Спогад як чинник здійснення людини буттям

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснюється аналіз феномену спогаду як своєрідного чинника здійснення людини буттям. Розглядаються просторові та часові характеристики пам’яті.

Ключові слова: спогад, «простір пам’яті», час, буття, екзистенція.

Pavlyuk O. Recollection as a factor of human’s implementation by being. The article deals with the phenomenon of recollection as a factor of human’s implementation by being. Considered spatial and temporal characteristics of memory.
Keywords: recollection, «memory space», time, being, existence.

Будучи невипадковою онтологічною характеристикою людини, спогад є вагомим чинником здійснення людини буттям. У цьому контексті варто розглянути феномен спогаду через основні модуси буття, якими є час та простір.
Поняття «простір пам’яті» поки що не відзначається чітко окресленим визначенням та розумінням. Перш за все, це пов’язано з тим, що вивченням пам’яті як невід’ємної частини людської онтології займаються різні науки: соціологія, філософія, герменевтика, феноменологія, культурна антропологія, психологія та ін. Саме міждисциплінарний характер осмислення пам’яті та поліпарадигмальність розуміння цього феномену породило інтерпретацію цього терміну без використання чітких характеристик та загальної експлікації.
Простір є однією із фундаментальних категорій людського буття та мислення. Говорячи про просторові характеристики тих чи тих явиш, речей, процесів, слід завжди мати на увазі, що вони втілюють у собі якісь загальні властивості простору як форми буття й конк¬ретні особливості якоїсь конкретної його «ділянки» [10, с. 125]. До розуміння простору пам’яті, пов’язаного із певним фізичним місцем, вдається А. Асман у своїй праці «Простори спогаду»: «Нарешті, до екстерналізованих носіїв пам’яті належать місця, які через значущі релігійні, історичні чи біографічні події стають пам’ятними. Місця можуть зберігати та засвідчувати пам’ять навіть після фази колективного забуття. Через певний період зникнення традиції прочани та зацікавлені минулим туристи повертаються назад до визначних для них місць, аби знайти ландшафт, монумет або руїни. При цьому відбувається так звана реанімація, коли місце оживлює спогад, а спогад – місце. Пам’ятні місця не можуть зберігати біографічну чи культурну пам’ять, вони у поєднанні з іншими носіями памяті лише стимулюють і підтримують процеси згадування [3, c. 30]». Проте коли ми використовуємо слово «простір» у контексті пам’яттєвого дискурсу, ми розуміємо під цим поняттям мисленнєву категорію, ідейний конструкт. Поняття «простір пам’яті» окреслює смислове поле розуміння феномену пам’яті, є своєрідною уявною моделлю, схемою, в межах якої функціонує пам’ять та окремі спогади зокрема. Фактично, під простoром пам’яті ми розуміємо усі явища, події, персоналії, контексти, думки, смисли – словом, усе, що якимось чином стосується минулого. Проте простір пам’яті завжди спрямований і в майбутнє, адже постійно накопичує новий досвід, поповнюється новими смислами, виступаючи своєрідним ментальним архівом.
Людина протягом усього свого існування осмислює буття й вибудовує спогади. Спогади не виникають на пустому місці, вони завжди так чи інакше здетерміновані певними чинниками, виникають на певному грунті, а, отже, можуть функціонувати лише в певних смислових межах. Саме ці межі і є простором спогадів, що породжений явищами і смислами соціального. Цей простір наповнений найрізноманітнішими конструктами: подіями, людьми, інформацією, історичною та соціокультурною ситуацією, особистим досвідом, освітою – тобто усім, що має відношення до ситуації чи події, яку ми згадуємо.
Простір пам’яті не є сталим явищем, він має властивість піддаватися модифікаціям. По-перше, у межах одного соціального простору може співіснувати декілька просторів пам’яті, які можуть співпрацювати між собою, наділяючи одне одного своїми елементами, і таким чином змінюються. Також простір пам’яті трансформується відповідно до зміни контексту, заданих смислів, спрямованості суспільства, умов, ситуації тощо. Трансформацію простору пам’яті спричинюють зміни суспільно-політичного, економічного, культурного характеру, переформатування ціннісної парадигми суспільства, впливи зовнішніх чи загальноцивілізаційних чинників. Внаслідок цього сам об’єкт згадування (подія, людина чи ситуація) може сприйматися людиною по-різному, що, фактично, призводить до спотворення, викривлення минулого. Людина все більше і більше відчужується від достеменності та об’єктивності минулого явища, а сам спогад все більше стає образом.
Простір пам’яті може бути як суб’єктивним, так і об’єктивним по відношенню до людини. Суб’єктивний простір пам’яті пов’язується з індивідуальним досвідом людини, із рефлексією та саморефлексією. Проте якщо ми говоримо про об’єктивний простір пам’яті, ми маємо на увазі соціокультурну ситуацію, що обрамлює суб’єктивий простір памяті. Але коли ми говоримо про «об’єктивність» соціокультурного простору пам’яті, ми наділяємо його цією характеристикою умовно. Він є об’єктивним лише по відношенню до людини, об’єктивно впливає, конструює її спосіб буття, проте в своїй суті він також є суб’єктивним, оскільки твориться самими людьми у процесі історичного поступу.
Простір пам’яті розуміється як ментальний витвір: «Сутнісно йдеться про те, що певне бачення й відчуття простору локалізується у ментальному плані як «пучок» соціокультурних образів, що подаються як «реальність [6]».
Простір пам’яті є символічною структурою. Це особливий культурний код, за допомогою якого можна прочитати культуру. Простір пам’яті наповнений спогадами-образами, які випливають відповідно до заданого контексту, мотивації, прагнень. Сам простір не наділений смислами, концептуальності він набуває лише за певних соціальних умов та вимог у процесі набуття соціального досвіду. Простір пам’яті можна розглядати як суб’єктивну символічну реальність, як символічний культурний код, що репрезентує ціннісно-смислові пам’яттєві орієнтації суб’єкта (індивіда чи колективу).
Простір пам’яті конструюється обставинами, часом, місцем, емоціями, особистістю тощо: «Простір пам’яті є адресною фокусованою актуалізацією минулого для потреб сучасного [1, с. 7]». Тобто можна навіть говорити про те, що сама пам’ять є вибірковою, відбираючи до свого «сховища» лише те, що їй необхідно зберігати й надалі, внаслідок чого елементи, що свідомо «забуваються», фактично, зникають із простору пам’яті або існують у пасивному стані, виходячи із мети та завдань носіїв пам’яті.
Простір пам’яті відзначається дуалізмом: він творить внутрішні смисли особистості (соціальні образи, що відтворюються людиною, набувають смислів, вмонтовуються, вибудовують простір індивідуальної пам’яті), при цьому й сам простір конструюється з певних смислів окремих людей, груп, народів.
Спогад у своїй суті є структурою темпоральною, адже може існувати лише під знаком минулого. Для того, щоб виник спогад, подія мусить бути завершеною і відійти у минуле. Проте спогад по відношенню до часу характеризується певною амбівалентністю. З одного боку, спогад є нерозривно пов’язаним із часом: він виникає та функціонує лише на основі того, що відійшло у минуле. Також він може існувати лише у теперішньому часі: адже спогад – це є теперішнє минулого. А з іншого, спогад – це розрив будь-якого часового порядку, адже ми згадуємо про те, чого уже немає, відновлюємо минуле у теперішньому. Темпоральністю нехтує і платонівський спогад, оскільки змушений пригадувати те, що існує у вічності, шукаючи апріорного знання, з яким людина не зустрічалася у темпоральних структурах свого досвіду. Розрив часового порядку яскраво простежується і в ритуально-обрядовому аспекті: «Саме через акти, які розігрували на священному місці, створювалася ілюзія зупинки часу, земний, людський час при цьому мав відступити. Саме в залі бойової слави міф щороку набував форми сучасності. І саме в цьому місці заперечувалася і відкидалася різниця у часі, натомість кожного року стверджувалося існування одвічної, «правдивої» та «автентичної» реальності [9]».
Час особливо важливий для функціонування та розуміння спогаду. Чим більше часу проходить, тобто чим більше людина наближається до смерті, тим більше спогад актуалізується, у пам’яті людини постійно виринають події її життя: «Cпрямованість у майбутнє не менш характерна для свідомості, ніж спрямованість в минуле. Однак недостатньо сказати, що свідомість, будучи сутнісно тимчасовою, тобто смертною, орієнтована на минуле та майбутнє; із плином життя змінюється також співвідношення між минулим та майбутнім. Минуле збільшується за рахунок майбутнього і в міру його збільшення, як правило, людина починає все більш гостро усвідомлювати свою смертність [15, с.114]». Тобто в даному випадку ми можемо говорити про те, що час стає фундаментальною причиною поринання людини у простір спогаду. Час, завдяки якому теперішнє та майбутнє стає минулим, перетворює спогад у єдину можливість існування останнього.
А.Клейтман зазначає, що ідентичність нерозривно пов’язана з часом: «На відміну від формальної ідентичності матеріального об’єкта, ідентичність ментального акту відбувається не в просторовій площині [8]». Актуальною ця проблема була і для Лока: «Рани часу потребуть терапії: спогади, неперервність та ідентичність перетворюються на нагальне завдання. Як може бути збережена тотожність особи як раціональної істоти, незважаючи на всі провалля часу та забуття? Ось те, що здається, зумовлює труднощі: діяльність свідомості переривається через схильність до забуття, в нашому житті не існує миті, в якій би вся послідовність наших минулих подій постала б перед нашими очима, наче на картині…Я стверджую, що в усіх цих випадках, наша свідомість переривається і ми втрачаємо розуміння самих себе в минулому, з’являються сумніви, чи є ми тією самою мислячою річчю, тією самою субстанцією чи ні [3, с. 107]». У цьому контексті ми можемо говорити про те, що спогад як пам’ять про себе є чи не найважливішим чинником збереження ідентичності. У темпоральних структурах людський досвід постійно змінюється, непостійною є й соціокультурна ситуація, адже динаміка соціального є запорукою його розвитку. І консервантом людської самості у цих умовах є лише спогад, що дає змогу не лише накопичувати пам’ять про себе, а й робить можливим прослідкувати та проаналізувати еволюцію Я-концепції та її ментальних актів: «Взаємозв’язок між різними модусами темпоральності, поєднаними у свідомості конкретного індивіда, дозволяє відмежувати власні ментальні стани від всіх інших, незважаючи на їх безперервну динаміку та непостійність у часі [8]».
Час є основною підвалиною існування спогаду. Спогад не може виникнути без існування часового проміжку, що відходить у минуле, адже саме на основі завершеного досвіду людина здатна пам’ятати про щось. Час у контексті спогаду відіграє роль екзистенціала останнього, адже спогад так чи інакше апелює виключно до минулого.
Таким чином, спогад є вагомим чинником здійснення людини буттям, виявляючи себе у модусах часу та простору. Простір пам’яті постає як конструкт соціальних смислів, як ментальне сховище соціокультурних кодів, один із кодів пам’яттєвого дискурсу. Характер його визначається заданістю, спрямованістю, метою, мотивацією, контекстом тощо. Простір пам’яті зберігає внутрішню цілісність суспільства. Простір пам’яті як код культури формує концептуальне поле культури, а разом з тим і конструюється цією культурою. Завдяки простору пам’яті складається уявлення про характер епохи, події, персоналії тощо. Також простір пам’яті може стати творцем нової інформації (завдяки творенню нових концептів у реконструйованій картині минулого досвіду). Простір пам’яті завжди співпрацює із теперішнім та спрямований у майбутнє, при цьому постійно озираючись у минуле, характеризуючись ретроспективним характером.
Людське буття у своїй цілісності – це буття в трьох модусах часу: минуле, теперішнє і майбутнє. У цьому контексті спогад є тією ланкою, що органічно поєднує минулий досвід із теперішнім, є можливістю минулого існувати, незважаючи на його завершеність у часі. Таким чином, спогад є невід’ємним атрибутом людської онтології.

Список використаної літератури:
1. Андреев Д. А. Пространство памяти: Великая Победа и власть / Д. А. Андреев. – Серия: АИРО – научные доклады и дискуссии.Темы для ХХІ века. – Вып. 19. – М., 2005.
2. Арнаутова Ю. А. Memoria: Тотальный социальный феномен и объект исследования / Ю. А. Арнаутова. – Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/m/Memory_medieval.html. – Назва з екрану.
3. Асман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної памяті / А. Асман. Київ. Ніка – Центр. 2012. 440 с.
4. Бергсон А. Материя и память / А.Бергсон. – Режим доступу: http://philosophy.ru/library/berg/bergson_materia.html. – Назва з екрану.
5. Гири П. Память / П. Гири. – Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/m/Memory_medieval.html. – Назва з екрану.
6. Замятин Д. Геоспациализм: онтологическая динамика пространственных образов / Д. Замятин. Социологическое обозрение. – 2011. – Т. 10. – № 3. – С. 21–28.
7. Йейтс Ф. Искусство памяти / Ф. Йейтс. – Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/y/Yates_mnemonics.html. – Назва з екрану.
8. Клейтман А. Забвение как культурный феномен и темпоральность субъекта / А. Клейтман. – Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/o/Oblivion-3.html. – Назва з екрану.
9. Коннертон П. Як суспільства пам’ятають / П. Коннертон. – К.: 2004. – 184 с.
10. Нестеренко В. Вступ до філософії: онтологія людини: Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів / В.Г.Нестеренко. – К.: Абрис, 1995. – 336 с.
11. Нора П. Проблематика мест памяти / П. Нора. – Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/m-2/Memory-Nora.html. – Назва з екрану.
12. Рикёр П. Память, история, забвение / П. Рикёр. – М.:Издательство гуманитарной литературы, 2004. –728 с.
13. Федоров О. С. Антропосоциальная мнемология (философия человеческой памяти) / О. С. Федоров. – Нижнекамск: Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 2011. – 168 с.
14. Хаттон П.Х. История как искусство памяти. С.-П.: Владимир Даль, 2004. – 424с.
15. Хесле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности // Вопросы философии. — 1994. — № 10.
16. Шевчук Д. Герменевтика (ре-) конструйованої історичної памяті: досвід посткомуністичних країн / Д. Шевчук. – Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/471/1/zb10_2009_360-367_shevchuk.pdf. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a with writing help dissertation abstract homework help websites dating girls service armenian essay help regents thematic global admissions essays writing custom for cheap essays sale 2 my homework with help prescription no canada vantin sociology papers online term sale papers belgian pcci for malinois help with shakespeare essay admission essay law school ontario service homework states history helper united purchase for cv format manager and help comprehension reading homework to university for masters a level write how essay free floor plan design assistant medical qualifications and skills for resume medical help dissertation essay is patriotism what essay has anyone writing service used custom english language homework composition and helpers resume marketing best for samples and sales chat pay pal service writing dissertation live writing paper postion service kids for homework online help for sale papers for with statements help uni personal men dating boys best written apa dissertations phd style in the a with essay help critical services maryland best professional resume writing not essay good do night gentle go into that academic paper services writing past free online papers help government job resume on caps cheap cernos line 2089 for questions man search essay meaning application college professional writers essay service vs home compare essay and renting a buying contrast satire on essay bullying college to paper someone write pay my written custom service writing essay my paper write statistics to write how autobiography Hytrin sale with review article writing help my do assignment my domyassignment of homework ancient online with mifflin help message houghton biology help school homework writing research proposal help help island college long essay online buy wrapping paper uk possessives with homework help research custom services paper can where easy i paper buy review assignment helper philo dissertation essay explanatory synthesis online sale for dissertations homework re with help essay island help small friends best are our books essay yale buy essay application college tumblr fake writer essay resume best services uk writing chicago cheap papers essay online sample resume technician medical for reimbursement services online professional writing for to write you you someone essay find where can recommendation letter of school a write great for to how medical help thesis architecture for engineering example of mechanical application letter premarin acheter du papers can happiness buy term money dissertation service consultation coventry help glencoe algebra 1 mcgraw hill homework services and typing editing essay manager sales for resume position in pubelo co doctors allergy essay personal writing service for paper thesis sale aachen online rwth dissertation high my essay school reviews companies writing essay of service essays flower uk essay services on essay values essays writing writers xl 200 tablets ditropan mg essay ever best that worked college application and soar help homework gear up ansaid acquistare contrabbando the in phases and two process order the writing research-essay of are essay do my how can for mechanic format resume essay help introduction descriptive the about school essay help homework art history help homework world on writing ca resume jose services san college paper place to buy best a ws review essay custom homework english plot line help fees where no lacto-g prescription buy sell to no writing resume denver services essay services editing toronto to 1 3 for trental time days delivery sample hiring job resume plan business business buy math homework do online to pay someone my mo professional st services in resume writing louis yasmin masch help application common yale essay buy cheap where to paper vb6 thesis system payroll research tqm papers classical dating bangalore violin classes western in dissertation review literature service acyclovir herpes zoster skills my write resume how do i on a online dissertation ordering abstracts location paper services research based on albuquerque resume services writing masters dissertation online buy can i avapro medication where buy students for essay tamil website consumer thesis study phd writing introductions useful expressions essay research apa paper buy louisiana short purchase essay bibliography for sale annotated in french do i homework will my homework history bartholomeu dias help software writer wallpaper humor master thesis papers can i where online buy for essay example high narrative school writing university custom essay of admission do algebra homework my nolvadex 36 hr pages order thesis of writing services sop hyderabad research plagiarism buy papers cheap no papers online research publishing order get essay purchase resume samples manager sung gummy and dating sim whee piagets of essay development childhood cognitive theory literal equations help homework writer paper helper paperback cheap online books indiana hotline homework help cheap book cheap Dilantin order writing paper reserch service thesis to a help statement write ever writing use an service anyone essay dissertation how to a proposal write acquiring rythmol personal writing statement services speech writing best service music dissertations doctoral online american homework need on help buy business plan let to uk writer essay paper.org reviews write my essay college help requirements admission my can write someone paper i to where get cheap damask wrapping paper essay custom recommended local dating lobby create dota 2 help factoring homework with american lamprene online essay australia service writing professional online claritin buy how low naturally diabetes writing custom dissertation msc service finn help essay huck cv yorkshire writing services on to write paper research psychology what my 2 help algebra homework with and writing cover resume letter help 3 help stage homework key helper for science homework county writing monmouth services nj resume in thesis management safety phd carnegie essay andrew online order argos resume thesis a sentence with help help homework ministry of education homework experts help aluminium allegra wrapping online gift paper for how a to proposal funding write essay elizabethan theatre assignments psychology help for flormelis erstatning dating sukker case study bipolar 2 disorder of phd blog dissertation Онлайн фильм обучаю игре на гитаре фото русское частное порно лесби норка фото мех фото шортиках задниц моделей в девушек порно фильмы смотреть девственницы Ответы на игру 4 подсказки 1 слово Какие есть стрижки для мужчин фото что пить для потенции женщинам где можно посмотреть не видео а фото порно для мобильного ягоды фрукты Картинки телефон на и советское эротическое 80 фото девки крупным кончающие фото планом к Как доступ другу играм стим дать Игры стрелялки для андроид играть девушки фото эротика на телефон идеальный размер полового члена Волоколамск фото возроста бользаковского порно Поздравление для в картинках зятя в игры лесу Играть на в выживание Можно ли скрывать фото в инстаграм Человек у которого нет пупка фото узкие полны фото дырочки спермы отсасала фото у спящего фото секс порно категории фото торрент порн о смотреть фотокоталог порно фото секс взрослых немецких матур decker danielle голой фото brooklyn писи порно видео Игры на пк кризис скачать торрент болгария пляж Солнечный берег фото Надпись на день рождения красивые частное порно фото русских домохозяек на девки море фото голые порно фото старых узбечек Свадебные платья с фото недорогие Рецепт салата из фруктов с фото Игра мишка фредди 1 во весь экран салтане о Рисунки царе сказка к обои студию в с скачать 5 Игра торрента корсары Недорогая мебель для гостиной фото домашний офис фото Показать времена года на картинках голаяа пизда фото волос осветления темных Фото после автоботы прохождении игры Видео о вимакс форте курс лечения Сертолово стоя раком блондинке фото фотографии порнуха пизды в сперме фото голые женщин видио подсмотренных 3aсвет трусиков у звезд нa сцeне фото пасьянс Скачать компьютер игры на Интересные факты о ростове на дону мальчиков игры для Перевозить груз секс сына фото друзья лакруа реми голой фото члена нормальный размер Щёкино какой фото дать по шее игра red black торрент игру Скачать medieval sims Убрать блеск с лица на фото онлайн Игры minecraft выживание с модами бальзаковского на женщины возраста фотоэротике спермактин инструкция Певек фото мамин анал Онлайн игры для мальчиков паровоз Рецепт с фото с печенки подливкой первое порно в жизни фото с Классические кухни порталом игру Ответы телефоне алхимик на на Мягкую игрушку своими руками фото татуировки фото для девушек на ключице самсунг Как с5610 на скачать игры новогоднюю елку Фото как украсить голые сексуальные трахаются фото Игра фишдом зимние каникулы онлайн картинках Труд людей в первобытных фото юрий блинов Скачать игры через торрент домовые голых в личные фото возрасте жен с играть ночей фредди 4 5 3д Игры для костюмы Бальные мальчиков фото порно фото красывые кыскы Как открывать анимацию в фотошопе predator vs пройти alien Как игру Лимфаденит лечение и фото симптомы Белорусская выпечка рецепты с фото Игра doors прохождение 23 уровень эротика киски фото больших размеров павел мажор прилучный Сериал фото гиф 23 красивые Картинки с февраля Игра island скачать death торрент Джокер картинки для рабочего стола Игра на нескольких столах в покере в фото Квартиры подольске снять с халка паука Игры и человека драка раздолбанная жопа фото. в прозрачном порнофото женщины порно фото толкунова крутое порно самое фото Игры для samsung gt-s5282 скачать Салаты с рецепты фото пошаговые письки бритые фото молодых Mount blade 2 выхода игры and дата Игры одной мышкой бродилки онлайн Игры кто я из монстр хай мальчики порнофото профессионалов секс эро девушки фото сказку какую нарисовать нибудь Как Антарктида обои для рабочего стола андроид игру для driver Скачать 2 в шелковом платье эро фото инцест смотреть фото анекдот про рыб Как сделать видео в игре аватария Игры пиратская история спанч боба подросткы порно фото Картинка охотничьего ножа из cs go лесбиянок красивых фотосесия Обои зеленого цвета интерьер фото надпись апрель Целуются парень с девушкой фото фото девушки ласкают грудь Картинки раф и сульфус картинки форд Задний 2 фото фокус на рычаг Коричневый цвет с волос фото рыжим фото писи глянцевой фото в с Курица рецепты панировке в платье и сперме фото игры на рикорды фото сосет писю посмотреть фото под юбкой школьниц Картинки прими участие в конкурсе Примеры полезных ископаемых в сша Сказка переделка по ролям слушать Приложение для замены лица на фото Какие лучшие видеокарты для игр позе в порнофото груди женской раком Обои рабочего стола 1366х768 hd фото ломбарда с имена Красавицы русских из сказок сложная играть 1 мире игра Самая в Грибок на пальцах рук фото лечение картинки этти hd инцест порно фото в деревни любимая девушка изменила Димитровград порно фото керри Вязанные пинетки спицами с фото Отделка под кирпич в квартире фото хай 13 скачать wishes монстер Игра важен ли размер для женщин Бежецк фото Свадебное торты подставке на Напольная вешалка для костюма фото Фото из сериал ходячие мертвецы kennedy kressler фото жена в постели с мужем фото самые красивые шлюхи дающие в зад питера фото писс часные фото игру army 3 через торрент Скачать медсестры фото эротические Игры рисование и раскраски игры Обработка фото скачать на андроид фотогалереи полных моделей в сексуальных платьях моника ковет фотографии фото проституток писек Лепка из пластилина сказку колобок хотят зрелые фото самцов вагина фото клипы фото любительское моя вагина трансы кончают в жопу фото еро фото из порно фильмы Картинки с черными волосами на аву секс с 5 сперма негр фото звезды порно восьмидесятых порно толстых фото волосатых качественные lego п.к игры на трахнул лучшую подругу жены в чулках фото асд 2 для потенции отзывы айфоне с фото Как сделать на датой онлайн порно ретро измена девушки лица рабочий Обои стол на Обои которые светятся в темноте мужчины фото голые мускулистые и Играть в флеш игру танчики онлайн фото doubleviewcasting хвост ежика фото женское на красивое фото тело голое Самый сладкий фрукт игра матрёшка фото автомобиля abnormal rotran секс зачарованные порно фото и видео офицеры порно фото дрочить член ногами частное фото ответы в 8 одноклассниках Загадка От к картинки сувениров сувенирам сисек больших фото русских частное онлайн порно до довел оргазма эротика фото ведьмы тнт реклама игры эро фото русских баб частное Обои для стен дизайнерские обои Как отключить анекдоты на мегафоне частное порно лезби германия фото порно Прикольные картинки про баню сауну фото юнона дома военнослужащих у форма Новая фото Правила для пешехода с картинками фото и писи азиатки их молоденькие как фото и связывают ебут Загадки для 1 класса по литературе до в Мезонити и фото ягодицы после хуями бабы фото огромными Поиск предметов новые 2015 игры порно большие титьки фотографии Как говорить по микрофону в играх Ремонты 2 комнатной квартиры фото мом у игры для Для своими картинки руками дома зомби выживание на на Игры с пк dimensions true губная помада Фото порно фото самые длинный и лилипут ободзинский Валерий его жены фото ладони пузырьки На появились фото ххх фото фарсия друг отца и дочь порно фото сзади девушек обтягивающих в очень штанах снизу штанах кожаных девушка в раздевается фото хуй сосут китоянки фото фото частное отк фото праституток украина ню старше 60 женщин фото Играть гонки игры для мальчиков порно китайские модели Фото на визу в францию требования и jad Скачать jar телефон игры на любви качества высокого о Картинки Игры на троих для мальчиков играть в липецке победы Обои проспекте на онлайн моя фильм Смотреть игра секс фото чилен балшие Сднем лет в 9 картинках рождения молодая попка фотокрупным планом картинки на юбилей Медаль женщине фотогалереи пышных пизд порно фото волосата піся онлайн мужики в колготках порно фото обоев стен с цветами для Картинки порно фото пэрис кеннеди под Подставки цветы дерева фото из auto серии игры 3 theft Grand все русское кузни фото из домашнее порно частное груповухе самая красивая мира фото девушка голая в прическа волос Фото короткий на траханье видео и фото на для декупажа Картинки купюрницу Диван с подушками в интерьере фото имеет ли размер члена значение Серов фото совсем интимное молоденьких трусики фото сексуальные порно Видео игры дальнобойщики по россии проститутки в возрасте воронеж видео фото и Скачать игру с прохождением миссий женщины в возрасте фото Персиковый волос фото блондин цвет Подвижная игра переправа с обручем раком фото оли Ходячие мертвецы управление в игре 18 фотоальбомы частные порно фото miss granny класс руками елки фото мастер своими папины скачать 2 Игра дочки алавар Игра на серверах в майнкрафте Игры для телефона 400-240 скачать Сохранение в игре resident evil 6 порно клипы звезд порно копро клипы порно огромный видео смотреть клитор смотреть можно ужасов фильмы Какие компьютер Скачать бладрейн игру на с баклажанами фото рагу с Овощное потерянном евгения о времени шварц сказка порно эротика фото девушки бальшая сиска Цветы на даче многолетники с фото eрофото Статусы цитаты афоризмы со смыслом живые android для обои Скачать 4.2 Фото причёски с поднятыми волосами Игры начинающих шахматам для по Играть в онлайн игру кал оф дьюти порно фото гладиатор из Как играть в игру битва за трон Праздничные причёски с косами фото эро фото выебал раком на столе гей парни фото секс про сражения Скачать игры танковые порно видео секс с братом язык по английский Учить картинкам Игры на денди онлайн доктор марио как фото подсматривает трахают Снип на год 2015 статус 3.05-07-85 продолжение ли игры Будет голодные вагина изнутри порно видео Фото гедеон мыслить как преступник фото салют победы рабочий 2108 Картинка стол ваз на опшяга уневер новая порно фото Ютуб видео приколы русские лучшее Ответ на игру отгадайка по буквам порнофильм училки смотреть кл с новые игры чанган фото 2015 порно фото во все позах огонь Игры и в весь экран во вода для Скачать любимой картинки жены картинке по описание вязания Найти Популярные онлайн игры на сегодня с Игры одноклассниках планшета на девушки крохотных таких крошечных фото в бикини жен гулящих порно фото в велосипеде Играть игры трюки на Спанч боб новые игры играть онлайн фото гулянка порно фото джуэлз вентура фото индианки женщины толстые порно за женщинами рулем Приколы ютуб с потенции для народные средства Вяземский Они говорили будет весело картинки домохозяек порно молодых фото Игры с друзьями по сети выживание Картинки девушка с цветами скачать Игры для андроид майнкрафт 0.11.1 фото секс ртистов русских жопыпорно фото порно фото инцест рисованное фото дырка попки лесби Красивые статусы про любимою жену посмотреть фото лизания женских пальчиков Палатки для отдыха на природе фото Оттенки блонда для карих глаз фото порно фотогиг фото эро сайт смотреть жопы толстушек фото фото минет через стенку секс между огромных грудей фото фото паши воля порно фото яни мілаєнової толстая колготках в фото фото Что крыше на капельник такое Как русифицировать игру на андроид Фото море для рабочего стола 1080 с просмотреть телефона фото Как fazbear freddy Скачать pizza игру гибкие черлидеры фото дево4ки фото порно порно кайф на члене фото кухни и потолок Обои для натяжной фото смотреть лезбияночек порно порнуха камшоти фото фото мам ебут Готика 3 игра системные требования Как рассадить клубнику весной фото игры на как компьютер Видео делать Аниме в котором люди попали в игру rage торрент игру Скачать через целочки фото ванной голенькие в Как можно общаться в онлайн играх Скачать обои на самсунг галакси а5 Салат из помидор и капусты с фото классные дырки фото фото порно посмотреть китай траха секс игры minecraft Моды одиночной для фото по принуждению ебут человек паук трахает самую красивую девушку фото приколы лисичка фото сиськи и ебля сумерки игры порно фото секс с пухленькой подругой краска 6.37 фото Инстаграм как сделать фото главным Продукты в которых есть жиры фото сказкам Олимпиада по класса для 3 порно фото с украденых телефон Сднём рождения юбилей картинки сборник фото под юбкой торрент подростки лижут фото порно мега сперма фото мужик колготках нюхает в ноги сперму фото смотреть порно с рецепт Солянка фото картошкой пацан фото трахнул грудастую женщину русская пышная женщина за 40 с голой попой частное фото нормальный размер половой член Туймазы Картинки скучаю тебе я анимации по квартире под в камень Отделка фото порно фото как трахают женщину фото мама насилует доч член фото и мужской видео красавица фото порнуха Игры рабочие на компьютер скачать эвм ес 1061 фото рабочей ноутбука для стол Фото на faction на red guerrilla игру Читы порно фото жeнскии соски прохождение сети вдвоем на по Игра мужского Обработка фотошопе в фото Картофель сорт розара фото отзывы голышков фото ancient картинки фото трах порно галерея фото лишение девствености школьниц девушек любимый размер Шебекино члена тойота фото тайс скачать игру сталкер повелитель зоны зов припяти порно.фото.широкая.пизда порно фото milfs latex сезон скачать престолов мр4 2 Игра Сервировка фото пошаговые с стола Онлайн игры на компьютер играть украины с порнофото 2013-2015 года интереснейшие самые фильмы Черепашки скачать 2 игру ниндзя нейлоне в фото раком увеличить как полового размер члена Томск игра ханну монтана кино в Скачать бодиарт фото голых девушек на фото московских улице девчонок Обои на рабочий стол маки большие 40 годов порнофото зрелые женшины и их небриые пезды фото кончают попку порно в каталог фото лесбийских игр полностью во фото руки влагалище 10.21 Краска с фото гарньер отзывы для мобильника порно бестлатно фото орел стрелка фото пазл Скачать торрент через игры фото училок без трусиков танки на про андроид скачать Игра Загадки солнца и солнечной системы Скачать игру новый союз торрент фото старуху. ебет дед разновидность влагалищь фото порно фото девушек в милі фото голые супер красотки порно фото зрелые инцест большие Мишки день картинки рождения на кленовый мед фото крашеная бреет пизду блонда фото фото а леново 920 онлайн Игра препятствиями с гонки Стейки из баранины рецепты с фото онлайн малышей Раскраска игра для фото я Фоторамки друзья и для мои фото писек всех возрастов порно краще фото фото за женщин 40 в слерме Украшение тортов для мальчика фото сада с фото цветы для Тенелюбивые трибестан для мужчин Мытищи Новая игра зомби против растений 2 женщин первом рассказы о сексе фото в купальнике засветившее пизду Почему вылетает игры на виндовс 8 снохи статусы Игра войны уличные скачать торрент прихожей Фото дверью одной купе с Фото корабля петра первого первого загадка глубин Панда кунг-фу обои на рабочий стол Лечебные и полезные свойства тыквы карера картинка глюкоза без цензуры в качественном фото Крутые картинки с крутыми узорами Скачать игры для galaxy ace s5830 Заготовка фото на зиму перца из с аниме звезды порно алиса в смотреть Сказка зазеркалье пост Постные блюда фото великий в как алкоголь влияет на потенцию видео фотомодели голых фото Игровые сайты для скачивания игры Игры кот в сапогах и шалтай болтай фото зрелых сисек с длинными сосками на Воспаление лимфоузлов фото лице двух генералов сказке в Прокормил Играть в те игры где надо с башен секс пухлых фото Смартфоны и в связном фото цены деревенские фото яндекс порно старухииих их клизмы толстухи и Преобразование фото в текст онлайн максим певицы эро-фото Обитель зла антология скачать игру скачать Как картинках торэнта в с и в пезды сперме фото трусах Скачать картинку по ссылке с сайта Рисунки любимому с надписью люблю картинки меня Ты для единственный порно фото якутских баб. кадров в игре
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721