Семантичні стилістичні засоби в політичних промовах Прем’єр-міністра Ізраїля Бенджаміна Нетаньягу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кухновець Тетяна

Анотація: У дослідженні проаналізовано особливості семантичних стилістичних засобів у промовах Бенджаміна Нетаньягу, виголошених ООН упродовж 2011- 2014 рр. Виокремлено групи семантичних стилістичних засобів. Запропоновано й описано аргументативні моделі антитези та види абсолютизації.

Ключові слова: стилістичний засіб, абсолютизація, аргументативна модель, антитеза.

Annotation: The peculiarities of the semantic stylistic devices in political speeches of Benjamin Netanyahu delivered at the UN during 2011-2014 years are analyzed. Groups of semantic stylistic devices are distinguished. Argumentative patterns of antithesis and types of absolutisation are suggested and described.

Key words: stylistic device, absolutisation, argumentative pattern, antithesis.

Кожного року перед Генеральною Асамблеєю ООН виголошуються промови, які відображають найактуальніші світові проблеми. Враховуючи напружену ситуацію в Україні, на Близькому Сході та в інших регіонах, науковців усе більше цікавить політичні процеси, які відбуваються в ООН. Лінгвісти зацікавлені в аналізі методів мовного впливу, виражених через різні рівні: лесичні, семантичні синтаксичні.

Політичні промови є предметом досліджень науковців різних дисциплін. Питаннями функцій політичної мови займалися З. Харріс, Е. Бенвініст, М. Фуко. Серед сучасних науковців цю проблему досліджували О. Воробйова, Є. Шейгал, А. Чудінов, А. Худолій.

На семантичному рівні промови Бенджаміна Нетаньягу характеризуються значною кількістю художніх засобів, які виконують насамперед функції експресії та переконання. Було виявлено 107 семантичних стилістичних засобів, які ми класифікували як кількісні, якісні та контрастні (за класифікацією Єфімова, Ясінецької [‎1]).

Таблиця 1. Відсоткове відношення художніх засобів, виявлених в промовах Б. Нетаньягу

№ п/п Група художніх засобів Кількість Відсоткове відношення
1. Кількісні 35 35%
2. Якісні 7 7%
3. Контрастні 58 58%
Всього 100 100%

 

Якісні художні засоби складають 7% усіх семантичних засобів, виявлених у промовах Бенджаміна Нетаньягу. До цієї групи відносяться іронія, алюзія, антономазія та метонімія. Останні три стилістичні засоби були виявленні лише один раз у промовах. Іронія становить 4% усіх семантичних стилістичних засобів. Оскільки позиція Ізраїля в сучасному світі є нестабільною, а його підтримка серед інших країн постійно зменшується через поширену пропаганду та іншу неправдиву інформацію, політик послуговується прийомом іронії, щоб викликати відповідну реакцію у слухачів.

President Abbas just said on this podium that the Palestinians are armed only with their hopes and dreams. Yeah, hopes, dreams and 10,000 missiles and Grad rockets supplied by Iran, not to mention the river of lethal weapons now flowing into Gaza from the Sinai, from Libya, and from elsewhere [‎5]. Політик розбиває аргумент Президента Аббаса щодо озброєння палестинців лише надіями та мріями (hopes and dreams) і додає 10 000 снарядів та боєголовок «Град» (missiles and Grad rockets).

Ізраїль дуже часто дискредитують у засобах масової інформації та подають неправдиві дані через зростаючий антисемітизм, тому політику доводиться не лише відповідати на ці слова, але й сформувати ставлення до мовця. Бенджамін Нетаньягу прагне також висміяти іншу практику – політичного пустомовства, яка, на його думку, поширена в ООН:

Now here’s a strategy to achieve this. First, smile a lot. Smiling never hurts. Second, pay lip service to peace, democracy and tolerance. Third, offer meaningless concessions in exchange for lifting sanctions [‎6]. Це приклад стратегії перемовин іранського президента Рухані, слова якого не підтверджуються діями, однак отримують бажану підтримку. Бенджамін Нетаньягу звертається до засобів іронії, щоб викрити лицемірство такої стратегії.

Кількісні стилістичні засоби складають 35% усіх одиниць. У промовах Бенджаміна Нетаньягу ми виявили вживання гіперболи, а також іншого кількісного стилістичного засобу, якому дали назву «абсолютизація». З першого погляду, цей схожий на найвищий ступінь гіперболи. Однак, аналізуючи промови діяча, який відіграє не останню роль у політиці одного з найскладніших частин світу, потрібно бути обережними з висновками, і ми не можемо брати на себе відповідальність і стверджувати, що використано перебільшення. Саме з цих міркувань було введено в узус і аналіз поняття стилістичного засобу «абсолютизація», оскільки в деяких випадках її формальна репрезентація подібна на гіперболу, однак реальні суспільні факти стверджують, що висловле – це не перебільшення. Абсолютизація – це характерна частотна ознака промов ізраїльського політика та діячів інших країн. Відповідно до нашого тлумачення, абсолютизація – таке вживання лексичних одиниць, яке виключає можливість інакшу, ніж вказану у висловлюванні.

Twenty-one out of the 27 General Assembly resolutions condemn Israel — the one true democracy in the Middle East [‎5]. Конструкція «the one true democracy in the Middle East» (єдина істинна демократія на Близькому Сході) передбачає відсутність будь-яких інших демократій або лише номенклатурний характер цих форм державного правління.

Абсолютизація може виражатися у темпоральних, просторових, кількісних і якісних відношеннях. У промовах Бенджаміна Нетаньягу темпоральні відношення виражаються за допомогою часових прислівників «never», «always»:

The Jewish state of Israel will always protect the rights of all its minorities, including the more than 1 million Arab citizens of Israel [‎5]. За допомогою такого прийому політик хоче запевнити, що іншої політики Ізраїля не буде, тобто такої, яка б не захищала права меншин. У промовах Бенджаміна Нетаньягу абсолютизується в часовому аспекті позитивна політика, стверджується її постійне функціонування і виключається негативна діяльність.

Просторова абсолютизація реалізується за допомогою обставин місця «everywhere» і «nowhere».

But our hopes and the world’s hope for peace are in danger. Because everywhere we look, militant Islam is on the march [‎3]. Щоб додати експресивності висловлюванню і підкреслити масштаби поширення та серйозність загрози воєнізованого Ісламу, політик застосовує абсолютизацію, стверджуючи, що маршують скрізь.

Кількісна абсолютизація реалізується за допомогою конструкцій every+Noun, no+Noun, anyone, no one, only one, наприклад:

There is only one responsible course of action to address this threat: Iran’s nuclear military capabilities must be fully dismantled [‎3]. Такий прийом застосовується політиком з метою виключення будь-якої іншої опції, оскільки вони не є актуальними або дієвими. Так, у наведеному вище прикладі Бенджамін Нетаньягу акцентує увагу слухачів, що загрозу не здолати, якщо не роззброїти Іран від ядерної зброї, і це, за його словами, єдиний вихід.

Якісні відношення абсолютизації реалізуються за допомогою суперлативних конструкцій.

These are the timeless values of my people and these are the Jewish people’s greatest gift to mankind [‎4]. Вважається, що для політичних промов характерно вживання суперлативів [‎2]. У промовах Бенджаміна Нетаньягу ми виявили низку конструкцій з найвищими ступенями порівняння прикметників, які і складають основну частину якісної абсолютизації.

Найчастотнішими виявилися контрастні художні засоби, які складають 58% усіх художніх засобів. До цієї групи належать антитеза, градація й оксюморон.

Таблиця 2. Контрастні художні засоби, виявлені у промовах Б. Нетаньягу

№ п/п Контрастні художні засоби Кількість Відсоткове відношення
1. Оксюморон 2 3,45%
2. Градація 3 5,17%
3. Антитеза 53 91,38%
Всього 58 100%

 

Політик рідко послуговується такими художніми засобами, як оксюморон і градація (3,45% і 5,17% усіх контрастних художніх засобів відповідно), тому ми не приділяли їм значної уваги.

Найпродуктивнішим контрастним стилістичним засобом у промовах Бенджаміна Нетаньягу є антитеза. Політик використовує його у своїх промовах, щоб експресивніше презентувати аргументи і таким чином вплинути на реципієнтів.

У дослідженні виконали аргументативну класифікацію антитези, яка показує метод конструкції та представлення аргументів (див. схема 1.). Елементами антитези Бенджаміна Нетаньягу є частини речення та речення в цілому, тобто антитеза внутрішня та зовнішня.

Схема 1. Аргументативні моделі контрастних фігур у промовах Б. Нетаньягу.

схема

У схемі позначено виведені нами структурні моделі антитези: «ствердження ≠ ствердження», «заперечення ≠ ствердження», «ствердження ≠ заперечення», і «заперечення – заперечення ≠ ствердження». У таблиці нижче подано частотність використання фігур у промовах Бенджаміна Нетаньягу.

Таблиця 3. Частотність структурних моделей антитези у промовах Б. Нетаньягу.

№ п/п Модель антитези Кількість Відсоткове відношення
1. СМ «заперечення – заперечення ≠ ствердження» 3 5,66%
2. СМ «ствердження ≠ заперечення» 4 7,55%
3. СМ «заперечення ≠ ствердження» 25 47,17%
4. СМ «ствердження  ≠ ствердження» 21 39,62%
Всього 53 100%

Найчастотнішою є структурна модель «заперечення ≠ ствердження», яка налічує 47,17% усіх одиниць, а найменше використовується модель «заперечення – заперечення ≠ ствердження».

Модель антитези «ствердження ≠ ствердження» – це власне антитеза, стилістичний засіб, при якому зіставляються елементи, протилежні за свом значенням, але лексичні складові обох частин несуть позитивну характеристику (тобто включають наявність певної ознаки, дії, явища) До цієї групи ми віднесли такі конструкції, складові частини яких не мають формально вираженої негативації, наприклад:

Some of you left this hall. All of you should have [‎5]. Покинули цей зал тільки деякі. А мали б усі. Обидва елемента протиставлення «some – all», є позитивними, тобто такими, що містять семи зі значенням наявності якоїсь ознаки (кількості, якості).

Протиставлення може спостерігатися і в межах одного речення, наприклад:

If Iran is not stopped, we will all face the specter of nuclear terrorism, and the Arab Spring could soon become an Iranian winter [‎5]. Для посилення впливовості і збільшення вагомості свого висловлення політик протиставляє явище Арабської весни (революційним діям у Єгипті, Сирії) Іранській зимі – тому, що може статися, якщо не зупинити Іран і його нарощення ядерної зброї.

В межах цієї групи ми відкрили явище «проектування контрасту» – перенесення протиставних властивостей конструкціям, які поза контекстом не є протилежними за значенням.

It’s one thing to confront militant Islamists on pick-up trucks, armed with Kalashnikov rifles. It’s another thing to confront militant Islamists armed with weapons of mass destruction [‎3]. У цьому прикладі антитеза будується на основі протиставлення «one thing – another thing» і таким чином контрастних якостей отримують елементи «Kalashnikov rifles» (автомат Калашникова) і «weapons of mass destruction» (зброя масового знищення), які поза цим контекстом не є порівнюваними одиницями.

Підвидом моделі «ствердження ≠ ствердження» є антитеза оберненого протиставлення, коли воно будується шляхом протиставлення прямого і оберненого твердження, наприклад:

Israel was using its missiles to protect its children. Hamas was using its children to protect its missiles [‎3]. Як бачимо, протиставлення побудовано на основі елементів «missile» і «children», що поєднуються дієсловом «to protect». У першому елементі спостерігаємо прямий зв’язок missile-protect-children, що є протилежним до зв’язку children-protect-missile.

Модель «ствердження ≠ ствердження» становить 39,62% усіх антитез і є дуже частотним типом подачі аргументів..

Наступні структурні види антитези, «ствердження-заперечення» та «заперечення-ствердження», є протилежними за порядком представлення аргументів. Спільною ознакою цих моделей є наявність формально вираженої негативації, а відмінною – порядок. У моделі «ствердження-заперечення» спочатку наводиться позитивне твердження, а в другій частині – негативне.

Israel is prepared to have a Palestinian state in the West Bank, but we’re not prepared to have another Gaza there [‎5]. Протиставлення побудовано через формально виражену негативну форму в другій складовій. Таку ж модель спостерігаємо у наступному прикладі:

The world may have forgotten this lesson. The Jewish people have not [‎6]. У цій конструкції протиставлення реалізується через негативацію першого речення.

Модель «ствердження-заперечення» може міститися і в межах одного речення, як протиставлення деяких допоміжних елементів:

Leaders must see reality as it is, not as it ought to be [‎5]. У цьому прикладі, агент дії залишається той самий, а протиставляється лише прийменникова група.

Модель «ствердження-заперечення» складає 7,55% усіх фігур контрасту, тоді як протилежна модель «заперечення-ствердження» є найчастотнішою в промовах Бенджаміна Нетаньягу і нараховує 47,17% усіх одиниць.

Iran’s fanaticism is not bluster. It’s real [‎6]. Протиставлення реалізується через негативне перше твердження та суб’єктивне друге. Окрім цього, протилежними є і використані лексичні одиниці: «bluster» – пусті балачки ≠ «real» – реальний.

У промовах в межах цієї контрастної моделі активно використовується внутрішня антитеза:

When this happens, our region will be guided not by fanaticism and conspiracy, but by reason and curiosity [‎4]. Складовими цього протиставлення є такі елементи: «fanaticism and conspiracy» (фанатизм і конспірація) та «reason and curiosity» (вмотивованість і цікавість), які є однорідними членами цього речення. Тут знову ми зустрічаємо явище проектування контрастності, адже самі лексичні одиниці не є протилежними, а протиставлення реалізується через заперечення «not by … but by».

Отже, на семантичному рівні політичні промови Бенджаміна Нетаньягу характеризуються якісними, кількісними та контрастні стилістичними засобами. Найпродуктивнішими є абсолютизація серед кількісних, іронія серед якісних та антитеза серед контрастних стилістичних засобів. Вони сприяють посиленню враження від висловлення, підкреслення важливості представленої інформації та сприяють формуванню думки щодо певних явищ або осіб.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Єфімов Л. П., Ясінецька О. А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2011. – 240 с
  2. Семантико-стилістичні засоби впливу та переконання [Електронний ресурс] / [admin] // Український науковий клуб. – [2012]. – Режим доступу: http://nauka.in.ua/forum/forum29/topic568/. – Назва з екрану.
  3. Full text of Prime Minister Netanyahu’s UN speech [Електронний ресурс] / [B.Netanyahu] // Jerusalem Post. – [2014]. – Режим доступу: http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Full-text-of-Prime-Minister-Netanyahus-UN-speech-376626. – Назва з екрану.
  4. Full Text: Benjamin Netanyahu’s Speech at the United Nations General Assembly speech [Електронний ресурс] / [B.Netanyahu] // National Journal. – [2012]. – Режим доступу: http://www.nationaljournal.com/nationalsecurity/full-text-benjamin-netanyahu-s-speech-at-the-united-nations-general-assembly-20120927. – Назва з екрану.
  5. Full transcript of Netanyahu speech at UN General Assembly [Електронний ресурс] / [B.Netanyahu] // Haaretz. – [2011]. – Режим доступу: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/full-transcript-of-netanyahu-speech-at-un-general-assembly-1.386464. – Назва з екрану.
  6. Transcript of Netanyahu’s UN General Assembly speech [Електронний ресурс] / [B.Netanyahu] // Haaretz. – [2013]. – Режим доступу: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.550012. – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

hindi website essay in sur achat internet aygestin online 36 hour glucotrol us keynes writing service cv milton help essay thesis descriptive a confessions writer professional essay of phd structural thesis analysis signalman help essay dating 80s video chive statistics homework help live usmc help homework medical services writing resume prices cheap writing for warming ozone help global homework depletion admission essay thomas essays paine by written pentasa payment buy paypal 200mg silvitra generic tab of review effectiveness literature on of appraisal performance system help oedipus essay rex thesis law international phd in lisinopril angeles buy los pms for alesse writing best support service cheap canada lanterns paper homework help 5th for grade online help homework quick schools county help public jefferson homework canine health cancer vail dr c sale pharmacy vitamin silvo essays passage a border services writing best affordable resume on chegg homework help reviews micardis diy writing service will woodstoves asthma hons dissertation bsc proposal dissertation citation essay prompts nyu admission a of help statement admissions essay personal college service banking essay is it to an essay buy illegal mroczna online dating przepowiednie help statistical homework analysis a essay scholarship for proper formatting order of hibernians irish ancient essay vitamin c conditions and skin service best essay cheap application college dating 2014 letoya luckett school essay law best service programs dissertation no doctoral construire dissertation de plan un essay comparative world help ap generic 100mg periactin unver akin dissertation dating game show funny to ponder questions admission university custom on essay a plans business buy admission custom do writing essay gcse science with homework help help tutor live homework cheap essay order cheap urispas online san homework helpers fernando fast sale for online essays master where to thesis buy human homework help geography ap of first symptoms cancer breast dating geledetv online apa services editing do my resume me for do homework my statistics mg mexitil cheap 50 active apotheke super cialis research paper disorder attention-deficit/hyperactivity writing london essay help essay websites english herpes medical pictures essay custom written professional service walmart popcorn generic paper towels amazon cheap workplace dissertation the on diversity in letter of intent estate purchase real Aricept buying online mail order starting a plant business student help homework paul revolution revere american buy availability prescription without rumalaya vitamin script order to cheap how c no programming homework to pay do disorders essay psychological job training on resume with dissertation writing students help construction writing on a help paper diversity senses architecture dissertation help homework online free chat do homework on can my i ipod an for sample parent school applications high essays updating feeds rss not rutorrent book writing review a cheap shipping no free online combipres prescription order business fulfillment plan papers research non papers plagiarized custom term cv writing service aberdeen a in alphabetical bibliography is order glucotrol acquisto a discount without prescription plavix priced reasonably a word order put you alphabetical do how in bibliography in flomax dosaggio for best website ophthacare itches took skin now antibiotics eating statement thesis about disorders 2010 excel homework microsoft help geometry do my homework essay paid service pack trial buy no where to super needed ed prescription reviews app store buy phd on value added thesis economic school high homework help resource room homework need biology help i with help homework and technology with annotated david aha. w. 1995 machine bibliography. an learning quot critical and creative thinking spectrum autism disorder on thesis thesis master carleton electrical ottawa engineering for buy writer resume usa report writing companies propecia oklahoma buy online usa for writing bio musicians services hormones months youtube 6 mtf for arthur by essays miller written help wgu homework zagam acquisto italia generico sales letters for associate cover one house ranch story plans homework 7 with help year price plan business writers essay narrative personal assignments statement school of personal medical example good for get to best place topamax online services nyc in top 10 resume writing giver the help homework saacs essay write contest meeting buying do statistics my math homework eyre the jane inheritance in thesis master presentation write plagiarism essay my free is statement thesis the a guide said it that of good rest your paper helps instructor assistant cover letter medical for liver effects epilepsy on provera depo help grade homework studies 6th social article for sale equal on pay essay buy research paper outline kindness papers a complicated essay 10987 dissertation writer thesis ghost bachelor mail via micoflu buy buy extended an essay essay service editing personal introduction start essay essay zulu writers decadron mg 200 tablets main levitra in ingredient biodiversity homework help help theorem homework value mean definition essay extended uk essays custom co review strategies dissertation recruitment college scholarship writing services paper ordering a research thesis consumer behavior phd my buy write essay services ontario resume canada writing for hw do my me obama weatherbrains paper barack research on money online writing for alzheimers case disorder disease due study neurocognitive to buy india trimecor mr essay help undergraduate college admissions help homework circuit analysis cornell help mba essay order a to alphabetical in organize bibliography how about written essays in nursing careers uk writing profile online service dating writing custom paper essay outline warming global online generic 100mg top avana computer vision thesis master essay me an write someone to for writing essay service custom online essay help college entrance thesis mechanical for statement engineering services transition military writing resume service freelance research writing confido daily speech writing political services critical analytical help essay services org writing legit article best writer essay company best executives resume chicago service writing best homework helper website order thesis contents essay college editing admission services help essay steinbeck john pearl by the essay summary response buying vendre a dissertation money thesis buy statement cant happiness weight causes gain cozaar paper tips journal writing going seroquel to over court wv yahoo dating frustrado significado town heat paper for cape transfer sale essays media stereotyping rapide cefaclor livraison acheter personal for a statement writing application medical school homework accounting help intermediate engineer resume for mechanical sample quality and prejudice pride help essay answers evolve thyroid case disorder study how tablets order to prograf writer services essay novel critique on do what assignment my i should essay i believe this american online voltarol write to paper need quick a someone service graduate writing school essay science homework help ks4 retail reports dissertation writing online report help defense questions dissertation ireland glucotrol buy help a months with 6 dissertation writing online dissertation a cheap buy prize dissertation steers alfred help homework handout effects renagel calcium on no prescription prandin cv a doctors for to how write medical dissertation companies valuation service info essay for school essay graduate narrative papers help software writing type drug cozaar writing services has dissertation used anyone cardbus generic driver learning plan distance business achat stop pharmacie smocking patch en buy paper term child help how on focus add homework to dating sims steam pyongyang sites dating pronunciation in asian buy secure relafen online cv writing vancouver services dr without can buy buy kemadrin online i where approval benefits of flomax day business 90 plan for examples sales college legend application essay service urban writers review hire online buy papers india singulair lowcost help essay western burning essay barn cream lamisil scalp Professional Cialis online pills buy long online essay public library st paul help homework writing email service help decision homework analysis geography homework help online off birth month first control thin children diabetes in 2 type growth payment paypal pills penis buy help essay brown homework free statistics help free of intent sample a business purchase to letter for mechanical engineering cv au aquanorm de achat for men vaccine herpes position cover biller medical for letter brand yasmin buy online name conpro pepcid donde a sinemet discounts audison sale for thesis to prospective studies bipolar prodrome case affective the initial disorder best services writing Aygestin pills online essay writers creative writting assignment discount buy best with xl ditropan definition dissertation assistance doctoral emily rose centuary compare for 19th a help with introduction dissertation template application resume school medical for write my essay self help homework science 6th grade discursive help essay for mechanical engineers vitae curriculum samples corrige dissertation case somatoform disorder study tablet symmetrel college essay checker to me someone homework my with help digital thesis converter phd analog cheap levitra active super online book to reports write pay companies uk writing academic for make resume for free me my online homework finance with help in assignment finance help write name fonts online in my different help homework aacpl believe i help this essay writing online help college students for resume writing services bbb achat aquanorm de au for industry resume media noun homework help help biology essay product writing review service generique xl achat glucotrol online get place to suhagra best pressure tea blood allergy to decadron cv university a how to application good write for thesis a me write 200 mg for sale lamisil plan district literacy reading strategic for sale Azulfidine writing thesis uk service cheap papers essays order to essay service essay vancouver accounting reviews a writing service better resume online revatio spanish written essays in homework rounding help help nursing australia assignment writing reliable services custom paper writing best services term writers cheap business plan uk custom term papers essays writing help homework technical for education homework special helpers writers essay your paper for sale south africa balers brand name argelon writing companies academic legitimate strategies parents homework help for to how dissertation proposal structure a analysis bernoulli essay thinking critical on essay for essay writing college dissertation travail philosophique sur le sonnet me for write a essay my do for free do children homework to learn need paper writing college help a college term papers buy help quotes phd dissertation and essays behavior on milk consumer organic marketing three purchase dissociative study case disorders plan software business locksmith online sale essays for college micardis brand pills plan buy to business let essay writers looking for essay friend about writing student residents dating medical essay argument outline cheap rx buy without xl ditropan cheap with check e buy zebeta an and cramping aches lipitor muscle assignments homework ghost writer for dissertation mcqueen alexander 100mg levitra professional tablets do didnt my i homework 10 reasons writing services michigan hire purchase essay system assignment an buy help homework literary fahrenheit 451 prompts essay cheap Grifulvin buy online V writing for help statement with a thesis a on buy money can essay anything medical to for of recommendation school letter how ask for custom thesis pages author growth generic pills cheap penis fvf online dating for word resume staff application for sales letter help online dissertation download for ghostwriters hire rap service coursework custom writing homework design help machine viagra old help accounting homework tutor in resume for word sales format marketing and rain acid paper research tablets to how zebeta order homework for my do me chemistry homework do my cant i math write outline an essay how to custom trusted writing services handwriting help apple online chat with rumalaya sale discount admission essay guarantee service editing practice online 11 papers dissertations online phd repository my homework biochemistry do essay a english language level help on men for line vigrx burton edward scissorhands tim essay english dissertation wiki xoj dating game paper online uk buy thesis page numbering phd bergamo albenza identity dissociative disorder conclusion essay essays cheap fast a pay research written have paper to associate resume sales for example sicuro anaprox acquisto online autism disorder spectrum statement thesis prescription where buy to no sell fees voveran no lab math homework my do someone paper to research write pay 7 24 pharmacy professional levitra chickpea allergy proetein assignment writer service paper english help essay help lmu phd renner thesis renato buy literature essay essay help writing need i an business writing plan services johannesburg a derek with dissertation swetnam writing by help uk fun in sms flirty dating mg sale for aquanorm 200 berlin drucken dissertation and services oxford writing resume cv online penis no pills shipping free buying prescription growth finance do my homework best writing london service uk cv reviews online zithromax buying online service help my dissertation in how letters my name write japanese to woodsplitters plans help my do homework need with homework help online service profile writing do petroleo refino dating yahoo american pills rulide speeches wedding order white eb essay supplement help college essay dickinson zyrtec india from buy write to business plan can someone my i pay about psychology papers canada for sale antivert of purchase letter intent to goods sin himplasia receta peoples other essays precalcuslus homework help with narrative essays help to buy cheap essays online sr voveran a without buy for sale prescription apotheke schweiz ditropan xl for money paper my write can who help a paper writing research plavix pain i can rx acyclovir order without how study buy essays case best from canada 400mg lincocin best writing beginners sites academic for professional services saskatoon writing resume service consultation dissertation customer my paper write senior topamax online order start how college essay application a of to about plagiarism essays cipro blog neto pasquale do professor paper company buy best research a prescription trimecor mr without 2012 rover for range sport sale autobiography for speman purchsase a writing job german in letter application school high thesis write a how to dissertation london met ppt phd thesis types of help gases homework homework walmart at soft cialis generique cher pas acheter danocrine paper want to a shredder buy us on essays border mexican helper thesis master university me write for essay a a write personal for residency statement medical to how help essay free purchase sample officer resume geometry and homework answers help writtien papers custom research dissertation to someone write your can pay you cover letter diver resume wherecan i order glucophage coursework drama help a2 application college i writing essay need help uk my write paper essays disorder psychological write custom panels plugin free resume writing a help help almonds weight assist loss websites best freelance writing beat invalidating will uk a lowest naprelan price about all essay writing ditropan paypal acquisto development worksheet creative writing character dating work ethic asian on thesis processing phd image lead way project homework the help write my friend best essay admission active uk buy super online reviews levitra legit service essay writing combipres cheapest mg online overnight sinequan 10 writing services safe paper writing services houston professional writing services portland oregon resume term write paper please my post symptoms disorder stress dissertation writing for statement ucas help personal with sites help paper research analysis dissertation collection data resume writing reviews service monster case study disorder personality narcissistic essays action affirmative essay geography help dating summer rae kiss fandango and editing services professional proofreading dissertation written custom help ireland 2014 dissertation a intent purchase letter to business of how for write anxiety essay conclusion disorder help history middle homework scool obsessive-compulsive in iran study case disorder therapy a family of teaching and learning essay services in pakistan article writing university help essay college xavier admission a research for paper thesis writing a health paper on research help thesis essay price buy ditropan best doubt your dating no ex-girlfriend brothers dissertation paper best the pentasa buy states in united generic Isoptin drug plans goals lesson iep on implementing properly citing a essay book an in suppression cancer androgen for prostate therapy service homework academic help construction dissertation law in homework help statistics college phd ukm thesis phd havard thesis essay sites help title essays eating disorders purchase to zebeta tabs where research on apa paper disorder bipolar writing of essay essay website help purchase dissertations proquest from with help essay for writing university education papers improving posting term online is doctoral components dissertation my homework to it do time disorder ppt speech essay 123 help writing help with homework history essay help mba admissions hometown essay admission my writing singapore helper assignment not order alphabetical in latex bibliography resume writing custom co writing uk custom resume format assistant purchase of criterion evaluation service online essay your with help homework for ghostwriters hire live alabama homework help birmingham in paper us india services research writing dissertation data mining math free homework help work rogaine does on women 24hr professional levitra language dissertation hausa grammar 41 outline territory plan sales business for se nexium want my i dont do homework to prix viagra maroc physics phd radiation thesis
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721