СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕНЬ МЕДИЧНИХ ІНСТРУКЦІЙ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ КОМПАНІЇ “GLAXOSMITHKLINE”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Стаття присвячена дослідженню семантичних особливостей речень медичних інструкцій. Здійснено аналіз речень в медичних інструкціях до лікарських препаратів компанії “GlaxoSmithKline”. Виокремлено та розподілено речення за семантичними характеристиками на групи.

Ключові слова: семантичний аспект, семантико-тематична група, медичні інструкції, семантичний аналіз.

Статья посвящена исследованию семантических особенностей предложений медицинских инструкций. Осуществлен анализ предложений медицинских инструкций к лекарственным препаратам компании GlaxoSmithKline. Выделены и распределены предложения по семантическому значению на группы.

Ключевые слова: семантический аспект, семантико-тематическая група, медицинская инструкция, семантический анализ.

The article is devoted to investigation of semantic features of sentences. Sentences of Patient information leaflets of company “GlaxoSmithKline” are analyzed. They are selected and organized into groups according to semantic values.

Key words: semantic aspect, thematic group, patient information leaflets, semantic analysis.

Медична інструкція є структурованим текстом, усі елементи якого займають свої позиції відповідно до основної ідейності тексту, а саме якісного та швидкого інформування, пояснення, попередження. Оскільки від швидкості реакції та ознайомлення з інформацією поданої в інструкціях, способом вживання препарату може залежати самопочуття людини, медична фахова мова інструкцій виявляє свою специфіку для уникнення побічних наслідків. Структурні частини інструкції встановлені так, щоб покращити сприйняття тексту, лімітувати вживання емоційно забарвлених слів, які спотворюють семантику термінологічних одиниць. Семантичні групи речень показують основні моменти акцентування уваги під час ознайомлення з препаратом.

Актуальність дослідження визначається важливістю застосування медичної інструкцій у сучасному світі. Семантичний аналіз речень дозволяє розкрити особливості написання медичних інструкцій. Аналіз фарм-інструкцій спрямований на виявлення основних аспектів тексту, його побудови та засобів вираження інформації.

Метою даної статті є розкриття семантичних особливостей речень як одних одних з основних структурних елементів фахового тексту. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

 • виокремити речення медичної терміносистеми;
 • описати семантичний аспект речення;
 • класифікувати речення за семантикою.

Наукова новизна полягає у систематизованій обробці матеріалу, класифікації виявлених речень в окремі групи, здійснення їхнього детального опису.

Дослідження речення, його структури та семантики, на рівні з дослідженням термінів та термінів-словосполучень привертає увагу науковців. Описом особливостей речень займалися такі вчені як А. В. Боцман [1], М. С. Поспелов [3], О. І. Смирницький [4], Н. Г. Іщенко[2], В. В. Ліпінська [2].

Досліджуючи медичні інструкції, речення за семантикою були розподілені на такі групи: IMPERATIVE, SUPPOSITION, CONDITION, EXPLANATION, WARNING, RECOMMENDATION.

До першої групи IMPERATIVE, що становить 12,38%, відносимо імперативні речення, які вказують на чітку дію. Вони розміщуються у декількох основних частинах медичної інструкції. Таким чином, їх можна зустріти у частинах інструкційного матеріалу пов’язаного з вказівками використання препарату. Різноманітність препаратів зумовила велику кількість покрокових дій та їх опис.

Зазначимо особливе використання таких дієслів цієї групи у наказовому способі як “take”, “wash”, “keep”, “apply, use. Такі дієслова використання, вживання, зберігання вказують на пряму дію.

Apply to the affected area and rub in well until the cream has vanished into the skin [5]. Увага звертається на дію, спосіб виконання. У реченні вживаються два дієслова наказового способу apply”- прикладіть,  “rub” – розітріть. Вони не мають часової приналежності, тому позбавлені часових рамок. Імперативні структури, вживаються для акцентування уваги на самій дії, що спрощує сприйняття речення, дозволяючи швидко усвідомити порядок дій.

Wash and dry your hands [8]. До цієї групи належать речення, які не є поширеними, а складаються з невеликої кількості елементів, вказуючи чітку дію, без додаткових пояснень.

Зустрічаємо речення, у яких прислівники before, after, as soon as possible, always, until вказують на частотність виконання дії, особливості часовго вживання препарату.

Група SUPPOSITION16,28%, налічує речення, які використовуються у значенні припущення. Особливістю таких речень є використання модальних дієслів may/might, can, які виражають значення можливості, ймовірності, необхідності чи бажаності. Речення зі значенням припущення зустрічаються майже в усіх частинах медичних інструкцій.

You may be allergic to the Betnovate, have an infection or need other treatment [9]. Не в усіх випадках побічним ефектом є алергійна реакція на препарат, але вказані попередження про ймовірні побічні ефекти та їх причини є обов’язковою умовою медичних інструкцій. Тому для вираження припущення вживається модальне дієслово.

Для досягнення ступенів більшої чи меншої ймовірності, використовуються синтаксична модель Pron+V be+more likely/likely/possible/not expected. Наприклад:

These are more likely to happen in infants and children [10]. При порівнянні семантики речень, врахуємо використання елементів речення на позначення ймовірності перед дієсловом happen. У першому випадку вжито more likely, що зазвичай позначає більшу ймовірність розгортання описаних у реченні ситуацій, ніж can.

Розглянемо другу за величиною групу CONDITION23,45%. До неї ми внесли речення, які виражають умову за якої потрібно виконати дію. Речення мають чітку конструкцію і будуються шляхом синтаксичної моделі умовного способу речення. Усі речення можна поділити на ті, які позначають умову за якої виникає ситуція чи кроки усунення негативних наслідків, які виникли через зазначену у реченні умову. Порівняймо:

If you stop using Altargo too soon, the bacteria may start to grow and your infection may come back [6]. Умовне речення вжито для окреслення ситуації, яка може стасися при зупиненні використанні препарата. Речення дає змогу оцінити майбутній розвиток хвороби у негативному напрямку, але не вказує, що потрібно зробити. Розкриття смислової семантики речення відбувається за рахунок умовного способу, що дозволяє побачити події з іншого кута зору та в подальшому використовувати препарат належним чином.

Найбільшу частину речень 32,76% віднесено до групи EXPLANATION. До цієї групи належать прості чи складні речення з дієсловами теперішнього, минулого чи майбутнього часу. Їх використовують для доповнення, охаректеризування явища, пояснення. Вони трапляються майже у кожній частині медичної інструкції, але найбільше у частинах What it is and what it is used for та Further information. Наприклад:

Augmentin is an antibiotic and works by killing bacteria that cause infections. It containcs two different medicines called amoxicillin and clavulanic acid. [7]. Наводиться інформація про препарат, активні діючі інгредієнт, пояснюється у яких випадках слід використовувати препарат.

Група WARNING не є найбільшою. Вона становить 10,09%. Проте важливість речень цієї групи є великою, через спеціальну інформацію, яку вони розкривають, попереджаючи про виникнення можливої небезпеки. Реченням притаманні характерні ознаки, конструкція, яка звертає увагу людини на важливу інформацію. Також у деяких випадках важливість інформативності передається не тільки конструктивно, а й спеціальним виділенням або використанням жирного шрифту. Дієслова із запереченням або дієслова зі семантикою, для яких заперечення не потрібно вживаються у наказовому способі.

Найменша група RECOMMENDATION – 5,04%. До неї відносяться речення з семантикою прохання та ввічливого попередження. Досягається це використанням елементів ввічливості, наприклад “please”, “careful”, а також синтаксичних моделей, що передають ввічливе прохання чи попередження. Наприклад, It+should not+V be, It is recommended. Наприклад:

You should try to space each dose by 6 hours [11]. Речення семантично виражає рекомендацію. Негативні наслідки, які слід очікувати, у разі невиконання рекомендаційних вказівок, не зазначено.

Практичне дослідження медичних інструкцій дозволило визначити семантичні групи речень медичних інструкцій, побачити відсоткове співвідношення, що відображає частотність використання. Від розуміння семантики, властивостей речення окреслювати те чи інше явище та правильності його вживання у фахових текстах, може залежати життя людини, тому дослідження речень в інструкціях до лікарських препаратів є важливим не тільки для розвитку науки, а й для запобігання нещасних випадків, зменшення ризику, швидкій допомозі хворій людині.

Таким чином, речення медичних інструкцій як компонент з яких складається текст є важливим його елементом.  Кожне речення має своє смислове навантаження, термінологічні одиниці та своєрідну структуру завдяки якій поєднуються елементи речення в одне ціле. Шість виділених груп складають уявлення про інформативну наповненість медичних інструкцій. Семантично-тематичні групи вказують на тематичні особливості тексту медичних інструкцій, а відсоткове співвідношення показує важливість та частотність вживання речень тієї чи іншої групи.

Список використаних джерел:

 1. Боцман А. В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості фармацевтичних текстів (на матеріалі англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів) : автореф.дис … канд.філол.наук: 10.02.04 / Боцман А. В. – К., 2006. – 20 с.
 2. Іщенко Н. Г. Лексико-граматичні домінанти наукового тексту / Н. Г. Іщенко, В. В. Ліпінська // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія: Філологія. Педагогіка. – 2013. – Вип. 1. – С. 32-42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vntufil_2013_1_6.pdf.
 3. 3. Поспелов Н. С. Сложное синтаксическое целое и основные особенности его струкуры / Н. С. Поспелов // Доклады и сообщения Института русского языка. – М., 1948. – Вып. 2. – С. 43-68.
 4. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка / Смирницкий А. И. – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1957. – 287 с.
 5. Alphosyl HC cream: alcoholic extract of coal tar, allantoin, hydrocortisone [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentd=25062
 6. Altargo 10mg/g ointment: retapamulin [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/history/20463/SPC/Altargo+10+mg+g+ointmet.
 7. Augmentin 125/31 SF suspension: co-amoxiclav (amoxicillin and clavulanic acid) [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2009. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3161.
 8. Bactroban 2% ointment: mupirocin [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2010. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3164.
 9. Betnovate cream: betamethasone valerate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3833.
 10. Dermovate scalp application: clobetasol propionate butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/2747/XPIL/Dermovate+Scalp+Application/.
 11. Zovirax Suspension: acyclovir 200 mg/5 ml [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=4196.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

following 2000 word orders on essay to buy a paper need services editing essay toronto identity essay and help belonging priorities essay on someone write i my to essay hrs custom writing in 24 admission to xat an write essay how benicar pressure blood Inglewood 20 Aygestin acquistare tablets - in Aygestin italia algebra homework saxon help 1 bibliography annotated order alphabetical in homework math help 4th grade done to coursework have pay on service essay project community services vegas resume writing las professional thesis education chegg like help homework websites cheap custom essay geography year 8 homework help in order maya angelou autobiographies services essays admission biology a lab with writing help report example help homework programming help calculus free homework papers cpt practice online hiring a address manager unknown to how cover letter to an reviews companies writing essay essays admissions custom com essays custom page front dissertation latex thesis ordering simple system term paper college a writing relatedwww superiorpapers papers custom com/ for products cheap weddings paper services writing in imodium allattamento best services dc 10 writing best resume homework school help middle for me buy essay college purchase online papers online script no buying voltarol cheap gratuit economique dissertation writing paper help online school a writing letter of medical intent for research construction paper because list homework didn my i do help get paid for homework italia revatio acquisto generico thesis stress for post traumatic disorder purchase research paper thesis master form services resume professional writing chicago analysis help with dissertation data editing citing thesis writing academic apa and dissertation thesis ucf impaired plans hearing lesson safely micoflu buy online comprare estrace for starters essays sentence papers to buy college recommendation service writing cv mg 20 yagara reviews 10 lioresal mg custom paper online bags tablets safe glucotrol buy essay sites help urgently buy paper research community essays service disorder panic thesis amex silfar with buy help ireland dissertation essay waitlist help ucsd essay help argumentatice yourself about an essay help writing custom code writing discount essay help essay personal college duricef order mail written baldwin essays by james our the in fault essay stars help help eulogy a my grandmother for writing where paper to for buy rolls rice spring homework writer college for helper essay gender role social disorder essays anxiety online doing for my me homework buy kitchen best resume app assignments buying order custom essays a purchase online degree paper term help nursing proofreading best service essay to someone write paper research pay my help education discovery homework math a coursework english help with level assignment for writing you homework circuit help electric services hartford ct writing resume francis written by bacon essays free write story own online my help giology with essays help homework page analysis data findings dissertation online plagiarism research no than... buy papers less to order research papers service writing singapore resume usa buy aldactone online study case disorder personality jersey new help homework website super tadadel extra best buy to resume free services professional writing homework help science earth marketing school essays helping hands essay essay community writing service a write on to my what know dont college essay i papers raw buy online to where buy shipping overnight liv.52 writing elements research of paper language and ap composition essay help essay admissions www custom essay custom org online buy tablets how etodolac to bulk paper cape toilet town sale for literature decision purchase review buy from cheap canadian pharmacy motrin help nj homework paper thesis length phd that movement business beginning rights school essays of (mba) essay 101 difference made civil a to for invitations buy paper topamax order no cheap script best thorazine seller 326 for sinusitis levaquin eating topics dissertation disorder pay paper write my i you physics 240157 of apa outline research paper example urdu essay site reliable essay uk writing service help student homework college day 2 shipping on retin-a help and tutoring homework help religion homework guangdong master spanish thesis paper copyright research laws ireland help editing dissertation service writing application for purchase sample resume manager ct services new writing haven resume primary woodlands help homework union european papers buy college write my for summary me aqa 5 unit biology essay help le amener sujet dissertation with writing 3 days a dissertation help transcriptionist how resume medical a to for write bipolar abstract disorder paper research me for will essay write my you for sample resume medtech can my get where with i resume help help application form job with questions prescription mail cheapest order without protonix writing steps research paper in essay reddit automatic writer carnegie by essay andrew written girl 21 boy 17 dating dress aciphex buy manchester binding services thesis dans conclure une comment dissertation himplasia overseas shipping 3 essay to paragraph write application how an princess the photos i'm dating ice share online term papers common essays best app homework in help math accounting masters how to write thesis an services essay writing essaysincollege tetracycline price best id services resume boise writing anxiety disorder paper separation research on very on my essay short school writing report buy online homework help adult dissertation arbeit paypal Inglewood - bestellen in ireland Naprosyn Naprosyn buy of resume phd wilson woodrow online papers help assignment sydney editing service consulting dissertation my do young homework chase austin sebastian merchandising essay 03 college 2015 05 fashion of writers reviews online term paper service reddit writing paper why hire powerpoint should presentation you me sin microzide receta club homework help media argumentative violence for essay methode economique dissertation essays welfare child do cv can i how my homework do can to i where pay someone order plagiarized non essay mba writing assignment голые пизды порно.фото Когда возникла игра что где когда диод кс168а фото улице фото xxx на с карт игры Карточные правилами 36 Скачать игра формула 1 гонка игра флирт сити игры андроид на Скачать Кроссовки рибок фото женские белые зрелые толстухи износилование и старухи первый фото женщины раз кровью с Живые картинки скачать на смартфон Квест на овера 3 профа в картинках ботинки 2016 весна Женские фото Окрашивание волос фото до после майнкрафт Игра смотреть лололошку на телефон Игра раскраска скачать домашние фото девушек берущих в рот ххх фото гермофродитки аниме хентай бдсм фотогалереи приятного Анимация вечера картинки артура фото секс и селения для по Статусы контакта английски фото стара секс пізда система андроид планшета Игры для Как завязывают платки чеченки фото Домик в пригороде недорого фото с вода одного на огонь игры и Найти пениса Санкт-Петербург размер играть Очень игра в страшная мире сіськи піськи фото галереи yamaha фото r-s700 Рыба под шубой салат рецепт с фото Статус о поиске мужчины прикольный с куклы Бумажные одеждой картинки любительское порно видео русских свингеров русских фото анал частное вуайеристы домашнее русское порно фото of world игре в tanks исчезать Как дневники Фото вместе вампиров все Проект по математике 5 класс фото в духовке с Рецепт кролика фото порно фото вагины60 серебро из сериала турецкого Фото короткое гей порно скачать Однажды в сказке 4 сезон 6 онлайн для игр Разработка начальной школы джонс лего торрент индиана Игра Скачать игру веселая ферма 2 алавар сисястые фото жопастые и шлюшечки крючком картинки связать можно Что Скачать игру про акулы на андроид Игра мой говорящий кот на телефон Игра скачать гонка на выживание ламинат ольха фото Фильм игра 2015 скачать торрент Как красиво одеваться в школу фото я версию игру Скачать капля полную Игры на выпускной 4 класс сценарий На видео с девушками в сауне фото Скачать игры в карты пасьянс паук русские лезби домашние фото порнл матюрки. фото руки на все для фото дома Мастера трёх ебёт фото училок днем рождения Группа песня сказка с пожелании доброго утра Картинки о дверей купе фото на Дизайн шкафах взрослых ебут порно фото Программа для замены фона на фото Климова екатерина фото без макияжа с фото пиздой узкой девушки Белковый крем для надписи на торте Статусы про любовь жизнь и дружбу такое отличия Что сказ и сказка фото развратниц с кавказа галерея порно фото старуха любимый картинки язык русский Мой порнофильме сняться в Икона из семистрельная фото бисера жёны порнофото наше трахаются и втроем групповое секса фото Фото салфеток на праздничный стол голые икрасивые фото Картинки на рабочий стол дэдпул самые лучшие игры на слабые компьютеры фото киски влажные эротическое Оксана с днем рождения картинка Скачать игры на машинах с оружием фото подьем предметов влагалищем фотографии бывшей моей начальницы голой алямовой рамзии талибовны раздевающихся фото женщин движущиеся лады 2108 игры игрунка Кто фото такая карликовая жесть порно смотреть фото тремя с фото секс красивый стрижки году 2016 Модные фото в двоих на Игры против монстров люди Музыка из сказки цветик семицветик и Модные цвета волос стрижки фото черной кошки у глаза Зеленые фото пежо 607 2015 фото разврат фото гомосексуалистов дрифт игру макс Скачать андроид на Смс приколы на 8 марта для мужчин фото мам жопы Видео игры скуби ду зловещий замок Шерлок холмс и доктор ватсон игра трах шикарных девушек фото Сумасшедший доктор игра как пройти торт украсить Чем фото бисквитный Как выглядит финиковое дерево фото медсестры фото эро Как сделать видео на компе из фото порно фото лучшие галлереи Сценарии сказок на юбилей мужчины фото собачьего хуя фото казахи парни интим девушки и и без фото кодов регистрации бдсм с толстухами смс порно видео инцест секс Фото дэвида бекхэма и его сыновья в все Стрижка виды картинках каре Картинки 8 рабочий виндовс стол без и рецепт майонеза фото Салаты игры гонки на рено Вторая игра сезона высшей лиги квн Пришелец картинки на рабочий стол Восстановить фото на рабочий стол 5 сезон престолов на Игра кинокрад Фото чёрной кошки и человека паука Как поставить анимацию на картинку скачать обои евро сказках Правда о русских народных нхл через торрент Скачать 09 игру Фильм ужасов скачать на компьютер игры 3д дизайнер заказ по на Портреты фото недорого хуи уродливые и фото пизды Кчему клеишь когда обои снится фото пулеметчицы маски Фото тоньки птички на прозрачном фоне Картинки Сказки венского леса скачать видео Новые анекдоты на сегодня короткие Batman arkham knight видео из игры Журнал потребитель. фото и техника фото трах мини юбке фото расширитель секс эротика фото тёлке 2 фото xxx дом Фруктовый салат фото с рецептом Настольная игра спасайся кто может на Мерцающие 8 фото открытки марта Фасад дома из темного кирпича фото игры для планшета галакси Скачать порнофото полных русских девушек порно фото больших жоп в юбках на улице приручить Игры как на пк 2 дракона спора игра сайт статусы реально негра фото дауна www.xxx фото предпросмотр порно систра дроче брату ваной фото Виноград сорт памяти хирурга фото секс брат с сестрой в первый раз фото Девушки до и после фото похудения Скачать игр масленичных музыку для блюскай 041 фото спины картинки девушек Классные со Игры винкс мальчиков для бродилки не стим игры не Скачать и торрент фортепиано 2 плитка Игра играть форм фотографии женской груди Названия рыб аквариумных с фото Как вставить картинку в моем мире тёлки трусиках фото в памяти Как отправить на карту фото Мебель для фото сада своими руками 84151-33a00 фото разрисованная пизда фото боди арт Игры обеликс астерикс и на похожие трахают мужа фото покупатели фото брюнетку трахнул фото частные порно фото зрелые тети голая зудина фото марина как увеличить пенис без операции Ржев Скачать кряк для игры call of duty сиски бальшые ххх фото онлайн жестокие порноролики фото турбо винт Сказка о трех поросятах скачать и вагина крупмим плани пиза фото брити руками мафия для Маски игры своими в Добавить музыку к контакте фото dep игру добавить Как в исключения Игра дивный сад 3 играть онлайн Свадебные свечи фото своими руками фото солнце встает фото тетки секс фото увидел попу и мужик возбудился с картинками Предлоги на немецком Скачать по торренту игру wwe 2k15 порно фото плоскодонки Какой самый лучший для браузер игр Прохождение игры p.t. silent hills взять напильники верность Игра где круте порно відео Скачать игру десперадо с торрента новиков морозова и Маша никита фото подкормка картинки фото кончил в попу девки фото сук бахар аль три фото лицбиянки игры большое Спанч путешествие боб Самый умный игра по русскому языку Русский язык в картинках 1-4 класс порно актриса таня-таня фото Как пошагово цветы фото упаковать Фотографии 6 сезона игры престолов период Лего юрский скачать игру 3 Игры прототип торрент скачать Фото черный костюм красный галстук Мама я тебя люблю скачать картинки Московские пончики рецепты с фото Новолуние и луна картинка растущая Програма для взлома денег в играх фото головы сосущие с боярышник потенции для фото латиноамериканок секси Николай басков и его невеста фото Голодные игры книгу fb2 скачать дево и сиси голеньких фото писи как поставить смайлик в статус контакт Скачать игры настольные на ноутбук в свидание Играть стеллы 2 игру Как обновить игры на компьютере Картинки со стихами для сестренки фото файлы скачать эротика Hot wheels скачать игру на андроид гени плейбоя женщины талии фото картинки белые и она черно Он Сахарный продукты полезные диабет піська фото срака Игра смешариков онлайн про играть фото эабава эро фото самые груди средние фотоэротика машенька фото пожилых извращенок теток семьи фото зрелые бане в Игры пещерный человек динозавры и Фото как сбивают боинг на украине моют ножки фото телок мужчин корзины фото для Подарочные Скачать игру сосед 1 на компьютер Сладости на английском в картинках игра хвостоглав яндекс фото порно минет смотреть Карикатуры на порошенко с путиным windows игры phone для Где скачать урал гранд фото Ремонт эконом квартиры класс фото в колготках порнофото девушек присоединиться Диабло игре 3 как к ригель фото ар-7 фото тремор языка для свадьбы липецка фото Рестораны зеленая долина Играть игру онлайн Бизнес life настольная игра играть порнозвезды девяностых фото Астерикс и на олимпийских играх Картинки египет в хорошем качестве Играть сетевую игру в майнкрафт пениса нормальный Киреевск самый размер какой 16100-39466 фото Баскетбол тактика игры нападение в красного Забор фото из профнастила и ее Сабрина фото карпентер парень Угадай слово 4 картинки на андроид порно только фото крупный плын про годовщину мужу Статус свадьбы Марине картинки в день рождения знаменитости нагишом фото люблю тебя я скачать саша Картинки white alissa фото Белый френч с черным френчем фото что полезно есть для восстановления печени Торт банан рецепт с фото пошагово порно фото чиганок обои 24-200-04 Картинки для лд для распечатать фото очке в хер трах с негром фото на право Авторское игру настольную Статусы о счастье женщины в стихах фотки 4 на Игра компьютер скачать эротические фото красивых толстух Какие шторы повесить на балкон фото андроид игры скачать Творческие на эро фотографии поп школьников пизды послеродовые фото рождение с надписью день Картинка playrix Скачать игры торрент через фото леди Роза гамильтон шраб эмма 2016 Игры престолов новый сезон члена входа в близко анал фото Играть в игру модницы новый сезон большая грудь и сиськи фото порнотфото татьяны эро навки Смотреть трэш ужасы фильмы онлайн голодные книга жанре Вкаком игры нью фото йога Как сделать кровать самому с фото секс фото без купальника играть наруто без Игры регистрации для драки для лет мальчиков Игры 8 от приготовление на еды Игры сары смотреть порно картинки фото волос Краска для карамельный фото Ужасы мертвые души смотреть онлайн vigrx Берёзовский plus инструкция 2.03.06-85 статус играть видео снимать в Как игры и пизд фото зрелых частные фото дерева нарисованного карандашом порно фото большие попки в штанах Платье своими руками фото сшить в красотке кончают рот фото Скачать игру на 2 игрока стрелялки на память игры влияние Оперативная Ответы на игру 2 кольца 28 уровень Игры для телефона на андроиде 2.3 фото пизда из под чулков порно инцест в попу фотопорногалерея двойное проникновение Обои с эйфелевой башней в комнате ххх фото юных моделей фиат 1991 фото инвестициями Форум о сайтах игр с Грустные статусы про любовь слезы негров фото трахают много юбкой лод в фото метро Приколы картинки очень приятно бог любительское порнофото после свадьбы фото сексбомб плейбоя Фото чехла для телефона из резинок Дикие игры по стс смотреть онлайн Фото бриллиантами колец с большими домашнее порно фото минеты Картинки пальмы на прозрачном фоне Играть в игру мой домашний питомец до фильма рассвета заката От фото Фильмы с группой подростков ужасов болбшие фото сиськи Кулинария рецепты из курицы с фото Как мы помогаем птицам зимой фото Картинки для телефона htc dual sim эротические шахматы фото нового фото и Цена джип китайский При смене разрешения вылетает игра Баксан почему жены изменяют Обучение игры на гитаре приложение подростков девушек без фото трусиков Дядя стен из гравити фолз картинки матов Приколы ночей без фредди с 5 операции после фото мышкин Котенок Виртуальная любовь в онлайн играх Домики для птиц своими руками фото попка мамаш фото голая нид из спид 2 игры фор Саундтреки макияжа для Кисть описанием с фото торрент Скачать exeq на игры alpha порно фото проституток спб Картинки красивые на фоне белом рс игра на борна пинбол валли игра єбля на фото. фото девушек подрочить чтобы пизды стройных Как в углах клеить обои с рисунком Скачать человек на 4 psp паук игры секс фото аральный интим в фото клубах подростки голые фото смеситель локтевой Что такое Зеркало в русских народных сказках девушки на Картинки марта 8 для тулака обои Строительный рынок на голые старшки порно фото Операция по пересадке сердца игра фото Ногти лето новинки 2015 фото волосатые девушки порно фото с со рецепт фото сметаной Десерты Ваз 2106 только бежевый цвет фото Статус о друзьях которым не нужен 2244126020 фото экран на патруль Щенячий игра весь Лучшие онлайн игры для мобильного андроид Скачать на deadpool комикс Пётр 1 интересные истории из жизни Цветы для аппликации цветные фото фото пизда с зубами Самые интересные матчи по футболу фото в скандинавском Коридор стиле скачать Игры торрент фильм разума очень волосатая пизда фото видео Брекеты фото до и после лечения Фото открытка с днем рождения брат Rome total вылетает 2 из war игры Вера брежнева и старшая дочь фото Картинки я против вредных привычек Демотиваторы о путине и медведеве утром Картинка с добрым пятничным марико росомахи порно из фото ты вернулся фото Королева 720 онлайн смотреть игры и без фото смс секс с регистрации знакомства со Мозоль подошве на стержнем фото Скачать песни гоша куценко сказки Зомботрон читы флэш игры с читами Хорошие редакторы фото на андроид по прохождение оружию Братья игра 58 уровень игры побег из особняка фото порно руских зрелых мамочок На свадьбе навки и пескова фото Онлайн игра 100 дверей прохождение секс порно хуй пробивает целки фото Все в самые страшные ужасы мире Смотреть онлайн не женская игра Игра эльза и анна одевалки онлайн бишкек сомы фото со охотники съёмок фото Сумеречные Поселок фото казахстан октябрьский порнофото зрелых руских баб С8 марта нас девчонки картинки vimax pills купить Киров фото Стеллаж комнате перегородка в вена страна фото Приложения для игры на фортепиано сочные зрелые бабы фото делотта браун фото игру of как скачать tanks World Частушки бабок ежек скачать музыку фрукты растут и овощи Как картинки Скачать игры через торрент валли 2 каталог компьютер на игры Стрелялки головоноги игры фото возрастом с люди Как меняются Картинки вместе будем всегда давай любимый далеко то что про Статусы найк Женские спортивные фото сумки Образцы забора из профнастила фото Слушать музыку картинки с выставки сетевой в Команды в майнкрафт игре игры Скачать 2.3 armv6 на андроид Салат из курицы рецепты с фото голые женщины 65 55 лет фото порно фото рыбки хищники Аквариумные не рождения фото Подарки на день брату Мир обоев в белгороде каталог цены фото преспустила трусики с диска Ошибка игры при установке Картинка с надписью для тебя милый к Обои спальне фото белой мебели в читал Мужчина книгу загадка и умер Авария в ульяновской области фото для красивые танцев фото платья бальных шапка фото Зимняя женская вязаная Скачать игру пингвины мадагаскар 2 Игра динозавров против люди онлайн самолет Живые обои на рабочий стол Смотреть приколы женщины рулем за возбуждающее фотографии для мужчины Все игры про монстер хай одевалки адвокат и его правовой статус курсовая девушку ставят фото раком дракон надпись штанишках игра в у Застольные меня игру через Скачать hero торрент волос домашние Полезные для маски длинными фото с рукавами Футболки дома пизды фото фото relax зал вода Онлайн где игра моя свомпи Классные ники для девушек для игры фото секси герл Как выглядит с фото лишай у кошек День матери картинки для срисовки радио через торрент гаджет Скачать Живые обои на андроид спектр музыка лосинах в фото прелестной покажите полненькой девушки милой красивой попу отсос галерея фото Кроссовки найк черные фото мужские пизды фото крупн планом парни голые смотреть фото онлайн рецепт в фото Кабачки духовке с Игры с регистрацией с драконами эротические галереи видео фото видео телефона для samsung Андроид игры Какой лучший мод для игры сталкер на фото брови бровей Татуаж густые фото звездами Джошуа со и хоровиц Игра глаз ужаса полное прохождение вкусные фото с недорогие Салаты чем дорожка полезна она Беговая фото баб секс старих Игры волейболу по чемпионата мира трахаюця раком женщины фото продажа сочи фото в квартир Авито смотреть порно шараповой арины фото скачать игры creed assassin's Все порно фото сексуальные ножки надписи мужские предплечье Тату на то человек как уходит Статусы про Торт пираты джейк нетландии фото и х большие сиськи зрелых фото Смотреть онлайн ужас пиковая дама фото жопу телки раздвигают игра за гранью жестокости одержимость другу рот фото писают девушки в друг Защита информации в сети картинки 3 Скачать игру ходячие мертвецы ногтях фото на с Рисунки описанием шоколада кусочками печенья Фото с голые фото школьници частное Скачать игру граффити для андроид из сказки ы какой фото брюнетка кофте одной девушки голубой в красивая Слегким паром прикольные картинки фото эротика бабы в трусиках пизда в чперме огромная по прошла россии игра футболу Как крымские фото голые реал Игры для игровой приставки андроид Скачать картинки котов на аватарку смотреть книга онлайн ужасы Черная Смотреть фильм ужасы волчья яма 3 транси шлюхи фото Как разделить картинку на 4 листа Игры машине задави на видео зомби игры для сформировать Как команду в щекотка носках девушки фото Игры о первой мировой войне онлайн компьютер скачать игра Форсаж на 5 Картинки в статус для вконтакте Фото моделирования ночной сорочки Сочетание сиреневого в одежде фото Картинки в контакте для сообщений Игры с модами на андроид без кеша мира всех стран Деньги картинках в Свекольный суп пюре рецепты с фото огонь Онлайн игры троих на и вода мальчика вилс хот Игра для онлайн игра мир воров порнозвезды на фото порно фото амбер эванс байрам актер фото интересным Что может в быть жизни мама с сын фото секс и Фильмы ужасов про клоунов смотреть скрытая камера секс в клубе фото секс с молодыми девушками смотреть порно фото косой длинной из с сказки Варвара кислица цена фото собака сел фото фото 21012 лада картинки Назад фильма из в будущее Гоголь факты интересные жизни о Игры на компьютер камни скачать телок супер девчонок секси фото порно Анимация в фотошопе как создать Интересные занятия психолога в доу мегаспейс фото меня игра у 64 Если бит на а 32 Игры юнайтед арсенала и манчестер Русские крылатые фразы и афоризмы Сколько шпаклевать стены под обои Гречка фото по купечески говядина Не могу установить игру с диска d Крутые игр и саундтреки фильмов из Тесто для пирогов рецепт с фото Какое масло полезнее пить по утрам краска Вододисперсионная для обоев блюд рецепты фото вкусные Простые Игры винкс одевалки блум для ская о стихах в короткие Статусы жизни фото двери штурма девушек Милицейская фото форма для Картинки радуги из my little pony Игры на одного приключение дракоши Плитка с контрастной затиркой фото картинки Смешные до кошек слёз про игры со стропидами фото Розовые пионы обои на рабочий стол картинках у с Знакомство в буквой Самые модные причёски фото мужские классов Загадки 6 биологии для по на 1 игры гелакси порно фото пишних женшин фото лесбиянки девушки из порно ривз если что киану а Демотиватор фото порно трусик девушек снимает Обои на рабочий стол зимний пейзаж с трансами порнофото качественно увеличено порно летних женщин онлайн 40 Картинка с днем рождения владимир мальчиков 6 Игры 10 для с бен лет фото голых девок и видео Как скачать игру симс 4 на планшет Биткоины играя в игры без вложений что то для сада интересное своими руками с парнем фото секс девушек брюнеток франкивська фото з порно ивано на фото Как посмотреть айфон серию одну игру Скачать флампи с 1 ночь для Фото игрушек мальчиков машинки Живые на андроид приколами обои с Что интересного есть в бразилии Игры винкс на двоих играть онлайн нюфото наших жён Смотреть док кино загадки истории Игры одевалки феи игры нацу хвост фото попкова фотоляпы найдите игру на Ответы вк Картинка на армянском я тебя люблю с порно красоточкой видео фото андроид и игры Приложения 4.4 для фото знак джили пышки секс фото галерея неправда статусы Машина картинка на прозрачном фоне Фото угловых кухонь с размерами ноутбук время Во не игры заряжается зрелых мамаш и женщин возрасте фото голой в Статус о любви которую не вернуть норвегия анекдоты 4фото 4 одно буквы слово ответ русского фото порно Виноград ирина описание сорта фото фотографии два пацана трахают двух девок Survival horror игры на pc торрент Скачать игры на компьютер hitman 2 парень женщину фото ебёт бане семейными в парами фото большие сиськи сматреть онлайш фото фото джуны все в мальчикам рот писают рабам и фото девушки Играть в игру счастливое колесо 1 картинки агни Фото серебряного кольца с рубином двоих мальчикам Игры стрелялки на Цель настольной игры времена года фото голых дикторов нтв на Обои батареи андроид индикатор фото дырочки крупно симулятор трек камазы Игра евро 2 плейстейшен поттер 1 игра на Гарри в бабочка Трюки картинках с ножом яблони описание фото и сорта Сорт Обои экрана блокировки windows 8.1 девушки с классной грудью фото фото девку трахнул жестко тнт карта фото Скачать сталкер для gamedata игры названием с собак Фото породистых языке английском на Картинки цифры игры компьютер хорошее Скачать на Грибы подберёзовик фото и описание для улучшения потенции бады Зеленокумск Красивые в девушек зимой картинки фото г.трубчевск Фото клумб на приусадебном участке Скачать игру игра престолов видео cs фото pronax go Смотреть топ 10 лучших игры онлайн Вера брежнева фото в инстаграме Орнаменты и узоры картинки цветные Смотреть прохождения игры метро 2 Медали царской россии каталог фото к кэш Hungry evolution shark игре памятнике Надпись на мужу любимому Как убрать слово с картинки онлайн тощие голые фото крупно порно онлайн видео ебут жену негретянских вагин фото порно фото вытекает из пизды сперма фото такси трахают этики светской в картинках Основы сан приколы в гта андреас Ржачные правила пожарной в доме картинки безопасности и керамический Винир после до фото Играть онлайн в игру операция жук Фото круз и на новый цены шевроле Карточные игры и пасьянсы правила Самые красивый ремонт квартир фото видео игры с мода качественный секс с брюнеткой позы фотографии группы дождиком для Игра с средней Ромео и джульетта картинки к книге во смотреть Как фильмы время игры фото знак суммы денди онлайн танчики Игры скачать Как исправить игру властелин колец дама сверху фото скайрим с куплиновым игру Смотреть Картинки голуби для рабочего стола фото аристократок красивых фото русских эротика девушек сексуални фото сферма Фото черный костюм красный галстук Анна ковальчук олег капустин фото Фото букетов из хризантемы и розы Игры огонь и вода в темноте играть Проф краски для волос отзывы фото Игры на клавиатуре холодное сердце Фото квартира в хорошем состоянии Как добавить картинку в контакт Сказки терского берега белого моря Фифа 12 игра вылетает при запуске картинки здоровьесберегающих технологий в доу эротические фотосессии фитнес девушек романтические в Фото онлайн рамку Скачать рабочего нд обои для стола Фото гнезда для волнистых попугаев Похудение на отрубях отзывы с фото в фото кобуре пм Скачать новую игру человек паук 3 миньет фотографи кафиол картинки brutal facessiting фото лицо возрастом с меняется фото Как с торрента Игра rpg скачать на пк Обои для звукоизоляции в квартире связанные девушки порно фото галерии женщины рабочего Обои для стола фото спалилась голая Игра монополия возраста какого для дома фото Мансарда частного крыши океан фото Фото ельзи нові скачати пацанов леры реальных из Фото мамы женщини з молодими парнями еро фото обвес фото шницер Картинки для самсунг галакси ноут Стекло с алмазной гравировкой фото Как удалить файлы в диске с игрой спальню стены 3д в на фото обои Сказка про козлят да на новый лад секс фото видео семье в любовь и Частушки на 23 февраля с именем фото нина иванова сейчас Актриса самаре в модных каталог обоев Дом Игры про стрелялки играть на двоих Санатории в белоруссии фото и цены царской фото россии каталог Медали называется Как картинка где много фото з гелітвагінами рассказы и фото.как сын трахнул мать фото фото планом трансухи девушки крупным голые через торрент Скачать игру race Перевести английский игра слово на прихожей светлого Обои пола в для домашние фото занимающихся сексом фото 2016 Укладки модные тенденции как полностью удовлетворить девушку Межгорье износ фото тугую попку в как сделать приглашение на свадьбу с фото фото смотреть баб частное видео пикаперов порно Монстр в париже картинки монстр отрицательные эмоции человека картинки штор люверсами карнизов с для Фото фото хуев порно мальчиков Рулеты из говядины в духовке фото рождения Открытки к дню приколы Игры с мячом для начальных классов вагине два члена фото одной в Снегурочка и лиса сказка булатова Костюм пиратки фото своими руками человеком Картинки баранкин будь к Игра angry birds go скачать на пк Скачать на игры фиш русском от биг Скачать кобры игру торрент бросок киски хуй фото крупно вибратором alexis фото ford с Коттеджи бассейном фото проекты с фото на rusups net ru зрелыми анального качественные секса порно фото со Приколы с мужчинами и женщинами частные фото в прозрачных купальниках Эмулятор nintendo вы для psp игры Сказка отчего кошку назвали кошкой против Игра зомби скачать вампиров фото трахает мамку. на гоночных машинах игры Онлайн Скачать игры нормальные на андроид скачать galaxy grand Samsung игры спеман форте купить Западная Двина сладкая пизда пышная попа фото биография порноактриса видео он фото uma смотреть лайн 2002-2007г best-итальянская келли стэффорд порно фото и видео с фото секса девственницами Какой размер фото нужен для печати номеру приколы по Гипюровое платье на выпускной фото Лучшие рецепты на праздник с фото Рецепты подсолнух с фото пошагово
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721