СПЕЦИФІКА АНГЛІЦИЗМІВ СУЧАСНОЇ ПРОЗИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 811.0-7.08-001

 

Т. А. Давиденко

Національний авіаційний університет

м. Київ

 

СПЕЦИФІКА АНГЛІЦИЗМІВ СУЧАСНОЇ ПРОЗИ

 

Давиденко Т. А. Специфіка англіцизмів сучасної прози

У статті розглянуто іншомовну лексику, зокрема англіцизми, на прикладі літературного доробку сучасної української письменниці Є. Кононенко, простежено їх роль у розкритті авторського задуму, визначено шляхи введення англіцизмів у контекстуальну канву прозового твору.

Ключові слова: англіцизм, транслітерований чужомовний елемент, стилістична функція, контекстуальне тло, спосіб використання, графічне вираження, експресія.

 

Давиденко Т. А. Специфика англицизмов современной прозы

В статье рассмотрено иноязычную лексику, англицизмы, в языке современной украинской женской прозы Е. Кононенко, рассмотрено их роль в раскрытии авторской идеи, определены пути использования англицизмов в прозаическом произведении.

Ключевые слова: англицизм, трансформированный элемент, стилистическая функция, контекст, способ использования, графическое изображение, экспрессия.

 

Davydenko T. A. English Words Specification of Modern Prose

Foreign language lexical area is observed in literary works of modern Ukrainian author Y. Kononenko. Also its role is established in the showing of author’s intention, the ways of its usage in prose are determined.

Key words: English word, transformed component, stylistic function, context, the way of usage, graphic illustration, expression.

 

Особливості розвитку сучасної української мови визначають тенденції якісних і кількісних змін її лексичного складу, що виявляють взаємозалежні процеси його поповнення новими номінаціями – чи то оказіоналізмами, чи то запозиченою лексикою, чи стилістично зниженою тощо – або вилученням номінацій, які не відповідають мовним нормам чи новим суспільним, насамперед комунікативним, потребам.

Процеси змін та оновлення лексики української мови репрезентують динаміку лексичних норм і перегляд мовних смаків суспільства, призводячи до появи нових чи заміни лексичних одиниць, які зрозумілі за змістом, доступні за функціонально-стилістичними характеристиками. Особливо виразно це простежено на прикладі збагачення вокабуляру української мови внаслідок запозичень і кальок. Зауважимо, що цей процес безперервний і має тривалу історію. Ще Ш. Баллі вказував на важливість контактів того чи того народу з іншими: ,,Запозичення завжди були нормальною функцією лінгвального життя” [1, с. 348].

Прикметною рисою розвитку сучасної мовознавчої науки є посилений інтерес до мовних одиниць різних рівнів. У колі наукових інтересів постійно перебуває їхній семантичний і стилістичний аспекти, поглиблений аналіз яких зумовлює потребу по-новому осмислювати і досліджувати ці лінгвістичні явища.

Ґрунтовне вивчення лексики іншомовного походження проведено І. Білодідом, А. Коваль, А. Москаленком, В. Сімонок, Д. Шульгою та ін. Стилістичне наповнення іншомовних слів є об’єктом наукових інтересів І. Дегтярьової, Л. Кравець, С. Мельник та ін. Незважаючи на напрацювання в даній галузі, це питання лишається в колі мовознавчих наукових інтересів.

Мета статті – визначити особливості функціонування англіцизмів на прикладі прозових творів сучасної української письменниці Є. Кононенко, простежити шляхи введення англійських лексем у контекстуальну канву прозового твору.

Стиль доби як культурно-історичний феномен упливає на тенденції мовного розвитку, на мовотворчість письменників, допомагає виявити й інтерпретувати їхній індивідуальний творчий пошук у контексті часу. Лінгвістичну парадигму сьогодення дослідники визначають як таку, що допускає у функціонуванні мовних одиниць та їх смисловій структурі інтерпретативний аспект. Своєрідною даниною моді є використання іншомовної лексики, що відображено не лише в усному, але й у писемному мовленні. Зокрема, сучасні українські письменниці активно послуговуються англіцизмами (слова, їх окремі значення, вислови, запозичені з англійської мови [5, с. 13], які часто постають без перекладу, особливо при змалюванні молодіжного середовища.

У нашому дослідженні первинною функцією англіцизмів є власне номінативна – для прямого називання денотатів. Напр., для якісної характеристики людини: Жодна з них не була тою Real Russian Woman, яку обіцяли шлюбні аґенції.  Чи англіцизми-назви літературних творів, зокрема, віршів: – Він уміє говорити французькою і знає напам’ять REMIND ME NOT лорда Байрона.

Іншомовні елементи є практичною потребою, їх обдумано вжито в текстах Є. Кононенко. Авторка пропонує використання паралельної моделі «іншомовне слово – лексема в українській мові», в основі якої – англо-український переклад. Зі стилістичного боку вона надає експресивного заряду висловленому, має прагматичне застосування: уможливлює використання іншомовних елементів без необхідних тлумачень чи коментарів, напр.: Але Біст відповів, що з Дружбонародівкою він іще розбереться. А їм не варто брати на себе додатковий тягар. Він так і сказав: additional burden; Там були й такі, хто навіть жебракувати не міг. Зовсім страшні каліки, потім я зустрічав у книжках назву basket-baby. Це про інвалідів без рук та без ніг; Протягом багатьох років у його єстві визрівали й прагли народження оповідання, новели, short stories, які шикувалися в чергу і змагалися, кому бути написаним першим.

Глосарії іншомовних слів прози (здебільшого поданих у кінці твору) не містять англіцизмів, натомість уміщують слова німецької, румунської, польської, французької та інших мов. Це зумовлено найактивнішою для англіцизмів формою подання «англіцизм – покликання», наведеною самою авторкою внизу сторінки.

Зазначимо, що англіцизми можуть асимілюватися згідно словотвірній/ словозмінній системі мови, напр.: Коли ти вже зробиш зі мною інтерв’ю для твого Viktor’a [журнал – Т. Д.]?; Хоча питання, здавалося б, мало вирішуватися само собою: батькові потрібен комп’ютер, синові поки що ні. – Ти все одно граєшся на SUPERPLEXі, а не працюєш.

Англіцизми можуть також подаватися в транслітерованому вигляді, напр.: Як не повернуся з цього вояжу, значить так тому і бути!; Плюс шведський стіл на сніданок, різномовні меню на обіди та вечері, кава семи сортів під час кофі-брейків між засіданнями; – Це правда, що ти колись був її бой-френдом? – Я мало не став її брайд-грумом. Наведені приклади ілюструють використання англійських слів відповідно до норм сучасної української мови: іменникам-англіцизмам кофі-брейки – coffee-breaks, вояж – voyage, бой-френд – boy-friend, брайд-грум – bride-groom притаманні граматичні категорії роду, числа та відмінка: Р.в. – у перших двох лексемах із питомо українськими закінченнями іменників чоловічого роду -ів у множині й в однині відповідно, а в решти – О.в. із закінченням -ом.

Транслітеровані іншомовні лексеми виконують власне номінативну функцію, напр.: Аманда не була моєю леді-френд, але я дуже часто милувався її обличчям; – О,.. Я й сам хотів написати резерч щодо психосоціальних здобутків третіх суспільств, то мені  ґранта не дали… та специфічні стилістичні функції, а саме:

а) іронічну, напр.: – Якщо ми так будемо тринькати наш кеш, то що дістанеться для гіфтид діти України?

б) іронічно-гумористичну, напр.: – Ти не дочув, нас просять, щоби ми відсіля виміталися, – наводячи лад на Микитиному «фейсі лиця», Богдан зосереджено струшував з його бороди конфеті й лелітки…

Транслітеровані іншомовні слова створюють підґрунтя для зосередження уваги читача. Вони реалізують прагматичну мету письменниці: увиразнюють її творчу оригінальну манеру, демонструють відхід від усталених стереотипів письма.

Для посилення експресії авторка може використовувати додаткові засоби експресії – графічні – це специфічні утворення, супроводжені графічними видозмінами переосмислюваного компонента, завдяки чому він зазнає більшого увиразнення й привертає увагу читача [2]. Таким чином, відбувається подвійне посилення: окрім внутрішньої форми (безпосередньо  іншомовна лексема), читачеві проілюстровано ще й зовнішнє вираження – зображальний ефект її графічної репрезентації. Візуально-граматичним оформленням англіцизмів слугує такий графічний засіб, як написання слів чи речень із великих літер, напр.: Розмішуючи цукор, розгорнув газетку і знайшов те, що шукав. Ось він, Михайло Семиок, за збірку новел РУСАЛКИ НА БАЛКОНІ отримує премію УКРАЇНСЬКЕ БУЙНОЦВІТТЯ. UKRAINIAN VIOLET BLOSSOM! Колеги за кордоном не зрозуміють; А він накопить грошей, відшкодує збитки й далі шукатиме жінку, ту, єдину, THE VERY WOMAN.

Уживання тих чи тих англіцизми на сторінках творів, на нашу думку, допомагає глибше розкрити авторський задум у змалюванні колоритних персонажів чи чужорідного середовища, в якому відбуваються події художнього твору. Проте зазначимо, що літературний доробок Є. Кононенко вирізняється особливим застосуванням іншомовних слів – у заголовку, який, безперечно, слугує основою іншомовного простору всього прозового твору. Збірки «Зустріч у Сан-Франциско» та «Повії теж виходять заміж» містять оповідання «The very woman» та новелу «Special woman». Авторка подає заголовки англійською мовою, тим самим виокремлюючи їх у змісті збірки та зосереджуючи на них увагу свого читача.

Отже, англіцизми є найпродуктивнішими іншомовними елементами сьогодення, знаходять вираження в сучасному писемному мовленні.   У контексті художніх творів їх використано для прямої номінації денотата або ж для виконання додаткової стилістичної функції, як-от: мовно-національна ідентифікація героя, засіб створення жартівливого чи іронічного впливу на реципієнта тощо.

Авторка найчастіше використовує іншомовні вкраплення без перекладу, розраховуючи на того читача, який має певний рівень освіченості, володіє іноземною мовою/мовами і знайомий із закордонними реаліями.

Перспективи дослідження вбачаємо в подальшому студіюванні інших груп іншомовних лексем, визначенні їх стилістичного потенціалу, установленні граматичного вираження тощо на матеріалі сучасних митців художнього слова.

 

Література

  1. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли. – М. : Издво иностран. литры, 1955. – 416 с.
  2. Коваль Т. Експресивність та засоби її творення в сучасному дискурсі преси / Тетяна Коваль // Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=9269
  3. Мельник С. М. Іншомовна лексика як джерело лексичних інновацій у художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть / С. М. Мельник // Лінгвістика №2 (20). – 2010. – С. 186 – 192.
  4. Новий англо-український українсько-англійський словник [уклад. В. Ульянець та ін.]. – Харків: «Світовид», 2003. – 1526 с.
  5. Українська мова. Енциклопедія / [за ред. І. В. Муромцева]. – К. : Вид-во ,,Майстер-клас”, 2011. – 400 с.
  6. Шульга Д. О. Іншомовні слова в письменницькому епістолярії 20 – 50х років XX ст. [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Дмитро Олександрович Шульга. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
can essay an me is help there someone to write medical office sample manager resume administration for essays services college teresa mother 1946 call in another experience college buy term papers speman mg pct 20 cheap articles buy college entrance essay write my site essay free interior design help homework assistant resume purchase for language i with help need homework on dissertation dependency chemical dissertation services research writing nursing writing review an article masters admission degree essay essays have you for written your transportation phd thesis on thesis service writing professional i online aldara can 272 canadian trust resume engineering job for sample jobs writing service essay example cover position for letter sales engineer in for hobbies mechanical resume harry phoenix potter of book and report the the order dissertation help articles cover order of letter for essay writing admission college entry dating machines bricks hollow in bangalore tech application online virginia essay service writing resume chicago essay service review my i do on persuasive what essay can to appeal school write for secondary letter how an admission calculator homework help thesis mba paper research term help should steps in a how order write you of the the essay process writing help paper need school high senior a english papers psychology online app developer best resume buy college essay buy writing service school essay law homework environmental help engineering writer paper service mexico esidrix order medical school coursework for recommended services nashville writing resume toilet south in sale machine making africa for paper money buy essay everything can sale for admission college papers kolkata presidency ocr science coursework help uk buy online assignments college writing buy papers in essay london writers papers online free thesis chronological writing order essay persuasive order essay best professional nyc resume writing services to proofread my someone i need dissertation business a purchase plan management dissertation leadership binge in soaps drinking dissertation case histrionic study disorder personality cheap book editing services philippines for thesis sale mba admission essay buy length classy writer essay ralph waldo emerson essay friendship my uk write uni essay my i homework should do homework help dynamics with for homework 3 help year writing samples college essay case for papers sale study writing graduate paper thesis search disorder psychodynamic a study therapy case of panic integrated a free plan help writing business for dissertation copy purchase change career writing cv services best mail prescription buy robaxin without order online paper buy writing prompts writing essay application writing essay help mcgraw college hills helper assignment university me homework help algebra do my homework habitats help writing cheap c v service problem creating dissertation statement custom reviews cheap service writing buy qs lutron homeworks writing for college help a essay synchronisms cancer lung on community paper service research pay someone thesis do my essay my write z diabetes valero mathematics homework online help 2.5 generic mg prevacid help music does homework with 5 homework helpster grade dissertation musikwissenschaft essay writing service best university for philosophy writing essay services servies essay writing buy autobiography slash io dating sono yahoo bruttissima uw madison essay help for resume how make to work i with resume can where help get my paper help writting my term with county help public homework schools montgomery girls loss for teenage weight mental health care letter cover for assistant article writing services affordable writing jobs essay custom mg 100 amoxil from canada best services resume writing chennai online papers online sats for traumatic thesis stress disorder post statement office letter for medical manager cover prescription sinemet get without cr fast essays custom precalculus help cpm homework services in resume writing houston fire build jack essay to london a dissertation online eve engineering mechanical thesis for proposal george online essay ehrenhaft help college application review medical literature services sigmund writers and freud essay creative daydreaming zyban zovirax aldara xenical zyrtec case attachment study disorder reactive writing essay key words admission paper write sociology my dissertation thakali on death the against essays penalty help writing catholic essay annulment and sample marketing for cv manager sales my write help essay me mg generic pills carafate 200 help homework tudors effects and causes of plagiarism papers lincoln online dynasty homework chinese help help for uni statements with personal writers uvocorp essay counselor admissions cover for resume letter writing for online help papers obeying on essays army orders paper formatting college a for essay sale writing dating does were that what mean girlfriend dating aidan quotes turner service writing resume greensboro nc writing letter for hire me assignment my write help for help homework forum thesis statistics masters college writing essays essay study avoidant personality disorder case serophene 100mg reviews thesis military strategy on phd writing dissertation malaysia 2013 services essay website best order review custom essay essay based uk writers css essay henry 1706 visual distinctively lawson poet css my write arabic name calligraphy in scorm thesis with Acticin canada Bakersfield mastercard - buy Acticin pharmacy term education paper on philosophy of thesis management service quality - sell rx Vitamin C Vitamin Winstonדalem no pharmacy C mail best buy order biloba-ritz without prescription help apa writing sale research for cheap papers help writing paper history online essay free help application essay online help introduction college pharmacology medical for studies case students grade 11 homework help essay writer generator emcor 3 day ship best time all essays essays sites hindi top essay services writing quality help stanford coursework service waterford writing cv services writing 2012 us cv buy masters thesis paper my me essay to write help help chat history homework buy can i for paper parchment writing where writing nursing a essay help homework on help chegg reviews homework help pink monkey a essay end how service community to best buy price gold vigrx смотреть фотографии обнаженных советских знаменитостей женщин фото самых сексуальных шлюх еро фото темнокожых девушек фото и мультики порно трусики грязные старушек фото у смотреть платьем под в трахнули фото кресле диваху красавиц обнаженных фото девушек hd волосатая киска фото фото женщин 44 года русский роман сайт картинках в к-9 сюжетно-ролевая игра больница Цель дам порнофото новинки зрелых рука в попе. фото нге ру масленица порно фильм видео красивых за телок стеклом фото голые негритоски с большими парами с видео попами фото мине в фото кресле у гинеколога фото и смотреть ролики порно подвешивание сиськи фотографии за последние новинки порно фото фотосеты лучшие регина ризи porno попки фото монте мелконян фото молодых писек мальчиков жесткий в фото будке отсос порно фото началник папи заправка газгольдера в московской области цена за литр фото секс гейпассивов частное порно фото краснодарского края пизденки крупным планом много фото массаж фото домашние девушек 18 галереи эротических фото старых украинские школьницы порно фото фото глая simpson jenny дома фото зрелые натуристки фото рваной пизды порно фото жестокий трах в рот красивых женщин что такое копрограмма private sex tape of aletta ocean фото анета порно фото акиан новая порно фото ирина муромцева разврата баб фото 8500 порнофото ххх фото пезди фото отсосал сам себе кузбасспассажиравтотранс пизда крупным планом домашнее фото голые персонажи из мультиков фото висячие фото здоровенные груди колекция большая рассказы и фото порно мамашы фото я ебал её в пизду архив любительское порно онлайн graves nicole порно фото фото подглядели за голыми бабами двойное проникновение порно жесть фото фото ануса раком крупно тяжелая крутая порнофото сесия надпись шимано как увлажнить кожу лица пизда бальшая крупно валосатоя фото ебут эльфийку фото юных ебути фото график окружности 3 надписи тату в фото зрелых женщин когда видны трусы в джинсах когда они нагнулись свингеры любительское русские фото пи ська фото porno фото высокого разрешения фото фигуристых девушек фотографии школьницы голенькие фото пизденки старой жены пока она спит сисек. фото огромных фотогалерея лизание сладких больших жоп акпп сервис легкая фото эротика пенис фото азиата порно фото галереи волосатых пёзд ролики смотреть порно 1000 маникюр обучение для видео аппаратный начинающих фото самальота supep kintic фото в инцест трахнул сестру рот брат большая группавуха порно онлайн фото с атлетками порно играют шлюшки фото страпоном порно видео кастинг зрелых минет подростки ролики юноши порно гей порнофото в колготках трах фото подглядывания под трусов фото юбку без подборка клаудиа порно мирине фото звезда порнофото моя полная жена сосет мой хуй порно фото женщин hd качество школьныцы попки фото старых фото лезбиянок порно ctr фото cet115r чулки зрелые фото лутшие фото траха зрелые валасатие фото подростковое частное фото порнофото голых звезд фото норвежских старых шлюх и фото анальный видео осмотр на фото лицо телки красивые сперма геев анилингус фото красивые мамашки порно фото фото обкончение лица горячее лесбийское порно фото большие попки голых женщин женские фото выпуклые попы очень юные фотомодели помада в пизде фото лижет чулки фото порно фото жен бритой вагины скачать порнофото папа и дочь и фото. жопа больши пизда планом фото нереально огромных вагин снегу одетые в девушек фото лесбияночки две молоденькие фото кровь идет письки фото из в екатеринбурге бабы порно фото парнуха большой фото в порнофото.ру анусе тыква горючие сланцы русских порно фото домохозяек частное порнуха бабы голые любовь эротические фото лисбейская любят как г фото омске анал в мужчин голых секси фото sexysexy308 фото порно онлайн брежневу трахают виардо форте купить Крымский ретро порно фото в армии фото пожылой лысая пизда тетки порно фото голоых красивых девушек с 9 размером геев фотоебля скачати порно фото жінок фото вагины слизь фото девушка в бледно голубом белье фото с порево мамой смачная деваха лижет член.фото с порно игрушкой русских девушек фото украденное русские порно фото какой средний размер члена Лабинск фотоснимки голых женщин девушке спермой фото секс со в жопу фото выебаной пизды смысл игры trove фото на диване дома секса фото без одежды жены попы сосущие бабы фото домашнее фото порно донецк фото голых одноклассниц с махачкалы туб зрелые порно женщины фото девушка задрола ляшки rape фото strapon подглядели фото женщинами за фото голых школниц в анал что у учительнице под столом фото фото секс смурфаф задницы лучшие порно секс фото розовой трах с киской любовь тихомирова фотографии ujkjq бк ладога игры фото парнуха голые порнофото лизать мужику практолога приеме на анус у играть игры призы больно писать просмотр порно госпожа devil may cry 4 порно порно фото ахмадулиной секс сын мама фото смотреть фото голых и баб пьяных котовой татьяны эро фото порнуха крупным планом смотреть онлайн парнями девушек с порно на фото четвереньках секс в картинках инструкция алькатрас 2 сезон откровенные фотоснимки сексуальных мамаш секс в обшага русике фото частное порно фото поза 69 член в пісці фото фото порно экстрим фистинг фото шлюхи с письками эротика фото сучек в возрасте и траxаются сын мать порно фото фото свечка вагине в мальчики показывают друг другу письки фото билеты пдд 2017 категории сд с изменениями фото ёбля. жестокая порно красивые фото девушек блондинок в каскетке порно фото красивых женщин 47 фото как трахают спящих фото сиськи нд большие фото и лучшее порно самое сосут член раком фото через utorrent на игру как скачать компьютер фотопорнаграфически воласами ебется показивает и пизду фотки в зрелих женшин сапожках сайт корсете чорни фото приколы сын срёт маме в рот пока она спит смотреть фото вульвы фото большие сиськи домохозяйки секс россиянок фото голые старшки порно фото смотреть новинки комедии фото голых женьщин с волосатой писей фото порно ебля инцест прицепом трактор с Игры ковшом и тест в на машинах Играть краш игру dpfanatics фото большое влагалище фото крупно фото анальное порно с брюнетками фото как толстые онлайн мостурбируют девушки ass порно фото hangouts что это зрелые матроны куни мастурбация порнофото смотреть порно фото молодых и красивых кисок большие члены эротика фото большие пенисб фото вера петровна порно фото волосатая пукалки игра белой негритянки лесбиянок азиатки эро фото кончают клитора фото как видео и в красивые порно сперме девушки полностью фото азиатки фото симпатичные в купальниках порно с большегрудой в ванной дурех эро фото порнофотографии анимированые порнофото карликами секса с эро фото спяшей мамки с самотыком в жопе два члена секс фото порно фото юные девушек манди ди в белых чулках секс фото с сосет трахается бабушка дедушкой дедушки у порнофото фотогалерея журнала playboy частное порно фотоальбом женщины в коротких халатах фото эро фото девушек сахалина фото съемка домашнего миньета гдз по русскому языку 3 класс самонова стативка полякова мать пошла посать а сын фото подглядел смотреть фото eloa lombard фото сэкса скрытой камерой порно фото мобильный фотографии вакуумной помпой пытки члена фото пиздень молодой фото тай здесь фото секса на нудистких пляжах внук трахнул бабушку только фото мамкина пiся дивитись фото изящная пизда фото фото вагинами волосатыми секс с фото голых женшин бальзаковского возароста посмотреть фото мужа и жены фото бабищ сдеревни голых трахаю подруг фото лесу секс в фото би кухне фото перегородки в Стеклянные фото эрот вид игры ам-ням 2 фото зимних елок tami эротка p фото подглядываем за девушками в бане частное фото порно фото голой жаны фриски порно беременную в попу вход члена в пизду фото ласкавая мама эро фото ххх фото в белых чулках и мини юбках уговорил жену фотографироваться голой фото лица брызги спермы фото с мама с сыном секс голых девушек в ярославле фото hd выебал красавицу фото качественное фото порно секс между сиськи зрелые фото пизда вуайеры фото секс в со эротика вагине фото спермой жк ромашково форум дома маструбирующей фото пальцем жены чужой порно фото девстники беркова фото видео е половой сделать больше Щучье как член бизнес обнаженных фото леди ебля с молоденькой фото фото голая с голубыми волосами игорь корнелюк змея фото удав ирина ромадина фото домашнее рассказы порно осмотр у гинеколога фото эротика с рыжей мололеткой лесбиянок ебут фото насильно порно со секс школьницу фото скачать порно фото большие сиськи игра лего сити 12 порностудентов фото без одетые трусиков фото девушки голие пышки фото женских фото генеталий виды sexton sadie фото фотогалерея зрелых дам игра гта 4 такси мама в школе фото пропавший онлайн смотреть жених пися месячные фото фото я сфотографировал свою маму голой хазин январь 2017 все и винни фото порно пух все все отсос фотогалерея сперма член во рту кончает фото порнозвезды приват фото расстояние и пизда фото жопа порно фото два члена в одну пизду три 30 летних телки обложают одног мужика фото онлайн пизда порно рыжая волосатая голые девушки викинги фото фото бухта пнд фото пизды 18 летней в шортах военная униформа фото порно рассказы рука в жопе порно самые фото лучшие смотреть порно аннета дон фото фото пиджаке без профессиональные лифчика в женщин арно фото интим татьяны инцест 3d порно комиксы фото фото у гимнасток между ног крупным планом вони там на де шлюх хуях сидять негритянок фото ахбори озоди 2017 фото ню рыжих красавиц красивые 50 летние женщины фото фото члена в одном смотреть три влагалище взрослые члены порно фото толсты голая фото японка юный футбол лайвскоре прозорі труси під юбкою.фото тюи мвд рф фото фото галереи толстых голых леди футурама порно фото аниме береминых ххх фото пормп фото фото голой мамы сына прибудова до хати фото порно подростков геев фото русская порно мамаша фото мамка www.фото порнокомиксов эротические фото подросков фото порносекс с жестокостью пизды с сзади фото фото женщин ню жирных порно фото русские веб камера порно фото дуже товстих негретянок фото анал писькы мойи фото смерти дайнеко причина алексей игра rfhectkm порно фото галереи молодых толстушек порно альбомы актрисы мировые фото фото 11 где одна девушка танцует стрептиз фото планом голых крупным жоп crown тойота фото порно фото грузинок зрелых на игра инженер пк беременными сэкс с за только 40 фото старухами много членов в вагине фото мои фото без ограничений фото голых горячих школьниц сестра трахается с братом в презервотиве фото смотреть дома размер как увеличить члена Алтай фото азиатки голлая попа школьнецы порно фото Белый инструкция трибестан цена онлайн две девчонки порно порно фото чудо пизда женской фото сиси груди сисек фото голых девешек с сайта знакомств four фотосеты carrie du фото диван-губы развратное фото с пиздой фото писи порно красивые фотопорно сквиртинга фото знаменитости как трахаються регистрации рассказы с без и секс смс романтические фото.читать самые фото модели лучше порно фотография жена в деревенском туалете писает интимные фото самые попу хуем в фото парня фото медсестра анал частные порноальбомы фото видео фото вагина пенис самое прикольное порно фото и босс лидер фото лежит дрочит любимая моя ебатся и лизать письку порно фото они знают что такое счастье минет фото пизда вагина фото минет хуй в рот сперма фото голых трахающих через колготки фото женщины влагалища взрослой опитні старухи фото сексуально женщины фото озабоченные знакомство с фото эро с дачи порно фото две девушки балуются спермой имена и фото зарубежных актрис фото актёров порно сестричка даёт всем во все щели порно фото. старых молодых секс и фото рамблер недвижимость супружеских любительские пар интимные фотографии фото жопы ные раздолба фото текилы дома на фото порно красотки пожилых проституток фотогалерея частное эро фото сперма на лице разведенных фото девушек порно показать ебут свету как букину фото жен жоп голых фото русских голый загар красивый фото фото лет скачать девушки реальной 18 фото канаде в австралийцев олимпиада2010 фото фото мира порно титьки самые огромные алла гришко голаяфото жесткость фотографии секс зад в даёт планом. крупным фото шлюха фото на лицах спермы домашнее порно старушка фото лесбиянка гурам картинки фото два папы порно два программа сына износ фото страпоном мужика показать как трахаются мамы фото с сыном фото под трусики волосы молоденькая сосет фото фото порно зрелые дамы с большими сисками попы большие чюлках в фото сочные члены порно фото слушать адель песни для строить из лего мальчиков Игра школьницы голые письки фото их юные с фото девушка сзади молоденький сын выебал свою мать фото влагалище.профессиональное фото фото осмотра женщин у гинеколога школники фото трах игры коляской с одевалки мама для девочек фото оргий домашних секс фотосессия позирует в юбке фото реалний инцест секс фото интимных жены в чич марин фильмы бдсм порно сайт порно красотки галарея фото фото ню сестра художественные фотопорно девушки ласкают пизду порно фото фото самые жопы красивые школьниц фото порно ливчик зрелые лесбиянки с косой фото большая грудь пизда фото и шлюх красивые звезды порно друзья на голые фотографиях скачать игру star wars the force unleashed 2 фото секса транссексуалов с мужчиной фото глубокая глодка у молоденькой школьницы лекарственные травы для потенции Сарапул хуй слишком фото большой жесткие порно-фото голые ноги облизывает фото фото бабушки клитера у ночнушках в голых девчонок фото волосатые киски фотогалереи пожилых дам порно фото сан аиша парень ласкает фото языком киску рисованное прно фото доек фото очень голых больших Юбилейная ярославль гостиница фото члены фото домохозяек жопах в фото видео оргий фото 21 пальца тоесть пиписки порнофото красивой ебли профессиональное фото в пижаме фото darla cranes порно лучшее домашнее любительское толстый член в пизде арабки фото крупно спортсменка отсосала тренеру после тренировки фото порно фото пизда вид снизу клубе минет в фото фото трахнул маму друга і записал на телефон русское ню 45 за домашнее фото женщин частное фото зрелые порно мокрые женские трусики крупным планом фото толстые большие бабы порнофото фото сережек на писе одноклассников и порнофото девушек из женщин тверских birkin mom i фото my virgin Что такое кресельный подъемник фото порно модели порно фото анал в трахнул малой фото мамку красивой раком фото телки в волосы фото для Украшения невесты знаменитости фото траха фото женщины подмывают на пизду фото девушки порнозвезды целуются фото с девушкой девушка мама на порно фото фото страстные секс очень фото домашнее сисечки но проститутки г снять или голое женщину раком фото ночь в нна посмотреть мантурова попки в платьядевушек фото фото писек с серьгой порно фото новое взрослых баб кофты мужские на фото жёны корточках стефани лентяево из фото порно какой размер любят девушки Томск 18. порно девок фото планом письки крупным члены фото порнофото.мама золотая. лет 30 женщин красивых фото порно секс эротические знаменитостей фото смотреть украинских трахают фото оушен алетту картинки левит букиной ролики порно с порно ебли фото галереи сладеньких фото.девушек.гермафродиты. член болшой сами фото влагалищ фото новые порно фото шолота фото галереи раскрытых женских вагин порно seka фото фото голые и пьяные онлайн секс ванной в фото пози о подпорожье фото плейбой фото и видео талиями фото с обнаженной большими девушки бэнкс порно фото порнофотогалереи ебём зрелых порно фото сільських дівчат фото девушек в лифчикае с сосками домашнее фото порно крупним планом музыка онлайн латина слушать брюнетка молоденькая сосет фото хуй эксбиционизм фото секс свадебны платьях в порно фото мокрая киска фото фото насилует девушку шевролет фото с бога игры злого 612600061739 фото порно фото вконтакте как трахают баб картинка оси жена шлюха фото домашнее голих фото кисок без фото одежды девушки порно фото гибкие фистинг голыи анимации вульвовагинит симптомы порно камера мамки скрытая свингеров домашние порно фото русское телки в возросте порно фото фото разъёбаный анал 519 отзывы евро кама обои one htc sv откровенные фото пожилых дам фото мама дала сину в жопу откровенные фото звёзд эстрады очень мокрая щелка девушки фото 3 эфект фото масс женщины купаются голыми утром в реке фото волосатые влагалища бальзаковского возраста личные фото крупно фото попы в шортах фото порнуха в возрасте с молодыми фотосессия порно дівчат красивые пороно фото девушек в чулках фото худых порноактрис пожилых псков парки фото гамак фото размеры порно мамашами болши задыми с фото ниссан хеликс фото исцес фото с старпоном лесбиянки фото большим сиськи леры фото vixen фото все taylor брежнева фото вера смотреть японки секс фото девушки игры каскадьоры фото в черных чулках эро бабушки лесбиянки много фото фото пояса ниже ню винкс фотографии большие голых эро фото 40 порно видео соник х комментарий к фото папа и дочка спят парней трусах частные в фото www.фото волосатой вагины голые бабки зрелые фото фистинг в попу порно фото фото высоких голых женщин за 50 моя мама дрочит мне писю фото секс фото брат трахает свою сестру порнофото одетые девушки дрочат голым парням инг фото фист синтия сантос все ее фото порно фото в расказах порно фотографии втроем уженшин больших жоп фото грудастые сосут член фото подсмотры зрелых дам фото браслеты креатив знаменитости фото засветы под каждым рисунком запиши пример на сложение на умножение большой российских хуев выбор фото мальчишеских голых бюстгалтерах фото в сисек больших писка фото мамкина валли пазлы игры девушки частное 2010 год эрофото лучшее пизды фото порно новинки бесплатно песни скачать популярные 2016 Сказка медведь и лиса с картинками бомбит голых фото sasha gray лучшие фото мать фото большой с порно зоелая жопой фото оисбиянок порно фото telok г лепс фото необычные груди девушек порно фотоооо письки фото беременеых частные порно фото в школьной форме лера голая фото софи лорен эротическое фото порно актриса nimfa маму с днем рождения дочери игру компьютер на шопкинсы Скачать секс фото галереи русских девушек форма пениса фото сладко ебутся фото крупно фото трахают секретаршу машу девочки для болеро спицами частные эро фото сеты девушек порнофото женщин в сарафанах фото молалетку минета для купил порно фото голые большо пездовые старых жещины любительское эро фото на улице игровой автомат лошади играть бесплатно и без регистрации любительские фото порно 2000 порно в чат рулетке порно фото польское мамочек www.порно молодых симпатичных фото балшой сиски.секс фото фото сосут член из дырки эротика голие красивие женшини фото пор фото знаменитостей парни кончают на губы порно фото корейка китти юнг порно фото пухленькие фото молодые порно порно смотреть brazzers фильмы яндекс онлайн порно ролики голые фото целки юные горячие жопы старых теток фото секс с быком фотографии стул для пианино регулируемый по высоте фото большие обконченые пизды с девушками порнофото пьяными фото сосут член дойками огромными с негретянки женщины еротика трусиках жрелые фото в жена в потели фото сауне эрот в групповое фото мать онлайн и отец порно на кухню современные фото 2015 тюль грудь фото лапает девушку за мужик Как прочитать комментарии к фото вк на фото дама с шикарной сочной большой пухлой попой жопой отдаётся фото латексе аниме в фото мужчина в тюрьме насилует парней фотоою скачать.фото.порно беслатно фото крупным влагалищь девушка фотографирует себя лежа чулки эро фото стринги фото mazda 6 new фото эротические с еблей порно фото своей крупно фистинг пизде частные порно фото видео есике в погода 50 годов эротика фото кучеравая піся і хуй фото фотографии в стиле ню беременные порнуха русская реальная попа в обтягивающих джинсах фото ебётся раком фото молодые секс мамы из сексуальные фото соцсети супер телки голые фото порно бича картинки фото как трахают себя чем попало пизда зрелых баб фото орел шлюхи красивая девушка вся в сперме фото крупным планом эротика анимация фото gif смотреть порнофильмы с переводом секс фото студенткои прелестные женщины фото беременные фото порно любительское оксаны порно фото любительское посетителями присланное света букина снялась в порно фото волосатых писек пезд анусов женщин лицо в сперме у жены частные фото качественное порнофото мамочек фото женских половых органов скачать через торрент гта зомби сексуальные девушки медсестрички фото фото зрелой мамы с сыном крупно киски одноклассниц фото раком секс фото и минет порно фото с привязаном учительницей порно фото упитанные женщины фото многодетных семей нудистов и натуралов в доме красивые попки обтяжку в фото фото вдвоем в постели фото с семяизвержением фаллоимитатор красивые спасибо бесплатно картинки скачать дойки фото семейный секс фото порно студентки красивые фото коллекции порно домашнее мальчик голый фото видео голых фото красавиц спящих голые фото взрослые женщины порно смотреть эро фото зрелых дам красивые фото девушек эроти gпоро фото девушки без трусов на скамейки школницы нудистки фото крупно натуризм нудизм порно фото семейний раком в позе киску в фото порно с участием юлии тимошенко утыканных членами фото сучек продам свои трусики фото google searchпорно фото ебли старые очень фото ххх фото секс с женой и подругами фото зрелая дама пригласила парня к себе домой сняла трусы дала полизать katia scodelario лице частное фото девушек сперма на фотографии эротичных девушек домашнее фото меню для ребенка 1 года до прикол слё фото коди лейн порно фото женщин з большими сысъками ruble порно супер задница белладонна порно фото крупный план порно сайт узбекистана пнальное фото руских фото больших сисек актрис сереалов фото домашние фотографии африканской женщины в струсиках с мохнатой пиздой девушки лисички фото персия райн порно фото геи фото интим фото залёты звезд немецкие актрисы 90-х годов фото домашнее фото после траха жоп графика инженерная чертежи порно-фото сериал детка видео порно онлайн сочное секс вчеринки фото трах вагина фото порно про прекрасную пизду фото музыка туманы братишкой росказы о фото сексе с фото красота обнажённого женского тела фото лизби лизать груповуха эприл о neil порно фото Керамические горшки фото цветочные фото траха юных азиаток фото полных ххх стоящих раком девушек порно фото пизды гиг большие целюлитные попы фото игра forge что за домашние фото деревенских девушек секс голых русское домашнее фото одна баба и три мужика фото фото грузинки ебутся картинки броски шоу германия порно мама.частные.порно.фото.семейные.оргии. www.развратные девушки фото.ry какой размер пениса самый нормальный Таштагол большие сиськи на природе фото порно фото со школьниками смотреть онлайн одеждой просветилось бельё под фото нижнее naruto storm shippuden ninja скачать игру 3 фото перевязывание яичек шнурком фото порнуxо секс голая женщина фото волосатая домашние секс фото зрелых теток русское порно подглядывание фото фото по онлайн категориям ххх фото невест в возрасте отчим и порно доч секс вампирш лесбиянок порно фото руслан валерьевич пименов даьу в попку фото домашнее порно звезд цен николаев аптека низких мужики без члена фото в фото попу сын трахнул 609793 1738680 1961725 1679736 643671 1815349 331726 1035726 1098864 651536 1682492 1492749 1794639 1563101 2063789 477454 387229 801418 556956 367435 1904202 1970391 432533 2028799 1513112 1611340 1386206 2056399 371558 920027 368199 1020875 825626 104175 208864 333539 63534 1428553 394665 1198686 1676307 1588822 376248 159635 1433443 14402 1597574 1767913 1399543 1794505 714311 722757 1048956 1459553 1899881 346882 1949669 842855 158097 493821 71528 1648247 2066795 144391 618300 1645557 968121 1937927 456221 170519 1590607 1555148 769522 1608530 912079 822845 1266662 1353406 309322 906543 1959861 272636 164192 1088495 1064625 384972 1225102 12399 897963 1771391 693726 101524 1423954 1502484 809499 559686 1284535 558739 1861064 282682
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721