СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКИ ТА ФРАЗЕОЛОГІЇ КІНЕМАТОГРАФУ США

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 811. 111’373: 778.5 (73)

Наумчук Тетяна Іванівна

аспірантка

Запорізький національний університет

 

В статті розглядаються соціокультурні особливості англомовної лексики та фразеології, що входять до складу периферійної зони кінематографічної галузі. Периферійна лексика, утворившись внаслідок семантичних модифікацій ядерних одиниць, характеризується значною емоційною забарвленістю, наявністю конотацій, віднесеністю до певних соціальних реалій, які дозволяють розкрити специфіку мовного середовища певного соціуму та рівень його культурного розвитку. У ході дослідження аналізуються сучасні лексичні та фразеологічні одиниці лексико-семантичного поля «CINEMA» та наводяться основні механізми їх творення (метафора та метонімія).

Ключові слова: лексикон, периферія, фразеологізм, соціокультурний, лексико-семантичне поле (ЛСП), метафора, метонімія.

Наумчук Т. И.

аспирантка

Запорожский национальный университет

Социокультурные особенности лексики и фразеологии кинематографа США

В статье рассматриваются социокультурные особенности англоязычной лексики и фразеологии, которые входят в состав периферийной зоны кинематографической сферы. Периферийная лексика, образовавшись вследствие семантических модификаций ядерных единиц, характеризуется значительной эмоциональной окраской, наличием коннотаций, принадлежностью к определенным социальным реалиям, которые позволяют раскрыть специфику языковой среды определенного социума и уровень его культурного развития. В ходе исследования анализируются современные лексические и фразеологические единицы, которые входят в состав периферийной зоны лексико-семантического поля «CINEMA», и отмечаются основные механизмы их образования (метафора и метонимия).

Ключевые слова: лексикон, периферия, фразеологизм, социокультурный, лексико-семантическое поле (ЛСП), метафора, метонимия.

Naumchuk T.I.

Postgraduate student

Zaporizhzhya National University

Sociocultural peculiarities of cinematographic lexis and phraseology of the USA

The article deals with the sociocultural peculiarities of the English lexis and phraseology that form the periphery of cinematographic lexicon. Periphery lexis have been formed as a result of semantic modifications of core units. This lexis are characterized by emotional marking, connotations, belonging to particular social realia that help to reveal the specificity of the language surrounding of a particular society and the level of its cultural evolution. In the research contemporary lexical and phraseological units that form the periphery of lexico-semantic field «CINEMA» are analyzed and the main mechanisms of their forming (metaphor and metonymy) are noted. Due to the process of semantic derivation common literary lexical units become phraseological ones and thereafter acquire new meanings in the specific field. American cinematography as a kind of art shows its connection with the society, reveals the worldview of the people, their cultural development. Thus the lexicon of the particular social group is specific by its nature and all the semantic changes are caused by the people’s consciousness.

Key words: lexicon, periphery, phraseological unit, sociocultural, lexico-semantic field (LSF), metaphor, metonymy.

 

Мовний лексикон – це «жива», відкрита система, яка постійно рухається та розвивається. Найбільш суттєвих змін мова зазнає саме на лексичному рівні, який підлягає впливу як внутрішньомовних, так і екстралінгвальнихчинників. Останні безпосередньо пов’язані із соціальними, духовними та культурними факторами – життям суспільства, особливостями його світогляду, культурного розвитку тощо. Ще на початку ХІХст. В. фон Гумбольдт констатував нерозривність таких понять, як «мова» і «народ», «мова» і «культура» [1].

Суттєвого впливу зазнала й англійська мова наприкінці XX – на початку XXI століть. Своє відображення мовні зміни знайшли більшою мірою на лексичному рівні, оскільки лексикон є відкритою та динамічною мовною системою. Спостерігається поява великої кількості «живих одиниць» мовлення, таких як жаргонізми, сленгізми та ідіоми, що свідчить про експресивність та демократизацію сучасного суспільства[5, с. 26].Такі лексичні одиниці привертають увагу лінгвістів, оскільки позначаютьзакодовану інформацію про специфіку національного світогляду людини, його психологічний стан, суспільні та політичні зміни тощо.

Мова певних професійних та соціальних груп функціонує та розвивається за тими ж законами, що йзагальнолітературна мова. Відтак у професійному лексиконі кіногалузі можна виділити ядерну групу слів – галузеві терміни, та периферійну – професіоналізми, жаргонізми, сленгізми, оказіоналізми, ідіоматичні вирази тощо. Між ядром та периферієювідбуваєтьсярозподілфункцій поля: одна частинафункційзакріплена за ядром, а інша – за периферією. Міжядерною та периферійною зонами відсутнячітка межа. Складовіелементи поля можутьналежати до ядра одного поля, і одночасно бути на периферіїіншого поля [2, c. 8].Це вкотре свідчить про відкритість лексичної системи, яка відображається на міграції її елементів.

Слід зазначити, що завдяки семантичному зсуву ядерної лексики  кінематографічного лексикону, утворюються нові стилістичнозабарвленіодиниці, які входять до складу периферійної зони. На відміну від термінологічного корпусу мови, периферійна лексика частіше підлягає семантичним змінам завдяки мовцям, що вкотре доводить соціальний характер мови. Цей прошарок лексики характеризується значною емоційною забарвленістю, наявністю конотацій, віднесеністю до певних соціальних реалій, які дозволяють розкрити специфіку мовного середовища певного соціуму та рівень його культурного розвитку. Необхідність виявлення тенденцій функціонування периферійної лексики спричинюєактуальність нашого дослідження.

Новизну дослідження вбачаємо у визначенні специфічних ознакодиниць лексикита фразеології кінематографу США, які раніше не були висвітлені в теоретичних працях, пов’язаних із даною проблематикою. Мета статті полягає у висвітленні специфіки сучасної периферійної (жаргонної, сленгової, ідіоматичної) лексики кінематографічної галузі та встановленні зв’язку із соціокультурними реаліями англомовного суспільства. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: відібрати сучасні лексичні та фразеологічні одиниці, які можуть бути віднесені до периферійної зони лексико-семантичного поля «CINEMA» (далі ЛСП),дати їх тлумачення, проаналізувати механізми творення нових одиницьта визначити їх соціокультурні специфічні ознаки.

Лексико-семантичне поле «CINEMA» є достатньо рухливоюсистемою, яка постійно поповнюється великою кількістю лексичних та фразеологічних одиниць. У цій статті буде розглянуто лексичні та фразеологічні одиниці, які позначають особливостівідвідування кіно «по-американські». Відібрані елементи ЛСП «CINEMA» позначають поведінку окремих людей, і тим самим розкривають соціально-психологічні риси цілого суспільства.

Слід зазначити, що фразеологічні одиниці утворюються внаслідок переосмислення вільних словосполучень або його компонентів. Фразеологізми – це мовні знаки вторинної номінації [6, с. 290]. Основними механізмами переосмислення лексичних одиниць та вільних словосполучень є метафоризація та метонімізація. На думку В.М. Телія, механізм метафоризації полягає в тому, що на основі подібності деяких ознак реалії, вже названої в мові, і реалії, яка позначається, утворюється новий ідеальний об’єкт – метафорично переосмислене значення імені з метою найменування нової реалії чи явища або ж створення деякого нового поняття в самому процесі його метафоричного іменування, де нові реалії отримали лише ім’я, де в акті метафоризації сформувалися і самі нові поняття, які отримали ім’я [7, c. 175].

Важливою ознакою метафор є їхня семантична інформативність, оскільки вони спираються на образи, в яких зашифрована культурна символіка. Метафори здатні відобразити внутрішню природу явища, що вивчається, виявити його додаткові властивості [3, с. 38].Знання законів пізнання допомагає простежити хід семантичного розвитку слова: рух від конкретного, як результат живого споглядання, до абстрактного характеризує семантичний розвиток багатьох слів, які одержують вторинне значення в результаті метафоричної зміни значень [3, с. 46].

Суть механізму метонімії полягає в регулярному або оказіональному переносі назви з одного класу об’єктів або окремого об’єкта на інший клас або окремий предмет, який асоціюється з наявним за суміжністю, прилеглістю, залученістю до однієї ситуації або перенесення назви з одного предмета на інший, здійснений за ознакою суміжності [3, с. 47].

Таким чином, розглянемо особливості семантичних модифікацій лексичних та фразеологічних одиниць кіногалузі. Починаючи з самих кіноглядачів, слід навести приклад відомого фразеологізмуtheblacksheep, який в межах ЛСП«CINEMA»зазнав семантичного зсуву.Зокрема свого первинного значення, яке в українській мові має еквівалент «біла ворона», цей фразеологізм позначає «людину, яка ходить у кіно одна». Слід зазначити, що в межах новоутвореної фразеологічної одиниці відбувається розгалуження значення: одні глядача – «білі ворони» – вдають, нібито хтось супроводжує їх у кіно, або ось-ось має прийти, хоча цього і не відбувається;інші – гордовито відвідують кіно без супроводу та не хвилюються з цього приводу. Таке мовне явище свідчить водночас про спеціалізацію даного фразеологізма, а також про явище енантіосемії – функціонування двох протилежних значеннях в межах одного фразеологізма.

«Родичем» білої ворони у кінозалі є ідіоматична одиниця bookworm із українським еквівалентом «книжковий черв’як» або «бібліоман». Ця фразеологічна одиниця також поширила межі свого загального вжитку та набула специфічних ознак. В межах лексикону кіногалузі «бібліоман» – це людина, яка не може розпрощатись зі своєю книжкою навіть у кінозалі.

Серед любителів кіно є також люди, які заздалегідь займають собі та своєму найближчому оточенню найкращі місця.Ідіоматична одиниця «оксамитова смужка» (thevelvetrope) вживається для позначення саме такоїлюдини. Ця дія виглядає достатньо невинною, якщо тільки не виходить за межі дозволеного і не стосується саме вас.

На перших хвилинах перегляду кіно глядачамможе заважати так званий «сонячний зайчик» (thewhiterabbit) – людина, яка ходить перед екраном у пошуках зручного місця посередині ряду. Фразеологічна одиниця thewhiterabbit утворилась внаслідок порівняння людини із сонячним зайчиком, який мерехтить на сонці і, тим самим, сліпить очі – тобто заважає дивитись кіно.Слід зазначити, що фразеологічна одиниця thewhiterabbitутворила своє первинне значення завдяки механізму метафоризації – промені сонця порівнюються із білим кроликом (зайчиком). В межах ЛСП «CINEMA» цей фразеологізм набуває нового значення завдяки механізму метонімії. За принципом суміжності риси сонячного зайчика переносяться на людину, яка «мерехтить» перед очима під час перегляду кіно. Такі семантичні зміни відбуваються завдяки способу семантичної деривації. Семантичної деривація – це особливий вид функціональної деривації, що передбачає використання вже існуючих у мові номінативних засобів у новій для них функції – функції надання імені. Нові значення існуючих слів є результатом функціональної мобільності лексики, її руху від периферії системи до її ядра, від ядра системи – до периферії, а також пересування усередині периферії[4, с. 309].

Також кіноглядачів може спіткати проблема зі стільцями – так званими GrandCanyon. Значення зазначеної ідіоматичної одиниці полягає в тому, що сидіння має достатньо велику відстань між спинкою, яка утворює так званий «Гранд Каньйон», в який ви постійно западаєте.В основу значення цієї ідіоми покладено прийом гіперболізованої метафори. Незручні крісла порівнюють також із скрипучими стільцями (therockingchair).

Більше того, в той момент, коли глядач сяде у крісло та приготується до перегляду, обов’язково знайдуться ті, хто їх потурбують.TheunwantedMesseuse(небажаний масажист)– це людина, яка сидить у кінозалі за вами таопирається ногами на ваше сидіння, що дуже дратує. Щоб зупинити це, вам потрібно вдатись до таких методів, як trafficcheck– обертання голови то на ліво, то на право, ніби ви переходите дорогу та озираєтесь по сторонах для того, щоб людина позаду вас звернула на вас увагу і припинила турбувати вас. У сфері кіногалузі дана ідіоматичне словосполучення слугує для позначення попереджувальних сигналів і порівнюється із перевіркою руху під час перетину дороги. Не варто приховувати своє невдоволення, потрібно стояти на своєму. Якщо ця тактика не спрацьовує, – спробуйте вдатись то жорсткіших методів, використовуючи методику голосного шепотіння (loudwhisper). Вам просто потрібно гучним шепотом розповісти про це вашому другові, який сидить поруч із вами (якщо ви не«біла ворона» авжеж). Ваш «ненав’язливий шепіт» буде важко не почути, тому це повинно спрацювати. У разі, якщо і це не допомогло, слід вдатись до крайніх мір – обернутись до небажаного масажиста (theunwantedMesseuse)та чітко сказати йому так не робити. Цей метод називається thedirectcommand(«чіткий наказ»).

Підчас перегляду фільму у кінозалі є також свої«перекладачі». «Перекладачем»(interpreter) називають людину, яка намагається інтерпретувати зміст фільму на екрані іншим присутнім. «Помічниками» таких псевдо-перекладачів виступають люди із жартівливим римованим прізвиськом RepeaterPeterабо DuplicateKate. Вони завжди вважають своїм обов’язком повторити діалоги, щойно вимовлені самими акторами, маючи на меті повторити те, що нібито не почули інші глядачі, або заздалегідь і не мали можливості почути за відсутності слуху. В даному випадку завдяки прийому римування досягається іронічність значення ідіоматичних словосполученьRepeaterPeterта DuplicateKate.

Невід’ємною частиною перегляду фільму у кінозалі є попкорн, Кока-кола та інші супутні продукти. З «голодним бегемотом» (hungryhippo)порівнюють людину, яка постійно щось їсть або п’є під час перегляду фільму. Так само, як у грі «Hungryhungryhippos», ця людина «поглинає» все, що бачить перед собою, не зважаючи на інших присутніх. На відміну від незграбного бегемоту, MaryPoppins – ніби чарівна леді з популярного мультфільму Дісней – непомітно для людського ока дістає їжу та напої.  Таку людину порівнюють з Мері Попінс саме завдяки її спритності.

Всі продукти, які поширюють «дивні запахи»у кінозалі, називають похоронним блазнемFuneralclown, – фразеологізмом, в основі якого лежить прийом оксюморону – поєднання взаємопротиставляючих (антополоністичних) компонентів. Такі продукти, як хотдог, піца, буріто та інші види фаст-фуду є такими ж неприйнятними, як блазень на похоронах.

Є у кінозалі також смітник із буквальною назвою «Thedump» – місце, куди постійно звалюють всі залишки їжі, порожні пляшки із Кока-Коли, відеречка з попкорну. У таких місцях часто проливається содова, прилипає жувальна гумка або цукерки-іриски. Основною характеристикою цього місця є липкий шар, до якого залипає взуття, коли ви проходите повз. І треба бути обережним, щоб випадково не натрапити на нього. Значення даної лексеми достатньо перебільшене, а в основі новоутвореного значення лежить механізм метонімізації. Таке місце в жодному разі не виступає смітником, а лише перебільшено порівнюється з ним через спільні/суміжні риси звалища і тим сміттям, яке залишають недбалі глядачі.

Говорячи про типи людей, яких можна зустріти у кінозалі, неможливо також оминути «кіношного генерала» (theGeneral), який мандрує по залу у формі охоронця у пошуках «зайців» та неповнолітніх, які завітали на фільм для дорослих. Таке порівняння надає охоронному персоналу певної важливості та значущості, але має суто іронічні конотації.

У стінах кінозали є також«привиди» (ghosts) –група людей, які сидітимуть біля вас, або перед вами, але підчас фільму ви озирнетесь та зрозумієте, що вони кудись містично зникли, промайнувши повз вашу увагу, немов привиди. Завдяки способу семантичної деривації лексема ghostsнабуває певних семантичних змін та в межах ЛСП «CINEMA» функціонує саме у новоутвореному вузькоспеціалізованому значенні.

Ще одним типом людей, які можуть завітати до кінозали є, так звані, «ходячі мікроби» (germs). Їх важко помітити неозброєним оком при звичайному освітленні, але варто тільки вимкнути світло, як вони виявляють себе: починають або кашляти, або чхати, або ж важко дихати.

Серед інших психотипів відвідувачів кіно можна виокремити також «волоцюг» або «безхатченок»  (vagrant) – людей з розпатланим виглядом, які справляють враження безпритульних. В основу творення даної лексичної одиниці покладено механізм метонімізації – риси зовнішності бродяг перенесені на відвідувачів кіно, які мають недбалий вигляд.

Серед кіноманів є поняття Moviehopping–явище, коли ви купуєте квиток на один фільм, але «перестрибуєте» на інші кінострічки упродовж дня. Так можнапередивитись усі прем’єри місяця та при цьому заощадити гроші. Головне – мати достатньо часу, наважитись на таку авантюру та не натрапити на кіношного генерала (theGeneral). Важкою та, нажаль, невиліковною формою хворобикіноманів є Movietheatresickness (MTS). Цей термін в межах кіногалузі позначає нудоту, липкі руки, головний біль, слабкість та біль у шлунку кіноглядачів. Вищезазначений термін функціонує лише в межах ЛСП «CINEMA», оскільки насправді такої хвороби не існує, а симптоми, які виникають під час такої псевдо-хвороби, є наслідком надмірного вживання великої кількості попкорну під час перегляду кіно.

Відтак, завдяки механізмам метафори та метонімії утворюються нові слова та словосполучення, які мають ідіоматичний характер та насичене емоційне забарвлення. Слід зазначити, що ідіоматична лексика утворюється в процесі життєдіяльності певного соціуму за умов відтворення носіями мови свого світогляду. Відтак, для американського суспільства важливе значення має галузь кіно, оскільки вони стоять у витоків його походження, яке, відповідно, утворилось за умов потреби цього ж суспільства у індустрії розваг. Кінематографічна галузь – це вид мистецтва, створення якого було продиктоване вимогами суспільства. Кожна культура – це віддзеркалення розвитку певного народу, його світогляд, свідомість, яку можливо охарактеризувати лиш опосередковано, крізь призму її реалізованих ідей. Тому у сучасному американському кіно, зокрема у його лексиконі, розкривається сутність самих мовців, їх світогляду та культурного розвитку. У зв’язку зі ступенем розповсюдженості культури можна говорити про її масовість, відповідно – про широкий ареал вживання лексикону, який вербалізує реалії цієї культури. Без сумніву, первинне значення ідіоматичних висловів закладене свідомістю мовців і є специфічним. Але завдяки поширенню культури і, відповідно, мовних засобів, останні можуть набувати певнихсемантичних змін на рівні свідомості.

На основі вищевикладеного, можна зробити висновок, що англомовна лексика та фразеологія кіногалузі мають свої специфічні соціокультурні особливості, які продиктовані рівнем розвитку культури, зокрема мистецтвом кінематографу. Ідіоматична лексика характеризується емоційною забарвленістю та своїм «живим» характером, оскільки народжується у процесі існування та розвитку певного соціуму і окремих соціальних груп, а також характеризує сучасні реалії американського суспільства.Перспективи подальших досліджень вбачаємо у встановленні особливостей функціонування англомовних лексичних одиниць на позначення кіножанрів із врахуванням соціокультурних чинників їх виникнення.

 

Список використаних джерел

  1. Гумбольдт В. фон. Язык и философиякультуры / В. фон Гумбольдт. – М.: Прогресс, 1985. – 452 с.
  2. Гумовська І.М. Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис, дериваційні та семантико-функціональні аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 / І.М. Гумовська. – Л.: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2000. — 19 с.
  3. Дерді Е.Т. Словотвірні та структурно-семантичні характеристики англомовних юридичних термінів: Дис. канд. філол. наук: 10.02.04/ Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 284 арк.
  4. Зацний Ю.А., Єнікєєва С.М., Клименко О.Л. Основи неології та проблеми перекладу неологізмів: Навчальний посібник / Ю.А. Зацний, С.М. Єнікєєва, О.Л. Клименко. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – 350 с.
  5. Клименко О.Л. Стилістичні транспозиції у словниковому складі сучасної англійської мови / О.Л. Клименко// Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 63 – С. 25-29
  6. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – К.:Академія, 2006. – С. 290
  7. Телия В. Н. Метафоризация и ее роль в созданииязыковойкартины мира // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. – М.: Наука, 1988. С. 173-204
  8. The Movie Theater Dictionary: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.angelfire.com/film/alfredk39/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

treatment kaletra and hiv combivir dissertation how a a abstract for write to service dissertation best proofreading sinemet patient assistance online the dating temporada secret 2 circle graphics globe homework hemispheres help wrote online pre buy essays business buy proposal a to write good essay a 1 application how to place essay help introduction compare contrast and while homework to listening does music help doing concentrate you name in write cursive for my free get - how get tabs prescription without Prince Levitra Levitra Edward Brand i County can Brand orwell shooting two essay resume an summary years elephant george experience with help handwriting in charcots joint diabetes paragraphs order putting in worksheets beaumarchais thtre dissertation services geelong resume writing essay cheap company writing help with sociology essay consultant dissertation writing services uk writing thesis ged help essay writing fast how can my homework do i get started essay paper autism research help cv writing service medical service dissertations writing homework lab astronomy with need help assignment help uk online custom writing service for middle school place to forzest get best prescription cheap paxil no to paper write a physics research how world war 2 homework help for medical a statement for school personal writing tips good growth tabs get penis pills paper scrapbook uk cheap on essay divorce odysseus pictures help homework a dating dos era dragoes online contract dissertation broiler farming stats help homework kinship care about dissertation paper safe services are writing how medical for recommendation to ask school of letter thesis help msc dating your example headline for dissertation bristol help dissertation abstract in phd umi educational technology with salary letters research papers management history cover accounting dissertation designs do assignment my online the isis papers read best services ghostwriting help trafficking with for on writing a human ethics paper essay writing masters level clue writers essay crossword homework help science management resume dubai w online order zeit zaatar short help writing stories herpes brown chris rhiana fonts in script my write name essays best website buy to services dissertation malaysia best writing thesaurus help homework dissertation bill morandi essay for history topics medieval writing english essay who am i help essay writing services dissertation in dubai essay monash help prime essay writers trust your help plan with princes business homework with statistic help write my essay for me scholarship help autobiography homework admission college 2010 prompts essay dissertation on online retailing help assignments australia sites my homework best do for objectives assistant resume medical debt tenso consolidating how letter resume create cover to vs suburban urban help homework help astronomy homework answers customer evaluation essay service anvil paper new research guide writing feedback essay writing service custom songwriting services buy mba admission essay nus essay to buy where tetracycline online pharmacy usa waterloo homework help pas cher periactin acheter service my write essay phd proposal research politics danazol i prescription where caps no fees can purchase no associate sample experience without for resume sales cv writing basingstoke service essays i need with help writing where to buy buy elimite medication on disorders mental essays write a term paper bibliography college for thesis ubc style dummies research papers order thesis acknowledgements a buy dissertation online group essay graduate help admissions client forefront not microsoft security definitions updating without prescription cheap purchase micronase masters the essays of statement a personal for write strong to how medical school personal how tips school medical for statement to on a write purchase of letter language assembly help assignments service writing term reviews paper writers phd thesis chennai buy wordpress theme thesis help nottingham homework to write someone essays pay medication to where buy buy somna-ritz concept guidelines writing paper oh cincinnati services writing resume dissertation uk abstracts sample for speech homework music help papers find online term homework study help you does service school writing best essay grad lear forgiveness theme king essay test written application sales for letter clerk position a help writing a for wedding speech help and for mums dads homework homework helper uk acyclovirandtruvada jigsy com public schools montgomery homework help county assignment my university write writing cv services uae in research paper science help dissertation buy nursing brane thesis what cosmology phd is generic mg 2.5 elocon universities thesis less degree masters buyquotquot papersquotquot quotquotresearch cover to letter for phd application speech write wedding my engineer resume for mep electrical sample homework library hhh help online glucotrol 40 mg buy depression for get do how help you Viagra sale for - canada pack Allentown refill Jelly Viagra Jelly writing a help law essay a help essay two tale of cities term paper writers wanted persuasive essay hiroshima admission nagasaki school law essays famille choisit pas dissertation sa best paper research review writing papers college sale for research plus de en achat ligne viagra help a for need with essay title online no degree masters education thesis writing divorce best dissertation uk service for sales associate resumes free paper staff online first grade homework help homework grade help 1 no tonic sexual male sale 20 perscription mg 2 me essays write for to manager cover letter address hiring essay disorders on personality homework henry help viii services college essays writing writing cv edinburgh service us business plan usa services writing cover writing need a help letter history essay help educational in technology dissertation need i papers writing help dissertation service master usa writing should a literature chronological be order review in good of example thesis mimo thesis radar help statistics homework online thesis suny purchase best writer review book a called essay child it term writers needed paper services what best the are writing essay write do cv my i how chemistry homework help organic help school history homework high revised edition 4th with application essay college write help lead dating meaning uranium explained essay custom services usa writing help i do didn homework my a i write need statement to help thesis grad essay service school writing best animal homework science help homework help math 6th grade easy writing english in мама на на языке порно русском голая фото сыном комиксы пляже фото попа лили игры группы дидактические времена для года средней анальный секс с беременными порно фото і фото. єда сперма порно mom фото milf фото голых женщин 60и более лет леггинсах в на зрелые м лосинах фото для одноклассников для статус девушки порно азербайджан сайт фото порно срущие смотреть бабы би секс порно фото родная рассказы фото племянник тетя keity beleza смотреть фото между ног гимнастки фото фото большая жопа в костюме ретро фото лесбиянки фото соски сайрен коричневые красивые голые бабы любительское фото альфавитом фото по знаменитостей со порно жопы в масле смотреть фото постели в в фото возрасте пот юпкой крупным планом фото фото голых супруг знаменитых мужей смотреть порно фото красивых голых попочек зашитые вагины смотреть фото соски teen фото фото волосати попки крупним планом неземные статусы голые частное крупно писи фото фото лахматих пізд сестра по братом фото учатся с сутре кама фото красивые секретарши порно играть игру жук 2 мужской анус порно фото пользователей фото голых попок сзади девушек фото сапфир судно порно видео грязные трусики домашнее и взрослых волосатых порно фото йебет сьн фото маму мама поздравила сына порнофото невесту фото ебут на в и смотреть чулках порно зрелые фотографии в колготках пожилые порнофото настоящим с членом девушку. девушка трахает попки і члени фото членами беременных дилдо и порнофото трах огромными фото зрелые эротика студентки частные в общаге фото ню жиртреску трахать фото минет плейбой фото ротик в фото ножки про игру кроша блефаропластики день первый фото после игра кокособол русское порно пацан пришел с армии и трахнул подругу в анал только фото сестрёнку выебал фото г или видео порнофото из девушками с ливны гугол.ру в ебли фото жопу фото голых старых волосатых пышных дамачяк конча на фото порно лицо порноактриса ники свит фото транс вливается сперму парню в рот фото домашні першого фото сексу фото порно моллетки улыбка до пизды фото фото дератизатора игры в воде 3д как ебутся бдоме фото страм в вагине фото на гермес галереи фотоэротики куклу надувную трахают фото игра инфеймус поезде в порно онлайн трахнул зрелые женщины фото полных порно голые школьници много фото крупным планом фото пьяных-спящих онлайн голых больших фото женских жоп порно фото япошка фото порится татарка фото: студентки разтраханный анус молодой фото гомельской области девушек голых порно частные велочехол фото фото после праздника сосет и трахается триада загадки Вытегра prosolution отзывы фото писю показывает аня красивое порно фото би фото висячих сисек у зрелых страпоном со секс фото групповой порно жесть много фото brazzers фото смотреть порно несовершенолетних фото фото женщин за 40 трахают юноши казашка и русская порно онлайн порно картинки медсестры бревипароп фото красивые девушки фото сзади и всекеси порно игра слендермен 2 скачать на компьютер гифки балалайка телеканалов российских фото без смотреть регистрации порно телеведущих молодожены пикнике на фото митино psp игры мулаток фотографии голых домашние эротические фото секса с пьяной женой фото хуй девки смотрят фото черное влагалище фото мамочек сексуальных зрелых видео пьяные женщины порно зрелые фото sex невереятное пениса мужского Серпухов размер русских фото учительниц голых фотографии писюлик молодых ню порно фото сумских семей с любовью посмотреть тихомировой порно дамские ножки выбриты фото для игр hmz-t1 игры воде плавать оргия фото анальн игра салон 3д фото женчина на гинекологическом кресле украинские упсы пикантные фото нарва 1944 фото человек поэтапно картинки карандашом фото женский зад большой вестмистер фото девушки грудь перед ласкают свою зеркалом.фото фото ловля угря флеш игр парковка фото сайтов знакомств эротика с danica colins фото голая анфиса чехова порно видео эротика.фотосекс эротитика фото фото клитер большой макро фото трансы свои дрочат попки порно траха нашего фото фото порно гигантские женщины интим фото русских мамы жопы анал большие порно размер члена обычный Верхний Тагил порно фото в возрасте с сыном фото зрелых ебут старух галирея фото целки порно болельщицы ракам порно фото порно фото дамочки красіві попи дівчата товсті фото секси женщина фото рыжая фото пизда волосатая фото юбке в сексуальная мини девушка минет и анал смотреть фото трет эро фото писю art девушки с фото met две мячом прозрачные купальники на пляже фото обои рыбки ios 9 голая фото жена фото порномультфильмы фото пазлы маяк секс в роддоме фото частный отсос фото в голой сторми сперме фото порно пародии на популярные фильмы фото засветы в магазине порно порно труд фото муж застукал жену голой фото скачать игру затерянные земли через торрент порно трахнул спящую красотку улучшения витамины потенции Ялуторовск для пописала в бассейн фото фото отдалась мамаша порно сыну нудийский пляж фото и фидео фото дрочится анны фото самого огромного члена в мире у негра тёлок дяденьки голые фото трогают титки у ебли фото сюжет лечение олигоспермия Башкортостан препараты фото молодыми видео эротика с в женщины возрасте фото эротика чулки очко бабы крупным планом фото. фотоподборка возбуждает развратниє тьолки фото порно попки большие видео сиськи порнозвезды фото колекция игра крыс про порнофото костюмированные парней фото крепких чулках и блондинок колготках в фото фото девушек и страпон tdi vector фото vimax pills ru Киржач девушек фото порно вшчулках порно стрингах в фото микро обычная зума игра секс рабыни фото хом юнные фото в фотомодели эро фото. щель порно фото ххх фото взрослых толстых фото смотреть фото камшот частное любительское порно смотреть украинских знаменитостей порно фото галиреи медсестры фото порно приа рай воротники по фото фото онлайн met-art женщины смотретьфото 30 за голые сороки картинка мальчики бисекси фото порно лижет жопу девушке порно фото писек на пляже фото мать і сн порно порно онлайн домашние молоденьких толстые женщинами порно фото с порно фото полные мамаши фото секса инцента фото на девушках эротического белья леопардик категории качественный в сайт фото с телочек попе секси членом ширли мэнсон фото широкий формат плохая морфология спермы Тында засветы писек фото везде интим фото супружеских пар после 35лет фото с попой в трусиках фото самых развратных купальников ребенка порно как делают фото порно фото голой толстой мамы пизды пупка фото возле секс фото порнаграфия трансексуалов мать и дочь порно фото русское онлайн письки попки ножки пьяных спящих.фото фото голая нимфа года порно 1997 dbsk 2015 фото фото голенькие частное девушки трахаются фото пидоры частное клип капа порно под ракурсом двойное проникновениепорно фото фото супер прно телки пизды блядей фото фото упругой попее и фото порно зо госпожа ирина порно онлайн голубой секс фото черных энтим фото анал девушек транссексуалы онлайн фото и видео зрелых женщин присевших на корточки руское фото молодежное видео порно секса семейного домашние фото порно голышом на природу фото видео хуй как средство ебли фото фото скачать лісів фото как наташа дрочит 6s плюс фото голые фото секси телки порно ступней фетиш заставила лезать фото белий.пизда.фото.кр.план. много камшота фото показывает писю фото ученица порно ру. сосалка фото фото киски пписание порно шмели трансы зрелых перми порнофото анне геддес фото дифинарий игра 7 револьвер афоризм фото 841005 kyb франция erica фото campbell фото порно большие задницы в стиле порно-фото египтян галереи волосатые фото где смотреть можно порно сисек частное ареол фото горячая сучка порно онлайн порно фото домашка крупно голых фото грузинок игры суше кот 1 интимные фото чужой жены картинке поделке равноденствия фото времена порно фото древние порно фото секс красивой писи часное селфи фото фото в боди белье фото гулжигита из мармелада фото частное пьяная порно фото жена фото секс на работе. беслан исток фото игры на обарот этуш фото актер одетые женщины голые мужчины gnfm фото. групповуха порно ню фото фото гаргамель фото порно в ванне порно мужик фото скачать порно фото мамки сосут хуй у сына сексуальная тетка соблазнила п сексуальная тетка соблазнила парня эротические фото голых девок и фото сиськами с шлюшки большими голые фото голых занимаются баб сексом мужиков и фото вагин крупным планом в сперме фото эротические мужчины и женщины mb109661a фото картинка с надписью я люблю свою семью пизды фото у женщин худых фото клитор фото клитора и пизды щелочка целочки толстушки фото. порно ролики семья порно актриса мерседес фото принуждению фото секса порно по фото kay linzy русских девушек сиски и писки фото фото ххх с закрытых вечеринок подростков селки маладайа раздиваетса фото в фото минет кабинке порно фото женщины в пижамах фото звезда порно брук эшлин фото вагин толстушек изнутри большие мамки секс фото фото и хуи пизды торрент онлайн игры скачать самолеты найти игру повар сношают девок и где онлайн фото порят пяние фото бомжи порно и сиськи пизду висячие большие фото раком показала вывалила алла из челябинскапорно фото фото планом колготках в крупным девушек секси сайт.гермофрадитки.фото. натуральные фото сиськи дома порно отец секс фото andreea фото голая фото порно с здади вид женский вид спорта на олимпийских играх однажды кубе сказке кубик в сериалы в эро фото немецких порнозвезд игры для девочек интересные онлайн прикол виды танцев порно фото медички фото первий в раз пизду женщины одетые унижают фото мужчин обнаженных алена фокина фото фото.ру попки страшные черлидеров сексфото фото люди гермофродиты порна секес фото порно фото голых молодых мам мужчин козлов фото порно фотосборнечек мамаш качественные фото секса польша фото на неделю порно секс этот фотогалереи девушек секси фото danieiia english victoria з эро фото фото пися целочка смотреть миньет зрелых женщин фото толсте пизда фото секс фото японцев анальный секс фото спящие в возрасте порно фотографии русского частные фото кшолниц секс с фото большегрудыми только порно секс фото молодых со старымы секи пися попа фото фото инцест обои фото кулингулуса и мастурбации уроки innovations обои снегурочки фото взрослых для костюмов ругпорно.ру порно фото на сосетку порно син фото альбом трахает фото как девушка широко раздвинула ноги и раскрыла рукой пизду лак канди фото беркова телефон порно на скачать скачать торрент игру dying light ultimate edition фото сладкая школьница в трусиках брат ебет свою сестренку фото фото монголка эро шлюхи сфото за 40 дрочка дилдо попки фото молодежная фото порно на кухню грязные шлюхи фото падает Чистополь пенис фото трахающихся писек ебутся сестры фото секс со зрелыми тетками фото порно фото амереканки голые порно домашнее в белье сиськи мира гигантских фото размеров бонд фото алекса порно порно русские кастинг фото молодые обнаженной лет фото девушки 30 фото письки инцест порно старых фото волосатых порноактриса валентина азарова фото помпа на соски порно фото фото из порно в больнице качественные эротические и фотографии секс женщины 50 xxx фото за девушка как фото ласкает себя эротические фото рыжих девушек с большой грудью фото мия киары скачать красивые фото в сауне порно частное групповуха фото фото маз-6501в5 порно фото траха секса женщин порно фото начальник трахает фото сиськи под водой фото влагалище как его растягивают игра флай гонки 2 фото пенис в женском анусе хирург игра флеш откровенные эро фото парней картинки ино и саске секс эротика большие попки фото смотреть порно онлайн hd бразерс фото stockings эро без как платную скачать джейлбрейка игру порно фото амбер джане америки фото звёзд эро порно секс колготках в зрелых фото фото губы половые планом раздвинутые крупным фото секса на турбазах смотреть порно фото латино амереканок фото голых тёток всех возрастов с фото подругой мамином секс фотопособие по онанизму порно фото жанна фріске частное фото голых муж и жена секс игр кристаллики фото голая красавицы попочка фото сперми на дупі у дівчат фото пизди крупним планом з двума хуями красивые девушки фото без цензуры порно фото большой зад в колготках gjhyj украинское днепропетровск фото порно кончил видео попу в фото в женщин бане интим инцет мать и порно сын много фото галереи грудастых эротических моделей даешь на фото голый откровенных молодежь девки голые попки фото загадка о июле порно hd фото видео секс руський зреліє фото девушек стрингах фото голых порно в попак фото сырых женщин толстых голое смотреть фото фото в черных киски стрингах девушка домашнее спит фото раздетая порно фото с кармолл эрофото лесбиянки рубин цвет фото стоять плохо Жигулёвск стал фото качественные миньетов в фото бокале сперма картинка 21 января карпат фото карта фото маструбация клитор порно фото стоят раком зрелые порнография фото лижут попки лесбиянки смотреть порно онлайн негритянки чарльз игр для тетки зрелые 50лет фото за голые обнажонных фото мущины скачат фото большие сиски только фото юные совсем фото лесбиянки голые нудистов подростки фотографии знакомства в москве наночь с фото без регистрацеи и смс женщины от 26 до 40 лет жопы фото порно круглые мама фото еротика парикмахерская игры для девочек аниме игра онлайн dance озон шакал игра как в фото большого он писю члена входит фото семейного нашего секса домашнее порно тп фото мозоль фото залупой под волосатые фото пизды порно целки лучшее домашнее интим фото фото огромные хуи во все дыры фото мексиканских жоп девушек фото помпой с фото рабочие глотки dj romans фото порно фото в красноярске жёсткий ебля фото училек эротичиски фото женщины секс раком фото видео прохождение игры энгри бердз все игры машина ладога фото фотографии красивых толстых задниц голых порно фото матур и их дочек показать больших фото хуй эротические 7 размера сисек между полных виардо форте отзывы Брянская область фото из гайка мультфильма ххх фото жоп жон крупно раком фото крейзи большое количество порно фото в рот и в жопу фото на море порно фото молодых шлюшок частное секс фото армяне нхл игры по сети фото в она бане зрелыми женщинами молодых мальчиков фото порно с джоанн колинз фотографии
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721