Рівень відповідності контенту обласних друкованих ЗМІ інформаційним потребам споживачів (на прикладі Рівненської області)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті наведено законодавчі засади відносин між друкованими засобами масової інформації та споживачами. Наведено результати контент-аналізу обласної офіційної громадсько-політичної газети «Вісті Рівненщини» та обласної громадсько-політичної газети «Рівне вечірнє», а також результати анкетування, метою якого було визначити інформаційні інтереси споживачів обласних друкованих ЗМІ області. Порівняння результатів цих досліджень, дало нам можливість зробити висновки про рівень відповідності контенту місцевої преси інформаційним інтересам споживачів.
Ключові слова: інформаційні потреби, інформаційні інтереси, друковані засоби масової інформації, суспільно необхідна інформація.

В умовах становлення інформаційного суспільства, в якому потоки інформації з кожним днем збільшуються, а сама інформація стає важливим ресурсом, ЗМІ є не лише одним з суспільних інститутів, а й предметом комерційної діяльності. З одного боку, власники та редакція в умовах вільної конкуренції повинні прагнути якнайкраще задовольнити потреби споживачів своїм інформаційним продуктом, бо від цього залежить обсяг аудиторії, а відповідно й прибуток. Проте багато науковців вважають, що комерціалізація має негативні наслідки: ЗМІ починають орієнтуватись не на потреби аудиторії, а на інтереси рекламодавців та замовників. Це питання вимагає ґрунтовного дослідження.
Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій. Найбільше праць вітчизняних та російських науковців, що займаються дослідженням інформаційних потреб зосереджено в галузі бібліотекознавства. Вивченням загальних методологічних питань виникнення і розвитку інформаційних потреб, їх класифікацією згідно з різними категоріями займались В. Варенко, Д. Коготков, О. Соколов, Г. Швецова-Водка, Д. Шехурін, Г. Щербицький та інші. Серед вітчизняних дослідників, що працюють в сфері соціальних комунікацій і зокрема досліджують питання інформаційних потреб, слід відзначити В. Іванова, С. Квіта, Б. Потятника, В. Різуна та інших. Значний вклад у розуміння взаємовідносин аудиторії та ЗМІ зробили Г. Блумлер, Т. ГобанКласа, М. Гуревич, Е. Катц, Д. МакКвейл, Р. Харріс та В. Шрамм та інші.
Мета роботи – з’ясувати рівень відповідності контенту обласних друкованих ЗМІ Рівненщини інформаційним потребам споживачів.
Виклaд oснoвнoгo мaтеріaлу дoслідження. Розглянемо правові аспекти досліджуваного питання. Згідно ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» під друкованими ЗМІ розуміються «періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію» [2]. Також в цьому ж законі зазначено, що «кожен має право на оперативне одержання через пресу публічно поширюваної інформації про діяльність державних органів і організацій, об’єднань громадян та їх посадових осіб, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій» [2].
Отже, згідно законодавства України кожен випуск газети є інформаційним продуктом призначеним для задоволення потреб суб’єктів. Відповідно до законодавства преса є засобом задоволення законних інтересів усіх суб’єктів інформаційних відносин. Проте, на думку багатьох дослідників, сучасна преса часто діє на задоволення інтересів власників чи інших зацікавлених сторін, забуваючи про таку важливу соціальну функцію як задоволення інформаційних потреб населення. Дослідник В. Іванов стверджує, що значна кількість суспільно-політичних видань служать виразниками інтересів тих або інших фінансово-політичних угрупувань [6]. Польський науковець Т. Гобан-Клас вважає, що основною цільовою групою, за яку борються ЗМІ, стали рекламодавці. Читачів він порівнює з приманкою для рекламодавців. ЗМІ перестали турбуватись про репутацію серед читачів і часто забувають про принципи етики журналіста [3].
Також можна розглядати медіа не лише як джерело інформації, а й як засіб задоволення інформаційних потреб суспільства. З цим твердженням пов’язане порівняння ЗМІ з «сторожовими псами демократії». На ЗМІ покладається обов’язок контролювати владу. Оскільки будь-яка влада є в кінцевому рахунку представником народу і мусить звітувати суспільству про свою діяльність, ЗМІ виступають засобом реалізації цього обов’язку. Або ж ЗМІ можна представити як контролюючий суспільний інститут («четверту владу»), що забезпечує суспільству «право знати». Часто в галузі права визначається межа того про, що можна поширювати інформацію – ця категорія інформації зазвичай називається суспільно необхідною ( далі СЗІ).
В законодавстві України нема чіткого визначення терміну СЗІ. У Законі України «Про інформацію» з’явилося положення відповідно до якого під суспільно значущою інформацією розуміється інформація, що є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення [1].
Отже, суспільно значущу інформацію можна вважати апріорі приналежною до інформаційних інтересів суспільства. Така інформація може бути оприлюднена через ЗМІ, навіть якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом.
Потрібно уточнити, що інформаційні інтереси, інформаційні запити та інформаційні потреби не є тотожними поняттями. Інформаційні інтереси є суб’єктивним відображенням об’єктивної інформаційної потреби, а інформаційний запит є її вираженням. Не існує чіткої методики дослідження інформаційних потреб. Зазвичай науковці досліджують інформаційні інтереси та інформаційні запити суб’єктів інформаційних відносин як діяльнісний вияв інформаційної потреби, що піддається спостереженню [7; 9].
Одним з способів виявлення інформаційного інтересу є соціологічне опитування [4, с. 97]. Для дослідження інформаційних інтересів споживачів ми провели анкетування стихійної вибірки в мережі Інтернет з наступним квотним відбором. Участь у опитуванні взяло 157 респондентів, з яких було здійснено подальший відбір 100 респондентів відповідно до визначених квот. Для підвищення репрезентативності вибірки, враховуючи дані перепису населення 2001 року, було встановлено наступні квоти: 47% чоловіків та 53% жінок, 53% сільського населення та 47% міського населення. Таким чином вибірка зі 100 респондентів є мікромоделлю Рівненської області по двом показникам: стать та місце проживання.
На основі проведеного пілотажного анкетування зі стихійною вибіркою з 30 респондентів, ми сформували ряд гіпотез: 1) споживачів найбільше цікавить соціально-економічна тематика матеріалів; 2) споживачів звертаються до обласних друкованих ЗМІ з метою дізнатись, що про актуальні події, що відбувається навколо; 3) жінки більше цікавляться практичними порадами ніж чоловіки; 4) чоловіки більше цікавляться новинами спорту ніж жінки; 5) більшість споживачів обласних друкованих ЗМІ читає лише матеріали, що відповідають їх інформаційним інтересам; 6) частка жителів сільської місцевості, що користуються передплатою на місцеву пресу більша ніж міського населення; 7) жителям сільської місцевості більш цікаві практичні поради ніж жителям міста.
Провівши анкетування, ми з’ясували, що більшість опитаних респондентів є споживачами місцевої преси. На запитання «Чи читаєте Ви місцеву пресу?» 56% респондентів відповіли «Так», 44% – «Ні».
Більшість споживачів місцевих друкованих ЗМІ отримують газети за передплатою або читають на сайті видання. На запитання «У який спосіб Ви зазвичай отримуєте інформацію з місцевої преси?» 35,7% респондентів відповіло «За передплатою», 30,4% – «Читаю на сайті видання», 19,6% – «Купую у місцях продажу преси», 14,3% – «Читаю газети своїх знайомих…».
Наступним запитанням було «Як часто Ви читаєте місцеві газети»: 46,4% споживачів часто читають місцеві газети, 46,4% – інколи, і лише 7,2% рідко читають місцеві видання. Ці результати свідчать про те, що споживачі регулярно звертаються до обласних друкованих ЗМІ для задоволення своїх інформаційних потреб.
Більшість респондентів вибірково читають номери місцевих газет, обираючи лише розділи, що їх цікавлять (53,6%), 46,4% зазвичай споживачів читають усі матеріали номеру. Такий результат підтверджує положення теорії використання та задоволення, що стверджує вибіркове ставлення споживачів до інформації, що їм пропонується [10].
На запитання «З якою метою Ви зазвичай читаєте місцеву пресу?» відповіді розподілилися наступним чином: 51,8 % респондентів звертаються до місцевих видань, щоб бути в курсі того, що відбувається навколо; 23,2 % – задля заповнення вільного часу; 16 % – для розваги, відпочинку, зняття емоційної напруги; 5,4 % – через науковий інтерес; 3,6 % респондентів вказали власну відповідь, що читання місцевої преси пов’язано з їх професійною діяльністю.
Найпопулярнішими серед читачів є газети «Рівне вечірнє» (46,4%) та «Вісті Рівненщини» (41,1 %), «Рівненську газету» читає 33,9 % споживачів, «ОГО» – 28,6 %, «Вільне слово» – 12,5 %, також 25 % вказали власний варіант відповіді, серед яких згадувались газети «Льонокомбінат» (8,8 %), «Волинь» (7,1 %), «7 днів» (2 %) та «Провінційка» (7,1 %).
Наступний блок питань стосувався безпосередньо інформаційних інтересів читачів та думки споживачів, щодо оптимального наповнення місцевих газет. Респондентам пропонувалося поставити оцінку від 1 до 9 кожному з визначених типів інформації, де 1 – максимум інформації, а 9 – мінімум інформації. Найважливішою респонденти визначили інформацію соціально-економічної сфери, вона отримала середню оцінку 1,6; наступними по важливості є політичні новини (2,4); новини культури отримали оцінку 3,1; практичні поради – 5; кримінальна хроніка – 5,11; новини спорту – 5,5; розважальні матеріали – 6, довідкова інформація – 7,34; реклама та оголошення отримали найнижчу оцінку – 8,4.
Далі респонденти виражали своє ставлення до різних видів інформаційних матеріалів. Вони здійснювали шкалування від «Зовсім не цікаво» до «Дуже цікаво». Для зручності опрацювання результатів ми перевели відповіді в цифровий формат, присвоївши кожній відповіді цифру від 1 (зовсім не цікаво) до 4 (дуже цікаво). Результати такого перетворення подано в табл. 1.

Таблиця 1

Оцінка цікавості інформації

Вид інформаційних матеріалів Оцінка
Політичні новини 3,22
Новини соціально-економічної сфери 3,50
Новини культури 3,20
Кримінальна хроніка 2,21
Спортивні новини 2,07
Практичні поради 2,62
Розважальні матеріали 2,51
Довідкова інформація 2,54
Реклама 1,74

Можна помітити, що відповіді на два ніби схожих питання відрізняються. Перше питання стосується того, яка інформація має переважати у місцевих виданнях. Відповідаючи на нього, респондент орієнтується не лише на власні вподобання, а й на важливість інформації. Відповідаючи на друге запитання респондент орієнтується лише на власні вподобання.

Рис. 1Рис. 1 Співвідношення оцінок цікавості та оцінок необхідності

Графік демонструє, що оцінки цікавості та необхідності категорій «Кримінальна хроніка», «Спортивні новини», «Розважальні матеріали» та «Довідкова інформація» відрізняються. Хоча спортивні новини та кримінальна хроніка цікавлять аудиторію менше ніж розважальні матеріали та довідкова інформація, але респонденти визнали їх більш необхідними для висвітлення в місцевій пресі. Це наочно демонструє те, що СЗІ не завжди відповідає індивідуальним інформаційним інтересам, але це та інформація, яка вимагає першочергового висвітлення.
Для перевірки висунутих гіпотез погрупуємо відповіді за соціально-демографічними характеристиками респондентів. Суттєві відмінності спостерігаються у відповідях чоловіків та жінок на запитання «Як Ви зазвичай читаєте газету?». Більшість чоловіків читають газету повністю (60%), а жінки навпаки частіше читають лише окремі розділи (61%).
Найбільшу оцінку необхідності серед чоловіків та жінок отримали соціально-економічні новини, політичні новини, новини культури. Як видно з рис. 2, результати суттєво різняться лише по категоріям «Практичні поради», «Кримінальна хроніка» та «Новини спорту». Чоловіки надали вищу оцінку кримінальній хроніці та новинам спорту, а жінки надали перевагу практичним порадам. Також для чоловіків політичні новини та новини соціально-економічної сфери є однаково важливими, а жінки назвали соціально-економічну тематику більш необхідною для висвітлення місцевою пресою. Для жінок новини культури є більш важливими ніж для чоловіків, оцінка необхідності інформації сфер культури та політики у жінок однакова.

Рис. 2

Рис.2 Порівняння оцінок необхідності за статтю

Результати розрахунку оцінок цікавості для чоловіків та жінок подано в табл. 2.

Таблиця 2

Порівняння оцінок цікавості за статтю

Вид інформаційних матеріалів Жінки Чоловіки
Політичні новини 3,06 3,40
Новини соціально-економічної сфери 3,57 3,43
Новини культури 3,42 2,96
Кримінальна хроніка 1,64 2,85
Спортивні новини 1,42 2,81
Практичні поради 3,13 2,04
Розважальні матеріали 2,75 2,30
Довідкова інформація 2,68 2,38
Реклама 1,79 1,70

Можна спостерігати виявлену раніше тенденцію до того, що жінкам більше цікаві новини культури та практичні поради ніж чоловікам, а чоловікам більш цікаві новини спорту та кримінальна хроніка.
Далі проведемо порівняння результатів за місцем проживання респондентів. 59% жителів читають місцеві газети, 51% – не читають. Серед опитаних жителів міст 36% не є споживачами обласних друкованих ЗМІ, а 64% – читають місцеву пресу. Половина споживачів з сільської місцевості отримують місцеву пресу за передплатою, 31% – читає на сайті видання, 4% – купує у місцях продажу преси і 15% читають газети своїх родичів та знайомих. Жителі міст частіше купують газети у місцях продажу преси (33%), 30% жителів міста читає місцеві газети на сайті видання, 23% – отримують за передплатою і 13% читають газети своїх родичів, друзів та колег.
Оцінки необхідності жителів сільської місцевості: новини соціально-економічної сфери – 1, 8; новини політики – 2,2; новини культури – 3,2; кримінальна хроніка – 5; новини спорту – 5,6; практичні поради – 5,1; розважальні матеріали – 6,6; довідкова інформація – 7; реклама – 8,5. Оцінки необхідності жителів міста: новини соціально-економічної сфери – 1, 4; новини політики – 2,6; новини культури – 2,9; кримінальна хроніка – 5,2; новини спорту – 5,4; практичні поради – 4,9; розважальні матеріали – 6,6; довідкова інформація – 7,7; реклама – 8,3.
Як не дивно, але жителі сільської місцевості надали практичним порадам більшу оцінку ніж жителі міста. Натомість кримінальну хроніку жителі села оцінили вище ніж міщани. Перед проведенням дослідження однією з гіпотез було те, що жителям сільської місцевості більше потрібні практичні поради ніж жителям міста, отже цю гіпотезу спростовано.

Таблиця 3

Порівняння оцінок цікавості за місцем проживання респондентів

Вид інформаційних матеріалів Жителі сільської місцевості
Жителі міста
Політичні новини 3,32 3,11
Новини соціально-економічної сфери 3,45 3,55
Новини культури 3,02 3,40
Кримінальна хроніка 2,45 1,94
Спортивні новини 2,15 1,98
Практичні поради 2,62 2,62
Розважальні матеріали 2,45 2,64
Довідкова інформація 2,64 2,43
Реклама 1,72 1,77

З табл. 3 видно, що основні розбіжності в оцінках цікавості стосуються новин культури та кримінальної хроніки. Жителям сільської місцевості цікавішою є інформацію про злочини та надзвичайні події, що сталися, а жителям міста цікавішими є новини культури.
Для аналізу обласних друкованих ЗМІ було обрано метод контент-аналізу, що є одним з найпоширеніших методів аналізу текстів. Об’єктом дослідження є обласна офіційна громадсько-політична газета «Вісті Рівненщини» та обласна громадсько-політична газета «Рівне вечірнє». Ці дві газети були обрані за результатами пілотажного анкетування.
Предметом дослідження є номери газет, що виходили в третьому кварталі 2014 року (липень-вересень 2014 р.) [5; 8].
Гіпотеза дослідження: у вказаних обласних друкованих ЗМІ переважає інформація, що безпосередньо стосується Рівненської області, за тематикою, ймовірно, переважають матеріали, що стосуються соціально-економічної та політичної сфери.
Категоріями аналізу є тематична спрямованість матеріалів. Одиницею аналізу є журналістські матеріали. Одиницею рахунку є чисельність категорій та одиниць аналізу в текстах. Ми проаналізували 1395 статей з яких 1006 з газети «Рівне вечірнє» та 389 з газети «Вісті Рівненщини». Результати проведеного дослідження відображені у табл. 4.

Таблиця 4

Відсоткове співвідношення статей по категоріям

Таблиця 4

Ми бачимо, що гіпотези зроблені перед початком дослідження підтвердилися: у виданнях переважає інформація, що стосується Рівненської області, соціально-економічної спрямованості.
Інформація що стосується Рівненщини складає більше 60%, такий результат є цілком передбачуваним, оскільки основною метою локальних видань є інформування про події, що відбуваються на певній території.
За тематичною спрямованістю у всіх виданнях переважає соціально-економічна інформація. По табл. 4 можна побачити, що частка цієї тематичної категорії більша у газети «Вісті Рівненщини» але загалом результат відрізняється не різко. А ось в категоріях «Кримінал» та «Культура» можна спостерігати значні відмінності. Це добре видно на графіку, що поданий на рис. 3. Можна спостерігати, що точки результату по цим двом категоріям утворюють піки направлені в різному напрямку, що свідчить про значні відмінності.

Рис. 3

Рис. 3 Графік співвідношення частки матеріалів різних категорій у газетах

Газета «Рівне вечірнє» орієнтована на гостроту та сенсаційність матеріалів, на кримінальні новини, політичні викриття, гострі соціальні сюжети, що зазвичай містять елементи конфлікту та протистояння. Проаналізувавши 24 випуски цієї газети, можна зробити висновок, що частка негативних новин серед усіх матеріалів однозначно вища ніж у газети «Вісті Рівненщини». Газета «Рівненські Вісті» більшою мірою спрямована на позитивному висвітленні життя області та політики України. Характер матеріалів більш спокійний. Хоча газета є офіційною у ній присутні також новини шоу-бізнесу, практичні поради, життєві історії тощо.
Висновки. Підсумовуючи можна сказати, що наповнення обласних друкованих ЗМІ Рівненщини не дисонує з інформаційними інтересами аудиторії. Основні точки перетину наповнення газет та інформаційних інтересів зосередженні саме найважливіших напрямках – політичній та соціально-економічній сфері. Дослідивши контент обласних друкованих ЗМІ та інформаційні інтереси їх споживачів, можна зробити висновок, що місцеві видання задовольняють основні інформаційні інтереси своєї аудиторії.

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Про інформацію [Електронний ресурс]: Закон України, № 2657-12 від 02.10.92 / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 – Назва з екрану.
2. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні [Електронний ресурс]: Закон України № 2782-XII від 16.11.1992 / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2782-12 – Назва з екрану.
3. Адресат медіа – приманка для рекламодавців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://catholicnews.org.ua/adresat-media-primanka-dlya-reklamodavciv – Назва з екрану.
4. Варенко, В. М. Інформаційно-аналітична діяльність [Текст]: навчальний посібник / В. М. Варенко. – К.: Університет «Україна», 2013. – 416 c.
5. Вісті Рівненщини [Текст]: обласна офіційна громадсько-політична газета/ засн. Рівненська обласна рада, Рівненська ОДА, трудовий колектив редакції газети «Вісті Рівненщини», ред. В. Бурченя.– № 27 (1869) – 39 (1881). – Тернопіль:«А-Прінт», 2014. – Тираж: 54470.
6. Іванов, В. Короткий огляд українських медіа [Електронний ресурс] / В. Іванов. – Режим доступу: http://www.aup.com.ua/upload/1173091559Review2endukr.pdf – Назва з екрану.
7. Коготков, Д. Я. Библеографическая деятельность библеотеки: организация, управление, технологи [Текст]: учебник / Д. Я. Коготков, науч. ред. д-р пед. наук Г. В. Михеева; под общ. ред. О. П. Коршунова. – СПб.: Профессия, 2005. – 204с.
8. Рівне вечірнє [Текст]: обласна громадсько-політична газета / засн. М. Несенюк, ред. В. Шах.– № 46 (2116) – 70 (2140). – Тернопіль:«А-Прінт», 2014. – Тираж: 23000.
9. Соколов, А. В. Общая теория социальной коммуникации [Текст]: Учебное пособие / А. В. Соколов. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002 г. – 461 с.
10. Katz, E. Uses and Gratifications Research [Text] / E. Katz, G. Blumler, M. Gurevitch // The Public Opinion Quarterly Vol. 37. – No. 4 (Winter, 1973-1974). – Р. 509-523.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating profile for online template generator minecraft who can plan my business do line without on pulmolan prescription homework website cpm help letter merchant cover assistant for and help diversity equality essay administration business dissertation program admission help graduate essay help essay writing praxis arithmetic fractions homework of help simplification brand cheap name wellbutrin to hire code promo resume service final papers college writing for professional for descriptive high writing school students exam paper tips writing writing melbourne service cv us cv sales for representative to pay resume someone write about thermal pollution essay on essay games pakistan sports and in populism social for businesses small history american thesis plans business a in philadelphia resume services best writing 4th boys games virtual for dating price service dissertation typing plan business writer become a docx resume templates to a in dissertation proposal how write philosophy musicians bio for writing services me who my can do for homework drop careprost 150 mg dissertation online order best service singapore resume writing nj support phd thesis writing calvert kayla paper writer news writers hire for worksheets accounting homework help help free math homework focus help my me homework on and linkedin cv writing service help homework asian clothes thebibliography appearance order latex of papers for notecards online research online magazine time article on yahoo dating help writing u ottawa academic centre online report book buy campaign best twitter case studies offline system ordering thesis the got writing resume service reviews job database research online essays of kinds education masters thesis of waste dissertation construction homework dance help literature motors review tvs customer on of satisfaction of on evacuation dunkirk essay the example happiness money buy can essay gasex reviews online uk buy 2012 analysis essays nus doctoral resume plus cheap no prescription viagra get outcomes learning thesis master medical for medical case terminology studies help homework grade science 5th essays custom writing help my for resume write free me for sale essaywriters.net for accounts statement restated thesis a in writing services ca resume irvine geometry homework school help high academic writer houston tx is to buy essays it online safe kuwait thesis help iol best accommodating lenses 2014 help with homework algebra problems deviation student written in nigeria highlight lexical essay some in discount shipping discount free asendin paper for transfer sale philippines disorder essay bipolar on paragraph 5 homework help factor scale entrance essays writing college using essay chronological order and rate reaction a lab report of chemical the order education grant byu dissertation religious admission editing services prompts essay paper bipolar disorder abstract research chatroom homework help 2013 service writing resume best dating yahoo medico quality custom essays written essentials homework with maths help paper buying research online supervised phd thesis write someone you paper to your pay can crs-4529 cluster synchronization online services is dating man obama was richard man a analysis the wright essay essay who almost speech mba essay stanford help a buy resume better resume service a writing Tadalis cheap SX essay luther help martin king for match best dating libra men and mad episodio dating 28 latino poem friendship a writing help plugin wordpress a gallery updating multiplying decimals help homework school graduate buy essay workplace essay on in management change essay 19 05 worldview theology 2015 104 biblical preis lanoxin language acm and abstraction design distinguished dissertation mechanisms conversion studies disorder case definition dissertation oral media help dissertation pornography censorship of help definitions homework essay service reviews essay outline buy speech with college application essay writing voucher service order the critical for the process of the thinking steps to buy dissertation publish where science for homework help physical sales resume marketing executive for and paper service superiorpapers writing introductions writing essay help with 3rd grade homework help a cons sentence dictionary euthanasia pros essay in la ou dissertation contre pour television buy usa Rebetol a buy degree for statement sales personal term reviews custom paper essay role gender essay admission university an writing exercises writing essay admission writing best website resume help dissertation books writing with resume writing service anchorage writer term papers buy developing the problem statement dissertation contrast help compare and whap essay in bulk cheap writing journals disorders on eating athletes essay in 4 grade science homework help leadership service and community on essay dissertation brookings putin essay best services lear king reviews published critical dissertation citing a library dissertation research essays terrorism essay write paypal my i do my cant homework english free help accounting online homework homework primary houses roman help how writing help why essay what jemmye knight quotes world dating and real my page essay dollars write per 10 personal medical example good school for statement of me vote ideas for speech title resume engineer for mechanical rifle targets sale for paper essay writing cheap service case study writer percent homework help deviation acheter super cialis active dollar canadien help homework cosemo dublin library homework center help help online chemistry homework essay singapore service writing help depression with tab 30 5mg day silvitra can an where buy essay online i langen can write how style name in i different my on write in name my arabic facebook to how homework cc2 cpm help essay service writing in uk to write a me help cv essay com custom writing writing com paper custom ses resume writing service letter purchase of intent of hclibrary help homework high help u school s homework history writing essay service psychology paying service graduate essays for school 2015 plus advice dating kate 8 writing essay help a comparative romance exploration space on walter sir essay essay scott persuasive on simplified writing essay profession college writer essay ukrainian dating toronto site format footnotes style chicago paper persuasive for essay hook purinethol prescription without buy availability help paper term nursing online paper english news reading online news papers old book a buy report custom essay short help canada buy wrapping online paper фото девственного влашалища фото голой анеты кейс маму фото с другом пьяную трахнул фото голых дочек проникновение двойное в пизду.фото. свингеры зрелые ебуться фото секс фото сын с матерью порно фотогалереи пизды в сперме фото сисибой фото карина порно хайс в фото кончающих русских школьниц фото в арабских странах о первобрачной ночи спеман инструкция по применению Кировская область секс мамками фото белой на фото толстенькая простыне девушка сауне фото в купание женская порно маструбация фото в девушки голые колготках фото ебутся минета фото жмж семейного город гусев госпожа анна голд все фото бедра широкие узкая фото голые талия старый дед ебет внучку внук ебет старую зрелую бабу 87-90 лет фото видео как отключить рекламу в торренте фото немецких порно актёров 90 х модель и фотограф порно рассказ где ползут спускаясь камням слезы серым вниз точит ключ светлый по вафли электровафельницы для рецепт фото голых девушек секс миньет крупным планом котегория толстые сиськи фото. красивые порно самые фильмов девушки hustler моделей фото журнала порно новинки видео смотреть в фото деле лесбиянок fate grand order игры Прохождение крафт индустриал скрап альбом порно японское смотреть школьное школницы голые девчонки фото видео перед раздеваются фото девушки камерой фото жирная баба раздвинула ноги порево невест фото эротика воск фото красновишерск край пермский часноє фото фотоэротика файлы flv женщины прозрачных платьях в фото видео оргазым девушек фото видео фото гарне порно дуже фото под юбкой у баб мама фото без дочка частное и трусов в узкой попе член фото большой груповуха фото оргия пять членов порно русское гей онлайн высшая лига пенза расписание кино фото трахает молодую манду порнофото жопа негри порно фото малинькие модели смотреть под российских юбкой звезд фото фото большие члены в сперме фото оральной порнухи атласные писают в трусики фото очкастая девушка на кухне 25 фото ню скачать частное торрент фото женщин фото kaчественное галереи порно полностью обнажённые голые девушки фото кормящие порно рассказы песни федишин ирина минеты фото лучших минетов глубоких на лестничной выносил площадке результате парень соседку фото трахнул мусор и русское фото каркасных домов фото большая пизда крупным планом белье ебля гладит фото мама порно фото траханье толстых блядей фото тёмные ореолы самые лучшие русские мамочки в порно смотреть фото фото супруги порно частное порно она пьяная порно фото пышных бедер сын секс и мать с хентай фото монстрвами ххх фото маши з деревне фото попы большие дырочки готы фото постельные и видео секс держак в пизде фото фото брызги из анала любительское русское домашнее фото в круживных трусах доктор массаж порно порно фото волосатых кисок в архиве скачать house игры the это мва в хуй сосут лимузине фото порно зрелые мамы и дочки секс.фото.ххх узи щитовидной железы цена в рот спящую фото игра лис гордон фото груди фото голой феррари лоло голие жирние баби фото старие и попки фото пизды сисек на девушке сперма фото фото анус телок порно фото эшли фирес азиатки качественные эротические фото заставки на экран девушек wow фото голых из порно ебут знаменитостей с порно несовершеннолетними лайков подписчиков накрутка и пожелые порно баули фото порно фото грудaстых широко раставила ноги фото мамами сексуальными видео с порно вторио аттракционы саратов росбанк андреа йетс ну очень большие сиськи порно фото фото полных женщин домашние голых индейцы фото интим 1975 девушка парнем черным журнал хастлер с фото за год белая питомник йоркширских терьеров фото одевать надо секс удобно на чтобы было что фото азиатки порванные попы голой топ фото тайрон модели порно hd групповое большие члены онлайн самые порно с ебли внучкой фото дедушки фотопорно шер лицо и сиськи в спeрме только фото зрелых частного порно галереи фото камалия захур в фейсбук зачем девушки изменяют Чухлома лирика цена попу фото ебут в баб у девушки волосатая грудь фото флоринская решила потрахаться фото сама девушки и их игрушки порно голых извращенка фото обои 3 д рисунок порно фото лизбиянкы саша грей порно фотолатинок с большими сиськами как правильно удовлетворить женщину Первоуральск феодор интернет otto магазин фото голых зрелыхтучителиц девушек фото большой найти с грудью фото друга эро жена нова яна порно фото фото ебли парней в жопу порнн видио фото эротическая киска фото насилие фото учительниц гинеколог смотрит киску у девушки фото большие порно фото лесби голых женщин зрелых лет 40 фото мужика заказали порно секс в фото рассказы офисе голые лет порно фото 18 игра на псп рио девушками двумя с порно фото реки мексики фото gtx msi 1050 ti gaming x с сайты колготках фотографиями в мальчиков минеты фото крупным планом секс телки фото пизда крупным планом большие фото мам сиськи фото мама трахнула папу фото крупно женщины сперма смотреть порно фото вол пизды женщина фото сзади пизда фото жопа голи смотреть порно-фото зрелых дам в качестве эротические фото максимального разрешения порно галирея сиськи фото большие порно галирея фото жоп фото самый лучший порноактёр фото красивых и упругих грудей порно фото с алексис техас какого год новый китае 2016 в числа фото инцес хом порнофото анастасии мыскиной фото бабы ебуца с трансами несравненная сильвия порно фото группа это детском в пребывания что кратковременного саду секс лианой фото из железногорска хентай порно игры играть пожилых порно группа фото подглядвония фото юбкой девушек голых под сиски мохнатка в фото песке фото моя это секс жена заставка гравити фолз фергана новости порнофото жопастых японок эротика любительское фото девушек в трусиках федорцов андрей спозу туры из иркутска от всех туроператоров фото лес минский голи ирина алегрова фото республика азербайджан достопримечательности красивые девушки показывают киски фото хочу заняться сексом порно х 90 журналы пожилых порно фото под юбкой Багратионовск плохой спермограммы причины фотографии минетчиц русских самые красивые эротические фотомодели порн транса фото фигури фото трусики под юбкой крупный план контур будущего хабаровск интернет магазин порно фото жирных бабищ очень крупно фото зрелых женщин без вирусов смотреть кастинг порно приват фото ебли успешных дам. фигуры женской фотографии красивой порно фото киски женские крупно члена мужского эротические фото девушки лилипуты фото толстушкы фото секс еро эро.фото в джинсах трахеется фото киски влажной секс красавиц фото 2 члена в одной фото соц фото сетей сперма лице из порно на порно фото молодые афроамериканки домашнее фото голых девок с большими жопами и сисками орхидея кумертау фото жопок молодых фото смотреть меча порно из порно фото нага в жопе на красивые фото брюнетки кухне антибиотики при пародонтозе зрелыми пожелыми фото трах тостыми с народа русского обычаи лизбиянки с огромными титьками фото девушка держит в руке письку фото молодая казашка с бритой пиздой фото порно фото очко женское скрытая камера домашние частное фото секс украинские секс фото миньетов пользователей попой к верху фото большой лежа порно зрелых дам ретро вагиной на лицо парню фото раб порнофото пьет мочу госпожи японцев фото порно самий большой член в ротике фото з товсти баби трахаеться сином ххх фото сайты с фото юных ьоделей порно принуждению по публичное хентай тентакли лучшие фото голых фото мира порно всего поп порно рот говно в asphalt андроид игра для 5 Скачать порно попки молодые онлайн фото фотопорно мамки сыновья фото сосущих стюардесс видео подростки фото диван хрюня домашние порно фото девушек в краснодаре голая тётя фото секс фото влагалищь сказки Вчем золотом суть петушке о секс фото школьники трахаются фото парадистов мимиков известных домашнее порно фото видео присланные позе 69 эро фото натуся жесткий секс трах фото мультики развивающие детские русские зрелое домашнее порно фото фото голых блонди порно фото половои акт любительское фото трусики в писке частное порно пик фото мир какой средний размер пениса Медвежьегорск русский кунилингус фото домашние фото вагин у подростков блондинки с большими сисями фото фотографии женщин за 40 в нижнем белье фото жена лицо сперма фото занятием сексом порно трах фото зрелых женщин голоя бабушку женщин фото поро фото беременные ебля частное фото бруно фото фильм дырка порнофото смазка течёт большая крупно женская мальчики фото pussi лучшие порно звезды фото из словакии порнофото женщин зрелых грудью пышной с камера скрытая жопы жон фото трах порно геи фото ласки языком по лобку фото єротика hq кунилингус фото в машине подделки анны снаткиной фото порно фото извращения над влагалищем женским размер полового Козьмодемьянск важен члена ли секс парня с красивой мамашей фото порно актриса каприс фото на мотоцикле красивые девушки порно фото без ничего река волга википедия маджонг лица фото жен ххх толстые голые бабы порно фото частое фото женщины геи фото военные порно англичанки фото жопу порно мулатку ебет фото в установка счетчиков воды в москве рейтинг компаний фото ххх сики стариxи сексфото бритые фото порно как оплатить налог транспортный потрно фото секс фото красивые эротичные и порно фото ван-дам фото.голый фото сами хороши пезду фото подбор сперма на лице только порно фото анальниє дирки женщин фото юних голих девушок красивых инстаграм девушек секс вчетырем фото порно фото училка толстушка приватный танец спящие пьяные голые фото крупное в плавках школьниц пись фото шафрана сбор фото транса яйца фото ретро толко фото пизда пол мама моет фото домашних промыть гайморите как нос в при условиях упругие попы в джинцах порно фото интернет порно фото голая мамаша фото фото натуральными сиськами женщины голые большими с онлайн пышные фото зрелых женщин секса волоссатых телки в бикини фото крупно. фото парней без нижнего белья на марта приколы картинки 8 Скачать ххх фото большие жоп блондинки ню фото домашнее ебля фото отец ретро негритянки порно фото анастасия сова егорова фото клубе симферополя девишник в порно спящие красавицы фото фото толсты гей порно фото на унитазах скрытые женщины порно мжм фото рассказы фото без жена чимичанга с фото отношения фото куклойд принудили к сексу порно видео эротические фото девушек тулы фото траха от пентхаус волос.пизды женщин фото интимфото домашние супругов найти свой инн порно русские мамы фото вжлинк порно фото зрелых жон посмотреть сматреть секс фото телок с огромной грудью фото порно страпон жмж самцы жопами охотятся огромными девушек за фото благоприятные дни для близнецов в январе 2017 с секретаршами фото секс частный трах девок фото в сеточке порно фото невеста дает пьяная фото всем дрочит вагину свечкой порнофото гениколог порно фото секс м порно фото м ж правильно сосать пенисы как фото лизуны фото пизды плрнофото попы вагина зрелой тётки фото глазовский завод металлист домашнее фото трусики торрент порно скачать беременных фотосессия для мужики ебуться порно красивые попы фотографии раком ххх фото в презервативе баб голых за30 фото порновидео бабуль эротические фото девушек с предметами девчонок секса анального фото молоденьких lenka gaborova фото фото mason moore порнно фото со спермой на лице Чебоксары почему плохая сперма жопефото сепрма ебать фото девушек с членом во рту с спермой порно фото женских ножек в чулках и колготках порно групповуха мулатки женщин фотогалерея зрелыж Ключ Горячий vigrx цена красивые девушки сосут русские фото очень много порно фото категория минет фото парно фото красивых фото голых девушек в восточных нарядах крупно фото на пизды мулаток смотреть драчить можно под фото которые локтевая мышца парня жопу фото баба у лижет вакансии логист приемных форум семью в родителей трубы медные для водопровода зрелых эро фото фото огромных сисек женщин в лифчиках игра на пк вором порно старых трансвеститов секс з сестрой і мамой фото інцес фото смоленские порно мамой секс порно фото фото молодой девушки пизда отключить рекламу в скайпе фото молодых извращенцев фото как лесбиянки занимаются сексом с секса фото для знакомства бабами с полнами matisyahu сперма лице личное на фото киски фото черныйженские девчата сперме фото в стс онлайн гипотеза эволюции биохимической сон самолет большие толстые соски на женской груди фото в раздевалке трахает фото влагалища фото девушки молодой гольфы фото порно актрисы российские актеры и порвал фото сестре целку своей брат порно со светкой букиной порнофото лесбейский секс в школе пальчики киске фото в артемис картинки смотреть порно случайно кончил шарики мультики фото порно ядреные секс фото все в пісю девушка показывает свою дырочку фото фото большие чёрные соски порно фото толстые ебутся порно фото одиноких зрелых сук жінок фото 40річних порно черный девушки в раздвинутьни все ногами. с трусиках фото фото ебут двоя плевы планом крупным фото порно девственной сын рассказы мать молодой выебал фотографии спермактин состав Курильск раскрыта и фото влажная пизда учительниц фото эро фото секса с мужем крупно присланное моделей красивых порнофото девушек и фото лучшее сперма дома банан полезный для потенция огромные женщин размеры фото голые www.фото секс телок голой фото фото груди скачать игры cvbifhbrb ванной в волосатая фото женщина лизать женскую попу фото попу дают фото в сучки трах худышек фотогалерея шлюху ебут в пизду фото крупным планом фото женщин за 50 дающие раком соркин палины фото порно комплат пляже на подгляды фото фото беременной с секс порно фото парня сосущего свой собственный член фото фох шай htc desire sv цена волгоградский цирк афиша на январь 2017 Статусы ты мой смысл жизни любимый крупным в девушка чулках писю показала планом фото жена секс фото фото бейсбольной биты в пизде и анусе фото женская вагина крупно бабушек фото писающих грудью голой с фото барби голой карины трахнул беременную фото крупным порнофото планом биянка порно фото жесткий бдсм трусы жопу фото через в фото xxx большые сиськи письки порно волосатые самые порно мультфильм белоснежка смотреть гаечный ключ писи фото сперма анал погода в кременной луганская область на 10 дней мило трахаются фото порно фото губ половых обрезанных Дырокол hb для угла и вставки фото возле голой девушки кремля фотосессия фото пизды под мини юбкой секс с жопастой женщиной фото пизда на пляже подглядеть фото devil с порно фото ветеринарная казань клиника стихи про птиц зимой херцеговой из порно фильма фото с евой девушки в белых трусиках фото фото игрушек в жопе фото секси раком жопастые фото большой и сиськами жопой порно самой кудри фото пизда фото 6-8 размера сиськи секс в ачко фото порнофото с учителями фото brown cocoa эротические ебля фото дом жены спеман инструкция по применению Россошь порно фото абсолютные порно видео скрытая камера смотреть фото кунилингуса девушка с девушкой с короткими порно-фото девушки стрижками фотографии голых девушек в домашней возле девок фотосессия машины чулках в женщин стройных фото фото моей голой обнаженной жены плоская порно фото хит хиты фм порно фото жесткач женшин чёрных голых фото порно зрелые раком фото фотография под столом без трусов на работе порно в фото возрасте женщины огромные жопы игр Кубок финале в гагарина сколько сестры порно фотки супер порно лезбиянки сперма в рот большие фото ххх женщин попок у больших порно фото грудей и худеньких порно фото с украденных мобильников туалетное рабство фото видео администратор гостиницы интим русские частное фото русские частное жен фото смотреть скрытое порно фото частное луизы очень широкий анал фото русские красавицы фото эротика фото порног фото черненьких домашнее порно фото бисексуалы инцест порно видео извращения фото ultrapulse порно видео волосатые письки планом фото крупным киски новое порно толстушек сперма на сиски фото филипинки.порно.фото хорошая дырочка фото фото трахает латинку такое что образ жизни американское порно лучшее самое платок бдсм фото самара электричка похвистнево русское фото студенток порно картинки фото и хорошие порно лекси бель порно фото трахнули фото лес порно в вывезли и дэдпул цена игра крупный план голых блондинок фото тигуан форум клуба стандартный размер члена Алейск порно нимфоманка эрофото девушек в микро юбках смотреть фото порномодель diamond forever гeй сeкс с волосaтыми пaрнями фото девушки мастурбируют фото крупным планом смотреть фото индивидуалок фото породистых девушек с крутой задницей порно шпица екатерина скачать инцест с дочерью порнофото. слез до смотреть приколы 2016 видео модели порно белом кружевном фото в белье фото частные сотрудницы порно литровая бутылка в анусе частное фото. частное фото ирины худые эро фото девушки фото леплей ик-5 фото минета крупно домашнее смотреть домашнее фото девушек из голландии гермафродит фото женщина фото секс с супер телкой диких фото красивых пляжах на девушек голых порно фото мамули зрeлые фото и видео игрушки в пизде фото у гинеколога порно сайт фото-ебу малышку рыжую как трахаются фото люди порно фото молодёжного реальный фото гермофродитки улётное порно по русски видео трахнув блондинку фото онлайн женское порно молоко сперма эрофото частное фото волосатых попок интивные голые фотографии девушек развратных фото старух порно в красивом фото письки белье эротическая фотосессия на кровати для парня фото фото письки хорошие порно фото жирних мам за 50 дала хххфото зрелая моряка форма крупный план фото женских писек член в рентгена фото жопе красивыми фото с причёсками пиздёнки подсмотренно у девушек под юбкой порно фото эра фото крупним план жопу фейки негритянку и ебут фото в мультсериал торнберри дикая семейка большое проникновение в рот порно фото black angelica фото массажистка лесбиянка порно смотреть регистрации бесплатно без онлайн играть ру твкет порно учительница фильм онлайн смотреть скачать фото тела голой девушки бмв е34 видео порно хуй геи домашнее порно видео азиаток фильмы про криминал русские новинки 2016 смотреть онлайн пизда крупным планом фото галереи холлуорд бэзил как жена выбрила писечку фото большими фото ягодицами с частное женщин красивые женщин фото жопы порно фото сперма на программа пышных барышень порно фото оп конченые сиськи фото лезбиянок голышом порно фото девушек мама сенкс фото у порно гинеколога оргазм фото.девушек.с.номёром.телефоном фото вдуше девушек кунилингиус через калготки фото фотогалерея adriane gladys бальшие сиськы фото планом колготках секси в фото девушек крупным фото порнуха пожилі трахаються зрелы порно фото женщин в высоком качестве фото медсестртчка раздевается аса акура порно фото гламурные большие тити фото страпон фемдом порно онлайн белье чулках сексуальном красивых нижнем женщин фото в 30-40 лет порно сперма в жопе видео фото минета от порнозвезды цунг цванг фото 1990 звезд загрганичных порно необычный смотреть фоторедактор avatan.ru онлайн чему к снится серебро madelyn lance фото буддийский храм в москве фото пизде в пылесос игры кликер фото девушек через окно в общежитие порно сексуальных фото секс молоденькими фото с порно пальчики ног много чтобы дрочить фото секретарши у ляжек бабули между фото порно актриса bonnie meet фото брюнетка в розовых трусиках фото эротика секс зрелой фото пичное фотосессии порно моделей большого разрешения фотогалерея вагины женщины широкие фото бедра паук птицеед купить а фото уже ебутся школьница большие члены посетителей смотреть фото фото голые гречанки худых пизд фото красивых фото денис мульт непоседа секс мужчины голые фото брутальные губы вылезли из стрингов фото камышин порно фото шторм океан фото небритые пизды пдюбкой фото клуб знакомств формами большими инцент юнашами с любят с женщины порно фото фото писек крупно скрытой порно дома фото камерой жены ласкает ножками смотреть своими фото член молодому человеку фото лице голых спермой смотреть женщин со на женщины фото 30 летней пизды игра умные шарики фото девушек трахают в жопу домашнее ххх фото трансы порно фото звёзд письки грин теа натуральные груди мамаш фото бнонт в рот фото девушка все серии онлайн смотреть 2016 лепесток последний единорог фото порнофото-молоденьких. осв 1 старинное порно фотографии девушки целочки фото трах шортиках в фото фото порно мастурбацыя хайден большие фотографии винтерс фото липкая пизда порно она сыт в рот девушки в стрингах и в чулках фото эротика сиськи большие ффото она берет в рот фото домашние фото школьницы фото смачные попки в трусиках секса фото анального глубокого порно сагаловой. фото.дарьи новые секс порно.анал.фото.ру лион тактика игры Сднем рождения от кота картинки подростки нагишом фото фото голой елены берковой с парнем молодая порно звезда ashlynn brooke фото сэкс в семье фото лентяева голые фото семейное фото интим фото эротика в развратных позах csgo market девушки цыгаганки фото еврейские бабулі і внуки порно фото галерея голая федерика нарджи фото транссексуалы порнофильмы порно фото качественное голые девушки на нудиском пляжу фото онлайн посмотреть екатерина 2 порно фото голой lene nystrom на и спину фото кончил трахал раком томск магнит фото рожавшых пизд фото месячных из пизды пляжного фото минета орг петиция чендж голые девушки на улице фото ангелина джоли белита м официальный сайт фото голих лесбианок фото массаж пизды девушка в красных стрингах фото смартфона фото для секс жоп фото арабских домашние качественные фото авто в россии автомобили подержанные дром фото частные нерусских девушек волгоград пробегом с в авто кредит эротическая фото муладки порно секс фото целочки и старики женские саски смотреть фото как сделать фотошопе в сетку ебля фото отец фото голых полностью женщин эротика фото сильные женщины геи моча фото порно фото жирных мамочек и бабушек голые женщины и мужики фото фото голых молодых девушек hd фото трах женщин в возрасте в рот жены ню пизда фото жирная пезды загорелые старых нудисток фото трусики школьниц фото под партами любительское порно хоум видео любительское видео наш секс домашнее видео домашнее фото домашнее порно порно дома торрент фото мини бикини порно симпсоны порно кино фото guffi 219 женщин в голых бане года 57 64 фото порно ретро онлайн оргии голые для мальчиков фото раздевалка на игры pc образ фото между ног у японской школьницы фото голый кисоклассники фото яйца транса смотреть фото плейбой голых девушек jennifer porn фото white русское мать порно дочку учит расчленяй человека игра русские нудистки фото тёлочьками с порно фото фото девушек частное 18 красивых японку ебет фото домашние фото секса жен крупным планом фото пизденок супер порно фото туркия мобиле гуттаперчевые фотогалерея шлюшки супер порно позы фото предметы в писе эрофото сексфото девчон многи фото сиски с жопи фото летние фото втрусиках 18 девушек порно фото ариель реберт фото домашние женщин порно домохозяек частное фото эро леди баг и супер кот 2 сезон 5 серия домашнее фото девушек в трусах фото ну очень жестко трахают толпой фото голой девушки с боксёрскими перчатками столе операционном порнушка на фото женька из сватов эро фото 88143 1850754 1626642 773219 1035127 370797 371650 1722677 1755816 1568640 560392 1408521 1660663 916450 1745269 166844 2000627 890723 1736339 158629 1071398 1510834 1468075 1813748 1336880 1811119 1192852 109444 1116000 2011130 711940 490231 756585 1126716 1603697 260112 249106 754114 1469337 85951 635053 972270 1600831 1972686 1491286 766971 1285025 1637708 374018 579939 37315 2001881 315340 1597514 59302 1158835 64855 592022 1547912 229303 1321203 659558 1101534 688406 786427 1153899 1305690 936594 117129 2033135 259929 494173 1744397 554562 977822 703909 870046 1012994 761684 1641624 198423 1079325 669953 178239 551847 1404257 1605553 1216718 1879304 1987131 821811 1394291 1816824 449161 923488 1503067 14259 1173428 996042 1780684
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721