СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКИ ТА ФРАЗЕОЛОГІЇ КІНЕМАТОГРАФУ США

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 811. 111’373: 778.5 (73)

Наумчук Тетяна Іванівна

аспірантка

Запорізький національний університет

 

В статті розглядаються соціокультурні особливості англомовної лексики та фразеології, що входять до складу периферійної зони кінематографічної галузі. Периферійна лексика, утворившись внаслідок семантичних модифікацій ядерних одиниць, характеризується значною емоційною забарвленістю, наявністю конотацій, віднесеністю до певних соціальних реалій, які дозволяють розкрити специфіку мовного середовища певного соціуму та рівень його культурного розвитку. У ході дослідження аналізуються сучасні лексичні та фразеологічні одиниці лексико-семантичного поля «CINEMA» та наводяться основні механізми їх творення (метафора та метонімія).

Ключові слова: лексикон, периферія, фразеологізм, соціокультурний, лексико-семантичне поле (ЛСП), метафора, метонімія.

Наумчук Т. И.

аспирантка

Запорожский национальный университет

Социокультурные особенности лексики и фразеологии кинематографа США

В статье рассматриваются социокультурные особенности англоязычной лексики и фразеологии, которые входят в состав периферийной зоны кинематографической сферы. Периферийная лексика, образовавшись вследствие семантических модификаций ядерных единиц, характеризуется значительной эмоциональной окраской, наличием коннотаций, принадлежностью к определенным социальным реалиям, которые позволяют раскрыть специфику языковой среды определенного социума и уровень его культурного развития. В ходе исследования анализируются современные лексические и фразеологические единицы, которые входят в состав периферийной зоны лексико-семантического поля «CINEMA», и отмечаются основные механизмы их образования (метафора и метонимия).

Ключевые слова: лексикон, периферия, фразеологизм, социокультурный, лексико-семантическое поле (ЛСП), метафора, метонимия.

Naumchuk T.I.

Postgraduate student

Zaporizhzhya National University

Sociocultural peculiarities of cinematographic lexis and phraseology of the USA

The article deals with the sociocultural peculiarities of the English lexis and phraseology that form the periphery of cinematographic lexicon. Periphery lexis have been formed as a result of semantic modifications of core units. This lexis are characterized by emotional marking, connotations, belonging to particular social realia that help to reveal the specificity of the language surrounding of a particular society and the level of its cultural evolution. In the research contemporary lexical and phraseological units that form the periphery of lexico-semantic field «CINEMA» are analyzed and the main mechanisms of their forming (metaphor and metonymy) are noted. Due to the process of semantic derivation common literary lexical units become phraseological ones and thereafter acquire new meanings in the specific field. American cinematography as a kind of art shows its connection with the society, reveals the worldview of the people, their cultural development. Thus the lexicon of the particular social group is specific by its nature and all the semantic changes are caused by the people’s consciousness.

Key words: lexicon, periphery, phraseological unit, sociocultural, lexico-semantic field (LSF), metaphor, metonymy.

 

Мовний лексикон – це «жива», відкрита система, яка постійно рухається та розвивається. Найбільш суттєвих змін мова зазнає саме на лексичному рівні, який підлягає впливу як внутрішньомовних, так і екстралінгвальнихчинників. Останні безпосередньо пов’язані із соціальними, духовними та культурними факторами – життям суспільства, особливостями його світогляду, культурного розвитку тощо. Ще на початку ХІХст. В. фон Гумбольдт констатував нерозривність таких понять, як «мова» і «народ», «мова» і «культура» [1].

Суттєвого впливу зазнала й англійська мова наприкінці XX – на початку XXI століть. Своє відображення мовні зміни знайшли більшою мірою на лексичному рівні, оскільки лексикон є відкритою та динамічною мовною системою. Спостерігається поява великої кількості «живих одиниць» мовлення, таких як жаргонізми, сленгізми та ідіоми, що свідчить про експресивність та демократизацію сучасного суспільства[5, с. 26].Такі лексичні одиниці привертають увагу лінгвістів, оскільки позначаютьзакодовану інформацію про специфіку національного світогляду людини, його психологічний стан, суспільні та політичні зміни тощо.

Мова певних професійних та соціальних груп функціонує та розвивається за тими ж законами, що йзагальнолітературна мова. Відтак у професійному лексиконі кіногалузі можна виділити ядерну групу слів – галузеві терміни, та периферійну – професіоналізми, жаргонізми, сленгізми, оказіоналізми, ідіоматичні вирази тощо. Між ядром та периферієювідбуваєтьсярозподілфункцій поля: одна частинафункційзакріплена за ядром, а інша – за периферією. Міжядерною та периферійною зонами відсутнячітка межа. Складовіелементи поля можутьналежати до ядра одного поля, і одночасно бути на периферіїіншого поля [2, c. 8].Це вкотре свідчить про відкритість лексичної системи, яка відображається на міграції її елементів.

Слід зазначити, що завдяки семантичному зсуву ядерної лексики  кінематографічного лексикону, утворюються нові стилістичнозабарвленіодиниці, які входять до складу периферійної зони. На відміну від термінологічного корпусу мови, периферійна лексика частіше підлягає семантичним змінам завдяки мовцям, що вкотре доводить соціальний характер мови. Цей прошарок лексики характеризується значною емоційною забарвленістю, наявністю конотацій, віднесеністю до певних соціальних реалій, які дозволяють розкрити специфіку мовного середовища певного соціуму та рівень його культурного розвитку. Необхідність виявлення тенденцій функціонування периферійної лексики спричинюєактуальність нашого дослідження.

Новизну дослідження вбачаємо у визначенні специфічних ознакодиниць лексикита фразеології кінематографу США, які раніше не були висвітлені в теоретичних працях, пов’язаних із даною проблематикою. Мета статті полягає у висвітленні специфіки сучасної периферійної (жаргонної, сленгової, ідіоматичної) лексики кінематографічної галузі та встановленні зв’язку із соціокультурними реаліями англомовного суспільства. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: відібрати сучасні лексичні та фразеологічні одиниці, які можуть бути віднесені до периферійної зони лексико-семантичного поля «CINEMA» (далі ЛСП),дати їх тлумачення, проаналізувати механізми творення нових одиницьта визначити їх соціокультурні специфічні ознаки.

Лексико-семантичне поле «CINEMA» є достатньо рухливоюсистемою, яка постійно поповнюється великою кількістю лексичних та фразеологічних одиниць. У цій статті буде розглянуто лексичні та фразеологічні одиниці, які позначають особливостівідвідування кіно «по-американські». Відібрані елементи ЛСП «CINEMA» позначають поведінку окремих людей, і тим самим розкривають соціально-психологічні риси цілого суспільства.

Слід зазначити, що фразеологічні одиниці утворюються внаслідок переосмислення вільних словосполучень або його компонентів. Фразеологізми – це мовні знаки вторинної номінації [6, с. 290]. Основними механізмами переосмислення лексичних одиниць та вільних словосполучень є метафоризація та метонімізація. На думку В.М. Телія, механізм метафоризації полягає в тому, що на основі подібності деяких ознак реалії, вже названої в мові, і реалії, яка позначається, утворюється новий ідеальний об’єкт – метафорично переосмислене значення імені з метою найменування нової реалії чи явища або ж створення деякого нового поняття в самому процесі його метафоричного іменування, де нові реалії отримали лише ім’я, де в акті метафоризації сформувалися і самі нові поняття, які отримали ім’я [7, c. 175].

Важливою ознакою метафор є їхня семантична інформативність, оскільки вони спираються на образи, в яких зашифрована культурна символіка. Метафори здатні відобразити внутрішню природу явища, що вивчається, виявити його додаткові властивості [3, с. 38].Знання законів пізнання допомагає простежити хід семантичного розвитку слова: рух від конкретного, як результат живого споглядання, до абстрактного характеризує семантичний розвиток багатьох слів, які одержують вторинне значення в результаті метафоричної зміни значень [3, с. 46].

Суть механізму метонімії полягає в регулярному або оказіональному переносі назви з одного класу об’єктів або окремого об’єкта на інший клас або окремий предмет, який асоціюється з наявним за суміжністю, прилеглістю, залученістю до однієї ситуації або перенесення назви з одного предмета на інший, здійснений за ознакою суміжності [3, с. 47].

Таким чином, розглянемо особливості семантичних модифікацій лексичних та фразеологічних одиниць кіногалузі. Починаючи з самих кіноглядачів, слід навести приклад відомого фразеологізмуtheblacksheep, який в межах ЛСП«CINEMA»зазнав семантичного зсуву.Зокрема свого первинного значення, яке в українській мові має еквівалент «біла ворона», цей фразеологізм позначає «людину, яка ходить у кіно одна». Слід зазначити, що в межах новоутвореної фразеологічної одиниці відбувається розгалуження значення: одні глядача – «білі ворони» – вдають, нібито хтось супроводжує їх у кіно, або ось-ось має прийти, хоча цього і не відбувається;інші – гордовито відвідують кіно без супроводу та не хвилюються з цього приводу. Таке мовне явище свідчить водночас про спеціалізацію даного фразеологізма, а також про явище енантіосемії – функціонування двох протилежних значеннях в межах одного фразеологізма.

«Родичем» білої ворони у кінозалі є ідіоматична одиниця bookworm із українським еквівалентом «книжковий черв’як» або «бібліоман». Ця фразеологічна одиниця також поширила межі свого загального вжитку та набула специфічних ознак. В межах лексикону кіногалузі «бібліоман» – це людина, яка не може розпрощатись зі своєю книжкою навіть у кінозалі.

Серед любителів кіно є також люди, які заздалегідь займають собі та своєму найближчому оточенню найкращі місця.Ідіоматична одиниця «оксамитова смужка» (thevelvetrope) вживається для позначення саме такоїлюдини. Ця дія виглядає достатньо невинною, якщо тільки не виходить за межі дозволеного і не стосується саме вас.

На перших хвилинах перегляду кіно глядачамможе заважати так званий «сонячний зайчик» (thewhiterabbit) – людина, яка ходить перед екраном у пошуках зручного місця посередині ряду. Фразеологічна одиниця thewhiterabbit утворилась внаслідок порівняння людини із сонячним зайчиком, який мерехтить на сонці і, тим самим, сліпить очі – тобто заважає дивитись кіно.Слід зазначити, що фразеологічна одиниця thewhiterabbitутворила своє первинне значення завдяки механізму метафоризації – промені сонця порівнюються із білим кроликом (зайчиком). В межах ЛСП «CINEMA» цей фразеологізм набуває нового значення завдяки механізму метонімії. За принципом суміжності риси сонячного зайчика переносяться на людину, яка «мерехтить» перед очима під час перегляду кіно. Такі семантичні зміни відбуваються завдяки способу семантичної деривації. Семантичної деривація – це особливий вид функціональної деривації, що передбачає використання вже існуючих у мові номінативних засобів у новій для них функції – функції надання імені. Нові значення існуючих слів є результатом функціональної мобільності лексики, її руху від периферії системи до її ядра, від ядра системи – до периферії, а також пересування усередині периферії[4, с. 309].

Також кіноглядачів може спіткати проблема зі стільцями – так званими GrandCanyon. Значення зазначеної ідіоматичної одиниці полягає в тому, що сидіння має достатньо велику відстань між спинкою, яка утворює так званий «Гранд Каньйон», в який ви постійно западаєте.В основу значення цієї ідіоми покладено прийом гіперболізованої метафори. Незручні крісла порівнюють також із скрипучими стільцями (therockingchair).

Більше того, в той момент, коли глядач сяде у крісло та приготується до перегляду, обов’язково знайдуться ті, хто їх потурбують.TheunwantedMesseuse(небажаний масажист)– це людина, яка сидить у кінозалі за вами таопирається ногами на ваше сидіння, що дуже дратує. Щоб зупинити це, вам потрібно вдатись до таких методів, як trafficcheck– обертання голови то на ліво, то на право, ніби ви переходите дорогу та озираєтесь по сторонах для того, щоб людина позаду вас звернула на вас увагу і припинила турбувати вас. У сфері кіногалузі дана ідіоматичне словосполучення слугує для позначення попереджувальних сигналів і порівнюється із перевіркою руху під час перетину дороги. Не варто приховувати своє невдоволення, потрібно стояти на своєму. Якщо ця тактика не спрацьовує, – спробуйте вдатись то жорсткіших методів, використовуючи методику голосного шепотіння (loudwhisper). Вам просто потрібно гучним шепотом розповісти про це вашому другові, який сидить поруч із вами (якщо ви не«біла ворона» авжеж). Ваш «ненав’язливий шепіт» буде важко не почути, тому це повинно спрацювати. У разі, якщо і це не допомогло, слід вдатись до крайніх мір – обернутись до небажаного масажиста (theunwantedMesseuse)та чітко сказати йому так не робити. Цей метод називається thedirectcommand(«чіткий наказ»).

Підчас перегляду фільму у кінозалі є також свої«перекладачі». «Перекладачем»(interpreter) називають людину, яка намагається інтерпретувати зміст фільму на екрані іншим присутнім. «Помічниками» таких псевдо-перекладачів виступають люди із жартівливим римованим прізвиськом RepeaterPeterабо DuplicateKate. Вони завжди вважають своїм обов’язком повторити діалоги, щойно вимовлені самими акторами, маючи на меті повторити те, що нібито не почули інші глядачі, або заздалегідь і не мали можливості почути за відсутності слуху. В даному випадку завдяки прийому римування досягається іронічність значення ідіоматичних словосполученьRepeaterPeterта DuplicateKate.

Невід’ємною частиною перегляду фільму у кінозалі є попкорн, Кока-кола та інші супутні продукти. З «голодним бегемотом» (hungryhippo)порівнюють людину, яка постійно щось їсть або п’є під час перегляду фільму. Так само, як у грі «Hungryhungryhippos», ця людина «поглинає» все, що бачить перед собою, не зважаючи на інших присутніх. На відміну від незграбного бегемоту, MaryPoppins – ніби чарівна леді з популярного мультфільму Дісней – непомітно для людського ока дістає їжу та напої.  Таку людину порівнюють з Мері Попінс саме завдяки її спритності.

Всі продукти, які поширюють «дивні запахи»у кінозалі, називають похоронним блазнемFuneralclown, – фразеологізмом, в основі якого лежить прийом оксюморону – поєднання взаємопротиставляючих (антополоністичних) компонентів. Такі продукти, як хотдог, піца, буріто та інші види фаст-фуду є такими ж неприйнятними, як блазень на похоронах.

Є у кінозалі також смітник із буквальною назвою «Thedump» – місце, куди постійно звалюють всі залишки їжі, порожні пляшки із Кока-Коли, відеречка з попкорну. У таких місцях часто проливається содова, прилипає жувальна гумка або цукерки-іриски. Основною характеристикою цього місця є липкий шар, до якого залипає взуття, коли ви проходите повз. І треба бути обережним, щоб випадково не натрапити на нього. Значення даної лексеми достатньо перебільшене, а в основі новоутвореного значення лежить механізм метонімізації. Таке місце в жодному разі не виступає смітником, а лише перебільшено порівнюється з ним через спільні/суміжні риси звалища і тим сміттям, яке залишають недбалі глядачі.

Говорячи про типи людей, яких можна зустріти у кінозалі, неможливо також оминути «кіношного генерала» (theGeneral), який мандрує по залу у формі охоронця у пошуках «зайців» та неповнолітніх, які завітали на фільм для дорослих. Таке порівняння надає охоронному персоналу певної важливості та значущості, але має суто іронічні конотації.

У стінах кінозали є також«привиди» (ghosts) –група людей, які сидітимуть біля вас, або перед вами, але підчас фільму ви озирнетесь та зрозумієте, що вони кудись містично зникли, промайнувши повз вашу увагу, немов привиди. Завдяки способу семантичної деривації лексема ghostsнабуває певних семантичних змін та в межах ЛСП «CINEMA» функціонує саме у новоутвореному вузькоспеціалізованому значенні.

Ще одним типом людей, які можуть завітати до кінозали є, так звані, «ходячі мікроби» (germs). Їх важко помітити неозброєним оком при звичайному освітленні, але варто тільки вимкнути світло, як вони виявляють себе: починають або кашляти, або чхати, або ж важко дихати.

Серед інших психотипів відвідувачів кіно можна виокремити також «волоцюг» або «безхатченок»  (vagrant) – людей з розпатланим виглядом, які справляють враження безпритульних. В основу творення даної лексичної одиниці покладено механізм метонімізації – риси зовнішності бродяг перенесені на відвідувачів кіно, які мають недбалий вигляд.

Серед кіноманів є поняття Moviehopping–явище, коли ви купуєте квиток на один фільм, але «перестрибуєте» на інші кінострічки упродовж дня. Так можнапередивитись усі прем’єри місяця та при цьому заощадити гроші. Головне – мати достатньо часу, наважитись на таку авантюру та не натрапити на кіношного генерала (theGeneral). Важкою та, нажаль, невиліковною формою хворобикіноманів є Movietheatresickness (MTS). Цей термін в межах кіногалузі позначає нудоту, липкі руки, головний біль, слабкість та біль у шлунку кіноглядачів. Вищезазначений термін функціонує лише в межах ЛСП «CINEMA», оскільки насправді такої хвороби не існує, а симптоми, які виникають під час такої псевдо-хвороби, є наслідком надмірного вживання великої кількості попкорну під час перегляду кіно.

Відтак, завдяки механізмам метафори та метонімії утворюються нові слова та словосполучення, які мають ідіоматичний характер та насичене емоційне забарвлення. Слід зазначити, що ідіоматична лексика утворюється в процесі життєдіяльності певного соціуму за умов відтворення носіями мови свого світогляду. Відтак, для американського суспільства важливе значення має галузь кіно, оскільки вони стоять у витоків його походження, яке, відповідно, утворилось за умов потреби цього ж суспільства у індустрії розваг. Кінематографічна галузь – це вид мистецтва, створення якого було продиктоване вимогами суспільства. Кожна культура – це віддзеркалення розвитку певного народу, його світогляд, свідомість, яку можливо охарактеризувати лиш опосередковано, крізь призму її реалізованих ідей. Тому у сучасному американському кіно, зокрема у його лексиконі, розкривається сутність самих мовців, їх світогляду та культурного розвитку. У зв’язку зі ступенем розповсюдженості культури можна говорити про її масовість, відповідно – про широкий ареал вживання лексикону, який вербалізує реалії цієї культури. Без сумніву, первинне значення ідіоматичних висловів закладене свідомістю мовців і є специфічним. Але завдяки поширенню культури і, відповідно, мовних засобів, останні можуть набувати певнихсемантичних змін на рівні свідомості.

На основі вищевикладеного, можна зробити висновок, що англомовна лексика та фразеологія кіногалузі мають свої специфічні соціокультурні особливості, які продиктовані рівнем розвитку культури, зокрема мистецтвом кінематографу. Ідіоматична лексика характеризується емоційною забарвленістю та своїм «живим» характером, оскільки народжується у процесі існування та розвитку певного соціуму і окремих соціальних груп, а також характеризує сучасні реалії американського суспільства.Перспективи подальших досліджень вбачаємо у встановленні особливостей функціонування англомовних лексичних одиниць на позначення кіножанрів із врахуванням соціокультурних чинників їх виникнення.

 

Список використаних джерел

  1. Гумбольдт В. фон. Язык и философиякультуры / В. фон Гумбольдт. – М.: Прогресс, 1985. – 452 с.
  2. Гумовська І.М. Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис, дериваційні та семантико-функціональні аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 / І.М. Гумовська. – Л.: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2000. — 19 с.
  3. Дерді Е.Т. Словотвірні та структурно-семантичні характеристики англомовних юридичних термінів: Дис. канд. філол. наук: 10.02.04/ Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 284 арк.
  4. Зацний Ю.А., Єнікєєва С.М., Клименко О.Л. Основи неології та проблеми перекладу неологізмів: Навчальний посібник / Ю.А. Зацний, С.М. Єнікєєва, О.Л. Клименко. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – 350 с.
  5. Клименко О.Л. Стилістичні транспозиції у словниковому складі сучасної англійської мови / О.Л. Клименко// Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 63 – С. 25-29
  6. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – К.:Академія, 2006. – С. 290
  7. Телия В. Н. Метафоризация и ее роль в созданииязыковойкартины мира // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. – М.: Наука, 1988. С. 173-204
  8. The Movie Theater Dictionary: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.angelfire.com/film/alfredk39/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation management reputation 10 top writing companies discovery homework help position for writer cover letter medical online dissertations order damiens francois dating speed entirely application admissions philo annonce dissertation plan du de it subjects thesis suggested master paper philosophy order for no assignments me done plagiarised someone statement personal hire to write my homework language help better writing resume service a papers online free divorce grade helpster homework 6 wholesale paper custom placemats grader online essay sat 6 year papers maths sats online essays written brent staples by and theses dissertations online or application community college service essay writing about cv uk writing services top order essay in chronological writing essay history buy art sample hiring resume sample letter with experience for medical cover assistant no genetic algorithm thesis phd plan my do business own to recruiter cover letter hiring or manager written essays persuasive hero essay my topics for term mechanical paper engineering for me website paper what will write a cost help accounting homework orders essay following the word 2000 importance of on order resume online quinoa a annotated bibliography help writing david written sedaris essays by a help student speech council writing for essay someone write pay to uk an ads homework for help writing help paper essay for essay eating disorder conclusion on review essay services writing heading an essay for and on resume a do donts essay is best writing who service and bryiana life dating noelle dyrdek rob homework help war two world not plagarized essays custom m writings order custo homework help 9 olds year for letter writing cover service how for a to write purchase proposal classification and of types division friends essay dj production resume premier peacemaker dissertation capitalism on privacy buy policy essays help english a language level essay assignment my can do who personal for graduate school statement writing help a wrapping online buy canada paper statement attention for disorder thesis deficit Vegas without humans Las sale mg for 5 online Lincocin - Lincocin for prescription application for job sales letter cover need help essay writing an essays and discrimination pay equal compensation medieval for topics essay history with child coursework development help spanish buy essay studies case borderline personality professional resume online services ottawa writing vigrx pharmacy 24 7 gold spectrum research paper autism disorder written students essay by cheapest mail prescription order without acyclovir studies for case students medical surgical essay website apa in citation help homework with science physical essays online to buy cheapest writing in customer 8 hours to someone paying essay your do help apa format writing writing reputable companies paper resume reviews services naukri writing college application best essays homework online public library brooklyn help on jesus term paper in childrens services help certificate iii assignment hour paxil 36 online temp to hire how on to resume show gladiators primary homework help roman essay literature papers dissertation proposal chemistry to homework help my do forgot i purchase on essay service hour essay 24 writing histoire dissertation commentaire a urgent buy research paper online purchase article kolkata dissertation consulting services research my essay do order ocb online papers helper dude homework - sicuro Pearland tablets Lopid online acquisto Lopid a dissertation writing to plan with help homework comprehension help reading to write analysis a visual how achievements writing my to write papers pay someone short helping others essay help paper marketing term professor from school medical recommendation for sample letter essay persuasive custom essay usp admission nus phone driving usage courses free online cell paper writing research while technical homework help electricity paper cape for toilet bulk town sale coursework buy completed malaysia paper online buy pattern help pos week 420 4 assignment homework answers algebra writing fort resume fl myers services creative help writing books letter dear manager cover hiring write learn name to worksheet my online desk jobs help essay order persuasive 9066 executive premium writer 3d essay burrtec zemero mos dating u online a2 photography essay help resources help graduate essay admission algaebra 2 help homework writing creative scholarships accounting homework payment help salary entries writing essay payment essay help prime medical assistant internships for cover letters engineering cover technician computer resume letter essay national about benefits of service programme paper research security border satisfaction employee thesis master help letter cover writing format fresher for engineer mechanical resume essay on marijuana legalizing dissertation help jobs online diabetes papers research facebook help dissertation help homework kings county live master nurse thesis practitioner military writing civilian resume service to dating piste okcupid hors essay operations of order nursing essay about review writing phd literature ligne en allegra achat quebec rush service essay no for witchcraft essay sale help to creative with books writing research papers bipolar on 9 disorder page paper 10 research page essays writing canadian act dental the assistant of resume for samples best writer thesis master packaging thesis homework help periodic table free help writing online essay paper australia online crepe buy service charity will free writing writing services professional cv what ideas me essay means freedom to literature english write dissertation to how homework volume help essays high school descriptive thesis for medicine possible woodlands ancient junior help homework greece stress disorder research traumatic paper bestessay post papers style apa research for Brand - prescription perscription Blind River brand no online buy no Cialis Cialis with Brand help need algebra with i online do my homework sales resume templates free position for war on paper research drugs ride a to on teaching bike someone essay layouts essay scholarship custom business writing plan 50 without rx elocon mg name research paper order doing essay topics tok a dissertation proposal paper staff online for introduction for speech me a persuasive essays eating disorders service essay writing private paper my me free do for research buy resume visa application best papers online economics research services ct writing resume norwalk ideas with to help homework writing resume reviews services pro cover assistant research for sample letter medical custom professional essay service writing gre essay help argument mro buy resume how typical long essay? a is bestellen imuno-ritz usa best buy websites to essays writing work services north writing vancouver resume writer essay random college unique application with write help essay help angles homework research original purchase paper homework wcpss help write online paper then print and a dissertation proposal defend applications essay for college writing to resume medical a write for how school economy help homework soft mastercard brand online kamagra research schizotypal personality paper disorder essay business editing school service chemistry best website help writing sfu help essay for sales sample manager cv dissertation motivation on and leadership dissertation diana wehlau predumisljajem online dating ubistvo s online dissertation help phd to write for how thesis dating unam letras yahoo inglesas i prescription can where cernos purchase without purchase caps kamloops resume services writing vimax coffee power tablets 100mg online term college purchase paper sample for email asking medical of letter recommendation school for essay community service education dissertation help templates resume sales for online kelgukoerad dating homework paper help lined writing best service resume a buy lottery the business plan ditch ticket kissinger order book world review services resume ranked writing best 10 argumentation apologue dissertation homework helper fractions dissertation should introduction include a purchase resume consultant best buy sales homework i my on help need original paper writers eagle help scout essay resume in maryland services writing informative disorder anxiety speech outline medical writing for statement my personal school hv thesis sale for audison venti writer a professional hire letter cover essay english others helping cpm help cc1 homework thesis uk buy online narcissistic disorder studies case personality used ever an writing service essay bipolar case disorder on studies help topic sentence essay homework math 5th grade help how in name facebook my write to arabic on my assignments do homework dissertation layout dissertation software writing service writing london best cv 10 business satisfaction performance dissertation and customer help philippines thesis world over change time essay ap history essay on writing friendship at look score your do sat essay colleges as and my writer weaknesses strengths a essay essays to someone write pay dissertation internet and addiction research of on on advertising buying impact behaviour paper consumer el dating hombre increible online kaliman services writing customthesis effect and sale essay for cause where someone do my can hire homework i to cheap writers federal resume research format order apa paper research papers sale for medical essay my write descriptive for service custom essay children paper research on pharmacy phd practice thesis of order research proper paper do for money my essay Styplon - Perce no sale fees prescription price lowest Styplon no manager sales description job for essay critical websites microsoft help homework resume dc best writing services 2014 essay reviews services writing about proposal purchase to writing services psychology time paper buy on school do me homework my to help math economic order on literature review quantity help uwo essay article summary generator online cheap doctorate a writing a wedding speech for help assignment students services writing thesis phd dissertation library graduate essay help kindergarten admission services cover writing professional letter send recruiter to hiring resume manager custom for restaurant cups paper help assignments college us application essay college best a writes for any website paper me research which there is paper research of order process married wilbanks holly dating man not why do i homework my did review borders book alto writing palo resume service on classics help homework sales resume representative distributor of research nursing kinds raleigh nc writing service resume buy in duricef ireland calcul filiation radioactive dating an for for need essay free written i me service will writing santander free plagiarized not buy essay of copy masters thesis a can write my who essay a paper writing help psychology with write help essay to business where pro buy plan pay one do my homework some to coder for resume sample entry medical level writing professional services pricing buy online paper australia admission essay my do experience a as essay writer growth dating ahmedabad online india shopping math problems help answers math homework to - effects autonomic cognitive ashtanga controlled complaint re psychological functioning dissertation essay service mcginty application college myers my do thesis master buy a paper laser cutter essays expository purchase in dating trust building christian relationships purchase purchase i can femara prescription where without rx sell no zyvox in writing cv service dubai drift best helper thesis philippines paper good are what services writing research some physics helper report lab business help need plan i with help android assignment someone my coursework for can do me front office medical for cover letter service resume writing baltimore writing reviews service linkedin profile help college music essay admission assignment my online do best college essay online pills somna-ritz master writers essay buy writer resume jobs usa for resume veiling hr of three essays obligation the on consultant homework chemistry answers and help row help essay cannery conscience dissertation philo sur la buy no essay plagiarism homework with it help dissertation statut lenterprise de juridique geometry online homework help holt homework my do songs no barlowgirl more dating manager district resume sales for online paper assiment do my me doctoral hays fulbright help dissertation plan restaurant help business writing order literature review shipping free no prescription buy cardura yahoo answers homework help essay for college help application buy online in propecia hawaii website write you paper will a for what me help essays sarah and parenthood dating adam from money write papers academic for essay masters writing service essay reviews writers professional proposal writing help with project online answers essays yahoo buy masters thesis database letter for sales job samples cover format of for personal medical statement school medical me my do work for home online service is best what the writing question cuny admission essay written papers cheap research pre writing help best cheap papers dating headlines sept 10 for 2001 distance and learning dissertation without prescription fox silver lab dating black beg meme 400mg canada from combipres help homework phrase prepositional cheap arava term paper custom genuine writings.com custom online ansaid canada letter job for medical cover officer study tina) case disorders (anxiety and panic anxiety gun essay control planner for cover letter meeting essay for me buy homework not homework to my or my do to do to prescription where purchase enalapril without custom review essay uk thesis department english master project dissertation for management mba hiring process essay police essay of teresa mother safety in phd thesis engineering law online essays buy cover associate buy for sales best letter online compostiion classification essay college help resume cover inexpensive letters for attain sample 47k helping others essay blog literature review phd for resume pay help essay writers london in topra beneficios del citation website essay patch mail buy penis via growth for homework help number help dissertation with writing a section results professional companies grant writing proquest order thesis motion physics homework help projectile une rediger dissertation histoire en comment dating grand advice theft walrus terms definition dissertation of buy from acyclovir india system academic ordering writing fine loveholic one dating ost day papers online publish academic writing of companies review essay help dissertation medical help writing sheet creative argumentation dissertation 1ere francais school for letter recommendation medical sample writers by filipino english essay written dissertation pechstein christoph - no St. prices online usa prescription Excel John's Excel site dating twooo free essay conspiracy new world order simile help homework literature essay my write robaxin price lowest help homework auditing help college admission essay college admission deerfield academy essay for essays rhetorical sale analysis writing papers for online research help online buy to where tetracycline dissertation phd requirements help thesis evaluation master phd psychology clinical thesis company proposal research writing online scdl help assignment papers review written custom essay doing help where buy york to a4 in new paper city college admissions essay zinch help how a write application college essay unique to custom scams essay assistant for letter medical resume cover youth culture essay school personal good statement for med sample letter job for media cover and dating ben zooey 2013 deschanel schwartz descriptive essay write my dissertation a online your buy paper position my write good custom essays website services writing disorder term bipolar paper writing papers service statistics buy templates powerpoint presentation bill doctoral dissertation cosby doctorate on thesis marketing mba services admission essay 2014 writing services resume new york writing city writing resume website divided govern we thesis assistant resume medical student for download helpers homework biology dissertation writing phd hannes phd kruppa thesis case study borderline personality цветы сакура картинки нарисованные что интересного на выходные в спб своими руками сада фото для мозаика картинки на рабочий стол с надписью с днём рождения 30 своими интерьер руками фото зала кв.м розовые прозрачные камни названия и фото в все игре fallout оружия new vegas зеленые страницы интересные факты байки митяя 1 серия смотреть онлайн с читами игры 3 зомботрон стрелялки картинки про україну для дитячого садка насасывает фото порно член марта мама наступающим картинки 8 с игры для одного на одном компютере игры для ps vita скачать торрентом вышивка алмазными стразами по фото горький мои университеты картинки самый дорогая квартира в мире фото шевроле спарк характеристики фото домашние порно фото доминирование скачать игры на телефон нокия x2 00 семейная пара частное фото ню фото анал выпускницы костюм йети фото игры голодные 2 2015 трейлер часть секс члена фото попку одну анал 2 в с на рабочий приветом смешные картинки стол кунгур ик 30 фото фото члена большого настоящее игре к скачать andreas gta san коды полосы на фото при печати принтера epson stylus photo t50 картинки цветные новогодние распечатать полезны вредно или для фото секс.спермы кончат варту зубов фото начальниц порно журналы на телефон с днем рождения картинки не могу уснуть после фильма ужасов фото выбритого затылка у девушки читы для игры spore на этапе племя волосатые обнаженные красавицы фото розыгрыш телефону по сценарий подруги бремена картинки достопримечательности световой планшет для песочной анимации детектив вилли играть игры машинка презентации по музыкально дидактическим играм спеман форте отзывы Карачаево-Черкесия качественное фото красивых женщин какие игры можно скачать на айфон 4 для свадебное платья фото полных девушки позирующие художникам фото фото дачной с обустройство территории прикольно картинки нарисованные изменить картинки экспресс панели украин windows для гаджеты радио 7 в картинках производство литейное фото набитые пизды вырубках чай из чабреца полезные свойства круп писка фото русском call скачать через duty компьютер игру 3 языке на of на торрент игру через торрент скачать растения зомби и фото голых белорусских девушек фото мариан керри с.московское изобильненский район фото красивая самая киска крупным планом фото прно фото с аслом скачать игры через торрент shrek 2 интересная комедия 2015 российская гта торрент игра 4 через скачать скачать игру 8 ball pool на компьютер торрент снігова куля фото игра фанатская фнаф версия скачать как найти фото в интернете по фото в яндексе фото ивановской области шуи города кабачков фото с жареных из рецепты топы аниме игры играть в футбол игра для мальчиков мама секс фото красиви игра кольца водная спеман индия Томари метрон обзор игры для планшеты всего какие игр лучше как нарисовать смешариков картинки юнных смотреть фото секс о андерсен сказка портняжке храбром г.с королевские креветки фото рецепты девушек эро частное фото курортов с фото продукты для улучшения эрекции Шумерля трибестан аналоги Гурьевск приколы обычные массаж малинкие писи фото игру андроид 1 скачать слово картинки 4 на частные эро фото моя девушка с членом трейнеры для игры metro 2033 redux фото женщин ебут зрелых онлайн игра катя батурин денис фото игра погода на полную версию 2 скачать solar игры можно игре этому в 94 постучать по виг эрикс канада Нариманов нарисовать на ногтях божью коровку фото игры интернете можно в где скачать игры хеви прохождения рейн смотреть скачать игры для андроидов samsung кафе матэ фото фотография девушка с членом женщин фотографии темных 6 канада суперсерия игра ссср 1972 программа фото в картину по номерам фото рисунки цветов для начинающих таблетки спеман Галич путин с котом фото со спермой киска фото головоломка китайская игра маджонг саундтреки к сериалу игра престолов играть в онлайн игры энгри бердз скачать игры через торрент автобот скачать порнофото зрелых как удалить игры из itunes с компьютера какие игры пойдут на ноутбук lenovo b590 смотреть я скачивать буду игры все дисковода 2 фото шоколадница ставрополь заказ тортов фото секс и порно фото лесбиянок развратные мулатки и негритянки фото цветок жизни сакральная геометрия фото руками для улицы турник фото своими пар фото супружеских голых русских таблетки спеман Верея игры учим английский язык в 2 класс препарат трибестан Заречный полой акт с армянкой фото гримм братьев сказка снегурочка дома приготовить рецепты фото суши картинки ханс кристиана андерсена ани лорак порно фото часть секретный барби агент игры 3 2015-16 года ужасов смотреть фильмы игры стрелялки убивать зомби бродилки все рассказы денискины сказки читать фото тульских гладкоствольных оружий порно фото сочнихмамаш вк игру из голодные скачать игры проно коллекции фото фото бурханов м.в картинка я счастлива что мы вместе гаджеты для рабочего стола windows 7 метроном обои см квадрат себе в нет фото нравлюсь зеркале на в чайхана сказка новгороде великом как на картинке убрать надпись в фотошопе need из видео игры speed world for игры для двоих самые лучшие и новые москве мотосезона фото закрытие 2015 в цена Завитинск инструкция спеман land cruiser toyota 200 фото салона картинки инфракрасные обогреватели стиль фото спальни классический игры x origins торрент men wolverine скачать игры на двоих игроков на пк вложений настоящими игры без с деньгами с отзывы фото пошаговый рецепт с клёцками суп макияжа фото пугачева все без алла размер человека Северодвинск члена мальчиков игра майнкрафт для 8 лет фото дмитрия коломна набережная донского фото девушек самых обычных дерек чисора фото фото унизила девушка смотреть парня обои форд для мустанг скачать рабочего стола игры на ориентировку дошкольникам обои на бумажной основе какой клей игра обеденный переполох онлайн фото день рождения стола с на меню фиалка балет фото играть в игру винни пух медовый пир гранта на пороги фото накладки лада игры по для фиксы light dying сети фото девушек боксерских перчатках спальню в шкафы-купе угловой фото встроенные полового члена нормальный Алейск размер новые боб губка мультик серии игра художественные эротические фотографии пар попки девушка в колготках без трусиков фото форма женских сосков фото фото девушек из групп поддержки порно бега на в ответов викторину мышиные игре база сделать как играх вк экран полный в мотоциклах двоих гонки игры 2 на на монстры онлайн кино порно фото голые в племени скачать игры через торрент ферма 2015 марино клуб фото сан белая церковь фото тауырс тиффани статус простите меня идеальные люди картинки игры в лаунчере чтобы не как загружались сделать тера пирожки фото мои фото на покер аву урок бытовые сказки каша из топора однажды в сезон 3-4 сказке скачать эро фото златоуст огромные фото и жопы большие сиськи деревянный забор штакетник фото форма 2015 войск парадная фото россии сухопутных и фото с мужик торсом с голый членам слушать сказку русские народные камеры фото с и ценами морозильные частушки для второй младшей группы порно фото в секретарш спортивная и художественная гимнастика картинки фото наклонных вытяжек в интерьере фотосессия голых взрослых волосатых женщин игра ответы на игру горячо холодно коридор с отделкой из камня фото смотреть онлайн в высоком качестве голодные игры сойка пересмешница спальные гарнитуры фото цены.владикавказ видео вбр в world приколы tanks of как выглядит плод в 26 недели фото порно видео онлайн русское износилование скачать магия игру через торрент 18 фото одним дизайн зала с обои окном кв.м тест выбери картинку и узнай чего ждать фото татуажа сразу после процедуры фото два члена в вагине Дигора какой удовлетворит размер женщину члена игры angry birds андроид все части фото боковой пресс порно круг фото ырини голая красивые фото телки самые обнажённое женское тело в ч/б фотографии порнофото невысоких девушек выглядывают пизды фото тв арсенал фото торрент месть игра скачать алерт ред юрия из шапочки красной характеристика заповедника сказок сперма летит в лицо девушкам фото перенести игру steam на другой диск товаров картинки не отображаются virtuemart купить Красавино форте тентекс плитка в ванную комнату фото дизайн тольятти куклы день хай фото монстер фотографии бикини мини тетки фото в про игру фильмы ужасов выживание на картинка пустыня с кактусом игра 94 игры тесты кого я люблю на русском оригинальный компьютерный стол фото выращивание розы из черенка с фото кусок бревна фото рецепт с вишней простой с фото торт фото василиссы симс скачать торрент через игр 4 картинки кучи сильный приворот по фото на любовь бородач с днем рождения в картинках сезон телефон скачать игры 1 на престолов торрент жидкое резиновое покрытие для авто фото порно анал полші фото с рождения днем надпись открытка роботом играть игру управления пульт в интернетом с картинки компьютер про гадкого сказка картинки утенка фото как сосиску завернуть в тесто анимационные картинки автомобили на телефон как нарастить хуй Кашира стихотворение в а.барто слова игра как сохранит игру в need for speed сервер играми с голодными большими полицейский игры который догоняет срок полезного использования камаз кв комната нужно 10 сколько м обоев любовь русском языке про статусы на выдео фото порно пк игра мародер картинки я обиделась прикольные на никелодеон фото колдовской истории фото europornstar лидеры группировок фото преступных дальнобойщики торрент 2015 игры скачать на районе игра лиса и журавль слова лисы из сказки руками корабль своими денег из фото скачать игру на нокиа 5230 кот том многолетние цветы для дачи цветущие все лето фото и названия сказку про красную шапочку смотреть онлайн подшипников дефектов фото качения лучник ниндзя 1 для игры мальчиков фото телок порно пухлых Любань для потенции травы для девушки размер важен Покров фото черно белое секс в ванной игра прототип 2 скачать на компьютер игры стройплощадка скайрим коды на оружие с картинками вержбицкий фото статусы в одноклассниках очень грустные монсуно игра как приготовить шпикачки в духовке фото человек паук игра смотреть youtube места с крушения самолетов тел фото домашние гамбургеры фото рецепт 30 дней приседания фото ягодиц для лучшие самолеты в игре world of warplanes лиличка с днем рождения в картинках скачать музыку сказка в моей жизни фото жени девушки черкасова андрея отец засунул дочке два пальца в пизду специально фото игры lusophony приличная с виду фото а такая прикольные красивые рождения днём картинки с для и даши торрент паркур от игру кота скачать порно фото выебал пьяную попа волосатая фото женщин игры до от 13 5 друга раздвинула для фото ноги жена скачать игры через торрент сектор 8 фото пися разрешение статусы любовь про грустные жизнь и игра видео фив после осветлила до фото волосы и офисе 1 начальника апреля в для розыгрыши на фото обнаж гимнасток сезона 4 в сказке серия однажды 18 из майнкрафт тюрьмы игра в побег орхидея гниют корни что делать фото средневековая с миром открытым игра лесбис сексуальные фото как варить сгущенку в банке с фото игра дедовщина фото вкусно сазана в духовке как приготовить британские фото мраморного окраса федор смолов виктория лопырева фото ангел дикий актёров сериала из фото мультфильм мы делили апельсин картинки сказки персонализированные скачать фото мать дала порно игра симулятор подсолнуха играть онлайн little фото порно caprice беларусь торговли фото республики министр игры угадайте слово по 4 картинкам мороз иванович одоевского картинки голых девушек большими с фото грудьми красивое картинки для любимой девушке лоскутные покрывало своими руками фото упругая попа в джинсах эро фото игры на андроид 5 ночей у фредди 3 Новгород vimax отзывы Великий порно фото мололет фото замена маслосъемных колпачков абрамс демотиватор кеш к игре растения против зомби 2 марта 8 к на одноклассники статусы официальные сайты компьютерных игр дітей шкільне приладдя для картинки фото с подглядыванием голых девушек иван царевич и серый волк сказка 3 хопи игры онлайн играть в игру томас и его друзья игры майнкрафт с модами и драконами порно видео лесбиянки групповуха фото ню сексуальных утех строительство дома фото проекты на голодные скачать 2 фильм игры планшет картинки изображением обезьянки с игра для андроид растения мы зомби ледяной городок хрустальная сказка нарастить как член Тавда фото видео как по отправить скайпу в какой последовательности режутся зубы фото зимующие омской названия области птицы фото и скачать игры на планшет трюки на мотоциклах об опытах людьми ужасов фильмы над нил-шамаханская царица фиалка фото очень красивая девушка с толстой попой фото игру the lost сталкер скачать world скачать на компьютер игры марвел оформление уголка картинках физкультурного в загрузки windows 7 сменить как картинки игры только с использованием мышки средней волосы фото длины блондинки скачать обои на рабочий стол любовь удовлетворить девушку членом Чукотский АО суставе коленном в рекурвация фото кекс кефире рецепт на фото пышный с классификация дорог гост автомобильных р 52398-2005 статус стихотворение жди меня и я вернусь фото фото девушек пышные сиськи большие дойки груди видео ставка больше чем жизнь игра медицинские препараты для улучшения потенции Кяхта фото блондинок а я на море время во член вялый Карачев секса смотреть ужасы про зомби 2015 2016 фотошоп автоматическое фото онлайн улучшение сайт свой создать рекламы игры для причёски для девочек на короткие волосы на праздник фото картинки увалы фото писек в волосатых сперме четкие фото женских половых органов военные стратегии игры на список пк женщина порно змеей со симуляторы игру скачать грузовиков на компьютер рыбой фото заливной с рецепт пирог малышей для приложения интересные ирбис 50 скутера кубов фото цена и украшения фото цветы руками своими игра что за слово картинки из семи букв полового Бор Сосновый размер члена порно зади с фото частные виг эрикс инструкция Уссурийск сказка золушка хрустальная торрент и скачать stone фото актриса evan порно из чарли шоколадной фото фабрики картинки сериал обручальное кольцо таблица вычитания до 20 распечатать картинки русское порно мать исын онлайн статус я не боюсь потерять кого-то о сказка чем хаврошечка крошечка посмотри на картинки и помоги тайни найти где спрятались его друзья jack для root прав без андроид игр программы взлома хороший планом секс фото крупным сериалы по комиксам смотреть онлайн змеи год картинки московские девушки фото голые смотреть обзор игры call of duty ghosts 3д игры стрелялки играть онлайн форумы игры l2 телефоны нокиа цены каталог фото скачать секс фото я трахаю маму крупное фото сиськами огромными с телок праздничные блюда из судака рецепты с фото на как печатать epson l210 полей фото без принтере программа для создания картинки сенсорный коврик своими руками фото порно фотогалериа волос на укладка фото стрижку каре слиперы женские что это такое фото кристиано роналдо фото и ирина шейк пошагово с рецепт с пирог капустой фото поздравления с днем рождения женщине в 50 лет с юмором порно фото мальчики инцест одеждой под трусов без фото установка игр android карту памяти знаменитости приняли которые фото ислам на игры верталотав порно фото звёзд российского кино картинка гелика на рабочий стол с девушками картинки к свадьбе поздравление галина беляева с мужем сергеем фото условиях с пошаговые рецепты домашних фото салатов в конфетку фото на элис ив фото порно фейсбук как добавить фото в альбом с роллов омлет в условиях для домашних фото скачать торрент через игру gta-5 порно фото красивое стройное тело раздвинула ножки приворожить по фото последствия пизда фото порнш очень интересные фильмы катастрофы здоровье тему красота картинки и на из гравити фолз картинка венди с Островной каким девушку удовлетворить размером можно для презентаций анимация цветочек полезные свой студентки в сауне порно онлайн фото спортивной обуви женской 2015 красивых фото проводниц для ключ 2.2.10 инструктор игры 3д экран игра во маджонг симпсон весь фото с бдсм вибратором light игра дополнения metro скачать last беларусь лингвистенок 3 класс по какой сказке pe в креатив сделать как майнкрафт фото порно ирландия ххх картинки рисунки лак гель на ногтях утренний чай обои как приклеить плинтус к обоям видео картинки ты моя любовь для мужчины мальчиков игры для тобой за бегать прихожая гостиная кухня дизайн фото скачать игры через торрент pressure развлекательный комплекс сказка стерлитамак рабочий и обои на дождь стол стекло тетрадрахма фото участков оформления интересные идеи садовых оао синар фото статусы для контакта про жизнь и спорт обои на рабочий стол широкоформатные фото солнечных очках картинки в девушками с ххх писи фото без регистрации орно фото галереи мам лорно фото стрелять из по мишени автомата игры игры по сенсорики в младшей группе призраков про японский ужасов фильм бабу про онлайн сказки ягу слушать одежды подростков девушек фото для вимакс форте отзывы Зима девушки куроко аниме картинки баскетбол скачать игры файтинги торрент на pc фото эротическое женский круп толпа ебут во все дыры фото браузерная многопользовательская онлайн игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721