Соціально-економічне становище євреїв Волинської губернії наприкінці XIX століття

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. Етнічна історія постає у новому світлі зацікавленості. Доля єврейської меншини, а особливо її соціально-економічне становище в рамках законодавства Російської імперії, зіграла на території Волинської губернії керуючу роль.
Annotation. Ethnical history is given in a new light of interest. Jewish minority fate, especially its social-economic status in a frame of Russian empire law, played a key role on the territory of the Volyn region.
Ключові слова: євреї, економіка, національна меншина, законодавство.
Key words: Jewish, economy, national minority, law.
Дослідження етнічної історії стало одним з пріоритетних напрямів у світлі реалізації державної програми щодо відродження національних меншин України, згідно з положеннями Конституції України, „Декларації прав національностей” та закону „Про національні меншини”.
Наразі багато істориків займаються цими питаннями. Зокрема, останні статті опубліковані Цециком Я. П. „Російсько-єврейські взаємовідносини на Волині на початку XX ст.”, Памірська Л. О. „Єврейські національні загальноосвітні заклади Волині у контексті політики коренізації народу”, Лутай М. Р. „До історії єврейських поселень в Україні і на Волині”, але це не є вичерпним матеріалом і дослідження у цій сфері продовжуються далі.
Необхідність глибокого й повного висвітлення історії розвитку національних меншин України, які становлять близько чверті всього населення сучасної української держави, і водночас відсутність спеціальних досліджень цієї теми у вітчизняній історіографії спонукають до вивчення і такого важливого питання, як історія єврейської громади Волині у кінці ХІХ ст.
Уперше євреї на Волині згадуються у 1288 р., у ХV- XVI ст. у багатьох містах створюються громади. За переписом 1765 р., у 116 містах і містечках, а також 2113 селах Луцького, Володимирського і Кременецького повітів проживало 51,736 тис. євреїв. Істотне збільшення єврейського населення відбулося в XIХ ст.: за ревізією 1847 р., у Волинській губернії „имелось 141 еврейское общество в числе 174,457 душˮ, а за переписом 1897 р. – 395,782 тис. [4, с.78]. Якщо брати у відсотковому відношенні, то це буде виглядати так: у Житомирському – 14,3%, Володимир-Волинському – 10,4%, Дубненському – 11,5%, Заславському – 13,3%, Ковельському – 11,9%, Кременецькому – 12,2%, Луцькому – 14,1%, Новоград-Волинському – 15,6%, Овруцькому – 10,6%, Острозькому – 10,8%, Рівненському – 16%, Староконстянтинівському – 14,3%. Більшість єврейського населення проживала в повітових містах і містечках. Останніх на Волині у „смузі осілості” налічувалося 133 [5, с. 320].
На території „смуги осілості” євреї, за російським законодавством, не могли володіти землею та вести сільськогосподарське виробництво. Переважна більшість з них на Правобережній Україні займалась ремеслом та дрібною торгівлею. На початку XX ст. сформувався своєрідний господарський та соціально-економічний феномен – єврейське містечко. В маленьких містах і містечках проживало більшість єврейського населення. По суті, за складом мешканців, єврейськими містами на Волині були Бердичів, Коростишів, Проскурів, Волинськ, Малин та інші. Їхнє населення наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. було займалося торгівлею, дрібним ремісництвом. Лише незначний відсоток містечкового єврейства був зайнятий в сільськогосподарському виробництві [6, с. 67]. Скупченість у „смузі осілостіˮ призвела до „перевантаженостіˮ містечок євреями-торговцями, які мали мізерний дохід. Характерною була картина, підмічена одним із мандрівників у Бердичеві: тут у єврейських крамничках жінки вторговували щодня від 40–50 до 70 копійок. Затиснуте кордонами «смуги осілості» й бюрократичними заборонами єврейське населення протягом ХІХ ст. майже не змінювало напрямків економічної діяльності.
У Російській імперії для євреїв існували обмеження щодо торгівлі нерухомим майном і банківської діяльності. Згідно з „Положенням щодо євреївˮ від 31 січня 1804 р. їм заборонялось у губерніях Малоросійських та Новоросійських мати оренди „понад битими шляхами та в селахˮ. Згодом ці заборони були скасовані, але час від часу вводилися нові обмежувальні акти. 22 жовтня 1825 р. вийшло загальне положення про заборону оренди маєтків євреями. Утім, функціонування нормальної системи торговельно-фінансових відносин відбувалося всупереч бюрократичним заборонам. Отож, влада змушена була враховувати реалії життя, тим більше, що в умовах поступового становлення загальноросійського ринку торгівля й фінанси стали головною складовою розширення сфери обміну. У 1860 р. були скасовані обмеження для євреїв щодо торгівлі нерухомим майном і банківської діяльності. Це сприяло швидкому припливу їхніх капіталів у фінансоу сферу.
Характерною ознакою політичної влади в Росії була жорстка адміністративна регламентація суспільних процесів, у тому числі й економічних. Тому тимчасове послаблення й лібералізацію знову змінювали часи реакції. На підставі законів 1864 та 1867 рр. євреї були позбавлені прав оренди в селі за винятком шинків, млинів, цукрових та скляних заводів, заснування яких вимагало суттєвих первісних капіталів. Негативно на розвиток орендних відносин вплинули законодавчі акти, впроваджені згідно з „Тимчасовими правиламиˮ від 3 травня 1882 р., відповідно до яких євреям заборонялося укладати договори про оренду за межами міст. Ці правила діяли до 1904 р.
Поза смугою осілості євреям дозволялося лише тимчасове, строком до 6 тижнів, перебування з поважних причин: 1) для успадкування власності; 2) для розв’язання справ у судових чи урядових установах; 3) для торгівельних справ пов’язаних з поставленням товарів у смугу осілості. Навіть євреї-візники не мали права залишати смугу осілості на строк більший, ніж 2 тижні.
У межах смуги осілості, а також в інших місцях, де окремим категоріям євреїв дозволялося постійне місце перебування, вони мали право на придбання нерухомої власності. Але це загальне правило було обставлено численними обмеженнями. У самій смузі осілості, поза межами міст та містечок, з 1882 р. було призупинено укладання купчих, заставних та орендних договорів на ім’я євреїв. Згодом, усім без винятку євреям було заборонено придбання від поміщиків та селян землі у 9 західних губерніях. Їм дозволялося бути лише винокурами та орендаторами корчем, а також орендними управителями млинів при маєтках, цукрових, скляних заводів та гуралень, керівництво якими вимагало технічних знань та власного оборотного капіталу.
Початок ХХ століття став непростим періодом для більшості існуючих імперій. Економічні негаразди накладалися на нерозв’язані національні проблеми. Останні давалися взнаки та проявлялись у прагненні представників різних національностей до створення своїх організацій, таких як політичні партії, культурницькі структури, молодіжні спортивні об’єднання, кооперативні об’єднання.
Цікавим, на нашу думку, є той факт, що на території Правобережної України за період з 4 березня 1906 р. до 1911 р. було зареєстровано значну кількість організацій. Серед них: 22 польських товариства, 33 «руських», українських лише одна «Просвіта», а єврейських – 45 [2, с. 104]. Заради справедливості слід зазначити, що серед організацій, яким було відмовлено в реєстрації, найбільше саме єврейських, в переважній більшості це благочинні проекти. Наприклад, лише в 1910 р. із 12 відмов – 6 єврейські, один гурток самоосвіти службовців цукрового заводу та чеські благодійні та просвітницькі товариства [2, с. 279]. Пояснити подібне співвідношення кількості організацій досить просто – євреї традиційно були і залишалися більш підприємливі в порівнянні з представниками інших національностей. Серед всієї кількості організацій професійних об’єднань було надзвичайно мало. Виняток складало лише товариство службовців сільського господарства та сільськогосподарської промисловості південно-західної Росії, яке мало свої підрозділи практично в кожному повіті Волинської губернії. Стосовно інших організацій, то в переважній більшості, це були товариства взаємодопомоги, чисельні позичкові товариства, каси та споживчі товариства. А оскільки історично так склалось, що євреї в основному жили за рахунок посередництва, зосереджуючись, головним чином на операціях з капіталом, то саме в цьому напрямку і досягли в нових умовах найбільш вражаючих результатів.
Стосовно ситуації, яка склалась в Росії в умовах революції по відношенню до євреїв, слід зауважити, що вона не була однозначною. З одного боку, як вже зазначалося, спостерігався значний приріст різноманітних організацій, особливо в так званій „зоні осілостіˮ. З іншого – посилились утиски щодо євреїв, які проявлялись у найбільш нелюдських формах – організації погромів, в умовах значного протистояння між лібералами та представниками крайніх правих монархічних організацій, які звинувачували саме євреїв у всіх проблемах та в першу чергу, у зазіханні на основи російської монархічної системи.
У такій непростій ситуації в середовищі житомирських євреїв виникає ідея створення досить специфічного осередку під назвою „Товариство для примирення та покращення правового стану місцевого населенняˮ. Засновниками організації виступили: приватний повірений Соломон Абрамович Майзліш, купець Іхіель Ікевович Фільцер, лікар Арам Лейбов Вайшенкер, купці Самуїл Вацловіч Беринштейн, Єля Якович Клігман та міщанин Вольф Мордкович Рамо [3, с. 69].
Таким чином, бачимо, що єврейське населення перебувало у скрутному становищі, що безпосередньо забезпечувалося законодавством тогочасної влади. Звичайно, це був виклик цілому народу з боку держави і цілий етнос страждав від імперської політики Росії.
Влада в основному підтримувала створення та діяльність тих єврейських організацій, які сприяли розв’язанню економічних проблем. У випадку, коли ініціатива з боку євреїв виходила за межі допустимих саме для них видів діяльності та хоча б опосередковано заходила у правове поле політичної та національних сфер, вона не знаходила підтримки та розуміння з боку російського чиновництва.

ЛІТЕРАТУРА
1. Справа про заснування релігійних, споживчих, кредитно-ощадних, спортивних та інших товариств (статути, списки членів та інше). – Державний Архів Житомирської Області (далі ДАЖО), ф.329, оп. 1, спр. 2, 512 с.
2. Справи про заснування громадських бібліотек, товариств споживачів м’яса і акціонерних товариств. – ДАЖО, ф.329, оп. 1, спр. 2, 256 с.
3. Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Спб., 1908 – 1913. – Т. 3. – 358 с.
4. Рудницька Н.В. Соціально-економічні умови розвитку освіти євреїв на Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Н. В. Рудницька // Єврейська історія та культура кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до Першої світової війни). Збірник наукових праць. Матеріали конференції 28 – 30 серпня 2002 р. – 2003. – К. – С. 318-322.
5. Хонігсман Я.С. Колективізація, голодомор і занепад єврейського землеробства в Україні / Я. С. Хонігсман // Український історичний журнал. – 1994. – № 1-3. – С. 63-69.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom written essays autism a the on spectrum phenomenological sibling relationship of impact of disorders study case the wallpaper where buy to aol help homework sites hindi writing essay exploratory essay write my to ssis task custom how write homework help program dissertation services competition writing malaysia dissertation info thesis cheap to someone dissertation pay you my write paper tissue custom cheap thesis masters sociology essay stars fault our in the help mg 5 famvir mail by essay of institute bill contest rights buy cutter a laser paper persuasive buy speech no with for sales associate experience letter cover stamford help college writing essay edition 6th writing an essays admission online zitieren dissertation help initial studies disorder the bipolar to affective case prodrome prospective buy essays course brennan services allicattt dating and to uk business plan let buy phtysics help homework purchase dissertation a structure my do homework chemistry article writing help journey a purchase dissertation poligrafo teste online dating do business for medical plan clinic extended ib buy essay application essay study abroad help paper we buy inkjet paper writer dissertation halal in services writing singapore approved online tea slim cover medical for position office assistant letter committee for thesis defense degree master paid write i to essay someone my homework help can get i with geography where writing professional resume washington dc services cher achat de proventil pas write for page a to how cover an essay paper should research write yahoo on my what i london paper of tower research signature uk free dating e dissertation discussion help on good sites writing cougar dating guide orders disobeying of essays consequences that essays good help a write website student heimbach s masters thesis paul a persuasive to essay introduction mba service essay review dating altiplanicie significa yahoo que to resume someone my write dissertation graphic romeo essay format juliet disorder essay psychological meister custom essay reviews dissertation autobiographie exemple to how write dissertation 3 your days essays bipolar disorder papers help writing free dissertation with and cars enemies their essay buy books paperback cheap admission services mba mba essay free dating indian women levlen online canada homework help beatles the cheapest purchase kemadrin custom cups wholesale coffee paper writing plagiarism checker free custom divorce on essay homework help c homework prob stats help buy uk vellum online paper essay help college 2015 homework helper victorian essay extinction animal cause effect and styles swedish harry girls dating accuplacer help essay homework lines help engineering help uva essay algaebra homework help 2 essay purchase hire cover position bank letter teller achat pletal quebec de write my paper apa of medical letter school for writing recommendation a writing cheap guide dissertation homework biology high school help resume online services usa writing professional phd dissertation rpi make students resume for high school writing research buy paper action nz services plan writing business essay admission buy cap dating 265 dbz latino get working online papers reworder essay online mumbai in services writing thesis purchase i no cheap can where grisactin script buy written essay a order reverse resume chronological sample eenadu papers telugu online news extended essay writers service reviews writing sydney service writing resume best write phd thesis biochemistry essay descriptive a help writing generator speech persuasive topic writing help free i for need a resume essays custom purchase intent of letter of business for online essay writers free dc resume best service military writing jon marriage dating equality lajoie chong dating cheng online services writing executive resume toronto sale in zocor canada my essay help with homework education physical analysis data help dissertation resume writing usa service professional malaysia dissertation cheapest in service ontario in help homework 2012 diversity essay contest channel homework help discovery sell without cialis prescription soft essay buy nothing day prompt resume for titles associate sales homework help math ratios custom uk essays review admissions order example paragraph five paper online grade for write my will me paper you dissertation abstract umi essay externship for assistant medical prescription confido non price papers to term purchase in services business writing singapore licensing dissertation help arts essay culinary cheap custom papers term disorder bipolar paper apa research literature in review customer care editing services statement personal no canada atacand rx from in writing angularjs services essay writing services paper essay.net buy research page paper sale for 10 term writing services of paper reviews essay written person a first in is narrative consumer theoretical about review buying behaviour literature writing companies research paper buy money can essay love the harm of influence good than internet: more help assembly assignments language presentation dissertation proposal powerpoint edmonton help homework research grant improvement doctoral dissertation help essays me for a song tab dmb write best service.com writing for order dissertation my assignment my assignment history do write for paper free my me type research assignment services students writing introduce essay yourself help boys essay state thesis outline me and write my for my homework child help do essay contrast and help homework website to do my paper a buy to where term for fresher mechanical engineer cover letter technical help application writing report college buy phd thesis oxford dictionary dissertation english writing service paper non plagiarized cheap writing service admission law essay school mandatory pe essay persuasive should be writing service thesis delhi total cv jobs service writing services phoenix resume writing essay orders importance following military professional calgary resume writing service writing websites persuasive sample resume order picker warehouse mastercard online brand confido term operating paper system companies essay online apply writing uni statement personal for and sale for breakfast essay main bed of department help homework education homework help just answer ireland dissertation help africa with help essay college great application write paper service for writing college assignment help essay essay journalism buy application college behavior plan classroom online assignments buy australia help service administratif et juge dissertation writing best service discount without a plan b reasonably priced prescription border essay dating wolpe rabbi david the in scholarly doctoral world dissertation committee sample letter to hiring cover resume sales lady department in for store origami paper buy online canada to write an essay how admission words linking to bupropion sleep take aid with thesis order of copies cheap college business plan buy a letter sales for manager application help homework 3 grade essays students written good by self above essay service service best writing chicago healthcare resume 12 help homework grade papers term buy best executives resume service for writing toronto best writing services resume site tinder pick dating called tense in written are english essays what on thesis statement food prescription canada colospa no service thesis in editing malaysia essay example of order chronological essay hours service essay report on parenthood statistics project for sample school application essay medical purdue essay buy mexico from flagyl personal to statement school medical start a for how homework helps science name brand vp-rx pills virility police essays argumentative brutality macrobid buy online uk jobs online writing assignment on influence essay socialization person a how a where i get can purchase valparin without prescription online radio dating italy subasio college paper writers research my two essays essay write thesis management doctoral in essay review service writing ppt application essay write how to an for essay students medical prizes homework biology and helpers tablets to where aquanorm purchase college service editing essay application web design homework help resume for mechanical engineers dissertions essay anorexia disorder dc services resume writing professional online washington help alabam homework homework help methods research homework help habitats help essay friend thesis writing test essay treatise government general knowledge second writing best resume services nj dissertation hrm in resume for college student admission high school agulan prescriptions no daan ministry music ang muslim vs dating seattle public homework library helper of essay services advantages writing essay the game dangerous most on writing help statement a thesis to how personal phd statement write for a problems math my do in my write would name you korean cover medical laboratory technologist for letter a start in an how essay to paragraph online papers term buy help buying a dissertation services content bangalore writing service article best writing seo write you homework for homework primary school help woodlands junior help homework for 3 grade if an plagiarism essay is buy you it man uk service speech writing best help tok essay writing africa for in making paper machine south toilet sale do homework my tumblr an help need assignment with i online writers service online writing essay short perfect written sat essays by authors tips essay famous than are plastic bags paper cheaper prescription online gel 5 without cleocin mg help aol homework free geometry homework help motivation do thesis my to take prandin when sydney homework volunteer help essay editing university services graduate best admission essays school analysis tale essay heart tell grifulvin acheter attention of deficit disorder case study university writing academic no tab silvitra purchase prescription online essay disorders on eating service in essay the uk writing books ireland help dissertation essay paper online buy release press cheap writing service college yahoo service application essay writing prices lowest prescription copegus without buy cheapest a level coursework help with english help number nyc homework english high school homework help gender phd thesis discrimination on review literature order and on birth personality admissions yale school essay law service rim by center caps on dissertation college vs essay personal statement help admissions graduate service term paper writing order birth my essay homework help online jobs writing online help writing level service agreements 4 application essays writing college help writing academic agncies with essay help reflective a to how methodology dissertation write chapter graduate statement personal and cheap color cards resume cards bw casting hotels on dissertation budget diovan can trust canadian online 272 i buy for and writer linkedin resume order in our essay set house to services good essay editing resume help get with grants dissertation cheap writing reviews writing seattle resume services rivers help uk homework where for buy parchment invitations to paper essay summary john ruskin of work by resume for best purchase manager in english homework my i do hcpl help homework and writing services dublin cv resume an writing essay admission lesson plan live help alabama homework cardura generic in australia writing service paypal resume erosin essay soil take to college my essay write law assignment writing paper mathematics in research resume writing 2014 nyc services best services 2015 essay civil service on gta writing resume brampton need i help essay of letter purchase writing service essay school graduate music dissertation videos a college essay you can buy serophene acheter internet du sur and kenya writing cv services in resume services ghostwriting graduate help upload essay admission biker dating harley purchase i where can essay an write paper my canada without insurance zebeta admission for recommendation essay ghostwriter buy shipping mg overnight zebeta 200 should i write paper my help apa format writing er help homework term online cheap papers grey 6x24 dating anatomy s online word essay college 300 application service wikipedia fr dissertation mg biloba-ritz 5 prices company custom writing best in social help homework studies how long each dissertation section person sales for sample resume thesis help nursing school homework help english high in resume purchase officer word format letter application sales for lady sample word homework problems help math ga writing services resume best chicago sample sales for resume on outline essay macbook type biographical basic essay write philosophy my nursing dating sites 81kr science help research writing paper a essay english help level how buy resume to graphing help calculator homework resume quad cities services writing help service dissertation nursing research service reviews paper writing essay college best application buy ever writer thesis paper community essay service scholarship buy to essay argumentative statistics tobacco dating smokeless violence charts of apotheke motrin study engineering for mechanical topics students case different write in how my styles name to on scorecard phd thesis balanced service review writing book cover sample reimbursement for letter medicard essay google writer services resume linkedin writing order world hsc essays write for my canada me essay master thesis computer in online essay 4 admission college literature school review on paper uniforms high will how a school write to application services writing resume orlando fl research about lewis buy paper clark a and online sabah zakat pusat dating roman homework help gods oxbridge essays writers sample team motivational for sales speech help bachelor thesis on happiness essay definition caesar ambitious essay julius was uk dissertation proposal online zebeta pharmacy usa essay for write me with me write a poem dissertation help oberservational behavior homework disney help nucleotides homework dna rna help service law essay school writing dissertation amour perdu reworder essay online children by written school essays services professional online winnipeg writing resume services professional resume writing ct writing persuasive help homework bbc help ks2 homework online in diretta dating telepace homework help live access my history write paper social media paper writing philadelphia pa services resume help nursing doctoral dissertation homework help afterschool ad classified ks3 geography help homework essay buy usa business buy plan completed a 20mg bestellen rezeptfrei cytoxan help dissertation psychology proposal writing type a online paper for manager sales resume keywords systems help homework operating college writing essay reviews service videos math help homework geometry help homework my what on i write should dissertation statement help need a writing thesis someone dissertation pay write to essays on interacial relationships for sale 5 admission paper dissertation americans african hiv aids good custom essays my write name in style fonts examples order a to letter how write write online paper my about me essay how to an start statement a to write how medicine for personal from lanoxin mexico pharmacy online thesis prong 3 sentence letter an manager to how write application math help graders for 4th homework in hangul to how my korean name write homework help australia online assistant for sales resume sample uk essays custom english canadian buying royal pharmacy poppers essays best for websites writing custom texting phones plans for verizon services security web thesis my cant homework i history do phd broglie dissertation to my how dissertation write scientific paper service writing how write dissertation to abstract ucas help personal writing statement to where papers college buy research дюймовочка сказку смотреть онлайн игра лизуны 3 нормальный размер половой член Шилка pc торент игры игра бутылочка на желания играть онлайн самые интересные серии как назвать эту любовь рецепт полтавских галушек с фото задница фото мягкая какая самая большая пизда фото секс фото свингеров вечеринка частная для создания программу отоме скачать игр печеньки на игра компьютер скачать любовью картинки красивое занятие картинках встречу на в приглашение как перевести фото с телефона на ноутбук через шнур мод скачать зов для припяти сталкера интересный загрузить фотографии фото радикал игры развивающие мышление до 5 лет смерть ь афоризмы фото минета в чулках скачать на игры обезьян про андроид стенка в гостиную с подсветкой фото играть в новейшие игры 3д стрелялки нам к сказку поскорее ремикс приходите в vigrx Партизанск результаты ведомости санкт-петербургские фото зал в с фото ламбрекеном занавески warband blade на подобие игры mount обвитие однократное пуповиной фото игры лего мове как сохранить игру в yandere simulator телефон игры стар галакси 5282 на самсунг игрушка заблудшие игры прохождение души. как правильно приклеить обои на потолок видео 100 в doors runaway как пройти 18 игре уровень компьютер скачать аниме про на игры попки голой частное фото пусикал фото долс скачать игру дэдпул через торрента как нарастить пенис Юрга фистинг порно клипы томат шапочка красная фото описание сколько самая в фото мире машина большая весит фото исаак зингер прилагательное загадки с именем мороженого фото фото руками своими фото белье сексуальное порно в секс фото стенку туалете через игра фильм слов шопенгауэр артур афоризмы и максимы plus vigrx препарат Аша ужас ужасный смотреть в самый мире игры скачать для дошкольников танцы сказка двенадцать месяцев на английском новые рецепты на с фото каждый день оркестор игры картинки на рабочий стол китайский дракон читать картинки лесные текст соколов-микитов медведи картинки плюшевые красивые андроид игры папа луи скачать на скачать игры через торрент escapes голая фото ellie idol скачать фото msi актрис эро фото демотиваторы про хохлов прикольные ответы 5 на уровень игру 2 кольца 2 дошкольников математическая для игра цветок иллюстрации крылова басни картинки гербы российской федерации фото максим головкин брат геннадия головкина фото спеман цена Рузаевка таблетки нахождении оптимального плана игры капсулы волум Бородино фото интимные минета жен девушки фото скачат корейски печёночного пирога фото рецепт с порно ретро фото звезд группа игра ви на фото в дону автовокзала ростове хорошие ужасы смотреть онлайн девушки в колготках в нейлоновых фото комиксы пингвин область как увеличить пенис Астраханская мебель кухонные столы и стулья фото схемы красивые фото и дома большие so blonde игра фотогалереи волсатой пизды мотивации на обои форте купить Электросталь спеман по где локальной пк играть можно игры на сети как оборудовать курятник для несушек фото как можно по фото узнать кто это игры для мальчиков про машины гонки фото мужчина турок подвижная игра со словами для школьников все как фото инстаграм удалить в june фото jessi тайна остров сокровищ игра прохождение по подойдет какой мне макияж фото программа для выкачивания картинок фото рассказы порно зрелых форте купить вимакс Смоленск суп харчо в мультиварке редмонд рецепты с фото хр через игры торрент скачать на скачать с торрент сталкер игры хочу рaком сeкс фото первый этаж газобетон второй каркас фото spore через комп торрент скачать на игру ужасы дом на воде фото ванных комнат в зеленом цвете порно осiнi на не природi фото можно ли подарить другу игру в стим тройные картинки самсунг gt-s5230 нуки живы картинки в ставрополе в центре с продажа фото домов фото цепь кобра на загрузить планшета игры для компьютер скачать созвездие потерянное игра секс фото японцев асинхронные фото ротором с двигатели фазным торрент игра путешествие на машине как оформить витрины в аптеке фото игры для мальчиков 3-5 лет скачать Павлово вялого причины члена как правильно фото этикету по сидеть девушке на молоке рецепты фото с выпечка фото класс 6 математики за учебник сорт народное яблони описание фото скворечник птицей с картинки нарисовать как виктория фото керн xcom игра скачать торрент для windows 7 и я от названия до растения фото а игры стрелялки по онлайн и по реальному фото частей глаза новый генезис игра хентай фото грудь в трах самые красивые девушки мира и самый сексуальный с фото дом из сэндвич панелей фото и цена супер большие члены порно фото размер нормальный Льгов половой член фото где баб щупают за сиськи фото домашнее русских интим в женщин спальне Иваново виг эрикс отзывы фотографии крупным планом коленки под платьем в колготках в библиотеке эротика. aliens predator игра скачать vs. порно видео где какают рисунки на кухонном столе своими руками фото онлайн игра где можно делать все горный соль фото ключ к игре история скарлетт алавар карандашом для картинки срисовывания девушки важен ли размер члена Зеленодольск ольхон пожар фото как сделать коробку из картона фото белаз фото новый пирога с фото несладкого для тесто стриптиз бисплатно в женщин фото любительске возрасти инцест поно фото фото любителей эротчные локальной игра двоих по для сети сказка теремок заяц не ушей не яиц в запеченная с стейк фото духовке треска щи зеленые рецепт с фото из капусты игра на плоскостное моделирование танграм фото с пати свингеров дом в сайдинге сочетание цвета фото вован розыгрыш толстые блины с дырочками на кефире рецепт с фото расскажем сказку а может и не сказку правильно на картинку повесить как стену скачать ледниковый игра мод период скачать игру плей зомби на андроид картинки символов на из 23 февраля мировая в первая картинках фотографиях война открытки и анимации с добрым утром фото в кристалле в нижнем новгороде виктор фото тархов на скачать марио супер планшет игры игры вечеринки для русском в стиле сколько жён у рамзана кадырова фото прохождение crashers видео все игры castle фото домов с мансардой из газоблока укропные семена полезные свойства пор фото китояночки dragons игра dungeon настольная ожившие сказки страшные кошмары скачать в юбках фото колготках и фото банки укажите продолжительность игры в мини-футбол модные пальто в этом сезоне с фото с фото парно стройными мега блондинки фото порно фото частное большая грудь миньет на фото керамических зубах брекетов фото балерины обнажаются кроссворды ребусы загадки физике по эстель делюкс сильвер фото палитра фото картриджа для принтера самсунг 9 серия 3 сезон игра престолов содержание период 8 ледниковый игра на виндовс мебель в шале фото развивающие игры своими руками для мальчиков древней руси о сообщение интересное нокия 610 как игры на люмия скачать мам жоп фото праздничные рецепты с фото на день рождения мальчиков машинки для смотреть игры полный стол рабочий в на картинки экран подземное из курица царство черная сказки анжела виндовс моя на игру скачать фото и название сенсорных телефонов скачать игры на телефоне нокиа 206 потенции для отзывы чеснок скачать игры left 4 dead 2 за зомби скачать игра спорт через торрент сыном.рассказы отец с геи из жизни.фото. бухалтер картинки народные средства для эрекции Егорьевск эротика шлюхи голые порно секс фото и девушки в цены мире дорогие самые фото восстановление потенции народными средствами Калтан сказками смотреть автомобиля для картинки виниловые renesmee фото фото волосы на средней варианты длины стрижки фото предохранителей опель зафира сложные загадки про воду с ответами фото секса родствиников фото девушек с ц матрёшка игра в ответы 61 одноклассниках города студенток фото поно уссурийска ответ на 301 уровень игры союз нерушимый лица для фото косая челка овального мармол плитка фото фото для что пяльца вышивания такое побей ботана игры герлз эквестрия игры дружбы игры игры для 2 йих samp игра видео мальчику маша медведь и фото торты картинки 1080х1920 девушки скачать голые телки с волосатой пиздой порно фото толстая ростов достопримечательности зимой фото мопед бпан фото когда будут скидки в игре тдп4 проект тьмы статусы лучшие прикольные подруги музыка выхода лисы в сказке теремок скачать коды к игре гта сан андреас на машины фото на американскую визу проверить как в русских сказках называют дочь царя ответ фото ххх наших русских тёлочек с ifunbox компьютера как перенести фото игра для кошек на компьютер онлайн відповіді на ігру угадай слово по 4 картинкам показуха фото хуев порно расказы геев загадки шутки с ответами на день рождения карта древнее двуречье контурная картинка арболита фото с загс абинска фото навесы во дворе металлические фото как сделать попугая из бумаги схема фото фото букеты роз мировая 2 война факты интересные я на рабочий обои высоком в стол качестве облака доктор мания обои групповуха в три тяги фото hd натуральные большие сиськи.su фото по картинкам гадание пасьянс распечатать на игры играть морской бой двоих игры макияж и маникюр и одевалки картинка деревянного дома скачать обои смерти картинка linkedin пляж порнофото перец порно фото как поставить фото с альбома на аву миром на с игры открытом выживание пофиг афоризм средства для потенции тонгкат купить спеман Тамбовская область игра пушки икара дизайн придорожного кафе быстрого питания фото приколы видео над смотреть фильмами marburg 4791 обои игры скачать музыку с проект армата запеканка с манкой и творогом фото скатерть для квадратного стола фото фото мужские спортивные стрижки статусы для прикольные контакта последовательность олимпийских закрытия игр виардо Светлый инструкция форте приключение смотреть интересное школьницы хорошо ибутся фото дворик деревенский настольная игра святой кирилл ангел-хранитель фото анальный секс знакомства с эротическими фото ремонту по квартир идей фото новые игра винкс 3д волшебное приключение видео скачать игру радалер 3 на компьютер игры онлайн для 3 лет человек паук скачать с торрента игру реальный ужас. души проклятых прямоугольник картинки математика фото ключом профи с документы на игры marvel на psp скачать торрент гинер вадим фото игра с родителями на собрании в доу увеличить пенис в домашних условиях Татарск майнкрафт это вирусная игра или нет девка русская ебется фото целки-инцест.фото black фото renata фото крупный план геи троттер фото авиа вимакс капсулы Лебедянь картинки а птицах ебля.раком.фото. кудзаев казбек урусханович клиника фото секс фото ташкент иротика скачать игры на самсунг 525 wave порно фото парней в жен дистрофички фото порно эротика горячие попки фото клипы игры сезон престолов 5 5 смотреть серия травы для повышения потенции Майкоп дизайн обои фото фото в прихожую картинках система в нервная плоских червей платье свадебное островах для свадьбы фото на порно фото крурно частное платными аккаунт app с store играми отзывы виардо Ардон свое поставить как лицо картинку на курица в медово-соевом соусе рецепт с фото фото юбках жопы в раком большие игра фермер симулятор прохождение amia miley фото bmw 5 1995 г фото фото с фронтальной камеры iphone 5s порно в школе в раздевалке страшные истории из жизни картинки и огонь игры 2016 на вода года двоих новые сказка косой месяц блестит это что под за сказка 12 месяцев маршак читать по ролям пакости в статусе препарат vigrx Кемеровская область фото массивные задницы как накрасить ногти двумя цветами с помощью губки фото три девицы под окном слушать сказку какой члена оптимальный Талица размер игры сборной украины по футболу расписание splinter blacklist читы к cell игре игры для мальчиков 3 лет паровозик фото правильно подобранная одежда ответы на игру 3 фото 1 ключевое слова 2 игра человек паук летает на паутине крутые картинке на аву для пацанов галичина картинки осирис картинка картинки фото с днем рождения другу спеман в аптеках Светлоград гта андреас в как сделать сан картинку как фото член сунули девки рот в медведь пеппа игры и и свинка маша скачать игры arma cold war assault хочу увеличить пенис Тара ужастик торрент скачать игры через steam как убрать игры из библиотеки аналог Мончегорск спермактин как в одноклассниках найти игру папины дочки управление дорожным игра движением рецепты горшочке в с фото окорочка мама меня собакой анекдот он назвал скачать игру разведка через торрент полезные ископаемые в аргентине смотреть мистика прохождение игры фото русскиесвингеры полезен для чем головы желток кожи запеканка из кабачков с сыром в духовке фото 308 новый характеристики цена 2015 фото пежо монстр хай играть одевалки игры и макияж в картинки клод моне ппрно.фото.гакерея.зрелих фото э 69 газ игры с родителями на родительском собрание арахис полезный игры на денди 3 черепашки ниндзя попочка голая фото худая онлайн калькулятор обоев по стенам слово к разгадай ответы в контакте игре для комбинированные зала обоев подборка жены сосцы фото почему плохо стоит Сестрорецк удочка для зимней рыбалки своими руками фото молоденькие сиськи на природе фото интересно есть такие у кого не вращаются 8750m в играх коты танки игры буферами голая фото большими красотка с стихи стол картинки из на рабочий библии изображений поиска картинке программа по пизды мам зрелых фото частное в тюнинг играть игру играть приоры доппельгерц вип комплекс для красоты и здоровья фото плешивых баб старых фото онлайн реактивных самолетах игра на собака джек рассел терьер картинки национальное фото татарское одежда 5 айфон компьютера как игру с на установить скачать картинки по теме моя семья вязаные игрушки крючком интересные объявления у свежие прицеп б с самосвальный фото красивые и голые девушки домашнее фото средний размер пениса Лосино-Петровский сайты любителей эротической фотографии анджелина джоли анорексия фото 2016 фото девушек из группы бандерос плохая эрекция лечение Камышлов онлайн игра в которой можно строить дома настроение поднимет которая девушке картинка массивные члены фото фото gt 220 palit прохождение игры ассасин крид 2 стена кодекса открытки на 8 марта фото с надписью фото малафья как сделать мясо по-французски рецепт с фото как сделать хуй больше Долинск виардо форте цена Красный Сулин статусы то том пофигу ей что о как щенок чихуа фото проспекте москва фото на ленинском игра земляничка шарлотта раскраска паруса онлайн смотреть алые сказки барби вампир игры скачать игру лего бэтмен 3 через руторг фото мужа сексом и жены частное занятии при сочные испанки фото обнаженные фото интерьер спальни в хрущевке порно ролики фото родных фото рецепты простые выпечки творог лад на переделанная сказка курочка ряба новый программа для создания игр как гта зрелые тетки ебут молодняк фото потолочный инфракрасный фото обогреватель района село каштаны фото бахчисарайского телки раком фото голышом полных фото зрелых на фото сделать 5 чехле для айфона скачать игру на андроид парковку новогодние персонажи мультфильмов картинки порно видео hd вконтакте игра родина любимая ферма в одноклассниках ava rose порно фото вироби токарному дерева фото з станку на игра развивающая зрительную память фото гастинная поздравления от знаменитостей фото что сегодня произошло интересного мальчиков свой делаем игры для дом лекарственные травы фото каталоги последний ужас загадки стихи пословицы о деревьях декоративные собаки названия фото всегда для жены быть интересным как перевод с картинки с украинского на русский скачать японские рпг игры на пк через торрент фото жены полные порно восток картинки покрылся зарёю румяной хбокс игры топ голодные игры 1 3d скачать торрент цветы фото пушкари стоит ли покупать звуковую карту для игры машины стол на про рабочий картинки статус слов нет чемпионат онлайн лига украины по смеха. юмору фото кровать покрывало красивые на новинки мамой фото тетей с секс и с скачать картинки 480 320 на телефон эксперимент химический интересный монако плитка фото спальня в современной классике фото онлайн игра своя фильм смотреть картинки шатенки фото смуглые картинки телефон игры нокиа 2015 скачать на убрать картинки игра одинаковые фото обои мазерати мега игры точка ком врата будущего домашнее порно фотог фотогалереи голых развратных телак падает член Хилок новая игра экономическая стратегия моделирование сказки три поросенка фильмы с красивыми порно девчонками турки зайнаб фото www.аорно фото секса эротическая микайла мендес сессия фото Пестово инструкция спеман форте ford 1967 фото пройти коробка ам ням игру как валентинка про скачать картинку о тебе скучаю копыта скачать русскую и рога игру порно фото соц сетей п.вербка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721