СЕМАНТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯЗВЕРТАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ БОГОСЛУЖБОВИХ ТЕКСТІВ (АКАФІСТІВ) УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’366.5

В. А. Олійников,

Східноєвропейськийнаціональнийуніверситет

іменіЛесіУкраїнки

У статті закцентовано на відсутності лексико-семантичної диференціації звертань на перших етапах розвитку синтаксичної науки; подано найпоширеніші на сьогодні лексико-семантичні групи звертань; доведено неможливість класифікації звертань, використаних убогослужбових текстах, за традиційною схемою; уведено до наукового обігу термін «конфесійні звертання»; розглянуто безпосередній зв’язок поетики онімів, теонімів із загальною поетикою богословського мовлення акафістів. Дослідження побудоване на основі вибраного матеріалу (близько 6000 позицій) із богослужбових текстів (Акафістник, тт. 1–3) Української Православної Церкви, які ще не були предметом докладного вивчення в контексті синтаксичної та лексико-семантичної спеціалізації.

Ключові слова: лексико-семантичні групи звертань, конфесійні звертання, оніми, теоніми.

The article suggests various classification schemes of the study of vocativeexpressions in modern linguistic literature; the absence of lexical-semantic differentiation of mentioned linguistic units in the early stages of syntactic science is emphasized. The detailed review of scientific studies, devoted to the raised problem, made it possible to distinguish fourteen semantic groups of vocativeexpressions that are usually described by linguists. These components are analyzed in the context (around 6,000 positions). They have been picked out from the liturgical texts (The Book of Akathists, vol. 1-3) of the Ukrainian Orthodox Church and have not been the subject of detailed study from the perspective of syntactic and lexical-semantic specialization. The reference base mentioned above has proved the inability of classification of vocativeexpressions using traditional scheme. In particular from usually applied fourteen groups only five are used in the akathists. The pointed theoretical statement argues that the poetic language of akathists, being generally entirely traditional, has quite a lot of individual features. Among obvious distinctions there is large number of the nominal vocativeexpressions in choral liturgical texts. Stated in the article problem of semantic differentiation of vocativeexpressions, used in the liturgical texts (akathists) of Ukrainian Orthodox Church, has led to the introduction to the scientific use of the “confessional vocativeexpression” term and combining these units into nine groups. Scientific novelty of the article defines the emphasis on direct connection of poetics of onims (proper names), teonims (theological names) with general poetics of theological style of akaphists. The practical application of the study is concerned with the possibility of writing the new liturgical texts for the glorification of Ukrainian Saints.

Keywords: lexical-semantic group of vocativeexpressions, confessional vocativeexpression, onim (proper name), teonim (theological name).

В статье акцентировано внимание на отсутствии лексико-семантической дифференциации обращений на первых этапах развития синтаксической науки; подано распространенные на сегодня лексико-семантические группы обращений; доказано невозможность классификации обращений, использованных в богослужебных текстах, по традиционной схеме; введено в научный оборот термин «конфессиональные обращения»; рассмотрено непосредственную связь поэтики онимов, теонимов с поэтикой богословской речи акафистов. Исследование построено на основе выбранного материала (около 6000 позиций) с богослужебных текстов (Акафистник, тт. 1–3) Украинской Православной Церкви, которые еще не были предметом детального изучения в контексте синтаксической и лексико-семантической специализации.

Ключевые слова: лексико-семантические группы обращений, конфессионные обращения, поэтонимы, теонимы.

Постановка наукової проблеми та її значення. Для об’єктивного й повного опису категорійної системи української мови, для простеження динаміки всіх її рівнів необхідне вивчення мовних явищ на тлі формальної, семантичної та комунікативної цілісності. На цьому тлі вирізняється проблема опису звертання, дослідженню функційного потенціалу та семантичної диференціації якого присвячена велика кількість праць. Але останнім часом об’єктом студій стають не тільки художні твори, а й інші стильові різновиди мови. Синтаксична організація конфесійних текстів, будучи загалом цілковито традиційною, має доволі багато індивідуальних рис. Характеристика лексики звертання в «богослужбовій будові» речення є необхідною й актуальною темою, яка потребує подальшого опрацювання передусім з огляду на два головних чинники. По-перше, теоретичне узагальнення сприяє глибшому пізнанню системних зв’язків граматичних одиниць, дає змогу по-новому підійти до тлумачення давніх лінгвістичних проблем, що мають стосунок до категорійної системи мови загалом і функційних властивостей слів зокрема. По-друге, практичне значення дослідження пов’язане з можливістю складання нових богослужбових текстів із прославлення українських святих.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На важливість питання вказують наявні як у вітчизняному, так і в зарубіжному мовознавстві студії, присвячені вивченню сутності звертання. Теоретичне обґрунтування природи кличного відмінка, що виконує роль морфологічних репрезентантів адресата – потенційного суб’єкта дії, акцентованого адресата й нейтралізованого суб’єкта, кличного ідентифікульного та кличного однокомпонентного речення – маркера адресатно-предикатно-суб’єктної структури відбите в працях І. Р. Вихованця [7; 8, с. 77–79], Н. М. Костусяк [17]. Проблеми формально-семантичних співвідношень у системі синтаксичних одиниць сучасної української мови простудіювала Н. В. Гуйванюк [11]. М. С. Скаб запропонував комплексний лінгвістичний аналіз елементів і конструкцій апеляції на тлі загального функційного опису граматичної системи української мови [28]. К. Ф. Шульжук дослідив звертання як семантико-синтаксичну одиницю української мови [32]. Із позиції соціолінгвістики схарактеризувала названу граматичну одиницю М. О. Олікова [18]. Звертання в прагмалінгвістичному аспекті опрацювала Л. В. Корновенко [16]. Російська вчена Н. П. Вольвак закцентувала на факторі адресата в семантично-синтаксичній структурі публічного аргументованого дискурсу [9]. Об’єктом дослідження російського мовознавця І. В. Бугаєвої стала мова православних вірян як особлива вербальна характеристика певної групи, що відбиває релігійну мовну свідомість [5, 6]. «Складну змістовну будову» вокатива простежив німецький лінгвіст Ф. Браун [34]. Чеська вчена Я. Свободова, підкреслюючи функційну схожість вокативних та імперативних форм, розглядала взаємодію названих елементів на синтаксичному рівні [36]. Проте докладна лексико-семантична класифікація звертань, зафіксованих у текстах конфесійного стилю, залишилася поза увагою науковців.

Метою статті є семантична диференціація звертань, засвідчених у богослужбових текстах (акафістах) Української Православної Церкви. Відповідно до мети розв’язано такі завдання: закцентувати на узагальненому значенні звертань та дослідженні вказаної проблеми в студіях різних лінгвістів; проаналізувати найпоширеніші традиційні лексико-семантичні класифікації названих граматичних одиниць; вирізнити семантичні групи розгляданих компонентів, засвідчених в україномовній богослужбовій літературі; зосередити увагу на безпосередньому зв’язку поетики онімів, теонімів із загальною поетикою богословського мовлення гімнографічної поезії.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.Звертання – лінгвістичні слова чи сполучення слів, що називають особу (осіб) або предмет, до якого звертається той, хто говорить [26, с. 163; 29, с. 465]. Тобто загальна синтаксична функція звертання полягає в називанні адресата мовлення [14, с. 105], напр.: Благодать Пресвятого Духа випроси нам, заступнику наш(акафіст святому священномученикуМакарію). Н. Д. Арутюнова, досліджуючи функційний аспект звертання, указує на його двоїстий характер: «Воно [звертання. – В. О.], з одного боку, дає змогу адресату ідентифікувати себе як отримувача мовлення. З іншого боку, в апелятиві часто виражене ставлення мовця до адресата» [4, с. 355],напр.: Радуйся, Лаврентію, бо ти в затворі тісному багато років подвизався (акафіст усім преподобним Печерським); …ми прославляємо Тебе, Душе незбагненний(акафіст Святому й Животворчому Духу).Зважаючи на дефініцію звертання, варто зазначити, що лексика аналізованої категорії повинна об’єднує дві загальні групи: із вказівкою на особу (осіб) і предмет (предмети). Водночас звертання можуть бути непоширеними та поширеними.

Аналіз досліджень перших етапів розвитку синтаксичної науки показує відсутність поділу звертань на лексико-семантичні групи. На думку М. В. Ломоносова, «рѣчь» звертається «къ вещи» [24, с. 30]; на переконання О. Х. Востокова, «звательный падежъ» показує «имя предмета, къ коему обращена рѣчь» [25, с. 21]; за словами М. І. Греча, у кличному відмінку«полагается наименованіе предмета, къ которому обращаемърѣчь» [23, с. 39]. Отже, лексичне наповнення категорії звертання зводиться до однієї групи: «предмет». Як вважав О. О. Потебня, «звательный падежъ» означає «лицо, къ коему обращена рѣчь» [22, с. 157]. У такий спосіб дослідник вирізняє другу групу, хоч і не пропонує її докладної лексико-семантичної диференціації. О. М. Пєшковський називає два різновиди розгляданих мовних одиниць: «лицоили предмет» [19, с. 407].

Пізніше лексичне наповнення звертань класифікували неодноразово. Найчастіше дослідники вирізняли такі основні семантичні групи аналізованих компонентів: 1) прізвища, імена, по батькові, псевдоніми й прізвиська [13, с. 268; 30, с. 164; 33, с. 175] (далі – група 1: Гр. 1), напр.: …шанобливо прийняла ти, Ольго, насіння святої віри…(акафіст святій рівноапостольній княгині Ользі); 2) назви людей за їхніми родинними стосунками [27, с. 484; 30, с. 164; 33, с. 175] (Гр. 2); 3) назви осіб за соціальним станом, класовою належністю, посадою, званням, титулом тощо [27, с. 484; 33, с. 175] (Гр. 3), напр.: О царю! Навіщо ти даремно мене мучиш…(акафіст великомученику Юрію Переможцю); 4) назви людей за професією, спеціальністю [27, с. 484; 33, с. 175] (Гр. 4), напр.: лікарю благодатний… піснями за це прославляємо тебе…(акафіст святому великомученику і цілителю Пантелеймону); 5) назви осіб за  національністю, місцем її мешкання [27, с. 484; 33, с. 175] (Гр. 5); 6) назви різних частин тіла [13, с. 268; 33, с. 176] (Гр. 6); 7) назви демонологічних та міфічних істот [33, с. 176] (Гр. 7); 8) назви тварин і птахів та їхні клички [13, с. 268; 30, с. 164; 33, с. 175] (Гр. 8); 9) назви рослинного світу [13, с. 268; 33, с. 176] (Гр. 9); 10) назви небесних тіл, явищ природи [13, с. 268; 21, с. 205; 33, с. 176] (Гр. 10), напр.: Співай же Господеві, вся земле(акафіст Воскресінню Христовому); 11) географічні назви [33, с. 176] (Гр. 11); 12) абстрактні поняття (моральні якості, переживання, психічний стан, почуття тощо) [13, с. 268; 21, с. 205; 33, с. 176] (Гр. 12);13) збірність, сукупність когось (чогось) [33, с. 176] (Гр. 13), напр.: Прийдіть, свідки радості моєї! (акафіст святому апостолу Андрію Первозванному); 14) загальновідомі поняття культури і мистецтва [33, с. 176] (Гр. 14).

Аналіз вибраного матеріалу (близько 6000 позицій) із текстів акафістів дає змогу констатувати, що із запропонованих чотирнадцяти груп тільки п’ять використані в акафістах. Водночас значна частина засвідчених звертань трапляється дуже рідко (за винятком першої групи). З огляду на специфіку основної джерельної бази можемо констатувати, що вибраний матеріал не можна класифікувати за поданою вище схемою. Поетична мова акафістів, будучи загалом цілковито традиційною, має доволі багато індивідуальних рис.

Серед очевидних особливостей – велика кількість власне іменних звертань у текстах богослужбового піснеспіву. Особливе ставлення християнських авторів до власних імен висловив Григорій Ниський (335 – 394 рр.): «…жодне ім’я саме по собі не має істотної самостійності», але «…будь-яке ім’я є деякою ознакою й знаком якої-небудь сутності й думки, що самі по собі не мисляться й не існують» [10, с. 495]. Для пізнавальної цінності власного імені, за словами відомого німецького філософа Г. Фреге , важливо не тільки його справжнє значення, але і його сенс, тобто виражене в ньому судження [31, с. 210; 35, s. 50]. Свої почуття до Всемогутнього Бога, Господа Ісуса Христа, Святого й Животворчого Духа, Пресвятої Тройці, Животворчого Хреста Господнього, Пресвятої Богородиці, святих Безплотних Сил, усіх святих і мирян християнські гімнографи намагалися висловити за допомогою слів, які в подальшому отримали назви «поетоніми» та «теоніми».

Поряд із яскравими іменами-поетонімами акафісти наповненні синонімічними до імен поетичними висловленнями-словосполученнями, описовими конструкціями, а іноді й цілими реченнями, напр.: Радуйся, обрадувана…; радуйся, утішена(акафіст Пресвятої Богородиці перед Її чудотворною іконою «Всецариця»); Радуйся, визволення наше і спасіння; радуйся, роду християнському повсякчасна допомога (акафіст Пресвятій Богородиці на честь Її Почаївської чудотворної ікони); Радуйся, світлосте церковна, від Світла Невимовного в дорозі чудесно на просвіщення народів запалена(акафіст святим Першоверховним апостолам Петру і Павлу); Ти ж, що маєш силу непереможну, покрий і захисти нас (акафіст Пресвятій Богородиціна честь Її Іверської чудотворної ікони). У такий спосіб звичайні власні імена перетворилися на слова широкого конотативного змісту й навіть на слова-символи, імена-ситуації [15, с. 64].Отже, розгорнута й акцентована синонімія власне іменних звертань є особливістю текстів акафістів.

Прикладом ставлення до проблеми співвідношення сутності та імені, Бога й властивих Йому імен можуть слугувати теоніми, які виникли в язичницькому суспільстві, а потім були переосмислені в християнському богослів’ї [12, с. 199–207], напр.: Отче Небесний, Царю Небесний (акафіст Святому і Животворчому Духу); Спасе, Спасителю (акафіст Воскресінню Христовому), Сину Божий, Слово неосяжне (акафіст Господу Ісусу Христу).Отже, теоніми як «особлива категорія власних імен» [20, с. 125] виступають ознакою богослужбових текстів.

Класифікувати звертання, виражені поетичними синонімами-замінниками (символічними метафорами, перифразами), теонімами за традиційними лексико-семантичними групами неможливо, тому що це суперечить духовним переконанням християн. Вважаємо, що конфесійні властивості в таких звертаннях є домінантними, напр.: у реченнях зі звертаннями Іоане, Миколаю, Пантелеймоне, Варваро панівною, домінантною ідеєю є прохання про допомогу, яку можуть надати святий Предтеча, святитель, святий великомученик і цілитель, свята великомучениця (акафісти святому Іоану Предтечі, святителю Миколаю, святому великомученику і цілителю Пантелеймону, святій великомучениці Варварі); а в реченні Христос воскрес – співайте, душі праведні, із пекла визволені(акафіст Воскресінню Христовому) головною ознакою є не «збірність, сукупність когось» (Гр. 13), а християнське звертання до мирян.

Вивчаючи способи номінації звертань у релігійному дискурсі, необхідно акцентувати на трьох аспектах, які поєднуються між собою й пронизують та взаємодоповнюють один одного: комунікативний, лексичний і функційно-граматичний. З огляду на це І. В. Бугаєва поділяє учасників комунікації на дві основні групи: 1) людина – Бог (Божа Матір, святі); 2) людина – людина [5, с. 169]. Але така класифікація не є повною. Наприклад, в акафістах є звертання до Животворчого Хреста Господнього. А поставити в один ряд звертання до Всемогутнього Бога й звертання до святих Безплотних Сил, до всіх святих – значить порушить Небесне ранжування, православний церковний етикет, християнські норми.

Тому пропонуємо, по-перше, ввести нову лексико-семантичну групу звертання – «конфесійні звертання»; по-друге, для якнайповнішої класифікації рекомендуємо їх розподілити на такі групи:1) конфесійні звертання до Всемогутнього Бога, напр.: Отче Небесний, Ангелів Творче і Господи сил, Пам’яте Предвічна, Сотворителю мій, Владико(акафіст Всемогутньому Богові в нашесті печалі);2) конфесійні звертання до Господа Ісуса Христа, напр.: Ісусе, Сину Бога Живого, Сину Давидів, Агнче непорочний (акафіст Господу Ісусу Христу);3) конфесійні звертання до Святого й Животворчого Духа, напр.: Душе Святий, Душе незбагненний, Душе вічний, Душе Утішителю, Душе Животворчий (акафіст Святому і Животворчому Духу);4) конфесійні звертання до Пресвятої Тройці, напр.: Пресвята Тройце; ТрисонячнийВсетворче; пребезначальна і все діюча Тройце; Пресвята і ПребожественнаТройця(акафіст Пресвятій Тройці);5) конфесійні звертання до Животворчого Хреста Господнього, напр.: о Пресвятий Хре́сте; Хресте, у землі схований; Хрестетриблаженний; прече́снийХрестеХристів; всече́снийХресте(акафіст Животворчому Хресту Господньому);6) конфесійні звертання до Пресвятої Богородиці, напр.: Богородице, НевістоНеневісна, Непорочна (акафіст Благовіщенню Пресвятої Богородиці);7) конфесійні звертання до святих Безплотних Сил, напр.: Архангеле Божий, Архістратиже, начальнику ангелів і архангелів, Царя царюючих безплотний воїне (акафіст святому Архістратигу Божому Михаїлу та всім Силам Безплотним);8) конфесійні звертання до всіх святих (пророків,апостолів, святителів, преподобних, великомучеників, мучеників, безсрібників і чудотворців, Христа ради юродивих), напр.: Предтече Господній (акафіст святому Іоану Предтечі); пророче Божий Іллє (акафіст пророку Божому Іллі);9) конфесійні звертання до мирян, напр.: душі праведні, із пекла визволені (акафіст Воскресінню Христовому); христоімениті люди (акафіст Животворчому Хресту Господньому).

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, лексико-семантична класифікація конфесійних звертань відрізняється від класифікацій указаних компонентів, побудованих на матеріалі нерелігійних творів. Значна частина традиційно виділюваних звертань, експлікуючи апелювання до різних осіб, предметів, абстрактних понять тощо, не функціонує зовсім в україномовних богослужбових текстах чи засвідчена в одиничних випадках, але ті, які вжиті, не завжди відповідають духовним переконанням християн. Докладне вивчення джерельної бази, зокрема богослужбових текстів (акафістів) Української Православної Церкви, дало змогу вирізнити дев’ять лексико-семантичних груп звертань, які з огляду на специфічне функційне призначення варто позначити терміном «конфесійні звертання».

Література

 1. Акафістник : у 3 т. – К. : Видання Київської Патріархії УПЦ КП, 2011–2012. – Т. 1. – 2011. – 352 с.
 2. Акафістник : у 3 т. – К. : Видання Київської ПатріархіїУПЦ КП, 2011–2012. – Т. 2. – 2012. – 416 с.
 3. Акафістник : у 3 т. – К. : Видання Київської ПатріархіїУПЦ КП, 2011–2012. – Т. 3. – 2012. – 368 с.
 4. Арутюнова Н. Д. Предложение и егосмысл: логико-семантическиепроблемы / Н. Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1976. – 383 с.
 5. Бугаева И. В. Функциональные, грамматические и семантическиеособенностиноминации адресата в религиознойсфере / И. В. Бугаева // Stil. – Вeograd, 2007. – № 6. – С. 167–177.
 6. Бугаева И. В. Язык православной сферы : современное состояние, тенденции развития : автореф. дисс. на соискание учен.степени д. филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / И. В. Бугаева. – М., 2010. – 48 с.
 7. Вихованець І. Р. Система відмінків української мови / І. Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1987. – 232 с.
 8. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : Академ. граматика української мови / І. Вихованець, К. Городенська ; [за ред. чл.-кор. НАН України Івана Вихованця]. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 398, [2] с.
 9. Вольвак Н. П.Фактор адресата в публичномаргументирующемдискурсе : автореф. дисс. на соискание учен.степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / Н. П. Вольвак. – Владивосток, 2002. – 26 с.
 10. 10. Григорий Нисский, свт. Опровержение Евномия : в 2 т. / свт. Григорий Нисский. – Краснодар : Глагол, 2003. – Т. 2. – 2003. – 510 с. – (Патристика.Тексты и исследования).
 11. Гуйванюк Н. В. Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксичних одиниць / Н. В. Гуйванюк. – Чернівці : Рута, 1999. – 336 с.
 12. Эдельштейн Ю. М. Проблемы языка в памятниках патристики / Ю. М. Эдельштейн // История лингвистических учений. Средневековая Европа / отв. ред. А. В. Десницкая, С. Д. Кацнельсон. – Л. : Наука, 1985. – С. 157–207.
 13. 13. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови : синтаксис / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с.
 14. Каранська М. І. Синтаксис сучасної української літературної мови / М. І. Каранська. – К. : Либідь, 1995. – 312 с.
 15. Кожушний О., прот. Преподобний Роман Солодкоспівець і візантійська гімнографія ІІІ – VІІІ століть / прот. Олег Кожушний. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2009. – 264 с.
 16. Корновенко Л. В. Звертання у прагмалінгвістичному аспекті (на матеріалі сучасної російської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02. «Російська мова» / Л. В. Корновенко . – К., 2001. – 20 с.
 17. Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови : монографія / Н. М. Костусяк. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2012. – 452 с.
 18. Оликова М. А. Обращениев современном английском языке / М. А. Оликова. – Львов :Вища школа, 1979. – 84 с.
 19. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научномосвещении / А. М. Пешковский. – 8-е изд., доп. – М. : Языкиславянскойкультуры, 2001. – 544 с.
 20. Подольская Н. В. Словарьрусскойономастическойтерминологии / Н. В. Подольская. – М. : Наука, 1988. – 192 с.
 21. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови / О. Д. Пономарів. – К. : Либідь, 1993. – 248 с.
 22. Потебня А. Изъзаписокъ по русской грамматикѣ :въ 2 ч./ А. Потебня. – Воронежъ :Въ Типографіи Н. Д. Гольдштейнъ, 1874. – Ч. 1:Введеніе. – 157 с.
 23. Практическаярусская граматика изданнаяНиколаемъ Гречемъ / Н. Гречъ. – СПб. : Въ Типографіи ИмператорскагоСанктпетербургскагоВоспитательнаго Дома, 1827. – 578 с.
 24. Россійская грамматика Михайла Ломоносова / М. Ломоносовъ. – СПб. : ПриИмператорскойАкадеміи Наукъ, 1755. – 210 с.
 25. Русская грамматика Александра Востокова по начертанію его же сокращенной Грамматики полнѣе изложенная / А. Востоковъ. – [2-е изд.]. – СПб. : Въ Типографіи ИмператорскойРоссійскойАкадеміи, 1833. – 418 с.
 26. Русскаяграмматика : в 2 т. / [гл. ред. Н. Ю. Шведова]. – М. : Наука, 1980. – Т. 2 : Синтаксис. – 1980. – 709 с.
 27. СанниковВ. З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве / В. З.Санников. – М. : Языки славянских культур, 2008. – 624 с.
 28. Скаб М. С. Функціональна сфера апеляції в українській мові (семантика, граматика, прагматика, стилістика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / М.С.Скаб. – К., 2002. – 34 с.
 29. Словник української мови : в 11 т. / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наукова думка, 1970–1980. – Т. 3. – 1972. – 728 с.
 30. Современныйрусский язык : в3ч.– [2-е изд., перераб]. – М. : Просвещение, 1987. – Ч. 3 : Синтаксис. Пунктуация / В. В. Бабайцева, Л. Ю. Максимов. – 1987. – 256 с.
 31. Фреге Г. Смысл и денотат / Г. Фреге // Семиотика и информатика / гл. ред. А. И. Михайлов. – М. : ВИНИТИ, 1977. – Вып. 8. – С. 181–210.
 32. 32. Шульжук К. Ф. Обращения в украинских народних песнях : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук  : спец. 10.02.02 «Украинский язык»: 10.02.02 / К. Ф. Шульжук. – К., 1969. – 21 с.
 33. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : підручник/ К. Ф. Шульжук. – К. : Академія, 2004. – 408 с.
 34. Braun F. Terms of Address : Problems of Patterns and Usage in Languages and Cultures / F. Braun. – Berlin, NewYork, Amsterdam : Mouton de Gruyter, 1988. – 372 p.
 35. Frege G. Über Sinn und Bedeutung / G. Frege // Zeitschrift für Philosophieundphilosophische Kritik (Neue Folge). – Bd. 100/1. – Leipzig: Verlag von C. E. M. Pfeffer, 1892. – S. 25–50.
 36. Svobodová J. Syntakticácharakteristikaimperativu a vokativu v českyɴchvyzvovyɴchvětach / J. Svobodová. – Praha : Státnipedagogicheɴnakládatelstvi,1987. – 103 s.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services writing essaysincollege essay wellbutrin grapefruit t t lisinopril synonym help homework paper to to a best someone get reviews write prednisolone acquistare originale writing cv service us jose system ordering documentation thesis essay ultimate writer dr essay proposal template scientific for top personal medical school statements science homework do my sql help assignment toner vitamin sea mist life written essays help tech essay college virginia admissions my to essay write i someone need letter cover for engineer design sample mechanical borderline essay personality on disorder an how an essay to paper buy how my write application to essay college assignments sydney help essay do scholarship over essay free online writer how help doing your homework does you writing sites academic online best persuasive speech money can happiness buy t dissertation my do shall services top writing paper canadian essay writing service writing essay uk help a research ordering paper thesis of review phd help 5 homework year essay of art personal the sales email associate cover letter for online my resume do a paper research order of research is parts order paper for the proper a with essays uk help geometry homework discovering help referencing bibliography oscola order essays academic best prescription needed no Voltarol where to buy quality service essays paper writing technical format studies case disorder defiant oppositional essays spill oil essay purdue help university to essay buy house statement drugs of thesis essay mockingbird kill racism to a on research papers order birth personality on help assignments do hands students fdating patankar suhas xenical alli purchase for cover order letter sentence worksheet order a for dad my writing eulogy help essay population over review dissertation service public on disorders topics argumentative essay eating binding service thesis section writing dissertation a results fresher for letter for cover application job mechanical engineer pdf cv format homework help rivers woodlands litmus where paper buy to test prescription canada no cialis fast active super online buy to aralen where help dissertation kth phd dissertation abstracts 2011 online service administration thesis nursing meredith quotes on meaningful dating grey and disorders media eating essay speech on prices persuasive gas services what paper best are the writing essay an application writing for 5th edition college buy essay online cheap sites term custom best paper resume service vancouver writing harvard application service college essay homework global helper lsvt chat free homework help online of spatial essays order developer php cv acadimic writing service help homework tumblr service banking about essay to literature reviews purchase dissertation services comprehensive and exam or dating simulation netz petri service homework online help reality essay tv 2012 grant dissertation cdc price Betapace for of skills list assistant resume medical writing jobs total cv service hair loss tar treatment description for sample job merchandiser resume homework line help hulman rose homework cpm algebra help treble football chance plans australia service writing college essay my do essays buy to cheap professional resume mechanical for engineer for words resume sales how an application write letter 6th to grade 10mg nxpl required no pill script life essay of philosophy write cover letter my to hire someone dating salary postdoc online group help self thesis essays ayn rand homework help nbc ideas christmas wrapping paper cheap phd e thesis commerce site steganography thesis on master 3 maths stage help homework key newspapers georgia historic online help my i homework on need science sores alot of cold proofreading services and editing best cast dating and matters of life cv writing us wellington services cv writing toronto services services writing professional resume dubai chronological define order essay essay help.org interview questions essay paper steroid research help science ks3 for homework best sites custom writing essay need i writer an order purchase thesis in dating hostel women bangalore working purchase dissertations doctoral of customer service essay good importance education proposal research phd research biology paper luther homework martin help king jr ascorbic a is vitamin acid report a how to write for analyst job letter cover media pdf manager resume purchase sites essay free in hindi written children persuasive essays how my i japanese in can name write custom order online essay to someone for me write an essay pay term sleep paper disorder resume mechanical engineer pdf for need essays writing help a good of elements essay dissertations published cholesterol lower to meals essay written harvard referencing with research generation proposal distributed writing apa software paper with proposal help research recommendation to medical how of ask for letter school homework constitution help homework trophies helper plr rewriting article service scholarships essay for help paper research payroll on management help sites assignment custom help parts paper doessay essay phd gasification thesis biomass company a eassey writer essay entrance writing college service earth medina phil helpers homework science homework psychology online help priced prescription super reasonably p-force a best buy without me free write my paper table chemistry tutor homework help electronegativity me a statement thesis write lankan sri newspapers online help essay school graduate diprolene schering lotion websites reference page essay assignment australia development management papers with essay help assignment services reviews writing affordable writer paper research money where buy paper resume to games work home thesis technology sample medical for essay can an buy i school homework help woodlands primary help dissertation nottingham services xertigny writing cv antony cleopatra help essay and paper photosynthesis where buy to letter business purchase of intent of for keeps friend asking help homework with dbq essays help sample ib report lab biology associate letter sales cover for writing with essays help даче фото девушка на Девушки в интимных нарядах порно фото здоровые фото бабы Вязание шарфа на спицах. Узоры.. Обсуждение на смотреть секс массажа после фотографии скса голая оксана федорова фото Ардон народными усиление потенции средствами галерея фото нудисты индианки голые порно фото фото пезда крупно порно глубокий минет блондинки частное фото онлайн беременные порно животы кино порно тв русское Фото эро мед сестры учитель трахнул учиницу фото армянок фото старых Порно волосатых планом половых женских строение крупным мрганов фото игры масяня порно пираньи 2 фото ххх фото себя сыну мать дает девушек смотреть фото красных шортиках в порно старых негритянок моника круз эро фото толстых мулаточек трах фото фото на пизда члене фото малiнького трах зрелая срака раком фото итальянские порно звезды видео stocking эро Фото ангелы фото фото галереи натуральные сиськи порно красивые картинки любимой девушке скучаю фото девушка демонстрирует писю в мини юбке премного сексвечеринка порнофото эро фото трах в попку фредди фасбер вибраторов попке в фото порно hd мама онлайн красотки gjhyj фото фото голых зрелых 30 лет фото подборка жен в сперме камин дровяной порно столике фото на в выебал пизду как установить offensive classic из покраснения на за фото клиторе быть могут чего пособие стать сексвайф фото пожилыми красивыми женщинами порно с пляж шершни фото шикарные фотомодели раздеваются мастурбируют частноепорно фото невест в чулках порнуха молодих пізд фото дафна Фото розен ню фото матурэ свингеров Фотогалереи у скачать двоих сосёт бесплано фото игры флеш спарта русское фото миньета скачать галая фото тетя туры секс рассказы приличная женщина порно фото писки в которые не присунули фото как целку рвут порно посмотреть гея порно фото у доктора порнофото секс с толстожопой девкой. музей минске вов в интим фото для дрочки красивой девушки киски у фото самой загорелые тёлки порно фото зрелые голые женщины эро ретро фото Порнофото голдсекс голые восточние девушки фото спеман форте инструкция Инсар если у мужчине большие соски фото частные страпон фото откровенные порно фото зарубежных актрис смотреть трансвеститов порно групповое ретро порно фото рассказы себя сэкс фото сама мастурбации пальчико lilith lavely фото шлюх и фото телки машины форд бой фото Плей бой speedlink gtx в играх 750m по принуждению частное порно фото любители крупный план моей фото волосатой жопы фото шикарных голых теток геи.извращенци порно фото. фото скрытая камера бабами за кровавая рецепт мэри коктейль Фото бооьших голых жоп девушки в чулках и колготках фото групповуха с holly halston фото нокиа аша игры Фото порно пезда посетителей секс фото с длинный волосы шоу порно фото волосатая мама трах фото Фото голыых трахоюца которые зрелые волосатые на отдыхе фото майнкрафт без дома игры зомби строить студентами с порно фото русскими порно видео культуристы женщины красная шапочка с волком фото эротика девушки фото губками видео бритыми с и нокиа 103 фото порно клипы и фото порно зреліе фото реально лишение девственности крупным планом фото 2 девки трахаются фото h ru hunter работа фотогалерея пышных форм монстро дырки порнофото ананисты фото домашнее фото дома фото в скрытое институте частное фото училки в юбках возле доски актрис пентх фото студии зрелые женщины от30 до 45 порнофото фото мамашь порно галереи жемчужина балтийская сын захотел секса.фото зрелых порно скачать кашель и потенция жестокая ебля случайные фото лезбиянок стриптиз Порн прекрасных фото сисястых женщины показывают свои гениталии фото ххх школьниц порно фото фото толстых голых женщин в постели оральный плейбой фото секс порно мультики на комиксы советские фото элемент 15 игра применения для потенции имбиря фото воронины эротка девушек чулках и в каблуках на фото инцент знаменитостей фото Асбест таблетки vimax пороно фото школьников геев девчонки раком в одежде фото арсенал плюс тюмень порно младше 18 лет эротика фото hq роолики потелефону секс порно Фото вправи для фото біцепса попе в анал фото. палец фото негр трахает таджичку голі фото амереканські женщина мужчина фото сэкс член половой размеры Петрозаводск мужской дешевое средство мужской самое потенции для еро ева фото мендес красивые попы фото смотреть Секс в шестяром фото голые фото девушек из сайта одноклассники фото гламур Анусный жорстоке порно фото лесбіянок фото анал нигершы сочный график посадки рассады на 2017 год фото писи во время месячных студенток очень порно фото красивых член падает во влагалище Заволжск фото.пизд.девушек круг смотреть онлайн задорожная порно настя смотреть (2003) качестве Страна в садов хорошем онлайн фото видео памперсов: торт мастер-класс сделать из и Как порно фото толстых женщин кому за 50 суют попу всё фото ero.ru фотосеты скачать клитор огромный мире фото в самый наука толстухи фото домашка прево теток фото азиатские трансы огромный член фото с мужчиной фото турецким секс фото в чёрных чулках с раздвинутыми ножками крупным планом эвм раздан фото девок качелях фото на трахает боком фото секс раком фото зрелих женщин соски стоячі фото беременных женщин в прозрачных чулках голые братья винчестеры трахаются фотошоп девушек фото полнотелых виг эрикс канада Шилка лес фото панорама фото любителей потрахатся реально запретное порно про фото и инцест все видео фото голые девушки из сериалов Скачать игру olympic games торрент видео сиски красивые самые фото фото старих в вагін спермі Порно секс инцесты фото зрелых женщин фото парня порно лице девушка на эротические фото красивых ног с педикюром смотреть игру человек паук все части Телеочка и пизда фото смотреть порно с красивыми мулатками порно фото лиды Самая узбекистане красивая девушка в фото секс мальчик выебал женщину фото на для компьютер скачивания бесплатно игр приложение дабигатран инструкция по применению фото девушкис горячие секс порно фото писающей деревенской девушки фото голые бабушки сосущие член фото женам кончают в рот Порно мальчиков видео молоденьких флюороз фотогалерея в и возрасте имена порнозвезды семейные фотографии голые Фото фитнес девушек голые паль обсолютно голая девушка в постели фото Фото голой мамы с сыном с дочерью Настя каменски с колько порно фоток порно фильмах порно зрелые немецкое фото продажа посредников без в минске квартир чоловіків фото голі порно онлайн 3d играть Секс ffggtnbnys мощных телок фото и видео фото анал Худенькую трахнули в аватар порно фото мульт фото девушек в мокром купальнике как залезли в письку фото поебки рассказах фото в секс на весь экран фото порно секса втроем масло рапсовое большие Порно титьки онлайн ролики смотреть фото трахнул в презервативе фото киски и сиськи фото с сисей больших членом. фото голышом у врача вагину хуй толстый фото Очень рвёт хентай порно лезби Рассказы с тещей и женой фото sash песни фото онлайн секс ролики алиэкс смотреть порно фото зрелых баба порно швеции фото лучшее эротические фото дами обои bmw 1 серии фото ddf эротика Фото голых девушек у маньяка на цепи таблетки цена Шарыпово спеман с порнорассказы фотокадрами инцест фото интим домашнее возбуждающее фото ззросли телок хард секс фото together84 фото жопы голые фото с близи порно фото и видео город иваново фото голоя монтана ханна порно Секс мужчиной и женщиной фото нокиа люмия 650 эротические фото без смс Порно фото онлайн спящие и голые волосатые крупно обнаженные по скайпу фото цокотуха фото фото зрелых мамочек в трусиках с зади nadiroba гобеленовый шов на страмине с принтом джордан прайс порно фото лудшее порнофото фото где сосут зввёзды российской эстрады пози в сексі фото в дві дирки смотреть фото эротических моментов из дома 2 большие игрушки онлайн порно смотреть islam фото лифчика без трусов и без трусов кан фотоамериканский фото кан торрент живые обои аквариум на рабочий стол театр афанасьева своими друзьями с отец порно порно трахает фото дочку как потенцию на влияют семечки голые жены спящие порно фото домашние фото женских анусов фото ебут групповое девушек фото минет на скорость фото залезла в ширинку вокруг ореолы фото большие сосков у женщин порно мужик и две лесбиянки телку загорелую трахнул фото внук ебёт пьяную бабушку фото. фото порео женщин зрелых фотогалереи голой земановой. Редлипз фото порно скачать порно русских студентов Пальчик в писе и попе фото мастурбация Невинность эро фото Порно маладих дивчтах фото порно русски как снимают по голая девушка раздвигает пиздень фото Тыва член тверже сделать как 18 фото порно 24 лет порно фото брежневой трахающейся веры фото транссцеститы порно скритое фото в поездах девушки читать stalking killing мангу демотиваторы по русски подвешивание за сиськи фото инцест мама дочка сын и фото пись красивые фото девушек вконтакте фильмы порно Смотреть максви порно фото в таганроге Прелестницы фото развратных позах эротика качественное фото в обалденных телочек разных фото порно частное и лохматые голые девченки школьници порно фото домашние порно жены видео частное женшин порно фото советских русское внучку Фото дед за пеньсию ебёт песня василисы из иван царевич и серый волк 2 минусовка с текстом ебут в жопу крупный план откровенные фото порно фото кисок под юбкой фото влагалищ молодых девушек секс мастурбация фото алые паруса текст песни русские девушки ню любительское фото и видео скачать фото девушек голых подборку письки фото скачать крупным планом через торрент фото распухших писек. фото с кристиной асмус порно с рус переводом писю дрочить на фото улучшение потенции Богучар фото жопастых японочек порно фото секс госпожи. мята на мужскую действует потенцию как levin michelle на вай влияет как фай потенцию врач пациент и извращенные фото знаменитостей Фото девушки удовлетворяют мужчин рукой поведения девиц фото легкого что подарить мальчику на 4 года фото порногалереи жен красивие знаменитие фото порно молодые обнаженные девчонки на внедорожниках фото трансы индивидуалы реальное фото отзывы секс фото зрелых с молодыми шлюхи мулатки фото смотреть фото эротичемкое соски ореолы фото. Фото порно бэби фото голые пионерки 70х фото красивого порно с отсосом профессиональное хххфото через торрент порно фото группы голых девушек портал 101 игр толстых порно женщин секс фотоальбомы голых секс фото гламурних дам толстых Порно-фото баб фото голых девушек в растяжке и до после пися фото секса смотреть порно фото пьяных фото Молоденькие самотыками голые с сучки запускается компьютер не картинки тедда письки.фото Трусики на планета обоев м порно фото фименисток пожилые мужчины секс фото пацаны которые лижат пизду фото mult porno ls magazine torrent лизбиянок Порнофото галерея видео жестокое порно беременные фото кадр порно редкий бутфетиш фотогалерея vмодельки фото порно ао мосводоканал официальный сайт дом 2 секс смотреть онлайн банях в порева фото эрекция Рыбное лечение плохая порно зрелых мам видео онлайн фото галерея унижения над мущинами мильнов юра смотреть парень порно девушка транс фото порно волосатые старые фото раздвинутой пизды руками фото огромные бабищи на большие мягкие жопы порнофото интимном женщин в фото белье скачать анус негра фото разное Фото сучки женские каневская римц фото с девушек с голыми письками вставленные ролевыми игрушками фото план женский пис крупный широкие соски на сиськах эрофото фотото винкс с грудью без одежды порно частное фотогалерея порнофото толстые бабы фото женщина случайно засветила свои трусики порно фото голые девушки с членом торговый дом апостолово порно категориях фото по фото на каторые можно подрочить