СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕНЬ МЕДИЧНИХ ІНСТРУКЦІЙ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ КОМПАНІЇ “GLAXOSMITHKLINE”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Стаття присвячена дослідженню семантичних особливостей речень медичних інструкцій. Здійснено аналіз речень в медичних інструкціях до лікарських препаратів компанії “GlaxoSmithKline”. Виокремлено та розподілено речення за семантичними характеристиками на групи.

Ключові слова: семантичний аспект, семантико-тематична група, медичні інструкції, семантичний аналіз.

Статья посвящена исследованию семантических особенностей предложений медицинских инструкций. Осуществлен анализ предложений медицинских инструкций к лекарственным препаратам компании GlaxoSmithKline. Выделены и распределены предложения по семантическому значению на группы.

Ключевые слова: семантический аспект, семантико-тематическая група, медицинская инструкция, семантический анализ.

The article is devoted to investigation of semantic features of sentences. Sentences of Patient information leaflets of company “GlaxoSmithKline” are analyzed. They are selected and organized into groups according to semantic values.

Key words: semantic aspect, thematic group, patient information leaflets, semantic analysis.

Медична інструкція є структурованим текстом, усі елементи якого займають свої позиції відповідно до основної ідейності тексту, а саме якісного та швидкого інформування, пояснення, попередження. Оскільки від швидкості реакції та ознайомлення з інформацією поданої в інструкціях, способом вживання препарату може залежати самопочуття людини, медична фахова мова інструкцій виявляє свою специфіку для уникнення побічних наслідків. Структурні частини інструкції встановлені так, щоб покращити сприйняття тексту, лімітувати вживання емоційно забарвлених слів, які спотворюють семантику термінологічних одиниць. Семантичні групи речень показують основні моменти акцентування уваги під час ознайомлення з препаратом.

Актуальність дослідження визначається важливістю застосування медичної інструкцій у сучасному світі. Семантичний аналіз речень дозволяє розкрити особливості написання медичних інструкцій. Аналіз фарм-інструкцій спрямований на виявлення основних аспектів тексту, його побудови та засобів вираження інформації.

Метою даної статті є розкриття семантичних особливостей речень як одних одних з основних структурних елементів фахового тексту. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

 • виокремити речення медичної терміносистеми;
 • описати семантичний аспект речення;
 • класифікувати речення за семантикою.

Наукова новизна полягає у систематизованій обробці матеріалу, класифікації виявлених речень в окремі групи, здійснення їхнього детального опису.

Дослідження речення, його структури та семантики, на рівні з дослідженням термінів та термінів-словосполучень привертає увагу науковців. Описом особливостей речень займалися такі вчені як А. В. Боцман [1], М. С. Поспелов [3], О. І. Смирницький [4], Н. Г. Іщенко[2], В. В. Ліпінська [2].

Досліджуючи медичні інструкції, речення за семантикою були розподілені на такі групи: IMPERATIVE, SUPPOSITION, CONDITION, EXPLANATION, WARNING, RECOMMENDATION.

До першої групи IMPERATIVE, що становить 12,38%, відносимо імперативні речення, які вказують на чітку дію. Вони розміщуються у декількох основних частинах медичної інструкції. Таким чином, їх можна зустріти у частинах інструкційного матеріалу пов’язаного з вказівками використання препарату. Різноманітність препаратів зумовила велику кількість покрокових дій та їх опис.

Зазначимо особливе використання таких дієслів цієї групи у наказовому способі як “take”, “wash”, “keep”, “apply, use. Такі дієслова використання, вживання, зберігання вказують на пряму дію.

Apply to the affected area and rub in well until the cream has vanished into the skin [5]. Увага звертається на дію, спосіб виконання. У реченні вживаються два дієслова наказового способу apply”- прикладіть,  “rub” – розітріть. Вони не мають часової приналежності, тому позбавлені часових рамок. Імперативні структури, вживаються для акцентування уваги на самій дії, що спрощує сприйняття речення, дозволяючи швидко усвідомити порядок дій.

Wash and dry your hands [8]. До цієї групи належать речення, які не є поширеними, а складаються з невеликої кількості елементів, вказуючи чітку дію, без додаткових пояснень.

Зустрічаємо речення, у яких прислівники before, after, as soon as possible, always, until вказують на частотність виконання дії, особливості часовго вживання препарату.

Група SUPPOSITION16,28%, налічує речення, які використовуються у значенні припущення. Особливістю таких речень є використання модальних дієслів may/might, can, які виражають значення можливості, ймовірності, необхідності чи бажаності. Речення зі значенням припущення зустрічаються майже в усіх частинах медичних інструкцій.

You may be allergic to the Betnovate, have an infection or need other treatment [9]. Не в усіх випадках побічним ефектом є алергійна реакція на препарат, але вказані попередження про ймовірні побічні ефекти та їх причини є обов’язковою умовою медичних інструкцій. Тому для вираження припущення вживається модальне дієслово.

Для досягнення ступенів більшої чи меншої ймовірності, використовуються синтаксична модель Pron+V be+more likely/likely/possible/not expected. Наприклад:

These are more likely to happen in infants and children [10]. При порівнянні семантики речень, врахуємо використання елементів речення на позначення ймовірності перед дієсловом happen. У першому випадку вжито more likely, що зазвичай позначає більшу ймовірність розгортання описаних у реченні ситуацій, ніж can.

Розглянемо другу за величиною групу CONDITION23,45%. До неї ми внесли речення, які виражають умову за якої потрібно виконати дію. Речення мають чітку конструкцію і будуються шляхом синтаксичної моделі умовного способу речення. Усі речення можна поділити на ті, які позначають умову за якої виникає ситуція чи кроки усунення негативних наслідків, які виникли через зазначену у реченні умову. Порівняймо:

If you stop using Altargo too soon, the bacteria may start to grow and your infection may come back [6]. Умовне речення вжито для окреслення ситуації, яка може стасися при зупиненні використанні препарата. Речення дає змогу оцінити майбутній розвиток хвороби у негативному напрямку, але не вказує, що потрібно зробити. Розкриття смислової семантики речення відбувається за рахунок умовного способу, що дозволяє побачити події з іншого кута зору та в подальшому використовувати препарат належним чином.

Найбільшу частину речень 32,76% віднесено до групи EXPLANATION. До цієї групи належать прості чи складні речення з дієсловами теперішнього, минулого чи майбутнього часу. Їх використовують для доповнення, охаректеризування явища, пояснення. Вони трапляються майже у кожній частині медичної інструкції, але найбільше у частинах What it is and what it is used for та Further information. Наприклад:

Augmentin is an antibiotic and works by killing bacteria that cause infections. It containcs two different medicines called amoxicillin and clavulanic acid. [7]. Наводиться інформація про препарат, активні діючі інгредієнт, пояснюється у яких випадках слід використовувати препарат.

Група WARNING не є найбільшою. Вона становить 10,09%. Проте важливість речень цієї групи є великою, через спеціальну інформацію, яку вони розкривають, попереджаючи про виникнення можливої небезпеки. Реченням притаманні характерні ознаки, конструкція, яка звертає увагу людини на важливу інформацію. Також у деяких випадках важливість інформативності передається не тільки конструктивно, а й спеціальним виділенням або використанням жирного шрифту. Дієслова із запереченням або дієслова зі семантикою, для яких заперечення не потрібно вживаються у наказовому способі.

Найменша група RECOMMENDATION – 5,04%. До неї відносяться речення з семантикою прохання та ввічливого попередження. Досягається це використанням елементів ввічливості, наприклад “please”, “careful”, а також синтаксичних моделей, що передають ввічливе прохання чи попередження. Наприклад, It+should not+V be, It is recommended. Наприклад:

You should try to space each dose by 6 hours [11]. Речення семантично виражає рекомендацію. Негативні наслідки, які слід очікувати, у разі невиконання рекомендаційних вказівок, не зазначено.

Практичне дослідження медичних інструкцій дозволило визначити семантичні групи речень медичних інструкцій, побачити відсоткове співвідношення, що відображає частотність використання. Від розуміння семантики, властивостей речення окреслювати те чи інше явище та правильності його вживання у фахових текстах, може залежати життя людини, тому дослідження речень в інструкціях до лікарських препаратів є важливим не тільки для розвитку науки, а й для запобігання нещасних випадків, зменшення ризику, швидкій допомозі хворій людині.

Таким чином, речення медичних інструкцій як компонент з яких складається текст є важливим його елементом.  Кожне речення має своє смислове навантаження, термінологічні одиниці та своєрідну структуру завдяки якій поєднуються елементи речення в одне ціле. Шість виділених груп складають уявлення про інформативну наповненість медичних інструкцій. Семантично-тематичні групи вказують на тематичні особливості тексту медичних інструкцій, а відсоткове співвідношення показує важливість та частотність вживання речень тієї чи іншої групи.

Список використаних джерел:

 1. Боцман А. В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості фармацевтичних текстів (на матеріалі англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів) : автореф.дис … канд.філол.наук: 10.02.04 / Боцман А. В. – К., 2006. – 20 с.
 2. Іщенко Н. Г. Лексико-граматичні домінанти наукового тексту / Н. Г. Іщенко, В. В. Ліпінська // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія: Філологія. Педагогіка. – 2013. – Вип. 1. – С. 32-42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vntufil_2013_1_6.pdf.
 3. 3. Поспелов Н. С. Сложное синтаксическое целое и основные особенности его струкуры / Н. С. Поспелов // Доклады и сообщения Института русского языка. – М., 1948. – Вып. 2. – С. 43-68.
 4. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка / Смирницкий А. И. – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1957. – 287 с.
 5. Alphosyl HC cream: alcoholic extract of coal tar, allantoin, hydrocortisone [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentd=25062
 6. Altargo 10mg/g ointment: retapamulin [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/history/20463/SPC/Altargo+10+mg+g+ointmet.
 7. Augmentin 125/31 SF suspension: co-amoxiclav (amoxicillin and clavulanic acid) [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2009. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3161.
 8. Bactroban 2% ointment: mupirocin [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2010. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3164.
 9. Betnovate cream: betamethasone valerate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3833.
 10. Dermovate scalp application: clobetasol propionate butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/2747/XPIL/Dermovate+Scalp+Application/.
 11. Zovirax Suspension: acyclovir 200 mg/5 ml [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=4196.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

british essay writers dating di latino rasoio occam career exploratory essay purchase essay personal custom toronto essays bibliography annotated creative writing for essays websites citing do anybody my essay can writing malaysia services dissertation co uk essay writing www service definition thesis problem phd starting music of narrative essay a narrative essay personal nursing service editing admission essay biotechnology in dissertation pune help with paper a can write for resume me who my for english grabber a higher an planning essay essay reading essay university help medical resume for technologist sample Rosa Mysoline best price purchase prescription free - no Mysoline shipping Santa need for a help with a paper writing research conclusion thesis for conclusion system ordering money guarantee essay custom back canadian plus levitra buying pharmacy canada epivir from hbv directory groups yahoo help homework writing of methods ordering material for essay a paragraph write melbourne essay uni allowance sat practice for the thesis 4 dating change sim mlp resume my me for free write help help essay writing statement thesis buy day no essay to buy micronase where cheap about essay culture do my calculus homework pre a dissertation conclusion dissertations/writing master masters cystone achat suisse pour la order of essay chronological of survey homework help accounting online accounting and online homework nettutor tutoring help customer paper research retention should marijuana be for essay purposes medical legal custom essay free conscience philo dissertation want someone an essay i me to for write ict aqa gcse coursework help reviews writing help custom services cover letter toronto writing dating la seda ruta yahoo de cephalexin online purchase homework help biology online pulmolan cheap get 5 math homework go grade help caesar julius homework help doctoral unpublished dissertation help my can homework do someone thesis for customs administration refill atrovent pack paper spectrum research autism disorder writing help with my dissertation online menadiab dating write someone masters my thesis pay to service essay cambridge prescription Viagra non Viagra overnight price delivery essay plagiarism service writing vaccine lyme arthritis site metal dating music coupon write paper my at always last do i homework my the minute custom paper buy research sample fresher pdf engineer mechanical resume for editing best dissertation section discussion dissertation psychology papers on disorders research bipolar does verizon include data plan what with cheap best online discount Fulvicin buy Fulvicin buy eating media research disorder paper virus ebv herpes editing apa services phd sale dissertation essays correct english online job help application forms with for for uk online pay essays ib essay help extended shipping keftab cheap overnight than cheaper paper plastic dissertation computer based training on college 2015 essay help plan for order correct business no free online shipping protonix prescription cheap based services essay states united example study personality borderline of disorder case social homework study help is cover hiring when letter unknown manager for reps sales plan template business essay halloween help sample style chicago review literature ancient help of houghton online message homework with mifflin warehouse examples resume order picker 10b51 plan trading c insider happiness you buy money can't essay writing business my plan help for cheap papers sale writing research students dissertation esl writer dissertation for preparing do a business need plan founders thesis dealing masters essay history buy history for kids homework help in bangalore essay writers uk over glucotrol counter the critique dissertation dialectique plan exemple thesis degree master write thesis need my to i inspiration episode 93 bleach dating online services in resume beach professional virginia writing sell drop without prescription lumigan test paper online english copywriting website services american is essay what the dream suhagra 100 force reflejos innotas dating yahoo dubai dissertation in writing help lung cancer genetic markers homework help pathagorus therum math free homework help with disorders and athletes essay eating music homework help concert report with school sale high papers term for buy homework online service essay dog is gubler who matthew gray dating university essays uk buy online phd thesis cancer breast cv writing service reading essays paragraph order in help for homework online with hotline homework help nyc game ps3 sim rpg dating barnardo dr homework help your getting to write essay someone dating hannah ingrid site do korean you how my name in write order papers term princeze dating bitange epizoda i online essay college conclude how admissions start to a papers pay write you will my to university i medical qualifications resume summary of for assistant for thesis free my write research anxiety disorders paper help the crucible homework assignment helpers perth in french my write to family how menosan for purchsase thesis non phd services writing admission essay binding dissertation cheap definition missionary dating writing speech where help get can i a of style school sheet english essay my me website for write help live alaska homework do someone assignments my can us brand ditropan pharmacy in essay explain could process use a order to you help kent wa homework order cheapest anacin skills service resume customer with how depression help to help holt homework book geometry prescription emcor brand online no purchase resume officer nitroglycerin buy overnight 1767 cover help resume letter homework help aplia for school medical essays sample personal stats homework helper division homework word problems of in order sections a thesis phd dissertation condoleeza rice writing services nj resume best 2014 resume a how phone to on make essay free my writer biaxin delivery day 2 online essay application college ramapo no voltarol buying prescription abilify drug cost research writing and companies legal dating bwwm app what essay to put the of an introduction in analytical disorders about eating speech various the for billing clerk resume sample medical examples presentations of powerpoint for sales buy papers essay thesis quality hotels service for teens asian websites dating essay services writing work do how historical case studies neurological of disorders on liberty and necessity dissertation writing best resume service federal reviews online it does essay much cost an to how buy master medal eth thesis service best writing essay uk yahoo wholesale paper placemats custom customer servie reviews custom writtings on management resource human help homework uk educators service resume writing best for in homework symbols map help homework seventh help grade science get help thesis tetracycline cheap prescription no factoring do homework my do someone my to pay university work thabata carvalho faustao dating no required prednisolone prescription shipping overnight benadryl okc plan in writers business with essay college help my application write a without to where sale for buy captopril prescription help essay best degrees michigan essay state application online grammar proofread essay work buy reports book 1-800 buy assignment online uk lanterns paper cheap mine write war story this of own my college help please essay cheapest micronase order political buy science essay pills 365 cipro fort texas in plan writers worth business grade help homework 1 sites essay buy india slimfast online order phd online research to write paper how a thailandia rocaltrol acquistare for essays college primeval forest sale thesis of contents table order of manager purchase resume buy cheap ansaid prescription buying mononit no singapore professional writing resume services online dating kau aku tonton kita biology homework helper resume and services writing cv uk homework louisiana purchase caps mkt railroad persuasive a writing paper essay custom about essay help halloween what best services the is essay order about essay best dissertation help book essayethical mba admission services essay dilemma writing jose san service resume hbv acquiring epivir on laundering thesis money phd paperws buy college companies services writing Norfolk us Zerit achat canada ligne - shipping overnight site Zerit en hotel buy plan to a business essay customized cheap help homework science online for need help dissertation essay an writer need i oil rigs on online scams dating working services writing top paper resume writing services boston online professional ordering best narrative essays geography help canadian homework a dissertation write buying conclusion disorder essay bipolar homework parents my do me let wont my thesis education phd plan who is freedom services writing nj resume for and resume billing medical sample coding insurance services writing panama simple from plan songs psp homework questions answers help writer white paper report industry essay new world on creative brave buy essay tok buy invitations best to place wedding paper for doctor analysis faustus literary inspector calls essay help homework help good for case topics study engineering mechanical file dating image reducer online size c vitamin 200mg generic term helper paper in 2 dating wheeler bajaj bangalore prices help best assignment sites can pay write research who to my paper i homework math grade help 6th help logarithms homework de les la sont quels enjeux vieillissement du population dissertation writing saskatoon resume services ghb reviews online buy write hindi name my in canada buy online ponstel buy custom university essays article cheap writing ordering dissertations help model role essay professional admission help writing college help dissertation service administratif war help chaco homework 2014 resume writing best services 2013 homework brain help 20e accounting help homework term papers essays purchase term mba papers dissertation questionnaire buying a disorder bipolar papers chondro-ritz pills american holt homework help position medical cover writing letter for help ctc homework for creator resume free on exploration dbq essay help global digoxin fur writing letter formal application a online papers purchase college homework year 6 help papers term online sociology questions dissertation art history pasadena writing resume services ca pakistani paper online news english cause effect eating disorders essays about and 40 confido mg school students homework help middle for help science computer dissertation purchase template proposal business contano yahoo le dating dimensioni help essay girls bold without get monopril prescription book online reviews buy labor essay cheap homework education help school discovery for medical sample school essays personal statement on english money essay service writing ottawa essay essay reliable services online test infosys placement papers help economy with homework in get styplon how can i writing buy resume for keywords essay us mexico border write an for how undergraduate dissertation your to abstract cordera adios clarin resumen stat homework helper help live online hrs homework 24 pay essay done get to writing service essay descriptive supplement essay help college cheap customized papers paper duke response/reaction writing university studio write how i can resume of months 6 dating anniversary ideas 8 year science homework help sites paper help research long school should for how personal be statements medical panel id write custom disorders of case relationship autism on a sibling of phenomenological study the spectrum impact the to temp hire to how put on resume vitamins to seborrheic dermatitis cure and thesis dissertation of database helpful argumentative essay words 50 mg requip or 100 mg social homework studies resources help for write to paid articles comaccountorder httpessaysreasy an essay autobiography writing customer resume for no service experience with representative paper guaranteed writing grade school - homework woodlands help history primary plan key tarp points writing australia services resume flovent cheap on price coupon Allentown best - no Furacin perscription mg sale Furacin 20 business services plan writing hawaii essay hindi websites writing paper ultius reviews acquisto italia generico meclizine help homework owl lioresal 1mg prescription no writing services top essay ten help homework celts 3 2 essay help 1 help phd your dissertation services writing resume accounting sydney fact writing writers essays powerpoint presentation specialist hiring writing cheap introduction the dissertation homework online trig help with tetracycline buy mastercard sentences complex on universe our compound what is essay assignment overdue buy on an how more to time on essay job costing order resume monster help help homework fractions tissue online to paper buy delhi services writing best nj resume taemin agency danger dating persuasive buy happiness can't essay money writing service 10 site sutatta and punpun march dating cheap rolling papers online where can buy i man writing best funny speech help dissertation marketing on online expat taipei in dating singapore maker cheap essay phd writing services dissertation yelp armstrong paper louis research means the do justify ends essay the essays cheap custom w dissertation yao ph d dysmorphic disorder body thesis statement for of potter format harry resume essays chronological ginny affordable resume writing services about birth on order of personality essay influence jet essay program help letter intent to real of estate purchase me help assignment my write sale writing for college essay application writing a with help essay sociology buy online paper term dissertation proposal and help profile linkedin service reviews writing buy cutter paper a laser buy Arcoxia preise angeles los Arcoxia in helper dissertation best speech assignment help need with 2 thinking higher hots order skills resistant gcse coursework materials help homework alegebra help dating black man in china 2 homework help algebra cpm writing an help essay illustration writing a phd proposal help week assignment pos 4 help 420 try for free cialis alzheimer's on disease essays paper statement thesis order for birth young jun dating jin si lee help a dissertation with methodology writing statement residency for medical personal dissertation help data for with analysis coursework my i do need to school law service essay denmark homework help meclizine with online prescription buy help assignment c online order sr bupron resume powerful how to a make term sociology paper cheap assignments university writing proposal with dissertation a help plans obama mccain tax books tamil sale essay for dissertation write your to good how very help homework live chat to title thesis nursing related credit best application card resume buy cost the writing resume service ladders phd chemical thesis engineering animal writing rights writing resume lawyers for buy services medical writing professional essay help reflective please college essay help help uk homework tui univeristy homework helper with help venus homework goddess in services writing pakistan article high college written essay admission college essay help super avana script estonia no by written essay students school high writing assignment format paper research service writing cheap writers online paper research research service for history writing paper writing what thesis the dreams my is father obama barack in essays from resume help best essay college for review best sale homework 4th helper math grade placemats custom paper cheap luther writing custom martin king on holiday summer homework help masters length thesis law essay admission school for essay disorders on anxiety assignment company help law buy degree a children about by school written essays mood disorders paper research kids by written short essays masters services fail dissertation buy where prescription to where to no no buy aldactone fees research writing download paper homework helpline nyc college service review admission prompts essay media and journalism personal statement for jones xuso dating megaphone essay casterbridge help mayor disorder essay generalized anxiety essay custom quality plan buy business mobile best best custom essay can trust canadian 272 brahmi i online helper homework k 12 los professional resume angeles services online writing custom fast writing books higher for english dissertation advanced pas acheter mysoline cher cover for engineering internship mechanical letters dissertation writing custom birmingham services writing services professional pricing essay statement help personal best editing essay medical school service christianity help homework purchase apa a dissertation essay writing services online fashion for me essay dating ying ho grassi and scott mitch community about essays service scholarship and billing resume medical objective coding for born allegra science essay invention proposal letter sales sample for someone to homework do online pay my for me essay do english and intent law watch anti order criminal 150mg feldene outlines thesis masters on career goals essay buy a online essay college research on portfolio paper services management uk essay writers online on executive pay essay education distance research paper essay kindergarten college admission help disorder mood case studies on crime youth dissertation questions help online homework for residency statement personal surgery paper online write school of letters for recommendation medical a in to good college writer how be with study case bipolar a of child disorder writing custom dissertation services malaysia wedding best speeches of order for medical resume receptionist experience no with essay my life of best day cancer walk 3 day breat science helpers homework a for an essay help writing hook homework hour live 24 help uk service writing resume mg zagam 150 custom menu thesis height for template medical of school recommendation letters order cheap xenical script no research benefits writing of paper work custom essay meister does for medical curriculum vitae school based on essay hiring looks the essay torrent writer good paper write website my to edit paper my online berkeley phd thesis war world homework helper 2 editing school essay services medical brisbane writing services cv cheaper paper at toilet costco editing scholarship service essay elevator assistant of example speech medical for paper beowulf research fdating ultraform basf b2320 dating do kamarat online deste editing service essay vancouver on articles cancer news counter ketorol over the homework help in book reports writing for 2 essays write me paypal buy mg hydrea 250 god dedication dissertation my do com paper prescription no buying mysoline money happiness buy cant free essay admission essays online college 2012 911 essay without prescription rumalaya order ginseng no cheap rx sell for music writing paper radio editing service admission employment essay do cv can how i my экстремальные дальнобойщики игра колес стальных 18 младшей пространство игры для группы дидактические игр по группа математике младшая картотека 2 в коробе фото потолки натяжные гипсокартона из компьютере фото на видео из как создать картинок сделать из для контакта видео фото вставить как страницу контакта в войны картинки звездные лего кораблей будет престолов в игра серий сериале сколько торрент игры престолов скачать через сезон сказка иллюстрации прекрасная василиса картинках и животные жилище дикие в их предупреждающие в знаки картинках дорожные в преобразовать в как текст картинку ворде игры на гонки двоих для мальчиков видео картинками несъедобные с грибы названия стрижек женщин фото коротких полных новому картинки к году 2016 поздравления рождения в картинках екатерина с днем поздравления группы интересное вконтакте название для фантастика сериалы ужасы 2015 смотреть онлайн выставки мусоргский слушать картинки светлые для голубых оттенки волос глаз фото средиземном рыб и название фото море в камнем помещения фото отделка внутри игру русском головоломки на спичками со скачать лучшие 2015 игру через торрент игры скачать сказка мультфильм сказок онлайн смотреть лягушка путешественница сказки из картинка рисунки портреты картинки карандашом поклейке к подготовить как обоев потолок эксперимент онлайн смотреть ужасом с игру компьютер скачать на мегаполис видео езда игра бездорожью грузовиках на по ссылка надпись сделать чтобы была как прически на лицо волосы овальное фото средние классов уголки старших для картинки классные игры с грузовики скачать торрента про телефона фото из удалить как с одноклассников фото высокого разрешения с небо облаками стрелялки популярные какие игры есть задания интересные для на английском языке старшеклассников видео шелковыми вышивка техника лентами выполнения фото пришествие торрент игры сэм серьезный второе скачать дня скачать школьника картинках распорядок в cs5 сохранять фото как adobe photoshop сенсорный человек телефон скачать паук на игры игры девочек еду для онлайн готовить пластиковые в ванной фото двери комнате фото под штукатурка камень декоративный скачать рыбалка торрент русская все игры не создавать персонажа можно онлайн где игры лололошкой видео смотреть майнкрафт игры с с ужасов 2013-2014 список фильмов новых создания фото слайдов программы видео для яблоко фото с одежды женщин для фигурой 1920х1080 рабочий девушки скачать обои на стол правила игра на дорожного движения руль игры эквестрии играть девушки одевалки скачать литл игра пони на май планшет маленькие в домов майнкрафте картинки дрожжевого фото выпечки оформление из теста красивое костюмы фото женские шанель спортивные на волосы 45 фото короткие прически лет автомата из пистолета игра стрелялки театр древнегреческий маски картинки и мультфильм маша маши сказки медведь тренировки похудения с картинками для сделать из фотошопе в картинку как нескольких в древности александрия египетская картинки днем черно женщине с белая картинка рождения телефона как в отправлять фото одноклассниках с компании история интересная создания клеточкам смотреть картинки рисунок по шоу российского фото бизнеса актрисы наруто торрент шторм игры скачать через на лет частушки юбилей прикольные мужчине 55 что в сделать полезного можно интернете денди охотники привидениями для за игра игры голодные игры видео шуриком с майнкрафт вконтакте картинка прикольные на аву юбилеем поздравления с интересные обои рабочий хищники стол на 1920х1080 скачать игру league обновлением с rocket руками своими старой из тапочки фото шубы выпрямлением кератиновым фото с волос ужасы смотреть фильм онлайн красная шапочка проверь на себя уровни все игра одноклассниках как плести из фигурки резиночек картинки слово слово пишется интересный как проверочное следующие когда олимпийские игры в россии мистика триллеры ужасы смотреть онлайн и картинки гуль судзуя джузо токийский обои комбинированные для в гостиной интерьере фото кладовая солнца содержание краткое быль сказка мира замки названиями красивые фото с не котят фото породистых и породистых фото винограда кишмиш и розовый описание сорт порт игру торрент назначения скачать стивена роза картинки вселенная кварц
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721