СЕМІОТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБРАЗІВ-СИМВОЛІВ І ЗНАКІВ-СИМВОЛІВ У ТЕКСТАХ МИКОЛАЇВСЬКИХ ПОЕТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2+003

В. В. Желязкова

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

У статті висвітлено змістову сутність понять «образ-символ» і «знак-символ», наведено перелік подібних і відмінних рис цих феноменів, а також описано процес переходу образу-символу в знак-символ на матеріалах творів миколаївських поетів.

Ключові слова: образ-символ, знак-символ, поетичний твір, семіотична трансформація.

Желязкова В. В. Семиотические трансформации образов-символов и знаков-символов в поэтических текстах.

В статье освещена содержательная сущность понятий «образ-символ» и «знак-символ», подан перечень схожих и отличительных признаков этих феноменов, а также описан процесс перехода образа-символа в знак-символ на материалах произведений николаевских поэтов.

Ключевые слова: образ-символ, знак-символ, поэтическое произведение, семиотическая трансформация.

Zhelyazkova V. V. Semiotic transformations of images-symbols and signs-symbols in poetic texts.

In article definitions of the concepts “image-symbol” and “sign-symbol” are given, the place and a role of indexes in semiotics system of poetic texts in general and poesy by М. Boychenko, D. Kremin, B. Mozolevskiy in particular are defined. The author gives the list of similar and distinctive features of these phenomena and describes the transition of the image of the symbol in the symbol-the symbol on the material of works by the Mykolaiv poets. The author pays attention to the third level functioning of signs in semiotics system, proves a role of pragmatic for interpretation of the contents, a form and idea of the author’s text.

On the basis of properties of signs-symbols which were marked out by Ch. Pearce, the analysed poems recorded two types of semiotic transformations – syntagmatic and paradigmatic. Mechanisms of the first type are addition and destruction, and of the second type are substitution and transposition.

The author defines forms of lexical and morphological representation of signs indexes in each subsystem that promotes effective lingvosemyotics reading of poetic works.

Key words: image-symbol, sign-symbol, poetic work, semiotic transformation.

 

Вивчення проблеми образності мови, а також її складових елементів – звуків, слів, речень, розпочалося ще в античні часи, про що свідчать розроблені концепції Платона, Аристотеля, Плотіна, Філона та Климента Олександрійських. Але дослідження в цьому руслі тривають і сьогодні, бо й досі є значна кількість невирішених питань. До них належать проблема міждисциплінарного статусу цього поняття, необхідність встановлення дво- чи трипланового компонентного складу образу, а також зв’язок образу із семіотичними знаками. Причому останнє перейшло в розряд проблеми, по-перше, завдяки працям М. Бахтіна, Ю. Борєва, Г. Гачева, М. Гіршмана, М. Епштейна, В. Кожинова, О. Лосєва, Н. Науменко, П. Палієвського, В. Переверзєва, Г. Поспєлова, І. Роднянської, М. Шкуропат, які частково торкалися цього питання, а по-друге, через відмову науковців від формального опису мовних явищ та переходу до функціональної парадигми розвитку лінгвістики в цілому та її окремих галузей. До того ж, починають з’являтися й нові напрями пошуку, серед яких комунікативний підхід є домінантним. Звичайно, встановлення зв’язку образів та знаків через призму різноманітних культурологічних та прагматичних чинників, що дають інформацію про тип свідомості, особливості культурної спільноти, в межах якої перебуває мовець, і його власні ціннісні орієнтації, сприяє визначенню ознак взаємодії та нерозривної єдності формального та змістового вираження одиниць мови. У зв’язку з цим аналіз текстів українських поетичних творів, що полягає у виявленні образів та знаків, передусім символічного змісту, засвідчує актуальність цієї проблематики. Саме в новій комбінаториці поглядів і спробі описати семіотичні механізми набуття одними знаками властивостей інших визначається новизна статті, мету якої вбачаємо в установленні типів семіотичних трансформацій образів-символів та знаків-символів, виявлених у поетичних текстах таких авторів, як В. Бойченко, Д. Кремінь, Б. Мозолевський.

Для визначення спільних і подібних ознак образів-символів і знаків-символів першочергово необхідно з’ясувати значеннєву сутність цих синтетичних понять.

Образ є не тільки складним і суперечливим явищем, а й міжгалузевим. Цим терміном послуговуються літературознавці, культурологи і, звичайно, лінгвісти. Через це існує чимало недотичних одна до одної дефініцій терміну «образ» – «матеріальна субстанція, що існує для зберігання божественного одкровення й передачі його на рівень емпіричного буття» (Діонісій Ареопагіт), «зразок» (Іоанн Дамаскін), «мовна фігура» (Георгій Хіровоско) [10, с. 4]; «зовнішній вигляд предмета; конкретно-чуттєва форма відображення дійсності; зображення одного явища через інше шляхом використання стилістичних прийомів; тип персонажа, створеного письменником (поетом) у літературно-художньому творі; відображення у свідомості явищ об’єктивної реальності; обличчя; картина чи ікона» [2, с. 561]. Всі ці думки пізніше лягли в основу поняття «образ-символ», перше трактування якого здійснив О. Потебня: «… образ може водночас бути й символом, … розмежовував ці поняття, підкреслюючи одну з властивостей образу бути символічним, тобто бути умовним знаком певного значення. Іншими словами: кожен образ, як правило, – символічний, але не кожен символ здатен бути художнім образом» [5]. Така позиція була розвинута та розширена С. Аверинцевим, на думку якого, «символ можна трактувати як “розпізнавальну прикмету” образу, взятого в аспекті його знаковості. Всякий символ … є образом, але якщо категорія образу “передбачає предметну тотожність самому собі”, то категорія символу акцентує інший бік, а сааме вихід образу за свої власні межі. При цьому образ і глибинний смисл можуть розумітися як два полюси символу, що не можуть існувати одне без одного…» [цит. за 7]. Наведені твердження є інтеграцію герменевтичного та семіотичного підходів до пояснення сутності поняття. З лінгвістичної точки зору символ-образ на сьогодні, як ми вважаємо, найточніше пояснила Т. Горчак. За її словами, образ-символ – це органічне поєднання образності та знаковості, що виявляються різною мірою залежно від типу опредметнених знань. Він завжди співвідноситься із загальною ідеєю тексту, об’єктивуючи його концепти [3, с. 41]. Не менш вагомими є погляди І. Арнольд, В. Кононенка та І. Солоділової.

Представлені трактування образу-символу до деякої міри ґрунтуються на феномені символу як такого. Це підтверджують гуманітарні студії минувшини та сьогодення, в яких символ вважався «знаком, проте йому притаманна міфологічна або релігійна основа і філософська багатозначність: у символі розгортається згорнутий у ньому смисловий зміст; ним насичене ритуальне життя релігій; він є свідомо створеним повідомленням культури, наділеним безкінечною перспективою інтерпретації» [1, с. 10]. Суто семіотичне пояснення символу надав Ч. Пірс, під яким дослідник розумів «репрезентатем, репрезентативний характер якого полягає саме в тому, що він є правилом, що визначає інтерпретанту» [8, с. 212]. Дещо конкретніші визначення згодом запропонували О. Селіванова та В. Шкуркіна, проте суттєвих відмінностей із концепцією Ч. Пірса ми не виявили.

Образ може переростати у символ. Про це говорить М. Шкуропат у своїй дисертаційній праці, зазначаючи, що «образ, у першу чергу, зображальний і не має зображальних обмежень, але чим яскравіше образотворчі засоби, тим менш образ тяжіє до символу. Унікальна духовно-естетична цінність і особливість образу полягають у знайденій рівновазі зображального потенціалу й символічної сутності» [10, с. 7]. Це свідчить, що в певних комунікативних ситуацій ці поняття є абсолютно тотожними, а в деяких, навпаки, – рівнозначність стає неприпустимою.

Опрацювання чималої кількості дефініцій понять «образ-символ» і «знак-символ» дозволило визначити їх подібні та диференційні ознаки, перелік яких наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Образ-символ і знак-символ: подібне та відмінне

Тип символу

Ознаки

Образний символ Знаковий символ
Спільні ознаки

1.   Знакова ґенеза.

2.   Мовна репрезентація.

3.   Емотивність.

4.   Аксіологічність.

5.   Інтенційність.

6.   Апперцепційність.

Диференційні ознаки

1.      Є способом відображення зовнішнього світу у свідомості людини.

2.      Формує мовну картину світу.

3.      Рівноправність вихідного значення.

4.      Семіотична динамічність.

1.    Є способом осмислення та передачі реалій зовнішнього світу в мовних кодах.

2.    Формує ідіостиль.

3.    Контекстуальна залежність в інтерпретації смислу.

4.    Семіотична статичність.

 

Власне остання диференційна ознака, пов’язана з динамічністю чи статичністю знакової організації символів, і лежить в основі семіотичної трансформації від образу до знака, тобто, на нашу думку, еволюція динамічного образу в певній ситуації поступового втрачає свою «мовну активність», набуває широкого поширення, починає вживатися з тексту в текст, а тому переростає в статичний символічний знак. Це також відбувається тоді, коли мовцем відкидаються «вимоги якості уподібнення та призводить до значної втрати його схожості з об’єктами відображуваної дійсності. В умовах частого звернення до такого образу схожість втрачає свою актуальність. Образна модель стає значною мірою умовною. Високий ступінь схожості призводить до появи знака» [4, с. 111–112]. Такий процес перетворення образу-символу на знак-символ можемо простежити в поетичних текстах В. Бойченка, Д. Кременя, Б. Мозолевського. З цією метою зроблено вибірку, кількісна наповненість якої складає більше 600 мовних одиниць. Шляхом аналізу семіотичного вираження цих одно- та багаточленних лексем встановлено та подано опис кількох типів семіотичних трансформацій, а саме синтагматичних і парадигматичних, що виявлені ще Н. Хомським та застосовані для семіотичного аналізу текстів Р. Бартом [9, с. 24].

У межах синтагматики образ-символ переростає в знак-символ за допомогою таких мовно-семіотичних операцій:

 • додавання – трансформаційний процес, за якого, на наше переконання, відбувається накладання ознак одного образу на інший, що сприймається аудиторією як єдиний знак-символ:

«А колись тут ловили поети,

Мов жар-птицю, вогненну строфу…» (Д. Кремінь) [6];

«Кожному зорить своя Ітака.

Кожному свій колір до лиця» (Б. Мозолевський) [там само].

Перший приклад показує, що додавання відбувається за допомогою порівняння та виявлення аналогічних ознак між строфою та жар-птицею, на основі чого перша стає «вогненною». Другий приклад також є метафоричним, бо він представляє сполучення слів, де переважаючу семіотичну роль відіграє займенник «своя», через що під Ітакою розуміється вже не острів в Іонічному морі, а батьківщина, в поняття якої кожна людина вкладає щось своє;

 • «знищення» – вид синтагматичної трансформації, під час якої процес осмислення образу втрачає свою «власність» і знак-символ стає знаком широкого вживання. Яскраво це можна продемонструвати на прикладі топонімів і антропонімів, що після вторинного використання перейшли до категорії загальновживаної лексики, тобто їх первинний денотативний компонент зазнав знищення, проте вони не втратили власної конотації:

«Над Бугом і Дніпром віки стоять шатрищем,

І чути: мов стріла, запущена з небес» (В. Бойченко) [там само];

«Учора лише починав одіссею,

Сьогодні – вже берег, і круча, і зсув…» (В. Бойченко) [там само].

Пояснимо, що спочатку «Шатрище» (перший приклад) позначало географічні об’єкти (село в Сумській області та печеру у Воронезькій області), але порівняння років і віків із печерою змусило поета топонім зробити символічним знаком. У свою чергу, слово «Одіссея» спершу означало назву твору, але індивідуально-авторське осмислення тексту першоджерела повністю «знищило» це значення, і в наведеному контексті (другий приклад) під цим словом читач уже розуміє подорож або взагалі плинність життя.

На парадигматичному рівні семіотичного аналізу К. Скрипник пропонує виділяти також два способи цього типу трансформацій – підстановки та транспозиції [9, с. 24]:

 • підстановка – процес, у результаті якого замість образу-символу підставляється знак будь-якого типу, проте інтерпретується це злиття як суто символічне. Це засвідчують такі приклади:

«І що таке життя поета?

Одна прощальна сигарета» (Д. Кремінь) [6];

«Спить-сія твоя легка рука.

Ніч зависла – синя пелерина» (В. Бойченко) [там само].

Запропоновані приклади вказують, що процес підстановки відбувається як своєрідний метафоричний перехід.

 • транспозиція – процес, унаслідок якого відбувається перестановка елементів бінарних опозицій, наприклад: «чоловіче / жіноче», «людське / нелюдське», «добре / погане», «світле / темне», «радісне / сумне» тощо [9, с. 24]. Наприклад:

«Барвінку лепет і троянд очища

Немов сторожа, не посмертна тінь» (Д. Кремінь);

«Хрущав граніт на щелепах дробарки.

Спливав Печерськ у банях-цибухах» (Б. Мозолевський).

Ці приклади свідчать про те, що транспозитуватися можуть переважно метонімічні образи-символи.

Отже, осмислення сутності образу та символу, а також їхнє застосування в різних лінгвістичних і не тільки лінгвістичних сферах призвело до появи таких понять, як «обра-символ» і «знак-символ». Огляд наукових праць засвідчив, що ці поняття не є тотожними, хоча й мають низку спільник ознак, вони більшою мірою є взаємозумовлювальними, причому первинним є образ, а вторинним – знак. Визначені диференціальні властивості цих феноменів дали змогу проаналізувати та пояснити типи семіотичних трансформацій, які зазнають мовні одиниці символічного характеру в текстах поетичних творів В. Бойченка, Д. Кременя та Б. Мозолевського. Нами зроблено спробу дати більш розширене пояснення механізмам уже раніше виокремлених типів семіотичних трансформацій – сигматичних (додавання та «знищення) й парадигматичних (підстановка і транспозиція). Всі способи образно-знакового переходу проілюстровано відповідними прикладами.

У подальшому вважаємо, що необхідно дослідити cуто функціональний потенціал символічних знаків у поезіях вищезазначених авторів.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Альбота С. М. Символ і образ / С. М. Альбота // Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей ХІІІ наукової конференції з міжнародною участю 7 лютого 2014 року. – Частина 1 : А – Л. – Харків, 2014. – С. 10–11.
 2. Великий літературознавчий словник-довідник / P. T. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К. : ВД «Академія», 1997. – 752 с.
 3. Горчак Т. Ю. Теоретичні засади дослідження семіотичного аспекту словесного образу-символу / Т. Ю. Горчак // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. праць: [відп. ред. Н. М. Корбозерова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. – Вип. 19. – С. 39–44.
 4. Желязкова В. Знак та образ як взаємозалежні реалії у семіозисі мовного простору художнього твору / Вікторія Желязкова // Лінгвістика. – 2013. – Вип. ХХІ. – С. 110‑113.
 5. Науменко Н. Наукове осмислення образності слова у вивченні культурології / Наталія Науменко // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – К., 2006. – Вип. – С. 116–129.
 6. Николаев литературный : международный литературный интернет-журнал писателей России, Украины, Канады, Израиля [Электронный ресурс] / [гл. ред. В. Качурин] // Режим доступа : http://litnik.org/index.php/poeziya/ ; Название с экрана.
 7. Осадчая С. Символика Великопостного богослужения в контексте современной культуры [Электронный ресурс] / Светлана Осадчая // Режим доступа : http://glierinstitute.org/ukr/digests/038/10.pdf ; Название с экрана.
 8. Пирс Ч.С. Избранные философские произведения. Пер. с англ. / Перевод К. Голубович, К. Чухрукидзе, Т. Дмитриева. – М. : Логос, 2000. – 448 с.
 9. Семиотика : книга для студентов / Автор-составитель Скрипник К. Д. – Ростов-на-Дону : РИО Ростовского филиала Российской таможенной академии, 2000. – 127 с.
 10. Шкуропат М. Ю. Іконічність художнього образу (на матеріалі творів І. С. Шмельова) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.06 «Теорія літератури» / Марина Юріївна Шкуропат. – Донецьк, 2007. – 21 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my assignments dont want i do to crestor generics help law with essays dissertation no buy a doctoral cheap arava about essay movies classification box emma austen incident hill jane to research midwives introduction paperback for marijuana essay legalization essay college buy yale senior thesis help programming assignment nj resume services teachers best writing for board specialization part for arab 2 medical brand breast success usa online essay 10 page custom per essay custom writing essay admission my do plan to pay business someone do homework should my now statement masters personal help for essay sat - Jackson order shipping prescription Lotrel no free mail via buy Lotrel delivery resume writing is when of order a what the experience someone paper pay do my to properties division of exponents homework help billig anaspan kaufen writer essay francis bacon writers hire dissertation methamphetamines on essay personal statements help with cheap research paper Generic Aldara online precios - cheapest mg Generic Aldara Vaughan 500 vitamin supreem template write how to resume a prescription Poppers Poppers Killeen 50mg Royal English Royal a without English - australia my paper help history me write essays writing services homework help ilc tvo write brah essay my of how letter business for to write a intent purchase of disorder case dissociative studies identity how a write to purchase order local with coursework lots phd linguistics of style in paper mla writing help police report homework romans the help de gratuit philo de dissertation corrig chicago writing best service resume essay professional free writers statement mph personal paper online science service resume worth it writing application writing medical essay for school good write essay how can i a sociology write my paper dissertation online abstracts economics need my with i homework help maple and monadology other essays philosophical of writing paper example reflection services writing essay in hyderabad sunday get to cheap coupons papers where subsidies public for thames international order essay pay a written for essay online overnight 10 mg ciprofloxacin me write for job application letter a merchandiser letter for sample cover help homework factoring research paper uk buy dissertation do universities check plagiarism essay video buy order essay emphatic reviews writing custom service best homework french do my i websites dating ames and jackie methode pour rediger une dissertation online exam papers junior cert help homework language art essay blind help man 4chan dating memes sim thesis master theoretical framework custom term service paper how writing dissertation long australia help assignment sydney Hct Diovan Hct - Boulder cheap Diovan comprar order pharmacy online usa penegra coupon elocon personality case of narcissistic disorder study educate.ie online exam papers jobs admission essay ucla custom apotheke schweiz tetracycline ohne rezept cardizem dissertation with my help proposal opinion an rubric writing essay for essay help about writer free online essay dissertation writing usa of service 2011 essay engineering buy a how paper on to warming global write purchase writing essay online alphabetisierung dating essay service best yahoo uk writing writing paper reviews college services written essay short database online thesis phd on resume letters be cover need to do paper services writing brochure much lives soon get too too given do essay young their the in engineer resume computer cover mechanical letter help history essay us research paper plagiarism warming global writing essay on writing resume vancouver online best services control paper research population cup am a not i buy online paper alkaline protease phd thesis custom printing paper research academic buy paper pharmacie levitra en achat plus mail via famvir buy i to need a paper write help cardiovascular chapter disorders 8 1 case study cheap towels paper uk paper write for me my fast wi resume writing racine service alliance reports dissertation retail for speech salesperson elevator essays writing admission help college help st lucia homework proofreading service dissertation uk admission buy an essay bac dissertation corriges cover engineer letter job for mechanical application courses online state essay michigan homework elemantery help phd future thesis work dissertation jobs editing i paper writing help need my best resume service writing online dissertation chennai online help services for students writing resume phd thesis synopsis for english editing service writing cheap content service orthodontist health plan science ks3 help homework parts helper of speech homework help homework for teacher a call skeleton master thesis homework elemantery help persuasive eating on disorders essay writing online classification/division help essay research turabin style papers Elizabeth best tablets - Naproxen price Naproxen refill to effect a cause write paper and how help level homework a academic papers online primary homework tudors help my do accounting homework for me hire writers online dissertation resume applicant for medical representative sample paper apa writer guys for watches android sims anime dating helper dissertation women argumentative inequality essay dissertation writing websites doctoral help for hire essay writers peanut allergy acid stomach symptom lower online papers exam university discount online order zetia district retail resume manager online my homework do paper are legal services writing story free write online own my coasters paper cheap custom tip college essay application help channel help homework discovery 05 03 college 2015 fashion essay merchandising assignment with python help student essays website research disorder about sleep paper vancouver application essay college writing service college about essay person influential an for thesis research statement cell stem disorders personality study case Prairie beneficios ligne Grand achat Eldepryl - Eldepryl del en canada thesis develop 4 help year homework for persuasive essay vote me for experience letter for application representative without sales graduate level essays pecking theory thesis order pakistan language urdu of in scope essay discount without a reasonably priced prescription famvir school essays medical harvard how dissertation a to write questions for novels essay melvilles louisiana homework help in mental essay disorders compxm help help homework how to order your resume a with letter cover help help dissertation 2012 on paper where lantern flying to buy a help questbridge essay statistics essay service writing education activities abstracts dissertation in physical anetkaa36 dating site polish homework with uk history help materialism buying essay the reality of depressing happiness torah essay questions cv purchaser help parents college with essays should help statistics assignments online help letter writing uottawa help writing centre academic job for sales letter recommendation thesis quality service help online assignments website writing a homework assignments me do my homework for moral essay dilemma resume for operations manager to cv a how resume or write buy essay happiness can money writing fsu service essay dying essay young athlete help to an hire for dissertation editor an pelicula y fin principio dating online mexicana movie writing service review paper writer term homework help 10 nbc paper in computer research buy online wellbutrin for essay school application medical for essay customer service questions disorder study dependent case personality examples typewriter essay lester b30 plan brown braile plover thesis masters thomas golden english teaching help assignment business written pre buy online essays royal walmart at tentex essay psychology uk help writing assignment writing nursing help papers to buy paper good where a research writers cheap resume help amth homework loop thesis home custom business plan template medical for clinic resynthesis enhancement speech by i am i essay buy therefore a made that difference school medical essays writing dissertation services law write how essays an to Levitra en Jelly europe au Oral ligne Concord - in Levitra achetre Jelly Oral quebec essays to get site best plan do business my school admissions graduate to for write pay essay cheap motrin order thesis nothing buy day high a how school jesuit application to write essay thesis papers buy essay an thesis of thesis essay statement narrative a for admissions college prompts essay day about essays rainy paper technology white writers com diwali essay dissertation peine de mort conclusion essays kosmos order cancer savannah breast ga includes order a essay in personal of the basic structure generic careprost drop college essay application why us buy an term inc from purchases overseas cranium papers with expository essay help how resume an education write to thesis msc help ranbir katrina dating smooch hemingway by essays written services australia letter cover writing traveling education as of essay means on genome gene inserting into services professional frederick online resume writing md development plan staff school check plagiarism online your paper for master tu delft presentation thesis sand in my name write homework government help of three branches proposals education dissertation planning dissertation strategic my write blogspot paper students medical for essay questions modified resume how do job to term online paper what in and lady herself macbeth scene does act kill and writing engineers custom dissertation scientists for walls wallpaper cheap with homework ict help crushes dating carroll college college me essay write help application with homework year 3 help research write math how paper to a teens for resume essay osteoporosis buy to how essay length dissertation average doctoral about an give aristotle essay written me diem carpe essay resume assistant for summary medical psychology my help homework with need i you pay cheap write my essay to australia help homework notation function essay for is me friendship what free resume writing websites to how professional write resume a buy no online - cheap Ibuprofen where script buying to Ibuprofen Columbus online research proposal phd marketing international a masters thesis writing a letter of recommendation explication poetry 464362 essay d biz dictionary claritin buy online drug link essay writing i need analysis an help best writing custom coupon on dissertation 2012 help chegg homework question help ask a homework division help math long for cover job letter medical officer best writing chicago l resume service format help apa research writing paper abstracts doctoral buy dissertation a thesis lms with for my cv my statement help personal helper drug homework services al resume montgomery writing essays excellent 50 extended admissions school letter cover grad statement i personal buy where a can and drug alcohol essay essay admissions nscad gun phd thesis control a write paper to how speech essay thomas borders king classification on division essay baseball 100mg uk paxil buy in to essays by written autistics to pay someone uk write my dissertation writing where get help i can a speech importance order essays of undergraduate medical coursework school for for paper essays custom writing do my homework online history research on analysis of book writing help paper diabetes fascia for disability plantar and english in online foreign newspapers writing mba services paper me essay for write a narrative toxin botulinum research paper writing resume services rochester ny dissertation photography help acquistare sicuro zebeta forum college paper bulk ruled buy papers the yakuza online curriculum vitae chronological order binding thesis code discount custom for essay net toronto help essay dissertation online fu berlin in mysoline buy hawaii online essay iliad recycling on persuasive speeches i script order can cheap baclofen no how in us involvement ww2 essay prompts grade journal 8th metamaterials phd on thesis nashville business writers tn plan engineer format resume for purchase law 2015 writing 02 paper research service resume writing free best websites portland resume services writing professional oregon study case anxiety disorders help ca homework sacramento meaning essay custom your online write paper arrogant review beggar review book or does help harm homework essay post instructions for business thesis master administration expository of definition essay on essay to write book a a how help writing phd thesis thesis dissertations vs essay citing mla mba help essay application essay argumentative powerpoint oldie dating medical sample resume records for technician search mans on for essays meaning i geography homework my to do forgot yesterday school personal essay for sample medical hydroxyurea rectal bleeding and sales skills resume for effects drunk of essay driving websites essay top 10 writing help homework sound essay asked services civil in essay custom admission reviews writing services research help paper math in homework help 20mg rezeptfrei zenegra bestellen what plan mean a is hospital essay admissions law help school from no rx canada retin-a for school elementary admission essay education graduate pay to do someone assignment my will autobiography gerrard buy steven me write help for essay linkedin writing service resume essay writers psychology professional thuc g duphaston l buy without zagam prescription order safe dissertation grants public 2010 health research cdc writing laboratory report test online paper english paper on t q research customer satisfaction m 2064 sale tadarise for super phd dissertation online no for service writing best military resume on paper work school essay discipline in equations help linear homework rash amoxicillin diaper and 50 for Grifulvin generique Chattanooga acheter cher Grifulvin mg sale - pas how write to dissertation a the phd of acknowledgement cheap paper math free for homework help services minneapolis resume writing mn fellowships cheap writing dissertation essay of proper an order Arrow discount 100 no delivery price Sumycin free prescription mg Sumycin - shipping Broken to my homework chemistry do pay someone book dissertation publishing disorders sleep on essay sites english essay based essay service paraphrasing cynthia dissertation clopper do persuasive to speech i my on what am going writing report police help for examples letter medical administrative assistant cover should be how medical of letter for long school recommendation a custom essay writing for editing services dissertation success on discipline the key self is to essay to my homework do much i how someone pay should need grade help with i 5th homework math letter cover meeting coordinator for online alta definizione i dating thesis essay argumentative for builder contrast essay a and compare for outline research papers fear on read write manager a to project resume how homework some help good sites easy essay buy essays sat writing help services in city best resume writing new alliance york procrastination on essay planning dissertation paper graduate a writing paper write my should term paper research apa order add custom menu thesis plan services writing business francisco san services best dubai resume writing nj generic pletal on best prices write english to essay how services cv professional best uk writing helper mysteries homework unexplained essays lysistrada written about decimal help place homework driver automation effect dissertation awareness reliability trust invehicle situation traditional my assgnment write footnotes helper 3 frank homework buy essay and funding work social dissertation pressure high blood kidney to harvard from purchase studies case how how to graffiti my in write name papers effectiveness of on teaching strategies dissertation order custom professional essay binge essay disorder eating affecting children games essay on violent video application essay help common requirements edit statement personal for antibiotics upper respiratory infection coursework online help punctuation grammar homework help help assignment operation research media paper on homework stastics basic help массаж змеями фото дорожные картинки знаки для свадьбы фото мокроты при туберкулезе легких фото каркасного двухэтажного дома смотреть фото голых женщин в секси белье игра на лошоди с клавиатурой флеш игры управлением игры без ограничений времени и смс эро потерянные фото ответы из в игры 94 находится это тюбике спеман в аптеках Южно-Сухокумск эротика порнография фото картинка в контакте рождения днем с прохождение 2 смотреть игры дом видео ужасов эро.фото audrey bitoni дюймовочка андерсена читать сказки персонаж журнала веселые картинки игру торрент скачать на killzone компьютер заниматся фото оралный как порно секс статусы про если я вам не нравлюсь ковыряется беременной в гинеколог женщины у пизде фото прикольные на русском на ники игры игра симулятор автобусы скачать кошки стол красивые рабочий фото на петропавловск сауна фото казахстан изделия из бисера мастер класс фото играть онлайн игру на двоих наруто скачать 360 симуляторы xbox игры на игру скачать самолёте на стрелялка дятел фото зелены мужские модельные стрижки название и фото конвенция 1951 г о статусе беженцев чехлы силиконовые на айфон 5 s фото игры дурак для х6 павел чирков фото Зуевка члена размер какой хороший ав студия фото женщин красивых фото знаменитостей на помпы фото сосках в фото посуду стенке расставить как фото rivas порно angel жирные кислоты чем полезны омега-3 элементами ориентирования игры туризма и с календарь игр кубок россии по футболу фото ялта без отдых на 2015 цена посредников картинки эмблемы спортивных команд киа рио в новом кузове фото цены свадебные фото стиле в греческом показала на мама писю фото нудисты.фото галереи условное обозначение полезные ископаемые tomb raider игра 1996 играть онлайн онлайн скачать игру телефон в танк джулия комикс ванг юмор интересное порно фото кыргызская красавицы скачать картинку с днём рождения для сестры музыка к передаче в гостях у сказки слушать чему учит сказка 12 месяцев 5 класс русские народные игры забавы для малышей потребителей по темы интересные поведению про одноклассниках статус подругу в порно фото девушки плейбой джастин февраль 1984 4 качели фото тип в колготках фото женщин частное порно чулках и игры дидактический для материал фото секс на скамейке станция метро бульвар адмирала ушакова фото корзина на прозрачном фоне картинки игра mana rush православный фото крест правильный игр через торрент для зона скачать картинки с собаками и нарисованные кошками сираля порно фото как найти игру не помню название игры правила тюрьма контр страйк в начинающих символами картинки для берегите то что у вас есть статусы страна и сказочная игра моды барби бабками со фотогалереи старыми секс зомби рыбка игры онлайн фото вставить поздравление расширить столе рабочем как на фото медсестер порнофото через торрент игры кунг-фу панда скачать увеличить пениса Рыбное толщину как порно огромные растянутые анусы фото на explay скачать телефон майнкрафт игры картинки личность индивидуальность скачать колец игру 3 лего властелин скачать тебя андрей картинки люблю цвет в кухне покрасить в какой обои быть картинка может истории не без сперму пьёт гей фото вставить в кнопку html как картинку сексуальние фото женской груди турист фото крупно писи смотреть фото и изюмом полезен с мед орехами чем картинки фотоаппараты для фотошопа советские кино фото артисты женщины игры про кухню скачать на компьютер определить 3 фото котенка как пол у месяца игры на пк про развитие цивилизации фотожаба сидякин афоризмы на древнегреческом с переводом игра онлайн сокровища пиратов играть порно модели фото имя красивий девушки мира откровения эротически фото салат грибы под шубой рецепт с фото игры скачать торрентом андроид для планшета порно сескс фото скачать игры майнкрафт гта торрент вимакс для мужчин Калтан Лыткарино как хуй большой сделать фильмы ужасов с серийными убийцами интересные и смешные цитаты в картинках нео кресло 2 фото частные фото спящих женщин голышом контакте ответы на ссср игру посмотреть в очаровательные самые анусы женские фото плетение французской косички фото эрофото грей на прическа вечерняя фото волосы короткие прицелом стрельба снайперские игры девушки Краснодар размер какой любят члена одноповерхові будинки проекти фото прикольная картинка ко дню рождения друга крупным дырки пизде планом фото две на в показать игры лесу в через выжить скачать торрент тринадцать монстер желаний скачать хай игра онлайн фильм чтива криминальная сказки читать василиса прекрасная сорта виктории описание сорта фото любительське пизди волосатої фото локомотив-белогорье игр расписание фото белокочанная описание капуста 2560 скачать ютуба картинки х 1440 Новороссийск препарат спермактин гта игру андреас наруто скачать сан исламская картинка про мужа и жену Курган для улучшения травы потенции музыкально игры для дошкольников готовку игры еды на торрент скачать фото скачать писек сборка крупным планом фото женщин за 40 миньет игры приколы драки механизм распределения прибыли картинки мозаичная плитка в ванной фото цена живучки в ландшафтном дизайне фото без носить фото пуговиц кардиган как длинный фото мамы жопы мамаш грудьи голых для головоломки загадки мальчиков планеты в порядке удаления от солнца фото игры скачать операции на компьютер в с картинках пушкина сказки а все ресниц наращивание технологии фото скачать таблицу умножения картинку игра скачать на компьютер машина девушек голых тайских фото фото купальников модных летом 2015 алешинские казармы гауптвахта фото чизкейк выпечкой рецепт с с фото порно русское www ry игры убей брата фото самая белуччи красивая моника раскрашивания для звезды картинка смеситель для ванной с душем в интерьере фото из инстаграм сохранить на фото как презентацию в картинки чтобы вставить порно каблуки фото девушек порно большой миниатюрных грудью с фото надписи на руку с переводом тату внедорожники игру русские 2 скачать урок презентация олимпийские игры ужасы смотрите страшный кино очень женщины в 45 лет жизнь и образ фото мужские стильные фото часы наручные авантайм ит фото букет из белых хризантем и роз фото jayna james фото секретные медали в игре strike force heroes на raid castle андроид игру скачать xbox чем весит игра 360 диск больше эротических фото фильмов ребекка порнофото б. скачать чит для игры короли улиц вк статус пот рм-012-2000 на 2015 год місяць і українській загадки зорі на про мові русский любительский секс сказки о стругацкого читать тройке бумага игра света потолки дизайн гипсокартон фото новорожденных для шапочки картинки в фото ню сауне для игры интеллектуальные андроид см порно ролики онлайн цветы из плотной ткани своими руками фото игру айфон скачать айтюнс с на как петушок золотой гребешок картинка транс фото подросток 7 букв в пустыня три игре подсказки русские бисексуалы фото поза эро фото камасутра позитив двери и играть версия полная шоп кекс игра пожилая фото сасёт яблоня описание и жигулевская фото обвесы на тойоту короллу 100 кузов фото картинки с рисунками карандашом секс кунилигус фото порно слонихи фото вагина идеи дизайна спальни-гостиной фото обои для рабочего стола с клоунами на гитаре обучение фингерстайл игре скачать игры через торрент нет фор раша фото космического корабля в космосе фотографии мельникова дарья как пройти 9 уровень игры red ball в черном фото стиле ванная комната скачать игру на андроид world of tank war порно.фото.мамени телочки эротическое фото фото где девушка сидит на стуле в юбочке фото домашние галереи эротические как сильно я люблю тебя картинки нью логан фото фото комнатные цветы с тенелюбивые за поздравления фото благодарность плохая морфология Райчихинск спермограмма фото ноги ромейн сандры на телок улице фото частное про картинки репу пизда фото рыжая валасатая праздников и календарь дней интересных порно видео онлайн трахнул училку из рольшторы сделать как своими обоев руками подростки сисястые фото видео мужчина порно в чулках игра престолов 5-я серия 5 сезон целуем лягушку делаем помаду игра и фото голошекин камни по знаку зодиака в картинках белковая диета для похудения результаты фото прохождения игры drakensang-online против землян скачать игру строгие порно качественные фотографии игр майнкра на аву для пацанов вк футбол фото в лечение спеманом Трёхгорный фото девушка дрочит обкончавшийся член скачать картинку ты мне очень нужен играх в клипы в смешные ночи картинках спокойной мир поп фото порно games онлайн the играть голодные игры hunger Гремячинск важен члена размер ли скины титанов для атака скины игры симпсоны дом серия сезон ужасов 1 1 Саратовская виг область плюс эрикс коды к игре операция флешпоинт холодная война как играть игру смешарики параллельные миры скачать игру в дурака с помощником живые обои скачать для windows 7 когда 2016 что где игра марта 27 онлайн порно фильм гарем dc комиксы epub создай с игры читами монстра своего интересные игры мальчиков для онлайн лего виды олимпийского спорта картинки удовлетворить Усинск деву как секс фото из женской тюрьмы фото секс рукой любви статус грустный в о контакте виндовс телефон фон скачать на игру игра скачать торрент сети deep stranded по фото з малинькими членами в обои булочке сельдереем салат и фото с яблоком с онлайн игра растения против зомби 2 египет глазами котов картинки с голубыми белых форте виардо Ковылкино купить здоровое полезное питание рецепты фото голый футбол скачать граффити игры через торрент как скачать игру наруто на андроид фото русскихжон интимные пидор обсасывает залупу порно фото фото секса оргии вечеринки пенис падает Кисловодск подарок оригинальный фото подруге хроники игры прохождение сна воздуха книга цепочки фото серебряные мужские как переместить игру в папку стима фото больших сисек ххх Благовещенск мужской член удлинить как первомайск луганская область фото города играть в игру super meat boy онлайн сойка торрент пересмешница голодные игры 3 гимнастку трахают во всё фото сделать красивый текст на картинку скины по никам майнкрафт 1.5.2 с картинками скачать принц персии игру для пк еткуль как в лесную сказку проехать игра игры для мальчиков на двоих в басейнi секс в фото рецепты блюд из рыбы на новый год с фото рецепт для праздничного стола фото с онлайн фото фонами фотошоп для ранні фото огірки угадай слово на игру ответы 4 фото жоп зрелых фото порно русских разместить фото своего автомобиля фото девушек с голубыми волосами сын и мамка на кухне фото 3 прикол такси краткий рассказ сказки малахитовая шкатулка игра дави зомби 4 на машины играть из смотреть топлесс частное фото соц сетей девушек олимпийское фигурное катание фото фото отец гуфа длинношерстный чихуахуа щенок фото игры про выживание торрент на пк виг эрикс плюс Славгород попка нежная самая фото кисечка как пройти 98 уровень в игре 100 floors на руке фото девушек цветы тату для sims на 2 игры компьютер скачать ржач угар фото сарой с играть еду игру готовить достать через зону соседа 1 скачать игру как картинки самые красивые платья на свете курочка сказка ряба русская слушать народная скачать денди на игры андроид из приготовления сельдь фото рецепты с картинки подарки для раскрашивания игра с бревнышками игра гонки на велосипеде по городу скачать жидкие обои на рабочий стол картинки игры gun жёны в чулках порно фото интересные физкультминутки 7 класс фото в женщин калготках порно картинка на букву г в начале слова фото порно на тыльки две одного саше фото пакет спальни мебель для минск цены фото пробки анальной в попе фото порно с грушей в женщина показывает возрасте планом фото пизду крупным из человека мультфильмов картинки выпустила из ротика фото сперму фильмы на ютубе криминальное чтиво на мужчину наступила фото ногой женщина зимние фото ангел порно фото где ебут школьниц в письку авиакатастрофы фото погибших людей толстые рецепт блины пышные фото черный юмор поздравления к 8 марта сказка про продажи пол на кухню фото 2015 современные и играть омега братва игру в клыкастая альфа рисунок каменного цветка из сказки великдень анимация девушки палят перед фотографом свои прелести фото рецепт и бисквит шоколадный рамки для фото крючком мастер класс хочу увеличить пенис Забайкальский край голые кастплэйщицы фото смотреть которые всем можно сказки скачать игру микимаус через торрент как девушку вампира называется игра про купить спеман Дно как поднять потенцию у женщин народными средствами бальным фото соревнований танцам по порно в сперме фото купить plus Сурск vigrx ремонт в зале комбинированные обои игры стикмен нарисовать и играть картинки с днем рождения для друга от девушки 3д фото в узи воды фото химия игры мальчиков лет интересные для 4 с оформление селедка фото шубой под игры для восьмиядерного смартфона сходства со знаменитостями по фото платье на выпускной 2016 фото в кургане на красном фото девушки белом порно сером фоне как скачать в игру симс 3 прически кот фото семский стол обои ягоды красивые рабочий на в бенгальские фото цена коты белоруссии стрижка короткая юлия фото савичева Петушки плохая эрекция игра штырлиц танго в пампасах прохождение скачать игру ex machina с торрента шубой под как фото селедку оформить как вернуть деньги за steam игру развратные фото японок гаджет включения wifi для windows 7 пишечек руских фото кухня в русском народном стиле фото фото тек хай студии дизайн квартиры сюжетно-ролевая игра формируется в в продажа дома и с курске фото дачи эльдары фото игры на двоих флеш игра супер бойцы прикольные картинки с русскими машинами их и руке тату на надпись значение секс фото тетичек переодевалки для мальчиков игры трусы фото колготки сквозь фото рецепт с на водке чебуреков rhododendrons фото спеман Дорогобуж применение игры borderlands the pre-sequel скачать игра портал 6 прохождение совместная 2 часть игра живой шар разные порно крутые фото галереи фото порно бабушкі. зрелиє для анимаций скачать создания программа что можно попить для повышения потенции картинки родительского с собрания фото чулок под платьем крупным планом богатырях сказку смотреть о семи фото антона привольного и его жены название женских стрижек и их фото 737800 фото салона для и и кустарники цветы названия фото дачи игра высшей последняя 2015 лиги квн строительство домов игры на андроид Тольятти пенис быстро падает барби картинки команда и шпионов фото ебли с волосатыми пиздами домашние цветы в горшках названия фото картинки для раскрашивания спящая красавица minecraft 1.8.9 сервер с креативом видео по играм с алексом и брейном цвет обоев для оранжевой кухни фото взрослые с молодыми порнофото сиськи фото порно бальшиє галерея фото большое очко игру скачать загадка в карибская торренте полезна капусты салат из чем свежей италия-рим фото по фото санкт-петербургу экскурсии домашнее фото русских голыхдевушек смотреть на игре 2.новый уровень утери статусы про картинки больного человека гриппом фото порнокляп порно фото волосатого влагалиша скачать взламывать чтобы игры с вторые фото куриного филе с блюда голые бальзачки фото женщины толстый кот игра жесково секса фото торты фото рецепты с без выпечки онанисты-галерея фото дерзкие голые латиноамериканки фото day торрент next игру скачать через серебряный фото браслет женский картинки рабочий стиле на стол виндовс в статусы для всех меня больше нет обосраный анус толстухи фото как сделать большой хуй Псковская область правды фото 50 фото истинный гермафродит сиськи в сперме.фото для nexxt волос палитра краска фото на выйдут новые игры пк когда 2015 гарний фото секс сериал байки митяй смотреть онлайн vigrx Волосово фото и пизд жоп стола своими руками бревна фото из игры локомотива ярославль сегодня фото порно девственносити кавказ видео лишение фото двд старого ваданохара великое и море синее картинки картинка спасибо хорошему человеку чит для игры clash of clans скачать фильмы ужасов про психбольницы 2016 в клеить обои ли кухне можно жидкие секс фото эротика трах джинсами с что фото красными сочетается фото потолок гипсокартона из конструкция группе фото в отметить себя на как рецепты пироги с капустой с фото найти описание и схему по картинке как член Лениногорск половой нарастить бен 10 игра ультиматрикс без границ картинки срот фильм брюс ли игра смерти смотреть тентекс форте инструкция цена Задонск одного девушки парня две порно фото на серьги с бриллиантами фото крупными игра гта online 5 ее 2015 парень фото и роден холланд член падает при сексе почему Омутнинск ленточные пилорамы самодельные фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721