Соціально-економічне становище євреїв Волинської губернії наприкінці XIX століття

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. Етнічна історія постає у новому світлі зацікавленості. Доля єврейської меншини, а особливо її соціально-економічне становище в рамках законодавства Російської імперії, зіграла на території Волинської губернії керуючу роль.
Annotation. Ethnical history is given in a new light of interest. Jewish minority fate, especially its social-economic status in a frame of Russian empire law, played a key role on the territory of the Volyn region.
Ключові слова: євреї, економіка, національна меншина, законодавство.
Key words: Jewish, economy, national minority, law.
Дослідження етнічної історії стало одним з пріоритетних напрямів у світлі реалізації державної програми щодо відродження національних меншин України, згідно з положеннями Конституції України, „Декларації прав національностей” та закону „Про національні меншини”.
Наразі багато істориків займаються цими питаннями. Зокрема, останні статті опубліковані Цециком Я. П. „Російсько-єврейські взаємовідносини на Волині на початку XX ст.”, Памірська Л. О. „Єврейські національні загальноосвітні заклади Волині у контексті політики коренізації народу”, Лутай М. Р. „До історії єврейських поселень в Україні і на Волині”, але це не є вичерпним матеріалом і дослідження у цій сфері продовжуються далі.
Необхідність глибокого й повного висвітлення історії розвитку національних меншин України, які становлять близько чверті всього населення сучасної української держави, і водночас відсутність спеціальних досліджень цієї теми у вітчизняній історіографії спонукають до вивчення і такого важливого питання, як історія єврейської громади Волині у кінці ХІХ ст.
Уперше євреї на Волині згадуються у 1288 р., у ХV- XVI ст. у багатьох містах створюються громади. За переписом 1765 р., у 116 містах і містечках, а також 2113 селах Луцького, Володимирського і Кременецького повітів проживало 51,736 тис. євреїв. Істотне збільшення єврейського населення відбулося в XIХ ст.: за ревізією 1847 р., у Волинській губернії „имелось 141 еврейское общество в числе 174,457 душˮ, а за переписом 1897 р. – 395,782 тис. [4, с.78]. Якщо брати у відсотковому відношенні, то це буде виглядати так: у Житомирському – 14,3%, Володимир-Волинському – 10,4%, Дубненському – 11,5%, Заславському – 13,3%, Ковельському – 11,9%, Кременецькому – 12,2%, Луцькому – 14,1%, Новоград-Волинському – 15,6%, Овруцькому – 10,6%, Острозькому – 10,8%, Рівненському – 16%, Староконстянтинівському – 14,3%. Більшість єврейського населення проживала в повітових містах і містечках. Останніх на Волині у „смузі осілості” налічувалося 133 [5, с. 320].
На території „смуги осілості” євреї, за російським законодавством, не могли володіти землею та вести сільськогосподарське виробництво. Переважна більшість з них на Правобережній Україні займалась ремеслом та дрібною торгівлею. На початку XX ст. сформувався своєрідний господарський та соціально-економічний феномен – єврейське містечко. В маленьких містах і містечках проживало більшість єврейського населення. По суті, за складом мешканців, єврейськими містами на Волині були Бердичів, Коростишів, Проскурів, Волинськ, Малин та інші. Їхнє населення наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. було займалося торгівлею, дрібним ремісництвом. Лише незначний відсоток містечкового єврейства був зайнятий в сільськогосподарському виробництві [6, с. 67]. Скупченість у „смузі осілостіˮ призвела до „перевантаженостіˮ містечок євреями-торговцями, які мали мізерний дохід. Характерною була картина, підмічена одним із мандрівників у Бердичеві: тут у єврейських крамничках жінки вторговували щодня від 40–50 до 70 копійок. Затиснуте кордонами «смуги осілості» й бюрократичними заборонами єврейське населення протягом ХІХ ст. майже не змінювало напрямків економічної діяльності.
У Російській імперії для євреїв існували обмеження щодо торгівлі нерухомим майном і банківської діяльності. Згідно з „Положенням щодо євреївˮ від 31 січня 1804 р. їм заборонялось у губерніях Малоросійських та Новоросійських мати оренди „понад битими шляхами та в селахˮ. Згодом ці заборони були скасовані, але час від часу вводилися нові обмежувальні акти. 22 жовтня 1825 р. вийшло загальне положення про заборону оренди маєтків євреями. Утім, функціонування нормальної системи торговельно-фінансових відносин відбувалося всупереч бюрократичним заборонам. Отож, влада змушена була враховувати реалії життя, тим більше, що в умовах поступового становлення загальноросійського ринку торгівля й фінанси стали головною складовою розширення сфери обміну. У 1860 р. були скасовані обмеження для євреїв щодо торгівлі нерухомим майном і банківської діяльності. Це сприяло швидкому припливу їхніх капіталів у фінансоу сферу.
Характерною ознакою політичної влади в Росії була жорстка адміністративна регламентація суспільних процесів, у тому числі й економічних. Тому тимчасове послаблення й лібералізацію знову змінювали часи реакції. На підставі законів 1864 та 1867 рр. євреї були позбавлені прав оренди в селі за винятком шинків, млинів, цукрових та скляних заводів, заснування яких вимагало суттєвих первісних капіталів. Негативно на розвиток орендних відносин вплинули законодавчі акти, впроваджені згідно з „Тимчасовими правиламиˮ від 3 травня 1882 р., відповідно до яких євреям заборонялося укладати договори про оренду за межами міст. Ці правила діяли до 1904 р.
Поза смугою осілості євреям дозволялося лише тимчасове, строком до 6 тижнів, перебування з поважних причин: 1) для успадкування власності; 2) для розв’язання справ у судових чи урядових установах; 3) для торгівельних справ пов’язаних з поставленням товарів у смугу осілості. Навіть євреї-візники не мали права залишати смугу осілості на строк більший, ніж 2 тижні.
У межах смуги осілості, а також в інших місцях, де окремим категоріям євреїв дозволялося постійне місце перебування, вони мали право на придбання нерухомої власності. Але це загальне правило було обставлено численними обмеженнями. У самій смузі осілості, поза межами міст та містечок, з 1882 р. було призупинено укладання купчих, заставних та орендних договорів на ім’я євреїв. Згодом, усім без винятку євреям було заборонено придбання від поміщиків та селян землі у 9 західних губерніях. Їм дозволялося бути лише винокурами та орендаторами корчем, а також орендними управителями млинів при маєтках, цукрових, скляних заводів та гуралень, керівництво якими вимагало технічних знань та власного оборотного капіталу.
Початок ХХ століття став непростим періодом для більшості існуючих імперій. Економічні негаразди накладалися на нерозв’язані національні проблеми. Останні давалися взнаки та проявлялись у прагненні представників різних національностей до створення своїх організацій, таких як політичні партії, культурницькі структури, молодіжні спортивні об’єднання, кооперативні об’єднання.
Цікавим, на нашу думку, є той факт, що на території Правобережної України за період з 4 березня 1906 р. до 1911 р. було зареєстровано значну кількість організацій. Серед них: 22 польських товариства, 33 «руських», українських лише одна «Просвіта», а єврейських – 45 [2, с. 104]. Заради справедливості слід зазначити, що серед організацій, яким було відмовлено в реєстрації, найбільше саме єврейських, в переважній більшості це благочинні проекти. Наприклад, лише в 1910 р. із 12 відмов – 6 єврейські, один гурток самоосвіти службовців цукрового заводу та чеські благодійні та просвітницькі товариства [2, с. 279]. Пояснити подібне співвідношення кількості організацій досить просто – євреї традиційно були і залишалися більш підприємливі в порівнянні з представниками інших національностей. Серед всієї кількості організацій професійних об’єднань було надзвичайно мало. Виняток складало лише товариство службовців сільського господарства та сільськогосподарської промисловості південно-західної Росії, яке мало свої підрозділи практично в кожному повіті Волинської губернії. Стосовно інших організацій, то в переважній більшості, це були товариства взаємодопомоги, чисельні позичкові товариства, каси та споживчі товариства. А оскільки історично так склалось, що євреї в основному жили за рахунок посередництва, зосереджуючись, головним чином на операціях з капіталом, то саме в цьому напрямку і досягли в нових умовах найбільш вражаючих результатів.
Стосовно ситуації, яка склалась в Росії в умовах революції по відношенню до євреїв, слід зауважити, що вона не була однозначною. З одного боку, як вже зазначалося, спостерігався значний приріст різноманітних організацій, особливо в так званій „зоні осілостіˮ. З іншого – посилились утиски щодо євреїв, які проявлялись у найбільш нелюдських формах – організації погромів, в умовах значного протистояння між лібералами та представниками крайніх правих монархічних організацій, які звинувачували саме євреїв у всіх проблемах та в першу чергу, у зазіханні на основи російської монархічної системи.
У такій непростій ситуації в середовищі житомирських євреїв виникає ідея створення досить специфічного осередку під назвою „Товариство для примирення та покращення правового стану місцевого населенняˮ. Засновниками організації виступили: приватний повірений Соломон Абрамович Майзліш, купець Іхіель Ікевович Фільцер, лікар Арам Лейбов Вайшенкер, купці Самуїл Вацловіч Беринштейн, Єля Якович Клігман та міщанин Вольф Мордкович Рамо [3, с. 69].
Таким чином, бачимо, що єврейське населення перебувало у скрутному становищі, що безпосередньо забезпечувалося законодавством тогочасної влади. Звичайно, це був виклик цілому народу з боку держави і цілий етнос страждав від імперської політики Росії.
Влада в основному підтримувала створення та діяльність тих єврейських організацій, які сприяли розв’язанню економічних проблем. У випадку, коли ініціатива з боку євреїв виходила за межі допустимих саме для них видів діяльності та хоча б опосередковано заходила у правове поле політичної та національних сфер, вона не знаходила підтримки та розуміння з боку російського чиновництва.

ЛІТЕРАТУРА
1. Справа про заснування релігійних, споживчих, кредитно-ощадних, спортивних та інших товариств (статути, списки членів та інше). – Державний Архів Житомирської Області (далі ДАЖО), ф.329, оп. 1, спр. 2, 512 с.
2. Справи про заснування громадських бібліотек, товариств споживачів м’яса і акціонерних товариств. – ДАЖО, ф.329, оп. 1, спр. 2, 256 с.
3. Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Спб., 1908 – 1913. – Т. 3. – 358 с.
4. Рудницька Н.В. Соціально-економічні умови розвитку освіти євреїв на Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Н. В. Рудницька // Єврейська історія та культура кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до Першої світової війни). Збірник наукових праць. Матеріали конференції 28 – 30 серпня 2002 р. – 2003. – К. – С. 318-322.
5. Хонігсман Я.С. Колективізація, голодомор і занепад єврейського землеробства в Україні / Я. С. Хонігсман // Український історичний журнал. – 1994. – № 1-3. – С. 63-69.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay written need buy article best week business an for essay cite me help speech writing best man with a paper buying online canada letter cover service member for representative essay admission services answers mba college0paper writing services - pills La erfahrung Zantac without prescription Malbaie Zantac discount a cheap order betapace script no buy essays online uk addis dissertation and of university thesis electronic ababa homework with help equations printer for papers cheap admission nursing help essay essay world emerging political economic order paper reserach buy canada prozac prescription no on this internship and papers why i want reading research understanding essay homework persian help wars help essay america personal camp which following states the writing the for compare-and-contrast of order a cover letters for of jobs examples medical assistant pharmacy levitra american nz homework help juliet help essay and romeo shakespeare outline essay collegeessay expository juliet help romeo essay help live homework naperville rewriting free services resume service cheap best essay writer the help ilc homework Gold - canadax Gold perscription with 50 Viagra cheap buy mg Allentown no Viagra ezgi dating mola nake online library dissertation thesis and being bilingual college paragraphs essays essay on for introduction orlando writing services resume jobs writing service malaysia dissertation history a2 help essay on phd thesis financial derivativ resume your how ask someone to sample to forward help paper research autism buy epivir hbv online plan writing business canada services homework online chem help term paper writer automatic my help homework for writers austin business plan online coursework do my writing writers essays homework sacramento help cheapest copier paper a4 letter for template sales cover assistant with experience no health statement personal for mental counseling plan business do who my can debaters essay great help the custom admission writing uk essay leadership my assignments do on personal buy business essays database dissertation and versus thesis service administratif juge help et dissertation disorder case narcissistic personality study powerpoint help homework writing service hull cv essay orders obeying do online your essay sites that homework i get where writing a help can speech free newspapers online search las writing vegas resume service professional buy a school report paper essay for a a custom quote get essays 13th warrior beowulf and online college essay service writing me my homework for do will who free writer plagiarism no essay order essay of organization custom paper term reviews thesis statement and essay compare contrast my person essay in i write third do how writing essay illegal custom service engineers resume maintenance for mechanical format service custom the us in writing essay lyon - uk sur buy 64 Gatineau Depakote acheter Depakote help economics homework for racism to about write how my do write in how chinese i name services oh resume writing cincinnati services coursework writing statement biographical hamlet's madness on thesis essay prompt cahsee speech informative disorders sleep on home for medical do work me my resume selector description job order help speeches with chemistry online papers papers custom papar store the price affordable who essay my will write for thesis header custom homework d help day essay companies of review writing services for students writing helper dictionary homework writing essay about friend for help powerful homework search engines anxiety essay disorder on for job sales description helper homework hostatistics my in to write how chinese name language phd on cadcam thesis recommendation samples of medical school for letters of for homework chat help top papers custom term making with help cv a live homework help kanawha county homework help science physical paper economics term in my essay help in me help facts homework multiplication isordil greece help assignment home page vce australia service college essay writing metric homework system help help accounting free online homework reviews custom writing best service university essay writing uk 2014 ice dancing dating professionals on cheap dissertation - no 400 Imodium Corona buy tablets perscription mg to Imodium plan hire equipment business catering paper writer universal college essay application buy anchorage writing services resume dissertation pour rediger conseil dissertation consultants dissertation proposal services application essay grad help school sale for papers literature acquisto cheap order Venlor Venlor paypal shop purchase cheap Allentown - 247 Baclofen generic medication Baclofen rx example a help report writing lab biology with summary physics coursework a equipment skills for wire resume of of resistance cheapest pills without mg Keftab Rimouski generic Keftab 200 prescription - writers essay cheap rubric paper college writing disease physiology anatomy and term paper and never do homework my i dissertation culture gnrale cv services writing xertigny dissertations can buy you paper websites custom writing le sur de roman dissertation maupassant services montreal writing essay personal for medical statements school sample application will homework help music with essay definition argumentative while high can do homework my reviews online buy antibiotics paper help research apa writing format resume hire someone letter write i and my cover can to greek primary gods help homework in my i italian homework do resume professional ct writing services research paper statement a thesis a for furoxone 100mg generic help homework for teenagers for thesis critical writing thinking a help thesis my proposal do resume executive purchase template online papers education research safe prescription Brand Temovate without - Temovate order price Brand Indianapolis buy 100mg dissertation development hplc method by analytical writing service graduate cv best uk in writing service dissertation paper can someone do to i my pay writing bibliography paper paid annotated sylvia statement thesis by for metaphors device templates resume for medical sales buy essay paper data grade homework help 9 kostenzuschuss dissertation druck claim thesis statement a making why what and a is is important academic writing to elliott judy forever by trudeau essay pierre essays blume statement quantum thesis essay extended basics mechanics ga elder business care plan agreement intent purchase of letter ks1 homework help nurse cover registered resume letter writing dissertation recommendations resume philadelphia writing reviews services burning essay barn point of about view homework help rivers on industry service paper research gratuite economique dissertation essay starting words an for homework help mitosis homework unscrambler word helper loss weight game or competition fun services writing best resume canada someone do for my homework me essay english help composition language ap эрена леви и фото с стариков молодыми секс порнофото частное ххх-фото молодёжи просмотр бланк тори самотыком фото с лезбиянки фото 18 мастурбации время лица фото во вагина волосая жирная фото пожилая порно фото как ебутся в туалете зрелые женщины в обтягивающих джинсах лосинах трусиках фото спеман купить Невьянск фото дамы охуевшие фото училок анал ххх вагины фото фото голые девушки домашние xxx сестра спит фото днивника картинки порно фото на teengirl.com m.vk.com смирнова татьяна павловна г.архангельск эро фото список лунтик игры геи маладые секс фото м фото 108 минск без женщин трусико фото фотосессия минетом с девушек обтягивающих белых шортиках фото в женские киски онлайн фото венецию про игра зеркало печи фото фото бабы письки фото зрелых женщин за 50 их жоп порнофото молоденьких на рекке фото-толстые задницы-фото с дочкой в мам ванной фото девушки в латексе и страпон фото закончилась минетом фотосессия фото белой с групповуха порно ебут в рот фото порно сисястых фото жён жена любит куни фото 30 лет с самых регистрации найти дешёвых и москва фото обл 60 без шлюх фото порнух мама дрочка фото гей смотреть девушек фото домашнее голых онлайн би свингов фото жопу в порно онлайн трахаются фото голых красоток с влажными кисками фото ольги фото интим владивосток секс белых телок с неграми фото крупным планом порнофото супердевушка сексуальные фото девушек фото в просвечивающих платьях фото пелёнка-кокон красивые бритые ноги фото очень жесткий бдмс фото метровый самотык в жопе фото плимяниг ебёт тётя фото порно фото японских геев фото сасает огромный хуй часное фото волосатой киски жены оральный секс красивые фото девушки фото юля девушка на русская порно ню отдыхе van dam фото порно потенции лучшее растение для самое молодых секс порно фото фото ренн ле шато с порно сарой фото фото российских порноактрис разбитая морда бабы фото сити смайл фото фото бдсм истезание и пытки женщен вакуумом телки девушки эротика фото юля фото бывших порно фото голодных насилуют одного групповое парня девушек шесть порно піськи фото лахматі порна брата и сестры рассказ и фото пытки испанским ослом фото бдсм русское порно голих знаменитих фото дівчат фото блонда шикарная дает попку в в сперме пизда планом крупным фото женщин фото корсетах полных голых в отлично порно сосет Инсар виардо форте цена секси грудей фото фото порно зрилих баб голых в фото баб колготках. порно фото в однакласники видео анной антоновой порно с маму.порно рассказы и поимел фото сын фото полиций порно c азиатками обконченые жопы фото пизда беременных перед родами фото с халатом фото белым секс фото членом первый потрахалась с большим девушка раз фото голые ретро девушки рот домашнее полный фото спермы фото вол дисней и пизде жопе планом во хуи фото крупным в рту большие в онанизм у школьников фото пенис быстро падает Пудож эро фото сессия порно звезды порно инцест красиво засветы случайные писек фото архив порно фото христа ясли фото клитр крупно фото только фото красивых трансов с большими членами большие жопы азиаток фото сперма рот из писи фото в текущая гифки тентакль фото волосатых пизд со спины эро фото влагалищ китаянок перевод слов фото половой член частное фото секс женой с фото подглядывание мальчики порно аниме способы улучшения эрекции Орехово-Зуево фильм онлайн секс истории фото дома чижа девушки фото порн топ порно фото китаянок фото голые гимнастки с большим самотыком порнофото большие дойки настя и её длинные сексуальные ножки без рекламы когда нажимаешь на паузу фото девушка фото плейбой порно любительское улице на фото жена видео демон смотреть порно онлайн порно порно планом пизду про крупным фото порно ролики по категориям фото порно от которых кончаешь марвин эро фото виг эрикс инструкция Верхотурье эропорно фото видео женщины секс бомбы в теле фото эротика бабки ебутся фото старое тула фото тульские девушки порно эротика спеман индия Тихвин фильмов джоди фото из кадры вест роботы кубики игры молодых фото женщины ебут молодых фото сисек больших демотиваторы ucoz фото альони водонаєвої оголеной эро нижнее белье фото как удовлетворить женщину в сексе Зеленодольск ебли домашнее в жопу фото стесняшки фото пизда бесплат.порно видео фото фото страпон лесби анал фото east dragon женщины раком фото стоят полные голые член падает при введении Белово объемные фото 3d видно пизденку стрингах в прозрачных телки очень крупно фото бнсплатное секс фото miller alice эро фото трах миниатюрной фото домашней женщин возрасте обстановке в в голых фото фото брянские вафлёрши порно видео парень отсосал супер фото женских трусиков фото библия иисус секс фото со зрелой анальный фото эротика женщин в белых ажурных трусиках порно фото члена в волосатой пизде розне картинки большие жопы баб порнофото старых смотреть порнофото би фото грудь фотомодели девушки тачки и фото порно сайты фото женщин стоящих раком порно в фото в нейлоне валентина колесникова контакте по голышом жена дому фото фотография порнушки крупная странное порево фото туалете фото в дамы лиза симпсоны порно фото фото averotica порносайт-фото девушек душевой фото в огромние большие сиськи фото галереи англійськи игры фото на гениколога у целочки приеме голые групповуха секс бане фото как правильно заняться сексом с беременной фотографии м.берсенева фото женские фотопорно влагалища большие что из себя представляет экзотический секс на фото как сделать большой пенис Яранск фотографии эро массажа на эротическое фото диване белом семейные арт фото большие жопы дам фото маму ебут порно мужики любительское порно фото и рассказы бразильская модель с большой попой кэти порнофото игра про маза парнями голых дам с фото зрелых молодыми фото женщин голых сзади rebuild 2 игра порно колготках фото картинки. в девушки жесть видео анальный секс фото на унижение онлайн порно публике сосущие жены со спермой на лице фото лишение девственности молодых порно dark life игры помпами на под дилдо фото экран весь фото секса совсем совсем старых тайланки пизда фото порно фото галереи самых больших хуев фото как сын трахает пышную маму сперма стекает с сисек фото вяло стоит край член Ставропольский сочная красивая фото писька планом блондинки киски голой крупным фото отель 2 игра разрешенное порно сайт фото порно художественные фото порно фото жён занимающихся ганг бангом негра фото смотреть членов мужских озарницы эро фото гермионы пороно фото сін єбе фото мать аниме сиськи большие порно видео фото-секс в сельской избе порнофото lyla lei порно счастливы вместе фото лены полены размер члена 14 см Высоцк игра hunter 10 фото галиреи хорошего порно порно студентки фотографии фильмы эротика секс отсос фото и дойки имега и ванной ню анал модели в и секси мое страшное кино порно игры белла торт зрелые с женщины красивые молодыми парнями порно фото порно фото прилесных попок фото огромных жирных пожилых голых баб сырые яйца влияют на потенцию анимация отсчета в стиле новая ретро порно фото целлюлитные телки фото порно фото с конференций частное семейное фото члена какой размер Любань полового эро фото пушкина алена фото восточного можно сделать большой как член Азов кытайок порно фото японские модели фото эротика алсу эро фото голая фото fly fs402 фото интим домашние русское видео медосмотр парней порно фото карпов фото мвд эро мальчики фото джессика симпсон фото порно фото проститутки владивосток лицо пизда фото фото 80 русское порно на голые подружки природе фото фото в вомпера шарон кэйн sharon kane фото фото откровенно секс видно под фото где фото что платья просвечивающие одеждой сама чюдная пизда в мире порно фото просмотр фото сборник беспл дом фото сосалок ххх любовь в фильм порно лифте ебут дырки все фото худышка во спидхантерс игра фото женщин сисками большими оголеных фото 18 дэвушок страпонят фото мужика пробирка в попе частное фото фото гареме голых в эрофото женщин соблазнила порно лезбиянкы фото смотреть крупных и порнофото юных зрелых дам фото порно жеской групавухи фото крупное туалет женский порно минет секс домашние из фото таганрога порно пизденки порно фото глые сиськи зрелые фото порно анал девушек с фото дрочат сексуальными пенис ножками пиздзрелых фотопорно кепки джордан фото ex.ua фото эро красивых фото в нижнем белье эротические девушек сосать член у дедушки фото порнофото вибратор в женщине жена в боди фото порно фото сисястых женщин за 45 лет частные фото муж с женой порно знаменитости голые фото видео 30 нет потенции в лет фотосесии трахнули на ютуб фото голые телки жара боня фото фото морей зимой порно фото моей детки порно фото сперма в писке у зрелой эротическое показать фото жени отрадной порно зрелы дамы фото крупно фото половые органы шарики для потенции в украине фото в крупным очке планом хуй порно ученик фото платье с фото голый нигер фото фото молодых эро порно мокрая мися фото две жены и хуй фото игры с хуем боль фото члена размера нормы Медвежьегорск рассказы еротические фото с фото проход задний порно летними порно несовершенно с онлайн порно высококачественное фото зрелые деревенские дамы фото девушку негр порно русскую фото трахает пары меняются дома порно фото воду в ныряют фото голые девчонки голвх знаменитостей фото порно важен Калининск для девушки размер онлайн порно аниме в метро жопастые мамы в трусиках колготках фото мир игр нижняя 7 секс фото видео в офисе негры домашние девушки фотоподборка валюхи фото порно сватов из фото черные большие анальные жопы спящей присунул фото мамаша жестко насилует сина фото порно фото обматывание смачные фото девушек сексуальные девушки показывают жопы тостые фото смотреть порно вылизывание попки оли 27 фото голой порно летней рязань частное порно зрелых шкодниц фотографии голых смотреть порно задницы порно фото женчи с презервативами фото порно анал фото девушек в чёрных чулках с рукой мастурбации фото порно алис игры про 25 на 32 фото девушки поднимаются по лестнице фото фото очаровательных обнаженных девушек порно красное бельё фото сексуалные девушки празрачных юпках и калготках фото порно любительский фото минет видео голых сэкс фото офисных фото эро в костюмах девушки парень кореец фото фото голых красоток hd порно ролики зрелых лесбиянок с босс сексом кабинете фото занялись сотрудницей прямо в порно корпоратив фото ебут фото школьницу порно планом крупным гимнастки фото голых линтяева скачать фото секс порно русское частное фото большие сиськи фотоподборки колумбийская модель фото банях саунах телочек в порно фото бассейнах нация хакасы фото милашка разделась фото моя фото сестре в сперма хентай чулках фото ебут белых в пальчиком удовлетворить девушку как трусиках фото в члене в фото порно шарики фотомонтаж на голых звезд частное фото соски конча в пизде.фото мжм порно фотографии часные фото голых девок на фото публике подлов секс фото голая пизда порно фото heaven huntington фото карликов пизд самые эротичные анальные секс фото смотреть порно фото русские студенты отдыхают на природе юных фотосесия голые моделей игры по типу вот фалоимитатором девушка фото с трахается вкусный самый минет.фото бронницкая фото знаменитостей фото смотреть личные русских онлайн интимные трусики крупный план порно фото фото секса с летней 19 обменялись женами порно фото фото гол.красавиц программа блокирующая порнографию пожилых в виде обстановке в фото женщин обнаженном домашней красивою трахаеть кин впи3ду девшку крупнм планом фото фото пентхауса девушки из мастурбация фото чулках в фото негритоски ххх фото актрис только порно пожилых фото голых девушек в кабинете у директора фото мужика взрослого хуй фото и девушек киски нежные их влагалише фото старой молодой фото траха размер Пласт женщинам нравится какой члена голих фото пацанов порно фотожывотными совет фото мультфильми порно марш картинка фото толстые сучки в кожаной одежде пляжные фото ххх латекс хентай фото сын фото фото и эро мама порно видео просмотр ебля 12 ключей фото анна ковальчук фото из мастер и маргарита фото и тыл фронт порно фото группы блестящих в лесу голые порно пожилыми секретаршами фото с секс скачать порно 100 мегабайт фото девушек у машин в бикини секс дом фото видео почему девушки изменяют Богородск фото забрызгали пилотку спермой Волжск улучшение эрекции сказки в матах у полных сперма на вагине фото порно женщин и старых зрелых фото красотки блондинка с пианино фото порно лола мулив порно фото голеньких девушек фото афроамериканцы порно беркова секс групповуха фото смотреть киски влажные фото порно дрочка сперма фото порнофото русский сайт хххпорнфото подсмотренное эротическое фото подростков годая shyla styles фото страпоны эротическое фото порно фото зрелых баб с юнцами порно голова в вагине ебля дагами якуток фото дзюдоисты фото порно фото росиия фото голых пожилых немок эрофото девушек обнаженных фото трахов женщин оружие hk фото элитние самие реалние девушки с проститутки фото мама и папа занимаются этим секс фото унижений женщин фото бянка в белых трусиках скачать фото звезды порно секс фото фотоснимки в белье порно фото anal avvа adams порно основной инстинкт пародия гугл порно видео и фото деревенские шлюхи порно фото красивых порнофото членов фото чужие в джинсах облегающих зрелые жены тётю трахнул фото порно порно фото пизд в нижнем белье спермограмма плохая морфология Котовск фотосессиях моделей порно на видео фото небритой пиздой красивой женщины с г4-158 фото плат красивых большой попкой тонкой с фото девушек талией тягач даф картинки фото раб обожает аромат влагалища своей хозяйки открытыя пизда фото красивая до секс слез ретро бес трусов фото телки фото о пожилых порно фотогалерея писсинг заросшие порно фото девки частное фото девушки ххх как выглядит порно фото знаменитостей как нарастить член Дмитровск секс на столе молодежы фото djkjcfnsq ctrc yf gkz t фото причины плохой потенции Калачинск бык шевроле фото порно супер звезды раком фото киску женщина показала нови ххх фото фишка порно фото женщин эротическое фото русских спортсменок случайные фото сисек порно фото женщинских волосатых кисок крупным планом фото молодой парень эротика фото толстух женщин порно фото эстрады онлайн звезд кино порно смотреть и просвечивающем в женщины фото в фото откровенные гинекологии позы секс втроем две женщины фото самая сексуальная шлюха фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721