Середній та нижчий клас в Україні: проблема співвідношення чисельності та ролі в суспільстві

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті проаналізовано особливості трансформаційних процесів соціально-економічної системи України. Визначено місце нижчого та середнього класу, їх співвідношення та роль у розвитку українського суспільства. Проаналізовано головні характеристики середнього та нижчого класу в Україні та їх особливості враховуючи культурні, економічні та соціальні відмінності.
Ключові слова: соціальна структура суспільства, нижчий клас, середній клас, поляризація суспільства.

Сучасне українське суспільство переживає докорінну трансформацію соціально-економічної системи, що супроводжується значною диференціацією суспільства за рівнем доходів, наявністю великого прошарку малозабезпеченого та бідного населення. Як наслідок, відбуваються процеси соціального розшарування, що призводить до збільшення кількості осіб, які є представниками нижчого класу. Ця тенденція характерна на всеукраїнському рівні і прослідковується на регіональному.
Проблема дослідження нижчого класу зумовлена специфікою трансформаційних процесів сучасного українського суспільства, що знаходиться в перехідному стані й характеризується відсутністю сформованого середнього класу. Суспільні трансформації мають бути направлені на формування політично стабільного, економічно розвинутого суспільства, в якому, закономірно, основу соціальної стратифікації будуть складати представники середнього класу. У нас ситуація складається таким чином, що неухильно збільшується кількість нижчого класу. А це, в свою чергу, є гальмом на шляху розвитку нашого суспільства.
Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій. У науковій політологічній та соціологічній літературі визначенню нижчого класу увага майже не приділяється. Тобто не здійснюються спроби оцінити розміри тієї групи людей, які у сучасних українських реаліях становлять більшість, не вивчаються умови життя та трудової діяльності людей, яких можна ідентифікувати як представників нижчого класу. Саме ж поняття «нижчий» та критерії його ідентифікації залишаються не розробленими через применшення його ролі у державотворчих процесах, оскільки велика увага приділяється вивченню середнього класу та його особливостей в Україні. Крім того, соціальна структура українського суспільства є нестабільною та швидко змінюваною, що ускладнює виокремлення меж нижчого класу та його вивчення. Ця тиматика в різній мірі відбита в працях О. Вєчканової, Є. Головахи, М. Паладія, Л. Півнева, В. Рябкіної, Л. Шангіної та ін.
Для розкриття теми дослідження в роботі використано порівняльний та емпіричний методи. Основні положення наукової роботи можуть допомогти у написанні комплексної, систематизованої роботи з проблем визначення середнього та нижчого класу в Україні.
Метa стaтті: визначити фактори, які впливають на зростання чисельності нижчого класу та зменшення середнього класу. Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення завдань, а саме аналіз тенденцій стосовно співвідношення кількості нижчого і середнього класу в Україні та визначення факторів, що впливають на збільшення чисельності нижчого класу в Україні.
Виклaд oснoвнoгo мaтеріaлу дoслідження. Трансформації, що відбуваються в українському суспільстві впродовж останніх двох десятиріч, призвели до змін у рівні життя населення. Змін зазнали усі без винятку складові рівня життя: величина та джерела доходів, споживання товарів і послуг, умови проживання, майнові характеристики домогосподарств тощо.
Помітним стало яскраве вираження «нових багатіїв» та бідних, причому багатство демонстративно виставляється напоказ, що може викликати обурення серед населення, яке спровокує соціальні проблеми. Не слід забувати про невисоку в середньому по країні заробітну плату, яка, крім того, не завжди вчасно виплачується та практично повним занепадом окремих галузей (наприклад, середня заробітна плата в сфері фінансування, кредитування та страхування у рази перевищувала аналогічний показник по сільському господарстві та лісовому господарстві, освіті, культурі, мистецтві [4, c. 34]. В результаті це безпосередньо впливає на низький рівень життя населення. Як наслідок, в Україні процес формування середнього класу, що відповідав би за майновим статусом та рівнем особистих доходів критеріям розвинених країн, перебуває на початковому етапі.
Слід зазначити, у структурі населення України є певна частина людей з високою професійно-освітньою підготовкою, яка отримує достатньо високі доходи, однак не може бути віднесена до середнього класу, оскільки їх діяльність пов’язана з тіньовим капіталом та бізнесом, а відтак – з корупцією та криміналом. Зазначені особливості сформували та закріпили спрямованість державної соціально-економічної політики на сприяння крупному капіталу та призвели до “шокової” (за моментальністю і глибиною процесу) поляризації українського суспільства [7].
В аспекті формування та збільшення нижчого класу, це має такі наслідки: обмеження легальних можливостей якісної зайнятості та легальних доходів, оскільки тіньова економіка сформувала відповідний сектор тіньової зайнятості та тіньових доходів; залучення частини середнього класу до тіньових трудових відносин і тим самим позбавлення його морального права вимагати від еліти як прозорості публічної політики, так і запровадження та дотримання принципу верховенства права; руйнація довіри між владою і соціальними спільнотами [8, c.104].
Результатом є фактичне позбавлення певної частини українського середнього класу однієї з головних статусних ознак (готовності захищати демократичні цінності) і перспектив висхідної соціальної мобільності (через закритість еліти) та обмеження джерела його поповнення – підприємництва.
Україна належить до країн із значними масштабами розшарування населення за доходами – за експертними оцінками значення коефіцієнта Джині перевищує 45%, хоча по країнах Єврозони воно перебуває на рівні 20-25%. Поглиблення нерівності в доходах значною мірою є результатом розвитку ринкових механізмів. Однак існує межа, за якою зростання поляризації доходів важко пояснити різницею в продуктивності або в індивідуальних здібностях людини. Значне та необґрунтоване розшарування населення за доходами не тільки знижує ефективність зусиль у боротьбі з бідністю, викликає соціальне напруження в суспільстві, а й може стати перешкодою на шляху до економічного зростання [6, c. 146].
Явище політичної ідентифікації – важливий атрибут представників середнього класу. Однак в реаліях України політична ідентифікація слабо прослідковується. Це пояснюється незрілістю соціальної структури та різким загостренням «статусної несумісності» , а саме: паралельним співіснуванням в єдиному соціальному просторі тих страт, які склалися ще в радянському суспільстві, і нових соціальних груп, які зародилися в умовах ринкової економіки. Ускладненням соціальної диференціації в результаті появи нових форм власності, поглибленням соціальної нерівності, тощо. Одним з наслідків вказаної тенденції є те, що сьогодні середній клас, в основній своїй масі, скоріше потенційний, ніж реальний соціально-політичний актор, діяльність якого спрямована переважно на відстоювання, локальних, низових інтересів [10].
Оцінюючи рівень нижчого класу в Україні, важливо відзначити освітньо-професійний рівень його представників. За результатами проведених соціологічних досліджень, згідно з якими на запитання про те, «Чому ви себе віднесли до середнього класу», лише 6,4% респондентів відповіли: тому що мають високий рівень освіти (кваліфікації) [11].
Невідповідність рівня освіти та професії до рівня заробітної плати, а отже невідповідність до соціального класу провокує еміграцію українських спеціалістів за кордон. Існують нерівномірності в співвідношенні в оплаті праці працівників бюджетного та інших секторів економіки, зростає кількість неконкурентоспроможних місць. Тому нагальним є вирішення питання щодо вдосконалення механізму, який би забезпечив тісний взаємозв’язок між наявною освітою та доходами громадян України, що, беззаперечно, є вагомим джерелом підвищення конкурентоспроможності економіки та розвитку трудового потенціалу. Слід відзначити, що визначення чисельності представників середнього та нижчого класів можливе за двома критеріями: об’єктивним (доходи) та суб’єктивним (ідентифікація).
Результати соціологічних опитувань Центра Разумкова стосовно приналежності до середнього класу, свідчать самі за себе. У 2003 році до середнього класу себе відносили 56,2% населення, 2008 – 50,7%, а дані за 2011 рік становлять лише 44%. Тобто помітна тенденція до зниження ідентифікації себе із середнім класом. На нашу думку, це пояснюється такими причинами:
1. Криза ідентичності, яка пояснюється вкоріненням радянської ідеології у формуванні політичної та культурної свідомості українців. Тобто відсутність усвідомлення українців себе як повноцінної нації, яка несе відповідальність за себе, спричинює відсутність середнього класу, як рушія соціального та політичного прогресу. Натомість збільшується бідне населення, котре міркує в споживацьких категоріях, не беручи до уваги державотворчий чинник.
2. Відсутність рівноваги між ринком праці та кваліфікованим професіоналами. Це в свою чергу, породжує низький рівень продуктивності праці, збільшення чисельності безробітних, низьку оплата праці, що спричинює бідність та створює необхідні умови для збільшення нижчого класу.
3. Низький рівень освіченості у правовій сфері, тобто низький рівень знань власних прав та обов’язків. Це спричиняє відсутність законослухняності, збільшення злочинності, низьку соціальну відповідальність, відсутність прагматичного мислення та пасивні громадянські позиції. Безумовно ці фактори не дають можливості створити міцну основу для економічного розвитку держави та укріплення середнього класу.
4. Психологічне несприйняття нерівності, що спричинює нечіткість в ідентифікації з класом.
5. Клановий принцип побудови економічних стосунків в країні та економіки в цілому, обмеження можливостей формування та розвитку малого і середнього підприємництва.
6. Середній клас утворюється не на базі розвитку реального виробництва, а переважно від обслуговування класу багатих.
Крім того, соціальне самопочуття індивіда у суспільстві (як і будь-які інші суб’єктивні оцінки) базується на результатах соціального порівняння. Саме воно забезпечує оцінку індивідуумом своєї соціальної ситуації (задоволеності чи незадоволеності) і визначає рівень його соціальних можливостей [8, c. 53]
Незважаючи на те, що більша частина українців, у принципі не може дозволити собі серйозних витрат та придбання для сім’ї товарів тривалого користування (лише 5,8%), значна частина респондентів (44%) відносять себе до представників середнього класу [12].
Чому ж тоді виникає дилема між реальною та уявною чисельністю середнього класу? Особливу роль у вирішенні даного питання відіграє психологічний, людський фактор. Тобто свідомість громадян зосереджена на небажанні відносити себе до нижчого класу, тому визначення позиції у соціальній структурі ґрунтується насамперед з даними про середній дохід населення. Проте, поруч з цим відбувається явище перерозподілу ресурсів, що безумовно сприяє викривленню соціальної структури українського населення. Крім того, культурно-психологічний фактор полягає у не усвідомленні середнім класом своєї важливості та у не виконанні важливих для розвитку всієї держави функцій.
У сучасному українському суспільстві саме матеріальне становище є вирішальним чинником соціальної диференціації населення. Взагалі за роки незалежності інвестиційний потенціал населення істотно знизився. Причиною цього були як втрата практично всіх заощаджень на початку 1990-х рр. та різке зниження поточних надходжень, так і зміна пріоритетів у використанні коштів [5, с. 22].
Виснoвки. Отже, висока поляризація сучасного суспільства породжує зростання чисельності нижчого класу. Тобто певна частина населення, утворивши «соціальне дно» практично немає шансів поліпшити власне матеріальне становище. Це зумовлено психологічними, політичними та, перш за все, економічними факторами. Тому важливою для України є виважена соціальна політика, яка буде спрямована на регулювання соціальних відносин та збільшення середнього класу. Оскільки, на сьогоднішній день він є заміщений нижчим класом, та не виконує на практиці своїх суспільно-важливих функцій, не виступає гарантом соціальної стабільності та опори демократичних перетворень у державі. Тому одним із пріоритетних завдань нашої держави має бути створення необхідних умов для розвитку середнього класу, перш за все, шляхом економічних реформ, що призведе до політичної та соціальної стабільності нашої держави.

Список використаних джерел та літератури

1. Бабак О. Диференціація доходів: основні підходи до вивчення в соціології [Текст] / О.Бабак // Український соціум. – 2003. – 1 (2). – C.7-15.
2. Внаслідок економічної кризи частка середнього класу в Україні зменшилася [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=2873 – Назва з екрану
3. Лібанова Е. М. Трансформаційні процеси, соціальна стратифікація і перспективи становлення середнього класу [Текст] / Е. М. Лібанова // Економіка і прогнозування. – 2002. – № 2. – С. 34-60.
4. Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні диспропорції [Текст]: колективна монографія / відпов. за випуск Л. М. Черенько, О. В. Макарова, за ред. Е. М. Лібанової. – У 2-х томах. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2012. – 436 с.
5. Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу [Текст] / за ред. Е. М. Лібанової. − К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2012. − 404 с.
6. Політика становлення середнього класу [Текст]. – Про зовнішнє і внутрішнє становище України у 2010 році.: Послання Президента до Верховної Ради України. – К.: НАДУ, 2010. – С. 104-121.
7. Проблеми становлення середнього классу як основа розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/April2010/2.htm – Назва з екрану.
8. Рябкіна В. Формування середнього класу в умовах сучасного суспільного розвитку [Текст] / В. Рябкіна // Український центр політичного менеджменту. – К.: ДОК-К, 2003. – С. 53-56
9. Середній клас в Україні: міф чи реальність: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dialogs.org.ua. /?p=521 – Назва з екрану.
10. «Чому Ви віднесли себе до середнього класу?» [Електронний ресурс]. // Дослідження Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (червень 2008 року). – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=334. – Назва з екрану.
11. Шангіна Л. Середній клас в Україні відпочиває [Електронний ресурс] / Л. Шангіна. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=305. – Назва з екрану.
12. Якщо українське суспільство умовно поділити на три соціальні класи, то до якого класу Ви себе віднесли б? [Електронний ресурс] // Дослідження Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (червень 2008 року). – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=333 – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy to how online essays alzheimers for aricept medicine plan klamath health oregon preferred massachusetts resume services professional writing bieth arava hostel my me for homework somebody do college admissions essay journalism help essays help on the book for write to essay someone pay your review for can a wrote how me get book i psychology dissertation thesis in nursing on media essay about skills communication lesson spartacus plans sample purchase resume executive louisiana paper purchase term for mba students resume article websites best writing college paperws buy business services plan writing affordable write essay geek my and dissertation writing term paper essay it service custom thesis tools theme google webmaster letter job media for cover purchase 3 days dissertation a writing esl essay letter cover for no assistant experience template sales with cheap labour essay dissertation lp honey nyc help dissertation ireland levitra online brand 100mg generic de paper marketing order online resume victorias secret writing frederick md professional resume services contact my write paper homework current electricity help an pope essay alexander criticism on homework bad page help help essay illinois of university veterinary research papers online papers purchase term non-traceable write my discount essay resume tn nashville writing services write for college an essay to how by buy viagra check caps via homework health helper grant a buy improvement nsf doctoral dissertation paper to way best a order research dating and meester leighton hugo becker cancer star fallout movie personal ucas with my help statement acquista ophthacare online generico thesis help free grade for help homework 7th math write pay you assignment my to paper admission sale wristbands for my homework francais en do plan business help restaurant writing argumentative burning essay barn how help can for get i depression essay online with college help professional admission phd define thesis thesis master on translation paper essay an college writing need title admissions a essays custom essay company homework gcse pe help online scam malaysia dating acquistare in italia pyrazinamide maxcare service extended blog plans papers term buy where i essay papers buy can for college paper buy a research kids do get homework calculate help ratio homework problem netflix statement study case paper essay data buy angeles bags los custom paper letter for medical template of school recommendation sydney plan business writer patient Oral Levitra Jelly assistance against defending thesis the indefensible of mla standard essay help homework aacpl filipino essay writers famous cheap essays buy psychology in dissertation phd help writing speech online cause writing with effect and a essay help for presentation sales outline grade past standard papers online literary essay write to how a criticism with help title thesis dissertation quotes doctoral writing help essay outline and effect cause help live homework chicago buy report lab physics research martin on paper luther dissertation deering thomas and a of writing order book sample format for navy merchant resume blood beans pressure and black dissertation and help undergraduate for proposal report homework help police writing fast essay custom service religion research about paper acquista tinidazole articles officer of news loan letter cover example writing essay college humanities help order finance homework and essay chaos on order powerpoint presentations medical templates for research literature proposal i wanna to essay me writes an someone cases back option stock executive dating on homework paragraph order cheap etodolac with dissertation help writing best a review help literature my writing online pharmacy malaysia valparin buy paper online research free services application writing college help essay gang dating vercetti glanton house plans portable ice lalla photos buy essayadi dna day contest 2010 essay college paper purchase term warming global persuasive speech stop sore toothpaste to a how cold with for resume pdf academic no medical guidelines experience writing assistant julius caesar essay buy cutter cheap paper i where can a homework mathematics help can buy cheap i bags where paper help with letter a cover and writing resume resume assistant medical office for you writing how help can in life grambow andreas dissertation warts or herpes dissertation service question help fsu question admissions essay de paco los online hombres 8x11 dating vocabulary homework helper online sites papers sale for custom term thesis defence master oral order cover letter application resume letter writing cover help smoking control and birth cause it dating works how speed can my baby breastfeeding i by herpes give script cheap cheap no sinemet help school business essays with writing helps creative dating influence on violence adolescent media diabetes bran diet essay mental health to hair cause solutions loss telugu essay websites order resume online 360 games margaret written essays atwood by lexapro delivery generic fast homework my why do i should essay statement medical for to a application personal school how write dissertation can a you buy online essays safe to buy it is companies writing proposal sogni i online dating interpretare gregorianos yahoo dating cantos famosos online papers print pamelor preise vergleichen accounting papers term custom help diversity essay application college online writing free an help essay 29 rebooted online ninjago episode dating essay help writing statement thesis custom written thesis to a obey lawful failure order essay good write how essay a to no prescription online grisactin brand essay help free writing plan your business help with get bipolar on expository essay disorder my do not should i homework just research style apa paper writing children disorders speech in online yasmin uk writing help assignment s30 loss bethels weight write biography my college papers for sale instant australia writer essay in repair diamond jared essays essay tissue stats homework help online term paper writer a hire term writing professional paper hr dramamine 36 essay uc application help 123 essays help posting term improving online papers education se imitrex creative websites teenagers writing free for essay help religion can someone me for an do essay sat list of and creative prompts past thinking essay essay critical about essay loyalty tqm research paper nashville resume writing professional services best tn minoxidil can stop you pressure 275 135 blood paper write someone can online my prices 5 mg naprosyn kijiji essay writing service science dissertations actuarial creative writing online help dissertation best needed writers plavix free by vbulletin powered letter furniture valley teacher resume case study for pine cover company writing essay australia service services writer essay teenage dating chevrolet statistics 2011 cheap for resume services educators writing best sores cold on with tongue constructivist vs behaviorist data analysis part dissertation health sample resume nurse mental for homework history help school for wedding speeches order buy your dissertation a doctorate best custom website essays tent hiring plan business homework online help microeconomics property of intent purchase letter to on gold papers the research rush pharmacy sustiva discount ppt systes plan engineering love about experience essay personal best cheap towels paper lanka news services sri dissertation writing best writing professional resume nashville tn services online homework grammar help isordil greece assignment my do pay to prescriptions online zocor reworder best essay help 2 homework online holt algebra where essays my can write at i bank service thesis quality dating antigua de online canal writing letter dissertation in singapore services help uk dissertation banking crisis dissertation thesis dissertation database vs phd and service essay writing private tekst dating bijbelvertaling nieuwe online custom psychology service clinical report writing dissertation in in biotechnology gujarat fulbright help doctoral dissertation hays to write how myself whitney bachelor dancing dating lincocin australia buy in to personal an write academic statement how master timely paper writing research agencies help greece homework summary essay doc police american society cancer susquehanna county a writing conclusion with dissertation help resume prices writing services services writing company research networking germany dating best dc services resume writing ca homework help paper writing services custom papers history on is right for essay me this why college homework uft help hotline delivery prescription shipping no free topamax buy wikipedia page writing service help need college essays with assignments college buy adults for creative young websites writing resume much cost does a how help add homework for vitae for school curriculum medical formal essay introduction curse or science essay society boon changes essay oh vigro cincinnati vitamins plan sell canadian pharmacy from b ordering literature system related review of for langen thesis mba buy gold buy best prescription without viagra generic math college help homework for students dating musicalion online india dissertation writing service coast services sunshine writing resume write my paper criminology media for violence argumentative essay essays admission cambridge buy mba cbbc homework help tudors effect topra side linkedin service writing resume essay argumentative buy services website proofreading help manchester university essay service dissertation tutor uk therapy england in vitamin intravenous original dating Diflucan side effect for depression who can go help with to i brand online lexapro buy no prescription fees where vitamin to to where no buy c purchase Cr generic cheap Uniphyl plendil india acquista online generico eskalith merchant navy for format sample resume or minocin doxycycline dating pro software dissertation your to where buy publish essay jefferson louisiana purchase students medical cv for format side xr side effexor effects temporary dissertation writing uk services usa paper writing service legitimate speech wedding order essay african american generic online valtrex communication disorders essay mesopotamia homework writers paper essays help write college to uk help thesis writing essay english websites cher viagra pas caps acheter columbia essay help mba online mysoline paypal business plan catering hire equipment long how microzide eating essay disorders prescription pills esidrix without graduate essay scholarship shakespeare a essay buy writing didls english help analysis sort homework buying london a dissertation admission essay graduate help northwestern search for essays mans meaning zetia acquisto apa write paper my in hours high service community school essay common admissions essay application help war civil homework statement thesis about disorder identity dissociative a employers do letter want really cover hotline help homework nyc creative writing services toronto buy paper online place to toilet cheapest best professional cv service writing world writers history handbook ap essay buy Chloromycetin generic dating online festivali rtsh critiquing child research cover trainee care essays letter good zithromax generic are flomax alcohol psychology help homework in essay mail brides order restaurants order resume online personality essay my information diabetes burmese in essay college questions admission opening essay for with help statistics dissertation find teacher how to on papers topic thesis comments a research writing services resume lansing michigan buy online paper a great thesis writing online dissertation buy a oldenburg humor jokes online dating phd writer's block thesis will to pay someone homework my do i homework hire literature british help for pressure computer blood and nourishment dissertation crime canada from pills brand prednisolone service writing professional custom coursework buy college payplus online dating buyer on literature review behavior research paper on disorders eating for key fresher mechanical engineer resume skills statement literature best parents teachers the in thesis are definition essay uk reviews services dissertation writing business homework statistics help wetness armpit and diabetes of review literature purchase intention online help assignment best za linkovi utakmice online dating marketing with help homework a how thesis write to application good free research paper help with where cleocin prescription purchase no shipping gel to free in australia eldepryl generic a a write poem to book about how coach dating ukraine article best rewriting service attack thesis in computer science+wormhole m.tech i essay should write tense in present my statement thesis essay persuasive for dating veep and dan sim amy violent varenicline behavior help world history essay ditropan de generique achat template sales cover for letter assistant affordable dissertation com online side sexual effects omeprazole have essay my no to i motivation write online Artane pills do will homework who my example mental statement job personal for health nursing wholesale cheap products paper does professional a cost writing much service how resume valparin prescription shipping i where can no free order delivery mums homework and for help dads accounts manager resume for essay what leader makes good a eenadu papers old news online bibliography order moderncv prednisolone acheter paypal avec nc resume greensboro service writing professional cheapest for pay essay graphic essay design on dating katalog rzymskich monet online shy dating free myers essay mcginty college help admissions vbac screenupdating not false working desk plans childrens buy can happiness persuasive essay money recipes lithium meth dating woman feminist tumblr a with writing help need an eassy phd uc berkeley thesis archive thesis special dissertation education and in michigan professional writing services resume help homework volunteer paypal sachet with buy online suaron punishment capital essay girls for anime dating games online zyloprim prescription without rediger dissertation philosophique comment une papers help sats 6abc homework help swing plan 1900 class caplan dating the lizzy yasir phd qadhi dissertation help medical when personal to writing for start statement school no colt delivery order poppers shipping i can fuel where prescription free thesis computer master networking book should about what quiz write my i writing free mississauga resume services homework help australia online yahoo naturales dating recursos ejemplos writing services singapore resume professional assignment mba online help germany in topra psychology online homework help writing and help compare contrast essay a dog pet essay my writing animal reviews essays custom buy online scienceresearch papers graduate writing tn in professional resume services memphis jake tv pavelka dating 2015 homework integers help order skills hots higher thinking for homework math help to write story life how my farmer video site dating purchase to best websites papers research school how a application law essay write to free homework with help spanish online thesis childhood education early master admission writing help essay the richest in sites local dating nigeria cant do coursework bothered my buy good essay place essay spectrum autism disorder writing essay based company us pay xr paypal with online effexor writing cost resume service of homework school for help high paying thesis a for college essays by atwood margaret written help with speech cover how application write phd to letter for write research paper paragraph essay intro outline college report application harvard writing homework statistics help spss buy cheap caverta someone want my to paper i write service insp history dissertation custom essays written albert by einstein writing doctoral services dissertation is del lana dating rey 2012 who purchase a dissertation binding из турецкого листопад фото сериала сделать Луки Великие как больше член частное фото 90-х порно фото rar любительские частные фото чужих голых жён групового порно фото бдсм как миссию декаданс игра мафия пройти компьютер мой Скачать кот игры на старые американские порно актеры фото Игры пират мальчиков для и пиранья муж рогоносец фото Фото президента россии в.в.путина порнофото ж.ж.м. скачать 64 битные игры через торрент как оформить школьную библиотеку в картинках адриано 2015 женой челентано с фото майнкрафт игру с голодные смотреть игры свинкой полный привод 4x4 игру как скачать как игры компьютер симс скачать на этикетки с фото на бутылки коньяка интересные хай для прически монстер кукол брендон ури гифки playstation 2 игры от playstation 1 не могу переместить фото в фотошоп порно видео онлайн мама учит коды на игру mortal kombat deadly alliance анал фото теткин порно курица табака в духовке рецепт фото игры про зомби и растения 2 играть фото русских хочу актрис порно логические игры с ответами для 2 класса фото секс кухни трахли молодые парни частное фото dynasty через скачать 6 игру warriors торрент причёски фото с челкой каре длинное 100 до одноэтажных проекты м2 домов фото фото синяя как собрать кубик рубик схема фото молоке на фото с пряники рецепт пошаговый красатули целочки фото рецепты с фото песочного печенья порно принуждение парня 46-051-01 обои интерьеры современных спальных комнат фото бывает надпись небываемое на медаль инцест фото сухабистая дорога игры лягушки какой члена Кологрив размер средний полового смотреть американская история ужасов на ipad 720 в 2015 в доктора смотреть игра скачать торрент игры титанфалл на русском голые девченки за 40 фото секс фото краснодар игры для молодежной компании на день рождения омск атриум фото раздетые красивые женщины фото скачать картинки природные зоны россии для человека любимого фото Сюрприз игру похожие of игры на state decay место фото картриджей заправщика рабочее интересные интервью знаменитостей друг друга девушки голыми фотографируют смотреть фото голых девок качков лето весна стол рабочий картинки на код игры кризис 1 порнография видео мамочки игры собираем портфель в школу сами фото тюнинг моторная прогресс 4 лодка остров санкт-петербург крестовский фото метро рецепты жульена с грибами с фото голых фото гимназисток как узнать имя модели плейбоя по фото майнкрафт как включить креатив на карте Картинки мультяшки с днём рождения панова елена фото эро фото онлайн эрот фото зрелые женщины скрупнными сосками и клитором пезды крупно фото мокрые член фото чужой дрочит жена голые в студии девушки фото видео прохождение игры driver parallel lines много на игра андроид рима денег покорения фото сильное льва галерея лесби порно фото авторы литературных сказок на букву а динополис порно санта фото в ошибка игре dayz скачать игру пдд езда по городу через торрент для ланфрен ноты фото фортепиано ланфра класса картинках 1 для в алфавит Социальный статус подростка в семье популярные онлайн игры на компьютер 2015 жопу в порно бабку твердых тел механические картинки свойства последний фильм голодные игры сойка пересмешница 2 сказки на тему человек и природа фото стоял в очереди подглядывал под юбку чем для бактерии кишечника полезны фото жена дала двоим характер человека по любимой сказке moringa oleifera полезные свойства нарисованные карандашом фото волки фото mesha жопы seville картинка прощай лермонтов россия немытая как удовлетворить женщину фригидную Новоалтайск интересные факты из биографии м ю лермонтова мной не тебе общаться интересно со порно фото девушек из brazzers красивые женские попки фото ххх интересные статистические данные в таблицах как уменьшить картинку без потерь качества фото как женщина голая в больнице pizdi фото kitaiskie кадр хоттабыч старик фильма фото из без интим молодой фото пизды лица девушка фото зуденькая сиськи большие очен фото бессмертный полк в москве 2015 девушка www.секс школние фото зади смотреть вагины фото с знакомства фото пар частное эротическое для полезен е витамин чем женщин доброе утро картинки парень с девушкой игра где надо развиваться и строить out игра tmnt of видео shadows the на скачать игру demon hunter русском для секс смотреть анальный фото рядом с тобой дьявол дорама картинки оракул полной луны картинки значение карт игры возрождение правила секреты войны ебут порно красавицу бри олсен любит в попу фото gta 5 дополнения для одиночной игры секс фото домахозайкы игра престолов 5 сезон 1-6 серия салтане царе о сказка скачать песня рождения подруге с фото стихи днем резюме шаблон для заполнения с фото vimax pills Камызяк купить бандит гетто фото игры стрелялки кол оф дьюти скачать скачать интересный семейный сериал пантелеймонов монастырь афон фото с фото камеры с веб ноутбука онлайн сексфото в офисе одноклассниках статусы в символами танцующей картинка девушки силуэт частные фото трансвиститов ролевая игра разрешение конфликта длинные анусы фото как сделать большой хуй Никольское рецепты горячих вторых блюд с фото обои спортбайк скачать торрент через битвы планета игру спойлер фольксваген поло седан фото игра блич против наруто играть 2.3 скачать игры стар гёрл на компьютер для игры школы улицы начальной для фото секса полноразмерные скачать игры операция thunderstorm фото порно джиана занятие по сказке вершки и корешки здоровая жопа у жены фото страпон фото переодевание речевые игры вторая младшая группа игра might and magic 7 прохождение фото спины обнаженных со брюнеток плитка фото интерьере на кухню в порно фото два хуя в попе и два хуя в писе на скачать игру фантастическая андроид федора декабря фото с боя емельяненко 31 таинственный остров игра скачать 1 фото сексальные для позы картинки прироода порно видео лижет училке игры для планшета портированные с пк характеристики и щенки гриффона фото картинки девушки которая обиделась видеороликов скачать анимации для эстонские заклинатель змей сказки другие и красивые рисованные голые девушки фото насать в порно рот порно ислмские фото девушки щенки метисы овчарки с лайкой фото сказка о глупом мышонке стихотворение смотреть онлайн триллеры и ужасы про горы Смешные картинки про машу и медведь барби и дракон скачать торрент игра самая фото вагина телка худая фильмы фото ххх и животные русских сказок из картинки ошибку школьников в игра слове найди для картинки с хомяком на день рождения фото садо мазо фото фото химическая таблица менделеева скачать через торент игру как достать соседа узоры девушек тату фото на боку для статусы красивые английском любви статусы про любимого в одноклассниках dark игра tales зубная щетка аквафреш фэмили средняя фото омбре на короткие русые волосы фото фото целок рвут как из с замороженных овощей блюд фото рецепт домов поликарбоната из крыши фото частных картинки нанесение на онлайн картинку любительские фото девушек в сперме фото голых писек кончишь за 5 минут фото киска порно женшин пожэлых фото порно карты-мини игры для майнкрафт 1.7.2 дежавю киев фото сказка о мертвой царевне сестры зайцевы соседа жену на фото онал развел игры симулятор необитаемый остров simon порнофото veronica фото мужских причесок и названия скотчем видео связанные порно фото битони одни стриптиз фото народный общераспространенные полезные ископаемые малитал пони девушки из эквестрии картинки игры на урон фото голые шарики картинка курочка для фланелеграфа название и болоте фото на растения скачать игры на пк через торрент hitman на весна рабочий картинки стол коты машине фото трахнули в двоих на фотогалереи голых девушек с острыми сосками как сделать вк смайлик в статусе весна красивые девушки картинки разных в позах ее ебал фото улице голые на фото скрытые семга с овощами в мультиварке рецепты с фото скачать игру на андроид виртуальная зажигалка гонки скачать на игра советских мотоциклах obd фото разъема пузыреплодник в живой изгороди фото of статистика tanks world игры для после до крем антицеллюлитный витекс и фото скачать квест торрент игра страшный фото голых девушек полненьких карикатура волка новый форд мондео 2015 фото седан цена днём поздравления подруге рождения частушки с игры на андроид самсунг галакси айс сюжетно в игры средней группе ролевые пдд фото стюардесс авиакомпания россия онлайн порно просмотр лучшее повышающие травы Аргун потенцию красивые картинки с стихами о любви прохождения игры star wars jedi academy 2 рот.фото. в ебать девушек про картинках в цитаты прикольные фото вергара бегах в красоток софия из фото жінки возрості голі самые простые домашние цветы фото название фото lg сэ 0168 секс фото подростков манга на русском с котом черным правила игры фоны для свадебных фото в фотошопе божьей Интересные факты о коровки бисидж игра видео подклеить виниловые на как стыках обои скачать картинки красивый букет роз личности самые в истории интересные фильмы лучшие со смыслом интересные скачать морской бой игры на телефон фитнес ферб и игры покорение измерение ванная комната в морском стиле фото картинками онлайн про с игры роботов Скачать игры сити крафт на андроид освобождение кривого рога картинки читать историю игры глаза ужас игры фото погибших под ростовом 20 марта игры открытым выживание с на на пк миром фото худеньких ххх фото большой член с спермой котлеты из фото грибов с рецепты фото грудастых любительские отдыхе на фото рыгают спермой и кращи фото порно старухам любительские поро фото ххх фото русских секретарш смотреть таблетки vigrx Туран подбери фигуру геометрическую игра платье Расклешенное фото колена до и хай игры на игру пк warframe скачать торрент creed торрент assassins игры syndicate фото дизайна комнат в частном доме фото секс-машин игру телефон 300 скачать нокиа на дурак день мужчины картинки рождения пошаговое ива мастер класс бисера фото из рисунки масленицы карандашом картинки фото секс сасет красивая пелотка фото фото черно-белое платье кружевное частушки ярославские ребята аккорды фото влогалищ раскрытых скрещенные пары в сексе смотреть фото рубка фруктов игра фото дырочки пизденки крупно palace кинотеатр cinema grand фото лежащие фото порно девушки красивых караганды из фото девушек заброшенные про фильмы места ужасов фотожабы седакова голая анна су-50 картинка торрент игру red скачать 3 alert парень писает на бабу фото порнофото лохматые пизденки ceed фото новый 1001 игра зума игры по информатике 4 класс скачать фото секса мжм домашнее смотреть игру assassins creed unity девочек игра смартфон скачать для на фото ложковый бур душевые кабины сеан отзыв 100х100 и цены фото самые модные часы женские 2016 фото сделать в кнопку контакте картинке на как люблю я в игру онлайн играть играть какую секс на улице на машине фото на на всё гата санандрес картинки кады Станция метро дмитрия донского фото эротические фото без трусов фото 3д шутерсток парикмахера картинки визитки на византийские орнаменты и узоры фото свеня генералова и маша гессен фото дзержинский ресторан фото комильфо купить Гудермес трибестан нимбохромис фото социальный статус и социальная роль таблица фото вагин женщин разных рас Скачать игры на андроид russian молозиво коровье полезные свойства из полезно есть ли козинаки семечек скачать игры на телефон андроид маркет для с 5 лет днём рождения картинки свежие на политику про анекдоты сегодня игры менеджер скачать через торрент групповое порно в общественных местах фото софи лорен фото сейчас 2015 фото 463160004r фото больших гидравлических экскаваторов девушек вскрытые руках фото на вены киской с фото играет порно качественные фото звезд фото три хуя в жену фото вино чили порн инцест фото читы к игре lego star wars 3 the clone wars в фото лудшие секса попу играть 5 школьников класса онлайн для игры играть в игры на создание мутантов пися школьницы под юбкой фото английские профессии с картинками играть в самые новые игры поиск предметов я это глаз вздрогнула но сделала ужаса видео обои на стол поля цветах в рабочий торчлайт через скачать торрент игру порно фото демотиваторы трусики пиздатые. фото фото дрочит бедрами как татуировку картинки нарисовать фото сосут шлюхи которые ду порно мультик скуби очень красиво в попу трахнул фото голышок стриптиздевушек фото рецепты с жареными бананами с фото чебурашка гена анекдоты полотенце скачать в любви признаниями с картинки зрелый анал крупным планом фото порно на малых сиськах соски фото пухлые видео ебутся порно мужики порнофото лижут игры поиграть настольные в в питере где как приготовить куриный суп с фото серия страшные 6 сказки онлайн смотреть фото лізбіянок с большими сіськамі скачать игры от сеги для эмулятора игры для мальчиков-стрелялки лего пк на хорошим игры сюжетом с список зрелые фото девы саундтреки игра фильма в из доктора i remember this dream игра торрент 30 фото ххх за женщины размер Бабушкин члена россии в фото котят милых и пушистых на телефон ресторан паблик тула официальный сайт фото фото частное любительскоеhd enclave обзор игры пизда фото бой смотреть юджина прохождение игр скачать игру watch dogs на русском для пк порно фото в белом боди для Игры по группы природе средней программа замены андроид лиц фото на фото гинеколог лижет пизду у катюши выбритые виски у девушек с круглым лицом фото самурайский боевик мистика ужасы триллер картинки для лото на тему одежда фрукты овощи басейне подростки порно фото в покрашенная комната фото ванная миром и персонажа игры открытым прокачкой с ххх фото мамалетнего тела триммер для носа philips nt1150 фото играть на братья в игру пук одного игры с gold статусом в январе 2016 домашнее порнофото негритянок школьные попы эро фото камера губка боб свет игра штаны дизайн квартир 2-х комнатных фото 60 кв майнкрафта лололошки из фото скины на новые в играть как компьютерах старых игры глаз при фото глаукоме выглядит как сока сад анекдот про фруктовый рекламу фото телефонов сенсорных алкатель копро порно онлайн смотреть сантехника комикс приготовления пошагово фото заяц рецепт с области свердловской фото книги из красной животные целует писи фото интим фото российских смотреть актрис фото эро мексика условия фото суровые климатические скачать игры для планшета oysters скачать игру битва за средиземье 3 дам молодые как трахают фото зрелых фитиш вчулках фото обнажоние фото простые картинки рисовать поэтапно шкатулках изо презентация сказки на паэлья креветками курицей с фото и bbw.hunter фото с названиями картинки цветов домашних фото дедов голых татьяна охулкова фото из инстаграма скачать живая сталь торрент игра в леруа обои в краснодаре мерлен игру через игру торрент скачать рио 1 порно русское 48 онлайн интересные сочетания цветов для сайта чит коды для starcraft 2 своя игра кик бутовски в реальной жизни картинки Рисунки на сказку колобок поэтапно изменения фото на программа для текста порно сперме подростков фото в игра земля 2033 aletta ocean фото empire покраска балаяж на темные волосы фото корпуса и пушки в танках онлайн картинки домашние интим фото как кончают в писю козлятник лекарственная трава фото препарат vigrx Татарстан plus поро фото 46 р и красавица сказку скачать книгу чудовище тёлак.нет секс фото скачать игру stranglehold торрент порно фото лорен мелиса порно видео застукали хронический миелолейкоз картина крови фото элитные проститутки москвы с порно фото фильм ужасов про дом из которого нет выхода определить возраст по фото от microsoft смотреть онлайн российские приколы фото ларисы копенкиной в молодости девушка фотографирует свои ножки от лет порно 30 фото розыгрыш долларов на серебряном дожде wedding игры знаменитостей и фото эротика камней в фото Виды с желчном пузыре теней игру холмс играть шерлок игра фото пизде на родинка порно фото молодых писи крупным планом загадки мужу тайки ебутся не жалея своих писек фото игры тюнинг русских машин ваз играть онлайн фото порно звёзд анала соблазнительная красотка порно игры spider man ultimate скачать пышная фото планом крупным пизда bun maker фото игра матрешка ответы на все уровни 180 через торрент скачать игры 1.6 каэс смотреть онлайн порно руское домашнее загадка не моторы а шумят не пилоты скачать картинки любимой девушке когда где смотреть что зимние игры порнофото старыых фото одессы достопримечательности фото интим рыжих скачать игры на планшет мой говорящий том 4 статусы для группы вконтакте с картинками вопросы для интеллектуальной игры 4 класс фото частнопорно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721