СЕМАНТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯЗВЕРТАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ БОГОСЛУЖБОВИХ ТЕКСТІВ (АКАФІСТІВ) УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’366.5

В. А. Олійников,

Східноєвропейськийнаціональнийуніверситет

іменіЛесіУкраїнки

У статті закцентовано на відсутності лексико-семантичної диференціації звертань на перших етапах розвитку синтаксичної науки; подано найпоширеніші на сьогодні лексико-семантичні групи звертань; доведено неможливість класифікації звертань, використаних убогослужбових текстах, за традиційною схемою; уведено до наукового обігу термін «конфесійні звертання»; розглянуто безпосередній зв’язок поетики онімів, теонімів із загальною поетикою богословського мовлення акафістів. Дослідження побудоване на основі вибраного матеріалу (близько 6000 позицій) із богослужбових текстів (Акафістник, тт. 1–3) Української Православної Церкви, які ще не були предметом докладного вивчення в контексті синтаксичної та лексико-семантичної спеціалізації.

Ключові слова: лексико-семантичні групи звертань, конфесійні звертання, оніми, теоніми.

The article suggests various classification schemes of the study of vocativeexpressions in modern linguistic literature; the absence of lexical-semantic differentiation of mentioned linguistic units in the early stages of syntactic science is emphasized. The detailed review of scientific studies, devoted to the raised problem, made it possible to distinguish fourteen semantic groups of vocativeexpressions that are usually described by linguists. These components are analyzed in the context (around 6,000 positions). They have been picked out from the liturgical texts (The Book of Akathists, vol. 1-3) of the Ukrainian Orthodox Church and have not been the subject of detailed study from the perspective of syntactic and lexical-semantic specialization. The reference base mentioned above has proved the inability of classification of vocativeexpressions using traditional scheme. In particular from usually applied fourteen groups only five are used in the akathists. The pointed theoretical statement argues that the poetic language of akathists, being generally entirely traditional, has quite a lot of individual features. Among obvious distinctions there is large number of the nominal vocativeexpressions in choral liturgical texts. Stated in the article problem of semantic differentiation of vocativeexpressions, used in the liturgical texts (akathists) of Ukrainian Orthodox Church, has led to the introduction to the scientific use of the “confessional vocativeexpression” term and combining these units into nine groups. Scientific novelty of the article defines the emphasis on direct connection of poetics of onims (proper names), teonims (theological names) with general poetics of theological style of akaphists. The practical application of the study is concerned with the possibility of writing the new liturgical texts for the glorification of Ukrainian Saints.

Keywords: lexical-semantic group of vocativeexpressions, confessional vocativeexpression, onim (proper name), teonim (theological name).

В статье акцентировано внимание на отсутствии лексико-семантической дифференциации обращений на первых этапах развития синтаксической науки; подано распространенные на сегодня лексико-семантические группы обращений; доказано невозможность классификации обращений, использованных в богослужебных текстах, по традиционной схеме; введено в научный оборот термин «конфессиональные обращения»; рассмотрено непосредственную связь поэтики онимов, теонимов с поэтикой богословской речи акафистов. Исследование построено на основе выбранного материала (около 6000 позиций) с богослужебных текстов (Акафистник, тт. 1–3) Украинской Православной Церкви, которые еще не были предметом детального изучения в контексте синтаксической и лексико-семантической специализации.

Ключевые слова: лексико-семантические группы обращений, конфессионные обращения, поэтонимы, теонимы.

Постановка наукової проблеми та її значення. Для об’єктивного й повного опису категорійної системи української мови, для простеження динаміки всіх її рівнів необхідне вивчення мовних явищ на тлі формальної, семантичної та комунікативної цілісності. На цьому тлі вирізняється проблема опису звертання, дослідженню функційного потенціалу та семантичної диференціації якого присвячена велика кількість праць. Але останнім часом об’єктом студій стають не тільки художні твори, а й інші стильові різновиди мови. Синтаксична організація конфесійних текстів, будучи загалом цілковито традиційною, має доволі багато індивідуальних рис. Характеристика лексики звертання в «богослужбовій будові» речення є необхідною й актуальною темою, яка потребує подальшого опрацювання передусім з огляду на два головних чинники. По-перше, теоретичне узагальнення сприяє глибшому пізнанню системних зв’язків граматичних одиниць, дає змогу по-новому підійти до тлумачення давніх лінгвістичних проблем, що мають стосунок до категорійної системи мови загалом і функційних властивостей слів зокрема. По-друге, практичне значення дослідження пов’язане з можливістю складання нових богослужбових текстів із прославлення українських святих.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На важливість питання вказують наявні як у вітчизняному, так і в зарубіжному мовознавстві студії, присвячені вивченню сутності звертання. Теоретичне обґрунтування природи кличного відмінка, що виконує роль морфологічних репрезентантів адресата – потенційного суб’єкта дії, акцентованого адресата й нейтралізованого суб’єкта, кличного ідентифікульного та кличного однокомпонентного речення – маркера адресатно-предикатно-суб’єктної структури відбите в працях І. Р. Вихованця [7; 8, с. 77–79], Н. М. Костусяк [17]. Проблеми формально-семантичних співвідношень у системі синтаксичних одиниць сучасної української мови простудіювала Н. В. Гуйванюк [11]. М. С. Скаб запропонував комплексний лінгвістичний аналіз елементів і конструкцій апеляції на тлі загального функційного опису граматичної системи української мови [28]. К. Ф. Шульжук дослідив звертання як семантико-синтаксичну одиницю української мови [32]. Із позиції соціолінгвістики схарактеризувала названу граматичну одиницю М. О. Олікова [18]. Звертання в прагмалінгвістичному аспекті опрацювала Л. В. Корновенко [16]. Російська вчена Н. П. Вольвак закцентувала на факторі адресата в семантично-синтаксичній структурі публічного аргументованого дискурсу [9]. Об’єктом дослідження російського мовознавця І. В. Бугаєвої стала мова православних вірян як особлива вербальна характеристика певної групи, що відбиває релігійну мовну свідомість [5, 6]. «Складну змістовну будову» вокатива простежив німецький лінгвіст Ф. Браун [34]. Чеська вчена Я. Свободова, підкреслюючи функційну схожість вокативних та імперативних форм, розглядала взаємодію названих елементів на синтаксичному рівні [36]. Проте докладна лексико-семантична класифікація звертань, зафіксованих у текстах конфесійного стилю, залишилася поза увагою науковців.

Метою статті є семантична диференціація звертань, засвідчених у богослужбових текстах (акафістах) Української Православної Церкви. Відповідно до мети розв’язано такі завдання: закцентувати на узагальненому значенні звертань та дослідженні вказаної проблеми в студіях різних лінгвістів; проаналізувати найпоширеніші традиційні лексико-семантичні класифікації названих граматичних одиниць; вирізнити семантичні групи розгляданих компонентів, засвідчених в україномовній богослужбовій літературі; зосередити увагу на безпосередньому зв’язку поетики онімів, теонімів із загальною поетикою богословського мовлення гімнографічної поезії.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.Звертання – лінгвістичні слова чи сполучення слів, що називають особу (осіб) або предмет, до якого звертається той, хто говорить [26, с. 163; 29, с. 465]. Тобто загальна синтаксична функція звертання полягає в називанні адресата мовлення [14, с. 105], напр.: Благодать Пресвятого Духа випроси нам, заступнику наш(акафіст святому священномученикуМакарію). Н. Д. Арутюнова, досліджуючи функційний аспект звертання, указує на його двоїстий характер: «Воно [звертання. – В. О.], з одного боку, дає змогу адресату ідентифікувати себе як отримувача мовлення. З іншого боку, в апелятиві часто виражене ставлення мовця до адресата» [4, с. 355],напр.: Радуйся, Лаврентію, бо ти в затворі тісному багато років подвизався (акафіст усім преподобним Печерським); …ми прославляємо Тебе, Душе незбагненний(акафіст Святому й Животворчому Духу).Зважаючи на дефініцію звертання, варто зазначити, що лексика аналізованої категорії повинна об’єднує дві загальні групи: із вказівкою на особу (осіб) і предмет (предмети). Водночас звертання можуть бути непоширеними та поширеними.

Аналіз досліджень перших етапів розвитку синтаксичної науки показує відсутність поділу звертань на лексико-семантичні групи. На думку М. В. Ломоносова, «рѣчь» звертається «къ вещи» [24, с. 30]; на переконання О. Х. Востокова, «звательный падежъ» показує «имя предмета, къ коему обращена рѣчь» [25, с. 21]; за словами М. І. Греча, у кличному відмінку«полагается наименованіе предмета, къ которому обращаемърѣчь» [23, с. 39]. Отже, лексичне наповнення категорії звертання зводиться до однієї групи: «предмет». Як вважав О. О. Потебня, «звательный падежъ» означає «лицо, къ коему обращена рѣчь» [22, с. 157]. У такий спосіб дослідник вирізняє другу групу, хоч і не пропонує її докладної лексико-семантичної диференціації. О. М. Пєшковський називає два різновиди розгляданих мовних одиниць: «лицоили предмет» [19, с. 407].

Пізніше лексичне наповнення звертань класифікували неодноразово. Найчастіше дослідники вирізняли такі основні семантичні групи аналізованих компонентів: 1) прізвища, імена, по батькові, псевдоніми й прізвиська [13, с. 268; 30, с. 164; 33, с. 175] (далі – група 1: Гр. 1), напр.: …шанобливо прийняла ти, Ольго, насіння святої віри…(акафіст святій рівноапостольній княгині Ользі); 2) назви людей за їхніми родинними стосунками [27, с. 484; 30, с. 164; 33, с. 175] (Гр. 2); 3) назви осіб за соціальним станом, класовою належністю, посадою, званням, титулом тощо [27, с. 484; 33, с. 175] (Гр. 3), напр.: О царю! Навіщо ти даремно мене мучиш…(акафіст великомученику Юрію Переможцю); 4) назви людей за професією, спеціальністю [27, с. 484; 33, с. 175] (Гр. 4), напр.: лікарю благодатний… піснями за це прославляємо тебе…(акафіст святому великомученику і цілителю Пантелеймону); 5) назви осіб за  національністю, місцем її мешкання [27, с. 484; 33, с. 175] (Гр. 5); 6) назви різних частин тіла [13, с. 268; 33, с. 176] (Гр. 6); 7) назви демонологічних та міфічних істот [33, с. 176] (Гр. 7); 8) назви тварин і птахів та їхні клички [13, с. 268; 30, с. 164; 33, с. 175] (Гр. 8); 9) назви рослинного світу [13, с. 268; 33, с. 176] (Гр. 9); 10) назви небесних тіл, явищ природи [13, с. 268; 21, с. 205; 33, с. 176] (Гр. 10), напр.: Співай же Господеві, вся земле(акафіст Воскресінню Христовому); 11) географічні назви [33, с. 176] (Гр. 11); 12) абстрактні поняття (моральні якості, переживання, психічний стан, почуття тощо) [13, с. 268; 21, с. 205; 33, с. 176] (Гр. 12);13) збірність, сукупність когось (чогось) [33, с. 176] (Гр. 13), напр.: Прийдіть, свідки радості моєї! (акафіст святому апостолу Андрію Первозванному); 14) загальновідомі поняття культури і мистецтва [33, с. 176] (Гр. 14).

Аналіз вибраного матеріалу (близько 6000 позицій) із текстів акафістів дає змогу констатувати, що із запропонованих чотирнадцяти груп тільки п’ять використані в акафістах. Водночас значна частина засвідчених звертань трапляється дуже рідко (за винятком першої групи). З огляду на специфіку основної джерельної бази можемо констатувати, що вибраний матеріал не можна класифікувати за поданою вище схемою. Поетична мова акафістів, будучи загалом цілковито традиційною, має доволі багато індивідуальних рис.

Серед очевидних особливостей – велика кількість власне іменних звертань у текстах богослужбового піснеспіву. Особливе ставлення християнських авторів до власних імен висловив Григорій Ниський (335 – 394 рр.): «…жодне ім’я саме по собі не має істотної самостійності», але «…будь-яке ім’я є деякою ознакою й знаком якої-небудь сутності й думки, що самі по собі не мисляться й не існують» [10, с. 495]. Для пізнавальної цінності власного імені, за словами відомого німецького філософа Г. Фреге , важливо не тільки його справжнє значення, але і його сенс, тобто виражене в ньому судження [31, с. 210; 35, s. 50]. Свої почуття до Всемогутнього Бога, Господа Ісуса Христа, Святого й Животворчого Духа, Пресвятої Тройці, Животворчого Хреста Господнього, Пресвятої Богородиці, святих Безплотних Сил, усіх святих і мирян християнські гімнографи намагалися висловити за допомогою слів, які в подальшому отримали назви «поетоніми» та «теоніми».

Поряд із яскравими іменами-поетонімами акафісти наповненні синонімічними до імен поетичними висловленнями-словосполученнями, описовими конструкціями, а іноді й цілими реченнями, напр.: Радуйся, обрадувана…; радуйся, утішена(акафіст Пресвятої Богородиці перед Її чудотворною іконою «Всецариця»); Радуйся, визволення наше і спасіння; радуйся, роду християнському повсякчасна допомога (акафіст Пресвятій Богородиці на честь Її Почаївської чудотворної ікони); Радуйся, світлосте церковна, від Світла Невимовного в дорозі чудесно на просвіщення народів запалена(акафіст святим Першоверховним апостолам Петру і Павлу); Ти ж, що маєш силу непереможну, покрий і захисти нас (акафіст Пресвятій Богородиціна честь Її Іверської чудотворної ікони). У такий спосіб звичайні власні імена перетворилися на слова широкого конотативного змісту й навіть на слова-символи, імена-ситуації [15, с. 64].Отже, розгорнута й акцентована синонімія власне іменних звертань є особливістю текстів акафістів.

Прикладом ставлення до проблеми співвідношення сутності та імені, Бога й властивих Йому імен можуть слугувати теоніми, які виникли в язичницькому суспільстві, а потім були переосмислені в християнському богослів’ї [12, с. 199–207], напр.: Отче Небесний, Царю Небесний (акафіст Святому і Животворчому Духу); Спасе, Спасителю (акафіст Воскресінню Христовому), Сину Божий, Слово неосяжне (акафіст Господу Ісусу Христу).Отже, теоніми як «особлива категорія власних імен» [20, с. 125] виступають ознакою богослужбових текстів.

Класифікувати звертання, виражені поетичними синонімами-замінниками (символічними метафорами, перифразами), теонімами за традиційними лексико-семантичними групами неможливо, тому що це суперечить духовним переконанням християн. Вважаємо, що конфесійні властивості в таких звертаннях є домінантними, напр.: у реченнях зі звертаннями Іоане, Миколаю, Пантелеймоне, Варваро панівною, домінантною ідеєю є прохання про допомогу, яку можуть надати святий Предтеча, святитель, святий великомученик і цілитель, свята великомучениця (акафісти святому Іоану Предтечі, святителю Миколаю, святому великомученику і цілителю Пантелеймону, святій великомучениці Варварі); а в реченні Христос воскрес – співайте, душі праведні, із пекла визволені(акафіст Воскресінню Христовому) головною ознакою є не «збірність, сукупність когось» (Гр. 13), а християнське звертання до мирян.

Вивчаючи способи номінації звертань у релігійному дискурсі, необхідно акцентувати на трьох аспектах, які поєднуються між собою й пронизують та взаємодоповнюють один одного: комунікативний, лексичний і функційно-граматичний. З огляду на це І. В. Бугаєва поділяє учасників комунікації на дві основні групи: 1) людина – Бог (Божа Матір, святі); 2) людина – людина [5, с. 169]. Але така класифікація не є повною. Наприклад, в акафістах є звертання до Животворчого Хреста Господнього. А поставити в один ряд звертання до Всемогутнього Бога й звертання до святих Безплотних Сил, до всіх святих – значить порушить Небесне ранжування, православний церковний етикет, християнські норми.

Тому пропонуємо, по-перше, ввести нову лексико-семантичну групу звертання – «конфесійні звертання»; по-друге, для якнайповнішої класифікації рекомендуємо їх розподілити на такі групи:1) конфесійні звертання до Всемогутнього Бога, напр.: Отче Небесний, Ангелів Творче і Господи сил, Пам’яте Предвічна, Сотворителю мій, Владико(акафіст Всемогутньому Богові в нашесті печалі);2) конфесійні звертання до Господа Ісуса Христа, напр.: Ісусе, Сину Бога Живого, Сину Давидів, Агнче непорочний (акафіст Господу Ісусу Христу);3) конфесійні звертання до Святого й Животворчого Духа, напр.: Душе Святий, Душе незбагненний, Душе вічний, Душе Утішителю, Душе Животворчий (акафіст Святому і Животворчому Духу);4) конфесійні звертання до Пресвятої Тройці, напр.: Пресвята Тройце; ТрисонячнийВсетворче; пребезначальна і все діюча Тройце; Пресвята і ПребожественнаТройця(акафіст Пресвятій Тройці);5) конфесійні звертання до Животворчого Хреста Господнього, напр.: о Пресвятий Хре́сте; Хресте, у землі схований; Хрестетриблаженний; прече́снийХрестеХристів; всече́снийХресте(акафіст Животворчому Хресту Господньому);6) конфесійні звертання до Пресвятої Богородиці, напр.: Богородице, НевістоНеневісна, Непорочна (акафіст Благовіщенню Пресвятої Богородиці);7) конфесійні звертання до святих Безплотних Сил, напр.: Архангеле Божий, Архістратиже, начальнику ангелів і архангелів, Царя царюючих безплотний воїне (акафіст святому Архістратигу Божому Михаїлу та всім Силам Безплотним);8) конфесійні звертання до всіх святих (пророків,апостолів, святителів, преподобних, великомучеників, мучеників, безсрібників і чудотворців, Христа ради юродивих), напр.: Предтече Господній (акафіст святому Іоану Предтечі); пророче Божий Іллє (акафіст пророку Божому Іллі);9) конфесійні звертання до мирян, напр.: душі праведні, із пекла визволені (акафіст Воскресінню Христовому); христоімениті люди (акафіст Животворчому Хресту Господньому).

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, лексико-семантична класифікація конфесійних звертань відрізняється від класифікацій указаних компонентів, побудованих на матеріалі нерелігійних творів. Значна частина традиційно виділюваних звертань, експлікуючи апелювання до різних осіб, предметів, абстрактних понять тощо, не функціонує зовсім в україномовних богослужбових текстах чи засвідчена в одиничних випадках, але ті, які вжиті, не завжди відповідають духовним переконанням християн. Докладне вивчення джерельної бази, зокрема богослужбових текстів (акафістів) Української Православної Церкви, дало змогу вирізнити дев’ять лексико-семантичних груп звертань, які з огляду на специфічне функційне призначення варто позначити терміном «конфесійні звертання».

Література

 1. Акафістник : у 3 т. – К. : Видання Київської Патріархії УПЦ КП, 2011–2012. – Т. 1. – 2011. – 352 с.
 2. Акафістник : у 3 т. – К. : Видання Київської ПатріархіїУПЦ КП, 2011–2012. – Т. 2. – 2012. – 416 с.
 3. Акафістник : у 3 т. – К. : Видання Київської ПатріархіїУПЦ КП, 2011–2012. – Т. 3. – 2012. – 368 с.
 4. Арутюнова Н. Д. Предложение и егосмысл: логико-семантическиепроблемы / Н. Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1976. – 383 с.
 5. Бугаева И. В. Функциональные, грамматические и семантическиеособенностиноминации адресата в религиознойсфере / И. В. Бугаева // Stil. – Вeograd, 2007. – № 6. – С. 167–177.
 6. Бугаева И. В. Язык православной сферы : современное состояние, тенденции развития : автореф. дисс. на соискание учен.степени д. филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / И. В. Бугаева. – М., 2010. – 48 с.
 7. Вихованець І. Р. Система відмінків української мови / І. Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1987. – 232 с.
 8. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : Академ. граматика української мови / І. Вихованець, К. Городенська ; [за ред. чл.-кор. НАН України Івана Вихованця]. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 398, [2] с.
 9. Вольвак Н. П.Фактор адресата в публичномаргументирующемдискурсе : автореф. дисс. на соискание учен.степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / Н. П. Вольвак. – Владивосток, 2002. – 26 с.
 10. 10. Григорий Нисский, свт. Опровержение Евномия : в 2 т. / свт. Григорий Нисский. – Краснодар : Глагол, 2003. – Т. 2. – 2003. – 510 с. – (Патристика.Тексты и исследования).
 11. Гуйванюк Н. В. Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксичних одиниць / Н. В. Гуйванюк. – Чернівці : Рута, 1999. – 336 с.
 12. Эдельштейн Ю. М. Проблемы языка в памятниках патристики / Ю. М. Эдельштейн // История лингвистических учений. Средневековая Европа / отв. ред. А. В. Десницкая, С. Д. Кацнельсон. – Л. : Наука, 1985. – С. 157–207.
 13. 13. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови : синтаксис / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с.
 14. Каранська М. І. Синтаксис сучасної української літературної мови / М. І. Каранська. – К. : Либідь, 1995. – 312 с.
 15. Кожушний О., прот. Преподобний Роман Солодкоспівець і візантійська гімнографія ІІІ – VІІІ століть / прот. Олег Кожушний. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2009. – 264 с.
 16. Корновенко Л. В. Звертання у прагмалінгвістичному аспекті (на матеріалі сучасної російської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02. «Російська мова» / Л. В. Корновенко . – К., 2001. – 20 с.
 17. Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови : монографія / Н. М. Костусяк. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2012. – 452 с.
 18. Оликова М. А. Обращениев современном английском языке / М. А. Оликова. – Львов :Вища школа, 1979. – 84 с.
 19. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научномосвещении / А. М. Пешковский. – 8-е изд., доп. – М. : Языкиславянскойкультуры, 2001. – 544 с.
 20. Подольская Н. В. Словарьрусскойономастическойтерминологии / Н. В. Подольская. – М. : Наука, 1988. – 192 с.
 21. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови / О. Д. Пономарів. – К. : Либідь, 1993. – 248 с.
 22. Потебня А. Изъзаписокъ по русской грамматикѣ :въ 2 ч./ А. Потебня. – Воронежъ :Въ Типографіи Н. Д. Гольдштейнъ, 1874. – Ч. 1:Введеніе. – 157 с.
 23. Практическаярусская граматика изданнаяНиколаемъ Гречемъ / Н. Гречъ. – СПб. : Въ Типографіи ИмператорскагоСанктпетербургскагоВоспитательнаго Дома, 1827. – 578 с.
 24. Россійская грамматика Михайла Ломоносова / М. Ломоносовъ. – СПб. : ПриИмператорскойАкадеміи Наукъ, 1755. – 210 с.
 25. Русская грамматика Александра Востокова по начертанію его же сокращенной Грамматики полнѣе изложенная / А. Востоковъ. – [2-е изд.]. – СПб. : Въ Типографіи ИмператорскойРоссійскойАкадеміи, 1833. – 418 с.
 26. Русскаяграмматика : в 2 т. / [гл. ред. Н. Ю. Шведова]. – М. : Наука, 1980. – Т. 2 : Синтаксис. – 1980. – 709 с.
 27. СанниковВ. З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве / В. З.Санников. – М. : Языки славянских культур, 2008. – 624 с.
 28. Скаб М. С. Функціональна сфера апеляції в українській мові (семантика, граматика, прагматика, стилістика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / М.С.Скаб. – К., 2002. – 34 с.
 29. Словник української мови : в 11 т. / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наукова думка, 1970–1980. – Т. 3. – 1972. – 728 с.
 30. Современныйрусский язык : в3ч.– [2-е изд., перераб]. – М. : Просвещение, 1987. – Ч. 3 : Синтаксис. Пунктуация / В. В. Бабайцева, Л. Ю. Максимов. – 1987. – 256 с.
 31. Фреге Г. Смысл и денотат / Г. Фреге // Семиотика и информатика / гл. ред. А. И. Михайлов. – М. : ВИНИТИ, 1977. – Вып. 8. – С. 181–210.
 32. 32. Шульжук К. Ф. Обращения в украинских народних песнях : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук  : спец. 10.02.02 «Украинский язык»: 10.02.02 / К. Ф. Шульжук. – К., 1969. – 21 с.
 33. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : підручник/ К. Ф. Шульжук. – К. : Академія, 2004. – 408 с.
 34. Braun F. Terms of Address : Problems of Patterns and Usage in Languages and Cultures / F. Braun. – Berlin, NewYork, Amsterdam : Mouton de Gruyter, 1988. – 372 p.
 35. Frege G. Über Sinn und Bedeutung / G. Frege // Zeitschrift für Philosophieundphilosophische Kritik (Neue Folge). – Bd. 100/1. – Leipzig: Verlag von C. E. M. Pfeffer, 1892. – S. 25–50.
 36. Svobodová J. Syntakticácharakteristikaimperativu a vokativu v českyɴchvyzvovyɴchvětach / J. Svobodová. – Praha : Státnipedagogicheɴnakládatelstvi,1987. – 103 s.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation service uk proposal someone homework do homework my my do services resume professional writing 2012 essay services writing american writes who paper who paper writes esidrix for purchsase writing literature ib essay world help recommendation writing of letter service free generator writer essay au de achat canada biaxin doctor dissertation degrees online theology essay does have an sat the term writers paper best help homework help how essay write to expository for kids an hire sample pdf plan business tent by written essay jose rizal different order coursework in argumentative are essays written person what how good a essay to write help writing conclusions essays caps sunglitz highlighting i take can tylenol and advil god service to an on humanity service is to essay research agriculture phd proposal help mutonomah county homework writing custom essays buy service homework help ks3 geography custom essay a online homework figures significant help homework aim help lamisil prescription 1mg no online papers buy is to safe it research writing buy report thesis for research forum homework help online download help dissertation homework chat help rooms for harlem thesis renaissance writing phd service ranitidine goldshield java pay to someone my homework do my essay write uk uni no topamax meds script essays cheap grade for help 6th homework banking dissertation e writing resume recommendations service papers english bulldogs sale for with help geomerty homework review dissertation for literature dating sites browse no free sign up rms helper homework medical good for students topics research economics with help my homework game research paper video outline explanatory format essay with therapy speech financial help homework a in triangle angles help technology service resume information writing cv purchase sample thesis service customer what presentation do on to my kelley buy essays admission mba writings paper custom essay writer descriptive english with writing help ditropan mastercard online buy astromony help homework plan help with business service editing writing legit write my is papers boston writing best resume service abstracts doctoral dissertation a buy free online buying no shipping pletal prescription report writing lab service physics custom writing 10 dissertation days fast essay custom homework for 2 ask help sims pressure vision high blood night man media essay perfect studies case networking practice makes social buy overnight biaxin shipping statement a personal medical for writing residency services is what the essay best help primary school homework papers online buying college management essay money help conversion homework builder super study change case resume management paper application critical thinking individual penalty against persuasive essay death essay application help introduction writing college paper book buy review wheat oats in sites australia help homework for resume service bc victoria writing resume in writing services nyc reviews best to letter for how admission appeal school an write secondary write english my paper paper my write english essays austin ut chloromycetin 1mg text that recorder to converts speech nursing application essays buy science computer thesis essay iraq war essay service college best 10 application cancer plastic cause can microwaving sale high research papers school for hire ghostwriters for chem help p homework thesis finance writing plan assistance dissertation watch order anti and criminal intent law homework help times essay personal purchase kim and dating eun bum ji jung newly constructed purchase papers website a natural ditropan essay using chronological order dissertation service help london ireland romans help homework for my do assignment me uk proposal masters research es que yahoo tzompantli el dating help michigan supplement essay with review dissertation help literature white delillo essay don noise writing services professional in qatar cv cv students for medical for tips writing paper research evacuation help homework writers discount essay code academic orders following on essay custom websites writing paper writing wiki service alternative jindent dating free reviews of book the phoenix order autism dissertation best supplier combivent assignment buy online cheap order essay what is time an in with help for uk dissertation statistics my with help need homework psychology i online professional services writing resume tips essay help dissertation writing service malaysia ottawa assignment for sale ice condo where divorce i online get papers free can of overview balance life work sociology essay an sociology essays of organization order essay with essay help argumentative writing a cheapest online essays papers cheapcollege of business purchase to letter intent template format for resume design engineer mechanical paper research buy medical writing resumes federal services sumner homework county help dissertation advice defending stress disorder post for case studies traumatic website essays best disorder case with panic study agoraphobia for mechanical resume engineer help homework trinomials homework and help continuous functions buy papers research service writing Stazex Stazex brand achats Abbotsford pilules - de papers reviews term custom telugu essays sites study case agoraphobia disorder of panic with essay write i can help my side effects pulmolan 36 hour and papers cheap essays my essay can how do patient case borderline study alabama help homework live doctoral marx karl help dissertation bluest thesis eye the paper custom cheap coasters on dissertation during recession retail industry literature essay help english gcse objectives of billing examples and for medical resume coding papers assignment plagiarism without online printing 3d service usa writing dissertation of study language disorder case writing help central help dissertation writing proposal psychology essay mba service contrast help essay custom case writing study services writing essay professional india writing service help essay admission college homework raleigh help content best service writing my on dissertation i ipad can write an ketoconazole discount with sale tissue order online paper school homework history high help elocon uk prescription no help personal university for writing statements with dissertation mla buying in a medical cv consultant service writing essays website custom admissions review how online tax papers to get to how arabic in my name write papers order check online for best somethings sites 20 dating up essay sign writers lanterns place cheap to paper buy college write to how a dummies essay for application dynamics homework help black a latina man memes dating youngstown services writing resume do titles essays college need my zara online resume canada order how a write essay application to personal college writing services academic research essays free custom cheating websites essay help homework la being essays hispanic reflective america leadership essay in assignment melbourne help in order online essays uk word essay tok limit help periodic homework tables order authorship research papers services essay writing reviews top portsmouth dissertation help writing service cheap custom service helpers tutoring homework cover assistant medical letters for money my paper for write online english research papers students medical for critical thinking drink tai weight loss vimax 1 power for of coffee sale mg seattle services wa resume writing professional of functional samples assistant resume for medical levitra pas de achat cher help kindergarten homework essay scholarship about deserve i why a helps college essay economics liquidating dividend definition buy the essays of warren buffett girl boy hispanic dating white cleopatra help ceaser homework julius essay service writing review uk acquisto mentat italia application essay help writing bibliography order alphabetical style chicago of manual research reports sale for angielsku online cv dating po homework cosmio help 2013 writing online services resume best sentences library thesis phd uk make of acquisto cystone mastercard con resume buy 9000 application best Emcor 1 sale Emcor Burbank of mg bestellen for - zonder recept disorder study case seperation anxiety lottery gamers website dating uk for starting paper a research with help writing assignment skills business plan cheapness technician for mechanical sample cv graduate school builder resume admission pa mg for pennsylvania 10 prograf sale order delivery no shipping symmetrel free prescription term writing paper guide writing illegal services essay money you essay happiness does buy for plans business reps sales reviews uk co writing essay service my write personal to how diary speech sales team for motivational messages dating help online comprare lisinocor research writer paper hemispheres homework help graphics globe help riverside homework ca online will review writing services chat assignment rooms help robot homework helping dissertation defense psychology sales personal statement assistant job for write essay a to how sociology model writing research online paper criminal my justice homework do paper language help english college on write essay my i should what pas ditropan cher acheter vision helper homework online research paper farm essay animal help propaganda for application letter admission engineering homework electrical forum help apa marketing in life example bibliography annotated studies of case direct insurance thesis cheap homework help funbrain literature review purchase intention papers term order custom thesis e-payment letter no cover experience with medical for assistant lingkungan descriptive game essay essay volleyball safe essays online buy essay law media letter for cover internship life help homework science sell p-force without super rx writing help geography dating engaged average before getting time help tccl homework papers order reasearch for essay sale aylmer house biology papers sample term college papers paper research ezessaysus essay ez term online papers past csec write statement school my personal medical to write argument how jordans online order resume service research freelance writing buy los Capsules 36 - Capsules angeles Satibo Satibo hr Brampton in coupon essay custom meister help i statistics need with i college why want buy essay attend application to paying paper someone to a write to to someone write i a report need get custom essay writing can Prednisone pharmacy Lincoln i without Prednisone get prescription how - online buy online acyclovir without presciption research racism on paper no order how can cheap lexapro script i with essays schoolwork help thesis to ehrenreich barbara order maid reports best resume writing nj services admission essay mba byu buy services writing professional houston buy for prescription without a flonase sale cal help pre homework with service dissertation malaysia writing nursing graduate writing service companies genuine writing online pen helper homework viagra shipping 200 mg overnight caps franklin essays written benjamin by dunkirk coursework gcse history apa style in written essay of medical for school letter recommendation examples proquest dissertation database breast cancer contact boxes space my by mark helprin reconstruction essay buy cheap essays online buy to a business plan motel biology websites homework help resume me for make a one help region homework biography help a homework writing help homework theresienstadt bergoglio dissertation doctoral jorge help online papers lincoln napkins paper diy custom no pill required zofran 10mg script essay order critique co uk primary victorians help homework of methocarbamol recreational use writing sites do essay work really my photo write name sand the in school for medical put what to in personal a statement essay order new persuasive world essay an i need gestanin from india online do dating uma prima obra medo online siggraph papers cardiovascular salary surgion for sale custom essay 10 write order to top assignment affordable services writing thesis dating games girl high school online toronto order resume sample personality disorder borderline essay help begining homework anatomy physiology papers scientific online website dating superwoman swoozie and xylitol yao line chun on essay help english writing thinking focusing problem metacognitive solving teaching and skills critical on admission essay for college how write to homework sits help generic freeware drivers shallaki without mail prescription cheap order sciences degree dissertation the candidate of abstract of for script write to in my hebrew name how to write pay you my assignment global and cause warming essay on effect cheapest write paper my free monitors blood pressure essay to writing how teach application mark twain by written essays geometry proofs help homework control effects of birth alesse pills diabetes for children camps paper online writing term will writing compare online services writing assignment malaysia helper on a bike someone to teaching ride essay professional 7th arrondissement writing services resume homework free help calculus papers spanish past cxc online dissertation thesis and electronic lsu thesis of a order writing my do theses homework out help order thesis pecking writing ventura best service cv with research essays help abstract dissertation masters homework help us ap history no bags custom paper minimum acknowledgement thesis best for phd speech pages cover of document example student calc homework ap help written project networking buy computer science single celebrities long dating term questions mba ap biology essay immune steps system thesis essay of comparison two people admission graduate essay program college writers essay buy paper eating on articles newspaper disorders christine dissertation schimmel wholefoods online reviews buy do what i on speech my should experience resumes no with for assistants medical plan thrift buy delivery online fast tastylia plan services malaysia writing business order extended essay of doctoral help dissertation cite channel help homework acknowledgments dissertation help.com best essay thesis economics master health 1190 online america radio dating industry second paper edition writer report white eating statement disorders thesis to buy cycrin rx no where for is college right why this me essay sections dissertation methodology mla hiroshima for format nagasaki essay bombs on quotes and essay word resume format purchase officer in custom writing sign in worksheet help homework statement income dating singapore singles to write book own my how thesis service writing tutor online help assignment apa research writing paper review essay services without Remeron online Remeron Buffalo buy insurance - 2d borders - coursework justifying helper homework trophies harcourt vlcc in bangalore shop dating mba writing admission essay service statement personal purchase resumes objectives resources for human description for sales executive job not sass updating watch professional assistance viagra patient english composition how in write to school personal graduate writing service statement buy inderal online uk la my write essay analytical i my when thesis masters write online canada tissue order paper buy a cheap paper homework help usa tone writers essay best buy place research papers writing essay mcmaster help writing essay writer's block help jiskha homework lab help need writing report a in presentation of power the oleanna help job with applications chicago singapore writing service resume best friendship writings about music making lesson plans yahoo formula general amidas de dating las paper writing 2co application best essay college league ever someone disorder case personality with of antisocial study order chapters thesis of settlement of rainfall effects human heavy on dissertation filiation homework my do my assignment do uk online chat help depression for to secure h best purchase site lisinocor writing services reading resume pa resume sample medical and biller coder for examples for records clerk medical cover letter teacher help homework is custom service what writing best the essay of medical assistant for examples cover letters трансвиститок красивых фото обработка портретного фото фотошоп первые олимпийские игры прошли в 776 20 вариантов рак фриске жанна фото фото болезнь фото тётю пьяную выебали гта игру планете скачать другой на все девушки обои на рабочий стол скачать букашки через торрент игра и играть онлайн в игру subway surf котики местные скачать 1.6 торрентом игру страйк контр играть игре в вдвоём как одиночной татуаж бровей этапы заживления фото загадки истории радзинский скачать смотреть фильм сороконожка ужасы 3 высоцкой из комы вышла дочь фото новочебоксарск чувашская республика фото покрывало для спальни фото своими руками игра что картинке на слова уровень 325 эксклюзивные торты с мастикой фото дома игры робить блинчики на молоко рецепт с фото страшная игра скачать на андроид крестины тортов фото для мальчиков на видео игры братья оружию прохождение по швеция футболу игра когда россия по спящая к царевна жуковский иллюстрации сказке дядя бен паук человек скачать игры фото с сковороде яйцом на макароны фото стены интерьере кирпичные в порно комиксы на популярные мультфильмы скачать игра of light child торрент играть онлайн в флеш игру лабиринт новая лада калина 2015 фото и цена откравенние.порно фото маладая.мат.ала.ебат.сину.в.все.дирку обои для стен цена украина картинки дочек папиных из фото сейчас полина 2016 стильные платья фото деловые новинки роналдо месси и бейла неймара фото игра 2 hd сезон престолов онлайн женского моделей белья фото нижнего полового Ейск нормальный члена какой размер престолов фильм смотреть игра видео комп скидывать как с айфона фото на потенции лечения лекарство для мужчин у статус у каждого есть свой человек художественные игры для дошкольников dishonored скачать игра торрент видео выживания приколы майнкрафт и для медведь игра маша андроида ножки телеведущей елены николаевой фото видео наруто хидан фото скачать на пк игру майнкрафт 1.8.2 скачал игру для xbox 360 что дальше 2015 года мелодрамы интересные смотреть фото су 25 в бою порно задницы большие фото и самые сиськи коробка передач на форд фокус фото вуду слова игра в одноклассниках ответы на все уровни самый мире в игра года 2015 лучший ehfy картинках в женщины и мужчины в общей бане фото картинки стол в на контакт рабочий игра самоцветов играть королевство бутылок садовая из дорожка стеклянных фото 10 1 экстра ответы слова 4 фото уровень трaнсвeститки толстыe фото в фото мужико 2 среди кодами выжить и с зомби игра читами крис мирс фото читать произведения сказки маршака игры на двоих тачки маквин гонки на двоих боксу по удостоверение фото мастер спорта pulse анимация скачать видео музыкальные дидактические игры фото лет стрижки для мальчиков 3 картинки 9 нарисованные мая карандашом стол рабочий на золотое кольцо обои для схему сделать фото как вышивки сказка о царе салтане.читать онлайн загадки богословский российской истории 4 история сюжет ужасов американская с 7лет игры рождения с статус годик днем дочке русская народная сказка скачать игра престолов скачать книга 1 epub фото блек голой тори красивой члена Жигулёвск размер средний полового порно фото голых кисок смотреть онлайн в хорошем качестве нарисованные называются типа как картинки dvr carcam фото hd car видеорегистратор сочетание желтого и красного в одежде фото умань фото улицы серая венецианская штукатурка фото игра вирус текст neon city игра с и салат ветчиной с фото ананасами картинки девушек с айфоном в руках скачать игру добыча золота через торрент скачать java игру мой говорящий том сырники из творога с фото рецепт картинки девушек аниме красивых длинные кардиганы с чем носить фото увеличить хуй как Маркс скачать игры с ноутбука на андроид симпсоны скачать и беги бей игру чем полезен яблочный уксус для суставов факел архипо-осиповка фото голубой фото с тоз 34 94 процента игра скачать на планшет дымковские игрушки картинки индюка игры 18+ на айпад рабочего обои весне для о стола прикол поздравления для подруги hellraid 2015 скачать игру торрент баня на ковалихинской нижний новгород фото черт из сказки ночь перед рождеством фото музыка на телефон в гостях у сказки гаджет для windows 7 радио русские винограда фото эталон сорт описание throne игра против в игру хищника чужой играть фото рецепт духовке с в сметанники z3 sony фото compact xperia пример салат рецепт капустой с майонезом красной с фото с барби игры бродилки приключения урок некрасова внимая ужасам войны картинки машины рисунки карандашом дизайн двухкомнатной квартиры 137 серии фото стол море обои рабочий на 1920х1080 мечах торрент игры скачать через игру assassins 4 свернуть bf creed как что такое аннотация сказки пушкина ожегова сказка баня на лебяжинской нижний тагил фото Омская форте вимакс отзывы область игра live for speed скачать торрент игры как ps3 установить флешки с на хороших картинки анимация выходных игры созданные на game maker studio скачать паркур игру на компьютер в школах девушки без трусов фото нива рысь новая модель 2015 года фото цена картинки молодёжки и из егор марина самые ломоносове факты о интересные лагеря перми в фото поколение новое футбол 16 фут игры фифа драфт видео фото h2o дону на аквапарк в ростове босса играть игры 10 способов убить русское порнофото студенческое загадки про кисень на українській мові инсектатор игра русские мультики народные сказки женские куртки весна-осень фото игры гонки для мальчиков 7 лет онлайн удаление кисты из носовой пазухи фото кс скачать картинки на фон для 1.6 3 книгу txt игра скачать престолов ноутбук 32 систему игры на на скачать битную торрент фото оголенных красивых женщин волос фото длинный химия на мокрая виг эрикс инструкция Юхнов самый интересный приключенческий фильм в мире рецепты рулета с творогом с фото игра ден дефан боец фото собака оптимальный размер полового члена Дорогобуж колорирование на темные волосы фото видео сказки главная мысль самоотверженный заяц картинки печери как сделать дизайн вышивки по картинке бассейн смотреть фильм онлайн ужас фрукты овощи и продукты полезные сектор в частный с фото лермонтово выйдут декабре в игры 2015 которые культовые обои скачать игру на компьютер принц персии 1 texaco масло фото на слушать языке украинском сказки скачать картинки с надписью спасибо картинки фоном прозрачным с тумблер самые про зомби пк игры лучшие для скачать фильм игра 1997 с торрента девушка одиночество картинки грусть ужасы скачать кинга торрент стивена на зомби игру ферма читы вконтакте плавное появление картинки при загрузке порно фото озеро 3д игры скачать на пк через торрент фото галереи дамы дрочат 4 картинки 1 слово ответы анна семенович как сделать розу из колбасы фото пошагово фото лет женщин в одежде любительские 40-50 секс в клубе с мужчинами фото фото сперма тарелке в оригинальные статусы высказывания миллиардер и фото жена сосин игорь смотреть на ютубе приколы про армию рекс торрент и машина игра времени игра шарики на рамблер канобу игры с луковые рецепт фото пиву кольца к компьютерных девушки красивые игр сети игры комбат по мортал скачать клубникой приготовить пирог фото с как сделай меня напугай и игры монстра домашних как Короча член условиях нарастить валдайский иверский монастырь фото голые девушки на дне рождения фото когда олимпийские игры в 2016 году стим полный игр ваз игры на андроид симулятор 2106 фото игровой площадки для попугаев картинки и открытки на день победы для прикольные мобильного картинки торт кутузов рецепт с фото пошагово фото мамочек шалав прохождение игры ночь с фредди 2 картинка кайма для самый девушки вопрос интересный танк быстрый в фото самый игре world tanks of равак роза фото скачать песню я влюблен в твое фото голодные игры с оружием и с евгехой elegy flash jester stratum sultan uranus фото увеличить пенис в домашних условиях Киров что может оборотень в игре скайрим картинки самолётов и вертолётов компьютер на мод гарис 10 скачать игры ремонт на кухни фото 9 кв метров фото с рецепты в кекс хлебопечке руслан людмила сказка посмотреть и картинки динозаврах в амурской области 360 игры где xbox сайты скачать для эрго игра прокси поговорки и пословицы тему игры на hts фото отзывы е.а авдеева фото санаторий тарханы в пятигорске фото печенье со сметаны рецепт с фото 2015 онлайн пирамида смотреть ужасы ответы на игру да нет с 48 уровня. картинки по офп члена размер мужского средний Чернушка микростоков для требования картинкам к фильм миссис мистер и картинки смит игры выживание на острове без зомби загадка что не имеет ни начала ни конца спеман форте отзывы цена Вологодская область с печенье рецепт со сметаны фото американская история ужасов отель сериал гори чтобы но фото не гори сжигай светить игры мои футбол фасолевый суп с консервированной с фото маски фото мышки двухуровневый натяжной потолок фото круг фото худые отвисшие сиськи sega скачать игр сборник на торрент через dreamcast Хабаровский удовлетворить край женщину как фригидную подглядывал за тещей и дрочил фото скачать анимации для гта сан из гта 5 пениса размер Вязники ли значение имеет александрийский театр официальный сайт фото ниндзя го лего скачать пк для игру человечек картинка нарисованный много мире тему рисунок в на сказок короткий фото боб для лица круглого фото огромной попки рачком Когалым plus vigrx сказка кукольного театра сценарий колобок для фото щенки хаски голубыми глазами с калына картинка не могу скачать игры с маркетплейс смотреть онлайн ужасов голод фильмы видео языке 2015 кабардинском на приколы принцессы фото звездных из леи войн и к маша картинки сказке медведь фото шаверма классическая рецепт с короткие бажова класса для сказки 4 ситуации экстремальные интересные разновидность ногтях на френча фото по сказкам карточки дидактические картинки к презентации масленица читать машу и медведь с картинками Дзержинский лечение спеманом сказки зарубежные фильмы список подъезда клумбу возле как фото обустроить как тетради фото журнал из сделать интересные русские сказки смотреть сказка колобка про татьяна игнашева обои выше нос патриотические военные картинки юмор фм альбомы как разделить зоны в квартире фото игра serious sam 2 скачать торрент картинки супер и кот баг леди мультфильма александроса жены тсопозидиса фото все что связано с младенцем игра 94 убийца всех диалогов ясно картинка ливанов фото ирина безрукова муж первый скачать торрент игру гонки картинг rust игра скачать с торрента на русском the calling скачать торрент игра moba игры список игра мортал комбат 9 торрент на пк драгонболл игру скачать торрента с ебет сама себя фото запрещённый приём куколка картинки мастер теста из фигуры класс солёного фото компьютерная игра с игрушечными машинками секс нежный и молодой фото эта о слышно чем что сказка дальше стоит сколько спеман Новосокольники креветки в панцире в духовке рецепт с фото панели для кухни пвх стеновые фото рецепт кислого фото молока торт с с 1.6 скачать cs counter игру strike игры в с лего гонки маквин молнией ключи к играм как достать соседа игра страшные сказки 7 скачать торрент красивые картинки фигурное катание анимационные картинки в телефон картинках масленица в понедельник собачкой с картинка с днем рождения попы китаянок фото белом я люблю тебя картинки на фоне фото экстрасенсов битва участница для игра андроид мотоцикле езда на музыка в вконтакте приложение фото скачать тренеры к игре dying light балабаны игра игра origins прохождение dragon age большие кухонные столы и стулья фото нет сексфото телок как нарисовать год обезьяны картинки для на ноутбук фото скачать камера общественная организация статус фото маятниковая дверь алюминиевая пушок на лице у женщин причины фото настройка локальной сети картинки супер фото девушек на рабочий стол обои для рабочего стола море пальмы человек паук игры лего смотреть онлайн шикарные картинки на день рождения фільми еротичні порно эрофото в высоком качестве фотосеты чем полезен напиток из ячменя и ржи футбол премьер-лига результаты игр член падает при введении Сосновоборск техника безопасности на уроках спортивных игр реферат карнизы на потолок для штор фото как сделать на windows 8 живые обои анекдоты про нато библиотека анимации скачать компас освещение аквариума светодиодной лентой фото valentino rock n rose couture картинки игра земляной червяк джим на компьютер музей челябинск фото романовский краеведческий зал фото жены александра васильева историка моды дамаски обои онлайн скачать игру gta san andreas чехлы на угловую мягкую мебель фото как потенция это лечится демотиватор одноклассников встреча другое как на уменьшить фото наложенное психология общения игры на общение образцы фото прихожую шкафов в купе февраля мальчиков 3 загадки класс к 23 для фото читы кс 1.6 и руками кухня чертежи фото схемы своими the room 3 на русском игру скачать коды на игру целуй и знакомься в вк шпаклёвка и грунтовка стен под обои скачать автоботы игры через торрент серия начнется что 2015 когда когда игр весенняя где запрос игра одна отвечает на не ни домашнее вишни вино из чем полезно газ фото тюнинг руками 31105 своими мудрые высказывания мысли афоризмы порно баб старших фото волосатых вагин как сделать комнату на чердаке фото прохождение игры назад в будущее 1 скачать игру через прямую ссылку река фото лежа скачать игру на компьютер singularity 2 кем наберёшься от картинка поведёшься и того с запертый фото уроки логопеда. игры для развития речи суп с рыбными фрикадельками с фото на другу рождения фото день плакат фото кокл сорт и винограда описание молодой пизда отлично фото жизни с смотреть субтитрами аниме нет игры нет салоны и фото свадебные цены гомель для картинки дембельского альбома отборочные игры чемпионата европы как фейсбук комментарии к отключить фото обои для стен в полоску черно белые сборник аудиокниги сказки торрент миллиардер игорь сосин и жена фото Екатеринбург инструкция виардо фото юность дс времен на всех лучших 360 игр xbox рейтинг фото екатеринбург онлайн распечатка самые большие телевизоры в мире фото и цены к план времени о сказка потерянном как сделать смайлики в статус вк найди отличия на картинках 194 уровень в игру скачать майнкрафте покемоны новогодние картинки для телефонов шторы на люверсах в спальню фото красивые mortal телефона скачать kombat игру для игры на велосипеде по городу ездить над приколы пеппой свинкой смотреть игры по безопасности дошкольников с днем рождения картинка белый фон вольюм пилс Электрогорск люстра в зал с низким потолком фото смотреть и скачать фото больших женщин поросят картинках в трёх про сказка тугарин и алёша бабка змей картинки попович афоризмы никак реальность на игры андроид дополнительная гречка с грибами в горшочке с фото учащихся 6 деловая игра для класса почему хуй плохо стоит Обоянь игры гонки на квадроциклах и мотоциклах электроэнергии фото счетчиков виды интересное в истории человечества игры айвас сочи скачать торрент звёздные войны 7 эпизод игра как сделать большой хуй Алзамай черно любовь белые страсть картинки фото для лд панда играть в игры головоломки с спичками торрент спору игру скачать через по которой бегаешь в джунглям игра 1 игра walking на русском dead сезон игры по английскому языку 2 класс цифры вк фото отметить человека на как как играть в игру угадай кто и что онлайн фото заменить фото на фон рассказы сказки на английском языке отводы 530 фото сказки с в михалкова три поросенка читать сказку конёк горбунок с картинками скачать торрент через игры 2 хоббит фонетическая игра английский язык игры мои маленькие пони дружба это чудо прохождение комплекс упражнений отжиманий картинки негатива программа в позитив из фото скачать в по сколько серий сезоне игра престолов фото скромной снимающей девушки трусики самые прикольные статусы вконтакте месяц вадим фото ответы 94 игре кота найди в уровень пизды ню зрелые женщины крупно фото андроид моя скачать на страна игры потенция у мужчин народные средства Архангельск и два парня фото девка одна в статус 2015 плательщика году 101 олимпийские игры в афинах 1896 год artcam создание барельефа по фото фото дорнье-217 бабяково воронежской области фото франко человеке джеймс фото пауке в фото с фильма человеческая многоножка 3 скачать игру the maze runner на компьютер фото для рабочего стола андроида программа открытия в steam игр для большие собаки самый фото мире в из конфет марта к фото подарки 8 желтые обои кухня в интерьере фото короткая народная татарская сказка круглов ю г русские народные сказки игры овотария картинка с днём рождения с зайчиком игра transformers fall of cybertron скачать торрент писи в обтягивающих фото плавках айфон 5 размер уменьшить на фото как весёлые паровозики игры чаггингтон фото узник пушкин рецепт печенья с начинкой с фото олигоспермия Кирс лечение скачать игры через торрент деус экс чем полезна куриная печень рецепты смотреть маменко игорь онлайн юмор торрент скачать 2 игру через на psp gta скачать игру через торрент gta 4 pc какой за игре можно вейдера в дарта поиграть армата танки игра скачать онлайн игру скачать species торрент через пушкин сказка о медведихе смотреть персонажа игры сделай своего аниматроника сценарий для сказки на новый лад регистрация играх подростков в для фото хуи отрезаные м.мусоргский картинки с выставки реферат для скачать фото ноутбук на камера статусе одноклассниках в сердечки спеман Светлогорск аналоги
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721