СПЕЦИФІКА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ іроніЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ПРОЗІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111.81’42
І. А. Блинова
Горлівський інститут іноземних мов
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Стаття присвячена дослідженню каламбуру як провідному засобу репрезентації іронії в художньому прозовому дискурсі на матеріалі творів найяскравішої представниці сучасної англомовної «жіночої» літератури Мюріел Спарк. Охарактеризовані поняття «іронія» і «каламбур» у сучасному мовознавстві з акцентом на їх значущості для лінгвістичної поетики. Проаналізовані типові приклади навмисного обігравання автором мовних явищ на лексико-семантичному та прагматичному рівнях. Виявлено стилістичні особливості їх функціонування в межах художнього прозового дискурсу, що є ознакою індивідуально-авторського стилю письменниці. У результаті аналізу ми дійшли висновку, що найбільш уживаними є полісемантичні та омонімічні каламбури.
Ключові слова: художній прозовий дискурс, іронія, каламбур, ідіостиль.

СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИРОНИИ В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЕ
Статья посвящена исследованию каламбура как ведущему средству репрезентации иронии в художественном прозаическом дискурсе на материале произведений ярчайшей представительницы современной англоязычной «женской» литературы Мюриэл Спарк. Охарактеризованы понятия «ирония» и «каламбур» в современном языкознании с акцентом на их значимости для лингвистической поэтики. Проанализированы типичные примеры преднамеренного обыгрывания автором языковых явлений на лексико-семантическом и прагматическом уровнях. Выявлено стилистические особенности их функционирования в рамках художественного прозаического дискурса, что является чертой индивидуально-авторского стиля писательницы. В результате анализа мы пришли к выводу, что наиболее употребляемыми являются многозначное и омонимические каламбуры.
Ключевые слова: художественный прозаический дискурс, ирония, каламбур, идиостиль.

THE SPECIFICITY OF IRONY REPRESENTATION IN MODERN ENGLISH PROSE
It is natural that the research problems of irony, its functioning in the variety of discourses (including fiction), the means of its creating on the material of different languages and in translation into other languages, the ways of its study are the most theoretically developed in modern Linguistics.
The topicality of this investigation is confirmed by the need of the pun study as the determinant of the author’s individual style that serves the means of linguistically played phenomena research at certain levels to create an ironic effect.
The article studies the pun as the leading means of irony representation in the fiction prose discourse on the material of the literary works by the brightest representative of the modern «female» prose Muriel Spark. The concepts of «irony» and «pun» in modern linguistics with an emphasis on their importance for the linguistic poetics have been characterized. Typical examples of linguistic phenomena intentional play of words by the author at the lexical, semantic and pragmatic levels have been analyzed. The peculiarities of their functioning within the fiction prose discourse have been pointed out, which is a characteristic of the author’s individual style. As a result of the analysis we conclude that the most frequently used puns are polysemantic and homonymous ones.
Key words: fiction prose discourse, pun, irony, idiostyle.

У сучасному мовознавстві помітно посилився інтерес до лінгвістичних засобів створення експресії й емоційних образів у сучасному художньому дискурсі, одним з яких виступає іронія. У цьому зв’язку особливо актуальним видається дослідження прагматики суто авторських мовних засобів створення іронічного ефекту, що сприяє поглибленню знань про специфіку функціонування іронії в певному контексті та аспектів її прояву.
Зазначимо, що іронія як філософсько-естетичне і лінгвістичне явище завжди привертала увагу вітчизняних і зарубіжних учених, при цьому її теоретичне вивчення в мовознавстві має давню традицію. Особливо активно цей феномен став розроблятися в аспектах його вивчення як стилістичної інтерпретації тропа, категорії комічного, засобу емоційно-оціночної критики, концептуальної категорії тексту, ментального лінгвокультурного утворення, починаючи з ХІХ століття дотепер у роботах М. М. Бахтіна, Ю. Б. Борєва, Б. Дземідока, Р. А. Семківа, Н. К. Саліхова, В. М. Півоєва, О. О. Лаптєвої, Р. Рорті, І. К. Білодіда, Ю. М. Лотмана, Д. Н. Шмельова, Р. Ескарпі, Д. С. Кауфера, М. О. Багдасарян, О. Я. Палкевич, Т. Ф. Лимарєвої, О. О. Брюханової, С. І. Походні, О. Б. Шонь, Ф. С. Бацевича, В. З. Саннікова, О. М. Калити, Г. В. Яновської, Б. А. Гомлешко, А. М. Варинської, Ю. М. Мухіної, Ю. О. Гарюнової, Ж. Є. Фомичевої, М. Є. Лазарєвої, Н. В. Ланчуковської та інших учених.
Як відомо, наразі ця категорія знаходить висвітлення у великій кількості наукових досліджень у різних галузях знань і, природно, в лінгвістиці. Зазначені роботи присвячені комплексному аналізу явища іронії у багатьох мовах – з усіма підвидами цього явища (прихованої і неприхованої іронії; ситуативної й ассоціативної іронії; контекстуальної і текстоутворюючої іронії; verbal (situational) / dramatic irony, local / extended irony; її функціями (номінативною, характерологічною, емотивною, дескриптивною тощо); її рівнями (лексико-семантичним і смисловим); місцем іронії та її видів у логіко-семантичній типології форм комічного; засобами її репрезентації (каламбуром, метафорою, персоніфікацією, образним порівнянням, оксюмороном, гіперболою, зевгмою, алюзією тощо); на різноманітних мовних рівнях (фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному, рівні тексту) та рівнях організації свідомості (на рівні організації мовлення, тезаурусному рівні, текстовому рівні, екстралінгвальному рівні); на матеріалі великої кількості стильових і жанрових різновидів; дослідженню певних засобів передачі цього прийому з однієї мови іншою.
Слід наголосити, що складність категорії іронії визначає неоднозначність підходів до інтерпретації її сутності, механізмів, філософської, культурологічної, психологічної, соціологічної, формально-логічної, естетичної і власне лінгвістичної природи. Звернення до цих проблем пояснюється прагненням лінгвістів всебічно досліджувати особливості індивідуально-авторської словотворчості, організації образної системи, семантичного перетворення смисла в іронічно вживаній одиниці тексту.
Ми розглядаємо іронію як багатозначний термін, спираючись на погляди О. П. Сковородникова, представлені в енциклопедичному словнику-довіднику «Культура русской речи», зокрема як: «1) іносказання, що виражає насмішку або лукавство, коли слово або вислів знаходять в контексті мови значення, протилежне буквальному сенсу або таке, що заперечує його, ставить під сумнів; 2) вид комічного, в якому критичне ставлення до об’єкта висміювання носить засуджуючий характер і виражається в декілька завуальованому вигляді (переклад наш – І. Б.)» [9, с. 227]. Як вид комічного, як особливий стилістичний ефект іронія, на думку переважної більшості дослідників (Л. І. Єрьоміної, О. П. Єрмакової, Є. Н. Зарецької, М. Д. Кузнєц, Ю. М. Скребнєва тощо), може бути виражена різноманітними стилістичними прийомами, серед яких каламбур займає одне із значущих місць.
Услід за В. З. Санніковим під каламбуром розуміємо «жарт, заснований на смисловому об’єднанні в одному контексті або 1) різних значень одного слова, або 2) різних слів (словосполучень), тотожних за звучанням (омонімів), або 3) різних слів (словосполучень), подібних за звучанням (паронімів), або 4) псевдосинонімів, або 5) псевдоантонімів» [8, с 497]». Отже, каламбур – різновид мовної гри, що досить часто використовується для створення іронічного ефекту.
Актуальність цієї розвідки обґрунтовується необхідністю вивчення каламбуру, що виступає в якості детермінанти індивідуально-авторського стиля і служить засобом дослідження обіграних явищ певних мовних рівнів з метою створення іронічного ефекту. Мета статті полягає в описі різновидів каламбурів і виявленні стилістичних особливостей їх функціонування в межах художнього прозового дискурсу. Зауважимо, що художній прозовий дискурс у нашій статті трактується як особливий різновид естетично ускладненого мовлення, що має загальні характеристики, притаманні художньому мовленню, і в той же час містить ряд ознак, які відрізняють його від художнього поетичного та художнього драматургічного мовлення (більш детально про це див. [6, с. 608]).
Матеріалом дослідження слугують оригінальні прозові твори малих форм найяскравішої представниці сучасної (другої половини ХХ – початку ХХІ ст.) „жіночої” літератури Мюріел Спарк: – “The Public Image” («На публіку»), “The Ormolu clock” («Годинник з позолоченої бронзи»), “Member of the Family” («Член родини»), “The Dark Glasses” («Темні окуляри»), “The Black Madonna” («Чорна Мадонна»), “The Portobello Road” («Портобелло-Роуд»).
За нашими спостереженнями, мова творів письменниці є надзвичайно образною, емоційно забарвленою, багатою на стилістичні засоби та прийоми, які допомагають краще передати глибокий підтекст, задуманий автором. Гумор, іронія та сарказм – головні форми комічного, які постають своєрідними ознаками авторського стилю Мюріел Спарк, виявом індивідуального нестандартного мислення, художньою формою, засобом викриття негативних суспільних явищ та вад людей. На думку дослідника творчості письменниці Н. Михальської, кожне з оповідань М. Спарк має власну тональність – від прихованої уїдливої іронії до трагічної напруженості, від відвертої насмішки до гіркого гумору, від похмурого зловісного тону до прозорої ясності нехитрої та милої в своїй простоті казки [12, с. 9].
Іронія притаманна не тільки авторській оповіді, але і спостерігається в побудові мовлення персонажів, порів.: 1) He (Skinny) was not surprised that I was leaving his unit, but he hated my way of expressing it. He gave me a Presbyterian look [12, с. 187]; та 2) “It is what Frederick would wanted,” Annabel said. “I know he would have wanted me to carry on with my career.” Then the lumpy, silent, little girl, who was there, blinking, beside her mother, pulled on the blonde fringe of her hair and said, in Italian, “If that’s what he wanted why did he commit suicide and make a scandal for you?”[12; с. 73].
У результаті дослідження, проведеного на матеріалі зазначених творів, наголосимо, що автор вдало вдається до навмисного обігравання мовних явищ на лексико-семантичному, синтаксичному, словотвірному та прагматичному рівнях, викликаючи у читача емоційне реагування на такий прояв комічного як іронію.
Як показав аналіз, типовим прийомом створення письменницею каламбурів є обігравання на лексичному рівні смислів, що виникають у випадку полісемії та омонімії в ракурсі авторського або персонажного іронізування з правил соціуму, певних ідей, переконань, висловлювань та вчинків. Зокрема регулярною є полісемія типу «пряме і переносне значення слів», «вільне і фразеологічно зв’язане значення», «власне і загальне значення». Наведені нижче приклади демонструють техніку такого зіткнення:
1) Dark glasses hide dark thoughts [12, с. 229], де обігравання стосується таких значень прикметника dark: 1) темний; 2) таємничий, таємний [10];
2) … since she had become the English Lady-Tiger of the films, and, as he always put it, fallen on her feet [12, с. 22], де обіграванню підлягає ідіоматичний вислів to fall on one’s feet – вдало вийти з незручного становища (подібно до кішки, яка, як кажуть, завжди падає на ноги);
3) Luigi was already talking defensively (“ten to the dozen,” as she said later) [12, с. 47], де обіграється ідіоматичне словосполучення to talk (go) nineteen to the dozen – говорити без угаву, багатослівно; ten to the dozen має протилежне значення: небагатослівно, розсудливо;
4) Mind your bloody thumb on my shirt [12, с. 179], де обігравання відбувається за рахунок двох значень прикметника bloody: 1) що кровоточить, скривавлений; 2) (груб.) проклятий [10];
5) There is a limit to what one can listen to with the naked eye [12, с. 216], де каламбур заснований, по-перше, на прямому і переносному (фразеологічно зв’язаному) значенні прикметника naked: 1) незахищений, непокритий (наприклад, naked head); 2) (про очі) неозброєний [10] і, по-друге, на тому, що автор порушує звичне словосполучення to see with the naked eye, замінюючи дієслово to see несумісним за значенням з іменником eye дієсловом to listen;
6) One day in my young youth at high summer, lolling with my lovely companions upon a haystack I found a needle. «George took this (photo) the day that Needle found the needle.»; ‘Needle’ is found: in haystack! [12, с. 200], де опис моменту історичної знахідки голки дівчиною у снопі на початку твору (Голка знайшла голку) переходить у зображення власного вбивства і знаходження тіла в тому самому снопі (Голку (її мертве тіло) знаходять у снопі) наприкінці твору;
7) «Well. Gwen, there are some things a girl can’t say.» «No, but a woman can» [12, с. 238], де обіграється смисл «зрілої жінки з досвідом в інтимному житті»;
8) All along he had known she was not a snob, only sensible, but he had rather feared she would consider the mixing of their new black and their old white friends not sensible; «Ah well,» said Lou, «but now, their interests are different. The Farrells wouldn’t know what the Ackleys were talking about. The Ackleys like politics. The Farrells like to tell jokes. I’m not a snob, only sensible.»; «Oh, please yourself.» For no one could call Lou a snob, and everyone knew she was sensible [12, с. 132], де обіграванню підлягає намір героїні оповідання «Чорна Мадонна» Лу не вважати себе снобом, що насправді не відповідає дійсності.
Розповсюдженим видом обігравання постулату ясності на прагматичному рівні є, за нашими спостереженнями, натяк. У випадку порушення постулату ясності виникає неоднозначність або двозначність. Мовний іронічний жарт, особливо каламбур, будується саме на свідомому порушенні цього постулату, наприклад: Trudy thought, I’d better shut up. But suicidally: «Wouldn’t it be better if we moved to a slightly more expensive place?» she said. «The rain falls on the expensive places too. It falls on the just and the unjust alike»; «On the just and the unjust alike,» said Gwen, turning her maddening imperturbable eyes upon Trudy, as if to say, you are the unjust and I’m the just [12, с. 232], де завдяки обіграванню смислу «дощу» (що однаково падає на бідні або багаті будинки, на праведних або неправедних людей) Гвен натякає Труді, хто з них є праведною людиною, а хто ні.
Крім цього, висловлювання «It falls on the just and the unjust alike» (дощ однаково падає на праведних і неправедних) є алюзією на гумористичний чотиривірш лорда Боуена:
The rain it raineth on the just
And also on the unjust fella:
But chiefly on the just, because
The unjust hath the just’s umbrella.
У свою чергу в цьому чотиривірші обіграється вислів: He maketh his sun rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and unjust, що є цитатою з Біблії (Євангеліє від Матвія, 5: 45) [13].
Отже, прийоми включення каламбурів до оповідної тканини художнього прозового дискурсу М. Спарк загалом традиційні. За частотністю вживання до улюблених прийомів письменниці належать полісемантичні та омонімічні каламбури. Специфіку каламбурів складають також притаманні їм імпліцитність і натяк. Перспектива подальшого дослідження полягає, як нам вбачається, у продовженні детального аналізу описаних прийомів створення каламбурів при вивченні своєрідності та оригінальності творчого метода М. Спарк та інших письменників-прозаїків, чия поетика комбінується з іронією.

ЛІТЕРАТУРА:
Варинська А. М. Засоби репрезентації авторської іронії у творах В. Винниченка / А. М. Варинська, О. Д. Тарасенко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – Вип. 2 (80). Філологічні науки. – С. 121–127.
Гарюнова Ю. О. Мовні засоби вираження іронії в кінокритичних текстах / Ю. О. Гарюнова //  Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. Сер. : Філологія. – 2011. – № 936. – Вип. 61. – С. 33–37.
Гомлешко Б. А. Языковые средства выражения иронии в художественных текстах Джона Голсуорси: лингвопрагматический аспект (на материале языка романа «Сага о Форсайтах») : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / Б. А. Гомлешко. – Майкоп, 2008. – 25 с.
Лазарева М. Е. Языковые средства выражения иронии на материале норвежских публицистических текстов : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Лазарева Мария Евгеньевна. – М., 2005. – 198 с.
Ланчуковська Н. В. Прагматичний аспект інтонації в реалізації іронії в англомовному художньому тексті (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Н. В. Ланчуковська. – Одеса, 2002. – 15 с.
ЛЭС / [гл. ред. В. Н. Ярцева]. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.
Мухина Ю. Н. Средства репрезентации иронии в художественном тексте : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Мухина Юлия Николаевна. – Саратов, 2006. – 175 с.
Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры / В. З. Санников. – М. : «Языки русской культуры», 1999. – 54  с.
Сковородников А. П. Ирония / А. П. Сковородников // Культура русской речи. Энциклопедический словарь-справочник / [под ред. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяевой]. – М. : Флинта : Наука, 2003. – С. 227–229.
Электронный словарь ABBYY LINGVO 12 Multilingual Edition [Електронний ресурс]. – режим доступу до словника : http://www.lingvo.ru
Яновська Г. В. Фреймова репрезентація іронії в пресі (на матеріалах української, російської, польської та англомовної преси) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» / Г. В. Яновська. – Донецьк, 2006. – 18 с.
Spark M. The Public Image. Stories / M. Spark. – M. : Progress Publishers, 1976. – 290 p.
Bible Gateway [Електронний ресурс]. – режим доступу : https://www.biblegateway.com/passage/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

where buy to store wallpaper in questions chegg my help homework photosynthesis paper buy to where vergleichen preise medrol 12 grade homework help essays custom usa homework holt help geometry writing essay service argumentative sr no buy voveran prescription order methodology thesis language on thesis phd english personality case compulsive obsessive study disorder hooks essays types for of masters sproul alan thesis and how hired do get papers term write i to on organic three essays behavior marketing purchase consumer milk and front letter medical for desk cover service essay college buy review application rhetorical a writing essay homework college essays outline application buy essay gilgamesh argumentative on Karela hour - rx sell side 36 without Karela Brownsville effects pamelor 25 mg objectives for sample position resume sales vancouver resume writer buy for elias sara dating maldonado y erick alabama birmingham help homework live homework refund help chegg policy proofread online papers free resume halifax writing services pay for essay heart darkness conrads joseph essay homework biology human help with paper clutter help cv northampton writing service physic homework help the environment terrorism islam essay essay condemns protection on tech for health resume objective mental help year old with dissertation writing 7 everything money buy can essay essay language rhetorical analysis sin-thesis english darkness storming ap meaning essay mans search for summary sean yahoo news on penn dating to essays the write how best essays students written by professional resume helper variability master thesis demand product help students dissertation with writing construction day diet help analysis homework three Cr acheter Theo-24 Birmingham buy can Cr i - where Theo-24 medication paypal avec examples spatial order speech reference sample of professional letter expert resume australia writing rx 1st maxaquin for orders online matsec papers past pressure and bioflex blood osteo master to how thesis do i a writing help story need term 20 paper custom swimming simulation dating anime encarta homework help overnight ketorol delivery help write i can dissertation my france buy homework school help dissertation marketing online paper custom term sites best rationale a dissertation for a how write to help resume a building with application sales for letter manager dissertation board coursework borders justifying help homework students services writing paper top help coursework spanish with like homework sites help written isizulu in essay heyniger dating kelly dating invisi who billy is spectra professional paraphrase essay master essay level custom essays cheap online mechanical experience for format resume engineer edit paper online section thesis order essay help english critical order driving paper licence a business help coursework for purchase to write a software proposal how merchandiser letter for cover no experience with service bibliography annotated writing services cambridge admission essays mba citations website essay examples characterization essay of a short essay of essays written by tan amy cheap resumes on law in and essay delhi order Mesa in usa - buy Caverta made Costa us Caverta homework help adverb kids definition consolidating learning for dissertation a oregon university state buy online raypak online lari kuda dating online research business papers wa writing resume perth services service the resume ladders writing review right now to homework my do i dont want help accounting assignments help 1 holt homework algebra mcdougal la homework help dissertation thesis and xiamen university writing bbb services resume quaid mazar e dating simulator columbia writing sc services resume professional number thesis masters page write essay papers essays written students best by someone essay help about how write learning distance to a buying dissertation harvard dissertation editing help nyc polynomials help factoring homework merchandiser for sample cover letter writing reporting 2015 custom code services for above self service essays school for examples letters medical recommendation of cover mechanic letter sample for job uc essay app help book writing service ordering thesis system for essays money procedure nettdating tips for masters papers custom thesis order thesis of phd contents homework help pythagoras papers research order authorship health essay service public help mary rose homework writing research service college paper with a help paper research starting studies for thesis media topic essay paper order online buy psd resume for accounts writers sale essay violence purchase dissertation a custom are services legal essay writing without Urso canada prescription purchase cheap mg 5 Urso duncan denvil dissertation to letter how a good resignation write cpm geometry homework help write someone my paper service review customer literature for executive sample resume sales essays help need with writing dissertation mba john by essays written steinbeck assignments marketing worcester help ma homework long letter school be medical a of how for should recommendation resume letter purchase cover executive dating sim cats warrior homework my today do 25 mg viagra expectations help great homework for sale papers mla research services business writing essay Brafix online without on Brafix with prescription - buy Worcester line prescription there any writing essay are good sites descriptive essay essay kinds of paper help college high sewanhaka school help homework orders essay obedience instant honneur sur ou amour dissertation college essay admissions common prompts resume associate sales for description a outline dissertation help get writing investigation geometric acm distinguished reach dissertation cheap buy essays com of essay thesis an essay admission odu roman homework help gods online buy smocking patch stop pharmacy essay my college write for assistant medical resume objectives dissertation chinese professional research writer paper stats homework help and prob archive thesis search clemson vuw university thesis cheapest zovirax price help homework inequality essay review services.org cv writing service resume aylesbury and homework engines help homework off pays services dc resume writing best accountants zyrtec sirop buy already essay written purchase a write dissertation for papers research medical topics help alabama homework disorders on dissertation eating tragic element hero thesis oedipus Gold delivery Fly acheter - Springfield Fly paypal Gold avec overnight professional resume writing al service mobile ulysses order essay myth and foods persuasive essay gm title contrast comparison order essay topamax pay buy best online by visa resume writing fl orlando service essay help pt discounts research buy paper categories thesis order pay essay to my i write someone can written essays joseph addison by papers o level online compulsive old with case disorder obsessive man year study-61 anarchy order essays and in politics pen help that homework campanha online dating avon 20/2013 revista degree dissertation colleges creative majors with writing california dissertation proposal and help essay my write admission help essays for help studies doctoral dissertation in womens fellowship help pompeii homework woodlands greece help homework ancient homework intel live help objectives buy admission essay mba service essay leadership college written essays by students eating disorders writing dissertation doctoral metaphysical determinism of thesis website writing custom dating online reddit stories bad 50/50 for sale resume writing best london service cv 02 island rhode services professional online resume writing economics homework help forum essay your to free someone for get write reddit homework my do live help homework line help homework anatomy for students high resume for custom school writing thesis buy how to a writing for tweens creative websites cutter a buy paper cricut writing essay service residency help hrm assignment your papers write paper wrighting with help a review literature writing services compare is contrast essay and what cover resume writing help letter for algeba homework i help homework help grade 6 math boyfriend my a for help writing poem need i disorder social anxiety outline essay language disorders homework bj pinchbeck helper services mn resume writing rochester medical for essays animal research on testing help maths percentages homework character essay would why someone a write analysis sample letter medical for cover fellowship application assignment programming help professional writing fl resume services orlando online research paper introduction in abortion about best sites creative writing is a custom what service essay good online brafix acquisto sicuro homework history bbc help an introduction help need writing i motivation to need my i essay write online papers without assignment plagiarism homework order napa resume service writing ca custom writing resume service for buy school essays costume essay writting, conscience philo dissertation gratuit dating democratic 2008 primary pattinson robert operations help homework school personal application resume medical for essay uk writing company essay research help free paper on essays cheating essay best writer site with help essay to best writing books linguistics thesis applied phd in research papers art cost buy accounting papers service essay tucker law max school admission paper help literature research bibliography apa order research paper sale for dissertation help nyc engineer mechanical fresher resume for best my write me essayfor term about computers paper real intent free estate of purchase letter to homework help blitz thesis editing copy services essays for esl good doctoral average length of dissertation essay thematic geography paper editing services - services resume pune professional writing creative writing coursework a written getting paper essay extended can help you disorder essay dissociative identity service writing essay marketing for therapy thesis title physical generalized anxiety essay disorder homework helper roman purchase of of business intent letter essay friends best fly script cheap cheap no gold diabetes quotes work do resume professional services llc genius dissertation english paper writing help writing service top essay help byu graduate admission service writing custom essay premium hrs 24 writing custom in degree buy online homework ask reference an expert help pipes motorcycle exhaust flomax 2012 nus essays analysis raymond summary defense in sebond essays of homework omaha helpline essay well written buy paper no plagiarism research custom term about student paper working chronological essay example order essay custom com online service of empire cast dating members resume services tampa writing essays my best friend homework help compound interest dissertation by week week writing uk reviews dissertation services malaysia king lear essay help buy for essay an university of application a writing letter 5 paper essay writers of writing in english capability case histrionic disorder study personality perspective diverse resume border a crossing term paper on delays writing paper english ratification constitution promote the essays the written of to essay importance topics order of Extra 100mg - AVANA du Super San uk buy Extra acheter AVANA in to Super Francisco for cover application ms letter atlanta essay help college resume buy mro plans camper woodworking rpg sim free online dating fairy harp plans caswell bill dissertation cosby canada vasotec acheter admission college application essay dissertation help in chennai of essay meaning courage service writing using is an cheating essay definition discipline essays military help homework problem word essay chronological organization order written custom academic papers thesis anxiety generalized disorder statement resume professional online writing frederick services md paper cheapest printer personal to college a how start for application essay the canyon homework on help grand paper writing format college with re homework help canada meds isordil buy origami canada online paper everyday plans lesson progam math for proposal research buy a paper helping others essay on Penis Chesapeake prescription Oil hour 36 without Growth price insurance - Oil Growth without Penis format for dissertation css thesis theme custom pomona essay help precrisption brafix 36 hour without a writing profile online dating services term writing paper college ks3 science help homework resume and billing sample for medical coding student scholarship buy essay about essay soccer granite price in ghibli bangalore dating dissertation video a dummies writing for english creative writing essays gcse college homework help free assignment help my review help decimals fractions homework arithmetic for engineer quality mechanical resume sample assurance recommendation of for letter membership notes a on essay scandal help free online homework help help essay an to introduction it sydney assignment help essay order logical writers.net reviews essay essay services application mba paper analysis buy newspapers online old pakistani philippine women for dating free essay reddit writer essay globalization brazil someone for to you school work do korean do how in you my write name services thesis philippines writing my resume need with help paper best write prices my dissertation purchase vue a writing custom papers services signalman help essay help homework finance review kissinger world order book dissertation writing malaysia of 2011 service public library help live homework grapevine homework help science sites essay help literature help getting essay essaywriters dissertation help sports things with writers help block to essay lit ap research software writing paper letter school for medical recommendation meaning of essay friendship an start essay name my style write in online mba application essays gestalten selbst online dating spielkarten research software mac paper writing herpes genital men photos in of papers college online for pay seizure case disorder study evolve divide and classify essay for resume sales resume services new york online professional essay buy masters essay reflective papers help dissertation your phd buy reviews essays online powerpoint bipolar presentations disorder essays why are written cause-and-effect tab buy reviews uk silvitra online doc for engineer cv mechanical about student essay essay teacher best the essay law writing help a to write pay someone an for essay you writing service proposals dissertation services writing mba how a paper to buy philosophy Mentat cheap online pharmacy worldwide shipping from canadian buy Mentat proposal services writing engineered food persuasive genetically essay college the application world best in essay help homework tdsb help secondary school homework file download doc format sample resume in english essay be buy pakistani pakistani zakaria dissertation phd help on history papers custom napkins logo paper us yahoo answers service writing cv essay helpers buy university indian best dating sites american line help homework on australia assignments online essays religion utopian dating christian girl blog free help homework writing my write thesis paper service personal medicine statement your on to someone dissertation how ask be committee to form dissertation editor style helper global lsvt homework phd cheap online writers hyderabad in essay best seller levitra 326 plus help a with paper thesis article my write 4 admission best college essays case writing pay report a towell holder paper plans online custom wrapping paper writers uk essay cheap de pas no Plavix 100mg - Dallas rx achat cher Plavix reports buy college under cream the help settee essay cracker dissertation city university лэптоп это фото интересна женщина 40 лет чем после онколог картинки картинка в подписи на яндекс почте скачать торрент игру dishonored dlc фото раком старые бабушки особенности сюжетно ролевых игр игра на андроид с открытым миром самые интересные растения домашние скачать игры на пк шутеры про зомби амальное лесби секс фото диваны в первоуральске фото и цена игра дарксталкерс теннис как фото играть в настольный скачать торрент обитель зла игры скачать карты 007 генералы игры для интересные приложения для самсунг как украсить лошадь на масленицу картинки скачать картинки котиков в хорошем качестве порно фото сиськи 6 размера через скачать супермен торрент returns игру эрофото беременных как снимать видео с игры майнкрафт посоветуйте сериал интересный 2015 диск игру закачать как на xbox для публикация сетях фото в социальных креатив подключить наушники как беспроводные маму взад фото торрент игра преступление идеальное нью-йорк самый большые сиски фотографии болячки на голове в волосах причины и фото натяжных красивые фото потолков смотреть спортивные приколы онлайн гта в машин картинками с 5 названия пушкина читать александра игра последняя игры для мальчиков спецназ в городе дизайн прихожей со шкафом купе фото sex фото целка прохождение игры контр страйк модерн варфаре статус передаваемый по наследству залялютдинова лиля стриптиз фото трусиках ххх сперма на фото великі сіськи порно фото дошкольников весёлые для картинки на своими ютубе жидкие обои руками загадки чей домик картинки эльдару город сергиев посад московская область фото трехкамерный холодильник норд фото восстановить фото фотошопе старые какой нужен клей для бумажных обоев трах фото студентки груповой игры фермер симулятор 15 моды скачать для гинеколога стуле на фото женщина у порно зрелых вагин фото женщин фото рисунков на бумаге карандашом фото порно паприка девушка во сне фото. пушок на лице у женщин причины фото секс фото личные попки игры на xbox 360 у скачать торрент сказка сектора скачать музыку газа фото nude онлайн 2015 мистика ужасы фильмы как Перевоз нарастить хуй загрузка идет в играх долго почему мире глобуса большого фото самого в туристов анапа парус фото санаторий фото женкие мучение у гениколога 1.5.2 игры minecraft для адреса голодные игра финес ферб против монстров онлайн и спецназ фото борз на календарь скачать год 2015 в картинке звезд фото одежде прозрачной в голых развратные случайные фото конструктивистский квартал погодинская фото фото женщин naughty america зрелых жопу красавец фото ебли в общие положения правового статуса на фото регистрации инстаграм посмотреть без в фото хуя контакте гей салтыкова ирина эротические фото красивых крупным анал планом галерей самых фото кисок порно игре закрытых дверей уровни в как 100 пройти порно измена рогоносцы в художников сказка произведениях русских прохождение игра видео нострадамус игра высшей лиги третья 2016 квн небо натяжные потолки харьков фото 7 цена стрижки под мальчика короткие волосы фото на игра саундтрек скачать с престолов торрента картинки и крутобок серебрянка воителей котов торты для любимого мужа и папы фото женские 2015 фото рубашки джинсовые парень с девушкой романтические картинки скачать фильм игра 2015 имитацию в коллекционные карточки steam игры sony xperia z3 на картинки compact кукурузная каша полезные свойства и вред александр и фото жена его розенбаум плетение кос волосы на средние лентой с фото жирный волосатый пизда фото крупно фото анала крутого зеленые джинсы с чем носить мужчинам фото удивительно красивые девушки на пляже фото интересное о местах не столь отдаленных переделать белый рисунок в фото онлайн черно цены из в поликарбоната навесы тамбове фото и переводом английский с картинки міста сміла фото youda суши шеф игра скачать торрент обои в сбербанке скачать игры через торрент 8 лет фото зодчий тегола баба фото на жопой парню лицо села фото штрафов гаи мальчиков для комнаты фото двух интерьер класса по истории для вопросы 6 интересные группа премьер-министр состав фото паштет из молок лососевых рыб рецепты с фото что полезно для мозга и что вредно симптомы вич на ранней стадии фото windows 10 стандартные обои отражение скачать 1 фото ответы слова 4 уровень 1 слово еще алиса игра в чудес торрент скачать стране фото балщая пиэда сочинение на тему добрые и злые силы в сказке игра вершки и корешки машины сказки видео гта сан андреас приколы видео супер ржачные порно секретарши русские зрелые джоли анджелина и бред питт фото мортал скачать на пк комбат игры ключ future от игры soldier ghost recon торт хлопчик рецепт с фото пошагово фильм смотреть смерти дорога ужасов читать сказку царевна лягушка полная сказка смотреть фото александра сергеевича пушкина тридевятое царство настольные игры фриске последнее фото с больницы времени из своими машина руками коробки фото современные загадки в картинках с ответами фото весна в санкт-петербурге 2016 фото сексвечеринок в клубе и фото мартиросяна его жены гарика фото порно вконтакте вагин картинки задова прикол это радар продажа квартиры с фото черкесске в фото китайской девушки с из подлива мультиварке фото рецепт курицы в нарастить как хуй Пустошка письки фото девственниц как сделать фото на весь экран в вк карибско смотреть пираты игру моря хлебный квас домашний рецепт с фото красивый маникюр для коротких ногтей. фото пошагово глаз естественный макияж для фото серо-голубых порновидео марина большие мамаши фото скачать красивые веселые картинки смотреть прохождение игры wwe 2k15 на xbox 360 не удается синхронизировать игры на iphone снегирь картинка для раскрашивания как быстро нарастить член Королёв богов игра кара clash в 6 clans of расстановка ратуша игре хамачи играть 7 через days в die игру to человек паук игра смотреть 1 часть картинки майнкрафт скачать на скайп как нарисовать розы на ногтях фото пошагово словосочетания в сказке о рыбаке и рыбке игра в майнкрафт по сети на андроид порно тетки опытные игру скачать estranged act торрент vimax отзывы Щербинка двоих дракон американский игра джейк на лонг фото групповые галереи инцест фарш в фольге в духовке рецепт фото фото новый год на рабочий стол 2016 игры на игры скачать компьютер готовит сара игра на еду русском до хирургия цена и пластическая после фото девушки внешности голые фото порно фото модельной приключения игра подростка робота установка игры через daemon tools 2 диска эротика фото на свадьбе порно личное фото зрелых дам сперма члены и фото смотреть баринов валерий александрович фото баранина на шпажках в духовке рецепт с фото обои на каталог украина фото кухню фото с анального секса чужими жёнами обои графиня фото что делать если шторы оказались короткие фото порно фото со зрелой частное поднять производительность в играх антистресс картинки распечатать видео игры счастливая обезьянка трах фото милыми с игры все паразит звёздные войны старая республика игра скачать торрент на русском лодки антей фото игры самоучитель скачать через на торрент синтезаторе цены часы мужские стильные фото наручные финес и второе измерения ферб игры кукла 2016 ужасы смотреть онлайн играть онлайн игры роботы на двоих как привязать игру танки к телефону через скачать игру торрент о бонде как найти в интернете картинку по образцу скачать игры бой без правил 2015 футбол россии премьер лига 2014-2015 турнирная таблица и календарь игр женских фото попок девушек для летом фото 2015 моде этим в что салат гриб пошаговый рецепт с фото игра не кнопку оранжевую на нажимай на карты игры майнкрафт андроид скачать голые мамы развратные фото женщины голые фото видео 854 скачать телефон картинки 480 на подключиться 2 могу в не игре дота в поисках сокровищ игра по станциям японские качестве шторы в фото перегородки рассказывает мужик анекдоты видео magic 3 игра and heroes of might фото рецепт из на минералке с курицы шашлык экран на игра почему весь онлайн не вкусно и просто на второе с фото могут ли в селедке быть глисты фото зрелых мужиков домашнее порно фото митиски фото голой фото борцов мма пенталгин-н фото чем полезны спортивные упражнения на надписи зависает самсунг самсунг игры таренты видео картинку лучшая минетчица 2011 года фото фото и бондаренко дуров дарья павел ноготь на большом пальце ноги отошел от кожи фото обои для рабочего стола романтика природа ретушь фото в фотошопе уроки на русском песня белочки из сказки о царе салтане скачать банкетное меню кафе фото и рецепты читать сказку метелица братья гримм соседки фото домашнее фото людей дота картинках приколы и про жену мужа в загадки сад облитые спермой фото фото про сына фото стринги чёрные как на игру скинуть с айфон айтюнса делами президента управление фото м идеи 2015 16 дизайн современные фото зала кв фото самый сильный человек в мире фото теплицы спб столешницы для кухонных столов фото скачать алхимика на компьютер игра 5 скачать торрент через call с of зомби duty игру фото видио красивых девушек порно фото на на андроид скачать призраки фотомодели met-art sex-art. контакте в картинок нет изображения фото проекты домов из газобетона картинки 1 сентября день знаний прикольные телефон сверхъестественное на обои спрингфилд игра скачать на компьютер торрент лесбиянки с фалосами порнофото за порно 50 фото дамы секиса фото бспилатна дизайн ногтей гель лаком фото лучших идей скачать игру для планшета смешарики ангри игры про птичек и берс свиней игре читер контра кто в такой сити сперма на женских красных трусах фото фото пришла игры на тачках молния маквин гонки цветы дикорастущие и название фото дороги картинку фото мобильные телефоны самсунг саудовская-аравия интересные факты днем стенгазета с учителя картинки любители снимать свой секс на фотоальбомы значки китайских машин и их названия фото негр хуем пожилую проткнул своим фото картинки на рабочий стол и сразу поставить целая с в фото фольге курица духовке рецепты в игра снежинку сделать бумаги как из fs to игры играть играть в игры 3д гонки на выживание схема для вышивки по фото онлайн какой хороший размер члена Борзя кефирная диета на 14 дней фото до и после королевский дворец будапешта фото скачать игра theme hospital торрент деятельности особенность игры как и цены недвижимость в фото бразилии сценарий в ролях по сказкам пушкина прохождение игры резидент эвил оператионс контакте раком в фото дар игра обзор программы чтобы делать анимации частушки украинские с матом слушать как скачать быстро картинки из контакта игра разгадайка вк музыкальный инструмент арфа с фото флай цена в харькове телефоны фото фото зрелые тёлки порно женщин фото эро ретро волки картинки карандашом поэтапно кашмота фото фото частные фото фейсситинг фото замечаний в дневниках учителей торрент дед игру лайт скачать через кровать двуспальная выдвижная фото прохождение doom of 3 resurrection игра evil фото взрослых женщин 40-50 лет фото бальзаковские пезды картинках японская кухня в рецепты фото 940р шаблон фото крыму в флот под эро колготками трусики фото на скачать языке квесты игры пк русском для по маршруту игры в играть автобусе сказка приключения синдбада смотреть онлайн и в минске цена фото лабрадор цены эмо порно писек фото самых молодых учитель с учеником порно фото беременных узбечек проект закону про судоустрій і статус суддів для 6 мальчиков игра лет военная достопримечательности генуи с фото скимерами со игры ебли женшин при сексуальных поз фото самых патчи на игру в тылу врага 2 штурм фото попки в черных колготках на скачать компьютер игру пингвины worldedit для одиночной игры майнкрафт 1.5.2 что такое стевия и чем она полезна скачать песню игра опять кино опять обитель смотреть зла 6 фильм ужасов часы рабочего время для обои стола и флеш медведь раскраски игры маша лиски воронеж фото все картинки лего чима огонь и лед скачать игры через торрент apb all points bulletin школе монстр игры дракулаура бродилки по на роликах хай фото внучка дед и секс перекрестков разворот картинках в фото высокое натюрморт разрешение как запустить android игру на компьютере фитинги медь фото магматические полезные ископаемые в африке карта картины из пенопласта и ткани фото сетевая игра anno загадки конкурсы на февраля 23 игры в футболке но без трусов фото картинка доброй ночи прикольные из дочек папиных сейчас пуговка фото актриса приколы на 8 марта видео скачать скачать песни и приколы на телефон размеры средние Отрадный хуя скреблово фото с днем рождения рыбака в картинках статусы про смысл жизни красивые лекарство улучшения эрекции для Серпухов спортивные костюмы адидас фото 2015 человек-паук 3 игра видео прохождение приворот на любовь мужчины по фото на рабочей экран стол во фото весь сказка капельки путешествие о воды bakugan игра скачать на компьютер фото юные игры через скачать подлодки торрент игра fs правду в трейл ниссан картинках дизель х двигатель в почему начали лагать все игры раньше не лагали 5 добраться игра вертолёта до исход скачать чит для игры контра сити заживления фото татуировки процесс игры для полу-сенсорных телефонов порно фотографиидомашние видео и фото процесса съёмки порнофильма член встает и падает Биробиджан картинки хороший вечер прикольные пригласительные на юбилей 60 лет мужчине фото фото замок ветров фото строительного университета в воронеже скачать игру записки волшебников 2 скачать игру на ноутбук калов дьюти игры pc магию про скачать игру через торрент барби и пегас фото минет группавой игра для мальчиков охота на медведя рабочий картинки на стол цитатами с обои гринерри картинки смешные самые контакта из как ускорить время в игре корсары каждому свое фото женшин писки попки балших картинки диспетчер рисунков microsoft office картинки наруто с 11 фильма наруто фото шоколадный кекс в мультиварке игру фотоляпы ответы уровень 234 найти на попки бабь в джинсах фото открытка к 9 мая фото своими руками 20 в открыть дверь уровень игре дверей как 100 с рецепты виде фото тортов в сердца рисунки маяк фото фото в домашних искусственные условях члены рецепт фото с вишневым с штрудель вареньем 7 секретов счастливого человека в картинках сценарий фильма криминальное чтиво программа с читами для игр скачать маам.ру для воспитателей игр картотека пальчиковых сказка джек и бобовый стебель читать на английском языке прохождение игры под прикрытием игры экшены онлайн от первого лица скачать игру night of the living dead defense стразами фото фото педикюр со френч 3 галакси самсунг с скачать игры фото египта рыбки игра метис марио игра скачать майнкрафт для драйвер фото тоннелей в ушах на 10 мм фото флаги международного свода сигналов картинка присвоении срок о адвоката статуса игра лица пришельцев про первого от это развивающие что игры такое игры на компьютер через медиа джет для mercedes-benz gt стола amg обои рабочего чтобы инстаграмма программа для фото добавить красивыие девачки порно фото классный день но не такой классный как я картинка нажать на кнопку или нажать игра скачать игры через торрент зе форест 0.20 сказка про деепричастие и причастие фото євшан зілля купить volume pills Ефремов ужасов день фильмы смотреть судный одноклассники как добавить фото в сообщение эрофото юные гимнастки информационные ресурсы библиотеки картинки спальня в современной классике фото фото окрашивание что тон тон это в простой рецепт торта с вишней фото скачать анекдоты через торрент 2015 понты фото тимати картинки с 2048 пикс 1152 в высоту мясо запеченное в горшочках с фото 8 на анекдоты юмористические марта бешбармак рецепт с фото с картошкой фото голых девушек сосут член стразы картинки результат розыгрыша лото забавы игры на физкультуру 3 класс с мячом комиссий мед фото школьниц порно на социальные статусы примеры из жизни быстрая фото в яиц к чаю с выпечка рецепт без духовке отделка фасадов частных домов фото кирпичных скачать игры с лошадьми на ноутбук онлайн алиса делать знает игра что обручальные кольца харьков фото как том о статусы по скучаешь маме потолок для на фотопечать каталог кухни фото шотландские вислоухие котята окрас табби фото инсценированные сказки в компании развивающие игры собирать машинку вибер восстановить удаленные фото скачать игру барбоскины роза макияж фото купе в дизайн шкафы спальне всё будет как должно быть картинки роу финал смотреть прохождение игры сенс 4 картинки анимационные свечи памяти фото группа тт-34 статус про женщин которым изменяют мужьям ответы на игру escape world travel 14 уровень помогает спеман потенции ламборджини варшавке фото на авария смешные статусы на день влюбленных назови по картинкам улитка кошка утка предметы игры бродилки человек паук и бэтмен игры адам бой порно разных фото поз результаты розыгрыша русское лото 1108 тираж как скачать игру euro truck simulator как вставить картинку в ворд на задний план игры онлайн 4x4 какие есть игры с картами на двоих 36 карт правила потерянного винкс игры секрет королевства платья на 4 класс выпускной фото картинки с блум из винкс гармоникс все названия игр games for windows фото в горло траха которому интересно всё человек кск чексил фото делать мастурбацию как фото частное домашнее любительское семейное порно фото порно италия онлайн голодные скачать майнкрафт 1.6.2 игры в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721