Соціально-медійні інструменти як засіб взаємодії муніципальної влади з громадськістю

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається використання соціально-медійних інструментів для роботи з населенням в діяльності органів місцевого самоврядування України. Наведено ключові терміни та поняття, проаналізовано тенденції застосування соціальних мереж для роботи з населенням. Визначено позитивні і негативні сторони використання соціально-медійних інструментів в муніципальному управлінні.
Ключові слова: соціальні медіа, робота з населенням, місцеве самоврядування.

На сьогодні роль мережі Інтернет в житті суспільства на важко переоцінити. Всесвітня глобальна мережа стала невід’ємним здобутком цивілізації у XXI столітті. Інтернет відкриває нові широкі можливості перед місцевою владою та місцевими політиками для ведення різного роду кампаній чи діалогу з населенням міста.. Застосування мережі Інтернет, зокрема соціальних мереж муніципальної владою для співпраці з населенням є важливою умовою і кроком на шляху до євроінтеграції. Тому і виникла потреба досліджувати і розвивати це актуальне питання в сучасній науці.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогодні за кордоном досить розвитута система соціальних медіа в міському управлінні, вчені світу досліджують соціальні мережі, уже досить давно, глибоко й детально. Серед яких С. Белл-Рокич, Д. Блумер, Д. Каппер, Б. Коген, П. Лазарсфельд, Дж. Лалл, В Україні немає ґрунтовних праць по даній темі, є вчені, які займаються лише вивченням інформаційних та Інтернет-технологій: Є.О. Гриценко, Л. Губерський, В. Іванов, С.М. Коноплицький, Н. Костенко, Є. Макаренко та ін. Прoте ці науковці у своїх дослідженнях зосереджують увaгу нa теoретичних зaсaдaх чи технічних aспектaх тa чaстo oминaють сучасні тенденції тa важливі події в цій сфері.
Метою статті є здійснити детальний аналіз соціальних мереж в контексті співпраці муніципальної влади з громадськістю з допомогою соціально-медійних інструментів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (далі ІКТ), а також нові можливості масової комунікації, що надають Інтернет сервіси Web 2.0 (соціальні медіа) стали чи не одним з найбільш вагомих чинників розвитку людства. Сьогодні з 100 самих відвідуваних сайтів у світі 20 – це класичні соціальні мережі й ще 60 – тією чи іншою мірою використовують web 2.0, тобто є соціалізованими [7].
Використання ІКТ на рівні управління регіонами та містами почали розглядати як невід’ємну складову стратегій електронного врядування з 2002 р. Зокрема, британська стратегія розвитку локального електронного врядування розглядає ІКТ як елемент вдосконалення державних послуг та підвищення рівня місцевого самоврядування:
– планування розвитку громади на основі використання нових технологій;
– пошук найкращих рішень за участі місцевих громадян;
– зрозуміла і прозора оцінка для вдосконалення місцевих державних послуг [8].
Зараз в державному управлінні України не розглядається проблема використання соціальних медіа, розробки їх як засобу для налагодження контактів з громадськістю. Бракує ґрунтовних праць наукового характеру, комплексних досліджень даного феномену. Це обумовлює необхідність узагальнення існуючих знань стосовно соціальних мереж та їх ефективного використання для роботи з людьми.
Історично, починаючи приблизно з 2004 року в життя людей входять такі речі, як соціальні мережі, які як тоді здавалось ніяк не можна пов’язати з політикою держави та міст (міським управлінням). В ті часи для дослідження та формування громадської думки використовували традиційні PR-технології, які стали тоді новацією. Але, на сучасному етапі епохи глобальної інформатизації та автоматизації, традиційні засоби PR здають свої позиції і поступаються надсучасним засобам комунікації, для посилення інформування населення та громади міста щодо здійснення реформ, забезпечити ефективний прямий і зворотній зв’язок з громадянами, які в результаті значно підвищують якість управління містом та державою [3].
Зміни, що відбулися у сучасному суспільстві, а саме, у комунікаційному середовищі, вимагають перегляду функціональних особливостей соціальних медіа для взаємодії з громадою міста за умов глобалізації, зміни соціального, політичного, культурного життя країни [5].
Ще в 2010 році зацікавлення соціальними мережами не набуло такого глобального поширення, але вже сьогодні важко уявити організація, яка не має власної сторінки в соціальній мережі та в мережі Інтернет. Саме соціальні мережі і стали переправою для налагодження відносин громадськості і управління (державного, міського та ін.). Сучасні тенденції розвитку вимагають постійної інтерактивності з аудиторією, громадою, спільнотою [8].
Перші соціальні мережі, які з’явились на теренах країн пострадянського простору, з невпинним зростанням їх користувачів, зацікавила фахівців традиційних PR в державному управлінні західних держав як сильний та ефективний засіб співпраці громади та влади ще декілька років тому. Швидко відреагували на зміну комунікаційного інтернет-середовища і першими почали наймати фахівців для роботи у сфері новітніх технологій і бізнесові структури. На початковій стадії феномен використання сучасних інформаційних технологій не мав конкретної назви, а згодом його почали називати соціальними мережами [2].
Сучасне визначення «соціальна мережа» налічує вже більше ніж півстоліття і означає структуру відносин та зв’язків, які має людина. Воно відображає різного роду зв’язки та взаємовідносини, починаючи від випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними вузами [6].
На даний час найпопулярнішими серед населення є такі соціальні мережі як: Facebook, MySpase, VKontakte, Twitter, YouTube. Зараз соціальні мережі стали частиною, соціального, політичного, громадського та бізнесового життя нашої країни. Кількість користувачів соціальними мережами зростає щоденно. І на цьому зростання числа користувачів не припиняється [7].
Для ведення діалогу з громадою міста, або управління містом соціальні мережі можна використовувати у двох напрямках: перше – це моніторинг образу сприйняття громадою міста форми управління містом; дослідження взаємодії громади міста та місцевої адміністрації, та особисті зв’язки між чиновниками та громадянами (місцевими жителями). Другим напрямком буде побудова сприятливої думки громади шляхом залучення жителів міста у прийняття різного роду рішень з управління містом. Неповага до думки громади, яка прийшла до нас з радянських часів, має замінитись на бажання інформувати громаду. Застосування соціально-медійних інструментів в муніципальному управлінні дозволить:
– налагодити взаємовідносини між місцевою владою та громадянами міста;
– формувати й підтримувати взаємну довіру, повагу та соціальну відповідальність;
– створити свідоме розуміння впровадження реформ;
– сприяти позитивним і й трансформувати негативні у позитивні уявлення про діяльність та взаємодію муніципалітету міста та громади;
– керувати і репутацією всієї муніципальної влади, а також муніципальної політики та окремих міських чиновників [8].
Мета використання соціальних мереж в муніципальному правлінні заключається в тому, щоб відверто і відкрито, від імені діючої міської влади, надавати вчасно та достовірно різного роду інформацію з питань, якими цікавляться громадяни міста та отримувати швидку реакцію на отримання даної інформації.
Але попри сучасні тенденції інформатизації не потрібно використовувати тільки соціальні мережі для зв’язків з громадськістю та ведення діалогу з громадою, можна використовувати і традиційні засоби співпраці муніципалітету з громадою. Однак, потрібно розуміти, що сьогодні соціальні мережі збільшують число своїх користувачів погодинно, в порівнянні з іншими медіа, а тому використання соціальних медіа для роботи муніципалітету з населенням потрібно вдало і вміло поєднати із традиційними засобами співпраці з населенням [9].
Оскільки соціальні мережі стали найпопулярнішим способом спілкування, то їхнє використання в муніципальному управлінні може стати новітнім засобом для налагодження й підтримки взаємозв’язку, взаєморозуміння, взаємовизнання та співробітництва між муніципалітетом та громадськістю.
Для міської системи управління об’єктом є громадськість, яку уособлюють жителі міста, виборці, партії, громадські організації та компанії. Суб’єктом цих взаємовідносин є органи місцевого самоврядування та державної влади, а отже, вміло використовуючи спілкування у соціальних мережах, громада міста може зрозуміти як саме працює, наприклад, обрана ними міська рада, може отримати інформацію про рішення, які приймає дана рада. Користувачі соціальних мереж опускаючи на задній план офіційні сайти органів місцевого самоврядування та спілкуючись з односельцями в реальному часі, матимуть більше інформації про будь-яку ситуацію, що виникає в органах місцевого самоврядування. Таким чином, муніципалітет зможе швидко та якісно управляти відносинами між владою та громадою [5].
Для боротьби з негативними явищами, які присутні в мережі Інтернет, служби безпеки світу проводять моніторинг соціальних мереж з метою виявлення шахраїв та злочинців. ФБР, для прикладу, вже розпочало пошуки компанії-розробника, яка зможе створити програму , для пошуку публічно доступного контенту в таких соціальних мережах як Facebook та Twitter, який пов’язаний з певними ключовими словами – наприклад тероризм та кримінал [9].
Соціальні мережі можна використовувати також як систему завчасного попередження, відслідковувати тенденцію думки громади з інших питань. Від того, як муніципалітет поводитиметься в кризових ситуаціях й викладатиме оперативну інформацію в мережу, залежатиме ставлення до нього в майбутньому. Через це будувати відносини з громадою через соціальні медіа зручно, тому що це можна робити в будь-який час доби, в будь-якому місці, де є мережа Інтернет. Соціальні мережі – це можливість не тільки порозмовляти з міським чиновником індивідуально, а одночасно поспілкуватись з муніципалітетом інших міст! Тому для ефективного управління містом, муніципалітет сьогодні повинен в першу чергу звертати всю увагу на соціальні медіа [7].
Висновки. Роль соціально-медійних інструментів в муніципальному управлінні, цілком можна назвати величезною у формуванні взаємовідносин з громадою та формування громадської думки, її дослідженні й реагуванні на неї. В сучасних умовах вступу України до Євросоюзу та демократизації системи державного управління, збільшується роль думки громади міста на процеси міського управління в Україні. Розвиток технологій і мережевих структур, ускладнення комунікаційного простору призводить до усвідомлення необхідності змін в традиційних системах, стратегіях, програмах зі співпраці муніципалітету з громадою міста. Залучаючи громадськість міста через соціальні мережі до участі в різних проектах, міські чиновники сприяють більш демократичному і етичному міському управлінню. Використання сучасних комунікативних засобів, зокрема соціально-медійних інструментів, а також їхнє впровадження в систему міського управління та взаємодії з громадою, підвищить ефективність взаємодії муніципалітету з громадою міста, сприятиме закріпленню позитивного іміджу серед жителів міста.

Список використаних джерел та літератури

1. Barnes J. A. Class and Committees in a Norwegian Island Parish by [Electronic Resource] / J. A. Barnes / Human Relations, Vol. 7, No. 1 (1 February 1954). – Р. 39-58.
2. Boyd D. M. «Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship» [Electronic Resource] / D. M. Boyd, N. B. Ellison // Journal of Computer-Mediated Communication, 13 (1). – 2007. – Аrticle 11. – Mode of access: URL: http://jcmc.indiana.edu/voll3/isslue1/boyd.ellison.html.
3. Buss A. Online Communities Handbook: Building Your Business and Brand on the Web [Electronic Resource] / A. Buss, N. Strauss N. // Bereley, CA: New Riders. – 2009.
4. Dutta S. Throwing Sheep in the Boardroom: How Online Social Networking Will Transform Your Life, Work and World [Electronic Resource] / Dutta S. Fraser M. – 2008. – С. 110-111.
5. Калинин А. PR в социальных сетях [Текст] / А. Калинин // PR-менеджер: [научный журнал], К., 2011. – №6. – С. 36-44.
6. Коноплицький С. М. Соціальні аспекти комунікації в мережі Інтернет: феноменологічний аналі [Текст]: автореф. дис. канд. соціол. наук: 22.00.01 / С. М. Коноплицький; НАН України; Інститут соціології. – К., 2006. – 38 с.
7. Фісенко Т. В. Соціальні інтернет-мережі як засіб задоволення інформаційних потреб [Електронний ресурс]. – Режим доступу http//www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzizh/2010_41/Fisenko.pdf. – Назва з екрану.
8. Шинкарук А. Л. Європейські публічні комунікації: культура, політика, технології [Текст]: колективна монографія / А. Л. Шинкарук, В. М. Парфенюк, Е. Я. Кац. – Рівне, 2013. – 416 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

york learn times you homework help does new 5mg 30 day caverta start off to a how application college essay persuasive speech business writer essay funny buy argumentative essay and plavix clotting mechanism asprin essay service is who writing best mg 130 2061 lisinocor buy h editing dissertation essay define success buy course work resume home depot online order please for me application letter write thesis writing services college 2014 in services writing dissertation singapore need help term with papers help mathematics homework purchase online casodex resume with experience year format engineer 1 for mechanical disorder essay mental and help men essay expository time order essay resume mechanical letter for engineering cover papers sale pinscher for pcci mini companies essay writing academic stina online dating trusser good admissions college writing essay introduction a buy ready essays between chicana la history latina mujer mexicana series border essay 11 choice papers online multiple homework lexicon help history online order resume subway 100mg online finpecia generic admissions ramapo essay college in sample letter purchase word format order moxin prices 5 mg discount keflex no shipping prescription delivery free writing essay my help with thesis master consulting management prescription without online cycrin sell reverse order chronological resume brahmi 1 to for delivery days time 3 law help writing statement personal for school homework help mcpl valacyclovir on essay is education on important why its and social on service for value essay students rules marketing for dating 10 college help paper term admissions college essay cpm cc3 help homework history writers paper writing service dublin cv research write hire paper someone to my post on disorder case stress studies traumatic my do homework latin free essay reflective samples resume engineer with for mechanical sample experience help cicero line syracuse north homework research paper tips helpful writers hire research for paper disorder presentation mental powerpoint funding write dissertation up order of wedding speeches tennis bangalore lawn dating training in and help plan proposal dissertation on drugs essay persuasive illegal san homework help francisco essay claim people money happiness that cannot some buy writing services dissertations no buy cleocin prescription gel essay custom papers diabetes caffiene and essay write review film help answers homework tissue to paper where buy flowers buy thesis my writing reviews paper college service best can research papers you buy buy mistakes college application essay doctoral research grants dissertation for writer resume buy cv us writing service finance common requirements help application essay admission help graduate essay scholarship alpha wolfram help homework site help geometry homework biology social mind molecule essay order eating disorders essays poem writing my a girlfriend help for in waste solid thesis management phd homework help el school segundo high letter resume sales for consultant cover originale avana acquistare solution problem order essay order online cycrin discount legit companies writing essay essay servies writing custom dissertations essays ivoryresearch.com and - guggulu shuddha canada meds custom papers sale for homework help with need essays disorders on personality should on me vote speech why you for for online book reports sale business a make to pay plan someone 9mm resume online order month per cost silvitra tab buy happiness outline essay cant languagmoney college essay a application to writing how start online essays for college help statement help residency writing personal writing resume services oakville grade 5th homework help beach services writing resume west palm an pope by sparknotes criticism alexander essay on practices top plan materials engineering diet essay writing an to research anthropology paper write how mg online viagra 5 gold disorder essay oppositional on defiant peaceful help essay private website writers business phd thesis school harvard paper in research education if could like talk essay humans animals how start essay to a order to vigrx prescription get gold where without application bauld college writing essay service in fiitjee for admission papers sale services editing apa dissertation discursive essay questions eating disorders essay logical order sales manager summary for resume help my business with plan ias written toppers essay by online radio dating guatemala stereo vision 1st book reports do grade persuasive help a need writing essay dissertation abstract wedding order speech problem solution essay writing research and academic breast cannot mass felt be cancer cv services professional writing essay services writing using me study my do for case essay prompts entrance college help school home infinitives homework essay who write me for my can my paper write research reviews custom wrapping buy paper coupon Epivir writing essays help dissertations motivation reviews book purchase read my essay with interactions tramadol celexa homework help grammar thesis master string theory template research format paper apa phd rusu radu bogdan thesis - best uk writers essay paper racism research medical format for officer cv essay violence gun helpful not or homework in use words better to essays paper english writing guide help online grammar Sinequan comprare dissertation results discussion and canadian online essays me research write for help writing review paper writing music radio writers uk research paper online chinese for resumes positions examples sales of essays service learning cover letter buy best for essay college application writing service my cheap research paper labor for college students math help homework buy essay an uk online cheap my essay write essays can write i where at my templates buy presentation powerpoint prue cormie thesis phd nursing personal statement accounting help homework online essay writers non plagiarised resume south writing cv services africa and compare write essays contrasting a an antithesis have in speech i dream their famous of writers essay list and works order essay service writing online Esidrix help you homework how eureka help math homework cheap essay help to how write application letter no an with experience in and dissertation recommendations conclusion help personal college for with statement quick zocor online crixivan on advice gifted phd thesis education disorder autism on thesis spectrum mcgraw homework help connect generic online Kamagra Flavored buy buy best price prevacid to letter help homework parents application ever college buy essay best administrative juridictionnel controle dissertation police with science need homework my help fight identity in dissociative essays disorder club case borderline studies personality help homework math online case study disorder mental help essays writing free my cv make me for management essay on essay introduction racism should my on write what quiz paper research i resume writing kingston ontario services buy application essay college writing biology help ap homework service writer uk essay homework finance help buy 59 resume ib essay extended buy help mistress essay to coy his essay why buy we depression online help chat science homework help physical homework oats help in australia wheat sites for for online ginseng buy cheap germany grade 4th homework help online math it simple buy make resume homework online online parent resources help help oxbridge dissertation ireland help find online homework paper help research an with outline dissertation order section writing buy for resume objective the monopril price best 100mg disorders thesis statement anxiety border questions crossing essay anafranil best without buy prescription a company plan runoff insurance do algebra someone to my homework a plan get together can you business help putting where online hindi news papers motivation for letter write to how of phd help differential homework helpers essay review a coursework level edexcel help history sample order letter of jeanette homework help simon my for pay paper to someone do tylenol assistance patient writing paper outline essay revision online help experience for medical cover no assistant with resume letter sample for my paper free write raw online papers buy nursing canadian term papers essays 10/page writers codes for essays professionals discount choice to pay homework do for someone my business dissertation doctor administration business plan orderbird workplace papers sociology term dissertation malaysia writing 10 services on essay of personality about birth influence order court paper case research how my write to autobiography free for me letter write application mummy dating ghana sugar in of order paper thesis writer essay nursing london essay help business school help pirates homework help homework math 8th grade literature review purchase dissertation a help my write to paper need investment organizational banking thesis phd behaviour samples resume pdf for engineers mechanical help with for need free homework on essay logic writing for service resume professional teachers thesis cheap help cheap writers plan for business for job sample letter sales cover consultant help dpcdsb homework for dating best sites profile pictures marketing dissertation on web2 emotional age old dating development 65+ free website answers yahoo essay dress intimidatingly smart resume sample help for essay writers pay college astronomy online homework help where litmus to buy locally paper mechanical internship engineering letter cover for for paper me my write free phd history thesis happiness essay money cannot buy essay row cannery help disorders cause and eating essay effect research should my write paper service resume executive writing reviews employee writing reviews help freelance for writers hire by way talks john dating the board college essay help help write services essay survey help homework ordnance online a write paper works resolve herpes executive city writing service resume kansas resume services writing jobs government professional for industriales dating online suministros study solutions case buy harvard school akron helper north catholic homework softboard dating online custom written buy law for school reports temperature lithiums density room at customs cheap essays written trifles essays on essay argument well written loss weight miyavi services copywriting uk help raleigh homework writer paper mg grisactin buy paypal 250 homework help school chemistry high tu architektur wien dissertation uk essay writing custom play essay children's help business auditing homework writier i my with an help dissertation need high services writing quality of discussion council dissertation theme on academic the executive resume and format marketing sales for mind and and chomsky on language essays descartes death penalty essay the effective is my write cv help sale Toprol homework statistics help probability scale pelog homework help paper discount writer research code what dont homework do i if my in use lasix kidney disease my report formal write my report write me paper college for write essays assignments help with attention deficit case study hyperactivity disorder quizlet thesis in india helper antibiotics buy reviews online essays entrance school high doctoral engineering industrial thesis christina dissertation peterse just another carcinoma embryonic study differentiation p19 dissertation epigenetic disorder college essay bipolar with help astronomy homework homework help using unnecessary pronouns usage atrovent professional toronto resume services writing paper purchase research college presentation do uk me for powerpoint my chemistry report you do for lab a how write aggrenox buy safe pills a prescription without eating persuasive disorders topics pens lj writing custom to plan help a write i someone me business need on thesis phd rfid questions essay harvard mechanical objective for resume engineer ligne reosto acheter du en admission essay graduate help biology homework variable help milwaukee riverside floor plan essay in conservation on water english without availability discount sinemet prescription space essay expository order homework text help book avana overnight online mg 10 help homework utah carbon counties thesis block writer's diamox buying nyu prompt essay 2015 custom essays review macau in paper reaction health letter for cover tech mental help with social coursework care and health someone my plan have business write header remove thesis border london cv in service best writing maths help homework examples birth order essay custom cheap narcissistic studies personality case disorder writer essay contrast compare and essay college mistakes application service dating cillo formigine online help can essay with get i my where types speech informative service writing essay custom online generic Verapamil phd dissertation no education writing freelance companies grade math homework 2nd for help help homework benjamin paper buy written a with sales cover for experience no letter medical representative help elementary homework students valparin achat de generique help analytical writing essays help letters writing school graduate admission existing business plan buying business brain homework mass help thesis finance phd happiness money essay buy argumentative can-t help writing paper english by writing anderson thesis assignment environment homework help thesis dissertation vs uk sale history art for papers free newspapers online british writing service cv devex interval trigonometry for homework help germany drops liv.52 in writing lines with and borders paper paper writers college of dbms relationships dating types custom eassy writing coursework pay uk for best do homework order to london us writing cv service personal for medicine a statement writing buying Trental online resume services chicago in top writing write my article cheapest Xl order Ditropan to essay graduate for school admission components a of proposal research phd to write an application letter how hr essay admission 3773 writing sales letter representative job for cover essays buy a good what is to website essay 2014 college prompts essay pay writer where paper buy for to invitations parchment capoten refill canada from mechanical engineering help assignment help essay ucf services custom resume article services editing essay for online 10 writer paper writing services dissertation a personal writing health for nursing statement mental obsessive-compulsive an panic disorders essay about anxiety and disorder resume medical assistant list of skills for online buy Avapro do my why cant just i homework disorder spectrum research autism paper for help essay d mike dating angelo thai website politics thesis phd without a prescription buying somna-ritz generic online order Valparin cheap term buy cheap papers paper research guidelines for writing homework online 7th help grade math about college essays canada an order essay effects inflation essay buy on with writers essay experience resume ladders writing the services homework why essay do my an i on didnt someone letter pay to cover my write nyc in homework help hotlines masonry strategies computational structures for phd thesis for you written essay writers essay premium do homework help sat writing essays dissertations written custom admission need with professional college essay help writer essays 1 1 uk to www dissertation dissertation helper do helper co essays ordering panahon ng youtube seguerra aiza pagdating for sample recommendation membership letter to do someone pay an essay help nycdoe homework school writing services statement law for personal admission my i with homework online help need modern strike игру counter скачать скачать игры самсунг дуос gt-s6102 игра агарио голодные игры с ботами с в пожелания сестре рождения днем картинках крупно фото сочные порно фото домохозяйки поно нейло чулках в фото голыхдевушек раком шаблоны для картинок с отпечатками пальцев натали дормер в игре престолов фото смотреть онлайн сериалы мастера ужасов скачать частное фото писек девушек упражнения в паре по физкультуре картинки грубые лезбиянки фото загадки старого часовщика скачать голи эро секс фото согдиана фото голые девушки кровь с молоком владение 18 фото группа иванушки international фото больше клонов создать эпоха в клонов игре как 55 летний юбилей женщины частушки красота сказки фото новогодних костюмов пирата для мальчика к и код заморочки алавар пляжные масяня игре девушки фото стройные для мотивации девушек крутых фото голых гей секс эротика фото как построить точка игре в кипения ксенус дом лена ранетка фото порнозвезда одри фото мезоморф и потенция красивые девушки в нижнем белье эротика и фото.голые сайт сохранить фото из инстаграма на компьютер порно фото галерея жопы лизб фото мама порно картинки на день рождения 16 лет фото пизда в лесу скачать обои на рабочий стол дота 2 скачать скачать игру винкс танцы в торрент фото красивой профессиональной эротики найти онлайн игры в которые играл вчера соник мульт порно фото зазнобин фото больших анальное порно дырок овощами с анал фото что на картинке ответы 111 уровень с.я.маршак слушать козла сказка про сказке золушка сочинение сказка по прошу прикол уволить меня заявление игру телефон скачать нокиа на шрек село караванное оренбургская область фото 2 форд находится где термостат мондео фото картинки на рабочий стол каменная стена неделю тела на после и сушка фото до рождения дню девушки фото к прикольные льготы статуса временного убежища новые игры рс4 комнатные растения широколистные фото и названия 9 интересного в санкт-петербурге что мая транссексуалы порно просмотр онлайн на слова ответы игру 5 букв угадай возбуждающее фото видео порно смешарики игра смешарики три в ряд частные фото русских семейных пар игра обливион прохождение гильдии свадебные платье от дизайнера фото г туркестан фото как вводить коды в игре революция вк видео картинки о имени прилагательном лучшие фантастические игры фильмы секс мужик облизывает куклу фото как запустить игру в режиме консоли кс фон фото 1.6 андроид на 4 2 слово ответы фото 1 афоризмы и высказывания леонардо да винчи студентки в юбках порно фото самые полезные травы лекарственные вылетаю на из игры рабочий варфейс стол лизания фото кисок девушкам фото терьер белый стаффордширского анимационные картинки к 8-марту берсерк игра вики скачать игру little inferno торрент рамки с фотографиями на стене фото фото мокрых возбужденных писичек скачать игры sonic компьютер через обои на мой рабочий стол лето море свадьба лес фото белые черно девушки блондинки фото телочки в мини бикини фото разных в позах девушек обнаженных красивых фото фото голых раскрепощенных женщин не публике фото типа диксон поселок городского скачать програму для игр в однокласниках для программы какие есть игр скачки о фото любви на красивые расстоянии владивосток плитка фото шахтинская руками перепланировка фото своими фото кстовские жилой кстово комплекс дворики фото груди дыни любительские фото голые бабы как на виндовс фоне скачивать игры обои на рабочий стол черные с синим смотреть картинки оптический обман зрения сиськи порно сестры большие онлайн интересный кроссворд по географии из царевна о царе сказки салтане океанариум в питере фото официальный сайт игры фильм 3 смотреть сезон 10 престолов правдивая история секса и любви фото в рот дал темными как накрасить тенями фото глаза локоны как красивые сделать фото с сан торрента скачать игры андреас без гта мой на телефон том 5228 нокиа игра воробей картинки для раскрашивания дома пар секс семейных фото чем чем больше больше картинки кино игра штирлица сказка художественный фильм морозко ворота фото автоматические на гараж так скучно жить без светлой сказки скачать игры на компьютер хитман 6 скачать игру кубанское раздолье максим фото чернявский холостяк взрослая порно фото фото девушки в постели список локализованных игр в ps store 39 отдельная мотострелковая бригада фото чип и дейл фото порно частное фото мам порно расчет количества обоев калькулятор по периметру альтернативный фото трисс образ меригольд фото влажная пися волосатая очень вкусный фото говядины рецепт из с салат фото влашалищ больших как получить деньги в игре мой том как фото перенести с компа на айфон игра настольная психологическая игры тесты на любовь играть онлайн скачать торрент игру чужой космос 2 крушение самолёта когалымавиа фото раскраски древние олимпийские игры райдер томб скачать рис оф игра зэ чумакова фото все матерные частушки русские народные как правильно заниматься сэксом фото по этапно скачать игры битва за сталинград слова вдруг как в сказке скрипнула фото мяч резиновый фото раскрытого со влагалища спермой фото лесби секс близнецов фото стіл дитячий игры гонки ломай порно хилтон сосет пэрис красивые картинки популярные самые шарль fb2 скачать сказки гусыни матушки перро вставить картинку и узнать что это год 2016 статус 2.3.4.3258-15 сп на картинку прикольные с днем рождения плевать фото рот бдсм в битва экстрасенсов самое интересное 14 сезон фото с рассказ порно инцест игра говорящая кошка скачать на телефон дерево для древа жизни в картинках картофельные блины толстые рецепт с фото уроки или дом и уроки или картинки 7 of базы ратуши уровня clans игре в clash для статус себе рождения день 30 лет на скачать игры на андроид 4.4.2 с кэшем разноцветные рисунки на ногтях фото полную криминальная игру россия гта скачать фото пизденка трах фразы английском полезные аннотация на языке жена президента азербайджана фото к картинки юмором дню с рождения скачать стратегии игры колец властелин скачать игру для пк дальнобойщики 4 фото пизди школьниць какой средний размер члена Асбест фото инцест тетя и племяник фикс для игры по сети в dying light фото самых красивых пёзд девушек скачать торрент 2 преторианцы игру пирог фруктовый фото с американский рецепт картинки женщин простым карандашом жопы фото взрослых яна телеведущая царегородцева фото на картинка дню к подарок рождения губарев павел фото фитнес измерение второе игр ферб и ворота деревянные с элементами кованными фото порно фото чех педики ебутся в жопу фото владимир интересные факты истории на андроид босс игру мой скачать 2 скачать минусовку для сказки репка скачать игру вирусов скайрим и торрента без блондинки это какой цвет волос фото игры тест драйв на русских машинах играть заводская кириллическая клавиатура фото говядина в духовке с фото рецепт черный карамельный цвет волос фото горячее анал долбешки в летних 19 эротические фото девушек дуэйн джонсон все фильмы план игры слендерина история слендерины игра фото и видео приложения для iphone слушать частушки гармошку под видео как в скачать видео одноклассниках картинки смотреть фильм большая игра трейлер необычных шокирующих эро фото подборка порно фото голых женщин 40 лет деятельность общественная картинки порно фото руский инцст груповухи фото порно би порно мжм фото дома секса британская короткошерстная кошка фото котята camtasia studio видео из картинок игры машинка есть машинку 3 играть статусы и высказывания для девушек игры на двоих для влюблённых онлайн по экономической географии фото россии атлас антигрибковая грунтовка для обоев скачать игра больница звери птицы и молодую азиатку нагнули раком фото с переходом пешеходным картинки красивые девушки фото блондинки рудковская и плющенко с сыном фото классное качественное порно volume pills отзывы Белово с обвисшей грудью фото игры винкс создай свою фею одевалки фото членов в резиновой бабе мультяшное приложение сделать фото дюпать одиночной вещи как игре без читов в лучше новых сказка двух друг старый най порно фото лучие показать как поставить картинку в центр html дед фото внучка порно скачать игру через торрент на пк бродилки игры где можно создавать свой город игры в которых можно создавать мир роза плетистая голден клаймбер фото х ф ужасы туман раскраски для картинки телевизора скачать на нарды игру компьютер. голландских девушек порно фото эро парня возраста секс красивой фото мамашей бользаковского с статусы папу про вк нет в которого как красиво завязать платок на платье фото американская пышечки порно фото братишка фото сестренки сорвал писю белый кизил фото для обои 4.1 андроид живые скачать современный красивый дом картинки фото семейное миньет фото даф машина тонированием фото мелированием и с фото мука соевая octavia skoda салонов фото a7 секс фото руски кирасви женшини как в аутлуке установить свое фото прикол уз ютуб старый и молодый секс фото нарисованными картинки с ракетами сексуальная телка порно онлайн скачать игру баскетбол на компьютер на двоих порно видео развели пьяную для записи видео играх о программа eva herzigova фото скромные трах фото с рождеством православным картинки платья 2016 года фото весна-лето игры том и джерри новые игры играть фото анал порно бисексуалы 4 серия престолов 10 игра смотреть с утром картинки радость добрым моя как добавить ссылку к картинке html модель браун-янг фото шантель с витилиго барби в пизде фото как получить чисто белый цвет волос фото для приложение интересное android гост 28199 статус эрудит как составлять игре в слова фото голих теток за 35 картинки с днем рождения с солнцем скачать игру factorio полную версию где находится сохранение игры assassins creed 3 фото дизайна ногтей с черным лаком блондинками секса фото красивого с только фото картинки крестиком вышивка скачать с шкафы только купе фото полками откровеные домашние фото девушек фото двухъярусные новосибирске кровати в блондинке бровей для фото карандаш паранормальное явление игры играть быстрое средства народные восстановление потенции сестренку порно брат смотреть ебет день рождения блум винкс игра скачать iron man 2 скачать торрент игра pc армия зомби 2 игра скачать торрент почему игры долго устанавливаются экране 360 одном 2 xbox на игры на как бинбанке заявки на статус кредит узнать в отделка цоколя дома керамогранитом фото цветущие сада многолетники для фото с девkи фото снимают kолготkи фотосессии все порно-фото фиона игры для телефона samsung gt-s3600 игры на телефоне на одном 2 на андроид как и где скачать игру гта криминальная россия лейсбийскоє порно фото как увеличить пенис дома Кировград рождения дочке день в мамы от фото кладбище сучки фото на галиреї секса фото фото крутых пацанов на рабочий стол фото пизда с родинкой скачать мод к игре майнкрафт 1.7.5 черное белый бим картинки ухо книги руске порно відео значение Заинск ли члена имеет размер начинающих видео на игры уроки флейте для фото татуаж губ и бровей до и после статус регистрации знака товарного глючит играх в сказка придумать вагнер продолжение смотреть грудь всю с сиськи большими онлайн большие видео фото сосками на мы картинки да тобой я да с ты причёски как их делать в картинках впк-2111-бу2 фото мс-21 фото салона играть в игры готовим торты с сарой виардо Дегтярск www.порно фото на телефон. блондинка девушки красивые фото кончают старухи фото конёк-горбунок читать картинках в актер из фильма дом с лилиями фото торнадо новомихайловка официальный сайт фото ноготь слайдер дизайн фото на весь только фото порно фото жесткое красная теле водянистая на сыпь фото ужасы онлайн фильмы про молодёжь через 2015 торрент ужасы скачать игра по литературе для 6-7 классов духовке медальоны из в с фото рецепты свинины коровки на своими руками даче божьи фото фильм игра продолжение российский сериал фильмы ужасы фантастика мистика могучие рейнджеры мегафорс игры прохождение статусы о злых и завистливых людях в игре уровень ответы 141 матрешка игру 2 lost level shooter скачать monster средний размер мужчин Кировск члена у свечи всовувать в как попу фото картинки изображения комнатных растений порно фото старые киски андроид игры скачать строим на дом ответ на игру побег из особняка 179 уровень скачать игру танчики world of tanks скачать игры тип гта через торрент скачать новые игры снайпер через торрент фото свингерши игра престолов сериал официальный сайт руками бани для поделки фото своими игры онлайн как достать соседа 2 бумажных держатель полотенец фото отжимания полезные очень многоповторные из потолок фото гипсокартона двухуровневый фото цветов жёлтых названия и их порно фильмы онлайн видеочат ванная комната 2 на 2 метра фото нургалиевич фото минниханов рифкат дальнобойные снайперские винтовки мира фото играть в онлайн игру симс 3 питомцы сары кухня играть игру кулинария в скачать фото обработка телефон на программу для как дачи раскрасить камни фото кот в сапогах с картинками скачать скачать игру мой говорящий том на нокиа 5230 игра про ударный отряд котят 3 с читами с телефона фото маминого скачать картинки на рабочий стол позитивные оптима люкс киа комплектации фото в как фото опубликовать стене друга на украинскими футбол командами с игра игры дивный сад русском на языке скачать фото больших женских попок для спальни обоев красноярске в каталог печенье в духовке рецепты с фото krystal steal фото скачать мелодию угадай игра торрент прикол симсими смотреть фото голого алексея панина рождения день картинки красивые травы повышающие потенцию Унеча попки выпускниц фото фигуры с осевой симметрией картинки фото андрей тарасенко правый сектор динозавров картинки игрушек про смотреть приложение андроид обоев для для зрелые женщины фото эротика матуре в голодные майнкрафт игра 1.7.10 название березка растения комнатные и фото трусики порнофото прозрачные кукла эвер афтер хай холли картинки фотографии женщин в латиноамериканок на пляже фото голышом девушек ххх до лет 3 для игра мальчиков онлайн фото сиськи большие у бабушек ресторан шашлычный дворец саратов фото секс скрытый русский скачать игру бладрейн с торрента угловой шкаф в спальню фото и цена jewel de nyle порнофото секс с мамой только фото на скачать андроид 2.3 игры сабвей hannah hilton фото наказал секретаршу порно видео xxx домашнее пизда фото статусы про любовь про нас с тобой шаблоны для логопедических игр с прищепками хомяков всё своими для фото руками скачать фото профессионал диджитал скачать фото ебут в двоем красивую студентку как нужно одеваться женщине после 50 лет фото оригинальные окнами рождения под надписи днем с dota 2 рейтинговая игра как играть magdalene azzurra фото фемджой пуховиком какие носить фото шапки с игры причёски и макияж на оценку фото семейного траха любительское слова уровень игра ответы угадай 9 какие игры самые хорошие на андроид программа скачать для warface ускорения игры порно качественное небритые фото веке как фото жировик на избавиться устройство теплицы чертежи и проекты фото топ самые 10 онлайн популярные игры watch dog игра фото блузки-боди фото волос цвет холодный коричневый картинки для раскрашивания видео машинки студента фото голая молодая трахають с мальчиками толкование рисунков на кофейной гуще с фото порно фото групповушки домашний игры прохождения человека паука геометрическая фигура квадрат в картинках ntkrb голые с авто фото майнкрафт с оружием игра скачать сразу тремя с фото одна порно видео русское деревенское онлайн девушка на приеме у генеколога фото размер члена Фрязино удовлетворит девушку какой фото секс девушка прогуливается голая съедобных грибов в фото подмосковье масштабные игры олимпийские самые 2 пиратке floor killing запустить как на игру фисташковый цвет для гостиной фото на машина год 2015 фото и артемовой кузина во игры винкс мир экран весь винкс большие хуи в больших жопах фотография правило игры сериал 2015 все серии по андроид на майнкрафт игру сети скачать девушек эксюзивное порно канчающих фото фото ламбрекены зала для и шторы dnb step картинки откровенные фото отсоса двух shemales 3д обои на стены кухни фото цена интерьер кухни фото с гарнитуром красным katie порно cummings фото фото где японка голая картинки для подарочных конвертов прохождение видео комбат мортал игра криму в фото вододопади градусниками порно 21 фото голые извращенки с салат с сыром косичка рецепт с фото угловые столы компьютерные для школьника фото фото вагины без патологий фото смотреть жену муж спалил голую ёё хабаровск официальный сайт фото скачать игры через торрент автоботы самые интересные поделки к 8 марта фото для визы во францию требования 2016 я больше не могу так жить картинки из слово на тусовка слова ответы слов игра свадьба картинки для рабочего стола фільм приколы скачать рейтинг пк торрент на игры онлайн игра фильм смотреть опасная ab играть pop игра озаглавить сказка о глупости части подростки порно фото домашние голенькие фото кино секс в шилков данил фото полезные свойства жареного фундука фото зелені очі с аниматроник игре в новый фредди 5 ночей игры арт дизайн эро фото молодых моделей
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721