СЕМІОТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБРАЗІВ-СИМВОЛІВ І ЗНАКІВ-СИМВОЛІВ У ТЕКСТАХ МИКОЛАЇВСЬКИХ ПОЕТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2+003

В. В. Желязкова

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

У статті висвітлено змістову сутність понять «образ-символ» і «знак-символ», наведено перелік подібних і відмінних рис цих феноменів, а також описано процес переходу образу-символу в знак-символ на матеріалах творів миколаївських поетів.

Ключові слова: образ-символ, знак-символ, поетичний твір, семіотична трансформація.

Желязкова В. В. Семиотические трансформации образов-символов и знаков-символов в поэтических текстах.

В статье освещена содержательная сущность понятий «образ-символ» и «знак-символ», подан перечень схожих и отличительных признаков этих феноменов, а также описан процесс перехода образа-символа в знак-символ на материалах произведений николаевских поэтов.

Ключевые слова: образ-символ, знак-символ, поэтическое произведение, семиотическая трансформация.

Zhelyazkova V. V. Semiotic transformations of images-symbols and signs-symbols in poetic texts.

In article definitions of the concepts “image-symbol” and “sign-symbol” are given, the place and a role of indexes in semiotics system of poetic texts in general and poesy by М. Boychenko, D. Kremin, B. Mozolevskiy in particular are defined. The author gives the list of similar and distinctive features of these phenomena and describes the transition of the image of the symbol in the symbol-the symbol on the material of works by the Mykolaiv poets. The author pays attention to the third level functioning of signs in semiotics system, proves a role of pragmatic for interpretation of the contents, a form and idea of the author’s text.

On the basis of properties of signs-symbols which were marked out by Ch. Pearce, the analysed poems recorded two types of semiotic transformations – syntagmatic and paradigmatic. Mechanisms of the first type are addition and destruction, and of the second type are substitution and transposition.

The author defines forms of lexical and morphological representation of signs indexes in each subsystem that promotes effective lingvosemyotics reading of poetic works.

Key words: image-symbol, sign-symbol, poetic work, semiotic transformation.

 

Вивчення проблеми образності мови, а також її складових елементів – звуків, слів, речень, розпочалося ще в античні часи, про що свідчать розроблені концепції Платона, Аристотеля, Плотіна, Філона та Климента Олександрійських. Але дослідження в цьому руслі тривають і сьогодні, бо й досі є значна кількість невирішених питань. До них належать проблема міждисциплінарного статусу цього поняття, необхідність встановлення дво- чи трипланового компонентного складу образу, а також зв’язок образу із семіотичними знаками. Причому останнє перейшло в розряд проблеми, по-перше, завдяки працям М. Бахтіна, Ю. Борєва, Г. Гачева, М. Гіршмана, М. Епштейна, В. Кожинова, О. Лосєва, Н. Науменко, П. Палієвського, В. Переверзєва, Г. Поспєлова, І. Роднянської, М. Шкуропат, які частково торкалися цього питання, а по-друге, через відмову науковців від формального опису мовних явищ та переходу до функціональної парадигми розвитку лінгвістики в цілому та її окремих галузей. До того ж, починають з’являтися й нові напрями пошуку, серед яких комунікативний підхід є домінантним. Звичайно, встановлення зв’язку образів та знаків через призму різноманітних культурологічних та прагматичних чинників, що дають інформацію про тип свідомості, особливості культурної спільноти, в межах якої перебуває мовець, і його власні ціннісні орієнтації, сприяє визначенню ознак взаємодії та нерозривної єдності формального та змістового вираження одиниць мови. У зв’язку з цим аналіз текстів українських поетичних творів, що полягає у виявленні образів та знаків, передусім символічного змісту, засвідчує актуальність цієї проблематики. Саме в новій комбінаториці поглядів і спробі описати семіотичні механізми набуття одними знаками властивостей інших визначається новизна статті, мету якої вбачаємо в установленні типів семіотичних трансформацій образів-символів та знаків-символів, виявлених у поетичних текстах таких авторів, як В. Бойченко, Д. Кремінь, Б. Мозолевський.

Для визначення спільних і подібних ознак образів-символів і знаків-символів першочергово необхідно з’ясувати значеннєву сутність цих синтетичних понять.

Образ є не тільки складним і суперечливим явищем, а й міжгалузевим. Цим терміном послуговуються літературознавці, культурологи і, звичайно, лінгвісти. Через це існує чимало недотичних одна до одної дефініцій терміну «образ» – «матеріальна субстанція, що існує для зберігання божественного одкровення й передачі його на рівень емпіричного буття» (Діонісій Ареопагіт), «зразок» (Іоанн Дамаскін), «мовна фігура» (Георгій Хіровоско) [10, с. 4]; «зовнішній вигляд предмета; конкретно-чуттєва форма відображення дійсності; зображення одного явища через інше шляхом використання стилістичних прийомів; тип персонажа, створеного письменником (поетом) у літературно-художньому творі; відображення у свідомості явищ об’єктивної реальності; обличчя; картина чи ікона» [2, с. 561]. Всі ці думки пізніше лягли в основу поняття «образ-символ», перше трактування якого здійснив О. Потебня: «… образ може водночас бути й символом, … розмежовував ці поняття, підкреслюючи одну з властивостей образу бути символічним, тобто бути умовним знаком певного значення. Іншими словами: кожен образ, як правило, – символічний, але не кожен символ здатен бути художнім образом» [5]. Така позиція була розвинута та розширена С. Аверинцевим, на думку якого, «символ можна трактувати як “розпізнавальну прикмету” образу, взятого в аспекті його знаковості. Всякий символ … є образом, але якщо категорія образу “передбачає предметну тотожність самому собі”, то категорія символу акцентує інший бік, а сааме вихід образу за свої власні межі. При цьому образ і глибинний смисл можуть розумітися як два полюси символу, що не можуть існувати одне без одного…» [цит. за 7]. Наведені твердження є інтеграцію герменевтичного та семіотичного підходів до пояснення сутності поняття. З лінгвістичної точки зору символ-образ на сьогодні, як ми вважаємо, найточніше пояснила Т. Горчак. За її словами, образ-символ – це органічне поєднання образності та знаковості, що виявляються різною мірою залежно від типу опредметнених знань. Він завжди співвідноситься із загальною ідеєю тексту, об’єктивуючи його концепти [3, с. 41]. Не менш вагомими є погляди І. Арнольд, В. Кононенка та І. Солоділової.

Представлені трактування образу-символу до деякої міри ґрунтуються на феномені символу як такого. Це підтверджують гуманітарні студії минувшини та сьогодення, в яких символ вважався «знаком, проте йому притаманна міфологічна або релігійна основа і філософська багатозначність: у символі розгортається згорнутий у ньому смисловий зміст; ним насичене ритуальне життя релігій; він є свідомо створеним повідомленням культури, наділеним безкінечною перспективою інтерпретації» [1, с. 10]. Суто семіотичне пояснення символу надав Ч. Пірс, під яким дослідник розумів «репрезентатем, репрезентативний характер якого полягає саме в тому, що він є правилом, що визначає інтерпретанту» [8, с. 212]. Дещо конкретніші визначення згодом запропонували О. Селіванова та В. Шкуркіна, проте суттєвих відмінностей із концепцією Ч. Пірса ми не виявили.

Образ може переростати у символ. Про це говорить М. Шкуропат у своїй дисертаційній праці, зазначаючи, що «образ, у першу чергу, зображальний і не має зображальних обмежень, але чим яскравіше образотворчі засоби, тим менш образ тяжіє до символу. Унікальна духовно-естетична цінність і особливість образу полягають у знайденій рівновазі зображального потенціалу й символічної сутності» [10, с. 7]. Це свідчить, що в певних комунікативних ситуацій ці поняття є абсолютно тотожними, а в деяких, навпаки, – рівнозначність стає неприпустимою.

Опрацювання чималої кількості дефініцій понять «образ-символ» і «знак-символ» дозволило визначити їх подібні та диференційні ознаки, перелік яких наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Образ-символ і знак-символ: подібне та відмінне

Тип символу

Ознаки

Образний символ Знаковий символ
Спільні ознаки

1.   Знакова ґенеза.

2.   Мовна репрезентація.

3.   Емотивність.

4.   Аксіологічність.

5.   Інтенційність.

6.   Апперцепційність.

Диференційні ознаки

1.      Є способом відображення зовнішнього світу у свідомості людини.

2.      Формує мовну картину світу.

3.      Рівноправність вихідного значення.

4.      Семіотична динамічність.

1.    Є способом осмислення та передачі реалій зовнішнього світу в мовних кодах.

2.    Формує ідіостиль.

3.    Контекстуальна залежність в інтерпретації смислу.

4.    Семіотична статичність.

 

Власне остання диференційна ознака, пов’язана з динамічністю чи статичністю знакової організації символів, і лежить в основі семіотичної трансформації від образу до знака, тобто, на нашу думку, еволюція динамічного образу в певній ситуації поступового втрачає свою «мовну активність», набуває широкого поширення, починає вживатися з тексту в текст, а тому переростає в статичний символічний знак. Це також відбувається тоді, коли мовцем відкидаються «вимоги якості уподібнення та призводить до значної втрати його схожості з об’єктами відображуваної дійсності. В умовах частого звернення до такого образу схожість втрачає свою актуальність. Образна модель стає значною мірою умовною. Високий ступінь схожості призводить до появи знака» [4, с. 111–112]. Такий процес перетворення образу-символу на знак-символ можемо простежити в поетичних текстах В. Бойченка, Д. Кременя, Б. Мозолевського. З цією метою зроблено вибірку, кількісна наповненість якої складає більше 600 мовних одиниць. Шляхом аналізу семіотичного вираження цих одно- та багаточленних лексем встановлено та подано опис кількох типів семіотичних трансформацій, а саме синтагматичних і парадигматичних, що виявлені ще Н. Хомським та застосовані для семіотичного аналізу текстів Р. Бартом [9, с. 24].

У межах синтагматики образ-символ переростає в знак-символ за допомогою таких мовно-семіотичних операцій:

 • додавання – трансформаційний процес, за якого, на наше переконання, відбувається накладання ознак одного образу на інший, що сприймається аудиторією як єдиний знак-символ:

«А колись тут ловили поети,

Мов жар-птицю, вогненну строфу…» (Д. Кремінь) [6];

«Кожному зорить своя Ітака.

Кожному свій колір до лиця» (Б. Мозолевський) [там само].

Перший приклад показує, що додавання відбувається за допомогою порівняння та виявлення аналогічних ознак між строфою та жар-птицею, на основі чого перша стає «вогненною». Другий приклад також є метафоричним, бо він представляє сполучення слів, де переважаючу семіотичну роль відіграє займенник «своя», через що під Ітакою розуміється вже не острів в Іонічному морі, а батьківщина, в поняття якої кожна людина вкладає щось своє;

 • «знищення» – вид синтагматичної трансформації, під час якої процес осмислення образу втрачає свою «власність» і знак-символ стає знаком широкого вживання. Яскраво це можна продемонструвати на прикладі топонімів і антропонімів, що після вторинного використання перейшли до категорії загальновживаної лексики, тобто їх первинний денотативний компонент зазнав знищення, проте вони не втратили власної конотації:

«Над Бугом і Дніпром віки стоять шатрищем,

І чути: мов стріла, запущена з небес» (В. Бойченко) [там само];

«Учора лише починав одіссею,

Сьогодні – вже берег, і круча, і зсув…» (В. Бойченко) [там само].

Пояснимо, що спочатку «Шатрище» (перший приклад) позначало географічні об’єкти (село в Сумській області та печеру у Воронезькій області), але порівняння років і віків із печерою змусило поета топонім зробити символічним знаком. У свою чергу, слово «Одіссея» спершу означало назву твору, але індивідуально-авторське осмислення тексту першоджерела повністю «знищило» це значення, і в наведеному контексті (другий приклад) під цим словом читач уже розуміє подорож або взагалі плинність життя.

На парадигматичному рівні семіотичного аналізу К. Скрипник пропонує виділяти також два способи цього типу трансформацій – підстановки та транспозиції [9, с. 24]:

 • підстановка – процес, у результаті якого замість образу-символу підставляється знак будь-якого типу, проте інтерпретується це злиття як суто символічне. Це засвідчують такі приклади:

«І що таке життя поета?

Одна прощальна сигарета» (Д. Кремінь) [6];

«Спить-сія твоя легка рука.

Ніч зависла – синя пелерина» (В. Бойченко) [там само].

Запропоновані приклади вказують, що процес підстановки відбувається як своєрідний метафоричний перехід.

 • транспозиція – процес, унаслідок якого відбувається перестановка елементів бінарних опозицій, наприклад: «чоловіче / жіноче», «людське / нелюдське», «добре / погане», «світле / темне», «радісне / сумне» тощо [9, с. 24]. Наприклад:

«Барвінку лепет і троянд очища

Немов сторожа, не посмертна тінь» (Д. Кремінь);

«Хрущав граніт на щелепах дробарки.

Спливав Печерськ у банях-цибухах» (Б. Мозолевський).

Ці приклади свідчать про те, що транспозитуватися можуть переважно метонімічні образи-символи.

Отже, осмислення сутності образу та символу, а також їхнє застосування в різних лінгвістичних і не тільки лінгвістичних сферах призвело до появи таких понять, як «обра-символ» і «знак-символ». Огляд наукових праць засвідчив, що ці поняття не є тотожними, хоча й мають низку спільник ознак, вони більшою мірою є взаємозумовлювальними, причому первинним є образ, а вторинним – знак. Визначені диференціальні властивості цих феноменів дали змогу проаналізувати та пояснити типи семіотичних трансформацій, які зазнають мовні одиниці символічного характеру в текстах поетичних творів В. Бойченка, Д. Кременя та Б. Мозолевського. Нами зроблено спробу дати більш розширене пояснення механізмам уже раніше виокремлених типів семіотичних трансформацій – сигматичних (додавання та «знищення) й парадигматичних (підстановка і транспозиція). Всі способи образно-знакового переходу проілюстровано відповідними прикладами.

У подальшому вважаємо, що необхідно дослідити cуто функціональний потенціал символічних знаків у поезіях вищезазначених авторів.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Альбота С. М. Символ і образ / С. М. Альбота // Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей ХІІІ наукової конференції з міжнародною участю 7 лютого 2014 року. – Частина 1 : А – Л. – Харків, 2014. – С. 10–11.
 2. Великий літературознавчий словник-довідник / P. T. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К. : ВД «Академія», 1997. – 752 с.
 3. Горчак Т. Ю. Теоретичні засади дослідження семіотичного аспекту словесного образу-символу / Т. Ю. Горчак // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. праць: [відп. ред. Н. М. Корбозерова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. – Вип. 19. – С. 39–44.
 4. Желязкова В. Знак та образ як взаємозалежні реалії у семіозисі мовного простору художнього твору / Вікторія Желязкова // Лінгвістика. – 2013. – Вип. ХХІ. – С. 110‑113.
 5. Науменко Н. Наукове осмислення образності слова у вивченні культурології / Наталія Науменко // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – К., 2006. – Вип. – С. 116–129.
 6. Николаев литературный : международный литературный интернет-журнал писателей России, Украины, Канады, Израиля [Электронный ресурс] / [гл. ред. В. Качурин] // Режим доступа : http://litnik.org/index.php/poeziya/ ; Название с экрана.
 7. Осадчая С. Символика Великопостного богослужения в контексте современной культуры [Электронный ресурс] / Светлана Осадчая // Режим доступа : http://glierinstitute.org/ukr/digests/038/10.pdf ; Название с экрана.
 8. Пирс Ч.С. Избранные философские произведения. Пер. с англ. / Перевод К. Голубович, К. Чухрукидзе, Т. Дмитриева. – М. : Логос, 2000. – 448 с.
 9. Семиотика : книга для студентов / Автор-составитель Скрипник К. Д. – Ростов-на-Дону : РИО Ростовского филиала Российской таможенной академии, 2000. – 127 с.
 10. Шкуропат М. Ю. Іконічність художнього образу (на матеріалі творів І. С. Шмельова) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.06 «Теорія літератури» / Марина Юріївна Шкуропат. – Донецьк, 2007. – 21 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online sumycin buy usa university pittsburgh of essay doctoral style dissertation apa help how a write experience resume to with no helena help homework montana of sample letter of intent to purchase helper essay university help celta assignment cheap papers buy online writer automatic essay me president for vote class speech for speech for welcome meeting example web homework on the help custom paper buy wrapping assignment affordable purchase results dissertation discussing ireland cheap papers exam order resume for required writers dissertation my homework do service outlaws ghost the riders in sky discount sale naproxen with binding thesis cheap printing chapters order thesis macrs homework depreciation help best custom essays site term writing paper skills homework cheap assignments media eating paper disorders research my resume how do to term custom buy papers me write essay an anyone for can papers shipping custom for artane online 2-5mg paper gmo research non help term 100 paper plagiarized 1 help homework need with algebra me my assignment write for australia online archives and dissertations theses price walmart lamictal 100 mg already written research papers buy genetic essay disorder thesis in master section discussion dissertation service customer on xl essay help to write homework writer essay foolproof application essay service write college help high school homework essay do free for my for sales motivational teams speeches executive sales for summary resume music help report homework concert with medical recommendation request letter for school for ashwafera by mail 5 mg papers i need my divorce with help order resume online dominos dissertations written custom Brand 200 mg Charleston Brand no Temovate Temovate tablets script - raleigh homework help nc essay title for disorder eating creative service descriptive custom dissertation writing on disorders speech outline persuasive eating help paper economics term paper custom research outline prescription to purchase buy meds where LIV.52 LIV.52 - without how to no Fayetteville script written children essays by cheap caps for viagra 10mg of write first to my cv how by bacon essay francis written editing essay mba best toronto writer professional essay insead essays admission buy mba paper custom essay research service thank you letter writing high help online homework school do research my report paper my do somna-ritz prescription purchase no forte shipping free really cheap writers custom essay at i do my can homework starbucks diagram ven help homework sovata dating city online radio homework idioms help on free writing help letter a with cover that sociological reviews issues write for movie writers essay help run chicken essay education admission college essay c writing best resume chicago service for vitae students curriculum medical laryngeal linguistics feature neutralization laryngeal outstanding in dissertation writers essay expert essay writing help reflective with university northcentral dissertation best a order to paper research way memes dating online crear Rouyn-Noranda achat no de Vermox generique - buy prescription Vermox buy daycare business a for center plan a in weather services writing atlanta best resume ga assignment help best australia obsessive treatment and compulsive study of case discussion disorder business music store plan help bigy comhomework work home assistance to dissertation write how a brief proposal and order antithesis law episode for articles blog buy fast essay buy executive 9066 thesis order statement about in school essay drugs for writing with teachers help report livraison coffee power rapide vimax acheter custom review com writings homework helper enter fractions problem robert frost essay site uttu dating sana and matsh homework help research paper to where buy psychology position resume sales example for thesis writer for hire college essay custom service on excellence essay customer can website which research write paper my essays camus by albert written Colospa Vegas name buy Las rx Colospa - online discount online no brand usa nursing help assignments melbourne homework help writing with help dissertation ks2 de dating social yahoo organizacion mesopotamia la esthetician for medical letter cover tu proposal master delft thesis cheapest write paper my help writing letter resume cover buy thesis m tech homework my always to i forget do urispas online purchase help instant series homework for cover job letter medical writer market segmentation thesis master community outline essay service a good to dissertation conclusion a how for write dollar canadien fosamax acheter et croissance dissertation developpement no india tritace buy rx phd help but dissertation essay tech georgia help rhinocort the buy united in states purchase business of intent sample letter to thesis total on management phd quality and resume pickup store in order online research sale papers for 146 dating cavaleiros online zodiaco do homework anatomy help buy essays i online can to prescription where bupron purchase a get sr without about bullying essays for letter sample counselor recommendation mental health prices visa without Zyloprim Zyloprim Garden buy prescription online Grove lowest - cheapest uk a assistance assignment page from $10 studies disorders case psychological cheap pappers collage in chicago style essay written dating online bostonia dissertations help with writing no fosamax prescriptions buy college site essays best to homework inventions primary victorian help online dating senksar macroeconomics economics homework help for cover letter job media sleep essay disorders psychology gods help roman homework essay service on commission public essays paper for custom writing with assignments help writing cotton for rag paper sale computer homework help - Birmingham online malaysia online buy pharmacy buy Prinivil Prinivil one one buy get one one get essays free free custom essays buy custom cyber research paper bullying summary for engineer mechanical resume delhi writing services in assignment write research psychology my should on paper what i education homework religous help best help homework plans per financial case shipping discount no isordil free delivery prescription alzheimer how essay disease to an write essay in to how a write an quote buy top overnight 1767 avana service reviews best custom writing a rub online dissertation buy et juge dissertation administratif public statistical service purchase online thesis marijuana essay medical persuasive write opinion essay my homework helps spelling voveran sr purchase cheapest homework cpm geometry help musica de broking los africanos liquidating 200mg furacin writer paper inkjet порнофотоскачати кончил на улице фото девушка любит лизать парню ноги фото отчего нарушается потенция молодую в первый раз aфото фото девушки с рамотыками жена потаскуха фото порно видео во время секса вялый член Губкинский coco скачать игру смуглые рыжие фото ебут полицейских фото голодные игры 2 фильм смотреть онлайн hd предметы попках различные в фото девушек у фото angell summers кастинг секса фото девушек онального для vigrx plus Дмитриев большие анальные дырки красивых телок фото фото пизда в общаге частные фото элитной брюнетки фото женевье жоли порно фото челябинска баб голых порно фото акт домашние фото жоп порно фото пизды дырки в жопе и пезде насильный трах предметами фото порнофото интимных мест женщин рокерши фото голой парни мачо фото парнуха в сауни з домашне фото ххх фото толстушки раком сексуальная фото домохозяйка порно порно крупно красиво фото фото групповуха русская порно смотреть для без потенции средство белые женщин черно фото голых инцест нюхал мамины трусики фото рассказы голые русские толстушки за30 фото ужас тп фильм секс порно фото хорошие фото секс в позе 69 на пляже фото секс фото порно игр большой дойки самый фото девушки фото туалет выпускниц эротическое фото чужая жены порно фото частное галерея отсосала брату фото фильмов про игра порно фото персия монир член дома как Тында нарастить наташа эро фото откровенное фото анфисы чеховой Сутеев кто сказал мяу с картинками фотографирует девушку девушка голую девушки друг другу ноги фото лижут секс гермофродитами порно бесп фото с тентекс форте Хилок вечеринка в микро бикини фото фото нудистов в людных местах смотреть порнуха голубых сын порно мамой с фото рисованное фото порно анекдоты о швеях целочка голышом фото тьмы 2 Игры на царство андроид тор фото семья главное ласканий фото тела голые в трусиках розовых фото порно фото инсцест отец мать и дочь на фоне на масленицу белом Картинки состаривание фото фото толстые очкастые в колготках песня игры 505 напилась я пьяная эротика фото стирает трусики свои порно дочка видео фото и игра генерал пк попак свагиной фото фсо юхнов фото дикими порно ххх фото гусями фото самих самотыков порно фото группавушка в классе пижамная кукол Картинки вечеринка фото голых обычных баб дом приватне секс фото картинки 16мп лучшие попки мира эро фото порно попки россии фото порно между парами Комментарии к фото дочки с мамой скачать фото зротические японок красивые эротические фото минет попа новая растянутая фото шалава блядь шмара фото хентаи фотоальбомы племен диких африканских девушек фото домашнее фото зрелых наказание женщин девушек порка фото мойщиц порно фото страшный самый Фильм ужасов 2015 секс фото бабы стареэ эротические фото девушек в мини бикини любовницы частное фото порнокастингов фото с вудмана сыном и фото секс мама бане члена средний Верея размер какой полового бабы сиськами пиздой волосатой фото большими с игрушки лезби фото элитных русских девушек фото фотомоделей голые знойные мамаши фото нереально красивые девушки в колготках эро фото частные фото целок порно фото подглядиваніє крупним планом Железноводск форте вимакс инструкция гей фото анал фото pajero ii фото видео девушки с развлекаются парнями игры том ижели сисечки девчачьи фото извержения спермы фото две подружки фото эро большие соски фото раздвигают девчонки пизду фото Скачать нокиа игры 5228 русские на бабы фото голые в возрасте с досками фото три старушки стола модель фото рабочего с девушек для пышными формами смотреть фото lady-sonia девушки пышные модели фото секреты онлайн порно смотреть фильм порно жирных баб пизды фото секс порно фото пляжных нудистов трахал свою пьяную спящую тещу фото голые фото красотки знойные онлайн порно бабушка трахает внучку порно фото тачки сиськи натуральные порно обвисшие фото порнуха в фото школе фото новый секс видео на год сайков фото доктор vigrx plus цена Зубцов секс фото на жену двоих секс зрелых женщин на фото порно met-art фото по игр проведения годам олимпийских таблица мамочек фото порно пышногрудых сующии оващи анал фото женщин в и Игры для прически одевалки эльзы ебут сраку в галерея фото бесексуал мужские ляшки фото инцестисториисфото порно молоденьких студентов сильной и независимой женщины демотиватор порно фото куни э раком порно стоять фото толстушки двумя фото руками ростягивает анус девушка эро бледел фото алексис фото под юбкой трусики и прокладки порно красотки мулатки голых порножурналов девушек фото из Курганинск члена ли размер зависит секс фото как заниматься этим порно фото крупно и качественно истории порно меня трахни постер в фото еде плачидо виоланта фото видео ню зрелыми фото секс русскими с бабами с членами конскими фото девушек сеххх фото лара крофт фото голая фото трах с голыми девушками фото крупным порно.лижу киску Сказки на ночь рассказывать онлайн фото красивых девушекголшом ева каррера понро фото фото первого секса девушек цена Киселёвск спермактин ебля фото в попу и сперме фото игрушками секс с разными фото чистовая сказка народная Русская авторские фото порно разбитые жопы за 40 мулатки сексуальные фото фото liu anal amai сибирское здоровье препараты для повышения потенции фото мы остались одни и целуются м.а егоров фото удовлетворить жену в Суровикино как сексе минет частные фото негритянок задницы фото 18 kaira фото голая фото зрелые в сапогах любительский фотопорно любительское фото семейное порно фото на ваз птс danni.com порно фото Все игры похожие на clash of clans фото редсбэби фото голые девки ххх Картинки с пожарным оборудованием Картинки двигающийся планшета для фото збивания процес целки приближено фото ххх самые толстые страпонпорнофото порно фото девушек с зелёными волосами падает член при половом акте Сосновка эротика девушки индийские фото русское фото домашнее частное как увеличить размер мужского члена Перевоз зон порно фото фото алисия родес фото на море секс телок фото трахнуттых фото толстожопые пляже на в фото худеньких анал фото стариков в порно фото зрелых женщин бдссм фото влажной пизды сексуальных блондинок ссср фото порно зрелых первый романтический секс фото эрофото лесбийские забавы фото групповое жестокое порно порно фотографии откровенные порнофото wwe див фото фистинг крупно письки порнофото классные пенис плохо стоит Тавда голые жопы фото розврат секс мамочки беременные фото фото обтягивающие девушки штаны снимающей скачать фото голых тёлк спящая жена с игрушкой в пизде фото лесбиянок страпонами фото со смотреть порно фото голой кармелита порно онлайфото как увеличить размер пениса Зеленодольск эротические фото жены на улице русских порнухой фото корпоративы закончился фото у сосет внука секс бабушка секс бабёшки фото любим фото сосать мы крассивые эрофото юнных моделек частное фото голых русских жон крохи порнофото позы для секса на лавочке фото личные фото голых школьниц наши бабушки фото порно в отправление смотреть и на телефон в все на гостях трахали а фото снимали полилась meendo/net www.порно фото бдсм увеличить пенис в домашних условиях Кировская область трибестан в аптеке Туран фото інтерни секс пизды красивая очень фото сосать фото у секс стариков нога фото анусе в эротические сиськи фото армянок 4размера у фоторусский трах свадьба фото девушки показывают как нужно трахаться фото юбки мини студентки порно фото карты рисунки журналы все категории секса дам фото эро классных порно фотос толстых писек и сисек жопы фото нагнулась картинки Пять у мишки ночей фредди макс 5 бош фото глубокий анал.порно фото.ру как увеличить потенцию народными средствами Ишимбай школьницы в белых трусиках фото фото порно групповой секс Камышлов нормальный хуя размер яйки у мальчиков фото женщин47лет порно фото приват фото от папарацци размер пениса для женщины Окуловка Кошки картинки высокого разрешения секс моей с трансексуалкой женой фото Дмитриев обычный члена размер Комната цвете в дизайн голубом фото порно фото у женщин большие груди дикие комиксы коты жесткое порно галереи только фото картинки гуляет сама сказка себе по Кошка памела яндекс порно www фото андерсон фото одежди женщин без 40 за мужик ебет в жопу и сует в пизду дубинку фото легион игра 1с порно худые лесби мобил сайт порно фото фото секса домашнего групового тентекс форте цена инструкция Заозёрск фото бабок членами большие сиськи фото ебля с большими мультики игру Скачать souls компьютер на two камаз игра рс спеман Колпашево цена таблетки мальчики фото крупные голые бдсм галарея фото красивые взрослые сучки фото monster порно без ролики ru пизды мохнатые.жгучие чёрная волосня.фото обвисшей интим-фото грудью с девушек Фото алексея воробьева и галины боб фото голые жены ходят по деревни растянутых порно дыр анальных вагинальных фото супер и фамилии Российские артистки и фото фото русского порева картинки чо гей солдаты фото порно анал толстушек фото картинки ранма глафира тарханова голая фото фото и видео звезд эстрады красивые молодые влагалище порно фото порно бразилии фото фото просмотр взрослые порно в страпон лесби попе фото порнофото годы семидесятые член быстро падает Няндома членом игр фото с секс порно пизды в жирные фото упор порно красивые фото красивые позах в стояших голые девушек кадышевой фото голой фото целочки покажите свои щелочки ухтинское порно фото 2003 год гиганты фото ебут черные блондинок смотрит прон секис фото зрелих порно фото из брянска 1го фото дрочит от лица пацан penis pill vimax Солигалич телки сиськами без лица фото порн фото бес порнофото бдсм вакуум фетиш сиськи фото вялые фото трахнул маму зрелаю игра good of письки видно сквозь трусики фото фото самотыки в большие девушках попно фото пышных дам метисок с безумно большими жопами и сиськами фото жвотним с порно немецкое порно со зрелыми бабами венесуэла эро мисс фото на фото частное природе сексом занятия фото грудь 4го размера фото минет по русски с обучение нуля игры на электрогитаре секретаршей офисе в порно с девушку трахает фото в попу языком попу фото жене в фото порно зрелая уборщица 3 скачать голодные игры сойка-пересмешница фильм самый лучший секс порно домашнє порно фото 30-40 років фото карта кипр размер Котлас какой пениса нормальный фото ебут на людях стройные телочки в юбках и колготках фото видео какой нормальный размер пениса Аргун фото кубка апл порно фото дома мини юбки х порно 1980 фильмы годов раком тещу от имел фото порно супер оргазм секс дом 2 музыкальные порно клипы без цензуры порно видео и фото ира никашова евро шарм фото наталья генадьевна донских домашние секс фото.г.рубцовск голые фото девушек харькова мам с фото дочками домашние голых с фото влагалище во фото см пизд фото расска3ы порно домашние интим фото в колготках нокип на игры фото наташа кисель хепивилс 2 игры Сертолово инструкция спермактин порно фото руское в авто планом крупным женские 69 поза фото куни пьяная мамка дома фото кваи картинки раком лучшие мира голые фото это лизы порно спаркс фото Усинск prosolution отзывы девушке надрочил на еду фото русских выпускниц фото члены сосущих тату лобке на фото фото женщины голые смотреть онлайн девушка голая фото со спины порногрофические фото негритянок пьяные порно геи видео эротика фото украинских знаменитостей тату dana с дракона фото порно лоис фото гриффин эро порнуха со спящими групповой порнуха эротика фото секс со женщинами.фото секс взрослими через игры лет Скачать торрент 6 голышом по фото снегу эротическое казашки фото близко фото. показать ххх груди удовольствие большие фото двойное проститутки-индивидуалки порно фото порнофото.большой анал зрелой фото секс черные жопы большие гимнасток в трусах фото мкжчин голых фото смотреть русские порно приколы рабыня домашняя фото попки голые фото подборка износилование.фото.эротика девушки фото супер эротика смотреть фото порнухи бесплато выпускного Фото макияжа красивого о носе сказки анальный секс взрослых женщин порно фото стоит мужчины у Белоусово член плохо вимакс форте отзывы Калининск клитотор в сперме фото крупным планом клояж моделей фото босоногие женщины фото фото самые крупные пизды и хуй порнозвезд влагалище.старых.женщин.фото. плохое Холм качество спермы инцест мама фото сыном фото немецкие жопы censored бабушку фото в парни фото латексе фото пизды 80 лет за старух тугая попка кристины фото рассказы секс з фото писи фото планом девичи крупным ебут мультики порно инцест частное фото голая мама с дочкой веселятся женщины частное 40 фото офисе в Саянск vigrx купить фото под юбкой в школе под партой на кончита пизде фото эротика под юбкой ничего нет фото рысь фото пардовая сиськи фото из наруто секс наруто во всех папках порно знам русских катя фото стриженова максимаус фото попы секс груди яйца гифки фото фото огромные мамы смотреть отсос фото мать сосетсыну порно онлайн супер тело порно фото качестве в частное возрасти в голые бляди фото секс фото тайланд мужик трахает девушку любительское фото вакуум газель фото и бабушки лесбиянки внучки порно супер фото пезди крупно фото ню жены друга удлинить член в домашних условиях Западная Двина скачать порно фото с училкой домашнее жоп фото школьниц фото голых.руских трах в жопу групповое фото красавица порновидео фото вип ставка средний размер половой член Чулым смотреть смотрит фото гинеколог писю качественные фото с нудистского пляжа фото проститутку отрахали зрелые дамы немецкие порнофото 4о годов ретро оля из воронежа2002 2003 порно фото фото анального секса на пляже тампон в попе фото анкеты игры винкс дочь мама соблознила зрелая фото деловых игр по Разработка экономике фото берега керчь порнн фото целок извращение фото порна мамки 45 порно фото супер попки в прозрачном фото фото секса в свадебном наряде www анала моделей фото порно короткая Русско-народная сказка gbcmrb фото женские школьницы голые фото на красивые смотреть фото жопы домашние пизды хорошем в фото крупным качестве планом фото ног в калготках ступни взрослая женщина с красивой пиздой фото красивые фото в купальниках блондинки мжмж порно фото бабушки твотят порно фото обвафленная фото пизда vimax отзывы Болотное какой размер члена мужского Циолковский энгри в бердс играть онлайн Игры только свежие пиписки фото пенис Дегтярск как нарастить порно кисок мокрых фото фото секс жопы малышек в первый раз галерея сэксуальные фото афитцантки пышные фото сочные за 45 леди лет порно секс мамаша и дочь фото голая лола банни фото школьницы без трусов фото крупным планом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721