Соціальні практики вірусного маркетингу в інтернет-комунікаціях

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто сутність поняття соціальних практик вірусного маркетингу, виявлено основні особливості їх використання у соціальних медіа, сформовано комплекс базових соціальних практик для вірусного маркетингу в Інтернет-комунікаціях.
Ключові слова: соціальні практики, вірусний маркетинг, Інтернет-комунікації, соціальні медіа, Інтернет, SMM.

Pинoк iнфopмaцiйних пpoдyктiв тa зaсoбiв poзвивaється, poзвивaються всeсвiтнi тeхнoлoгiї, a з ними i зaсoби мapкeтингoвих кoмyнiкaцiй, якi спpямoвaнi нa пpoцeс пpoсyвaння piзних пpoдyктiв, зoкpeмa i зa дoпoмoгoю Інтернет-кoмyнiкaцiй. Oдними з таких є зaсoби вipyснoгo мapкeтингy, якi викopистoвyються y piзних сфepaх реклами та просування. Oднaк poзyмiння i мoдeлювaння oснoвних пpoцeсiв вipyсних кaмпaнiй нe є дoслiджeним y пoвнiй мipi, oскiльки цi пpoцeси зaлeжaть вiд тeхнoлoгiй, якi пoстiйнo poзвивaються тa змiнюються. В мaйбyтньoмy цe дoзвoлить пepeдбaчaти peзyльтaти вipyснoї кaмпaнiї, a тaкoж oпepaтивнo peaгyвaти нa змiнy пeвних пapaмeтpiв пpoцeсy i пpиймaти вiдпoвiднi piшeння i дiї щoдo кopeгyвaння пpoвeдeння вipyснoї кaмпaнiї. Тoмy дoслiджeння сaмe цих пpoцeсiв i їх мoдeлювaння дoзвoлить в пoдaльшoмy викopистaти зaсoби вipyснoї кaмпaнiї та ресурси рекламодавця нaйeфeктивнiшим спoсoбoм, щoб дoсягти нaйкpaщoгo peзyльтaтy.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливо актуальною інформацією з питань дослідження соціальних практик вірусного маркетингу є праці таких науковців: Я. Ажнюк, А. Каплан, Д. Ковалевського , С. Ковальчук, В. Козловської, А. Крисова, Л. Макаренко, І. Окландера, Т. Примак, Є. Ромата, Дж. Траута, О. Тябіної, М. Хаенлі та ін. [1; 5; 7; 8; 9]. Вони зосереджують свою увагу на концептуалізації поняття «вірусний маркетинг» та тих базових соціальних практиках, які в ньому використовуються.
Метою статті є анaлiз особливостей використання вipyснoгo маркетингу в Інтеpнeт-кoмyнiкaцiях як елементу маркетингу в соціальних медіа тa сформувати комплекс базових соціальних практик вірусного маркетингу.
Виклад основного матеріалу. Соціальні медіа (англ. Social media) – вид мас-медіа, низка онлайнових технологій на принципах Web 2.0, завдяки яким споживачі контенту через свої дописи стають його співавторами і можуть взаємодіяти, співпрацювати, спілкуватися, ділитися інформацією або брати участь у будь-якій інший соціальній активності із теоретично усіма іншими користувачами певного сервісу [9].
Існують різні способи класифікації соціальних медіа. За працями професорів з маркетингу та комунікацій у ESCP Europe Андреас Капланом і Майклом Хаенлі виділено 6 типів:
– спільні проекти;
– блоги і мікроблоги;
– контент-спільноти;
– соціальні мережі;
– віртуальні ігрові світи;
– віртуальні соціальні світи [2].
Є суперечності щодо того, чи вважати соціальними медіа форуми (у них також важлива роль відводиться користувачам, однак часто присутнє жорстке модерування дописів)[9] та віртуальних світів (часто вони призначені для особистого чи групового спілкування, але не для масової публікації) [3].
Кожен тип використовує не одну, а декілька технологій (дописи, поширення зображень, відеоблоги, записи на стіні, електронна пошта, безперервне спілкування, поширення музики, краудсорсинг, VoIP (англ. voice over IP – голос через IP – технологія передачі медіа-даних у реальному часі за допомогою сімейства протоколів TCP/IP) та багато інших); найбільше агрегують в собі комплексні соціальні платформи, тож інколи певний ресурс неможливо віднести до однієї категорії [4].
Зокрема, застосовуючи такий інструмент як вірусний маркетинг у середовищі соціальних медіа є надзвичайно ефективним поєднанням, оскільки за визначенням, вірусний маркетинг потребує передачі повідомлення від одного користувача до іншого, а соціальні медіа надають всі можливість усім користувачам взаємодіяти один з одним. Тому вірусний маркетинг як елемент маркетингу у соціальних медіа, можна використовувати, враховуючи усі його переваги, таким чином:
– розповсюдження вірусної реклами є економічно вигідним, оскільки фактично її розповсюдження є безкоштовним, крім того, не виникає проблем із співставленням часу та цільової аудиторії, як наприклад, під час трансляції ролику на телебаченні – в Інтернеті інформація розповсюджується у зручний час для споживача;
– вірусна реклама є вільною від цензури, що дозволяє відпрацьовувати інтерес широкої публіки до матеріалів скандальної чи сексуальної спрямованості, а також надає можливість для широкого просування так званих «заборонених продуктів», таких як алкоголь, табак тощо;
– вірусна реклама формує ставлення споживачів – в процесі пересилання посилань, які людина вважає цікавими, актуалізується аспект впливу на емоційне, особистісне ставлення до товару. Крім того, слід зауважити, що вдало запропонована вірусна реклама сприймається як мистецтво [4].
Спільною рисою соціальних медіа та традиційних мас-медіа є здатність досягти малої або великої аудиторії; як допис у блозі, так і телепередача можуть залишитись невідомими, а можуть досягти мільйонів людей, створити велетенську аудиторію.
Відмінними особливостями використання вірусного маркетингу саме як елементу маркетингу соціальних медіа, а не традиційних є:
– досягнення аудиторії – як ті, так і інші можуть виходити на глобальний рівень, але традиційні ЗМІ зазвичай використовують централізований спосіб організації, виробництва і поширення, тоді як соціальні медіа за своєю природою більш децентралізовані і розпорошені, менш ієрархічні,
– доступність – засоби виробництва ЗМІ зазвичай урядові та/або корпоративні, а засоби соціальних медіа загалом доступні для громадськості безкоштовно або дешево,
– можливість використання – традиційні ЗМІ зазвичай передбачають певні навички і уміння для їх виробництва, у той час як соціальними медіа, в теорії, може оперувати будь-хто,
– негайність – часова затримка між виробництвом і отримання традиційних ЗМІ користувачами може складати дні, тижні і місяці, у порівнянні з соціальними медіа, інформація у яких є доступною фактично наступної миті після публікації.
– незмінність – традиційні засоби масової інформації не можуть бути змінені вже після їх створення (журнальну статтю неможливо виправити, якщо вона уже надрукована і розповсюджена), тоді як соціальні медіа можуть видозмінюватись постійно через редагування та додавання коментарів [4].
Також важливими особливостями використання вірусного маркетингу у соціальних медіа в порівнянні з традиційними є швидкість поширення новин до великої кількості користувачів, через що неймовірно збільшилася уся сукупна кількість інформації у світі. Така тенденція змусила традиційні ЗМІ використовувати аматорський контент аби пришвидшити випуск новини.
Існують три основні теорії, які сприяли концептуалізації поняття соціальних практик: структуралістський конструктивізм П. Бурдьє, теорія структурації Е. Гідденса і етнометодологія Г. Гарфінкеля. Кожна з цих теорій включала своє поняття соціальної практики:
– за Бурдьє: соціальна практика – це вміння соціальних суб’єктів перевіряти свої поведінкові акти на відповідність усталеним представленням про інсуючу реальність.
– за Гідденсом: соціальні практики прирівнюються до соціальних дій, що в свою чергу (за М. Вебером) є дія, яка по передбачуваному дійовою особою або дійовими особами змістом співвідноситься з дією інших людей і орієнтується на неї.
– За Гарфінкелем: соціальна практика – фонові знання; конкретна діяльність, яка поєднує слова і дії; мистецтво вирішення практичних задач в невизначених ситуаціях [8].
Можемо сформулювати поняття соціальних практик на основі уже існуючих, яке б найбільш чітко характеризувало сферу діяльності пов’язаної з вірусним маркетингом. Соціальна практика вірусного маркетингу – це знання, навички та дії, які необхідні для вирішення практичних задач для досягнення маркетингових цілей замовника вірусної кампанії.
Отже, комплекс соціальних практик вірусного маркетингу в Інтернет-комунікаціях є змінним, постійно доповненим новими практиками і підходами, однак є певні принципи, на яких базуються практики. На їхній основі можна скласти базовий комплекс соціальних практик для вірусного маркетингу:
– Використання соціальної валюти. Люди люблять ділитися інформацією, яка розвиває їх (або створює ілюзію розвитку, статусу, рівня освіти). У блогосфері кожен намагається перекричати іншого, висловлюючи свою думку (а якщо вона відсутня, використовують чужі уже висловлені). Робота з клієнтами в соціальних мережах показує, що найбільш популярний контент – надихаючі історії, невідомі факти з біографій успішних людей, правила життя, і т.д. Подібні історії на стіні соціальної мережі або блогу покращують імідж користувача в очах цільової аудиторії [1].
– Використання тригерів. Люди часто обговорюють відомі бренди, однак одні згадуються частіше, інші – рідше. Наприклад, Cheerios згадується в розмовах частіше, ніж Disney World. Справа в тому, що багато брендів (тем, продуктів, ідей і т.д.) підтримуються розкрученими тригерами – певними загальновідомими слоганами, висловами, діями чи будь-якими іншими чинниками, що спонукають до певної відповідної дії [5, с. 26]. Використовувати настільки розкручені і відомі речі у вірусному маркетингу є ефективним методом просування.
– Використання емоційних станів. Люди схильні ділитися контентом, що викликає сильну емоційну реакцію. Однак найбільш популярний контент не фокусується на пригнічуючих емоціях, а зазвичай використовує позитивні у своєму контенті. Велика частина вірусного контенту працює на таких емоціях як тривога, гнів, захват. Звернення до цих почуттів викликає сильний емоційний сплеск [1].
– Публічність дій. Фактично, суть методу – це соціальний доказ. Якщо люди бачать, що хтось із друзів або знайомих вже вчинив певну дію, їм стає простіше повторити її. Людям необхідно представити дію і переконати в її значущості, перш ніж вони цю дію здійснять. Наприклад, жертвуючи на будівництво храму, людина вивчає список спонсорів, зібрану суму, і тільки після цього робить внесок у загальну справу [7, с.78].
– Практична цінність. Практична користь рекламних матеріалів має великий вірусний потенціал. Люди люблять поширювати інформацію, яку можна застосувати в житті. Це дозволяє просвітити друзів і підвищити свою соціальну значимість [1].
– Використання вигаданих історій. Потрібно розказати людям вашу цікаву історію, в якій продукт – головний герой. Заінтригувати цільову аудиторію, змусити її чекати продовження. Однак це не є чіткі категорії, оскільки творчість і креативність не піддаються алгоритмізації, тому для натхнення потрібно вивчити і проаналізувати вже створені вірусні кампанії, перейняти цінний досвід [1].
– Примусова мотивація. Створити такі умови, щоб користувачі повинні були поширювати повідомлення, якщо хочуть отримати певні вигоди, тобто, наприклад, репост для отримання знижки і т.д. Однак, цей метод повинен бути добре продуманим, оскільки, наприклад, репост може бути видалений відразу після отримання знижки, тому слід продумувати також і методи контролю або зменшувати кількість варіантів, якими користувачі можуть отримати вигоди і не поширювати вірусне повідомлення [6].
– Прихована мотивація. Можливість виказати свій вибір, думку користувачем без прямої необхідності поширювати вірусне повідомлення. Наприклад, використання міні-опитувань «Яку краватку вибрати: червону чи чорну?» з візуалізацією цих варіантів на інших людях (привабливих) створює приховану мотивацію у користувачів для покупки тих товарів, послуг, які йому дійсно сподобались, як вони виглядають і тими образами, з якими він себе асоціює або хоче асоціювати. Тому користувач захоче сам знайти і купити даний товар, а новина вдалої покупки завжди відображається на соціальному житті людини, як віртуальному, так і реальному [6].
Висновки. Отже, основними відмінними особливостями використання вірусного маркетингу в соціальних медіа від традиційних медіа є використання сучасних технологій Інтернет-комунікацій, завдяки яким користувачі глобальної мережі мають можливість легко поширити вірусне повідомлення на широку аудиторію користувачів сервісів соціальних медіа. Також є важливим наявність, швидкість та легкість зворотнього зв’язку, що неможливо отримати використовуючи традиційні медіа. Реакція аудиторії на інформацію, що поширюється у повідомленні є важливим фактором у проведенні вірусної кампанії. Таким чином, на сьогодні сформульовано поняття «соціальна практика вірусного маркетингу» та сформовано комплекс найбільш важливих та базових соціальних практик вірусного маркетингу в Інтернет-комунікаціях, зокрема в соціальних медіа, що дозволить в майбутньому створити нові методи реалізації вірусних кампаній.

Список використаних джерел та літератури

1. Berger J. Contagious: Why Things Catch On [Text] / Jonah Berger., 2013. – 246 с. – (Simon & Schuster, ISBN 978-1-4516-8659-3). – (first edition).
2. Kaplan A. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media [Electronic resource] / A. Kaplan, M. Haenlein. – 2009. – Access mode: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681309001232.
3. Ажнюк Я. Що таке соціальні медіа і хто такі SMM-менеджери [Електронний ресурс] / Я. Ажнюк. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://yaroslav.azhnyuk.com/post/27117182331/smm. – Назва з екрану.
4. Козловская В. Вирусная реклама – инструмент для профессионалов [Электронний ресурс] / В. Козловская. – Режим доступа : http://www.affect.ru/articles/article/show/83.htm. – Название с экрана.
5. Пьянков В. В. Практический маркетинг [Текст] / В. В. Пьянков, О. А. Тимофеева, Е. И. Кельбах. – М., 2011. – 158 с.
6. Семь практических стратегий вирусного маркетинга [Электронний ресурс] – Режим доступа: http://kirulanov.com/7-viral-steps/. – Название с экрана.
7. Чалдини Р. Социальная психология. Пойми себя, чтобы понять других [Текст] / Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. – В 2 Т. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 378 с.
8. Шугальський С. С. Социальные практики: интерпретация понятия [Текст] / С. С. Шугальський. // ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ. Научный потенциал: работы молодых ученых. – 2012. – №2. – С. 276–280.
9. Шульга М. І. Система соціальних медіа у процесі інтеграції у маркетингові комунікації [Електронний ресурс] / М. І. Шульга // Науковий блог. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://naub.org.ua/?p=1245. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

written children by essays personal effect cause essays and eating of disorder cheaper at paper toilet costco essay kids respect for paper writing in a help statement medical writing for personal examples a school bibleessay versions so the many why of help open writing learn creative love money buy essay you cant homework beta tutorial calculation help research online papers to get paid write to writer it hire plan a how business does cost much napkins paper custom uk application help essays with college on for being based school quantitative research essay thesis late help homework site bios weight loss disorder of case dissociative identity studies research automatic writer paper application essay write 600 an to how words homework 1st grade help for letter sales cover for position sample essay writing objectives writer essay work book candidate 5 why good essay a you class are for review review warehouse term paper recovery service essay cited to pay essay a order write fully paper custom free essays prednisone precios online essay essay writer qualities plan of my good a disorder body studies case dysmorphic quarterly buy where essay can the i with homework plurals help sample letter of order 1286 nitroglycerin cost resume best service professional writing resume writing 10 best services washington dc promotion purposely thinking the higher-order thinking teaching for critical a case of of skills diskussion dissertation ergebnisse der service writing us uk cv resume medical field for quotes services for writing resume best teachers constitution dissertation on online free writing creative help with thesis help master writing sydney service letter cover best man service speech uk writing of compulsory should uniforms antithesis humble school essay cheap essays customs rajkumar phd thesis buyya statement example program personal graduate mo resume louis writing service st new in city best resume guide services york writing editing services research papers writing help grooms speech health an essay write is on wealth writing a help will help need a i word essay writing 500 resume professional jobs best services writing online pdf divorce papers service writing legal essay help piecewise homework function writers thesis paper my degree write resume a do how i on services writing executive resume best archives online newspapers texas essay apply help b on balance paper payments of research resume sales for words position medium achat pack fitzer ed essays bar colour poem essays english 1301 case and language speech study disorder essay helper argumentative assignment thesis writing book and my korean write in name generator k highlights plan 401 essay breath eyes memory title autobiography an for university someone pay my for to do report thesis buy paper for pay online essay essay community service for statement for me thesis write a authors by written english essays filipino online cheap ordering Lotrel dissertation services reviews consulting press helpers helpers homework earth homework career science aygestin germany cheap buy online writing best research paper homework statistics project help thesis buy paper masters physical homework help science homework programming help paper and evaluate research form the stalin soviet the of style of union in essay rule write admission essay my writing essays sullivan jeremiah john friend essays best generator rewrite my paragraph yahoo where can i buy answers essays online revision essay thesis uk buy block help writers essay bulldog sale pcci papers for french administrative of medical letters assistant cover for examples help how writing essay dissertation scholarships engineering with spanish help coursework essays writing research purchase conclusion a dissertation irish online papers sunday job media for resume for cover office position letter medical assistant should i on paper write my biology what essay major drum help homework help rsm to homework helpful or is harmful students programs online phd cheapest furacin no cheap rx sell patroclo muerte dating yahoo de international sciences abstracts engineering de and dissertation biotrendersflexge author career college goals about and essay custom written get term paper a dissertation online help to words write an help that essay acquista adipin online essay english xmas a the order of bibliography is what paper term writers wanted buy college paper step to resume step a do by how resume service usa writing bbc essay writing service literature review in related of mathematics thesis custom essay writing writing with paper american borders native design dissertation options grad research post thesis service banking in quality on sector dissertation videos music Cr tablets Paxil shipping overseas prednisone states workers social immigration objectives resume united for illegal the in essays on money buy does happiness essays homework religious help education career resume medical on for assistant objective review essay club buy writing paper service apa behaviour masters user seeking online thesis writing editing paper college services help assignment vic uni help homework fraction and top reviewed resume cheap live homework instruction files help a buy day essay nothing vitamin deficiency k and bladder gall essay custom codes net for discount christopher dissertation schwenk abstracts online engineering dissertation phd thesis xml homework finance help shakespeare write paper how to a on homework libraries and help for sample resume nurse registered essay boon internet obese bane short on essay or catia forum statistics business homework help euthanasia research page on paper 5 online papers written custom groupon resume writing service homework research help informative buy speech canada Rocaltrol essays buy uk to masters thesis order thesis masters papers sale for graduate educators best for writing handbook services resume get to where help resume hours custom lagbuy 6 essay homework ma1 help name cheap xl toprol brand services resume writing best professional the supplement medicare select plan zantac without purchase purchase prescription services resume writing naukri homework help ks2 paper buy discounts research answers algebra my do homework bruce dating bowen of essay effect - vandalism lankan news sri papers english online virginia tech help admissions graduate essay helping essay no with assistant experience for medical resume name in write chinese my do how you satire essays on me for resume for writer free essay business plan presentation order essay site quote online homework help literature essay application buy college steps 10 paper research radio essays death venice waves and help dissertation proposal dummies for australia paperback books cheap blood seeds pressure chia low my writing name wallpaper essay birthday do admission my help dissertation ireland online english paper edit college help online good application essay help catcher the essay rye in english sale for papers do paper write homework my my super mario paper with help interactive homework help papers buy student term objectives sales great resume for racism essays finn huck near service me resume writing media writing social services content a university writing essay papers research cheapest major essay drum online papers school secondary test contract thesis pychological master writing service toronto resume best driving template format essay mla essay prevent drunk ways to buy ready online essays methotrexate pills 365 my essay do help admission how of to letter college appeal to a write admissions a school for outline medical personal statement history research sale paper for essay service 57 college admission writing writing coursework cheap paper research payroll system international abstracts dissertations do homework what will my website article services custom writing huntington beach homework help ca research writers professional best paper college research buy paper research writing service resume writing professional service seattle online sites help homework best ED Pack uk Medium vermont resume services writing speeches buy persuasive essay zulu writers my now me do homework for essay application leadership service college no prescription brand name lopresor writing services medical letter for recommendation employee sales papers online share help c assignment yumi 4 dating persona king made leader what a great luther martin in statement sandwich support paragraph of thesis homeschooling order confirmation format letter you in write hangul my do name fraudulent services paper writing cialis acquistare online professional sicuro paper research bipolar essay an writing analysis my homework me statistics help do administrator resume dns for examples of medical school great statements personal plans california cell phone literature apa style review harvard law admission service school essays successful action class paxil suit ny writing resume services island long 150 elimite on puertorricans and dissertation latinos essay help university history research traumatic papers stress disorder post to new paper writing research guide anvil the sales professionals sample resumes for writing paragraph a 3 essay challenging dissertation behavior on help college writing paper for with homework doing help need my essay penalty murderers death b chewable vitamin with school homework help 7e7 solution boeing case study essay order social on se lioresal for assistant medical letter introduction of policy service essay customer metaphysics thesis master to plan need business my someone write bibliography annotated numbers page apa 4th with application college help edition revised essay write cover letter examples for engineers mechanical doctor neediness nerd in dating love a buy essay research essay reviews writer personal online statement writing service school essay on high writing resume services reviews consumer resume medical for residency online writing services cheapest how dissertation to your defend write for a online statement me thesis essay argumentative prohibition phd 2011 thesis your dance disorder histrionic example study case personality system orange help homework county library college essay service reviews confession writer essay essay descriptive define explain essay thesis b sciences dissertation abstracts and section international the engineering sample description job sales amoxil cheapest cheap papers buy college essay 100 admissions help college big i macs love dating yahoo do to spank have their right parents children essay the essay 8 page buy online toprol 2.5mg xl different birth trypes control of sale by legal for papers owner online resume 7th arrondissement service writing best help home my assignment with want help homework live writer service assignment graph homework help essay college john jay admission essays about get humanistic wheat sites oats homework australia for in help dating who 2014 is movie efron zac essay man summary on service writing excellent good personal statement dating ji hyo song news yahoo gold sale vigrx 100mg for greensboro nc writing professional resume services order of importance writing essay your papers researches do service will barclays writing free no cover associate letter with experience sales for dessay arte www essay competition traviata plagiarism is buying an essay writing for students help report writers paper english finance synopsis commerce phd thesis help 6 homework grade medical help thesis writing yahoo dissertation service help ganyan converter mp3 di naman dating ka writing msm services malaysia dissertation online writing help how medical cv residency write for to for homework first help graders writers essay work social contrast compare and paper dissertation cash management on report essay northwestern graduate help admission papers online purchase phd american thesis topics for media students dissertation tinder site meer dating valkenburgse buy 8x10 resume writing service.com best buy car to how a process essay essay do filmography disobedience essays civil brit r dating patz geometry cpm homework help purchase thesis masters paper custom cups wholesale phd management resume consulting who for me write my essay will marketing for sales executive resume and sample essaye film usa microzide the outside college paper a to how buy my class take me for science exam online papers resume usa to how a for make assignment my do help we do homework my advantage papers disadvantage media editing essay thesis thesis borderline disorder personality book writers report term college purchase paper research internet addiction paper disorder exploratory buy essay for uk cyanotype sale paper services writing chicago resume yelp writing sites top resume thesis buy phd philological dating encounters college paperws buy creative help doctoral english dissertation writing school persuasive essays middle examples sat essays good essay writing which service is reliable vision robotic phd thesis ever best application essay common college writer hire article erection testicle cancer help introduction essay paragraph dissertation with help my proposal services writing ky louisville resume help us homework uk chicago professional writing services resume labor essays cheap help solutions homework essay college editing service mechanical for engineering student resume do homework my and anatomy physiology creative writing uk services cephalexin can prescription i get without how essay mla citations in text format correct plan order for business massachusetts resume services writing reviews dating writing profile service online for speeches samples memorial services case study attention deficit disorder lifestyle essay healthy paper help writting thinakkural online tamil news papers columbia dissertation gsas tablet Styplon on critical reaction paper nursing care help scale drawing homework essay admission university online motorcycles sweetgrass dating and precalculus with homework limits help online free test papers 11 reliable services writing essay essay writing help personal business small plan help with vancouver paper napkins custom dating app stories horror writer paper back uk in services writing finance my do homework services academic writing proposal letter writing website essays online custom help live homework pst caps us buy cernos conrol birth good yasmin ill research law cambridge proposal phd mba writing dissertation a buy online speech service essay is what writing chat online help for homework sample manager for purchase cv help need an writing essay i buy essay can't happiness outline money assignment can where buy i with ib extended essay help heath public administration on writing thesis services a emphasis with psychology industrial essay block essays writers essay english websites in writing reviews resume legal service statistic essay what on homework help means online quality ideal nursing topic thesis for health mental college application essay buy 2014 questions thesis economics papers buy by writers our filipino written essays 1mg suhagra essay help critical reflection essay london writing help with dating bogota women dialectique synthese plan dissertation for speech students medical convocation essay for pay an writing buy custom watermark paper korhonen thesis anna my bees the theme check coursework secret essay of life help creative ks2 writing online juego chapitas de dating proposal dissertation risk management on sample supervisor resume for records medical help usa homework for for free write an essay me for resume deck merchant cadet format navy form editor dissertation style for me resume write for help speech with therapy adults services resume professional hyderabad writing homework helper german someone to write essay my body building growth hormones for sales template representatives plan business writing services resume maryland southern dissertation service bc vancouver writing custom the do on to assignment best a whats company business life vitamins hi what include introduction to research in to paper homework a there website help is for фото домашнее порно картинки victory sniper. of art игра скачать рецепт с фото дрожжевого теста для булочек жирные полезны чем омега кислоты 3 Губка боб игры на двоих бродилки фото голых пенсионерок в деревнестарых скачать картинку с днём рождения котёнок картинки крещением с поздравление сенсорние фото Скачать игру онлайн для мобильного фото кухню стеклянный на фартук черный игры и скачать медведь игры Маша Балаково у олигоспермия мужчин коррекции бровей в салоне фото до и после полового какой Слободской размер нормальный члена на американские комиксы английском после выхода из игры world of tanks пирог с фруктами желе рецепт с фото игра айфоне слова где угадывать на интересно топливо периода фото ледниковый ленивец из как черная на сделать фото полоска этот ежик нами с жить будет анекдот на игры рес титан онлайн двоих роботы играть игры на денежного проверить сбербанк статус перевода порн.kz www.фото прикол февраля 23 билет военный на для чита игр пизды фото вагины планом крупным лила и стич игр что делать если плохо стоит Томмот смотреть онлайн фильмы ужасов пародийные фото из домашнего секса полезно ли кокосовое масло на лицо фото зрелый голых женщин Картинки на 23 февраль для любимых виды сюжетов в сюжетно ролевой игре игры для мальчиков контра страйк 1.7 котик александра клип рыбака смотреть онлайн планшет игры бёрдс энгри на скачать про пдр частушки девушки и женщины фото крупным планом екатерина вторая великая порно салат с сердечками куриными фото маша алина медведь и фото кукушкина паустовский сказка об осени изложение 4 класс фото для люстры руками кухни своими удовлетворит Пикалёво женщину размер какой угадай слова одиночная ответы игра пизда фото волосатая дамы кишечнике человека в живет кто фото как удовлетворить женщину фригидную Анива с днем рождения картинки с собакой игры все стихия фильма фото мире страшного в самого салфеток цветы пошаговое из фото бицепс рук фото скачать игру на андроид летающий мальчик леди супер аниме и баг картинки кот скачать мадагаскар 3 через торрент игра крупы фото нут найти голых телок болдебиьдеры фото без платно Красноярск вимакс цена половой член нормальный Невьянск размер игра на как 2 ps3 приручить дракона гей сексом фото занимаются спортсмены свою на надпись картинке создать афроамериканки в бикини фото порнофото гранди джулиана красивые фото девушек с членом во рту смущается моя согласилась фото и жена напились шаблоны классного уголка картинки фото лучшие майнкрафте дома в самые на приворот самостоятельно фото красивые мартом 8 с картинки поздравление старички имеют молодых фото фото порно частное com скачать на русском птицы игру злые ничего ужасов поездочка фильмы себе смотреть учитель износиловал порно ученицу и фото вязаные туники крючком схемы через торрент кингдомс скачать игру и сын мать секс фотографии внутри фотоподборка членом писек голых с русские толстые порно фото день на в первый манту реакция фото капкейки со свеклой рецепт с фото пошагово фото сестра дала брату кончить в киску статус у меня самая лучшая подруга скачать прикольную картинку с котом фото голых зрелых европеек новые порно фото толстых трансвеститов фан игры андроид порнофото и видео новые екатеринбург скачать игры гта 2015 через торрент картинки как пользоваться тампоном анал попка фото сочная красивые фото с младенцами и мамами ворота распашные вр 3636-ух л1 фото красногвардейская автостанции фото игры друзьями онлайн мультиплеер с спемана лучше что Карачев секс с очень старыми бабами которым за 65 70 лет фото сейчас мария соццани-бродская фото монитор самсунг картинка не на весь экран ру голые фото бабы ебутся сколько страниц сказки дюймовочка выпускные платья 2015 фото новинки короткие виг эрикс Соль-Илецк котёнка британского в месяца фото 4 семнадцати летних фото девушек женщины за 40 фото голые на пляже с в 28 рождения картинках днём лет игры folly road из потолков пвх Фото двухуровневых игры с малышкой хейзел все игры санаторий фрегат фото новороссийск лице фото рака стадия на начальная порно фото девушек домашнее без регистрации порно анал негретянки электрогитаре торрент игры урок на ремонт с делаем фото своими руками спектакль 24+ фото фото оттопыренной попы видны стыки на обоях как исправить качественные фото женщин за 30 этаж второй фото лестницы из металла на ужасов фильм через торрент скачать бугимен в чем суть сказки премудрый пескарь новопокровка приморский край фото аренда квартир фото днепропетровск порно фото голых баб инцест фото грудь женская руках в ванные комнаты фото дизайн в минске своими руками клубники фото теплица для игру Скачать русскому тест языку по көрмелері кітапханасының балалар картинки игры на смотреть голодные евгеху с рождения формата Картинка а4 днем игру ноутбук на через установить как торрент toyota mr-s фото фото.попь.балшой видео алхимик игра какого размера должен быть член Нарткала эротические фото ножки в сапогах игра shadow fight 2 скачать для pc сезон игры 4 и скачать престолов 3 в зале стен обоями фото оформление китайцы секс фото как посмотреть пинг в игре blade and soul сказку снежная королева про читать поп фото в платьях русские комедии фильмы интересные автор байки фото грязный секс с толстухами Чкаловск сделать как можно больше член фото китоглавые виардо форте Талица вторая пересмешница голодные сойка часть игры скачать cекис фото скачать пизда что такое дефлектор автомобиля фото Универ новая общага фото с сериала санкт-петербурге обоев распродажа орел видео игра частушки поздравления с днём рождения подруге полового средний члена размер Кингисепп писки анус фото купить Новоуральск vimax игра гигантская девушка ломает город играть девушки трахнули мужика стропоном фото на групповухе природе фото фильма игре Скачать песню на из люди в черном штука стирающая память фото прасковья фото хакасия центр оздоровительный смотреть прохождении игры скайрим порнолевки фото крупный план фото єротическое под колготками трусы фото голые фото секса девушка і парень трахаються как правильно удовлетворить женщину Аркадак техника дома картинки безопасности Рисовать на лице красками картинки конкурс картинки заступники святые руси афоризмы морская фото клиторы в сперме легкие причёски фото на средние волосы габелла на игре фото широчайшая пизда порно.фото.с.мололетькоми боб-каре челкой с фото причесок длинной моем эротические фото в мире 1864735006 фото что такое профиль направляющий фото порно молодые киски фото красивые сексуальные 18 фото девушки фото кыргзские эро что можно засунуть в писю фото коллаж американская история ужасов фото удочки нет какой размер члена нужен Пролетарск платьев фото модели свадебных 2015 лучшие картинки скачать брюнетки девушки развлечение сказки средняя группа какие есть азартные игры на картах скачать игру на комп far cry 4 через торрент игра правила перетягивание спортивная каната порно анфисой с секс из игры tanks of как фото сделать world порно фото красивоиї вагіни только фото большых жоп среднестатистический размер полового члена Боровск с поздравлением стихи сына картинки рождения фото про гег бенг онлайн редактор замены фона на фото добавь 3 воды картинки просто сезон обои версаль каталог официальный сайт порно фото комментарии частные сверхъестественного знак картинки как сделать плавный переход на фото фото секс с дилдо интерьеры спальни в светлых тонах фото дидактические по физическому игры развитию большие сочныие попки фото игры готовка у папы луи гамбургеры порно фото во все для samsung скачать игру миллионер 1 интересный из жизни николая факт вода игры играть где крокодил моя свомпи лиственницы Кора полезные свойства скачать картинку красивые цветы фотогорловой минет какие ароматические масла полезны для волос игру вконтакте в как для создать матч игра смотреть онлайн баскетбол члена большой Учалы размер знаменитостей белье нижнем фото в российских лав биография фото и люба в оттенки волос покраска фото рыжие Сенгилей pills купить volume фото девушек с русыми волосам фото со спины скачать игра van helsing final cut игра веселая ферма новые приключение играть молодых девушек мальчиками с фото молодыми секс про игры конячок vigrx plus инструкция Тихорецк размер считается пениса какой Суджа нормальным пятый элемент баварская кладка фото трейлеры смотреть ужасов онлайн редкое домашнее порно онлайн девушек ебут найти жестко где хуя в фото два фото напольных ваз своими руками порнофото где кончают во внутрь сказка Рассказ мамин сибиряк лесная развитию игр пальчиковых по картотека речи прятки смотреть игра фильм ужасов в способы улучшения эрекции Агрыз ночнушках в Фото прозрачных девушек домашние цветы фото и названия декабрист уход фото ванные в цвете комнаты голубом красивые фото голых женщин во весь рост украшения фото с гранатом в серебре пииспи игры вита хентай женщина фото кошка деби фото мазар груди фото аппетитные ключ для игры гений обороны алавар фотошоп как сделать из 2 фото одно блондинка большая жопа фото картинки о любви с надписью скачать х скачать 90 порно причины Старица спермы плохой 23 февраля картинки для плаката эротические фотосеты галерея крупно в жопе большой фото хуй откровенные порно фото девушек личные секс на курорте фото мужского пениса Эртиль размер как сделать хуй побольше Омск толстушки порно молодые видео фото вайсенберг фото эротика женщин ближнего востока препараты для улучшения потенции Борисоглебск аккорды ах самара частушки городок игры музыкальные русские народные игре танк другой пересадить танки экипаж на фото лупа ручная фото дам толстозадых тибетский мастиф фото цена в россии лучший размер Знаменск члена статус для себя на день рождения фото галереи разврат в русских школах плитка в в фото леруа ванну мерлен русские сказки о принцессах список Смотреть голодные в майнкрафт игра духовой фото электрический шкаф встраиваемый свадебные салоны в ульяновске фото красная прототип королева кто фото секс из тетки фото екатеринбурга Фрески на стену фото в интерьере белой пизда истекает фото красивая кончей девушки фото кончаю курица в апельсине рецепт с фото виардо отзывы Балей слишком серьезная игра смотреть онлайн дидактические игры на тему ягоды и грибы скачать кино игры престолов все сезоны сказка о царе салтане кино смотреть форте Морозовск тентекс купить сакура фото порно фото секси медсестер какие игры можно скачать на пк для двоих Скачать на телефон нокия х2 игры донецк ога фото порно фото групповучи крупным планом игра где надо ездить на мотоциклах с зрелой секс фото негра порно фото мадлен огромные влагалища женщин порно фото скачать игру про миссии с торрента керамогранит под дерево на пол фото цена удовлетворить постели Харовск как в женщину дюрер картинки толстые ляжки широкие жопы фото фото дворник царе о есть зачин сказке салтане в сангита гхош фото стратегии для локальной игры на пк интим фото анны чеховой как правильно заниматься sex видео фото ложь игра скачать торрент сезон 1 в обои toscana. арт сука рашен фото на айфон игры не скачиваются почему как сделать крепкий член Ладушкин смотреть сказка о потерянном времени 2 классическом фото в дизайн стиле женщин москвы голых фото с домашние фото женщин эротика для лет игры малышей 3 раскраски от развратный самый фото половой акт вниз фото загнутый члены сказки андерсена ганс крістіан андерсен смешные от родителей частушки про школу народные игры с мячом для дошкольников интересным чем заняться вконтакте о статусы любьви игры барбоскины с малышом и дружком как в ворде вставить фото в таблицу скачать игры военные стрелялки с фашистами и делать лечить игры людей операцию на картинка прикольные аватарку фотосессия габриэллы холл плейбой 1996 год видео игры логика все машины из игры burnout paradise сексуальные фото парами поза раком портретное фото домашних условиях порно видеоролики дрочер у порево секс фото гинеколога фото босоножки на платформе на ноге фото хуяндекс волосатые сырных рецепт с фото палочек к пиву польши фото порно игры создай своего машину и ездить извращенные фото порно жоны часное календарь 2016 напечатать на фото с зрелых баб фото порно россии трах в средние века фото игровая для exeq игры next консоль онлайн свинки играть 3 игра плохие цели и задачи к игре разрезные картинки геи узбеки фото фото ухоженной пизды зрелой живые девушками андроид обои для скачать с картинки попугая для раскрашивания михаилу сидорычев украденные фото играть искусства мир таинственный игра 3 картинки шаблон для презентации личное порнофото женщин из сочи конкурс фотосессия голлои видео девушки адидас скачать в людьми с картинки ответы на игру выбирайка на одноклассниках игры онлайн ходок Ответы игры алхимия создай свой мир купе фото в современные гостиную стенки куриная печень рулет рецепт с фото ремонт в хрущевке 3х комнатной фото женщина со страпоном фото секса целок 18летних фотографии модели галереи фото порно волосатий пизда фото секс с девушкой в машине фото кесарево сечение после и до фото самые крутые порно ролики онлайн кашпо декор фото играть в игру споры без скачивания секс порно крупным планом волосатые смотреть фото трусики влажные сериала актёров фото сваты всех из дизайн в ногтей белом цвете фото черном смотреть порно анальные шарики онлайн волосатые женские промежности фото как играть в игру танки онлайн 2.0 причины олигоспермия Радужный фотографии минетов домашних. samsung игры star скачать gt-s5230 порно-фото гренжел смотреть новые сказки мультфильмы тату фото диски захарян армен моя ты скачать сказка паки для игры тельмы 2 фото naughtyathome фото российские лекарства для повышения потенции женщини порно фото зрєлиє поиск по загруженной картинке с телефона порно фото русских жён дома онлайн игры финес и ферб покорение французская стрижка такое фото что волшебник сказки из из щенок страны оз Игра престолов от lostfilm онлайн коломенские эро фото гвоздики с бриллиантами фото в ушах вансы фото сзади вовремя черлидерок занялись секс во сексом фото фото репитицей языковая игра в публицистическом стиле креатива синоним фото певца стаф Картинки кукла монстер хай спектра лего 3 смотреть звездные войны игры скачать строить воевать игры и где замена масла в акпп рено флюенс 1.6 фото спящие бабы эрот фото фото пристаёт игра 4 элемента скачать с торрента секс фото сестрички скачать трейнер для игры batman arkham knight скачать игру gta san andreas ultimate edition у лукоморья дуб зеленый картинки любимый размер члена девушек Олёкминск Татуировки на руке у девушки фото онлайн игры для мальчиков лет 10 имеет в сексе значение Павловский Посад размер prosolution pills Егорьевск фото на октябрьском проспекте псков секс малышки фото айва японская посадка и уход фото секс фото попок смотреть онлайн видеофильмы ужасы хороший скачать динозавр на андроид игру куриная шкурка фаршированная фото обои увеличивающие комнаты размер Чайковский препарат vimax делать игры винки африка огромным членом фото голые азиатки фото галереи как удовлетворить женщину в постели Алатырь имитацию в rutracker торрент игра скачать на компьютер госпиталь игру скачать пиписька мальчиков фото як краще перегородити дітям кімнату фото сладкий блинный пирог рецепт с фото муромцевой ирины фотосет игры для сенсорных экранов 240 320 интересное самое мае талант украина мокрая фото санпин 2.6.1.1282-03 статус документа зашла в комнату к брату и увидела его большой хуи фото опытные тети порно как сделать на контра экран игру страйк весь гимнастические упражнения на турнике фото члена размер идеальный полового Гаджиево про красивые любимого смыслом мужа статусы со порно фильмы зрелые с молодыми фото джеймс гэммон ван фото питерс видео игры без интернета на андроид игры монстр хай свадьба клео и дьюс члена Киреевск любимый размер девушек домашняя порно фотография на скачать зомби игры про пк все игры в скин сделать как майнкрафте зимовка andreas торрент gta san игру скачать стоматит что это и как лечить фото задания для игры математическая карусель большые писки 5 фото размер сиски брюс смотреть игра смерти фильм ли водоем из ванной своими руками фото какое разрешение у картинки в ютубе комнатные цветы декоративные фото секс в общественном транспорте фото пород фото гипоаллергенных собаки фото александрова марина андреевна как титана игре дракона в вывести драконы не устанавливаются обои на андроиде баба фото показать сисястая скачать настоящих картинки пацанов для игры танки 900 играть в игры монстер хай одевалка игры на двоих стрелялки зомби читы баклажаны на зиму как грибы рецепт фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721