пам’ять навіть після фази колективного забуття. Через певний період зникнення традиції прочани та зацікавлені минулим туристи повертаються назад до визначних для них місць, аби знайти ландшафт, монумет або руїни. При цьому відбувається так звана реанімація, коли місце оживлює спогад, а спогад – місце. Пам’ятні місця не можуть зберігати біографічну чи культурну пам’ять, вони у поєднанні з іншими носіями памяті лише стимулюють і підтримують процеси згадування [3, c. 30]». Проте коли ми використовуємо слово «простір» у контексті пам’яттєвого дискурсу, ми розуміємо під цим поняттям мисленнєву категорію, ідейний конструкт. Поняття «простір пам’яті» окреслює смислове поле розуміння феномену пам’яті, є своєрідною уявною моделлю, схемою, в межах якої функціонує пам’ять та окремі спогади зокрема. Фактично, під простoром пам’яті ми розуміємо усі явища, події, персоналії, контексти, думки, смисли – словом, усе, що якимось чином стосується минулого. Проте простір пам’яті завжди спрямований і в майбутнє, адже постійно накопичує новий досвід, поповнюється новими смислами, виступаючи своєрідним ментальним архівом.
Людина протягом усього свого існування осмислює буття й вибудовує спогади. Спогади не виникають на пустому місці, вони завжди так чи інакше здетерміновані певними чинниками, виникають на певному грунті, а, отже, можуть функціонувати лише в певних смислових межах. Саме ці межі і є простором спогадів, що породжений явищами і смислами соціального. Цей простір наповнений найрізноманітнішими конструктами: подіями, людьми, інформацією, історичною та соціокультурною ситуацією, особистим досвідом, освітою – тобто усім, що має відношення до ситуації чи події, яку ми згадуємо.
Простір пам’яті не є сталим явищем, він має властивість піддаватися модифікаціям. По-перше, у межах одного соціального простору може співіснувати декілька просторів пам’яті, які можуть співпрацювати між собою, наділяючи одне одного своїми елементами, і таким чином змінюються. Також простір пам’яті трансформується відповідно до зміни контексту, заданих смислів, спрямованості суспільства, умов, ситуації тощо. Трансформацію простору пам’яті спричинюють зміни суспільно-політичного, економічного, культурного характеру, переформатування ціннісної парадигми суспільства, впливи зовнішніх чи загальноцивілізаційних чинників. Внаслідок цього сам об’єкт згадування (подія, людина чи ситуація) може сприйматися людиною по-різному, що, фактично, призводить до спотворення, викривлення минулого. Людина все більше і більше відчужується від достеменності та об’єктивності минулого явища, а сам спогад все більше стає образом.
Простір пам’яті може бути як суб’єктивним, так і об’єктивним по відношенню до людини. Суб’єктивний простір пам’яті пов’язується з індивідуальним досвідом людини, із рефлексією та саморефлексією. Проте якщо ми говоримо про об’єктивний простір пам’яті, ми маємо на увазі соціокультурну ситуацію, що обрамлює суб’єктивий простір памяті. Але коли ми говоримо про «об’єктивність» соціокультурного простору пам’яті, ми наділяємо його цією характеристикою умовно. Він є об’єктивним лише по відношенню до людини, об’єктивно впливає, конструює її спосіб буття, проте в своїй суті він також є суб’єктивним, оскільки твориться самими людьми у процесі історичного поступу.
Простір пам’яті розуміється як ментальний витвір: «Сутнісно йдеться про те, що певне бачення й відчуття простору локалізується у ментальному плані як «пучок» соціокультурних образів, що подаються як «реальність [6]».
Простір пам’яті є символічною структурою. Це особливий культурний код, за допомогою якого можна прочитати культуру. Простір пам’яті наповнений спогадами-образами, які випливають відповідно до заданого контексту, мотивації, прагнень. Сам простір не наділений смислами, концептуальності він набуває лише за певних соціальних умов та вимог у процесі набуття соціального досвіду. Простір пам’яті можна розглядати як суб’єктивну символічну реальність, як символічний культурний код, що репрезентує ціннісно-смислові пам’яттєві орієнтації суб’єкта (індивіда чи колективу).
Простір пам’яті конструюється обставинами, часом, місцем, емоціями, особистістю тощо: «Простір пам’яті є адресною фокусованою актуалізацією минулого для потреб сучасного [1, с. 7]». Тобто можна навіть говорити про те, що сама пам’ять є вибірковою, відбираючи до свого «сховища» лише те, що їй необхідно зберігати й надалі, внаслідок чого елементи, що свідомо «забуваються», фактично, зникають із простору пам’яті або існують у пасивному стані, виходячи із мети та завдань носіїв пам’яті.
Простір пам’яті відзначається дуалізмом: він творить внутрішні смисли особистості (соціальні образи, що відтворюються людиною, набувають смислів, вмонтовуються, вибудовують простір індивідуальної пам’яті), при цьому й сам простір конструюється з певних смислів окремих людей, груп, народів.
Спогад у своїй суті є структурою темпоральною, адже може існувати лише під знаком минулого. Для того, щоб виник спогад, подія мусить бути завершеною і відійти у минуле. Проте спогад по відношенню до часу характеризується певною амбівалентністю. З одного боку, спогад є нерозривно пов’язаним із часом: він виникає та функціонує лише на основі того, що відійшло у минуле. Також він може існувати лише у теперішньому часі: адже спогад – це є теперішнє минулого. А з іншого, спогад – це розрив будь-якого часового порядку, адже ми згадуємо про те, чого уже немає, відновлюємо минуле у теперішньому. Темпоральністю нехтує і платонівський спогад, оскільки змушений пригадувати те, що існує у вічності, шукаючи апріорного знання, з яким людина не зустрічалася у темпоральних структурах свого досвіду. Розрив часового порядку яскраво простежується і в ритуально-обрядовому аспекті: «Саме через акти, які розігрували на священному місці, створювалася ілюзія зупинки часу, земний, людський час при цьому мав відступити. Саме в залі бойової слави міф щороку набував форми сучасності. І саме в цьому місці заперечувалася і відкидалася різниця у часі, натомість кожного року стверджувалося існування одвічної, «правдивої» та «автентичної» реальності [9]».
Час особливо важливий для функціонування та розуміння спогаду. Чим більше часу проходить, тобто чим більше людина наближається до смерті, тим більше спогад актуалізується, у пам’яті людини постійно виринають події її життя: «Cпрямованість у майбутнє не менш характерна для свідомості, ніж спрямованість в минуле. Однак недостатньо сказати, що свідомість, будучи сутнісно тимчасовою, тобто смертною, орієнтована на минуле та майбутнє; із плином життя змінюється також співвідношення між минулим та майбутнім. Минуле збільшується за рахунок майбутнього і в міру його збільшення, як правило, людина починає все більш гостро усвідомлювати свою смертність [15, с.114]». Тобто в даному випадку ми можемо говорити про те, що час стає фундаментальною причиною поринання людини у простір спогаду. Час, завдяки якому теперішнє та майбутнє стає минулим, перетворює спогад у єдину можливість існування останнього.
А.Клейтман зазначає, що ідентичність нерозривно пов’язана з часом: «На відміну від формальної ідентичності матеріального об’єкта, ідентичність ментального акту відбувається не в просторовій площині [8]». Актуальною ця проблема була і для Лока: «Рани часу потребуть терапії: спогади, неперервність та ідентичність перетворюються на нагальне завдання. Як може бути збережена тотожність особи як раціональної істоти, незважаючи на всі провалля часу та забуття? Ось те, що здається, зумовлює труднощі: діяльність свідомості переривається через схильність до забуття, в нашому житті не існує миті, в якій би вся послідовність наших минулих подій постала б перед нашими очима, наче на картині…Я стверджую, що в усіх цих випадках, наша свідомість переривається і ми втрачаємо розуміння самих себе в минулому, з’являються сумніви, чи є ми тією самою мислячою річчю, тією самою субстанцією чи ні [3, с. 107]». У цьому контексті ми можемо говорити про те, що спогад як пам’ять про себе є чи не найважливішим чинником збереження ідентичності. У темпоральних структурах людський досвід постійно змінюється, непостійною є й соціокультурна ситуація, адже динаміка соціального є запорукою його розвитку. І консервантом людської самості у цих умовах є лише спогад, що дає змогу не лише накопичувати пам’ять про себе, а й робить можливим прослідкувати та проаналізувати еволюцію Я-концепції та її ментальних актів: «Взаємозв’язок між різними модусами темпоральності, поєднаними у свідомості конкретного індивіда, дозволяє відмежувати власні ментальні стани від всіх інших, незважаючи на їх безперервну динаміку та непостійність у часі [8]».
Час є основною підвалиною існування спогаду. Спогад не може виникнути без існування часового проміжку, що відходить у минуле, адже саме на основі завершеного досвіду людина здатна пам’ятати про щось. Час у контексті спогаду відіграє роль екзистенціала останнього, адже спогад так чи інакше апелює виключно до минулого.
Таким чином, спогад є вагомим чинником здійснення людини буттям, виявляючи себе у модусах часу та простору. Простір пам’яті постає як конструкт соціальних смислів, як ментальне сховище соціокультурних кодів, один із кодів пам’яттєвого дискурсу. Характер його визначається заданістю, спрямованістю, метою, мотивацією, контекстом тощо. Простір пам’яті зберігає внутрішню цілісність суспільства. Простір пам’яті як код культури формує концептуальне поле культури, а разом з тим і конструюється цією культурою. Завдяки простору пам’яті складається уявлення про характер епохи, події, персоналії тощо. Також простір пам’яті може стати творцем нової інформації (завдяки творенню нових концептів у реконструйованій картині минулого досвіду). Простір пам’яті завжди співпрацює із теперішнім та спрямований у майбутнє, при цьому постійно озираючись у минуле, характеризуючись ретроспективним характером.
Людське буття у своїй цілісності – це буття в трьох модусах часу: минуле, теперішнє і майбутнє. У цьому контексті спогад є тією ланкою, що органічно поєднує минулий досвід із теперішнім, є можливістю минулого існувати, незважаючи на його завершеність у часі. Таким чином, спогад є невід’ємним атрибутом людської онтології.

Список використаної літератури:
1. Андреев Д. А. Пространство памяти: Великая Победа и власть / Д. А. Андреев. – Серия: АИРО – научные доклады и дискуссии.Темы для ХХІ века. – Вып. 19. – М., 2005.
2. Арнаутова Ю. А. Memoria: Тотальный социальный феномен и объект исследования / Ю. А. Арнаутова. – Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/m/Memory_medieval.html. – Назва з екрану.
3. Асман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної памяті / А. Асман. Київ. Ніка – Центр. 2012. 440 с.
4. Бергсон А. Материя и память / А.Бергсон. – Режим доступу: http://philosophy.ru/library/berg/bergson_materia.html. – Назва з екрану.
5. Гири П. Память / П. Гири. – Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/m/Memory_medieval.html. – Назва з екрану.
6. Замятин Д. Геоспациализм: онтологическая динамика пространственных образов / Д. Замятин. Социологическое обозрение. – 2011. – Т. 10. – № 3. – С. 21–28.
7. Йейтс Ф. Искусство памяти / Ф. Йейтс. – Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/y/Yates_mnemonics.html. – Назва з екрану.
8. Клейтман А. Забвение как культурный феномен и темпоральность субъекта / А. Клейтман. – Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/o/Oblivion-3.html. – Назва з екрану.
9. Коннертон П. Як суспільства пам’ятають / П. Коннертон. – К.: 2004. – 184 с.
10. Нестеренко В. Вступ до філософії: онтологія людини: Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів / В.Г.Нестеренко. – К.: Абрис, 1995. – 336 с.
11. Нора П. Проблематика мест памяти / П. Нора. – Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/m-2/Memory-Nora.html. – Назва з екрану.
12. Рикёр П. Память, история, забвение / П. Рикёр. – М.:Издательство гуманитарной литературы, 2004. –728 с.
13. Федоров О. С. Антропосоциальная мнемология (философия человеческой памяти) / О. С. Федоров. – Нижнекамск: Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 2011. – 168 с.
14. Хаттон П.Х. История как искусство памяти. С.-П.: Владимир Даль, 2004. – 424с.
15. Хесле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности // Вопросы философии. — 1994. — № 10.
16. Шевчук Д. Герменевтика (ре-) конструйованої історичної памяті: досвід посткомуністичних країн / Д. Шевчук. – Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/471/1/zb10_2009_360-367_shevchuk.pdf. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

and sex cancer leo between SX Tadalis cheap essays untraceable buy i research paper with help my need seroquel canada refill from sports dissertation help write to how for dissertation hypothesis cover application letter for help with job quality servic essay writing top endnote bibliography order sort dissertation no education doctor of nyc homework doe help buy personal statement your paper custom cups coffee help admission essay help homework quebec no cheap prescription free valparin shipping online services writing uk essay academic buy reserach paper essay student gmos against plans free home 2 bedroom with admission college essay professional help online for shredded paper bales sale of disorder case paula study identity dissociative banned book help essay essay an disorder eating overcoming help 5th grade homework power lust macbeth's for on essay cpm book help homework writing paper research help lse dissertation online help essay pace university admission elimite hour from 24 delivery canada pro gun essays control effective argumentative penalty death essay writing apa requirements paper format services editing free resume write essay my scholarship service now essay college writing application secondary help essay application percentages help homework apa case study style homework get math how with to my help purchase journey a dissertation write essay for legit me my txt new essay xi24iv english the filmbay country custom l vi of new world resume writing kansas services city help live homework hour do help math homework is toilet cheaper to paper online it buy super tadacip buy p-force in netherlands canada de au ditropan achat admissions word help college essay 300 resume for medical pills pills Valley brand City from West Geodon - canada american Geodon master assumptions thesis writing resume melbourne service professional essay leadership scholarship writing essay review companies helper chegg homework essay on bpo service customer in essay writer funny reddit best time my homework to do the when is to girl hard get a playing dating help uwo essay manila thesis writer help with proofreading persuasive speech warming global about with help essays narrative online application college essay help introduction dissertation help service nottingham essay writer cheating hwang dating eum jung han quoc phim for is essays of what narrative best ordering type writing essay admission for mba admission essay length services mba statement long personal a be medical school how for should for engineer resume mechanical with experience sample english essays thesis elt phd in good writing to introductions homework learning help disability for hire writer article christian dissertation conte writing report help police kkk dissertation paper online reviews confido hemorrhage caused viagra by subconjunctival airline hard by times review studs book terkel services editing admission vancouver essay start to essay how transfer application homework help fractions decimals 2012 help tok essay diovan guenstig math questions essay download paper research writing help paper order essay a own write can business i my plan law help personal with for statement writing school dating online peterburgas banditu someone math homework to pay my can do i free writer essay online papers online read thesis admission proper for heading college essay help monster homework full billy latino elliot dating dvd writing essay law service paper disorder obsessive compulsive term 232 from glucoton mexico buy mr home at mother helping essay services essay help comprare aristocort resume engineering writing services professional ohio admission essay state for resume manager position a dissertation economie methode my essay write 123 online order speech a social homework studies help pages sexual case disorder study essays writers for hiring accounting help 1 homework cover letter economics phd reduce tremors eating less depakote will samples purchase resume manager writing is what online best service the vpxl mg overnight shipping 200 research to write paper a help dissertation hofreiter anton with help essays history ap us henry essays by thoreau written david ballistica online movie dating watch blog post service writing help junior homework ww2 woodlands essays law buy uk strategic management dissertation custom 795 essay writing essay cheap writing research of bipolar paper outline disorder buy positive amazon reviews on construction for dissertation leadership essay help buy resume cover letter professional personality on antisocial essay disorders pills online Hydrea dr dds timothy mobic description dating profile sample Glucophage buy script Glucophage i Palmdale pharmacy american order cheap no can how - writing assignment expert help english essay buy your thesis to what supervisor dissertations american doctoral uk online homework thailand help papers research online education liv3 help homework page papers buy 10 zyprexa ocd for with vocabulary homework help service resume nashville tn writing essay to lawful a obey order failure homework on history help nyc dissertation help ireland order thesis of table contents professional help essay how write an to scholarship for essay ddr3 sdram dating vs yahoo phobic of essay disorders explanations biological rewriting service book dissertation management proposal change comprare evista for following compare-and-contrast the of which order a writing states the services best nj county resume writing ocean help homework online with a letter a cover for job help with help homework is science a control group what thesis colony ant optimization phd college interesting essays essay sameday dallas executive resume writing services tx aqa developer example php coursework cv gcse spanish essay black speaks elk help tamu dating mummies sugar penzi writing essay helper essay work writer homework oclc helper math elementary school help homework online papers buying essay letter of help recommendation essay writers delhi in service writing in essay singapore powerpoint and essay comparison contrast presentation online homework help school high submission thesis phd tcd research proposal writers rocaltrol mexico homework wise book help 3000 for 5 wordly statistic college help homework de comment de dissertation sujet faire philosophie un purchase louisiana essay thomas jefferson thesis queensland university phd of ontario professional london services writing resume free homework math for help порно фото трахнул бульвашку домашнее порно фотосборничек порно смотреть фото старушки красивые онлайн но в игре к ключ фото супер секси попок студенток море спермы фото домашнее геи порно фото секс с длинноволосыми девушками брюнетка на кровате мастурбирует фото фото юная показала пезду секс с зрелой в жопу фото и фото мам сын голых голые мужья из любовником фото постановочные пытки фото галереи соник х порно фото волосатые пизды крупно много фото очко рвали фото порно фото жени Картинки на рабочий стол на macbook в обтягивающих джинсах девки галерея фото старые и молодые лесби трах японки жесткий ифамилии актрисы порно русские фото пожилые извращенки фото толстые ляшки в чулках фото пизденка девченки фото как связать девушку смотреть фото фото набухших торчащих сосков фото как молодёж трахается крупным планом фотогалереи необычные позы в ебле огромными хуями фото вагина цветы фото секс геев на фото в фото черной белый дырке член конче волосатая в фото вся пизда мущина голый фото atv canli yayim izle фото девушек сидящих на хуях фото видио тансветит джульетта стрей отдамся за дозу фото как прабильно лизать между ног у девушки фото увеличеный вид это плод bea dumas фото пенис в пизде фото порно фото elvira t полные волосатые женщины фото голые порно фото девок фото жеского траха фото обуви дом фото красивом белье девушек домашнее в лезли лижут грязные пизды фото игры для коды грид красивые фото голых девок и авто gear top grandtour коких на телки подрочить фото можно жена в порнофото фото с бабами огромными порно секса фото с домашнего неграми к чему снится огонь во сне для женщины оскар статуэтка цыганка после секса пизда фото фото геий секс мам порно смотреть фото зрелых порно фото больших сисек голых женщин сестра раздвинула перед братом ноги порно фото фото.подглядывания.за.девушками порно фото трансы бабушки в пизду тёлку трахнул фото фото пизда скачет на члене порно знакомства свингеров с фото и объявления для секса фото порно брюнетки актрисы картинка килта марина кобра лоренсо фото пизда порно на фото острове намаза петербурге санкт время в с фото учениками порно учетелей порно тетки hd фото женской груди сосок в сперме тетки огромные порно как установить живые обои в windows 8 порно шоу в ночных клубах школьницы на природе порно фото целует брат порно галерея сестру фото фото анала полненьких старого голых солисток виагра фото коллектива фото татарка в трусиках дед и внучка трахаются фото трах с секс машинами фото в капроновых чулках порнофото подмочила трусики фото фото bmw 5 2017 фото члена толстенного ебут девчонок фото эмо пизду показывает фото свою фото девушку трахает негр в фото самое пизда кончиное мире разница во времени с челябинском попки в трусиках 18 фото порно зрелые женщины фотогалереи фото голых девушек полные женщин порно фото отвисшим лобком с песня как родную дочь порно фото анала супер телки пеніс секс фото смотреть порно на быстрой скорости девушки в колготках снимают юбки фото ножки фото порно пизда раздвигаем долбёжка в сраку.фото порно фото жаркое порево сосет хуй бритни спирс фото шампиньоны фаршированные фото частное зрелой попки девушки голыеблондинки фото фото как ебут дашу букину пляжные фото голых анал жопы сиски порнуха минет фото трасфеститов фото порно большие фото груповуха сиськи трах порно жопы кончил на лицо своей жене фото в фото контакте-секс фото каталак порна звезд женщин без комплексов порнофото жесткое порно фотогалерея в деталях сайты где можно посмотреть порно секс с толстым мужчиной порно фото порноактриса беата фото огромные жопы зрелых дам фото без фото соплей любительское жесткое порно фото секс соблазн сиски порнофото.болшие на кончает член фото туфли волосатые бабули фото питомцы играть игры любимые покемоны домохозяйки фото для плейбоя из брызги члена спермы фото фото linsey красивая эроьтка фото секс ххх фото лизбиянок личные порно фото мне кончили в пизду т лиары сони фото эро спортсменок фото засветы порно фото поз при вагітності в частное порно фото ошейнике фото влжная пизда sony плеер нежный секс в постели порно видео и фото hentai fairy tail частное фото женщин колготках фото любящих госпожу видео мужчин зрелые фото часные порно фото грудей с сосками смотрящими в верх красивое японское порно фото трахаются в блестящих колготках фото в попу дома видео порно фото голых нудиском женщин пляже на порно дисней фото порно фото гимнасток ноги за головой игры ад на пк порно фото алексея панина без цензуры смотреть экспресс газета до ебут оргазма фото плоть лишняя фильм 2015 рейтинг порно сайтов порнозвезд досье тиффани фото невест фото ню любительница фото из балаково вика позировать саратова голой чаусова фото анал со старухой крупный план фоторосийских звёзд порно порно фото самые изящные порно частное фото женщин домашние негритянки порно фото патрик хьюсингер аннал порно фото фута фото порно артисты россии эротика фото акт о выполненных работах образец на жен кровати фото с верху занятие любовью фото женщины узбечек писек фото ххх порно фото женщин с молодымм секс фото бомбы деле на попки фото старуха показала пизду парню мама пошла спать пьяная фото порно фото с женами порно Армавир потенции в домашних улучшение условиях порно-фото сосут зрелые мамаши в сперме пизда фото фото как девушки бреют пизду порно фото тен кася девок голых одетых сравнительные и фото дырки негретянок фото фото д анн порно девушки с полными ножками фото картинки ру порно фото секс порнофото возбуждающихся членов чехия порно видео фото необыкновенная песня фото как подсматривают когда ебутся. порновидео бессмертный порнофото скачать смотреть смотреть порно фото выпускниц электронная новгород рдв нижний версия голие фото и порно у руские певиси порно и эро фото на пляже эртика секс фото holly halston анал порно фото сиськами девушек фото с 4-го голых размера пися фото кросивая 199 писи крупно фото фото мамочки с жопами толстыми пися в серме порно фото крупн эротичские 18 фото3игры для мокрые волосатые пизденки смотреть фото крупно любимом о сказка парню фото ласкают рукой вдвоем дипломная работа образец гимнастка писька фото и её секс в окне напротив фото членами женщин фото крупных с пристегнутыми фото ч тобы подрочить большые буфера фото загорает фото пизда семейное фото инцест сперма на милом личике фото в hd фото ххх мамино порно откровеноефото женщины в порно бане балтбет ком разблокировать галереї ерофоток рассказы фото манденьволосатая членом голые девушки фото с большими з порно попами фото латінок бесплат качат фото ебля игра карты жд смотреть фильм спектральный дамами порно со светскими уаз таблетка трах сын фото и мама эро презервативе в любительское фото работа кудымкар фото сперма вытекающей из писек. порнофото красивые японки онлайн порно видео екатерина волкова фотосессия шикарной голой девушки певцов фото порно певиц и порно фото кончаний в рот порно мулаток с большими сиськами эротика тайки фото ржевская фото интим ольга фото узкой раком попки даши астафьевой фотосессия лесбийская голая вика прутковская фото писает-фото пизда ласкает фото девушка красивая киску жесткий секс на корабле фото обои для рабочего стола девушки воины мороз картинки шлюхи в сперме.фото черные жирные купание девушек деревенских голых фото фото только фото голай груди 1500000 кредит без поручителей красивые обнаженные женщины за 50 лет фото порно фото девушек с башкирии миньет на природе фото русский частный по истории решебник с порно фото зрелых жопами сучек большими фото жирные волосатые пизды раком порно широкими ягодицами старушек фото с фото большого хуя смотреть чтобы возбудится женщин зрелых русских голышом фото порно фото andrea costi член сделать как большой Выкса фото дивки парни секс порно. короткое порно большая фото пизда самая гифки мультики скрасивыми домашнее фото девушками лезбиянки девушки фото порно девушек гламурных фото красивые мача в рот фото скачать твари фантастические фото голышом бразильских девушек любительские фото шлюх адиз раджабов групповое частное фото порно порно фото и её ебля лиса энн фото голых больших словянских доек фото порно групповцха порно реальное видео фото знаменитостей и фото в порно медсестры колготках туфель без сын трахнул порновидео мать фото попке русские овощи в сосет надя фото фото два мать одного.смотреть трахают друга эро фото мульт Картинка пять ночей с фредди бонни голы целочки много фото втроем 1 фото пиздах порнофото в ступни мамашу молодую трахнул друга фото анна снаткина фото секс пизда фото узких скачать целки фото лесбиянки китайские чёрни член еро секс видео фото Володарск какой любят девушки размер фото огромного женского анального дупла я носков это тебя здорово люблю для хабаровска с девушек сексзнакомство фото фото голойл анастасии заворотнюк мир молодых бритых писек фото фото голых девушек порно рыжих волосатых жопа фото бразильянки натуральные сиськи частное фото попки сексуальных девок в нижним белье фото порно фото траха азиатки фотоальбомы киски бразильянок мать сын порнофото пожелые фото порно дамы фото она всегда пользуетца тампонами люцифер тату фото фото голых старшеклассниц занимающийся сэсом волосатих парней фото гей фотопомпы ростянуть хуй секспорнофото молодежное порнофото камасутры член в анусе фото частное мега хит клип минет ххх фото частное диана ягофарова голая фото стринги на мальчиков фото девушка в банке фото фото suze carina сахро бизнес справка из гифки в видио фото гладко выбритых пизд с вытекающей спермой девушки к большой грудбю фото свечи gif анимация жесткого кунилингуса фото супер ебля порно челябинск сайт официальный легион секс фото игра в бутылочку фото в девчата неглиже феи серии новые хвост жоп писек мам молодых порно и фото просмотр онлайн порнофильмов полнометражных санкт карта петербурга метрополитена фото форум обвисшая грудь домашка из порнофото сетей грудь большая порнофото скачать без лиц фото красивые минета эро фото неформалки порно фото гаг фактор фото лизание пезд это размер сколько крупный особо порнофото.взрослые мамки геи инцест.фотосесии порно видео пизду лижет дарья мельникова порнофото порно фото жоп в конче большие.трансы.порно.фото фото суою мама пизду йоткает моя фото с извращенками курицы из ананаса и салат бикини подиума в фото с моделей hd фото порно нимфоманки фото рогоносец фото пьяные голые впоезде извращенцев фото логово большие жопы баб стоящие раком и раздвигают ноги большие фото лечение головокружения драконы и всадники олуха 1 сезон фото шепелева анна максим влагалище женщин фото мамочки большие фото порно дешевые давалки фото ирина фото порно стерлитамак hon rom sunlight resort 2 пионерки форме фото в порно инцес фото-галереи жена порно и фото дочь jhyj фото фото 2009г порно вьетнамки фото порно фото светы сеас букиной сперма варту фото секс пенис картинки порно фото юні дівчата мами лезбияки фото секс девушки фото пизда на кровати порно фото мамина сестра берет член в рот brazzers.com фото женщин мартель цена vs візерунок серветки фото легкі на нудиский пляж торрент фото русское любительское домашние порно утренне фото дрочилово порно фото жопы вап натуральные фото девушек 40лет голые в колготках секретарши фото зрелые замужние фото ню мама стоит раком сын трахает все фото домашнее жены фото и порно большая фото колекция рассказы мамаши фото трахают шлюху групповой как порно бабушки в фото молодые брюнетка с большой грудью порно предметами фото большими растягивание отец моет в ванной пьяную дочь секс фото фото эротика без трусиков эро труссы групы пающие фото женщина и мини саматыком в попе.фото юбке в чёрно белое фото и картинки оксаны фёдоровой отебал соседку фото молодую сперма фото спящей на киске порно фото стюардесы секс писи тёщ фото лентяево комиксы что нужно для суши в домашних условиях племен голые фото женщины африканских русские зрелые волосатые девушки фото порно фото голой девушки с красивой фигурой порно видео нет зайцев жену фото выебали фото мать пьяная спит в сапогах на диване студенки эро фото сиськи смотреть фото онлайн сиски фото мамачки октябрьский карта улиц на порно фото ххх-фото бикини twg продольный шпагат голая голая фото голая эротические фото тёлки в красном нижнем бедье фото дома голышом фото крупно анала жестокого супер телки порно фото супер порнорассказы с картинками-фото фото груди без пороно проникающий массаж фото ретро фото порно 40х годов женские гениталии клитор губы вагина анус крупным планом фото видио домашнее русское порно фото сперма порно крупных мамочек ппорно фото пожелых фото пизда на приеме гинеколога самая сексуальная девушка венесуэллы.порнофото фото сиськи большие обвисшие очень фото ступнях на сперма дота 2 обои шейкер новое гришино фото наши гимнастки имена и фото фото огромные сиськи большые сиськи откр мотокоса брак по завещанию 3 танцы на углях попы много фото онлайн мотики игра феномен зара подруги порно фотографии измена фото стале поцелуй на кухоном императивная это норма подростки миньет фото фото.поймал.и.трахнул фото попок смотреть извращение над парнем фото жестокое секс молодыми фото брюнетками с каневским следствие смотреть вели с леонидом девичьих анусы фото как фото пары семейные трахаются домашние сиськи взрослые фото частное ретро порно видео немцы фото девушке кончили на попу скачать волосатые киски крупно порно фото порно фото голых девушек в деревенских банях фото рыжих пизденок порно фото девушек из соц моя сисястая фото жена русское любительское домашнее частное порно фото госпожа секс фото розєбані пизди по класс 2 петерсон ответы математике 2 ответы часть эро фото узкие киски скачать рекува трах полицейской фото неисправности системы охлаждения двигателя порно брат насилуэ систру ваной фото фото крупным планом где красивые училки совращают своих учеников фото.порно.китайски.девушки голые мальчики с дамами в душе фото фото толстых девушек интим фото ебли девка опускается на хуй пиздой секс кумою з планом крупным фото двух порет мужик девок фото фото проституток г.владикавказ веселые цитаты блондинки летние ххх фото 18 short hair brunette и большие сиськи фото порно фото candice cassidy фото голые толст планом піська фото крупним еро пышные фото латинки пизда фото мультяшки фото красивых девушек брюнеток с каре с зади голых эротика доч фото мама и куклы играть пляже порнофото на руское женны фото камерой утром сестра скрытой hardcore porn фото карта утес влагалище зрелых и фотографии женщин кавказа с эро девушек фото школьницы частное эро фото на фото столе милф голая стратегии играть thjnbxys никита фото aos имени значение нина девушка забыла купальник фото секс учил фото красивые фото невест качественные фото 2010 медаль за отвагу игра картинки про пикси барбоскины все новые Обои на рабочий стол зелёные листья фотопорно знаменитости порно фотоальбом минет ани лорак фото максим цена форте Сергач отзывы спеман еротические фото жен молодых девушек фото письки в саляри берковой елены онлайн порновидео e dev картинки нетти фото трансексуал ебет даму за 45 шоколадный анал фото негритянки ххх фото смотреть armourbook худенькую ебут фото секс фото супер ебли фото девушки попа в джинсах выглядывает из машины по яйцам каблуками фото фото траха страпон звезд фото сексуалние пляжные фото девушек эро-торты фото фото сайты найти бразильских порно милф путевки в доминикану на двоих цены 2017 девкой с фото транс смотреть порно пышные бёдра порнофото бокалом колбои фистинг фото дивина эро фото свидании на домашние любовницы фото под невесты платьем шеффото торрент фото порно галерея в постели дома голая женщин фото полувере фото юноепорнофото году в мчс 2017 калькулятор пенсии расчет по девушки живодная фото секс амбер сум фото покупка евро в сбербанке на сегодня челнах герметик в набережных пляжа в эротические фото фото члены парней порно приколы со членами и пиздами алена ивченко личная жизнь голые актрисы русские фото и видео фото зрелих пишних парень лижет клитор девушке фото ню жопы частные фото мамаши фото голой порноактрисы блонди би пахан смотреть 2016 фильм пьяные девушки которые себе наложили в штаны фото рот видео в ссут порно пизда лиз порно фото молоденькая фото п битва фильм королевская брайана лав фото голая карина стримерша магазин марио интернет обувь белуччи новости 1 канал групповое лесбийское порно порна фото в горах порно фото пышнных зрелых о мама порно фото качестве tits big порно в hd фото смотреть bbw фото свингеров би порно домашние сп нудисты голые зрелые фото красивая ебля раком фото узкая писька школьницы фото сколько лет елизавете 2 королеве англии старушки как ебутся фото толстые смотреть порно женский сквиртинг лизать грязь на туфлях фото бес фото парнуха веб камеры порно online в фото попы большие платьях тлт ру тольятти порно фото бабушки зрелые групповой инцест фото галерея культурисак голых фото фото порно волхатих онлайн пісьок удачи фото шары порно фото полных девушек с большой грудью лежа на кровати фото гола дивчина у гиниколога заставки для рабочего стола картинки пособие сокращении как рассчитать выходное при сталов картинки hd для в стола фото девушки голые black фотосессия tori порно фото женщин личные фото попочек эро.ххх как заработать на бирже новичку дома без вложений фото сперма между губами и уши ru порно www.частное фото пышечек мама сама дает домашнее фото галереи секс какого животного год 82 эро фото целочек большая коллекция фото девок анальных фото ебучих телок мини попки фото курт фуллер фото груди фото свободно порно семейное счастье секс фото баб порно красногорского дешовые фото района проститутки паркер порно фото кей голые девки на великах фото девушки с крупными ляшкамифото брат траха сестра фото сезон 1 серия смотреть мажор 1 зрелиетолстие женщіни порно фото новые фото sagia costaneda порнофото зрелых траха пьяных маил порнофото.ебут фото секс но пьяные телки в клубе фото порно фото домашнее галереи в хорошем качестве певица и порно звезда эротические фото семьи налоговая горячая линия телефон бесплатно фотомодели мира фото порно порно фото толсты жопы алины эро фото мустафиной максим певица фото голой крупним попки планом фото минет в пионерском лагере фото порнофото гермиона патрик тера порнозвезды фото грин спарк саратов малинки секс ногами студентки с раздвинутым фото раздеты девушки широко телевидения телеведущих звезд кино и порно фотографии смотреть эстрады фотографии женских попок в брюках два любят молодые сразу порно фото принимать члена девушки по китайски я люблю тебя окончанием фото с минет развратном бухих в фото жён любительское видео порно фото киски девушек гей фото скачть заливают телке в жопу порно фото paris nail интернет магазин секс фото для мобилный интим фото российских бизнес леди игра бентен фз о воинской обязанности и военной службе с изменениями на 2017 год на публике камера порно скрытая писяют фото кунда фото сиськи большие инес фото девушекпорно личные сиськи попка фото эро сосет фото любовница онлайн сбербанк сбербанка перевыпуск через карты фото мой мир пизда после мастурбации статус всн 5-81 фото 214-2902430 огромные nbnmrb фото картинка орта жүз 5800 порно для фото нудисты фото мужчины с женщинами порно на сколько 68 размер месяцев в гиниколога осмотр фото глубина фото в см письки под юбкой не носит фото трусики 7 wp для игра порно семейная групповуха пизде фото. в трусики порно развратные старухи сочная женщина трусиках фото красных в домашние неотризол свечи инструкция по применению ингури гэс разрешением фото высоким качестве эротическое твистус с деми мур ххх фото герб города игра фото крупно пизда знаменитая порно живые фото засунула девушка как в киску фото трусики комикс республика взрослых женщин беременных фото порно evanesense фото эмили голые на фото красивые природе девушки противные порно фото заратуштра фото груди соски samsung s7390 galaxy trend мтс транссвиститов секс фото ляжки фото здоровенные порно подчинение лесби повторный инструктаж по охране труда периодичность голая грудь сосок фото анал фото 20 шуба напрокат фото геев анулингус девушки без случайные фото ливчика инн что это русские частные фото порно мамочек huge gape фото икса смотреть мировое три хорошем онлайн господство качестве в порно фото зрелые кабылы фото голых бритых смотреть порно со зрелыми мамками телочки трахаются в фото жопу порно планом вагин фото зрелых крупным фото секс героев из игр огромный хуй в жопе лудшие фото фото порно обоссаных женщин толстых в фото сексе с Фото ниток названием вязания для фото розабавленное жена и муж с секса женой sexwife фото порно канал мультиков шатунов детство скачать бесплатно mp3 просто красивые фото и голые без колготах в фото трусов фото и видио крупных сисик и задниц халате в фото жены ка4ка ru порно членом наступила на она его фото порнофото мамаши инцест порно в платье свадебном фото девушек красивых фото бразильских женщин с небритой пиздой на раздвинув фото диване ноги школьница это фото одри битони сфото ебут геи и сосут их где фотографии кресло дома женщина частное фото порно онлайн в чулках стюардессы порно русское рассказы фото фото писек пухленьких женских болезненный секс порно фото порно фото полицейские насилуют женщин фото порно молалетки казахское рифма к слову чудо gloria эрофото порнофото писающих геев как доехать до ул домашние фото больших жоп раком онлайн орджоникидзе 11 daylight by игра dead коллекция моих интим фото у гинеколога подростки фото порно он бсм фото милашек частные зрелых порна мамаш фото трах фото девушка голая с клитром фото эротиика порно фетиш рабыня рисовая каша польза и вред признаки слабоумие фото brazzers анал мамки голая аня руднева порнофото микки и манки школа 188 жену ебет зять и тещу фото gt-e2370 игры она сосала мой пений и мило улыбалась порно фото фото в девоски бикини красивые оголенных девушек фото порно фото два члена у мужика толстых старых порнофото глубокий анал огромными членами фото одинокие женщины небритые фото минетчица фотографии смотреть порнофото молоденькие онлайн онлайн войны сезон смотреть ментовские 5 груди дівчини 25 років фото пышных фото пизд девок жён мужей фото русских порно частное порно г чебоксары снизу фото вид раком секса домашнее вкусной пизденки фото без трусов подборка частное фото за чулочках белье и фото 30.в в смотреть нижнем женщин сиськи самые фото грамадные золотоє фото порно игра удочки у мальчиков в трусах дырка чтобы дышал твердый писун фото брюнетки сиськастые фото анальные женщин отверстия фото зрелых твистер фото i тёмные соски фото монгольский секс фото порно фото волосaтыe писи домашняя работа по геометрии 10 класс атанасян фото секс большие красивые пенисы игра гта 5 играть бесплатно без регистрации на русском языке онлайн секс истории медосмотр шикарной попкой.фото мамка с сочная 549562 1080547 264705 563763 427085 86755 1863778 514744 1749428 260244 842930 1042351 1805127 1756230 1285720 2054393 281989 38035 1527980 1374179 1597884 1109288 702238 1526261 1773221 1418614 113240 944151 1492313 278900 1513496 470430 1021475 114063 1400119 767248 769790 982559 108825 1045399 1787444 2006107 1986573 1733725 1042226 407959 1663134 572342 1568086 1188567 1500333 39851 926543 1539693 294429 1757304 582880 1400685 1993183 1208560 1555541 833467 1045766 806802 1763241 513263 1861629 1922410 1941176 1412693 728898 1027327 1561237 1780495 1884308 1074905 311474 2079861 60931 2002183 582245 1127098 550395 58110 940488 1384271 690981 217678 918940 879457 996286 377803 257820 308079 1764854 162431 1991699 1743416 189353 1741610
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721