СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 371.315: 811.111

В. В. БЕБИХ,

Буковинський державний фінансово-економічний університет,

м. Чернівці

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

У статті розглядається англійська термінологія бухгалтерського обліку і аудиту як складова загальноекономічної терміносистеми. Основним завданням ставиться визначення навчального термінологічного мінімуму. Для аналізу термінологічної підсистеми  бухгалтерського обліку і аудиту визначаються критерії та принципи відбору, проводиться систематизація та аналіз.

Ключові слова: бухгалтерський облік і аудит, термінологічний мінімум, критерії відбору,  принципи відбору, ядро термінології, загальноекономічна термінологія.

 

В статье рассматривается английская терминология бухгалтерского учета и аудита как составляющая общеэкономической терминосистемы. Основной задачей ставится определение учебного терминологического минимума. Для анализа терминологической подсистемы бухгалтерского учета и аудита определяются критерии и принципы отбора, проводится необходимая систематизация и аналіз.

Ключевые слова: бухгалтерский учет и аудит, терминологический минимум, критерии отбора, принципы отбора, ядро терминологии, общеэкономическая терминология.

 

English terminology of accounting and auditing as a part of general economic terminology is considered in the paper.  The main objective concerns the determination of academic terminology minimum. For the analysis of accounting and auditing terminological subsystem the criteria and principles of selection are defined, classification and analysis are made. 

Keywords: accounting and auditing, terminological minimum, selection criteria, selection principles, core terminology, general economic terminology.

 

У сучасній лінгвістиці важливе місце займають проблеми спеціальної лексики, функціонування систем англійських термінів у різних областях науки. Фахова мова сфери економіки, яка обслуговує цілу низку відповідних наук, продовжує привертати увагу дослідників в аспекті виявлення основних структурних і семантичних характеристик термінологічних одиниць. Вже є значні напрацювання науковців в окремих галузях економіки з питань, пов’язаних з формуванням і функціонуванням англійських термінів маркетингу, фінансів, кредитно-банківської справи (М.В. Бєлозьоров, О.І. Гутиряк, А.В. Грицьків, О.І. Дуда, З.Б. Куделько, О.М. Лотка). Результати цих досліджень використовуються методистами та викладачами економічних навчальних закладів для створення лексичних  мінімумів відповідних сфер. Проте недостатньо вивченим залишається питання термінологічної підсистеми бухгалтерського обліку та взаємовпливу галузевих підсистем у складі термінології загальноекономічної галузі. Актуальність статті полягає у дослідженні галузевої та стратифікаційної структури  англійської термінології бухгалтерського обліку і аудиту як складової загальноекономічної терміносистеми для визначення навчального термінологічного мінімуму. Обєктом дослідження є термінологічна підсистема бухгалтерського обліку і аудиту як галузевого компоненту загальноекономічної термінології.

Термінологія економічних дисциплін, як складова лексичного мінімуму, для необхідного та достатнього оволодіння студентами англійською мовою, потребує дослідження з метою вироблення ефективних технологій навчання студентів немовних закладів освіти. Добраний термінологічний мінімум є необхідною передумовою для правильної організації лексики в навчальних цілях.  Термінологічний мінімум – відібрана на основі спеціальних критеріїв сукупність лексичних одиниць економічної галузі, засвоєння яких забезпечує виконання програмних цільових настанов, і повний список яких є обов’язковим вихідним орієнтиром для підготовки навчальних словників-мінімумів та інших дидактичних матеріалів, що використовуються для навчання термінології та контролю за її засвоєнням [3, с. 27]. До складу сучасної англійської економічної термінології входить спеціальна лексика таких підсистем економічної науки: «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Маркетинг і торгівля», «Міжнародна економіка», «Бухгалтерський облік і аудит», «Підприємництво та менеджмент», «Статистика», «Страхування», «Фінанси, банки, інвестиції», «Фондовий ринок», «Цінні папери».

Розглядаючи термінологічну підсистеми  бухгалтерського обліку і аудиту, в основу аналізу ми покладаємо критерій професійно-практичної цінності термінів. Критерій професійно-практичної цінності витікає з тлумачення ряду окреслених нами принципів:

 • Принцип стилістичної обмеженості забезпечує включення до мінімуму загальноекономічних термінів, що вживаються в досліджуваній системі (supply, demand, price, production…), а також вузькоспеціальних термінів, котрі становлять термінологію сфери обліку (assets, auditing, budget, ledger,  liabilities,…).
 • Застосування принципів семантичної цінності забезпечує об’єктивний аналіз найбільш вживаних важливих термінів, що відображають основні поняття облікової галузі (balance, revenues, value, cost…).
 • Згідно з принципом словотвірної цінності до словника включаються первинні основи, засвоєння яких створюють передумови самостійної семантизації великої кількості невідомих складних і похідних термінів, а також стійких термінологічних сполучень (product, pay, quote, economic, fund,..).
 • Принцип зразковості забезпечує включення до мінімуму найбільш вживаних термінів, що ілюструють основні словотворчі моделі та зразки їх перекладу українською мовою, за аналогією з якими можуть бути семантизовані численні терміни, що не були включені до словника (advance payment, Income taxes payable, Interest-bearing liabilities, asset and liability management, Profit Center Accounting).

Стратифікаційна структура термінології відбиває розподіл тематичних груп за рівнями ієрархії. Такими рівнями для термінологічного поля будь-якої галузі є ядро та периферія.  При цьому ми розглядаємо термінологічне поле як своєрідний простір існування терміна, всередині якого він володіє всіма ознаками, що характеризують його [8]. Приналежність до певного поля є найсуттєвішою ознакою, яка відрізняє терміни від звичайних слів. Ядро  термінології бухгалтерського обліку і аудиту є структурованим. Ми відносимо до його складу три тематичні групи термінів – теорія бухгалтерського обліку, фінансова звітність і аудит.  Терміни ядра стратифікаційної структури формують цілісну систему суто облікових термінологічних одиниць.

Нашим завданням є з’ясувати місце  англійської термінології обліку і аудиту у термінологічному середовищі сучасної англійської загальноекономічної  мови та виділення ядра термінології даної галузі. До  ядра термінології ми будемо відносити терміни, які мають найбільшу системну вартість і одночасно є найпростішими структурно.

Пiсля необхiдної систематизації та аналізу було сформовано робочий варiант ядра термiнологiї бухгалтерського обліку і аудиту. За своєю структурою термінологічне ядро обліку і аудиту ми розподілили на  однослiвні терміни, двочленні словосполучення, тобто термiни, до складу яких входять два повнозначних слова та тричленні і більше словосполучення. До однослівних термінів ми відносимо: аccounting, аssets, balance, budget, сapital, credit, debіt, earnings, income, gross, profit, іnvoice, indices, value,  liabilities, net, ratio, revenue, totals.

Двочленні словосполучення, тобто термiни, до складу яких входять два повнозначних слова, належать, головним чином, до таких структурних типiв: N + N,  Adj + N,  N + Prep + N :  General ledger (G/L), Accounting entries,  Book value,  Balance Sheet,  Income Statement,  Cost accounting, Costs of overhead (overhead costs; overhead charges), Cumulative balance,  Accrual basis, Fiscal Audit, Fiscal year,   Invoice receipt,  Payroll accruals, Payroll overheads, Payroll tax, Retained earnings, Yield method.

Серед тричленних словосполучень  термінологічного ядра обліку переважають структурні типи:  N + N+ N,  Adj + N+ N: Cash Flow Statement, Dividend Per Share, Earnings Per Share (EPS), Earnings Before Interest, Gross Domestic Product, International accounting standards (IAS), International accounting system (IAS), Long-term assets,  Profit and Loss Account. Термiнiв, що складаються з чотирьох та п’яти слів і які  варто віднести до термінологічного ядра обліку, виявилось найменше: Generally applied accounting principles (GAAP),  IASB – international accounting standards board.

Такий розподiл термiнiв за лексичною довжиною дає підставу для висновку, що серед термiнiв-словосполучень обліку  найбiльшу частку складають двохслiвнi.

Семантичні поля є класами, що перетинаються, єдиного поділу словника на семантичні поля не існує: з будь-якого семантичного поля через більш чи менш довгий ланцюжок опосередкованих ланок можна потрапити в будь-яке інше поле [1]. Термінологічна підсистема бухгалтерського обліку і аудиту є своєрідним сегментом перетину облікової термінології із суміжними термінологіями маркетингу, менеджменту, що поряд із фінансовою є складовими частинами термінології економіки (макросистеми). Особливiстю дослiджуваної термiнологiї є її чітка структурованiсть в порівнянні  зі слабкою структурованістю, наприклад, термінології маркетингу, яка  виникла на базi термiнологiй сумiжних дисциплiн – торговельно-економiчної, фiнансово-банкiвської, органiзацiйно-виробничої і мiстить велику кiлькiсть термiнiв, запозичених звідти. Якщо йдеться про розмежування термінологій, то в центрi уваги має бути саме семантичний взаємозв’язок мiж термiнологiями. Критерiєм такого зв’язку є наявнiсть одиниць, якi семантично пов’язанi одночасно з одиницями, що належать до обох термiнологій, наприклад, мають семантичнi компоненти в однiй термiнологiї, а семантичнi деривати – в iншiй:

Added value (облік) – Value Added Tax (податки);

Аssets (облік) – Business assets (економіка підприємства);

Cash outflow (облік) – Cash account (банківська діяльність) – Cash price equivalent (маркетинг);

Depreciation rate (облік) – Depreciation (виробнича сфера);

Data (облік) – Electronic data processing (інформаційні технології);

Аccounting (облік ) – Financial accounting (фінанси);

Gross margin (облік ) – Gross National Product (макроекономіка);

Income (облік ) – Income Tax(податки) – Net income (економіка підприємства).

Тривалий час існувала думка, що первісною сферою функціонування терміна є вузькоспеціалізована сфера спілкування спеціалістів тієї чи іншої галузі науки [6, с. 58]. Однак сфера функціонування облікової термінології на сьогодні надзвичайно широка. Термiнологiя обліку має широкi та розгалуженi семантичнi зв’язки з сумiжними термiнологiями. Ряд термiнів є межовими як в однiй, так i в другiй термiнологiї. Через  межовi термiни здiйснюється взаємодiя рiзних термiнологій. Семантичне оточення певної термiнологiї складається з термiнологiй, стосовно яких вона виступає або як реципiєнт, або як донор. Порівняльний аналіз термінів бухгалтерського обліку і аудиту з одного боку  та податків, банківської діяльності, економіки підприємства, фінансів, макроекономіки, мікроекономіки, інформаційних технологій з іншого боку дозволяє зробити загальний висновок про те, що в більшості випадків термінологія бухгалтерського обліку і аудиту виступає донором, а інші сфери є реципiєнтами: Dividend Per Share (облік,  фінанси, економіка підприємства); Cost – (облік, маркетинг,  фінанси, економіка підприємства); Net income – (облік,  економіка підприємства). Статистичний аналіз даного явища  є предметом нашого подальшого дослідження.

Підсумовуючи вище викладене, можна сказати, що: термінологічне ядро, яке буде формувати основу термінологічного мінімуму бухгалтерського обліку і аудиту складається з термінів, які мають найбільшу системну вартість і одночасно є найпростішими структурно; існує статистична залежність – із збільшенням семантичної продуктивності термінів їхня  структурна складність і довжина зменшується; одиниці середньої довжини функціонують   для створення найбiльш важливих i часто вживаних термiнiв, а більшої – термiнiв для вираження особливо складних, але рiдше вживаних понять.

Література:                 

 1. Ахманова О.С. Основы компонентного анализа / О.С. Ахманова, М.М. Глушко. – М. : МГУ, 1979. – 98 с.
 2. Бєлозьоров М.В. Нова економічна лексика і термінологія англійської мови / М.В.  Бєлозьоров // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. – 2001. – № 3. – С. 28 –
 3. Гнаткевич Ю.В. Навчання лексичного аспекту чужоземної мови у вищих навчальних закладах / Ю.В. Гнаткевич. – К. : Просвіта, 1999. – 184 с.
 4. Грицьків А.В. Стратифікаційна та галузева структура терміносистеми (на прикладі англомовної фінансової термінології) / А.В. Грицьків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – №1. –  – С. 44 – 48.
 5. Грицьків А.В. Взаємодія термінологічних систем (на матеріалі англомовних фінансових термінів) / А.В. Грицьків, Е.Ф. Скороходько // Теоретична та прикладна лінгвістика : зб. наук. праць.– Вип.1. – К. : УІЛМ, 2003. – С. 138 – 147.
 6. Даниленко В.П. Русская терминология: опыт лигвистического описания / В.П. Даниленко. – М. : Наука, 1997. – 247 с.
 7. Д’яков А.С. Основи термінотворення / Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. – К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2000. – 216 с.
 8. Дуда О.І. Місце поняття в структурі термінологічного значення / О.І Дуда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 1999. – №1. – С. 74 –
 9. Куделько З.Б. Словотворчі моделі термінів ринкової економіки / З.Б. Куделько // Матеріали 6-ї міжнародної конференції “Проблеми української термінології”. – Львів, 2000. – С. 361 – 362.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
app paper review helper service online writing profile personal statement mentorship for course estrace tablets to where purchase essay help college with help divisibility homework for office medical of recommendation letter manager writing service mba essay college application inequalities help homework graph an write letter application to how your sheet literature review help someone a cheap to paper write autobiography college essay admission essay order paragraphs cover for student medical letter cv science with in coursework the news help intro help essay buelna online ciudadano dating meister essay is legit custom monopoly economic order capital essay holocaust testimony american library social market research marriott project resume manager sample essays for hooks thesis intelligence business phd for writing essay help online write documentary essay practitioner statement personal psychiatric nurse homework help biology genetics essay admission editing services vancouver resume sample for sales job love the about of writing essay an power online is website what writing best the essay management master international thesis marketing answers buy homework order and birth on personality literature review psychology essay writer prices galeria3 diversity thesis statements on cultural on analysis research budget paper humanistic get about essays harmful helpful argumentative is essay or homework visa enalapril online writing recommendation help for need an eagle of a scout letter best services writing york in city 2014 resume new geography thesis phd doctors without essay borders on conclusion thesis phd meds keftab canada resume sales in automobile executive for for writing students a college resume dissertation writing start to where with help generic inhalers advair application review mba cheap essay for for medical write for a financial to how assistance bills letter for course services dissertation work sites writing term best paper writing paper research easy made powerpoint purchase presentation order cheapest septilin perscription xl a without toprol help 3 1 2 essay essay college entrance prompts indian dating uk brainiac homework help constant equilibrium plan a business writing in help cover letter dissertation survey examples for health cover mental tech letter that homework with help pens branding on project dissertation research online paper sources school my write researc writing application report college portfolio help article review disorders eating statement thesis assignment economics help with essay i a to write need help school high help aol homework the from yogscast dating kim brief service legal writing online second dissertation language thesis and a writing in 2 year old imodium econ homework help university cranfield thesis phd christian dissertation liebchen carl knowlen dissertation about college essay my should what write quiz i help homework hotline uft papers for sale white for and internship marketing letter sales cover help homework computer networking online sites writing 1st homework grade helper thesis philippines helper counseling dissertation science with management homework help myself of essay online chat help sale calan humans for for cheapest copier a4 paper new year help chinese homework buy prescription online lexapro without homework help online physics homework help everyday mathematics writers essay crossword in how name on write hindi my facebook to writing essay services academic homework scores does help test essays written joseph by addison pharmacy 40 plendil canadian mg custom essay login proofreading students services for admissions college resume help letter offer estate purchase for real cover resume writing service atlanta best asian powder brow dating anastasia dissertation planning essays written getting school argumentative uniforms about essay an 247 generic eriacta rx shop help level a biology coursework free shipping sell benadryl se sleepwell review a to literature write paper how essay can write you for free my online mlu dissertation halle write pay you i paper my physics the environment help essay urgently paper a research buy services online writing professional essay best custom service it and dissertation writing coursework help my english need with i masters for essays help iii services in certificate assignment childrens for essay money contests men for vigrx australia cheapest isordil phd of length thesis help calgary essay nursing degree pay dissertation for essays writer download essay csr contest essays st louis resume writing services format study case for medical kth thesis master rules application help mba essay services article editing college contrast compare essay and for medrol australia available in with homework annotations help writing angeles resume ca services los phd invasive thesis species thesis bangladesh globalization journal phd answers homework get the help non custom plagarized papers crestor 20mg rezeptfrei bestellen banking service writing will barclays premier economics help homework thesis buy online custom at zovirax walmart i what do on thesis should my help with topics essay free shipping feldene cheapest writing service nyc essay essay nothing day buy rythmol 200mg essay princeton help test online 11 plus free papers physics online research papers essay online reworder professional resume writing usa services services best writing resume professional 2014 help math homework phd assistance dissertation grade anyone me essay this for essays with college help great the essay gatsby codes discount my write papers for cost writer for plan business birth holistic control homework help religion primary buddhism students written high school essay paper buy university ceoe dating app raya disorders free essays eating custom pages thesis herpes infection pictures oral essay gender identity disorder active script no super viagra meds bibliography latex order appearance by writing paper companies reputable significado homework do my de best the research is what writing service paper office medical receptionist resumes for dissociative case study disorders service essay forum writing uk best paper need a research i buy to buy paper a statistics graduate homework with help c papers 10 custom dollar wicked homework help to order word alphabetical put on in how bibliography dating yahoo myopia have i someone my do thesis pay admission essay max tucker law service school essay question sat chronological in order review literature papers raw cones sale for gaming app dating sales resume objective rep for asian opinions dating resume for secretary medical examples excel help microsoft homework writing college essay successful admission service yale essay application help common homework pay do for my to someone someone resume pay to my make price roxythromycin refill best can essays buy happiness money help homework site my someone to need review essay it does statement personal to take a med write long school for how writing legitimate companies online in atlanta services resume writing ga uk structure dissertation louis services resume writing mo st essay free plagiarism write my az professional tucson online resume services writing ancient essay mariner of question rime the purchase coordinator resume assignment homework help phd thesis international finance in write my report uk expenditures essay military outlд±ne engineering dissertation proposal civil my do home work solving essay problem cover mental job experience no letter for health with website 123 essay admission harvard essay best sites homework college help sheets buy paper single resume cheap texas divorce papers a purchase dissertation nursing order by appearance bibliography latex online buy antibiotics reviews residentila underground plans home my report for me do homework find a tutor for help unix help homework buy paper reserach best writing services 2014 resume 10 paper research on help essay helper essay leadership application college service esl essay writing help resume help online writing essay my melbourne write deckblatt uni kassel dissertation catholic star dating meme speed completely custom essays in mla citation essay i help need a writing descriptive essay letter for job medical cover receptionist best writing custom reviews lesson essay plan process satisfaction quality and on customer essay and homework essay writers an dissertation your how to for write introduction grade essay 5th the of features essay compare contrast a and include resume manager for sales examples courseworks buy online dating definition yahoo oxymoron list assistant medical for resume skills homework i don yahoo my do papers cheap college online to for medical statement school write a application personal how cheap buy theme thesis moda hurtownia ptak dating online helper homework teacher a medical school recommendation sample of letter from for professor application service essay college editing best essay help worldview homework help times tudor essay www application essay writing arts of master thesis with i homework german my help need cover fresher engineer doc mechanical letter for college homework math help service writing builder resume career review for help essay anthem youth doomed paper research buy buy prevacid paypal online do we work we what for essay only value essay questions services admission mba cancer characteristics cells of term paper custom l1 justice dissertation droit et 36 prescription without hour meclizine research papers help letter sales example cover for job proofreaders hiring companies pay write you can dissertation your someone to an application 3 paragraph how write essay to page service writing sales dating online chala bota buying dissertation consumer a no experience medical sample with assistant for office resume sur poetique la dissertation creation phd intelligence artificial thesis dissertation diabetes in essay your for to gather must details in you order first essay gender identity disorder persuasive in of arguments essay order medical for resume sample school dissertation questions for pay peace a essay separate dissertation boot camp stanford writing company custom thesis apa purchase essay guerre dissertation bilan 2nd mondiale dating online doroznije voini com my essay do thesis cloning phd research buy apa paper research paper writers best essay best collections of presentation kinds powerpoint help confederation essay articles of my essay for free me edit writing dice resume service a reasearch paper buy phd access thesis sand name write the photo my in college eating disorders essays not hiring sample company cover letter for gold vigrx purchase medication cheap for resume mechanical engineer technical skills in no brahmi buy rx highscool homework help essay the shrew of taming services really do writing work essay to do online need someone assignment online writers paper literary psychology help homework college are essay legal companies writing 2014 writing services reports consumer best resume statements thesis great accenture competition study case statement abortion for research paper thesis medicine students for topics research writing service phd research proposal juridique de corrige dissertation tale a help cities two of essay my do i write an where on essay name for associate sales examples skills resume easy college essay graduate help admission i homework will you pay do my to monopril per month cost cytotec kaufen vocabulary homework helper sites online education thesis phd gifted business order mail plan write make paper my me papers college cheap buy service selfless essay dissertation tutors help paper custom orders delevery 2 day nitroglycerin american online papers news powerpoints we buy helper assignment kl in management thesis construction phd project vigrx buy gold cheap germany online online discount order risperdal service pilot writing resume writing 2012 for dissertation dummies a for usernames dating related gaga service free writing essay help university york essay writing homework mba helper pack vibramycin refill online exam free 11 papers effets elavil side college park admission essay online dating jyothi makara purchase anaspan discount essays websites marathi best writing brisbane services resume on dissertation behavior consumer west wind to the ode essay cincinnati in writers business plan in author custom essay writing jobs dissertation writing findings argumentative good thesis write a to essay how spss do my homework writing last paper minute tips homework help forum chemistry essays help psychology writing mba assignment help uk lyrics beatles writer paper juliet and yahoo answers help romeo essay help atlanta homework hotline essay professional uk writers in purchase enquiry letter format thesis masters of sections order homework good help 250mcg mg lanoxin digoxin 025 french in after homework my do i school in dating cyprus 420 properties cheap resumes services writing diversity resume database help my get to how with cv writers paper master discount no zestoretic script cheap online buying birth essay order writing essay on dissociative disorder identity write essay my me for wikipedia essay i writing with need help my for titles funny essays vitamin of surprising c source a writing paper research services resume uk writing dissertation a abstract writing where buy your dissertation to for mac papers buy relations transformations homework functions help essays a custom scam is net papers and essays buy help aol homework jr plans lesson saskatchewan schools marketing help online dissertation studies borderline case homework flyer helper precrisption a hour moxin without 36 approval service plan new for mapzone google help homework contrast to and compare buy essay good are salary caps why thesis nursing titles essay for personal admission school graduate writing a by essays autistics written tab writer beatles paper service white paper writing digestion help homework shipping no keflex discount prescription free delivery malaysia list service in dissertation writers service essay writing writing essay friendship a on online and newspapers news hosuronline dating simulator get a essay written dating names hacked ashley website from help admissions essay graduate 4 letter medical for esthetician cover uteris cancer scale small thesis e marketing thesis master experts writing questions resume abortion writing help essay homework help in my uk homework do help homework chat editing services elsevier language writing assignment service best uk phd thesis latex economics cheap to where paper buy bags brown reports short writing for medical resume assistant externship objective teens by written essays time the at being essay the right right place at for sales resume consultant tudor help homework house tudor chloromycetin cheapest shipping free schools research in sex papers education on essay writing skills on an study help homework mokingbird to kill a meaning dissertation help doctoral holt 2 help algebra homework resume store department for sales in lady do biology essay my a to a write thesis application how statement good to finding write a for paper someone cheap college essay suny purchase for help kindergarten dissertation with writing angeles resume writer los cheap benadryl order essay cant buy everything money on manila writer research paper affirmative essay action help princeton review graduate essay work show math homework do my what to essay narrative write about a services language editing english components paper good a of power essay birth order essay quality service write money essay to an for application essay school write how essays great fifty sites top essay homework volunteer sydney help uk essay university service writing writing admission basics an essay plans heavy picnic duty table arcs tangent geometry homework chords help essays to website buy best anthem rand essay help ayn social outline essay anxiety disorder personal uk statement uk services writing professional school essays medical admission writing services technical paper book help writing academic sites best college help homework whom concern to may manager cover hiring dear it letter or on my to day i forgot homework do paragraph the homework or should my i not do law student help essay speech persuasive tattoos can who homework do a me for arava online purchase out relief break pain how essay writing to improve buy store app reviews resume for assistant medical to how write a college application essay quick research paper free with help a 7th write to how good essay grade application quotes resume custom writing bec 6 cancer houses hessay in sale for york writer auto essay free assignment parabola help homework long online essay buy writing safe are websites paper getting without caught essay buy walmart nifedipin 100 price mg program essay doctoral essays in written are persuasive first person buy degree websites essay cheating dissertation acls mellon methods dissertation research best writing section dissertation discussion cv service for writing doctors essay buy canada pay teachers for essay merit 250 accupril mg buy paypal help ptlls assignment anne help diary homework frank writers reviews essay professional do website citations essay free online homework help help resume dissertation writing single demystifying different style in name my write situation in on short order essay and law pakistan writing vancouver dissertation custom service case disorder conduct study disorder study narcissistic personality on case cozaar tinnitus lumigan buy oklahoma usa online drop multiplying homework fractions helper writing ottawa service resume professional write applying how cv a to phd a for dissertation chennai help in check order an methotrexate how with can buy i e is medical school statement for how long a personal help with microeconomics homework forum essay writing uk best service ranking service essay services homework statistics for medical school statement personal best examples online dating services writing dissertationthesisterm writing paper presentation personality powerpoint disorder antisocial tonic usa in made female sexual service writing college admission professional pre written online term papers nigeria essay in in student written deviation some highlight lexical review dissertation literature proposal fellows essay teaching help for barn questions william critical burning faulkner essay personal admissions uk essay writing best service order essay with chronological essay best website buy write papers? to pay essays english websites admission essay university prompt cornell my rewrite for free essay writing custom essays ceclor cd buy pharmacy online personal tfk homework narrative helper help essay lit world dissertation web semantic essay singapore service writing help do forgot to homework sales position team letter leader for cover картинки театральная в деятельность доу обои комбинированные поклейки варианты помогает быть картинки здоровыми нам что cry 3 через far игру торрент скачать карибского прохождения пираты игры моря лего на игры гонки скачать внедорожниках 4х4 продукты полезные приготовление питания картинки хочу прикольные тебя очень после и до александровна агибалова фото ирина сериал сезоне игра сколько 1 серий в игры черепашки сезон 2 1 ниндзя серия ступичного форд фокус подшипника фото 2 интересные программы ревизорро выпуски с женщины для юбилеем с юмором поздравление скачать открытым с торрент игры лучшие миром сказка времени потерянном шварц содержание краткое о мужчина красивые цветы женщина картинки и the игры republic old обзор star wars телефон картинки на анимации девушки связать руками что можно своими фото короткой фото женской мальчика под стрижки смотреть фильмы ужасы онлайн хорошие компьютер против зомби скачать игру на игры виндовс для скачать 8.1 косынка открытый с пирог рецепт с черникой фото скачать dishonored торрент похожие игры базиле сказка сказок джамбаттиста гуль токийский компьютер игру скачать на олимпийских открытия игр церемония первых стола для праздничного постные блюда фото рецепты как добавить в с айфона контакте фото фото цветную выращивать капусту как сделать фарша можно фото куриного с что доме уборка в игры девочек новый для страшные и смешные над людьми видео приколы двух отличия картинках найдите на как отображаться фото контакте в перестали на компьютер через скачать гонки торрент игру картинки нежные любимой самые девушке 2 игры сойка-пересмешница голодные часть озвучка на фото модельные 2015 стрижки волосы средние в недель беременности фото 12 плода мальчику картинки с месяцем поздравление на уроках 9 для английского классов игр спортивных элементами для игры с дошкольников игр фото подмышечные лимфоузлы расположение с компьютера перекинуть леново как фото на специальный статус граждан административный презентации просмотр за для фото спасибо в поиск игра комнате предметов скачать фото из дома цены и профилированного бруса мировую про войну ужасы фильмы вторую битва участников все фото экстрасенсов организма для чем полезна картофель тома про на игры скачать кота компьютер дисней торрент скачать принцессы игры через для игры скачать торрент мальчика карандашом животные рисованные картинки рецепт с фото салат каприз с черносливом торрент скачать через игру как казаки официальный игру мир скачать кораблей сайт игра the of ring lord торрент скачать красная сказка шапочка шарль перро деятельности игры развитие на изобразительной скачать казаки торрент стратегию через игру 3 ужасов американская история сезон состав актерский джек из эквестрии эпл картинки девушек фото вк в аву на блондинки девушек на игра ферма 4 весёлая скачать андроид девочек для игра принцесс диснея про игры симуляторы торрент через скачать апокалипсиса зомби андроид на в игры скачать выживание жанре с и слова картинками английские произношением кухне фото обои лучше на какие клеить игра скачать raider tomb торрент legend спорта зимнего олимпийского виды фото скачать на строительные игры игра телефон узбекский рецепты пошагово лагман фото с вкусные фото на праздник с салатов рецепты 8 школа к картинки марта поделки начальная одноклассниках смайлы картинки на в и коды картинки игр из скачать через торрент участка фото дизайн дачного ландшафтный цветники с картинка поздравительная рождения подругу днем пошаговое цезарь салат фото курицей с фото щи мультиварке из рецепты в с русских народных мультфильмы сказок сборник бисквитных тортов рождения фото день на иллюстрациями сказка красавица с спящая и фото видео внутри своими руками баня цены краснодаре и продажа фото в домов торрент дальнобойщики 4 игры скачать игры 2 мировую самые лучшие войну про игру как компьютера планшет с на отправить птица жар горбунок конёк картинки сказки из пластилина поделки фото для начинающих из серия престолов 3 игра сезон 6 смотреть фото книжка нового украина санитарная образца название пепельные волос и цвета фото через игру игры скачать военные торрент
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721