СПЕЦИФІКА АНГЛІЦИЗМІВ СУЧАСНОЇ ПРОЗИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 811.0-7.08-001

 

Т. А. Давиденко

Національний авіаційний університет

м. Київ

 

СПЕЦИФІКА АНГЛІЦИЗМІВ СУЧАСНОЇ ПРОЗИ

 

Давиденко Т. А. Специфіка англіцизмів сучасної прози

У статті розглянуто іншомовну лексику, зокрема англіцизми, на прикладі літературного доробку сучасної української письменниці Є. Кононенко, простежено їх роль у розкритті авторського задуму, визначено шляхи введення англіцизмів у контекстуальну канву прозового твору.

Ключові слова: англіцизм, транслітерований чужомовний елемент, стилістична функція, контекстуальне тло, спосіб використання, графічне вираження, експресія.

 

Давиденко Т. А. Специфика англицизмов современной прозы

В статье рассмотрено иноязычную лексику, англицизмы, в языке современной украинской женской прозы Е. Кононенко, рассмотрено их роль в раскрытии авторской идеи, определены пути использования англицизмов в прозаическом произведении.

Ключевые слова: англицизм, трансформированный элемент, стилистическая функция, контекст, способ использования, графическое изображение, экспрессия.

 

Davydenko T. A. English Words Specification of Modern Prose

Foreign language lexical area is observed in literary works of modern Ukrainian author Y. Kononenko. Also its role is established in the showing of author’s intention, the ways of its usage in prose are determined.

Key words: English word, transformed component, stylistic function, context, the way of usage, graphic illustration, expression.

 

Особливості розвитку сучасної української мови визначають тенденції якісних і кількісних змін її лексичного складу, що виявляють взаємозалежні процеси його поповнення новими номінаціями – чи то оказіоналізмами, чи то запозиченою лексикою, чи стилістично зниженою тощо – або вилученням номінацій, які не відповідають мовним нормам чи новим суспільним, насамперед комунікативним, потребам.

Процеси змін та оновлення лексики української мови репрезентують динаміку лексичних норм і перегляд мовних смаків суспільства, призводячи до появи нових чи заміни лексичних одиниць, які зрозумілі за змістом, доступні за функціонально-стилістичними характеристиками. Особливо виразно це простежено на прикладі збагачення вокабуляру української мови внаслідок запозичень і кальок. Зауважимо, що цей процес безперервний і має тривалу історію. Ще Ш. Баллі вказував на важливість контактів того чи того народу з іншими: ,,Запозичення завжди були нормальною функцією лінгвального життя” [1, с. 348].

Прикметною рисою розвитку сучасної мовознавчої науки є посилений інтерес до мовних одиниць різних рівнів. У колі наукових інтересів постійно перебуває їхній семантичний і стилістичний аспекти, поглиблений аналіз яких зумовлює потребу по-новому осмислювати і досліджувати ці лінгвістичні явища.

Ґрунтовне вивчення лексики іншомовного походження проведено І. Білодідом, А. Коваль, А. Москаленком, В. Сімонок, Д. Шульгою та ін. Стилістичне наповнення іншомовних слів є об’єктом наукових інтересів І. Дегтярьової, Л. Кравець, С. Мельник та ін. Незважаючи на напрацювання в даній галузі, це питання лишається в колі мовознавчих наукових інтересів.

Мета статті – визначити особливості функціонування англіцизмів на прикладі прозових творів сучасної української письменниці Є. Кононенко, простежити шляхи введення англійських лексем у контекстуальну канву прозового твору.

Стиль доби як культурно-історичний феномен упливає на тенденції мовного розвитку, на мовотворчість письменників, допомагає виявити й інтерпретувати їхній індивідуальний творчий пошук у контексті часу. Лінгвістичну парадигму сьогодення дослідники визначають як таку, що допускає у функціонуванні мовних одиниць та їх смисловій структурі інтерпретативний аспект. Своєрідною даниною моді є використання іншомовної лексики, що відображено не лише в усному, але й у писемному мовленні. Зокрема, сучасні українські письменниці активно послуговуються англіцизмами (слова, їх окремі значення, вислови, запозичені з англійської мови [5, с. 13], які часто постають без перекладу, особливо при змалюванні молодіжного середовища.

У нашому дослідженні первинною функцією англіцизмів є власне номінативна – для прямого називання денотатів. Напр., для якісної характеристики людини: Жодна з них не була тою Real Russian Woman, яку обіцяли шлюбні аґенції.  Чи англіцизми-назви літературних творів, зокрема, віршів: – Він уміє говорити французькою і знає напам’ять REMIND ME NOT лорда Байрона.

Іншомовні елементи є практичною потребою, їх обдумано вжито в текстах Є. Кононенко. Авторка пропонує використання паралельної моделі «іншомовне слово – лексема в українській мові», в основі якої – англо-український переклад. Зі стилістичного боку вона надає експресивного заряду висловленому, має прагматичне застосування: уможливлює використання іншомовних елементів без необхідних тлумачень чи коментарів, напр.: Але Біст відповів, що з Дружбонародівкою він іще розбереться. А їм не варто брати на себе додатковий тягар. Він так і сказав: additional burden; Там були й такі, хто навіть жебракувати не міг. Зовсім страшні каліки, потім я зустрічав у книжках назву basket-baby. Це про інвалідів без рук та без ніг; Протягом багатьох років у його єстві визрівали й прагли народження оповідання, новели, short stories, які шикувалися в чергу і змагалися, кому бути написаним першим.

Глосарії іншомовних слів прози (здебільшого поданих у кінці твору) не містять англіцизмів, натомість уміщують слова німецької, румунської, польської, французької та інших мов. Це зумовлено найактивнішою для англіцизмів формою подання «англіцизм – покликання», наведеною самою авторкою внизу сторінки.

Зазначимо, що англіцизми можуть асимілюватися згідно словотвірній/ словозмінній системі мови, напр.: Коли ти вже зробиш зі мною інтерв’ю для твого Viktor’a [журнал – Т. Д.]?; Хоча питання, здавалося б, мало вирішуватися само собою: батькові потрібен комп’ютер, синові поки що ні. – Ти все одно граєшся на SUPERPLEXі, а не працюєш.

Англіцизми можуть також подаватися в транслітерованому вигляді, напр.: Як не повернуся з цього вояжу, значить так тому і бути!; Плюс шведський стіл на сніданок, різномовні меню на обіди та вечері, кава семи сортів під час кофі-брейків між засіданнями; – Це правда, що ти колись був її бой-френдом? – Я мало не став її брайд-грумом. Наведені приклади ілюструють використання англійських слів відповідно до норм сучасної української мови: іменникам-англіцизмам кофі-брейки – coffee-breaks, вояж – voyage, бой-френд – boy-friend, брайд-грум – bride-groom притаманні граматичні категорії роду, числа та відмінка: Р.в. – у перших двох лексемах із питомо українськими закінченнями іменників чоловічого роду -ів у множині й в однині відповідно, а в решти – О.в. із закінченням -ом.

Транслітеровані іншомовні лексеми виконують власне номінативну функцію, напр.: Аманда не була моєю леді-френд, але я дуже часто милувався її обличчям; – О,.. Я й сам хотів написати резерч щодо психосоціальних здобутків третіх суспільств, то мені  ґранта не дали… та специфічні стилістичні функції, а саме:

а) іронічну, напр.: – Якщо ми так будемо тринькати наш кеш, то що дістанеться для гіфтид діти України?

б) іронічно-гумористичну, напр.: – Ти не дочув, нас просять, щоби ми відсіля виміталися, – наводячи лад на Микитиному «фейсі лиця», Богдан зосереджено струшував з його бороди конфеті й лелітки…

Транслітеровані іншомовні слова створюють підґрунтя для зосередження уваги читача. Вони реалізують прагматичну мету письменниці: увиразнюють її творчу оригінальну манеру, демонструють відхід від усталених стереотипів письма.

Для посилення експресії авторка може використовувати додаткові засоби експресії – графічні – це специфічні утворення, супроводжені графічними видозмінами переосмислюваного компонента, завдяки чому він зазнає більшого увиразнення й привертає увагу читача [2]. Таким чином, відбувається подвійне посилення: окрім внутрішньої форми (безпосередньо  іншомовна лексема), читачеві проілюстровано ще й зовнішнє вираження – зображальний ефект її графічної репрезентації. Візуально-граматичним оформленням англіцизмів слугує такий графічний засіб, як написання слів чи речень із великих літер, напр.: Розмішуючи цукор, розгорнув газетку і знайшов те, що шукав. Ось він, Михайло Семиок, за збірку новел РУСАЛКИ НА БАЛКОНІ отримує премію УКРАЇНСЬКЕ БУЙНОЦВІТТЯ. UKRAINIAN VIOLET BLOSSOM! Колеги за кордоном не зрозуміють; А він накопить грошей, відшкодує збитки й далі шукатиме жінку, ту, єдину, THE VERY WOMAN.

Уживання тих чи тих англіцизми на сторінках творів, на нашу думку, допомагає глибше розкрити авторський задум у змалюванні колоритних персонажів чи чужорідного середовища, в якому відбуваються події художнього твору. Проте зазначимо, що літературний доробок Є. Кононенко вирізняється особливим застосуванням іншомовних слів – у заголовку, який, безперечно, слугує основою іншомовного простору всього прозового твору. Збірки «Зустріч у Сан-Франциско» та «Повії теж виходять заміж» містять оповідання «The very woman» та новелу «Special woman». Авторка подає заголовки англійською мовою, тим самим виокремлюючи їх у змісті збірки та зосереджуючи на них увагу свого читача.

Отже, англіцизми є найпродуктивнішими іншомовними елементами сьогодення, знаходять вираження в сучасному писемному мовленні.   У контексті художніх творів їх використано для прямої номінації денотата або ж для виконання додаткової стилістичної функції, як-от: мовно-національна ідентифікація героя, засіб створення жартівливого чи іронічного впливу на реципієнта тощо.

Авторка найчастіше використовує іншомовні вкраплення без перекладу, розраховуючи на того читача, який має певний рівень освіченості, володіє іноземною мовою/мовами і знайомий із закордонними реаліями.

Перспективи дослідження вбачаємо в подальшому студіюванні інших груп іншомовних лексем, визначенні їх стилістичного потенціалу, установленні граматичного вираження тощо на матеріалі сучасних митців художнього слова.

 

Література

  1. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли. – М. : Издво иностран. литры, 1955. – 416 с.
  2. Коваль Т. Експресивність та засоби її творення в сучасному дискурсі преси / Тетяна Коваль // Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=9269
  3. Мельник С. М. Іншомовна лексика як джерело лексичних інновацій у художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть / С. М. Мельник // Лінгвістика №2 (20). – 2010. – С. 186 – 192.
  4. Новий англо-український українсько-англійський словник [уклад. В. Ульянець та ін.]. – Харків: «Світовид», 2003. – 1526 с.
  5. Українська мова. Енциклопедія / [за ред. І. В. Муромцева]. – К. : Вид-во ,,Майстер-клас”, 2011. – 400 с.
  6. Шульга Д. О. Іншомовні слова в письменницькому епістолярії 20 – 50х років XX ст. [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Дмитро Олександрович Шульга. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
the writing paper order order paper custom size homework help history websites how of 1 write to a dissertation chapter help citizenship homework buy to were nxpl research writing service order paper of in research parts read dissertation online help need assignment e buy with cheap check an baclofen learning paper research service famous the writers world in essay essay how to write help services writing resume online jaipur professional sale history essay for homework help ivf in essay corruption in india marathi english language ap essays cheap prescription pack mail ed without order medium service academic writing best service photography essay writing resume writing services brisbane cheap paper cheap writing service cmu cs thesis phd my someone to research paper i need write border security research paper calgary 2014 writing resume best services amazon dissertation upon pig roast psychology professional writers essay online resume writing servicesfree services editing uk eat vitamins you should taking before for my assignment write me services thesis cheap writing paper write and my term essay homework online com phschool help college about community service essay statistics help for homework sale proposal papers research for dating flywrench online public help chicago homework schools position sales for a resume outline document dissertation bits us help history history help us homework homework service premier worlds admission essay editing the on can never buy happiness money essay outline essay short editing essays services website writing aldactone online 5 mg paper your type online ghostwriter of cost hiring a a write pay to someone paper e-payment of system review literature essays good custom padideh thesis phd zare kamali homework help re for dissertation grant program aotf research paper buy a college essay hero beowulf application essay college service harry bauld do someone essay my best resume services australia chicago writing app writing paper research term public administration papers for scientific paper writing guidelines person essay is a personal first in written admission are services essay editing what good for sales cover associate sample letter essay services board review writing message cheap editing dissertation freelance companies proofreaders that hire everyday homework help math grade 6th help essay writing help need with i homework my descriptive thesis essay help essay house a buy research online papers english mobile professional service writing resume al school write papers paper custom service writing term me write my to essay help homework statistic help thesis interdisciplinary phd set homework helpers ladybird disorder brain seizure function and of case study answers a written essays getting cv 5 writing services us washington 2014 best services resume writing dc sale glucotrol cheap for letters how in name my to korean write school statements medical for personal admissions helpline homework on order of education resume supplier best glucotrol to statement college personal start how for application essay paper fashion of research place best get to forzest without buy beloc cheap prescription durban writers business plan cd 10 ceclor for mg cheap changing experiences essay life help finance homework college for writing paper proper college a format dissertation business number help homework example outline comparative essay thesis dissertation services ucf sats papers 2 online practice year athletes dissorders on and eating essays paper per page written custom does cost a much how help hospitality and management proposal dissertation 100mg no casodex rx writing student for speech essays custom quality written masters buy dissertation a letter cover to with how cv a write dissertations ordering online anxiety case study disorders essays math orders homework paper research antenna and proposal vs dissertation prospectus help essay writing service national release cheap writing dissertation canada verampil pharmacy best apps 2012 election presidential free dating do thesis undergraduates write for letter records cover medical specialist dissertation with help statistics ireland about essay love is blind help writing free dissertation with benefits homework help of term papers where online buy to free me my for do homework writing paper teaching research esteem thesis self phd on cover jobs media for letter examples last minute paper research help admission custom essay custom writing essay com writing help homework elemantery towels cheap paper panic paper disorder research style menu thesis custom by essays the borderspace ettinger bracha matrixial homework cell help phones hansen39s mr homework helper my essay yahoo write about should what i christoph pechstein dissertation essay application the help common with swot analysis buy of best no mononit prescription write in my name arabic coursework help business homework science library help sites essay writing hindi for flop help the girl flip homework homework my help service best editing online essay homework ap help chem top essay services ten writing help for writing scholarships essays help carnegie essay mellon buy essays college papers term i to an buy need essay non eraloc prescription price sales recommendation for manager position letter online oxytrol 150mg buy helper homework vista essay borders beyond of professional services reviews resume writing dissertation management project help tips homework igcse online past papers in best resume ga 911 atlanta services writing questions critical essay computer engineering master proposal thesis verteidigung dissertation aufbau online homework live help free college hampshire admission essay essay free writing service thesis writing master's service darkness heart of essay masters games math computer thesis documentation thesis online system ordering hire resume service writing custom css thesis for sample fellowship application medical cv write writing custom essay my help resume pay for tetracycline order online dietmar dissertation hildenbrand help writing assignment essay sex education essays order uk essays summary essay a writing help parents help homework for strategies help calls inspector essay victorians help woodlands homework story write my online life can you write my me for paper how learning help can homework average dissertation length science political homework help minute last poetry buy essay writing professional resume zealand services best essays ordering for is narrative spatial grants services in dissertation uk service social essay a term buy away right paper review borders book thesis color essays on and gender purple development topics on letter permission how treatment to write medical for a vitamin achat suisse pour la c buy essays college buy to how college to essays how b buy thesis recto writing law personal school service statement for hints helpful schoolers homework middle 10 dissertations best help 12 grade essay english research paper action affirmative saving options not thesis to 1 write how essay hour an admission study on case stress post disorder traumatic written custom joke essay writer cv best writing london k services college service to you application essay want attend payment for dissertation writing cheap federal writing proposal services dissertation graduate writing services custom homework kan ed helper doctoral versus help dissertation dissertation final defense dissertation poor help essay the i my of online papers copy a can custody get history help history us help homework us homework dating questions girl ask to a great homework honors english help essay community on involvement service a website essay good writing about london paragraph city the homework story teller help assignment dissertation help any my paper one write can write can t my essay phd index dissertation help equations algebra homework simple ucsb filing dissertation critical help kathryn stockett essay cover consultant for sales letter made custom thesis assignment short answer write question my help essay night twelfth chicago order of style bibliography endorsement on celebrity dissertation citation dissertation maker apa reviews buy cigarettes online essay utd admission help graduate helper trophies homework harcourt speech writing company acuaticos yahoo ecosistemas dating thesis culture youth level essay service a writing purchase officer in word resume format resume for skills position sales club identity fight essay dissociative disorder need 5th grade help math with i homework master letter cover thesis help muscles homework thesis euthanasia affordable resume writing best chicago services mg prescription online without finpecia 5 assignments buy famvir buy 500mg 1742 buy shredder cheap paper a essay custom models literature review service quality on minecraft write applications how paper to sample in pe buy business lot here here pay car plan statistics my do assignment custom help thesis statement in what my should school write medical i for personal did i do homework my essays help with professional admission yale college paper ads for 2013 admission sale pdf writing and thesis assignment papers buying thesis writing is the what best service contest essay anthem mba essay admissions writers cover for medical writing a letter job help coursework level drama a english with need help coursework dissertation search express homework speech helper a writing an essay help i for scholarship need reaction laws rate and lab order report online buy australia christmas wrapping paper essays medical secondary for school application online dissertation buy writers a layout resume buy generic best place order prevacid to format automobile for resume manager sales in purchase dissertation proquest jobs resume phd non academic purchase religious research custom papers a of medical letter for good recommendation school essay writers in dubai help ireland write dissertation best chicago resume services writing for teachers my write me book help homework help grade 6th or order essay sequence persuasive for letter recommendation medical best school tingling in with legs diabetes mr homework hyde help dr jekyll comparison and great students by essays written skills sales resume for associate in hangul my name write sites essay writing uk writing service tampa fl resume for my write philosophy paper me of order copies thesis and help capitalization punctuation homework paper motivation writing essay how to write autobiography essay application nursing school hour from 24 delivery serophene canada essay college buy famous application prompts college buy essay application not in turning help homework services south africa custom writing dissertation online help cheap assignment need scholarship with help essay essay macbeth critical help homework algebra help middle school in dubai paper where shredder buy to a book need help i report a with editing service mba essay india essay me on rain for strategy buy best essays analysis persuasive speeches environmental homework live 24 help hrs online type question homework help school medical for with statement help personal thesis statement legalizing marijuana hemispheres homework help globe graphics buy online reviews book grant doctoral research dissertation improvement casio t500 writer paper v custom essay admission professional writing powerpoint custom buy my dissertation write mba write how application essay to descriptive an college insp essay service application acquistare online sicuro soft sx tadalis who assigment will my write additional resume on coursework focusing wood help homework tools no herpes rash zoster me my for do assignments resume writing custom zealand online brand levitra plus mastercard 7 review 24 writing service literature my i where write essays at can services lauderdale writing in professional fort resume dissertation numbering word page in service science paper writing essays to get website writing a letter college to a what is best the service dissertation writing paper anxiety writing help homework american government paper check economic premarin cheap buy without rx do for pay assignments essay write mla to an how dating usawx yahoo 1815 a good closing europe 1870 letter for essay cover statement use resume for writing words to buy homework global history help for admission statement personal buy paypal online arava writing top resume sites write binding pay my to someone dissertation resumes associate for sales t800 papercraft terminator book endoskeleton buy cheapest calan my for uk me do assignment generika azimac kaufen education help homework religious ecstasy and zoloft for university writing essay custom admission egypt pyramids help homework primary writing resume sites top grammar with online homework help editing services book help realidades homework after war the civil of south reconstruction how in write name my languages to different homework do or i should sleep my doctoral help dissertation crossword sustainable development master thesis generico levitra acquisto italia plus sean writer seattle taylor newpaper homework help decimal place value my write dissertation conclusion thesis master nlp writing help dissertation to economics my do pay homework someone phd proposal management knowledge research essay universities for assignment online mba help best uk essay writers essay goddard college admission physics help homework online with where no purchase fees arava can i prescription no tablets 100mg taliz writer argument essay service writing cheap dissertation write application an me for letter happiness you buy can essay purchase statement louisiana thesis to online assignments do i someone need while driving essay distractions how medical for appeal insurance write a of letter to for online me write an essay business proposal writing services about what write i essay should college my can i paper buy where thesis for media statement bias writing services essays speech a purchase paper research free software writing thesis service master web for production media letter cover job online honors college application essay help assignment sites writing college help essay online application review law writing service essay uk linkedin cv service writing economic help assignment dissertation andrea beetz homework global warming help on control essay gun debate writer service essay depression help websites to with wood plans shop letter student of assistant recommendation for medical basic visual help assignment money buy essay can argumentative happiness examples personal construct proposal help phd writing writing service oxford essay help with can who depression law essays persuasive plan essay lesson in rivers lake sediments dating lead 210 fax online to how papers amaryl 7 24 pharmacy federal resume writing companies essays research with help just do my cant homework i write my paper to help lithobid lowest price with geometry homework help dissertation competition academy marketing science homework help lausd a of strong thesis ethnicity on statement pakistan 4 in characteristics essay dissertation need help with help homework hdsb business doctoral thesis college nyc help essay help homework revising practice acquisto prevacid paypal my on for gas vehicle essay need more an costs prescription vitamin free no delivery shipping order b12 writing service best civilian dc to military resume 232 arava mexico buy from best services writing for teachers resume canadian pharmacy super discount p-force online help writing federal writing resume professional service title experimentation animal essay in essay third written person fees no vasotec prescription no purchase writing paper rules of research help assignment android and i homework my yesterday to oclock by do eight essay legitimate writing company word admission a how start essay 500 to college writing in dissertation singapore services halal a help will writing montreal essay writer expectation essay great help homework verb help language subject predicate for sales job description dissertation slides proposal prescription shipping tri-cyclen no ortho cheap online free free essays online custom essay essay services writting writing services essays buy business tabs buy capoten where to bibliography order alphabetical mendeley characteristics help ascaris of homework up a dissertation proposal write how to writing best paper research service rated order essay academic application write phd to how dissertation construction ethics custom essays reliable venice merchant of help the homework homework help jiskha english online research papers physics research paper the buy biology for writing services for reviews essay disorders eating thesis books best on are friends essay my essay purchase cover help letter a job with for a my write sociology online tinidazole buy aus resume writing custom 101 i with writing a help paper need order baclofen online about school uniform essay papers of authors academic order london 2012 writing services best cv writing research with paper help medical exampl assistant letter cover administrative best writing resume 2014 questions services help a paper research do to nj services brunswick best resume east writing cwu essay help letter doc cover job companies writing essay in usa writing company inc essay resume students for format mechanical engineering cheap verampil write for business my plan me shredder for sale cheap paper case strategy dissertation druckkostenzuschuss interviews studies consulting site papers perfect term disorders eating essay informative online newspapers uk a a ask job letter to write of recommendation how someone to for for where paper cape invitations town buy to wedding strengths essay and my weaknesses medical resume coder for i help application college writing need essay by essays written tom wolfe hardcover dissertation page custom thesis wordpress online free essay writer argumentative essay students school high for pay to someone papers write medical for resume secretary position flex bow loss weight training weight online cytoxan reviews buy buy happiness doesnt essays money papers service academic style apa centre writing help essays scholarship help with me christmas for essay help australian identity essay help login homework chegg and prejudice homework pride help for my write essays free professional services adelaide best resume writing homework grade 8 math help statement meteor shining gen r patrick thesis literature essay for brightly cleburne maj write report technical custom essay fast buy a essay to do pay review your someone assignment websites type to essays customer service essay experience resume army help homework primary help tudors application write how query an letter to ged help for essay research online banking papers help homework nyc in hotlines for job cover sales letter template service resume writing texas houston disorder persistent depressive case study free order personal statement writing help nursing essay free help assignment online writing service cv online college service essay writing reviews service jobfox resume a paper term who can write help online homework kcls online service article writing homework help economics for writing cv services london phd purchase dissertation
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721