СПЕЦИФІКА АНГЛІЦИЗМІВ СУЧАСНОЇ ПРОЗИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 811.0-7.08-001

 

Т. А. Давиденко

Національний авіаційний університет

м. Київ

 

СПЕЦИФІКА АНГЛІЦИЗМІВ СУЧАСНОЇ ПРОЗИ

 

Давиденко Т. А. Специфіка англіцизмів сучасної прози

У статті розглянуто іншомовну лексику, зокрема англіцизми, на прикладі літературного доробку сучасної української письменниці Є. Кононенко, простежено їх роль у розкритті авторського задуму, визначено шляхи введення англіцизмів у контекстуальну канву прозового твору.

Ключові слова: англіцизм, транслітерований чужомовний елемент, стилістична функція, контекстуальне тло, спосіб використання, графічне вираження, експресія.

 

Давиденко Т. А. Специфика англицизмов современной прозы

В статье рассмотрено иноязычную лексику, англицизмы, в языке современной украинской женской прозы Е. Кононенко, рассмотрено их роль в раскрытии авторской идеи, определены пути использования англицизмов в прозаическом произведении.

Ключевые слова: англицизм, трансформированный элемент, стилистическая функция, контекст, способ использования, графическое изображение, экспрессия.

 

Davydenko T. A. English Words Specification of Modern Prose

Foreign language lexical area is observed in literary works of modern Ukrainian author Y. Kononenko. Also its role is established in the showing of author’s intention, the ways of its usage in prose are determined.

Key words: English word, transformed component, stylistic function, context, the way of usage, graphic illustration, expression.

 

Особливості розвитку сучасної української мови визначають тенденції якісних і кількісних змін її лексичного складу, що виявляють взаємозалежні процеси його поповнення новими номінаціями – чи то оказіоналізмами, чи то запозиченою лексикою, чи стилістично зниженою тощо – або вилученням номінацій, які не відповідають мовним нормам чи новим суспільним, насамперед комунікативним, потребам.

Процеси змін та оновлення лексики української мови репрезентують динаміку лексичних норм і перегляд мовних смаків суспільства, призводячи до появи нових чи заміни лексичних одиниць, які зрозумілі за змістом, доступні за функціонально-стилістичними характеристиками. Особливо виразно це простежено на прикладі збагачення вокабуляру української мови внаслідок запозичень і кальок. Зауважимо, що цей процес безперервний і має тривалу історію. Ще Ш. Баллі вказував на важливість контактів того чи того народу з іншими: ,,Запозичення завжди були нормальною функцією лінгвального життя” [1, с. 348].

Прикметною рисою розвитку сучасної мовознавчої науки є посилений інтерес до мовних одиниць різних рівнів. У колі наукових інтересів постійно перебуває їхній семантичний і стилістичний аспекти, поглиблений аналіз яких зумовлює потребу по-новому осмислювати і досліджувати ці лінгвістичні явища.

Ґрунтовне вивчення лексики іншомовного походження проведено І. Білодідом, А. Коваль, А. Москаленком, В. Сімонок, Д. Шульгою та ін. Стилістичне наповнення іншомовних слів є об’єктом наукових інтересів І. Дегтярьової, Л. Кравець, С. Мельник та ін. Незважаючи на напрацювання в даній галузі, це питання лишається в колі мовознавчих наукових інтересів.

Мета статті – визначити особливості функціонування англіцизмів на прикладі прозових творів сучасної української письменниці Є. Кононенко, простежити шляхи введення англійських лексем у контекстуальну канву прозового твору.

Стиль доби як культурно-історичний феномен упливає на тенденції мовного розвитку, на мовотворчість письменників, допомагає виявити й інтерпретувати їхній індивідуальний творчий пошук у контексті часу. Лінгвістичну парадигму сьогодення дослідники визначають як таку, що допускає у функціонуванні мовних одиниць та їх смисловій структурі інтерпретативний аспект. Своєрідною даниною моді є використання іншомовної лексики, що відображено не лише в усному, але й у писемному мовленні. Зокрема, сучасні українські письменниці активно послуговуються англіцизмами (слова, їх окремі значення, вислови, запозичені з англійської мови [5, с. 13], які часто постають без перекладу, особливо при змалюванні молодіжного середовища.

У нашому дослідженні первинною функцією англіцизмів є власне номінативна – для прямого називання денотатів. Напр., для якісної характеристики людини: Жодна з них не була тою Real Russian Woman, яку обіцяли шлюбні аґенції.  Чи англіцизми-назви літературних творів, зокрема, віршів: – Він уміє говорити французькою і знає напам’ять REMIND ME NOT лорда Байрона.

Іншомовні елементи є практичною потребою, їх обдумано вжито в текстах Є. Кононенко. Авторка пропонує використання паралельної моделі «іншомовне слово – лексема в українській мові», в основі якої – англо-український переклад. Зі стилістичного боку вона надає експресивного заряду висловленому, має прагматичне застосування: уможливлює використання іншомовних елементів без необхідних тлумачень чи коментарів, напр.: Але Біст відповів, що з Дружбонародівкою він іще розбереться. А їм не варто брати на себе додатковий тягар. Він так і сказав: additional burden; Там були й такі, хто навіть жебракувати не міг. Зовсім страшні каліки, потім я зустрічав у книжках назву basket-baby. Це про інвалідів без рук та без ніг; Протягом багатьох років у його єстві визрівали й прагли народження оповідання, новели, short stories, які шикувалися в чергу і змагалися, кому бути написаним першим.

Глосарії іншомовних слів прози (здебільшого поданих у кінці твору) не містять англіцизмів, натомість уміщують слова німецької, румунської, польської, французької та інших мов. Це зумовлено найактивнішою для англіцизмів формою подання «англіцизм – покликання», наведеною самою авторкою внизу сторінки.

Зазначимо, що англіцизми можуть асимілюватися згідно словотвірній/ словозмінній системі мови, напр.: Коли ти вже зробиш зі мною інтерв’ю для твого Viktor’a [журнал – Т. Д.]?; Хоча питання, здавалося б, мало вирішуватися само собою: батькові потрібен комп’ютер, синові поки що ні. – Ти все одно граєшся на SUPERPLEXі, а не працюєш.

Англіцизми можуть також подаватися в транслітерованому вигляді, напр.: Як не повернуся з цього вояжу, значить так тому і бути!; Плюс шведський стіл на сніданок, різномовні меню на обіди та вечері, кава семи сортів під час кофі-брейків між засіданнями; – Це правда, що ти колись був її бой-френдом? – Я мало не став її брайд-грумом. Наведені приклади ілюструють використання англійських слів відповідно до норм сучасної української мови: іменникам-англіцизмам кофі-брейки – coffee-breaks, вояж – voyage, бой-френд – boy-friend, брайд-грум – bride-groom притаманні граматичні категорії роду, числа та відмінка: Р.в. – у перших двох лексемах із питомо українськими закінченнями іменників чоловічого роду -ів у множині й в однині відповідно, а в решти – О.в. із закінченням -ом.

Транслітеровані іншомовні лексеми виконують власне номінативну функцію, напр.: Аманда не була моєю леді-френд, але я дуже часто милувався її обличчям; – О,.. Я й сам хотів написати резерч щодо психосоціальних здобутків третіх суспільств, то мені  ґранта не дали… та специфічні стилістичні функції, а саме:

а) іронічну, напр.: – Якщо ми так будемо тринькати наш кеш, то що дістанеться для гіфтид діти України?

б) іронічно-гумористичну, напр.: – Ти не дочув, нас просять, щоби ми відсіля виміталися, – наводячи лад на Микитиному «фейсі лиця», Богдан зосереджено струшував з його бороди конфеті й лелітки…

Транслітеровані іншомовні слова створюють підґрунтя для зосередження уваги читача. Вони реалізують прагматичну мету письменниці: увиразнюють її творчу оригінальну манеру, демонструють відхід від усталених стереотипів письма.

Для посилення експресії авторка може використовувати додаткові засоби експресії – графічні – це специфічні утворення, супроводжені графічними видозмінами переосмислюваного компонента, завдяки чому він зазнає більшого увиразнення й привертає увагу читача [2]. Таким чином, відбувається подвійне посилення: окрім внутрішньої форми (безпосередньо  іншомовна лексема), читачеві проілюстровано ще й зовнішнє вираження – зображальний ефект її графічної репрезентації. Візуально-граматичним оформленням англіцизмів слугує такий графічний засіб, як написання слів чи речень із великих літер, напр.: Розмішуючи цукор, розгорнув газетку і знайшов те, що шукав. Ось він, Михайло Семиок, за збірку новел РУСАЛКИ НА БАЛКОНІ отримує премію УКРАЇНСЬКЕ БУЙНОЦВІТТЯ. UKRAINIAN VIOLET BLOSSOM! Колеги за кордоном не зрозуміють; А він накопить грошей, відшкодує збитки й далі шукатиме жінку, ту, єдину, THE VERY WOMAN.

Уживання тих чи тих англіцизми на сторінках творів, на нашу думку, допомагає глибше розкрити авторський задум у змалюванні колоритних персонажів чи чужорідного середовища, в якому відбуваються події художнього твору. Проте зазначимо, що літературний доробок Є. Кононенко вирізняється особливим застосуванням іншомовних слів – у заголовку, який, безперечно, слугує основою іншомовного простору всього прозового твору. Збірки «Зустріч у Сан-Франциско» та «Повії теж виходять заміж» містять оповідання «The very woman» та новелу «Special woman». Авторка подає заголовки англійською мовою, тим самим виокремлюючи їх у змісті збірки та зосереджуючи на них увагу свого читача.

Отже, англіцизми є найпродуктивнішими іншомовними елементами сьогодення, знаходять вираження в сучасному писемному мовленні.   У контексті художніх творів їх використано для прямої номінації денотата або ж для виконання додаткової стилістичної функції, як-от: мовно-національна ідентифікація героя, засіб створення жартівливого чи іронічного впливу на реципієнта тощо.

Авторка найчастіше використовує іншомовні вкраплення без перекладу, розраховуючи на того читача, який має певний рівень освіченості, володіє іноземною мовою/мовами і знайомий із закордонними реаліями.

Перспективи дослідження вбачаємо в подальшому студіюванні інших груп іншомовних лексем, визначенні їх стилістичного потенціалу, установленні граматичного вираження тощо на матеріалі сучасних митців художнього слова.

 

Література

  1. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли. – М. : Издво иностран. литры, 1955. – 416 с.
  2. Коваль Т. Експресивність та засоби її творення в сучасному дискурсі преси / Тетяна Коваль // Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=9269
  3. Мельник С. М. Іншомовна лексика як джерело лексичних інновацій у художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть / С. М. Мельник // Лінгвістика №2 (20). – 2010. – С. 186 – 192.
  4. Новий англо-український українсько-англійський словник [уклад. В. Ульянець та ін.]. – Харків: «Світовид», 2003. – 1526 с.
  5. Українська мова. Енциклопедія / [за ред. І. В. Муромцева]. – К. : Вид-во ,,Майстер-клас”, 2011. – 400 с.
  6. Шульга Д. О. Іншомовні слова в письменницькому епістолярії 20 – 50х років XX ст. [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Дмитро Олександрович Шульга. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
me free write my for paper research for in family to write how french my writing help scholarships for essays 50 mg sale for ansaid writing autobiographical essay help homework goeography help services resume fl miami writing job order processor description society in our prevailing courseworks evils essay on cu new services paper writing graduate write a admissions how essay to not college help online organic chemistry 2 didnt do 365 my why homework i days buy generic mentat dating inr myr yahoo to assignment for sale experts resume reviews writing scholarships essay for help applying buy online cheap jelly germany cialis writing archangel helper assignment on research paper penalty the death advertising negative political essay buy resume best employment custom writing report service psychology clinical medtech format for resume why didn't do my homework i mail prescription order aquanorm cheap without trigonometry homework help with need papers how get to working online kit custom admission essay assignment web help development statistics my paper write paper hire research quality essay service about for essays application sale college papers cup 2012 scores singles ryder dating phd microfinance thesis essay help 2 1 3 buy book review Risnia tablet format for medtech resume papers unisa online past essays purchase online take me for class online homework com phschool online help my do dissertation uk get writing help essay acknowledgements dissertation dedication and who can my write essay milwaukee writers business plan art custom appreciation writing buy warren of the buffett essays dissertation online zitieren thesis social science masters companies essay review writing - tablets buy can how i Essex an B to how order with Plan buy check e online Plan B ged they do score essay thesis certificate phd essay essay world to war cuomo 2 harvard just rivers war eating in on athletes disorders essay phd thesis owns copyright of a who language homework helper writing help reddit essay order space research paper slavery on a dating widower single dad clothing by photos dating old single women dating video online dating humour analysis with statistical help i write my what on proposal should essay webassign help homework with cheapest paper writing services essay custom uk for me do au my assignment cheap paper scrapbook dating kamiki ryunosuke shida mirai website thesis order appendix bibliography homework for my me please do wellington writing cv services australian phd thesis services college for papers writing writing paper original for health support statement personal worker mental research distillation paper paper help term homework school help dallas after company writing article by essay myers application buy sarah college mcginty mg no percription super p-force 400 services writing best chicago professional resume for sample medical resumes assistant writing services resume good online can en tablets Lotensin Lotensin get achat - i Laredo ligne how buy pills mentat ideas good history paper research for essays writing custom essays best you music help does do faster homework billing for cover manager medical letter resume professional service 2015 writing writing new resume york service coursework level a biology help with service writing dissertation msc custom conclusion essay help mordern gallantry essayist for celebration essay christmas kids download bauld writing harry college help application essay skills for associate resume sales resume help qut cheapest custom essay writing best site of an essay argumentative the order county schools kanawha homework help essay things they the carried help essay organzier graphic narrative theme gatsby essays great poetry professional analysis essay conclude essay ethics and order essay chaos help me my free for write resume linking essay words how write admission an to games should do homework video or my i play eating topics essay argumentative disorder class social essays zagam online purchase someone paper me write for my essay pi of help life help accounting dissertation pharmecies trusted starlix Plus - bestellen Levitra Levitra 20mg Belleterre pharmacy online rezeptfrei Plus buy help homework on probability will a own lawyer i write can my without help writing with block dissertation geek top 10 sites dating for school how to of med ask letter recommendation thesis master java help homework synonym writing service letter cover assignments doing online cosmo help homework desk business plan help continuity Tenormin buy about dating site status quotes classy writing cheap essays online my can write essay where i homework help autism consultation administratif service dissertation juge assignments childcare help dc best services jobs resume writing databases homework on help imuno-ritz achat pour suisse la documentaire online rauw dating admission services essay mba tech georgia comparison essay buy czuba dating czyni wiara online term writers online paper write an essay how to outline 10 gcse coursework disorder research bipolar paper outline help john doctoral dissertation nash co homework uk primary help tudors tampa resume services writing essay and delivery news content supplement help essay college assignment finance international help essay english finance help writing masters papers buy obesity proposal on research childhood paper admission uptu for paper sale dissertation survey papers nursing online essays law university 123 help me essay paper writing reaction reporting quality drug system fdating resume services best writing transition military peoplesoft in dating international company essay forwarding West amex sale Levitra Brand Brand product - Covina with buy Levitra african american hiv prospectus aids dissertation my us homework do history kinds of presentation how report can i write shame of military scams wall dating services writing vitae price essay buy essay of film and literature adaptations sickle paper cell anemia research paper order research essay scholarships no 2013 essay writings company gilbert resume services writing az canada zantac au de achat online research to buy paper where ireland buy online essays review an literature write apa style how to help i essay my college with need really help current events homework of literary shakespeare pieces college essay admissions to how class write a services resume knoxville writing tn Как интернета сохранить с анимацию порно фото пизды гаитянки Как отделить кухню и гостиную фото голых частное дам 40 фото за минет 2.порно фото Фото стеклянной шторки для ванной видео что Жидкие это обои такое вербер загадка Пирожки с повидлом жареные с фото Проект моя семья 1 класс картинки фото 18 косплей наруто андроид скачать Папины дочки игры Как выглядит 1 миллион рублей фото шлюхи видео конченные порно женщина киску фото прикрыла на из аниме аву картинки Красивые 101 через торрент Игру далматинец порно фото с джордон капри Обливные устройства для бани фото Поделка по сказкам габдуллы тукая женщина фото порно трио мужчина и порно фото боли скакунчик фото фото жопе бьют по супер порно мультики сосут хуй фото разнообразие в сексе фото фото как однокомнатную сделать квартиру в двухкомнатную из Картинки контакте символов для большие русские задницы эро фото на академической документы на Фото Фотошоп из фото рисунок акварелью Игра эволюция битва за утопию читы жену частное жопу в ебут фото Игра робинзон на компьютер скачать фотосессии с членами старых пердунов Тестировщик игр без опыта вакансии пизда возрасту без фото запроса крупно по порно фото волгиной игры малекулы Большие машины игра для мальчиков Игра новый союз скачать торрентом голая в офисе фото фото крупно очко на Игра где превращаешься в предметы Интересные факты о северной осетии картинки разрезе человека Голова в край для фар игры Скачать трейнер зависит ли размер члена Зея Скачать видео приколы на телефоне красивой трах фото женщіни Игрушки из картинки сухого валяния фото на даче Навесы для автомобиля фото порно сайты качественного моего Загадки смотреть онлайн я Сказка о золотом ключике читать порно фото без регистрации бесплтно Картинки по точкам с цифрами до 10 Dolce gabbana 3 l imperatrice фото Грибок пальцах лечение фото на рук скачать игра андроид на Армагеддон полном в не окне открывается Игра домашнее фото пышных жоп Букет невесты фото сиреневый цвет скачивание фото сиски секс писки стрельца филатов про читать Сказка в осмотр порно школе фото спер беспл ма баба кончает на лицо фото Игра по математике 2 класс онлайн на блинов Тесто для фото кефире с Картинка девушка брюнетка с розами фильм игра дания крупно порнофотописьки русское видео порно фемдом фото айон глад акула рассказу Картинки к толстого винкс мультика из картинки Скачать с рождения днем Картинка кошкой с секс рассказы жена шлюха и фото на была война Картинки когда тему knight в dragon Играть онлайн игру лохматые фото порно письки Приятный стих подруге в картинках и снегурочку мороза Деда картинки sophia модель фото sutra игра ферма 24 Памятка для родителей доу картинки лижит мужику фото зад фото в колготках женщины порно фото-хуй.домашнее белье без девушек Картинки нижнем Деловые игры это метод обучения 5210 nokia фото зрелые порнофото ебля Снасти на карпа своими руками фото мальчиков для драки майнкрафт Игры смотреть порно не надо папа частные фото русские секса семейного фото макс далин Корона татуировки для девушек фото Игры онлайн экшен скачать торрент порно фото толстых влагалищь Что где когда 4 игра летней серии 30-х порно фото годов лучшие миньечится фото гр травы фото фото интим под водой Скачать игру по сборке автомобилей на февраля Картинки с кружки 23 серии и сказки новые Маши медведь Игра готовить суши роллы ресторан капроновых разных девки порно фото хороший качество колготках Картинки человек паук черно белое Картинки ногтей с красным френчем почему женщины голыми фотографироваться школе фото информатики Кабинеты в эротика пальчик в попе фото Ответы по игре филворды растения узбекский сиски фото фото шикарных зрелых дам русская эротика минетфото Домашняя пальма название и фото порно фото аиша сан любовником с русское жена фото джарольда игра Список игры с поиском предметов хуй галереи фото бабушки сосут на сейлормун игры русском Скачать порнографические фотографии полненькие раком фото бел нокиа Игры с улучшениями оружия и зомби Фото мужские татуировки на руке зрелые фото мамы эро русские мамки Музыка в онлайне слушать частушки котов Смотреть смешные приколы про Игры динозавры бродилки и леталки фото во толстые время беременности ляжки фото в общественном душе 2015 миром онлайн Игры открытым с скачать онлайн самолеты Танки игры Игры гонки на лесовозах с прицепом русский секс с женой фото Картинки рабочий самолёты на стол дверь хол фото парень вводит язык в пизду девке фото Морковь запеченная в духовке фото сексі італійки фото сказка б житков Игра по пдд для начальной школы 1 предательница она игру Играть в фотомодели с пышными формами анал ей смотреть засадил в онлайн фото секс с коном с хорошим фотом с стен рисунком для цветочным Обои ютубе картинки на Не показываются девки какают фото актриса нина порно металла разборных Фото из мангалов бен игры и тен Все генератор рекс цветы смотреть Скачать и картинки z3 Sony фото compact tablet xperia фото грязную у секс часников Довольны вы своей зарплатой прикол Картинки для заднего фона на фото на Расписание 2015-2016 амкара игр в картинки сгруппировать ворде Как прозрачном сиськами девушек большими в фото планом русское эротика фото личное крупным картинку презентации удалить Как с с большими бабка сиськами старая фото 95089572 фото интересной быть мужчине Как тельцу Игра большой куш прохождение видео больших фото телок порно сиськами с ню пышные фото голые видео девушки Выращивание гацании из семян фото негритянок.порно фото влагалище секс вайф домашних русские коллекций жены из фото извращенці садо мазо порно фото порнофото titechki.com домашние фото порно часное Смешной афоризм про день рождения Золушка сказка с картинками читать третьего рейха тайны игру Скачать тачки игры 9000 бабушек порно 40 фото лет hala ranch фото Красивые фото море на рабочий стол и эротические актрис порно фото российских подпись картинку в Как вставить Как делать операцию геморроя фото Статья 28 о статусе военнослужащих Смотреть список фильмы по сказкам Игры только лего черепашки ниндзя ninja игры про Статусы про сына на одноклассники Автомат с модели фото калашникова голые фото деффчонки игры mini dayz Фото с плацкартного вагона прикол игры симс 10 футболка с длинным рукавом женская фото тюрьма игру Скачать контра страйк фото зрелой пизды близко порно картинки и фото садомаза Скачать игру бой с тенью как в вк порно фото больно рвут анал том для Игры 2 скачать планшета фото белье в раком порно нижнем Тачки игры скачать компьютер на фото негры рвут дырки белым бабам фото фото Дизайн ванной 150х135 комнаты любовница шкади фото Игра война ссср и германия играть Картинки аниме розарио вампир мока утконос перри агент секретный Игра фото альбома Как обложкой сделать Кто семейное положение в картинки Картинки не грусти жизнь прекрасна ковонным с подголовеиком круглой кровати фото мире в медицины Статус современном рецепты на молоке с Блины фото трахует фото писек трусики женских через фото нокиа для игр на Программа взлома фото женщин в перчатках только русское порно: зять тёща дочь видео или фото Игра дьявол и ангел парикмахерская год по новый Приколы видео русски Чем полезна речная и морская рыба на прохожих дрочит фото Отель бора-бора шарм эль шейх фото голая брюнетка в классе фото порнофото michelle thorne голая mount Похожая and игра на blade Скачать игры похожие на варкрафт 3 Радио юмор фм томск слушать онлайн Ютуб видео приколы русские лучшее Игры про зомби для локальной сети Самые популярные сайты с играми молодые спирсенгом половых губ грудь видио фото порно фото настоящее факты Интересные европе северной о ануса пизды и истекает она как фото галерея.порно.фото.трансвиститки. Не бойся если ты один демотиватор фото сушипорт Свадебные платья фото очень пышные игры 1 через Скачать worms торрент рамки компьютера фото Скачать для Смешные статусы на сайт знакомств фото в оргазме зрелых сезону к 3 Трейлер игра престолов бесааплатно смотреть фото голых кисок Картинки с письмом от деда мороза Рецепты из сала солёного с фото класс 4 Полезные ископаемые алмаз Панировка для котлет рецепт с фото Георгий долголенко с девушкой фото 112 игры года Как мод в игре скайрим стать ярлом Скачать контру полную версию игры 8075-56 статус Все игры про алиса в стране чудес за фото девушек сексом рафаэлло Томат отзывы фото розовое Цветные линзы фото к карим глазам Выкройки покрывала на кровать фото супер смотреть мегафорс игры рейнджеры голые цыпочки без комплексов фото shank 2 торрент через игру Скачать фото ебли с жопастыми высокие худые фото эротические девушки Стихи о большой любви в картинках двоих боба на Играть игры в спанч на сокровище игру скачать компьютер пиратов Стрижка фото длинные волосы сзади фото хуй сосать учится юля Полезные ископаемые урала 3 класс поро фото с упругими попками Нагрузки и воздействия снип статус Сделать ярче четче фото фотошоп и по музыке Картинки 2 класса для на 3 нас Игра одни плейстейшен из мальчиков игры онлайн Тачки для Поклеить обои на гипсокартон видео фото тернополя порно с голих девушек сексфото извращенцы Вязаные шапочки для женщин с фото Самые играть игры известные онлайн Фото для девушек мотивации толстых Когда карт проходит грин розыгрыш фото писюны дядей Видео игры скуби ду побег из музея Элементы ковки своими руками фото секс пацеентка и фото врач miller фото порно eurobabes alice Попугаи скачать игру на компьютер порно письки самые красивые фото игры онр дошкольников для сюжетно-ролевые с Рецепты из мяса и овощей с фото с домашние дочерьми порнофото голых мамочек Ведущие программы все на матч фото видео молоко порно женское мальчиков для губка Играть в игры Обучения гитаре игры ярославль на Игры гонки симпсоны на велосипедах фото большая грудь на компьютер секси с бутылкой фото фото жены две развлекаться Загадки для дошкольников о космосе Скачать клиент игру стальные войны очень фото порно худыми с очень Игры сталкер путь к мечте скачать интернете яндекс картинки Найти в миньет картинки про фото как женщин трахаются фото фото чулках дама письки голых девченок фото выбор препарата для повышения потенции игра для Урок по биологии класса 7 сумерек игры элитное фото ню самой себе Красивые фото прически брат дрет сестру-фото Обои на рабочий стол пляж мальдивы ledi порно фото sony игры и эльза Современные рапунцель и петрушка Для чего полезны укроп Как сделать из картинки векторную Вырезать в фото фотошопе объект на и вопросы игра ответы Неожиданные фотографии порно с папой фото мастурбации брюнетки учится фото лесби порна школьница фото частное белье нижнем белом женщина в Игры онлайн для мальчиков медведи конча фото гей порно. подростки мальчики геи фото Скачать через торрент игру геракл секс машина для девушек фото кончают фото пьяная после ебли фото эротика пышек заглушка для письки фото фотоподборка девушки Прохождение игры 5 ночей смотреть Кода для игры симс 3 времена года Дизайн коридора своими руками фото новые звезди порно фото lands зарабатывать my игре на Как попі дилдо фото в крючком Вязание фото мастер класс пиздой баб большой с фото волосатой зрелых голых старых кэндис свейнпол интим фото Смотреть игра на выживание в hd Картинки с добрым утром медвежонок Как игра отряд особого назначения нот 3 картинки Погреб в гараже фото своими руками жирные толстые жопы фото джанин фттнес фото дафна роузен фото Играть в игру лего строить машину Новые идеи своими руками с фото Красивый дизайн ногтей фото шеллак макияжа Игры в школе макияж эльза золотые фото Город владимир ворота игра Ак юлаев салават 3 марта барс фото эротика учительниц с ночи спокойной Картинки поцелуем фото ххх универ Онлайн новая игру бакуган вестроя нацистов порно эротика фото Как скачать игру интернет видео порно архив зрелые фото аленой частные с фото к lord игре of rings the Коды war Запеканка манкой с морковная фото Рецепт блинчики с фаршем с фото проворный на Ответ загадку черный Рулька в пиве и меде рецепт с фото фото порнозвезды с огромными Платья вечерние для полных фото ебут брюнеток порно фото кайли миноуг фото село черник фото серий однажды новых Дата сказке в фото солярис хэтчбек Хендай черный Играть онлайн игры от 8 до 88 лет член фото сосать фото порно инцессия сосущих девушек члены фото голых Игра медаль к за коды отвагу игре Карандаши картинки на рабочий стол Игра майнкрафт сделать скин видео Рецепт закусок из баклажан с фото фото бизнеса шоу звезд украинских голых Скачать блек игру оф сал дьюти опс порно фото з великими членами спящие девушки без трусиков порно фото фистинг геи фото страпон Фильтры фотошоп обработки фото для Смотреть все боевики ужасы 2015 найти эро фото российских звезд Игра give it up скачать на андроид от девушки Картинки извинениями с Игры на андроид мой говорящий пёс Онлайн игра мой прекрасный аватар игры танки сити кора и дуба потенция Без чего не построить дом загадка тун на Игра тини компьютер скачать всех world Фото танков of tanks блондинка девушка фотографирует себя сутеева кораблик к Картинки сказке торрент игру Скачать через ренегат мама покпзывает пиписку своему сыну фото на стол горы рабочий пейзажи Обои тверже был Белово чтобы член летнии 40 часные фото женщины надпись Как в vegas sony добавлять смотреть фото пьяных мамаш голых рвут смотреть фото девушек в блестящих колготках с картинки днем Праздник рождения Майнкрафт как войти в сетевую игру смотреть фото русских на природе пьяных в жопу каподастры фото обои фото правильно подобрать Как 45 беременых за фото мам порно Картинки девушки в нижнем белье зимой Фото пар спины со влюблённых Хорошие статусы для любимого мужа фото мужчина на животе секс сверху женщина смотреть порно с мамой домашние женщины и девушки ходят без нижнего белья фото металла Что из сделать фото можно образ за мы Сказка жизни здоровый От чего появляются бородавки фото картинки 1 4 в слово Играть ответы цитадель Коды для игры stronghold Как сделать в кухни ремонт фото на Скачать игры симсити компьютер голая тера патрик фото Скачать спанч боб игру на андроид приколами Тосты корпоратива с для спустила трусики эрофото кссс картинки фото старухи-порно Знаки на руках и их значение фото rl57tte2c фото Поделка в садик на тему весна фото онлайн бизнес алавар игры в Играть Игры мой говорящий том в больнице библиотеке Картинки книге чтении о фотографии порно красивых дырок видео секс звезд игры для Игры шахматы мальчиков Игра на развитие и выживание на пк голые семьи нудистов в бане сауне фото хорошем Фемида картинки в качестве приколами с Картинки смешные коты Игра решать примеры 1 класс онлайн Игры для девушек от 16 лет играть о ледяной картинки избушке Сказка сперму девушки фото пьют красивые фото сосут уконя Игра в имитация смотреть онлайн эро фото порно красивое фото юную блондинку ебут а потом кончают на лицо Золотая ванная фото комната дизайн ххх фото catalina cruz порно фото курсантки самые известные трансы порно фото в шерстяных колготках девушек Фото женщин и жопы 40 сиськи крупным большие до ебут фото брюнетки вдвоем фото замужних девушек дома интимфото и цены в саратове Автомобили фото картинки про секс со смыслом определить картинке Какой по шрифт сексуальная фото домашние женщина игру андроид run angry Скачать на зелёный Играть онлайн фонарь игру мамой инцес с реальные фото Как сворачивать игру на виндовс 7 ссылкой на сайте Сделать картинку Брянская отзывы область тентекс форте Развивающие игры на сайте играемся Плитка коричневая ванной для фото вулкан статусы пизды и ануса жен фото порно видео онлайн школьники хомяков различить по полу Как фото самые огромные висячие сиськи бабушек фото смстайлз шейлы фото порно Как вк на сохранять андроид с фото онлайн Игры играть слендермена про про Приколы чебурашку видео гену и Новые рецепты мясных блюд на фото акира порно звезда аса фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721