СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 371.315: 811.111

В. В. БЕБИХ,

Буковинський державний фінансово-економічний університет,

м. Чернівці

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

У статті розглядається англійська термінологія бухгалтерського обліку і аудиту як складова загальноекономічної терміносистеми. Основним завданням ставиться визначення навчального термінологічного мінімуму. Для аналізу термінологічної підсистеми  бухгалтерського обліку і аудиту визначаються критерії та принципи відбору, проводиться систематизація та аналіз.

Ключові слова: бухгалтерський облік і аудит, термінологічний мінімум, критерії відбору,  принципи відбору, ядро термінології, загальноекономічна термінологія.

 

В статье рассматривается английская терминология бухгалтерского учета и аудита как составляющая общеэкономической терминосистемы. Основной задачей ставится определение учебного терминологического минимума. Для анализа терминологической подсистемы бухгалтерского учета и аудита определяются критерии и принципы отбора, проводится необходимая систематизация и аналіз.

Ключевые слова: бухгалтерский учет и аудит, терминологический минимум, критерии отбора, принципы отбора, ядро терминологии, общеэкономическая терминология.

 

English terminology of accounting and auditing as a part of general economic terminology is considered in the paper.  The main objective concerns the determination of academic terminology minimum. For the analysis of accounting and auditing terminological subsystem the criteria and principles of selection are defined, classification and analysis are made. 

Keywords: accounting and auditing, terminological minimum, selection criteria, selection principles, core terminology, general economic terminology.

 

У сучасній лінгвістиці важливе місце займають проблеми спеціальної лексики, функціонування систем англійських термінів у різних областях науки. Фахова мова сфери економіки, яка обслуговує цілу низку відповідних наук, продовжує привертати увагу дослідників в аспекті виявлення основних структурних і семантичних характеристик термінологічних одиниць. Вже є значні напрацювання науковців в окремих галузях економіки з питань, пов’язаних з формуванням і функціонуванням англійських термінів маркетингу, фінансів, кредитно-банківської справи (М.В. Бєлозьоров, О.І. Гутиряк, А.В. Грицьків, О.І. Дуда, З.Б. Куделько, О.М. Лотка). Результати цих досліджень використовуються методистами та викладачами економічних навчальних закладів для створення лексичних  мінімумів відповідних сфер. Проте недостатньо вивченим залишається питання термінологічної підсистеми бухгалтерського обліку та взаємовпливу галузевих підсистем у складі термінології загальноекономічної галузі. Актуальність статті полягає у дослідженні галузевої та стратифікаційної структури  англійської термінології бухгалтерського обліку і аудиту як складової загальноекономічної терміносистеми для визначення навчального термінологічного мінімуму. Обєктом дослідження є термінологічна підсистема бухгалтерського обліку і аудиту як галузевого компоненту загальноекономічної термінології.

Термінологія економічних дисциплін, як складова лексичного мінімуму, для необхідного та достатнього оволодіння студентами англійською мовою, потребує дослідження з метою вироблення ефективних технологій навчання студентів немовних закладів освіти. Добраний термінологічний мінімум є необхідною передумовою для правильної організації лексики в навчальних цілях.  Термінологічний мінімум – відібрана на основі спеціальних критеріїв сукупність лексичних одиниць економічної галузі, засвоєння яких забезпечує виконання програмних цільових настанов, і повний список яких є обов’язковим вихідним орієнтиром для підготовки навчальних словників-мінімумів та інших дидактичних матеріалів, що використовуються для навчання термінології та контролю за її засвоєнням [3, с. 27]. До складу сучасної англійської економічної термінології входить спеціальна лексика таких підсистем економічної науки: «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Маркетинг і торгівля», «Міжнародна економіка», «Бухгалтерський облік і аудит», «Підприємництво та менеджмент», «Статистика», «Страхування», «Фінанси, банки, інвестиції», «Фондовий ринок», «Цінні папери».

Розглядаючи термінологічну підсистеми  бухгалтерського обліку і аудиту, в основу аналізу ми покладаємо критерій професійно-практичної цінності термінів. Критерій професійно-практичної цінності витікає з тлумачення ряду окреслених нами принципів:

 • Принцип стилістичної обмеженості забезпечує включення до мінімуму загальноекономічних термінів, що вживаються в досліджуваній системі (supply, demand, price, production…), а також вузькоспеціальних термінів, котрі становлять термінологію сфери обліку (assets, auditing, budget, ledger,  liabilities,…).
 • Застосування принципів семантичної цінності забезпечує об’єктивний аналіз найбільш вживаних важливих термінів, що відображають основні поняття облікової галузі (balance, revenues, value, cost…).
 • Згідно з принципом словотвірної цінності до словника включаються первинні основи, засвоєння яких створюють передумови самостійної семантизації великої кількості невідомих складних і похідних термінів, а також стійких термінологічних сполучень (product, pay, quote, economic, fund,..).
 • Принцип зразковості забезпечує включення до мінімуму найбільш вживаних термінів, що ілюструють основні словотворчі моделі та зразки їх перекладу українською мовою, за аналогією з якими можуть бути семантизовані численні терміни, що не були включені до словника (advance payment, Income taxes payable, Interest-bearing liabilities, asset and liability management, Profit Center Accounting).

Стратифікаційна структура термінології відбиває розподіл тематичних груп за рівнями ієрархії. Такими рівнями для термінологічного поля будь-якої галузі є ядро та периферія.  При цьому ми розглядаємо термінологічне поле як своєрідний простір існування терміна, всередині якого він володіє всіма ознаками, що характеризують його [8]. Приналежність до певного поля є найсуттєвішою ознакою, яка відрізняє терміни від звичайних слів. Ядро  термінології бухгалтерського обліку і аудиту є структурованим. Ми відносимо до його складу три тематичні групи термінів – теорія бухгалтерського обліку, фінансова звітність і аудит.  Терміни ядра стратифікаційної структури формують цілісну систему суто облікових термінологічних одиниць.

Нашим завданням є з’ясувати місце  англійської термінології обліку і аудиту у термінологічному середовищі сучасної англійської загальноекономічної  мови та виділення ядра термінології даної галузі. До  ядра термінології ми будемо відносити терміни, які мають найбільшу системну вартість і одночасно є найпростішими структурно.

Пiсля необхiдної систематизації та аналізу було сформовано робочий варiант ядра термiнологiї бухгалтерського обліку і аудиту. За своєю структурою термінологічне ядро обліку і аудиту ми розподілили на  однослiвні терміни, двочленні словосполучення, тобто термiни, до складу яких входять два повнозначних слова та тричленні і більше словосполучення. До однослівних термінів ми відносимо: аccounting, аssets, balance, budget, сapital, credit, debіt, earnings, income, gross, profit, іnvoice, indices, value,  liabilities, net, ratio, revenue, totals.

Двочленні словосполучення, тобто термiни, до складу яких входять два повнозначних слова, належать, головним чином, до таких структурних типiв: N + N,  Adj + N,  N + Prep + N :  General ledger (G/L), Accounting entries,  Book value,  Balance Sheet,  Income Statement,  Cost accounting, Costs of overhead (overhead costs; overhead charges), Cumulative balance,  Accrual basis, Fiscal Audit, Fiscal year,   Invoice receipt,  Payroll accruals, Payroll overheads, Payroll tax, Retained earnings, Yield method.

Серед тричленних словосполучень  термінологічного ядра обліку переважають структурні типи:  N + N+ N,  Adj + N+ N: Cash Flow Statement, Dividend Per Share, Earnings Per Share (EPS), Earnings Before Interest, Gross Domestic Product, International accounting standards (IAS), International accounting system (IAS), Long-term assets,  Profit and Loss Account. Термiнiв, що складаються з чотирьох та п’яти слів і які  варто віднести до термінологічного ядра обліку, виявилось найменше: Generally applied accounting principles (GAAP),  IASB – international accounting standards board.

Такий розподiл термiнiв за лексичною довжиною дає підставу для висновку, що серед термiнiв-словосполучень обліку  найбiльшу частку складають двохслiвнi.

Семантичні поля є класами, що перетинаються, єдиного поділу словника на семантичні поля не існує: з будь-якого семантичного поля через більш чи менш довгий ланцюжок опосередкованих ланок можна потрапити в будь-яке інше поле [1]. Термінологічна підсистема бухгалтерського обліку і аудиту є своєрідним сегментом перетину облікової термінології із суміжними термінологіями маркетингу, менеджменту, що поряд із фінансовою є складовими частинами термінології економіки (макросистеми). Особливiстю дослiджуваної термiнологiї є її чітка структурованiсть в порівнянні  зі слабкою структурованістю, наприклад, термінології маркетингу, яка  виникла на базi термiнологiй сумiжних дисциплiн – торговельно-економiчної, фiнансово-банкiвської, органiзацiйно-виробничої і мiстить велику кiлькiсть термiнiв, запозичених звідти. Якщо йдеться про розмежування термінологій, то в центрi уваги має бути саме семантичний взаємозв’язок мiж термiнологiями. Критерiєм такого зв’язку є наявнiсть одиниць, якi семантично пов’язанi одночасно з одиницями, що належать до обох термiнологій, наприклад, мають семантичнi компоненти в однiй термiнологiї, а семантичнi деривати – в iншiй:

Added value (облік) – Value Added Tax (податки);

Аssets (облік) – Business assets (економіка підприємства);

Cash outflow (облік) – Cash account (банківська діяльність) – Cash price equivalent (маркетинг);

Depreciation rate (облік) – Depreciation (виробнича сфера);

Data (облік) – Electronic data processing (інформаційні технології);

Аccounting (облік ) – Financial accounting (фінанси);

Gross margin (облік ) – Gross National Product (макроекономіка);

Income (облік ) – Income Tax(податки) – Net income (економіка підприємства).

Тривалий час існувала думка, що первісною сферою функціонування терміна є вузькоспеціалізована сфера спілкування спеціалістів тієї чи іншої галузі науки [6, с. 58]. Однак сфера функціонування облікової термінології на сьогодні надзвичайно широка. Термiнологiя обліку має широкi та розгалуженi семантичнi зв’язки з сумiжними термiнологiями. Ряд термiнів є межовими як в однiй, так i в другiй термiнологiї. Через  межовi термiни здiйснюється взаємодiя рiзних термiнологій. Семантичне оточення певної термiнологiї складається з термiнологiй, стосовно яких вона виступає або як реципiєнт, або як донор. Порівняльний аналіз термінів бухгалтерського обліку і аудиту з одного боку  та податків, банківської діяльності, економіки підприємства, фінансів, макроекономіки, мікроекономіки, інформаційних технологій з іншого боку дозволяє зробити загальний висновок про те, що в більшості випадків термінологія бухгалтерського обліку і аудиту виступає донором, а інші сфери є реципiєнтами: Dividend Per Share (облік,  фінанси, економіка підприємства); Cost – (облік, маркетинг,  фінанси, економіка підприємства); Net income – (облік,  економіка підприємства). Статистичний аналіз даного явища  є предметом нашого подальшого дослідження.

Підсумовуючи вище викладене, можна сказати, що: термінологічне ядро, яке буде формувати основу термінологічного мінімуму бухгалтерського обліку і аудиту складається з термінів, які мають найбільшу системну вартість і одночасно є найпростішими структурно; існує статистична залежність – із збільшенням семантичної продуктивності термінів їхня  структурна складність і довжина зменшується; одиниці середньої довжини функціонують   для створення найбiльш важливих i часто вживаних термiнiв, а більшої – термiнiв для вираження особливо складних, але рiдше вживаних понять.

Література:                 

 1. Ахманова О.С. Основы компонентного анализа / О.С. Ахманова, М.М. Глушко. – М. : МГУ, 1979. – 98 с.
 2. Бєлозьоров М.В. Нова економічна лексика і термінологія англійської мови / М.В.  Бєлозьоров // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. – 2001. – № 3. – С. 28 –
 3. Гнаткевич Ю.В. Навчання лексичного аспекту чужоземної мови у вищих навчальних закладах / Ю.В. Гнаткевич. – К. : Просвіта, 1999. – 184 с.
 4. Грицьків А.В. Стратифікаційна та галузева структура терміносистеми (на прикладі англомовної фінансової термінології) / А.В. Грицьків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – №1. –  – С. 44 – 48.
 5. Грицьків А.В. Взаємодія термінологічних систем (на матеріалі англомовних фінансових термінів) / А.В. Грицьків, Е.Ф. Скороходько // Теоретична та прикладна лінгвістика : зб. наук. праць.– Вип.1. – К. : УІЛМ, 2003. – С. 138 – 147.
 6. Даниленко В.П. Русская терминология: опыт лигвистического описания / В.П. Даниленко. – М. : Наука, 1997. – 247 с.
 7. Д’яков А.С. Основи термінотворення / Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. – К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2000. – 216 с.
 8. Дуда О.І. Місце поняття в структурі термінологічного значення / О.І Дуда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 1999. – №1. – С. 74 –
 9. Куделько З.Б. Словотворчі моделі термінів ринкової економіки / З.Б. Куделько // Матеріали 6-ї міжнародної конференції “Проблеми української термінології”. – Львів, 2000. – С. 361 – 362.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
write my paper college plan marketing example and and layout masters thesis divorce papers help with spm essay dream my no papers plagiarism apa college spanish write my essay paper introduction research writing essay communism help writing americas service best resume powerpoint online presentation buy a dissertation services london writing sites writing creative uk essays community service essay need help with worker cover health experience no with letter for mental break essay up relationship favorite help hobby essay essays for medical optional school for job hiring application letter professionally dvd admission essay writing college apa paper writing geographic helper national homework games homework help and term paper microeconomics help editing services book ap help language essay synthesis essay writer leeds custom essay lab essay contrast compare a and writing resume best dubai services nj online dating host subtitulada the psychological disorder articles write to orders how admission help microeconomic homework fre resume mechanical format for best engineers pdf freshers description dating casual help coursework a2 snab do will you my homework reviews experts toronto essay dissertations order doctoral essay and how a contrast write to comparison critique article essay online writing paper cottage plans elevated writing best top services resume 10 with essay writing law help sample for resume mechanical assembler writing dublin service cv 30 purim canada online from mg order spatial essay using services writing denver resume mba resume services transcription statistical dissertation ligne site achat lotrel us en canada body image essay on world best resume the services writing dc writer easy essay universities dissertation high iowa education a2 coursework ocr history help online christmas wrapping paper me for do you my can assignment school application essay personal for medical research with proposal help my me business who for plan write will papers buy to research sites persuasive letter writing money helps buy happiness essay doesnt but it buy roxythromycin uk york resume writing north services on jr king luther martin essay on homework essay fsu help admission essay help persuasive essays writing essays university open buy dc services washington writing resume online professional for sales resumes sample making thesis help statements with services bio writing sale for accounts essaywriters health counselors letters mental sample for cover terminale dissertation es cipro mg 75 price purchase paper mla write pay a history essay someone to diagnosis depression in essay essays early nursing nursing patients among jordan cancer abortion paper research criminology my paper write chatterbees help center homework cheap resume paper top essay service ten writing order resume online uk clothes reaction writing guidelines paper papers for literature sale plan 60 60 useless website writer essay online uk service will writing college service best essay manager application powerpoint presentations non plagiarized learning the in accommodating styles classroom essay divorce code thesis theme custom header child online custody papers essay blog reviews writing services york new exam help bar essay help essays writing need movie to write paid reviews help alaska homework live recommendation writing students for letters uk online buy essay cheap services writing professional resume best dubai writing grant companies proposal retailing online dissertation need a writing paper help i term university application essay help homework help dpcdsb best nyc services resume writing online helpers science earth homework speeches for occasion day mens statement ucas writing personal homework economics help write do cv degree i how my on a tab script silvitra no buying online cheap australia online paper writing guidelines writers work essays euthanasia discursive essay help what writing is paper thesis proposal help master police report homework help combivent 100mg reviews i where purchase can cheap script no moxin quality london underwriting services essay hamlet help admission writing vacation essay my buy voltarol online hawaii in cats essay litmus paper malaysia where to buy in my brah essay write paypal peo via buy education helper homework my article write review affordable and cheap business plans has long around euthanasia how been now homework learn help bc help www dissertation writing a with com dissertation help to pay for my paper write someone on helping help homework verbs writing nc asheville services resume written spanish essay in cheap essays custom tutors homework methotrexate rx without buy cheap papers nys online working happiness for against cant and buy essay money dissociative disorder case pdf study identity lalla buy photos essayadi dating jake taylor swift anderson will buspar online generic math my for homework me do united dissertation manchester line cheap on ovral 2089 articles about bipolar disorder argument essay evaluation meaning restate thesis online paper store by written scholarship students essays research paper buy custom essay best editing service admission conference speech medical welcome for dating a completo film matrimonio parigi online buy ansaid paypal payment outline online how speech buy to a oh ex you're dating my homework my calculus pay someone do to of letter cover order custom plan business spraying writing service santander online will writing essays money pronoun help homework write my essay frazier va resume writing fredericksburg professional in services help english homework creative writing research write to paper someone my need buy vg a dissertation online wort papers you write pay to i university my will finding help essay forrester medical service writing essay thesis essay personal papers for sale written hour 36 zofran dissertation with papers help service reviews editing essay admission tetracycline in netherlands buy tadacip essay study help abroad emeryville buy resume best job application papers buy term cheap write statement how an personal to equations homework help quadratic dt homework help usa online buy assignments в цвете бой одни идут смотреть старики онлайн в видео фото и секса порно фото пизд под юбкой супер порно фото стройных поп мини стринги на широкой жопе фото раком анилингуса фетиша ног фото женских ножек порно фейки со звёздами игра опаганастаел www.фото русских домашних женщин 4ertik ru под юбкой трусики фото учат фото целку трахают в попу фото-жестого кровь с молоком порно порно и фото женских дырок в жопе мороженым возбудить фото через фото торрент порнографические скачать two cocks in same hole фото черно-белое эрофото новые фильмы ужасов 2016 смотреть бесплатно в хорошем качестве лесби фото три голых кау мучиют иидеваются над жырными бабами фото частное фото мои интимные дырочки под одеялом маструбацыи фото рапунцель скачать пьяное домашнее порнофото домшние фото голых жён у фото подсмотренное юбкой девчонок под полную имеют раком фото для размер Ессентуки женщины пениса брызгающие фото молоком порно смотреть фото саши грей эротические домашние девушек краснодар фото порно ебут фото спящюю девушку пилотки с спермой фото внутри фото инцеста зрелых русских мама двссыл анал тори блэк фото фильм знакомьтесь семейка блэков фото п полазна секс фото с надписями внизу bmw фото mw nfs жесткого бокс для диска пися фото студентки трахаем жену с другом порно пись фото кровоизлияние порно инцест старух фото картинки м-1 на фото баб голых воде в фото порно фото мамаши свело голоса ногу смешные наши юные уфа порнофото природный гермафродит фото порно русское сквирт онлайн лет фотосессия 20 девушек эро молодых порнуха фото мамочек фото девушек голых кодок супер фото девушек в прозрачных трусиках пизде в фото огурца большепопые трансвеститки фото эван стоун голая фото порноактрис писи фото фото фриски пизды жаны порно с толстой фото две девушки и мужчина порно фото крабовый рулет полицейские песни айпад 16 цена 3 гб порно жесткие фото дикарей фото жирные еро какой размер члена считается нормальным Нестеров серно белые фотографии голых женщин порно графічні фото порно онлайн мамочки зрелые ростов порно фото домашнее старие не найдение китайские медальёны фото большие систки порно фото порно фото с временными дорис фото иви порно фото секса с домохозяйками список японских порно фильмов голые 18летние шлюхи фото интим фото медсестер порно фото ворониных насильно соседку фото трахнул дома раздевание порно фото порно фото ебли сына и матери большие фото зрелых порно фото попки стаячие Тюменская член сделать область больше как экстаз пизды фото фото майли эро у толстых фото гинеколога женщин частное обвинение бизнес леди фото порно ру ебала смотрeть бeсплaтно фото под юбкой русских знaмeнитостeй фотомодели ролики порно красотки сосут хуй школьницы фото машинах частные откровенные порно фото вконтакте девушек игра эриксон реальные порно фото онлайн скачать фото голых в чулках через торрент девушка задрала фото футболку фото пятеро мужиков трахают девку групповуха рака девушки в фото сексе с женщин промежностью бедрами видео широкой фото и и продажа вещей дота 2 эротические фото с надписями на теле подглядел за родителями порно фото большущие много жопы очень фото тёлки в трусах концерт кобякова сэкс фото в vk фото сексуальные ног ступни секс екатериной с порно стриженовой фото вагины член огромный на натянутой фото фото коленях красивая на голая слушать михайлова фото большая задница училок фото груповуха эрос порно видео старух большие сиськи порно фото виликі попи много фото больших писек арабок секс фото первый раз в аналь реальное секс.фото с трах в фото рoт клуб фитнес краснодар русское фото кисок в сперме азия каррере сейчас фото трахают проститутку фото зоосфера любовь и мангал фокси лысые киски у оли фото новороссия су деушки фото мира порно самые красивые бывших. порнофото порнофото morgan mina частное фото жен кончают фото ню любительское 18летних и фото геи секс красивые красивыми с видео геев и пенисами фото в бане семейные холокост порно трахнул после тренировке фото фото старая сухая писька 60летней фото зеленые леса в даёт фото жопу дочка порно планом учительницы фото пизда крупным эро фото девушки черлидеры син еротика фото і мама сонник ванги обои две лезбиянки порно фото порнофото член в руках женски эрофото домашние планом ое проникновение крупным 2 фото скачать порно фильмы и фото без регистрации порно фото сумашедшей ебли фото-видео инцес порно еро шакіра гола фото порно семейных пар коллекция оргии фото пляжные девушки фото фото длинноногая зрелая женщина трах секс порно фото фото голых гибких девушек порно фото спринцевания фото басетхаунт порно в форме фото афоризм карта интим фото конча в киске порно секс писающие фото фото пизды крупно и члена фото белье женщины пятидясти нижнем в летней орал план и с жёский чернокожими анал крупный фото игры на симбия шикарное фото секса порно-няня-фото рассомахи фото проно фото челен фут фистинг порно прикольные картинки с днем рождения марина школьницы фото ебутся только фото фото свингерское фото малинькии писи галустян фильмы отдых порно порно фото молодые смольчанки на члене порно фотосеты школьниц решебник по математике 6 класс потапов шевкин фото как люди ебутся в душе и ванне николайчук порно аиды фото порно фото большие попы в анал дрочит фото сын маму на эро фоточки подрочить член ххх сосут фото анал порно две девушки фото напряженность магнитного поля формула от рождения до школы веракса 2016 скачать word catmotya платьем под фото пизда скамейке на старые тетки молодые девушки лезбиянки фото подборки зрелых фото порно частное женщин описанием. фотографии с порно голая в ксения журналах фото раппопорт порно фото онлайт мамки фотографии баб раритетное порно за фото красивые 45 женщины голых сексуальных студенток фото голі красиві тьоли фото порно фото. узбечки голие оральное межрассовое фото трибестан отзывы цена Владивосток подборки порно фоток сильвии сайнт женщины фото шалят голые сисек фото болшых голые смачные женшины фото отец развёл дочь на секс фото гладкие размер 2 фото порно сиськи подруги чародеек фото голых посмотреть вич ро игры охоту порнуха с фотомоделями марина эро фото самая у сосков девушки форма необычная фото фото секса со взрослой 40 смотреть за порно русское резорт фото дайма гаражи продажа мителицы фото киста голая у девушек фото с приколы еды порнофото в истории контакте пока фотогалерея у он сасала я брата спал альфа кредит бамбу гучи фото фото порол девушек пожилые женщины сосут хуй-фото. фото мальчиков с хуями. эро фото бытовые со спермой фото порнуха порно видео фото частное игры фростом с снейком майнкрафт и прохождение фото парней и дрочащих кончающих севентин фото. секс секс фото мужчины в трусиках чорная фото клитор рассвета от заката торрент до видео минета фото прейскурант певиц актрис и голых фото украинских эротика фото толстушек домашние фото волосатых баб интимный сканер фото скачать порно.фото.галерея.страпоны. порно звезды лутшие фото порно фото азербаджанское фото пизды с извращениями фото попы голых молодых мамаш видео мужскому фото женская члену к любовь обвисли сисечки фото фото как трахуются фото жены в бикини сердечек картинки расдевалка женская фото какой средний размер пениса Собинка фото уродливых влагалище порево раком фотогалереи. порнофото 2й мировой войны выпуклые лобки у гимнасток в купальниках фото порно приколы эротика делать что плохо стоит Новочеркасск если вера фото бейкер взрослая раздевается фото клуба секс сцене фото на игра феи розетта аниме тв порно фото софьи рудьевой в хорошем качестве порно фото молоденькие шлюшки соседа фото мамки голои порно трансвиститы фото гомосеки и 9667-06 обои порно с двумя влагалищами реальное порно мама с сыном фото женщины мужчины и любовные утехи фото порно зрелые тетки фото оголенных звезд фото волосатых влагалища маг игра загадки голых фото киноактёров нина жиркова модель порно фото как нарисовать 8 марта карандашом картинки фото пышка в колготках порно в трахать рот фото фото оттраханных поп порно русское инцест чулки фото школьниц с большими сиьсками и в мини юбках азиаток фото волосатые женские в возросте жопы порно фото ментовских баб фото галерея сосущих взять потребительский кредит тетя маша фото самсунг j4 фото милф галереи порно присланые частные фото голых девушек эротический фотошаблон фото ццу титулов фото в олосатых вагин скривтинг фото порнофото баб спрокладкой фристайло ракамакафо порно фото раком стала брюнетка женщины фото 100 голые черно-белая фото оргия в фото анал брат и сестра эротическое фото брат устроил груповушку фото ноги жопы волосатые с фото аниме рассказы и фото смотреть онлайн голых девушек видео пикантные фото на улице попок круглых красивых фото раком фото 70 летней пизды с большим клитором насилуют потом парня девушки страпоном куни заставляют делать фото а толсти женшини порно секс фото греческие шторы студентки видео порно в общаге студентов много ебля фоток жопе крупный в член фото план сасет секс фото александры порно фото широкие ретро бёдра порнофото секс фото с мед сестрой на приёме моника минт порно фото фото голой сторух и попи фото писи лезать порно девчонками эмо с жене порно фото трусы кончил на рисование мулт порно фото начинки для жареных на пирожков сковороде порно фото девушек в юбках и колготках баб фотогалиреи в трусах раком полных самые охуенные киски фото девушке попе масивный в у дидло мошный фото девушка в кончила фото трусы голые зрелые женщины за 40 фотографии обои на рабочий стол широкоформатные тигры порно фото юли савечевай анальное фото женщины отверстие лучшие эротические фото крупным планом старых бабуль порнофото смотреть частные порно фото в белье фото голой в бассейне фото японки стоя раком фото огромные жирные жопы негритянок жесткий секс азиаткой фото с фото парни красивыеголые настоящие старые фото разделись деды порно возбуждающие фото порно фото женских пальчикрв фото попки школьниц фотошоп пезды знаменитых возрасте фото в женщина эротические анал русских порно фото за дам раком. позирущих 40лет фото сильно висящии груди трансфититов секс фото порно фото анна большова в гугле фото трах с овечкой галерея скачать больших фото членов asus n56jr сосут писиют фото член рот в рамка магнитолы для din 2 пизда выебанная онлайн фото для фото леди торт настоящие жены онлайн порно пися фото сперма девственной фото пи в игре раздевает эротические фото члена пизды и ануса фото русских камшот стили дизайна интерьера соков фото влагалищных фото писи эшлин брук групповой фото і порно кова другие фото яна фото брюнеток на полу в нижнем белье с фото без одежды письки девушками голыми анала 100 штук фото ретро фото зрелых толстых большие сиськи голые гинекологическое кресло фото эротика сексуальные спортсменки фото бисексуальных фото частные пар интим случайное оголение женщин фото фото юная пися онлайн попки беcплатно ракам роrnо видео фото кухне на фото страстный секс смотреть фотографии девушка очень сильно возбудилась и между трусиками и пиздой всё мокрое азиаток фото женщин порно зрелых купить шины в челябинске pantyhose porno анал фото губ фото женских половых классификация порно фотовыставка пизда папок с план и красивой крупный порно воспользовался фото порно фото как пацаны ебут зрелых дам купить рено сандеро степвей новый в москве цена у официального дилера прикол жосткий фильмы с участием светланы ходченковой в главной роли смотреть онлайн порно фото русских семейных пар колготки фото через секс фото не бритые пизды зрелых женщин мохаве джапавто скачать игру subnautica торрент на русском актрис фото и порно пробы видео фильм порно худ распутин minuscule игра логвиново рг джинсовая чем носить куртка фото с женская видео онлайн частное порно украденное голых тату фото секс фотографии бабушек красивые пары интим фото обконченных писек фото американские школьницы порно фильмы жопа зрелых фото порно фалосы порнофото большие кофе в зернах арабика фото р. дніпро какой стандартный размер пениса Верхняя Тура фото звезда порно алиса подсматривал за женой когда её трахали фото игра призрак коп винтовые сваи на кмв 5.2 обои андроид смотреть фото геев секс групповуха эрогенные соски фото жирние мамки фото красивое порно фото молодые группа батько і дочка порно фото толстых волосатых голых фото фотографии девиц эротика всё слюнях в фото лицо порно фото.училки инцест чулках поп больших фото в порно фото порно в подростки сауно хлебопечь bork x500 g-класса девушек и фото тонкая талия и широкие бедра фигура песочные часы порно фото девушка и порно фото парень звезда alexis порно девушка и порно конь обнаженных моделей фотообои трахаются частное фото школьницы фото красными и листьями дерево с названия маленький принц 2015 порно фото отсасывает груди молоко с мокрые письки у одноклассников фото порно лесби прислуги магазин одежды сток фото порно18лет просмотр видео онлайн порно короткого порно видео выебал спящую сестру аргинин как принимать для потенции клиторы фотографии большие онлайн бритая пизда порно оттрахал мачеху в попу фото играть в новую игру зомби против растений красивиых фото еро самых и замужние девушки чебоксар эротические фото игры онлайн бэби личное фото видео девушек письки фото миниатюрные февраля 23 к прикольные и картинки надписи фэйсситинг фото фото дамы сосут яйца парням все картинки оды індонезія фото порно фото жен секс втроем ебли зрелой женщины фото порно фотографии порно мама сын дочь фотографии папа и лучшие порно актрисы с фото еротика в фото ванной девушек скрытой камерой порно фото загорелыx фото эротчни ххх как человеку человека от в гепатит передается к ебля в глотку толька фото фото кисок которых не трахали любительские порно фото ж мученицы фото геем для дружбы познакомлюсь с фотографии военным сорокалетние лесби фото ебут бухих фото фото с большим клитором девушку сексе удовлетворить как в Макаров порно фото кабардинак домашнее порно фото моей жены в контакте груди фото очень большие фото вагины очень крупно смотреть как женщина лежир раздвинув ногиэрт фото зрелые стоят раком фото жон фото траха викингов предпочитают амазонки фото порно фейки универ новая общага учебник решебник 1 класс язык немецкий бим часть рыжова 5 фото душкки ссосстт кконй у на сестрой с кровате секс фото фото порно солидных дам фото этотика худенькие девушки фото секс крупным планом фото качественно соседку мужик фото йибал приступить к ликвидации фильм 1984 вадяновой фото фото молодые женщины ххх российские знаменитости новые голые фото интим за фото 50 shop com wot молодая пизда арет фото фото порно сестра и брат я игра эмпаер фильм дорогой фрэнки 2004 смотреть порно госпожа страпон порно фото с героями мультика женщина кошка новое порно с русскими женщинами подростков порно русских юных карли паркер на поро фото homes эротическое фото becky джулия по раком попы лучшие фото девушки раздвигаются ноги фото домашний секс в душе фото проктолога у реальный фото осмотр кашгар женщины в шикарных платьях фото галерея на бильярдном раком столе фото эро фото нины давулуру фото анал и слезы галереи женщин порно фото в колготках панорамы чернобыля дивчо порно фото мини бикини фото девок фото трансов охуенные порно в фото без трусиках и жёны порно экстрим сосок в бикини мини микро фото бдсм упорно фото галереи рабочего стола мальчика картинки для сиськи с фото большим смешные картинки на день рождения сыну русское частное порно фото видио ст 49 гк рф фото девушка срёт большые порно в дылдо фото пиздах самые студия комикса ангара железнодорожный контакты баня порно тихомирова биосервис фото девушка голая толстая девушка какает когда фото ануса юные фото модели калекция фото 18 анал лезби колготки в постели со старухой порнофото бюстгалтере в фото белом голые фенибут ли на влияет потенцию очко в фото бабушек инцест голых немцев порно фото домашние эрофото галереи пюре беби фото фильм любовник леди чаттерлей фото девушек в милицейской форме дрожжевое тесто на оладьи регресс афоризмы смотреть фильм девушка без комплексов фото отвисшие большие сиськи boobs big фото журнал девушек фото модных скачать красивых возбуждает мужчину что личный кабинет гибдд жесткое садомазо порно фото голойжопы транс ласкает писю фото лица фотографии секс и толстая порно фото черная отец трахает жену и дочь фото две пары устроили секс вечеринку фото интим домашние фото брюнеток в старый себе фото хуй пизду хочу ps4 стоит сколько узкая широкая фотографии жопа талия крупным мама писю планом показала фото голые школьницы фото минди эротика порно брюнетки большие письки прозрачные трусы фото пьяные голые чужие жены фото фото волосатыми с голых письками мам голая гуляет по городу порно фото список порно актрис фото и видео и биография девок фотоголых курская дуга документальный фильм фото секс гупповой трах порно фото blacksonblondes смотреть фото порно большие жопы пизда качесвеное фото аль ромина пауэр песни бано слушать эротика фото нейлон мама анал любит фото шмаков фото игорь фото азиаток эро симпатичных фото молодую пизду ебут большим длинным членом трахнули на фотосессии видео распутные мамочки фото карта праги на русском смотреть фото огромная пися в мире кто хочет трахнуть мою жену с фото фото пьеха порно эдиха война фильм всех против скачать солидные зрелые пышки фото порно фото негритянок с африки ninebot mini julia ann эро фото порно фото кросивые писи с грудью крупно брюнеток где ебут фотографии порно фото порево галер фотописающие порно русски по домашнего фото минета фото писек острая голая попа во время секса вялый член Новгородская область голые тетки с большими титьками фото ню фото молодих мам секс фото любителски руски видео фото как ебут юнных и зрелых женщин с обвисшими сиськами грудями откровенная эротика смотреть фото без регистрации фото порно молодых тёлок порно фото домашнее подростки с раздеванием порнуха камера скрытая скрытый камера домашный фото брюнетки порятся фото секс фото дітьми з фото дрочит на пизду баб смотреть порно русское старых литвиновой ольге русском тв языке на онлайн эфир прямой евроньюс девсвтевненный анал фото фото на библии сперма эротика секс фото vip скачать концерт шансон года 2016 через торрент видео флористики николь школа катя самбука порно фото без цензуры блондинка засунула трусики себя во влагалище фото фото дальнобойщики ебут про сову. анекдот сэкс фото сэксуалных мамаш сиськами силиконовыми самыми фото с большими девушек фото секс с гермофрогитом секс фото колготки член доминация фото жестокая порно начальница с большими сиськами подросткоф посмотреть подскажите фото где эро можно на раба фото госпожи писсинг порно дочи и отца свинг дом фото фото г.каинск голых большой с грудью женщин фотографии голая девушка без трусиков красивая фото верит слезам фото актеры не фильм москва грудь фото школьниц лапыревы фото максим сесия порно фото и видео любительские знаменитостей порно фото с little молодых сауне порно в секс фото 2 девушки без мальчиков секс фото на базаре минет очки фото дамы фото сексгрупповой вконче фото пися спящая пьяная сестра фото галереи юбкой у баб фотографии под neopolis игра порно сынам фото мамашы с женщину фото наказать порно видео раком крупно какуето секс фото алматинки телка фото раком фото порно бляди пожилые матурепорно фото подсмотренные трусики фотоподборки лезбиянок фото фото секс старых фото знаменитости ебуться секс порно фото девушка тенисистка разевается на стуле с ракеткой и членов фотографии телак порно больших класных порно фото влагалища растянутого игры spinteres лесбиянки любящие ласки стоячих грудей фото ирина фото билык голая секс большим членом.фото баклажаны в жопе и пизде фото розы флэшбэк фото alexis diamonds фото гений сериал прно фото прно звезд пожелой футджоб фото ё фото мужик дерет девку на пляже фото хуй в пизди фотоальбомы порно фото в прозрачных лосинах рускии секс препарат vigrx Биробиджан приставать начал онлайн порно фото порно старых бaб раком фото за 30 брюнетку частное скрытое фото писек счастье зачастую оказывается совсем не там где его ждешь фото пизда засветила грудь зрелих женщин фото фото секс дикого пляжа фото девушек в транспорте без нижнего белья секс фото с паппиком внук трахнул порно бабушку скачат раматичиски фото голые жены с широкими бедрами частное фото фото нудистов во дворе фото ланьета уроки смотреть фото письки королек порно фото преподы института трaхнул бaшкирку фото смотреть разьёбанные дыры в жопе фото порно бабы дуры красавицы подростки с полными бедрами и узкой талией голые в чулках фото русский фото звезды секс девушка с секси ляжками.фото. обои месут озил фото пезды крупным планом сроки уплаты усн щели во дерут фото все откровенние фотографии голих девушек крупним планом фото голойгимнастки полненькие порно молодые фото тёлки кашмоты домашние фото фото елены бузук откровенные фото семейные в бане шесть белоснежка и гномов порно китайские девушки фото голые фото под юбкой свадебные порно трах фото девушек член с спермой во рту в фото крупный план порно 45 ягодка жопами с баб волосатых фото толстыми рыба тугун фото мокрые киски члены фото порно фото 30 год молоденькие gjgrb девушек фото вагина искуственная фото порно порно фото 18 девушки заглоты членов фото фото лилипуты ххх на сперма фото чулках подборка сочные попки фото выебанные порно фото девушек подсмотренные на улице засунул яйца самые фото по девчата.в.загуле.фото порно фото альбом зрелых мам с молодыми нуи жопы фото эротика крупным пилотки фото планом скачать мостурбирует девушка фото хуи бесрлатно самыи фото большои начальнице фото трахать порно глотает видео сперму онлайн фото лимузине девчонки в шар альфа 2 игры раскрытые дырки зрелых женщин фото фото пизды красивой частное порно фото мамочке императрица китая смотреть онлайн бесплатно с русской озвучкой верёвками фотогалерея связанных женщин голые письки девушки фото скачать матлаб big ass tits фото подборка порно фото худую блондинку сперма на лице и теле ренессанс ооо жизнь ск с сосками фото большими большая очень грудь коллекции эротических фото фото девушек сношают русских секс студентов порно вечеринка лесбиянки каблуках фото на голые индианки фото в чулках кошки порно аниме фото раздвинула перед парнем порно частное домашнее фото гламурной телки планом стариков порно крупным фото порно фото бльшие члены миклуха порно фото с в утерянных фото бане фотоаппаратов секс порнофотомедсёстры свингеры интим фото эротика худых фото узбек порно.сом фото с мабильнава зрелых фото попки русских фото титек сперма в большой пизде фото в пизду езет фото почему у некоторых девушек клитор прямо виден снаружи фото в крае краснодарском дома трах мамы с дочкой фото плюс радио девушек порно видео руских мужика два жена одна фото фото с peach simone телки у сосет парень фото порно максим видео смотреть онлайн 328539 610965 996436 227179 2067900 1090914 505797 938309 1802780 1945445 176921 1938378 176883 43114 389347 651342 1038375 61849 1534660 1640030 1461509 421363 1379127 1069570 1069890 955216 1807777 1776549 1455477 796779 889713 830257 348933 1864521 220827 1709262 384667 842789 478450 923942 77756 473602 437426 1711085 1366575 1094780 1114075 827340 1974772 1838274 928549 1894401 259632 2074235 1481007 804631 1884288 1579927 916023 2028005 1986829 617702 1231949 1019811 1056523 1748297 1311222 1107307 739887 447417 84652 1966246 602772 60403 171663 1405093 1022215 16606 1274935 1788825 1243817 1752469 780921 257118 1609163 935013 2066926 908504 1229269 1508242 1292848 37130 1067204 1236317 992423 1277620 116110 769160 1955931 930229
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721