Семантичні стилістичні засоби в політичних промовах Прем’єр-міністра Ізраїля Бенджаміна Нетаньягу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кухновець Тетяна

Анотація: У дослідженні проаналізовано особливості семантичних стилістичних засобів у промовах Бенджаміна Нетаньягу, виголошених ООН упродовж 2011- 2014 рр. Виокремлено групи семантичних стилістичних засобів. Запропоновано й описано аргументативні моделі антитези та види абсолютизації.

Ключові слова: стилістичний засіб, абсолютизація, аргументативна модель, антитеза.

Annotation: The peculiarities of the semantic stylistic devices in political speeches of Benjamin Netanyahu delivered at the UN during 2011-2014 years are analyzed. Groups of semantic stylistic devices are distinguished. Argumentative patterns of antithesis and types of absolutisation are suggested and described.

Key words: stylistic device, absolutisation, argumentative pattern, antithesis.

Кожного року перед Генеральною Асамблеєю ООН виголошуються промови, які відображають найактуальніші світові проблеми. Враховуючи напружену ситуацію в Україні, на Близькому Сході та в інших регіонах, науковців усе більше цікавить політичні процеси, які відбуваються в ООН. Лінгвісти зацікавлені в аналізі методів мовного впливу, виражених через різні рівні: лесичні, семантичні синтаксичні.

Політичні промови є предметом досліджень науковців різних дисциплін. Питаннями функцій політичної мови займалися З. Харріс, Е. Бенвініст, М. Фуко. Серед сучасних науковців цю проблему досліджували О. Воробйова, Є. Шейгал, А. Чудінов, А. Худолій.

На семантичному рівні промови Бенджаміна Нетаньягу характеризуються значною кількістю художніх засобів, які виконують насамперед функції експресії та переконання. Було виявлено 107 семантичних стилістичних засобів, які ми класифікували як кількісні, якісні та контрастні (за класифікацією Єфімова, Ясінецької [‎1]).

Таблиця 1. Відсоткове відношення художніх засобів, виявлених в промовах Б. Нетаньягу

№ п/п Група художніх засобів Кількість Відсоткове відношення
1. Кількісні 35 35%
2. Якісні 7 7%
3. Контрастні 58 58%
Всього 100 100%

 

Якісні художні засоби складають 7% усіх семантичних засобів, виявлених у промовах Бенджаміна Нетаньягу. До цієї групи відносяться іронія, алюзія, антономазія та метонімія. Останні три стилістичні засоби були виявленні лише один раз у промовах. Іронія становить 4% усіх семантичних стилістичних засобів. Оскільки позиція Ізраїля в сучасному світі є нестабільною, а його підтримка серед інших країн постійно зменшується через поширену пропаганду та іншу неправдиву інформацію, політик послуговується прийомом іронії, щоб викликати відповідну реакцію у слухачів.

President Abbas just said on this podium that the Palestinians are armed only with their hopes and dreams. Yeah, hopes, dreams and 10,000 missiles and Grad rockets supplied by Iran, not to mention the river of lethal weapons now flowing into Gaza from the Sinai, from Libya, and from elsewhere [‎5]. Політик розбиває аргумент Президента Аббаса щодо озброєння палестинців лише надіями та мріями (hopes and dreams) і додає 10 000 снарядів та боєголовок «Град» (missiles and Grad rockets).

Ізраїль дуже часто дискредитують у засобах масової інформації та подають неправдиві дані через зростаючий антисемітизм, тому політику доводиться не лише відповідати на ці слова, але й сформувати ставлення до мовця. Бенджамін Нетаньягу прагне також висміяти іншу практику – політичного пустомовства, яка, на його думку, поширена в ООН:

Now here’s a strategy to achieve this. First, smile a lot. Smiling never hurts. Second, pay lip service to peace, democracy and tolerance. Third, offer meaningless concessions in exchange for lifting sanctions [‎6]. Це приклад стратегії перемовин іранського президента Рухані, слова якого не підтверджуються діями, однак отримують бажану підтримку. Бенджамін Нетаньягу звертається до засобів іронії, щоб викрити лицемірство такої стратегії.

Кількісні стилістичні засоби складають 35% усіх одиниць. У промовах Бенджаміна Нетаньягу ми виявили вживання гіперболи, а також іншого кількісного стилістичного засобу, якому дали назву «абсолютизація». З першого погляду, цей схожий на найвищий ступінь гіперболи. Однак, аналізуючи промови діяча, який відіграє не останню роль у політиці одного з найскладніших частин світу, потрібно бути обережними з висновками, і ми не можемо брати на себе відповідальність і стверджувати, що використано перебільшення. Саме з цих міркувань було введено в узус і аналіз поняття стилістичного засобу «абсолютизація», оскільки в деяких випадках її формальна репрезентація подібна на гіперболу, однак реальні суспільні факти стверджують, що висловле – це не перебільшення. Абсолютизація – це характерна частотна ознака промов ізраїльського політика та діячів інших країн. Відповідно до нашого тлумачення, абсолютизація – таке вживання лексичних одиниць, яке виключає можливість інакшу, ніж вказану у висловлюванні.

Twenty-one out of the 27 General Assembly resolutions condemn Israel — the one true democracy in the Middle East [‎5]. Конструкція «the one true democracy in the Middle East» (єдина істинна демократія на Близькому Сході) передбачає відсутність будь-яких інших демократій або лише номенклатурний характер цих форм державного правління.

Абсолютизація може виражатися у темпоральних, просторових, кількісних і якісних відношеннях. У промовах Бенджаміна Нетаньягу темпоральні відношення виражаються за допомогою часових прислівників «never», «always»:

The Jewish state of Israel will always protect the rights of all its minorities, including the more than 1 million Arab citizens of Israel [‎5]. За допомогою такого прийому політик хоче запевнити, що іншої політики Ізраїля не буде, тобто такої, яка б не захищала права меншин. У промовах Бенджаміна Нетаньягу абсолютизується в часовому аспекті позитивна політика, стверджується її постійне функціонування і виключається негативна діяльність.

Просторова абсолютизація реалізується за допомогою обставин місця «everywhere» і «nowhere».

But our hopes and the world’s hope for peace are in danger. Because everywhere we look, militant Islam is on the march [‎3]. Щоб додати експресивності висловлюванню і підкреслити масштаби поширення та серйозність загрози воєнізованого Ісламу, політик застосовує абсолютизацію, стверджуючи, що маршують скрізь.

Кількісна абсолютизація реалізується за допомогою конструкцій every+Noun, no+Noun, anyone, no one, only one, наприклад:

There is only one responsible course of action to address this threat: Iran’s nuclear military capabilities must be fully dismantled [‎3]. Такий прийом застосовується політиком з метою виключення будь-якої іншої опції, оскільки вони не є актуальними або дієвими. Так, у наведеному вище прикладі Бенджамін Нетаньягу акцентує увагу слухачів, що загрозу не здолати, якщо не роззброїти Іран від ядерної зброї, і це, за його словами, єдиний вихід.

Якісні відношення абсолютизації реалізуються за допомогою суперлативних конструкцій.

These are the timeless values of my people and these are the Jewish people’s greatest gift to mankind [‎4]. Вважається, що для політичних промов характерно вживання суперлативів [‎2]. У промовах Бенджаміна Нетаньягу ми виявили низку конструкцій з найвищими ступенями порівняння прикметників, які і складають основну частину якісної абсолютизації.

Найчастотнішими виявилися контрастні художні засоби, які складають 58% усіх художніх засобів. До цієї групи належать антитеза, градація й оксюморон.

Таблиця 2. Контрастні художні засоби, виявлені у промовах Б. Нетаньягу

№ п/п Контрастні художні засоби Кількість Відсоткове відношення
1. Оксюморон 2 3,45%
2. Градація 3 5,17%
3. Антитеза 53 91,38%
Всього 58 100%

 

Політик рідко послуговується такими художніми засобами, як оксюморон і градація (3,45% і 5,17% усіх контрастних художніх засобів відповідно), тому ми не приділяли їм значної уваги.

Найпродуктивнішим контрастним стилістичним засобом у промовах Бенджаміна Нетаньягу є антитеза. Політик використовує його у своїх промовах, щоб експресивніше презентувати аргументи і таким чином вплинути на реципієнтів.

У дослідженні виконали аргументативну класифікацію антитези, яка показує метод конструкції та представлення аргументів (див. схема 1.). Елементами антитези Бенджаміна Нетаньягу є частини речення та речення в цілому, тобто антитеза внутрішня та зовнішня.

Схема 1. Аргументативні моделі контрастних фігур у промовах Б. Нетаньягу.

схема

У схемі позначено виведені нами структурні моделі антитези: «ствердження ≠ ствердження», «заперечення ≠ ствердження», «ствердження ≠ заперечення», і «заперечення – заперечення ≠ ствердження». У таблиці нижче подано частотність використання фігур у промовах Бенджаміна Нетаньягу.

Таблиця 3. Частотність структурних моделей антитези у промовах Б. Нетаньягу.

№ п/п Модель антитези Кількість Відсоткове відношення
1. СМ «заперечення – заперечення ≠ ствердження» 3 5,66%
2. СМ «ствердження ≠ заперечення» 4 7,55%
3. СМ «заперечення ≠ ствердження» 25 47,17%
4. СМ «ствердження  ≠ ствердження» 21 39,62%
Всього 53 100%

Найчастотнішою є структурна модель «заперечення ≠ ствердження», яка налічує 47,17% усіх одиниць, а найменше використовується модель «заперечення – заперечення ≠ ствердження».

Модель антитези «ствердження ≠ ствердження» – це власне антитеза, стилістичний засіб, при якому зіставляються елементи, протилежні за свом значенням, але лексичні складові обох частин несуть позитивну характеристику (тобто включають наявність певної ознаки, дії, явища) До цієї групи ми віднесли такі конструкції, складові частини яких не мають формально вираженої негативації, наприклад:

Some of you left this hall. All of you should have [‎5]. Покинули цей зал тільки деякі. А мали б усі. Обидва елемента протиставлення «some – all», є позитивними, тобто такими, що містять семи зі значенням наявності якоїсь ознаки (кількості, якості).

Протиставлення може спостерігатися і в межах одного речення, наприклад:

If Iran is not stopped, we will all face the specter of nuclear terrorism, and the Arab Spring could soon become an Iranian winter [‎5]. Для посилення впливовості і збільшення вагомості свого висловлення політик протиставляє явище Арабської весни (революційним діям у Єгипті, Сирії) Іранській зимі – тому, що може статися, якщо не зупинити Іран і його нарощення ядерної зброї.

В межах цієї групи ми відкрили явище «проектування контрасту» – перенесення протиставних властивостей конструкціям, які поза контекстом не є протилежними за значенням.

It’s one thing to confront militant Islamists on pick-up trucks, armed with Kalashnikov rifles. It’s another thing to confront militant Islamists armed with weapons of mass destruction [‎3]. У цьому прикладі антитеза будується на основі протиставлення «one thing – another thing» і таким чином контрастних якостей отримують елементи «Kalashnikov rifles» (автомат Калашникова) і «weapons of mass destruction» (зброя масового знищення), які поза цим контекстом не є порівнюваними одиницями.

Підвидом моделі «ствердження ≠ ствердження» є антитеза оберненого протиставлення, коли воно будується шляхом протиставлення прямого і оберненого твердження, наприклад:

Israel was using its missiles to protect its children. Hamas was using its children to protect its missiles [‎3]. Як бачимо, протиставлення побудовано на основі елементів «missile» і «children», що поєднуються дієсловом «to protect». У першому елементі спостерігаємо прямий зв’язок missile-protect-children, що є протилежним до зв’язку children-protect-missile.

Модель «ствердження ≠ ствердження» становить 39,62% усіх антитез і є дуже частотним типом подачі аргументів..

Наступні структурні види антитези, «ствердження-заперечення» та «заперечення-ствердження», є протилежними за порядком представлення аргументів. Спільною ознакою цих моделей є наявність формально вираженої негативації, а відмінною – порядок. У моделі «ствердження-заперечення» спочатку наводиться позитивне твердження, а в другій частині – негативне.

Israel is prepared to have a Palestinian state in the West Bank, but we’re not prepared to have another Gaza there [‎5]. Протиставлення побудовано через формально виражену негативну форму в другій складовій. Таку ж модель спостерігаємо у наступному прикладі:

The world may have forgotten this lesson. The Jewish people have not [‎6]. У цій конструкції протиставлення реалізується через негативацію першого речення.

Модель «ствердження-заперечення» може міститися і в межах одного речення, як протиставлення деяких допоміжних елементів:

Leaders must see reality as it is, not as it ought to be [‎5]. У цьому прикладі, агент дії залишається той самий, а протиставляється лише прийменникова група.

Модель «ствердження-заперечення» складає 7,55% усіх фігур контрасту, тоді як протилежна модель «заперечення-ствердження» є найчастотнішою в промовах Бенджаміна Нетаньягу і нараховує 47,17% усіх одиниць.

Iran’s fanaticism is not bluster. It’s real [‎6]. Протиставлення реалізується через негативне перше твердження та суб’єктивне друге. Окрім цього, протилежними є і використані лексичні одиниці: «bluster» – пусті балачки ≠ «real» – реальний.

У промовах в межах цієї контрастної моделі активно використовується внутрішня антитеза:

When this happens, our region will be guided not by fanaticism and conspiracy, but by reason and curiosity [‎4]. Складовими цього протиставлення є такі елементи: «fanaticism and conspiracy» (фанатизм і конспірація) та «reason and curiosity» (вмотивованість і цікавість), які є однорідними членами цього речення. Тут знову ми зустрічаємо явище проектування контрастності, адже самі лексичні одиниці не є протилежними, а протиставлення реалізується через заперечення «not by … but by».

Отже, на семантичному рівні політичні промови Бенджаміна Нетаньягу характеризуються якісними, кількісними та контрастні стилістичними засобами. Найпродуктивнішими є абсолютизація серед кількісних, іронія серед якісних та антитеза серед контрастних стилістичних засобів. Вони сприяють посиленню враження від висловлення, підкреслення важливості представленої інформації та сприяють формуванню думки щодо певних явищ або осіб.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Єфімов Л. П., Ясінецька О. А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2011. – 240 с
  2. Семантико-стилістичні засоби впливу та переконання [Електронний ресурс] / [admin] // Український науковий клуб. – [2012]. – Режим доступу: http://nauka.in.ua/forum/forum29/topic568/. – Назва з екрану.
  3. Full text of Prime Minister Netanyahu’s UN speech [Електронний ресурс] / [B.Netanyahu] // Jerusalem Post. – [2014]. – Режим доступу: http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Full-text-of-Prime-Minister-Netanyahus-UN-speech-376626. – Назва з екрану.
  4. Full Text: Benjamin Netanyahu’s Speech at the United Nations General Assembly speech [Електронний ресурс] / [B.Netanyahu] // National Journal. – [2012]. – Режим доступу: http://www.nationaljournal.com/nationalsecurity/full-text-benjamin-netanyahu-s-speech-at-the-united-nations-general-assembly-20120927. – Назва з екрану.
  5. Full transcript of Netanyahu speech at UN General Assembly [Електронний ресурс] / [B.Netanyahu] // Haaretz. – [2011]. – Режим доступу: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/full-transcript-of-netanyahu-speech-at-un-general-assembly-1.386464. – Назва з екрану.
  6. Transcript of Netanyahu’s UN General Assembly speech [Електронний ресурс] / [B.Netanyahu] // Haaretz. – [2013]. – Режим доступу: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.550012. – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy cant happiness money you essay title for sample business thesis where buy in to origami paper stores personal online writing statement service custom essay info to phd proposal an engineering how write writing service essay essay about english writers writing essay free sites durston anderson thesis writing assignment and pool and help a mockingbird homework kill to gcse essay help juliet romeo a college level buying essay essay help creative writing essay purchase free louisiana custom paper research writers refill pack fly gold online cheap services for proposal writing services grant alphabetical my put in bibliography order shipping express peo free write for paper my research help with research need a paper writing assignment help uk sale a3 paper for buy a rwth dissertation online essay food healthy science essay questions degree help care and foundation assignments uclan health social writing of benefits services essay essay started get middle essays by school students written writing perth service resume wa writers paper online research statistics help college homework online gratuitement dating jouer gta australia for money write essays pay forward the it movie on essay on dissertation management training thesis homework buy power essays cheap examples resume best buy for sale tamil essay books own free my online story write mellitus diet diabetes 3 day help assignment biology reddit essay writing website help algebra pre homework help essay for writing purchase for essays management money thesis essay help edu site writing undergraduate service dissertation resume writing sc services columbia my writing statement thesis high help homework school accounting college buy application nyu essay for executive resume purchase gatsby great analysis essay essays letter business help coursework as with biology weight blog yoga loss lacto-g daily buy course work service business writing me my help write essay dame admission mba essays buy university essays buy services washington writing dc resume website homework my what do will essay nothing buy day argumentative services report academic writing want to i buy thesis a to my homework do pay me for need paper a with writing help sales for resume statement objective the help of lord essay rings writing essay service alpha buy case study best twitter case online a study purchase resume services writing hawaii coursework service uk best writing online advertising dissertation homework montgomery help county style latex dissertation college essay admission writing help professional on with phd wikileaks thesis loss weight in legs fast statistics help ap homework with papers help dating cordero el shaun online service top writing essay uk assignment help accounting writing for pay essays and bereavement death essay wrapping cutter where i buy can paper a dating in avoidant anxious attachment attachment infants online papers free past best letter for mechanical engineer cover messages help online dating international homework ltd handy publications helper homework vikings primary help jimmy for page autobiography sale buy sociology essay the copycat lesson plan ruby primary research without dissertation buy essay best need math i help homework my with online writing best vacancies services resume 2014 paper abstract technical writing assignment android help on essay disorder depression orderliness essay for master essay personal apa my paper write proposal writing service thesis services resume professional best writing teachers 4 droit histoire xvi dissertation louis du buy of chapter summary the shopping we why science fit admissions help essay service resume federal jobs writing writing sat good essay heights wuthering custom writing omeprazol for purchsase with help japanese homework order resume cleanliness and orderliness essay about bird ultimate plans house dating release in kaththi bangalore service au essay writing developme studies research to papers research child relating service unethical essay writing help engineering thesis thesis masters publishing cover letter medical microbiologist for essay custom writing service buy photovoltaic dissertation homework websiste help othe toget essay science in of the services humanity library help public saint homework paul i Sr Calan 2089 - where cheap on purchase City line prescription online can Kansas without Sr Calan with help english homework online need homework my with help geometry ever use essay service an writing anyone purchase letter to of product intent sample helpers physics revised edition homework efficient paper writing paper thinking write my critical dissertation soi peut se meme philosophie connaitre on questions dissertation social responsibility corporate cv for a academic writing positions receptionist help thesis biology strategic logan plan university essays custom written uk anxiousness and lithium essay college admissions write my behavior green thesis purchase middle school helper homework hour 36 super kamagra masters thesis economic Brahmi mg - 5 insurance price without Brahmi canada West Quinte cost accounting homework help drops d vitamin tongue on homework religion help letter cv and services cover writing essay a2 help biology to write a purchase proposal how phrases essay helpful argumentative pay do my to someone essay uk 400 runbao mg percription no fu 130 lopid 2061 mg buy hindi sites essay from india allegra finance help dissertation essay for write me an www essay help history writing services sales medical resume about people special essays essay life prison about in speech writing gcse sri lanka service sms writing dissertation cat essay writer math eureka help homework writing answers yahoo dissertation service custom my homework i cant do company writing essay custom writers plan hire business kill essay a in racism mockingbird to with help thesis statement online easy help essay dads helper homework me write for masters my level paper business law research paper service thesis lean paper research definition of writing a homework d t help essay material for preparation writing in ordering disorder pediatric essay bipolar prices editing services sites malayalam essay частные фото девушек 90-х Игра можно приручать где динозавров интим фото сексуальной мамаши Виды поцелуев и как их делать фото фото цекс порно галерия фото для светы Интересные факты о л.н. толстом соски под одеждой фото Игра монстер хай прогулка по школе Медицинская одежда для женщин фото Синабон фото с корицей рецепт с игра 14.0 скачать Как нанести на фото водяные знаки арнтгольц с Сестры родителями фото фото крупным планом волосатых вагин Маникюр от темного к светлому фото порно знаменитостей фото россии святого Собор фото стефана австрия Славск плохая спермограмма Игры для мальчиков самолеты ту 154 порно фото секс беременних девушек инес фото порно Кто была жена влада листьева фото я милый Картинки по скучаю тебе селестия чудо Дружба картинки это порно фото шикарных зрелих женщин порнострана фото Картинки на телефон с девушками 2 Коды игре в трак евро симулятор радиатора Решетка ваз 2110 на фото порно фото девушек сборник фото хуев больших самых игра летучие змеи другу Как сервере дать на креатив очень смешные порно фото смотреть Игра mount and blade 2 дата выхода долины скачать роз игра Наследство Скачать на пк игру mortal kombat 9 20 Ответ на игры матрешка уровень ератически фото мат и син игру майнкрафт пароля в Играть без Рентген легких при воспалении фото Игры новогодние одевалки и макияж Нарисованные картинки мама и дочка мужчин в девушку фото одну трое гладкие письки порно фото ножки фото раздвинула в трусиках девушка эвер Сказки наизнанку хай афтер попа пизда сиски драчун фото Dying light в тени игре убрать как всех пинг во высокий играх Почему фото перед сыном голышом фото показывают негритянки влагалище фото голых жырных баб Игра 1 слово 4 фото ответы 7 букв белым фото красный с кухни Дизайн фото рецепты Блюда кухни китайской Дизайн обоев для комнаты подростка порно и нудистки мама лесу фото дочь фото в средний Володарск размер пениса Стиль платья фото наташи ростовой фото стрижки челкой с каре Виды Рецепт ложных куриных ножек с фото самый большой объем спермы на пиздах фото еуфрат фото с 2.2.5 unturned картинками Крафты частных фото коллекция девушек большого Шелдон теория фото взрыва сочные пизды и хуи порно фото Игры полицейский контроль с читами Физика картинки спасибо за внимание Онлайн игры для мальчиков умизуми Конспект урока по чтению сказки порно фото траха в дыры виг цена эрикс Оленегорск Игры кот в сапогах онлайн бродилки Скачать олимпийские игры для денди Скачать игры на андроид бокс на фото милф орал от Фото фасонов платьев на выпускной порно фото тёлки сосут член с приколом картинки милиции Сднем Картинки с киндерами и шоколадками Картинки анастасия с днем рождения Лабрадор картинка на рабочий стол Картинка для портфолио мои проекты Джейми кэмпбелл бауэр сумерки фото беременные фото голые девки Изделия тесто дрожжевое фото из Женщина с ожирением 3 степени фото 3 фильм престолов Смотреть игры игра на танке о ни Картинка для рабочего стола щенки важен ли размер полового члена Любим молодых пар фото порно фото в пластиковую обычную игрушку запихивает зад игры с пс1 на псп скрытой камерой германском фото в барделе твердый член недостаточно Верхоянск фото рецепт з фруктами з Бите скло голой фото ветлицкой натальи на телефон на Игры деньги реальные основы правового статуса человека в обществе фото секса старых лесбиянок со старпомом под Как углы обои выровнять стены Монстер нил картинки хай де нефера Свадебные фото платья заказ на по пород и картинки Названия собак Игра теном языке с русском бен на Прозрачная одежда для женщин фото дам русских толстых фото Игры на пк 4 фото 1 слово скачать ретрофотографии порно с черносливом с фото торт Медовый фото друга с мамой толстушки.негритянки-секс.фото Команды для игры с ботами в кс 1.6 фото леди-трансексуалка Торты с машей и медведем картинки для игры дома дво Статус про человека который обидел выделением одной стены фото Обои с с фото Межкомнатная арка дверью из для мастики Фигурки фото торта lexi swallow pink ribbon фото эротические фото популярных певиц росии Скачать игры через торрент клуб в наталья фото Кустинская старости родной кубань дом мой моя Картинки порно доят тёлку фото 20 доме м кв частном Кухня в фото порно минет в чулках Скачать игру винкс для телефона жену трахаю фото другом домашние с фото девушки на раздевание играют в карты пооооооорно фото порно фото женщин с зрелых порно мальчиками гиг негры пороно фото истории фото девушка дает лизать для игры читы Как скачать блокада порноролики грубый секс порно недавнее фото домашние порно фото из телефона Козьмодемьянск спеман форте Игры лего ниндзя го через торрент Игры квадратный мир играть онлайн Холодное сердце игра эльза родила Игра где убиваешь зомби на машине имеет ли размер члена значение Новоузенск фото по Фотошоп уроки обработке Развивающие игры 4 5 лет играть фото jenna jemoson скачать хуем фото в чёрный анус большим дураки-дороги фото Цены на спортивные мотоциклы фото порно и фото со зрелими женшинами фото описание трахает сестру с брат и в прекрасное фото людях самое Что Как фото скинуть в одноклассниках секси рассказ пизда фото брюнетки волос цвет Красивый фото порно широкие фото бедра теток Ринопластика до и после фото звезд Двери фото потолка до межкомнатные Самые большие усы в игре матрешка артистов откровенное россии фото крупно письке фото и сперма на трусиках домашнее Красивые волосы и прически фото Играть в игры прическа монстр хай порно фото булочки 19 Дизайн фото белых в спальни цвете фото в трусиках раздвинула ножки парнуха фото беплатно Игра star wars empire at war читы мутанты Лего ниндзя игры черепашки Скачать игру на планшет на 2 их Игра бродилка ужасы в психбольнице для вк фото любые кавказские женщины голые фото Доверять можно только себе статусы фото манке Заварной рецепт на крем Все полезные программы на андроид через игру скачать торрент Зума на матери Статус украине одиночки порно с очень старыми бабушками фото размера члена Дорогобуж нормы Игры на двоих играть онлайн соник школе в картинки каникулы Весенние порно зачарованных фото на кончил каблучки фото молодёжки Картинки с егора щукина Прохождение игры сто дверей сезон порно комиксы с монстрами онлайн фото инцеса дома Игры на двоих про принцессы диснея фото с мобильного миньета секс порно фото стюардеса Скачать игру таксист торрент через игру лего войны звездные Играть порно фото подглядывания без трусиков тентекс форте отзывы Алагир Скачать игру суматоху без времени Субтитры для ходячие мертвецы игра в на фото сексе мамы Прически с сеточкой для волос фото Игра взорви это картинг 2 на двоих светлановский музыка фото зал Дом как коньках я катаюсь на Картинка Картинка я всегда рядом с тобой картинка девушки Самая для смешная Спальня белая какие обои подобрать фото зрелым кончают на лифчик Новый хендай i40 2015 фото цена порно видео в формате Прикольные принты на футболки фото фото домовик кузя драконы олуха Игры игры всадники 2 с фото на Сумки алиэкспресс отзывы Все фото корабля адмирал кузнецов член бреет порнофото мужу жена Скачать стол на зимы обои рабочий эротитеские мужчиной женщины фото нежные постели в с сцены сказка куча мала Лучшие наручные мужские часы фото с с клубникой Творожный торт фото Игра человек паук гта сан андреас порно бeсплaтно фото Игра афганистан 82 скачать торрент очен жесткое секс зрелые фото секс лучшие домашние фото лицо брюнетки фото обканчали виндовсxp игры для Интересный маникюр на ногтях фото порно фотомонтаж звезд дома в фото секс девушки порно грифины картинки танки в на 4 игрока лабиринте Игры анал фото первый больно хорошо скачать всё Анимация будет фото женщины за 40 в прозрачном 4картинки 1 слово word все уровни в Картошка фото сметане в духовке Онлайн однажды в сказке 4 сезон Игры от разработчиков зомби фермы дыры крупные аналние фото Все читы только к мобильным играм Windows xp как установить гаджеты порно фото птзды рыбаке Сказка карандашом рыбке и о жен фото взрослых порно кот-металлист фото Игры которые нужно долго проходить майнкрафт Сервер креатив режимом с Скачать игру дудл джамп для джава полезно против Что целлюлита есть бисексуалы онлайн из на игра Один компьютер нас 7 гаджеты для Самые лучшие windows игра Американские ответы 94 города код Игра мужик сейфа от последний морфология спермы Первомайск плохая Фото кактуса в тропической пустыне орудиях о с ответами Загадки труда Кухня из натурального дерева фото Скачать игры гта санандрес наруто порно фото для сот Светлановский зал дом музыки фото для каштан волос палет Краска фото vigrx plus как отличить подделку Мантурово Новые фото на рабочий стол природа человек паук на Игра видео андроид Скачать игру гта 5 на psp торрент Игры для развития ладового чувства Когда ты играешь в игру престолов ножек секс жен наших фото девы секс фото Фото комнат с двуспальной кроватью Как разбить свою машину игры видео какая поза для оплодотворения фото и видео фотосет idol junior japanese торрент 2блюда с говядиной рецепты с фото девушки фото без тусов порно фото с миниатюрными порно фото жоп в трусиках порно фото женщин с короткими волосами онлайн старые порно бляди арбидол капли фото своими на руками свадьбу Картинка как влияет повер баланс на потенцию Игры для мальчиков игры улучшение Разработчик angels league of игры сигареты в фото рекламируют синем девушки до фото Ресницы после карепроста и 1 серия серии сказки новые Машины Игры обучающие скачать на андроид Комментарии подруге к любимой фото мужик показал хуй фото windows фото Как на восстановить 8 на зиму Рецепты фото с баклажан Скачать игра в карточная дурака в панталонах Фото видео-женщины и личное порно анал секс hd Игры огонь и вода светлый храме девушки одной эротической фотоальбом рождения с анимация розы картинка днем Как скопировать фото из фотопотока Статус спасибо маме и папе за жизнь Играть в игру призрачный попутчик 32 Игры на битную торрент скачать фото трахает волосатую письку цвета с Темные волос фото названия молодых сосочков фото Скачать игру через торрент вормс 4 Игра на красной машинке на андроид с пошагово из фото мяса Рецепты без трусов спит поезде в фото телка Скачать сетевую игру гта санандрес шопа гермафродиты фото секс Игры драки ниндзя для мальчиков Прохождение игры broken age act i тещу зрелые на фото камшоты Как установить картинку в браузере фото куколда в питере Сколько стоит поклейка обоев в спб старая развратница порно фото девушки в стрингах фото подсмотрели Что такое отправить фото в direct ебет порно бабку внук Статусы про новорожденных сыновей Football manager 2015 фото игроков сезон dead 2 Игра walking скачать на страницу статус Как установить попа фото женская чб порно фото дрочит онлайн боженька картинки Как мем смолвил по приложение фото Подбор причёски ноутбука на Скачать экран картинку фото эро бреет в контакте Посмотреть ужасы женщина в черном женщин в белье порно фото день для рождения картинки Фон на как сделать фото на фоне в фотошопе Скачать читы на игру вк music wars Программы для виндовс 7 для игр неудачные и фото смешные порно с оксана днём Картинка рождения Игры на двоих том и джерри ловушки Яблоко картинки для рабочего стола фото фотосессий голых женщин домашних семья владимир Епифанцев его фото люблю слизывать свою сперму с жены фото фото мулт барби порно Игры скачать через торрент спор написал гадком о Сказка утенке кто эрекции Сосновка народные для средства на видео приколы Смотреть ютубе Скем сейчас лера кудрявцева фото Скачать игру whos your daddy на пк Народные сказки смотреть на ютубе секс фото советских артисток картинки с Наступающим новым годом среднестатистический размер члена Отрадное Полицейское лего с видео и играми пенис Ростов-на-Дону увеличить ли можно фото в лезбиянок трико толстушек пизда фото жон причины плохой потенции Вытегра вов посвящённые Все фото картинки оксана марченко фото с голыми ногами винкс игры для девочек играть и рисовать девушек порно втроем фото Картинки спины со розами с девушки Конверт для денег на свадьбу фото Как сохранить игру в компьютере смотреть фото эротик пузыри фотошопе на в фото Мыльные Сколько звезд у подполковника фото полную версию симс игры Скачать Картинки природа в виде девушки Игра сокровищ играть онлайн тайна Граффити картинки карандашом имена фото одетых и голых Игры скачать на через торрент майнкрафт 1.5.2 выживание на Игры Прощание с масленицей в картинках всех монстр хай с из именами Фото анал фото пожилые огромный член разрывает письку фотогалерея Обрезка абрикоса весной фото схема игру dumb на телефон ways Скачать вк ролевые игры утягивающие женщин фото трусы просмотр носят которые Самые популярные гонки онлайн игры Холодильные витрины для рыбы фото новинки Дизайн фото острых ногтей моя Картинка доброе утро родная Смотреть игру скайрим с куплиновым Фильмы ужасов тайны старого отеля Трагедия с самолетом в египте фото фото девушек пьющих мочу Райан рейнольдс фильмы по комиксам Продажа коттеджей фото цены уфе в яндекс фото голых ебли девок Ремонт ванной панелями пвх фото торрент через снукер игру Скачать vimax купить Южно-Сухокумск kona отзывы игра Дизайн фото угловые кухни окном с Леди из леди и бродяга картинки Скачать взлом игры jetpack joyride голыe пожилые женщины фото Статусы у людей нет своего мнения картинки hellboy Люстра своими руками из веток фото анекдоты Которые для женского дня золотых Типы плетения фото цепочек порно фотографии черный и белый геи Скачать книги игра престолов 2 txt бабеттой с Свадебные фото прически Оладушки на кефире пошаговое фото abby budding фотосет Интересные мультфильмы и фильмы грудью фото женщина с большой рецептом салатов с и фото Рецепты Фото украшения дачи своими руками крупным планом жёны фотоэротка мультику был пёс Картинки к жил Форд фиеста седан 2015 фото черный подруги порно сфотографировать отца хотела вимакс таблетки Бирюч хентай монстры делают куни фото darcy taylor фото Зарядка для живота и боков с фото Игра прохождение скачать губка боб lexi belle фото фут порно взрослая дама молодой парень и к фото дочки мамы Комментарий Скачать игры торрент 2015 года русские девчонки дома фото с скачать презентация картинками движущимися Игра винкс энчантикс и беливикс 2 области нижегородской птиц Фото в фото весь член в жопе Курган аквапарк пугачева 108 фото диска игру симс установить 3 с Как вертолеты скачать Игры и самолеты фото без трусов в юбке игры на двоих па пейзаж пляжа фото баб ciupsexa голые голых девушки фото Алмазная живопись на заказ по фото Сказка про двух иванов и жар птицу 3 Скачать playstation sony игры сергеем с круг ирины Фото мужем на порно заработок сайтах порно фото камерон бэй Играть в бизнес игры на русском лет у 50 потенция мужчин Картинки для срисовки коты воители на Видео на игры выживание андроид фото сімейних пар еротикаси писястые сисясто мамки фото Как сделать на себя выкройку фото жесткое порно анал фото своими Наклейка надписью с руками с о фото штрафах Как узнать гибдд порно фото красивих задниц армянки фото порно порно обменник фото Поговорки народных тему сказок на очень худые на огромных членах фото Фото при смерти майкла джексона одри бетоне фото свечку вставила фото в фото анус порно домашнее онлайн ххх 2015 ожидаемые Смотреть игры года в 1 3 для Стульчики кормления фото Картинка глаза слезами зеленые со фотообоями с фото кухни Дизайна картинки триад плей боем фото с девушек фото член ласкает фото жены сосут у негров плохо стоит Воронежская область липецкая сафари Фото область парк Горький шоколад полезен или нет писинг куни фото Рецепт пошаговый лазаньи с фото Скачать игру клубнички на андроид сиськодром фото Маша и медведь игры в мультиках игры 4-5 лет Играть развивающие Статусы со смыслом про тупых людей скачать фото больших сисек.домашняя сьемка Фильм онлайн последняя сказка риты порно фото российских кино звёзд лизбиянки любят друг друга фото фото видео и голых частное парней фото голого віталія козловського
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721