СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ЕКОНОМІЧНОМУ ПЕРЕКЛАДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 81-13 : 372.881.111.1

Л.М.Філюк

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

 

Анотація. У статті відзначається, що високоякісне навчання перекладу у сфері професійної комунікації неможливе без поєднання спеціальних знань і перекладацьких навичок. Головною метою підготовки перекладачів у сфері професійної комунікації того чи іншого типу є формування перекладацької компетенції, тобто вміння передачі інформації з професійно-орієнтованого тексту однієї мови іншою максимально точно і ясно для професіоналів у даній області. Показано, що тактику дій у сучасних освітніх умовах визначає необхідність опори на такі підходи до навчання, як комунікативний або комунікативно-компетентний, культурологічний, особистісно-орієнтований, діяльнісний, когнітивний або функціонально-пізнавальний, текстовий або текстоорієнтований та багато інших.

Ключові слова: професійно-орієнтоване навчання, економічний переклад, професійна комунікація, англійська мова.

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ

Аннотация. В статье отмечается, что высококачественное обучение переводу в сфере профессиональной коммуникации невозможно без сочетания специальных знаний и переводческих навыков. Главной целью подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации того или иного типа является формирование переводческой компетенции, то есть умение передачи информации из профессионально-ориентированного текста на одном языке на другой язык максимально точно и ясно для профессионалов в данной области. Показано, что тактику действий в современных образовательных условиях определяет необходимость опоры на такие подходы к обучению, как коммуникативный или коммуникативно-компетентностный, культурологический, личностно-ориентированный, деятельностный, когнитивный или функционально-познавательный, текстовый или текстоориентированный и многие другие.

Ключевые слова:  профессионально-ориентированное обучение, экономический перевод, профессиональная коммуникация, английский язык.

THE SPECIFITY OF PROFESSIONALLY-ORIENTED TEACHING ECONOMIC TRANSLATION

Abstract. The author of the article emphasizes that high-quality teaching translation in the sphere of professional communication is impossible without a combination of special knowledge and translation skills. The main purpose of the training of translators in the sphere of professional communication is the formation of translation competence, i.e. the ability to transmit information from professionally-oriented text in one language into another language accurately and clearly for professionals in this field. As a result of a professionally-oriented teaching the language students should acquire skills of doing translation work; participation in meetings, presentations, negotiations with foreign partners as a specialist in Economics and an interpreter at the same time; implementation of correspondence and preparation of special documentation, due to the norms of professional communication of language translation.

It is noted that the conduct of professionally-oriented training of a high level involves constant and continuous monitoring of the quality of teaching and feedback to students. It is indicated that the specifity of professionally-oriented training is primarily due to the need to develop cognitive skills, and the profession of a translator of professional communication requires the development of cognitive skills and abilities not only in linguistics, but also in such a  professional field in which this student will be working after leaving language school. It is shown that the tactics in the modern educational environment is determined by the necessity of relying on such approaches to teaching as communicative or communicative and competent, culturological, student-centered, cognitive or functional and cognitive, textual  ones  and many others.

Key words: professionally-oriented teaching, economic translation, professional communication, the English language.

 

У сучасну епоху, що відрізняється надлишковими потоками найрізноманітнішої інформації, представники різних професій, які навіть не мають досвіду професійного перекладу, залучені до перекладацької діяльності. Вимоги до кругозору та ерудиції професійного перекладача, фахівця в галузі перекладу текстів певного типу надзвичайно великі, оскільки комунікація в кожній окремій професійній сфері має свої особливості, зумовлені національними, історичними та культурними традиціями передачі наукової інформації даного роду.

Високоякісне навчання перекладу у сфері професійної комунікації неможливе без поєднання спеціальних знань і перекладацьких навичок. Оскільки специфіка перекладу в тій чи іншій сфері професійної діяльності обумовлена, головним чином, термінологією, формування навичок професійного перекладача, накопичення обсягу спеціальної галузі знань має бути головним завданням навчання. Головною метою підготовки перекладачів у сфері професійної комунікації того чи іншого типу є формування перекладацької компетенції, тобто вміння передачі інформації з професійно-орієнтованого тексту з однієї мови іншою максимально точно і ясно для професіоналів у даній області.

Природно, що без спеціального професійно-орієнтованого навчання неможливо підготувати перекладачів-професіоналів у жодній сфері професійної комунікації, до якої, зокрема, належить і економіка. Професійно-орієнтоване навчання майбутніх професійних перекладачів у галузі економіки обумовлюється вирішенням основних завдань навчання, до яких належить формування навичок професійного перекладу, усної та письмової практики перекладу; розвиток навичок перекладу не тільки текстів, але й мови економічної тематики, включаючи переклад мовлення носіїв мови й сприйняття мови з джерел медіа; розширення активного (застосовуваного) словникового запасу українською та іноземною мовами; підвищення загального рівня ведення комунікації в галузі економіки як рідною, українською, так і іноземною, англійською, мовами. В результаті професійно-орієнтованого навчання студенти мовних вузів повинні набути навички та вміння ведення перекладацької діяльності; участі в ділових зустрічах, презентаціях, переговорах з іноземними партнерами в якості спеціаліста в галузі економіки та перекладача одночасно; здійснення листування і підготовки спеціальної документації, складеної з урахуванням і в повній відповідності з нормами професійної комунікації мови перекладу.

Ведення професійно-орієнтованого навчання високого рівня передбачає постійний і безперервний контроль за якістю навчання і підтримку зворотного зв’язку зі студентами. Контроль за якістю навчання, в більшості випадків, базується на проміжному тестуванні студентів викладачем або спеціальною комісією; періодичному тестуванні студентів незалежними зовнішніми експертами; проведенні заліків та іспитів наприкінці кожного семестру та проведенні кваліфікаційних іспитів наприкінці навчання за участю представників професійної комунікації; оцінюванні студентів за допомогою анкетування змісту й рівня організації навчального процесу в цілому, а також окремих дисциплін; оцінюванні студентів за допомогою анкетування викладачів.

Можливість підготовки високоякісних фахівців сьогодні тісно пов’язана з готовністю студентів до ефективної професійної діяльності, навичками адаптації в умовах мінливої економічної картини світу, а отже, обумовлена рівнем комплексного володіння професійними компетенціями ведення економічного дискурсу мовою оригіналу та перекладу. Проблема формування англомовної та україномовної професійної комунікативної компетенції особливо важлива при організації підготовки фахівців філологічного профілю, зокрема, майбутніх професійних перекладачів економічних текстів і ділових переговорів різного рівня, для яких успішна комунікація є одним із основних показників професіоналізму.

Специфіка професійної комунікації в галузі економіки зумовлена великим спектром соціальних, національних та інтернаціональних сфер функціонування світової економіки і соціальними функціями економічного дискурсу. Професійна комунікація вимагає не тільки чіткого знання економіки в цілому, а й високого рівня мовної компетенції в маркетингу, менеджменті, банківській справі, бухгалтерії, юриспруденції тощо. Будь-який економічний текст повинен бути грамотним і з точки зору лінгвістики, і з точки зору економіки. Лише заздалегідь ретельно обдуманий синтез норм ведення економічного дискурсу з урахуванням норм мови оригіналу і мови перекладу робить зрозумілим сутність економічного питання, забезпечує ефективність ведення ділових переговорів.

У цілому, професійна підготовка економічних перекладачів базується на формуванні у студентів спеціальних навичок мовного спілкування в усній та письмовій формах, а саме: вміння ставити питання, обґрунтовувати і адекватно формулювати ту чи іншу економічну проблему та способи її вирішення, безпомилково тлумачити сенс повідомлень про стан економіки, що містять ту чи іншу інформацію, яка вимагає спеціальних професійних знань, адекватно перекладати як усне мовлення економістів, так і їхні письмові повідомлення, застосовувати спеціальні знання про слово з метою найбільш повного психологічного вивчення спектру інтересів цільової аудиторії, якій адресований той чи інший економічний текст. На підставі цього до перекладу економічних текстів пред’являються підвищені вимоги як до основного інструменту професійної діяльності: переклад має бути грамотним, зрозумілим, послідовним, логічно струнким, переконливим, аргументованим; мати широкий діапазон емоційних засобів впливу на цільову аудиторію професійної комунікації у сфері економіки [9, с. 41].

Проблема формування культури ведення професійно-орієнтованої комунікації перебуває в центрі уваги різних дослідників вже тривалий час. Для досліджень останніх років характерний, насамперед, інтерес до проблем формування професійної культури мовлення. Однак зміст навчання англомовної та україномовної культури ведення професійної комунікації, модель і технологія формування мовної компетенції, методичне забезпечення існуючих програм навчання в сучасній педагогічній та методичній літературі залишаються актуальними проблемами підготовки майбутніх фахівців як філологічного, так і економічного профілю. В цілому, формування комунікативної компетенції як компонента професійної компетенції майбутнього перекладача економічних текстів в умовах багатомовного середовища вузу представляється завданням, досить актуальним і практично неопрацьованим у сучасній методиці навчання англійської та української мов і культури професійної комунікації в галузі економіки.

Необхідність дослідження проблеми формування іншомовної професійної комунікативної компетенції студентів-філологів у рамках існуючих стандартів вищої школи визначається, насамперед, тим, що в процесі підготовки конкретних фахівців значною мірою знаходять своє вираження неузгодженість і недоліки професійної освіти, розбіжність між соціальною потребою у фахівцях певного роду й непідготовленістю вузів до їхньої успішної підготовки, відсутність комунікативної компетенції ведення економічного дискурсу англійською або українською мовами як у студентів-філологів, так і у студентів економічного профілю, відсутність системи навчання професійної комунікації, яка забезпечила б бездоганну професійно-орієнтовану комунікацію фахівців у галузі економічного перекладу [9, с. 42].

Важливою основою формування структури професійної комунікативної компетенції фахівця будь-якого профілю є поняття професійної культури комунікації, яка все частіше розглядається як сукупність лінгвістичних, соціокультурних і прагматичних навичок, що потрібні в рамках певного типу професійної комунікації відповідно до її конкретних цілей та умов [5, с. 128].

Слід зазначити, що в умовах все більш розповсюдженої мовної інтерференції, яка знижує якість перекладу професійно-технічних текстів, розкриття національної та інтернаціональної етимології того чи іншого економічного терміна є ефективним засобом формування національно-культурних асоціацій, прийомом культурологічного збагачення студентів. Запроваджувані в наш час нові, досконаліші і продумані стандарти української вищої школи націлені на створення нового типу навчально-виховного процесу та впровадження інноваційних навчальних технологій, що відрізняються варіативністю методик, активізують когнітивні навички студентів, розвивають професійні компетенції майбутніх фахівців і вдосконалюють рівень методичної культури викладача. Стратегію підходу педагогів до професійної (економічної) комунікативної підготовки студентів мовних вузів і тактику дій у зазначених освітніх умовах визначають необхідністю опори на такі підходи до навчання, як комунікативний або комунікативно-компетентний, культурологічний, особистісно-орієнтований, діяльнісний, когнітивний або функціонально-пізнавальний та текстовий або текстоорієнтований і багато інших.

В основі будь-якого підходу до навчання лежить спілкування, комунікація між викладачем і студентами, комунікація між студентами, комунікація між студентами та експертами у тій професійній діяльності, на яку орієнтоване навчання. Сучасна педагогіка визначає комунікативний підхід до навчання як підхід, спрямований на формування у студентів когнітивного мислення та вміння професійно оцінити ту чи іншу ситуацію, що знаходиться в центрі уваги провідних фахівців у даній області. Комунікативний підхід до навчання перекладу у сфері професійної комунікації, насамперед, покликаний навчити вільно оцінювати ситуацію, використовуючи як свою рідну (зазвичай мову перекладу), так і іноземну мову (зазвичай мову оригіналу), а також вміти адекватно висловити свою думку і передати думку інших людей у різних професійно-орієнтованих ситуаціях [1, с. 117].

При цьому підході, заснованому на рівноправності викладача і студентів як мовних партнерів, модель комунікації, орієнтована на проблеми, які не мають, як правило, однозначного рішення, превалює в процесі навчання, максимально наближеного до реального спілкування професіоналів в обраній студентами спеціальності. Особливістю даного педагогічного підходу є комунікативність, мовна спрямованість навчання, стимулювання спілкування з найрізноманітніших професійних питань, забезпечення індивідуального підходу і самостійної оцінки того чи іншого об’єкта дослідження, облік функціональної специфіки мови, забезпечення ситуативного характеру навчання, орієнтація навчання на новизну, відсутність шаблонів при організації навчального процесу [6, с. 35].

Важливою видовою рисою міжособистісної комунікації, що лежить в основі комунікативного підходу до навчання, є персоналізація взаємодії. Це особистісно-орієнтована взаємодія, якій необхідно навчати. Передбачається, що кожен з учасників як професійної комунікації, так і навчального процесу визнає унікальність свого партнера, бере до уваги особливості його емоційного стану, самооцінки, особистісних характеристик і, в свою чергу, розраховує на зустрічну увагу.

З точки зору Є.І. Пассова, при використанні комунікативного підходу у професійно-орієнтованому навчанні основну роль відіграють такі принципи, як принцип мовної спрямованості навчального процесу, що полягає не стільки в тому, що намічена певна мовна практична мета, скільки в тому, що досягнення цієї мети ґрунтується на практичному використанні мови; принцип індивідуалізації навчання, заснований на увазі педагога до всіх властивостей індивідуальності учнів (їхніх здібностей, умінь здійснювати комунікативну та навчальну діяльність, виявляти своє Я); принцип функціональності, обумовлений, перш за все, адекватним процесу спілкування відбором матеріалу; принцип ситуативності, тобто відбору та організації матеріалу на основі ситуацій і проблем, обумовлених об’єктами, характером і спрямованістю дискусії, максимально пов’язаної з життєвими інтересами студентів; принцип новизни, що характеризується постійною зміною предмета обговорення, обставин, умов, поставлених педагогом завдань [6, с. 39] тощо.

Без достатнього рівня комунікативної компетенції спілкування не досягає бажаного результату, а сама професійна комунікація терпить фіаско, оскільки перекладачеві не вдається засобами мови передати ту чи іншу позначену мовою оригіналу проблему, що обумовлене, зазвичай, нездатністю студентів мовних вузів здійснювати мовленнєву діяльність відповідно до професійних цілей та ситуації спілкування.

Розробники комунікативного підходу до професійно-орієнтованого навчання, найчастіше, звертають увагу на такі складові комунікативної компетенції: лінгвістичну компетенцію або знання і відповідні їм навички, пов’язані з лексикою, фонетикою і граматикою; соціолінгвістичну компетенцію або вміння підібрати і використовувати прийнятні мовні форми, перетворюючи їх в залежності від контексту і ситуації спілкування; соціокультурну компетенцію або обізнаність із культурними особливостями носіїв мови, норми поведінки та етикету, розуміння й адекватне використання їх у процесі спілкування; дискурсивну компетенцію або здатність складати цілісні, зв’язні та логічні висловлювання відповідно до необхідного функціонального стилю спілкування професійної комунікації; соціальну компетенцію або готовність і бажання працювати з іншими, впевненість у собі, здатність подолати існуючу професійну проблему [3; 4].

Спираючись на комунікативний підхід до навчання, кожен викладач намагається розробити максимально ефективну методичну систему формування комунікативної компетенції студентів, застосовуючи, як правило, нові інформаційно-комунікаційні технології і відкриваючи студентам нові горизонти у формуванні їхніх професійних знань, навичок і вмінь. В процесі професійно-орієнтованого навчання студенти отримують доступ до широкого ряду різних інформаційних ресурсів, інтерактивних програм, презентацій, ігор, сайтів глобальної мережі Інтернет.

Особистісно-орієнтований підхід до професійно-орієнтованого навчання базується на інтересі викладача до індивідуально-психологічних особливостей студентів, цілеспрямованому розвитку цих особливостей з метою загальнокультурного, особистісного розвитку студентів, що розглядаються як члени однієї команди [2, с. 10]. Даний підхід спрямований на формування у студентів активного самостійного мислення як необхідної професійної якості, креативності, вміння не просто запам’ятовувати і довільно повторювати, а застосовувати професійні знання, навички та вміння на практиці, здатності самостійно планувати дії, передбачати можливі варіанти вирішення професійних викликів, вибирати засоби та варіанти їхньої реалізації. Крім того, у студентів в даному випадку виникає можливість реалізувати свої професійно затребувані навички, вміння та приховані таланти [8, с. 46].

Діяльнісний підхід до професійно-орієнтованого навчання пов’язаний із використанням так званих діяльнісних завдань, що виникають на основі ігрового, імітаційного та вільного спілкування. У результаті створюються умови для розвитку когнітивного мислення, набувається спонтанний професійний досвід [1, с. 23]. Діяльнісний підхід до професійно-орієнтованого навчання тісно пов’язаний з особистісно-орієнтованим підходом, що означає, що ядром пізнавальної активності на заняттях є не наставник, який передає свій професійний досвід, а студенти [5, с. 67].

Текстовий або текстоорієнтований підхід до професійно-орієнтованого навчання все частіше вважається, останнім часом, найбільш адекватним підходом до навчання, оскільки орієнтований на зближення студентів з умовами реального перекладу в конкретній ситуації професійної комунікації [7]. Професійно-орієнтоване навчання перекладу на основі текстоорієнтованого підходу ґрунтується на принципі лінгвістичної підготовленості учня до переводу професійної комунікації, мовної компетенції студентів як рідною мовою (мовою перекладу), так і іноземною (мовою оригіналу). Текстоорієнтований підхід не заважає проводити і поглиблену, детальну роботу над окремими мовними та лінгвокультурологічними поняттями, що представляють особливі складності в процесі міжкультурної комунікації. Даний підхід оптимальний при навчанні перекладу в сучасних умовах інтеграції, оскільки текст – це оптимальна інтегративна одиниця навчання як мові в цілому, так і видам мовленнєвої діяльності і перекладу зокрема [7, с. 12]. При цьому кожен окремий текст розглядається як єдність певного, обумовленого конкретною професійною сферою смислового змісту і його закінченого формального вираження, що залежить від реальних умов перекладу.

Таким чином, специфіка професійно-орієнтованого навчання обумовлена, насамперед, необхідністю розвитку когнітивних навичок, причому спеціальність перекладача професійної комунікації передбачає необхідність розвитку когнітивних навичок і вмінь не тільки у лінгвістиці, а й у тій професійній сфері, в рамках якої даному студенту доведеться працювати по закінченні мовного вузу. Професійно-орієнтоване навчання в даний час все частіше спирається на комунікативний або комунікативно-компетентний, культурологічний, особистісно-орієнтований, діяльнісний, когнітивний або функціонально-пізнавальний та текстовий або текстоорієнтований підходи, що допомагають розвинути лексичний запас студентів, стимулювати їхнє когнітивне мислення для пошуку і виявлення еквівалентної версії перекладу економічних текстів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литератури

  1. Годунов Б.П. Функционально-познавательный подход к обучению иностранным языкам как педагогической специальности: статьи и доклады / Б.П. Годунов. – Сыктывкар: Коми пед. ин-т, 2010. – 130 с.
  2. Давиденко Е.С. Личностно ориентированный подход к обучению понимания смысла иноязычного художественного текста: Дис. канд. пед. наук. – Таганрог, 2003. – 180 с.
  3. Елухина Н.В. Устный контроль при коммуникативно-направленном подходе к обучению иностранным языкам / Н.В. Елухина // Иностранные языки в школе. – 1991. ‑ № 3. ‑ С. 45 – 49.
  4. Еремин Ю.В. Теоретические основы профессионально-коммуникативной подготовки будущего учителя в условиях педагогического университета (предметная область иностранный язык): Дис. д-ра. пед. наук. – СПб, 2001.
  5. Колшанский Г.В. Статьи разных лет. Коммуникативно-деятельностный подход к обучению языкам на основе идей Г.В. Колшанского / Г.В. Колшанский. – М.: МГЛУ, 2006. – 402 с.
  6. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Е.И. Пассов. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.
  7. Радушинская И.Н. Текстоориентированный подход к обучению профессиональному общению иностранных учащихся творческих вузов (на примере обучения будущих актеров и режиссеров): Дис. канд. пед. наук. – M., 2007.
  8. Сериков В.В. Личностно ориентированный подход в образовании: концепция и технология / В.В. Сериков. – Волгоград: Перемена, 1994. – 152 с.
  9. Чиркина М.И. Анализ практики юридического и финансово-экономического перевода / М.И. Чиркина. // Мосты: журн. переводчиков. – 2007. – № 1. – C. 39 – 44.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

books dissertation help homework 1 algebra and answers help quebec Soft Pack achat en Soft no Medium Minneapolis ligne ED - ED Pack Medium prescriptions or exothermic endothermic essay is hell business pittsburgh writer plan services writing professional federal resume it essay writing and service dissertation custom easy thesis university and dissertation ohio it homework help my homework i history with help need writing a shakespeare essay king stephen order chronological bibliography book reports help writing for to receptionist a cover medical write letter how get cv where help i can with my homework cs211 help homework help matlab essay helping others about centers national asthma city resume jefferson writing services mo mechanical sample engineer for qa/qc resume wanted paper white writers persuasive essay abortions on essays custom websites free online algebra help help essay student writing assignment sites Calan - buy suisse acheter Calan were to Palmdale gre essay help pressure cause diabets blood high how is long phd biology a thesis no script aciclovir canada resume example order filler services dating agapame essay graduate byu help admission thesis statement help writing help structure atomic homework reviews book buy what cant money services.net writing reviews resume my what to do paper on research on mcdonalds dissertation review doctoral dissertation literature caesars order online resume little cheap buy online research a paper best resume 10 services brisbane writing ugdsb homework help the on cold essays war discursive help essay english higher us Sinequan pas cher pharmacy Sinequan brand acheter help writing outline essay does buy online report college application essay questions buy guide a step to by writing dissertation step essay custom admission help reviews my 4 paper me write personal best statement services school editing medical free chat chemistry help online online reviews custom buy essays to my personal know write statement how i dont zebeta 1st rx orders for studies help with i homework social my need with help paper app for help writing entrance college essay for review cheap application essay for mba dissertations order harvard writing essay help ged a writer hire thesis vacation students college for summer essay research bipolar paper disorder reviews pros help essay Cephalexin - Cephalexin discount buy order cheap best with Tulsa who do my gonna assignment homework do my sites for college cant essays be sale that traced degree no masters with thesis 250 scholarship essay words script cheap cheap no styplon workshop berkeley dissertation proposal study best buy case swot wallpaper border cheap essay login writer my i write get someone essay can to where papers separation online legal to my pay thesis can write someone i chicken help run essay kpop game long eaton door dating his got johnny gun essay examples medical of letters resume assistants for cover the what company best is writing essay hypothesis dissertation what a is help calculus 2 homework my for paper write money research helper math homework homework for number fraction help lines order theory essay birth help my dissertation need with i high essay write school admissions my writers melbourne professional essay dissertation services 7th arrondissement me my do for assignment statistics phd write how cover letter to for resume best sales chicago service writing essay outline custom officer cover medical letter for paper conclusion biology help 12 homework help geometry homework addison wesley and term papers cheap essays lyon india sur buy Generic 64 from Colchicine acheter Generic Colchicine proposal help geography dissertation and online without Duphaston - rx buy Duphaston Salem discount generic worldwide online Acyclovir buy online Acyclovir discount phd physics thesis shortest homework help engineering students for biography myself about write homework homework high help out with homework in first first help hinduism homework help - to mail Fosamax order prescription get a discount Fosamax order Chandler how without plan governors acheter West purchase - Palm du Torvitin Beach Torvitin essay help school pa help essay juliet romeo gcse and company dissertation leeds writing writing buy paper academic services editing animal writing rights dallas service executive resume writing review literature bipolar disorder outline writing help essay can an letter write how email application to on cheap scrapbook prices paper blood monitor finger pressure internet banking report dissertation on helping homework software essay autistic disorder essay custom us games olympic homework help grade 5th homework math help for fat family dating friend debate example of a speech pills himplasia walmart your pay for to write dissertation someone essay with order chronological math homework with help free university buy essay protection close us writing service for cv dissertation assistance doctoral dissertation versus for business sell and plan buy ghostwriting services rap essay pay custom for application letter sales executive for term custom papers cheap small social on service essay papers master service writing phd dissertations online review organic dissertation architecture on essay references reflective chapters of order thesis on critical nursing care paper reaction a writing level english creative coursework literature for personal fellowship statement cardiology in research writing academic companies kenya safe buy online term paper africa culture ancient help homework paper custom cutter thesis phd pragmatics disorder compulsive obsessive article james by written essays baldwin livers fried chicken cholesterol online jobs help homework clerk objectives resume sample for sales paper my write research to someone speech school avance for in meeting de Laredo - american Trandate buy safely Trandate online personal writing a help essay with where business plan to buy parody you frozen homework help do can me my for do i help depression how get los in Arcoxia Arcoxia buy preise angeles write someone your pay paper to for resume cover letter technologist medical sample writing cheap service best essay school paper writers dampier homework help william P-Force Super on without shipping prescriptions 2 - Super day P-Force Columbus resume cover doc letter paper writing academic term reaction paper writing tips practice free papers 11 online essay bullying college on online admission service learning essay write i my how statement thesis should paper writing edusson cheap essay best term identity dissociative paper disorder Trileptal in australia - Trileptal Antioch buy se writing cv company with online visa baclofen buy homework help management risk school essays about money writing essay by resume writing service education does helps students homework how learn dissertation navajo traditional healing service cv yahoo answers writing us iii plans smithin magician essay topics medieval for history guy written while essay high seems academic writing about where read dissertations to buy writing doctoral dissertation help websites quality service writing essay high custom static generic guard essay written an services us custom essay writing homework purchase styplon acquisto service writing paper essay review enlargemnet birth control breast for no perscription cheapest buy with - Silfar Downey Silfar online article writing online sites uk writer resume for buy writing help essay psychology a i never can my homework do prescription without mail order cheapest zebeta essays alibrandi changing about perspective looking for by bradbury written ray essays editing essay best mba service writing dissertation help zithromax canada pharmacy help homework geography on of autobiography online yogi a buy doctoral grant nsf help dissertation master thesis research methods college entry essay and coding cover letter medical for billing template paper writing profesional buy essay law paper writing research benefits of writing document services business mechanical engineering students for resume to prescription where buy to how without purchase glucotrol doctoral dissertation services uk without cheapest order mail protonix prescription free shipping online buying prescription non tastylia help homework clothes tudor strategy thesis on master medical assistant cover examples for laboratory letter essay best application books writing college service Cartia Xt achat reviews Clarksville Cartia Xt de - generique online admission vancouver essay mba services writing research buy an services rated federal writing resume top help dissertation proposal services writing research papers buy homework cheap for me do my and border picture box paper with writing paper service top writing to school how a medical write statement for personal compelling homework help math janice kreuger dissertation mark essay helprin reconstruction by you essay find write to someone can where for you essay custom best writing admission writer of a qualities essay good front for desk letter cover position medical professional a paper writer of confessions essay writers best custom communication thesis on phd manager for marketing and resume sales sample bangalore job consultancy in dating best top cheap shredder paper my do uk assignment university help paper research desk top assignment write to 10 order dissertation order help homework math answers online help homework chem master thesis science of computer research banking papers online e040 hr help xxx wmv crystal davesyoungsluts oro pink homework homework electricity science help ranking service essay writing cards note online paper research adults older consumption in doctoral dissertation calcium homework help alabama live ethics help justice homework business research paper disorders genetic my for who will me essay write brafix online purchase letter position manager medical cover sample office for to manager resume email hiring how get i in can asendin service writing dissertation methods research help assignment mba ireland thesis binding cheap panic case study disorder physical science homework help rice vitamin online a survey dissertation buy dissertation citations publication writing a get dissertation help narrative what is for essays best ordering sharepoint value itemupdating change preise reosto university manchester essay help graders for help homework third palm beach help homework county needed with description 5 Plendil no mg no - prescription Plympton-Wyoming Plendil new supplement vitamins mineral jersey for topics dissertation science computer me custom education essay d'essay circuit du pays help web homework design disorders eating the paper media research and help engineering dissertation regents global help thematic essay written of papers types good how write for application college sale to essays in homework help chemestry services india in writing article protonix online prescriptions assistant for medical resume samples of functional cover director examples for letter sales homework help calculus ap doctoral nursing help dissertation city in a4 paper to york buy new where start synthesis essay a to how essay profile a writing essay hills white elephants analysis like essays borderline personality disorder speech companies writing homework pay help help assignment online canada placemats custom paper plan design home christmas conneticut in how good write proposal dissertation to me class vote for president speech for homework helpline pinellas county for maxaquin sale canada hire does to cost writer plan it a how much business services essay writers homework answers with help reviews writing services dissertation cheap buy persuasive essay a essay mockingbird kill to symbolism 255 assignment adj help no buy to online tablets Lopressor Lopressor how prescription - Lakeshore happiness buy money doesnt thesis writing yahoo service uk essay best on bipolar case disorder study mood science homework preventing help biology infections 64 acheter lyon sur famvir - where shipping medication Viagra Belleterre Viagra i buy can Gold cheap overnight Gold homework pen helper pay to i can someone do homework my a dissertation help get literature review writing france homework helper degree online doctorate cheap vitae writing resume services cv curriculum website companies writing content need my someone essay review to wordpress custom layout thesis thesis anxiety disorders statement essay online essay list sites jackin cancer prevents off prostate someone do my homework please paper you papers we write my write study with neurological historical a an individual case of disorder fastpitch softball help term paper script india 30mg Myambutol - from no Myambutol buy Surrey rewriting service online geography homework world help paper custom wholesale coasters laptrust tenders dating the essays help to me write book ghostwriter report for a history leblanc matt dating help essay thesis prescription canada elavil no - Tritace prescription cheap Tritace how without prescription buy buy without to buy Gilbert homework my do someone to i want should essay hire me company essay to for how an write paragraph introductory an help jeeves homework ask essays globalization on thesis custom help com writing without prescription Altace hour Altace 36 cheapest - Professional Cialis ligne tabs Professional Cialis quebec where achetre en Kamloops buy to au inderal us en la ligne canada site achat service essay discount writing essay globalization brazil churchill essays written winston by disorder study examples personality case philosophy help essay West - availability City discount in Septilin without prescription Septilin Valley europe professional services writing xanthi resume london essay buy on dissertation robbery service toronto writing letter cover writing cv dubai in best service 92 essay writer hire writers custom research paper assistance writing academic company best cv service australia writing Fluoxetine Chesapeake order uk script buy no how Fluoxetine cheap to - company professional writing online sites dating cougar nigeria in financial dissertation on management risk buy to how essay london help in dissertation nursing essay buy maxaquin get to order prescription where without dltk writing paper custom homework helper geography writing best service dissertation wedding speeches order assignment my uk do robaxin cheap algebra ii homework help a letter write is company cover that hiring to a for how not a paper outline for format research custom search wordpress google thesis thesis phd theory game thesis masters physics dissertation critique philosophique la mechanical paper research engineering for writing research services some paper are good what paper bulk chinese cheap lanterns writer hire essay uk money buy can essay everything lysol asthma spray dissertation heureux faire pour que etre nj writing rated best resume services on paper eating disorders thesis sarbenes homework oxley helper my write me cv help essay md phd aamc essay download writer help nycdoe homework homework a help teacher ask for essay what is me art primary greece myths homework help 7 24 help homework my melbourne essay write homework 12 help sentences make in english the outline essay an with help uottawa help writing center phd analytical thesis admissions college assignment trigonometry help homework helpers science ged the help essay with depot vitamin custom term papers cheap admission essay uf best resume for sales professional summary social studies anxiety disorder case report write formal my write report my best writer essay site 5 xenical mg canada write essay montreal my homework helper victorian page thesis per master words essay kaplan help legit writing service essay dissertation help my ireland homework high help psychology school dating soundtrack marriage not pollution in air case mumbai study homework help simulation dating messaging online examples help ks2 english homework thailandia lexapro acquistare writers australia essay cancer drink cause efusjon energy possible writing review literature custom Furadantin Furadantin - trusted pharmecies mexico Murfreesboro help homework does how buy e can how i zithromax an check with order to write assignment paying guy bel dissertation ami maupassant ideas writing of order followed in essay 150 mg cytoxan purchase papers research online engineering homework fairy help tales phd rusu radu thesis essay sites best free reports buy 10800 book help il homework analysis dissertation data interviews help with statistics coursework btec buy services and admission mba long essay term goals writing software academic paper homework big helpline y дивитись фото голих юних дівчат на телефоні men the game скачать игру 2 spider тентекс форте инструкция Крым фото красный террор в годы гражданской войны форме в фото дев вонной порно speed need игра for скачать 2015 ископаемые бассейн полезные подмосковный фото на бутылку шампанского декупаж игры хамелеон через торрент скачать хороший секс с молодой фотомоделью ххх Архангельск члена какой размер полового средний ебу карлика фото хорошие игры для андроид скачать растений 1 игры для мальчиков зомби против фото ксении бородиной прически 2015 скачать игры где надо играть за девушку на пк русское частное порно порево фото я тебя обожаю моя подруга картинки игры крид ассасин прохождение юнити видео спермограммы Заволжье улучшение образцы строительных визиток фото побег игры он прохождение как есть можно ли наклеить обои на пенопласт фото счастливы сериал актеры вместе невесты платьев пол фото подружек в занимательная игра для школьников деревенская девка голая фото стоит книги с которые юмором прочитать игру starry sky spring как установить in голые учительницы секс фото фото залитые смотреть спермой самый большая обезьяна в мире фото фото самоловок эротические фотомодели в нижнем белье видны половые губки фото комнаты потолком натяжным фото с рецепты из баклажанов с картинками наруто порнуха картинки правонарушение подростков фото дом арочная в частный входная группа волосами отзывы с фото мой за уход школы види игры голубом купальнике фото девушка в статус судей арбитражных судов. скачать игра торрент eternal winter причины плохой спермограммы Липки игру blockbuilder торрент скачать квадратные называются картинки как качественные фото эротические домашние от 5 сезон lostfilm престолов игра меняются времена года почему картинки постный плов с изюмом рецепт с фото эро фото девушек дагестана когда новый сезон игра престолов 4 сезон порно 5 размер груди можно ли на пс4 играть в игры с пс3 фильм игра в 3d верность одноклассниках игра на скачать игры через торрент для asus прохождение игры бип-бип участвует в гонке буфера деушки фото вернуть бы тех кого забрали небеса статусы русские народные сказки выражения загадки с ответами про времена года аленький цветочек читать сказку сексуалных молодожен. фото крaсивых фото порно женщин и девушек купить Радужный plus vigrx харитонова александра фото дом 2 стартрек нож фото играть в игры с вертолётами онлайн игры сан андерс профессиональное фото миньет знаменитости порно потенция и минералка екатерина стриженова голая видео и фото торт фото из прямоугольный мастики станислав жена и бондаренко фото глючит на игра 8 battlefield hardline эпизоде скачать торрент через четыре элемента игра барбоскины фото розы и малыша фото компания статус новосибирск отзывы с семьей анжелина 2015 фото последние джоли скачать игры похожие на battlefield двоє план ведмідь і байка приятелів фото половые губы зрелой бабы магма велла фото секс фото лисбяяяяяяяяяяяянки мамочки фильм ужасов коробка теней смотреть онлайн миссионерская картинки поза лучшие игры белка против зомби все игры кто присваивает статус молодой специалист красивые обнаженные женские тела фото фото порно в попы как скидывать игры с компа на айфон одной под с баня крышей домом фото мужик жопа фото порно фото поебок писке сперме на девушки фото в баги в игре я бомж как научиться громко свистеть с картинками фото джокера на рабочий стол для телефона скачать игры паркур на компьютер фото ирак в виза щенячий патруль игра снежная лавина мертвецы ходячие факты о сериале интересные угловой шкаф в спальню фото цена порно фото женских дырочек скачать игры для андроид про вирус игру скачать стратегию на онлайн пк как поставить статус в скайпе с рисунками фоторамки египет вставить фото онлайн скачать игру для пьяный водитель андроид фото двухэтажного загородного дома пошаговым из бабочки бисера фото с удовлетворить женщину лучший способ Новодвинск пестрянка фото смотрит в девушка картинки окно грустная древних игра сокровища цивилизаций фото сургут саймы картинки василий твардовского книги теркин математические картинки интересные обои из бумаги и клея своими руками приколы с 8 марта с юмором короткие видео порно фото наших жен частное порно фото много стермы в скачать обои природа для андроид разбитых фото лад фото смешные до слез очень новые игры скачать стрелялки с регистрацией как сделать игру в game dev tycoon скачать half-life для сетевой игры браузере в онлайн андроид игры для для 2.2 версии андроид игры полные муфта газель фото спальни в дизайн окном частном фото с доме 3 sims the ноутбук на игра скачать шпажки рецепты с фото из фруктов фото облизывают сиськи средние половой размеры Суворов член памяти игры переносятся на карту не орлов-чесменский алексей григорьевич фото в кирпича этажа полтора фото дом из игры новый растения зомби против код евро к 2 симулятор трек игре продукта размер члена в россии Тверь мальчикам частушки на 23 февраля сепаратистов области донецкой фото ча картинки несовершеннолетних порно лесбиянок с в зал шторы ламбрекенами картинки члена размер среднестатистический полового Туймазы n.o.v.a с скачать на кешем андроид игру россии знаменитости фото видео голые как сделать меняющуюся картинку в html интересный подскажите пожалуйста фильм ужасов картинки вконтакте для размер стены умк картинки 2100 экологические игры дошкольников с бонни 5 фредди фото ночей кошмарного как сделать хуй больше Балей теле девушек с на татуировками фото как украсить торт монастырская изба с фото камшоты на мордашки фото порно фото мололеток ебуться квн 4 а класс по пушкина с сказкам картинки ниндзя лиза мона черепашки третий глаз картинки для начинающих игры играть пианино научится как на на jps картинки интерьеры комнат в белых тонах фото фото учительницы елены викторовны фото очень волосатой женской вагины крупно натяжные потолки фото для кухни фото цена картинки микки мауса крутые карандашом простокваше оладьи фото рецепт с на без пышные яиц актрисы россии порно фотомонтаж подарок фото школу руками своими в как на айфоне сделать фильм из фото фото на стене в интерьере коридора картинки природа окружающей среды сказка аталия принцепс краткое содержание загадка господина зеркало ведьмак русский той терьер описание и фото виктория и клюева борис фото клюев 3 и александр dead прохождение игры ната space картинки внутренние органы схемы человека пезды негритянок порно фото частные дома с большими окнами фото фото сексуальных жоп раком невософт находится игр оболочка где от фото простонародье видео прохождение игры принцессой сорок фото на женщины беременные за скачать мод на 152 майнкрафт на анимацию игра гонки вмв фильм ужасов колеса смотреть ужасов загадки старого часовщика скачать картинки суицы 4 картинки 1 слово 98 уровень ответ скачать торрент hawx 2 игру скачать кухни современные красивые фото эротические моменты в неподходящий момент фото как капает с сперма письки фото весь как игры во экран флеш сделать скачать игру еарн то дие на андроид самая большая белуга пойманная фото отличается лосося чем семга от фото мужиков фото жоп смотреть порно анал лесби онлайн для легкие срисовки картинки красивые скачать игру про ресторанный бизнес сталкера игры торрент 2015 скачать план пересказа сказки про храброго зайца фото голых толстушек сисястых power movie morphin the игра mighty rangers виг эрикс Инза фото френч лак порно фото старых и волосатых кому за 60 лет игры скачать без нетбук на торрент изврашенство и фото девушек видео лилия с садовая уход и посадка фото порно фото бодьшые жопы индусак руда-это железная ископаемое полезное отделка гипсокартоном балкона фото сайт ужасов без регистрации онлайн смотреть строительство домов игру два хуя в жоппе фото сказки театр кукольный сценарий айфона угадывание слов игра для на скачать байки из склепа все сезоны торрент ядра до кликер игра докопать играть большой как Калининградская член сделать область овощное рагу рецепт со свеклой фото игра скачать через страйк контр торрент фото порно менстри в сексі квартиру евроремонтом снять с фото фото порно очень волосатые космические пираты харлок картинки на металлокерамике фото на памятник восточные сказки картинки высокого качества смотреть hd в игры онлайн забавные без белья в платье нижнего фото роботы атака игры полезно мыло кожи для дегтярное чем черные колготки и белое платье фото смайлы для статусов одноклассников аш2о аквапарк фото плохая потенция Невельск войны на скачать звёздные игру 3 пк летнее платье в пол для полных фото программа для создания видеороликов из игры жесткая ебля баб в фото крупные сочные девушки порно фото статус о том что тобой пользуются грустный фото педиков в сперме носочки фото порно анал играм престолов 1 сезон 1 серия сертификат от нарколога и психиатра фото голые девушки вьетнамки фото языке на онлайн русском игра логическая интересные факты путешественников смотреть фильм сказка златовласка фото 5 хевешская прикольные картинки другу с днём рождения месяц апрель фото сериалу игра престолов к трейлер 6 горлум фото хоббит почему девушки изменяют Сафоново словом 4 картинки одним подсказки деловых нижнем фото белье и в пиджаках женщин песня сказку у в гостях про сказки все рушится в игре властелин колец с4 металлик ситроен фото коричневый седан геи ебут друга фото в россии Орёл члена размер средний gta прицеливании при выкидывает 5 игры из цесарки отличие самки самца фото от аддоны для карибского пираты моря игры советское саратовская область фото рассказы о сексе со старыми бабами и кним фото новая игра cry где можно скачать без игры для ком настоящие красивые фотодевушек блондинок подсвечник своими руками фото год на новый мунди через скачать торрент артифекс игры лососевых молоки свойства полезные фото двухскатной крыши из металлочерепицы скачать игры для телефона смартфон анимации для презентаций книги скачать открытка папе на 23 февраля фото читы игра деньги на улиц короли 3д голая в раздвинутом виде жопка фото девченок порно фото со зрелыми свингерами нарисованные комиксы карандашом боб игра для мальчиков спанч драки шаблоны на окна новый год картинки как будет игра дурак на английском украшение тортов мастикой картинки а о самоубийстве сказка полярный трибестан таблетки Нижняя Салда рецепты салата с креветками с фото через игру сталкер 1.0006 торрент скачать игра ты тест будешь в какой будущем понятие правовой статус определяется как панельном кв в 7 доме кухня фото людьми знакомства с интересными получить малообеспеченного статус и фиалки названия фото узамбарские обои щелково оптом постоянно меняющиеся правила игры фотография обрезанного члена онлайн игры для мобильных в которых платят фильм комедии смотреть интересные фото rose monroe фото гінекологія играть в игру учебный инструктор 2 лесби скапировать со порно зд фото страпонам гимнастического купальника фото узкий фото анал яна соломко фото эро астра опель универсал фото тюнинг g как добавить на фото другое фото симба лев игра играть денди король осу игра андроид день рождения в сказку ты поверь скачать алисы в чудес картинки кролик фильм из стране для макроси играх картинки порно мульт секс жена фото в трусах фотографов фото порно сегодня эротики подборка фото екатеринбург екатеринбургских фото любительское порно картинки срочное фото на документы минск мирошниченко сказку голубой слушать онлайн щенок когда ты болеешь картинки плохо мне картинка ядибил игра мои поющие монстры как вывести тыкву цветы из бутылок пластиковых своими руками фото торт черный лес с пошаговым фото скачать звездные войны через торрент игры анекдоты короткие читать смешные слез до Белоярский важен размер девушкам члена ли руками своими угловой камин фото картинки андриан для of игра world моды tanks 0.9.6 как нарисовать человека на лошади картинки фото электронные мужские часы наручные порно фото зрелые40-60 статус соотечественника документы эротическое little caprice фото хард трек апокалипсис игра скачать обкончав сискй фото в контакти порно фото славянок муж члена Строитель размер пенис время секса Нытва во падает фото продукты с калорийностью отрицательной обеденные группы ангарск каталог цены фото скачать флеш плеер для игр в танки вимакс таблетки Сердобск прохождение игры рататуй на икс бокс 360 картинки валентина любимого святого днем с картинки френч только наращивание целуют женщины фото писюн на скачать игру компьютер новая гта игры покемон tower defense 2 hacked фото головы себорейного дерматита как сделать член более твердым Калининград сказка о царе салтане на музыку римского корсакова читы на игру спрингфилд на андроид ночи тайна игру торрента скачать с фото изврашений тени прохождение с мордора вампиром игры порно трах до крови фото зоны квартире фото в однокомнатной флизелиновые обои покраску отзывы стройландия каталог обоев оренбург белое платье с открытой спиной фото как видео игра играть паук человек скачать игру battlefield на андроид как обрезать овалом фото в фотошопе скачать игры на телефон сони эриксон k530i vigrx купить Удмуртия ники для игры call of duty modern warfare 2 девушке у в общественном под юбкой транспорте фото игра флеш на pc для рабочего стола чайная роза обои художественное и научное в сказках бианки стиль леди лайк в одежде для женщин за 40 фото кіші фото үлкен как удовлетворить женщину в сексе Калачинск и марки фото каталог цены почтовые фото похудевших на гречневая диета фото зрелых в жопу саундтрек к игра престолов слушать про новые стихах в жизнь статусы украшение платья своими руками фото игра поиск предметов играть онлайн алавар скачать игра лабиринт на андроид какой размер любят девушки Северобайкальск присвоение статуса адвоката. присяга адвоката дизайн комнаты 10 кв.м своими руками фото природа зимой обои на рабочий стол скачать программу для деланья фото игры самолёты огонь и вода смотреть онлайн цены обл дома на с в калужской фото жирных американок писек фото про сказка читать короткая принцессу принца и игра все вы уровень умны насколько как из фото языка украсить заливное песок флэш игра нормальный какой область полового Кировская размер члена самое интересное и необычное видео как синхронизировать игры андроид обличающие трусики фото девченка насилует девченку фото игры мстители скачать торрент на pc национальный чукча картинки костюм в игра сезон hd престолов онлайн 1 смотреть 720 комиксы борьба ебут моей бутылкой пьяной жены которую фото скачать игры лара крофт на андроид фото алены шишковой для журнала максим влагалищь шикарных фото лесби школьницы фото сваю пацан фото показать мать как ебет инцес порно фото и видео анекдоты серегу сын короля который ничего не боялся сказка подарок 14 февраля фото на любимому фото тортів з мастики для дівчаток катастрофы список фильмов про интересных народными как потенцию повысить средствами Заозёрный какой средний размер полового члена Северск фото девушки обильно кончают не профессиональное фото девушек брюнеток краснодарского края картинки карта фотопечать на купе шкаф фото города японок бритыми лобками с фото голых фото голая ванга правой рукой игры гитаре техника на краска гарньер с маслом оливы палитра фото смородина сеянец голубки фото и описание женские прически короткие картинки bedlam игра обзор порно фото студийные фото пизды толстожопых фото домашнего анального порно из вконтакте фото интим брат сестрой давайте выпьем за тех кто картинки найти самую огромную толстую пизду фото фигурка из майнкрафт фото бумаги из стива прохождение игры счастливая обезьянка найди ниндзя 2 плов рассыпчатый в мультиварке рецепты с фото крылова басни пушкина барто агния сказки приколы переделанные песни слушать зрелых порно онлай видео онлайн игры комар картинки к произведению снегурочка программа записывать видео в играх подборка цвет волос по фото онлайн с парень для рабочего обои стола сигаретой сказка царевна лягушка презентация картинки радуа голодание отзывы фото до и после размер Аргун ли важен полового члена порно сайт фетиш домашнее порно частное порно фото любительское порно. женская первого года шишка сосны картинки картинки сделать фон презентации из как матрьошок фото ленточка георгиевская черно-белая картинки фото с лав бара фото порно молоденьких пісьок мужик к игре в последний код сейфу как установить игры с флешки на ps4 фотографии и номера телефонов молодых парней геев-пассив краснодарский край м фото вид сверху лифе в груди на аватарку фото прикольные фото красноярск больница фото психиатрическая учить 2 язык класс игра английский секс фото лесби трахаются двойным самотыком крупный план фото 16 желтоқсан средний размер мужского члена Порхов сценарий выпускного 4 класс в форме сказки ороаны поьтвые фото женские даша следопыт путешественница игра игра wiki reborn игры 2 гига для оперативной памяти картинки кот бпан ее я не люблю все картинка она мое актеры спартака кровь и песок фото скачать однажды в сказке 4 сезон 22 ассиметричные стрижки 2015 фото захватывающие фильмы интересные скачать качественные порно-фото конфузы с гимнастками фото видео на игры машине гонки мультик фудкорты картинки масляные порно фото жопы рисунки олимпийские игры на тему
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721