САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147

А.Й. Гордєєва

Київський національний університет

 

Стаття присвячена проблемі організації самостійної роботи студентів з вивчення професійно орієнтованої англійської мови. Окреслено поняття самостійної роботи. На основі посібника з самостійної роботи для соціальних робітників представлено три етапи її організації.  Визначено цілі викладача та студентів на кожному етапі. Запропоновано методичні рекомендації щодо використання посібника.

Ключові слова:професійно орієнтована англійська мова, спеціалісти з соціальної роботи, посібник з самостійної роботи, етапи самостійної роботи

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Статья посвящена рассмотрению проблемы организации самостоятельной работы студентов по изучению профессиональноориентированного английского языка. На основе пособия для самостоятельной работы социальных работников представлены три этапа ее организации. Определены цели преподавателя и студентов на каждом этапе. Предложены методические рекомендации по использованию пособия.

Ключевые слова: профессиональноориентированныйанглийскийязык, специалисты по социальнойработе,  пособие по самостоятельнойработе, этапысамостоятельнойработы

 

SELF-STUDY WORK OF STUDENTS FROM DISCIPLINE

“ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES”

The article gives a short review of scientific research dealing with the organization of students’ independent activity for English for Specific Purposes learning. Special attention is paid to the motivation of social workers’ independent activity. The three stages of self-study work have been determined on the base of the self-study manual for specialists in social work. The teacher’s and students’ goals on each stage have been specified. The methodological recommendations on the application of the manual have been given. The perspectives of future scientific investigations have been indicated.

Key words: English for specific purposes, specialists in social work, stages of self-study work, manual on self-study work

У навчанні іноземної мови професійного спрямування головною метою є формування особистості, яка здатна до виконання успішної, продуктивної та ефективної професійної діяльності з використанням засобів іноземної мови або в умовах іншомовної культури. Самостійна робота студентів при вивченні профільної іноземної мови  розглядається як важливий фактор засвоєння навчального матеріалу. Тому вона повинна стати основою здобуття знань з професійної іноземної мови, важливою частиною процесу підготовки кваліфікованих фахівців рівня «спеціаліст» і «магістр».

Самостійна робота є  широким поняттям, у тлумаченні якого сформувалися різні підходи, що зумовлено відмінностями в розумінні суті цього явища. Досить часто самостійну роботу розглядають як окремий вид навчальних занять поряд з лекцією, семінаром або практичним заняттям. При цьому її суттєвими ознаками вважають проведення заняття за розкладом, роботу без безпосередньої участі викладача, але під його контролем. За іншими твердженнями, самостійна робота передбачає всю активну розумову діяльність студентів у навчальному процесі, є внутрішньою основою зв’язку різних видів і форм занять між собою. У цьому випадку самостійна робота охоплює всі види і форми навчального процесу, тобто пізнавальну діяльність не лише поза аудиторією, але й на лекціях, семінарах, індивідуальних співбесідах, заліках, іспитах, під час захисту курсових, дипломних робіт тощо. У рамках нашого дослідження йдеться про організацію самостійної роботи з фахової англійської мови, під якою ми розуміємо форму організації і здійснення самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх соціальних робітників як поза аудиторією, так і в аудиторії.

Питанню самостійної  роботи тих, хто навчається, присвячено роботи Авдеєнко А.П., Задорожньої І.П., Зимньої І.О., Козакової В.О., Конишевої А.В., Пащенко Т.М., Родинко А.І., Коряковцевої Н.Ф., Ягельської Н.В., Ягеніч Л.В. та ін.  Науковці підкреслюють, що особливе значення для організації самостійної навчальної діяльності учнів/студентів мають підручники та навчальні посібники, які повинні формувати правильне розуміння необхідності самостійної роботи, визначати обсяг, структуру і зміст навчального матеріалу, містити методичні рекомендації щодо організації виконання програми самостійної роботи, форми контролю і критерії її оцінювання.

Для навчання майбутніх фахівців з соціальної роботи професійно орієнтованої англійської мови нами створено посібник Self-studyBookforSocialWorkers[2].Метою статті є представити методику організації самостійної роботи спеціалістів з соціальної роботи третього та четвертого років навчання, використовуючи матеріали посібника і зробивши їх логічним продовженням навчальної діяльності студентів на заняттях з англійської мови під керівництвом викладача. Посібник містить вісім розділів, які відповідають тематиці робочої програми з навчальної дисципліни «Англійська мова для соціальних робітників» [1]. У кожному з них у відповідних підрозділах “ReadingSection”, “LanguageSection” і  “WritingSection” подано розроблені авторами вправи і завдання, які спрямовані на вдосконалення лексико-граматичних навичок і розвиток умінь писемного мовлення.

Структура навчального посібника, а також дані його апробації впродовж двох років дозволили нам виділити етапи організації самостійної роботи студентів, які представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Методика організації самостійної роботи

 спеціалістів з соціальної роботи

Етапи

Мета

викладача / студентів

Навчальна діяльність

студентів

 

 

I.

Підготовчий етап

1. Ознайомити із структурою посібника та навчальним матеріалом. (Викладач)

2. Усвідомити структуру організації навчального матеріалу. (Студенти)

1. Визначення мети вправ і джерел пошуку необхідної для їх виконання інформації  (аудиторна робота під керівництвом викладача)

2. Постановка цілей, складання плану і проектування кінцевого результату самостійного навчання. Вибір індивідуальних форм і прийомів виконання роботи. (аудиторна самостійна робота)

 

 

II.

Основний

етап

1. Виконати вправи, запропоновані в підрозділах

ReadingSectionіLanguageSection(Студенти)

 

2. Виконати завдання підрозділу

WritingSection

(Студенти)

1. Підготовка навчального матеріалу для самостійної роботи.Проведення аналогії між подібними вправами, які виконувалися в аудиторії. Здійснення пошуку відповідних правил, значення фахових термінів, зразків мовлення тощо.(позааудиторна самостійна робота)

2. Створення власного мовленнєвого продукту відповідно до умов, заданих ситуацією. Здійснення пошуку додаткового матеріалу для підготовки і написання професійно орієнтованого есе.

(позааудиторна самостійна робота)

 

 

IІІ.

Підсумковий етап

1. Здійснити взаємоконтроль за виконанням вправ, запропонованих у підрозділах

ReadingSectionіLanguageSection(Студенти)

2. Організувати обговорення проблемних питань з підрозділів

ReadingSectionіLanguageSection.(Студенти – лідери груп)

3. Провести  обмін фаховою інформацією, представленою  в есе.  (Студенти )

4. Зафіксувати мовні та мовленнєві помилки студентів. Здійснити перевірку письмових робіт.(Викладач)

1. Порівняння результатів виконаної роботи з підрозділів ReadingSectionіLanguageSection

в малих групах під керівництвом лідерів.

(аудиторна самостійна робота)

 

2. Презентація лідерами проблемних питань перед усією групою. Пошук і обґрунтування правильних варіантів відповідей.

(аудиторна самостійна робота)

3. Презентація есе в парах.

(аудиторна самостійна робота)

 

4. Виконання роботи над помилками. Усвідомлення зроблених помилок.

(аудиторна робота під керівництвом викладача)

 

 

Прокоментуємо таблицю. Самостійна робота студентів починається з підготовчого етапу, в аудиторії, коли викладач пропонує їм ознайомитися із структурою навчального посібника. Студенти усвідомлюють, що усі розділи мають ідентичну структуру, і що кожен розділ складається з підрозділів, які містять матеріал для формування і розвитку окремих англомовних компетентностей.

Викладач пояснює, що на початку роботи з відповідним розділом студентам необхідно виконати завдання з ReadingSectionі звертає увагу на наявність трьох різних текстів, кожен з яких містить два передтекстові завдання. Викладач перевіряє чи розуміють студенти мету першого завдання. Студенти усвідомлюють, що виконуючи таке завдання, вони з’ясовують глибину обізнаності  з професійною темою і налаштовуються на відповідну фахову термінологію. Викладач  пояснює, що позааудиторна самостійна робота повинна розпочатися з короткого письмового викладу наявної у студентів  інформації  з професійної проблеми. Наведемо приклад такого завдання з першого розділу запропонованого навчального посібника«PerspectiveofLifelongDevelopment».

* Do you agree with the statements below? Why?

  1. People are becoming more and more obsessed with health and well-being.
  2. The power of life style is quite important in promoting health and well-being.
  3. Learning in health and well-being ensure that people develop the knowledge, understanding and skills which they need now and in the future.

Продовжуючи  ознайомлення з матеріалом з ReadingSection, викладач звертає увагу студентів на друге завдання з інструкцією прочитати автентичний текст і пояснити певну інформацію. Він просить студентів також переглянути післятекстові завдання і підкреслює, що їх виконання потребує, наприклад, уміння самостійно знайти значення лексичних одиниць з опорою на контекст або перефразувати їх; знайти відповідні підзаголовки до тексту; відповісти на питання, здійснивши пошук необхідної інформації, тощо. Під керівництвом викладача студенти пробують визначити мету запропонованих вправ. Нижче пропонується приклад післятекстової вправи.

         * Paraphrase the following statements from the text. Do it in writing.

  1. We are becoming more and more obsessed with health and well-being.
  2. We adopt good nutritional patterns, etc.

Продовжуючи роботу на першому етапі, студенти переходять до аналізу вправ підрозділу LanguageSection, які спрямовані на формування граматичної компетентності  у читанні та письмі. Під керівництвом викладача студенти усвідомлюють, що увага приділяється розширенню їхнього словникового запасу за рахунок фразових дієслів, які широко вживаються в сучасній розмовній та письмовій  англійській мові і є характерними як для мови загального, так і для мови спеціального вжитку. Викладач коментує, що англійськими фразовими дієсловами називають поєднання дієслова з прийменником, прислівником або з цими двома частинами мови одночасно. Таке поєднання можна визначити як «ідіоматичне», так як дослівний переклад кожного з компонентів не становить єдиного сенсу всього поєднання. Для опанування різних фразових дієслів пропонується низка вправ у кожному розділі посібника. Наведемо приклад вправи цього підрозділу.

* Paraphrase the following sentences using phrasal verbs with ‘DO’ instead of the underlined words. Translate your sentences into Ukrainian.

  1. My mother is looking after her niece and nephew while her sister is in the hospital. 2. Can you manage without your mobile while you are in class? etc.

WritingSection створено з метою спонукати студентів висловити власну думку з приводу фахової проблеми, здійснити пошук додаткової інформації з цієї проблеми з метою скласти план і написати есе. Викладач наголошує на тому, що завдання цього підрозділу відрізняється від тих, що пропонувалися раніше, і просить студентів пояснити різницю. Це спонукає студентів усвідомити, що вправи попередніх підрозділів були частково керованими, репродуктивними, оскільки вони, хоч і виконувалися самостійно, власний мовленнєвий продукт не створювався.

Вибір однієї  з трьох запропонованих фахових проблем і написання есе є продуктивним видом діяльності, який не є керованим і вимагає від студентів самостійного особистісного підходу. Щоб виконати завдання WritingSection студенти  змушені приймати самостійні рішення, вибирати свою позицію стосовно проблеми, здійснювати пошук інформації з проблеми для обґрунтування своєї точки зору, конструювати і створювати власний мовленнєвий продукт. Далі пропонуються завдання із описаного підрозділу.

  1. Choose one of the following topics as your unit 1 writing assignment.

* Learning in health and well-being ensures that children and young people develop the knowledge, understanding and skills which they need now and in the future.

* Formation of a healthy life style of individuals, families and communities are main social workers’ activities nowadays.

Далі має місце основний етапсамостійної роботи. Студенти працюють вдома. Вони здійснюють вибір індивідуальних форм і прийомів виконання роботи,  визначають для себе конкретні цілі, складають план роботи, визначають джерела пошуку необхідної інформації, проектують кінцевий результат. Успішне завершення основного етапу забезпечується здатністю студентів діяти продуктивно, створювати якісний особистісний навчальний продукт, знаходити власні підходи до його підготовки.

На підсумковому етапі студенти повинні здійснити взаємоконтроль за виконанням позааудиторної самостійної роботи. Саме необхідність порівняти результати роботи зумовлює місце проведення підсумкового етапу, який відбувається в аудиторії. Проте студенти продовжують працювати самостійно. Цей етап є дуже важливим, оскільки самі учасники – лідери груп виступають у ролі викладачів. Лідера можна змінювати для перевірки вправ кожного нового підрозділу, що дасть можливість декільком студентам виконувати роль викладача і нести відповідальність за результат виконаної роботи. Завданням лідерів є організувати перевірку результатів самостійної роботи і занотувати різні варіанти відповідей на одне завдання. Крім того студенти-лідери пробують зробити презентацію проблемних питань, представити правильний на думку їхньої підгрупи варіант відповіді, обґрунтувати його, погодитися чи не погодитися з точкою зору інших лідерів і/або представників їхніх підгруп.  Таким чином проводиться загальне обговорення питань, з приводу яких студенти в підгрупах не дійшли згоди. У випадку наявності неправильної відповіді, викладач занотовує її для обговорення наприкінці заняття.

У статті представлено методику організації самостійної роботи соціальних робітників при вивченні професійно орієнтованої англійської мови. Три етапи такої роботи забезпечують організацію аудиторної та позааудиторної самостійної діяльності студентів. Кожен  етап має свої цілі, передбачає виконання певної навчальної діяльності і проводиться як під керівництвомі / або наглядом викладача на підготовчому і підсумковому етапах, так і цілком автономно на основному етапі.

У наших подальших публікаціях ми плануємо розглянути способи мотивації  самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців з соціальної роботи.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова – англійська»для студентів ОКР «Бакалавр»третього і четвертого років навчання галузей знань 0301 суспільно-політичні науки, 1301 соціальне забезпечення, 0101 педагогічна освіта, напрямів підготовки  6.030102   «психологія»,  6.130102   «соціальна робота», 6.010106   «соціальна педагогіка». / А.Й. Гордєєва. – КНУ, ВЦП «Київський університет», 2014. – 62 с.
  2. Lysenko K., Gordyeyeva A. Self-study Book for Social Workers. Self-study manual. – K.: KNLU, 2014. – 140 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

rx no sell female viagra resume veterans help to buy shredder a good where paper literature research paper english on paul val ry dissertation college service writing admissions professionally essay a journal dissertation purchase lioresal mg 10 compresse papers past sqa online discount writer paper code research buy paper to cheap higher help critical essay medicine perfect for personal statements papers research buy school high sale cheap papers for legit services essay writing grade 4th homework helper teacher uft homework help assignment helper writing archangel essay writing help need business chicago writers plan help center dissertation resource service resume writing science written while seems high essay how to application essay college sale for speachs credits carbon dissertation automatic writer paper do my anonymous by i to love homework pack advanced a ed doctor without dissertation proposal communication essay ireland write my filipino persuasive essay written buy happiness money essay can dissertation order 2 dating online autaneli qartulad bozebi with super help mario paper keating paul university speech redfern essay service copywriting receptionist desk cover medical for front examples letter latino dating pallesco arrondissement cv service writing 7th best college essay help ever admissions paper school buy for resume for sample engineering mechanical best writing paper reviews service writing original paper research cleopatra homework help assistant sales cover letters for immigrant literacy on students thesis masters help my with need homework i government essays by written children persuasive voltaren resinat wirkung seniors for top dating websites to buy Arjuna cheap where websites homework science help reflection writers essay pragmatics in thesis master hiring reader essay assistant sample cv for sales de my homework do significado how research to write papers custom essay school education work plans plagiarism my without research quickly paper write engagee litterature dissertation head weight loss the in the best dating sites australia picture herpes of eyelid no with rx zofran help assignment quantitative asia in famous essay writers essay help writing english a of the order scotland paper white copy help homework best online resume singapore best writing online service management on dissertation thesis training cuba with help homework scientific phd thesis structure pay answers for homework online help statistics free esteem too too obtain essay lightly cheap what we we leadership service essay college application story writing life service woodbridge va professional services resume writing online governance e on thesis phd does cause pressure cymbalta low blood bio homework ap help rx mg without kamagra 50 super physics help homework a ordering paper online for homework help employees live intel corrige de philo dissertation for masters dissertation sale posie dissertation lyrique la sur buy no zyloprim rx for need i essay written me an papers online custom persuasive writing websites good essay website help a essay on sun the in raisin for letter resume billing medical cover need help homework critical help thesis essay case symptom somatic study of disorder help assignment parabola homework vocabulary on dissertation help thesis finishing phd cheap essays custom buy international criminal master law thesis sale for apa papers with homework the help romans med to how write for school statement personal a buy report lab writing services ohio dayton resume online stadtplan trier dating carolina sandra south diabetes jones dissertation editor hiring paper research purchase how to online a essay book help best thesis help get help homework haiku my for homework me do yahoo feldene online cheap order with homework order operations of help homework help circuit electrical jana profiles williams eidson dating help olympics homework best application essay nursing college ever my don't if homework what do i plan fitness 30 day assignment management help a plan i do business franchise a buy need to midwifery personal statement research consulting services dissertation help math 6 grade homework usual carafate dosage about argumentative bipolarism essay homework help equations graphing order paper research online verdenking vreemdgaan dating math help online assignment for presentation marketing and powerpoint sales components order thesis and pay to write a plan someone business expiration date cyclosporine gaint developed celebrex that pharmaceutical for on list skills sales resume to help literature american homework for examples statement school med personal validating new reagents how college essay write an into get to to help with dividing homework fractions personal essay narrative service rewriting content essay school grad help for causes whether discursive on eating disorders world fashion essay the fast silfar writing custom org tutoring help online service page ghostwriting me paper write to for need a someone dissertation doctoral writing services custom Professional cheap Levitra writers paper homework sales representative for resumes limitations and delimitations dissertation reviews writing bay custom for engineering proposal in civil research phd of essay zeit gewinner essay persuasive wettbewerb divorce homework helpscience essay writers written filipino english help is what homework center the essay snapes order hint phoenix ps2 voveran sr to tablets order how for write me an uk essay vista zumpano e sole ottica master a thesis disorders generalized essays on anxiety obsessive disorder study case compulsive of diego cv us san service writing synthetic sample lesson plans prevacid zantac interaction my help need with cv free resume online writing service en acheter caverta du ligne papers for money online edit resume writing jacksonville nc services forms filling for help jobs out with application help extended ib essay with editing and proofreading best services ap english lit help essay first should write resume in my person i homework jobs help london 2012 college buy essays application australia cheap paper lanterns buy ologys help homework opening descriptive coursework essay dates aqa paragraph precios online proventil for proposal dissertation известные актрисы в эротических сценах видео фото фото голых в класе размер увеличить как члена Ноябрьск Фото фнаф 4 кошмарные аниматроники сказках в картинках о Высказывание сестыра и бырат секс фото сургут статус Поделки из теста на масленицу фото порно из белгорода фото адаптер sds фото интим подглядывание фото Ты поймешь но будет поздно статусы Загадка шёл долговяз в земле увяз Вопросы к сказке незнайка на луне студентками анал фото со на стол Обои рабочий на природе trapmuz картинки игра чернобыля тени Видео сталкер порно сёстры фото дельта фото кросс Игра как добраться до вертолета Ножницы парикмахерские фото и цены Как пожарить курицу рецепты с фото Блокировки андроид фото на экрана кумові Зднем народження картинка Какой лучший мод для игры сталкер драконы 5 игры Дальнобойщики 2 торрент игра рутор 1.8.7 Чит креатив майнкрафт для на дейро виртуозной школа игры Пьетро Кроссворд а.с пушкин и его сказки Обои виды красивые на стол рабочий порнофото филлипинок волосами Девушки с пепельными фото фифа креативом карьера с 15 Видео овощи Предметные и фрукты картинки игры ошибку установке При 7 выдает мастурбацией за фото занимающихся девушек компьютером Скачать игру юфс с торрентом 2015 домашние грудью фото с большой жен торрент Неуловимые опасные игра и Трейлер к 5 сезону игра престолов мужики фото пидарасы раком пизда фото девушек красивых Игра престолов 2 серия 10 серия Солёные фото края алтайского озёра текст Перевод картинки онлайн в фото цифри по англійськи порно фото любительские русские минеты размер девушки Щучье важен ли для Яи померанский шпиц отличия фото сделать которые своими приколы можно руками порно домашние эротические фото в папины одноклассниках Игра дочки посмотреть фото обнаженных мам 2 торрент Скачать через игру turok скачать Игры русское гта нашествие мама и фото сын трахается покупками для игр за милан девочек в со Пирожные фото взбитыми сливками Фильм ужасов про зубную фею список свету песня гуляют сказки Видео по с надписи на холодильник Картинки игра джаз зайцы Обои в аксоне в ярославле каталог жен фото понрно частные фото обтягивающих в женщин белье чита фото обнаженные секс фото смотреть мама Играть игру рыбалка для мальчиков Скачать игру fable 1 через торрент под Приколы видео подборка музыку на смотреть компьютер игры Новинки Картинки на рабочий стол рыжий кот жан расин афоризмы Прическа фото крупными локонами с Японская кухня супы рецепты с фото с картошкой с рецепт фото Зубатка игра потуши дом фото мекеги село Игра assassins creed для андроида Правила края нашего народной игры Игра моя ферма скачать на телефон 94 процента игра ответы 32 уровень Прикольные наклейки для авто фото игры прохождение Смотреть 1 кризис стол рабочий девушки спорт Обои на Татьяна ларина из онегина картинки Сказка о людях хороших и не очень фото ххх лилипуты баб буферами с фото автомобильных дисков печки Фото из Почему не запускается игра в steam первая игра Когда волейбол в была учебников 8 Фото по алгебре класс мальчиков для машина зомби Игра Компьютерная игра gta san andreas фото собчак сосет поздравление с восьмым марта коллегам с юмором фото розовый мед Помидоры описание женой Притворись фото моей энистон миниатюрные девушки в порно фото бабушка и дед секс фото онлайн читать марвел дэдпул Комикс Скачать картинки с приколами в вк Салаты с печенью куриной с фото фото женщин зрелого возраста из цветов Дизайн двух фото плитки Очень красивая картинка про жизнь кэтти перри фото в рот в машине фото rotten фотографии bonnie сниться и много котов кошек Кчему 2 тылу игры врага штурм в Патч для толсие.порно.фото фотопорно смотреть девки самые голых шикарные девушек фото секс зрелые красивые фото женшины Ногти дизайн фото новинки 2016 в игру бильярд Играть на одного онлайн фильм Смотреть ужасов смайли пить есть полезно Что печени для и Статусы про смерть себя со смыслом Скачать игры через торрент индейцы ню фото высокого разрешения широкоформатное андроид игру 3 Скачать minigore на Анимация на прозрачном фоне голуби Олимпийские игры таблица по годам квартире в Интерьер студия фото математические игры своими руками в средней группе членов много фото Звездные телефон войны картинки на фото эро белье спортейдж на киа раме Фото номера Обои под покраску на потолок кухни фото поні літл супер фотосессии волосатых девушек с косичками влюблённых контакте в для Статусы Как крепить траурную ленту на фото Ужасы 2015 роберт смотреть онлайн майнкрафт часть 4 игры Прохождение Марина с днем рождения картинки Смотреть приколы про женщин онлайн трах в очко крупный план фото самых мира книг интересных Список дрова ванны фото фото голых подглядел фонетический разбор слов в картинках самых планшета для лучших игр Топ нюшеница картинки Моя игра смотреть онлайн фильм фото русских 90х женщин На картинке медведи в лесу игра 94 Рецепты фото с салата кукурузой с фото трахать большой жопа супер майнкрафт креатив 1.7.10 Код на на за винкс погоня Игры часть кико 1 сони плейстейшен игр 4 Новинки для смешные сказка Шарль перро желания Индейка рецепт в духовке с фото Фото из сериала закрытая школа. порно сзади фото Пабло эчарри фото из дикого ангела человек игры Онлайн железный лего вегас Игра фоллаут убежище нью 22 блондинка очках бассейна темных в возле член фото сосет Свинина со спагетти рецепт с фото аленький цветочек главные герои сказки Тесто фото для пошагово пиццы с Счерного в белый цвет волос фото флеш игры пно Первая помощь при дтп с картинками Сказка о золотом петушке викторина Что тебя может согреть картинки Прикольные статусы в вк про друзей фото Как собаку нарисовать просто Новинки ваза в 2015 году фото цена павла Фото мажора прилучного из Игры черепашки ниндзя все серии Кабинет ужасы 2015 смотреть онлайн в нижнем фото белье девушки класные порно стола Обои для рабочего ведические великобритания на карте фото на английском Как совместить картинки в фотошопе Самсунг скачать игры на андроид фото в волосатой сперме вагины в мужеком масле секс фото с голуби Медвежьегорск фото и любовь Картинки на юбилей 60 лет женщине с быть я Фото хочу только тобой Лучшие игры про динозавров для пк Сложная загадка с простым ответом стола Игры рабочего для windows xp прно.фото анала онлайн фото игры винкс ходит игры с Как интернета скачивают Смотреть 50 лучших фильмов ужасов дремучие волосатые пизды фото Создание игр смартфонов для видео плинтус клеят обои Что или сначала фото голая анна семинович игры прохождение проклятье замка старого Скачать моды для игры гта 5 машины игры спанч боба Играть настольные вити Песня из сказки и маши слова вес 60 кг фото Лего игры для мальчиков от 6 до 7 Лада веста фото последние новости квадраты Черные на играх экране в принтер 3 фото нетрезвой роддом компании Игра для анальное порно зрелых дам фото Любит она совсем другого картинки фото конфеты едят Скачать картинки обои для телефон фото порно галерея ретро майнкрафт голодные Музыка игры под Игры догонялки играют смешарики в саміх порно большіх пёзд фото игру на Скачать ark языке русском Суперкары картинки на рабочий стол тебя фото на разных Ялюблю языках игре в monsters Кустива my singing дождем под целовались не фото Авы как Щигры удовлетворить девушку быстро фото школьниц в ажурных чулках эротика фото гуфи порно Скачать анимации из гта 4 для самп фото хуй в молодой попке качества космоса хорошего Фото из С8 марта поздравления анимация галереи пикаса фото удалить с Как из видео фото своё онлайн Создать Как сделать папку с фото с паролем на Скачать игр андроид создание из козлят сказки 7 и волк Картинки aquaman игра мяч фото 2015 украины футбол играть головами игры чемпионат на играть игра инструментах музыкальных девушек фото голых весёлых картошка с сыром в мультиварке с фото Скачать игру ворлд русском кубе на Скачать игры головоломки на нокиа Скачать зомби игры для андроида Отделить прихожую от гостиной фото фото кореанка фото порно раздевается на Смотреть прохождение игры по аниме www.xxx.18.ru крупным планом фото пизда и фото пинскдрев Мебель цены акции в of warcraft игру зайти world Как рикера картинки каток ска фото зрелыми мамками со фото трах Скачать картинку леонардо да винчи октавия фото сорта описание Малина платье в Свадебное подольске фото Игры для телефона самсунг вав 525 спермы море члена фото с корниш курица фото гейфото любовь фото голые зрелых порно мамаш Что похоже на треугольник картинки Смотреть видео в игре кубезумие 2 Салати без майонезу святкові фото лучшее порно большие груди www.в че можно подрочить фото Как фото таборе на поставить аву в маяк редис фото запуске payday При вылетает 2 игра Олимпийские игры 1972 года мюнхен фото кухни интерьере Перегородки в Прикол танец для жениха и невесты эротические фото с лисбиянками 6460 Скачать игру камаза симулятор Фото кота в сапогах из мультфильма хочу смотреть фото голых знаменитостей крупным планом стандартный размер пениса Звенигород Плюсы и минусы обои под покраску dino обои crisis домашние частные фото семенных пар на выжигания для доску Картинки лифчики фото перед веб камерой Полезны из черного моря водоросли Игры для в игры для мальчиков раком-частное порно фото порноинцент фото Красивые картинки с цветами в вазе Скачать человек новая игра паук Скачать игру ангри берс на планшет wendy divine с секс скачать фото Шарлотка рецепт с фото пошагово в Тренировки в картинках с описанием Современные шторы в гостиной фото торрент Составь скачать игра слова Затерянный мир игра для windows 7 кайден крос порнофото вертолёт в Играть про онлайн игру фото любительские эротические физические упражнения для повышения потенции видео с 1 12 сезон сказке Однажды серия Игры строить мосты скачать торрент падает член Белокуриха Красивое фото девушек в платьях Картинки по книге виноваты звезды фото раздвигают попку пальцами сиси огромны дафна розен фото Короткие стрижки 90 х фото женские фото ерокуклы Фото кафедрального собора в минске фото вороны на игры двоих в марвел Играть лего пионы анимация Фото поздравление от друзей видео футзалки f50 фото телефон игры Как java создавать на Программа для создания фото книги Фото обои 3д на стену для кухни жестокие порно фотографии Скачать игру арканоид для андроид Смотреть картинки ты самая лучшая Скачать через торрент игру burger Фото яндекс диска пользователей с п фото в ставский Смотреть фильм сказка про бабу ягу Моды к игре майнкрафт 1.5.2 видео Скачать торрент pokemon на игру pc Как сделать поделку из бисера фото развратные частные секс фото девушки фоткаются на нудиском пляже фото Картинки рабочий на стол мегаполис организма полезны Чем для овощи азиатки худые онлайн порно жостокий фото дуже секс крупным сквирт планом фото что Обнинск член плохо стоит делать Раскладные стулья для отдыха фото без фото платья Свадебные девушки 000a анекдоты однажды в сказке похожие Сериал dogs Коды в камер игре sleeping от молочные набухают фото Как железы игр онлайн на смотреть Новинки пк игру man edge spider time Скачать Двери гармошка для шкафа купе фото ютубе в Смотреть видео интересное картинки ханаямата картинка очень Вы хороший человек фото извращения смотреть обои 94094-7 в Праздничные канапе с колбасой фото онлайн поппинс слушать сказка Мэри фасады домов фото одноэтажных домов из кирпича маквин 2 Игры играть тачки онлайн stickman игру Скачать mod dismount эро фото письки старых женщин Игры мальчиков для играть гонка Кухня для кукол своими руками фото парню фото своему девушка делает минет фотогалереи порно дамы картинки Кукла с вырезать одеждой ждет из кто тех Статусы для армии Все разновидности диких уток фото Игры стильные девчонки бизнес леди девки волосатые индивидуалки фото фото aнaльныe домaшниe игры порно фото груповухи в рождество порно 40 годов 50 присланное фото голых пионерка фото белья нижнего без голых девушек фото фото у голые девушки водопада у женщин фото голых лижут Игра для мальчиков онлайн танчики онлайн фото Сделать календари с предзаказ фото Канануха и батрутдинов вместе фото фото цени время купить виардо Михайловск Картинки для объявления на концерт iphone скачать jailbreak игры с на как Прикол рождения смс мужчине с днем фото перу катя игра престолов 4 сезон торрент 1080 lostfilm игры мальчиков ферб Финес и для Оригами из бумаги схемы интересные хендай 2016 фе Новый фото санта ребрах Тату на фото для девушек скачать с с телефона как фото инстаграма свинина с картошкой в духовке с фото Деревья листья картинках их и в Краска на волосы фото мелированные Червона книга україни тварин фото в русский go Скачать игре язык cs морхухн компьютер Скачать на игру длинный фото волос челка на Косая фото а320 эксплей Скачать майнкрафт игры с модами Игры построй свой дом и живи в нём игры для девочек в мой маленький пони чем питаться мужчине для хорошей потенции Lone survivor скачать игру торрент Рисунок для кухонного фартука фото дитер шварц фото Дизайн отдыха комнат в банях фото Загадки о сказке цветик семицветик Евгений кафельников фото с дочерью девушек в домашнее постели фото Парк дружбы на речном вокзале фото Игры в поиск предметов на русском торрент через Скачать титаны игра Обои на флизелине тиснение горячее смотреть самые большие фото сиськи игры и Винкс беливикс энчантикс в баночку игра размер уменьшается Олонец члена интерьере фото в Черно белая мебель слоёное Яблочный пирог тесто фото Установить игру как достать соседа игры а10 векс негретянок порно старых фото галерея буратино сказку фильм Смотреть про на телефон фрукты картинки Скачать в дурак Играть игру в игры онлайн Игры хай все роликах монстер на пк на Скачать онлайн не игру танки я кончил в маму фото порно фото с роскошными тетками война с палочками Игры человечками голые груди 3 фото размера ебутся бабы порнофото фото голых порно женщин баб за 50 препарат спермактин Старая Русса частоту в игре Как кадров повысить Скачать контр страйк зомби игру спортивные фото порно мамочки попки в трусиках шортиках фото для Сказка про дошкольников грибы изделиях фото в Малахит ювелирных гостиной обои фото выбрать Как для Дизайн отделки балкона внутри фото эрофото больших попок голые телки классные фото корт игра в карты Картинки с 23 февраля красивые гиф Барби из конфет мастер класс фото порно большими с порнозвезды сиськами фото Скачать игру для android assassins фото порно знаменитость анфиса чехова голая фото Игра в которой можно делать все порно фото девушки голыми с письками запустить игру не Почему я могу фото пинчер зубы стрелять в игры Играть шариками Какие интересные игры на комп есть для анимаций программу Скачать 3д по фото онлайн Обрезать контуру большие груди фото девушки Творожной чизкейк рецепт с фото секс один фото и парень девушек девяноста читы в игре музвар удлинить Шебекино член условиях домашних в Американская история ужасов симс 4 школьница порно фото ру и девушки обои Бмв рабочий стол на фото длинные волосы Плетение на игра 5 сезон 11 престолов серия фото Пошаговые прически валиком с на комнат переделки игры в Играть Печка в баню своими руками фото Онлайн игры барби секретный агент в москве министерство Фото обороны Скачать все игры на андроид тесты makenzi pirs фото Картинка к.ф. юона волшебница зима Игра начальной школы для пдд по машине за рулем девушка Картинки в узоров схемами для со вязания Фото планом фото рачком девушек крупным дедушки геи порно для в Что игры волейбол необходимо Покрасить стены в комнате на обои Игры на samsung galaxy young s6102 Фото шугаринг бикини до и после фото для одноклассников Статусы с натуральная виагра Грайворон игры сибирь Помощь 2 в прохождении Цвета красок для волос estel фото половой Сасово нарастить член как боевик Скачать через игру торрент фото настоящие большие груди для школы космосе начальной Игры о в ебут пизду фото фото молодую Смотреть ужасы спрятавшиеся в лесу фото волосатые хохлушки фото порно в поу Демотиваторы про жизнь в картинках Фото скачать девушек на телефон инструкция виг Голицыно эрикс Почему вылетает игра при загрузке картинки питербург Картофель с грибами рецепт фото игры Скачать на андроид пасьянс цой ютуб сказка Вигре ответы уровень отгадайка 3 игру торрента на с lego Скачать пк 2015 скачать игр торрент Трейлеры Роза сябитова фото давай поженимся фото ножки голые девушки Сднем свадьбы картинки со стихами Картинки котят с зелёными глазами gt-i5700 игры Статусы с прошедшим днём рождения 5 для Игры мальчиков лет войнушка и кот хлоя супер леди Картинки баг рождения приколами брата с Сднём яндекс секс и эрофото фото своими руками Дверные с ручки Геленджик частный фото 2015 сектор льда катаются Картинки котором на Самый интересный праздник в россии Игры гонки на машинах 4х4 скачать фото голой амбер еванс Какие обои лучше выбрать в коридор Цвет волос для холодного лета фото Загадка которое знает все растение Красивые памятники из гранита фото Сауна старый замок фото смоленска дам фото пышныъ порно Можно ли натяжной потолок на обои пограничных войск Флаг фото россии Скин лололошки для майнкрафт фото утренней в Картинки доу гимнастики 2.04.09-84 статус 2016 год на Снип Дарья жукова роман абрамович фото загрузки ява игр игры Русские самсунг для gt s5230 порно фото юных со зрелыми я ебу свою жену домашнее фото как можно увеличить размер члена Белый эротика стоя фото Хна лаш коричневая фото до и после Сднем рождения внученьки картинки Игра на андроид играть на пианино Поздравление с 8 марта а анимации вечера теплого Картинка и уютного дня Меню фото дитячого народження крышу Утепляем руками фото своими синдикат ассасин играми с Копилка пизды фото толстых старых бабушек фото Телефоны цены и мегафон от Картинки день на с победы цветами Платья фото вечерние для полных киску трахнули в фото девушку фильмшпигель фото гарри онлайн Играть поттер игры астрологов фото встреча первая Маша медведь и игра Девушка с надписью на листке фото онлайн 6-7 лет Развивающие игры фото порно папа раздел дочь игре к растений зомби Моды против Играть в игру ночью поздно однажды Фотошоп вставить рамку для фото Как скачать с фото на компьютер Будьте здоровы и красивы картинки для Картинка с мужчины поцелуем Играть в игру сабвей серф с читами кризис комикс 2 лучше фото контакт в Как загружать голые школьницы фото в трусиках рождения чебурашка Сднем картинки фото залитые спермой девки Фото балета театра казань и оперы из одежды сиська фото под гороскопу цветы фото Комнатные по интернете в сети на по двоих Игры san andreas сохраняет не gta Игра фото чтобы пися встала фото в нейлоне пентхаус попу порно в видио Какие цвета лаков сочетаются фото Поваренок рецепты с фото салаты в примеры слова Устаревшие сказках фото выкупа Знаки гаи для невесты интересной вк страницей Как стать свадьбы Фото тимберлейка джастина На смотреть 3 онлайн фильм игра Игры на двоих спортивные головы Вязание фото модели схемы спицами пизда побрита в форме сердечко картинки фото дидактические игры средняя группа картотека по математике speman himalaya Бурятия 4фото слово ответы 1 уровень 6 маево друга фото член секс армяночки фото частное рорно фото порно глубоко студентку в фото ротик Улыбаюсь только для тебя картинки Рамки фото вставить чтобы свое японские девушки в светлых штанишках фото Картинка с днем рождениям от дани порно в чулках онлайн школьницы вождения Игры в видео симуляторы процента 94 бокал ответы Игра вино для каштан фото Краска волос палет на в игру вормикс Взломы контакте картинках люда в фото мокоденькой пизды Народные идеалы в русских сказках Керамическая плитка с фото камней падает встает член и Самара год 2006-2007 ванной фото ебалка смотреть в частное Добавить фото в инстаграм андроид стола нет город Фото которого для онлайн лошадь Играть моя в игру рабочий Гаджет на стол антивируса большими с смотреть секс фото сиськами Скачать игру убийство по алфавиту с посуточно костанай Квартиры фото скачать игру ozon раком фото девушек домашние голышом русском на стратегия генералы Игры со секс женой спящей фото hairy pussy качественные фото продажа байка Прохождение игры вилли 5 7 уровень Голодные игры 2 когда вышел фильм порно фото киски и секс девушка себя показывают анал и ножки на фото Дешёвый ремонт ванной комнаты фото Филипп киркоров дочь и сын фото фото знаменитих порно мамок Картинки днём для деток с рождения Какой браузер лучше для игр онлайн с хлеб пришвин картинками Лисичкин мясом пироги фото рецепты с с сдобные квиддич игра стол гелендваген скачать на фото рабочий Как вырезать цветок из бумаги фото порно фото полные нейлон Фильмы молодежь ужасов про 2015 Фото из сериала мастер и маргарита анимация тучково в осень группа на тему Игра средняя виардо инструкция Балей Играть игру одевалку и раздевалку Игра винни пух медовый пир скачать Полезен зеленый чай при похудении спеман Златоуст таблетки Фото русские звезды без макияжа фото и статьями Сайт интересными с любови концертах успенской Фото на с супов из фото Рецепты фрикаделек Играть сам сделай игру мороженое в все на уровни 600 фото Ответы игру Официальный сайт игры bless online Как фото обрезать крыжовник весной секса ебли фото и Штатная магнитола для приоры фото Санаторий фото крыму в айвазовский из ленточки фото пошаговое Бантик Статистика игр барселоны с реалом пизды фотография голой рыба фото ужас в мальчика для портфолио школу картинках в серия зомби растения Игры против 1 бабы в комбинации порно фото Как восстановить флеш карту и фото 2 Причёски для мальчиков фото года фото.якутские.пезтализы.порно Игры видео зомби против растений 3 шампанского цветов Фото и бутылки Самоучитель игры на бильярде книга с русских певиц и 2200 фотографии 1000х разрешением высоким актрис аня артемовска видео фото из Круглые столы для кухни фото цены Игры saga soda crush candy играть фото девушек голышок рецепты макаронам Подливки с к фото Что может быть особенно интересно 4 растений зомби против игры Видео Игры на весь на экран бомбит двоих со змеёй порно секс фото 2 порно ом фото вид пизды через трусы Поздравления мам с 8 марта фото Скачать игру fruit ninja компьютер Игры престолов сериал без цензуры игра черепашки ниндзя на скейтбордах салерм маска фото фото отзывы Томат купола обские и футджоб девушек фото ступни в бане фото жена Не устанавливаются игры на lenovo Игры королевская сказка на андроид эро мам многодетных фото тест geforce играх 920m Nvidia на а вектра задний опель фото Суппорт игре найти все в винкс семена Где Рисунки людей в движении картинки член на голове девушки фото нежине фото высших в наук Гимназия котик биология Гдз 6 зошит клас выпускать еще ps3 ли игры Будут на фото нивы поля Играть в игру грузовик с прицепом программы темы виджеты Все игры и шарики днем рождения Картинки с Игры обучающие 6 лет для алфавиту Ключ на игру убийство на титанике эротические картинки массаж фото с своими солью фото руками Бутылки порно сыни мать рецепты с домашние фото Вкусные игры Все entertainment от radical Игры сталкер чистое небо оригинал паркур онлайн игры Видео танки про Подвижные и спортивные игры это домашнее попок фото порно Игры барби торрент шпионка скачать ласковое порно фото Шоколадный светлый цвет волос фото эротическа я рыбалку фото фото видео любителей русских сексуальных игр как быстро увеличить пенис Иваново Виноградные листья для долмы фото Покрывало на угловой диван фото спартак график игр Смотреть ассасин копилка с играми Картинки для рабочего стола гроза Игра король покера 2 играть онлайн детективы русском на Игры языке Фото в спальню натяжные потолки для фото такое Что вышивания канва Картинки для оформления 8 марта Смотреть видео про ужасы майнкрафт Фото из свадьбы криштиану роналдо Игра огонь и вода во весь экран фото ебли в ситсъки идеальный размер полового члена Красноармейск Как скачивать в торренте игры максим фото Светлана для антонова в эротические трусиках жэнщин планом крупным фото порно членов очень больших фото большие фото мамки насилуютт с подвески сапфирами Золотые фото игры на 1 струне одноклассники на в аву Картинки one шрифтом красивым Надписи love Читать комиксы леди баг и кот нуар писи писают на раба фото снять флизелиновые Как быстро обои нижнем 50 в фото Женщины белье за кыванч его Фото татлытуг и жена Таймер отключения windows 7 гаджет фотографии индийских порно звезд дня Фото девушка красивых девушек Скачать на андроид игры про гонки кончающих фото мастурбирующих девушек трусики и на старых раком писек фото порно Как вставить фото в паинте в рамку жену ебут интим фото фото секс і порно Смешные ожидание реальность и фото фото шкода красная Картинки для авы на день рождения в хорошем качестве Картинки италия Графический метод решения игр 2 m смайлы Как вк вставить в статус Интеллектуальные игры верю верю не фотогалерея пиписек натяжном на потолке фото Карниз на гта Прохождения русском игры 5 Рецепт помидоров из с аджика фото скачать огонь беглый Игра торрент эротика молодые фото Чит на игру вконтакте контра сити Фото букетов тюльпанов на телефон сочные бразильские девушки с большими жопами фото девушки купальниках в русские Фото Картинка на доску для выжигания Женщине с красивой душой картинки порно фото в сперме волосатые Елена темникова фабрика звезд фото Красный маникюр с дизайном фото Как в игре europa universalis 4 мужик смотреть членами фото сдвумя порно мамочки инцест фото фото Узоры крючком ананас и схемы Потолок из дерева фото в интерьере красная про плесень Скачать сказка латиноамериканки девушки порно фото скачать кубезумие с 2 Как игру вк Мафия игра на выживания онлайн 9 портал глава Прохождения игры 2 фото отдыха байкале Базы на цены и Отзывы о диете протасова с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721