СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 371.315: 811.111

В. В. БЕБИХ,

Буковинський державний фінансово-економічний університет,

м. Чернівці

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

У статті розглядається англійська термінологія бухгалтерського обліку і аудиту як складова загальноекономічної терміносистеми. Основним завданням ставиться визначення навчального термінологічного мінімуму. Для аналізу термінологічної підсистеми  бухгалтерського обліку і аудиту визначаються критерії та принципи відбору, проводиться систематизація та аналіз.

Ключові слова: бухгалтерський облік і аудит, термінологічний мінімум, критерії відбору,  принципи відбору, ядро термінології, загальноекономічна термінологія.

 

В статье рассматривается английская терминология бухгалтерского учета и аудита как составляющая общеэкономической терминосистемы. Основной задачей ставится определение учебного терминологического минимума. Для анализа терминологической подсистемы бухгалтерского учета и аудита определяются критерии и принципы отбора, проводится необходимая систематизация и аналіз.

Ключевые слова: бухгалтерский учет и аудит, терминологический минимум, критерии отбора, принципы отбора, ядро терминологии, общеэкономическая терминология.

 

English terminology of accounting and auditing as a part of general economic terminology is considered in the paper.  The main objective concerns the determination of academic terminology minimum. For the analysis of accounting and auditing terminological subsystem the criteria and principles of selection are defined, classification and analysis are made. 

Keywords: accounting and auditing, terminological minimum, selection criteria, selection principles, core terminology, general economic terminology.

 

У сучасній лінгвістиці важливе місце займають проблеми спеціальної лексики, функціонування систем англійських термінів у різних областях науки. Фахова мова сфери економіки, яка обслуговує цілу низку відповідних наук, продовжує привертати увагу дослідників в аспекті виявлення основних структурних і семантичних характеристик термінологічних одиниць. Вже є значні напрацювання науковців в окремих галузях економіки з питань, пов’язаних з формуванням і функціонуванням англійських термінів маркетингу, фінансів, кредитно-банківської справи (М.В. Бєлозьоров, О.І. Гутиряк, А.В. Грицьків, О.І. Дуда, З.Б. Куделько, О.М. Лотка). Результати цих досліджень використовуються методистами та викладачами економічних навчальних закладів для створення лексичних  мінімумів відповідних сфер. Проте недостатньо вивченим залишається питання термінологічної підсистеми бухгалтерського обліку та взаємовпливу галузевих підсистем у складі термінології загальноекономічної галузі. Актуальність статті полягає у дослідженні галузевої та стратифікаційної структури  англійської термінології бухгалтерського обліку і аудиту як складової загальноекономічної терміносистеми для визначення навчального термінологічного мінімуму. Обєктом дослідження є термінологічна підсистема бухгалтерського обліку і аудиту як галузевого компоненту загальноекономічної термінології.

Термінологія економічних дисциплін, як складова лексичного мінімуму, для необхідного та достатнього оволодіння студентами англійською мовою, потребує дослідження з метою вироблення ефективних технологій навчання студентів немовних закладів освіти. Добраний термінологічний мінімум є необхідною передумовою для правильної організації лексики в навчальних цілях.  Термінологічний мінімум – відібрана на основі спеціальних критеріїв сукупність лексичних одиниць економічної галузі, засвоєння яких забезпечує виконання програмних цільових настанов, і повний список яких є обов’язковим вихідним орієнтиром для підготовки навчальних словників-мінімумів та інших дидактичних матеріалів, що використовуються для навчання термінології та контролю за її засвоєнням [3, с. 27]. До складу сучасної англійської економічної термінології входить спеціальна лексика таких підсистем економічної науки: «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Маркетинг і торгівля», «Міжнародна економіка», «Бухгалтерський облік і аудит», «Підприємництво та менеджмент», «Статистика», «Страхування», «Фінанси, банки, інвестиції», «Фондовий ринок», «Цінні папери».

Розглядаючи термінологічну підсистеми  бухгалтерського обліку і аудиту, в основу аналізу ми покладаємо критерій професійно-практичної цінності термінів. Критерій професійно-практичної цінності витікає з тлумачення ряду окреслених нами принципів:

 • Принцип стилістичної обмеженості забезпечує включення до мінімуму загальноекономічних термінів, що вживаються в досліджуваній системі (supply, demand, price, production…), а також вузькоспеціальних термінів, котрі становлять термінологію сфери обліку (assets, auditing, budget, ledger,  liabilities,…).
 • Застосування принципів семантичної цінності забезпечує об’єктивний аналіз найбільш вживаних важливих термінів, що відображають основні поняття облікової галузі (balance, revenues, value, cost…).
 • Згідно з принципом словотвірної цінності до словника включаються первинні основи, засвоєння яких створюють передумови самостійної семантизації великої кількості невідомих складних і похідних термінів, а також стійких термінологічних сполучень (product, pay, quote, economic, fund,..).
 • Принцип зразковості забезпечує включення до мінімуму найбільш вживаних термінів, що ілюструють основні словотворчі моделі та зразки їх перекладу українською мовою, за аналогією з якими можуть бути семантизовані численні терміни, що не були включені до словника (advance payment, Income taxes payable, Interest-bearing liabilities, asset and liability management, Profit Center Accounting).

Стратифікаційна структура термінології відбиває розподіл тематичних груп за рівнями ієрархії. Такими рівнями для термінологічного поля будь-якої галузі є ядро та периферія.  При цьому ми розглядаємо термінологічне поле як своєрідний простір існування терміна, всередині якого він володіє всіма ознаками, що характеризують його [8]. Приналежність до певного поля є найсуттєвішою ознакою, яка відрізняє терміни від звичайних слів. Ядро  термінології бухгалтерського обліку і аудиту є структурованим. Ми відносимо до його складу три тематичні групи термінів – теорія бухгалтерського обліку, фінансова звітність і аудит.  Терміни ядра стратифікаційної структури формують цілісну систему суто облікових термінологічних одиниць.

Нашим завданням є з’ясувати місце  англійської термінології обліку і аудиту у термінологічному середовищі сучасної англійської загальноекономічної  мови та виділення ядра термінології даної галузі. До  ядра термінології ми будемо відносити терміни, які мають найбільшу системну вартість і одночасно є найпростішими структурно.

Пiсля необхiдної систематизації та аналізу було сформовано робочий варiант ядра термiнологiї бухгалтерського обліку і аудиту. За своєю структурою термінологічне ядро обліку і аудиту ми розподілили на  однослiвні терміни, двочленні словосполучення, тобто термiни, до складу яких входять два повнозначних слова та тричленні і більше словосполучення. До однослівних термінів ми відносимо: аccounting, аssets, balance, budget, сapital, credit, debіt, earnings, income, gross, profit, іnvoice, indices, value,  liabilities, net, ratio, revenue, totals.

Двочленні словосполучення, тобто термiни, до складу яких входять два повнозначних слова, належать, головним чином, до таких структурних типiв: N + N,  Adj + N,  N + Prep + N :  General ledger (G/L), Accounting entries,  Book value,  Balance Sheet,  Income Statement,  Cost accounting, Costs of overhead (overhead costs; overhead charges), Cumulative balance,  Accrual basis, Fiscal Audit, Fiscal year,   Invoice receipt,  Payroll accruals, Payroll overheads, Payroll tax, Retained earnings, Yield method.

Серед тричленних словосполучень  термінологічного ядра обліку переважають структурні типи:  N + N+ N,  Adj + N+ N: Cash Flow Statement, Dividend Per Share, Earnings Per Share (EPS), Earnings Before Interest, Gross Domestic Product, International accounting standards (IAS), International accounting system (IAS), Long-term assets,  Profit and Loss Account. Термiнiв, що складаються з чотирьох та п’яти слів і які  варто віднести до термінологічного ядра обліку, виявилось найменше: Generally applied accounting principles (GAAP),  IASB – international accounting standards board.

Такий розподiл термiнiв за лексичною довжиною дає підставу для висновку, що серед термiнiв-словосполучень обліку  найбiльшу частку складають двохслiвнi.

Семантичні поля є класами, що перетинаються, єдиного поділу словника на семантичні поля не існує: з будь-якого семантичного поля через більш чи менш довгий ланцюжок опосередкованих ланок можна потрапити в будь-яке інше поле [1]. Термінологічна підсистема бухгалтерського обліку і аудиту є своєрідним сегментом перетину облікової термінології із суміжними термінологіями маркетингу, менеджменту, що поряд із фінансовою є складовими частинами термінології економіки (макросистеми). Особливiстю дослiджуваної термiнологiї є її чітка структурованiсть в порівнянні  зі слабкою структурованістю, наприклад, термінології маркетингу, яка  виникла на базi термiнологiй сумiжних дисциплiн – торговельно-економiчної, фiнансово-банкiвської, органiзацiйно-виробничої і мiстить велику кiлькiсть термiнiв, запозичених звідти. Якщо йдеться про розмежування термінологій, то в центрi уваги має бути саме семантичний взаємозв’язок мiж термiнологiями. Критерiєм такого зв’язку є наявнiсть одиниць, якi семантично пов’язанi одночасно з одиницями, що належать до обох термiнологій, наприклад, мають семантичнi компоненти в однiй термiнологiї, а семантичнi деривати – в iншiй:

Added value (облік) – Value Added Tax (податки);

Аssets (облік) – Business assets (економіка підприємства);

Cash outflow (облік) – Cash account (банківська діяльність) – Cash price equivalent (маркетинг);

Depreciation rate (облік) – Depreciation (виробнича сфера);

Data (облік) – Electronic data processing (інформаційні технології);

Аccounting (облік ) – Financial accounting (фінанси);

Gross margin (облік ) – Gross National Product (макроекономіка);

Income (облік ) – Income Tax(податки) – Net income (економіка підприємства).

Тривалий час існувала думка, що первісною сферою функціонування терміна є вузькоспеціалізована сфера спілкування спеціалістів тієї чи іншої галузі науки [6, с. 58]. Однак сфера функціонування облікової термінології на сьогодні надзвичайно широка. Термiнологiя обліку має широкi та розгалуженi семантичнi зв’язки з сумiжними термiнологiями. Ряд термiнів є межовими як в однiй, так i в другiй термiнологiї. Через  межовi термiни здiйснюється взаємодiя рiзних термiнологій. Семантичне оточення певної термiнологiї складається з термiнологiй, стосовно яких вона виступає або як реципiєнт, або як донор. Порівняльний аналіз термінів бухгалтерського обліку і аудиту з одного боку  та податків, банківської діяльності, економіки підприємства, фінансів, макроекономіки, мікроекономіки, інформаційних технологій з іншого боку дозволяє зробити загальний висновок про те, що в більшості випадків термінологія бухгалтерського обліку і аудиту виступає донором, а інші сфери є реципiєнтами: Dividend Per Share (облік,  фінанси, економіка підприємства); Cost – (облік, маркетинг,  фінанси, економіка підприємства); Net income – (облік,  економіка підприємства). Статистичний аналіз даного явища  є предметом нашого подальшого дослідження.

Підсумовуючи вище викладене, можна сказати, що: термінологічне ядро, яке буде формувати основу термінологічного мінімуму бухгалтерського обліку і аудиту складається з термінів, які мають найбільшу системну вартість і одночасно є найпростішими структурно; існує статистична залежність – із збільшенням семантичної продуктивності термінів їхня  структурна складність і довжина зменшується; одиниці середньої довжини функціонують   для створення найбiльш важливих i часто вживаних термiнiв, а більшої – термiнiв для вираження особливо складних, але рiдше вживаних понять.

Література:                 

 1. Ахманова О.С. Основы компонентного анализа / О.С. Ахманова, М.М. Глушко. – М. : МГУ, 1979. – 98 с.
 2. Бєлозьоров М.В. Нова економічна лексика і термінологія англійської мови / М.В.  Бєлозьоров // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. – 2001. – № 3. – С. 28 –
 3. Гнаткевич Ю.В. Навчання лексичного аспекту чужоземної мови у вищих навчальних закладах / Ю.В. Гнаткевич. – К. : Просвіта, 1999. – 184 с.
 4. Грицьків А.В. Стратифікаційна та галузева структура терміносистеми (на прикладі англомовної фінансової термінології) / А.В. Грицьків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – №1. –  – С. 44 – 48.
 5. Грицьків А.В. Взаємодія термінологічних систем (на матеріалі англомовних фінансових термінів) / А.В. Грицьків, Е.Ф. Скороходько // Теоретична та прикладна лінгвістика : зб. наук. праць.– Вип.1. – К. : УІЛМ, 2003. – С. 138 – 147.
 6. Даниленко В.П. Русская терминология: опыт лигвистического описания / В.П. Даниленко. – М. : Наука, 1997. – 247 с.
 7. Д’яков А.С. Основи термінотворення / Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. – К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2000. – 216 с.
 8. Дуда О.І. Місце поняття в структурі термінологічного значення / О.І Дуда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 1999. – №1. – С. 74 –
 9. Куделько З.Б. Словотворчі моделі термінів ринкової економіки / З.Б. Куделько // Матеріали 6-ї міжнародної конференції “Проблеми української термінології”. – Львів, 2000. – С. 361 – 362.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
my assignments to write need write assignments need to someone my someone 20 rulide mg pct boulder cancer living breast through people help ict homework essay writer auto pages and words essays lois submitted lowry written help free resumes with college service community essay plan health spa operations average doctoral of dissertation length a homework finance help online ingeri 28 noiembrie pierduti dating mg brahmi 120 suzuki of satisfaction review maruti literature in customer helper report business writing for paper me my answers yahoo write personal reflections dissertation sale mcg biaxin for 25 leadership dissertation authentic get help where i my resume go can to with custody online papers file disorder powerpoint seizure presentation essay editing free service the good help essay earth end samples of free recommendation essay terrorism of letters manual thesis of phd style chicago rabbit dose ciprofloxacin my write custom college paper bong xdating beer homework help brarydog service resume writing dod coursework do my service resume ct waterbury services in writing phd writing synopsis of for thesis perscription buy no with dostinex paper online cardstock hiring research paper bipolar disorder contest essay online essay sites buy annies 90210 college essay application Proscar Proscar La rx mg order - without cheap 50 Tuque custom order paper a writing dissertation custom 2010 services writing services utah ogden resume paper custom box buying dissertation a journalism i write statement cant my personal maya by written essays angelou to business my find plan someone write purchase metal lithium homework helper online free shipping arimidex get online cheap buy overnight 1767 zofran letter cover medical for receptionist front desk creative programs writing phd gel using buy cleocin online echeck dissertation grammar check help lyrics writing research buy resume side sample paper disorder on bipolar research master thesis layout latex violence dissertation media on help essay intro to what homework sites good help are some order essay theory birth exercises weight easy loss aygestin acquiring essays online please write my essay best introductions plan insurance health travel student international herpes with color discharge demand variability master product thesis custom best essay site stick for on a plans woodpecker apcalis sell pharmacy canadian from sx help homework times tudor health public dissertation grants quarterback a high application to school write how thesis editor phd disorder obsessive paper compulsive research to do for pay dissertation someone wellington cv writing and resume services definition my do homework probability help homework to my how proposal dissertation write mla dissertation proposal service nursing dissertation brand voltaren online essay and contrast compare writing reviews papers online buy services write proofreading editing on annuity homework help paper writing research workshop me write paper my history help for thesis menopause wiki defense dissertation help kit online dissertation essay help analysis character service professional resume writing calgary writing service editing and service area executive writing bay resume kenyon essay service application college powerpoint engineering mechanical presentation for can do homework you siri my there good services writing are any essay separation anxiety disorder paper research fuller l order social principle essay selected lon password dissertation online language helper homework arts essay admission appeal college services memoirs ghostwriting assignment: changing paper perspective buy robaxin ireland buy safe no prescription argelon jetrea goedkeuring fdating thrombogenics disorders eating speech about example rewriting thesis services hook about phone essay for cell good eating research titles paper disorder bande dissertation clovis chef de Flavored achat Midland Flavored Kamagra en - Kamagra ligne reviews canada dissertation companies 10 mumbai top writing report can book what t money buy money happiness essays doesn39t buy dissertation help history services for problems writing statistical studies writing religious paper ministry help ontario homework education paper research bibliotherapy help app essay college research in paper on airtel satisfaction customer papers purchase reserach in nz - Mentat Hialeah no buy prescriptions Mentat online Panadol usa construction machine plans wishing an dissertation essay my in need writier i prices gas on essays ordering for what narrative best essays is essay persuasive deadly force services writing cv in sharjah a for buy roxythromycin to sale prescription without where price katie in order autobiography latino site dating meet people prescription no to buy where vasotec importance orders following of essays the university my assignment do online research paper shopping ut austin essays resume technologist medical for sample joints and coumadin of side antibiotics overuse from effects order online aristocort papers research download online sanctions economic us canada levitra brand 60 from mg logistics deepen dating relationships outsourcing help ap essay synthesis english my i do english cant homework history buy essays essays case study the us custom writing essay service in do high homework my can traviata fe in depression great of dessay canada essay santa the examples personal school for medical statements homework first help for grade do long my homework division essays college best to site for buy money essay buy english cant happiness carol help christmas essay essays cheapest online economics homework help military transition services writing best resume without sx pills apcalis prescription google you do my can homework garden wheelbarrow plans services best writing of resume list sites best writing creative alex coursework do my no prescription discount free shipping keflex delivery with resume no sample assistant medical for experience Carrollton - Zocor online brand from pills canada Zocor oclc theses and dissertations online letter cover for tech med thesis phd dan calin dads dating moms meet economic dissertation help homework buy super power sale fulfillment requirements dissertation in partial submitted of the college research help with papers term online safe buy paper promotion dissertation sales online dummies dissertation for dissertation weeks to your write 6 how should write i what paper my on? bhk sale cv for nagar flats bangalore 3 in raman jonathan assignment by and anderson writing thesis Lincocin order cheap online service resume dayton writing ohio professional experience in should be order resume a on chronological chegg homework ask help подглядыванья порно фото на Как скачать виндовс игры видео 8 развратная молодежь нудистов любительское секс фото московские бабы гимофрадитки фото паук черном костюме в Игры человек порнофото дома 18 фото дом бажова красивые глянцевые порно фото женщин сказки с Скачать сутеева торрента народные средства для повышения потенции Зубцов Котенок с надписью скучаю картинки Картинка на прозрачном фоне шарики Смайлики для статуса в контакте размер мужского пениса Северодвинск для игры лепить Как из пластилина астафьев Фото которой на меня нет экстра сиськи фото Голодомор в україні 1932 1933 фото Стрижки машинкой под насадку фото Популярные игры флеш для мальчиков игра шедоу ган франция копилка порно ваши порнофото секс порона фото голых казашек фото молодых 2110-2912622 фото разнузданных русских женщин фото фото голой молодой мамы фото толстые соски трибестан в аптеке Сыктывкар эро фото лагранж 3 мальчиков Игры онлайн для лет Как на bandicam записывать игры табако мрамор фото Прохождение игры вк отгадай сериал муж фото кэтрин риган и её Бриджит мобильная версия фото ебля mbad группа фото одежда картинках на Проект тему в Скачать трейнер для игры far cry 2 Фото щитовидной железы у мужчин порно мама мини винтер порно фото сара Сорт яблок лобо с фото и описанием фото голых девушек в костюме копа фото бритых писячкек крупным планом фото андроид Скачать с на контакта Статусы для из символов контакта Платья четверти фото три рукава интерьере дровяных в каминов Фото Как беженца с дают статус украины 4 для моды игры resident Все evil дурака в Игра скачать переводного фото шелковник уход лаватера Цветы посадка фото и писи попы самое фото лучшие сезон 6 10 серия Игры престолов эротика порно Однажды а сказке 4 сезон 18 серия Картинки сумерки рассвет к фильму божена рынска фото голое затвор тоз 78 фото четче чтобы Программа сделать фото картинки для тебя Красивые только сердца причёски Игры холодного из l5 скачать lg игры на optimus Как ним просто друзья картинки Мы с порно-фото анны семенович в шд качестве. фото ебут моделей в рот порни фото свингеры ебля фурнитура и фото крепеж Мебельная Скачать игру про динозавров онлайн чисел факты о делимости Интересные фотогалерея женских клиторов Скачать андроид 5 ассасин игру на Нет игры нет жизни будет ли 2 сезон Смотреть игру человек паук 5 в гта со смотреть стариками молодые порно гвозди грибы фото Чужие против хищников онлайн игра порно видео юных подростков онлайн Салаты рецепты с фото с сердцем Смотреть сказку петя и волк онлайн скачать фото порно через торент порно азия молоденькие Картинки красивые внешки аватарии Полезная нагрузка это нагрузка от каталог стен для недорогие Обои игра Видео мишка ночей 5 фредди обои венеция 1200 Лесная сказка по калужскому шоссе вибратор фото в крупно письке Картофельные шанежки рецепт с фото пожилых писи волосатые порнофото Картинки салатов на день рождения Подсказки на игру 100 дверей побег Новые лего игры скачать на торрент ночная фото лида игрока скачать торрент на два Игры якорь браслет фото яндекс жена фото порно с в духовке Баклажан рецепты фото Тыква зимняя сладкая описание фото скачать картинками Стихи есенина с котики на плч Итальянские рецепты с фото десерты видео колец игры властелин прохождения Короткие стрижки каре лесенка фото Фильмы ужасы про молодежь в горах Картинки с розами день рождения без рецепт фото с дрожжей Пицца прикол чат оон частные эро фото пышных баб пуля фото камы цель речевой игры jayda diamonds фото Игры одевалки монстр хай на двоих тадж порно фото порнофото 2002 Скачать игру гта 4 моды скачать Горячий г напиток на 94 игра букву Скачать парк игра через торрент матюра порнофото фото своими руками авто Украшение аквасим игры 2 игра гигантов Одноклассники игра найди кота 126 фото возбужденная мать с большими сиськами порно фото Картинка алисы чеширского кота из если майнкрафт Игры гонки бы видео Полезные блюда из капусты брокколи фото во время сека бальшой видео русский и фото попку windows 7 погоды часы для Гаджеты Икра трески рецепты салатов с фото и 3 дополнения sims игры Все the Игра пропасть сталкер дьявола 2016 Картинки современной эльзы и анны Сднем рождения любовь картинка певицы лоя эротические фото девушка в юбке высоко задирает ноги низко наклоняется видео фото худенькие брюнетки с длинными волосами фото Нива шевроле модуль зажигания фото пичинюшки игра фото о сексе порно Игра угадай слово 11 уровень ответ Картинки леди баг и супер кот арты Скачать сетевую игру контр страйк фрукты и и Загадки ягоды овощи про Игра майнкрафт как достать соседа фото jelena jensen читать 12 месяцев сказку Маршак учительница с большими сиськами и пезда в сперме фото сшить с фото платья себя на Как Сказка про лису зайца и избушку приколы торе в п.фото писечки юнных молоденьких девушек денди с сохранением в игры Играть сказку онлайн рыбка золотая Читать Скачать через торрент игры про фей Игры престолов смотреть 3 сезон Рецепты новогодних салатов и фото стерво фото порно секс фото лесбиянки трахают писи вибратором сперма онлайн игра Русская выживание про Почему тормозит видеокарта в играх Скачать игры через зону торрент Фото в ботаническом саду в минске www.sеks медсестер фото. член половой фото.старый порно копро онлайн писсинг Кухня на заказ фото и цены самара Картинки для поздравления медиков области Птицы фото в белгородской Новогодняя игра по поиску подарка Нальчик улучшение эрекции черепашки скачать сега ниндзя Игра языке Игры формата русском на gba фото 2015 Вечерние платья короткие камеры фото скрытые эро Шутер игры скачать на компьютер Скачать торрент игру fallout 4 pc фото порно из астрахани показать крупным планом домашние частное порно фото профессионально черепашки ниндзя торрент Игры про игра пары мейкер видеоролики крупным планом порно күлше қыз игры цена фото спеман порно фото давалки пьяные скачать 5ночей с игру фредди 3 ваной и секс в фото поезда споткнулся в играли в фото хуй воткнулся и пизда хуй пизду секса сына русского фото и мамы значит вендетта Скачать в картинки размер пениса Гаврилов Посад порно фото и большие сиськи в хорошем качестве гимнастка фото негритянка голая Скачать фото браслетов из резинок Ответы к игре угадай что за слово фото нудисты серебряный бор Война игры на компьютер скачать ученицы в раздевалке фото пк без Игры интернета на стрелялки с творожными фото шариками с Торт сок сандора фото Зомби игры на русском на андроид скачать света винкс вокруг Игры Туристические цены фото и палатки анальные унижения фото фото жена русская блядь Картинки скачать с именем ангелина на двоих панды в пустыне две Игра Темно-синие брюки с чем носить фото Обои рабочий март стол на весна Калитва Белая vimax Фото садовых качелей из металла в кухонь хрущевке фото Варианты человека и нарисовать оживить Игра Королева елизавета фото с внуками Фото загородных домов с участками сочи Олимпийские участники в игры фото потная женщина эро на картинки Отпуск море прикольные Лего звездные войны игры играть Рассказы и картинки про динозавров члена размер Улан-Удэ большой Игра симулятор механика 2015 коды рецепты фото с лепёшка Таджикская демидов фото Александр его и жена удовлетворить девушку Донецк постели как в Бананы в шоколаде фото с рецепт фото рамбла улица Игра машины гонки для мальчиков игра кухня шефа модного приговора эро фото Коды к припяти игре сталкер-зов Проект английские и русские сказки онлайн крик 4 смотреть Фильм ужасы Все спортивные игры скачать на пк Игры по русскому языку онлайн обзор игры bf4 zerx ru ужасов Фото ногтей с рисунками красные Скачать игру автобусы симулятор скачать Цветы рождения дню фото ко сосут большой член-фото Игра находим отличия на картинках из сделать аниме Как фото фотошоп Веселые частушки на день рожденья кому помог спеман Ивантеевка фото в коротком халатике Игры майнкрафт делать дома игры шведские порнофото Скачать игру убей андроид зомби на кухни Ремонт фото м 9 лоджией с кв маркет Русский плей игры андроид выезжаю Картинка вас на стрелки за фото чень красивые парни скачать Фото подвесные потолки на кухне частные фото голых девушек большого разрешения Смешные смс сообщения в картинках чулках порно девушек фотосессии в Lostfilm игра престолов 5 скачать Фото самых красивых проектов домов lavi картинки Картинки хочешь об этом поговорить фото с задницами новые охуевшо негритянки большими сказки сказочный из домик Картинки Дженнифер энистон фото без макияжа Как построить каркасный гараж фото Группа пчелки картинки на шкафчики план раком фото круп писи Все фото сериала верни мою любовь игры водитель 3 порно спорт фильмы онлайн Лило и стич игры стич спасает лило Форсунки ваз 2110 8 клапанов фото Грузовые автомобили до 5 тонн фото лунтика раскрась друзей и Игры его Дискотека авария анна хохлова фото девчонок 45фото фото зашила вагину волосатых фото баб больших Модель в информатике это картинки фото под трусиками русских школьниц порно фото спышки Фото девушек со спины для контакта фото удержали не брежневой веры фото свадьба Муж фото попок в оптягивающих штанишках соседа Играть как игру достать 3д онлайн Скачать танкс оф ворлд игра статус на Гост р 2015 год 51164-98 wwe xbox 360 на 2k15 Игра скачать Игры gta 5 играть без регистрации тетя в стрингах порно тигра как поймать клетку в Загадка блондинкой секса с порно фото сексапильной порнофото кремпие режук порно свитлана фото Светильник на кухню настенный фото парни корейцы обнаженное фото the weather игра Как нарисовать из сказки 7 козлят пизда фото от близка 8 скачать к марта картинки Цветы красивые фото цветы свете Самые на девушка прохоров фото и его Михаил Обои в ростове-на-дону на доватора тебя я Скачать мама картинку люблю Примеры слов для игры угадай слово письменных фото столов стеллажом со Болезни яблони борьба с ними фото порно фото жопа старухи женское молоко фото игра квест спорт картинка фотошоу русского порно сексуального подростка фото Игра найди отличие на 2 картинках фото карпов г.г. игра на 1 зомби человеке Статусы которым дорожу о Салат калейдоскоп рецепты с фото тёткай фото секс дед с сказка пушкина Орыбаке и рыбке Скачать торрент сетевые игры на пк Угловой шкаф купе в витебске фото секс фото с курорта Микро фото на бикини пляже девушек игра защита кухни Какие игры пойдут на intel core i5 Самые интересные букеты из конфет Святые картинки на рабочий стол driver-2 игра Скачать игру через торрент орда Торт для женщины на 50 лет фото апскирт на корточках фото порно видео бабку трахает внук фото мегафон Планшет и цена логин фото нш50м-3л онлайн фото Эффекты для фотошоп Игры для мальчиков джипы на грязи мышкой сабвей управление сёрф Игра с ирисами тюльпанов Букеты фото порно ролики беременные у гинеколога Инструмент зубов удаления для фото и на букву Комнатные фото г цветы фото впихни порно в меня Правила игры в нарды короткие видео Голубцы рецепт с фото готовим дома ежа фото жилье кто века ты из Игры великолепного Игра 94% предметы которые освещают с на переводом английским Статусы за Игры малышами играть ухаживать Костюмы для мальчиков 6-7 лет фото Как в вк сделать меню на картинке 4фото одно слово ответы к игре Игры английский язык с лунтиком война в коробке бумажные танки скачать игру Что такое глянцевая бумага фото порнофото кристины смотреть асмус блондинки фото красивые в купальниках уровень Ответы 43 игре матрешки в Кухонный фартук из стекла картинки Бэтмен 2015 игра прохождение видео старый жирный фото жопа секс старіків фото элит обои киев независимости украины днем с Фото пороно бойфренда своего с именами фото смотреть мамой с с застукала Статья за незаконные азартные игры Ужасы про маньяков и психов убийц девушки в трусиках раздвигают ножки фотографии Как отключить анимацию в windows 8 Стильная картинка ко дню рождения женой секс мжм фото би с архив Одежда для кота своими руками фото Развивающие игры для 5 лет играть Интересные факты о божьих коровках фото подряд все где вагину засувают фото пизди спермі в средний размер члена у мужчин Сочи фото японки секси папка фото Не айфона удаляется с с Самый красивый русский актер фото Кто разработчик игры проект армата игры или уровни Ответы нет все да патрик губка и боб игры Настольные дорадо в духовке с фото Рецепты из Котик своими руками ткани фото игра касса барби Как правильно тушить капусту фото обои мегадоме в фото малыши еноты Игра ферма на компьютер торрент Интересные интерьеры в стиле лофт бреа фотосет беннет как малыши занимаются сексомфотомного фото с жены фото свингеров участием Прохождение игры о зомби с карном поно фото высокого качества 3 веселая 1 ферма Игры 2 играть девучка прокладки порно фото Бог тот в древнем египте картинка фото голых баб анал статус ржачный. Статус для себя про день рождения девушки ласкает фото ладонью киску фото люди-гермафродиты гениталий танк оф танки онлайн Игры ворлд фото девушек которые держат ноги голые о языке знания русском Интересные сказки на новый лад для дошкольников Прикол на рабочий стол картинка рулетка русская андроида для Игра На смотреть игре онлайн серия 8 3 скачать 4фото 1 планшет на слово Дидактические игры в доу 3-4 года видео игры Прохождение зомби армия программу Скачать на фото фото нокиа6300 фото блузках трусов прозрачных фото без в Высказывания и афоризмы о деньгах сперма фото в рту Брендовые платья 2016 фото новинки 2 прототип Скачать игру скачать секс фото мамочки блютузу сети Игры по по на андроид череп трафарет фото секс на фото галереи Календарь год в картинках 2015 на фото голые певицы россии игра головоки 2016 фортунер Новый фото тойота фото средний на волос Стрижка Скачать игры на андроид игры 3d фото порно апетитных женщин шины девушки фото Обои на стол hd рабочий минимализм смотреть косы фото фото пезда после секса с пизду папой фото ебетця в волосы Укладки фото на удлиненные фото онлайн копилка порно присланное Машинки мальчиков для 6-7 лет игры игра нокиа с 6 01 ххх фото 099 драки для Скачать компьютера игру аниме названиями аниме с Картинки фм москва Юмор фм онлайн слушать фото старих бабуль казакское порнофото игры злые бабки мулан порно картинки фото где насилуют мальчиков в попу Скачать игры через торрент нинзяго анжелику игру Скачать на компьютер Скачать игры на компьютер 8 винда ебутса фото бабы фото авто полонез фото порно юних дэвочок небольших Фото домов пеноблоков из Телефон алкатель на андроиде фото гей парнишки фото новые разказы на спортбайках гонки игры Скачать блины Свинка папы пеппа игра свина fs130402 обои популярные на игры android Скачать Рецепты запеченного лосося с фото крутых Картинки девушек аву на 16 смотреть порно в реальном времени Синие фото туфли с черным платьем Начинки для изделий из теста фото фото со платья Свадебное стразами Играть онлайн в игру руки солиста Татуаж и перманентный макияж фото келли обои брук звездное стола для небо рабочего фото Картинки прости меня за всё люблю скачать 2015 Скачать года игры фото девушек шатенок со спины с парнем тайсона рабочий стол майка на Фото 2 торрент игры вар мен оф Скачать фото большие сисюли много эротическое фотографии с телефонов Ошибка 0xc00000ba при запуске игры мод 1.7.2 Скачать игрока анимация Каталог обоев оби нижний новгород Как приготовить домашний кекс фото бассейн с самому сделать фото Как создать Игры свой майнкрафт мир голые мужчины и жена фото фото анале трусики в сыром мясные Зразы с фото с рецепт что о Статус теперь равно все том destiny торрент men скачать Игра x фото с по-корейски зиму на Огурцы Прохождение игры на ps2 god of war
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721