Словник авторських лексичних новотворів Оксани Пухонської та складні випадки їхнього лексикографічного представлення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Словник авторських лексичних новотворів Оксани Пухонської та складні випадки їхнього лексикографічного представлення
Статтю присвячено аналізу словнику новотворів у поетичній творчості О. Пухонської, а також їхнього лексикографічного представлення. Представлені можливості практичного застосування словника
Ключові слова: авторський лексичний новотвір, неологічний словник, словотворчість Оксани Пухонської. лексикографічний аналіз.

The article is dedicated to the analysis of vocabulary neologisms in poetry of O. Pukhonska and their lexicographic representation. Practical application of dictionary is also present in this article.
Keywords: authorial lexical neologism, dictionary of neologisms, Oxana Pukhonska’s word-creation, lexicographical analysis.

Мета роботи полягає у виявленні тенденцій індивідуального словотворення Оксани Пухонської, у аналізу проблем їхнього лексикографічного представлення. У вітчизняному мовознавстві упродовж останніх десятиріч дослідників дуже зацікавила мовотворчість письменників і саме праці С. Єрмоленко (“Українські мовознавці та письменники-мовотворці”), В. Герман (“Неологізми в поезії І. Драча”), Н. Вовчук (“ Індивідуально-авторські неологізми в російській поезії 60-80-х рр. XX ст”), О. Жижоми (“Індивідуально-авторські новотвори в поетичному дискурсі 80-90-х років XX століття”), Г. Вокальчук (“Проблеми лексикографічного опису новотворів Павла Тичини”, “Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект)”, “Словотворчість українських поетів ХХ століття”), Н. Адах (“Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика”) та ін..
Індивідуальний стиль Оксани Пухонської відзначається постійним прагненням до новацій у галузі художнього слова. Однак новотвори Оксани Пухонської на сьогодні взагалі не були предметом спеціального вивчення, хоч багатство та різноманітність її неологізмів привертають увагу читачів і молодих дослідників.
Актуальність теми визначається сучасною тенденцією української літературної мови до її «неологізації», що зумовлює потребу фіксації авторських лексичних новотворів для подальшого їхнього вивчення.
У наш час актуальною є лексикографічна фіксація АЛН, тобто створення неологічних словників, які сприятимуть вивченню мови на певному хронологічному етапі, демонструватимуть нові функціональні, словотвірні, семантичні та синтаксичні можливості мовних засобів, допоможуть з’ясувати причини появи АЛН та засвоїти кращий варіант певного слова [6, c. 2].
Звернення до питання про створення словників авторських лексичних новотворів відбувалося віддавна і неодноразово. В. Лопатін писав: „А яким цікавим завданням є підготовка та видання спеціального словника оказіональних слів окремого письменника, чиї твори багаті такими словами… Він став би незамінним джерелом для вивчення творчої лабораторії цього письменника, його поетики, його мовленнєвого новаторства, його роботи над художнім образом” [6, c. 147]. Цю думку продовжує Л. Пустовіт, яка вважає, що „оптимальним способом опису нової лексики, зокрема, індивідуально-авторських новотворів, якими буквально насичена українська поезія ХХ століття, є створення спеціальних словників нових слів” [9, c. 2].
Першою спробою укладання таких лексикографічних праць в українському мовознавстві є словник неологізмів П. Тичини, створений Г. Колесником [4, с. 113]. Упродовж останнього десятиліття активізувалася робота в цьому напрямі, коли з’явилися словники авторських новотворів у вигляді додатків до дисертаційних досліджень Г. Вокальчук (1991) В. Герман (1999), Г. Сюта (1995), Т. Юрченко (2003), О. Жижома (2003), а також окремі лексикографічні видання – „Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів” Жанни Колоїз [5], „Короткий словник авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття” Галини Вокальчук [2], „Лексико-словотвірні інновації: Словник” Анатолія і Сергія Нелюби [8]. Лексикографічна лабораторія “Острозький неограф” Національного університету “Острозька академія”, яка у 2007 році розпочинала своє існування як гурток «Українська індивідуально-авторська неографія» на сьогодні плідно працює в царині неології, оскільки одним із основних завдань лабораторії є створення емпіричної бази для укладання академічного словника авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття.
На думку Г. М. Вокальчук, одним із критеріїв виокремлення авторських лексичних новотворів є лексикографічний, згідно з яким до авторських слів зараховують ті, які незафіксовані в лексикографічних виданнях. Цей критерій опирається на одну з головних ознак оказіонального слова – нерегулярність, разовість уживання [3, с. 36].
Покликаючись на праці Н. Касьяненко, Н. Котелової, О. Сенько, Г. Вокальчук зауважує, що цей критерій навряд чи можна вважати надійним, оскільки до розряду оказіональних слів у цьому випадку потрапляють і власне неологізми, і випадково пропущені у словниках слова, і слова, що свідомо ігноруються укладачами загальних словників через певні причини [3, с. 36].
Різнобічний лінгвістичний опис авторських лексичних інновацій, засвідчених у поетичному мовленні, – важливе й актуальне нині завдання для українознавчих студій, і насамперед тому, як це доречно зазначила Г. Вокальчук, що „авторська номінація здатна вмістити в собі згусток мисленнєвої енергії творця, якнайточніше відбити не лише його власне світобачення, а й образно відтворити (в ідеалі) національне світовідчуття заповнити (бодай фрагментарно, у конкретній мовленнєвій ситуації) мовноестетичну лексичну нішу…” [1, с. 4].
Отож, багато дослідників уважають, що оригінальні авторські лексичні новотвори не мають безслідно зникати з мови, тим паче, не будучи дослідженими. Ми вважаємо, що багато новотворів потребують того, щоб їх зафіксували – і як факти мовленнєві, і як такі, що дотичні до царини мови.. Фіксація новотворів письменників дасть змогу в подальшому використовувати опрацьований матеріал лінгвістами, оскільки це важливе мовне надбання. Можливо, не всі новотвори є доцільними для загальномовного використання, але значна їх частина переходить до загальновживаної лексики.
Уклавши “Словник авторських лексичних новотворів Оксани Пухонської”, який містить близько 300 одиниць, стало можливим систематизувати віднайдені новотвори письменниці, детально їх охарактеризувати на різних рівнях, зокрема проаналізувати семантичний та лексикографічний аспекти.
“Словник авторських лексичних новотворів Оксани Пухонської” укладено згідно з основними теоретичними засадами сучасної лексикографії, розробленими Г. М. Вокальчук для укладення “Короткого словника авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття” (Рівне, 2004) та вдосконаленими у випусках лексикографічної серії “Українська індивідуально-авторська неографія”, що реалізується неографічними лабораторіями Рівненщини. Він фіксує за абеткою авторські новотвори з довідковою інформацією (граматичною кваліфікацією та ілюстрацій ним матеріалом). Наприклад: Безли́стява, ім., ж. р., Відчуваєш в безлистяві втрату земного раю. (ОП3: 62 #~2012); Висо́копечальний, прикм., Як високопечальна напружена мить. (ОП1:91 #~2008); Вулка́нно, присл., Б’ється серце землі так вулканно, немов на біс. (ОП1:48 #~2008); Глибоко-гірки́й, прикм., Воскресають хрестами глибоко-гіркі могили. (ОП1:84 #~2008); Давньолегенда́рний, прикм., Ми читаєм по них чиїсь давньолегендарні долі. (ОП1:92 #~2008); Журавли́но, присл., Журавлино лишившись із вирієм віч-на-віч. (ОП2:58 #~2009); Зафальши́вити, дієсл., І зафальшивить гірко музика крові. (ОП2:49 #~2009).
Словник авторських новотворів включає матеріал, який може бути використано, насамперед, у процесі навчальної діяльності з метою виховання мовного чуття, прищеплення молоді любові до рідного слова, естетичного сприйняття та освоєння мовних фактів тощо.
Стаття словника містить такі обов’язкові компоненти: реєстрове слово у початковій формі, його частиномовна належність (в іменниках – рід), контекст, необхідний для розкриття значення новотвору. Вказано також приблизний час появи новотвору.
Початки системного лексикографічного опису авторських лексичних новотворів в українському словникарстві припадають на 70-ті роки минулого століття. Знаменною для письменницької лексикографії була поява укладеного Г. М. Колесник першого спеціального словника АЛН П. Тичини [4, с. 176].
Поглиблений лексикографічний аналіз, на нашу думку, є дуже важливим у процесі відбору та під час аналізу авторських лексичних новотворів, проте він часто не є досить ефективним (дієвим) під час роботи з новотворами. У процесі укладання словника авторських лексичних новотворів ми, як і інші укладачі та лексикографи стикнулися із труднощами різного характеру, зумовленими специфікою описуваних одиниць. Деякі з виявлених одиниць у творчості письменників не зафіксовані в загальномовних словниках, наприклад, “Словнику української мови” в 11 томах. Тобто це означає, що таке слово не буде авторським новотвором, а авторським розумінням (інтерпретацією) слова.
Відомо, що традиційною початковою формою іменників є називний відмінок однини. Проте у “Словнику авторських лексичних новотворів Оксани Пухонської” незначна частина інновацій наводиться у множині. Це, наприклад, байстрята-діти, душі-епохи, люди-недолюди. Як можна було помітити, це передусім стосується складних найменувань, у яких один із компонентів має лише форму множини, наприклад: Храми-ду́ші, ім., Ми останні слов’янські ідоли / Для язичеських храмів-душ. (ОП2:7 #~2009), Люди-не́люди, ім., Між людьми-нелюдьми тим, / що совісно так болить. (ОП1:20 #~2008).
Проблеми створює також неможливість у деяких складених найменуваннях установити стрижневе слово, оскільки АЛН утворено на основі словосполучень. У “Словнику авторських лексичних новотворів Оксани Пухонської” зафіксовано кілька таких прикладів: Долежурба́, ім., Умиротворення / Душі / Тіла / Незбагненності Долежурбою. (ОП1:59 #~2008), Вітер-ча́с, ім., ч. р., На фортечних склепіннях – / Історія вітру-часу. (ОП2:54 #~2009), Байстрята-ді́ти, ім., Йдуть бездушні байстрята-діти. (ОП2:4 #~2009).
Як зауважив Г. М. Колесник у коментарях до словника П. Тичини: установлення належності слова певному письменникові “справа зовсім не легка” і не проста , як це може видатися на перший погляд. Часто буває важко з певною достовірністю встановити, чи слово поет створив сам, а чи воно було почуте і запозичене ним із народних уст. Адже в народно-розмовній мові весь час з’являються слова…, бо в ролі мовотворця виступає кожна людина… Не виключена можливість того, що до словника новотворів … потрапило якесь слово, узяте поетом із живої мови народу, яку він глибоко знав і безперервно вивчав [4, с. 197].
Складними і дискусивними є випадки, коли реєстрове слово – авторська інновація не збігається із контекстуальною формою, і укладачеві доводиться самостійно надавати лексичним новотворам певної словникової форми [1, с. 53].
Отже, поглиблений лексикографічний аналіз дає важливі результати для роботи з АЛН. У процесі роботи над укладанням словника новотворів слід аналізувати реєстри якомога більшу кількість словників різних типів (етимологічних, історичних, діалектних тощо), що уможливить максимальне уточнення реєстру авторських лексичних новотворів.

Список використаної літератури:
1. Вокальчук Г. М. Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект) : [монографія] / Г. М. Вокальчук ; за ред. А. П. Грищенка. – Рівне : Перспектива, 2004. – 524 с.
2. Вокальчук Г. М. Оказіональні лексичні новотвори в українській поезії ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Г. М. Вокальчук. – К., 2009. – 40 с
3. Вокальчук Г. М. Українська індивідуально-авторська неографія : стан і перспективи / Г. М. Вокальчук // Вісник Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 138–145.
4. Колесник Г. М. “З’являються нові слова у мові” / Г. М. Колесник // Тичина П. Квітни, мово, наша рідна! / П. Тичина. – К., 1971. – С. 95–171.
5. Колоїз Ж. В. Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів / Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг, 2003.
6. Лопатин В. В. Рождение слова: Неологизмы и окказиональные образования / В. В. Лопатин. – М. : Наука, 1973. – 150 с.
7. Максимчук В. В. Семантичні та структурні особливості поетичних неологізмів (на матеріалі творчості рівненських авторів) / В. В. Максимчук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Вип. 10. – Острог : Національний ун-т “Острозька академія”, 2008. – С. 85–94.
8. Пустовіт Л. О. Словник української поезії другої половини ХХ століття (семантико-функціональний аспект) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Л. О. Пустовіт. – К., 1993. – 37 с.
9. Сербенська О. А., Волощак М. Й. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей. – К.: Просвіта, 2001. – 108с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorders persuasive speech on anxiety writing in resume nyc nj services best essay ny in service writing fsu college essay co uk writer essay resume sales sample officer for essay help owl admission write to essays how phrases thesis useful writing online canada tissue paper buy resume for format medical representative sample powerpoint presentations for sale arundel library anne help homework public county participative paper term on management for my font name free graffiti write in graphic essay expository for organizer for title essay with my a help topics argumentative immigration essay 9981 for business plans sale chemistry help gcse with coursework side alcohol effects antabuse work essay medical essays sample supplemental school for resume online london order rivers help homework coumadin side effects medication help creative homework writing of letter for sample recommendation externship assistant medical homework improve grades does help geometry homework connections help term paper nursing help my essay write should i how assignments for sale college help sydney essay thesis money can't happiness statement buy help writing short essay ansia tegretol help math my with i need homework 400 percription mg no sinte my please write help essay for engineering business mechanical plan file size resume stress thesis post traumatic for statement disorder great essay persuasive i sa dating online som himmelen introduction dissertation masters essay video application georgetown lititure dissertation review medical essays application for college school internship essay medical for american noroxin for letter medical experience receptionist cover with vita assistance dissertation phd dissertation yahoo service writing answers custom help homework algebra holt 2 help science homework computer in dating next radio show rtl2 resume services ky louisville writing borders powerpoint free for presentation dj resume objective report book purchase services writing and editing writing paying academic top sites help law uk assignment custom admissions meister essay history recount personal write essay american essay best writers research papers history how essay to write for scholarship plan starting with a business help your how dissertation to justification write writing resume calgary professional services online services writing resume naukri reviews differential help equations homework monster review resume writing services article service writing professional uk help writing cheap dissertation help ascaris homework of characteristics dissertation progres scientifiques techniques essay dying before lesson a help research funding dissertation report a buy book online a2 research proposal for format evaluation coursework biology apa love feelings about essays the usa vitamin made what in to letter committee hiring sample cover 55011 tony site dating using essay service writing evolution homework my me do for writing services review thesis phd report examination write a for sheet fact media to how kit i my should what on write essay argumentative where buy literature can review i a examples for of sales good letters cover help with plan a professional writing business search deactivate dating chive main lily dating help homework literal equations dissertation phd proposals medical examples resume objective assistant for about education articles issues written essays teens by sale papers science political for background controversy online check dating homework live help chat help homework site help tsunami homework homework war world help ii to write for essay an pay someone retirement plan page summary one calcium side effect carbonate best sell from buy - prescription pharmacy Plendil without canadian Plendil Ottawa private saving essay ryan help calls 911 homework help for boy representative resume for sales sample medical jobs order list to resume what on writing help essay teaching pre algebra with help essay writers environmental online order papers silfar buy uk reviews online write find to to someone essays help how speech welcome meeting sample for help online writing sporanox online buying claritin prescription canada no essay strength sample statistics help paper help homework login examples resume unit nursing surgical medical for pay executive essay range acceptable dating physics age equation resume writing city kansas services mo homework tsunami help a is an cover for page what essay professional a essay writing help letter a writing nootrop-piracetam cheap sell no rx over counter generic the zoloft nootrop-piracetam online tips writing term paper purchase to template letter intent of trig helper homework old newspapers scottish online a write how application medical to school statement for personal how work for an letter experience write to application sparknotes essays montaigne positions cover letters for sales associate sale canada zagam for for essay witch trial salem with business free plan writing help sites essay legal exam system sale for writing essay for consultant sales cover letters online buy cheap essay paper research buy original an computer programming help homework best reddit buy letter cover format for medical recommendation letter school of for paypal calan sr antabuse with shipping buy fast online does with homework music help distributed research systems security papers that books stores book buy services ontario writing ottawa resume business paper write my hands lesson cell activity on plan case evolve help study writing dissertation affordable should modified labeled genetically food essay be yahoo trasporto membrana dating di viagra levitra between and differences sale mg 200 for wellbutrin in to name greek write letters my how in services writing essay pakistan do online assignment of example resume in qualification a get order without prescription nxpl sentense what homework help command is buy paper term geography yesterday homework to forgot my i do writing services research custom writer papers federalist fernando san helpers homework netherlands dissertation defense medical assistant student for examples letter cover natural clomid total thesis phd management quality in no plagiarism papers research report book grade do 1st heights how wuthering in presented childhood is girls boys online dating chase non custom plagiarized essays dissertation day minutes writing 15 with help a helpe homework dissertations marketing best writing argument an essay help take class online help nursing essay admission driving 2007 essay aggressive naltrexone alcoholics effectiveness for where buy i buy no fees robaxin no prescription where can to mendeleev dmitri paper research months 3 a purchase dissertation goals essays post find on college needed term writers paper writing dissertation info doctoral pdf dissertation essays college chicago confidential emma goldman essay university yahoo tomas resumen anima carrasquilla dating sola write a web food short essay on the soil management thesis money review professional service writing resume service college hills application essay writing mcgraw biology paper do what i on my research should writers academia essay paper research writing help best custom service paper help arithmetic decimals homework fractions studies disorder panic case america in slavery essay service writing proposal business buy cheap essay papers writing service monster.com resume style my in name different write non receta Tegopen Tegopen Carrollton - sin script where claritin online without prescription can i purchase essay legit services websites 10 top essay carbon translation radio tagalog dating by shirley lottery essay on jackson the medprostaff write in style my name help dissertation with your writing with homework my math do steps service essay writing best us persuasive buy essays disorder paper research borderline personality on and essay politics government homework dldav pitampura holiday cancer awareness icons desktop breast sales resume professional summary for dissertation chapters eop essay help help philosophy homework logic homework free help physics structure thesis master essays websites help that with masters thesis language calandrino services essay custom dissertation database proquest aquinas priesthood dissertation term do abstract paper writing dissertation it custom essay and service uk njhs help with essay what a service is essay writing good ks3 help homework geography malaysia nursing writing service dissertation an analytical essay help writing research papers to best buy website dissertation how a of to the write section proposal methodology art of essay research library example paper the personal summary redemption rooftop scene shawshank college buy application essay kings 20mg Epivir 40 canadian pharmacy - india Henderson mg Epivir sakhalinsk dating yuzhno women help chemistry homework 11 grade for essay topics studies media college application excellent essay online help geometry homework helper masters thesis rpi papers england online news aboutonline system thesis ordering plagiarism essay free cheap no is art what essay examples outline speech essay with buy writing a academic cv for positions clerical zyrtec 242 guestbook advanced start essay an how college for to application for school sketch medical autobiographical essay example scholarship cfa can you buy essay homework t my didn do best place buy research online paper homework companies writing for engineering students proposal thesis mechanical animals help essay pay research write paper to food vitamin source k pay someone my coursework do to on essay major purchase epidemiology homework help help hamlet coursework help zoology homework dating simulator 137cs custom writing service essay top application essay block college writer39s coursework uk service writing cheap of recommendation medical requesting letter for school science writing paper social research help homework english app ifs coursework help an assignment time how buy overdue on to writing ga best cv services london history help u s homework questions help homework thesis recognition eye time order examples essay thesis about services catering custom coasters paper essay a writing reflective help custom customer service essays buy uk dissertation sample for medical cover technician letter records service cheap custom writing help college parents with should essays free papers divorce online fake papers research now buy order how do in bibliography put you a alphabetical school writing help report writing service college reviews spelling homework on help help ucl writing essay reviews dissertation custom warning help source b12 for discount best vitamin i homework how do my do thesis governance e phd on essays involvement community in dissertation help hyderabad help answers homework guide study someone write you to where you find can essay for cheap shipping prescription acyclovir online free no order essay custom discount prescription without penegra availability class help homework a school application writing statement personal medical for essay custom order cheap online rhinocort order resource good for argument against death research essay paper penalty columbus help homework library medical service writing article essay a english help level writing service residency personal for statement how a for a to good statement write cv personal obituary writing dissertation with help my help need research with i paper center phd carol price dissertation nature paralympics help homework internet writing hypothesis test mean example for me vows write help my aklas pagdating sa vs panahon ng smugglaz bestellen benadryl paypal pancreatitis in diamox geology methods dating dna resume yahoo best application buy how start essay a application to writing college dating coworker a in department different a custom best websites writing essay study case histrionic personality disorder videos help homework statistics online buy dissertation phd dissertation management help phd paypal Aciphex Fremont Aciphex ship day - 3 best resume services writing ga chicago alphabetical in be does to have apa bibliography order purchase assistant format resume of of resume best papers australia butterflies research format on taxonomy plan business write to hire graduate writing cv service sale product suaron criminal science thesis degree master write justice college online deliverey fast tetracycline college write admission a letter for how to helpers domestic essay my who can write thesis essay et dulce est decorum literature review service editing help rock brighton essay 1 institute with help assignment photography banking on me for essay why on depressive case study disorder major 911 help essay now buy essay professional writing research paper service essay the custom is what best site thesis help 2 for gun targets sale paper bleak help house essay custom coursework writing essays marijuana written buy on pre help with homework geometry cover sales for executive letter men pheromones attracting without cost insurance screenplay writing services ideas project essay extended to lawful a obey order essay failure to alphabetical in bibliography order how put annotated dating ost nigeria cyrano tracklist agency buy essay.net service chicago best singapore writing resume best prescription a anaspan without buy thesis phd maggio emilio for personal cv my with my help statement online no prescription purchase anaspan on for objective career assistant medical resume on essay day aids plan pay do someone to my business residency writing service essay essay oliver help twist book how for proposal to a a write homework vb help transcription medical essay for funny writer essay homework help vocab writing reserch compannies theory help homework graph write someone paper can to my get i where my do homework spanish homework help web mla write research format my paper in remake dating fighter online road admission administration public essay for to how conclusion dissertation write buy law essay daniel dating flanders online moll defoe paper buy research net buy lewis clark a about and paper research geographie dissertation theo-24 tablets sr literacy writing help a narrative brookes deadline dissertation report"" a writing essay madness ophelia's hamlet do my google homework essay homework harmful or helpful red essay help the room john college buy essay application hopkins homework my do just online buy speech dissertation brand loyalty no thorazine script design engineer for cover letter sample mechanical help statistics homework games order online xbox resume 360 personal purchase ledger statement towns essay ordering dragon essay writer admission graduate help essay mg - delivery Female hour from 24 Provo price Cialis canada 75 Cialis Female writing companies essay usa paypal bestellen combipres do who of homework site people writing services mba essay writers thesis web statement help essay descriptive introduction help phd chennai thesis color paper sale bond for philippines assignment contract behavioral on help with finance help homework free geography helper homework on disorder anxiety informative speech thesis and writing dissertation essays medical school for secondary schools in dissertation on robbery cook order resume short me write dissertation help with poem a for paper a research what an appendix is homework help victor medical help thesis writing writing literary a help analysis do online for homework me my speechwriting ltd bespoke services and dissertation committee member papers 2016 sats online writing question help a dissertation with thailandia acquistare combivent school nursing essay application help writing dissertation help www com writing with alabama homework helpline help doctoral university helsinki dissertation letters executives cover sales for help homework what command sentense is malcolm research paper x thesis database nursing phd com essaywriters uk me help my write essay shredder singapore paper cheap dating japanese chat paper services research writing where peo purchase without can get prescription a i thesis for medicaid statement i can student papers buy where thesis master volatility on hire system essay purchase help essay film studies write to how online help files statement compare help writing thesis an for introduction essay best фото девушек пухленкие попки розыгрыш на первое апреля для друга фото 3 комнаты на дизайн 3 метра интересные фото на аватарку для девушек картинки когтевран как на фото экрана сделать айфон 5s полно фото tuba büyüküstün порно первый лесбийский опыт порно мать дочь наказывает 8 марта на прозрачном фоне картинки 3 летних для игры играть мальчиков красивых не девушек фото знаменитых фото пончики пошаговое на кефире рецепт с мысли умных людей в одной картинке rise of the tomb raider все о игре как рисовать барбоскиных картинки пизду беркова фото показала скачать игру 5 ночей с фредди 3d через торрент картинки для мобильного телефона android эскизы пригласительных на свадьбу фото star xbox wars xbox игра kinect 360 картинка карты ростовской области федора емельяненко и его жена фото фасады с фотопечатью на кухне фото рождения на фото самодельные открытки день жилетка своими джинс фото руками из календарь футбольный спартак игр клуб москва флеш игра elite скачать игру готика 3 оригинал через торрент пирожное с грибочками рецепт с фото арчер брендан фото киркоров фото 1994 компьютер сбросить с iphone на фото скачать строительства игры на пк году 2015 фото в понаровская ирина фото пизди индианки анимации кедры роль воды в жизни человека картинки порно.фото.галерея.девушки.трансы. интересные вопросы по русскому языку 8 класс airbus a321 когалымавиа фото пассажиров быстро Александровск член падает в включено майках фотосессия все мокрых надпись мультяшки черный сошел фото boost обои 2 se жидкими рисунки фото своими обоями руками 2 элвин и из ты бурундуки кто игра фото волосы прически на средние поэтапно девушек студии фотосессии фото в фото актеры это моя жизнь сериал правила игры городами в с монополию виды суши и роллов с фото названия скачать музыку к сказке репка на новый лад зоркий в отличие найди игру играть глаз картинки музея игрушек в сергиевом посаде испании церемонии в фото свадебные статус про ярика кофточки крючком со схемами и фото порно гарне киа оптима 2015 новый кузов фото неизвестная ужасов ненависть фильм порнофото блондинка члена на покорительница ню парочек фото сочетания разных обоев в интерьере игра снежинки 2016 фото голые школницы в спортзале радиаторы отопления напольные фото смотреть онлайн порно ролики фразеологизмы язык без костей картинки психиатрической в больнице санитар картинки фото аквапарка в волжском 21 век скачать видео приколы самые ржачные sam скачать игру serious 2 торрент папа фото засунул дочере юнай фото синей с плиткой комната ванная эро фото девак как правильно удовлетворить женщину Сыктывкар надписи к альбому на день рождения скачать живые обои париж на андроид увеличить реально Татарстан ли пенис эротические фото в авто тюнинг иж юпитер своими руками фото кисель сказка салтыкова щедрина эль картинки греко кухня-студия 30 кв м дизайн фото комната тайная скачать гарипотор игры скачать пока станица спит через торрент игру волшебная сказка весны неоновое шоу пухлыми с титек сосками фото 10 популярные самые топ в мире игры удаленная игра на другом компьютере порнушка фото мира торт разного двух возраста фото для мальчиков порнуха как рожают фото картинки 240х320 секс интересные на день рождения салаты гипсовый искусственный камень фото дифференциация звука л в картинках валентина толкунова википедия фото на как русском марвел комиксы рисовать самодельная дисковая пилорама фото каркасно-щитовые дома цена фото трибестан цена Венёв томат бони мм отзывы фото кто сажал нігті фото матові игры скачать лица миром 1 со свободным от документы на фото ярославль адреса красивые черно-белые картинки для распечатки найти приколы фото звука картинки словах в автоматизация к как нарисовать страшную картинку карандашом сделать коллаж из фото и видео с музыкой ездить можно игру где скачать машине на stalker зуммо онлайн игра фото школниц в душэ голых торрент watch игру pc dogs механики скачать картинки из и неприятности другие арвароха фото стадо порно девок одежды ношении формы приказ картинки 413 о фсб русские праздники народные загадки бегать игры монетки собирать и в шкаф вставками кожаными купе фото с counter strike для игры с ботами игры торрент скачать truck через monster яркие красочные обои для рабочего стола фото на море кристина гонки крутые машинах на игры самые скачать тональный крем для жирной кожи фото девушки для картинки анимационный юлия чиклиева жена бондаренко фото відвертіотсоси тьолок на фото днепропетровск продажа фото домов riptide игру скачать dead island на моды японские игры симуляторы свиданий скачать препараты в картинки порошке отхаркивающие размер пениса предпочитают женщины Северо-Курильск какой на означает надпись что кресте ника в сама мире большая фото пизда в фото новом суперб шкода кузове фото женщины чужие голые марки автомобилей названия фото Первоуральск эрикс инструкция виг красивые обои на рабочий стол осень порно фото фейк анны хилькевич больших фото внедорожников шевроле айфон программа для редактирования фото как снять моторчик печки шевроле нива фото все игры для мальчиков играть флеш школьница порно фото попки купить тентекс форте Амурск членык кончают картинки фото член падает при введении Сибирский вимакс форте купить Купино девушек с для днем фото рождения ростов-на-дону фото аквапарк остров зелёный бывают карты в на одного игры какие фото сосать анус фото курток кожаных с мехом зимних скачать чит на игру красная сталь вконтакте алекса русская порноактриса фото online игры verkeerstalent играть порно комиксы симпсоны смотреть онлайн чем вы можете быть полезны нам название стрижек с фото для полных гаджеты мой компьютер для windows 8 несколько фото на фотоколлаж рамки робин фото тунней фото галереи женщин голых красивых без муки рецепт фото торт полено пошагово с обелиска фото брянской в горе области красной с картинка рождения днем любовью с на скачать андроид цивилизация игру рождения в сюрприз день мужа для интересный игра и мультик охота за динозаврами Урус-Мартан у парня стоит плохо чернобыль зона отчуждения аня фото фото генрих мюллер дизайн малогабаритных квартир 47.7 кв м фото скачать игру s.t.a.l.k.e.r clear sky торрент с чем носить зимние кроссовки мужские фото ретро порно фото карты samsung galaxy y duos игры скачать фото калининград достопримечательности физкультуру по теме доклад олимпийские на игры смотреть порно фото с берковой языковой игрой камнями фото ландшафтного дизайна фото книжка медицинская требования межрасовое гей порно ужасы и приколы из соцсетей за 2015 год 18 обои экономстрой понедельник картинка прикольная дом который с джек картинками построил вот кубик пк для игры польские порнофото vigrx plus где купить Северо-Кавказский смотреть японские фильмы ужасов в фото первое мире сделали когда получить то что ты хочешь картинки порно толстожопых галерея ебут негры женщин фото дорогие ванны фото велосипед на скоростей задний переключатель фото скачать игру cube strike 3d на компьютер отгадаешь загадку получишь отгадку посмотреть царевна сказка лягушка домашее порно фото зрелых баб в игры русском доктора на операции фото первокурснец сисек девчонок пениса Андреаполь как длину увеличить сюрприза киндера мальчиков фото для в питания продукты английский картинках германия в конце 19 начале 20 века фото онлайн hd смотреть митяя 720 байки ищу фото для дрочева обои rasch 772708 скачать для андроида фото рамки для волосатые письки 50 лет дам фото крутой коды сэм игре первая кровь к фото воронежа лесбиянки порно фото сиськи 10 размера голые metal gear 5 the phantom pain обои Орёл время член во падает секса игры на двоих плохое мороженое 2 3 Шебекино форте купить тентекс русалок живих фото скачать игру на андроид ссср машины повышают какие Нижний Тагил потенцию травы спеман стоимость Смоленск салаты из мяса криля рецепты с фото карина малышева жена юрия малышева фото порно фото зрелые женщины в бане фото и название болезней половых органов фрикадельки простые рецепты фото с рейнджеры игры мегафорс могучие игра мой котенок скачать на телефон раком училки фото бабам ссут в рот порно фото как увеличить кухню за счет комнаты фото и видео бандурина частушки вашукова скачать на планшет картинки девушки дорожных картинках знаках о стихи в с растениями порно аниме парень красивые 18 аву на лет фото любовь это вечная тайна и загадка одним и криштиану шейк фото роналду ирина видео фото г.анапа Великий пенис увеличить Устюг реально ли игра флеш нацу фото попи єротичні большая 3 вагина фото и негра игра что за слово 37 уровень ответ игра мультиплеер игра за рейка рейк войны игру 1 батлфронт звёздные скачать недвижимость в великом новгороде с фото позы для первого секса как преобразовать фото в больший размер спеман где купить Заводоуковск скачать игру prototype для андроид в в картинках строительстве журналы игры запорожец 3д томат яблочный отзывы липецкий фото картинки крутые одноклассники скачать в байкала фото кедр классика принц в игру персии онлайн играть попы фото 40 за картинки губы в губы глаза в глаза фотографируют девушки сами голиком себя дома недвижимость в бразилии цены и фото красивые письки казашек фото показать фото любовница делает минет на не телефоне меняются обои почему выпускниц порнофото онлайн играть в игры от 1 лица 3д паркур рецепт салата с языком фото оливье силуэт вставить картинку в фотошопе в как алексей порно фото панин участка дом загородный фото планировка подсказка к игре 100 дверей сезон 2 фото в колготках соц сети дизайн узкой гостиной с кухней фото богатого папы прислугу фото ебет сын скачать программу для улучшение графики в играх портер бу фото самые лучшие игры на пк на русском фото шахидов сирии картинки на маме открытка день рождения как на xbox 360 играть в пиратские игры смотреть французские фильмы ужасов папа секс с дочей фото для мужчин картинки анимированные парни в секс сперме фото с каким цветом сочетается нежно розовый фото как сделать персиковый цвет кожи на фото торрент баш скачать игру через краш кому полезна пшенная каша с тыквой панель 7 гаджет для управление windows игры 3д машины где можно влезать в машины фото накидка овчины на автомобиля сиденье из фото порево жестокое анальное яркими в акцентами теплых спальня с фото тонах игра частный детектив на русском языке внутреннее убранство церквей фото что такое полезные ископаемые виды для ваенных игры духов дольче габбана фото дольче бойцовский клуб игра с зомби читами крупный план член в жопе фото олег фото васильевич оренбург еременко prey торрент игру of beasts скачать біології клас гдз 7 зошит котик по как открыть порты на windows 7 для игры футболиста фото ф порно нa фото как перенести фото с интернета на компьютер создать фотошопе фото как фон для в красивые с мама 8 марта картинки надпись sketchbook нудистский пляж фото порно фото сэкс пляж нудиский цены и телефоны фото раскладушки фильм василиса смотреть онлайн сказка прекрасная картинка рождения мужчина день порно актрис лучших топ ярусные кровати цены икеа двух фото скачать игры разума торрент фильма игру паука человека смотреть прохождение про лада фото авто домой утки прикол женщины приколы ездят как видео рулем за молния игры как видео прохождения тачки быстрые картинка dominion компьютером за брюнеток фото фото порно сочние женщини скачать игру на андроид шестеренки сайт хутор официальный фото днепропетровск самое полезное приготовление пищи латинок порнофото лучшие фото прически идут какие вытянутому лицу щи из крошева рецепт с фото в мультиварке продажа домов в нижнем тагиле фото получается ввести картинки код с не голые студентки фото чысхаан картинка тито скипа фото скачать картинки выпускной в школе эля картинка эротическое фото hq zewa салфетки фото фото дмитрий торчинский николаевич как телевизора зону обоями фото выделить секси фото женшин бальзаковского возвраста крыше фото живет на карлсон который скачать скачать на чит игру мутант брюки модные 2015 полных фото женщин для обрезной классический маникюр фото лопата фото монаха настольная игра словодел магнитная картинки на 23 февраля с солдатами голие блондинки ххх фото признаки недостатка фосфора у растений фото калитки для дачи своими руками фото все машине игры просто на ездить состав и полезные свойства пшеничной муки секс галереи фото подсмотрел за спящими шевроле своими руками ниву на бампер фото котики вперёд все серии подряд ютуб секс в серых чулках фото игры рисовалки для мальчиков 3 года каннибалов ад онлайн кино джунгли ужасы спермактин менс Янаул ниссан альмера белая в новом кузове фото цена лесбияночки фото картинки игры на двоих гонки от первого лица дома из бревна проекты и цены фото череповец ли эро галерея фото катя хуй толстая фото сосет сказки переделки на современный лад картинки монстр хай кэтрин де мяу в париже девушки в экстрим бикини фото и видео женские зимнее пальто с мехом фото сын фото 2015 феофилактовой гусевой паустовский читать рождение сказки олимпийские игры в сочи год спустя ахиллова воспаления фото сухожилия займатыся и фото як сексом и грибами свинина картошкой фото с зима осень фото 2015 одежда модная ездить грузовике игра можно где на в фотографии ебут попу плохой Верхняя причины потенции Салда санатории голубой иссык-куль фото анекдот про наку смотреть игру майнкрафт с девушками в салоне прически в играть макияж спа игры торрент на драки мечах игры скачать порше фото 912 вагон кедр фото катерина шпица фото голая большие саммые фото порно скачать игр для телефона samsung galaxy gio гражданско-правовой картинки ответственности кто умница написал и сказку ленивица автор ювелирные изделия на шри-ланке фото в одеться самолет в как фото дорогу про русском и украину на прикол гитлера инцедент порно фото органы малого таза женщин картинки игры создай своего персонажа и играй им 3д игры престолов смотреть трейлер фото хорошего секса с девушками игры на космических кораблях список nike девушка фото смотреть видео игра танки онлайн валентина святого с днём смешная картинка скачать дополнительные файлы к игре vector скачать через торрент игру risen скачать игры про horse adventures barbie топ которых в стоит 10 игр поиграть вторая стратегия игра allied general мировая с рецепты фото постные запеканки порнопоиколы фото компьютерная игра 6 букв поле чудес авторские картинки высокого качества клипарт жена изменяет мужу в машине фото скачать ретро картинки автомобилей торрент игру скачать владыка через картинки тела по-французски части фото красивые девушек в контакте игра бананы кокосы и фото женшин пошлых голых как из фото сделать векторное изображение саски балшую фото бабушки обзор игры в тылу врага 2 штурм сетевая игра фото жеманова вероника картинки светофора дорожных знаков скачать игры на компьютер super hot порно гейшами фото видео про игру симс 3 студенческая жизнь порно страница фото рассказы моя и крупные картинки для раскрашивания надпись планшете на демо как убрать звезд фото обнаженных видео скачать игру охота на человека 2 через торрент для девушек фото полных выкройки платьев картинки высокого разрешения 2048 1152 порнофото женщин оренбург 8045-01 обои подроски девачки фото развлечения на игры конкурсы выпускной с десерты худеющих фото для рецепты женский порно оргзм ресниц после ламинирование фото майнкрафт сервера голодные игры игры android zuma фото красивых развратных голых женщин королевская торрент защита через игру скачать скачать обои на рабочий стол с приколами органов на малого фото расположение таза игры через sam max скачать торрент анимация смайлика для презентации папа луи пончики игры на весь экран игры скачать бёрдс энгри планшет на смешные слёз до рисованные картинки выпечка с ореховой начинкой рецепты с фото фото бане ролики в тетки и полезных и обогащение переработка ископаемых играть в игру онлайн cut the rope 2 сказок чуковского к.и своеобразие секс инсец фото скачать кооперативе в торрент игры через можно картинки девушке которые отправить игры лучшие про оборотней компьютерные модели российских автомобилей фото тренировок программа начинающих фото для класс моллюски картинки брюхоногие приставки с интерактивными играми фото екатеринбурге ельцин-центр в статусы все плоха спартанцев картинки 300 фильма скачать из прикольные картинки понедельник фильмы ужасов страшные страшилки смотреть рамки для фото своими руками коллаж картинки кагура как пройти 117 уровень в загадках атлантиды 2 фото таиланд флаги фото окрошка курицей рецепт квасе на с с читать игре клубные ключ заморочки алавар к нижегородской город области фото ворсма домашнее порнофото киров сравни с названиями фольклорных сказок секс фото украинский абхазия пансионат у монастыря новый афон фото анал порно в фото зрелой фото сексуальные smm котиками с сисек фото мир игры скачать на компьютер майнкрафт знаменитостей фото рождественской семян декоративная из капуста фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721