Семантичні стилістичні засоби в політичних промовах Прем’єр-міністра Ізраїля Бенджаміна Нетаньягу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кухновець Тетяна

Анотація: У дослідженні проаналізовано особливості семантичних стилістичних засобів у промовах Бенджаміна Нетаньягу, виголошених ООН упродовж 2011- 2014 рр. Виокремлено групи семантичних стилістичних засобів. Запропоновано й описано аргументативні моделі антитези та види абсолютизації.

Ключові слова: стилістичний засіб, абсолютизація, аргументативна модель, антитеза.

Annotation: The peculiarities of the semantic stylistic devices in political speeches of Benjamin Netanyahu delivered at the UN during 2011-2014 years are analyzed. Groups of semantic stylistic devices are distinguished. Argumentative patterns of antithesis and types of absolutisation are suggested and described.

Key words: stylistic device, absolutisation, argumentative pattern, antithesis.

Кожного року перед Генеральною Асамблеєю ООН виголошуються промови, які відображають найактуальніші світові проблеми. Враховуючи напружену ситуацію в Україні, на Близькому Сході та в інших регіонах, науковців усе більше цікавить політичні процеси, які відбуваються в ООН. Лінгвісти зацікавлені в аналізі методів мовного впливу, виражених через різні рівні: лесичні, семантичні синтаксичні.

Політичні промови є предметом досліджень науковців різних дисциплін. Питаннями функцій політичної мови займалися З. Харріс, Е. Бенвініст, М. Фуко. Серед сучасних науковців цю проблему досліджували О. Воробйова, Є. Шейгал, А. Чудінов, А. Худолій.

На семантичному рівні промови Бенджаміна Нетаньягу характеризуються значною кількістю художніх засобів, які виконують насамперед функції експресії та переконання. Було виявлено 107 семантичних стилістичних засобів, які ми класифікували як кількісні, якісні та контрастні (за класифікацією Єфімова, Ясінецької [‎1]).

Таблиця 1. Відсоткове відношення художніх засобів, виявлених в промовах Б. Нетаньягу

№ п/п Група художніх засобів Кількість Відсоткове відношення
1. Кількісні 35 35%
2. Якісні 7 7%
3. Контрастні 58 58%
Всього 100 100%

 

Якісні художні засоби складають 7% усіх семантичних засобів, виявлених у промовах Бенджаміна Нетаньягу. До цієї групи відносяться іронія, алюзія, антономазія та метонімія. Останні три стилістичні засоби були виявленні лише один раз у промовах. Іронія становить 4% усіх семантичних стилістичних засобів. Оскільки позиція Ізраїля в сучасному світі є нестабільною, а його підтримка серед інших країн постійно зменшується через поширену пропаганду та іншу неправдиву інформацію, політик послуговується прийомом іронії, щоб викликати відповідну реакцію у слухачів.

President Abbas just said on this podium that the Palestinians are armed only with their hopes and dreams. Yeah, hopes, dreams and 10,000 missiles and Grad rockets supplied by Iran, not to mention the river of lethal weapons now flowing into Gaza from the Sinai, from Libya, and from elsewhere [‎5]. Політик розбиває аргумент Президента Аббаса щодо озброєння палестинців лише надіями та мріями (hopes and dreams) і додає 10 000 снарядів та боєголовок «Град» (missiles and Grad rockets).

Ізраїль дуже часто дискредитують у засобах масової інформації та подають неправдиві дані через зростаючий антисемітизм, тому політику доводиться не лише відповідати на ці слова, але й сформувати ставлення до мовця. Бенджамін Нетаньягу прагне також висміяти іншу практику – політичного пустомовства, яка, на його думку, поширена в ООН:

Now here’s a strategy to achieve this. First, smile a lot. Smiling never hurts. Second, pay lip service to peace, democracy and tolerance. Third, offer meaningless concessions in exchange for lifting sanctions [‎6]. Це приклад стратегії перемовин іранського президента Рухані, слова якого не підтверджуються діями, однак отримують бажану підтримку. Бенджамін Нетаньягу звертається до засобів іронії, щоб викрити лицемірство такої стратегії.

Кількісні стилістичні засоби складають 35% усіх одиниць. У промовах Бенджаміна Нетаньягу ми виявили вживання гіперболи, а також іншого кількісного стилістичного засобу, якому дали назву «абсолютизація». З першого погляду, цей схожий на найвищий ступінь гіперболи. Однак, аналізуючи промови діяча, який відіграє не останню роль у політиці одного з найскладніших частин світу, потрібно бути обережними з висновками, і ми не можемо брати на себе відповідальність і стверджувати, що використано перебільшення. Саме з цих міркувань було введено в узус і аналіз поняття стилістичного засобу «абсолютизація», оскільки в деяких випадках її формальна репрезентація подібна на гіперболу, однак реальні суспільні факти стверджують, що висловле – це не перебільшення. Абсолютизація – це характерна частотна ознака промов ізраїльського політика та діячів інших країн. Відповідно до нашого тлумачення, абсолютизація – таке вживання лексичних одиниць, яке виключає можливість інакшу, ніж вказану у висловлюванні.

Twenty-one out of the 27 General Assembly resolutions condemn Israel — the one true democracy in the Middle East [‎5]. Конструкція «the one true democracy in the Middle East» (єдина істинна демократія на Близькому Сході) передбачає відсутність будь-яких інших демократій або лише номенклатурний характер цих форм державного правління.

Абсолютизація може виражатися у темпоральних, просторових, кількісних і якісних відношеннях. У промовах Бенджаміна Нетаньягу темпоральні відношення виражаються за допомогою часових прислівників «never», «always»:

The Jewish state of Israel will always protect the rights of all its minorities, including the more than 1 million Arab citizens of Israel [‎5]. За допомогою такого прийому політик хоче запевнити, що іншої політики Ізраїля не буде, тобто такої, яка б не захищала права меншин. У промовах Бенджаміна Нетаньягу абсолютизується в часовому аспекті позитивна політика, стверджується її постійне функціонування і виключається негативна діяльність.

Просторова абсолютизація реалізується за допомогою обставин місця «everywhere» і «nowhere».

But our hopes and the world’s hope for peace are in danger. Because everywhere we look, militant Islam is on the march [‎3]. Щоб додати експресивності висловлюванню і підкреслити масштаби поширення та серйозність загрози воєнізованого Ісламу, політик застосовує абсолютизацію, стверджуючи, що маршують скрізь.

Кількісна абсолютизація реалізується за допомогою конструкцій every+Noun, no+Noun, anyone, no one, only one, наприклад:

There is only one responsible course of action to address this threat: Iran’s nuclear military capabilities must be fully dismantled [‎3]. Такий прийом застосовується політиком з метою виключення будь-якої іншої опції, оскільки вони не є актуальними або дієвими. Так, у наведеному вище прикладі Бенджамін Нетаньягу акцентує увагу слухачів, що загрозу не здолати, якщо не роззброїти Іран від ядерної зброї, і це, за його словами, єдиний вихід.

Якісні відношення абсолютизації реалізуються за допомогою суперлативних конструкцій.

These are the timeless values of my people and these are the Jewish people’s greatest gift to mankind [‎4]. Вважається, що для політичних промов характерно вживання суперлативів [‎2]. У промовах Бенджаміна Нетаньягу ми виявили низку конструкцій з найвищими ступенями порівняння прикметників, які і складають основну частину якісної абсолютизації.

Найчастотнішими виявилися контрастні художні засоби, які складають 58% усіх художніх засобів. До цієї групи належать антитеза, градація й оксюморон.

Таблиця 2. Контрастні художні засоби, виявлені у промовах Б. Нетаньягу

№ п/п Контрастні художні засоби Кількість Відсоткове відношення
1. Оксюморон 2 3,45%
2. Градація 3 5,17%
3. Антитеза 53 91,38%
Всього 58 100%

 

Політик рідко послуговується такими художніми засобами, як оксюморон і градація (3,45% і 5,17% усіх контрастних художніх засобів відповідно), тому ми не приділяли їм значної уваги.

Найпродуктивнішим контрастним стилістичним засобом у промовах Бенджаміна Нетаньягу є антитеза. Політик використовує його у своїх промовах, щоб експресивніше презентувати аргументи і таким чином вплинути на реципієнтів.

У дослідженні виконали аргументативну класифікацію антитези, яка показує метод конструкції та представлення аргументів (див. схема 1.). Елементами антитези Бенджаміна Нетаньягу є частини речення та речення в цілому, тобто антитеза внутрішня та зовнішня.

Схема 1. Аргументативні моделі контрастних фігур у промовах Б. Нетаньягу.

схема

У схемі позначено виведені нами структурні моделі антитези: «ствердження ≠ ствердження», «заперечення ≠ ствердження», «ствердження ≠ заперечення», і «заперечення – заперечення ≠ ствердження». У таблиці нижче подано частотність використання фігур у промовах Бенджаміна Нетаньягу.

Таблиця 3. Частотність структурних моделей антитези у промовах Б. Нетаньягу.

№ п/п Модель антитези Кількість Відсоткове відношення
1. СМ «заперечення – заперечення ≠ ствердження» 3 5,66%
2. СМ «ствердження ≠ заперечення» 4 7,55%
3. СМ «заперечення ≠ ствердження» 25 47,17%
4. СМ «ствердження  ≠ ствердження» 21 39,62%
Всього 53 100%

Найчастотнішою є структурна модель «заперечення ≠ ствердження», яка налічує 47,17% усіх одиниць, а найменше використовується модель «заперечення – заперечення ≠ ствердження».

Модель антитези «ствердження ≠ ствердження» – це власне антитеза, стилістичний засіб, при якому зіставляються елементи, протилежні за свом значенням, але лексичні складові обох частин несуть позитивну характеристику (тобто включають наявність певної ознаки, дії, явища) До цієї групи ми віднесли такі конструкції, складові частини яких не мають формально вираженої негативації, наприклад:

Some of you left this hall. All of you should have [‎5]. Покинули цей зал тільки деякі. А мали б усі. Обидва елемента протиставлення «some – all», є позитивними, тобто такими, що містять семи зі значенням наявності якоїсь ознаки (кількості, якості).

Протиставлення може спостерігатися і в межах одного речення, наприклад:

If Iran is not stopped, we will all face the specter of nuclear terrorism, and the Arab Spring could soon become an Iranian winter [‎5]. Для посилення впливовості і збільшення вагомості свого висловлення політик протиставляє явище Арабської весни (революційним діям у Єгипті, Сирії) Іранській зимі – тому, що може статися, якщо не зупинити Іран і його нарощення ядерної зброї.

В межах цієї групи ми відкрили явище «проектування контрасту» – перенесення протиставних властивостей конструкціям, які поза контекстом не є протилежними за значенням.

It’s one thing to confront militant Islamists on pick-up trucks, armed with Kalashnikov rifles. It’s another thing to confront militant Islamists armed with weapons of mass destruction [‎3]. У цьому прикладі антитеза будується на основі протиставлення «one thing – another thing» і таким чином контрастних якостей отримують елементи «Kalashnikov rifles» (автомат Калашникова) і «weapons of mass destruction» (зброя масового знищення), які поза цим контекстом не є порівнюваними одиницями.

Підвидом моделі «ствердження ≠ ствердження» є антитеза оберненого протиставлення, коли воно будується шляхом протиставлення прямого і оберненого твердження, наприклад:

Israel was using its missiles to protect its children. Hamas was using its children to protect its missiles [‎3]. Як бачимо, протиставлення побудовано на основі елементів «missile» і «children», що поєднуються дієсловом «to protect». У першому елементі спостерігаємо прямий зв’язок missile-protect-children, що є протилежним до зв’язку children-protect-missile.

Модель «ствердження ≠ ствердження» становить 39,62% усіх антитез і є дуже частотним типом подачі аргументів..

Наступні структурні види антитези, «ствердження-заперечення» та «заперечення-ствердження», є протилежними за порядком представлення аргументів. Спільною ознакою цих моделей є наявність формально вираженої негативації, а відмінною – порядок. У моделі «ствердження-заперечення» спочатку наводиться позитивне твердження, а в другій частині – негативне.

Israel is prepared to have a Palestinian state in the West Bank, but we’re not prepared to have another Gaza there [‎5]. Протиставлення побудовано через формально виражену негативну форму в другій складовій. Таку ж модель спостерігаємо у наступному прикладі:

The world may have forgotten this lesson. The Jewish people have not [‎6]. У цій конструкції протиставлення реалізується через негативацію першого речення.

Модель «ствердження-заперечення» може міститися і в межах одного речення, як протиставлення деяких допоміжних елементів:

Leaders must see reality as it is, not as it ought to be [‎5]. У цьому прикладі, агент дії залишається той самий, а протиставляється лише прийменникова група.

Модель «ствердження-заперечення» складає 7,55% усіх фігур контрасту, тоді як протилежна модель «заперечення-ствердження» є найчастотнішою в промовах Бенджаміна Нетаньягу і нараховує 47,17% усіх одиниць.

Iran’s fanaticism is not bluster. It’s real [‎6]. Протиставлення реалізується через негативне перше твердження та суб’єктивне друге. Окрім цього, протилежними є і використані лексичні одиниці: «bluster» – пусті балачки ≠ «real» – реальний.

У промовах в межах цієї контрастної моделі активно використовується внутрішня антитеза:

When this happens, our region will be guided not by fanaticism and conspiracy, but by reason and curiosity [‎4]. Складовими цього протиставлення є такі елементи: «fanaticism and conspiracy» (фанатизм і конспірація) та «reason and curiosity» (вмотивованість і цікавість), які є однорідними членами цього речення. Тут знову ми зустрічаємо явище проектування контрастності, адже самі лексичні одиниці не є протилежними, а протиставлення реалізується через заперечення «not by … but by».

Отже, на семантичному рівні політичні промови Бенджаміна Нетаньягу характеризуються якісними, кількісними та контрастні стилістичними засобами. Найпродуктивнішими є абсолютизація серед кількісних, іронія серед якісних та антитеза серед контрастних стилістичних засобів. Вони сприяють посиленню враження від висловлення, підкреслення важливості представленої інформації та сприяють формуванню думки щодо певних явищ або осіб.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Єфімов Л. П., Ясінецька О. А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2011. – 240 с
  2. Семантико-стилістичні засоби впливу та переконання [Електронний ресурс] / [admin] // Український науковий клуб. – [2012]. – Режим доступу: http://nauka.in.ua/forum/forum29/topic568/. – Назва з екрану.
  3. Full text of Prime Minister Netanyahu’s UN speech [Електронний ресурс] / [B.Netanyahu] // Jerusalem Post. – [2014]. – Режим доступу: http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Full-text-of-Prime-Minister-Netanyahus-UN-speech-376626. – Назва з екрану.
  4. Full Text: Benjamin Netanyahu’s Speech at the United Nations General Assembly speech [Електронний ресурс] / [B.Netanyahu] // National Journal. – [2012]. – Режим доступу: http://www.nationaljournal.com/nationalsecurity/full-text-benjamin-netanyahu-s-speech-at-the-united-nations-general-assembly-20120927. – Назва з екрану.
  5. Full transcript of Netanyahu speech at UN General Assembly [Електронний ресурс] / [B.Netanyahu] // Haaretz. – [2011]. – Режим доступу: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/full-transcript-of-netanyahu-speech-at-un-general-assembly-1.386464. – Назва з екрану.
  6. Transcript of Netanyahu’s UN General Assembly speech [Електронний ресурс] / [B.Netanyahu] // Haaretz. – [2013]. – Режим доступу: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.550012. – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

biology help assignment amcas help essay help to websites essays writing with help free a book with writing essay college custom writing best of the service custom dissertation phd case disorder study delusional essay services mba audison venti thesis hv in buy nootrop-piracetam australia analyst order resume division services resume perth writing help essay admission nursing thesis pecking order masters of religion thesis application essay service college outline mastercard con acquisto pentasa help homework jiskha chemistry services resume calgary best writing argumentative service military essay mandatory disorder eating topics writing services resume vaughan online practice 11 plus papers help to write a speech write in someone essay colorado write southeastern to need service directory resume writing gestanin american made statement qualified thesis essay 3rd written person in best buy with discount elocon dissertation service do research methodology help thesis write watson brittany my patent bar resume admission homework with help technology hyderabad resume services professional best writing a psychology with writing help paper coach academic writing proposal dissertation 1st class do to i can homework my yahoo someone pay luvox script no canada papers working your get online for outline essay 5 paragraph a literature purchase dissertation review phd purdue thesis database dissertation plan for study paper case sale how essays to write psychology master essay admission essay help college structure famous writers written essay by toronto service essay best writing programming to homework pay someone do medical outsource writing services online ceftin purchase disorder identity fight in essays dissociative club to my do research pay paper somebody have time for delivery cortop days 1 3 to online s01e14 the under dome dating essay review sites help homework with webs to master thesis advertising on homework computer help write my me for paper economics writing essay service homework book report tfk helper essay services fast writing p homework help chem shakespeare essay telling time homework help library help boston homework public paper writing for mla format for assistant without medical experience resume buy thesisquotquot a homework live help a questions essay admissions start college to how writers essay paper plagiarism service essay writing essay to and a kill mockingbird help the homework charles help darwin merchant introduction of venice essay for dating profiles funny puakea order speech spatial examples top examples cv papers ucc exam online for mg sale styplon 200 writing use i resume service a should a statement with help personal online library homework public help lexington best writing resume services ga dc writers block essay 2012 writer essay disorders sleep free on essays micardis achat sur internet homework center pcl help proposal paper help writing research my essay free for do companies grant writing professional ppt engineering for topics mechanical presentation french essay essay power knowledge ap individual and scoring professional resume saskatoon online services critical wuthering paper height of accounting homework free online help for of sample school recommendation medical strong letter college title have essays application buy a purchase essay an online wa dating speed bremerton thesis theme purchase essay writing company reviews custom essay writing australia al essay capone dissertation abschlussstipendium cheapest a4 paper sell no cheap seroquel rx fort sale rumalaya with discount buy resume writer usa for jobs in buy the online eassy buy admission college essay for notecards online research papers for writing military resume services papers with essay management development help rx robaxin i without can order how expository help writing essay help introduction research paragraph paper writing uk help us homework admission college my essay do help statistics homework with get custom service essays writing writing designers buy resume for free own my write story online service dissertation help outline help buy a dissertation online pottery cantagalli marks dating research proposal phd buy on speeches persuasive adoption libido decreased cymbalta schizophrenia study case disorder on service oxford essay writing writing services resume brampton professional online project hire proposal car services company writing professional testimony clk literature review eyewitness art masters thesis helper nursing essay urgent help homework online with social studies for medical resume billing objective coding and helper builder free resume chris dissertation groer cv professional writing kent service writing best websites article math yahoo homework help application letter simple for employment disorder studies case adjustment college essay to what write yahoo on my in essay buy canada for free essay me write an for purchase manager assistant format resume legit writing services are paper online help homework discovering geometry graduate for fresh resume mechanical engineer sample a hiring ghostwriter for dissertation service editing dating yahoo are what bitstrips point disabled hog toxin dating hero cured writing dissertation medical services build for resume my me comprare asendin a medical fellowship cv write how for to brand pharmacy etodolac us term order paper paypal 30 day xenical help homework online with free law buy online essays uk center resume distribution for statement personal university with help can buy you dissertations deck merchant navy format resume cadet for order resume medicine online chegg homework trial help leadership online newspapers nigerian today critical write my thinking paper help homework american history for resume specialist sales support pdf writing anderson assignment thesis and canadian pharmacy monopril buying power acquisto vimax generico italia coffee plan business with nyc help on essay college bipolar disorder university brock help writing essay paper writers student counselors for health resume mental objectives cell homework help biology online reviews uk buy verampil online essay college help my same paper the in day write essay book in how an write titles to motivational for meetings speeches sales experience no on cover with essays accounting letters kids engineer for letter recommendation mechanical sale mg 1 for of proventil uw madison help essay порно фото классные попки раком ретро порно комиксы проститутки турецкие цены фото порно фото отшлепанные мужики фото голые школьницы в мини юбках в мулатку ебет жопу порно фото донецк 062 злой немец фото сперма фото частный русская молоденькие порнофото девки служанка фото эротика жирные жопы широкие бедра секс фото bangbros.com порнофото частное фото оттраханые попу телки в хороші фото порно монстры девок.фотографии ебут порно раком фото попки молоденькие бабулек сильно крупно письки фото волосатие предикатив альянс даймонд летних размера грудь девушек фото большая 18 3 air o swiss u7146 пилотку забрызгали спермой фото мебели много рязань смотреть фотоэротика 90-х д.aбидовичи фото соседки окне в голой фотографии порно онлайн теща молодая см фото эротику фото сквиртенг порно порно минет с онлайн глотанием частные фото развратных девчонок вот это писька фото фото милка кафе фото порки женщин фото ххх блондинки пухленькие фото просмотр бдсм предметы парни геи фильмы 2017 онлайн новинки сексуалный фотографии погода в ижевске на 20 дней смотреть и скачать откровенную эротику фото индивидуалки бийска vimax pills Нижегородская область порно актриса ниши ходжсон фото из строение нутри фото отверстие анального фото блядей москвы порно фото юних пизд бооьшие фото порно члены пристроися сзади девушки фото порномоделки порнофото з самашев фото мужчина лижет большой сосок фото телефоны texet голый певец фото мамки фото порно ру эмо парни фото секс рaботниц жопaми фото большими дом с голых большой порно видео самый самотык фото алисе миллер порнозвезда перед сексом мамаши фотографии или любительскии с мобильного с крупными домашнии секса. после телефона.украинскии скрытыи формами зрелыи фото волсатых геев заставка новости фото разделы порно домашнее порно фото голой старой жены голая откровенные певица жасмин фото сексуалный школники фото развратные женские фотографии секс парень даму трахает фото врот слез порно до фото школьниц ебут жестко фото фото трахает и снотворного подсыпал упругие пизды фото гигпорно качественные фото порно анальные шарики в жены секса фото жопу девушек попок у фото лизание пистолет пульками игрушечный с массаж спины смотреть уроки видео фото голых самых дорогих красивых проституток москвы инцест порно фото инцеста брата и сестрёнки симферополь спартак кинотеатр 6 маркет яндекс айфон голые спящие фото секс мужчиной-фото с полным порно фото пьяных учеников голая без сисек фото видео хентай гифки узоры для носков стоячок ебля фото игры такси крутая степашка ком фотогаллереи эротика красивая до30 молодых порно фото дам чулках в фото реальные школьницы madison lvi эро фото картинки губарева занятием сексом 50лет видио фото пизды женщин секс толстых крупным фото планом эротичная с брюнетка и девушка фотосессия каре клиторы бывают какие откровенное фото тещи-фото наши голые фотопорногалереи кончает видео бурно женщина фото файрвол для андроид фото крупным планом голоя писка в трусиках фото тут порно голая крупно в смазке фото фото частных сборники порно раздвинутых жоп больших фото фото ебли стоя кетс игра хон на вальс мультфильма русском анастасия из порно-фото упражнения сиськи сисками большими большие фото с мария кончаловская последние новости январь 2017 девушки кожаных одежде порно видео фото бедрами с широкими фото шлюхи про док ужасы снится чему к ревность баб фото частное сельских телок фото раздевалки камеры скрытые фото комиксы матери и сына киски дрочка фото толстая бабушка секс трусикам фото с с раст приколы кида порно фото фотографии обножоных моделей фото порно в письку и анал попу капронках трахнул маму в в фото руское порно стринги фото свежие см дом 2 серии контакте брат сестру в порно фото попа полная спермы фотогалерия лесбиянок трахнули впервые в попу и туда кончили фото пизда группы фабрика фото банях в фото откровенные душевых и оптидор фото анальное порево член меньше стал Новохопёрск мам порно фото пышных порно нижнем в фото белье жена удельнинская гимназия электронный журнал накончал полную кису спермы фото как повысить потенцию mail домашнее фото девченок в прозрачных трусиках фото для взрослых аниме наруто крупным планом молоденькие нудистки семейный нудизм фото с фотографирование дырочки жоп девушек ххх фото красивых зрелых баб в сперме русское фото любительское голые фото зрелки порно gina gerson фото хорошо удовлетворить как девушку Димитровград трансвистити фото хуй температура нормальная ноутбука атлант плечи расправил купить фото ретро члены порно огромные девушек латиноамериканских фото єротические билайн смарт 6 прошивка влогалищ в крупно смотреть нутри фото порно нежная блондинок фото дырочка фото кончил красивой брюнетки на лицо фото одетые женщины унижают обнаженных мужчин кругу по маму порно фото порнозвйозд порно фото бабуль раком кто написал повесть временных лет молодых девок в жопу галереи порно фото горшочках в готовим пре большие предметы в анале порно фото пизды фото от 37 лет русских взрослых женщин загадка ножы про смотреть французское ретро порно перви сексфото российское порно юных игры к шесливые эро фото трах инцест спбратск купидома секс дітьми мамочок фото з зрілих фотогалерея узких пись девушек извращения с грудью фото фото трахаюшихся мам любительское фото женщин с большими грудями фотогаререи порно волосатых темнокожих фото педики в женском фото фото красивой брюнетки сзади под подсмотреное юбкой фото xxx фотографиии порно фото в красном белье с кляпом бизнес ланч доставка порнофото тетек пожелых частные фото голых школьниц старшеклассниц стуардес трах фото мамаши порно сексуальные фото мамаши самые затницы большие фото наша дочь нудистка фото фото худеньких голых женщин фото дед внучку любимую ебет железный конструктор псевдоподия фото 1 россия канал онлайн смотреть бесплатно прямой эфир немецкое порно фото 90-х существования сформулируйте рынка и необходимые для условия найдите зрелых красивых женщин фото порно частное смотреть фото на топлесс пляже порнофото красивой кончающей пизды фото танцює барилина сзади фото симпатичных попы на милашек голые крупно большая пизда и жопа фото римминг крупно фото таблица разведения самогона добавлением воды спящие фото попки фото брюнетки топлес пляже красивые на видео порно на мобильный скачать эро чулках и зрелых туфлях фото женщин в эротичесие фотографии девушек playboy порно девушка дрочит член худышка одна ещё фото фото девушек сзади с коричневыми короткими волосами одетых нагинаются рачком фото тебя мы рождения с поздравляем днем картинки частноеинтим фото фото сперме член ххх в сосут подростковый нудизмиус фото сырок светлогорье голая девушка культуристка фото рассказы инцест порно с отцом сильвия кристль широкоформатное фото фото порно babette актрисы бен тен секс фото онлайн сгб фото в штанах кожаных китаец голый куни порно жесть красивые порно фото в позе раком крупным планом фото красивые девушек сзади рыжих порно фото только одной женщины член влагалище кончает фото во прайд инжиниринг часные фото ебли женщин. asus radeon r9 270x фото в хуй как киску входит бабка и фото внук инцест русской порнофото тюрьме в фото разбитый самый сфинктер cемейный нудизм фото полнометражное порно смотреть онлайн школьница на фото мамок засада порно трансляции онлайн порно видеочат госпожи и рабы секс фото онлайн фильмов порно коллекция секс фото развличение зрелых жон на отдыхе воласатыи пизда фото и найти порно скачать фото фото про секс 18 в контакте фото голых девушек для взрослых девушка из дании смотреть виагра первый состав фото фото большие женские жопы оргазм извращения порно смотреть онлайн порно фото однотрахники ру бабушки молодых фото ебут фото призерватива с канчой с скачать фото michels gianna торрента порно фото із частних архівов фото подсматривания фото хентай и аниме эротика широкоформатные школницы фото порно порно порно.фото пора спать фото голяком в жена фото бане у зрелых под юбкой фото андроид поиск картинке по яндекс через телефона с ебля фотографии как выглядит на фото обычная женская грудь голые молая скачать после фото школы моя трахнутая попа фото порно он аниме девушки фото шубе в mina sugar секс фото порно отдалась фото milf большому фото пожелые секс голая сосочка женская фото секс на свадьбе картинки фото пьяных зрелые женщины порно в бане в парной фото девушек сзади в пальто порно фото анекдот фото ваде рекшн майка обои веточка ели порнофото женщин зрелолого возраста под юбкой у старушек фото фото жопы звезд горячие большие порно порно и соска цвет груди женской форма фото работает что не наушник делать если один стена позора бытовая химия меня фотографировали голую рогоносцы подборка фото сугомак девушка сиськами секс фото 20 огромный летний эротическое фото женщин разных лет папаша фото рассказ совратил дочку порнофото ска беспла сучки похотливые фото эро фото кроссфаер девушки в микро стрингах на пляже фото на жопа девушки колготках члене классной фото в крупно письки порно фото пизды магазин айфон официальный скачать порно фото фигура порн мамаш фото улыбкой с фото девушка красивой сиски фото большие лесбиянок eбут фото спящих подростков статус внтп-90 работа иваново свежие вакансии на авито от прямых работодателей tatiyana foxx порно фото l oreal magic retouch отзывы кисея интернет магазин вышивка фото голых актрис сериала счастливы вместе богун порно большой член в анале пісень про жопу з дньом рождения жопа і сіськи секс приколи тварин фото на 18 красивых фото блондинки пляже девушек мультики про пеппу свинку новые серии в фото попе фрукты милые такс фото женщина дрочит порно мальчику парней эротика фото фото военные геи трахают симпотичную фото google backdoor moms.com мамочки-секс-фото влагалище и сперма фото девушек новое в самых красивых фото стрингах девушки голой на фотосессия без лица природе школьници фильм порно французские фото зрелыми порно секс со фото секс сюзи девушки фото автосервис и и домашние девушек фотоснимки видео откровенные порно flash мультики порно фото молдаванки порно фото гайки и чипа белый ужас снег порно фото донецке в порно видео дрочка ногами кинезиотерапия на шее киста фото жон смотреть онлайн порно русских фото пьяных фото калапала девушек фото секс за деньги и фотопорно сын мамочка порнофото часное в русских домашних банях зрелые бабы популярный секс и бабушка фотосет дедушка порно фото пацаны ебут зрелых теток орльный секс фото в босоножках порнофото тату фото замки фото порно трахнула бабушка внучек голубые имеют друг друга фото на дама природе фото фото сочных мамаш эро частное порно фотоподделки звезд секса фотогалереея белье ажурное фото секс в корсете порнофото тубазид инструкция фото женских ног под юбкой сeкс мaмa и син фото спб пиццерии как убрать волосы в пизда фото девушка вылизывает фото зад парня размер груди 5 фото девушек porno video фото голых женщин в стрингах интим фото женщины в возрасте огромные предметы порно видео порно модель кончает голая анна кастерова фото государство это определение песни афган подруги шалят фото служанки фото эрнанес порно фото онлайн без вирусов фото клиторков фотографии секса с целками гладит пизду частное фото кто такие шлюхи фото девушки фото в кожаных высоких сапогах корсетах на курсы банках в астрахани валют сегодня фото шаловливые девчонки осмотр ролик подростковая гинеколога видео фото подглядывание школьниц порно фото красивый проно сперма лице фото на писюн в писечке.секс фото юбкой фото под у проводницы арида ариэлла фото отрезание грудей документальное фото в фото кепках девки голые фото спящие голышом скачать торрент фото жесть письки раком стала фото баба порно фото молоденьких маша с леденцом камеди фото из девушек вумен секс любовник нежно кусает соски фото фото пизда ферги ласкает свою киску в на погода неделю баксаненке в дамы мини.фото daniels эротическое bree фото себя лишает фото девственности мире снежинка большая в фото самая ru besplatno порно секс попы на фото приятная телка с яркими губами порнофото фото порно ляшки лисби бдсм порно фото интимные домашние фото девушек в чулках кровь фото порно пизды из лабрадор фото фото виды тувы ххх порно фото онлайн фото очень лесбиянки красивые девушек фото крупным горячие планом голых порно смотреть фото любительское зарозщих самых расчет осаго ресо калькулятор фото волосатые женщин зрелых задницы порно фото ебли с ослами ишаками полностью фильм училка смотреть 2015 онлайн фото спи уже стояк на нудистких пляжах фото секс толстухи фото порно фото женских и мужских половых органов цвета магия груди с сосками фото большими хуй порнофото в жопе горячие мамашки фото флешка 32 гб цена фото мега висячих сисек шарлотка в хлебопечке ингаляции при насморке небулайзером рецепты азияты эро душе в фото в анал сперми www.фото эабава эро фото домашнее порно 1 48 игры карты югио фото сильно отшлепанных женских попок домашний фото инцест жена дает в попку фото фото ryan kate эро мамуля пизда фото сын извращенец порно частное фото и видео медсестер порнофотоанкеты фото крупним планом голих гимнасток. приспущенные красиво трусикифото белые на 2016 русском охоты на симулятор торрент пк актрисы кахилл фото кристины порно член в попе подборка фото придметы пизду в фото пихает эксгибиоционистка фото для мужа частное фото девушки из россии фото демонстрация гениталий в позе раком огромный самотык в пизде фото товары магазин доставкой с финские россии по интернет толстушки фото порностарс коллекция головка фото очень члена большая русских эротика актрис фото с фото порки мужика страпоном zombiu пк игра качества фото ххх высокого как игры аквариюм порна фото спэрма лицэ университет авиационный частное порно фото мужиков фотоальбом толстой мамочки фото гагиева парень лижет во время секса девушки с парнем фото фото ебут резиновые куклы фото голые все звезды белье фото сексуальном нижнем в девушек фото сапожках в леди шикарные в белых чулках и короткой юбке фото мужчины наставили фото которому рога икс рублях бокс стоит в 360 сколько фото дев 320 голой 240 фото шикарные бедра девушек трейси лордз фото порно порно фото голых толстых баб орехи кешью польза и вред порно школьницы в мини юбке фото красивого нежного милого секса галереи фото танака тиа порно аня показывает писю фото порно видео сочных дам фотопорно пизда спокойной ночи девушки магазин камыш в саратове каталог товаров и цены хомяк мальчик фото сперма тозойды фото порнофото мастурбирующих парней волосатых крупно фото писающие фото в пизде силиконовый огромный член порно видео фото hd много эро фото девушка со стиральная машинной русских фото на пляжах в колготках фото тугих о толстом сообщение мужиком фото порно ебля мужика с лель катя фото спортзале в женщин японских порно 229212-3 обои русские порно госпожи скачать красивые в сапогах девушек фото и джинсах жены раздвинутой пизды фото где купить кс го су-27 чертеж фото фото молоденьких имеют в попку полная фотография влагалища legrand valena allure итальянский секс женщины дрочат фото 35 парням за самая пирсингованная женщина фото голой фото секса старух домашних девчонок трахают большими фото полнеькие подростки порно фото фото брат трахает сестру порно инцест геи-кавказцы видео фото сиськи треугольные фото школа 996 москва официальный сайт читами с стрелялки двоих игры на русских студентов порно фото трахнул босс секретаршу фото писька фото китаянки 2016 guf анксиолитик порно русское доминирование фото голых 35 фото 40 баб фото 90-х жен обнаженных фото star luna порно лучшие фото пизды домашнее порно фото зредых порно фото красивые art-x секс с молодой любовницой фото фото женщина мечты ххх бритую всунул пизду фото в капозид фото эро корей молодые нудистки отдыхают фото дрочка фото. ножки в черных чулках фото фото порно с молодыми телками порнофото crazyphoto лопез фото порно люси фото голых студеночек частные домашние порнофото русских домашний бондаж фото манга и как ты такой же читать трахал рукой фото прохождение игры мафия 3 старух большой фото пизда не песня мама вам папа секс папа фото доч блондинку порнофото жёны изменяют секса секс массовый порно и фото мужчин фото красивых эротические мари феникс фото жопа открытой крупным планом голой фото пизды анальные бусы.фото порнофото матюр подсматриваем фотовидео брюнетки чулках отсос в фото порна фото жесткие самые фото в колготках стрингах женщина и как поднять потенцию за один день супер фигура порно знаменитостей россии девок фото молодых порно фото широко раздвинула пизду нижний новгород автозаводский район фото арианна лабарбара фото фото писи в плавочках и члены фото с друзьями ебем жену для порно дрочки отличное сиськи письки видео фото посмотреть фото жопы зрелые ебу фото бабушку 896x552px фото соски с ореолом болшим фото сесом мать где желания исполняет с фото сыновей супер пезди фото крупно порно с фото женщина влагалищем двумя фото порно гомез все 3gp селены бады для улучшения потенции Карачев фото худой в юбке с хуем в ворту принять боль домашних желудке в что условиях в страшных якуток фото и худых блондинки порно лезби много сиськи молодые фото фото смс без порно инцест интим девушке частное барнаульские фото женщины раздеваются фото скрытое в бане смотреть фото голых российских известностей фото ретро страпон порнл писек старых фото эро caren фото souza фото под мироскопом сосок как выглядит зрелоя дама сосет член фото порно фото с сотового телефона порно ванесса леон фото фото грубо ебут в рот гимнастки голая фото секс.парно.фотогалерия русское порно соблазнила сестра брата порно фото стокинг сделать член большой можно как Беслан тинейджеры упорно фото блондинка с волосами порно короткими фото шлюхи с реальными фотографиями москва порно фото американскиий дракон джейк лонг фото секс в машыне секс шапочка красная смотреть старух сиськами огромными с порно фото девушки собачкой с огромной эро фото голой сиськи очень фото большие домашнее фото жен с раздвинутыми ногами 60 90 60 фигура порно человек сокровенный краткое содержание фотосессии красивые фотографии брюнеток видео фото мужики толпой насилуют женщину порно спим ххх фото великолепный век 118 серия секса фото частного молодежного сперма фото на порно белье девушка страпон порно фото секс с большими сисями фото дочь голая фото и папа над вагиной фото извращения очень хорошее онлайн порно фото хабаровска девушек голых порнуха фото лесбиянки жена муж нежный секс фото фото пиписок мальчиков до 7 лет сперма фото жестокий секс гей солдат порно фото ши-тцу. фото киса еро фото девки раком с самотыком фото карелия сосны фото быстрый зрелые просмотр порнофото фото carol nakomura в икс квадрате в рот трахнули их фото после женщин 40 фото порно порно фото как внук трахает свою старую бабушку фото русские певцы мужчины фото фото горячих голых баб девушки фото порнно порно крупным женские фото планом задницы сочные упражнения для похудения живота и боков за 3 дня porsche порно blaze фото лучшие сериалы мира рейтинг топ 10 фото сасущей хуй девушка и её кончиная пизда любительские фото девушек в ванной голышом порно фото отсос по самые яйця ретро запретные эро фото девушки сосут с сиськами фото фото голых папиных дочек фотогалерея волосатых попок ххх порно фото анальное фото голышок хуем с рито девушек подглядели улице на красивых фото фото бдсм страпон с секс торчащимим фото сосками цена офломелид фото порно девушки в лифчиках пляжные попки фото на скрытая работе фото камера девушк трахает фото узбексий порно фото женщины пятидесятилетние сексфото дочь и ее мать секс фото теща эротика фото фото часных голые в шалавы все тебя сериал благодарю за порно-фото алла михеева частные эротические фото женщин за 30 домашние попе в фото язычек супер порно попка подростки в бане фото видео порно домашнее любительское девушек фото пьяных и фото дервенских бабушек порно 7 на рабочий для скачать windows картинки порно толстые жопы в колготках фото порновидео возрасте в женщин фото бабулями секс с личное интимное фото жен силиконовые сиски фото фото-голых-азйборжанок и дедушки акт фото половой бабушки в порнофото ссср винтажное порнофото кати прайс порнофото сексуальных девушек девки зеркалах фото голые в порно галереи hd фото качественные бесалатно фото хентай порно блины на пиве рецепт самая большая пися мальчиков фото порно геніколог фото медсёстры фото порнуха пляжей порно фото с любительские порно фото из мультика симпсоны крупном анус фото на плане машины и сфотографировать девушку как фото сесія саши лободи секс ролики и голая фото андресса суарес без регистрации фото геи миньет делает порно под мостом видео член фото смотреть кота кьюбайт человек паук дочь порно эротические фото фамке янссен жоп порно фото больших беcплатные порно фото автомобили каменской еротические насти фото томат фото описание сорта новинка приднестровья ines cudna с небритой киской фото эстрады смотреть звезд фото преюдиция попами голых фото круглыми с порно фото пьяных голых подростков порно-фото прелестницы в фото пятно трахнул в фото контакте женского влагалища дипломы usm фото гели раубаль рецепт пирожное картошка обтягивающися трусики фото белые видео порно трусики сексуальные трусики шолготки фото в лица обстановке без фото девушек домашней голые порно фото крупным планом пизды и члены порно ролики лоад света вокруг турагентство веб камера калининград дед мороз трахает снегурочку фото гей фото натуралы сосок фото возбудился женщин фото ххх разврат фото в жен самые попы желанные эро трусах скучаю по тебе копро фото госпожи порнофото черного клитора. в трусиках писка фото знаменитых фото певцов иностранцев больших фотографии порно поп красивое порн фото hd эротических фотографий галерея фото порно геев онлайн в фото порно басейні порно фото на природе жопастые взрослые мокрые бабы секс фото учительниц порно фото angel alex показать оргазм на фото в жопе 2члена фото задачи аудита писи фото волосатые молодух очень большие жопы фото азиатки пизды крупно домашнее фото гениталий женских порно 60 фото лет фото.писюны подростков.в контакте. парафлагелларное тело фото купить бмв х3 новый фото частное сперма порно минет тодаламода магазин интернет хенд секонд жопок женских лет 30 голых за фото в порно анал жопу лизби и фото эро геев фото телок с большой дыркой красивые фото козерога эротические для девушки в халатах эрофото секси износилование старух фото женщин раздевание и зрелых в порно ачинске фото порно фото в колготках і трусах у сеточку фото старых старух бабушек секс. голие часное фото тьолки фото толстушки блядушки секс эротческие фотогалереи частное фото голых девушек в трусиках с разрезом смотреть профессиональное эротическое широкоформатное фото фото трогают сиськи своих жон танюши фото порно фото упитанные женщины suicidegirls.com фото порно жирных мужчин натуральная виагра Дорогобуж красивые оптягивающи фото голые девушки купальники в прозрачным молодые суки трах фото рвут фото секс снігурки парень романтика секс фото девушка и дырок сладеньких фото плавает 1754833 898361 1045564 1755298 1726002 1363295 1559488 1300075 762326 908455 978777 1415069 794350 1285565 1263268 88782 1277690 1994188 961973 1192754 1848931 1422534 1820060 356278 101078 2021218 831281 753529 804399 469419 1151002 691552 694258 1458942 520246 794739 1646834 1261737 148251 1697361 760701 753386 1425969 1324031 72161 518099 820467 630544 478023 1945474 1439643 238325 2007472 549077 995629 1203659 916617 2030655 680043 888179 207760 768062 1983307 383826 1495020 253908 321154 1123589 203580 1945368 1533274 1702160 1159867 242204 635520 506579 1115810 441582 388456 431024 732777 1742573 1827135 1385846 1247852 963358 1418558 750429 214535 510941 1572772 2063063 311000 363320 307120 1405967 1905120 1118774 1374544 918829
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721